Versjon: 1.0. Risikovurdering av. Vaktsamarbeid innen Ortopedi/kirurgi mellom Molde og Kristiansund sykehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Versjon: 1.0. Risikovurdering av. Vaktsamarbeid innen Ortopedi/kirurgi mellom Molde og Kristiansund sykehus"

Transkript

1 Versjon: 1.0 av Vaktsamarbeid innen Ortopedi/kirurgi mellom og Kristiansund sykehus Anbefalt: Godkjent: Dato: Dato:

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Bakgrunn for risikovurderingen... 3 Omfang... 3 Sammendrag... 3 Gjennomføring av risikovurderingen... 3 Arbeidsmåte... 3 Deltagere... 4 Sannsynlighet... 5 Konsekvens... 5 Risikomatrise... 6 Hendelser... 7 Tiltak Dokumentinformasjon: Utskrift dato: 9. januar 2012 Oppstart dato: 30. november 2011 Avsluttet dato: Skrevet av: Gunnar Watn Versjon: 1.0 Tittel: av vaktsamarbeid innen ortopedi/kirurgi mellom og Kristiansund sykehus 2

3 Bakgrunn for risikovurderingen Styret i HMR vedtok i styresak 2011/43 å iverksette vaktsamarbeid innen kirurgi og ortopedi. sjukehus skal ha vaktberedskap i kirurgi hele uken og fra mandag kl fredag kl i ortopedi. I Kristiansund skal det være motsatt beredskap. På Sunnmøre skal Volda sjukehus sende kirurgiske pasienter til Ålesund i helgene. Ålesund sjukehus blir det eneste sjukehuset med full akuttberedskap innen kirurgi og ortopedi. Denne risikovurderingen ser på konsekvenser inne i sjukehus. Eksterne forhold vil analyseres i en egen risikovurdering samlet for og Kristiansund. Omfang en har tatt for seg faglig forsvarlighet, arbeidsmiljø og drift og produksjon. Sammendrag en har hovedfokus på faglig forsvarlighet. Det forutsettes god kommunikasjon og prosedyrer. En del av de funn som er gjort viser at det kan være hensiktsmessig å gjøre en kost/nytte-analyse av det organisatoriske vedtaket. Gjennomføring av risikovurderingen Arbeidsmåte Følgende aktiviteter er gjennomført: Et arbeidsmøte der vi kom fram til uheldige hendelser knyttet til etablering av vaktsamarbeid mellom og Kristiansund sykehus innen ortopedi/kirurgi på helg. Det er foretatt et analysearbeid mht årsak og konsekvens knyttet til hendelsene og på bakgrunn av dette er vi kommet fram til forslag på tiltak som skal senke risiko ved å begrense forekomsten av og konsekvensen av disse hendelsene. Arbeidsgruppen har ikke vurdert forslagene til tiltak opp mot kostnader eller andre forhold som kan påvirke eller påvirkes av disse tiltakene. 3

4 Deltagere Følgende personer har deltatt i arbeidet: Navn Funksjon Enhet Jens-Meinhard Stutzer Enhetsleder for legene/med.ansvarlig seksjonsoverlege ortopedi spes.ortopedi og gen.kir. Kirurgi og akuttmedisin Erling Setså Ass.lege kir Kirurgi og akuttmedisin Georg Johnsen Ass.lege anestesi Kirurgi og akuttmedisin Ingrid Vasdal Avd.sjef Kirurgi og akuttmedisin Gunnar Watn Rådgiver/prosessleder Fagavd Kopi av rapporten er sendt til: Navn Funksjon Enhet Ingrid Vasdal Avd.sjef Kirurgi og akuttmedisin 4

5 Sannsynlighet Begrep 1 Lite sannsynlig/ikke hendt i vår org 2 Sannsynlig/har hendt 3 Meget sannsynlig/hender ofte Konsekvens Begrep Arbeidsmiljø Faglig forsvarlighet Drift/Produksjon 1 Ingen personskade. Ingen konsekvens Ingen konsekvens Ufarlig Ikke sykefravær 2 En viss fare 3 Farlig Ingen pasientskade Skade som fører til kortere sykefravær En alvorlig personskade/dødsfall Pasientbehandling forsinket. Pasient påført komplikasjoner Redusert kvalitet på tjenesten Alvorlig langvarig skade. Pasienter dør Alvorlige forsinkelser Drift opphører. 5

6 Risikomatrise Viser hvor den enkelte hendelse er plassert i forhold til de andre. Gir grunnlag for å kategorisere hendelser med tilhørende tiltak i prioritet 1, 2 og 3 etter alvorlighetsgrad. Tiltakene er ment å skulle flytte hendelsene ned og til venstre og dermed minske risikoen, dvs. senke sannsynligheten for at de skal skje og senke konsekvensen dersom de skulle inntreffe. Sannsynlighet 3 Meget sannsynlig 2 Sannsynlig Konsekvens 1 Ufarlig 2 En viss fare 3 Farlig Lite sannsynlig

7 Hendelser Matrisen er en del av arbeidsdokumentasjonen og er delvis skrevet i stikkordsform og er dermed ikke godt egnet til å leses av de som ikke har vært med i arbeidsgruppen. Innholdet er overført til tiltaksmatrisen som er mer lesevennlig. Hendelse/Konsekvens S K R Årsak Tiltak 1 Ortopedisk pasient inn i Krs uten å bli operert i helgen Unødvendig transport Fordyret pasientforløp Økt komplikasjonsforekomst 2 Erfaren ass.lege uten kompetent overlege bakvakt begynner ortopedisk operasjon Dårlig behandling Komplikasjoner Reoperasjon 3 Ortopedisk pasient m kritisk bløtdelsskade (luksasjonsfraktur, åpen fraktur) først inn til molde sh på helg Alvorlige komplikasjoner Økt transport for kritisk skadd 4 Ortopedisk pasient på helg vurderes av LIS uten overlege til stede. Undervurdering/overvurdering av klinisk bilde Unødvendig transport av pasienter mellom sykehusene 5 Traumepasient med frakturer inn på helg Endelig ortopedisk skadebehanling blir utsatt Nedprioritert ved krs etter undersøkelse Dårlig logistikk ved forutsigbar lav operasjonsprioritet Samtidighetskonflikt i krs Overvurdering av egen kompetanse Komplikasjoner oppstår underveis Undervurdering av risiko Traumepasienter skal til molde sh i helg Kommer til molde sh Tidskritisk behandling Faglig vurdering av overlege må skje pr tlf basert på klinisk vurdering av en underordnet lege Traumepasienter skal til molde for prioritert avklaring av livstruende bløtdelsskader (ATLS) Lage prosedyre som omfatter: Primærvurdering gjøres på nærmeste sykehus Kommunikasjonsretningslinjer mellom sykehusene Pasienter som ikke vil bli operert i krs på helg legges inn ved molde sh Prosedyre: Kompetent overlege kontaktes før operasjonsstart Kommunikasjonsretningslinjer mellom sykehusene. Skriftlig prosedyre: Opplæring i reposisjon og ex fix før transport til annet sykehus for endelig behandling Liberal holdning for å sende pasient til rett sykehus Forpliktende tilbakemeldende læring mellom involverte leger. Skriftlig prosedyre: Opplæring i reposisjon og ex fix før transport til annet sykehus for endelig behandling 7

8 Hendelse/Konsekvens S K R Årsak Tiltak 6 Økt antall tyngre kir pasienter til molde Vaktsamarbeid Sikre god nok bemanning på enhetene Økt belastning på kir int Strykninger på opr.prog Økte lønnskostnader 7 Økt antall urologiske pasienter til molde Vaktsamarbeid Kompetanseøkning innen akutt urologi Nye problemstillinger 8 Ortopediske geriatriske pasienter overflyttes fram og tilbake i forbindelse med helg Vaktsamarbeid Sikre helhetlig pasientforløp inkl. etterbehandling ved det sykehuset pasienten innlegges ved. Forvirring Økt mortalitet? Økt transport 9 Pårørende ikke godt ivaretatt Nedsatt brukeropplevd kvalitet Nedsatt omdømme for sh Ikke gode fasiliteter for pårørende i sykehusene Økt avstand til hjemsted 10 Uavklart ansvar for pasient Prehospital problemstilling 11 Manglende kjennskap mellom LIS og overlege på helg (faglig kompetanse) Dårligere pasientbehandling Manglende tillit mellom kolleger Problem med skyldfordeling ved konflikt 12 Pasient skrives ut for raskt Dårligere behandling Komplikasjoner Reinnleggelser 13 Økt antall pasienter til molde i helg Overfylt avdelinger Korridorpasienter Økt belastning for sykepleiere God informasjon til offentligheten Fokus på pårørenderettet arbeid Vaktsamarbeid Skriftlige retningslinjer Faglige nettverk på tvers av sykehusene med faste møtesteder og avsatte resurser. Lav terskel for overflytting av pasienter Økt press for frigjøring av senger fram mot helg Større antall kir innleggelser enn ortopediske Utskrivninger foretas kun etter medisinsk begrunnede avgjørelser Sikre god nok sengekapasitet Sikre god nok sengekapasitet Sikre god nok bemanning og beredskap innen alle relevante faggrupper 8

9 Hendelse/Konsekvens S K R Årsak Tiltak Økt belastning på turnustjeneste Økt ventetid for pol.kliniske pasienter i mottakelsen. Økt belastning på LIS Dårlig pasientopplevd kvalitet 14 Ortopedisk pasient flyttes tilbake til molde etter helg Flere transporter pr pasient Stor innflux av pasienter mandag morgen Økt arbeidsbelastning på sykepleierne 15 Kirurgiske pasient ferdigbehandles i molde Økt behov for sengekapasitet innen kir avd 16 Håndkirurgiske ortopediske pasienter til krs mens plastisk kir i molde er på vakt Unødig transport Ikke utnyttet kompetanse i foretaket Dårlig pasientopplevd kvalitet 17 Standardisert pasientforløp ikke fulgt opp Dårlig pasientopplevd kvalitet Unødvendig ressursbruk Forlenget behandlingstid 18 Katastrofesituasjon En overlege mindre i vakt 19 Pasient trenger ortopedisk stabilisering uten å kunne bli flyttet til krs Vaktsamarbeid Pasienter tilhørende molde sh blir ikke operert i molde Krs trenger sengeplassene til elektiv behandling Vaktsamarbeid Større andel kirurgiske pasienter i forh til ort. Lengre po-forløp for kir.pas Dårlig kjennskap til kompetanse innen eget HF Pasientene ferdigbehandles på opererende sykehus Økt sengekapasitet Økt bemanning Prosedyre/retningslinjer for kommunikasjon om tilgjengelig kompetanse på vakt til enhver tid Vaktsamarbeid Beskrive helgealternativ i pasientforløpet Vaktsamarbeid I forhold til nåværende situasjon er forskjellen minimal Oppdatert katastrofeplan Traumepasienter kommer til molde sh Opplæring/kurs i ekstern fiksasjon Tilkalle ekstern kompetanse i krisesituasjon 9

10 Hendelse/Konsekvens S K R Årsak Tiltak Pas får ikke nødvendig beh i rett tid Pas får midlertidig beh m exfix av bløtdelskirurg 20 Ortopedisk pasient får losjesyndrom i helgen Alvorlige komplikasjoner 21 Nedsatt omdømme hos fastlegene og andre sykehus i regionen ang ortopedisk behandlingsspektrum ved molde sh Mindre henvisninger til molde sh Truet arbeidsmiljø internt i ortopedimiljøet (leger og sykepleiere og fysioterapeuter) ved molde sh Dårligere rekruttering til ortopedisk avd ved molde sh Fare for at godkjenning som ortopedisk spesialistutdanningsinstitusjon ryker 22 Økt bruk av legetid pr pasient Behandling blir dyrere 23 Samtidighetskonflikt Økt belastning på kir overlege 24 Overliggere fra helg Nedsatt kapasitet på mandag Redusert produksjon Overfylt avdeling m nedsatt bufferkapasitet Korridorpasienter Økt belastning på sykepleierene komplikasjon Oppdatering og kursing Kompetanse bør foreligge pga karkirurgiske pasienter Vaktsamarbeid med redusert ortopedisk vakt veed molde sh Dårlig info til prim.h.tj og befolkning Pasienten innom flere sykehus med ny vurdering på hvert sted Minsket antall spesialister innen hvert fagfelt til en God informasjon til prim.h.tj og publikum Skape felles forståelse innen HMN om at molde sh har fullverdig ortopediske tilbud også i framtiden. Utnytte journalsystemene Økt dokumentasjonskrav Gode samarbeidsrutiner Sørge for kontinuerlig tilgjengelighet til spesialistene (også når de er opptatt med operasjoner) Vaktsamarbeid Retningslinjer: Utskrive eller flytte pasienten så fort som mulig Skaffe tilstrekelig sengekapasitet. 10

11 Hendelse/Konsekvens S K R Årsak Tiltak Økt strykningsprosent Nedsatt pasientopplevd kvalitet Nedsatt inntekt 25 Økt belastning på helikoptertransport med dårlige pasienter mellom sykehus Redusert kapasitet på helikopter Vanskelig å få til overføring av pasient på en trygg måte Økte utgifter 26 Økt arbeidsbelastning på AMK-leger Økt belastning på anestesileger i molde Redusert beredskapsnivå i enkelte situasjoner 27 Flerskadet pasient kommer til molde sh på helg Får ikke ortopedisk vurdering på samme sted der de fleste andre spesialiteter er til stede Økt transport Nedsatt pasientopplevd kvalitet Vaktsamarbeid God logistikkstyring prehospitalt Forsvarlige helikopterresurser og bemanning prehospitalt for å gi nødvendig kapasitet for overflyttinger Økt behov for pasientlogistiske vurderinger Gode prosedyrer i AMK Avsatt stillingsbrøk til AMK-lege Vaktsamarbeid Sikre robust ortopedisk vaktskikt ved molde sh (krever en ortoped til) 11

12 Tiltak Sammenstilling av hendelsesmatrisen med tiltakene ordnet etter prioritet. Årsak, hendelse og konsekvens(er) er skarevet ut slik at de skal være lettere å forstå av leseren. Forslag til ansvarlig og tidsfrist for gjennomføring settes av bestiller som en del av risikohåndteringen. Pri Nr Tiltak Ansvarlig Tidsfrist Kommentar Vaktsamarbeidet vil medføre at faglig vurdering av overlege må skje pr tlf basert på klinisk vurdering av en underordnet lege Ortopedisk pasient på helg vurderes av LIS uten overlege til stede. Dette kan føre til: Undervurdering/overvurdering av klinisk bilde 1 4 Unødvendig transport av pasienter mellom sykehusene Det må råde en liberal holdning for å sende Det vil være behov for en arena der pasient til rett sykehus. Tas opp i egnede fora. Etablere en forpliktende tilbakemeldende læring mellom involverte leger. og Kristiansund og Kristiansund involverte leger/helsepersonell kan møtes for å diskutere/evaluere de tiltak som etableres Vaktsamarbeidet kan føre til at ortopediske geriatriske pasienter overflyttes fram og tilbake i forbindelse med helg. Dette kan resultere i: Forvirring Økt mortalitet? 1 8 Økt transport 1 13 En må sikre helhetlig pasientforløp inklusivt etterbehandling ved det sykehuset pasienten innlegges ved. og Kristiansund Økt press for frigjøring av senger fram mot helg kan føre til at pasient skrives ut for raskt. Dette kan føre til: Dårligere behandling Komplikasjoner Reinnleggelse Sikre god nok sengekapasitet på relevante avdelinger Sikre god nok bemanning og beredskap innen alle relevante faggrupper Vaktsamarbeid /Kristiansund med redusert ortopedisk vaktberedskap på helg ved sykehus sammen og dårlig informasjon om 12

13 Pri Nr Tiltak Ansvarlig Tidsfrist Kommentar ordningen til primærhelsetjenesten og befolkningen kan føre til nedsatt omdømme hos fastlegene og andre sykehus i regionen ang ortopedisk behandlingsspektrum ved sykehus. Resultat av dette kan bli: Reduksjon i henvisninger til sykehus Truet arbeidsmiljø internt i ortopedimiljøet (leger og sykepleiere og fysioterapeuter) ved sykehus Dårligere rekruttering til ortopedisk avd ved sykehus Fare for at godkjenning som ortopedisk spesialistutdanningsinstitusjon ryker God informasjon til primærhelsetjenesten og publikum Skape felles forståelse ved alle HF innen HMN om at sykehus vil ha fullverdig ortopediske tilbud også i framtiden. og Kristiansund sammen med Fagdirektør, Samhandlingsavdelingen og Info.enheten Fagdirektør og Avdelingssjef sammen med fagmiljøene Minsket antall spesialister innen hvert fagfelt til en kan føre til samtidighetskonflikt. Det vil også medføre økt belastning på kir overlege 1 23 Det må sørges for at spesialistene er kontinuerlig tilgjengelig (også når de er opptatt med operasjoner) og Kristiansund 2 1 Nedfelles i skriftlig instruks Pasient kan bli nedprioritert for operasjon ved Kristiansund sykehus etter undersøkelse, eller det kan være dårlig logistikk ved forutsigbar lav operasjonsprioritet eller det oppstår samtidighetskonflikt ved Kristiansund sykehus. Dette kan medføre at ortopedisk pasient legges inn i Kristiansund uten å bli operert i helgen, resultat: Unødvendig transport Fordyret pasientforløp Økt komplikasjonsforekomst Lage prosedyre som omfatter: Primærvurdering gjøres på nærmeste sykehus Kommunikasjonsretningslinjer mellom sykehusene Pasienter som ikke vil bli operert i krs på og Kristiansund 13

14 Pri Nr Tiltak Ansvarlig Tidsfrist Kommentar helg legges inn ved molde sh Traumepasienter skal til for prioritert avklaring av livstruende bløtdelsskader (ATLS) Traumepasient med frakturer inn på helg og ortopedisk overlege ikke tilstede vil kunne medføre: Endelig ortopedisk skadebehanling blir utsatt Skriftlig prosedyre: Opplæring i reposisjon og ex fix før transport til annet sykehus for endelig behandling Vaktsamarbeidet vil kunne føre til økt antall tyngre kir pasienter til sykehus med resultat: Økt belastning på kir intensiv Strykninger på opr.program Økte lønnskostnader Sikre god nok bemanning på enhetene Vaktsamarbeid på tvers av sykehusene vil kunne føre til manglende kjennskap mellom LIS og overlege på helg (faglig kompetanse). Mulig resultat: Dårligere pasientbehandling Manglende tillit mellom kolleger Problem med skyldfordeling ved konflikt Utarbeide skriftlige retningslinjer for samarbeid og Kristiansund Skape faglige nettverk på tvers av sykehusene med faste møtesteder og avsatte resurser. og Kristiansund sammen med fagmiljøene Lav terskel for overflytting av pasienter Nedfelles i prosedyre/retningslinjer Ortopedisk pasient tilhørende sykehus opereres i Kristiansund og flyttes tilbake til etter helg da det er behov for sengeplassene i Kristiansund til elektiv aktivitet. Dette gir: Flere transporter pr pasient 14

15 Pri Nr Tiltak Ansvarlig Tidsfrist Kommentar Stor innflux av pasienter mandag morgen ved sykehus Økt arbeidsbelastning på sykepleierne Pasientene ferdigbehandles på opererende Skriftlig prosedyre sykehus og Kristiansund Det vil være en større andel kirurgiske pasienter i forh til ortopediske, samt at det er lengre postoperativt forløp for kir.pasienter. Når kirurgiske pasient ferdigbehandles i vil det bli økt behov for sengekapasitet innen kir avd 2 15 Økt sengekapasitet Økt bemanning Pasienten må innom flere sykehus med ny vurdering på hvert sted noe som medfører Økt bruk av legetid pr pasient Behandling blir dyrere Utnytte journalsystemene Økt dokumentasjonskrav Gode samarbeidsrutiner Vaktsamarbeidet kan medføre overliggere fra helg og dermed: Nedsatt kapasitet på mandag Redusert produksjon Overfylt avdeling med nedsatt bufferkapasitet Korridorpasienter Økt belastning på sykepleierene Økt strykningsprosent Nedsatt pasientopplevd kvalitet Nedsatt inntekt Lage retningslinjer: Utskrive eller flytte pasienten så fort som mulig og Kristiansund Skaffe tilstrekelig sengekapasitet Erfaren ass.lege uten kompetent overlege i bakvakt begynner ortopedisk operasjon, overvurdering sin egen kompetanse, undervurderer risiko og det oppstår komplikasjoner underveis. Dette medfører: 15

16 Pri Nr Tiltak Ansvarlig Tidsfrist Kommentar Dårlig behandling Komplikasjoner Reoperasjon Det nedfelles i skriftlige prosedyrer: Kompetent overlege kontaktes før operasjonsstart Kommunikasjonsretningslinjer mellom sykehusene. og Kristiansund Traumepasienter skal til sykehus på helg. Dette er tidskritisk behandling Ortopedisk pasient m kritisk bløtdelsskade (luksasjonsfraktur, åpen fraktur) først inn til sh på helg. Må sendes videre for ortopedisk behandling. Dette vil kunne medføre: Alvorlige komplikasjoner Økt transport for kritisk skadd Skriftlig prosedyre: Opplæring av leger i reposisjon og ex fix før transport til annet sykehus for endelig behandling Økt behov for pasientlogistiske vurderinger gir økt arbeidsbelastning på AMK-leger Økt belastning på anestesileger i Redusert beredskapsnivå i enkelte situasjoner Utarbeide gode prosedyrer i AMK Avsette stillingsbrøk til AMK-lege Økt antall urologiske pasienter til medfører nye problemstillinger Kompetanseøkning innen akutt urologi for legegruppen ved sykehus Dårlig kjennskap til kompetanse innen eget HF kan bl.a. føre til at håndkirurgiske ortopediske pasienter sendes til Kristiansund mens plastisk kir i er på vakt. Dette medfører: 16

17 Pri Nr Tiltak Ansvarlig Tidsfrist Kommentar Unødig transport Ikke utnyttet kompetanse i foretaket Dårlig pasientopplevd kvalitet Utarbeide prosedyre/retningslinjer for kommunikasjon om tilgjengelig kompetanse på vakt til enhver tid. og Kristiansund Vaktsamarbeidet fører til at standardisert pasientforløp ikke blir fulgt opp med resultat: Dårlig pasientopplevd kvalitet Unødvendig ressursbruk Forlenget behandlingstid Beskrive helgealternativ i pasientforløpet Traumepasienter kommer til og trenger ortopedisk stabilisering uten å kunne bli flyttet til Kristiansund. Resultat: Pas får ikke nødvendig beh i rett tid Pas får midlertidig behandling m ex-fix av bløtdelskirurg Opplæring/kurs i ekstern fiksasjon Tilkalle ekstern kompetanse i krisesituasjon og Kristiansund Flerskadet pasient kommer til sykehus sh på helg. Vaktsamarbeidet medfører at det ikke er ortoped tilstede: Får ikke ortopedisk vurdering på samme sted der de fleste andre spesialiteter er til stede Økt transport Nedsatt pasientopplevd kvalitet Sikre robust ortopedisk vaktskikt ved sykehus (krever en ortoped til) Ikke gode fasiliteter for pårørende i sykehusene. Vaktsamarbeidet vil føre til økt avstand til hjemsted Nedsatt brukeropplevd kvalitet Nedsatt omdømme for sykehuset God informasjon til offentligheten om hva ordningen innebærer for pasienter og pårørende og Kristiansund sammen med 17

18 Pri Nr Tiltak Ansvarlig Tidsfrist Kommentar info.enheten Fokus på pårørenderettet arbeid Økt press for frigjøring av senger fram mot helg vil kunne medføre at pasienter skrives ut for raskt med følger som: Dårligere behandling Komplikasjoner Reinnleggelser Prosedyre som beskriver: Utskrivninger foretas kun etter medisinsk begrunnede avgjørelser Sikre god nok sengekapasitet og Kristiansund Ortopedisk pasient får alvorlig komplikasjon med losjesyndrom i helgen Oppdatering og kursing Kompetanse bør foreligge pga karkirurgiske pasienter Vaktsamarbeidet vil kunne medføre økt belastning på helikoptertransport med dårlige pasienter mellom sykehus med resultat: Redusert kapasitet på helikopter Vanskelig å få til overføring av pasient på en trygg måte Økte utgifter God logistikkstyring prehospitalt Forsvarlige helikopterresurser og bemanning prehospitalt for å gi nødvendig kapasitet for overflyttinger Fagdirektør sammen med avdelingssjefene hhv og Kristiansund Fagdirektør sammen med avdelingssjefene hhv og Kristiansund 4 18 Oppdatert katastrofeplan Ivaretatt av Beredskapsutvalget 18

19 19

Versjon: 1.0. Risikovurdering av. Vaktsamarbeid innen Kirurgi mellom Kristiansund og Molde sykehus

Versjon: 1.0. Risikovurdering av. Vaktsamarbeid innen Kirurgi mellom Kristiansund og Molde sykehus Versjon: 1.0 av Vaktsamarbeid innen Kirurgi mellom Kristiansund og Molde sykehus Anbefalt: Dato: 5. desember 2011 Godkjent: Dato: INNHOLDSFORTEGNELSE: Bakgrunn for risikovurderingen...3 Omfang...3 Sammendrag...3

Detaljer

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det?

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Akuttberedskap utenfor sykehus De prehospitale tjenestene Oversikt over akuttinnleggelser i HMN 2008 Modeller for akuttberedskap i sykehus

Detaljer

Evaluering av etablert vaktsamarbeid mellom sykehusene i Ålesund og Volda, og sykehusene i Molde og Kristiansund

Evaluering av etablert vaktsamarbeid mellom sykehusene i Ålesund og Volda, og sykehusene i Molde og Kristiansund Helse Møre og Romsdal Evaluering av etablert vaktsamarbeid mellom sykehusene i Ålesund og Volda, og sykehusene i Molde og Kristiansund 2012-11-26 Oppdragsnr.: 5124639 Innhold Innhold 3 1 Introduksjon

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 27/07: Helse Midt-Norge 2010 Framtidig organisering av akuttkirurgisk/ortopedisk tilbud

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 27/07: Helse Midt-Norge 2010 Framtidig organisering av akuttkirurgisk/ortopedisk tilbud HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 27/07: Helse Midt-Norge 2010 Framtidig organisering av akuttkirurgisk/ortopedisk tilbud Saken behandles i: Møtedato 16. februar 2007 Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge

Detaljer

Internrevisjonens årsrapport 2008

Internrevisjonens årsrapport 2008 Internrevisjonens årsrapport 2008 Stjørdal 21. januar 2009 INTERNREVISJONEN Internrevisjonens rapport nr. 2009-01 Revisjonsperiode: 2008 Virksomhet: Oppdragsgiver: Rapportansvarlig: Internrevisjon Styret

Detaljer

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014 Konsekvens Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014 Sannsynlighet 1 2 3 4 5 5 4 3. Pasientadm. arbeid 5. Kreftbehandling 16. Planlagt kirurgi 7. Kultur for helhet 12. Støttefunksjoner 14. Driftsøkonomi

Detaljer

Analyse av kostnadsbildet ved de kirurgiske klinikkene i Kristiansund, Molde, Volda & Ålesund i 2010 og 2011. Presentasjon for styret i HMR den

Analyse av kostnadsbildet ved de kirurgiske klinikkene i Kristiansund, Molde, Volda & Ålesund i 2010 og 2011. Presentasjon for styret i HMR den Analyse av kostnadsbildet ved de kirurgiske klinikkene i Kristiansund, Molde, Volda & Ålesund i 2010 og 2011. Presentasjon for styret i HMR den 23.10.2012 Kirurgisk aktivitet i HMR i 2011. 12000 10000

Detaljer

Akutte medisinske og kirurgiske tjenester i Nord-Trøndelag. Anne Fresvig Overlege anestesi Seksjonsoverlege Akuttmottaket SL Torsdag 12.

Akutte medisinske og kirurgiske tjenester i Nord-Trøndelag. Anne Fresvig Overlege anestesi Seksjonsoverlege Akuttmottaket SL Torsdag 12. Akutte medisinske og kirurgiske tjenester i Nord-Trøndelag Anne Fresvig Overlege anestesi Seksjonsoverlege Akuttmottaket SL Torsdag 12. juni 2014 Akuttsykehusene med traumefunksjon må ha: Fast definert

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

ORTOGERIATRIEN PÅ HARALDSPLASS

ORTOGERIATRIEN PÅ HARALDSPLASS ORTOGERIATRIEN PÅ HARALDSPLASS Paal Naalsund Seksjonsoverlege geriatrisk seksjon Medisinsk klinikk Haraldsplass 6/6-13 Kir G, Haraldsplass Diakonale Sykehus Mangler evnen til å klare minst en ADL 80% 1

Detaljer

Trygghet ved akutt sykdom. - Hvilken akuttberedskap krever det?

Trygghet ved akutt sykdom. - Hvilken akuttberedskap krever det? Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Tema i orienteringen: Akuttberedskap utenfor sykehus De prehospitale tjenestene

Detaljer

Kristiansund sjukehus (presentasjon for styret/adm HMN 1.nov 2012)

Kristiansund sjukehus (presentasjon for styret/adm HMN 1.nov 2012) Kristiansund sjukehus (presentasjon for styret/adm HMN 1.nov 2012) Sykehus på Innlandet fra 1834 1877 Midlertidig sykehus på Kirkelandet 1877 1899 Sykehus på dagens område 1899 Nytt sykehusbygg i 1956,

Detaljer

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital Bør sykehus ha observasjonsposter? 130907 Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital 1 Bør sykehus ha observasjonsposter? Skal vi få ned liggetiden og antall

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 22/17 Utviklingsplaner - avklaring kirurgisk akuttberedskap Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 2017/4 Dag Helge Hårstad Jan Eirik Thoresen Dato for styremøte 9.

Detaljer

Traumemottak for befolkningen i Øst Finnmark

Traumemottak for befolkningen i Øst Finnmark Traumemottak for befolkningen i Øst Finnmark Dette er et innlegg i høringsrunden om organisering av traumemottak i Helse Nord. Jeg er anestesilege og har arbeidet som vikarierende overlege ved anestesiavdelingen,

Detaljer

Oppfølging av foretaksprotokollen 3.mai 2017

Oppfølging av foretaksprotokollen 3.mai 2017 Oppfølging av foretaksprotokollen 3.mai 2017 Styremøte Per Engstrand /Nina Føreland Flekkefjord fredag 15.september 2017 Foretaksprotokollen 3.5.17 Innledning med dagens akuttfunksjoner innarbeides i U2035

Detaljer

Utdypning av sentrale tema i utkastet til strategi 2020

Utdypning av sentrale tema i utkastet til strategi 2020 Orienteringssak 48/10 Strategi 2020 Saksbehandler: Daniel Haga Utdypning av sentrale tema i utkastet til strategi 2020 1. Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge sendte i mars i 2010 utkastet til strategi 2020

Detaljer

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Etter å ha lest og diskutert høringsdokumentet i legegruppen inne ortopedisk kirurgi, sykehuset Namsos, har vi lyst til å komme med en del betraktninger. En må

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011 Det er behov for flere innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Utnytter ressursene med kveldspoliklinikk

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

Brukarrepresentantar i ulike råd, utval, prosjektgrupper 2013-2014

Brukarrepresentantar i ulike råd, utval, prosjektgrupper 2013-2014 Brukarrepresentantar i ulike råd, utval, prosjektgrupper 2013-2014 Medlem Varamedlem Kommentar Kvalitets- og pasientsikkerhet Daniel Ask Torbjørn Vorpenes Samhandlingsprosjekt mellom Aure kommune og rehabiliteringssenter

Detaljer

Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St.

Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St. Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St. Olavs hospital» Mandat fra styret «Utrede en framtidig driftsmodell for Orkdal

Detaljer

Risikovurdering LGG 2. tertial 2011

Risikovurdering LGG 2. tertial 2011 Risikovurdering LGG. tertial 011 Konsekvens 1 3 4 Brudd på arbeidstidbestemmelsene 4 innen TSB Ventetid/ kapasitet Sannsynlighet 3 innen Pasientadministrative rutiner 1 Risikovurdering LGG 1. tertial 011

Detaljer

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Styresaknr. 26/04 REF: 2003/000184 ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Saksbehandler: Jens F Irgens og Jørn Stemland Dokumenter i saken:

Detaljer

Risikovurdering og mulighetsstudie Nasjonal helse- og sykehusplan.

Risikovurdering og mulighetsstudie Nasjonal helse- og sykehusplan. Risikovurdering og mulighetsstudie Nasjonal helse- og sykehusplan. Klinikk/stabsavdeling: Område for risikovurdering: Område for mulighetsstudie: Utarbeidet av: Dato: NLSH Lofoten Kirurgisk akuttberedskap

Detaljer

Pediatrirapporten. Styremøte HMR 25.oktober Marianne Nordhov Leder av arbeidsgruppen

Pediatrirapporten. Styremøte HMR 25.oktober Marianne Nordhov Leder av arbeidsgruppen Pediatrirapporten Styremøte HMR 25.oktober 2017 Marianne Nordhov Leder av arbeidsgruppen Pediatrigruppens grunnlag Barn og unges rettigheter FNs barnekonvensjon Grunnloven Lov om spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Risikovurderinger 3. tertial 2012 for Sørlandet sykehus HF grunnlag

Risikovurderinger 3. tertial 2012 for Sørlandet sykehus HF grunnlag Vedlegg 2 styresak 006-2013 Risikovurderinger 3. tertial 2012 for Sørlandet sykehus HF grunnlag Risikovurderingen for SSHF er basert på klinikkvise risikovurderinger, og tabellen nedenfor er en oppsummering

Detaljer

Samarbeid mellom ambulansetjenesten og kommunehelsetjenesten i Nord-Trøndelag

Samarbeid mellom ambulansetjenesten og kommunehelsetjenesten i Nord-Trøndelag Samarbeid mellom ambulansetjenesten og kommunehelsetjenesten i Nord-Trøndelag Møte Steinkjer 29.11.12 Ambulanse Midt-Norge HF v/sturla Hammer, avd.sjef Nord-Trøndelag Agenda Kort presentasjon av Ambulanse

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-H10, TI-&13 14/1052 15/595 Britt Blaunfeldt Petersen 21.01.2015 Utviklingsplan 2025 Helgelandssykehuset HF -

Detaljer

Analyser av ø-hjelpsinnleggelser 2008

Analyser av ø-hjelpsinnleggelser 2008 Analyser av ø-hjelpsinnleggelser 2008 Oversikt over andel ø-hjelpinnleggelser pr fagområde og tid på døgnet Medisin utgjør ca. 50% av alle ø- hjelpsinnleggelser Kirurgi og ortopedi utgjør samlet i underkant

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 22.10.15 Sak nr: 057/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Ronald A. Kvamme Alvorlige meldte pasienthendelser 1. halvår 2015 Hensikten med saken: I sak 050-2015

Detaljer

Utviklingsplan Tanker om endringer ved St. Olavs Hospital, Orkdal. Versjon 9. desember 2016

Utviklingsplan Tanker om endringer ved St. Olavs Hospital, Orkdal. Versjon 9. desember 2016 Utviklingsplan 2017 2021 Tanker om endringer ved St. Olavs Hospital, Orkdal Versjon 9. desember 2016 1 Utviklingsplan 2017-2021 Nasjonal helse- og sykehusplan rulleres hvert 4. år Som bakgrunn for rulleringene

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2012 Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Samarbeid

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2009 Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2009 Rapportering i ansvarslinjen i divisjoner og stabsområder Dialogmøter mellom administrerende direktør og divisjons- og stabsdirektørene med fokus på risikoområdene

Detaljer

Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område. Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm

Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område. Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm Disposisjon 1. Utfordringer i samhandlingssonen 2. Hva gjør vi med dette Mediedekning

Detaljer

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler.

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Norsk Sykepleierforbund Molde Sjukehus Helse Nordmøre og Romsdal Styret i Helse Midt-Norge HF Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Spørsmål. 1 Tjenestens art tilsier at ambulansetjenesten

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Sjekkliste traumesystem SSHF

Sjekkliste traumesystem SSHF Sjekkliste traumesystem SSHF pr. 17. mars 2014 Område SSF Kommentar SSA Kommentar SSK Kommentar Overordnet Støtte fra sykehusledelse (HF) og lokal ledelse Dedikert personell (traumekoordinator, min 50%

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF. Oppfølging av Nasjonal helseog sykehusplan avklaring av akuttfunksjoner

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF. Oppfølging av Nasjonal helseog sykehusplan avklaring av akuttfunksjoner Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF www.helse-nord.no Foretaksmøte 24. april 2017 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF Oppfølging av Nasjonal helseog sykehusplan avklaring av akuttfunksjoner

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 23. juni 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: Tentativ fremdriftsplan SAK 72/2011: BESLUTNINGSSAK Del I: UT AV

Detaljer

Utfordringer ved pleie og behandling av narkomane

Utfordringer ved pleie og behandling av narkomane Utfordringer ved pleie og behandling av narkomane Av Stig Bratlie Sykepleier på ortopedisk avdeling Aker Universitetssykehus HF Utfordringer ved behandling av den narkomane pasient Medisinsk behandling

Detaljer

RISIKOVURDERING. Ansvarlig: Seksjonsleder Randi Ottestad Iversen. Risikoreduserende tiltak

RISIKOVURDERING. Ansvarlig: Seksjonsleder Randi Ottestad Iversen. Risikoreduserende tiltak Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fra 20.06.15, dialyse, medisinsk og kirurgiskortopedisk poliklinikk, Pasientskade Pasientsikkerhet 1 Rjukan sykehus mangler relevant, forsvarlig medisinskhelsefaglig

Detaljer

Sign. Støren, den

Sign. Støren, den Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten.

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten. NSF NORDLAND Sjøgata 27 8038 BODØ Tlf.: 75 58 51 00 Faks: 75 58 51 01 E-post: nordland@sykepleierforbundet.no Bankgiro: 8240 01 09091 Fakturaadresse: Postboks 1535, 7435 Trondheim Vår saksbehandler: Vår

Detaljer

AMBULANSEBEREDSKAP. Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke. - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av:

AMBULANSEBEREDSKAP. Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke. - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av: AMBULANSEBEREDSKAP Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av: Rune Modell - Klinikkleder Prehospital klinikk HNT Jens

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Pasientflyt inn i sykehuset. v/ avdelingssjef Anestesiologisk avdeling Else-Marie Ringvold Bilder/grafer: Vivvi Bjørnø

Pasientflyt inn i sykehuset. v/ avdelingssjef Anestesiologisk avdeling Else-Marie Ringvold Bilder/grafer: Vivvi Bjørnø Pasientflyt inn i sykehuset v/ avdelingssjef Anestesiologisk avdeling Else-Marie Ringvold Bilder/grafer: Vivvi Bjørnø AGENDA Organisering av mottak av ø-h-pasienter ved SiV Litt tallgrunnlag Triagesystemer

Detaljer

Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk

Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk Elin Bjørnestad Beathe J. Bleiklie Vintermøtet Solstrand 9.11.2012 Bakgrunn for flytprosjektene

Detaljer

Evaluering driftsmodell pediatri Kristiansund / SNR og utgreiing framtidig driftsmodell HMR

Evaluering driftsmodell pediatri Kristiansund / SNR og utgreiing framtidig driftsmodell HMR Evaluering driftsmodell pediatri Kristiansund / SNR og utgreiing framtidig driftsmodell HMR Styremøte HMR, 15.03.17 Klinikksjef Henrik Erdal KKBU HMR Innhald Dagens driftsmodell Kvifor evaluering? Involverte

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Organisering av ambulansedriften tilknyttet Meløy kommune

Organisering av ambulansedriften tilknyttet Meløy kommune Akuttmedisinsk avdeling Styresak 4/09 Organisering av ambulansedriften tilknyttet Meløy kommune Saksbehandler: Jonne Kalstad Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/230 Dato: 04.02.2009 Trykt vedlegg: Ambulanseoppdrag

Detaljer

PASIENTBEHANDLING. Svært alvorlig. Risikofaktorer som skal Kartlegges og vurderes. Mulige konsekvenser Meget liten Liten. Mulig årsak/ begrunnelse

PASIENTBEHANDLING. Svært alvorlig. Risikofaktorer som skal Kartlegges og vurderes. Mulige konsekvenser Meget liten Liten. Mulig årsak/ begrunnelse NIVÅ 1, Overføringsprosjektet OUS Ahus Revidert av felles prosjektseretariat 25.03.10. 1. Kartlegging og risikovurdering av mulige risikofaktorer Sannsynlighet Konsekvens ID Risikofaktorer som skal Kartlegges

Detaljer

PASIENTBEHANDLING. Svært alvorlig. Risikofaktorer som skal Kartlegges og vurderes. Forebyggende rutiner/ Prosedyrer. Mulig årsak/ begrunnelse

PASIENTBEHANDLING. Svært alvorlig. Risikofaktorer som skal Kartlegges og vurderes. Forebyggende rutiner/ Prosedyrer. Mulig årsak/ begrunnelse NIVÅ 1, Overføringsprosjektet OUS Ahus Risikovurderingsprosess startet 14.01.10. forslag til styringsgruppen 04.02.10. 1. Kartlegging og risikovurdering av mulige risikofaktorer Sannsynlighet Konsekvens

Detaljer

Om etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene status og videre utfordringer

Om etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene status og videre utfordringer Om etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene status og videre utfordringer Svanhild Jenssen Konst. Samhandlingsdirektør Helse Midt-Norge RHF Faglig innhold Øhj tilbudet i kommunene

Detaljer

Døgnkontinuerlig. vaktberedskap. døgnkontinuerlig. Døgnkontinuerlig. Døgnkontinuerlig. vaktberedskap. Døgnkontinuerlig. vaktberedskap.

Døgnkontinuerlig. vaktberedskap. døgnkontinuerlig. Døgnkontinuerlig. Døgnkontinuerlig. vaktberedskap. Døgnkontinuerlig. vaktberedskap. Enkeltfødsler Vaktordninger Fødselsår Fødeinstitusjon Befolkning Type fødeenhet Antall fødsler Antall enkeltfødsler Para 0 Para 1+ Ikke keisersnitt Akutt keisersnitt Elektivt keisersnitt Uspes. keisersnitt

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010 Økt andel samkjøring i 1.tertial til 19% (13% tertial 3 i 2009) Økning i antall pasienter som benytter helseekspressen Merforbruk i forhold til overføring stilt til disposisjon for oppgaven, 3,4 mill kr

Detaljer

Strategi 2020 pr. 17. jan 2009

Strategi 2020 pr. 17. jan 2009 Strategi 2020 pr. 17. jan 2009 Innhold Helhet og utfordringsbildet Akuttfunksjoner Utvikling innenfor prehospitale tjenester Analyse av dagens aktivitet Prinsippmodeller for framtidig organisering Styrets

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Strategi 2020 - kompetanse Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Tilgang på medarbeidere i nasjonalt perspektiv Basert på en fremskriving med dagens produktivitet o Økt behov for helsepersonell fra 230.000 til

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder.tertial 0 Det er fortsatt behov for flere spesialister innen Oslo Universitetssykehus (OUS) samarbeid med onkolog. Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 0 Risikoområde Faktagrunnlag Tiltak Effekt Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler

Detaljer

Forslag til felles mal for tilleggsavtale D4

Forslag til felles mal for tilleggsavtale D4 Forslag til felles mal for tilleggsavtale D4 Forslag til tekst (og evt. kommentarer) 1. Parter Partene i denne tilleggsavtalen til delavtale 4 er.. kommune(r) og Sørlandet sykehus HF. 2. Bakgrunn og rettslig

Detaljer

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15 Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft Fagseminar Sundvolden 29.10.15 1 2 PAKKEFORLØP FOR KREFT Utarbeidet av Helsedirektoratet Politisk oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, som skal

Detaljer

Akuttbehandling av KOLS

Akuttbehandling av KOLS Akuttbehandling av KOLS Denne behandlingslinjen er laget for akuttbehandling av KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) Ved å følge behandlingslinjen får pasient og pårørende den beste behandling, pleie,

Detaljer

Status for BARNE BEST rundt om i landet. Nettverksmøte BEST 2014 Renate Giæver Barne BEST koordinator, Hammerfest sykehus

Status for BARNE BEST rundt om i landet. Nettverksmøte BEST 2014 Renate Giæver Barne BEST koordinator, Hammerfest sykehus Status for BARNE BEST rundt om i landet Nettverksmøte BEST 2014 Renate Giæver Barne BEST koordinator, Hammerfest sykehus NASJONALT Nytt utkast til Nasjonale faglige retningslinjer (Helsedirektoratet) (

Detaljer

Styresak 4-2014 Resultater fra Global Trigger Tool-analysen (GTT) 1. halvår 2013

Styresak 4-2014 Resultater fra Global Trigger Tool-analysen (GTT) 1. halvår 2013 Direktøren Styresak - Resultater fra Global Trigger Tool-analysen (GTT) Saksbehandler: Tonje E Hansen, seksjon for Pasientsikkerhet Saksnr.: /7 Dato:.. Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Vårmøte 2012 FSLB seminar 18 april 2012

Vårmøte 2012 FSLB seminar 18 april 2012 Vårmøte 2012 FSLB seminar 18 april 2012 Effektivisere pasientforløp på en systematisk måte Valborg Sund, St Olavs Hospital Bakgrunn for fokus på bedre pasientlogistikk Store underskudd i sykehuset Krav

Detaljer

REVIDERT NASJONAL TRAUMEPLAN TRAUMESYSTEM I NORGE Styremøte Helse Midt-Norge RHF

REVIDERT NASJONAL TRAUMEPLAN TRAUMESYSTEM I NORGE Styremøte Helse Midt-Norge RHF REVIDERT NASJONAL TRAUMEPLAN TRAUMESYSTEM I NORGE 2016 Styremøte Helse Midt-Norge RHF 4.5.17 Bakgrunn Det interregionale fagdirektørmøtet ga 18. november 2013 Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi

Detaljer

Trude Strand prosjektleder

Trude Strand prosjektleder Trude Strand prosjektleder Trondheim 17. januar 2013 Vi må gjøre en del drastiske endringer for å sikre et godt framtidig helsetilbud. Noe annet ville være ren feighet! Styreleder HMN Kolbjørn Almlid Tema

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Nasjonalt topplederprogram Jan Berg Sykehuset Telemark HF Nov. 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Hvordan kan radiologi bidra til god diagnostikk i akuttmottaket. Knut Tveit Radiologisk avdeling SSK

Hvordan kan radiologi bidra til god diagnostikk i akuttmottaket. Knut Tveit Radiologisk avdeling SSK Hvordan kan radiologi bidra til god diagnostikk i akuttmottaket Knut Tveit Radiologisk avdeling SSK Kompetanse i radiologisk avdeling Radiografer CT Komplekst utstyr Kunnskap og opplæring nødvendig Høyt

Detaljer

«Mottaks og utredningspost på SUS»

«Mottaks og utredningspost på SUS» «Mottaks og utredningspost på SUS» Forprosjekt direktiv og rapport Nasjonalt topplederprogram Erna Harboe, Avdelingsoverlege medisinsk avdeling, SUS. Høsten 2014, Stavanger Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF

Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF Mandat arbeidsgrupper: Struktur og funksjonsfordeling, økonomisk berekraft, effektar av samhandlingsreforma og desentralisering av spesialisthelsetenester. Juni

Detaljer

Vårt felles utfordringsbilde. Workshop samhandlingsavtalen

Vårt felles utfordringsbilde. Workshop samhandlingsavtalen Vårt felles utfordringsbilde Workshop samhandlingsavtalen 7.11.2017 Fra Dialogmøtet og Samhandlingskonferansen Psykisk helse- og rus Barn og unge Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, samt beredskapsevnen

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fram til 20.6.15

Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fram til 20.6.15 S x K = Risiko (R) Konsekvens (K) Sannsynlighet (S) RISIKOVURDERING Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fram til 20.6.15 Utført dato: 27.4, revidert 7.5 Utført ved (enhet): Seksjon poliklinikker Øvre

Detaljer

Klinikk somatikk Arendal

Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Arendal Styremøte SSHF Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen Flekkefjord 18.11.2016 AKTIVITET OG REGNSKAP ETTER OKTOBER 2016 Klinikk somatikk Arendal 2016 5 000 10 000 0 0 1 000 kr -5

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Akuttdagene 2010 Stiklestad 20. oktober 2010 Daniel Haga Direktør for samhandling Disposisjon Generelt om strategiarbeidet Strategiprosessen Hovedutfordringer Behov

Detaljer

Helse Møre og Romsdal

Helse Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal Ein fagdirektørs draum og hva er egentlig gevinsten ved å behandle pasienten hjemme? Bildene er hentet fra presentasjonene som ble gitt i møtet Helse Møre og Romsdal HF leverer spesialisthelsetjenester

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser

SAKSFREMLEGG. Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser SAKSFREMLEGG Sak 11/10 Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler:

Detaljer

Erfaringer etter ett år

Erfaringer etter ett år Kommunal ø-hjelp døgnopphold i Halden & Aremark Erfaringer etter ett år Institusjonsoverlege Anders Schönbeck Helsehuset for Halden & Aremark anders.schonbeck@halden.kommune.no Helsehuset i Halden Nov

Detaljer

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Det nasjonale og regionale framtidsbilde Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Tema 1 Nasjonal helse og sykehusplan uten å vite fasiten 2 Strategi

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bruk av beskrivende radiografer i tolkning og rapportering av skjelettbilder ved Sykehuset i Vestfold HF

Utviklingsprosjekt: Bruk av beskrivende radiografer i tolkning og rapportering av skjelettbilder ved Sykehuset i Vestfold HF Utviklingsprosjekt: Bruk av beskrivende radiografer i tolkning og rapportering av skjelettbilder ved Sykehuset i Vestfold HF Nasjonalt topplederprogram Ronald Kvamme Kull 11 Tønsberg, 02.11.11 Bakgrunn

Detaljer

OVERGREPSMOTTAKET I AGDER ERFARING ETTER 1 ÅRS DRIFT BENEDICTE SEVERINSEN SEKSJONSLEDER AKUTTMOTTAK SSHF KRISTIANSAND

OVERGREPSMOTTAKET I AGDER ERFARING ETTER 1 ÅRS DRIFT BENEDICTE SEVERINSEN SEKSJONSLEDER AKUTTMOTTAK SSHF KRISTIANSAND OVERGREPSMOTTAKET I AGDER ERFARING ETTER 1 ÅRS DRIFT BENEDICTE SEVERINSEN SEKSJONSLEDER AKUTTMOTTAK SSHF KRISTIANSAND OVERGREPSMOTTAKENE FLYTTER INN I SPESIALISTHELSETJENESTEN Overgrepsmottaket i Oslo

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Vedtak og rammebetingelser Oppstartkonferanse Alta, 15. desember 2014 Hilde Rolandsen

Vedtak og rammebetingelser Oppstartkonferanse Alta, 15. desember 2014 Hilde Rolandsen Vedtak og rammebetingelser Oppstartkonferanse Alta, 15. desember 2014 Hilde Rolandsen Illustrasjon: Martin Bernar Losvik Kort om mandat og bakgrunn Utredningen har sitt mandat fra styret i Helse Nord

Detaljer

Ivaretagelse av det syke nyfødte barn på lokalsykehuset

Ivaretagelse av det syke nyfødte barn på lokalsykehuset Ivaretagelse av det syke nyfødte barn på lokalsykehuset Svein Arne April 2016 Fødselsomsorgen i Helse Nord En analyse av kvalitet og vurdering av risiko. Vi ønsker at det stilles krav til også denne delen

Detaljer

Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH

Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH 10/9-2013 Lars R. Vasli Klinikksjef Kirurgisk Klinikk Lovisenberg Diakonale Sykehus Klinikk for kirurgi - LDS Særlige

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.11.2016 Sak nr: 059/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2016 Trykte vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Intern høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030 fra Kirurgisk klinikk SSF. Spørsmål 1: Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt

Intern høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030 fra Kirurgisk klinikk SSF. Spørsmål 1: Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt 1 Intern høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030 fra Kirurgisk klinikk SSF Spørsmål 1: Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Offentlig journal. Avslutning av arbeidsforhold - ***** ***** ***** Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2786-3 13509/2014 20.06.

Offentlig journal. Avslutning av arbeidsforhold - ***** ***** ***** Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2786-3 13509/2014 20.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.5.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.05.2015 Avslutning av arbeidsforhold - ersonalmappe - 2014/2786-3 13509/2014 20.06.2014 Avslutning av arbeidsforhold

Detaljer

Oversikt ventetid og fristbrudd status og tiltak. Fagdirektør HMN den

Oversikt ventetid og fristbrudd status og tiltak. Fagdirektør HMN den Oversikt ventetid og fristbrudd status og tiltak Fagdirektør HMN den 2.10.14 Gjennomsnittlig ventetid - definisjon Gjennomsnittlig ventetid fra første mottak av henvisning i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Etablering av 5-døgnspost ved kirurgisk avdeling i Ålesund

Etablering av 5-døgnspost ved kirurgisk avdeling i Ålesund Etablering av 5-døgnspost ved kirurgisk avdeling i Ålesund Viser til styresak 2014/42 der det blant anna står «etablering av 5-døgnspost i KIRavd». Kirurgisk klinikk fekk altså i oppdrag frå styret i HMN

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Styreseminar for Helse Midt-Norge 5. mai 2010 Daniel Haga Direktør for samhandlig Disposisjon Hovedutfordringer Behov for omstilling De vanskelige spørsmålene De vanskelige

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 15 SAK NR 083-15 VURDERING AV SENGEKAPASITET 16VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: Styret tar vurderingen

Detaljer

Når traumesykehuset er evigheter unna.

Når traumesykehuset er evigheter unna. Når traumesykehuset er evigheter unna...og jeg vet om en god kirurg i nærheten- HVA DA? Svein Arne Monsen Medisinsk systemansvarlig Helgelandssykehuset Helgelandssykehuset HF Side 1 Helse Nord har helt

Detaljer