FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS"

Transkript

1 FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Til styret for FIKS ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS MØTEINNKALLING Tid: 27.november 2013 kl Jnr.229 /13 A 418 Sted: Møterommet i 3.etg., Erik Johansen-bygget, Rådhusplassen 29 i Ås NB! Rådhusplassen 29 er p.t. stengt pga. ombyggingsarbeider. Dersom dette også vil være situasjonen vil møtestedet blir endret, og dette gir vi beskjed om på mandag. Forslag til dagsorden: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 24/13 Regnskapsrapport Sak 25/13 Rapport fra sekretariatet Sak 26/13 Husleiekontrakt med Ås kommune Sak 27/13 Faglig forum oppsummering event. møte neste år Sak 28/13 Lønnsoppgjøret 2013 Sak 29/13 Status for selskapskontrollen 2013 og 2014 Sak 30/13 Revisjonsplaner og offentlighet - drøftingssak Sak 31/13 Orientering fra utvalgenes arbeid Sak 32/13 Leie av parkeringsplasser i Ås Sak 33/13 Møteplan 2014 Sak 34/13 Orienteringssaker Eventuelt Forfall meldes sekretariatet. Vi ber om at eventuelt-saker meldes styreleder eller sekretær på forhånd. Roar Thun /s./ Styreleder Vennlig hilsen Jan T. Løkken/s./ Sekretariatsleder Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat Postadresse Postboks 195, 1431 Ås Besøksadresse Rådhusplassen 29 Telefon: (m) Internett: 1

2 FIKS-styret 27. november 2013 Sak 24/13 Sak 24/13 Regnskapsrapport Saksutredning: Det blir trolig en mindre overskridelse på postene lønn og sosiale utgifter. Husleie og innføring av det nye sak-/arkivsystemet er ikke belastet budsjettet ennå. Totalt sett ser det ut til at vi vil holde oss godt innenfor budsjettrammen. Innstilling: Regnskapsrapporten pr. 19. november 2013 tas til orientering. Ås, den 19. november 2013 Jan T. Løkken /s./ sekretær Vedlegg: Regnskapsrapport pr. 19. november

3 FIKS regnskapsrapport pr Forbruk% Regnsk Rev.bud Lønn faste stillinger , , Feriepengeavsetning faste stillinge , , Godtgjørelse folkevalgte 0, , Pensjon fellesordning , , Arbeidsgiveravgift , , Lønn og sosiale utgifter , , Kontorrekvisita 7 672, , Abonnementer 5 515, , Kopieringsmateriell 1 796, , Bevertning ved møter/utvalg 3 276, , Diverse utgiftsdekning 1 900, , Portoutgifter 9 558, , Telefonutgifter 5 560, , Linje- og sambandsutgifter 355, , Kurs og opplæring , , Kompetanseutviklingstiltak 0, , Kjøregodtgjørelse , , Telefongodtgjørelse 0,00 0 0, Utlegg i følge bilag til reise 1 130, , Personforsikringer 3 401, , Husleie 0, , Kontigenter , , Kopieringsavtale 9 531, , Periodisering av utgifter 3 948,00 0 0, Inventar 0, , Moms 8 726, , Kjøp av varer/tjenester inkl mo , , Kjøp fra kommuner , , Kjøp fra andre , , Refusjon fra andre kommuner , , Refusjoner eks sykepenger/momskom , , Refusjon feriepenger ,00 0 0, Sykepengerefusjon ,00 0 0, Momskompensasjon , , Momskomp.inntekter , , Bruk av bundet driftsfond , , Finansinntekter , , FIKS ,39 0 0, Follo interkommunale kontrollutvalg ,39 0 0, Andre ,39 0 0, ,39 0 0,00 3

4 FIKS-styret 27. november 2013 Sak 25/13 Sak 25/13 Rapport fra sekretariatet Saksutredning: Høsten har vært preget av ombyggingsarbeidene i Erik Johansen-bygget og oppstarten av det nye sak-arkiv-systemet. Vi vil orientere muntlig i møtet om blant annet disse sakene. Innstilling: Sekretariatets redegjørelse tas til orientering. Ås, den 19. november 2013 Jan T. Løkken /s./ sekretær 4

5 FIKS-styret 27. november 2013 Sak 26/13 Sak 26/13 Husleiekontrakt med Ås kommune Saksutredning: Styrets leder og sekretariatslederen har i forhandlinger med økonomisjefen i kommunen kommet fram til vedlagte forslag til huseleieavtale. Et forslag til kontrakt ble sendt økonomisjefen for vurdering og signering av rådmannen, men vi har ennå ikke mottatt den i retur. Kontrakten er i hovedsak en videreføring av dagens rammer. Husleien skal baseres på selvkost og reguleres med prisstigningen.. Innstilling: Styret tar forslaget til husleiekontrakt med Ås kommune til orientering. Ås, den 19. november 2013 Jan T. Løkken /s./ sekretær Vedlegg: Forslag til husleiekontrakt med Ås kommune 5

6 Vedlegg sak 26/13 HUSLEIEAVTALE FOR FIKS Avtalen er inngått mellom leietaker, FIKS (Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat) og utleier, Ås kommune. Avtalen omfatter følgende: - Leie av lokaler - Strøm - Renhold 1. Nærmere om tjenestene Kommunen stiller til disposisjon to kontorer, samt arkiv/kopi-rom kun for FIKS. I tillegg stilles adgang kantiner, felles møterom, kjøkken og toalett til disposisjon som deles med andre kommunale enheter. Det stilles til disposisjon 2 parkeringsplasser for FIKS. Kommunen påtar seg ansvar for renhold, strøm og simpelt vedlikehold. Standard for renhold skal være tilsvarende for den til enhver tid gjeldende standard for kommunens øvrige renhold. Kommune skal sikre at de ansatte i FIKS holdes løpende orientert om bygningsmessige arbeider som vil kunne påvirke arbeidssituasjonen for de ansatte. 2. Pris FIKS betaler årlig ,- for leie av lokaler, inkludert simpelt vedlikehold, renhold og strøm. Denne prisen gjelder for leie av lokaler i Rådhusplassen 29. Det kan tilkomme ekstrautgifter for parkeringsplasser etter nærmere avtale med FIKS. Alle priser er etter selvkost. Avtalen prisjusteres hvert år, med 2013 som basisår. 3. Varighet Avtalen gjelder så lenge Ås kommune er vertskommune for FIKS. Avtalevilkårene kan reforhandles hvert 4. år. Selvkostprinsippet skal legges til grunn ved beregning av husleie. Sted: Dato: Ås kommune FIKS Pr

7 FIKS-styret 27. november 2013 Sak 27/13 Sak 27/13 neste år Saksutredning: Faglig forum oppsummering event. møte Sekretariatets oppsummering av deltakernes evaluering av møtet: «Av 37 kontrollutvalgsmedlemmene i Follo, deltok 26 på Faglig forum Av disse besvarte 22 evalueringsskjemaet. De fleste meldte tilbake at de var fornøyd (14) eller veldig fornøyd (6) med det faglige utbyttet. (1) var mindre fornøyd og (1) har ikke besvart spørsmålet. Deltakerne var også veldig fornøyd (11) eller fornøyd (10) med Dølvik sitt foredrag. Kun (1) sier seg mindre fornøyd. Deltakerne var også fornøyd (12) eller veldig fornøyd (9) med Neby sitt innlegg. Her er også (1) mindre fornøyd. Samtlige mener det er behov for faglig forum, og de er alle veldig fornøyd (13) eller fornøyd (9) med årets tema.» 2014 Vi foreslår at faglig forum videreføres neste år. Dato: 23. oktober. Erfaringene fra årets møte bør legges til grunn for den videre planleggingen. Vi vil invitere ti len diskusjon om temaer i styrets juni-møte. Innstilling: Styret tar evalueringen av faglig forumsmøtet 24. oktober til etterretning. Styret ønsker å videreføre faglig forum i Neste års møte holdes 23. oktober. Styret diskuterer tema i sitt juni-møte, etter innstilling fra sekretariatet. Ås, den 19. november 2013 Jan T. Løkken Sekretariatsleder Vedlegg: Deltakernes evalueringen av faglig forum 2013 og sekretariatets oppsummering. 7

8 Vedlegg sak 27/13 EVALUERINGSSKJEMA FOR FAGLIG FORUM 2013 INNKOMNE SVAR OG OPPSUMMERING Vennligst fyll ut evalueringsskjemaet. Sett kryss for det alternativet du mener passer best. Takk for hjelpen! 1. Hvordan vurderer du det faglige utbyttet av Faglig forum? Veldig fornøyd Fornøyd Mindre fornøyd Er du fornøyd med møtets tema? Veldig fornøyd Fornøyd Mindre fornøyd Hvor fornøyd var du med foredraget til Tor Dølvik? Veldig fornøyd Fornøyd Mindre fornøyd Hvor fornøyd var du med foredraget til Steinar Neby? Veldig fornøyd Fornøyd Mindre fornøyd Er det etter din mening behov for Faglig forum? 22 Ja Nei 6. Hvordan fungerte gjennomføringen av Faglig forum/det praktiske? Veldig fornøyd Fornøyd Mindre fornøyd Hvor fornøyd er du totalt sett med Faglig forum? Svært fornøyd Fornøyd Mindre fornøyd

9 8. Har du andre kommentarer, forslag til aktuelle temaer eller forslag til forbedringer, vennligst noter dette i kolonnen under: 1. *Utfordringer med tidsbruken/to innledninger *Viktig med engasjement og gruppearbeid * Trist når bare 1/3 av et KU deltar i Faglig forum * Finne tidspunkt som ikke kolliderer med andre store møter som KS konferanser, da kan vi lykkes med å ha deltakelse fra ordfører og rådmann. 2. Et bra tema å sette fokus på. Evaluering av kontrollutvalgets arbeid Forvaltningsrevisjoner oppfølging 3. To innledninger og et gruppearbeid pluss besvarelser er mer enn nok. Det hadde holdt med Dølvik og gruppearbeid + utveksling av synspunkter i plenum. 4. Gjennomføringen var sterkt skjemmet av at møteleder tillot at innlederne ikke holdt taletiden. Innlederne var skuffende lite konkrete og matnyttige. Jeg er forbløffet over at noe så elementært som «spend analysis» v, h.a. UNSPSC ikke ble berørt. Lite bevissthet om bruk av mikrofon. 5. Savner noe mer konkrete eksempler på: * Tilfeller av korrupsjon * Hvordan det avdekkes. Oppsummering: Av 37 kontrollutvalgsmedlemmene i Follo, deltok 26 på Faglig forum Av disse besvarte 22 evalueringsskjemaet. De fleste meldte tilbake at de var fornøyd (14) eller veldig fornøyd (6) med det faglige utbyttet. (1) var mindre fornøyd og (1) har ikke besvart spørsmålet. Deltakerne var også veldig fornøyd (11) eller fornøyd (10) med Dølvik sitt foredrag. Kun (1) sier seg mindre fornøyd. Deltakerne var også fornøyd (12) eller veldig fornøyd (9) med Neby sitt innlegg. Her er også (1) mindre fornøyd. Samtlige mener det er behov for faglig forum, og de er alle veldig fornøyd (13) eller fornøyd (9) med årets tema. Med vennlig hilsen FIKS 9

10 FIKS-styret 27. november 2013 Sak 28/13 Sak 28/13 Lønnsoppgjøret 2013 Saksutredning: Lokale tillegg til lønnen til de ansatte i sekretariatet fastsettes av styrets leder og nestleder. Styret vedtok i sak 10/11 prinsippene for lønnsfastsettelsen i FIKS. I saksutredningen til sak 14/13 ble det orientert om ordningen. Leder og nestleder vil i møtet orientere om lønnsoppgjøret for FIKS Innstilling: Leder og nestleders orientering vedr. lønnsoppgjøret 2013 tas til orientering. Ås, den 19. november 2013 Jan T. Løkken Sekretariatsleder 10

11 FIKS-styret 27. november 2013 Sak 29/13 Sak 29/13 Status for selskapskontrollen 2013 og 2014 Saksutredning: 2013 Rapportene for to kommuner (Ås og Frogn) er behandlet i de respektive kontrollutvalg. Fem rapporter er på høring hos ordførere og rådmenn og vil etter planen bli behandlet i kontrollutvalgene i desember. I en kommune har det ikke lyktes å gjennomføre noe intervju med ordføreren ennå Samtlige, aktuelle kontrollutvalg har valgt en forvaltningsrevisjon av Follo Ren IKS som tema for selskapskontrollen i Samtidig ba de Follo distriktsrevisjon utarbeide en risikoanalyse av selskapet til diskusjon i utvalgene før prosjektplanen vedtas. Innstilling: Styret tar statusrapporten vedr selskapskontrollen til orientering. Ås, den 19. november 2013 Jan T. Løkken Sekretariatsleder 11

12 FIKS-styret 27. november 2013 Sak 30/13 Sak 30/13 Revisjonsplaner og offentlighet - drøftingssak Saksutredning:! Follo distriktsrevisjon har i flere år lagt fram sin overordnede revisjonsstrategi for kontrollutvalgene. Denne har inneholdt fokusområder for revisjonen i revisjonsåret. I år kom disse planene til de fleste kontrollutvalgene med påstemplet «uoff» og med henvisning til lovbestemmelser som viste seg å være helt irrelevante som grunnlag for å unnta offentlighet. Sekretariatet innstilte på at planene ikke skulle unntas offentlighet i kontrollutvalgenes behandling. Dette har de utvalgene som har behandlet saken sluttet seg til. Dette er Frogn, Ås og Nesodden. De har blant annet vist til at målet med revisjonen må være å forbedre administrasjonen, ikke å «ta den». Det er dessuten viktig å ha størst mulig åpenhet om sakene av hensyn til befolkningens tillit til arbeidet. I tillegg til de varslede fokusområdene vil det være naturlig at revisjonen også gjennomfører kontroll som ikke er varslet. FIKS har også lagt saken fram for NKRF og de har gitt oss fullt medhold i dette. NKRF skriver bl.a.: «Vår prinsipielle holdning er at man bør følge offentlighetsprinsippet så langt det lar seg gjøre uten fare for at noen får høve til for eksempel å ødelegge bevis. Hvis dokumentet presenteres muntlig i åpent møte, bør detaljer som kan føre til noe slikt, presenteres på en måte så dette ikke kan skje.» Revisjonen mangler etter dette lovmessig dekning for å unnta saken offentlighet. Revisjonen har nå i stedet, foran møtene i Enebakk og Oppegård, lagt fram en revidert strategiplan, uten fokusområder for revisjonen. Sekretariatet mener det er uheldig at revisjonen har valgt å ta ut fokusområdene. Vi mener strategien er tilnærmet verdiløs dersom utvalget ikke får kunnskap om disse områdene. Det at administrasjonen skulle få kjennskap til fokusområdene kan etter vårt syn ikke være ødeleggende for regnskapsrevisjonen. Det kan snarere føre til at administrasjonen forbedrer seg på de områdene der de blir kikket nærmere i kortene. Når det er sagt, så er vi innforstått med at det må være en viss uforutsigbarhet i revisjonen, og at enkelte undersøkelser er ukjent for kommunen Dersom utvalgene ikke aksepterer informasjon fra revisjonen i lukkede møter, vil også deres mulighet til å kontrollere at revisjonen gjør sitt arbeid bli redusert, jf. påseansvaret som er nedfelt i kontrollutvalgsforskriften 6. Kontrollutvalgene kan trolig ikke kreve innsyn i revisjonens interne dokumenter, jf forskriften 5. Vi inviterer utvalgslederne til uformell meningsutveksling om denne saken via e-post. Sekretariatet skal ha et møte med Steinar Neby den 25. november om saken. Da vil vi drøfte om det er mulig å finne fram til et forslag om løsning på saken som begge parter er innforstått med. 12

13 Vedlagte revisjonsstrategi for Ås følger som et eksempel på hva revisjonen ønsker å unnta offentlighet. Innstilling: Styret tar sekretariatets redegjørelse til orientering. Ås, den 19. november 2013 Jan T. Løkken /s./ Sekretariatsleder Vedlegg: Kopi av overordnet revisjonsstrategi 2013 for Ås kommune 13

14 Vedlegg sak 30/13 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 FIKS-styret 27. november 2013 Sak 31/13 Sak 31/13 Orientering fra utvalgenes arbeid Saksutredning. Styrets medlemmer informerer hverandre om arbeidet i egne kontrollutvalg. Innstilling: Informasjonen om arbeidet i kontrollutvalgene tas til orientering. Ås, den 19. november 2013 Jan T. Løkken Sekretær 19

20 FIKS-styret 27. november 2013 Sak 32/13 Sak 32/13 Saksutredning: Leie av parkeringsplasser i Ås Ås kommune har fram til i dag hatt parkeringsplasser bak Erik Johansen-bygget og FIKS har disponert plasser dere etter behov. Denne ordningen bortfaller ved den fortettingen med boliger og næringslokaler som nå skjer i Ås sentrum. I Ås sentrum er det generelt forventet større etterspørsel etter parkeringsplasser og vi antar mye av gateparkeringen vil bli omgjort til korttidsparkering. FIKS to ansatte er avhengig av å ha bil på arbeidet for å ivareta våre oppgaver i forbindelse med utvalgsmøter m.v. Via kommunen har vi fått tilbud om å leie to parkeringsplasser i det nye bygget på Rådhusplassen for kr pr plass pr. måned, til sammen kr ,- inkl.mva pr.år. Ås kommune opplyser at mva-utgifter for privatbiler ikke gir rett til mva-refusjon. Det er ikke avsatt midler til dette formålet på FIKS sitt budsjett for 2014 og det første året foreslår vi derfor at midlene eventuelt tas fra våre fonds. Fondet var pr på kr ,-. I budsjettet for 2014 er kr ,- tilført driften. Saldo er da kr ,-. Innstilling FIKS leier to parkeringsplasser i Rådhusplassen 24 for Budsjettet tilføres kr ,- fra disposisjonsfondet for å dekke utgiftene. Ås, den 20. november 2013 Jan T. Løkken sekretariatsleder 20

21 FIKS-styret 27. november 2013 Sak 33/13 Sak 33/13 Møteplan 2014 Saksutredning: Vi foreslår følgende møteplan i 2014, alle møter på onsdager fra kl Innstilling: FIKS-styremøter i 2014, alle fra kl 18.00: Faglig forum: Ås, den 20. november 2013 Jan T. Løkken/s./ Sekretariatsleder 21

22 FIKS-styret 27. november 2013 Sak 32/13 Sak 34/13 Orienteringssaker Vedlegg: Godkjent offentlig protokoll fra styremøtet i FIKS Innstilling: Orienteringssaken tas til orientering. Ås, den 20. november 2013 Jan T. Løkken Sekretær 22

23 STYRET FOR FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT PROTOKOLL fra styremøtet i lokalene til FIKS i Ås, 28. august 2013 fra kl til kl Til stede: Roar Thun, leder (Ski), Håkon L. Henriksen (Ås), Ludolf Bjelland (Frogn), Torbjørn Nerland (Enebakk), Gunnar Melgaard, vara(oppegård), Jon E. Angset, vara(vestby) Forfall: Hov Eggen Øivind Stenbek (Nesodden) og vara, Odd Harald Røst (Oppegård), Siri (Vestby) Fra sekretariatet: Jan T. Løkken Vedtak: Sak 18/13 Innstilling: Vedtak: Sak 19/13 Innstilling: Innkalling og forslaget til dagsorden ble enstemmig godkjent. Regnskapsrapport Regnskapsrapporten pr. 20. august 2013 tas til orientering. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Status faglig forum 24. oktober Programmet for forumsmøtet den 24. oktober tas til etteretning. Behandling: Styret mente en rådmann også bør få slippe til med et innlegg før gruppearbeidet. Dette bør vinkles slik at det ikke forskutterer gruppearbeidet for mye. Det var enighet om å invitere alle ordførere og rådmenn til møtet. Vedtak: Sak 20/13 Innstilling: Styreleder og sekretariatsleder utarbeider endelig program, Selskapskontrollen Redegjørelsen om selskapskontrollen tas til orientering. Behandling: Diskusjonen fokuserte på kontrollen i 2014 og gjennomføringen av forvaltningsrevisjon av ett eller flere av selskapene. Styrets medlemmer mente en bør vurdere å velge et selskap som alle/nesten alle kommunene har eierinteresser i og da peker Follo Ren IKS seg ut. I tillegg bør kontrollutvalgene ha mulighet til velge et selskap til som skal undergis selskapskontroll. Det ble understreket at det er det enkelte kontrollutvalg som har det siste ordet i valget av selskap og tema for forvaltningsrevisjon. Ressursbruken til denne selskapskontrollen belastes utvalgas 23

24 timebudsjett til forvaltningsrevisjon hos FDR. Revisjonen bør bli bedt om å lage en risikoanalyse vedr. Follo Ren IKS. Ellers bør utvalgene i det minste få en veiledning for lettere å kunne vurdere hvilke andre selskap som eventuelt skal kontrolleres, ut fra en lokal oppfatning av risiko. Styret ønsker å drøfte status for denne saken på sitt neste møte. Vedtak: Styret er enig om at Follo Ren IKS peker seg ut for selskapskontroll i 2014, men understreker at det er det enkelte kontrollutvalg som gjør det endelige valget. Sak 21/13 Innstilling: Rapport fra sekretariatet Redegjørelsen tas til orientering. Behandling: Sekretariatslederen orienterte om kommunens planer om flytting av FIKS til andre lokaler i 2. etasje. Han uttrykte skepsis til planene mht.: fysisk nærhet til økonomiavdelingen, jf. kravene om uavhengighet for FIKS, arbeidsmiljøet, kvaliteten på kontorene, mulighetene for å utvikle FIKS som enhet. Fra styret ble det gitt støtte til skepsisen. I den videre prosessen er det viktig at FIKS tilkjennegir sine krav og at kommunen tar disse alvorlig. FIKS må behandles som en leietaker og ikke som en vanlig avdeling i kommunen. Sekretariatslederen luftet interessen i styret for å utvide samarbeidet med andre regioner/kommuner dersom dette skulle bli aktuelt. Dette kan bidra til å gjøre sekretariatet mer robust og sikre det faglig nivået. Det var enighet i styret om å ha en positiv holdning til dette, men at styret og deltakerkommunene må vurdere fordeler og ulemper dersom en slik utvidelse skulle bli aktuell. Sekretariatet skal på kurs om det nye sak-arkivsystemet 23.9 og det nye systemet skal settes ut i livet umiddelbart etter dette. Vedtak: Sak 22/13 Innstilling: Vedtak: Sak 23/13 Innstilling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Orientering fra utvalgenes arbeid Informasjonen om arbeidet i kontrollutvalgene tas til orientering. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Orienteringer Orienteringssaken tas til orientering. Behandling: Sekretariatet presiserte at likelydende brev som til Enebakk var sendt til alle 24

25 deltakerkommunene i FIKS. Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Follo, den 11. september 2013 Roar Thun Leder Torbjørn Nerland medlem 25

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS MØTEINNKALLING Tid: 28. august 2013 kl 18.00 Jnr. 1/13 Sted: Møterommet i 3.etg.,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Styret i FIKS

MØTEPROTOKOLL Styret i FIKS MØTEPROTOKOLL Styret i FIKS Møtetid: 05.03.2014 kl. 18:00 Sted: Møterommet i 3. etg., Erik-Johansen-bygget, Rådhusplassen 29 i Ås Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7. Møtende medlemmer: Roar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Styret i FIKS

MØTEPROTOKOLL Styret i FIKS MØTEPROTOKOLL Styret i FIKS Møtetid: 15.04.2015 kl. 18:00 Sted: Lokalene til FIKS, 3. etg., Rådhusplassen 29, Ås Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av7. Møtende medlemmer: Roar Thun (Ski), Ludolf

Detaljer

MØTEINNKALLING Styret i FIKS

MØTEINNKALLING Styret i FIKS MØTEINNKALLING Styret i FIKS Møtetid: 03.12.2015 kl. 19:00 Møtested: Store salong i Kulturhuset i Ås Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Styret i FIKS

MØTEPROTOKOLL Styret i FIKS MØTEPROTOKOLL Styret i FIKS Møtetid: 02.09.2015 kl. 18:00 Sted: Møterom Oscarborg i Frogn Rådhus, Rådhusveien 6 i Drøbak Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 7. Møtende medlemmer: Ludolf Bjelland

Detaljer

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS MØTEINNKALLING Tid: 10. juni 2013 kl 18.00 Jnr. /13 Sted: Møterommet i 3.etg.,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg Møtetid: 05.05.2015 kl. 15:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Siri Hov Eggen (Ap), Jon E. Angset

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestby

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestby MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestby Møtetid: 15.09.2014 kl. 15:00 Sted: Møterom i 2.etasje i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Siri Hov Eggen (Ap), Grethe

Detaljer

ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS

ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS og lederen av kontrollutvalget i Nesodden MØTEINNKALLING Tid: 30. mai kl 18.30 Jnr. 99/11

Detaljer

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS MØTEINNKALLING Tid: 11. april kl 18.00 Sted: Erik Johansen-bygget, møterommet i

Detaljer

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS MØTEINNKALLING Tid: 30. mai kl 18.00 Sted: Rådmannskontorets møterom i Ås rådhus,

Detaljer

MØTEINNKALLING Frogn kontrollutvalg

MØTEINNKALLING Frogn kontrollutvalg Møtetid: 01.02.2016 kl. 14:00 Møtested: Frogn rådhus MØTEINNKALLING Frogn kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert på

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Oppegård

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Oppegård MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Oppegård Møtetid: 26.03.2015 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Gunnar Melgaard (H), Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Frogn kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Frogn kontrollutvalg Møtetid: 10.02.2014 kl. 16:30 18:30 Sted: Møterom Fraunar i Rådhuset MØTEPROTOKOLL Frogn kontrollutvalg Møtende medlemmer: Ludolf Bjelland (H), Tone Merete Hansen (Ap), Kristin Raanaas Reklev (H), Sigbjørn

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008

KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 1 KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 2 Kommuneloven 77 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ås kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL. Ås kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Ås kontrollutvalg Møtetid: 27.09.2016 kl. 18:00 Sted: Lille sal i Kulturhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Håkon L. Henriksen (H), Einride Berg (Ap),

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE 1 PROTOKOLL fra møtet mandag 31. oktober 2011 kl. 18.30 20.10 Til stede: Fravær: Observatør: Fra sekretariatet: Roar Thun, leder Helge Underland, nestleder Geir Hammer Alexander

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Frogn kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Frogn kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Frogn kontrollutvalg Møtetid: 17.06.2014 kl. 16:30 18:30 Sted: Kommunestyresalen - Fraunar Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5 Møtende medlemmer: Ludolf Bjelland (H), Tone Merete

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestby

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestby MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestby Møtetid: 15.10.2014 kl. 16:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Siri Hov Eggen (Ap), Jon E.

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg Møtetid: 21.01.2015 kl. 15:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Siri Hov Eggen (Ap), Jon E. Angset

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 1 KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 113/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 3. juni 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Møtetid: 26.01.2016 kl. 18:00 21:35 Sted: Rådhuset - Møterom 2 i 1. etg Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: André Kvakkestad, Roar Thun,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 1 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107

Detaljer

MØTEINNKALLING Ås kontrollutvalg

MØTEINNKALLING Ås kontrollutvalg Møtetid: 09.02.2016 kl. 18:00 Møtested: Lille sal i Kulturhuset MØTEINNKALLING Ås kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 1 KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Frogn kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Frogn kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Frogn kontrollutvalg Møtetid: 27.10.2014 kl. 16:30 18:30 Sted: Kommunestyresalen - Fraunar Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Ludolf Bjelland (H), Tone

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Oppegård kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Oppegård kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Oppegård kontrollutvalg Møtetid: 27.01.2015 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Gunnar Melgaard (H), Berit Alfsen

Detaljer

ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS

ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS MØTEINNKALLING Tid: 31. august kl 18.00 Jnr.160/11 Arkiv 325 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON

FOLLO DISTRIKTSREVISJON FOLLO DISTRIKTSREVISJON DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN - NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS Org. nr. 874 644 412 Mva Til kommunestyret i Ski kommune Oppegård kommune Nesodden kommune Frogn kommune Ås kommune

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Møtetid: 04.03.2014 kl. 18:30 19:40 Sted: Formannskapssalen MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 Møtende medlemmer: Roar Thun (Ap), Geir Hammer (V), Helge

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 97/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 6. mai 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf. 95

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 9. november 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen Jnr. 192/11 Arkiv 411 Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 104/10

M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 104/10 K O N T R O L L U T V A L G E T I F R O G N K O M M U N E Til kontrollutvalgets medlemmer og 1. varamedlemmer M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 104/10 Tid: 27. september 2010 kl 18.00 Sted: Fraunar i Rådhuset

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Vestby kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL. Vestby kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg Møtetid: 14.09.2016 kl. 17:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Paal Jargel (H), Jeanette Hoel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg Møtetid: 24.06.2015 kl. 16:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Siri Hov Eggen (Ap), Jon E. Angset

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NESODDEN KOMMUNE ÅRS RAPPORT 2015

KONTROLLUTVALGET I NESODDEN KOMMUNE ÅRS RAPPORT 2015 KONTROLLUTVALGET I NESODDEN KOMMUNE ÅRS RAPPORT 2015 1 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ski kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL. Ski kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Møtetid: 01.11.2016 kl. 18:00 Sted: Ski rådhus - formannskapsalen Kl 1800 19:40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Lars Christian Bilet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille møterom, 2.etg. Rådhusplassen 29. 20.03.2007 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille møterom, 2.etg. Rådhusplassen 29. 20.03.2007 kl. 18.00 MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Lille møterom, 2.etg. Rådhusplassen 29 20.03.2007 kl. 18.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker. Saksliste: Utv.sak nr6/07 07/637 KOMMUNENS KVALITETSSYSTEM

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008

KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 1 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 13. august 2008 kl 18:00 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører! Publikum bes ta kontakt på tlf. 92 01 64

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NESODDEN KOMMUNE ÅRS MELDING 2010

KONTROLLUTVALGET I NESODDEN KOMMUNE ÅRS MELDING 2010 KONTROLLUTVALGET I NESODDEN KOMMUNE ÅRS MELDING 2010 1 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget Tid: 23. mars 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 38/11 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Enebakk kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Enebakk kontrollutvalg Møtetid: 25.01.2016 kl. 18:30 21.10 Sted: Formannskapssalen MØTEPROTOKOLL Enebakk kontrollutvalg Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Thorbjørn Nerland, Øivind Gundersen,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 1 KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 44 /10 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: Sted: 21. april 2010 kl 19:00 NB! Merk tidspuktet! Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 08.03.2011 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. kommunelovens 77 nr. 8- Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Møtetid: 13.10.2015 kl. 18:30 20:25 Sted: Formannskapssalen MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Roar Thun (Ap), Geir Hammer (V), Janne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg Møtetid: 19.08.2015 kl. 15:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Siri Hov Eggen (Ap), Jon E. Angset

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE PROTOKOLL 1 KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i Vestby rådhus onsdag 13. november 2013 kl. 18.00 kl. 20.00 Til stede: Forfall: Siri Hov Eggen (leder) Jon E. Angset Paal Jargel John Arne Kjenn

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 187/11 Tid: Mandag 31. oktober 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 05.10.2010

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 05.10.2010 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 05.10.2010 Fra KU-sak: 19/10 Fra kl.: 19.00 Til KU-sak: 25/10 Til kl.: 20.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 18. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1415.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 18. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1415. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 18. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1415. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina (V), leder Kai Roar Dahl

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Oppegård

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Oppegård MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Oppegård Møtetid: 28.05.2015 kl. 18:00 Møtested: Formannskapssalen i Rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014

KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 1 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Mandag 15. desember 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1430. Som medlemmer møtte: Trygve Brandrud, leder Lise Thurmann-Moe,

Detaljer

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat - FIKS Pb 195 1431 ÅS Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00046-9 Guro

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Randaberg Møtenr.: Møtedato: 25.10.2016 Utvalgssaksnr.: 33/16-7/16 Disse møtte: Kurt Randeberg Inger Grødem (vara) Forfall / varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Nesodden kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Nesodden kontrollutvalg Møtetid: 16.12.2015 kl. 17:15 Sted: Møterom Hasle i Tangenten MØTEPROTOKOLL Nesodden kontrollutvalg Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Arne Maus (SV), Arne Todok Eriksen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET. Daglig leder Nina Neset, Romerike Revisjon IKS Rådgiver Kjell Nordengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

KONTROLLUTVALGET. Daglig leder Nina Neset, Romerike Revisjon IKS Rådgiver Kjell Nordengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS Møtebok Tid Onsdag 26. november 2014, kl. 08.00 Sted Rælingen rådhus, møterom Bjørnholt Tilstede Torbjørn Øgle Rud, leder medlemmer Herbjørn Karlsen, nestleder Yngve Halvorsen Anne Grethe Mathisen Tilstede

Detaljer

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2010 22. september 2010 Arkivkode 4/1 08 Journalnr. 2010/18013-13 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Arne Bjørnå, leder Georg Mathisen Inger Marie Strande Vefik IKS: Revisjonssjef

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 34/11 Tid: Sted: Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 (Merk!) Formannskapssalen

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE Til kommunestyret i Siljan kommune ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2010 side 1 av 5 0. INNLEDNING Kontrollutvalgets årsmelding er en

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Tirsdag 20. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i Østre Toten rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Tirsdag 20. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i Østre Toten rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE Tirsdag 20. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i Østre Toten rådhus fra kl. 0830 1600. Som medlemmer møtte: Ole-Johan Dyste, leder Johan E.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 01.10.15 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 6/15 TID: 08.10.2015, kl. 0830 STED: Komitèrom 2 (Frei) - 2.etg rådhuset i Kristiansund

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015 KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2015 KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE 1. Innledning For at kommunestyret skal være orientert om kontrollutvalgets arbeid blir det hvert år utarbeidet en årsrapport som legges frem for kommunestyret. Rapporten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 12. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1415.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 12. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1415. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 12. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1415. Som medlemmer møtte: Arvid Raaholdt, leder Ola Tore Dokken,

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller tlf. 90589043. Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller tlf. 90589043. Møteinnkalling. Møteinnkalling Vennesla kontrollutvalg Dato: 15.09.2015 kl. 14:00 Møtested: Vennesla Herredshus, Sal 1 Arkivsak: 15/10155 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 64/10 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 19. mai 2010 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf. 959

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER Dato: 10.11.2014 Sted: Quality Olavsgaard hotell, møterom Njord, Skjetten Tid: Kl. 1230-1600 Til stede: Thore Vestby, ordfører Frogn kommune Nina Sandberg, ordfører

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28.09.2011 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Edward Terjesen (leder), Ragnhild Thomassen (nestleder),

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Erik Johansen-bygget Rådhusplassen 29, 3.etasje. 28.04.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Erik Johansen-bygget Rådhusplassen 29, 3.etasje. 28.04.2009 kl. 18.00 MØTEINNKALLING har møte i Erik Johansen-bygget Rådhusplassen 29, 3.etasje 28.04.2009 kl. 18.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. Kommuneloven 77 nr. 8. Saksdokumentene ligger til offentlig

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I RAUMA KOMMUNE UTARBEIDELSE AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BESTILLING

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I RAUMA KOMMUNE UTARBEIDELSE AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BESTILLING KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/11 Møtedato: 21.11.2011 Tid: kl 10.00 kl 14.10 Møtested: Grupperom 1, Grand hotell, Bellevue, Åndalsnes Sak nr: 35/11 44/11 Møteleder: Møtende

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 68/10 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 9. juni 2010 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf. 959

Detaljer

SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/ Øivind Nyhus

SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/ Øivind Nyhus GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 25/14 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2015 SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/14 15.10.14 Øivind Nyhus VEDLEGG

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT 1 Kontrollutvalget i Kvalsund kommune Møte nr. 1 /2010 1. juni 2010 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2010/16003-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Alfon Holmgren, leder Kjell K. Bårdsen, nestleder

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 25.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Kontrollutvalget i Nes kommune MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Nes kommune MØTEPROTOKOLL i Nes kommune Møtetid: Tirsdag 23. februar 2016 kl. 13.00 16.00 Møtested: Møterom «Bringenatten», 2etg. i kommunehuset på Nes Medlemmer/vara til stede i møtet: Tor Oscar Magnussen (leder) Magne Medgard

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. Side 1

MØTEPROTOKOLL MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. Side 1 MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Utvalg/styre/råd : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 11. september 2008 kl 09.30 11.20 Møtested/lokaler : Rådhuset, møterom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. Som medlemmer møtte: Trygve Brandrud, leder Lise Thurmann-Moe,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 22.04.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 22.04.2008 kl. 19.00 MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 22.04.2008 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker. Saksliste: Utv.sak nr12/08 08/900 KOMMUNENS SAKSBEHANDLINGSTIDER Utv.sak

Detaljer

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/15 Møtedato: 18.11.2015 Tid: kl 13.00 kl 16.35 Møtested: Nye Formannskapssal, Eide rådhus Sak nr: 30/15 38/15 Møteleder: Kåre Vevang, leder (Ap)

Detaljer

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2010 KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, som på vegne av kommunestyret skal føre det løpende tilsynet med den

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2011

KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2011 KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2011 1 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Ikke avklart Tidspunkt: 11.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille sal, Kulturhuset. 10.09.2013 kl. 18:30

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille sal, Kulturhuset. 10.09.2013 kl. 18:30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Lille sal, Kulturhuset 10.09.2013 kl. 18:30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i

Detaljer

SAKNR. SAKSTITTEL. Eventuelle forfall meldes Inter Revisjon Gudbrandsdal AS telefon Vinstra, 17. februar 2011

SAKNR. SAKSTITTEL. Eventuelle forfall meldes Inter Revisjon Gudbrandsdal AS telefon Vinstra, 17. februar 2011 RINGEBU KOMMUNE INNKALLING TIL MØTE I : Tid: Torsdag 24. februar 2011. Klokken: 09.00. Møtested: Ringebu rådhus, grønt møterom. SAKLISTE SAKNR. SAKSTITTEL TYPE Møteinnkalling og sakliste Godkjenning av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 2. september 2014 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Svein Rømo, leder (RL)

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møtedato/tid: 10.09.2015 Kl 13:00-14:40 Møtested: Lille kommunestyresal Møtende medlemmer: Tormod Solem Slupphaug Nils Prestmo Torkel Christiansen Vigdis

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 9. september 2015 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 9. september 2015 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 9. september 2015 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina (V), leder Hege Heiberg (Sp)

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 14.02.2014 14/104 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Fredag 14. februar 2014 kl. 10.00 13.15 Møtested: Møterom 1. etasje, kommunehuset Saksnr.:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Kontrollutvalget i Hasvik kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Hasvik kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr.3 /2012 28. september 2012 Arkivkode 4/1 03 Journalnr. 2012/13012-12 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Elisabeth H. Karlsen, leder Kjell Pedersen, nestleder Carina Prytz, varamedlem Andre:

Detaljer