Helse Møre og Romsdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse Møre og Romsdal"

Transkript

1 Helse Møre og Romsdal Ein fagdirektørs draum og hva er egentlig gevinsten ved å behandle pasienten hjemme? Bildene er hentet fra presentasjonene som ble gitt i møtet Helse Møre og Romsdal HF leverer spesialisthelsetjenester til innbyggere i 36 kommuner. Det er ca ansatte og budsjettet for 2013 var på 4,8 milliarder kroner. Virksomheten er delt mellom Ålesund sykehus, Volda sykehus, Molde sykehus, Kristiansund sykehus og flere mindre institusjoner.

2 Arbeid med kvalitet Dersom man skal drive avansert medisinsk virksomhet i en desentralisert struktur er det en absolutt forutsetning at man måler og sammenligner kvalitet både med seg selv og med andre aktører. Forbedringsarbeid har topp prioritet virkemiddel for bedring av kvalitet og effektivitet samtidig. Kvalitetstavlene er enkle og effektive hjelpemidler. Bemerk overbevisende resultater på godt humør en ikke uvesentlig kvalitetsparameter. Standardisering er et viktig verktøy variasjon dreper. Dette betyr ikke at alle skal behandles likt men at det skal finnes en standard man skal følge og at unntakene skal begrunnes.

3 Går vi glipp av viktig informasjon ved at vi fokuserer så mye på rapportering av gjennomsnittstall? Eksempelet under illustrerer dette; gjennomsnittlig dødelighet går pent ned år for år, men tidsanalysen viser at hvert år er det en betydelig økning av dødelighet til samme tid. Hva skyldes den? Vi har lett for å måle kvalitet i form av komplikasjoner og utkomme etter at pasientens behandling er ferdig. Kan det være mer å vinne på at vi i større grad måler og rapporterer om vi som fagfolk følger beste praksis i praksis og hver dag? Det kan gi større fokus på hva vi faktisk gjør hver dag og dermed større mulighet til å korrigere uten å måtte vente til resultatene dukker opp i statistikken måneder senere.

4 Standardiserte pasientforløp er selvfølgelig en del av kvalitetsarbeidet beskrivelser for både pasient og fagfolk er under etablering på nettet. Det brukes samme system/fremstilling i hele Helse Midt-Norge. Et nytt innsatsområde er arbeid med pasientadministrative rutiner også dette innen rammen av pasientsikkerhet. Særlig oppmerksomhet rettes mot rutinene når pasientene henvises mellom sykehusene i Helse Møre og Romsdal. Slikt kvalitetsarbeid starter alltid med at man måler og beskriver dagens status:

5

6 Psykisk helse og avhengighet akutt hjemmebehandlingsteam i Ålesund Akutt hjemmebehandlingsteam (AHT) i Ålesund fremstår som en innovativ, enkel, utradisjonell, fremtidsrettet og klok måte å levere helsetjeneste på. AHT har ni kliniske årsverk- for tiden to psykiatere, tre psykologer, spesialsosionom, sykepleier og to psykiatriske spesialsykepleiere. Det er en rent oppsøkende tjeneste uten egne kontorer for konsultasjoner men også organisatorisk og faglig en del av DPSéne. I base-camp har teamet også bare ett rom den som har vakttelefonen har dermed alltid mulighet til å konferere med de andre på teamet. Ved hjemmebesøk er det alltid to som rykker ut det gir sikkerhet, mulighet til å dokumentere og legger også til rette for tverrfaglig dialog (men det koster penger ettersom takstsystemet ikke dekker mer enn en person). AHT driver intens, kortvarig hjemmebehandling som alternativ til innleggelse. Den har overtatt vakttelefonen fra psykiatrisk avdeling slik at alle akutte henvendelser rutes gjennom AHT som er åpen fra 8-21 på hverdager og 7.5 timer midt på dagen i helger og helligdager året rundt. Gjennomsnittlig får en pasient 12 konsultasjoner i løpet av 18 dager. Det er intens terapi i eget miljø. Ved behov følges pasienten videre av fastlege, på psykiatrisk poliklinikk eller via kommunens helseteam.

7 Filosofien er enkel: 1. Tid er viktig. AHT klarer å vurdere de fleste pasientene i løpet av fire klokketimer! Det er på toppen av krisen at symptombildet er skarpest og diagnosen lettest. 2. De fleste innleggelser i psykiatrisk avdeling skyldes brudd/endringer i pasientenes rammer (jobb, sosiale relasjoner etc). Potensialet for å forstå hva som utløser forverring hos pasienten er mye større dersom hun vurderes i sitt hjemmemiljø. 3. Gevinsten ved å behandle pasienten hjemme er ikke at vi gjør det samme ute, men at vi forstår noe annet og kan bruke andre verktøy. 4. Innleggelse preges mer av at pasienten får pause fra sitt eget miljø, og egner seg der denne pausen er nødvendig. 5. Standardisering og måling. Vi følger boka og dokumenterer resultatet. AHT har lagt opp til at psykiaterne brukes kun til det de har spesialkompetanse på. Dermed blir det tid til at psykiaterne kan gjøre fire hjemmebesøk per arbeidsdag en effektivitet som ikke ligger tilbake for innomhus praksis på sykehusene. AHT disponerer to krisesenger på hvert av de to DPSéne og er altså også en del av deres fagmiljø. Virker det?

8 Halvering av akutte innleggelser er et oppsiktsvekkende resultat en av fem pasienter avverges gjennom ett besøk. Er det noe som tilsier at denne måten å levere helsetjeneste på bare egner seg innen psykisk helse? Hva med hjertesvikt? KOLS?

9 Kompetanse og bemanning Rekruttering av fagfolk er utfordrende også i Helse Møre og Romsdal. Det gjelder både spesialister og andre faggrupper for eksempel er 40% av helsefagarbeiderne over 60 år og 500 hjelpepleierstillinger har forsvunnet siden Det har ført til oppgaveglidning feil vei på tide å tenke nytt om bruk av assistenter og servicemedarbeidere? Kompetanse- og bemanningsutfordringer må også løses gjennom nettsverkstenkning. Regionssykehusene har et særlig ansvar for de andre sykehusene i sitt område. På samme måte har sykehusene ansvar overfor kommunene. Med tanke på rekrutteringsutfordringene er det verdt å reflektere over hva slags omdømme helsetjenesten er i ferd med å få ettersom mediaoppslag fokuserer på stressende arbeidsdager, konflikter og feil i pasientbehandling.

10 Helse Møre og Romsdal har god erfaring med å bruke ansatte som er på vei over i pensjonistenes rekker i rekruttering de kan fortelle en annen historie om hva man får ut av et yrkesliv på sykehus. Pasientenes rolle brukermedvirkning Vi føler oss inkludert og tatt på alvor. Sykehusdirektør eller andre fra ledelsen er med på alle brukermøter. Brukerutvalget opplever gjerne ukentlige kontakter fra media. De svarer: Må vi velge er kompetanse, kvalitet og verdighet viktigere enn nærhet. Brukerne er opptatt av kvalitet ventelister og fristbrudd er ikke statistikk, men det handler om respekt for pasientene og deres verdighet. Vet vi nok om hvem det er som opplever fristbrudd? Å sendes ut fra sykehus og spesialisthelsetjeneste er omtrent som å hoppe i Holmenkollen du kan se ovarennet og hoppkanten, men du vet ikke hvor du kommer til å lande eller hvem som kommer til å ta i mot deg. Samhandling med kommunene Helse Møre og Romsdal samarbeider med kommunene om pilot for meldingsutveksling, systemer for kompetanseoverføring, lokal videreutdanning og styrking av faglig tilbud knyttet til sykehjemmene. Fra 2012 har de hatt:

11 Målet er å utvikle en helsetjeneste som er sømløs for pasientene og hvor bare de som jobber der vet hvor grensene mellom nivåene går. Et eksempel er der sykehusleger arbeider ute i primærhelsetjenesten og vurderer pasienten sammen med fastlegene. Vi har ikke hatt en avbestilling av disse timene på fire år. Pasienten får rask og bred utredning, og kompetanse overføres mellom behandlerne. For at det skal bli samarbeid må vi på besøk til hverandre.

12 Gode fagmiljø innen rammen av et helseforetak Bygging av fagmiljø skjer ikke bare i det enkelte sykehus, men felles innen helseforetaket. Her er to eksempler på at gode fagmiljø kan bygges også i en desentral struktur. 1.Den beste lille kreftavdelinga i landet Arbeidet med å bygge opp en desentral kreftavdeling har pågått i mer enn ti år fra 2004 med målet om å lage den beste lille kreftavdelingen i Norge. Det har vært en lang prosess for å overkomme skepsis til desentralisering av alt fra kompetanse til strålemaskiner. En forutsetning for å få dette til å virke er igjen å måle kvalitet og dele resultatene slik bygges tillit og kvalitet over tid. Når prosedyrene standardiseres over hele landet er det også lett å utvikle nasjonale indikatorer som gjør det lettere å sammenligne. Enheten har også null-toleranse for uhøflighet et godt mål og tenkesett! Mangler stråleterapeuter utdannes bare 15 i året og dette er for lite. 2. Sterkt ortopedimiljø i lite sykehus Ortopedimiljøet i Kristiansund har vært bygget systematisk over lang tid,

13 Om struktur og fremtid Helse Møre og Romsdal er landets yngste helseforetak - opprettet i Består av fire sykehus, der Ålesund er størst, og en rekke mindre enheter. Det er gjennomgående klinikker med unntak av kirurgi der det er fire klinikkledere (kompromiss i forbindelse med omorganisering i Ordningen skal evalueres i 2015). Psykiatri har fjorten lokalisasjoner, og klinikken er supplert med ekstra avdelingsleder på grunn av dette. Rus var eget foretak frem til i år. Det er krevende å drive fire akuttsykehus både faglig og økonomisk. Man legger derfor et funksjonspuslespill for å forsøke å utnytte ressursene optimalt; Ålesund har eneste komplette kirurgiske/ortopediske tilbud 24/7, Volda har ikke akutt kirurgi i helgene, men har fødeavdeling og dermed bemannede operasjonsstuer, Kristiansund har akutt ortopedi i helgene, men ikke øvrig akuttkirurgi. Det sier seg selv at dette er en krevende organisering. Diskusjonen om sykehusstruktur i Helse Møre og Romsdal har vært lang og var ikke tema i dette møtet. To utsagn henger likevel igjen: Fra brukerrådets leder: Blir modningsprosessen for lang kan den gå rett over i forråtnelse. Fra sykehusaksjonen Ett sykehus : Vi bryr oss ikke om hvor sykehuset kommer, men vi trenger et nytt sykehus. Vi er klare for at det bestemmes, og vår eneste frykt er nye omkamper. Redigert av Andreas Moan, Spesialrådgiver dr. med.

HELSE. Gunnar Bovim ny direktør for Helse Midt-Norge RHF. Kvalitetsløft side 14 27. Tema: se leder side 2 3

HELSE. Gunnar Bovim ny direktør for Helse Midt-Norge RHF. Kvalitetsløft side 14 27. Tema: se leder side 2 3 HELSE 02/2009 Årgang 8 Et magasin fra Helse Midt-Norge Gunnar Bovim ny direktør for Helse Midt-Norge RHF se leder side 2 3 Tema: Kvalitetsløft side 14 27 På lag med deg for din helse Vi ønsker en helsetjeneste

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

- til alle medarbeidere i helsetjenesten. En stor takk til hver enkelt av dere for innsatsen dere gjør for pasientene hver eneste dag.

- til alle medarbeidere i helsetjenesten. En stor takk til hver enkelt av dere for innsatsen dere gjør for pasientene hver eneste dag. Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Publisert: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Akershus universitetssykehus HF i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Detaljer

Arbeiderpartiets helsepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets helsepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets helsepolitikk hva, hvordan og hvorfor 2 Innhold En god helse for alle 4 Det er i kommunene det skjer 4 God folkehelse for alle 7 1. Mer fysisk aktivitet for flere 8 2. Styrke det psykiske

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud

ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud Innledning Pasient- og brukerombudene er regulert i Pasientog brukerrettighetsloven kapittel 8. Vi skal arbeide for å ivareta pasientene og brukernes

Detaljer

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Undertittel: Du har kommet til rett sted! Delprosjekt: Planlegge og etablere ambulante

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Finnmark Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Forord Pasient- og brukerombudet i Finnmark hjelper daglig pasienter og brukere med spørsmål og klagesaker når de opplever at helsetjenesten

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

[6-13] si magasinet. Livet hos patologen 40. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013

[6-13] si magasinet. Livet hos patologen 40. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013 [6-13] si magasinet Livet hos patologen 40 I gang med hjemmedialyse 10 Satser på simulering 16 Øves i voldsmestring 32 Innhold SI Magasinet 6/13 3 Leder

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Sjeldne møter Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Innledning ange med en sjelden diagnose er vant til mye kontakt med ulike deler av helsevesenet, Mprimærhelsetjenesten så vel som

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011

Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011 1 Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011 Bruker Spør Bruker St. Olavs Hospital Revmatologisk avdeling: Heidi Westerlund 1 Margareth Berg Vårvik Dagfinn Bjørgen

Detaljer

AKUTT - PSYKIATRI I ET NETTVERKSPERSPEKTIV Samhandling mellom Akutt-teamet og fastleger.

AKUTT - PSYKIATRI I ET NETTVERKSPERSPEKTIV Samhandling mellom Akutt-teamet og fastleger. AKUTT - PSYKIATRI I ET NETTVERKSPERSPEKTIV Samhandling mellom Akutt-teamet og fastleger. Av Familieterapeut Ann-Rita Gjertzen Psykolog Marina Olsen ved Akutt-teamet Psykiatrisk senter for Tromsø og Omegn

Detaljer

KRISTIANSUND SYKEHUS FREMTIDENS AKUTTSYKEHUS I HNR

KRISTIANSUND SYKEHUS FREMTIDENS AKUTTSYKEHUS I HNR INNSPILL 10 STRATEGI 2020 MOTTATT 2010 02 03 INNSPILL TILLITSVALGTE KR.SUND PROSJEKTSKISSE AKUTTSYKEHUS KR SUND KRISTIANSUND SYKEHUS FREMTIDENS AKUTTSYKEHUS I HNR stort nok til å være godt - lite nok til

Detaljer

HELSE. Cellegift med utsikt s10. Det papirløse sykehus s14. Flere skal få hjelp av MARiT s18. 03/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE

HELSE. Cellegift med utsikt s10. Det papirløse sykehus s14. Flere skal få hjelp av MARiT s18. 03/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE HELSE 03/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE Cellegift med utsikt s10 Det papirløse sykehus s14 Flere skal få hjelp av MARiT s18 1. januar 2002 overtok staten ansvaret for alle offentlige norske

Detaljer

HELSE. folkesykdommen s20. Den usynlige. Fornøyde pasienter i Helse Midt-Norge. Hva er kvalitet i helsevesenet. Trygg, traust, trofast

HELSE. folkesykdommen s20. Den usynlige. Fornøyde pasienter i Helse Midt-Norge. Hva er kvalitet i helsevesenet. Trygg, traust, trofast 02/2003-Årgang 2-Et magasin fra HELSE HELSE MIDT-NORGE Fornøyde pasienter i Helse Midt-Norge Hva er kvalitet i helsevesenet Trygg, traust, trofast s4 s8 s17 Den usynlige illustrasjon svein størksen folkesykdommen

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Strategi Sykehuset Østfold

Strategi Sykehuset Østfold Strategi Sykehuset Østfold 2016 2020 Til styret for Sykehuset Østfold 15. desember 2014 1 Innledning Sykehuset Østfold står foran en spennende tid! I 2015 står det nye sykehuset på Kalnes klart for innflytting.

Detaljer

HELSE. 04/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE

HELSE. 04/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE HELSE 04/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE 1. januar 2002 overtok staten ansvaret for alle offentlige norske sykehus og etablerte fem regionale helseforetak. Helse Midt-Norge omfatter sykehus

Detaljer