LU-DATA Grunnskoleskjema

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LU-DATA Grunnskoleskjema"

Transkript

1 LU-DATA Grunnskoleskjema 1

2 Noen spørsmål om deg KJØNN Kvinne Mann Jeg er Født Jeg er født i (oppgi fødselsår 4 siffer Utdanningsbakgrunn utdan1 utdan2-utdan3-utdan4 Sett kryss ved den grunnutdanningen som best beskriver din utdanningsbakgrunn: Førskolelærer Allmennlærer Faglærer PPU Hvor mange års utdanning totalt sett har du fra høgskole / universitet? (For eksempel 3-årig allmennlærer + 2 grunnfag = 5 år). antår Totalt antall års utdanning: Jeg er ansatt ved skole (NAVN PÅ SKOLEN) Er noen av funksjonene nedenfor lagt til stillingen din som lærer? Sett kryss i boksen ved siden av. Funk1 funk2 funk3 funk4 Trinnleder Teamleder Kontaktlærer Annet:.. Din stillingsprosent dette semesteret:. (oppgi prosentsats) stillpro Hvilket klassetrinn har du flest undervisningstimer på? Dersom du har like mange timer på flere av alternativene, kan du krysse av for flere. klatrinn Trinn jeg underviser mest på 2

3 Hvor mange elever totalt er du lærer for dette semesteret?.. antelev Dersom du er kontaktlærer, hvor mange elever er du kontaktlærer for dette semesteret? Kontlær Erfaring som lærer i grunnskole: Antall år du har vært ansatt på denne skolen: Totalt antall år du har jobbet som lærer i grunnskolen: Mindre enn 1 år dsmindre (1=ja missing = nei) dsantår Antall år (rund av til nærmeste hele år) gsantår Hvilke fag underviser du i dette semesteret? Hver item får fagnavn JA NEI Norsk 1 2 Engelsk 1 2 Tysk, spansk, 1 2 fransk eller andre fremmedspråk Matematikk 1 2 Natur & Miljø 1 2 Samfunnsfag 1 2 KRL 1 2 Livssyn Kunst & Håndverk 1 2 Kroppsøving / 1 2 Friluft Mat & Helse 1 2 Musikk 1 2 Annet: 1 2 Jeg er førskolelærerutdannet og vet ikke hvor mange studiepoeng jeg har i fagene jeg underviser i. 3

4 Har du formell kompetanse i de fagene du underviser i? Formell kvalifisering = minimum 30 studiepoeng ½ årsstudium. Norsk Ja Nei Engelsk Ja Nei Tysk, spansk, fransk eller Ja Nei andre fremmedspråk Matematikk Ja Nei Natur & Miljø Ja Nei Samfunnsfag Ja Nei KRL Ja Nei Livssyn Ja Nei Kunst & Håndverk Ja Nei Kroppsøving / Friluft Ja Nei Mat & Helse Ja Nei Musikk Ja Nei Annet: Ja Nei Variabelnavn = kvalnor kvaleng kvalfrem kvalmat kvalnat kvalsam kvalkrl kvalliv kvalkuns kvalkrop kvalmath kvalmus kvalan Å være lærer I denne seksjonen vil vi spørre deg om dine synspunkter, erfaringer og arbeid med lærerrollen, undervisning, og utfordringer i yrket. Vi ber deg om å svare så ærlig som mulig her er det ingen rette svar! Ofte er det beste å svare raskt og følge din første innskytelse når det gjelder valg av svarkategori. Hva skal til for å kunne lykkes i lærergjerningen i dagens grunnskole? Lykkes1 lykkes11 Ingen betydning Stor betydning 1. God kunnskap i de fagene du underviser i. 2. God kunnskap om barn og unges utvikling. 3. God kunnskap om læring. 4. God kunnskap om læreplananalyse. 5. God kunnskap om gruppeprosesser og sosiale relasjoner. 6. Å kunne skape trivsel og trygghet 7. Å kunne begrunne valg og prioriteringer 8. Å kunne motivere 9 Å beherske mange måter å undervise på. 10 Å holde disiplin i elevgruppen. 11 Å holde kontroll i elevgruppen. 4

5 Elever og din undervisning emo1 emo4 Når du svarer på de følgende spørsmålene, ber vi deg om å tenke på den elevgruppen du har flest timer sammen med. Dersom du har like mange timer sammen med flere grupper, ber vi deg om å velge en av disse. Aldri Svært ofte 1. Elevene trives godt sammen med meg. 2. Elevene fungerer godt i lag. 3. Vi ler sammen. 4. Det er konflikter i denne elevgruppen. Rutiner1 rutiner5 Aldri Svært ofte 1. Når timen starter, er de fleste elevene konsentrert om det de skal gjøre. 2. Når jeg sier til elevene at de skal skifte aktivitet, gjør de fleste det raskt og stille. 3. Når elevene arbeider i grupper, konsentrerer de fleste seg om hva de skal gjøre 4. Når elevene arbeider for seg selv, konsentrerer de fleste seg om hva de skal gjøre 5. Elevene hjelper og støtter hverandre i hverandres læring. Undervisning og læring 1. under1 under12 Elever opplever variasjon i arbeids- og læringsmåter i undervisningstimene / læringsøktene mine. 2. Elever får aktivt utforske emner og nytt stoff i mine timer. 3 Mine elever er klar over læringsmål for min undervisning. 4. Elevene arbeider i par eller grupper. 5. Elever er med på å sette læringsmål for arbeidet. Aldri Svært ofte 5

6 6. Elevene arbeider i forhold til lekseplaner. 7. Elevene arbeider i forhold til arbeidsplaner /ukeplaner. 8. Jeg følger opp og veileder elevene aktivt på hvordan samarbeide i grupper. 9. Jeg arbeider bevisst med at elevene må selv stille spørsmål om det emnet de skal lære. 10. Jeg gir god, tilpasset opplæring slik at alle elevene har muligheter til å oppleve å lære. 11. Jeg arbeider bevisst med å utvikle min egen tilbakemelding til elever slik at tilbakemeldingen blir læringsfremmende. 12. Jeg sørger for at elevene har nok tid til å gå i dybden på viktige emner. Inklusjon 1. Elever som er svake får best dekket sitt læringsbehov utenfor klasserommet 2. Barn med store atferdsvansker har det vanskelig i vanlige elevgrupper 3. Barn med store lærevansker har det vanskelig i vanlige elevgrupper 4. Når læreren legger vekt på å tilrettelegge for de svake elevene, går det utover de flinke 5. Noen elever krever så mye av en lærer at de bør ha spesialtilbud utenfor klasserommet 6. Inkludering er fint som prinsipp, men det er vanskelig å gjennomføre i praksis Inklud1 inklud6 Hva tenker du om nyutdannede lærere? Studenters overgang til læreryrket Basert på din erfaring (selv om du er nytilsatt), hvor stor del av nyutdannede lærere tror du over1 over3 Ingen Alle 1. klarer overgangen til læreryrket på en utmerket måte, så å si ingen problemer. 2. har moderate problemer med overgangen, litt problemer men ikke store problemer. 3. har store problemer med overgangen 6

7 Hva mener du er kompetanse / kunnskapsområder som nyutdannede lærere opplever problemer med? Komp1 komp7 I liten grad I stor grad 1. Fagdidaktisk kunnskap 2. Kunnskap i skolefag 3. Pedagogisk kunnskap 4. Praktisk / pedagogiske ferdigheter 5. Sosial / relasjonell kompetanse 6. Yrkesetisk kompetanse /verdier og holdninger 7. Endringskompetanse / å være lærende ARBEIDSMILJØ Sett ring rundt det tallet som best angir ditt svar. Samarb1 samarb10 Jeg deltar i samarbeid med kolleger hvor Aldri Svært ofte 1....vi planlegger undervisningstimer / emner sammen 2. vi utvikler undervisningsmateriell sammen vi gjennomfører undervisning sammen 4. vi drøfter konsekvenser av vår undervisning for elevers læring vi deltar i kollegaveiledning 6....vi samarbeider om elevvurdering vi diskuterer vår egen undervisning og pedagogisk praksis 8. vi diskuterer litteratur som vi har lest om undervisning og pedagogisk praksis 9. vi arbeider på tvers av fag 10. vi arbeider på tvers av trinn 7

8 Videreutvikling som lærer Ikke i det hele tatt Vider1 vider10 1. Jeg opplever at det er en systematisk plan for videreutvikling av meg selv som lærer 2. Jeg har deltatt på opplæring innen fagdisipliner dette skoleåret (for eksempel matematikk, norsk, engelsk, el.l.) 3. Jeg har deltatt i opplæring innen fagdidaktikk dette skoleåret. 4. Opplæringen som jeg har fått har vært nyttig. 5. Opplæringen som jeg har fått har ført til endringer i måten jeg underviser på. 6. Opplæringen jeg har fått viderefører det jeg lærte i grunnutdanningen. 7. Opplæringen jeg får er relevant for det arbeidet jeg gjør. 8. Opplæringen jeg har deltatt på har vært pålagt meg. 9. Opplæringen jeg har deltatt på har vært frivillig. 10. Jeg får altfor lite opplæring i arbeidet mitt. I stor grad Vurdsam1 vurdsam7 Sett ring rundt det tallet som best angir din het / het i følgende påstander. 1. Jeg opplever ofte at mine synspunkter ikke blir tatt hensyn til i samarbeidssituasjoner med kolleger. 2. Kollegasamarbeidet er lite effektivt her 3. Kollegasamarbeid er meningsløst. 4. Jeg liker å prøve nye ting 5. Når kolleger kommer med nye ideer, blir jeg ofte skeptisk 6. Jeg liker best å gjøre arbeidet på den måten jeg er vant til 7. Jeg tar ofte initiativ til å gjøre noe annerledes 8

9 Kollegastøtte Kollsto1 kollsto3 1. Jeg samarbeider nært og godt med flere av mine kolleger 2. Jeg spør gjerne kolleger om tips eller råd 3. Jeg kan stole på at mine kolleger vil hjelpe meg dersom jeg har behov for det Leder1 leder6 Ledelsens rolle 1. Ledelsen anstrenger seg for å gjøre livet enklere for meg 2. Det er lett å snakke med min nærmeste overordnede 3. Ledelsen er til å stole på når ting blir tøffe på jobb 4. Jeg får tilbakemelding fra ledelsen om mitt arbeid med elever. 5. Jeg får tilbakemelding fra ledelsen om mitt arbeid med utviklingsprosjekter. 6. Ledelsen etterspør læringsresultater hos elevene jeg underviser. Dine muligheter til å påvirke 1. Hvor mye kan du påvirke størrelsen på elevgrupper på din skole? 2. Hvor mye kan du påvirke din egen undervisningssituasjon? 3. Hvor mye kan du påvirke grad av samarbeid med kolleger? 4. Hvor mye kan du gjøre for å fremme elevers læring? 5. Hvor mye kan du gjøre for å motivere elever når de arbeider med vanskelige oppgaver? 6. Hvor mye kan du gjøre for at elever skal kunne huske og bruke det de har lært tidligere? 7. Hvor mye kan du gjøre for å motivere elever til økt innsats? 8. Hvor mye kan du gjøre for å fremme samarbeid blant elever? 9. Hvor mye kan du gjøre for å få elever til å arbeide med pensum? 10. Hvor mye kan du gjøre for å påvirke elevers oppførsel i timene? 11. Hvor mye kan du påvirke elevers engasjement i timene? 12. Hvor mye kan du påvirke elevers engasjement når de samarbeider i grupper? effic1 effic12 Ingenting Svært mye 9

10 Egetarb1 egetarb4 Vurdering av eget arbeid 1 Jeg er sikker på at mine kunnskaper er tilstrekkelige i de fagene jeg underviser i. 2 Jeg er trygg på at elevene vil lære av meg. 3 Jeg er sikker på at jeg har de nødvendige pedagogiske ferdighetene for å undervise i de fagene jeg underviser i. 4 Jeg er trygg på at min kunnskap om undervisning er tilstrekkelig til å undervise godt. Aldri Auton1 auton6 I stor grad 1 Jeg blir ofte vurdert for å sikre at jeg følger retningslinjer på en korrekt måte 2 Det blir ikke forventet at jeg underviser på en bestemt måte 3. Det blir ansett som meget viktig at jeg følger pensum og undervisningsplaner 4. Det er få regler og bestemmelser som jeg forventes å følge 5. Jeg har lov å gjøre nesten som jeg vil i klasserommet 6. Det er forventet at jeg bruker foreskrevne lærebøker og undervisningsmateriell i mine timer 10

11 11

12 Ditt forhold til læreryrket. 1 Jeg leser regelmessig fagblader eller tidsskrifter rettet mot lærere. 2 For meg er det en helt opplagt sak at jeg skal være medlem i en organisasjon som arbeider for lærernes profesjonsinteresser. 3. Jeg er stolt over å kunne fortelle andre at jeg er lærer. 4. Lærerne er ikke viktigere for samfunnet enn svært mange andre yrkesgrupper 5. Det er bare de som selv har lærerutdanning som kan vurdere om en lærer gjør en god jobb. 6. Lærere må være innstilt på å samarbeide nært med og ta hensyn til andre yrkesgrupper. 7. Personer som ikke har lærerutdanning, bør ikke ha lov til å kalle seg lærere. 8. Det er viktig at lærerne støtter opp om yrkesorganisasjonene sine. 9. Jeg kan ikke tenke meg noe annet yrke enn å arbeide som lærer. 10 Andre yrkesgrupper bør ikke blande seg oppi hvordan læreryrket utvikler seg. 11 Dersom jeg skulle gjøre yrkesvalget om igjen, ville jeg ikke satse på å bli lærer. 12 Lærere må først og fremst ha sin lojalitet hos elevene. 13 Stor frihet til selvstendig faglige vurderinger er noe av det viktigste for en lærer. 14 Dersom man kan snakke om at noen yrker er mer samfunnsnyttige enn andre, må lærere plasseres nær toppen. 15 Foreldrene må vise respekt for lærernes faglige autoritet. 16 Klare instrukser for hvordan arbeidet skal utføres er viktig, selv om det begrenser læreres handlingsrom. 17 En lærer må prioritere høy faglig standard selv om det går utover effektiviteten. Prof1 prof20 12

13 18 Lærere må følge sin faglige overbevisning uansett hva ledelse eller elever måtte mene. 19 Jeg føler liten tilknytning til læreryrket. 20 Man kan godt tøye lover og regler dersom det er til beste for elevene. Lærpl1 lærpl7 Læreplaner Ikke i det hele tatt I stor grad 1. Denne skolen er engasjert i kompetanseutvikling relatert til Kunnskapsløftet. 2. På denne skolen drøfter vi betydningen av Kunnskapsløftet for vårt arbeid med elever. 3. Ledelsen er opptatt av å sette i gang arbeid relatert til Kunnskapsløftet. 4. Kunnskapsløftet har betydning for mitt arbeid. 5. Måten jeg arbeider med undervisning og elevers læring har endret seg på grunn av Kunnskapsløftet. 6. Innføring av nye læreplaner gir meg utviklingsmuligheter. 7. Elevene merker at arbeidet på skolen endres ved innføring av ny læreplan. Dersom du IKKE er ansatt på en skole som har praksisavtale med en allmennlærerutdanningsinstitusjon, kan du slutte her og vi sier TUSEN TAKK FOR HJELPEN! Dersom du ER ansatt på en skole som har inngått slik avtale (Praksisskole), ber vi deg om å svare på noen spørsmål til! Omformuler dette slik at det blir et spørsmål de som svarer JA skal fortsette. Praslus (variabelnavn for denne slusen!) 13

14 OM Å VÆRE PRAKSISSKOLE Vi ber alle lærerne ved skolen om å svare på disse spørsmålene. Prask1 prask12 1. Studentene lærer best om praksis i praksis. 2. Studenter må prøve seg som lærere så raskt som mulig i utdanningen. 3. Det er altfor lite praksisopplæring i allmennlærerutdanningen. 4. Det er i løpet av praksisperiodene studentene utvikler et kritisk perspektiv på skole og opplæring. 5. Det er en påkjenning for elevene å ha så mange studenter på skolen. 6. Elevene lærer mindre når de har lærerstudenter i praksis. 7. Elevene blir mer urolige når vi har lærerstudenter i praksis. 8. Studentene oppleves som en ressurs på denne skolen. 9. Vi lærer mye av å være praksisskole. 10. Å være praksisskole er et kollektivt ansvar hos oss. 11 Hele lærerkollegiet på denne skolen er engasjert i forarbeid til praksisperioder. 12. Hele lærerkollegiet på denne skolen får god informasjon før hver praksisperiode. Profesjonell identitet ident1 ident3 Som ansatt i grunnskolen og som ansatt på en praksisskole har du flere roller å fylle. Tre sentrale roller er; fagperson (dvs disiplin eller fagorientert) lærer (for elever) lærerutdanner (for studenter). I det som følger ber vi deg oppgi i hvor stor grad din profesjonelle identitet er knyttet til disse rollene: Min profesjonelle identitet er knyttet til å være. Ikke i det hele tatt 1. Fagperson 2. Lærer (for elever) 3 Lærerutdanner (for studenter) I stor grad 14

15 Er du øvingslærer for lærerstudenter dette skoleåret? Ja Nei Øvslus Dersom du svarte NEI, kan du slutte her og vi takker vi for at du har deltatt i undersøkelsen! Dersom du svarte JA på dette spørsmålet, ber vi deg om å svare på spørsmålene som følger om det å være øvingslærer. Å være øvingslærer studveil Hvor mange lærerstudenter underviser / veileder du dette semesteret?. Antall års erfaring som lærer for lærerstudenter / øvingslærer: øvårmin - antøvår Mindre enn 1 år Antall år (rund av til nærmeste hele tall) Øvgrun1 øvgrun6 1. Jeg har valgt å bli øvingslærer først og fremst fordi det har positiv betydning for mine elever 2. Jeg har valgt å bli øvingslærer fordi min rektor/ ledelsen ba meg om det. 3 Jeg har utdanning som veileder og ønsker å bruke denne kunnskapen. 4 Å være øvingslærer er et viktig arbeid. 5 Å være øvingslærer gir status på denne skolen. 6. Jeg har valgt å bli øvingslærer fordi jeg liker å bidra til studenters forståelse av det å være lærer. Samarbeid med høgskole / universitet. 1. Allmennlærerutdanningen samarbeider godt med praksisskolene om å sørge for gode praksisperioder for våre studenter. 2. Høgskolen / universitetet tilbyr etter- og videreutdanning til meg som øvingslærer. 3. Jeg samarbeider godt med de ansatte i allmennlærerutdanningen. Unisam1 unisam3 15

16 Forberedelse til praksisperioder Forb1 forb5 1. Høgskolen / universitetet forbereder studentenes praksisopphold på en god måte. 2. Vi planlegger praksisperioder sammen med ansatte i allmennlærerutdanningen. 3. Elevene gleder seg til hver gang lærerstudenter skal ha praksis hos oss. 4. Vi informerer foresatte om hver praksisperiode 5. Jeg er godt kjent med praksisplanen utarbeidet ved allmennlærerutdanningen som vi samarbeider med. Gjennomføring av praksis 1. Det er ikke bra at studenter alltid har praksis i grupper. 2. Gruppepraksis legger ikke tilrette for at studenter får oppleve ansvar og utfordringer knyttet til læreryrket. 3. Lærere fra høgskole / universitet er for lite til stede i studentenes praksisperioder. 4. Lærere fra høgskole / universitet gir meg god støtte i arbeidet som øvingslærer. 5. Jeg møter knapt studentenes lærere på høgskolen / universitetet. 6. Ledelsen på min skole følger opp arbeidet mitt som øvingslærer. 7. På min skole har lærerteamet på trinnet ansvar for studentenes praksis. 8. Jeg får god støtte på denne skolen i arbeidet mitt som øvingslærer. 9. På min skole tar ledelsen aktivt del i studentenes praksisopplæring. Gjenn1 gjenn9 16

17 Studøv1 studøv20 I løpet av praksisperiodene, hvor mye trening eller øvelse får studentene i Ingen Svært mye 1. læreplananalyse 3. planlegging av lengre perioder 4. planlegging av enkeltøkter 5. å utvikle læringsmål for enkeltøkter 7. å undervise elevgrupper / klasser på egenhånd 9 å håndtere konflikter blant elever 10 å gjennomføre elevsamtaler 11 å observere eller gjennomføre foreldresamtaler 12 å vurdere skolens planer 13 å identifisere og håndtere etiske dilemmaer 14 å observere og drøfte din undervisning 15 å observere og vurdere elevers samarbeid 16 å observere undervisning og vurdere denne kritisk i forhold til elevers læring 17 å observere undervisning og vurdere denne kritisk i forhold til undervisningsmetoder 18 å håndtere uønsket elevatferd 19 å prøve ut og vurdere ulike undervisningsmetoder 20 å lede faglige samtaler med enkeltelever eller en elevgruppe. Veiledning av allmennlærerstudenter veil1 veil10 Aldri Svært ofte 1. Det er allmennlærerstudentene som bestemmer tema i veiledningssamtalene. 2. Allmennlærerstudentene og jeg avklarer våre forventninger til veiledningssamtalene før møtet tar til. 3. Vi kommer fram til tema for veiledningssamtalene i fellesskap. 4. Allmennlærerstudentene viser god evne til kritisk refleksjon over praksis. 5. Jeg lærer mye av veiledningssamtalene våre. 6. I veiledningssamtalene, er studentene opptatt av spørsmål om faget det undervises i. 7. Studentene er opptatt av elevers sosiale relasjoner 17

18 i veiledningssamtalene. 8. I veiledningssamtalene, er studentene opptatt av å utforske ulike undervisningsmetoder i forhold til elevers læring. 9. Studentene refererer til ulike teorier de har lært om i løpet av studiene når vi har veiledningssamtaler. 10. Jeg knytter observasjoner til teori i løpet av veiledningssamtaler med studenter. Vurdering 1. Jeg står ganske alene når det gjelder vurdering av lærerstudenter. 2. Øvingslærerne på denne skolen samarbeider om vurdering av allmennlærerstudenter. 3. Praksisskolene legger mye arbeid i vurdering av studentene. 4. Vi samarbeider med høgskolen / universitetet om vurdering av lærerstudenter i praksis. 5. Høgskolen / universitetet tar ikke hensyn til våre bekymringsmeldinger om studenter. Skikkethetsvurdering 1. Jeg har god kjennskap til forskriften om skikkethetsvurdering. 2. Jeg samarbeider godt med høgskolen / universitetet i f.t. skikkethetsvurdering. Vurd1 vurd5 skikket1 skikket2 Etterarbeid 1. Høgskolen / universitetet etterspør mine erfaringer med studentenes praksisopplæring. 2. Høgskolen / universitetet tar hensyn til mine erfaringer med praksisopplæring. 3. Jeg er med på å videreutvikle praksisopplæring i samarbeid med høgskolen / universitetet. etter1 etter3 Vurdering av eget arbeid som øvingslærer 1. Jeg er sikker på at mine kunnskaper innen faget er tilstrekkelige til å undervise godt i det. 2. Jeg er trygg på at lærerstudentene vil lære av meg. 3. Jeg er sikker på at jeg har de nødvendige ferdighetene for å undervise for lærerstudenter. øvarb1 øvarb6 18

19 4. Jeg er trygg på at min kunnskap om undervisning er tilstrekkelig til å undervise godt. 5. Lærerstudenter som jeg har i praksis lærer mye av å være sammen med meg og mine elever. 6. Jeg har god innsikt i hva lærerstudenter har behov for å lære i praksisperioder. Takk for hjelpen! 19

SPØRRESKJEMA TIL ØVINGSLÆRERE

SPØRRESKJEMA TIL ØVINGSLÆRERE SPØRRESKJEMA TIL ØVINGSLÆRERE Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Kode

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sykepleie

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sykepleie 1 of 13 18.02.2011 14:07 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sykepleie Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Profesjonsutdanning (førskole-/allmennlærer/faglærer/adjunkt) Mastergrad eller hovedfag Ph.D. eller doktorgrad

Profesjonsutdanning (førskole-/allmennlærer/faglærer/adjunkt) Mastergrad eller hovedfag Ph.D. eller doktorgrad Lærerutdannere Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt ved å følge linken i epostinvitasjonen. Spørsmål merket med * er

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Fysioterapi

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Fysioterapi 1 of 14 16.02.2011 16:4 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Fysioterapi Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

SPØRRESKJEMA TIL PEDAGOGISKE LEDERE

SPØRRESKJEMA TIL PEDAGOGISKE LEDERE SPØRRESKJEMA TIL PEDAGOGISKE LEDERE Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket:

Detaljer

2. studieår høst ungdomstrinn. 1. studieår vår mellomtrinn

2. studieår høst ungdomstrinn. 1. studieår vår mellomtrinn Vurderingstrappa De fem områdene i praksis og utviklingen av dem. I denne skjematiske framstillingen er det satt opp en progresjon i forhold til hva man kan forvente av studentene i de ulike praksisperiodene.

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn) Emne GLU1P45_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:47 Praksis 4. år - 10 dager vår (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P45_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn)

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:08 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

1. studieår vår mellomtrinn

1. studieår vår mellomtrinn Vurderingstrappa De fem områdene og utviklingen av dem 11.02.09 I denne skjematiske framstillingen er det satt opp en progresjon i forhold til hva man kan forvente av studentene i de ulike praksisperiodene.

Detaljer

Plan for veiledet praksis

Plan for veiledet praksis Lærerutdanning for tospråklige lærere Plan for veiledet praksis Practical Training in Teacher Education for Bilingual Teachers Varighet: 8 semester Studieprogramkode: TOSBA Godkjent av fakultetets studieutvalg

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Vurderingsrapport 3. studieår GLU trinn

Vurderingsrapport 3. studieår GLU trinn Vurderingsrapport 3. studieår GLU 5. 10. trinn Høgskolen i Oslo og Akershus, avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen

Detaljer

Om praksis - praksisplan og vurderingsrapport

Om praksis - praksisplan og vurderingsrapport 11. JANUAR 2016 Om praksis - praksisplan og vurderingsrapport Samarbeids- og vurderingsmøte TOSBA/TOS Studieleder Vibeke Bjarnø To grupper i praksis Gammel modell: TOS Markert med «TOS» på tildelingslister

Detaljer

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen Side 1 av 12 Praksisens rolle i førskolelærerutdanningen Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt ved å følge linken i

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn) Praksis 4. år - 10 dager vår (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P45_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser

Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser Innhold: Læringsutbyttebeskrivelse 1.-7. trinn s.1 Læringsutbyttebeskrivelse 5.-10. trinn s.5 Læringsutbyttebeskrivelse 1.-7.

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn)

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Spørsmål fra Elevundersøkelsen for 5. til og med 7. trinn Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2011 Vår 2011 273 241 88,28 08.04.2011 Vår 2010 Vår 2010 297 267 89,90 22.09.2010 Vår 2009 Vår 2009 284 248 87,32 26.06.2009

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

Lærerundersøkelsen ( )

Lærerundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 88 77 87,5 01.05.2012 04:19:00 Lærerundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Vurderingsrapport 2. studieår GLU

Vurderingsrapport 2. studieår GLU Vurderingsrapport 2. studieår GLU 5.-10. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av praksis

Detaljer

PPU2002L. Praksis i Lektorprogrammet: Del 2. Retningslinjer for studenter og praksisskoler. Praksis i Lektorprogrammet:

PPU2002L. Praksis i Lektorprogrammet: Del 2. Retningslinjer for studenter og praksisskoler. Praksis i Lektorprogrammet: PPU2002L Praksis i Lektorprogrammet: Del 2 Retningslinjer for studenter og praksisskoler Praksis i Lektorprogrammet: praksis@ils.uio.no 1 Praksis i Lektorprogrammet: Del 2 (PPU2002L) 1.1 Hovedtema for

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 288020 236090 81,97 26.04.2012 Kristiansand kommune Vår 2012 5875 4939 84,07 26.04.2012 Vardåsen skole Vår

Detaljer

Praksis 4. semester i Lektorprogrammet og 8- ukers praksis PPU. Ketil Mathiassen ILS

Praksis 4. semester i Lektorprogrammet og 8- ukers praksis PPU. Ketil Mathiassen ILS Praksis 4. semester i Lektorprogrammet og 8- ukers praksis PPU Ketil Mathiassen ILS Temaene så langt i lektorprogrammet. Ex.paed 1. semester m/praksiskort. Observasjon og medlærer. Få erfaring med lærerrollen.

Detaljer

Praksis 3. studieår - 20 dager ( trinn)

Praksis 3. studieår - 20 dager ( trinn) Praksis 3. studieår - 20 dager (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 Vår 2012 50 49 98,00 08.08.2012 Vår 2011 Vår 2011 56 56 100,00 28.09.2011 Vår 2010 Vår 2010 60 59 98,33 22.09.2010 Vår

Detaljer

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat Frode Restad 31.10.2013 FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

Praksisopplæring GLU2 Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn kull 2010

Praksisopplæring GLU2 Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn kull 2010 lærerutdanning Grunnskolelærerutdanning 5-10 HiVe Fagplan Side 1/8 FAGPLAN HØGSKOLEN I VESTFOLD Praksisopplæring GLU2 Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn kull 2010 INNLEDNING Praksisopplæringen har en

Detaljer

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr Læreren rollen og utdanningen Hanna Marit Jahr Hovedgrep En ny lærerutdanning som er tilpasset skolen og samfunnets behov. Spesialisering: To likeverdige grunnskoleutdanninger, en for 1.-7. trinn og en

Detaljer

Kontaktpersonens oppgaver. John Dietrichson

Kontaktpersonens oppgaver. John Dietrichson Kontaktpersonens oppgaver John Dietrichson 03.09.07 L Master PPU Fag A P Fag + praksis (ex.paed) Deltidsstudenter Heltidsstudenter Hva har studentene med seg i sekken når de kommer ut i praksis? Gode

Detaljer

Kirsti L. Engelien. Praksis 4.semester i Lektorprogrammet

Kirsti L. Engelien. Praksis 4.semester i Lektorprogrammet Kirsti L. Engelien Praksis 4.semester i Lektorprogrammet Lektorprogrammets studieløp Lektorprogrammet består av følgende elementer: Ex.phil 10 stp. Ex.paed 10 stp. Et fag av 80 stp. Et fag av 60 stp. Praktisk

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager høst ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager høst ( trinn) Praksis 4. år - 10 dager høst (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P40_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

SD-1, fase 2 _ våren 2003

SD-1, fase 2 _ våren 2003 SD-1, fase 2 _ våren 2003 TILLEGGSSKJEMA FOR LÆRERSTUDENTER 1. Hva ønsker du å bruke lærerutdanningen til? SETT KRYSS Ikke viktig i Svært Vet det hele tatt viktig ikke Bli en god lærer Bruke utdanningen

Detaljer

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10)

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Innhold Generelt... 1 Opprettelse av kontakt mellom praksislærer og praksisgruppe... 1 Den enkelte student sine personlige forberedelser til praksis...

Detaljer

Realfagsstrategi Trones skole

Realfagsstrategi Trones skole Realfagsstrategi Trones skole 2016-2019 1 2 Bakgrunn for planen Sandnes er en av 34 kommuner som Utdanningsdirektoratet har valgt ut til å være realfagskommuner i 2015. I følge kunnskapsminister Torbjørn

Detaljer

Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7.

Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7. 1 Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av praksis

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Tabellene viser kun resultater for obligatoriske spørsmål, dvs spørsmål som er stilt til alle elevene. Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2010 Vår 2010 405996

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2012)

Elevundersøkelsen (2007-2012) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

KUNNSKAP GIR STYRKE LÆRING. Elevene skal oppleve at godt samarbeid mellom skole og hjem, hjelper dem i deres læringsarbeid.

KUNNSKAP GIR STYRKE LÆRING. Elevene skal oppleve at godt samarbeid mellom skole og hjem, hjelper dem i deres læringsarbeid. KUNNSKAP GIR STYRKE LÆRING MULIGHETER - til å lykkes i livet MOTIVASJON - motivere for læring MESTRING - tro på at innsats gir resultater DELMÅL 1. Elevene skal oppleve at godt samarbeid mellom skole og

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering

1. Bruk av kvalitetsvurdering Områder og spørsmål i Organisasjonsanalysen - Grunnskoler 1. Bruk av kvalitetsvurdering DRØFTING AV KVALITET LÆRER LEDELSE ANDRE 1.1 Medarbeidere og ledelsen drøfter resultatet fra elevundersøkelsen. 1.2

Detaljer

PPU2003L Praksis i Lektorprogrammet: Del 3

PPU2003L Praksis i Lektorprogrammet: Del 3 PPU2003L Praksis i Lektorprogrammet: Del 3 Retningslinjer for studenter og praksisskoler Praksis i Lektorprogrammet: praksis@ils.uio.no 1 Praksis i Lektorprogrammet: PPU2003L 1.1 Hovedtema for PPU2003L

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn preget av mangfold og endring.

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 544 415 76,29 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 501 439 87,62 15.05.2008 06:39:27 Vår 2007 Vår 2007 509

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Lycee Francais Rene Cassin D'Oslo Avd Grunnskole/barnehage Vår 2011 246 210 85,37 18.08.2011 Elevundersøkelsen (2007-2011) Bakgrunn

Detaljer

Praksis 4. studieår - 10 dager høst ( trinn)

Praksis 4. studieår - 10 dager høst ( trinn) Praksis 4. studieår - 10 dager høst (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P40_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

Frivoll skoles plan VURDERING FOR LÆRING

Frivoll skoles plan VURDERING FOR LÆRING Frivoll skoles plan VURDERING FOR LÆRING Skoleåret 2017-2018 1 Hva er vurdering for læring? Vurdering for læring er all vurdering som gis underveis i opplæringen og som bidrar til å fremme læring. Begrepet

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Praksis i lektorutdanning i historie 8. 13. trinn

Praksis i lektorutdanning i historie 8. 13. trinn Praksis i lektorutdanning i historie 8. 13. trinn Innledning 1 Praksisopplæringen har en integrerende funksjon i lektorutdanning i historie og foregår ved ungdomsskole og videregående skole i de fire første

Detaljer

Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7.

Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7. 1 Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av praksis

Detaljer

Det er skoleeiere, altså kommuner, fylkeskommuner og private og statlige skoleledere, som kan søke om funksjonstilskudd. Søknadsfrist er 15. mars.

Det er skoleeiere, altså kommuner, fylkeskommuner og private og statlige skoleledere, som kan søke om funksjonstilskudd. Søknadsfrist er 15. mars. Funksjon som lærerspesialist Skoleeiere kan i perioden 1. februar til 15. mars søke om tilskudd til funksjon som lærerspesialist. Lærerspesialistene skal dykke enda dypere i sitt fag eller fagområde, og

Detaljer

L ÆRERUTDANNING. Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR

L ÆRERUTDANNING. Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR L ÆRERUTDANNING Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR Steinerpedagogisk lærerutdanning bachelorgrad med mulighet for mastertillegg Den treårige lærerutdanningen med bachelorgrad på Steinerhøyskolen

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

Kompetanseguiden. -et egnet instrument mot symfonisk samklang i praksisopplæringen? Bente Bakkemo, praksislærer Bodø k Julie Lysberg, praksisleder UiN

Kompetanseguiden. -et egnet instrument mot symfonisk samklang i praksisopplæringen? Bente Bakkemo, praksislærer Bodø k Julie Lysberg, praksisleder UiN Kompetanseguiden -et egnet instrument mot symfonisk samklang i praksisopplæringen? Alstad barneskole Læring og trivsel et felles ansvar Bente Bakkemo, praksislærer Bodø k Julie Lysberg, praksisleder UiN

Detaljer

SPØRRESKJEMA TIL ASSISTENTER

SPØRRESKJEMA TIL ASSISTENTER SPØRRESKJEMA TIL ASSISTENTER Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Kode Tallene

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

«For akkurat som når jeg legger et puslespill og plukker en tilfeldig brikke fra haugen av brikker, så kaster jeg ikke brikken bare fordi den hører

«For akkurat som når jeg legger et puslespill og plukker en tilfeldig brikke fra haugen av brikker, så kaster jeg ikke brikken bare fordi den hører «For akkurat som når jeg legger et puslespill og plukker en tilfeldig brikke fra haugen av brikker, så kaster jeg ikke brikken bare fordi den hører til midt i bildet og ikke nær rammen der jeg har begynt

Detaljer

Utrykt vedlegg til rapporten

Utrykt vedlegg til rapporten SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 73593000 Telefaks: 73591299 ts@sintef.no www.sintef.no Foretaksregister: NO 948007029 MVA Utrykt vedlegg til rapporten

Detaljer

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Læring Elevenes læring er skolens viktigste satsingsområde. Gode relasjoner mellom lærer og elev og mellom elever er en viktig forutsetning for læring. Vi vil

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 19 33 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE Rapporten fra kommunene skal omfatte følgende: Vurdering av fremdrift og måloppnåelse i utviklingsarbeidet hittil. Kort beskrivelse av

Detaljer

Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016

Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016 Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016 1 Nittedal kommunes strategiske styringsmål 2 Enhetsleders innledning Li skole har ca 500 elever i ordinært opplæringstilbud. Vi har Young Mentors (YouMe). YouMe-elevene

Detaljer

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen trinn

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen trinn Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 5.-10.trinn Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn preget av mangfold og endring.

Detaljer

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2PT27 Pedagogikk Emnekode: 2PT27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Pedagogikkfaget er et danningsfag som skal bidra til at studentene mestrer utfordringene i yrket som lærer i grunnskolen.

Detaljer

Praksisplan for Sørbø skole, 1. studieår.

Praksisplan for Sørbø skole, 1. studieår. Praksisplan for Sørbø skole, 1. studieår. Velkommen til praksis på Sørbø skole. Vi ønsker å være med på veien din mot en av verdens mest spennende og utfordrende jobber. Du vil få prøve ut læreryrket og

Detaljer

Plan for praksisopplæring ble godkjent i avdelingsstyret 18. juni 2010 og 9. september 2010.

Plan for praksisopplæring ble godkjent i avdelingsstyret 18. juni 2010 og 9. september 2010. Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 149 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

Mentorordningen i skolen utfordringer for skoleledere?

Mentorordningen i skolen utfordringer for skoleledere? 1 Mentorordningen i skolen utfordringer for skoleledere? Hva er begrunnelsene for tilbud om veiledning av nyutdannede lærere? Utfordringer for skoleeier/-leder? En mentor hva er det? Mentorutdanning for

Detaljer

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn)

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn) Praksis 1. studieår 30 dager (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P10_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Praksis i fjerde semester på Lektorprogrammet. Retningslinjer for studenter og praksisskoler

Praksis i fjerde semester på Lektorprogrammet. Retningslinjer for studenter og praksisskoler Praksis i fjerde semester på Lektorprogrammet Retningslinjer for studenter og praksisskoler 1 Fjerde semester praksis 1.1 Hovedtema for fjerde semester praksis Hovedtema i denne praksisperioden er strategier

Detaljer

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Program 14.00 15.45 Kort introduksjon til tema «Fagene i ny lærerutdanning skolefagbaserte eller forskningsbaserte» ved professor Hans-Kristian Hernes,

Detaljer

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng Studieplan Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1 NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå OMFANG: 7,5 studiepoeng BAKGRUNN Veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere er et av tiltakene

Detaljer

Informasjon om undersøkelsen

Informasjon om undersøkelsen Informasjon om undersøkelsen Til lærerne Som nevnt så omhandler spørreundersøkelsen ulike deler av nasjonalt kvalitetsvurderingssystem, heretter forkortet til NKVS. Dersom du ønsker spørreskjemaet i utskriftsvennlig

Detaljer

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen Påstander i ståstedsanalysen for skoler (bokmål) Tema og påstander i fase 2 i ståstedsanalysen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 08.03.2016 Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale

Detaljer

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære

Detaljer

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar

Detaljer

Vurderingsrapport 1. studieår GLU 1.-7.

Vurderingsrapport 1. studieår GLU 1.-7. Vurderingsrapport 1. studieår GLU 1.-7. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av praksis

Detaljer

Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på utdanningene.

Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på utdanningene. 1 Vedtatt landsmøte 2012 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på

Detaljer

Rita Hvistendahl og Kirsti L. Engelien. 100 dager praksis integrert i femårig lektorutdanning

Rita Hvistendahl og Kirsti L. Engelien. 100 dager praksis integrert i femårig lektorutdanning Rita Hvistendahl og Kirsti L. Engelien 100 dager praksis integrert i femårig lektorutdanning «Forskriftens formål er å legge til rette for at utdanningsinstitusjonene tilbyr en lektorutdanning for trinn

Detaljer

1. Formål. 2. Omfang. 3. Forutsetninger

1. Formål. 2. Omfang. 3. Forutsetninger Avtale mellom Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning og skole om praksisopplæring i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn, grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn, allmennlærerutdanningen

Detaljer

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen Side 1 av 8 Praksisens rolle i sosialarbeiderutdanningene Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt ved å følge linken i

Detaljer