BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?"

Transkript

1 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG støtter ikke privatisering av offentlige tjenester. Kommersielle aktører er neppe de beste til å ta vare på våre eldre eller pleietrengende, men det offentlige tilbudet må gjerne suppleres av ikke-kommersielle aktører som ideelle stiftelser. Rødt jobber for at Norge skal trekke seg fra TISA-forhandlingene, da dette vil føre til at enda flere velferdsordninger blir privatisert SVs mål er at alle barnehager, hjemmehjelp, hjemmesykepleie og barnevern osv. skal drives av kommunen og at skattepenger i form av statstilskudd og egenandeler skal brukes på drift og ikke gå til profitt. F! mener det viktigste er at innbyggere får de beste offentlige tjenestene, og i noen tilfeller er det i dag uproblematisk med delprivatiserte tjenester eller tjenester utført av private etter anbudsrunde. Imidlertid er F! i prinsippet mot at private aktører tar ut avkastning ved å utføre sentrale samfunnsoppgaver som helsetjenester eller utdanning. Derfor er de skeptiske mot ytterligere privatisering i kommunale og fylkeskommunale tjenester. Høyre ønsker å slippe alle gode krefter til i arbeidet med å tilby velferdstjenester, og sikre både kvalitet i tjenestene og valgfrihet til innbyggerne. Dette betyr at både frivillige- og ideelle organisasjoner og private foretak får ta del i det viktige velferdsarbeidet slik at tilbudet blir best mulig.

2 2. Vil dere/ditt parti stoppe og rekommunalisere tjenester som er privatisert der dette er mulig? MDG vil på sikt avvikle kommersiell drift av kommunale helseog sosialtjenester. Rødt vil også lovfeste rett til heltid. Sp vil avvikle konkurranseutsettingen av hjemmetjenestene og hjemmesykepleien og ikke konkurranseutsette driften av sykehjem. Sykehjem drevet av kommersielle aktører skal tilbake til kommunal drift eller ideelle organisasjoner SV vil at kommunen reverserer den storstilte privatiseringen, der private investorer henter ut store beløp i form av utbytte fra helse-, omsorgs- og barnehagesektoren. Disse pengene vil SV at kommunen skal bruke på økt tjenestetilbud for innbyggerne. F! er i utgangspunktet positive til en rekommunalisering av privatiserte tjenester, der det etter en ikke-politisk og faglig vurdering kan legges til grunn at dette ville være best for kommunens innbyggere. Høyre ønsker ikke å rekommunalisere tjenester. Høyre mener at tilbudet til brukerne blir best når både offentlige og private aktører får delta i tilbudsmarkedet.

3 3. Vil dere/ditt parti iverksette prøveprosjekt for 6 timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon i minst to etater i kommunen i samarbeid med fagbevegelsen? F! vil gjerne utvide prøveprosjekter til alle offentlige virksomheter Rødt har dette som en av sine hovedsaker. SVs mål er seks timers normalarbeidsdag. SV vil innføre forsøk med sekstimers arbeidsdag med full lønnskompensasjon Ap vil sammen med partene i arbeidslivet gjennomgå erfaringer med 6-timersdagsprosjekter i helsesektoren med sikte på å iverksette prøveprosjekt om 6-timersdag på et av sykehjemmene. MDG er for redusert arbeidstid, men uten lønnskompensasjon. Dette vil dog ikke være til hinder for å gjøre prøveprosjekter som er med på å skaffe kunnskap om effektene av redusert arbeidstid. Arbeidstakerne har en naturlig plass i et slikt prosjekt Sp ønsker å fortsette prosjektet med 6-timers dag for hjemmetjenesten, men har ikke programfestet å arbeide for generell 6-timers-arbeidsdag Høyre mener at 6 timers arbeidsdag ikke er et likestillingstiltak som vil fungere i lengden. Etter tidligere prøveprosjekter med sekstimersdag hvor resultatet ble at verken kort- eller landtidssykefraværet gikk ned, mener de at dette ikke vil være bærekraftig for velferdsstaten

4 4. Vil dere/ditt parti iverksette obligatorisk seksualundervisning i skoler som inkluderer bevisstgjøring om porno og hvordan pornoen påvirker ungdommens syn på seksualitet? F! vil styrke seksualundervisningen i skolen for a forebygge og forhindre seksuell trakassering og voldtekt. De vil arbeide for bevisstgjøring gjennom et normkritisk perspektiv på pornografi og hvordan det påvirker ungdommens syn på og kunnskap om seksualitet Rødts ungdomsorganisasjon jobber for å få Kjønn inn som fag i skolen, og dette støtter Rødt fullt ut. SV vil ha kurs i selvforsvar for jenter i 10.klasse samt utvikle undervisningsopplegg for ungdom på feltet kjønnsroller, grensesetting og seksuell trakassering MDG ønsker en seksualundervisning som vektlegger hva som er sunne seksuelle relasjoner. Alternativet til å gå grundig inn i dette i skolen, er å overlate unges informasjon om sex til pornoindustrien. Det ønsker ikke MDG. Høyre mener seksualundervisningen i Bergen følger de nasjonale læreplanene Sp vil at helsestasjonene skal styrkes med flere helsesøstre og økte åpningstider. Slik kan også seksualundervisningen i skolen blir bedre Venstre ønsker å begrense politikernes detaljstyring av undervisningen i skolen. De har tillit til at lærerne kan ta disse vurderingene

5 5. Vil dere/ditt parti forby strippe-klubber? Rødt støtter å frata strippeklubber skjenkeretten, men målet er å forby strippeklubber. SV mener stripping bidrar til objektifisering av kvinner og hindrer likestilling, og bør derfor ikke tillates som arbeid. SV vil nekte skjenkebevilling til strippeklubber og toppløsservering. Sp er imot strippeklubber, og tar avstand fra holdningene bak slike prosjekt. Lovverket må brukes aktivt mot. Dette er ellers en lovsak som ikke bystyret bestemmer over. F! vil arbeide for at strippeklubber ikke får skjenkebevilling

6 6. Vil dere/ditt parti iverksette holdningskampanjer om seksuell trakassering og voldtekt retta mot unge gutter? Fi ønsker å opprette et eget likestillingssenter med ansvar for å heve kompetansen i likestillingsarbeid. F!s ønske er at likestillingssenteret skal samarbeide med skoler og Hordaland politidistrikt for å iverksette holdningsskapende kampanjer blant unge gutter. Høyre mener grensesetting er et av mange tema som berøres i skolens seksualundervisning. Høyre mener det er viktig at både gutter og jenter får kunnskap om dette viktige temaet. MDG støtter gjerne slike initiativer Venstre er positive til slike holdningskampanjer rettet mot gutter/unge menn. Sp mener en styrking av helsestasjonene vil kunne gjøre mer enn rene holdningskampanjer. Det er ellers viktig at læreverket er skikkelig på dette området SV vil ha kurs i selvforsvar for jenter i 10.klasse samt utvikle undervisningsopplegg for ungdom på feltet kjønnsroller, grensesetting og seksuell trakassering

7 7. Vil dere/ditt parti iverksette tiltak og/eller prioritere bevilgninger for å hjelpe kvinner ut av prostitusjon? F! vil arbeide for at kommunen tar større ansvar for a øke bevisstheten og kunnskapen om menneskehandel og prostitusjon. De vil også øke støtten til organisasjoner o.l. som tilbyr lavterskel helse- og omsorgstilbud for prostituerte og ofre for menneskehandel Høyre mener det er enighet om at de sosialpolitiske virkemidlene overfor prostituerte i en vanskelig situasjon skal forsterkes. I tillegg skal arbeidet mot menneskehandel styrkes

8 8. Vil der/ditt parti fjerne og/eller gå i mot regjeringas forslag til å utvide grensa for sjølstendig oppholdstillatelse for ekteskapsinnvandrere til 5 år? F! har allerede levert et 20 sider langt høringssvar der de går i mot regjeringens forslag om å utvide grensen til 5 år SV mener at tilknytning til Norge ikke bør telle med når UDI behandler søknader om opphold på eget grunnlag på grunn av vold i ekteskapet. Ap er kritiske til forslaget, og vil ta endelig stilling til forslaget når det er fremmet for stortinget. Sp har ikke tatt stilling til det siden det ikke er forelagt Stortinget, men har heller aldri gått inn for et slikt innvandringsregulerende tiltak. Høyre mener dette er politikk hvor ansvaret ligger nasjonalt, og Bergen har derfor ikke konkret politikk på dette området. Venstre mener det i arbeidet med det nye lovverket blir viktig å sikre rettighetene til kvinner som opplever mishandling i samlivet.

9 9. Vil dere/ditt parti forplikte dere til å gi kvinner i ufrivillig deltid større stillingsandel ved ledighet? F! vil sørge for at heltid er en rettighet og deltid er en mulighet i alle offentlige stillinger. Rødt har også i programmet å lovfeste rett til heltid, som de mener er et bedre krav SV vil lovfeste retten til heltid og være en pådriver for likelønn og en trepartsavtale for likestilling. Høyre har som mål at de som jobber ufrivillig deltid, skal i den grad det er mulig, få jobbe heltid. MDG har programfestet at de vil redusere ufrivillig deltid i kommunal sektor. Sp arbeider for at de deltidsansatte som ønsker det, skal få heltidsstillinger, og ikke øke bruken av midlertidig ansettelser og andre endringer som kan gjennomføres som følge av endringene i Arbeidsmiljøloven.

10 10. Vil dere/ditt parti innføre en minimumsgrense på 40 % for stillinger i helse og omsorgssektoren ved utlysing av nye stillinger? Rødt har i programmet at de er for å lovfeste rett til heltid, som de mener er et bedre krav. AP vil i samarbeid med partene i arbeidslivet arbeide for at deltidsansatte som ønsker det, skal få økt sin stillingsprosent, og at nye stillinger skal lyses ut som 100 % stillinger. Blant annet gjennom å opprette en kommunal vikartjeneste. MDG har ikke programfestet det. Frp vil arbeide for at flest mulig som ønsker det skal kunne ha 100 % stilling. Høyre mener det er opp til den enkelte helse- og omsorgsinstitusjon å vurdere hvilket bemanningsbehov de har på bakgrunn av de ressursene som er tilgjengelig. Høyre ønsker en styrket arbeidslinje og at flere som står utenfor arbeidslivet skal få mulighet til å arbeide. Sp arbeider for at de deltidsansatte som ønsker det skal få heltidsstillinger, og ikke øke bruken av midlertidig ansettelser og andre endringer som kan gjennomføres som følge av endringene i Arbeidsmiljøloven.

11 BERGEN Utarbeidet av: KVINNEFRONTEN -Kamp mot all kvinneundertrykking

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Ap ønsker ikke anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Grunnleggende velferdstjenester

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

BERGEN/HORDALAND VALGPROGRAM 2015-2019. Feministisk initiativ

BERGEN/HORDALAND VALGPROGRAM 2015-2019. Feministisk initiativ BERGEN/HORDALAND VALGPROGRAM 2015-2019 Feministisk initiativ INNHOLD Ideologien vår: Hva er Feministisk initiativ? 3 KAPTTEL 1 Helse og omsorg en trygg by 4 KAPITTEL 2 Frihet fra vold en ansvarlig by 6

Detaljer

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 15.09.2015. derfor øke andelen heltidsansatte ytterligere frem til 2017.

Parti / svar Ja Nei Kommentarer fra partiene Vurdering av svar - pr. 15.09.2015. derfor øke andelen heltidsansatte ytterligere frem til 2017. 1 Krav nr. 1 fra fagbevegelsen: Tema: Faste ansettelser og heltid Vil ditt parti øke heltidsandelen blant turnusansatte i kommunen til minst 50 % fram til 2017? AP Arbeiderpartiet ser viktigheten av heltid

Detaljer

Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019

Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 Innledning 1. Oppvekst og kunnskap - Barnehage -

Detaljer

Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019

Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 Rettferdig, solidarisk og grønn by 1. Trygg oppvekst og

Detaljer

Partiprogrammer, politiske konfliktlinjer og temaer på YS sine områder i valgkampen 2013

Partiprogrammer, politiske konfliktlinjer og temaer på YS sine områder i valgkampen 2013 Partiprogrammer, politiske konfliktlinjer og temaer på YS sine områder i valgkampen 2013 Målet med dette notatet er å se hva som kan bli viktige temaer i valgkampen med utgangspunkt i partienes forslag

Detaljer

dagsorden pkt. 8 del 1 LOs handlingsprogram Innkomne forslag

dagsorden pkt. 8 del 1 LOs handlingsprogram Innkomne forslag dagsorden pkt. 8 del 1 LOs handlingsprogram Innkomne forslag LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Innhold 1. Arbeid til alle s. 3 2. Likestilling mellom kvinner og

Detaljer

OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA

OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA 1 INNHOLD VELG ROSA FEMINISTISK INITIATIV OSLO 3 Vår feministiske plattform 3 Feministisk økonomi 4 DETTE ER VÅR ROSA POLITIKK FOR OSLO. SLIK FARGER VI

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM ALLE INNKOMNE FORSLAG

ARBEIDSPROGRAM ALLE INNKOMNE FORSLAG Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 7 ARBEIDSPROGRAM ALLE INNKOMNE FORSLAG VERSJON FOR RØDT.NO Forslagsnummer: 1 Sidenummer:3 Fra linjenummer: 84 85 "overutnyttelsen av stadig flere viktige naturressurser"

Detaljer

HANDLINGS K V I N N E F RO N T E N

HANDLINGS K V I N N E F RO N T E N HANDLINGS - p r o g r a m KAMP MOT ALL KVINNEUNDERTRYKKING K V I N N E F RO N T E N 1 INNHOLD 4 Kamp mot all kvinneundertrykking 6 Internasjonal solidaritet og samarbeid 12 Kvinners økonomiske selvstendighet

Detaljer

Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak

Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak Forslag fra tverrpolitisk gruppe om sosialt entreprenørskap Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak HSK oppretter en arbeidsgruppe for sosialt entreprenørskap med

Detaljer

Valg 2015. Hva mener. Oslo-partiene om våre krav? Velg side

Valg 2015. Hva mener. Oslo-partiene om våre krav? Velg side Hva mener Valg 2015 Oslo-partiene om våre krav? Velg side Valget er egentlig ganske enkelt Gjennom 18 år har Oslo vært styrt av et flertall med Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Detaljer

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22.

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. juni 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Vårt utgangspunkt...3 2. Arbeid

Detaljer

SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT

SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT Rødts. Landsmøte. -. mai SAK FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1 ØKONOMI... Bygg ut velferdsstaten og styrk kommuneøkonomien... Skattlegging av de rike... 1 1 KAPITTEL

Detaljer

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. En ny arbeidsdag Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 Innhold: Et anstendig arbeidsliv med plass til alle... 4 Et trygt arbeidsliv... 6

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på Fagforbundet Akers åtte spørsmål før stortingsvalget 2009?

Hva svarer Oslo-partiene på Fagforbundet Akers åtte spørsmål før stortingsvalget 2009? Hva svarer Oslo-partiene på Fagforbundet Akers åtte spørsmål før stortingsvalget 2009? Svarene er rangert etter følgende skala: Fem poeng: Partiet støtter våre standpunkter (totalskåre: 33-40) Fire poeng:

Detaljer

Innledning: Deler av den kommunale bygningsmassen er forsømt og har stort behov for oppgradering og vedlikehold.

Innledning: Deler av den kommunale bygningsmassen er forsømt og har stort behov for oppgradering og vedlikehold. Arbeidsprogram for Orkdal SV 2015-2019 1 Innledning: Kampen for sosial rettferdighet og miljø gjennomsyrer SVs politikk både sentralt og lokalt. Lokalpolitikken blir en del av SVs arbeid for videreutvikling

Detaljer

SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT

SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT Endelig forslag April 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL

Detaljer

Politisk plattform for LO i Bergen og Omland 2012-2014

Politisk plattform for LO i Bergen og Omland 2012-2014 Politisk plattform for LO i Bergen og Omland 2012-2014 Arbeidsliv Arbeid til alle er LO sitt hovedmål i denne kongressperioden, og LO i Bergen og Omland vil jobbe for et anstendig arbeid for alle. LO i

Detaljer

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 2 3 4 En ny arbeidsdag 5 6 7 8 9 10 11 12 Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Spørsmål fra LO foran stortingsvalget 2013

Spørsmål fra LO foran stortingsvalget 2013 Spørsmål fra LO foran stortingsvalget 2013 Arbeid til alle 1. Forsterke arbeidsmarkedspolitikken?, KrF vil ha et godt utbygd offentlig støtteapparat for personer som trenger bistand for å kunne stå i eller

Detaljer

VALGPROGRAM 2015-2019 Bodø SV

VALGPROGRAM 2015-2019 Bodø SV VALGPROGRAM 2015-2019 Bodø SV Sosialistisk Venstreparti bodosv.no - sv.no Innhold VARMT SAMFUNN - KALDERE KLODE 4 JA TIL STYRKA LOKALDEMOKRATI OG REGIONALT SAMARBEID 7 GRØNN BYUTVIKLING 9 Tverlandet 11

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer

Arbeidsprogram 2015-2019. Haugesund SV

Arbeidsprogram 2015-2019. Haugesund SV Arbeidsprogram 2015-2019 Haugesund SV Vedtatt på årsmøte 09.02.2015. Revidert av styret 04.05.2015 Fortellingen om Haugesund som SV-kommune Gjennom dette programmet vil vi vise hvordan SV-kommunen vil

Detaljer

ET TREDJE STANDPUNKT: ULIK BAKGRUNN FELLES FRAMTID

ET TREDJE STANDPUNKT: ULIK BAKGRUNN FELLES FRAMTID SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 (Ikke korrekturlest - med forbehold om endringer) ET TREDJE STANDPUNKT: ULIK BAKGRUNN FELLES FRAMTID SVs mål er et solidarisk

Detaljer

Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019 Frihet tillit fellesskap SV tar kampen for :

Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019 Frihet tillit fellesskap SV tar kampen for : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019

Detaljer

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Rettferdig fordeling og byutvikling Vil Oslo partiet aktivt arbeide for å utjamne levekårsforskjeller i Oslo, og i så tilfelle

Detaljer