Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo"

Transkript

1 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: 3 Møtedato: 8. desember 2016 Tilgang: Åpen Organisering og finansiering av virksomheten ved seksjon for forskningsog formidlingsstøtte (FFS) Det vises til vedlagte notat med vedlegg datert 30. november Saken oversendes fakultetsstyret: Til behandling: X Til orientering: Forslag til vedtak: 1. Fakultetsstyret viser til notat i saken datert og beslutter at den tekniske fellestjenesten («EngageLab») skal videreføres med 3 årsverk og være organisert under fakultetsdirektøren. 2. Fakultetsstyret gir sin tilslutning til den finansieringsmodellen som er foreslått for tjenesteleveranser til hhv fakultetsinterne/basisfinansierte prosjekter, fakultetets egne EFV-prosjekter og leveranser til prosjekter/aktiviteter utenfor fakultetet. 3. Fakultetet gir sin tilslutning til de foreslåtte prinsipper for prioritering av tjenesteleveranser. 4. De to stillingene som overføres til IPED kompenseres iht. fakultetsdirektørens forslag, med hhv 50 % og 100 % av brutto lønnskostnader på overføringstidspunktet. Det legges til 10 % overhead samt midler til husleie for de arealer som overføres. Forside

2 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Tilgang: Åpen Notatdato: 30. november 2016 Møtedato: 8. desember 2016 Arkivsak nr.: 2015/14727 Saksbehandler: Bård Kjos Organisering og finansiering av virksomheten ved seksjon for forsknings- og formidlingsstøtte (FFS) Det vises til fakultetsstyrets tidligere behandling og vedtak (vedlagt). Hovedproblemstillinger som gjenstår å avklare er disse: 1. For EngageLab (de stillinger som ikke ble overført IPED i forrige møte): a. Finansieringsmodell b. Omfang/antall stillinger c. Organisatorisk plassering 2. Finansiering av de to stillingene som ble overført til IPED Valgene som gjøres mht. finansieringsmodell og omfang av tjenesten utløser spørsmål med hensyn til EngageLabs prioriteringer (når etterspørselen overstiger leveringskapasiteten). Dette spørsmålet er derfor også behandlet i notatet. Finansieringsmodell Finansieringsmodellen må ta høyde for bidrag til både interne (basisfinansierte) prosjekter og eksternt finansierte prosjekter. Fakultetsstyrets vedtak i september fastsatte et overordnet «gratisprinsipp», men var utydelig med hensyn til hvordan dette prinsippet skal forstås innenfor rammen av eksternt finansiert virksomhet. Alternativene er: Fritt tilgjengelige for alle Forskere vil under dette regimet oppleve lik tilgang til tjenestene uavhengig av prosjektkontekst. Fakultetet vil bidra med en egenandel som trekkes fra fellesmidler, og vil kunne bli av betydelig omfang. Ordningen innebærer en særbehandling av teknologitunge Det utdanningsvitenskapelige fakultet Kontoradr.: Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus, 3. etasje Telefon: Telefaks:

3 2 prosjekter, siden fakultetsnivået normalt ikke går inn med egenandel i andre prosjekter (der egenandeler i all hovedsak utgjøres av grunnenhetenes stipendiat- og postdoktorstillinger, samt de faste ansattes bruk av egen forskningstid). Det er likevel ikke gitt at særbehandling er negativt; det vil snarere være et spørsmål om faglig prioritering av teknologitung forskning. Ordningen kan potensielt gi store budsjetteringsutfordringer. Tjenester som leveres til EFV-prosjekter mot kompensasjon/betaling Timepris vil i dette tilfellet fastsettes som brutto lønnskostnader med alt fra 0 % til 40 % dekningsbidrag. Ordningen gir større grad av økonomisk forutsigbarhet og likebehandling mht. fakultær egenandel i EFV-prosjekter. Behov for ekstern finansiering blir imidlertid større, og dersom man tenker seg at EFV-prosjekter i realiteten må forholde seg til øvre rammer vil en forholdsmessig mye større andel av slike prosjekter gå til kjøp av teknologi og mindre vil gå til forskningsarbeid (stillinger). Dersom man selger tjenester vil også spørsmålet om en eventuell disponering av «overskudd» melde seg (i realiteten: håndtering av et redusert behov for basisfinansiering). 1. Tjenestene skal være fritt tilgjengelig for forskernes internt finansierte prosjekter, jfr. fakultetsstyrets vedtak i september. Tjenestene skal som hovedregel tilbys EFV-prosjekter mot betaling/kompensasjon. Tjenester kan likevel leveres fritt i perioder der kapasiteten ved EngageLab ikke er fullt utnyttet. 2. Ved salg av tjenester til fakultært eide EFV-prosjekter faktureres brutto lønnskostnader med samme beregning av dekningsbidrag som for de øvrige egenandelene i prosjektet. 3. Tjenesteleveranser til andre UiO-fakulteters og -museers forskningsprosjekter, samt til prosjekter som er eiet utenfor UiO, skal skje med påslag av 40 % dekningsbidrag uavhengig av disse prosjektenes finansieringskilder. 4. Ubrukte basismidler herunder midler som frigjøres som følge av at man selger tjenester iht. punktene 2 og 3 over tilfaller fakultetet i sin helhet og inngår i etterfølgende års beregning av finansieringsbehov for fakultetsnivået under ett, jfr. prinsippene også for øvrige fakultære tjenester. Omfang av tjenestene Teknologi synes å inngå i økende omfang i fakultetets forskningsportefølje. Det kan dermed forventes at etterspørselen etter tjenestene vil øke. Spørsmålet om tjenestens omfang over tid må altså være gjenstand for vurdering. Dette aksentueres ytterligere av «gratisprinsippet». To hovedalternativer eksisterer: Dynamisk modell Ett prinsipp er å la etterspørselen fullt og helt styre omfanget, uten et øvre tak. Dette prinsippet imøtekommer forskningens behov fullt ut, og impliserer dermed også en intern

4 3 «rettferdighet» blant behovshaverne (på bekostning av forholdet til forskere uten spesielle behov for teknologisk støtte). En helt dynamisk modell er imidlertid vanskelig å budsjettere, og det er lett å se for seg at bruken av tjenesten vil bli mer ukritisk dersom den både er «gratis» og ubegrenset. Denne typen tjenester får dermed en særstilling sammenliknet med f.eks. kommunikasjons- eller designtjenester som også ytes direkte overfor prosjekter. Begrenset tjeneste Denne modellen innebærer dels at det vil bli behov for å prioritere blant behovshavere, og dels at forskere som ikke når fram må «gå på byen» og kjøpe tjenester selv. Modellen innebærer at disse tjenestene behandles som andre fellestjenester, og gir muligheter for forutsigbar budsjettering. Ulempen er at forskere som henvender seg på et tidspunkt da kapasiteten er sprengt, vil oppleve at fakultetet ikke tilbyr den tjenesten man er lovet. Tjenester som kjøpes vil være både dyrere og dårligere til dels så dyre at de i realiteten ikke er tilgjengelig for forskere/prosjekter med begrensede midler. Tjenesten begrenses på det nåværende tidspunkt til 3 stillinger (2 eksisterende + 1 vakans). Det etableres tydelige prinsipper for prioritering av tjenesteleveranser mellom enheter og i forhold til EFV-virksomhet, og krav om at forskere forholder seg til krav om tilstrekkelig tidlig innmelding av behov slik at man har en viss planleggingshorisont å forholde seg til. Justering av antall årsverk skjer på bakgrunn av erfaringer etter 1-2 års drift. Plassering av tjenesten Fakultetsstyrets behandling i september løftet fram spørsmålet om hvorvidt alle stillinger ved EngageLab burde overføres samlet til IPED for å unngå fragmentering av miljøet. Alternativene som har vært gjenstand for en ekstra vurdering er: Beholde stillingene på fakultetsnivået Den viktigste begrunnelsen for denne løsningen som også frem til nå har vært anbefalt er at den i størst grad både tydeliggjør at dette er fellestjenester og legger til rette for at de kan forvaltes som sådanne. Overføre alle stillingene til IPED Denne løsningen plasserer tjenesten tydelig i et forskningsmiljø, og samlokalisert med de to øvrige stillingene som har utgjort EngageLab. Tjenesten kan imidlertid bli (oppfattet som) mindre tilgjengelig for resten av fakultetet med en slik løsning, både fordi de blir mindre synlige innenfor IPED og fordi de ikke lenger vil være under fakultetets direkte ledelse. Stillingene som ikke ble vedtatt flyttet til IPED i forrige styremøte forblir organisert ved fakultetet.

5 4 Prinsipper for prioritering Tjenesten etableres med et «gratisprinsipp» i bunnen, og skal være en fellestjeneste. Dette betyr etter fakultetsdirektørens vurdering at det er naturlig at alle grunnenheter sikres et minimum av tilgang på tjenester, og at basisfinansierte prosjekter må ha forrang foran EFV-prosjekter og prosjekter som er forankret utenfor UV-fakultetet. Fakultetsdirektøren anbefaler at følgende prinsipper legges til grunn: 1. Utgangspunktet er «førstemann til mølla» - jfr. tilgang til eksempelvis grafiske designtjenester og kommunikasjonsfaglige tjenester, som fakultetet også tilbyr «kostnadsfritt» (i realiteten: forhåndsbetalt av fellesmidler). 2. Internt finansierte prosjekter skal ved ellers likeverdige betingelser ha forrang foran eksterne prosjekter. Rasjonalet er at man ved behov i mange tilfeller vil kunne kompensere for underkapasitet med midlertidig oppbemanning (som de eksterne prosjektene da vil finansiere). 3. Alle institutter har krav på 25 % av enhetens samlede kapasitet når dette sees over tid. 4. For å kunne gjøre gjeldende krav om å bli behandlet iht. prioriteringsprinsippene må behov meldes inn senest 3 måneder før tjenesten skal leveres, slik at det er mulig å gjøre kontrollerte justeringer av tidsplaner og evt. foreta midlertidige tilsettinger. Finansiering av 2 stillinger overført til IPED Finansiering av stillingene berører alle enheter, på den måten at pengene tas fra et «spleiselag» og tildeles en enkelt enhet. Det er nødvendig med en rimelig balanse mellom hensynet til (med)finansiører og hensynet til mottakende enhet. I den forutgående prosessen der ulike løsninger har det vært antydet en modell der vitenskapelige stillinger overføres med 50 % dekning, basert på en forutsetning om at halve stillingen vil finansieres av den undervisningen det er naturlig å legge til kombinerte stillinger. For teknisk/administrative stilinger har det vært lagt til grunn at disse finansieres fullt ut. Smørdal overføres med 50 % finansiering (forskningstid), og det legges til grunn at den andre halvdelen av stillingen vil finansieres ved at han deltar aktivt i undervisning. Dolonen overføres med 100 % finansiering, basert på en vurdering som tar utgangspunkt i at det bare er de vitenskapelig tilsatte som formelt kan stå som ansvarlig for inntektsbringende virksomhet (undervisning, forskningsprosjekter). I begge tilfeller legges det til 10 % «overhead» til dekning av generelle driftsutgifter, samt midler til dekning av husleie som tilsvarer kostnadene for de overførte arealene.

6 5 Forslag til vedtak: 1. Fakultetsstyret viser til notat i saken datert og beslutter at den tekniske fellestjenesten («EngageLab») skal videreføres med 3 årsverk og være organisert under fakultetsdirektøren. 2. Fakultetsstyret gir sin tilslutning til den finansieringsmodellen som er foreslått for tjenesteleveranser til hhv fakultetsinterne/basisfinansierte prosjekter, fakultetets egne EFV-prosjekter og leveranser til prosjekter/aktiviteter utenfor fakultetet. 3. Fakultetet gir sin tilslutning til de foreslåtte prinsipper for prioritering av tjenesteleveranser. 4. De to stillingene som overføres til IPED kompenseres iht. fakultetsdirektørens forslag, med hhv 50 % og 100 % av brutto lønnskostnader på overføringstidspunktet. Det legges til 10 % overhead samt midler til husleie for de arealer som overføres. Bård Kjos fakultetsdirektør Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. Saksbehandler: Bård Kjos ,

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: Orienteringssak 1 - f) Møtedato: 10. desember 2015 Oversikt over antall kunngjøringer, nytilsettinger og fratredelser

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo. Nedleggelse av to internasjonale masterprogram ved Institutt for pedagogikk

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo. Nedleggelse av to internasjonale masterprogram ved Institutt for pedagogikk Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: 6 Møtedato: 14. juni 2018 Tilgang: Åpen Nedleggelse av to internasjonale masterprogram ved Institutt for pedagogikk Det vises til vedlagte notat datert 6.6.2018

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Fakultetsstyret Sak: 6 Møtedato: 17. mars 2016 Angående fakultetets studieprogramportefølje 2017-2018, ref.nr. 2016/280 Notat av med bilag følger vedlagt. Saken oversendes fakultetsstyret: Til behandling:

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Fakultetsstyret Sak: Orienteringssak 1 - d) Møtedato: 9. oktober 2015 Opptaksrammer studieåret 2016-2017, ref.nr. 2014/13065 Notat av 1. oktober 2015 med bilag følger vedlagt. Saken oversendes fakultetsstyret:

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Sak: Fakultetsstyret Sirkulasjonssak Frist dato: Så snart som mulig og senest fredag 25. november 2016 Forslag til kunngjøring av stilling

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Tilgang: Åpen Notatdato: 19. september 2018 Møtedato: 26. september 2018

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: 5 Møtedato: 28. september 2017 Tilgang: Åpen Opptaksrammer for studieåret 2018-2019 Det vises til vedlagte notat med

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Sak: Fakultetsstyret Orienteringssak 1 b Møtedato: 4. desember 2014 Innberetning til fakultetsstyret Vedlagt følger innberetning til fakultetsstyret

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat Til: Fra: Sakstype: Styret Senterleder Vedtakssak Saksnr: V-sak 17/2013 Møtedato: 3. desember 2013 Notatdato: 28. november 2013 Saksbehandler:

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: 5 Møtedato: 12. mars 2015 Nedleggelse av masterprogrammet «Lesing og skriving i skolen», ref.nr. 2014/13065 Notat datert

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: 5 Møtedato: 15. juni 2017 Tilgang: Åpen Etablering av Senter for læring og utdanning ved UiO Det vises til vedlagte

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2014 Møtedato: 13.11.2014 Notatdato: 05.11.2014 Saksbehandler: TN/JC Budsjett 2015: LTB

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: 4 Møtedato: 7. desember 2018 Tilgang: Åpen Notat om strategisk forskningssatsning Saksnotat av 3.desember 2018, ref.nr.

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: 3 Møtedato: 28.september 2016 Tilgang: Åpen Forslag til revidert organisering og finansiering av virksomheten ved Seksjon

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnummer: 47/2015 ephorte: Møtedato: 02. desember 2015 Notatdato: 20. november 2015

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: 2 Møtedato: 18. september 2014 Årsplanpunkter 2015-2017 innledende diskusjon, ref.nr. 2014/10556 Notat av 10.09.2014 følger vedlagt. Saken oversendes fakultetsstyret:

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Sak 2 - vedtakssak Møtenr: 5/2013 Møtedato: 16.12.2013 Dato: 03.12.2013 Jnr..: 2013/14816 TRONSK Tidligere vedtak/behandling: Fakultetsstyret

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: 5 Møtedato: 26. september 2018 Åpen Revidert fordelingsmodell for basisinntekter ved UV fra 2019 Det vises til saksnotat av 20.09.2018 med ref. nr. 2013/3609

Detaljer

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten.

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten. Opplæring i økonomi av nye styremedlemmer Dette notatet vil prøve å gi en innføring i økonomi ved UiO og da spesielt ved IFIKK. Vi vil gå gjennom langtidsbudsjettet for basisvirksomheten til IFIKK 212-217,

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: 6 Møtedato: 28. september 2016 Tilgang: Åpen Opptaksrammer for studieåret 2017-2018 Saken oversendes fakultetsstyret:

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Dato: 2.1.2014 Vår ref.: 2013/1825 LINESL Referat fra møte i studieutvalget ved UV-fakultetet Mandag 2.12.13 kl 12.15-15, fakultetsstyrerommet

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Dato: 11.3.2014 Vår ref.: 2014/1486 LINESL Referat fra møte i studieutvalget ved UV-fakultetet Mandag 3.3.14 kl 12.15-15, fakultetsstyrerommet

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: Orienteringssak 1 - e) Møtedato: 9. oktober 2015 Innberetning til fakultetsstyret Vedlagt følger innberetning til fakultetsstyret

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/2013 Møtenr. 06/2013 Møtedato: 31.10.2013 Notatdato: 21.10.13 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnummer: 34/2018 ephorte: Møtedato: 28. november 2018 Notatdato: 22. november 2018

Detaljer

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012:

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012: Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: MED HELSAM Institutt for helse og samfunn Dato: 06.11.2012 Saksnr..: 2012/3359 METTEGR DISPOSISJONSSKRIV 2013 - INSTITUTT FOR HELSE OG SAMFUNN Det

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 21 Møtedato: 19. juni 2006 Notatdato: 2. juni 2006 Saksbehandler: Jan E Aldal REGNSKAP

Detaljer

Disposisjonsskriv for TIK 2016

Disposisjonsskriv for TIK 2016 N O T A T Til: Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) Fakultetsadministrasjonen Postboks 1084 Blindern Telefon: 22 85 48 45 Saksbehandler: Terje Hegge Telefaks: 22 85 48 25 Dato:20.10.2015 Saksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 58/215 Møtenr. 9 Møtedato: 12. oktober 215 Notatdato: 6. oktober 215 Arkivsaksnr.: 215/2353

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Sak: Fakultetsstyret Orienteringssak 1 b Møtedato: 12. mars 2015 Innberetning til fakultetsstyret Vedlagt følger innberetning til fakultetsstyret

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.:D-1 Møtenr. 5/217 Møtedato: 23.1.17 Notatdato: 16.1.17 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: GROSA/JANUN

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 6 Møtenr.: 1/2017 Møtedato: 7. februar 2017 Notatdato: 5. januar 2017

Detaljer

Institutt for arkeologi, konservering og historie Det humanistiske fakultet

Institutt for arkeologi, konservering og historie Det humanistiske fakultet Institutt for arkeologi, konservering og historie Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: v-sak Møtesaksnr.: 5/19 Møtenr. Møtedato: 25.3.2019 Notatdato: 28.2.2019 Arkivsaksnr.:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: Møtedato: 8. oktober 2007 Notatdato: 14. september 2007 Saksbehandler: Jan E Aldal

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret per 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Saksnr: V-sak 6 Møtedato: 11. desember 2014 Notatdato: 20.november 2013

Detaljer

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten.

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten. Opplæring i økonomi av nye styremedlemmer Dette notatet vil prøve å gi en innføring i økonomi ved UiO og da spesielt ved IAKH. Vi vil gå gjennom langtidsbudsjettet for basisvirksomheten til IAKH 212-217,

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 47/17 Møtedato: 11.12.17 Notatdato:30.11.17 Saksbehandler: Finn-Eirik Johannessen

Detaljer

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Økonomi Saksnr: V-sak 5 Møtedato: 7. desember 2017 Notatdato: 30. november 2017 Saksbehandler:

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: 0/2 a) Møtedato: 19. mars 2014 Godkjenning av protokoll fra møte 29. november 2013, ref.nr. 2013/1453 Utkast til protokoll fra møte 29. november 2013 ble sendt fakultetsstyrets

Detaljer

Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren

Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKT0REN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: Møtenr. Motedato: Notatdato: 21.11.2011 Arkivsaksnr.: 2011/13902 Saksbehandler:

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Orienteringssak O-sak2

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 33/08 Møtedato: 27. oktober 2008 Notatdato: 17. oktober 2008 Saksbehandler: Jan E

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 52/2014 Møtenr. 8/2014 Møtedato: 17. november 2014 Notatdato: 7. november 2014 Arkivsaksnr.:

Detaljer

HiÅ Budsjett prosjektavslutning Nettobidrag fra eksternfinansierte

HiÅ Budsjett prosjektavslutning Nettobidrag fra eksternfinansierte 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr oktober 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 13. desember 2016 SAK 50 REGNSKAP pr oktober 2016 Vedlagt

Detaljer

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten.

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten. Opplæring i økonomi av nye styremedlemmer Dette notatet vil prøve å gi en innføring i økonomi ved UiO og da spesielt ved IFIKK. Vi vil gå gjennom langtidsbudsjettet for basisvirksomheten til IFIKK 212-217,

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 13.11.2013 Notatdato: 5.11.2013 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret 15.10.2012 SAK 4 Møtenr: 5/2012 Møtedato: 15.10.2012 Dato: 28.09.2012 J.nr: 2012/11706 TRONSK Tidligere vedtak/behandling: Fakultetsstyret

Detaljer

Senter for teknologi, innovasjon og kultur Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Senter for teknologi, innovasjon og kultur Det samfunnsvitenskapelige fakultet Senter for teknologi, innovasjon og kultur Det samfunnsvitenskapelige fakultet NOTAT Til: Styret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: 15/2011 Møtedato: 06.12.2011 Notatdato: 30.11.2011 Saksbehandler:

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: O-SAK 1 Møtedato: 25.09.2014 Notatdato: 15.09.2014 Saksbehandler: Økonomiseksjonen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 22 Møtedato: 18. juni 2007 Notatdato: 29. mai 2007 Saksbehandler: Bjørg Blix REGNSKAP

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sak: D-sak 1 Møtenr.: 7/217 Møtedato: 19. oktober 217 Notatdato: 12. oktober 217 Saksbehandler: JC/KMH Økonomisk

Detaljer

Søknadsstøtte. ved eksternfinansiering ved MOF

Søknadsstøtte. ved eksternfinansiering ved MOF Søknadsstøtte ved eksternfinansiering ved MOF Det medisinsk-odontologiske fakultet er svært glad for å bistå deg både med søknader og drift av eksternt finansierte prosjekt. Vårt fakultet er avhengig av

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 9/1 Møtedato: 26. april 21 Notatdato: 16. april 21 Saksbehandler: Jan Aldal KORRIGERT

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Den økonomiske grunnfinansieringen i 2019 består av universitetets økonomiske fordeling til senteret.

Den økonomiske grunnfinansieringen i 2019 består av universitetets økonomiske fordeling til senteret. UNIVERSITETET I STAVANGER Læringsmiljøsenteret 28. februar 2019 Til Senterrådet, Læringsmiljøsenteret SAK 3/19 Budsjett 2019 Innledning Den økonomiske grunnfinansieringen i 2019 består av universitetets

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat Til: Styret Fra: Senterleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 15 Møtedato: 03.12.2013 Notatdato: 26.11.2013 Saksbehandler: Ole Jørgen

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

FRIPRO Toppforsk forslag til finansiering av fakultetets egenandel

FRIPRO Toppforsk forslag til finansiering av fakultetets egenandel FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET SAK 18 Til: Det medisinske fakultets styre Fra: Dekan Sakstype (O/D/V): V Arkivsaksnr: Vedlegg: Plan for finansiering Møtedato: 9. mai 2017 Sakstittel: FRIPRO Toppforsk

Detaljer

Referat - Programrådsmøte tirsdag 24. januar 2017 kl rom 487

Referat - Programrådsmøte tirsdag 24. januar 2017 kl rom 487 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Dato: 17.1.2017 Saksnr..: 2017/712 Referat - Programrådsmøte tirsdag 24. januar 2017 kl. 14.15 16.00 rom 487 Referat fra 8. november 2016

Detaljer

Økonomirapportering

Økonomirapportering Vedlegg Rapporterende enhet: UV Rapportert av: BK/ JVT Periode: T3-2016 Økonomirapportering 02.02.17 Vurdering av økonomisk situasjon Basisvirksomhet Fakultetet har akkumulert om lag 15 millioner per år

Detaljer

Retningslinjer for tildeling og bruk av interne forskningsmidler

Retningslinjer for tildeling og bruk av interne forskningsmidler Retningslinjer for tildeling og bruk av interne forskningsmidler Vedtatt av instituttstyret i sak 01/15. Gjeldende fra 01.01.2015 1. Basismidler 1.1. Hvem ordningen omfatter: Basismidler vil bli tildelt

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Organisasjon Saksnr: D-sak 2 Møtedato: 11. desember 2014 Notatdato: 1. desember 2014 Saksbehandler:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO ADMINISTRASJONEN I. 1/2017 INNKALLING KONSTITUERENDE STYREMØTE Instituttstyrets møte nr 1/2017 17.01.2017, kl.11.00, lille Nucleus (Bikuben) I DET GODE OG NØDVENDIGE STYREARBEIDET Første del av møtet er

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Den faglige virksomheten i senteret er ved oppstart fordelt mellom partnerne som følger:

Den faglige virksomheten i senteret er ved oppstart fordelt mellom partnerne som følger: Notat Fordeling av kostnader og inntekter mellom partnere i RITMO Totalrammen for RITMO er på 295,7 millioner. Revidert budsjett for RITMO som NFR-kontrakten bygger på har totalramme på 302,1 millioner.

Detaljer

Bundne midler Pr Pr Endring

Bundne midler Pr Pr Endring 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr august 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 27. august 2016 REGNSKAP pr august 2016 Vedlagt følger

Detaljer

Retningslinjer for tildeling og bruk av interne forskningsmidler

Retningslinjer for tildeling og bruk av interne forskningsmidler Retningslinjer for tildeling og bruk av interne forskningsmidler Vedtatt av instituttstyret i sak 01/15. Revidert i instituttstyret sak V33/17 Gjeldende fra 10.10.2017 1. Basismidler 1.1. Hvem ordningen

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Sak nr: 39/2017 Fra: Administrasjonsleder Aina Nessøe Møtedato: 31.10.2017 Sakstype: Orienteringssak Notatdato: 25.10.2017

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Dato: 22.9.2016 Vår ref.: 2016/2494 LINESL Referat fra møte i studieutvalget ved UV-fakultetet Mandag 19.9.16 kl 12.15-15, møterom 265 Helga Engs

Detaljer

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet Budsjett 2012-2016 Notat til instituttrådsmøtet 24.11.2011 Fra: Knut Tore Stokke Innledning Blant sakene som instituttrådet er pålagt å behandle er instituttets budsjett. Etter en omlegging i fjor er det

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: S 5/8/18 Møtenr.: 8/2018 Møtedato: 10. desember

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V-2 Møtenr. 5/2012 Møtedato: 26. oktober 2012 Notatdato: 16. oktober 2012 Saksbehandler: Niels Christian Hervig Budsjett og fordeling for

Detaljer

Budsjett INNTEKTER Årlig inntekt Overført fra i fjor Sum inntekter (inkl. overføringer)

Budsjett INNTEKTER Årlig inntekt Overført fra i fjor Sum inntekter (inkl. overføringer) Til: Styret ved TIK Fra: Administrativ leder Sakstype Vedtakssak 09/02 Møtedato: 10. februar 2009 Notatdato: 3. februar 2009 Saksbehandler: Jon Holm Budsjett 2009 Tildeling og forventede inntekter i 2009:

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 24.september Notatdato: 15.september Saksbehandler: Terje

Detaljer

Fakultetsstyret slutter seg til forslaget til fordeling for 2019 slik det fremkommer i vedlagte regneark.

Fakultetsstyret slutter seg til forslaget til fordeling for 2019 slik det fremkommer i vedlagte regneark. Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: MED HELSAM Institutt for helse og samfunn Dato: 04.10.2018 Saksnr..: 2018/7344 HALVORFA Disponeringsskriv 2019 Det medisinske fakultetsstyret behandlet

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: V-SAK 3 Møtenr. 9/2018 Møtedato: 10. desember 2018 Notatdato: 5. desember 2018

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat Til: Styret Fra: Senterleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 3/2013 Møtedato: 28. februar 2013 Notatdato: 20.02.2013 Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak 1 Møtenr. 7/2015 Møtedato: 05.11.2015 Notatdato: 28.10.2015 Saksbehandler: TN/JC Budsjett 2016: LTB

Detaljer

Det akkumulerte resultatet for fakultetet for 2017 er 87,5 mill. kr. Dette er ca. 12,6 mill. kr høyere enn forventet i prognosen.

Det akkumulerte resultatet for fakultetet for 2017 er 87,5 mill. kr. Dette er ca. 12,6 mill. kr høyere enn forventet i prognosen. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat -Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 22.februar 2018 Notatdato: 15. februar Saksbehandler:

Detaljer

Innkalling til møte i styringsgruppa for lektorprogrammet 11. november Sak 1: Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat fra forrige møte

Innkalling til møte i styringsgruppa for lektorprogrammet 11. november Sak 1: Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat fra forrige møte Universitetet i Oslo Notat Til: MN HF TF SV UV Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det humanistiske fakultet Det teologiske fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dato: 08.11.2017 Saksnr..:

Detaljer

Universitetet i Oslo. 2. Forutsetninger i langtidsbudsjettet. Tabell 1, Tildelte stipendiater

Universitetet i Oslo. 2. Forutsetninger i langtidsbudsjettet. Tabell 1, Tildelte stipendiater Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Økonomi Saksnr: V-sak 5 Møtedato: 6. desember 2018 Notatdato: 29. november 2018 Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret IMV Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 31/2013 Møtenr. 7/2013 Møtedato: 11.11.2013 Notatdato: 31.10.2013 Saksbehandler:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Sak nr. 05/6480/MN KBR G:\OKONOMI\Budsjettforslagene\2006\Rundskriv institutt2006.doc Bergen, 17. juni 2005 Institutter og avdelinger

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr. 8/2018 Møtedato: 3. desember 2018 Notatdato: 27. november 2018

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 7/17 Møtedato: 27.3.17 Notatdato: 17.3.17 Saksbehandler: M. Bratlie Sakstittel: Godkjenning

Detaljer

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Økonomi Saksnr: V-sak 6 Møtedato: 8. desember 2016 Notatdato: 30. november 2016 Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-1 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 24.1.16 Notatdato: 17.1.16 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Regnskapsrapport for SAI 2014

Regnskapsrapport for SAI 2014 NOTAT Til: Fra: Sakstype: Saksnr: Møtedato: Notatdato: Instituttstyret Orientering O-sak Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu Regnskapsrapport for SAI 2014 I 2014 har SAI et underskudd på 1,4 mill. kr. Det

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-3 Møtenr. 5/215 Møtedato: 26.1.215 Notatdato: 19.1.215 Arkivsaksnr.: 215/145 Saksbehandler:

Detaljer

INNKALLING STYREMØTE. Instituttstyrets møte nr. 4 / , kl.13.30, rom Forslag til vedtak: innkallingen godkjennes.

INNKALLING STYREMØTE. Instituttstyrets møte nr. 4 / , kl.13.30, rom Forslag til vedtak: innkallingen godkjennes. INSTITUTT FOR MOLEKYLÆR BIOVITENSKAP ADMINISTRASJONEN INNKALLING STYREMØTE. Instituttstyrets møte nr. 4 / 2012 18.10.2012, kl.13.30, rom 2217. V-SAK 23/2012 V-SAK 24/2012 GODKJENNING AV INNKALLING. Forslag

Detaljer

Retningslinjer for budsjettering ved søknader fra NTNU om nye Sentre for Fremragende Forskning (SFF) våren 2011

Retningslinjer for budsjettering ved søknader fra NTNU om nye Sentre for Fremragende Forskning (SFF) våren 2011 1 av 4 Rektor Dato 25.03.2011 Referanse YN/RHR Retningslinjer for budsjettering ved søknader fra NTNU om nye Sentre for Fremragende Forskning (SFF) våren 2011 Retningslinjene for budsjettering er basert

Detaljer

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 17. mars 2017 Notatdato: 6. mars 2017 Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnummer: 41/16 ephorte: Møtedato: 30. november 2016 Notatdato: 18. november 2016

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 80/2017 Møtenr. 11/2017 Møtedato: 4. desember 2017 Notatdato: 24. november 2017

Detaljer