ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS"

Transkript

1 FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS og lederen av kontrollutvalget i Nesodden MØTEINNKALLING Tid: 30. mai kl Jnr. 99/11 Sted Erik Johansen-bygget, møterommet i personalavdelingen i 3. etg., Rådhusplassen 29 i Ås. Forslag til dagsorden: Sak 10/11 Årsregnskapet 2010 Sak 11/11 Regnskapsrapport pr. mai 2011 Sak 12/11 Sak 13/11 Sak 14/11 Budsjett 2012 Sak 15/11 Sak 16/11 Sak 17/11 Sak 18/11 Eventuelt Odd Harald Røst/s./ Styreleder Lønnsoppgjøret orientering Oppstartkonferansen 22. og og annen info til de nye utvalgene Rapport fra sekretariatet - fornyelse av internett.sidene Gjensidig orientering om arbeidet i kontrollutvalgene Neste styremøte sted Orienteringssaker Vennlig hilsen Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat Postadresse Postboks 195, 1431 Ås Besøksadresse Rådhusplassen 29 Telefon: (m) E-post Internett: Jan T. Løkken /s./ Sekretariatsleder

2 FIKS-styret 30. mai 2011 Sak 10/11 Sak 11/11 Årsregnskapet 2010 Saksutredning Regnskapet for FIKS er en del av Ås kommunes regnskap og regnskapet, jf. vedtektene kap 9. I henhold til 9.3 skal vertskommunens revisor revidere sekretariatets regnskap. Kap 9.4 bestemmer at regnskap og årsberetning sammen med revisjonsrapporten forelegges for den enkelte deltaker (kommunestyret) som melding. Årsberetningen for 2010 ble vedtatt av styret den 19. januar d.å. Regnskapsoversikten viser at driftsregnskapet ble oppgjort med et overskudd på kr 6 525,-. I tillegg kommer kr som betaling fra Nesodden kommunen for sekretariatstjenester i Oppsparte midler pr er etter dette kr ,-. Kr ,- av disse midlene skal tilføres driftsbudsjettet for 2011 som følge av vedtaket om redusert tilskudd med dette beløpet totalt fra kommunene for 2011, jf. sak 10/10. Styret for FIKS har vedtatt, jf. sak 10/10, at FIKS sitt bufferfond skal ha maks kr ,-. Overskuddet tilbakeføres kommunene eller tilføres driftsbudsjettet for det kommende år. Sekretariatet foreslår at kr ,- i år tilføres driftsbudsjettet for 2011 for å dekke kostnadene til en videreutvikling av internettsidene til FIKS. Bufferfondet vil da være på kr ,-. Revisjonsrapporten fra Follo distriktsrevisjon foreligger ikke ennå. Innstillingen legges fram med forbehold om at denne foreligger til styremøtet. Innstilling: 1. Styret godkjenner det framlagte regnskapet for FIKS for Regnskapet og årsberetningen oversendes kommunestyrene som melding. 2. Midler fra bufferfondet fordeles som følger: - kr tilføres driftsbudsjett for 2011, jf. sak 10/10 - Kr ,- fra bufferfondet tilføres driftsbudsjettet for å dekke kostnadene til en videreutvikling av internettsidene til FIKS. Vedlegg: Årsregnskap/Regnskapsutdrag for FIKS for 2010.

3 Vedlegg REGNSKAP FIKS. DRIFT. Konto Tekst Ansvar Funksjon Regnskap 2010 Rev.budsjett 2010 Regnskap Lønn faste stillinger Feriepengeavsetning faste stillinger Godtgjørelse folkevalgte Pensjon fellesordning Arbeidsgiveravgift Lønn og sosiale utgifter Kontorrekvisita Abonnementer Kopieringsmateriell Medisinsk forbruksmateriell Matvarer Bevertning ved møter/utvalg Diverse utgiftsdekning Portoutgifter Telefonutgifter Linje- og sambandsutgifter Stillingsannonser Kurs og opplæring Kompetanseutviklingstiltak Kjøregodtgjørelse Telefongodtgjørelse Utlegg i følge bilag til reise Andre transportutgifter Personforsikringer Husleie Kontigenter Kopieringsavtale Inventar Leie av maskiner Moms Moms Kjøp av varer/tjenester inkl moms Avsetninger til bundne driftsfond Finansutgifter Refusjon fra andre kommuner Refusjoner eks sykepenger/momskompinnt Sykelønnsrefusjon Sykepengerefusjon Momskompensasjon Momskompensasjon Momskomp.inntekter FIKS FIKS 0 0 0

4 BALANSE. Konto Konto(T) Regnskap 2010 Regnskap FIKS , ,65 99 Interimskonto , ,65 25 Sum bokført egenkapital , , , ,65

5 FIKS-styret 30. mai 2011 Sak /11 Sak 12/11 Regnskapsrapport pr. mai 2011 Saksutredning: Posten vedr. kopieringsavtale er trolig for høy pga. feilføring og vi har bedt regnskapavd. se på denne. Beløpet på leie av utstyr gjelder kjøp av laptop og burde vært ført under inventar. Utgifter til porto er ført på feil funksjon og fakturaene pleier å kommer litt i rykk og napp. Forbruket til dette formålet er større en bokført for første halvår. Det kan bli en mindre overskridelse på lønnsbudsjettet mot årets slutt, men vi regner med at den totale rammen for budsjettet vil bli holdt. Innstilling: Regnskapsrapporten pr tas til orientering. Vedlegg: Regnskapsrapport pr

6 Vedlegg FIKS regnskap pr Funksjon Konto Regnskap Forbruk i % Oppr. budsjett (1) Lønn faste stillinger ,00 45, Feriepengeavsetning faste stillinge ,10 51, Godtgjørelse folkevalgte Pensjon fellesordning ,65 40, Arbeidsgiveravgift ,45 45, Lønn og sosiale utgifter ,20 44, Kontorrekvisita 1 975,60 13, Abonnementer 7 320,34 91, Kopieringsmateriell 1 355, Medisinsk forbruksmateriell Bevertning ved møter/utvalg 1 438,00 143, Diverse utgiftsdekning 1 047,00 34, Portoutgifter 4 500, Portoutgifter Telefonutgifter 819,51 20, Linje- og sambandsutgifter 3 600, Kurs og opplæring ,00 44, Kompetanseutviklingstiltak Kjøregodtgjørelse 5 653,85 37, Telefongodtgjørelse Utlegg i følge bilag til reise 291,67 9, Andre transportutgifter 212, Personforsikringer 2 435,85 30, Husleie Kontigenter 9 540,00 86, Kopieringsavtale ,10 73, Inventar Leie av utstyr , Moms 1 125, Moms 9 344,98 93, feb 1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl mo ,02 31, Refusjon fra andre kommuner ,00 88, Refusjoner eks sykepenger/momskom ,00 88, Momskompensasjon , Momskompensasjon , Momskomp.inntekter , FIKS ,95 0 0

7 FIKS-styret 30. mai 2011 Sak 12/11 Sak 12/11 Lønnsoppgjøret orienteringssak Saksutredning: 1. Ordning. Styret vedtak i sak 11/10 Lønnsoppgjøret i FIKS prinsipper for lønnsfastsettelsen i FIKS. Ordningen skal tre i kraft fra 2011: Styret fastsetter, gjennom de årlige budsjettet, rammen for lønnen for sekretariatets ansatte. Eventuelle tillegg til det sentrale oppgjøret fastsettes av styrets leder og nestleder. Forut for vedtaket gjennomfører sekretariatslederen en medarbeidersamtale /lønnssamtale med øvrige ansatte og innstiller overfor leder og nestleder om eventuelle tillegg ut over de sentralt fastsatte tilleggene. Styreleder gjennomfører tilsvarende en medarbeidersamtale med sekretariatslederen. Sekretariatslederen fastsetter, innenfor budsjettets ramme, lønnen ved ansettelser av andre ansatte Denne ordningen trår i kraft fra Hovedtariffavtalen (se A. Rådgiveren i sekretariatet lønnes etter kap. 4 i tariffavtalen. Her er ordningen at det først avtales de sentrale parter et generelt tillegg og en totalramme for alle tillegg. Tariffrevisjonen pr. 1. mai 2011 for 2. avtaleår avtalte at det skal gis et generelt tillegg til denne gruppen på minimum kr 7 000,-. Beløpet gjelder hel stilling. Se KS internett: B-rundskriv nr.2/2011. Sekretariatslederen har avtalt en lønnsamtale med rådgiver og vil legge fram en innstilling i saken for leder og nestleder. B. Sekretariatslederen lønnes etter kap 5 i hovedtariffavtalen. Lønnsforhandlingene for denne gruppen skal i sin helhet foregå lokalt. I henhold til kap 5.2 skal de lokale parter gjennomføre forhandlinger etter denne bestemmelsen innen 1. oktober hvert år. I 5.4 Prinsipper for lønnsfastsettelse heter det : Ved lønnsfastsettelsen skal det bl.a. tas hensyn til stillingens kompleksitet, og den enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innsats, resultatoppnåelse og behov for å rekruttere og beholde arbeidstakere. Det kan avtales lokalt at ulempetilleggene inkluderes i stillingens lønn. Det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens real- og formalkompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling. Relevant etter- /videreutdanning skal vektlegges.

8 Styret for FIKS gjorde i sak 11/10 følgende vedtak vedr. sekretariatslederens lønn pr. 1. mai 2010 og 1. mai Det blir opp til styrets leder og nestleder å bestemme den videre framdrift i denne saken. Innstilling: Orienteringen om lønnsoppgjøret 2011 tas til orientering. Ås, den 24. mai 2011 Jan T. Løkken /s./

9 FIKS-styret 30. mai 2011 Sak 13/11 Sak 13/11 Oppstartkonferansen for de nye kontrollutvalgene 22. og 23. november - andre info- tiltak Saksutredning: A. Oppstartkonferansen Jf. sak 07/11 i forrige møte. 1. Sekretariatet har bestilt 40 plasser ved Strømstad spa. Potensialet for deltakelse er: 37 fra utvalgene og to fra FIKS. I tillegg foreslår vi at to fra FDR, en fra BDO inviteres, til sammen 42 deltakere. Ved forfall fra utvalgene foreslår vi at vara inviteres. Ved reduksjon i antallet deltakere like før konferansen vil vi kunne bli belastet et beløp etter nærmere regler, jf. kontrakten. 2. Hver kommune har avsatt ca kr til deltakelsen i denne konferansen. I tillegg har FIKS avsatt kr i sitt budsjett til dette formålet. Sekretariatet foreslår at reisen til og fra hotellet baserer seg på privatbiler og at utvalgslederne tar ansvaret for å sørge for at alle får plass i færrest mulig biler. Ved problemer kontaktes FIKS Hotelloppholdet vil komme på ca 2000 SVkr pr person. Det vil påløpe noen ekstrakostnader, men vi mener totalkostnadene vil holde seg godt innenfor budsjettet. 3. Vårt forslag til program følger vedlagt. Følgende mål kan gjelde for konferansen: - vi skal bli bedre kjent med hverandre, på tvers av utvalgene - økt selvtillit i forhold til oppgavene - få en grov oversikt over roller, oppgaver, arbeidsmåter og utfordringer Det var et ønske om å få en nasjonal størrelse til å holde åpningsforedraget. Vi har spurt riksrevisor, statssekretær i Kommunaldep og rådgiver for området i deptet, og fått svar fra alle at dette vil de ikke prioritere. Etter dette har vi isteden satset på lokale krefter. 4. Vi vil legge stor vekt på gruppearbeidet og tar sikte på å lage et opplegg for dette på forhånd: bla. med grupper basert på utvalgene og med utvalgslederne som gruppeledere. 5. Hotellet har et stort spa-anlegg som bør friste mange før middagen. Vi har mulighet til å ha middagen i egen sal, event. med noe underholdning, men kanskje er muligheten til samtale rundt bordene viktigere?

10 B. Andre info-tiltak overfor de nye kontrollutvalgene Vi inviterer styret til en høyt-tenkning om hvordan opplæring og info til utvalgene i oppstartfasen ellers kan bli ivaretatt. Vi går ut fra at det første møtet/de første møtene i kontrollutvalga vil bli brukt til informasjon /opplæring. Dette kan blant annet foregå ved at event. avtroppende utvalgsleder deltar i møtet, og med rådmann og ordfører? Ved starten av inneværende periode lagde FIKS en perm hvor en del sentrale/kommunale dokumenter og annen info var tatt inn, jf. vedlagte eksempel på innholdsfortegnelse. Et alternativ til en papirutgave, kan være å legge de samme dokumentene ut på FIKS sine internettsider, gruppert etter kommune. Det vil kreve at disse sidene videreutvikles. Innstilling: 1. Styret slutter seg til det skisserte opplegget for oppstartkonferansen i Strømstad den 22. og 23. november Diskusjonen om annen info til utvalgene i startfasen tas til orientering. Ås, den 23. mai 2011 Jan T. Løkken /s./ Vedlegg: Utkast til program for startkonferansen i Strømstad 22. og 23. november 2011 Skisse til innholdsfortegnelse perm i papir eller på nettet

11 Vedlegg 1 Sak 13/11 Utkast pr Oppstartkonferanse for de nye kontrollutvalga i Follo Dato: 22. og 23. november 2011 Sted: Strømstad Spa, Strømstad 22. november Frammøte kaffe og rundstykker Åpning og praktisk v/leder for styret i FIKS Kontrollutvalgas rolle - mine erfaringer v/ Odd Harald Røst Kontrollutvalgas oppgaver og sekretariatets bistand v/ Jan T. Løkken, FIKS 12: Lunsj 13: Gruppearbeid samtale om egen komp, rolle og oppgaver Risikoanalyser av kommunen, hva, hvorfor og hvordan? v/fdr 14:30 Kaffe :30 Gruppearbeid Hvor kan måloppnåelsen i vår kommune svikte? :30 Plenum oppsummering av gruppearbeidet avslutning for dagen Middag 23. november SPA for de som vil! 09:00 9:30 Revisjonens rolle og oppgaver v/ FDR Spørsmål Synliggjøring av kontrollutvalgas arbeid i forhold til kommune og media v/ repr. for ikke avklart Kaffe - utsjekking 10: Gruppearbeid basert på case innenfor utvalgets arbeidsområde og utvalgets behandling av dette 11: Plenum oppsummering av gruppearbeidet Våre forventinger til kontrollutvalget v/ en av de nyvalgte ordførerne i Follo Avslutning Lunsj - Hjemreise NB! Tiden avsatt til fordrag inkl. tid for spørsmål.

12 Vedlegg 2 Sak 13/11 Innholdsfortegnelse - perm for kontrollutvalgsmedlemmer 1. Adresse-/telefonliste FIKS, FDR eller BDO og kontrollutvalget m/varamedlemmer 2. Lov om kommuner og fylkeskommuner Forvaltningsloven Offentlighetsloven 3. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner NKRF/KS: Brosjyre til folkevalgte i KU 4. Gjeldende strateginotat for XX kommune Kontrollutvalget i XX kommunes årsmelding 2006 Aktivitetsplan Plan for forvaltningsrevisjon Plan for selskapskontroll Lov om Interkommunale Selskaper 8. Lov om offentlige anskaffelser 9. Kommunes delegasjonsreglement 10. Kommunens etikkreglement 11. Kommunens økonomi-/finansreglement 12. Kommunens godtgjøringsreglement 13. Serviceerklæringer 14. Varsling: Arbeidsmiljøloven 2-4 og 2-5, einfo 15/ Vedtekter for FIKS og FDR

13 FIKS-styret 30. mai 2011 Sak 14/11 Sak 14/11 Budsjett 2012 Saksutredning: Budsjettforslaget for FIKS må være kontrollutvalgene i hende så tidlig at de kan inngå i budsjettet for kontroll og tilsyn for I år vil trolig utvalga behandle budsjetta i slutten av august eller begynnelsen av september, men før valget. Follorådet har utarbeidet en tidsplan for budsjett- og regnskapsarbeidet for de interkommunale virksomhetene, jf. vedlagte kopi av brev av som følger som egen fil. Fristen for styrebehandling av økonomiplan for og budsjettet for 2012 er satt til 1. september. Vi har per i dag ikke grunnlag for å tro at det vil komme endringer utgiftene under i enkelte poster i forhold til inneværende år, ut over prisstigningen. Budsjettet og økonomiplanen viderefører de prioriteringer lå til grunn for budsjettet i I tråd med Follorådets brev er det avsatt en reserve på 3% for å dekke lønnsoppgjøret Det er ikke innarbeidet kompensasjon for prisvekst fra 2011 til Som for inneværende år viser budsjettet hovedbudsjettpostene. Dette detaljerte budsjettforslaget er til styrets orientering. Beregningen av deltakerkommunens andeler er gjort i en egen oppstilling. Innstilling: Styret slutter seg til det framlagte budsjettet for 2012 og økonomiplanen for Vedlegg: 1. Forslag til budsjett for 2011 og økonomiplan for Utfylt skjema til Follorådet vedr. Økonomiplan Detaljert budsjett for FIKS internt for styret 4. Follorådets brev av følger som egen fil.

14 Vedlegg 1 Budsjett 2012 med deltakerkommunenens andeler og økonomiplan Budsjett 2012 Budsjett Prognose Budsjett Regnskap Regnskap Lønnsutgifter Godgjørelse styret Øvrige driftsutgifter Sum Bufferfond * *Se egen sak Beregning av deltakerkommunenes andeler 2012 Innb.tall Fordeling Fordeling Netto andel Fordeling Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Til sammen Økonomiplan Basisår Lønnsutgifter Godgjørelse styret Øvrige driftsutgifter Sum Økonomiplanen er basert på uendret aktivitet med basis i 2011 Utvikling av internett tas fra bufferfond 3% årlig økning av lønnsbudsjettet i forhold til revidert budsjett 2011 = 953 Ingen prisvekst beregnet fra 2011 til 2012 deretter 3%

15 Vedlegg 2 ØKONOMIPLAN FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT 27 - selskap 1.0 Ansvarsområde FIKS skal yte sekretariatsbistand til deltakende kommuners kontrollutvalg i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser i Kommuneloven, og forskrifter om kontrollutvalg fastsatt med hjemmel i kommuneloven. Driften av FIKS baseres på en refusjonsordning fra deltakerkommunene. Budsjettet for FIKS inngår som en del av kontorllutvalgenes innstilling om budsjett for kontroll og tilsyn i den enkelte kommune. Innstillingen fra kontrollutvalga sendes direkte til kommunestyrene 1.1 Utfordringer fram mot 2015 FIKS bidrar med både sekretæroppgaver og utredningshjelp/saksbehandlingshjelp til utvalgene. Nesodden ble deltaker i FIKS fra 2011 og samtlige Follo-kommuner er etter dette med i ordningen. Sekretariatet har etablert rutiner for arbeidet på de fleste områder. I kommende periode blir det en viktig utfordring å utvikle servicen overfor kontrollutvalga videre og utvikle samspillet med revisjonen og kommuneadministrasjonen videre. En utfordring både til FIKS og kontrollutvalgene vil være å øke sin synlighet overfor både kommunene og media. Merknad [HB1]: Kortfattet redegjørelse vedr. etatens rammebetingelser, strukturelle utfordringer, endrede forutsetninger 2. Mål for virksomheten Vårt mål er å gi rimelig og god sekretær- og saksbehandler-/utredningshjelp til kontrollutvalgene. 3. Utviklingsrelaterte mål Mål 1: Fornyelse av egne internettsider og bedre synliggjøring av kontrollutvalgene overfor kommunene og media. Jf. FIKS vedtekter og kontorllutvalgas strategiplaner Merknad [Sk2]: Side: 1 Betydelige, tidsbegrensede tiltak som kommer i tillegg til ordinær aktivitet. Skal være relatert til delmål /strategier i kommuneplanen, politiske vedtak i Follo-kommuner og/eller nasjonale føringer (jf. pkt. 2)

16 4. Konsekvensjustert budsjett (i kr) FIKS Basis Sum lønn inkl. sosiale kostnader Godtgjørelse styret Driftsutgifter Sum Refusjoner fra kommunene Fra bufferfond 150 Sum Kommentarer: 5. Rammer for økonomiplanperioden (i kr) Basis Brutto driftsutgifter Herav: - Lønn Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon -Overføringer Brutto driftsinntekter Herav: -Salgsinntekter -Refusjoner Overføringer 150 Netto driftsutgifter Herav tilskudd fra kommunene (1 000 kr): R 2010 B2011 B2012 B2013 B2014 B2015 Oppegård Ski Enebakk Ås Vestby Frogn Nesodden

17 6. Omfordeling, sparetiltak mv. (i kr) Tiltak Pri.: 1 Sakspapirer via e-post Opplæring folkevalgte Kurs og opplæring egne ansatte Abonnement Godtgjøring til styret Merknad [Sk3]: Side: 2 Nedleggelser og reduksjon i tjenestenivå Konsekvenser: Pri. 1 Forutsetter at alle utvalgsmedlemmer og varamedlemmer har egne laptoper som kan tas med på utvalgsmøtene eller at de har egen utskriftsmulighet. Det vil trolig først og fremst være porto som kan spares. Det er ulike meninger om hvor godt egnet dette alternativet er i et utvalgsarbeid. Pri 2. Vil ramme det årlige forumsmøtet og utvalgas eterutdanningsmuligheter Pri 3. Vil svekke kompetanseutviklingen i sekretariatet. Pri 4. FIKS abonnerer på ØB, Amta, Enebakk avis, Ås avis og Kommunal rapport. Pri 5 Krever vedtektsendring. 7. Personalmessige rammer Kommentar til ev. opprettelse/nedleggelse av stillinger: Nedleggelse av stillingar vil medføre færre møter i utvalgene og dårligere service til disse. Svekket miljø og beredskap ved sekretariatet

18 Vedlegg 3 FIKS detaljert budsjett for internt for styret Oppr. budsjett Funksjon Konto Regnskap Regnskap (1) Budsjett Lønn faste stillinger , , Feriepengeavsetning faste stillinge , , Godtgjørelse folkevalgte , Pensjon fellesordning , , Arbeidsgiveravgift , , Lønn og sosiale utgifter , , Kontorrekvisita , , Abonnementer 6 229, , Kopieringsmateriell 1 220, , Medisinsk forbruksmateriell 0, Bevertning ved møter/utvalg 599, , Diverse utgiftsdekning 2 366, , Portoutgifter 0, , Portoutgifter , Telefonutgifter 2 020,46 819, Linje- og sambandsutgifter 3 600, , Kurs og opplæring , , Kompetanseutviklingstiltak 3 574, Kjøregodtgjørelse 8 535, , Telefongodtgjørelse 0, Utlegg i følge bilag til reise 2 979,07 291, Andre transportutgifter 212, Personforsikringer 2 696, , Husleie , Kontigenter 9 376, , Kopieringsavtale , , Inventar , Leie av utstyr 4 198, , Moms -0, , Moms , , feb 1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl mo ,37 Sum driftsutgifter , ,

19 FIKS-styret 30. mai 2011 Sak 15/11 Sak 15/11 Rapport fra sekretariatet - fornyelse av Internettsidene Saksutredning 1. Kursvirksomhet siden siste styremøte: May Britt har deltatt i to dagsmøter arrangert av henholdsvis Juristforbundet og FKT (Forum for kontroll og tilsyn). Jan deltok i kontaktkonferanse i Strømstad for kontrollsekretariata rundt Oslo-fjorden. Begge deltok i kontrollutvalgskonferansen i februar. 2. Vi har hatt dagens internettsider fra Programmet og web-hotellet var nesten gratis å ta i bruk og er billig i drift. Det er basert på selvhjelp og det finnes ingen god support-ordning. Vi har nå problemer med utlegging av nye dokumenter og endringer av lay-out på våre sider. Styret bør ta en diskusjon om det er ønskelig å legge flere dokumenter til disse sidene for framtida. I sak 13/11 pekte vi på mulighten for å legge kontrollutvalgspermen ut på internett. Flere kommuner er ikke flinke til å legge ut kontrollutvalgets innkallinger og protokoller på sine sider og et alternativ kan være å legge disse ut på FIKS sine sider med linker til kontrollutvalgets side i kommunen. Kontrollsekretariatet i Telemark har denne ordningen, se: Under saken om årsregnskapet for 2010 foreslår vi at kr ,- avsettes til en fornyelse av internett-sidene. Vi foreslår at disponeringen av disse midlene bestemmes på grunnlag av en egen sak til et senere styremøte. I dagens møte ønsker vi å få noen signaler om hvordan styret kan tenke seg å gå videre med dette spørsmålet. Vi vil eventuelt komme tilbake til styret med en egen sak som mer detaljert beskriver alternativene. Innstilling: 1. Orienteringen fra sekretariatet tas til orientering. 2. Styret ber sekretariatet legge fram en sak med forslag til fornyelse av internetttsidene.

20 FIKS-styret 30. mai 2011 Sak 16/11 Sak 16/11 Gjensidig orientering om arbeidet i kontrollutvalgene Saksutredning: Styrets medlemmer har under disse møtene pleid å informere hverandre om arbeidet i egne kontrollutvalg. Herved utfordres styremedlemmene til en muntlig runde om dette i styremøtet. Innstilling: Informasjonen om arbeidet i kontrollutvalgene tas til orientering. Ås, den 23. mai 2011 Jan T. Løkken /s/

21 FIKS-styret 30. mai 2011 Sak 17/11 Sak 17/11 Neste styremøte sted Saksutredning: Neste styremøte er berammet til 31. august og blir trolig det siste i denne valgperioden. Vi foreslår at møtet holdes ved Thon hotell i Ski eller lignende og avrundes med en middag. Innstilling: Styrt slutter seg til sekretariatets forslag til ramme for møtet den 31. august.

22 FIKS-styret 30. mai 2011 Sak 18/11 Sak 18/11 Orienteringssaker Vedlegg: Godkjent protokoll fra møtet den 19. januar Innstilling: Orienteringssaken tas til orientering.

23 STYRET FOR FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT PROTOKOLL fra styremøtet i Erik Johansen-bygget i Ås, onsdag 19. januar 2011, fra kl til Til stede: Odd Harald Røst (Oppegård), leder, Thorbjørn Nerland (Enebakk), Håkon L. Henriksen (Ås), Tore Hem (Vestby), Bjørn M. Birkeland (Frogn) og Hans Petter Andresen (Nesodden). Forfall: Helge Underland (Ski) Tove Soldal (vara, Ski) Fra sekretariatet: Jan T. Løkken og May-Britt Ødegård Lederen ønsket Tore Hem og Hans Petter Andresen velkommen som nye medlemmer av styret. Vedtak: Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent. Sak 01/11 Protokoll fra styremøtet den Innstilling: 1. Forslaget til protokoll fra styremøtet den vedtas. 2. Leder og nestleder godkjenner protokollen etter en høring i styret. Vedtatt protokoll sendes ut som orienteringssak ved innkallingen til det neste styremøtet. Vedtak: Sak 02/11 Innstilling: Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Opptaket av Nesodden Redegjørelsen tas til orientering. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Sak 03/11 Årsberetningen for 2010 Innstilling: Vedtak: Forslaget til årsberetning for 2010 vedtas Når godkjent regnskap foreligger, oversendes årsberetningen til kommunestyrene som melding. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Sak 04/11 Økonomistatus pr Innstilling: Vedtak: Regnskapsrapporten pr tas til orientering. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

24 Sak 05/11 Innstilling: Behandling: Vedtak: Egenevaluering av styrets arbeid Saken ble lagt fram uten innstilling. I diskusjonen ble det bla. pekt på at 2-3 styremøter pr. år er noe snaut. Styret tar sikte på å avholde fire styremøter pr. år. Sak 06/11 Møteplan/årshjul 2011 Innstilling: Møteplan for styret for FIKS 2011: 25. mai 28. september Begge møter fra kl i FIKS lokaler Vedtak: Møteplan for FIKS for 2011: 25. mai 31. august 26. oktober (nytt styre) Møter holdes fra kl i FIKS lokaler Sak 07/11 Kurs for de nye kontrollutvalgene Innstilling: 1. Kurs for de nye kontrollutvalgene holdes 22. og 23. november Sekretariatet bes bestille et egnet kurssted. 2. Sekretariatet legger fram endelig forslag til program for kurset til neste styremøte. Behandling:. Vedtak: Sak 08/11 Vedtak: Sak 09/11 Innstilling: Vedtak: Et forslag om å legge kurset til Strømstad fikk positiv mottakelse. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Rapport fra sekretariatet Den skriftlige redegjørelsen ble enstemmig tatt til orientering. Gjensidig orientering om arbeidet i kontrollutvalgene Informasjonen om arbeidet i kontrollutvalgene tas til orientering. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Eventuelt Ingen saker til eventuelt. 2. februar 2011 Odd Harald Røst Leder Thorbjørn Nerland Nestleder

ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS

ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS MØTEINNKALLING Tid: 31. august kl 18.00 Jnr.160/11 Arkiv 325 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS MØTEINNKALLING Tid: 30. mai kl 18.00 Sted: Rådmannskontorets møterom i Ås rådhus,

Detaljer

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Til styret for FIKS ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS MØTEINNKALLING Tid: 27.november 2013 kl 18.00 Jnr.229 /13 A 418 Sted: Møterommet

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 9. november 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen Jnr. 192/11 Arkiv 411 Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 1 KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2011

KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2011 KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2011 1 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 15. september 2011 kl. 12.00 I Kommunestyresalen

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 15. september 2011 kl. 12.00 I Kommunestyresalen ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 4 Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 15. september 2011 kl. 12.00 I Kommunestyresalen SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.09.2014, kl. 09:00 Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset Møtedeltakere: Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik, nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 1 KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. september 2008 Møtetid: Kl. 11.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

Follo kvalifiseringssenter IKS

Follo kvalifiseringssenter IKS Rapport om selskapskontroll av Follo kvalifiseringssenter IKS Utført av FIKS 12. september 2011 Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat Postadresse Postboks 195, 1431 Ås Besøksadresse Rådhusplassen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 Eventuelle forfall meldes til tlf. 91582102 eller 90793885. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING MOLDE KOMMUNE. VALG AV REVISJONSORDNING

MØTEINNKALLING MOLDE KOMMUNE. VALG AV REVISJONSORDNING øc''' " 5" KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 14. april 2015 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 2/15 TID: 21.4.2015 kl. 10:00 NB! Merk annet tidspunkt enn vanlig STED: Formannskapssalen,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 23.09.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166 eller

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. desember 2005 Tid: kl 12.00 Sted: Frei rådhus - kommunestyresalen Sakliste Merknader

Detaljer

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev.

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. Til Styreleder Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. 1. Innledning Interkommunale virksomheter skal som tidligere år følge felles opplegg

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 26.03.2015, kl. 09:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Kopi: Kommunestyresalen, rådhuset Tom Skare, leder Lindis

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE. Revidert 23.8.12

ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE. Revidert 23.8.12 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Revidert 23.8.12 Glåmdal sekretariat IKS Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Utarbeidet av Glåmdal sekretariat IKS Behandlet i kontrollutvalget 12.2.13 Vedtatt i kommunestyret 4.3.13, sak 012/13 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer