RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA"

Transkript

1 RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA

2 INNHOLD Styrets beretning...3 Resultatregnskap BNbank konsern (IFRS)...5 Balanse BNbank konsern (IFRS)...6 Endring i egenkapital BNbank konsern...7 kontantstrømanalyse BNbank konsern...9 Noter til BNbank konsern (IFRS)...10 Resultatregnskap BNbank (morbank) (N GAAP)...12 Balanse BNbank (morbank) (N GAAP)...13 Kontantstrømanalyse BNbank (morbank)...14 Noter til BNbank (morbank) (N GAAP)...15

3 STYRETS BERETNING REGNSKAPSPRINSIPPER BNbank avlegger konsernregnskap i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Regnskap for morbank og datterselskapet BNkreditt avlegges i henhold til norsk god regnskapsskikk (GRS). En beskrivelse av de regnskapsprinsipper konsernet har lagt til grunn ved avleggelse av regnskapet, samt forklaring til de viktigste endringene ved overgangen til IFRS, fremkommer i et eget IFRS-overgangsdokument publisert RESULTAT OG NØKKELTALL PR. 31. MARS 2007 Konsernet BNbank oppnådde et resultat etter skatt på 54 millioner kroner pr. 31. mars 2007, mot 58 millioner kroner i samme periode i Dette ga en annualisert egenkapitalrentabilitet på 8,6 prosent (etter skatt) som innebærer en egenkapitalrentabilitet over risikofri rente på 5,7 prosent (etter skatt). Tilsvarende tall for samme periode i 2006 var henholdsvis 10,0 prosent og 8,2 prosent. Reduksjonen i egenkapitalrentabiliteten over risikofri rente (etter skatt) skyldes tiltagende press på utlånsmarginene gjennom det siste året. BNbanks frie midler (egenkapital) er plassert i fordringer med kort rentebinding, slik at resultatet isolert sett varierer med de korte rentene. Egenkapitalrentabilitet over risikofri rente er derfor et relevant nøkkeltall for BNbanks prestasjoner. Risikofri rente er definert som 3-måneders statssertifikatrente etter skatt. Konsernets utlån med fast rente bokføres til virkelig verdi. Renteøkningen i første kvartal har redusert virkelig verdi av utlånsporteføljen. Denne reduksjonen motsvares av endring i virkelig verdi av bankens innlån med fast rente og øvrige finansielle instrumenter. Videre klassifiseres i IFRS påløpte renter sammen med brutto utlån. For å måle aktiviteten i utlånsmarkedet oppgir BNbank derfor nominell utlånsvekst som korrigerer for de to nevnte effektene. Nominell utlånsvekst avviker dermed fra endring i bokført verdi av utlånsporteføljen. BNbank har hatt en nominell utlånsvekst på 2 prosent hittil i år (ikke annualisert). Utlån til personmarkedet utgjør nominelt millioner kroner pr. 31. mars, noe som er en nominell økning på 275 millioner kroner hittil i år. Utlån til bedriftsmarkedet (inklusiv lån til borettslag) utgjør millioner kroner og nominell økning hittil i år har vært på 587 millioner kroner. Konkurransesituasjonen i bedriftsmarkedet har medført økt press på marginene. 1. KVARTAL 2007 Nedenfor er regnskapstallene for første kvartal 2007 sammenlignet med fjerde kvartal BNbank oppnådde et driftsresultat etter tap på utlån på 74 (69) millioner kroner i første kvartal Etter beregnet skattekostnad på 20 (21) millioner kroner ble resultatet 54 (48) millioner kroner. Dette ga en egenkapitalrentabilitet etter skatt på 8,6 (7,8) prosent omregnet til årsbasis som gir en egenkapitalrentabilitet over risikofri rente på 5,7 (5,2) prosent (etter skatt). Netto renteinntekter ble 98 (101) millioner kroner, som tilsvarer 0,79 (0,84) prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK), omregnet til årsbasis. I IFRS blir avkastningen på enkelte rentebærende balanseposter reflektert som endring virkelig verdi. Isolert sett vil derfor resultatlinjen netto renteinntekter ikke gi et fullstendig bilde av utviklingen i volum og margin for konsernets utlån og innlån. Andre driftsinntekter ble 18 (15) millioner kroner. Resultatlinjen Andre gevinster og tap består i all hovedsak av agioeffekter som oppstår ved at innlån og utlån i utenlandsk valuta omregnes til dagskurs. Valutaterminkontraktene som sikrer denne eksponeringen vurderes til virkelig verdi. Resultateffektene fra Andre gevinster og tap motsvares derfor helt eller delvis av effekter med motsatt fortegn i resultatlinjen Verdiendring finansielle instrumenter ført til virkelig verdi. Andre gevinster og tap på 13 millioner kroner er suksesshonorar til BNbank i forbindelse med avhendelse av en tidligere overtatt eiendom. Betingelsene for denne del av honoraret ble oppfylt i første kvartal. Andre driftskostnader, ble 51 (52) millioner kroner i første kvartal I forhold til GFK utgjorde driftskostnadene 0,41 (0,43) prosent i kvartalet omregnet til årsbasis. Under tap på utlån ble det kostnadsført 3 millioner kroner i første kvartal 2007, mens det i fjerde kvartal 2006 ble inntektsført 5 millioner kroner. Lån som er misligholdt over 3 måneder utgjør 0,15 (0,15) prosent av nominelle utlån. Summen av misligholdte lån, andre lån uten ordinær rentebetjening og overtatte eiendommer utgjør 0,18 (0,19) prosent av nominelle utlån inkludert overtatte eiendommer pr. 31. mars INNLÅNSVIRKSOMHET Innskudd fra kunder var nominelt millioner kroner pr. 31. mars 2007, mot millioner kroner pr. 31. desember Innskudd på BN-konto utgjorde henholdsvis millioner kroner og millioner kroner på de samme tidspunktene. De siste 12 månedene er innskuddsvolumet økt nominelt med 8 prosent. BN-konto er en sparekonto som konkurrerer både med høyrentekontoer i andre banker og med andre sparealternativer. Innskudd fra kunder og verdipapirgjelden utgjorde henholdsvis 32 og 48 prosent av total rentebærende gjeld pr. 31. mars 2007 målt ved bokførte verdier. Tilsvarende andel pr. 31. desember 2006 var henholdsvis 32 og 47 prosent. BNbank benyttet det internasjonale lånemarkedet i første kvartal gjennom et låneopptak på 150 millioner euro. Gjeld til kredittinstitusjoner er nominelt økt fra millioner kroner ved inngangen til første kvartal til millioner kroner ved utgangen av kvartalet. UTLÅNSVIRKSOMHET Den bokførte verdien av konsernets utlån var millioner kroner pr. 31. mars Nominell utlånsvekst i første kvartal er 2 prosent. Hele boliglånsporteføljen på nominelt 13 milliarder kroner er sikret innenfor 80 prosent av vurdert verdi på innvilgelsestidspunktet, mens 79 prosent av porteføljen er sikret innenfor 60 prosent av vurdert verdi. Utlånsveksten i boliglån de siste årene har ikke endret denne fordelingen i særlig grad. Marginene er noe reduserte i perioden. 3

4 De siste 12 månedene har utlånsporteføljen økt nominelt med 2 prosent. Tilsvarende har lån til personmarkedet og bedriftsmarkedet (inklusiv lån til borettslag) økt nominelt med henholdsvis 1 og 2 prosent. Både de korte og de lange rentene har steget i første kvartal Økningen har vært størst for de korte rentene. Tremåneders statssertifikatrente var 3,8 prosent ved inngangen til kvartalet mot 4,4 prosent pr. 31. mars Renten for tiårs statsobligasjoner økte tilsvarende fra 4,4 til 4,6 prosent. 22 prosent av BNbanks utlånsportefølje hadde rentebinding ved utgangen av første kvartal 2007, og 14 prosent hadde rentebinding utover et år. Tilsvarende andel pr. 31. desember 2006 var henholdsvis 37 og 15 prosent. SOLIDITET Kapitaldekning er beregnet på konsern etter GRS. BNbanks ansvarlige kapital, inklusive 50 prosent av periodens driftsresultat etter tap på utlån, utgjorde millioner kroner ved utgangen av perioden, som tilsvarer en kapitaldekning på 10,7 prosent. Kjernekapitalen var millioner kroner som tilsvarer en kjernekapitaldekning på 7,8 prosent ved utgangen av mars BNbanks risikovektede balanse var millioner kroner på samme tidspunkt. Styret vurderer forholdet mellom BNbanks soliditet og relevante risikoer som betryggende. FORHOLD TIL GLITNIR BNbank er en del av Glitnir som har flere datterselskaper med aktivitet i det norske markedet. BNbank anvender kompetansen og ressursene i konsernet Glitnir for å realisere BNbanks strategi og ambisjoner. Alle transaksjoner mellom BNbank og Glitnir er i samsvar med vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper. UTSIKTENE FOR RESTEN AV ÅRET Styret forventer at renteøkninger vil øke kravet til direkteavkastningen i markedet for næringseiendom. Mye av verdistigningen i markedet er derfor trolig tatt ut. Med bakgrunn i den sterke økonomiske situasjonen i Norge, venter styret imidlertid ikke vesentlig fall i leieprisene. BNbank vil fortsatt ha høy oppmerksomhet på porteføljekvalitet og oppfølging av misligholdte og tapsutsatte engasjementer. Samlet sett er den økonomiske situasjonen hos husholdningene god. Det er utsikter til lav arbeidsledighet og moderat vekst i reelle inntekter de nærmeste årene. Den lange perioden med sterk vekst i gjeld og boligpriser kan imidlertid legge grunnlaget for ustabilitet senere. BNbank vil opprettholde bankens forsiktige kredittpolitikk i personkundemarkedet. Utsiktene for norsk økonomi tilsier at styret fortsatt forventer lavere utlånstap enn gjennomsnittet for en konjunktursyklus. Det historisk sett lave nivået på direkteavkastningen for næringseiendommer og økningen i husholdningenes gjeld, begge forholdene sett i sammenheng med forventningene om økt rentenivå, vurderes som de største risikoene som kan gi økte tap på utlån. Konsernets økonomiske stilling, soliditet og tapsavsetninger anses betryggende for å møte eventuelle svekkelser i kundenes lånebetjeningsevne og verdifall på etablerte sikkerheter. Bankens nye system for risikoklassifisering vil ytterligere sikre at BNbank har en ensartet praktisering av kredittprosessen. Fremtidig margin- og volumutvikling innenfor utlånsvirksomheten er beheftet med usikkerhet. Renteutviklingen, konjunkturutviklingen, den generelle kredittetterspørselen og konkurransen i markedet har innvirkning på dette. Lav risiko og tilfredsstillende lønnsomhet vil fortsatt prioriteres fremfor utlånsvekst. BNbank vil utvikle virksomheten innenfor dagens strategi og driftsform. For å gjøre banken noe mindre avhengig av netto renteinntekter vil banken ha oppmerksomhet på å øke andre inntekter. Banken vil markedsføre et fåtall nye produkter som tilfredsstiller bankens krav til lav risiko og standardisering. Videre vil BNbank gjennom samarbeid med andre selskaper i Glitnir-konsernet, kunne tilby bedrifts- og personkundene flere produkter og tjenester. I personmarkedet vil banken arbeide med å utnytte den posisjonen som ble oppnådd ved kjøpet av 45 prosent av aksjene i Norske Privatøkonomi ASA. Arbeidet med å øke kjennskapen til banken vurderes fortsatt som viktig. Forskriftene til lovreglene om obligasjoner med fortrinnsrett vil trolig bli vedtatt av myndighetene i Kredittforetak vil dermed ha mulighet til å utstede denne type godt sikrede obligasjoner. BNbank arbeider med å etablere et nytt kredittforetak som skal benytte obligasjoner med fortrinnsrett som en innlånskilde. Dette vil diversifisere innlånsmulighetene til konsernet og øke antall potensielle obligasjonsinvestorer. Et nytt regelverk for kapitaldekning (Basel II) trådte i kraft med virkning fra Finansinstitusjoner med lav kredittrisiko og gode systemer for risikostyring vil i utgangspunktet kunne få lavere krav til ansvarlig kapital etter det nye regelverket. Det er konsernets målsetting at bankens risikoklassifiseringssystem vil gi fordeler som bedre bruk av tilgjengelig informasjon i kredittprosessen og en bedret risikomåling. Det er videre målsettingen at BNbank på sikt skal bruke dette systemet i kapitaldekningssammenheng. For institusjoner i børsnoterte konsern innføres det fra og med andre kvartal en plikt til å anvende IFRS (International Financial Reporting Standards) eller forenklet IFRS i selskapsregnskapet. Selskapsregnskapene til BNbank og BNkreditt vil derfor fra og med andre kvartal 2007 bli avlagt etter IFRS. Som en konsekvens av IFRS vil selskapenes resultat og egenkapital bli mer volatilt enn under dagens regnskapsprinsipper. Rapport 1. kvartal 2007 >> Styrets beretning/resultatregnskap (IFRS)

5 RESULTATREGNSKAP BNbank KONSERN (IFRS) MILLIONER KRONER NOTE 1. KV KV ÅRET 2006 Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatandeler i tilknyttede selskaper Verdiendring fin instr vurdert til virkelig verdi Andre driftsinntekter, gevinster og tap Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Andre gevinster og tap Sum andre driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån Tap på utlån Driftsresultat etter tap på utlån Beregnet skattekostnad Resultat for perioden Resultat per aksje (hele kroner) 5,54 5,95 25,42 5

6 BALANSE BNbank KONSERN (IFRS) MILLIONER KRONER NOTE Immaterielle eiendeler Eierinteresser i tilknyttede selskaper Varige driftsmidler Overtatte eiendommer Utlån Forskuddsbetalte og opptjente innteker Finansielle derivater Kortsiktige plasseringer i verdipapirer Kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner Sum eiendeler Aksjekapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Ansvarlig lånekapital Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Påløpte kostnader Annen kortsiktig gjeld Finansielle derivater Innskudd fra og gjeld til kunder Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital STYRET Trondheim, 30. april 2007 Rapport 1. kvartal 2007 >> Balanse (IFRS)/Endring i egenkapital (IFRS)

7 ENDRING I EGENKAPITAL BNbank KONSERN AKSJEKAPITAL OPPTJENT SUM MILLINONER KRONER EGENKAPTIAL EGENKAPITAL Balanse (N GAAP) Reklassifisering av utbytte avsatt per IFRS effekter mot åpningsbalanse (prinsippendringer) IFRS effekter på periodens resultat Balanse (IFRS) Balanse (N GAAP) Reklassifisering av utbytte avsatt per IFRS effekter mot åpningsbalanse (prinsippendringer) IFRS effekter i 2006 resultatet Balanse (IFRS) Periodens resultat 54 Balanse

8

9 KONTANTSTRØMANALYSE MILLIONER KRONER 1.KV KV Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Rente-/provisjonsinnbetalinger og gebyrer fra kunder Rente-/provisjonsutbetalinger og gebyrer til kunder Innbetalinger av renter på andre plasseringer Utbetalinger av renter på andre lån Utbetalinger på utlån til kunder Innbetalinger på utlån til kunder Innbetalinger på tidligere avskrevne fordringer Andre inn-/utbetalinger Utbetalinger til leverandører for varer og tjenester Utbetalinger til ansatte, pensjoner og sosiale kostnader Utbetalinger av skatter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Inn-/utbetalinger (-) på fordringer på kreditt institusjoner Inn-/utbetalinger (-) på kortsiktige plasseringer i verdipapirer Inn-/utbetalinger (-) på langsiktige plasseringer i verdipapirer Innbetalinger på salg av driftsmidler Utbetalinger på salg av driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Inn-/utbetalinger (-) på innskudd og gjeld fra kunder Inn-/utbetalinger (-) på gjeld til kredittinstitusjoner Inn-/utbetalinger (-) ved utstedelse av verdipapirer Innbetalinger av ansvarlig lånekapital Utbetalinger ved tilbakebetalinger av ansvarlig lånekapital Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter og lignende ved inngangen til perioden Beholdning av kontanter og lignende ved utgangen av perioden

10 NOTER TIL BNbank KONSERN (IFRS) NOTE 1. REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet for første kvartal er utarbeidet i samsvar med IFRS, herunder IAS 34 om delårsregnskap. BN Bank konsern utarbeidet fram til og med 31. desember 2006 konsernregnskap i samsvar med norsk regnskapslovgivning, Kredittilsynets regnskapsforskrifter og god regnskapsskikk. En beskrivelse av de regnskapsprinsipper konsernet har lagt til grunn ved avleggelse av regnskapet, samt forklaring til de viktigste endringene ved overgangen til IFRS, fremkommer i et eget IFRS-overgangsdokument publisert Avstemming av overgangen for konsernets egenkapital samt resultat for 1. kvartal 2006, er vist i henholdsvis oppstilling over endringer i egenkapital og i note nedenfor. NOTE 2. OVERGANGSNOTE ENDRINGSANALYSE 1. KVARTAL 2006 N GAAP IFRS MILLIONER KRONER 1. KV ENDRINGER 1. KV Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatandeler i tilknyttede selskaper (ny IFRS) Verdiendring fin instr vurdert til virkelig verdi (ny IFRS) Andre driftsinntekter, gevinster og tap Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån Tap på utlån Driftsresultat etter tap på utlån Beregnet skattekostnad Resultat for perioden Resultat per aksje 5,33 5,95 Rapport 1. kvartal 2007 >> Noter til BNbank konsern (IFRS)

11 NOTE 3. ANDRE DRIFTSINNTEKTER, GEVINSTER OG TAP MILLIONER KRONER 1. KV KV Garantiprovisjon Netto provisjonsinntekter/kostnader Netto gevinst/(tap) på verdipapirer Netto gevinst/(tap) på valuta Sum andre driftsinntekter Netto gevinst/tap på valuta skyldes i all hovedsak agio-/disagioeffekter som oppstår ved at innlån og utlån i utenlandsk valuta omregnes til dagskurs. Valutaterminkontrakter vurderes til virkelig verdi med verdiendring over resultatet. Agio-/disagioeffekter på denne linjen vil derfor motsvares helt eller delvis av effekter med motsatt fortegn under linjen for verdiendring finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultat. NOTE 4. ANDRE GEVINSTER OG TAP Andre gevinster og tap på 13 millioner kroner er suksesshonorar til BNkreditt i forbindelse med avhendelse av en tidligere overtatt eiendom. Betingelsene for denne del av honoraret ble oppfylt i første kvartal. NOTE 5. INNLÅN GJELD STIFTET VED UTSTEDELSE AV VERDIPAPIRER Konsernet har emittert obligasjoner og sertifikater for pålydende millioner kroner per , enten som nyemisjoner eller utvidelse av eksisterende åpne lån. I balansen er lån med fast rente vurdert til virkelig verdi, mens lån med flytende rente er vurdert til amortisert kost. PERIODENS BEVEGELSE (PÅLYDENDE) NETTO GJELD UTVIDELSE AV OPPKJØP/FORFALL NETTO GJELD MILLIONER KRONER NYEMISJONER EKSISTERENDE LÅN EKSISTERENDE LÅN Sertifikater Obligasjoner Sum sertifikater og obligasjoner (pålydende) GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER Gjeld til kredittinstitusjoner utgjorde ved utgangen av første kvartal millioner. Tilsvarende beløp ved utgangen av forrige regnskapsår utgjorde millioner. I første kvartal 2007 har konsernet tatt opp ett lån på EUR 150 millioner. Ubenyttede trekkrettigheter utgjorde 75 millioner euro per (uendret siden ). 11

12 RESULTATREGNSKAP (N GAAP) MILLIONER KRONER NOTE 1. KV KV KV ÅRET 2006 Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper Netto gevinst/tap(-) av valuta og verdipapirer Netto provisjonsinntekter/-kostnader Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån Tap på utlån Driftsresultat etter tap på utlån Skattekostnad Resultat for perioden Rapport 1. kvartal 2007 >> Resultatregnskap (N GAAP)/Balanse (N GAAP)

13 BALANSE (N GAAP) MILLIONER KRONER NOTE Eiendeler Kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån 4, Nedskrivninger Netto utlån Overtatte eiendommer Kortsiktige plasseringer i verdipapirer Eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i konsernselskaper Anleggsmidler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapital Akkumulert overskudd Sum gjeld og egenkapital

14 KONTANTSTRØMANALYSE (N GAAP) MILLIONER KRONER 1. KV KV KV ÅRET 2006 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Rente-/provisjonsinnbetalinger og gebyrer fra kunder Rente-/provisjonsutbetalinger og gebyrer til kunder Innbetaling av renter på andre plasseringer Utbetaling av renter på andre lån Utbetalinger på utlån til kunder Innbetalinger på utlån til kunder Innbetalinger på tidligere avskrevne fordringer Andre inn-/utbetalinger Utbetalinger til leverandører for varer og tjenester Utbetalinger til ansatte, pensjoner og sosiale kostnader Utbetalinger av skatter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Inn-/utbetalinger(-) på fordringer på kredittinstitusjoner Inn-/utbetalinger(-) på kortsiktige plasseringer i verdipapirer Inn-/utbetalinger(-) på langsiktige plasseringer i verdipapirer Innbetalinger ved salg av driftsmidler m.v Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler m.v Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Inn-/utbetalinger(-) på innskudd og gjeld fra kunder Inn-/utbetalinger(-) på gjeld til kredittinstitusjoner Inn-/utbetalinger(-) ved utstedelse av verdipapirer Innbetalinger av ansvarlig lånekapital Utbetalinger ved tilbakebetalinger av ansvarlig lånekapital Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter og fordringer på sentralbanker ved inngangen til perioden Beholdning av kontanter og fordringer på sentralbanker ved utgangen av perioden Rapport 1. kvartal 2007 >> Kontantstrømanalyse (N GAAP)/Noter til regnskapet (N GAAP)

15 NOTER TIL REGNSKAPET (N GAAP) Kvartalsregnskapet utarbeides i henhold til Lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven), Forskrift om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike og god regnskapsskikk (inkludert standarden for delårsrapportering). Kvartalsregnskapet er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsippene som årsregnskapet for For øvrig vises til årsrapporten for 2006 for nærmere beskrivelse av BNbanks regnskapsprinsipper. BNbanks utlånsvirksomhet er landsdekkende, men utlånene er konsentrert i by- og forstedskommuner. Risiko og avkastning varierer ikke vesentlig mellom de ulike forretningsområder, segmenter og geografiske områder og det rapporteres derfor ikke segmentinformasjon etter forretningsområde, sektor eller geografisk område. Noteopplysningene refererer seg til morselskapet BNbank. 15

16 NOTE 1. RESULTAT (N GAAP) MILLIONER KRONER 1. KV KV KV KV KV Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper Inntekter fra eierinteresser i konsernselskaper Netto gevinst/tap(-) av valuta og verdipapirer Netto provisjonsinntekter-/kostnader Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån Tap på utlån Driftsresultat etter tap på utlån Beregnet skattekostnad Resultat for perioden NØKKELTALL Gjennomsnittlig forvaltningskapital (mill. kr) Egenkapitalrentabilitet - annualisert (%) 10,0 10,0 9,4 12,2 9,2 Egenkapitalrentabilitet over risikofri rente (etter skatt) - annualisert (%) 7,0 7,3 7,1 10,1 7,4 Resultat pr. aksje (kr) 6,38 6,19 5,70 7,19 5,32 Rentenetto - annualisert (%) 0,52 0,65 0,51 0,61 0,47 Kostnadsfaktor - annualisert (%) 0,37 0,44 0,32 0,31 0,32 Kostnadsfaktor utlån/innskudd - annualisert (%) 0,40 0,45 0,34 0,34 0,35 Kostnadsprosent - i perioden (%) Tapsprosent - annualisert (%) 0,01-0,08 0,01-0,07 0,00 Utlånsvekst - i perioden (%) Innskuddsvekst - i perioden (%) Kapitaldekning - inkl. 50 % av driftsresultat etter tap på utlån (%) 15,1 15,2 17,1 17,2 17,3 Kjernekapitaldekning - inkl. 50 % av driftsresultat etter tap på utlån (%) 10,6 10,6 11,9 12,0 12,1 Definisjoner Egenkapitalrentabilitet: Resultat for perioden i prosent av gjennomsnittlig egenkapital etter skatt. Egenkapitalrentabilitet over risikofri rente: Resultat for perioden i prosent av gjennomsnittlig egenkapital med fradrag for 3-måneders statssertifikatrente etter skatt. Resultat pr. aksje: Resultat for perioden dividert med gjennomsnittlig antall aksjer ( i hele perioden). Rentenetto: Netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Kostnadsfaktor: Sum andre driftskostnader ekskl. andre kostnader i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Kostnadsfaktor utlån/innskudd: Sum andre driftskostnader i prosent av gjennomsnittlig utlåns- og innskuddsvolum. Kostnadsprosent: Sum andre driftskostnader i prosent av netto renteinntekter og andre driftsinntekter ekskl. gevinst/tap av valuta og verdipapirer. Tapsprosent: Tap på utlån i prosent av gjennomsnittlig utlån. Rapport 1. kvartal 2007 >> Noter til regnskapet (N GAAP)

17 NOTE 2. LØNN OG GENERELLE ADMINISTRASJONSKOSTNADER MILLIONER KRONER 1. KV KV KV Lønn og andre personalkostnader EDB-kostnader Markedsføring Andre generelle administrasjonskostnader Lønn og generelle administrasjonskostnader NOTE 3. TAP PÅ UTLÅN MILLIONER KRONER 1. KV KV KV Endring i individuelle nedskrivninger Endring i gruppe nedskrivninger Konstaterte tap utover tidligere nedskrivinger Inngang på tidligere konstaterte tap Tap på utlån Inntektsførte renter på nedskrevne lån Individuelle nedskrivninger Gruppe nedskrivninger NOTE 4. LÅN MISLIGHOLDT MER ENN 3 MÅNEDER MILLIONER KRONER 1. KV KV KV Brutto hovedstol Individuelle nedskrivninger Netto hovedstol

18 NOTE 5. UTLÅNSMASSENS BEVEGELSE MILLIONER KRONER 1. KV KV KV Utlån ved periodens begynnelse Periodens utbetalinger Periodens avdrag Periodens innfrielser Utlån ved periodens utgang UTBETALINGER, AVDRAG OG INNFRIELSER I FØRSTE KVARTAL 2007 FORDELT PÅ SEKTOR MILLIONER KRONER BEDRIFTSMARKED BORETTSLAG PERSONMARKED TOTALT Utlån pr Periodens utbetalinger Periodens avdrag Periodens innfrielser Utlån pr Andel i prosent pr Andel i prosent pr NOTE 6. EGENKAPITAL MILLIONER KRONER 1. KV KV KV Egenkapital ved inngangen til perioden Implementeringseffekt, ny utlånsforskrift Periodens resultat Avsatt utbytte Egenkapital ved utgangen av perioden Det foreligger ingen fullmakt fra generalforsamlingen til å utvide aksjekapitalen eller kjøpe egne aksjer. Det er ikke utstedt noen form for gjeldsinstrumenter med konverteringsrett til aksjer og det er heller ikke utstedt noen form for opsjoner som kan føre til en økning i antall aksjer. Utvannet resultat pr. aksje er derfor likt med resultat pr. aksje. Rapport 1. kvartal 2007 >> Noter til regnskapet (N GAAP)

19 19

20 Grafisk prod.: Heidi B. Engen, BNbank - en del av GLITNIR BNbank Trondheim Postadresse: 7005 Trondheim Besøksadresse: Munkegt. 21 Telefon: Fax: BNbank Oslo Postboks 282 Sentrum, 0103 Oslo Besøksadresse: Dronningensgt. 40 Telefon: Fax:

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA INNHOLD Styrets beretning...3 Noter til regnskapet...4 STYRETS BERETNING RESULTAT OG NØKKELTALL PR. 31. MARS 2007 BNkreditt oppnådde et resultat på

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

1. kvartal 2006 Bolig- og Næringskreditt ASA

1. kvartal 2006 Bolig- og Næringskreditt ASA RAPPORT 1. kvartal 2006 Bolig- og Næringskreditt ASA 1 RESULTATREGNSKAP 1. kv. 4. kv 1. kv Renteinntekter og lignende inntekter 321 314 338 1 295 Rentekostnader og lignende kostnader 241 238 263 994 Netto

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

BNbank Rapport 1. kvartal 2001

BNbank Rapport 1. kvartal 2001 Morbank Resultatregnskap 1. kv. 4. kv. 1. kv. 1. kv. 4. kv. 1. kv. 2000 2000 2000 2001 Millioner kroner 2001 2000 2000 2000 1 294 304 353 357 Renteinntekter og lignende inntekter 575 540 461 1 991 1 229

Detaljer

REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL BEDRET INNTJENING Trondheim 31. oktober 1996 REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for perioden 1. januar - 30.september 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Sentrale

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal BNkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall... 6 Resultatregnskap...7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter...11 Erklæring i henhold

Detaljer

REGNSKAP - PR. 30. JUNI STABIL INNTJENING

REGNSKAP - PR. 30. JUNI STABIL INNTJENING Pressemelding 28. august 1997 REGNSKAP - PR. 30. JUNI 1997 - STABIL INNTJENING I første halvår oppnådde BNbank et driftsresultat etter tap på utlån på 78 millioner kroner. Egenkapitalavkastningen i perioden

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

REGNSKAP - 1. KVARTAL STABIL INNTJENING

REGNSKAP - 1. KVARTAL STABIL INNTJENING Pressemelding 30. mai 1997 REGNSKAP - 1. KVARTAL 1997 -STABIL INNTJENING I årets første kvartal oppnådde BNbank et driftsresultat etter tap på utlån på 40 millioner kroner. Egenkapitalavkastningen i perioden

Detaljer

rapport 1. halvår og 2. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 1. halvår og 2. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 1. halvår og 2. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 Uttalelse vedrørende

Detaljer

Rapport 3. kvartal 1995

Rapport 3. kvartal 1995 Rapport 3. kvartal 1995 Resultatregnskap Millioner kroner 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1995 1995 1995 1995 1994 1994 Renteinntekter og lignende inntekter 459 477 477 1.413 1.611

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 Glitnir Bank ASA

rapport 1. kvartal 2008 Glitnir Bank ASA rapport 1. kvartal 2008 Glitnir Bank ASA innhold Styrets beretning...4 Resultatregnskap konsern...6 Balanse konsern...7 Endring i egenkapital konsern...8 Kontantstrømanalyse konsern...9 Noter konsern...

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Trondheim 29. august 1996 REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for 1. halvår 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Utlåns- og innskuddsvolumet har

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

REGNSKAP - 3. KVARTAL 1998

REGNSKAP - 3. KVARTAL 1998 PRESSEMELDING REGNSKAP - 3. KVARTAL 1998 I tredje kvartal oppnådde BNbank et driftsresultat etter tap på utlån på 55 millioner kroner (33 millioner kroner i andre kvartal). Egenkapitalrentabiliteten etter

Detaljer

BNbank Rapport 2. kvartal 1999. Resultatforbedringer PRESSEMELDING REGNSKAP 1. HALVÅR 1999

BNbank Rapport 2. kvartal 1999. Resultatforbedringer PRESSEMELDING REGNSKAP 1. HALVÅR 1999 PRESSEMELDING REGNSKAP 1. HALVÅR 1999 Resultatforbedringer I første halvår oppnådde BNbank-konsernet 107 millioner kroner i driftsresultat før tap på utlån. Tilsvarende tall i fjor var 63 millioner kroner.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

1. 3. KVARTALSRAPPORT

1. 3. KVARTALSRAPPORT 1. 3. KVARTALSRAPPORT Rapport for 1. 3. kvartal Konsernet Fokus Bank har for de tre første kvartaler et resultat av ordinær drift før skatt på 309,2 millioner kroner. For samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

rapport 4. kvartal 2008

rapport 4. kvartal 2008 rapport 4. kvartal 2008 innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap konsern... 6 Balanse konsern... 7 Endring i egenkapital konsern... 8 Kontantstrømanalyse konsern... 9 Noter konsern... 10 Resultatregnskap

Detaljer

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2007

Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsrapport 3.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Regnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal Sparebank

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport pr 30. september 2007 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2007 Generelt: Resultatregnskapet i Landkreditt Bank pr 3. kvartal 2007 viser betydelig resultatforbedring

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT AS

RAPPORT 3. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT AS RAPPORT 3. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT AS INNHOLD Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 5 Endring i egenkapital... 6 Kontantstrømanalyse... 6 Noter... 7 STYRETS BERETNING RESULTAT

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2011. BN Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 4. kvartal 2011. BN Boligkreditt AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 4. kvartal 2011 Kvartalsberetning Oppsummering for 2011 Resultat etter skatt i 2011 ble 26 millioner kroner mot 19 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 3. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 52 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal 2010 gjensidige bank boligkreditt as Innhold SIDE INNHOLD 3 delårsrapport første kvartal 2010 5 resultatregnskap og balanse 6 Andre resultatkomponenter 6 Oppstilling

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2007

Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsrapport 2.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport 31.12.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 4. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 16 MNOK hittil

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

rapport 2. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 2. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 2. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 Uttalelse vedrørende begrenset revisjon

Detaljer

BNbank Rapport 3. kvartal Regnskap - 3. kvartal 1999 PRESSEMELDING

BNbank Rapport 3. kvartal Regnskap - 3. kvartal 1999 PRESSEMELDING PRESSEMELDING Regnskap - 3. kvartal 1999 I årets tre første kvartaler oppnådde BNbank-konsernet 167 millioner kroner i drifts-resultat før tap på utlån. Tilsvarende tall i fjor var 117 millioner kroner.

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport Bank. Forsikring. Og deg.

HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport Bank. Forsikring. Og deg. HALVÅRSRAPPORT 2009 Halvårsrapport 2009 Bank. Forsikring. Og deg. 2 HALVÅRSRAPPORT 2009 HALVÅRSRAPPORT 2009 3 Halvårsrapport 30.06.2009 DRIFTSRESULTATET Banken oppnådde etter 1. halvår et resultat før

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

BN Boligkreditt AS rapport 3. kvartal

BN Boligkreditt AS rapport 3. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 3. kvartal 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer