Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag"

Transkript

1 Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag Kristin Landsem Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling as Steinkjer 2007

2 Tittel Forfatter Notat : 2007:1 Prosjektnummer : 1828 : OPPFØLGING AV ETABLERERE. En kartlegging i Nord-Trøndelag : Kristin Landsem Margrete Haugum ISSN : Prosjektnavn Oppdragsgiver Prosjektleder Layout/redigering Referat Emneord : Kartlegging av oppfølging av etablerere : Nord-Trøndelag fylkeskommune : Margrete Haugum : Solrun Fossum Spjøtvold Dato : Januar 2007 Antall sider : 85 Pris : 100, Utgiver : En undersøkelse av oppfølging av etablerere i utviklingsfasen og etableringsfasen : Entreprenører, Etablerere, Innovasjon Norge : Trøndelag Forskning og Utvikling as Postboks Nordsia, 7726 STEINKJER telefon telefaks

3 FORORD Kartlegging av oppfølgingen av etablerere er et oppdrag som er utført for Nord-Trøndelag fylkeskommune på oppdrag fra Fylkestinget i Nord-Trøndelag. Kartlegging har til hensikt å framskaffe og systematisere kunnskap om oppfølgingen av etablerere. Ved Trøndelag FoU AS har Margrete Haugum ledet prosjektet og Kristin Landsem har vært prosjektmedarbeider. Kristin Landsem har gjennomført kommuneundersøkelsen og deler av intervjuene med etablererne. Margrete Haugum har hatt ansvaret for å kartlegge tilbudene til etablererne og relevante evalueringer, samt at hun har gjennomført intervju med etablererne. Analysearbeidet er gjennomført i fellesskap. I kartleggingen har vi vært i kontakt med mange ulike tilbud til etablerere og vi har intervjuet støtteapparatet og etablerer. Vi vil herved takke de som har stilt opp med informasjon og dermed bidratt til kartleggingen. Vi vil også takke Nord-Trøndelag fylkeskommune for oppdraget. Steinkjer, januar 2007 i Margrete Haugum prosjektleder Kristin Landsem

4

5 iii INNHOLD side FORORD INNHOLD TABELLER SAMMENDRAG i iii vi vii 1. INNLEDNING Bakgrunn for prosjektet Problemstillinger Framgangsmåten i prosjektet 2 2. ETABLERERE, ENTREPRENØRER OG GRÜNDERE De mange betegnelsene Etablerer Entreprenør Gründer Oppfinner Entreprenørskapsprosessen Etablerernes behov for hjelp 7 3. TILBUD TIL ETABLERERE Informasjonskanaler Spør oss Bedin Bedriftsinformasjon Brosjyremateriell Internett Kompetanseutviklingstilbud Alkymisten Etablerer.no Gründercoach Take off Etablereropplæring Ungt Entreprenørskap Entreprenørskap og bedriftsutvikling i videregående utdanning Entreprenørskap i høgere utdanning Økonomiske virkemidler Ung tiltakslyst Distriktsutviklingstilskudd FORNY-programmet INT - Internasjonalisering av nyetablerte teknologibedrifter Etablererstipend BU-etablererstipend Venture Cup Inkubatorstipend Nyetableringer Oppfinnerstipend Nettverkskreditt Dagpenger og etablering av egen virksomhet Nettverkstiltak 14

6 iv Etablerergrupper BAN Business Angles Network Oppsummering av tiltak rettet mot etablerere RELEVANTE EVALUERINGER Evaluering av "Kommunen som førstelinjetjeneste" Evaluering av Innovasjon Norges Stipendordninger Alkymisten Etablerer.no ETABLERERNE Statistikk over bedriftsetableringer Søknader om etablererstipend Kommunenes oversikt over etablerere Sammenstilling KOMMUNEUNDERSØKELSEN Verdal kommune Tilbud for etablerere i Verdal Oppfølging av etablerere i Verdal kommune Grong kommune Tilbud til etablerere i Grong kommune Oppfølging av etablerere i Grong kommune Vikna kommune Tilbud til etablerere i Vikna kommune Oppfølging av etablerere i Vikna Nærøy kommune Tilbud til etablerere i Nærøy kommune Oppfølging av etablerere i Nærøy kommune Leka kommune Tilbud til etablerere i Leka kommune Oppfølging av etablerere i Leka kommune Kommunene og Innovasjon Norge Oppsummering av kommuneundersøkelsen ETABLERERUNDERSØKELSEN Hvem er etablereren Tilbud til etablererne Forholdet til kommunen Forholdet til Innovasjon Norge Etablerernes behov Behov for oppfølging OPPFØLGING AV ETABLERERE Oppfølging i utviklingsfasen Oppfølging i etableringsfasen Alle etablerere velkommen Kontaktnett KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER De viktige funnene Anbefalinger Videre arbeid 56

7 v LITTERATUR 57 Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3: Interprellasjon Intervjuguide for tiltaksapparatet i kommunene Intervjuguide etablerere

8 vi TABELLER Tabell side 3.1: Oversikt over tiltak rettet mot etablerere : Nyetableringer i de fem kommunene. Kilde: Statistisk sentralbyrå. Nyetableringer innen primærnæringene er ikke med : Innovasjon Norges oversikt over søknader om etablererstipend og BUetablererstipend i perioden , fordelt på totalt antall søknader og innvilgede søknader : Kommunenes oversikt over antall etablerere. Kilde: Tall fra kommunene : Kompetansestatus blant etablerergrupperingene 49

9 SAMMENDRAG Prosjektet kartlegging av oppfølging av etablerere er gjennomført på oppdrag fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. Prosjektet skal også gi svar på følgende problemstillinger: 1. Hvilke økonomiske og faglige virkemidler rettet mot etablerere finnes i Nord-Trøndelag? 2. Hvilke oppfølgingsrutiner finnes for etablerere hos virkemiddelaktørene, avgrenset til følgende kommuner: Ytre Namdal (felles regionalt fond og kommunen som førstelinje for småskala næringsutvikling). Verdal som omstillingskommune. Grong kommune. 3. Kartlegging av aktuelle evalueringer på området. Et ledd i kartleggingen har vært en kritisk gjennomgang av hvem som er etablerere, både i forhold til andre begreper som benyttes mer eller mindre synonymt med etablererne, men også hvem denne etablerergruppen virkelig. Statistikken fra de enkelte kommunene viser at det etableres langt flere bedrifter, enn hva det kommunale tiltaksapparatet fanger opp som etablerere, og enda færre kommer med søknad om etablererstipend til Innovasjon Norge. Det betyr at mange av de som etablerer bedrifter klarer dette uten å benytte seg av tiltaksapparatets tilbud, eller at tiltaksapparatets tilbud er ukjent for dem. En gruppe som kan skilles ut er de som har etablert bedrifter tidligere og vet hvordan de gjør det. Det finnes en rekke tilbud til etablerere som er i ulike etableringsfaser. Disse er gruppert som informasjonstiltak, kompetansehevingstiltak, økonomiske virkemidler og nettverkstiltak. Disse er oppsummert i en egen tabell som finnes bakerst i sammendraget. Det mangfoldet av tilbud som finnes kan ses på som et svar på det mangfoldet av behov som etablerere har. Mangfoldet av tilbud gjør at det ikke alltid er like enkelt for etablereren å orientere seg. Noen få av tilbudene til etablererne er evaluert den senere tiden. Det er først og fremst stipendieordningene til Innovasjon Norge. I forbindelse med pilotprosjektet "kommunen som førstelinjetjeneste for småskala næringsutvikling". er det også gjennomført evaluering. Alkymisten inngår i en undersøkelse som Kunnskapsparken Bodø har gjort og Alkymisten er tidligere evaluert av Vestlandsforskning. Opplæringstilbudet etablerer.no, evalueres nå og rapport forventes i mars Flere av evalueringene tar opp oppfølging av etablererne. Gjennom intervjuer med det kommunale tiltaksapparatet i de utvalgte kommunene har gis et bilde av den oppfølgingsaktiviteten som skjer. Dette viser at kontakten mellom etablererne og kommunen kan bli bedre. Kommunen må markedsføre sine tilbud og vii

10 viii det må legges til rette for at etablererne kommer i kontakt med kommunen og får kunnskap om hva kommunen kan tilby. Det er intervjuet 18 etablerere i de utvalgte kommunene, valgt ut fra kommunens egen liste over etablerere og Innovasjon Norges oversikt over søkere til etablererstipend og BU-etablererstipend. Med denne framgangsmåten fanges det opp etablerere som har vært i kontakt med tiltaksapparatet, men sammenlignet med statistikken over etablerte bedrifter, er dette en begrenset andel av de bedriftene som er etablert. Denne gruppen uttrykker forskjellige behov for hjelp og oppfølging. Etablererne er mangfoldig og deres behov må dekkes gjennom et sett av ulike virkemidler. Intervjuene med etablererne har gjort at vi har identifisert tre grupperinger som til en viss grad har like behov. Dette er ungetablerer, mulighetsetablereren og hobbyetablereren. I tabellen under har vi satt opp ulike kjennetegn ved dem. Undersøkelsen blant etablererne viser at de benytter seg av ulike tilbud innenfor tiltaksapparatet, hvor noen benytter seg av det kommunale apparatet, mens andre går direkte til Innovasjon Norge. Det kommunale tiltaksapparatet er lite synlig for mange etablerere. I tillegg opplever noen at det kommunale tiltaksapparatet ikke er profesjonelle nok. Tabell: Kompetansestatus blant etablerergrupperingene Produkt Marked Etablererkompetanse, forretnings-drift Nettverk Ungetablerer meget god Mulighetsetablerer meget god kan være god god Hobbyetablerer meget god prøver seg fram kan være god kan være god Mange etablerere og mange i tiltaksapparatet synes å fokusere på etablerernes muligheter for å få økonomisk støtte. Verdien av kompetanseheving i forbindelse med etablering er lite i fokus og det samme er tiltaksapparatets rolle som rådgivere overfor etablerere. Et virkemiddel som tiltaksapparatet kan benytte i større utstrekning er forretningsplan. Etablereren sitt arbeid med å utvikle egen forretningsplan vil være en modningsprosess, som bevisstgjør vedkommende i forhold til å etterspørre andre tilbud fra tiltaksapparatet. I selve oppfølgingsfasen har etablererne også ulike behov. For noen har etableringen "gått på skinner", mens den for andre har stoppet opp av ulike årsaker. Tiltaksapparatet var i flere tilfeller redd for å "sy puter under armene" på etablererne, noe som kan skyldes at man ikke vet helt hvordan man bør gå fram. Dialogen mellom kommunen og etablereren er ofte fraværende, og det er enklest for kommunen å opprette denne. En god dialog mellom kommunen og etablereren vil gi kommunen mye kunnskap om etablerernes situasjon som de kan dra nytte av i sitt videre arbeid.

11 ix Tabell: Oversikt over tiltak rettet mot etablerere Tiltak Målgruppe Fase i etableringen Innhold Forvalter Annet Spør oss Avklatring, planlegging etablering Informasjon 5 statlige etater Bedin Avklatring, planlegging etablering Informasjon VINN Alkymisten Unge Planlegging Kompetanse Innovasjon Norge Etablerer.no Planlegging Kompetanse Innovasjon Norge/VINN Nettbasert Gründercoach Etablering Vekst Kompetanse Innovasjon Norge Take off/ Idéakselratoren Avklaring planlegging Kompetanse Innovasjon Norge/NTNU Etablereropplæring Planlegging Kompetanse Innovasjon Norge/Norges Vel Ungt entreprenørskap Personer under opplæring Avklatring, planlegging etablering Kompetanse Tilskudd Ung Entreprenørskap Entreprenørskap og bedriftsutvikling Videregående utdanning Avklaring planlegging Kompetanse Mære landbruksskole, Olav Duun videregående skole 3 årig videregående utdanning Entreprenørskap i høgere utdanning Høgskoler og universiteter Avklaring planlegging Kompetanse Høgskoler og universiteter Bachelor, masterstudier Ung tiltakslyst (30) år Etablering Tilskudd Ung tiltakslyst Distriktsutviklingstilskudd Etablering vekst Tilskudd Innovasjon Norge Gjelder ikke Levanger og Stjørdal i Nord- Trøndelag FORNY Undervisningsog FoU miljø Planlegging etablering Tilskudd Innovasjon Norge INT Internasjonale ambisjoner Etablering vekst Tilskudd Innovasjon Norge Etablererstipend Planlegging etablering Tilskudd Innovasjon Norge BUetablererstipend Tilknyttet landbrukseiendom Planlegging etablering Tilskudd Innovasjon Norge Venture cup Forretningsplan konkurranse Planlegging Kompetanse Nettverk Tilskudd

12 x Inkubatorstipend Lokalisert i inkubator Planlegging etablering Tilskudd Innovasjon Norge Nyetablering Etablering vekst Tilskudd/ lån Innovasjon Norge Oppfinnerstipend planlegging Tilskudd IN Nettverkskreditt Etablering vekst Lån/ Nettverk IN Dagpenger ved etablering Mottakere av dagpenger Planlegging etablering Tilskudd (dagpenger) NAV Etablerergrupper Nyetablerte bedrifter 0-5 år Etablering vekst Nettverk IN Vestfold, under oppstart i Nord- Trøndelag BAN Vekst Nettverk IN

13 1 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn for prosjektet I prosjektet er det gjort en kartlegging av oppfølgingen av etablerere i Nord-Trøndelag. Prosjektet har kommet i gang som et resultat av et vedtak i fylkestinget som sier: "Fylkestinget ber fylkesrådet om å kartlegge erfaringene med bruken av utviklingsmidler knyttet til oppfølging av etablerere." Saken kom opp som en interpellasjon fra Runbjørg Bremset Hansen. Interpellasjonen og svaret fra fylkesråd Einar Strøm finnes i et eget vedlegg (vedlegg 1). Interpellasjonen omhandler bortfallet av den øremerkede ordningen med kommunale næringsfond, og at ordningen er videreført som en prøveordning med kommunale og regionale fond. Videre heter det at fondsmidlene er knyttet opp mot satsingene i regionalt utviklingsprogram. Til tross for denne ordningen er det etablerere som sliter når "hverdagen kommer", og det etterlyses en tettere oppfølging. I svaret fra fylkesråd Einar Strøm trekkes det fram at det er viktig at kommunene har et lokalt apparat som kan følge opp enkeltpersoner og bedrifter. Videre trekkes det fram ulike tiltak som kan bedre på problematikken som reises i interpellasjonen. Det er Nord-Trøndelag Tiltaksforum, som er en arena for erfaringsutveksling og kompetansehevning for ansatte i kommunene som har ansvar for tiltaksarbeid. Tiltaksforum er en arena for opplæringsprogram som Regionalt Utviklingsprogram 2006 åpner opp for. Videre finnes det en hospitantordning for kommunalt ansatte næringsmedarbeidere hos Fylkesmannens landbruksavdeling, fylkeskommunen og Innovasjon Norge. Det nasjonale prosjektet "Kommunen som førstelinjetjeneste" er også en del av arbeidet med forbedring av tiltaksarbeidet. Det nevnes også en egen satsing på likestilling som er forankret i Regionalt Utviklingsprogram Fylkesrådets bestilling til Trøndelag Forskning og Utvikling AS har et mål om å synliggjøre hvilke effekter tiltaksapparatets virksomhet har overfor etablerere. I bestillingen skilles det mellom to faser; En beskrivelse av nåsituasjonene og en fase hvor man gjør grundigere analyser av enkelt etablereres situasjon eller gjør en kartlegging over en lengre tidsperiode. Dette notatet omhandler den første fasen. 1.2 Problemstillinger I dette prosjektet er det tre problemstillinger som skal besvares: 1. Hvilke økonomiske og faglige virkemidler rettet mot etablerere finnes i Nord-Trøndelag? Denne problemstillingen omfatter både økonomiske og faglige virkemidler. For å svare på den må det gjøres en kartlegging av det tilbudet som finnes. Det er aktuelt å kartlegge om disse virkemidlene har kriterier og i tilfellet hvilke kriterier som berører kjønn og alder (ungdom). De økonomiske virkemidlene disponeres i stor grad av of-

14 2 fentlige virkemiddelaktører. Når det gjelder faglige virkemidler er det flere aktører som tilbyr kompetanse til etablerere. 2. Hvilke oppfølgingsrutiner finnes for etablerere hos virkemiddelaktørene, avgrenset til følgende kommuner: Ytre Namdal (felles regionalt fond og kommunen som førstelinje for småskala næringsutvikling). Verdal som omstillingskommune. Grong kommune. Problemstillingen besvares med situasjonsbeskrivelser for de enkelte kommunene/ ordningene. I tillegg gjennomføres det intervju med noen etablerere i de aktuelle kommunene for å fange opp etablerernes opplevelse av oppfølging. 3. Kartlegging av aktuelle evalueringer på området. Det gjøres evalueringer av etablererordninger med jevne mellomrom. Det er derfor aktuelt å kartlegge relevante evalueringer som er gjennomført de siste 3 årene og i tillegg kartlegge hvilke evalueringer som er i gang. I dette kartleggingsarbeidet skal det legges vekt på å fange opp konklusjoner og anbefalinger og spesielt de som berører kjønn og aldersproblematikk. 1.3 Framgangsmåten i prosjektet I starten av prosjektet ble det gjennomført et oppstartsmøte mellom oppdragsgiver og oppdragstaker for å avklare oppdraget nærmere, og for å få tilgang på kontaktinformasjon. Mye av dataene som var nødvendig for å besvare oppdraget, kunne hentes fra eksisterende litteratur (sekundærlitteratur). Det gjaldt omtale av ulike ordninger rettet mot entreprenører og evalueringer på området. I tillegg har det vært nødvendig å samle inn data fra de aktuelle kommunene for å studere oppfølgingen av entreprenørene mer inngående. Her har vi forholdt oss til tre områder, som er gitt av oppdragsgiver. Det ene området er Ytre Namdal, med kommunene Vikna, Nærøy og Leka. Dette området er valgt fordi de deltar i prosjektet "Kommunen som førstelinje for småskala næringsutvikling". Videre er Verdal kommune valgt ut fordi den er en omstillingskommune. I tillegg er Grong kommune valgt ut fordi de kan representere en ordinær kommune. Grong kommune har samarbeid med andre kommuner i Indre Namdal innenfor næringsutvikling. De kommunene som inngår i prosjektet har vi besøkt og intervjuet de som har ansvar for det kommunale tiltaksarbeidet. Intervjuguiden til kommuneintervjuene finnes som vedlegg 2. For å få et mer komplett bilde av oppfølgingen av etablerere har vi også valgt å gjennomføre korte telefonintervju med 18 etablerere i de fem kommunene. De som er intervjuet er i ulike faser i etableringsprosessen og det er avgrenset til dem som har

15 3 etablert bedrifter i 2004 eller senere. Disse etablererne er tilfeldig plukket ut av kommunenes oversikt over etablerere og Innovasjon Norges oversikt over mottakere av etablererstipend og BU-stipend i de samme kommunene. Intervjuene med etablererne er gjort for å fange opp mangfoldet som finnes. Intervjuguiden finnes i vedlegg 3. I intervjuene med etablererne og kommunene har vi forsøkt å skille mellom den situasjonen som var før etableringen og etter etableringen.

16

17 2. ETABLERERE, ENTREPRENØRER OG GRÜNDERE Etablerere, entreprenører og gründere er betegnelser som brukes om hverandre. I dette kapitlet skal vi forsøke å klargjøre disse begrepene litt nærmere. I tillegg skal vi se litt nærmere på etablererprosessen og fasene i den De mange betegnelsene Det er mange betegnelser som beskriver en person som etablerer sin egen virksomhet, og de har delvis sammenfallende betydning eller små nyanseforskjeller. I tillegg finnes det noen fremmedord som beskriver ulike roller i forbindelse med etablering av egen bedrift. Her forklares noen av de mest vanlige begrepene som brukes i denne rapporten Etablerer Etablerer kommer fra fransk og det å etablere brukes om å anlegge, opprette, grunnlegge. Å etablere seg er betegnelsen på å åpne forretning. Etablere brukes også om å slå seg ned eller stifte familie. En etablerer er en person som anlegger, oppretter grunnlegger eller åpner forretning. Det som er spesielt med betegnelsen etablerer, er at den favner videre enn bare etablering av forretningsdrift Entreprenør Betegnelsen entreprenør, er fransk og brukes om personer eller firma som påtar seg å administrere og utføre et større teknisk arbeid, særling innen bygge- og anleggsbransjen. Denne sterke tilknytningen til bygg- og anleggsbransjen preger mange personer sin forståelse av begrepet entreprenør. Entreprenørskap og entreprenøriell virksomhet brukes i forbindelse med etableringer. Begrepene brukes for å beskrive egenskaper ved personer som betegnes som entreprenører. Organisasjonen Ungt Entreprenørskap (UE) har beskrevet entreprenørskap i utdanningen på følgende måte: "Entreprenørskap i utdanningen dreier seg både om pedagogiske metoder, om å stimulere til kreativitet og selvstendighet, til å tørre å stå fram med egne tanker og idéer, og om å styrke egenskaper som skal til for å omsette idéer til virkelighet og å gjøre dette i samarbeid med andre mennesker". Videre beskriver UE entreprenører som: "mennesker som har idéer, og som har evnen til å omsette idéer til virkelighet og som gjør dette i samarbeid med andre mennesker, både på sosiale, økonomiske og kulturelle områder i skole og samfunn".

18 Gründer Betegnelsen gründer er tysk og forklares som grunnlegger, stifter, person som tar initiativ til nye industrielle foretak. Betegnelsen hadde opprinnelig sterke bibetydninger av aksjespekulasjoner og smartness (Caplex). Med denne forklaringen på en gründer, trenger det ikke å være slik at gründeren har idéen, men at gründeren kan iverksette andre sine idéer til forretningsmessig virksomhet Oppfinner En oppfinner er den personen som har en idé, men ikke nødvendigvis omsetter den til forretningsmessig virksomhet. 2.2 Entreprenørskapsprosessen Det å etablere et foretak kan betraktes som en prosess bestående av ulike faser. I forbindelse med evaluering av Innovasjon Norges stipendordninger, (Alsos et al 2006) ser man på ulike faser i en entreprenørskapsprosess som bygger på Katz (1990) og Reynolds & Miller (1992). Fasene fra en intensjon til en veletablert bedrift er følgende: 1. Intensjon en person ønsker å etablere næringsvirksomhet. 2. Planlegging arbeidet med å forberede etableringen begynner. 3. Etablering virksomheten etableres. 4. Virksomheten går over fra etablering til levedyktig bedrift. En noe tilsvarende faseinndeling finnes i brosjyren "Starte bedrift" fra Innovasjon Norge og VINN. Her har de fire fasene følgende betegnelse: Avklaring, planlegging, etablering og vekst. Vi velger her å anvende de fire fasene som "starte bedrift"- brosjyren bruker. 1. Avklaring Avklaringsfasen handler om å analysere seg selv i forhold til idéene for å finne ut om dette er noe å gå videre med. I "Starte bedrift"- brosjyren omtales personen både som en gründer og en etablerer. Avklaringsfasen er sjelden veldig ressurskrevende, bortsett fra egeninnsats fra etablereren. Egeninnsatsen brukes for å avklare om dette er et prosjekt man skal starte planleggingen av. 2. Planlegging I planleggingsfasen legges det vekt på å utarbeide forretningsplanen og ikke minst de prosessene som skjer forut for at forretningsplanen kan skrives. I denne planleggings-

19 7 perioden må det gjøres flere vesentlige valg, blant annet valg av selskapsform, forretningsidé med tilhørende produkt og marked. I planleggingsfasen blir arbeidet med etableringen mer systematisert og egeninnsatsen er større enn i avklaringsfasen. I denne fasen anbefales det at man søker hjelp individuelt eller deltar på ulike opplæringstilbud. Det finnes finansieringsordninger for denne fasen. 3. Etablering Overgangen fra planleggings- til etableringsfasen starter når planen skal settes ut i livet. Selv om denne faseovergangen kan være diffus, kan foretaksregistreringen være en start på etableringsfasen. Med registrering i enhetsregisteret følger også merverdiregistrering. I kjølvannet av dette er det visse rutiner som må på plass. Dette gjelder finansiering, regnskap, faktura, skatt og forsikringer. Hvis bedriften har ansatte, må man også ha rutiner for arbeidsgiveravgift, arbeidsavtaler og lønns- og arbeidsvilkår. Det finnes finansieringsordninger for bedrifter i etableringsfasen. 4. Vekst Vekstfasen avløser etableringsfasen når bedriften har etablert seg og fått på plass rutiner og begynner å få sirkulasjon i økonomien. Ofte er det slik at etableringsfasen trekker ut i tid og man kommer ikke ordentlig i gang med en ordinær driftsfase. Kanskje er det slik at tilpasningen mellom produkt og marked ikke er slik man antok, eller at det tar lengre tid å tilpasse produktet til markedet eller at man har produksjonsproblemer. Denne fasen blir ofte betegnet som "blodbadet", fordi etablererne sliter med å få inntekter, mens driftskostnadene allerede har begynt å løpe for fullt. Denne vekstfasen kan ofte være vanskelig både når det gjelder å holde fast på etableringen og framdriften i den og ikke minst økonomisk. I fortsettelsen bruker vi begrepet etablerer og etablererprosessen i stedet for entreprenør og entreprenørskapsprosessen. Årsaken et at etablerer knyttes opp mot etablering av forretningsdrift eller en intensjon om dette. 2.3 Etablerernes behov for hjelp Etablererne antas å ha ulikt behov for hjelp gjennom etablererprosessen. I avklaringsfasen er det først og fremst etablereren selv som må gjøre en vurdering av egen situasjon og idéen som et grunnlag for å bestemme seg om vedkommende starter en planleggingsfase. I denne fasen kan det være nyttig for etablereren å ha noen å diskutere idéen med, og ikke minst at noen andre kan stille spørsmål vedrørende idéen som bidrar til å styrke beslutningsgrunnlaget. I planleggingsfasen kommer behovet for hjelp tydeligere fram. Arbeidet med forretningsplan er en form for strukturering av planleggingen, som berører mange ulike sider ved en etablering. I dette arbeidet trenges det ofte informasjonsinnhenting av

20 8 ulike typer, i tillegg til at det må gjøres ulike valg underveis. Planleggingsfasen er en modningsfase. Etablererne har behov for kompetansepåfyll og ofte også finansiering av egeninnsatsen og innkjøpt assistanse til planleggingen. I etableringsfasen er fortsatt behovet for informasjon stort, og etablereren stilles overfor mange ulike valg som vedkommende må ta stilling til. I etableringsfasen er etablereren ofte fullt opptatt med å få bedriften i gang, mens det ennå ikke finnes inntekter. Det betyr at hvis bedriften ikke har en solid økonomisk plattform er det et behov for å finansiere etablereren i denne fasen. I denne fasen kan etablererne møte mange motbakker og ting går ikke slik som planlagt. Det kan bety at etablereren har behov for noen å støtte seg til og søke gode råd hos. Dette gjelder også i vekstfasen før bedriften er i ordinær drift. Noen etablerere opplever at det tar tid før man er på et driftsnivå som oppleves stabilt. Denne oppbyggingsfasen før spesielt inntektene kommer er tung økonomisk og ikke minst settes forretningsideen på prøve. Noen etablerere har et stort kapitalbehov i etablerings- og vekstfasen for å få utviklet og produsert produktet. I denne fasen må finansieringen hentes gjennom andre kanaler enn det ordinære støttesystemet. En mulighet er at enkeltpersoner som har tro på idéen kan gå inn med kapital i etableringen og dermed bli en medeier. En annen mulighet er såkornfond som bidrar til en lettere oppstart for en bedrift ved å tilby lån, bli investor i selskapet eller en kombinasjon av begge. En tredje mulighet er venturekapital, som kan være med og finansiere virksomheten til den er i stabil drift, og anvendes på et senere tidspunkt i etableringen enn såkornfond. Bruk av venturekapital følger faste regler og innebærer en finansiering i en begrenset periode samt innflytelse på selskapet i denne perioden. En fjerde mulighet er lånefinansiering. Hovedfokuset i dette arbeidet er på planleggingsfasen og etableringsfasen, altså i perioden fram mot virksomheten etableres og i perioden etter at virksomheten er etablert.

21 3. TILBUD TIL ETABLERERE Det finnes en rekke tilbud til etablerere som tilbys av ulike aktører. I dette kapitlet presenteres tilbud som er knyttet til informasjon, opplæring/kompetanseheving, tilbud i form av økonomisk støtte og nettverkstiltak. Tilbudene er presentert slik de framstår i hovedsak på nettsidene fra aktørene. Oversikten baseres på tilgjengelig informasjon på internett, gjennom søk og ulike linker. Oversikten er neppe uttømmende og vi er klar over at vi kan ha oversett noen tilbud, og vi beklager det Informasjonskanaler Spør oss Spør oss (www.spor-oss.no) er et nettsted som gir svar på vanlige spørsmål om regler for å starte og drive egen bedrift. Nettstedet er organisert med en kontinuerlig tilføying av spørsmål som kommer inn. Bak dette nettstedet står fem statlige etater; Brønnøysund Registrene, NAV, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og Statistisk Sentralbyrå Bedin Bedriftsinformasjon Bedin er et nettsted med informasjon til etablerere og etablerte bedrifter. Her gis også etablererne muligheten til å ta kontakt med erfarne bedriftsrådgivere på Narviktelefonene, for å få gratis råd. Nettstedet gir muligheten for å hente ut informasjonsmateriell og skjemaer Brosjyremateriell Det finnes brosjyremateriell som dekker ulike deler av etableringsprosessen. En målrettet brosjyre er "Starte bedrift", som Innovasjon Norge og VINN står bak Internett Internett har mye informasjon og gjennom ulike søk er det mulig å finne fram til mye informasjon. Problemene med internett er å sortere informasjonen og finne fram til det man virkelig trenger. For å illustrere dette gir søk på Kvasir på ordet "etablerer" hele treff på nettsider. "Entreprenør " gir treff, mens "gründer" gir treff på nettsider. Det betyr at interesserte må målrette søkene sine for å kunne sortere informasjonen som finnes. 3.2 Kompetanseutviklingstilbud Det finnes ulike kompetanseutviklingstilbud til etablerere. Innovasjon Norge har på sine nettsider følgende kompetansetilbud til etablerere: alkymisten, etablerer.no, gründercoach og Take-off. I Nord-Trøndelag har Norges Vel ansvaret for etablereropplæring på vegne av Innovasjon Norge. I tillegg finnes det opplæringstilbud innen-

22 10 for skoleverket blant annet knyttet til virksomheten til Ungt Entreprenørskap, egne studieretninger på videregående skoler og ulike former for etablereropplæring i høgere utdanning Alkymisten Alkymisten er et kompetansehevingstilbud til unge etablerere. (18 35 år) Alkymisten tar sikte på å gi hjelp og rådgiving i utviklingsfasen av en forretningsidé. Alkymisten er et avansert kurstilbud med tre samlinger med arbeid mellom samlingene og tilgang til rådgiver som er knyttet til næringslivet. Alkymisten tilbys i Nord-Trøndelag. Innovasjon Norge i Nord-Trøndelag forteller at Alkymisten gjennomføres med 4 samlinger, og tilbudet gjennomføres i et samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag og deltakerne får tilbud om å ta 15 studiepoeng Etablerer.no Etablerer.no er et nettbasert opplæringstilbud til etablerere. Etablerer.no er bygd opp som et nettbasert kurs som skal føre fram til en forretningsplan. Etablerer.no kan også benyttes sammen med rådgiver og det finnes en egen del med coachstøtte Gründercoach Gründercoach er et tiltak i flere trinn. Tiltaket består av en modell og metode for å organisere, utvikle og drifte et nettverk av sertifiserte gründercoacher. Det første trinnet er oppbygging av et nettverk av sertifiserte gründercoacher, som et ledd i å stimulere entreprenørskap og nyskaping. Senere matches gründernes behov med den aktuelle kompetanse som finnes i gründercoachnettverket. Ordningen er rettet mot etablerere i en oppstartsfase og har som mål å styrke gjennomføringskompetansen Take off Take-off er kompetanseprogram for idéhavere med lovende teknologiprosjekter, ressurspersoner fra Innovasjon Norge og førstelinjetjenesten i kommunene. I kompetanseprogrammet får idéhaveren tilgang til teknologisk og merkantil kompetanse fra NTNU/SINTEF-miljøet til å videreutvikle og kommersialisere sine produkter og forretningsidéer. Innovasjon Norge i Nord-Trøndelag opplyser at tiltaket har skiftet navn til Idéakselratoren, og at ressurspersoner fra innovasjonsmiljø har muligheten til å delta Etablereropplæring Etablereropplæringen er et tilbud til personer som har en idé som de ønsker å realisere. Hvert kurs har fem samlinger og målet er at man skal utvikle en forretningsplan. Mellom samlingene er rådgiverne til disposisjon for deltakerne. Etablereropplæringen i Nord-Trøndelag har en egen nettside som støtte til kurset.

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

Policy etablererstipend og inkubatorstipend

Policy etablererstipend og inkubatorstipend Policy etablererstipend og inkubatorstipend Innledning Utgangspunktet for prioriteringene i policy for etablererstipend ligger i føringer gitt av Nord-Trøndelag Fylkeskommune gjennom Regionalt Utviklingsprogram

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen.

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Motivasjon og en god idé Det er mange som sitter med en god

Detaljer

Mål. Målgruppe Kvinner som ønsker å etablere ny næringsvirksomhet Kvinner som i dag er aktive i landbruksnæringa Unge potensielle landbrukskvinner

Mål. Målgruppe Kvinner som ønsker å etablere ny næringsvirksomhet Kvinner som i dag er aktive i landbruksnæringa Unge potensielle landbrukskvinner Mål Iverksette tiltak for å bedre landbrukskvinners lønns- og arbeidsvilkår beholde de kvinnene som er i næringa få flere til å velge landbruk som levevei Målgruppe Kvinner som ønsker å etablere ny næringsvirksomhet

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

Årsmelding. Hallingdal Etablerersenter

Årsmelding. Hallingdal Etablerersenter Årsmelding 2015 1. Organisasjon. I Hallingdal er det en markert kultur for å etablere egen bedrift og regionen har vært på landstoppen over nyetableringer flere år på rad målt i forhold til folketallet

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Steinkjer Næringsselskap AS Organisasjonsnummer: 963524544

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Steinkjer Næringsselskap AS Organisasjonsnummer: 963524544 Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Nær-Ung 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Steinkjer Næringsselskap AS Organisasjonsnummer: 963524544 3. Søknadsbeløp: 1.100.000 kr 4. Når

Detaljer

Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles og organiseres på følgende måte:

Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles og organiseres på følgende måte: Saknr. 3585/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad ETABLEREROPPLÆRING I HEDMARK FRA 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles

Detaljer

Næringsfaglig samling

Næringsfaglig samling Næringsfaglig samling 7.04.2008 Etablerersatsingens mål og strategier Innovasjon Norge skal bidra til at Norge innen 200 skal bli landet der etablerere lykkes kommersielt, nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Entreprenørskap i Verranskolen

Entreprenørskap i Verranskolen VERRAN KOMMUNE Oppvekst Entreprenørskap i Verranskolen 1. Innledning Verran kommune har undertegnet samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Trøndelag. I Verranskolen, særlig ved Folla skole, er det lang

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplankode: XX- XXXX Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift: Gjelder fra:.. Formål I en global kunnskapsbasert økonomi

Detaljer

Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap

Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap Proneo AS Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap Rammeavtale med Levanger kommune Årsrapport 2013 - presentasjon til formannskapet 12. februar 2014 Anne Segtnan og Knut Baglo Rammeavtalen med levanger

Detaljer

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Målsetting Forenkle etablerernes og bedriftenes møte med de offentlige myndigheter i Hedmark

Detaljer

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11 Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge De som er ledere og etablerere i 2030 kjører ikke Mercedes mopeden

Detaljer

Verdien av en idé ligger i å bruke den. Thomas Alva Edison

Verdien av en idé ligger i å bruke den. Thomas Alva Edison Verdien av en idé ligger i å bruke den. Thomas Alva Edison HER Stine og Hege var trøtte av å gå i det samme som alle andre. Løsningen ble å starte egen butikk: Cosmo Clothing. Gode råd og kurs fra Skape

Detaljer

Tilskuddet er i samsvar med Samarbeidsprogram for Hedmark (13), kap. 6.1 Verdiskaping.

Tilskuddet er i samsvar med Samarbeidsprogram for Hedmark (13), kap. 6.1 Verdiskaping. Saknr. 11/3979-1 Ark.nr. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad FINANSIERING AV ETABLEREROPPLÆRING I HEDMARK 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge Stiftet 19. desember 2003 som særlovsselskap Startet sin virksomhet 1. januar 2004 Overtok

Detaljer

HAMARREGIONEN UTVIKLING - PROSJEKTET "EN HELHETLIG FØRSTELINJE"

HAMARREGIONEN UTVIKLING - PROSJEKTET EN HELHETLIG FØRSTELINJE Saknr. 11/2907-2 Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson HAMARREGIONEN UTVIKLING - PROSJEKTET "EN HELHETLIG FØRSTELINJE" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/ SØKNAD OM STØTTE

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/ SØKNAD OM STØTTE Saknr. 4195/09 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/2010 - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Halvveisrapport for etablererveiledningen

Halvveisrapport for etablererveiledningen Halvveisrapport for etablererveiledningen 15. august 2007 30. juni 2009 1. Etablererveileders hovedmål Etablererveileder skal hjelpe etablerere og innovatører med å utvikle levedyktige bedrifter på Hadeland.

Detaljer

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Saknr. 397/10 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap. Næringsarbeid i en bestiller - utførermodell Rammeavtale med Verdal kommune

Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap. Næringsarbeid i en bestiller - utførermodell Rammeavtale med Verdal kommune Proneo AS Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap Næringsarbeid i en bestiller - utførermodell Rammeavtale med Verdal kommune Folkevalgtopplæring 2010, Verdal Rådhus Svein I. Larsen Agenda Proneo kort

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

Utrykte vedlegg: - Nasjonalt FoU-Inkubatorprogram med distribuert løsning for Hedmark fylke. Hamar,

Utrykte vedlegg: - Nasjonalt FoU-Inkubatorprogram med distribuert løsning for Hedmark fylke. Hamar, Saknr. 3888/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Espen Køhn TILSKUDD TIL DISTRIBUERT INKUBATOR- KONGSVINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner

Detaljer

SØKNAD OM FINANSIERINGFOR HEDMARK INKUBATOR

SØKNAD OM FINANSIERINGFOR HEDMARK INKUBATOR Saknr. 08/3888-37 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM FINANSIERINGFOR HEDMARK INKUBATOR Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Samfunnet trenger skapende mennesker som ser muligheter for nye og framtidige arbeidsplasser som kan sikre videreføring og utvikling av velferd

Detaljer

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag Studieplan Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 25. mars 2010 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Gründercamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er en gründercamp? Treningsleir i kreativitet med fokus på problemløsing over en avgrenset periode. Fokus på kreativitet og nyskaping.

Detaljer

egen bedrift fra a til å John Ivar Halvorsen Bedriftsrådgiver i DNB Tlf

egen bedrift fra a til å John Ivar Halvorsen Bedriftsrådgiver i DNB Tlf egen bedrift fra a til å John Ivar Halvorsen Bedriftsrådgiver i DNB Tlf 97046895 john.ivar.halvorsen@dnb.no Det skal være lett å starte opp i Norge Hva er en gründer? Mange ser for seg visjonære mennesker

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen"

Prosjekt Næringsutvikling i Fjellregionen Saknr. 14/8894-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Næringsutvikling i Fjellregionen er forenlig med

Detaljer

NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN

NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN NUG er et opplæringsprogram i entreprenørskap rettet mot bønder. Det er utviklet i samarbeid mellom Det Kongelige Selskap for Norges Vel og Norsk Landbruksrådgiving og eies av

Detaljer

Verdal Kommune 26.september 2016

Verdal Kommune 26.september 2016 Verdal Kommune 26.september 2016 Eierstruktur Eiere Antall aksjer Eierandel Verdal Kommune 7500 45,3% COOP Midt Norge 7500 45,3% SIVA 750 4,5% Sparebank 1 Midt-Norge 600 3,7% Gjensidige Forsikring 200

Detaljer

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen «Hva finner en gründer når han leter etter etablerings- og starthjelp?» Utarbeidet for Drammen Næringslivsforening og Drammen kommune Av Mariann

Detaljer

RPVI 2 konkrete prosjekter

RPVI 2 konkrete prosjekter RPVI 2 konkrete prosjekter Orientering i VSV 10. desember 2014 Magnar Simensen rådgiver Vestfold fylkeskommune De 6 strategiske grepene 1. Reelt og forpliktende samspill 2. Videreutvikling av næringsmiljøer

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

Tilskuddet er i samsvar med Samarbeidsprogram for Hedmark 2010-2011(13), kap. 5.1 Verdiskaping.

Tilskuddet er i samsvar med Samarbeidsprogram for Hedmark 2010-2011(13), kap. 5.1 Verdiskaping. Saknr. 12/1546-26 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Finansiering av etablereropplæringa i Hedmark 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Virkemidler for økt entreprenørskap blant akademikere et kritisk blikk

Virkemidler for økt entreprenørskap blant akademikere et kritisk blikk Virkemidler for økt entreprenørskap blant akademikere et kritisk blikk Akademikernes frokostseminar om oppstart av kunnskapsbedrifter, 7. mai 2013 Daniel Ras-Vidal seniorrådgiver innovasjonspolitikk, Abelia

Detaljer

Innovasjon og nyskaping. April 2012

Innovasjon og nyskaping. April 2012 1 Innovasjon og nyskaping 2 Nyskapingsmål Drivkraft for omstilling og nyskaping. Internasjonalt fremragende innenfor forskningsbasert innovasjon og samarbeid med næringsliv og offentlig forvaltning. Bidrag

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Essendropsgate 3, PB 5250 Majorstua],0303 Oslo 23 08 82 10 ue@ue.no www.ue.no Samfunnet trenger skapende mennesker som ser muligheter

Detaljer

Oppdragsbrev 2014 Innovasjon Norge Hedmark

Oppdragsbrev 2014 Innovasjon Norge Hedmark Saknr. 14/1861-2 Saksbehandler: Espen Køhn Oppdragsbrev 2014 Innovasjon Norge Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger Innovasjon Norge Hedmark 27,2 mill. kr til bedriftsutvikling og etableringsstipend

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.02.2009 2004/836-3839/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV

Detaljer

Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge

Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge Oslo, 3. mai. 2013 Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge 1. Er kreativitet og innovasjon ivaretatt i læreplanene/opplæringen, og i tilfelle

Detaljer

Framtidig naturbruksutdanning i Nordland

Framtidig naturbruksutdanning i Nordland Framtidig naturbruksutdanning i Nordland Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling AS 14. Oktober 2014 Grunnlag Utredning om Mære Landbruksskole 2013 Yrkesretting og relevans i fellesfagene 2014

Detaljer

HiG 17.02.2010. Truls Terje Hoel

HiG 17.02.2010. Truls Terje Hoel HiG 17.02.2010 Truls Terje Hoel INNHOLD 1. LITT OM INNOVASJON NORGE 2. PRINSIPPER FOR DELTAGELSE 3. VIRKEMIDLER - LÅN OG TILSKUDD - STIPEND 4. OFU/IFU 2 Prinsipper Vi går inn i prosjekter som gir økt innovasjon

Detaljer

Innovasjon og nyskaping. Sept. 2013

Innovasjon og nyskaping. Sept. 2013 1 Innovasjon og nyskaping 2 Nyskapingsmål Drivkraft for omstilling og nyskaping. Internasjonalt fremragende innenfor forskningsbasert innovasjon og samarbeid med næringsliv og offentlig forvaltning. Bidrag

Detaljer

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

Årsrapport fra fylkeskommunene om bruken av virkemidlene fra KRD

Årsrapport fra fylkeskommunene om bruken av virkemidlene fra KRD Vedlegg 4b Årsrapport fra fylkeskommunene om bruken av virkemidlene fra KRD Statistikkdelen Statistikkdelen er en standard rapport til departementet. Det skal rapporteres på bruk av midlene på geografi

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2009 Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010 RAPPORT 1/2010 Side 2 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Metode...3 1.3 Informasjon om respondentene...4

Detaljer

Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter

Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter Egenkapital i etableringsfasen Medlemsmøte i FIN 24.9.2009 Bjørn Løvlie Ny oppstartskapitalordning - bakgrunn Nyetablerte vekstbedrifter opplever normalt en stor

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN - SØKAND OM STØTTE TIL DEL 2, 2011

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN - SØKAND OM STØTTE TIL DEL 2, 2011 Saknr. 09/4195-18 Ark.nr. U01 Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN - SØKAND OM STØTTE TIL DEL 2, 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd?

Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd? Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd? Fleire og betre nyetableringar May Britt Roald, prosjektleiar hoppid.no Møre og Romsdal fylkeskommune partnerskap i samspel Verdikjede

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Orkladal BedriftsUtvikling as Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs okt./nov. 2010 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.00) påmelding til OBU, v/ Knut Wold telefon 928 444 42 eller e-post: kw@orkladal.no

Detaljer

etablerer.no Veien til egen bedrift

etablerer.no Veien til egen bedrift Veien til egen bedrift Velkommen til skolen Tenk deg en skolebygning. Det er. I denne skolebygningen er det flere rom. Ett av klasserommene tilhører e 2 -skolen. Har du en PC med internettilkobling kan

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag Frostating på Frosta juni RUP - Fylkesråd Susanne Bratli

Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag Frostating på Frosta juni RUP - Fylkesråd Susanne Bratli Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag 2008 Framtidstru Regionalt Utviklingsprogram for Nord- Trøndelag 2008 har en budsjettramme på om lag 136 millioner kroner. Foruten den fylkeskommunale virkemiddelbruken,

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program:

Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program: ØF-notat 04/2005 Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program: Program for nyskaping og entreprenørskap i opplæring og utdanning i Norge (2001-2005) Underveisnotat 2. års følgeevaluering Av Svein Frydenlund

Detaljer

Workshop Innovasjon Norge

Workshop Innovasjon Norge nopparit/istock/thinkstock Workshop Innovasjon Norge Støtteordninger Oslo, 12. mai 2015 Det offentlige støtteapparatet: Hvem finansierer hva OG FOR HVEM? Forskningsrådet: Forskning og utvikling som bidrar

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M S A M A R B E I D S P L A T T F O R M mellom Akershus fylkeskommune, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås kommune og Follorådet som skal etablere et forpliktende samarbeid om næringsutvikling

Detaljer

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012)

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Dato: 14. mai 2012 Til Stortingets Næringskomité Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Innledning Akademikere er sterkt overrepresentert som entreprenører i Norge og

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar, Saknr. 12/1043-5 Ark.nr. 037 &40 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering forprosjekt Onner Invest AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

www.ue.no Copyright UE Forlag

www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Næringslivsøkonomi, markedsføring, ledelse og organisasjon og fellesfag, Vg2 Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling

Detaljer

Tilskuddsprosenten vil regnes ut etter at tilleggopplysninger og nytt budsjett er mottatt.

Tilskuddsprosenten vil regnes ut etter at tilleggopplysninger og nytt budsjett er mottatt. Saknr. 6429/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad HAMARREGIONEN UTVIKLING, PROSJEKTSØKNAD "HAMARREGIONEN - EN NÆRINGSVENNLIG REGION" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Oppdragsbrev 2015 til Innovasjon Norge Hedmark

Oppdragsbrev 2015 til Innovasjon Norge Hedmark Saknr. 15/1154-1 Saksbehandler: Espen Køhn Oppdragsbrev 2015 til Innovasjon Norge Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger Innovasjon Norge Hedmark som Hedmark fylkeskommunes operatør kr. 28

Detaljer

Utfordringer for Namdalen

Utfordringer for Namdalen Utfordringer for Namdalen Næringsutvikling og attraktivitet 21. april 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering

HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering Saknr. 15/1634-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «HKP Startup» er forenlig

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE Starten Statistikk har vist at det er mindre nyetablering i Møre og Romsdal enn i resten av landet.

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Innherred Samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Tilsagnsnr: KMD-2015-10 Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Orkladal BedriftsUtvikling AS Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs våren 2010 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.10) påmelding til OBU, v/ Frode Langeng telefon 994 76 222 eller e-post fl@orkladal.no

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Innovasjonscamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Innovasjonscamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Innovasjonscamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er en innovasjonscamp? Treningsleir i kreativitet med fokus på problemløsing over en avgrenset periode. Fokus på kreativitet og nyskaping.

Detaljer

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag www.ue.no Ungt Entreprenørskap - UE Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende

Detaljer

Målbedrift i Ryfylke Næringshage AS

Målbedrift i Ryfylke Næringshage AS Målbedrift i Ryfylke Næringshage AS Synleg og stolt! AS og Siva sitt næringshageprogram Bedriftsrådgiver Næringshagene er et utviklingsmiljø der talenter, idéer og prosjekter møter profesjonell bistand

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

Faktaboks Ulrik Hammervold Postboks 2567, 7735 Steinkjer

Faktaboks Ulrik Hammervold Postboks 2567, 7735 Steinkjer Innledning - I 2013 tok vi i bruk nye lokaler. Dette er først og fremst et fysisk uttrykk for hvordan vi ønsker å framstå i forhold til våre kunder, sier direktør Ulrik Hammervold. - Innovasjon Norge skal

Detaljer

Delårsrapport. UB Washer. Ansvarlig lærer- Hilde Følstad Mentor Ole Jan Guin. Mære Landbruksskole Org.nr 989 334 174

Delårsrapport. UB Washer. Ansvarlig lærer- Hilde Følstad Mentor Ole Jan Guin. Mære Landbruksskole Org.nr 989 334 174 Delårsrapport UB Washer Ansvarlig lærer- Hilde Følstad Mentor Ole Jan Guin Mære Landbruksskole Org.nr 989 334 174 Sammendrag UB Washer Forretningsidè Produktet er til traktoreierne som vil ha en sko/støvvelvasker

Detaljer

Du har ideene. Vi hjelper deg videre.

Du har ideene. Vi hjelper deg videre. V Å R 2 0 1 6 ntnu Entreprenørskap TEAM SOM JOBBER INTENST Som gründer får du i programmet et helt team som jobber intenst for å analysere alle sider av ditt forretningskonsept, utfører markedsanalyser,

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring

Satsingen Vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring Samling for ressurspersoner pulje 2 28. og 29. mars 2011 Dag Johannes Sunde, Ida Large, Trude Saltvedt, Hedda Huse Mål for samlingen Få økt innsikt i forskning om vurdering

Detaljer

Det e mulig å få det til

Det e mulig å få det til Det e mulig å få det til Ungt Entreprenørskap Finnmark Stiftet 12.juni 2003 Hilde C. J. Mietinen Daglig leder Mette Westlie Leif Arne Bjørkås Medarbeidere Framtid Samspill Skaperglede Ungt Entreprenørskap?

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark

Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark Saknr. 16/1839-1 Saksbehandler: Espen Køhn Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger Innovasjon Norge Hedmark som Hedmark fylkeskommunes operatør kr. 30

Detaljer

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende Gjør noe med det! Elevene identifiserer sosiale utfordringer, samarbeider om å finne løsninger og organiserer seg i en elevbedrift for å gjøre noe med det. Gjør noe med det Gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg virkelig deltar aktivt. Er utsendt minimumsmodell for

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer