M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 104/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 104/10"

Transkript

1 K O N T R O L L U T V A L G E T I F R O G N K O M M U N E Til kontrollutvalgets medlemmer og 1. varamedlemmer M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 104/10 Tid: 27. september 2010 kl Sted: Fraunar i Rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i følge lov er unntatt fra offentlighet. 18/10 Revisor egenvurdering av uavhengighet 19/10 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten hjelpetiltak i hjemmet 20/10 Forvaltningsrevisjon /10 Selskapskontrollen 22/10 Oppfølging av rapporten med 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane 23/10 Orienteringssaker Eventuelt Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til sekretæren. Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. 20. september 2010 Bjørn Loge /s./ Leder Kopi: Ordfører og rådmann Follo distriktsrevisjon Jan T. Løkken Sekretær

2 Sak 18/10 Revisor egenvurdering av uavhengighet Saksutredning: I henhold Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v, 15, 1. ledd, skal oppdragsansvarlig (skal) revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Se også Kommunaldepartementets rundskriv H-15/04 med departementets merknader til denne bestemmelsen. I tråd med denne bestemmelsen følger revisjonssjef i Follo Distriktsrevisjon Steinar Neby s egenvurdering datert. september 2010 som vedlegg. Vi forutsetter at revisjonssjefen har innhentet tilsvarende egenvurderinger fra sine revisorer. Innstilling: Egenvurderingen fra oppdragsansvarlig revisor av 2. september 2010 tas til orientering. 16. september 2010 Jan T. Løkken /s/ Sekretær Vedlegg: Revisors egenvurdering av uavhengighet i brev datert. september 2010 Utdrag av rundskriv H-15/04 fra KRD

3 Sak 19/10 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten hjelpetiltak i hjemmet Saksutredning: Kontrollutvalget vedtok i sitt møte 26. april, jf. sak 15/10, Barnevernet hjelpetiltak i hjemmet som tema for et forvaltningsrevisjonsprosjekt i Revisjonen ble bedt om å legge fram et forslag til prosjektplan på neste møte. Møtet 31. mai ble avlyst og prosjektplanen kan først nå legges fram for utvalget. Det framgår av revisjonens brev av 30 august til kommunen at prosjektet er startet opp, men med forbehold om endringer som følge av kontrollutvalgets behandling. Vedlagte forslag til prosjektplan følger opp alle de problemstillinger som kontrollutvalget pekte på i sitt vedtak. I henhold til revisjonens plan går prosjektperioden fram til og med november d.å. Innstilling: Kontrollutvalget godkjenner revisjonens forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet Barnevernet hjelpetiltak i hjemmet. 16. september 2010 Jan T. Løkken /s/ Sekretær Vedlegg: - FDRs prosjektplan, datert mai 2010, for forvaltningsrevisjonsprosjekt Barneverntjenesten hjelpetiltak i hjemmet -Kopi av FDRs brev av 30 september d.å. til Frogn kommune om Forvaltningsrevisjon om barneverntjenesten i Frogn

4 Sak 20/10 Forvaltningsrevisjon 2011 Saksutredning: For å sikre revisjonen best mulig oversikt over kontrollutvalgenes valg av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2011, legger sekretariatet fram for utvalget om dette. I henhold til distriktsrevisjonens vedtekter har hver deltakerkommune rett til å få gjennomført en forvaltningsrevisjon pr. år innenfor ordinært budsjett. Ønsker kommunen flere prosjekter, må dette finansieres særskilt. Kommunestyret vedtok i sak 10/09 kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon Planen for forvaltningsrevisjon oppsummerte Frogn kommunes risiko til å være størst på resultatområdene: Område Risiko Vesentlighet Barnevern Manglende etterlevelse av regelverk og svikt i det Berører den enkeltes livskvalitet forebyggende arbeidet Offentlige anskaffelser Manglende etterlevelse av regelverket Kan gi innsparelser og viktig for omdømmet Økonomistyring Sviktende oversikt og kontroll over økonomien Kommunen forvalter store verdier IKT Ustabil IT-drift og sårbarhet pga. tilgang på kompetanse IT-systemet viktig for at kommunen skal fungere Botilbud for vanskeligstilte Manglende oppfyllelse av Store konsekvenser for de Byggesaker Byggeprosjekter målene i kommuneplanen Manglende etterlevelse av regelverk og tidsfrister Kommunens styring i forhold til økonomiske rammer og framdrift det gjelder. Viktig med likebehandling. Mister gebyrinntekter ved oversitting av frister Viktig for omdømmet at rammene holdes VAR Fare for dårlig vannkvalitet Vil event. ramme innbyggerne. Selvkost-avgifter Manglende etterlevelse av selvkostprinsippet Vedlikehold Risiko for manglende vedlikehold av kommunale bygg og offentlige rom Forringer verdiene og belaster framtidige generasjoner. Energikostnader og inneklima. Kommunestyret ga kontrollutvalget fullmakt til å kunne vedta prosjekter med andre temaer.

5 På bakgrunn av planen for forvaltningsrevisjon vedtok kontrollutvalget i januar 2009 prosjektet selvkost avgifter og gebyrer og rapporten ble behandlet i utvalget i mars Tidligere forvaltningsrevisjonsrapporter i Frogn: 2009: Kvalitet i tilbudet til beboere i institusjon Mottak og integrering av flyktninger 2008: Virkningene av forebyggende arbeid mot rusmisbruk Hjemmebaserte tjenester 2007: Barn i fosterhjem Vedlikehold av kommunale bygg 2006: Psykiatritilbudet i Frogn kommune Likebehandling i byggesaker i Frogn kommune 2005: Fornuftig bruk av konsulenttjenster Renovasjonsutgifter i fem Follo-kommuner Rapportene tilbake til 2006 kan leses på FIKS sine internettsider: Til utvalgets orientering har de andre utvalgene i Follo ifølge FDR vedtatt følgende temaer for sine prosjekter i 2010: -Offentlige anskaffelser (Oppegård, Enebakk og Ski) - Barnevern (Frogn) - Selvkost, avgifter og gebyrer ( Frogn) - Vann og avløp (Ski) -Prosjektstyring (Enebakk) (tilleggsfinansiering). -Anskaffelser (Vestby - konkurranseutsatt): Kvaliteten i sykehjemstilbudet (Vestby konkurranseutsatt) 2011: Ås har som tema for 2011 vedtatt byggesaksbehandlingen i Ås kommune Sekretariatet vil peke på at i rapporten 85 tilrådingar.. blir forvaltningsrevisjon av internkontrollsystemet i kommunene framholdt som et tema for forvaltningsrevisjon som bør vurderes. Innstilling: Kontrollutvalget velger som tema for forvaltningsrevisjon i Kontrollutvalget vektlegger en belysning av følgende problemstillinger:....

6 Revisjonen bes legge fram et forslag til prosjektplan for denne revisjonen. Vedlegg: Handlingsplanen for forvaltningsrevisjon

7 Sak 21/10 Selskapskontrollen Saksutredning: FIKS er tillagt selskapskontrollen for deltakerkommunene. I 2007/2008 gjennomførte vi den første selskapskontrollen avgrenset til fire selskap. Samtidig så vi på oppfølgingen av de kommunale selskapene i alle deltakerkommunene. I 2009 gjennomført vi en kontroll av samtlige, aktuelle selskap i regionen. Den siste kontrollen baserte seg på en handlingsplan for selskapskontroll for perioden I kommunestyrets vedtak (sak 82/08) om handlingsplanen ble kontrollutvalget gitt i fullmakt å foreta endringer i planperioden. I forbindelse med den første selskapskontrollen i 2007/2008 sluttet kommunestyrene seg til rapportenes anbefalinger om bl.a. å videreutvikle sine eierstrategier for selskapene. Sekretariatet har sett at blant annet denne rapporten ga støtet til en omfattende prosess i mange Follo-kommuner og i Follorådet i forhold til de kommunale selskapene. I henhold til planen skal kontrollen i 2010 avgrenses til fire selskap og disse skal undergis en generell kontroll. Med bakgrunn i den omfattende kontrollen som ble gjennomført i 2009 foreslår vi at man for 2010 heller fokuserer på i hvilken grad kommunen har fulgt opp sine vedtak blant annet i forbindelse med rapportene om selskapskontroll og andre vedtak de har gjort vedr. sine selskaper i de siste årene. Neste år kan man igjen kontrollere selskapene mer direkte. Aktuelle problemstillinger for årets kontroll: 1. Hva slags kontroll fører kommunen med sine eierinteresser? a. Hva slags rutiner har kommunen etablert for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? b. Blir rutinene fulgt og gjøres evalueringer regelmessig om de er gode nok 2. Skjer en oppfølging av selskapene utover deltakelse på generalforsamling/representantskap? 3. Hva slags rolle spiller rådmannen ved oppfølgingen av selskapene? 4. Hvem er eierrepresentant i selskapene? 5. Hvordan blir kommunestyret holdt orientert om selskapene? 6. Er kommunen tilfreds med selskapenes rapportering til sine eiere? Beskriv hva slags rutiner som er etablert og forskjeller mellom selskapenes rapportering. 7. Arkiveres dokumenter fra selskapet i kommunens arkiv? Hvilke dokumenter arkiveres? 8. Har kommunen vedtatt en ordning med eiermelding for sine selskaper. I tilfelle nei, hvorfor ikke?

8 9. Gis eierrepresentantene opplæring? Regelmessig? 10. Hvordan behandles selskapenes budsjetter i kommunen? Sekretariatet vil gjerne ha innspill fra kontrollutvalgets medlemmer om aktuelle spørsmål i denne saken. Vi foreslår at spørsmålene sendes rådmannen som blir bedt om å svare skriftlige. Når svaret foreligger bør saken settes opp på dagsorden i kontrollutvalget og rådmann og ordfører inviteres til en dialog med utvalget. Denne saken ble også drøftet i styremøtet for FIKS den 8. september d.å. Innstilling: Opplegget for selskapskontrollen 2010 godkjennes. Ås, den 16. september 2010 Jan T. Løkken /s/ Sekretær Vedlegg: Handlingsplan for selskapskontroll

9 Sak 22/10 Oppfølging av rapporten om 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane Saksutredning: Innstillingen er tidligere lagt fram for utvalget som orienteringssak (15. mars d.å.) og Bjørn M. Birkeland orienterte om de mest relevante anbefalingene for utvalget i møtet 26. april. Rapporten var også hovedtema på faglig forum i høst. Mange av tilrådingane /anbefalingene for å styrke kontrollarbeidet i kommunene, kan settes ut i livet uten endringer av sentrale lover etc. Kontrollutvalget i Frogn har allerede satt ut i livet flesteparten av anbefalingene som gjelder kontrollutvalgets eget arbeid: - Utvalget har åpne møter (Anbefaling 8) - Forvaltningsrevisjonsrapportene legges ut på internett (FIKS og FDR) så snart de er behandlet i kontrollutvalget (55) - Revisjonen rapportere om utført arbeid og planer for revisjonsarbeidet (58) - Kontrollarbeidet, og ikke partipolitikken, preger møtene (74) - Utvalgene sender kopi av møteinnkallingene til rådmannen (77) - Rådmannen ble trukket med i en dialog om overordnede analysene for forvaltningsrevisjon og valg av forvaltningsrevisjonsprosjekter, jf. sak 20/09 (78). Arbeidsgruppa skriver et annet sted at kontrollutvalget bør evaluere seg selv og få fram hva de kan gjøre bedre. Kontrollutvalget gjennomførte en slik evaluering i fjor høst, jf. sak 20/09. Evalueringen førte til en ny gjennomgang av utvalgets strateginotat. Sekretariatet mener kontrollutvalget bør vurdere om en slik egenevaluering skal gjøres med jevne mellomrom. Andre anbefalinger vedr. kontrollutvalget som bør vurderes: Sekretariatet mener medlemmene gjennom perioden har fått både veiledning og opplæring ( Tilråding/Anbefaling 2 og 3), men det er klart at enda mer kan gjøres på dette feltet. Etter valget av nye kontrollutvalg neste høst har styret for FIKS foreslått å arrangere en samling over to dager for kontrollutvalgene Follo. Sekretariatet vil komme tilbake med forslag om midler til dette i budsjettet for kontroll og tilsyn i Flere av anbefalingene angår kommunestyrets valg av kontrollutvalg: 1. KU bør velges på det konstituerende møtet. 4. Hver kommune bør drøfte slags yrkes- og organisasjonserfaring, utdanning etc. en bør få med i kontrollutvalget. 5. Hver kommune bør drøfte hvor mange medlemmer det bør være i kontrollutvalget 7. Leder og styremedlemmer i kommunalt eide selskap bør ikke sitte i kontrollutvalget. I rapporten drøftes også behovet for at flertallet i kontrollutvalget skal komme fra opposisjonen (s. 41), om mindretallet i utvalget skal ha spesielle rettigheter (s. 42) til blant annet å få undersøkt en sak nærmere. Disse drøftingene munner ikke ut i noen konkrete

10 anbefalinger. Flertallet i arbeidsgruppa går imot at det skal være spesielle kompetansekrav til medlemmene. I Frogn ble kontrollutvalget valgt på det konstituerende møtet den Anbefaling nr. 1 er derfor ivaretatt. Valgene på de ulike styrer, råd og utvalg skjedde etter innstilling fra en valgkomite oppnevnt av kommunestyret. Vedr. Anbefaling 7: Bakgrunnen for anbefalingen er at et tilsynsansvar via kontrollutvalget vanskelig kan kombineres med å forsvare et selskaps interesser som styremedlem. Kontrollutvalgets leder er samtidig leder og medlem av styret for FDR. Denne anbefalingen vil kunne ha virkning for sammensetningen av styret for FIKS som i dag skal bestå av kontrollutvalgenes ledere. Sekretariatet viser til at FIKS er kontrollutvalgets eget sekretariat og det er da naturlig at kontrollutvalgets leder er medlem av styret for FIKS. Sekretariatet er usikker på hvordan eventuelle anbefalinger vedr. 4, 5 og 7 fra kontrollutvalget eventuelt skal legges fram for kommunestyret i forbindelse med konstitueringen. Vi går ut fra at kommunestyret/valgkomiteen uansett vurderer flere av de temaene som anbefalingene overfor reiser. Anbefalinger vedr. Sekretariatet Anbefaling 9. Ordningen med egne sekretariat bør evalueres. Kommentar: Denne anbefalingen gjelder en nasjonal evaluering. FIKS er tidligere blitt evaluert av utvalgene (2007) og styret for FIKS kan event. ta initiativ til å få gjort dette igjen. Anbefaling 10. Kompetanse og ressurstilgang bør kartlegges nasjonalt. Kommentar: Lokalt gjøres dette av FIKS styret og årlige budsjett. Anbefaling 11. Verken kontrollutvalgsmedlemmer eller kommunestyremedlemmer bør være sekretær for utvalget. Fra før er det forbud mot at kommuneadm. og revisor har denne oppgaven. Kommentar: Sekretariatet viser til at FIKS sikrer at dette er ikke er en problemstilling i Follo. Anbefalinger vedr. Internkontrollen. Internkontrollen er en sentral del av rapporten og 26 av anbefalingene gjelder dette området. Det er rådmannen som generelt har ansvaret for internkontrollen i administrasjonen. Vi foreslår at kontrollutvalget ber rådmannen om en skriftlig rapport om internkontrollsystemet hvor blant annet følgende problemstillinger belyses: - Beskrivelse av internkontrollsystemet - omfanget av ressurser som er avsatt til utvikling, vedlikehold og kvalitetssikring av internkontrollen. - kvalitetssikring og dokumentasjon. - risikoanalyse - Forholdet mellom formell og uformell kontroll. - Informasjon til ledere og medarbeidere. - Reaksjon på avvik og brudd.

11 - Rapportering av arbeidet til kommunestyret. - Eventuelle planer for videreutvikling. Samtidig bør kontrollutvalget be om en skriftlig redegjørelse fra distriktsrevisjonen om deres kontroll av internkontrollen i kommunen. Jf. anbefaling 50 om at revisjonen bør definere sine oppgaver i forhold til internrevisjonen nærmere. Det bør også etter hvert vurderes om kommunens internkontrollsystem kan bli gjenstand for en forvaltningsrevisjon, jf. anbefaling 49. Anbefalinger vedr. regnskapsrevisjon: Anbefaling 39. Kontrollutvalget bør veiledes om hva revisor gjør i regnskapsrevisjonen. Sekretariatets kommentar: Utvalget får rapporter og planer, men sekretariatet mener det også vil være nyttig om revisjonen mer i detalj redegjør for metodikken i sitt arbeid. Anbefaling 40. KU bør veiledes om sitt påse-ansvar overfor regnskapsrevisor. Kommentar: Det er kommet rundskriv og annen info om dette temaet fra NKRF o.a. Sekretariatet foreslår at dette settes opp som egen sak i utvalget og at sekretariatet forbereder saken. Anbefaling 41, 42, 46, 47 og 50 forutsetter oppfølging på nasjonalt plan. Sekretariatet har ikke kommentert forslagene, men det er selvsagt ingen ting i veien for at utvalget kan avgi uttalelser om disse anbefalingene. Anbefaling 43 og 44. Revisor må sørge for tilstrekkelig faglig kompetanse og eierne bør vurdere størrelsen på revisjonsenheten, bl.a. ut fra behovet for et sterkt fagmiljø Kommentar: Kompetansekravene er gitt i forskriften, men ajouorholdet av kompetansen bør for eksempel revisor kunne orientere om i rapporten for regnskapsåret. Anbefaling 45. Kontrollutvalget bør be revisor orientere om sitt interne kvalitetsarbeid. Kommentar: Bør dette bli en årlig foreteelse for eksempel. i årsrapporter/planer? Anbefaling 48: Kommunene bør vurdere å skifte oppdragsansvarlig revisor senest hvert 7. år. Kommentar: Revisjonen velger oppdragsansvarlig revisor for det enkelte oppdrag. Distriktsrevisjonen bør gi en tilbakemelding om hvordan dette eventuelt kan gjøres. Anbefalinger vedr. forvaltningsrevisjon Sekretariatets kommentar: Flesteparten av de anbefalingene som gjelder lokale tiltak er iverksatt i Follo: Rapportene skal være lett å lese (52), risikoanalyse skal ligge til grunn (53), veiledning til kontrollutvalget om overordnet analyse ble gjort svært grundig fra FDRs side (54), rapportene legges ut på internett (55), gode bestillinger har vært tema på kurs og konf. i NKRF regi (56), revisjonen legger fram prosjektplaner (58), distriktsrevisjonen står for de overordnede analysene (59). Rapporten har ikke anbefalinger vedrørende omfanget av forvaltningsrevisjonen.

12 I anbefaling 57 foreslås det at revisjonen bør orientere kontrollutvalget hvordan arbeidet med forvaltningsrevisjon er organisert med tanke på høyest mulig kvalitet. Kommentar: Her kunne en også føye til og til riktig/lavest mulig pris. Anbefalinger vedr. selskapskontroll: Anbefaling 61, 64, 66, 67, 68, 69, 70 er rettet mot departementet. Det er likevel ikke noe i veien for at kommunene kan iverksette flere av tiltakene på frivillig basis. Sekretariatet har ikke vurdert disse anbefalingene. Anbefaling 62 Adm. sjefen bør sørge for at folkevalgte og innbyggerne lett kan finne info. om selskap hvor kommunen har eierinteresser. Kommentar: Sekretariatet viser til egen sak om Seleskapskontrollen 2011 som hvor denne anbefalingen kan følges opp. Anbefaling 63: Selskapskontrollen bør samordnes. Kommentar: FIKS er tillagt selskapskontrollen i Follo. Anbefalinger vedr. de kirkelige fellesråd. Dette faller utenfor kontrollutvalgets arbeidsområde. Anbefalinger vedrørende samspillet mellom kontrollutvalget og kommunestyret Anbefaling 73. Kommunestyret må sette av tilstrekkelig med ressurser til kontrollutvalgets arbeid, bla. til regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Kommentar: Minner om utfordringene vedr. ressurser til forvaltningsrevisjon. Dette kan event. tas opp i forbindelse med budsjettforslaget for Anbefaling 75 behov for veiledning om rollen. Kommentar: Gjelder vel også kommunestyret Anbefaling 76 Kommunestyret må ta ansvaret for en velfungerende egenkontroll og tilstrekkelige bevilgninger. Kommentar: Veldig generell oppfordring! Anbefaling om samspillet mellom kontrollutvalget og administrasjonen Anbefaling 77 og 78 er begge ivaretatt i Frogn, jf. første del av denne saksutredningen. Anbefalinger om samspillet mellom revisjonen og adm. sjefen. Anbefaling 79 Veiledning til kontrollutvalget om revisors arbeid etc. Kommentar: Mye er ivaretatt allerede, men kan sikkert settes bedre i system. Anbefaling 80 og 81 gjelder offentliggjøring av dok. forutsetter nasjonale tiltak

13 Anbefalinger om samspillet mellom egenkontrollen og fylkesmannen Kommentar: Det er en prosess i gang mellom fylkesmannen, revisjonen og kontrollsekretariata om hvordan bla. kontrollutvalgene kan bli holdt bedre informert om Tilsynsrapporter fra fylkesmannen. Innstilling: 1. Kontrollutvalget tar rapporten om 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane til orientering. 2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en skriftlig orientering om internkontrollen i kommunen. 3. Distriktsrevisjonen bes gi utvalget en orientering om: - hvordan regnskapsrevisjonen gjennomføres og om metodikken i dette arbeidet. - sitt interne kvalitetsarbeid - sitt syn på regelmessig skifte av oppdragsansvarlig revisor - hvordan forvaltningsrevisjonen gjennomføres med sikte på optimal kvalitet og pris. 4. Sekretariatet bes - forberede en sak om kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor. - foreslå midler til opplæring av det nye kontrollutvalget høsten Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre en egenevaluering hvert andre år, neste gang våren 2011 og ber sekretariatet forberede en sak om dette Ås, den 16. september 2010 Jan T. Løkken /s/ Sekretær Vedlegg: Rapporten 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunene. (Kun til medlemmene). Rapporten kan også leses på Kommunal- og regionaldept. Internettsider.

14 Sak 23/10 Orienteringssaker Vedlegg: 1. Godkjent protokoll fra kontrollutvalgsmøtet den 26. april FDR: styrets årsberetning for 2009 og årsregnskap for Kopi av FDRs revisjonsrapport pr. 31.desember 2009datert 26. april 2010 og kommunens svar av 10.juni. 4. Kopi av brev til kommunestyret av 3. juni d.å. fra FIKS med årsrapport og regnskap for Aktivitetsplanen pr. 20.september 2010 Diverse: 1. Faglig forumsmøte 25. august. Hele utvalget deltok. Deltakerne oppfordres tl å gi en muntlig oppsummering i møtet. 2. Nesodden kommunestyret har enstemmig vedtatt å søke om medlemskap i FIKS. Samarbeidet starter opp allerede i høst. Medlemskapet skal godkjennes av kommunestyrene i medlemskommunene. 3. Ås og Nesodden har søkt om medlemskap i Follo distriktsrevisjon. Innstilling: Orienteringssakene tas til orientering. Ås, den 16. september 2010 Jan T. Løkken /s/ Sekretær

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 05.10.2010

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 05.10.2010 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 05.10.2010 Fra KU-sak: 19/10 Fra kl.: 19.00 Til KU-sak: 25/10 Til kl.: 20.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl MØTEINNKALLING har møte i Rådmannskontorets møterom 02.02.2010 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. Kommuneloven 77 nr. 8. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på Servicetorget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl ÅS KOMMUNE Kontrollutvalget KU-sak 19/10 MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 05.10.2010 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. Kommunelovens 77 nr. 8.

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 3. september 2008 kl 18:00 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører! Publikum bes ta kontakt på tlf. 92 01 64

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 120/10 Tid: 12. oktober 2010 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen M Ø T E I N N K A L L I N G NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg MØTEINNKALLING Ås kontrollutvalg Dato: 24.01.2017 kl. 18:00 Sted: Krise- og incestsenteret i Follo, Langbakken 9 i Ås Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING Nesodden kontrollutvalg

MØTEINNKALLING Nesodden kontrollutvalg MØTEINNKALLING Nesodden kontrollutvalg Møtetid: 10.02.2016 kl. 17:15 Møtested: Møterom Hasle i Tangenten Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 22. oktober 2008 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører (med unntak av saker som er unntatt offentlighet)!

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 1 KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommunelovens 77 om Kontrollutvalget.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 08.03.2011 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. kommunelovens 77 nr. 8- Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008

KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 1 KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 2 Kommuneloven 77 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 113/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 3. juni 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf.

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget Tid: 23. mars 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 38/11 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 1 KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G

M Ø T E I N N K A L L I N G K O N T R O L L U T V A L G E T I F R O G N K O M M U N E Til kontrollutvalgets medlemmer og 1. varamedlemmer M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 110/11 Tid: 6. juni 2011 kl 18.00 Sted: Møterom Oscarsborg,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2013

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2013 KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2013 1 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret sørge for det løpende tilsynet med forvaltningen av kommunen.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 09.11.2010 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. Kommuneloven 77 nr. 8. Saksdokumentene ligger til offentlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg MØTEINNKALLING Dato: 13.06.2017 kl. 18:00 Sted: Lille sal i Kulturhuset Ås kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 1 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 10.11.2009 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. kommuneloven 77 nr. 8. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 1 KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 68/10 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 9. juni 2010 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf. 959

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 18/11 Tid: 9. februar 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 25 /10 Bjørn Espen Opheim Dagfrid Hammersvik M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 17. mars 2010 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl MØTEINNKALLING har møte i Rådmannskontorets møterom 20.01.2009 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker. Saksliste: Utv.sak nr. 1/09 09/58 KOMMUNENS BEHANDLING AV REGULERINGSPLANER Utv.sak nr.

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 10.11.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 10.11.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 10.11.2009 FRA SAKSNR: 26/09 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 30/09 TIL KL: 20.50 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 34/11 Tid: Sted: Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 (Merk!) Formannskapssalen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 1 KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommunelovens 77 om Kontrollutvalget.

Detaljer

Daglig leder Norges Kommunerevisorforbund

Daglig leder Norges Kommunerevisorforbund KRDs arbeidsgruppe for vurdering av egenkontrollen i kommuner og fylkeskommuner Kontrollutvalg og revisor Ole Kristian Rogndokken Daglig leder Norges Kommunerevisorforbund Disposisjon Mandat Anbefalinger

Detaljer

MØTEINNKALLING Oppegård kontrollutvalg

MØTEINNKALLING Oppegård kontrollutvalg MØTEINNKALLING Oppegård kontrollutvalg Møtetid: 28.01.2016 kl. 18:00 Møtested: Formannskapssalen i Rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING Frogn kontrollutvalg

MØTEINNKALLING Frogn kontrollutvalg Møtetid: 01.02.2016 kl. 14:00 Møtested: Frogn rådhus MØTEINNKALLING Frogn kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert på

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 21.10.2008 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker. Saksliste: Utv.sak nr. 24/08 08/2379 REVISORS EGENVURDERING AV UAVHENGIGHET

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ås kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL. Ås kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Ås kontrollutvalg Møtetid: 12.09.2017 kl. 18:00 Sted: Lille sal i Kulturhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Einride Berg (Ap), Håkon L. Henriksen (H),

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg MØTEINNKALLING Ås kontrollutvalg Dato: 31.10.2017 kl. 18:00 Sted: Store sal (kommunestyresalen) Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert

Detaljer

MØTEINNKALLING Vestby kontrollutvalg

MØTEINNKALLING Vestby kontrollutvalg MØTEINNKALLING Vestby kontrollutvalg Møtetid: 27.01.2016 kl. 17:00 Møtested: Formannskapssalen i Vestby rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter

Detaljer

Saksliste Saker til behandling 25/17 Oppfølging av fellesmøtet med Oppegård KU 3 26/17 Revisjonens rapport pr /17 Møteplan høsten 2017

Saksliste Saker til behandling 25/17 Oppfølging av fellesmøtet med Oppegård KU 3 26/17 Revisjonens rapport pr /17 Møteplan høsten 2017 MØTEINNKALLING Ski kontrollutvalg Dato: 29.05.2017 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen i Ski rådhus Møtet holdes i etterkant av fellesmøtet med Oppegård KU. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 1 KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE 1 PROTOKOLL fra møtet mandag 31. oktober 2011 kl. 18.30 20.10 Til stede: Fravær: Observatør: Fra sekretariatet: Roar Thun, leder Helge Underland, nestleder Geir Hammer Alexander

Detaljer

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2010 30. september 2010 Arkivkode 4/1 10 Journalnr. 2010/10014-17 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Heidi Aspenes, leder Rolf Johansen, nestleder Anne Kari Iversen, medlem Vefik

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 29.01.2008 kl 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 29.01.2008 kl 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 29.01.2008 kl 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker Saksliste: 1/08 08/189 ORIENTERING OM FINANSFORVALTNINGEN I

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 44 /10 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: Sted: 21. april 2010 kl 19:00 NB! Merk tidspuktet! Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 1 KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 29.01.2008 FRA SAKSNR: 1/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 8/08 TIL KL: 21.15 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: eller på mobil Møteinnkalling. Møteprotokoll. Saker til behandling

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: eller på mobil Møteinnkalling. Møteprotokoll. Saker til behandling Møteinnkalling Bamble kontrollutvalg Dato: 23.05.2016 kl. 9:00 Møtested: Rådhuset, møterom Synken Arkivsak: 15/09763 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Ås kontrollutvalg

MØTEINNKALLING Ås kontrollutvalg Møtetid: 15.03.2016 kl. 18:00 Møtested: Lille sal i Kulturhuset MØTEINNKALLING Ås kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VESTBY. Saksutskrift. skriftlig saksbehandling. Budsjett for kontroll og tilsyn 2018

KONTROLLUTVALGET I VESTBY. Saksutskrift. skriftlig saksbehandling. Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 KONTROLLUTVALGET I VESTBY Arkivsak-dok. 17/00195-1 Saksbehandler Jan T. Løkken Saksutskrift skriftlig saksbehandling Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 Saksgang Møtedato Saknr 1 Vestby kontrollutvalg

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NESODDEN KOMMUNE ÅRS RAPPORT 2015

KONTROLLUTVALGET I NESODDEN KOMMUNE ÅRS RAPPORT 2015 KONTROLLUTVALGET I NESODDEN KOMMUNE ÅRS RAPPORT 2015 1 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992

Detaljer

MØTEINNKALLING Ski kontrollutvalg

MØTEINNKALLING Ski kontrollutvalg MØTEINNKALLING Møtetid: 26.01.2016 kl. 18:00 Møtested: Rådhuset - Møterom 2 i 1. etg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert på www.follofiks.no.

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 64/10 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 19. mai 2010 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf. 959

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 18.01.2011 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 18.01.2011 kl. 19.00 MØTEINNKALLING har møte i Rådmannskontorets møterom 18.01.2011 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. kommuneloven 77 nr 8. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på servicetorget,

Detaljer

MØTEINNKALLING Ås kontrollutvalg

MØTEINNKALLING Ås kontrollutvalg Møtetid: 09.02.2016 kl. 18:00 Møtested: Lille sal i Kulturhuset MØTEINNKALLING Ås kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014

KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 1 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 9. november 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen Jnr. 192/11 Arkiv 411 Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 08.09.2009 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. Kommuneloven 77, nr. 8. Saksdokumentene ligger til offentlig

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 13. august 2008 kl 18:00 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører! Publikum bes ta kontakt på tlf. 92 01 64

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 42/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 4. mars 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf. 92

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2016

KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2016 KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2016 1 Kontrollutvalgets oppgaver Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ski kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL. Ski kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Møtetid: 05.09.2017 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Ski kontrollutvalg Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Lars Christian Bilet (FrP), Roar Thun (Ap),

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Tolga kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 1. desember 2016, Sak 31/16 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2015

KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2015 KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2015 1 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 02.01.2012 12/003 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 10. januar 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Støtt, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr.141 /10 Tid: 3. november 2010 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen M Ø T E I N N K A L L I N G NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Styret i FIKS

MØTEPROTOKOLL Styret i FIKS MØTEPROTOKOLL Styret i FIKS Møtetid: 05.03.2014 kl. 18:00 Sted: Møterommet i 3. etg., Erik-Johansen-bygget, Rådhusplassen 29 i Ås Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7. Møtende medlemmer: Roar

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 7. mars 2011 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2011/11026-10 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Rolf Steinar Heggeli, leder Else Nyby, nestleder Ottar Grimstad, medlem Kari Berg, varamedlem

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 97/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 6. mai 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf. 95

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NESODDEN KOMMUNE ÅRS MELDING 2010

KONTROLLUTVALGET I NESODDEN KOMMUNE ÅRS MELDING 2010 KONTROLLUTVALGET I NESODDEN KOMMUNE ÅRS MELDING 2010 1 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Oppegård

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Oppegård MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Oppegård Møtetid: 06.05.2014 kl. 18:00 Sted: Rådhuset, møterommet i 1. etasje Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. Møtende medlemmer: Berit Alfsen (H), Elisabeth

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008

KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 1 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Frogn kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Frogn kontrollutvalg Møtetid: 10.02.2014 kl. 16:30 18:30 Sted: Møterom Fraunar i Rådhuset MØTEPROTOKOLL Frogn kontrollutvalg Møtende medlemmer: Ludolf Bjelland (H), Tone Merete Hansen (Ap), Kristin Raanaas Reklev (H), Sigbjørn

Detaljer

Årsplan Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune

Årsplan Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Moer sykehjem, møterom kl

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Moer sykehjem, møterom kl MØTEINNKALLING har møte i Moer sykehjem, møterom 1 14.12.2010 kl. 18.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. kommuneloven 77 nr. 8. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på servicetorget

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan

Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalget i Rendalen kommune INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVARS OGARBEIDSOMRÅDE...

Detaljer

Årsplan Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune

Årsplan Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder

Detaljer

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2010 KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, som på vegne av kommunestyret skal føre det løpende tilsynet med den

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007

KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 1 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalgets årsmelding 2016

Siljan kommune Kontrollutvalgets årsmelding 2016 Siljan kommune Kontrollutvalgets årsmelding 2016 Temark Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 1. INNLEDNING Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2016. Denne skal gi et bilde

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NESODDEN KOMMUNE ÅRS RAPPORT 2014

KONTROLLUTVALGET I NESODDEN KOMMUNE ÅRS RAPPORT 2014 KONTROLLUTVALGET I NESODDEN KOMMUNE ÅRS RAPPORT 2014 1 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 26.11.2010 10/599 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Fredag 26. november 2010 kl. 09.00 10.30 Møtested: Møterom 1.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte ved Moer sykehjem, møterom 1 og kl

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte ved Moer sykehjem, møterom 1 og kl MØTEINNKALLING har møte ved Moer sykehjem, møterom 1 og 2. 15.12.2009 kl. 18.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på servicetorget og Ås bibliotek,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007

KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 1 KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 2 1.1 Kommuneloven 77 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2011

KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2011 1 KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2011 2 1.1 Kommuneloven 77 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992

Detaljer

Leder forvaltningsrevisjon Inger Berit Faller Kjell Nordengen, sekretær

Leder forvaltningsrevisjon Inger Berit Faller Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 25. mars 2014, kl. 18.00 Sted Fet rådhus, formannskapssalen Tilstede Helge Ullerud, leder medlemmer Grethe Holterhuset, nestleder Nils Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad

Detaljer

Høyringssvar til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen)

Høyringssvar til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen) Våler kommune Kommunal og regionaldepartementet Dato: 15.09.2011 Vår ref: 11/1239-2 Deres ref: Saksbeh. tlf: Per Olav Lund Høyringssvar til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen)

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Alvdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 24. november 2016, Sak 36/16 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestby

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestby MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestby Møtetid: 15.09.2014 kl. 15:00 Sted: Møterom i 2.etasje i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Siri Hov Eggen (Ap), Grethe

Detaljer

KONTROLLUTVALGET. Daglig leder Nina Neset, Romerike Revisjon IKS Rådgiver Kjell Nordengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

KONTROLLUTVALGET. Daglig leder Nina Neset, Romerike Revisjon IKS Rådgiver Kjell Nordengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS Møtebok Tid Onsdag 26. november 2014, kl. 08.00 Sted Rælingen rådhus, møterom Bjørnholt Tilstede Torbjørn Øgle Rud, leder medlemmer Herbjørn Karlsen, nestleder Yngve Halvorsen Anne Grethe Mathisen Tilstede

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/141 Møtedato/tid: 31.10.2013, kl. 16:00 Møtested: Møtedeltakere: Rådhuset, Formannskapssalen Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt

Detaljer

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 9.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning 2/09 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 3/09

Detaljer

Årsplan Kontrollutvalget i Sørum kommune

Årsplan Kontrollutvalget i Sørum kommune Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 11.12.2007 FRA SAKSNR: 22/07 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 31/07 TIL KL: 20.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

SAKNR. SAKSTITTEL. Eventuelle forfall meldes Inter Revisjon Gudbrandsdal AS telefon Vinstra, 17. februar 2011

SAKNR. SAKSTITTEL. Eventuelle forfall meldes Inter Revisjon Gudbrandsdal AS telefon Vinstra, 17. februar 2011 RINGEBU KOMMUNE INNKALLING TIL MØTE I : Tid: Torsdag 24. februar 2011. Klokken: 09.00. Møtested: Ringebu rådhus, grønt møterom. SAKLISTE SAKNR. SAKSTITTEL TYPE Møteinnkalling og sakliste Godkjenning av

Detaljer

MØTEINNKALLING. 02.12.2008 kl. 19.00. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på Ås bibliotek og Servicetorget.

MØTEINNKALLING. 02.12.2008 kl. 19.00. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på Ås bibliotek og Servicetorget. MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom NB! Det vil bli servert en juletallerken og møtestedet kan bli endret. Nærmere beskjed kommer via e-post. 02.12.2008 kl. 19.00 Møtet

Detaljer

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 31. januar 2017. Klokken: 09.00 - ca 11.00. Møtested: Ringebu rådhus, møterom Kvitfjell SAKLISTE SAKNR. SAKSTITTEL

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET"

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. Møtebok Sted: Hurdal Rådhus, møterom i 2 etg. Tid: Fredag 11.9.2015, kl. 08:00 10:40. Tilstede Arne Solsrud (leder) medlemmer Jorunn Larsen Glosli (nestleder) Tilstede varamedlemmer Forfall Geir Mosteid

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Grimstad kontrollutvalg Dato: 08.09.2015 kl. 9:00 Møtested: Kommunehuset, Formannskapssalen Arkivsak: 15/10152 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer