KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E"

Transkript

1 Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 44 /10 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: Sted: 21. april 2010 kl 19:00 NB! Merk tidspuktet! Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf Til behandling: Sak 12/10 Protokoll fra møtet 17. mars 2010 Sak 08/10 Dialog med ordføreren Sak 13/10 Forvaltningsrevisjon 2010 valg av revisor Sak 14/10 Orienteringssaker Eventuelt Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til sekretæren 14. april 2010 Liv Løberg /s./ Leder Jan T. Løkken Sekretær Kopi: Ordfører Rådmann BDO AS

2 Sak 12/10 Protokoll fra møtet 17. mars 2010 Saksutredning: Sekretæren sendte et forslag til protokoll til utvalgets medlemmer via e-post den 18. april. Ingen endringsforslag framkom. Pga. forfall fra de andre medunderskriverne ba sekretariatet om at Gunvor Vedvik skrev under protokollen sammen med lederen. Vi ser nå at vi ikke har mottatt en signert protokoll i retur. Utvalgets vedtak i sak 10/10 er oversendt rådmannen med kopi til helse- og barnevernsjefen. Øvrig oppfølging, se dagens møtekart. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 17. mars 2010 godkjennes. Ås, den 14. april 2010 Jan T. Løkken /s./ Sekretær Vedlegg: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 17. mars 2010.

3 KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i Vestby rådhus onsdag 17. mars 2010 kl kl Til stede: Liv Løberg (leder) Lars Johan Rustad (sak 11/10) Gunvor Vedvik Dagfrid Hammersvik (vara) Bjørn Espen Opheim (vara) Forfall: Bjørg Sellevoll Paal Jargel Fra sekretariatet: Jan T. Løkken Fra BDO AS: Hovedrevisor Stein Jøraandstad (ikke sak 09/10) Innkalling og dagsorden ble godkjent Sak 07/10 Protokoll fra møtet 27. januar 2010 Vedtak: Sak 08/10 Behandling: Vedtak: Protokollen fra kontrollutvalgets møte den 27. januar 2010 godkjennes. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Dialog med ordføreren Ordførerens redegjørelse ble tatt til orientering. Ordføreren uteble fra møtet. Saken ble utsatt. Sak 09/10 Forvaltningsrevisjon 2010 rammer for prosjektene 1. Kontrollutvalget godkjenner vedlagte forslag til brev med invitasjon til å gi tilbud om forvaltningsrevisjon. Invitasjonen sendes de fire selskapene som er foreslått i saksutredningen. 2. Kontrollutvalget behandler tilbudene på et møte den 21. april d.å.

4 Behandling: Vedtak: Sak 10/10 Behandling: Vedtak: Forslaget om et ekstra møte den 21. april fikk utvalgets tilslutning. Møtet holdes fra kl Kontrollutvalget godkjenner vedlagte forslag til brev med invitasjon til å gi tilbud om forvaltningsrevisjon. Invitasjonen sendes de fire selskapene som er foreslått i saksutredningen. 2. Kontrollutvalget behandler tilbudene på et møte den 21. april d.å. fra kl Oppfølging av barn i fosterhjem status og avvik Kontrollutvalget tar helse- og barnevernsjefens brev til orientering. Dagfrid Hammersvik fremmet et forslag til vedtak som fikk utvalgets tilslutning. Kontrollutvalget ber om en redegjørelse for hvilke resultater som ble oppnådd etter at purring på tilsynsførere ble foretatt. Utvalget er videre bekymret for at tilsynsførers sykdom er årsak til at tilsynsbesøk utelates og ber om en orientering for rutinene som følges. Sak 11/09 Vedtak: Orienteringssaker Orienteringssaken tas til orientering. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Eventuelt Liv Løberg orienterte fra møtet i kommunestyret 15. mars d.å. med kommunalt eide selskaper. Utvalget ba om å få tilsendt siste årsrapport og årsregnskap for Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Vestby, den 25. mars 2010 Liv Løberg leder Gunvor Vedvik

5 Sak 08/10 Dialog med ordføreren Saksutredning: Ordfører John Arthur Ødbehr har sagt ja til vår invitasjon om å komme i utvalget for å orientere om aktuelle saker i kommunen og å ha en dialog med utvalget. Ordførerens redegjørelse tas til orientering. Ås, den 14. april 2010 Jan T. Løkken /s./ Sekretær

6 Sak 13/10 Forvaltningsrevisjon 2010 valg av revisor Saksutredning: Kommunestyret sluttet seg 2. februar 2009 til kontrollutvalgets forslag til handlingsplan for forvaltningsrevisjon Kommunestyret fulgte i budsjettet for 2010 opp kontrollutvalgets forslag om å avsette midler til to forvaltningsrevisjonsprosjekter med en kostnadsramme på til sammen kr ,- inkl. mva. BDOs avtale med Vestby kommune er avgrenset til regnskapsrevisjon. I henhold til kommuneloven 78 nr. 4 er det kommunestyret som velger revisor. Jf. også forskrift om revisjon 6. Kontrollutvalget vedtok i sak 09/10 rammene for prosjektene i 2010 som skulle være henholdsvis anskaffelser og kvaliteten på sykehjemstilbudet. Formål og problemstillinger for de to prosjektene ble listet opp i invitasjonen til selskapene som også ble vedtatt. Utvalget ba sekretariatet innhente tilbud fra fire selskaper. Jf vedlagte kopi av brev til Deloitte AS datert 18. mars d.å. Likelydende brev ble også sendt til: Follo distriktsrevisjon, BDO AS og Østfold kommunerevisjon IKS. Follo distriktsrevisjon meldte i brev av 12. april tilbake at de av kapasitetsmessige grunner ikke kunne legge inn noen tilbud denne gangen. Før fristens utløp den 12. april kl hadde FIKS mottatt tilbud fra de tre andre selskapene som var invitert til å legge fram et tilbud. Tilbydernes etterlevelse av våre krav: 1. Tilbudet om forvaltningsrevisjon må leveres til FIKS innen 12. april 2010 kl Alle de tre tilbudene ble levert før fristen utløp. 2. Dokumentere at de faglige kvalifikasjonskravene for forvaltningsrevisjon som følger av Forskriften for revisjon i kommuner oppfylles. I henhold til forskriften skal oppdragsansvarlig revisor innen forvaltningsrevisjon ha minst tre års utdannelse fra universitet/høgskole. Alle tilbyderne oppfyller dette kravet. 3. Bekrefte at dere ikke har utført tjenester for Vestby kommune som kan medføre inhabilitet i forhold til denne oppgaven. Østfold Kommunerevisjon IKS besvarer dette ved å legge fram uavhengighetserklæring for oppdragsansvarlig revisor. Deloitte bekrefter sin uavhengighet i en egenerklæring. BDO AS mener dette oppdraget ikke vil være i konflikt med den ordinære revisjonen av kommunen. BDO As viser også til at det etter lovverket er anledning til å utføre alle former for revisjon. 4. Vedlegge tilbudet skatteattest, jf. Ansk.forskriftens 3-3. Alle tre har vedlagt skatteattest. 5. Vedlegge tilbudet HMS-egenerklæring, jf. F 3-4. Følger vedlagt fra alle tre.

7 Delkonklusjon: Sekretariatet finner at de tre tilbyderne oppfyller alle overnevnte krav. 6. Plan for gjennomføring av revisjonen. Alle tre leverer planer og presiseringer for hvordan de vil gjennomføre revisjonen og framdriftsplaner. Alle tre forplikter seg til å legge fram rapporter innen 15. oktober d.å. 7. Pris totalkostnad. 1. BDO AS kr ,- ekskl. mva. Dvs. kr ,- inkl. mva. 2. Deloitte: kr ,- inkl mva. 3. Østfold kommunerevisjon IKS: kr ,- inkl mva. Alle pristilbudene er fast og inkluderer alle utgifter som er beskrevet i kravspesifikasjonen fra utvalget og reise- og diettutgifter. 8. Tilbudte medarbeideres erfaring med forvaltningsrevisjon innen de temaer som er etterspurt. BDO AS Erfaring med temaet anskaffelser: Ja. Erfaring med temaet kvalitet på sykehjemstilbudet: Nei. Deloitte: Erfaring med temaet anskaffelser: Ja. sykehjemstilbudet: Ja, i noen grad. Erfaring med temaet kvalitet på Østfold Kommunerevisjon IKS: Erfaring med temaet anskaffelser: Ja. temaet kvalitet på sykehjemstilbudet: Ja. Erfaring med Delkonklusjon: Østfold kommunerevisjon IKS har til sammen best erfaring med begge de to etterspurte temaene. 9. Referanser 1. BDO AS: Ivar Atle Fonås, leder av kontrollutvalget i Rendalen kommune, vedr.rapport om anskaffelser og etikkregelverk (tlf. med FIKS 13.4): BDOs arbeid med rapporten fikk et godt sluttresultat. Prosessen underveis var nyttig for både revisor og kontrollutvalg. 2. Deloitte: Hanne Lill Steen, leder av kontrollutvalget i Klepp kommune vedr. forvaltningsrevisjon anskaffelser (tlf. med FIKS 13.4): Selskapet gjorde en god jobb, gir sin beste anbefaling. 3. Østfold kommunerevisjon IKS viser til omtalen av selskapet i rapporten 85 tilrådingar. og NKRFs kvalitetskontrollhøsten 2009.

8 Delkonklusjon: Alle de tre selskapene kan vise til gode referanser for sitt arbeid innen forvaltningsrevisjon. 10. Tildelingen av oppdraget skal skje på grunnlag av hvilket tilbud som er det mest fordelaktige. Følgende underkriterier skal gjelde: 1. Pris/Totalkostnad 60% 80% 2. Kvalitet 20% 40% 10.1 Valgt kombinasjon: I henhold til departementets veileder om offentlige anskaffelser, s. 93, kan oppdragsgiveren når vektinga er oppgitt innafor en ramme, oppgi hvilken kombinasjon som skal legges til grunn. Vi har satt opp tre kombinasjoner som både gir henholdsvis pris og totalkostnad moderat og maksimal uttelling innenfor rammen. Som grunnlag for innstillingen har vi benyttet kombinasjonen Pris 60% og kvalitet 40% Karakterer: 1. Avstanden mellom pristilbudene er relativt små og alle ligger innenfor budsjettrammen for formålet. Vi har derfor valgt å sette en karakterskala som ikke gir stor hopp mellom de tilstøtende tilbudene 1. BDO Kr Karakter Deloitte Kr Karakter 8,75 3. Østfold Komunerevisjon Kr Karakter 9, Kvalitet. Alle tre selskap fikk positive referanser. På dette området stiller de etter vår vurdering likt og vi har valgt å ikke ta med dette kriteriet i den videre bergning av poeng. Alle tre selskap oppfyller de generelle kompetansekravene som gjelder for forvaltningsrevisjon og alle har bred erfaring med dette arbeidsfeltet. Medarbeidernes erfaring med de oppgitte temaene skal imidlertid vektes. Siden alle selskaper har basiskompetansen på plass innen denne type revisjon, har vi begrenset de utslag mangel på erfaring i hvert tema til 2/10 og delvis erfaring til 1/10. Jf. kap. 8 ovenfor. 1. BDO AS: Karakter 8 2. Deloitte: Karakter 9 3. Østfold kommunerevisjon IKS Karakter Vekting av kombinasjoner og konklusjon:

9 Kombinasjoner Tilbyder: Pris 60% - Kvalitet 40% Pris 70% - Kvalitet 30% Pris 80% - Kvalitet 20% BDO 92* Deloitte 88,5 88,25 88 Østfold kommunerevisjon 97 96,5 96 *Utregning: (10 x 6) + (8 x 4) = 92 Konklusjon: Østfold kommunerevisjon IKS får totalt sett høyeste sum, mye takket være mest relevant kompetanse blant medarbeiderne. På grunnlag av kombinasjonen pris 60% og kvalitet 40% innstiller vi etter dette på at Østfold kommunerevisjon IKS får oppdraget. 11. Unntakelse fra offentlighet Alle tilbyderne har bedt om at planene for forvaltningsrevisjonen, medarbeidernes kompetanse blir sladdet. FIKS har, med henvisning til offl. 13, jf. fvl 13, etterkommet denne henstillingen mht. planene. Deloittes timepiser og tidsforbruk har vi også unntatt offentlighet etter anmodning fra selskapet. Tilbudte medarbeideres erfaring med de aktuelle temaene for forvaltningsrevisjon er et av kriteriene som skal vurderes ved valg av tilbyder. For å sikre en best mulig gjennomsiktelighet for offentligheten og de andre partene, bør derfor beskrivelsen av prosjektteamet være offentlig tilgjengelig. Dette gjelder også beskrivelsen av selskapenes arbeid på området. Vi kan ikke se at dette er taushetsbelagte opplysninger. Kontrollutvalget foreslår at kommunestyret gjør følgende vedtak: 1. Kommunestyret utpeker Østfold kommunerevisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor som revisor for prosjektene Anskaffelser og Kvaliteten i sykehjemstilbudet i Vestby kommune. 2. Kommunestyret slutter seg til begrunnelsen i saksutredningen som ligger til grunn for kontrollutvalgets innstilling om valg av forvaltningsrevisor for de to prosjektene. 3. Gjennomføringen skjer til fast pris innenfor det pristilbudet som Østfold kommunerevisjon IKS har gitt og i samarbeid med kontrollutvalget. 4. Endelig rapport oversendes innen 15. oktober d.å. til kontrollutvalget som avgir innstilling overfor kommunestyret. Ås, den 14. april 2010 Jan T. Løkken /s./

10 Sekretær Vedlegg: KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Kontrollutvalgets brev av 18. mars 2010 til Deloitte AS Tilbudsbrev fra henholdsvis Deloitte, BDO AS og Østfold kommunerevisjon IKS, alle datert 12. april 2010.

11 Sak 14/10 Orienteringssaker Vedlegg: 1) Aktivitetsplanen pr. 14. april Orienteringssaken tas til orientering. Ås, den 14. april 2010 Jan T. Løkken /s./ Sekretær

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 21.05.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 19. november 2012 TID: kl 10.00 Besøk Olav Duun v.g. skole kl 12.00 Lunsj ved Rock City hotell kl 12.45 Besøk Rock City kl 14.00 Behandling

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS MØTEINNKALLING Tid: 30. mai kl 18.00 Sted: Rådmannskontorets møterom i Ås rådhus,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.04.2011 11/203 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Torsdag 14. april 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Støtt, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS

ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS MØTEINNKALLING Tid: 31. august kl 18.00 Jnr.160/11 Arkiv 325 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Britt

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/208 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/208 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Utarbeidet av Glåmdal sekretariat IKS Behandlet i kontrollutvalget 12.2.13 Vedtatt i kommunestyret 4.3.13, sak 012/13 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13 MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 2. april 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer