Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22."

Transkript

1 Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar juni 2010

2 2 Innholdsfortegnelse 1. Vårt utgangspunkt Arbeid til alle Demokrati og velferd på arbeidsplassen Arbeiderstyrte bedrifter Utflagging av arbeidsplasser Velferd Ungdom i arbeid Lærlingpolitikk Bemanningsbyråer Franchise Kvinner i arbeidslivet Sosialistisk styring av offentlig sektor Bygg landet på nytt. Industrireisning for fremtida Olje Leverandørindustrien Norsk kraftindustri en sosialistisk energipolitikk Industrikraft nå! Forskning og utvikling Et sosialistisk landbruk Fiskeri- og havbruksnæring...23

3 3 1. VÅRT UTGANGSPUNKT Som en sosialistisk organisasjon er vår forståelse av arbeid og arbeidets posisjon i samfunnet sentralt for våre analyser av den virkeligheten vi lever i. Hvem som har makta over produksjonsapparater, arbeidet vårt, og overskuddet arbeidet vårt skaper er avgjørende for hvem som har makta over samfunnet vårt som helhet. Det er på arbeidsmarkedet klassemotsetningene kommer best til syne. Arbeidsfolk vil alltid ha interesse av høyere lønninger, økt medbestemmelse og bedre velferd, mens den enkelte arbeidsgiver alltid vil ha en objektiv interesse av å motarbeide disse kravene. Derfor oppstår avtaler mellom klassene kun når vi er godt nok organiserte til å tvinge overklassen til å gi etter for sentrale krav, eller når vi på grunn av svak organisering ikke klarer å stå imot overklassens angrep på vår felles velferd eller våre rettigheter. Disse angrepene på velferdsstaten og rettigheter i arbeidslivet rammer kvinner hardest, og er dermed med på å opprettholde den skeive fordelinga mellom kvinner og menn. Ut fra denne forståelsen er kampen om arbeidet den viktigste kampen for en sosialistisk og feministisk bevegelse. Arbeiderklassen og overklassen, d.v.s. de som eier produksjonsmidlene, vil alltid ha forskjellige interesser. Der arbeiderklassen ønsker seg arbeid, individuelle og kollektive rettigheter, ønsker overklassen at færre skal være i arbeid og at det skal være mindre rettigheter. Slik kan de øke sine fordeler og privilegier på bekostning av arbeiderklassen. Dette innebærer at de i mange sammenhenger ønsker arbeidsløshet, fordi en betydelig arbeidsløshet bidrar til å holde lønningene nede. Arbeidsløshet er den største trusselen mot arbeiderklassen som kollektiv. Ved høy arbeidsløshet og flere hender som ønsker de samme jobbene, blir det lettere for overklassen og deres støttespillere å presse ned lønninger og sette arbeidsfolk opp mot hverandre. Denne maktkampen kan vinnes gjennom organisering og ved å sette arbeidermakt mot kapitalmakt. I kampen mellom arbeiderklassen og overklassen skal kravet alltid være arbeid til alle, samt kollektive og individuelle rettigheter. Arbeid til alle er også et mål som vil styrke arbeiderklassens posisjon ved at det bidrar til mindre motsetninger innad i arbeiderklassen. Norge har tradisjonelt en godt organisert arbeiderklasse og en sterk fagbevegelse. Det har ført til at vi har kjempet til oss mange rettigheter på bekostning av overklassens privilegier. Fagbevegelsen er fortsatt en progressiv drivkraft i det norske samfunnet med tyngde til å gjennomføre store endringer til fordel for arbeiderklassen. Med en sterk fagbevegelse har vi i Norge også et særskilt ansvar for å bidra med kunnskap, ressurser og solidaritet til land som ikke deler vårt utgangspunkt.

4 4 2. ARBEID TIL ALLE Som sosialister er arbeid til alle det viktigste enkeltkravet vi kan stille og et av de viktigste målene vi kjemper for som organisasjon. Med arbeid til alle menes ikke bare fraværet av arbeidsledighet, men også et samfunn som makter å inkludere de som i dag faller utenfor arbeidslivet uten å bli fanget opp i statistikken som arbeidsledige. Dette gjelder både for mange uføre som har mulighet til å jobbe mer, samt for mange deltidsansatte som ønsker full stilling. Arbeidsledighet skyldes først og fremst dårlige prioriteringer fra myndigheter og næringsliv. Det er økonomisk og politisk mulig i Norge i dag å holde alle i arbeid, men vi ser at det dessverre ikke er en prioritert oppgave. I stedet ser vi at den norske eierklassen tar ut stadig større utbytter til eget forbruk og at det private forbruket øker langt hurtigere enn det offentlige. Sosialistisk Ungdom vil prioritere kravet om retten til arbeid. Ikke bare erkjenner vi at dette har vi penger til i Norge, men vi innser at på sikt er dette også økonomisk lønnsomt for samfunnet som helhet. Med flere hender i arbeid øker fellesskapets verdiskaping, som igjen muliggjør at mer ressurser kan brukes til velferdstjenester, skole og infrastruktur. Derfor er det også et sentralt krav å ha et mer tilrettelagt arbeidsliv. Det er ikke alle som har mulighet til å jobbe fulltid, men det betyr ikke at det eneste alternativet er uføretrygd. Det betyr derimot at staten må gå inn og sponse flere tilrettelagte bedrifter slik at alle kan bidra og ha en jobb og gå til. I tillegg må det bli lettere for bedrifter å søke støtteordninger som gjør det lønnsomt å ansette folk som ikke er hundre prosent funksjonsfriske. Det bør ikke diskvalifisere noen fra arbeidslivet å ikke ha muligheten til fulltid, å være uskikket til enkelte deler av en type jobb eller lignende. Det at man ikke er i stand til å gjøre alt er ikke det samme som å ikke være i stand til å gjøre noe. Vi har i dag en stor grad av ufrivillig deltidsarbeid, særlig blant kvinner. Mange kvinner presses inn i deltidsstillinger fordi arbeidsoppgavene er for fysisk krevende, fordi de har problemer med å kombinere det ubetalte arbeidet i hjemmet med lønnsarbeid eller fordi de rett og slett ikke får en fulltidsstilling. Dette er en form for arbeidsledighet vi som sosialister ikke kan akseptere. Derfor må vi kreve en 6-timers normalarbeidsdag slik det er mulig å kombinere lønnsarbeid med ansvar for en familie, og derfor må vi kreve at deltidsansatte får overtidsbetalt for alt arbeid utover sin stillingsbrøk slik at det ikke lenger blir mulig å spekulere i å misbruke deltidsansatte fremfor å gi folk fulltidsstillinger. Vi krever heltid som rettighet, og deltid som mulighet. Styringsverktøyet for den økonomiske politikken samt industripolitikken må være å sikre folk arbeid. Dette er grunnleggende annerledes fra et markedsliberalistisk syn på samfunnet hvor det viktigste er å få budsjettene i balanse og størst mulig utbytte til aksjonærene. For at denne formen for styring av økonomien skal bli en realitet må staten ta en svært mer aktiv rolle i sitt eierskap av bedrifter. Samtidig må statens eierskap utvides for å få flere bedrifter over til folkets hender. Å ha et aktivt statlig eierskap til norske bedrifter er viktig for å sikre folk arbeid og bruke overskuddet på å opprette nye arbeidsplasser, men også for å kunne styre investeringene i en miljøvennlig og bærekraftig retning. Derfor er et større og mer aktivt eierskap en forutsetning for vår næringsvisjon for Norge. Vi kan aldri akseptere en situasjon der nasjonens industrielle utvikling ligger på private hender og styres av markedets logikk for

5 5 maksimal profitt. En slik situasjon vil alltid medføre arbeidsledighet, en fordeling på overklassens premisser, og vil aldri løse klimakrisa. Å sikre arbeid til alle handler om å skape et samfunn som tar vare på alle. Det er en egenverdi i å ha en jobb å gå til hver morgen og å kunne bidra til samfunnet. Å sikre arbeid til alle er også et godt utgangspunkt for å kunne redusere sosiale problemer knyttet til rus og kriminalitet. I tillegg er det viktig for oss å sikre arbeid til alle fordi det styrker arbeiderklassen som kollektiv. Det er lettere for oss å kreve vår rett på bekostning av overklassen når det ikke er mange av oss som kjemper om de samme jobbene. For å kunne komme dit er vi imidlertid avhengig av at folk står sammen også i dårlige tider og at alle arbeidsfolk opptrer solidarisk. Vårt viktigste våpen i kampen for arbeid er derfor organisering. Følgelig blir fagbevegelsen vår viktigste allierte.

6 6 3. DEMOKRATI OG VELFERD PÅ ARBEIDSPLASSEN Kapitalismen som system kommer til uttrykk i samfunnets verdiproduksjon, og utbyttingen av arbeidere innenfor produksjonen er selve kjernen i den kapitalistiske økonomien. Kun gjennom en omveltning av produksjons- og eierforholdene vil en kunne endre det rådende økonomiske systemet. Derfor er arbeidsplassene den viktigste arenaen for å kjempe fram en mer demokratisk organisering av økonomien. I kampen for et mer demokratisk samfunn står spørsmålet om hvem som skal eie arbeidsplassene helt sentralt. En organisering av økonomien hvor noen få har eierskap over store bedrifter og hvor stadig større deler av overskuddet tilfaller disse eierne medfører store begrensninger i demokratiet. Når makten konsentreres på noen få eiere er det helt åpenbart at dette skjer på bekostning av arbeidernes makt og innflytelse over sin arbeidsplass, samt lokalsamfunnets innflytelse over sysselsettingen. Som en revolusjonær organisasjon har Sosialistisk Ungdom som mål å erstatte kapitalismen med et økonomisk system sosialismen hvor det private eierskapet til produksjonsmidlene, der hvor dette medfører utbytting, bortfaller. Når privatpersoner ikke lenger vil kunne utbytte arbeidere gjennom dette eierskapet åpner man for mer demokratiske måter å organisere arbeidet på, hvor overskuddet vil tilfalle arbeidere og fellesskapet framfor kapitalister. Selv om en sosialistisk økonomi er målet, er det viktig å alltid søke løsninger innenfor de rammene som kapitalismen setter som kan medføre økt demokratisk styring over arbeidsplasser og samfunnet for øvrig. Derfor er vi avhengige av en sterk fagbevegelse og folkevalgte som kan kjempe fram politiske løsninger som muliggjør en demokratisering av arbeidslivet. Å demokratisere arbeidsplassen til folk er et mål i seg sjøl. Det er viktig at folk har eierskap til arbeidsplassen sin, og har en reell innflytelse på viktige avgjørelser som blir tatt. Å kunne ha innflytelse over stedet der du daglig legger ned arbeidskraft er viktig både for trivselen og sykefravær, men også for opplevelsen av å bidra til en samfunnsutvikling. Å la arbeiderne få bestemme mer på arbeidsplassen gjør ofte også bedrifter mer effektive. Derfor krever SU at de ansatte i større grad blir representert i organer som tar avgjørelser som påvirker arbeidet. 3.1 Arbeiderstyrte bedrifter Både i Norge og i utlandet finnes det flere eksempler på bedrifter hvor arbeidere i mer eller mindre grad besitter eierskapet over bedriften innenfor kapitalismens rammevilkår. Ulike modeller er representert, deriblant aksjeselskap hvor de ansatte eier en gitt andel hver, kooperativer og løsninger hvor fagforeninger eier bedriften. Felles for alle disse modellene er at både lovverket og finanskapitalens betingelser setter begrensninger for hvor gjennomførbare slike modeller er på sikt, samt hvilke typer bedrifter som kan driftes under en slik organisering. Felles for de fleste er at det har vist seg vanskelig å skaffe finansiering til arbeidereide bedrifter. I Norge har vi også et skattesystem hvor store kapitaleiere har en mye lavere skattesats enn lønnstakere og ansatteiere, slik at kapitaleiere kan hente ut langt større verdier av en bedrift. Kapitalister blir dermed gjennom lovverket favorisert framfor ansatte i forhold til beskatning av merverdi.

7 7 SU krever politiske tiltak som gjør det mulig å åpne for demokratisk eierskap over bedrifter. Staten må sørge for banktjenester og gode finansieringsordninger som gjør det muglig for arbeiderstyrte virksomheter å oppstå og overleve. Arbeiderstyrte bedrifter er viktig i et kjønnsperspektiv. Vi mener ikke at rike menn skal eie damers arbeidsplass. Også i arbeiderstyrte bedrifter er ansiennitet og kjønnskvotering viktige prinsipper for sammensetning av ledelse. Arbeiderstyrets organisering må naturligvis variere etter bedriftenes størrelse og virkeområde, men mange av elementene innenfor det politiske demokratiet kan overføres til styringen av større selskaper. Mindre bedrifter kan styres direkte gjennom allmøter og organer der alle ansatte møter. Hensynet til lokalbefolkning og miljø vil også gjøre det nødvendig å gi representanter fra lokalsamfunn og lokal politisk ledelse medbestemmelsesrett i arbeiderstyrte bedrifter. 3.2 Utflagging av arbeidsplasser Ved hjelp av en sterk fagbevegelse og målrettet kamp har den nordiske modellen blitt fremkjempet. Den nordiske modellen kjennetegnes ved en fungerende velferdsstat, et relativt godt utviklet bedriftsdemokrati og at arbeidstakere har både rettigheter og medvirkning innenfor de rammene den kapitalistiske produksjonsmåten tillater. Samtidig ser vi at en sterk fagbevegelse og velfungerende velferdsstat i seg selv ikke har gitt den norske arbeiderklassen makt til å sikre arbeidsplasser, arbeidsforhold og en rettferdig fordeling av bedriftenes overskudd. I stedet ser vi at de rettighetene fagbevegelsen har kjempet fram for landets arbeidstakere stadig innskrenkes og trues på grunn av liberalisering av økonomien og kravet om en stadig økende profittskaping. Konsekvensene av dette ser vi særlig når lønnsomme bedrifter legges ned og produksjonen flagges ut til andre land hvor produksjonen kan fortsette til langt lavere kostnader for bedriftseierne. Bedriftseieres makt og mulighet til å legge ned lønnsomme bedrifter utgjør et alvorlig demokratisk problem, både for bedriftens arbeidstakere og for lokalsamfunn. Det er derfor viktig å gjennomføre demokratiske mottrekk mot denne utviklingen. SU vil derfor gi de ansatte vetorett mot nedleggelse av lønnsomme bedrifter. Dersom bedriften besluttes nedlagt skal de ansatte ha forkjøpsrett til bedriften i samarbeid med offentlige myndigheter som må sørge for at det er mulig å reise kapital til slike oppkjøp. I tillegg bør en innføre lovverk som hindrer utflytting og spekulative oppkjøp av bedrifter. 3.3 Velferd Graden av velferd i et samfunn gjenspeiler maktforholdene. I Norge har en sterk fagbevegelse i etterkrigstiden kjempet gjennom viktige reformer og rettigheter ikke bare for arbeiderklassen men for fellesskapet. Den norske velferdsstaten har sørget for en sterk offentlig sektor som har sysselsatt store deler av befolkningen. Innenfor offentlig sektor har fagbevegelsen stått sterkt og kjempet gjennom fellesskapsløsninger og generelle lovverk som også har kommet uorganiserte og ansatte innenfor privat sektor til gode. I løpet av de siste tiårene har offentlige arbeidsplasser vært underlagt stort press gjennom innføring av bedriftsøkonomiske modeller, tvang til profitthensyn og privatisering av offentlige tjenester og dermed også arbeidsplasser.

8 8 I privat sektor er organiseringsgraden lavere enn i offentlig sektor og hensynet til profittskaping står i større motsetning til arbeidernes velferd. Derfor er det viktig at arbeidernes rettigheter i lovverket styrkes slik at alle arbeideres velferd og rettigheter ivaretas og følges, og at arbeideres rettigheter baseres på fellesskapsløsninger. Forhandlinger om lønn, arbeidsvilkår og overtid må gjøres gjennom tillitsvalgte i fagforeningene og ikke på individuelt nivå mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, da det medfører økt press på den enkelte arbeidstaker og skaper usosiale overtidsordninger. Arbeiderklassen må sikres reell medbestemmelse, ikke bare økt innflytelse på arbeidsplassen. For å styrke arbeiderklassens posisjon på arbeidsplassen og i samfunnet må en sikre arbeid til alle og styrke velferdsstaten. For å styrke arbeidstakernes velferd og arbeidsmiljø er det viktig å reversere den økende brutaliseringen av norsk arbeidsliv. Som et ledd i dette ønsker SU å redusere normalarbeidsdagen fra 7,5 til 6 timer. Forsøk med 6-timers normalarbeidsdag har vist at produktiviteten øker, sykefraværet reduseres samt at arbeidsmiljøet og trivselen på arbeidsplassen bedres. I tillegg får de ansatte flere pensjonspoeng på kortere tid, noe som vil lønne seg spesielt for ansatte i tunge helse og omsorgsyrker. Dermed kan folk stå lenger i arbeid uten å slite seg ut, samt at bedriften gis muligheten til å øke sysselsettingen. For å sikre den praktiske gjennomføringen må stat, fagbevegelse og bedrifter gå sammen i et trepartssamarbeid for å kartlegge hvordan dette best løses i den enkelte bransje. Som et viktig ledd i å få folk til å stå lenger i arbeid ved å hindre arbeidsrelaterte slitasjeskader bør arbeidsgiverne ansvarliggjøres for å ivareta arbeidstakernes fysiske og psykiske helse. Derfor krever Sosialistisk Ungdom at bedrifter skal tilrettelegge for minimum 1 timers fysisk aktivitet per uke innenfor arbeidstiden. I tillegg mener vi at for å forebygge psykiske påkjenninger og for at folk skal oppleve trivsel, mestring, fellesskap og faglige utfordringer, må bedrifter aktivt oppfordre arbeiderne til videreutdanning, ha gode rutiner på medarbeidersamtaler og alle ansatte skal oppleve kort vei til nærmeste overordnede. 3.4 Ungdom i arbeid Ungdom er en spesielt utsatt gruppe i dagens arbeidsliv. Ungdom arbeider ofte i deltidsstillinger, på dårlig eller uten arbeidskontrakt og med lavere lønn enn de har krav på. Et av hovedproblemene er at mange ansettes på midlertidige kontrakter eller som ekstrahjelper. Midlertidige kontrakter gir arbeidsgivere mulighet til å ansette folk i kortere perioder, for eksempel en måned for så å revurdere den ansattes stilling. Dette gir arbeidstakere et svært dårlig utgangspunkt for forhandlinger siden de da mangler stillingsvernet som beskytter de etter at kontrakten løper ut. I tillegg er dette katastrofalt for arbeidstakernes livssituasjon ved at en ikke har en forutsigbar inntekt. Dette rammer spesielt unge i etableringsfasen og gjør det tilnærmet umulig å ta opp lån til for eksempel boligkjøp. Sosialistisk Ungdom vil derfor gå i mot en hver liberalisering av bruk av midlertidige ansettelser og det bør vurderes om det i det hele tatt skal være rom for denne typen kontrakter i arbeidslivet. Ungdom som gruppe blir ofte utnyttet i arbeidslivet på grunn av manglende erfaring fra arbeidslivet, mindre kunnskap om deres rettigheter som arbeidstakere og fordi færre ungdommer er fagorganiserte sammenlignet med voksne arbeidstakere. Derfor er det viktig at fagforeningenes posisjon i arbeidslivet styrkes. På arbeidsplasser med høy gjennomtrekk av

9 9 unge arbeidstakere som i butikker og i restaurantbransjen ser man derfor at arbeidstakernes rettigheter ikke er ivaretatt på en bra nok måte, og at graden av fagorganisering er svært lav. Derfor er det viktig å støtte opp om fagforeningenes arbeid rettet mot ungdom i arbeidslivet. På samme måte er det mange arbeidsgivere som benytter seg av uforholdsmessig mange ekstrahjelper som ikke har faste vakter, men tilkalles ved behov. Denne ordningen blir sterkt misbrukt ved at mange som jobber på ekstrahjelpkontrakter i praksis jobber heltid eller tilnærmet heltid. Dette gir derimot arbeidsgiver muligheten til å raskt ta jobben fra mange folk ved behov uten å gi vedkomne sparken. Dette gjør forhandlingssituasjonen vanskelig for de utsatte fordi arbeidsgiver ikke trenger å sparke sine ansatte for at de skal miste jobben, det holder å slutte å ringe. Sosialistisk Ungdom mener derfor at kontrakter som ikke garanterer et minsteantall timer i uka man har krav på å arbeide bør forbys. Videre vil vi at arbeid ut over stillingsbrøken skal gi rett til overtidsbetaling og gi fagforeningene forhandlingsrett og lokal konfliktrett i saker som gjelder utvidelse av deltidsstillinger. I løpet av de siste årene har private vikarbyråer kommet desto mer på banen når det kommer til arbeidsformidling. Disse firmaene fakturerer bedriftene de leier ut arbeidskraft til for vesentlig mye mer enn det arbeidstakerne mottar i lønn og motytelser. Denne differansen viser at andelen av verdiskapingen vi mottar i lønn er liten og at rommet for at arbeidsfolk kan kreve en større del av kaka er stort. Private vikarbyråer tar i dag ut enorm fortjeneste for en jobb som uten problemer kunne vært løst av det offentlige. Alle private vikarbyråer bør tas over av kommunene, eller i enkelte tilfeller tilfalle staten. Ungdom i arbeid er en utsatt gruppe av mange grunner, ikke minst gjelder dette pensjonsordninger. SU krever at dagens AFP-ordning og bruttogarantert offentlig tjenestepensjon videreføres og utvikles i arbeidstakerens favør. I tillegg krever vi at besteårsregelen gjeninnføres. Pensjonsordningene våre skal ikke bli verre for fremtidige generasjoner, men stadig forbedres. Både franchise og bemanningsbyråene ansetter i stor grad ungdom. Begge bransjene er direkte arbeiderfiendtlige og innebærer en stor utfordring. Sosialistisk Ungdom anser det som viktig å få ryddigere arbeidsforhold og sterke faglige rettigheter i disse bransjene. 3.5 Lærlingpolitikk Alt for lenge har landets lærlinger måttet finne seg i en urettferdighet og forskjellsbehandling som ikke er en velferdsstat verdig. Mens alle som ønsker å begynne på universitetet har en lovfestet garanti for å få fullført sin videregående opplærling, gjelder ikke den samme rettigheten for de som velger å gå rett ut i jobb etter endt videregående utdanning. Det finnes ikke nok lærlingplasser i Norge, og det gjøres ikke nok for å skape nye. Hvert år står tusenvis av yrkesfagelever uten lærlingplass, og problemet blir forsterka i tider med høy arbeidsløshet. Finanskrisa og veksten i arbeidsledigheten gjør situasjonen enda mer prekær, når mange ungdommer som er ute i lære nå mister lærlingplassen og slik både mister inntekten og får avbrutt utdanninga si. Bare fra 2007 til 2008 forsvant over 4000 lærlingplasser. Mangelen på lærlingplasser er ikke noe nytt problem. Sosialistisk Ungdom ønsker en lærlingreform for å sikre all ungdom lik rett til videregående utdanning, også i lærebedrift. En slik reform må innebære at myndighetene gjennom trepartssamarbeid med fagbevegelsen og bedriftene i bransjene må fastslå behovet for å utdanne ny arbeidskraft, og anslå antallet lærlingplasser som må stilles til rådighet for å få full dekning.

10 1 0 SU mener bedriftene har et samfunnsansvar for å sikre rekruttering til sin bransje. Utgiftene ved å utdanne lærlinger må fordeles mellom det offentlige og alle bedriftene i en bransje. Når alle bedriftene bidrar økonomisk til ordninga uavhengig av om de mottar lærlinger eller ikke vil de ikke lenger ha noen grunn til å ikke motta lærlinger. Den nøyaktige utforminga må utarbeides i samarbeid med partene i arbeidslivet, slik at vi får en ordning som passer til ulike bransjer. På denne måten vil man snu dagens system på hodet slik at det vil bli bedriftene som må konkurrere om lærlingene og ikke omvendt. For å forhindre useriøse bedrifter som utbytter billige lærlinger i utdanningstiden for så å kaste de rett ut igjen, er vi villige til å åpne for at både bedrift og lærlinger binder seg til å videreføre arbeidsforholdet i et gitt antall år, dette kan variere mellom de ulike bransjer også etter at lærlingtiden er fullført. Dette må selvsagt kompenseres ved å gi lærlingene full lønn også under utdanning. I tillegg er det slik at ikke alle ønsker å gå i læra rett etter videregående. Noen velger å ta et år med påbygning, noen faller ut, mens andre velger helt annerledes etter 2 år på videregående skole. Sosialistisk Ungdom mener at det burde legges til rette for at flere kommer tilbake til skolen etter et kortere eller lengre avbrekk. Derfor mener vi at alle lærlinger må sidestilles uavhengig av om de kommer rett fra to år på videregående, eller har hatt et avbrekk fra skolen. SU vil lovfeste retten til lærlingplass og mener denne lærlingreformen er beste middel for å sikre alle lærlingplass. Men fram til en slik reform settes ut i livet vil SU støtte alle tiltak som bidrar til flere lærlingplasser. Tilskuddet til bedrifter som tar inn lærlinger må økes. Det må settes krav om at alle som skal inngå kontrakter med det offentlige må være godkjente lærlingbedrifter. Offentlig sektor og offentlig eide bedrifter må gå foran som gode eksempel for privat sektor. Den videregående utdanninga må styrkes på de yrkesretta linjene. Både mer yrkesretting av undervisningen og mer praksis i utdanningen vil gjøre elevene bedre rustet til å møte arbeidslivet. SU vil ha en styrking av velferdsgodene til lærlinger ved at de gis de samme offentlige rabattordningene som studenter, f.eks på kollektivtransport. SU ønsker også at det skal bygges ut egne lærlingboliger som kan sikre et billig og trygt boalternativ i lærlingtida. Ei skikkelig satsing på lærlinger er ei satsing som vil komme alle til gode over en lang periode. Vi vil få en større arbeidsstyrke av dyktige fagfolk og behovet for utenlandsk arbeidskraft vil synke. 3.6 Bemanningsbyråer Bemanningsvirksomhet er en bransje som livnærer seg på å leie ut arbeidskraft til arbeidsplasser for å tjene penger på det. Disse firmaene fakturer bedriftene de leier ut arbeidskraft til for vesentlig mye mer enn det arbeidstakerne mottar i lønn og motytelser. Denne differansen er en grov utnyttelse av arbeidskraft. Bemanningsvirksomheten tar over stadig større andeler av sysselsettingen i landet. NAV henviser arbeidsløse til bemanningsselskap som Manpower og Adecco. Og mange arbeidsplasser har i dag sluttet å ansette direkte, og benytter seg av kun av bemanningsselskaper. Det har oppstått en situasjon hvor det er blitt vanskelig å finne arbeid for ufaglærte. Noe som særlig rammer unge. Ved å leie inn arbeidskraft, fraskriver arbeidsplassen seg arbeidsgiveransvaret. Mange arbeidsplasser velger å bemanne stillinger via tidskontrakter istedenfor å ansette fast. Sosialistisk Ungdom mener at det skal forbys å innleie arbeidskraft i over 6 måneder. Og at dersom ansettelsesforholdet varer over 6 måneder skal arbeidstager tilbys fast stilling.

11 1 1 Sosialistisk Ungdom mener at bemanningsvirksomheten er direkte arbeiderfiendtlig og vil jobbe mot deres etablering i landets lovverk. Derfor stiller vi oss negative til EUs vikarbyrådirektiv. Offentlig sektor må gå frem som et godt eksempel ved å forby bruk av kommersielle bemanningsbyrå. En må få ut alle useriøse aktører fra markedet og få en mer ordnet arbeidssituasjon for ansatte i bemanningsselskapene. Ved å lovfeste rett til lønn, selv når de ansatte ikke er utleid vil de ansatte gis større faglige rettigheter, og en stabil inntekt og større muligheter for å fagorganisere seg. Samtidig vil det bli mindre gunstig å drive bemanningsvirksomhet. Et slikt tiltak vil gagne arbeiderne, og motvirke veksten til bemanningsnæringen. Sosialistisk Ungdoms endelige mål vil være avvikling av all kommersiell bemanningsvirksomhet. Vi anerkjenner behovet for arbeidsplasser til å kunne leie inn arbeidskraft over korte perioder. Men dette er en virksomhet som det ikke skal være mulighet å tjene penger på. SU mener derfor at bemanningsvirksomheten må tillegges en offentlig etat, statlig eller kommunal. 3.7 Franchise Mange ungdommer jobber i dag i franchisebedrifter som Narvesen, 7eleven og lignende. En franchisebedrift er en bedrift som har kjøpt et konsept fra franchisen sentralt. Dette innebærer merkenavn, logo, oppskrifter og lignende. Utenom det driver eier på eget ansvar. Franchisbedriftenes struktur gjør det vanlig med dårligere arbeidsvilkår og lønninger. Fagorganiseringsprosenten er vesentlig lavere enn i sammenlignbare egeneide bedrifter. SU krever en omstrukturering av dagens franchiselovgivning. Tariffavtale må kunne handles frem sentralt hos franchisen. Mens franchisets sentrale ledd må stå endelig ansvarlig for utbetaling av de ansattes lønninger, slik at de ansatte alltid vil kunne få utbetalt feriepenger og lønn i tilfelle konkurs.

12 KVINNER I ARBEIDSLIVET Som en feministisk organisasjon ønsker Sosialistisk Ungdom å rette et spesielt fokus på kvinners utsatte stilling i arbeidslivet. I Norge er det fortsatt slik at kvinner kun tjener 85 øre for hver krone en mann tjener, det er kvinner som er mest utsatt for ufrivillig deltid og det er ofte kvinner som tar de tyngste løftene. Der de tyngste takene i industrien har blitt mekanisert og utføres ved hjelp av maskiner, står arbeidsfolk i helse- og omsorgssektoren igjen uten de samme mulighetene for å ta moderne teknologi til hjelp for å lette arbeidsbyrden. Kvinner i helse- og omsorgssektoren står derfor for det tyngste arbeidet i Norge uten å få verken lønna eller respekten de fortjener. En av de største urettferdighetene som først og fremst rammer kvinner er problemet med å skaffe seg fast jobb. Stadig oftere utlyser til og med kommunale sykehjem mange små stillinger, fremfor å utlyse heltidsstillinger. Svært mange kvinner som ønsker å arbeide heltid blir kun tilbudt stillingsprosenter mellom 20 og 80 prosent. Ufrivillig deltid rammer hardt økonomisk, gjør det vanskelig å etablere seg, ta opp boliglån eller opprettholde en god levestandard. Sosialistisk Ungdom mener at før en utlyser nye, små stillinger, må de som allerede jobber i bedriften bli tilbudt økt stillingsbrøk. På sikt ønsker vi imidlertid å lovfeste retten til heltidsansettelse. På denne måten kan deltid bli en mulighet for de som ønsker å jobbe mindre, mens heltid er en rettighet for alle. Dette vil være et tiltak som er progressivt på to måter. For det første er det med på å styrke arbeiderklassens stilling, ved å inkludere folk i arbeidslivet og slå beina under en kynisk spekulering med deltidsstillinger som bedrives både av private bedrifter og det offentlige. I tillegg er det slik at tvungen deltid er en av de største grunnene til den økonomiske forskjellen mellom menn og kvinner, og derfor vil dette være et tiltak som fungerer utjevnende mellom kjønnene. Sosialistisk Ungdom ønsker også en statlig likelønnspott for å jevne ut de økonomiske forskjellene mellom tradisjonelt kvinnedominerte og mannsdominerte yrkesgrupper. Dette vil i tillegg til å jevne ut lønnsforskjellene mellom kvinner og menn heve statusen for tradisjonelle kvinnedominerte yrker. I dag er det slik at lønn og status går hånd i hånd, noe som rammer kvinner med dobbel virkning. For å heve statusen til disse kvinnene og gi dem respekten de fortjener er en økning av lønnsnivået et helt nødvendig grep. I dagens samfunn har menn som gruppe gjennomgående mer makt og ressurser enn kvinner som gruppe. I tillegg fører de tradisjonelle kjønnsrollene til at menn blir betraktet som aktive og handlende subjekter, mens kvinner blir betraktet som passive objekter. Dette gir seg også utslag i arbeidslivet, hvor den skjeve maktfordelingen mellom kjønnene blir opprettholdt. Kjønnsrollene medfører at kvinner og menn blir behandlet ulikt og møtt med ulike forventninger, noe som spesielt er begrensende for kvinner i arbeidslivet. Det har vist seg å være problematisk for kvinner å innta ledende stillinger i arbeidslivet fordi menn tradisjonelt sett har inntatt disse posisjonene. Med overvekt av menn i ledende posisjoner er det menn som får legge premissene for hvilke egenskaper som foretrekkes når nye ledere rekrutteres. Dermed blir de egenskapene som tradisjonelt blir sett på som mannlige foretrukket, noe som gir kvinner et dårligere utgangspunkt for å innta ledende posisjoner, samt for å velge tradisjonelt mannsdominerte yrker. Det er en av grunnene til at SU ønsker arbeiderstyrte bedrifter, hvor de som bærer ansvaret får være med i avgjørelsene som tas.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål:

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september 2017 Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: Arbeid til alle: 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Roboter Norge = SANT 1 Robotene kommer! og det har de alltid gjort Vi har gjort det før: Menneskene har alltid laget teknologi for å løse problemer

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG støtter ikke privatisering av offentlige tjenester. Kommersielle aktører er neppe de beste til å ta vare

Detaljer

Forslag nr. 10. Forslagsstiller: Jørgen Foss. Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv

Forslag nr. 10. Forslagsstiller: Jørgen Foss. Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv Forslag nr. 10 Forslagsstiller: Jørgen Foss Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv Forslag: Vi skal ta på alvor utviklingen vi ser i arbeidslivet. Høy arbeidsledighet, redusert sysselsetting

Detaljer

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no ARBEIDSLIV Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk Arbeiderpartiet.no Innhold DEL 1: Hovedbudskap... 2 DEL 2: Hva vil vi?... 4 DEL 3: Noen resultater... 7 DEL 4: Viktige skillelinjesaker... 8 DEL

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring

Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring Det handler om velferden Det er direkte urimelig når tilhengerne av privatisering hevder at vi i NTL bare tenker på våre egne interesser

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer Ikke til salgs Stem Rødt Arbeid Ikke til salgs Frihet er å vite når du har neste vakt Bjørnar Moxnes er Rødts partileder Rødt vil at folk

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Detaljer

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Ap ønsker ikke anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Grunnleggende velferdstjenester

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013? 2. Utvide muligheten til kompetanseheving

Detaljer

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

1. Et Norge som deler godene

1. Et Norge som deler godene 1. Et Norge som deler godene SV arbeider for et samfunn utan klasseforskjeller der den enkelte yter etter evne og får etter behov. Slik er det ikke i dag. I Norge har vi gjort viktige framskritt for å

Detaljer

PS15/26Interpellasjon

PS15/26Interpellasjon PS15/26Interpellasjon Side615 Interpellasjon til Bodø bystyres møte 26.mars 2015 Bodø kommunes ansvar for et seriøst arbeidsliv Ordfører. I skriftlig spørsmål til ordfører i bystyremøte 12.februar avviste

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Til LO Oslo 12.juni Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013?

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE Berit Bøe Seniorrådgiver 01.10.2012 3-parts bransjeprogram Allmengjøring av tariffavtale Godkjenningsordning ID-kort Regionale verneombud Tilsyn Nye

Detaljer

Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING. Tillitsvalgtes svar.

Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING. Tillitsvalgtes svar. Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Tillitsvalgtes svar. Innholdsfortegnelse Innledning... 3 FOKUSOMRÅDER... 3 2. OPPLÆRING OG FAGLIG UTVIKLING... 4 3. LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR...

Detaljer

Svar på spørsmål fra LO Valg 2013

Svar på spørsmål fra LO Valg 2013 Svar på spørsmål fra LO Valg 2013 1. Høyre vil styrke arbeidsmarkedspolitikken gjennom økt satsning på lønnstilskudd og klarere resultatkrav i tiltakssektoren. 2. Høyre mener dagpengesatsen er på et rimelig

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av.

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av. Bruk stemmeretten! LOs medlemsdebatt «Et godt arbeidsliv» ble gjennomført i perioden september 2008 til april 2009. Alle LOs medlemmer ble invitert til å delta. Over 26 000 medlemmer sendte inn 63 000

Detaljer

Bemanningsbransjen. Kristine Nergaard, Fafo

Bemanningsbransjen. Kristine Nergaard, Fafo Bemanningsbransjen Kristine Nergaard, Fafo Fra kontoryrker til utleie i mange yrker Før 2000, generelt forbud mot utleie Unntak var gjort for kontoryrker (bredt definert) Bransjen ble betegnet «vikarbyråer»

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2008

Inntektspolitisk uttalelse 2008 Inntektspolitisk uttalelse 2008 Unio krever at: AFP videreføres som en like god ordning som i dag. Gode offentlige tjenestepensjoner sikres, herunder videreføring av dagens særaldersgrenser og bruttoordningene

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del -land AV JOHANNES SØRBØ SAMMENDRAG er blant landene i med lavest arbeidsledighet. I var arbeidsledigheten målt ved arbeidskraftsundersøkelsen

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI 2017 Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Hovedstyremøte 15. mai 2017 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Organisasjonsretten

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Stiftelseserklæring.

Stiftelseserklæring. 1 Stiftelseserklæring. I dag, 28.februar 2008, ble Fagforbundet Trondheim stiftet. Fire fagforeninger går sammen til en. De fire er Trondhjem kommunale tjenestemenns Forening, som ble stiftet i 1918, Trondhjem

Detaljer

MEDBESTEMMELSE UNDER OMSTILLING

MEDBESTEMMELSE UNDER OMSTILLING MEDBESTEMMELSE UNDER OMSTILLING 3.mars 2017 Forbundssekretær Vibecke Solhaug Utgangspunkt: Loven er lik for alle Grunnloven gjelder for alle: 110, annet ledd: Nærmere bestemmelser om ansattes medbestemmelsesrett

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12.

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12. RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2012-2015 Vedtatt i kommunestyret 03.05.sak 17/12. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 LOVBESTEMMELSE 3 - Lov om likestilling mellom kjønnene - Kommuneloven - Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 14

Løsningsforslag kapittel 14 Løsningsforslag kapittel 14 Oppgave 1 a) KU er en utvalgsundersøkelse, der en i løpet av hvert kvartal intervjuer et utvalg av befolkningen på 24 000 personer. I KU regnes folk som sysselsatte hvis de

Detaljer

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Oslofjordkonferansen august 2008 Hvorfor solidaransvar Etter at tariffavtalen ble allmenngjort er det slutt på at det er lovlig å lønne østeuropeiske bygningsarbeidere

Detaljer

11Jeg i arbeidslivet

11Jeg i arbeidslivet 11Jeg i arbeidslivet Arbeidsmarkedet Arbeidsmarkedet er stadig i utvikling. En kan forvente å måtte skifte yrke flere ganger i løpet av en arbeidskarriere. Arbeidsmarkedet blir mer internasjonalt. Flest

Detaljer

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Organisering av offentlig sektor - et nasjonalt politisk ansvar. Fagforbundets holdning til tjenestedirektivet er i hovedsak knyttet til to forhold.

Detaljer

FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE

FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE Ledelse Lederne er en fag- og interesseorganisasjon for ledere og betrodde ansatte som kan ha ansvar for medarbeidere, økonomiske

Detaljer

124/08 HØRING - NOU 2008:6 LØNN OG KJØNN MELLOM KVINNER OG MENN

124/08 HØRING - NOU 2008:6 LØNN OG KJØNN MELLOM KVINNER OG MENN 124/08 HØRING - NOU 2008:6 LØNN OG KJØNN MELLOM KVINNER OG MENN Formannskapet behandlet i møte 19.08.2008 Formannskapet vedtak: Som en del av den offentlige sektor, er vår høringsuttalelse selvsagt preget

Detaljer

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge?

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? www.lomedia.no ADVARSEL! dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? dårlig Vil du være fornøyd med å få posten to ganger i uka? distriktsfiendtlig Vil du godta at næringslivet i distriktene

Detaljer

Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene, de sier «Vi ser ikke at disse spørsmålene er relatert til fylkeskommunen så vi avstår fra å svare»

Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene, de sier «Vi ser ikke at disse spørsmålene er relatert til fylkeskommunen så vi avstår fra å svare» Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene, de sier «Vi ser ikke at disse spørsmålene er relatert til fylkeskommunen så vi avstår fra å svare» 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering

Detaljer

TROMSØ. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TROMSØ. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Ap sier ja, uten forbehold. Det er slutt med privatisering dersom

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

TiSA på ti minutter Hvordan vil TiSA-avtalen påvirke norske helse- og omsorgstjenester?

TiSA på ti minutter Hvordan vil TiSA-avtalen påvirke norske helse- og omsorgstjenester? TiSA på ti minutter Hvordan vil TiSA-avtalen påvirke norske helse- og omsorgstjenester? Illustrasjonsfoto: Helse Midt-Norge Hva er målet med TiSA? TiSA (Trade in Services Agreement) er en avtale om handel

Detaljer

Strategisk plan TYDELIG MODIG STOLT

Strategisk plan TYDELIG MODIG STOLT Strategisk plan 2016 2020 TYDELIG MODIG STOLT 1 NSFs visjon Det naturlige valg for sykepleiere, sykepleierstudenter og jordmødre til beste for pasienten. NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk,

Detaljer

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit.

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit. Til politiske partier Våler 07.04.2015 Spørsmål til politiske partier i Våler Kommunevalget 2015 Vedlagt følger 57 spørsmål til de politiske partiene fra LO i Moss og omegn sine medlemmer. Spørsmålene

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM MOSS OG OMEGN Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra

Detaljer

INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2012 2014

INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2012 2014 INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2012 2014 Innledning YS anser at det er rom for reallønnsøkning i 2012. Norsk økonomi går fremdeles godt, men krisen i internasjonal økonomi gjør situasjonen usikker. Konkurranseutsatt

Detaljer

HMS dagen 2010. Marit Warncke Bergen Næringsråd

HMS dagen 2010. Marit Warncke Bergen Næringsråd HMS dagen 2010 Marit Warncke Bergen Næringsråd 1 Status 2007 43 mennesker mistet livet på jobb Norge hadde verdens høyeste sykefravær 2009 42 mennesker mistet livet på jobb Norge har fortsatt verdens høyeste

Detaljer

1. FO vil ha en velferdsstat der verdier som solidaritet og kollektive løsninger står sterkt.

1. FO vil ha en velferdsstat der verdier som solidaritet og kollektive løsninger står sterkt. F O S I N N S P I L L T I L D E T R E G J E R I N G S O P P N E V N T E U T V A L G E T S O M S K A L F O R E T A G J E N N O M G A N G A V E Ø S - A V T A L E N O G Ø V R I G E A V T A L E R M E D E U

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Fagligpolitisk kurs 19.mars 2015, Bodø

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Fagligpolitisk kurs 19.mars 2015, Bodø Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Fagligpolitisk kurs 19.mars 2015, Bodø Skillelinjene i norsk politikk har blitt tydeligere med den sittende regjeringen. Regjeringen og samarbeidspartene har pekt ut omstilling

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen Åfjord kommune Sentraladministrasjonen KS Sør-Trøndelag våse Aspås Deres ref. Vår ref. Dato 3143/2016/512/8LNE 28.01.2016 Debatthefte KS - lønnsforhandlinger 2016 Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre -

Detaljer

Mønsterbesvarelse i ECON1310 eksamen vår 2012

Mønsterbesvarelse i ECON1310 eksamen vår 2012 Mønsterbesvarelse i ECON1310 eksamen vår 2012 Lastet opp på www.oadm.no Oppgave 1 i) Industrisektoren inngår som konsum i BNP. Man regner kun med såkalte sluttleveringer til de endelige forbrukerne. Verdiskapningen

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

LOs prioriteringer på energi og klima

LOs prioriteringer på energi og klima Dag Odnes Klimastrategisk plan Fagbevegelsen er en av de få organisasjoner i det sivile samfunn som jobber aktivt inn mot alle de tre viktige områdene som påvirker og blir påvirket av klimaendring; det

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst.

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Hvor mange ganger i løpet av én måned jobber du vanligvis på kveldstid (minst to timer

Detaljer

Konsekvenser av konkurranseutsetting av offentlige tjenester for lønns- og arbeidsvilkår

Konsekvenser av konkurranseutsetting av offentlige tjenester for lønns- og arbeidsvilkår Konsekvenser av konkurranseutsetting av offentlige tjenester for lønns- og arbeidsvilkår Ann Cecilie Bergene Forskningsleder og seniorforsker Arbeidsforskningsinstituttet, HiOA www.afi.no Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Geir Arntzen - NAV Sør-Trøndelag Disposisjon Utvikling den siste perioden Utfordringer Forslag til løsninger Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Bakgrunn, formål og metode 10.10.2006 Formålet med denne undersøkelsen har vært å undersøke

Detaljer

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Hvordan møter fagbevegelsen stormen? 1 Forsvant feminismen i LO med Gerd Liv Valla? 2 FO-KONGRESSEN: Ifølge prinsipprogrammet er FO en feministisk organisasjon. Hvor

Detaljer

Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping

Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping BÆRUM KOMMUNE Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping Del 1 Administrative bestemmelser og sanksjoner. 1. Administrative bestemmelser og sanksjoner for etiske kontraktsvilkår a. I kontraktsperioden

Detaljer

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet LOs nestleder Tor-Arne Solbakken Midlertidig tilsetting i arbeidslivet Dette sier TML om bruk av midlertidige tilsatte Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING

RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Innholdsfortegnelse Innledning...3 FOKUSOMRÅDER...3 2. OPPLÆRING OG FAGLIG UTVIKLING...4 3. LØNN...4 4. LIVSFASER...4 5. REKRUTTERING...4

Detaljer

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens!

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens! LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring LO-leder Roar Flåthen Den faglige situasjonen (Åpning) Dirigenter, kjære kongress Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer