ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS"

Transkript

1 FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS MØTEINNKALLING Tid: 31. august kl Jnr.160/11 Arkiv 325 Sted: Formannskapssalen i Ski rådhus NB! Merk Tid og sted Etter møtet (ca kl 19.00) blir det en avrunding av styrets arbeid i valgperioden med en middag i restauranten Bowlers i Jernbaneveien 6. Forslag til dagsorden: Sak 19/11 Regnskapsrapport pr. 23. august 2011 Sak 20/11 Rapport fra sekretariatet Sak 21/11 Status oppstartkonferansen 22. og Sak 22/11 Sak 23/11 Sak 24/11 Sak 25/11 Sak 26/11 Eventuelt Fornyelse av internettsidene Samordning av forvaltningsrevisjonsprosjekter Gjensidig orientering om arbeidet i kontrollutvalgene Oppsummering av styrets arbeid i valgperioden Orienteringssaker Forfall til møtet og/eller middagen meldes til FIKS. Odd Harald Røst/s./ Styreleder Vennlig hilsen Jan T. Løkken /s./ Sekretariatsleder Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat Postadresse Postboks 195, 1431 Ås Besøksadresse Rådhusplassen 29 Telefon: (m) E-post Internett:

2 FIKS-styret 31. august 2011 Sak 19/11 Sak 19/11 Regnskapsrapport pr. 23. august 2011 Saksutredning Ås kommune har ennå ikke kreditert FIKS for vårt refusjonskrav for inneværende år, men dette går vi ut fra kommer på plass i løpet av høsten. Posten kopieringsavtale vil bli overskredet med ca kr ,- ved årsavslutningen. Dette skyldes at to fakturaer som gjaldt fjoråret, først kom i Regnskapsrapporten tas til orientering. Ås, den 24. august 2011 Jan T. Løkken /s./ Vedlegg: Regnskapsrapport pr

3 FIKS Regnskapsrapport pr. 23. august 2011 # Konto Regnskap Forbruk i % Avvik i kr Oppr. budsjett Lønn faste stillinger ,76 62, , Feriepengeavsetning faste stillinge ,52 71, , Godtgjørelse folkevalgte , Pensjon fellesordning ,86 65, , Arbeidsgiveravgift ,81 63, , Lønn og sosiale utgifter ,95 63, , Kontorrekvisita 4 562,38 30, , Abonnementer 8 988,22 112,35 988, Kopieringsmateriell 1 355, , Medisinsk forbruksmateriell Bevertning ved møter/utvalg 1 603,00 160, Diverse utgiftsdekning 1 947,00 64, , Portoutgifter , , Portoutgifter 720 3, , Telefonutgifter 1 204,37 30, , Linje- og sambandsutgifter 3 600, , Kurs og opplæring ,00 44, , Kompetanseutviklingstiltak , Kjøregodtgjørelse 7 340,15 48, , Telefongodtgjørelse , Utlegg i følge bilag til reise 291,67 9, , Andre transportutgifter 212, , Personforsikringer 2 435,85 30, , Husleie , Kontigenter 9 540,00 86, , Kopieringsavtale ,10 96,15-961, Inventar , Leie av utstyr , , Moms 1 125, , Moms ,64 116, , feb 1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl mo ,15 39, , Refusjon fra andre kommuner ,00 88, , Refusjoner eks sykepenger/momskom ,00 88, , Momskompensasjon , , Momskompensasjon , , Momskomp.inntekter , , Bruk av bundet driftsfond , , Finansinntekter , , FIKS , ,73 0

4 FIKS-styret 31. august 2011 Sak 20/11 Sak 20/11 Rapport fra sekretariatet Saksutredning: 1. En vannlekkasje fra taket satte kopimaskinen ut av drift i noen dager i juni. Vi har fått en foreløpig erstatningsmaskin. Kommunen håndterer skadeoppgjøret. 2. Selskapskontrollen 2011 er snart i mål. I år har vi kontrollert Nesodden lettindustri AS, Enebakk produkter AS, Follo kvalifiseringssenter IKS og Krisesenteret i Follo IKS. Alle kommunene i Follo har eierinteresser i en eller flere av disse selskapene. Resultatene av høringsrunden skal tas inn i rapporten før de kan tas opp i kontrollutvalga. 3. Anbud er innhentet for nye internettsider. Se egen sak. 4. Begge medarbeidere har benyttet møtepausen i sommer til ferie og avspasering. Rapporten fra sekretariatet tas til orientering. Ås, den 24. august 2011 Jan T. Løkken /s./

5 FIKS-styret 31. august 2011 Sak 21/11 Sak 21/11 Status oppstartkonferansen 22. og Saksutredning: Programmet og de fleste foredragsholderne er nå avklart. Blant utforingene som står igjen er å lage opplegg for gruppearbeidene. Vi regner med at alle de nye kontrollutvalgene har hatt minst ett møte før konferansen og at opplæringen allerede vil starte der. Orienteringen om oppstartkonferansen tas til orientering. Ås, den 24. august 2011 Jan T. Løkken /s./ Vedlegg: Program for startkonferansen pr

6 Vedlegg Utkast pr Oppstartkonferanse for de nye kontrollutvalga i Follo Dato: 22. og 23. november 2011 Sted: Strømstad Spa, Strømstad 22. november Frammøte kaffe og rundstykker Åpning og praktisk v/leder for styret i FIKS Kontrollutvalgas rolle - mine erfaringer v/ Odd Harald Røst Kontrollutvalgas oppgaver og sekretariatets bistand v/ Jan T. Løkken, FIKS 12: Lunsj 13: Gruppearbeid samtale om egen komp, rolle og oppgaver Risikoanalyser av kommunen, hva, hvorfor og hvordan? v/fdr (ikke avklart) 14:30 Kaffe :30 Gruppearbeid Hvor kan måloppnåelsen i vår kommune svikte? :30 Plenum oppsummering av gruppearbeidet avslutning for dagen Middag 23. november SPA for de som vil! 09:00 9:30 Revisjonens rolle og oppgaver v/ FDR (ikke avklart) Spørsmål Åpenhet en forutsetning for god kontroll v/ Ole Petter Pedersen, redaktør Kommunal rapport Kaffe - utsjekking 10: Gruppearbeid basert på case innenfor utvalgets arbeidsområde og utvalgets behandling av dette 11: Plenum oppsummering av gruppearbeidet Våre forventinger til kontrollutvalget v/ en av de nyvalgte ordførerne i Follo (ikke avklart) Avslutning Lunsj - Hjemreise NB! Tiden avsatt til fordrag inkl. tid for spørsmål.

7 FIKS-styret 31. august 2011 Sak 22/11 Sak 22/11 Fornyelse av internettsidene Saksutredning: Styret vedtok 30. mai d.å., jf. sak10/11 å avsette kr ,- til videreutvikling av FIKS sine internettsider. I tråd med reglene i anskaffelsesregelverket inviterte FIKS webutviklere til å komme med pristilbud som dekket våre ønsker om kravspesifikasjoner. Invitasjonen ble lagt ut på anbudstjenesten mittoppdrag som visstnok er Norges største på området. Våre krav framgår av vedlagte invitasjon. I brevet skrev vi også at vi vil treffe vårt valg av leverandør på grunnlag av en helhetsvurdering av innkomne tilbud. Vi forbeholdt oss retten til å forkaste alle tilbudene. Fristen for å gi tilbud var satt til 15. august. Det er kommet inn 18 tilbud. Mange av tilbudene har mangelfulle beskrivelser av om hvordan våre kravspesifikasjoner er ivaretatt og mangelfulle mht. tekniske løsninger etc. Se vedlegg 2 med en foreløpig oversikt over tilbudene. Det er ønskelig å ha en nærmere gjennomgang av tilbudet til det/de firmaene vi ønsker å gå videre med. Sekretariatet gis i fullmakt å inngå avtale med ett av selskapene som har gitt tilbud på en videreutvikling av internett-løsningen til FIKS, innenfor de økonomiske rammer som styret har vedtatt. Ås, den 24. august 2011 Jan T. Løkken /s./ Vedlegg: 1. Brev fra FIKS av med invitasjon til å legge inn tilbud (Samme tekst ble benytt på anbudstjenesten på internett: mittoppdrag. 2. Oversikt over tilbydere.

8 Vedlegg 1 FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS Til webdesignere og webutviklere. Ås Invitasjon til å legge inn tilbud Se FIKS sine internettsider i dag: Vi ønsker nå å fornye vår web-design og legge til flere sider. Vi ønsker å ta i bruk en programvare med lav brukerterskel og mulighet for support, dersom vi skulle trenge det. FIKS har i dag one.com som web-hotell og vi ser ikke noen grunn til å skifte ut dette. 1. Ny sidestruktur Adressen til dagens sider er: Dagen sidestruktur og tilleggsønsker: Som i dag: Hovedsiden Om FIKS Nyheter Kontrollutvalgene Kontaktinfo Møtekalender Forvaltningsrevisjon Lenker Tillegg: Innk/sakspapirer + protokoller + lenker til lover, lokale forskrifter etc, jf. nedenfor Rammer for arbeidet: linker til nasjonale og lokale lover, forskrifter, reglement. Noen av disse vil være felles for alle kontrollutvalgene, andre vil være utvalgspesifikke. Denne lenkesamlingen skal totalt sett framstå som et oppslagsverk på nett. Søkefunksjon 2. Ny design Vi ønsker sider som er noe mer stilrene og med enklere design enn i dag. Vi synes dagens sider framstår som noe tunge. Vi ønsker å videreføre vår logo, men er usikre på bruken av kommunevåpnene, i alle fall som vignett på alle sider. 3. Lav brukerterskel og mulighet for support.

9 Ønsker oss et program med et godt utprøv verktøy og som mange allerede bruker. Det skal være enkelt å legge til nye sider og redigere sidene og legge inn ny tekst og bilder. Vi vektlegger muligheten/prisen for support. Vi ber om et pristilbud som følger opp overnevnte spesifikasjoner, eksempel på designløsninger og to referanser som vi kan kontakte. Tilbudet skal inkludere flytting av alle vedlagte dokumenter fra dagens løsning over i den nye. Vi vil treffe vårt valg av leverandør på grunnlag av en helhetsvurdering av innkomne tilbud. Vi vil ventelig ta en avgjørelse i månedsskiftet august/september d.å. Vi forbeholder oss retten til å forkaste alle tilbudene. Alle som leverer anbud vil bli orientert om hvem vi til slutt valgte. Spørsmål kan rettes til sekretariatsleder Jan T. Løkken, e-post: (ferie fram til 8. august). Frist for å levere tilbud: 15. august Jan T. Løkken Sekretariatsleder Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat Postadresse Postboks 195, 1431 Ås Besøksadresse Rådhusplassen 29 Telefon: (m): E-post Internett:

10 Vedlegg 2. FIKS nye internettsider innkomne tilbud Tilbyder Pris Pr. måned /år 1. Alusoft 4367Nærbø 2. Pixelpoeten Hagan 3 Docstream Skjetten 4 Datakonsulent Per Christian Volmert Oslo 5 Bedriftweb Drøbak 6 Webskredder Skedsmokorset 7 Grøthe Solutions Skjetten 8 Strong design Son 9 AGWelle WebDesign 10 Final touch 3128 Ramdalveien 11 Imbera AS Son 12 Jan-Ove Iversen ski 13 Msx Skjetten 14 Oxodesign Finstadjordet Inkl mva Innhold 129 Egenutviklet publiseringsløsning Eget web-hotell Kundekonsulenter svarer innen 2 timer Mulighet til å leie server eller få installert software på egen server Joomia publisering One-com Support kr 450 pr time mva mva mva mva OSNode mva 16 Romerike 5000 Internett +mva 499 WordPress publisering Publ: PHP/MySql Support kr 500 publwordpress link til sosiale medier mva HTML/CSS/JavaScript og eventuelt PHP /3900 Eget webhotell Årsavgift Myeditor kr3800 Support kr Support og webhotell kr + mva 800 pr. måned Wordpress + mva Joomla publ. Support kr Drupal el. Wordpress +.mva Support 1050 eks. mva /4990 Joomla Fast pris suport pr år 4990 /2000 årlig kr 2000 Referanser Vurdering ja Nei ja ja Lagd flere sider Seriøs

11 17 LillebrorWeb Delco Solutions Drøbak +mva ingen

12 FIKS-styret 31. august 2011 Sak 23/11 Sak 23/11 Samordning av forvaltningsrevisjonsprosjekter Saksutredning: 10. juni d.å. skrev Bjørn Loge til FIKS: Det er mange forvaltningsprosjekter som burde inkludert flere kommuner, men dette er ikke så lett å få til. Revisjonen bidrar jo heller ikke med noe til dette. Kan styremøtet i FIKS være en arena hvor kommunene kan diskutere dette? Ett slikt prosjekt kan være kartlegging av situasjonen når det gjelder spesialundervisning i skolene. Vi får ukentlig informasjon om at ikke fungere slik det bør, med lange ventetider osc. Dette vil jeg tror er et aktuelt tema for alle kommunene i FIKS. Er dette noe å tenke på? FIKS sendte e-posten videre samme dag, med følgende påtegning: Jeg tror samtlige kontrollutvalg innen FIKS i sine strategiplaner har som mål å få en bedre samordning av forvaltningsrevisjonen mellom kommunene. I praksis og over tid gjennomfører mange de samme prosjektene, men mye mer kunne sikkert bli gjort for bedre samordning. Styret for FIKS kan være en utmerket arena for å drøfte aktuelle prosjekter. En slik samordning bør likevel ikke føre til at medlemmene i de enkelte utvalg blir fratatt initiativ og styring. Odd Harald Røst svarte samme dag: Styremøtene i FIKS fungerer for så vidt allerede som et forum for utveksling av synspunkter og erfaringer, også om forvaltningsrevisjoner. Muligens er styret i FIKS et bedre sted enn styret i FDR for samråd og samarbeid om nettopp forvaltningsrevisjon. Det er ikke noe i veien for at denne diskusjonen struktureres, men om det skal skje på siste styremøte i denne perioden eller første i neste, eventuelt under konferansen i Strømstad, kan selvsagt diskuteres. Jeg er åpen for ethvert fornuftig forslag/tiltak. Sekretariatet foreslår at styret tar en første meningsutveksling om de forslag som her reises. Sekretariatet bes, på grunnlag av diskusjonen i styret, fremme en sak med forslag til tiltak for bedre samordning av forvaltningsrevisjonsprosjektene. Ås, den 24. august 2011 Jan T. Løkken /s./

13 FIKS-styret 31. august 2011 Sak 24/11 Sak 24/11 Gjensidig orientering om arbeidet i kontrollutvalgene Styrets medlemmer har under disse møtene pleid å informere hverandre om arbeidet i egne kontrollutvalg. Herved utfordres styremedlemmene til en muntlig runde om dette i styremøtet. Informasjonen om arbeidet i kontrollutvalgene tas til orientering. Ås, den 24. august 2011 Jan T. Løkken /s./

14 FIKS-styret 31. august 2011 Sak 25/11 Sak 25/11 Oppsummering av styrets arbeid i valgperioden Saksutredning: Styret inviteres til en dialog om hvordan arbeidet har forløpt i perioden, sett opp mot målene for arbeidet, bl.a. i vedtektene. Videre utfordringer. Ås, den 24. august 2011 Jan T. Løkken /s./

15 FIKS-styret 31. august 2011 Sak 26/11 Sak 26/11 Orienteringssaker Vedlegg: 1. Godkjent protokoll fra styremøtet den 30. mai 2011 Orienteringssaken tas til orientering. Ås, den 24. august 2011 Jan T. Løkken /s./

16 Vedlegg 1 STYRET FOR FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT PROTOKOLL fra styremøtet i Erik Johansen-bygget i Ås, onsdag 30. mai 2011, fra kl til Til stede: Odd Harald Røst (Oppegård), leder, Thorbjørn Nerland (Enebakk), Håkon L. Henriksen (Ås), Tore Hem (Vestby), Bjørn M. Birkeland (Frogn), Helge Underland (Ski) Forfall: Hans Petter Andresen (Nesodden) Øivind Stenbek (vara, Nesodden) Fra sekretariatet: Jan T. Løkken og May-Britt Ødegård Vedtak: Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent. Sak 15/11 behandles først. Sak 15/11 Behandling: Vedtak: Rapport fra sekretariatet fornyelse av internettsidene 1. Orienteringen fra sekretariatet tas til orientering. 2. Styret ber sekretariatet legge fram en sak med forslag til fornyelse av internettsidene. Styret var enig i at det settes i gang et arbeid med å fornye internettsidene. Dette bør omfatte forslag til egne sider med kontrollutvalgas dokumenter. Bjørn M. Birkeland sa seg villig til å bistå sekretariatet i dette arbeidet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Sak 10/11 Årsregnskapet 1. Styret godkjenner det framlagte regnskapet for FIKS for Regnskapet og årsberetningen oversendes kommunestyrene som melding. 2. Midler fra bufferfondet fordeles som følger: - kr tilføres driftsbudsjett for 2011, jf. sak 10/10 - Kr ,- fra bufferfondet tilføres driftsbudsjettet for å dekke kostnadene til en videreutvikling av internettsidene til FIKS. Behandling: Revisjonsrapporten fra Follo distriktsrevisjon av 26. mai 2011 ble utdelt i møtet. Thorbjørn Nerland mente fordelingen av midler fra bufferfondet ikke hørte inn under en sak om årsregnskapet og foreslo at pkt. 2 i innstillingen utgikk. Andre medlemmer mente slike årsoppgjørsdisposisjoner var naturlig å ta i forbindelse med vedtaket om årsregnskapet.

17 Votering: Pkt. 1 i innstillingen ble enstemmig vedtatt. Pkt. 2 ble vedtatt mot en stemme. Vedtak:. Styret godkjenner det framlagte regnskapet for FIKS for Regnskapet og årsberetningen oversendes kommunestyrene som melding. 3. Midler fra bufferfondet fordeles som følger: - kr tilføres driftsbudsjett for 2011, jf. sak 10/10 - Kr ,- fra bufferfondet tilføres driftsbudsjettet for å dekke kostnadene til en videreutvikling av internettsidene til FIKS. Sak 11/11 Regnskapsrapport pr. 18. mai 2011 Behandling: Vedtak: Sak 12/11 Behandling: Vedtak: Sak 13/11 Regnskapsrapporten pr tas til orientering. Det ble bemerket at feilene som det ble redegjort for i regnskapsrapporten, bør bli rettet opp til neste styremøte. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Lønnsoppgjøret orientering Orienteringen om lønnsoppgjøret 2011 tas til orientering. Styrets leder presiserte at styret vil bli orientert om resultatet av oppgjøret. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Oppstartkonferansen 22. og og annen info. til de nye utvalgene 1. Styret slutter seg til det skisserte opplegget for oppstartkonferansen i Strømstad den 22. og 23. november Diskusjonen om annen info til utvalgene i startfasen tas til orientering. Behandling: Vedtak: Styret var fornøyd med utkastet til program som ble lagt fram. Til posten kontrollutvalgenes synlighet var det enighet om å invitere Pettersen i Kommunal rapport. Også enighet om at permen til utvalgene bør bli nettbasert, men med mulighet for de som ikke har tilgang til internett å få en papirkopi. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Sak 14/11 Budsjett 2012 Behandling: Styret slutter seg til det framlagte budsjettet for 2012 og økonomiplanen for Styrets vedtak om økt møtefrekvens var ikke reflektert i budsjettet og

18 sekretariatslederen fikk styrets tilslutning til at posten for godtgjørelse til folkevalgte økes med kr ,-. Det var enighet om at det ikke er mulig med innsparinger i den størrelsesorden som Follorådet har bedt om, dersom virksomheten i FIKS skal videreføres innenfor rammene av lov og vedtekter. Enighet om at Økonomiplanens pkt 6 om sparetiltak strykes. Vedtatt budsjett og økonomiplan følger vedlagt protokollen. Vedtak: Sak 16/11 Vedtak: Sak 17/11 Styret slutter seg, med de endringer som det var enighet om i møtet, til det framlagte budsjettet for 2012 og økonomiplanen for Gjensidig orientering om arbeidet i kontrollutvalgene Informasjonen om arbeidet i kontrollutvalgene tas til orientering. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Neste styremøte sted Styrt slutter seg til sekretariatets forslag til ramme for møtet den 31. august. Behandling: Vedtak: Sak 18/11 Vedtak: Kjennere av utelivet i Ski stilte seg tvilende til stedet som var foreslått. For eksempel den indiske restauranten kan være et bedre alternativ, kombinert med møte i formannskapssalen. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Orienteringssaker Orienteringssaken tas til orientering. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Eventuelt Ingen saker til eventuelt. 10. juni 2011 Odd Harald Røst Leder Thorbjørn Nerland Nestleder

19 Vedlegg 1 Budsjett 2012 med deltakerkommunenens andeler og økonomiplan Budsjett 2012 Budsjett Prognose Budsjett Regnskap Regnskap Lønnsutgifter Godgjørelse styret Øvrige driftsutgifter Sum Bufferfond Beregning av deltakerkommunenes andeler 2012 Innb.tall Fordeling Fordeling Netto andel Fordeling Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Til sammen Økonomiplan Basisår Lønnsutgifter Godgjørelse styret Øvrige driftsutgifter Sum Økonomiplanen er basert på uendret aktivitet med basis i 2011 Utvikling av internett tas fra bufferfond 3% årlig økning av lønnsbudsjettet i forhold til revidert budsjett 2011 = 953 Ingen prisvekst beregnet fra 2011 til 2012 deretter 3%

20 Vedlegg 2 ØKONOMIPLAN FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT 27 - selskap 1.0 Ansvarsområde FIKS skal yte sekretariatsbistand til deltakende kommuners kontrollutvalg i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser i Kommuneloven, og forskrifter om kontrollutvalg fastsatt med hjemmel i kommuneloven. Driften av FIKS baseres på en refusjonsordning fra deltakerkommunene. Budsjettet for FIKS inngår som en del av kontrollutvalgenes innstilling om budsjett for kontroll og tilsyn i den enkelte kommune. Innstillingen fra kontrollutvalga sendes direkte til kommunestyrene 1.1 Utfordringer fram mot 2015 FIKS bidrar med både sekretæroppgaver og utredningshjelp/saksbehandlingshjelp til utvalgene. Nesodden ble deltaker i FIKS fra 2011 og samtlige Follo-kommuner er etter dette med i ordningen. Sekretariatet har etablert rutiner for arbeidet på de fleste områder. I kommende periode blir det en viktig utfordring å utvikle servicen overfor kontrollutvalga videre og utvikle samspillet med revisjonen og kommuneadministrasjonen videre. En utfordring både til FIKS og kontrollutvalgene vil være å øke sin synlighet overfor både kommunene og media. Merknad [HB1]: Kortfattet redegjørelse vedr. etatens rammebetingelser, strukturelle utfordringer, endrede forutsetninger 2. Mål for virksomheten Vårt mål er å gi rimelig og god sekretær- og saksbehandler-/utredningshjelp til kontrollutvalgene. 3. Utviklingsrelaterte mål Mål 1: Fornyelse av egne internettsider og bedre synliggjøring av kontrollutvalgene overfor kommunene og media. Jf. FIKS vedtekter og kontrollutvalgas strategiplaner Merknad [Sk2]: Side: 1 Betydelige, tidsbegrensede tiltak som kommer i tillegg til ordinær aktivitet. Skal være relatert til delmål /strategier i kommuneplanen, politiske vedtak i Follo-kommuner og/eller nasjonale føringer (jf. pkt. 2)

21 4. Konsekvensjustert budsjett (i kr) FIKS Basis Sum lønn inkl. sosiale kostnader Godtgjørelse styret Driftsutgifter Sum Refusjoner fra kommunene Fra bufferfond 150 Sum Kommentarer: 5. Rammer for økonomiplanperioden (i kr) Basis Brutto driftsutgifter Herav: - Lønn Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon -Overføringer Brutto driftsinntekter Herav: -Salgsinntekter -Refusjoner Overføringer 150 Netto driftsutgifter Herav tilskudd fra kommunene (1 000 kr): R 2010 B2011 B2012 B2013 B2014 B2015 Oppegård Ski Enebakk Ås Vestby Frogn Nesodden Sum tilskudd fra kommune

22 6. Omfordeling, sparetiltak mv. Merknad [Sk3]: Side: 2 Nedleggelser og reduksjon i tjenestenivå 7. Personalmessige rammer ,5 Nedleggelse av stillingar (-) Nye stillingar (+) ,5 Kommentar til ev. opprettelse/nedleggelse av stillinger: Nedleggelse av stillingar vil medføre færre møter i utvalgene og dårligere service til disse. Svekket miljø og beredskap ved sekretariatet

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss

Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 03.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen, telefon: 41 47 11 66 e-post:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder KS Agder Utredning av ny sekretariatsordning for kontrollutvalg på Agder 14 kommuner 2 fylkeskommuner Versjon endelig 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN FOR NY ORGANISERING... 3 3. ARBEIDET MED RAPPORTEN OM

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer