Bestandsvurdering for elg på Ringerike etter jakta 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bestandsvurdering for elg på Ringerike etter jakta 2005"

Transkript

1 Faun rapport 7-26 Fyresdal Næringshage 387 Fyresdal Tlf Fax Bestandsvurdering for elg på Ringerike etter jakta 25 Oppdragsgiver: Ringerike kommune VILTFORVALTNING FISKEFORVALTNING KONSEKVENSUTGREIING LANDBRUK OG NÆRING Lars Erik Gangsei

2 Forord Undertegnende vil på vegne av takke for oppdraget med å gjennomføre aldersregistrering og gjennomføre bestandsvurdering av elg på Ringerike etter jakta 25. Rapporter tilsvarende denne har kommet ut siden 21. Vi har fått tilbakemeldinger om at rapporten både blir trykt opp i anselige opplag og mest gledelig; rapporten ser ut til å bli lest! (Ved nærmere ettertanke er dette også aldri så lite skremmende ). Vi prøver hvert år å belyse noen nye tema. Dette år har vi lagt vekt på to nye elementer. For det første har det blitt samla inn bilder fra jegerne på Ringerike og rapporten har fått ny og mer fargerik layout (denne versjonen blir lagt ut på nettet på mens det er laga en vanlig svart-hvitt versjon som sendes ut per post). Dernest har vi prøvd å se litt nærmere på hva som påvirker produksjonsevna i elgbestanden, er det okseandelen, gjennomsnittsalderen på kyrne eller elgtettheten? Undertegnede har som nevnt i tidligere rapporter jobbet sammen med Solve Sæbø fra UMB (tidligere NLH) for å finpusse på utregningene av elgtetthet. Arbeidet med å publisere metoden (viktigheten av dette kan vel vurderes i disse Sudbø-tider, men, men) gjøres på fritida og fremdrifta preges dessverre av dette. Litt fremgang er der nå likevel. Tallgrunnlaget på Ringerike kan og benyttes til å beregne kjøttproduksjon m.m. Vi håper det blir anledning til å gjennomføre dette med tida. Dersom leserne av rapporten har tema de ønsker at det ses nærmere på ber vi med dette om at dere tar kontakt. Kalvratene, spesielt tvillingraten, fra 25 viste positive tegn! Dette har vært etterlyst i flere år, både i våre rapporter og lokalt (jamfør for eksempel diverse skriv frå Ringerike viltnemnd v. Bergan). Med fare for å selge fellen mens bjørnen bare er halvdaud; gratulerer til alle elgforvaltere på Ringerike med en elgbestand i bedra kondisjon og økt reproduksjon! Til slutt vil vi få takke Ringerike kommune ved Hans Bergan for oppdraget. Åsmund Pålerud må og nevnes, mesteparten av dataa kommer fra hans registreringer og han har lært opp oss. Men mest må jegerne på Ringerike krediteres. Plettfritt tann- og datamateriale nok et år! Vi håper rapporten kommer til nytte. Fyresdal Lars Erik Gangsei Foto: Frank Monsen,, forside, side 3, 9, 11, 13, 23 og 25. Kjell Strømsodd: Bakside Søndre Ask jaktlag: side 3, 5, 15. Lars Erik Gangsei: side 7. Layout: NANS design og printing 1

3 Faun rapport 7-26 Tittel Bestandsvurdering for elg på Ringerike etter jakta 25 Forfatter Tilgjengelighet Oppdragsgiver Prosjektleder Lars Erik Gangsei Fritt Ringerike kommune Lars Erik Gangsei Prosjektstart Prosjektslutt Aldersregistrering av skutte elg på Ringerike 25 er gjennomført. Det er gjort beregninger av utviklinga i tetthet, produksjon og struktur i elgbestanden for perioden (6). Elgtettheten var Referat på et rekordlavt nivå etter jakta 25, beregna til i underkant av 1 elg for Ringerike kommune. Den lave elgtettheten de siste 5 åra ser ut til å ha gitt økt kondisjon og produksjonsevne i elgbestanden. Sammendrag Norsk Dato Tal sider 25 + vedlegg Kontaktopplysninger Post Fyresdal Næringshage 387 FYRESDAL Internet Epost Telefon Telefax Kontaktopplysninger forfatter Navn Lars Erik Gangsei Epost Telefon Telefax

4 3

5 Innhold Materiale og metode 9 Materiale 9 Metode 9 Resultat 13 Hovedtall for de skutte elgene Vekt- og gevirutvikling med alder 15 Kondisjon 19 Elgtetthet, kjønnsforhold m.m 23 Diskusjon og forvaltning 25 Konklusjon 25 4

6 5

7 Sammendrag Årets resultat tyder på økt reproduksjonsevne i elgbestanden på Ringerike. Spesielt gledelig var det at nær 2 % av de observerte kalvførende kyrne igjen hadde tvillinger i 25, mot ca. 1 % i de foregående år. Den totale kalvproduksjonen i 26 vil, gitt at kalvraten fortsetter å øke noe, trolig ligge mellom 35 og 4 elgkalver og totalt rundt 135 elg før jakt 26. Et uttak i 26 som i 25 vil dermed stabilisere elgtettheten. Kohortsanalysene er gjennomført siden 21, beregningene har variert lite, noe som indikerer at man har god kontroll på utviklinga i elgbestanden på Ringerike. Både sett elg og kohortsanalysene viser at elgtettheten er redusert til ned mot 35 % av toppnivået i Kjønnsforholdet har de siste to åra igjen kommet ned mot 1,5 ku per okse etter i en lang periode å ha ligget godt over 2 ku per okse. Ved å sammenligne kondisjonsutviklinga på Ringerike med kondisjonen hos elg i Østfold har vi forsøkt å analysere hvilke faktorer som påvirker elgbestandens produksjonsevne. Tvillingraten i Østfold har ligget å et stabilt høyt nivå (3 % + av kyrne med kalv har hatt tvilling). Tvillingraten på Ringerike var opp mot dette nivået frem til 1991, men har etter dette ligget langt lavere. Tvillingraten er trolig lite påvirket av ulike jaktstrategier. Det ser ikke ut til at det er lav gjennomsnittsalder på kyrne, eller for lav oksedel som førte til kondisjonsnedgangen på Ringerike, siden Østfold har langt lavere oksedel og langt lavere snittalder på de skutte kyrne. Elgkyrne ser heller ikke ut til å ha blitt yngre på Ringerike i perioden Elgkyrne i Østfold er vesentlig tyngre enn på Ringerike (ca. 185 kg mot 17 kg i gjennomsnitt). Dette kan være en medvirkende årsak til forskjellen i produksjonsevne. Det ser imidlertid ikke ut til at elgkyrne på Ringerike er blitt lettere gjennom perioden , med unntak av de siste par åra, men da har jo produksjonen økt igjen! Det er derfor vanskelig å se at tyngda til elgkyrne skal være noen avgjørende faktor for produksjonsnedgangen. Den store forskjellen på Østfold og Ringerike i perioden har vært tetthetsutviklinga. Elgtettheten har vært langt høyere på Ringerike enn i Østfold, hvor elgbestanden ble knekt gjennom hard avskyting tidlig på 198-tallet. Selv om produksjonsnedgangen på Ringerike først kom etter noen år med høy tetthet og produksjonsoppgangen (som vi mener å se i 25) først kommer etter flere år med lav elgtetthet er det rimelig å anta at dette skyldes forsinkelser i systemet. Elgen er en buskspiser. Ved overbeiting reduseres buskers produksjonsevne. På dette grunnlag finner vi det overveiende sannsynlig at den reduserte kondisjonen til elgen på Ringerike skyltes høy elgtetthet. Ved å holde elgtettheten på dagens nivå vil trolig produksjonsevna igjen øke til 199-nivå. Ulike målsettinger krever ulike virkemiddel. Dette bør jobbes videre med på Ringerike og det er ikke gitt, og heller ikke ønskelig at alle områder har samme målsetning. Ergo vil man også måtte bruke ulike virkemidler (les ulike avskytningsstrategier) i ulike områder. Kalvskyting er i så måte et ynda diskusjonstema. Ønsker man å maksimere kjøttutbyttet bør man skyte lite kalv. Ønsker man å skyte flest mulig dyr bør man skyte mye kalv. Er troféokser målsettinga bør man tilstrebe et jevnt kjønnsforhold i bestanden. 6

8 Bilde av tannsnitt. 2 år gammal ku fra Sigdal (19 årringer ). Skutt 25. 7

9 Materiale og metode Materiale Aldersregistrering Aldersregistreringa skjer ved hjelp av tannsnitt. Som en del av kvalitetssikringa har vi ved Faun laget en egen prosedyre for aldersregistrering av hjortevilttenner. De innsamlede tennene blir dekalsinert (kalken blir fjerna og tennene blir myke) ved å sette tennene i 5 % saltsyre (HCl). For å fjerne syrerester fra tennene blir de satt i rennende vann minst 1 døgn. Det blir så tatt snitt (tykkelse mindre enn 4 tusendels millimeter) på langs av tanna fra nederst på tannrota og ca 1/3 opp på tannhalsen. Emaljen blir ikke brukt. Snitta blir farga i Hematoxylin (et fargestoff), lagt på objektglass og alderen blir avlest under lupe. Man kan da lese av åringer i kalklaget. Alle objektglass blir tatt vare på og registreringene fra tannkonvoluttene blir lagt inn i en egen tabell (jamfør vedlegg over alderer). Aldersregistreringer frå 1988 og frem til 25 (i alt elger er med i datagrunnlaget) ligger til grunn for alle beregningene. Sett elg Data fra sett og felt elg er benytta. Data fra 25 er henta fra Hjorteviltregisteret ( Her kan man hente ut sett elg data ned på jaktfeltnivå. Metode Kohortsanalyse Metoden baserer seg på aldersregistreringene. Følgende oppdiktede eksempel illustrerer metodikken: 1 kalver født år 2 Levende før jakt Skutte 35 kalver skutt i år Av 65 åringer i 21 ble 3 skutt 65-3 Av 35 2-åringer i 22 ble 15 skutt Av 2 3-åringer i 23 ble 1 skutt 2-1 Av 1 4-åringer i 24 ble 5 skutt 1-5 Av 5 5-åringer i 25 ble 2 skutt 5-2 Gjenlevende 26 3 Sum 97 Som man ser vil en i dette tenkte tilfellet kjenne fødsels- og dødsår for 97 av de 1 kalvene født i 2. Problemet er de 3 gjenlevende dyra i 26 + uregistrerte dyr (naturlig døde). I samarbeid med Solve Sæbø ved UMB har vi utvikla en metode for å beregne antall gjenlevende dyr best mulig. Metoden baserer seg på prinsippet i kohortsanalyse ved at det blir 8

10 9

11 tilpasset en bestand etter jakt siste år (25) slik at jaktuttaka de foregående år blir maksimalt sannsynliggjort ut fra jaktpress og elgbestand. Dataprogrammet winbugs blir benytta. Vi ber om at det taes kontakt med Lars Erik Gangsei ved Faun om der er spørsmål rundt metodikken. Konfidensintervall I flere av figurene blir det benyttet konfidensintervall. Under gitte forutsetninger (ikke alltid oppfylt!) viser disse intervalla yttergrensene hvor man med 95 % sikkerhet vet at den reelle verdien befinner seg innom. Det større antall observasjoner som ligger bak, de smalere blir konfidensintervalla. Konfidensintervalla viser også at ved kohortsanalyser er man mest usikker på beregningene for siste år. Dette er helt naturlig siden en stor del av elgbestanden for disse åra fremdeles er i live. Vekt, kondisjon m.m. I de enkelte figurene er det gjort rede for hvilke tall som ligger til grunn. Materiale fra aldersregistreringene, sett- og felt elg blir benyttet. 1

12 11

13 Resultat Hovedtall for de skutte elgene 25 Tabell 1: Hovedresultat for okser skutt 25: Alder Tal dyr % av aldersreg. Snittvekt 1 Standardavvik, vekt 2, , , , , , , , Mangl. tenner 1 Tabell 2: Hovedresultat for kyr skutt 25 Alder Tal dyr % av aldersreg. Snittvekt Standardavvik, vekt, , , , , , , , Mangl. tenner I alt ble det skutt 368 elg, 21 okser og 167 kyr (i tabellen for okser inngår også en 4,5 åring som ble skutt i mai). I felt elg var det registrert 199 okser og 169 kyr. Differansen kommer av to kalver som var registrert som hanndyr på tannkonvoluttene men kyr i felt elg. 1 Bare dyr med veid vekt er tatt med 2 Standardavvik er et mål for spredning. De større standardavvik de større spredning i vektene. 12

14 Gevir - alder Antall tagger Alder (år) 1 Gevir - alder Antall tagger Alder (år) Figur 1: Gjennomsnittlig antall tagger i forhold til alder for elg skutt på Ringerike i perioden med rødt (n=2997). +/- et standardavvik er vist med svarte streker. 13

15 Vekt- og gevirutvikling med alder Det ble skutt flere kapitalokser på Ringerike i 25 sammenligna med de seneste år. Som figur 1 og 2 viser er okser avhengige av å bli gamle for å bli store, de er først utvokst ved 7,5 års alder. Det ser ut som at økningen i antall skutte kapitalokser er en kombinasjon av at der er blitt flere av dem, samtidig som jegerne trolig har vært enda mer bevisste på å spare kapitalokser tidligere år. Tabell 3 viser imidlertid at en stor del av kapitaloksene er ganske nyrekrutterte dvs. har en alder på 6-7 år (til og med nede i 5 år). Dette tyder på det igjen begynner å bli ei god rekruttering av kapitalokser (som antyda i fjorårets rapport!). Ved å holde et forholdsvis jevnt kjønnsforhold (for eksempel mellom 1,5 1,7 ku per okse) vil man sikre et såpass lavt jaktpress på oksene at rekrutteringa av kapitalokser vil holde seg høy. Tabell 3: Okser med slaktevekt over 25 kg Reg. nr. Felt elg nr. Kommune Vald Jaktleder Jaktfelt Felt dag Felt måned Felt år Veid vekt Antatt vekt Fjølhorn Stanggevir Ant. tagger Alder Tvillingkalv Født år Ringerike 35 Sverre Mæhlum A , Ringerike 46 Trond Eriksen D , Ringerike 46 Nils J. Christophersen E , Ringerike 38 Torgrim E. Holte B , Ringerike 18 Knut Løkke F , Ringerike 42 Anders H. Holte D , Ringerike 12 Erik Haraldsen B , Ringerike 18 Jon Are Venås E , Ringerike 44 Jo Inge Skagnes C , Ringerike 18 Ole Kristian Oppen B , De eldre kyrne hadde en lavere slaktevekt i 25 (ned mot 16 kg) sammenligna med tidligere (rundt 17 kg) jamfør tabell 2. Det er usikkert hva dette skyldes. Det ser ikke ut til å skyldes en høyere frekvens av 2,5 år gamle kyr (som er lettere). Man kan spekulere i om det skyldes en kombinasjon av jegerseleksjon og økt kalvproduksjon. Gitt at jegerne er mer villige til å skyte kalvløse enn kalvførende kyr og kalvproduktiven er økt igjen, vil alle (i alle fall flere) tunge kyr ha kalv, bare lette kyr vil være kalvløse, dermed bli skutt og dermed ser man nedgang i snittvektene for eldre kyr. Viss sammenhengen antyda over er sann er ikke nedgangen i slaktevekter for eldre kyr negativ. Tvert imot vil en slik sammenheng være en fordel for å kunne drive positiv seleksjon. Det vil nemlig bety at følgende sammenheng er sann : Kalvløs ku = lett ku= dårlig ku. ERGO: Skyt ku uten kalv = positiv seleksjon. Det understrekes igjen at dette er spekulasjoner! 14

16 15

17 Vekt-alder okser kg Alder (år) Figur 2: Vekt i forhold til alder for okser skutt på Ringerike i perioden (n = 4491). Gjennomsnitt og +/- et standardavvik med rødt. Vekt-alder kyr kg Alder (år) Figur 3: Vekt i forhold til alder for kyr skutt på Ringerike i perioden (n = 384). Gjennomsnitt og +/- et standardavvik med rødt. 16

18 Tvillingrate - Alder kyr Østfold Tvillingrate - Alder kyr Kalv per kalvku 1,75 1,5 1, År Tvillingrate - Kuvekt Snittalder eldre ku Kalv per kalvku 1,75 1,5 1, År Østfold Tvillingrate - Kuvekt Snittalder eldre ku Kalv per kalvku 1,75 1,5 1, År Tvillingrate - Kjønnsforhold Snittvekt eldre ku Kalv per kalvku 1,75 1,5 1, År Østfold Tvillingrate - Kjønnsforhold Snittvekt eldre ku Kalv per kalvku 1,75 1,5 1, År ,25 1,5,75 Ku per okse Kalv per kalvku 1,75 1,5 1, År ,25 1,5,75 Ku per okse Tvillingrate - Tetthet Østfold Tvillingrate - Tetthet 2,8 2,8 Kalv per kalvku 1,75 1,5 1, År ,6,4,2 Sett per dag Kalv per kalvku 1,75 1,5 1, År Figur 4: Sammenligning mellom tvillingrate (kalv per kalvku) med ulike faktorer som er tillagt betydning for elgbestanden sin kondisjonsevne. Ringerike i venstre figurer, Østfold i høyre figurer Skalaene for figurene for Ringerike og Østfold er identiske. Med rødt er det vist kalv per kalvku med 95 % konfidensintervall i alle delfigurer (lik skala). Øvre delfigurer viser sammenligning med snittalderen til skutte eldre kyr (n = 211 for Ringerike, n = 614 for Østfold, dvs. kommunene Eidsberg, Halden, Marker, Sarpsborg og Rakkestad). Nest øverste delfigurer viser sammenligning med slaktevekter for eldre kyr (n = 1744 for Ringerike og n = 383 for Østfold, samme kommuner). Nest nederste delfigur viser sammenligning med ku per okse fra sett elg, og nedre figur viser sammenligning med sett per dag fra sett elg.,6,4,2 Sett per dag 17

19 Kondisjon I hele Sørøst-Norge har vi sett at elgbestanden sin kondisjon er redusert gjennom de siste 15-2 åra. Dette gjenspeiler seg i kalv- og ungdyrvekter, samt kalvratene (kalv per ku og kalv per kalvku). Ringerike kommune har på ingen måte vært noen versting, kalv og ungdyrvekter har hatt en nedgang fra rundt 199 men er stabilisert på akseptable nivå rundt 65 kg (+) og 13 kg (+), jamfør figur 5. Flere kommuner i Agder og Telemark er kommet ned i kalvvekter rundt 5 kg i snitt. Det dramatiske på Ringerike er fallet i kalvproduksjon. Figur 5 viser det dramatiske fallet i kalvproduksjon fra 199 til 1995, fra rundt,8 kalv per ku til ca,6 kalv per ku (man bør legge mest vekt på sett elg resultata 3 ). Dette er en nedgang i kalvproduksjon på 25 % per ku, eller sagt med andre ord, dagens elgbestand på ca 55 kyr før jakt hadde produsert i overkant av 1 kalver mer! Dette er ikke uten betydning. For å analysere grunnene til kondisjonsnedgangen har vi brukt tvillingraten som sammenligningsgrunnlag. Denne er trolig ganske uavhengig av jaktstrategi etc., og det er gode tall for den gjennom sett-elg. Vi har videre sammenligna Ringerike med Østfold, hvor det er gjort aldersregistreringer i kommunene Halden, Rakestad, Eidsberg, Marker og Sarpsborg annethvert år i perioden Østfold hadde sin historisk høyeste avskytning i perioden Som figur 4 viser har Østfold en høyere tvillingrate enn Ringerike. Østfold har og svært høye slaktevekter for kalv og ungdyr (ca. 7/ 14 kg) og høy kalvrate (,8,85 kalv per ku) Tvillingraten på Ringerike sank dramatisk i perioden Tvillingraten begynte altså å synke før kjønnsforholdet ble skeivere. At der var mange kapitalokser til stede på Ringerike så seint som i 1995 skulle gå ganske tydelig frem av det som ble skrevet av Hans Bergan i Fellings- og tellingsresultater 1996 : Det kan virke som om lageret av storokser er under reduksjon, det ble felt halvparten så mange av disse i år (1996, Fauns kommentar) sammenlignet mot i fjor (1995 Fauns kommentar) -6 mot 12. Storokse er da definert som veid slaktevekt over 275 kg. Altså ser der ut til å ha vært en god storoksebestand i alle fall frem til og med 1995, altså lenge etter at reduksjonen i tvillingraten begynte. Sammenlignet med Østfold (figur 4) ser man også at man hele tiden har hatt et svært skeivt kjønnsforhold der (og få storokser), uten at dette har gått ut over tvillingraten. Det ser derfor ikke ut til at storoksedelen/ okseandelen er den avgjørende faktoren for elgbestandens produksjonsevne, uten at det dermed er sagt at den er helt betydningsløs. Gjennomsnittsalderen til elgkyrne (eller rettere andelen kyr i høyproduktiv alder) er også trukket frem som en viktig faktor for produksjonsevna. Om man regner med at alderen til de skutte kyrne samsvarer noenlunde med tilstanden i bestanden viser figur 4 at det er liten grunn til å tro at redusert gjennomsnittsalder for kyr er årsaken til produksjonsnedgangen. Snittalderen for kyr på Ringerike ligger jevnt i perioden på et langt høyere nivå enn Østfold. 3 Merk at det er dårlig samsvar mellom kohortsanalysa og observert kalv per ku. Kohortsanalysa passer ellers nær sagt 1 % med sett elg. Denne differansen er tidligere år brukt for å beregne migrasjon. I år der kalvproduksjonen etter kohortsanalysa er høyere enn observert i sett elg ( ) betyr det at det er skutt flere elger født i disse åra enn det kalvraten fra sett elg og antall kyr i bestanden skulle tilsi. Det er rimelig å anta at denne differansen skyldes innvandra elg. I 1988 og 89 er situasjonen motsatt, dette tyder på utvandring. Det er verdt å merke seg at kalver født i 1988 og delvis 1993 er underrepresenterte blant de skutte elgene. Disse var kalver i vintrene 88/89 og 93/94 (OL-vinteren), begge store snøvintere. 18

20 Kalv/ ungdyrvekter Kalv per ku før jakt 18 1 Kg År Kalv per ku,75,5, Figur 5: Venstre delfigur viser gjennomsnittsvekter for kalver (rødt) med 95 % konfidensintervall (n = 2268) og ungdyr (blått, n = 2322) på Ringerike i perioden Høyre delfigur viser kalv per ku fra sett (blå kryss) og berekna del kalv per ku før jakt ut fra kohortsanalysen med rødt med 95 % konfidensintervall. År 1 Sammenligning Sett per dag - tetthet,75 Sett per dag,5,25,5 1 1,5 2 2,5 Elg per km2 Figur 6: Sammenligning mellom sett per dag og beregna elgtetthet etter jakt (kohortsanalyse) for Ringerike (rødt) og Østfold (blått). Brukt tellende elgareal 124 km 2 for Ringerike og 282 km 2 for Østfold etter tall fra SSB. Trendlinja bygger på begge områdene og er ikke tvunget gjennom origo! 19

21 Ringerike og Østfold skiller seg fra hverandre når man ser på snittvekta til de eldre kyrne. Kyrne er tyngre i Østfold. Dette kan være litt av forklaringa på produksjonsforskjellene. Imidlertid ser ikke vektene for eldre kyr å være mye redusert på Ringerike i perioden riktignok er de redusert i 24 og spesielt 25, men i 25 økte jo tvillingraten! Ergo finner vi det lite sannsynlig at redusert vekt på kyrne er hovedgrunnen til produksjonsnedgangen. Jamfør for øvrig punktet vekt og gevirutvikling med alder. Den store forskjellen på Østfold og Ringerike i perioden har vært tetthetsutviklinga (jamfør figur 4). Sett per dag ser ut til å indikere samme tetthetsnivå i Østfold og på Ringerike, jamfør figur 6. Merk også at sett per dag ser ut til å være svært nær proporsjonal med elgtetthet etter jakt! Selv om produksjonsnedgangen på Ringerike først kom etter noen år med høy tetthet og produksjonsoppgangen (som vi mener å se i 25) først kommer etter flere år med lav elgtetthet er det rimelig å anta at dette skyldes forsinkelser i systemet. Elgen er en buskspiser. Ved overbeiting reduseres buskers produksjonsevne. I perioder der tettheten øker (frem til 1991) er det rimelig å anta at der er oppspart forpotensial og dermed blir tetthetseffektene forsinket. Det motsatte skjer i perioder med tetthetsreduksjon; plantene er overbeita og lite produksjonsdyktige og den positive reaksjonen kommer forsinka. Det blir spennende å se hva resultatet av årets beiteregistreringer på Ringerike vil vise. Det er verdt å merke seg at Østfold de siste par åra har sett antydning til redusert kondisjon (kalv- og tvillingrate). Dette skjer samtidig med at sett per dag nærmer seg,4. På dette grunnlag finner vi det overveiende sannsynlig at den reduserte kondisjonen til elgen på Ringerike skyltes høy elgtetthet. Ved å holde elgtettheten på dagens nivå vil trolig produksjonsevna igjen øke til 199-nivå. 2

22 Kjønnsforhold før jakt Kjønnsforhold etter jakt 3 3 Ku per okse 2 Ku per okse År Figur 7: Beregna kjønnsforhold før- (venstre delfigur) og etter jakt (høyre delfigur) med rødt og 95 % konfidensintervall med svart. Ku per okse fra sett elg med blå kryss. År Elgtetthet før jakt Elgtetthet etter jakt 4, ,6 3,75 Antall elg År ,4,2 Sett per dag Antall elg År Figur 8: Beregna elgtetthet før- (venstre delfigur) og etter jakt (høyre delfigur) med rødt og 95 % konfidensintervall med svart. Sett per dag med blå kryss.,5,25 Sett per dag Skutt av sett 1 75 % År Figur 9: Skutt ku av sett ku (rødt) og skutt okse av sett okse (blått) med 95 % konfidensintervall. 21

23 Elgtetthet, kjønnsforhold m.m. Dersom man sammenligner med rapporten fra i fjor ser man at den beregna elgtettheten ligger nesten på nøyaktig samme nivå. Riktignok ble elgtettheten før jakt 25 beregna til 1269 dyr i fjor, mot 1345 i år, men dette skyldes i all hovedsak den økte kalvproduksjonen i 25, noe man ønska, men ikke la til grunn i fjorårets beregninger. Som før er det svært godt sammenfall mellom beregnet elgtetthet og sett elg. Det er verdt å merke seg at tetthetsreduksjonen først skøyt virkelig fart i 1998/ 99. Ved å se på figur 9 ser man at dette faller sammen med at jaktpresset (skutt av sett) økte betydelig på ku. De høye uttaka i perioden var spesielt retta inn mot ungdyr og okser, og resultatet ble som figur 8 viser en klar vridning av kjønnsforholdet. Figur 9 indikerer at avskytinga i 25 igjen gikk litt i retning av hardere press på oksene og noe lavere press på kyr. Det ser ut til at dersom skutt ku av sett ku ligger særlig under 2 % fører det med seg at elgtettheten øker. Jaktpresset på kalv har ligget stabilt mellom jaktpresset på kyr og okser. Tabell 4: Minimums, mest trolig og maksimumsberegninger for antall elg fra og med før jakt 25 til før jakt 26. Jaktuttak 26 som gir uendra bestand fra etter jakt 25 til etter jakt 26. Forutseningene er 5 % naturlig dødelighet og,75 kalv per ku i 26. Minimun Mest trolig Maks Før jakt 25 Jaktuttak 25 Etter jakt 25 Før jakt 26 Jaktuttak 26* Kalv Okse Ku Totalt Kalv Okse Ku Totalt Kalv Okse Ku Etter jakt 26 Totalt Tabell 4 indikerer at et jaktuttak i 26 som i 25 omtrent vil stabiliserte bestanden. Dette forutsetter at kalvproduksjonen fortsetter den positive utviklinga. Figur 8 viser at kjønnsforholdet endres gjennom jakta siden det er et hardere jaktpress på oksene. Man kan tillate seg å skyte en noe høyere del okser enn kyr på Ringerike siden kjønnsforholdet blant kalvene ser ut til å ha stabilisert seg (gledelig nok!) på mellom 52 og 55 % oksekalv etter at det var helt nede i 45 % oksekalv i

24 23

25 Diskusjon og forvaltning Alt tyder på at aldersregistreringa og kohortsanalysene gir et svært pålitelig grunnlag for å vurdere elgtetthet og struktur i elgbestanden. Det ser også ut til at produksjonen bedrer seg, det blir svært spennende å se om resultata i 26 vil bekrefte dette. Vi vil råde til at man ikke legger opp til økt elgtetthet før man har fått klarere bekreftelse på produksjonsoppgangen gjennom et par år til med observasjoner. Man bør, kanskje særlig på rettighetshavernivå, diskutere hvilke målsetninger man har i elgforvaltningen. Ønsker man å maksimere antall skutte dyr, kjøttutbyttet eller sjansen for å skyte trofédyr? Dette fins ingen fasit på, men bør taes stilling til lokalt. Følgende hovedregler gjelder: 1) Elgtettheten må være tilstrekkelig lav til å unngå overbeiting og med det sikre høy produksjon. 2) Vil man skyte flest mulig dyr: Skyt svært høy andel kalv, ha et skeivt kjønnsforhold i bestanden. 3) Vil man maksimere kjøttutbyttet: Ha et skeivt kjønnsforhold i bestanden. Skyt så lite kalv som mulig. Skyt så mye ungdyr som mulig. 4) Vil man ha stor tilgang på trofédyr: Ha et så jevnt kjønnsforhold som mulig. 5) Vil man ha så enkel jakt som mulig: Legg opp til en struktur i jaktuttaket som er mest mulig lik strukturen i bestanden. Etter vår oppfatning er de gamle retta avskytningsreglene dvs. skyt kalv, ungdyr og okser, spar ku et lite egna virkemiddel dersom man ønsker reell målretta elgforvaltning. Dette virkemiddelet fører uvergelig til økt elgtetthet, noe som langt fra alltid er målet. Konklusjon Elgbestanden på Ringerike ser ut til å ha fått bedra kondisjon som følge av sterk tetthetsreduksjon. Man bør holde elgtettheten på dagens nivå ytterlige et par år til man er sikre på at kondisjonen er stabilisert å et høyere nivå. Dette gjøres ved å ta ut mellom 35 og 4 elg i 26. Dersom kalvraten igjen øker betydelig, som man ønsker, må man være klar til igjen å øke avskytinga for unngå sterk vekst i elgtettheten. 24

26 25

27 Vedlegg: Oversikt overaldersregistrerte dyr 25 Kyr Reg. nr. Felt elg nr. Kommune Vald Jaktleder 5 9 Ringerike 2 Egil Hamremoen A+B ,5 6 1 Ringerike 2 Egil Hamremoen A+B , Ringerike 2 Egil Hamremoen A+B , Ringerike 2 Egil Hamremoen A+B , Ringerike 2 Egil Hamremoen A+B , Ringerike 2 Egil Hamremoen A+B , Ringerike 2 Karl Erik Melbye C ,5 1 4 Ringerike 2 Lars Kjelsrud D , Ringerike 2 Lars Kjelsrud D , Ringerike 2 Lars Kjelsrud D , Ringerike 2 Lars Kjelsrud D , Ringerike 3 Arne G. Opsahl , Ringerike 3 Arne G. Opsahl , Ringerike 3 Arne G. Opsahl , Ringerike 4 Per Olav Ouff , Ringerike 4 Per Olav Ouff , Ringerike 4 Per Olav Ouff , Ringerike 5 Leif Heieren , Ringerike 5 Leif Heieren ,5 2 1 Ringerike 6 Tor Erik Skotland A , Ringerike 6 Tor Erik Skotland A , Ringerike 6 Tor Erik Skotland A , Ringerike 6 Martin Bjerkerud B , Ringerike 6 Knut Juvet C , Ringerike 6 Bjørn Olav Nyhus D , Ringerike 6 Bjørn Olav Nyhus D , Ringerike 6 Bjørn Olav Nyhus D , Ringerike 6 Bjørn Olav Nyhus D ,5 3 3 Ringerike 6 Leif Saltnes E , Ringerike 8 Thorstein Srand A , Ringerike 8 Thorstein Srand A , Ringerike 8 Otto Tandberg B , Ringerike 8 Otto Tandberg B , Ringerike 8 Otto Tandberg B , Ringerike 8 Otto Tandberg B , Ringerike 8 Otto Tandberg B , Ringerike 8 Otto Tandberg B , Ringerike 8 Otto Tandberg B , Ringerike 8 Otto Tandberg B , Ringerike 8 Otto Tandberg B , Ringerike 8 Otto Tandberg B , Ringerike 8 Otto Tandberg B , Ringerike 8 Jan Rundtom C , Ringerike 8 Asle Aker D , Ringerike 8 Asle Aker D , Ringerike 8 Asle Aker D , Ringerike 8 Asle Aker D , Ringerike 8 Kjell Langvandsbråten E , Ringerike 11 Petter T. Andersen ,5 Jaktfelt Felt dag Felt måned Felt år Veid vekt Antatt vekt Melk i jur Ant. kalv Alder Tvillingkalv 26

28 Reg. nr. Felt elg nr. Kommune Vald Jaktleder 5 7 Ringerike 11 Petter T. Andersen , Ringerike 11 Petter T. Andersen , Ringerike 11 Petter T. Andersen , Ringerike 11 Petter T. Andersen , Ringerike 12 Jon Brattestå A , Ringerike 12 Jon Brattestå A , Ringerike 12 Jon Brattestå A , Ringerike 12 Erik Haraldsen B , Ringerike 14 Øystein Kvam A ,5 6 1 Ringerike 16 Martin Bjerkerud B , Ringerike 16 Martin Bjerkerud B , Ringerike 16 Martin Bjerkerud B , Ringerike 16 Martin Bjerkerud B , Ringerike 16 Martin Bjerkerud B , Ringerike 16 Helge Braaten C , Ringerike 16 Helge Braaten C , Ringerike 16 Lars Moldal D , Ringerike 16 Steinar Hagen E , Ringerike 16 Steinar Hagen E , Ringerike 16 Steinar Hagen E , Ringerike 16 Steinar Hagen E , Ringerike 16 Steinar Hagen E , Ringerike 16 Steinar Hagen E , Ringerike 16 Steinar Hagen E , Ringerike 16 Svein Egil Komma F , Ringerike 16 Svein Egil Komma F , Ringerike 16 Svein Egil Komma F , Ringerike 16 Svein Egil Komma F , Ringerike 16 Steinar Hagen G , Ringerike 16 Bente Srømsodd H , Ringerike 16 Bente Srømsodd H , Ringerike 18 Ragnar Guldbrandsen A , Ringerike 18 Ragnar Guldbrandsen A , Ringerike 18 Ole Kristian Oppen B , Ringerike 18 Ole Kristian Oppen B , Ringerike 18 Ole Kristian Oppen B , Ringerike 18 Ole Kristian Oppen B ,5 9 2 Ringerike 18 KjellKasa C , Ringerike 18 Rune Skaane D , Ringerike 18 Rune Skaane D , Ringerike 18 Rune Skaane D , Ringerike 18 Jon Are Venås E , Ringerike 18 Jon Are Venås E , Ringerike 18 Jon Are Venås E , Ringerike 18 Knut Løkke F , Ringerike 18 Knut Løkke F , Ringerike 2 Svein Erik Bjerkeli B , Ringerike 2 Gulbrand Elviken C , Ringerike 2 Gulbrand Elviken C , Ringerike 22 Per EngebrethAskildsrud C , Ringerike 22 Per EngebrethAskildsrud C , Ringerike 3 Åshild Bang A , Ringerike 3 Åshild Bang A , Ringerike 3 Åshild Bang A ,5 Jaktfelt Felt dag Felt måned Felt år Veid vekt Antatt vekt Melk i jur Ant. kalv Alder Tvillingkalv 27

29 Reg. nr. Felt elg nr. Kommune Vald Jaktleder Ringerike 3 Åshild Bang A , Ringerike 3 Åshild Bang A , Ringerike 3 Åshild Bang A , Ringerike 3 Sverre Tangestuen B , Ringerike 3 Kaare Sørsdal D , Ringerike 3 Ole Ringerud E , Ringerike 3 Anders Strande F , Ringerike 32 Kjell Simarud A , Ringerike 32 Kjell Simarud A , Ringerike 32 Kåre Kristiansen B , Ringerike 35 Svere Mæhlum A , Ringerike 36 Øyvind Bauer A , Ringerike 37 Finn Torstensrud A , Ringerike 37 Finn Torstensrud A , Ringerike 37 Finn Torstensrud A , Ringerike 38 Gudbrand Brekke A , Ringerike 38 Torgrim E. Holte B , Ringerike 38 Torgrim E. Holte B , Ringerike 38 Odd Arvid Vestrom C , Ringerike 38 Odd Arvid Vestrom C , Ringerike 38 Jan Erik Stensrud D , Ringerike 38 Bjarne Berg E , Ringerike 38 Kai Eriksen F , Ringerike 4 BobEirik Johnsen A/B , Ringerike 4 BobEirik Johnsen A/B , Ringerike 42 Jan ArildRøise A , Ringerike 42 Jan ArildRøise A , Ringerike 42 Rolf W. Aarflot C , Ringerike 42 Anders H. Hte D , Ringerike 44 Svein Molstad A , Ringerike 44 Svein Molstad A , Ringerike 44 Jo Inge Skagnes C , Ringerike 44 Jo Inge Skagnes C , Ringerike 44 Jo Inge Skagnes C , Ringerike 44 Jo Inge Skagnes C , Ringerike 44 Ole. Haug D , Ringerike 44 Ole. Haug D , Ringerike 44 Stig Thon F , Ringerike 44 Stig Thon F , Ringerike 44 Stig Thon F , Ringerike 44 Sam Juul G , Ringerike 44 Sam Juul G , Ringerike 44 TrulsOlsen H , Ringerike 44 TrulsOlsen H , Ringerike 46 KjellKristiansen A , Ringerike 46 ErikFagerås C , Ringerike 46 Trond Eriksen D , Ringerike 46 Trond Eriksen D , Ringerike 46 Trond Eriksen D , Ringerike 46 NilsJ. Christophersen E , Ringerike 46 NilsJ. Christophersen E , Ringerike 46 Jonny Myhre F , Ringerike 46 Jonny Myhre F , Ringerike 46 Jonny Myhre F ,5 Jaktfelt Felt dag Felt måned Felt år Veid vekt Antatt vekt Melk i jur Ant. kalv Alder Tvillingkalv 28

30 Reg. nr. Felt elg nr. Kommune Vald Jaktleder Ringerike 46 Jonny Myhre F , Ringerike 46 Ole Alexander Heen G , Ringerike 46 BjarneSolbakken H , Ringerike 46 BjarneSolbakken H , Ringerike 46 BjarneSolbakken H , Ringerike 46 Christian Stenersen I , Ringerike 48 Martin Simarud D , Ringerike 48 Tom Bondehagen E , Ringerike 48 Kristian Thoresen H , Ringerike 48 Kristian Thoresen H ,5 Jaktfelt Felt dag Felt måned Felt år Veid vekt Antatt vekt Melk i jur Ant. kalv Alder Tvillingkalv Hjortehinder Reg. nr. Felt hjort nr. Kommune Vald Jaktleder Jaktfelt 52 2 Ringerike 6 Tor Erik Skotland A , Ringerike 6 Tor Erik Skotland A ,5 56 Ringerike 12 Jon Brattestå A ,5 Felt dag Felt måned Felt år Veid vekt Antatt vekt Melk i jur Ant. kalv Alder Tvillingkalv Hjortebukker Reg. nr. Felt hjort nr. Kommune Vald Jaktleder Jaktfelt 51 1 Ringerike 6 Tor Erik Skotland A , Ringerike 6 Tor Erik Skotland A ,5 55 Ringerike 11 Petter T. Andersen ,5 56 Ringerike 42 Anders H. Hte D ,5 Felt dag Felt måned Felt år Veid vekt Antatt vekt Fjølhorn Stanggevir Ant. tagger Alder Tvillingkalv Okser Reg. nr. Felt elg nr. Kommune Vald Jaktleder 1 1 Ringerike 1 Ragnar Braata ,5 2 2 Ringerike 1 Ragnar Braata ,5 3 5 Ringerike 2 Egil Hamremoen A+B ,5 4 7 Ringerike 2 Egil Hamremoen A+B ,5 8 2 Ringerike 2 Karl Erik Melbye C ,5 9 1 Ringerike 2 Lars Kjelsrud D , Ringerike 3 Arne G. Opsahl ,5 Jaktfelt Felt dag Felt måned Felt år Veid vekt Antatt vekt Fjølhorn Stanggevir Ant. tagger Alder Tvillingkalv 29

31 Reg. nr. Felt elg nr. Kommune Vald Jaktleder 16 4 Ringerike 4 Per Olav Ouff , Ringerike 4 Per Olav Ouff , Ringerike 5 Leif Heieren , Ringerike 6 Tor Erik Skotland A , Ringerike 6 Tor Erik Skotland A , Ringerike 6 Martin Bjerkerud B , Ringerike 6 Knut Juvet C , Ringerike 8 Thorstein Srand A , Ringerike 8 Otto Tandberg B , Ringerike 8 Otto Tandberg B , Ringerike 8 Otto Tandberg B ,5 44 Ringerike 8 Jan Rundtom C Ringerike 8 Kjell Langvandsbråten E , Ringerike 11 Petter T. Andersen , Ringerike 12 Jon Brattestå A , Ringerike 12 Jon Brattestå A , Ringerike 12 Erik Haraldsen B , Ringerike 12 Rune Augdahl C , Ringerike 14 Øystein Kvam A , Ringerike 14 Øystein Kvam A , Ringerike 16 Ole Espen Strømmen A , Ringerike 16 Martin Bjerkerud B , Ringerike 16 Martin Bjerkerud B , Ringerike 16 Martin Bjerkerud B , Ringerike 16 Helge Braaten C ,5 7 2 Ringerike 16 Steinar Hagen E , Ringerike 16 Steinar Hagen E , Ringerike 16 Svein Egil Komma F , Ringerike 16 Bente Srømsodd H ,5 8 7 Ringerike 16 Bente Srømsodd H , Ringerike 18 Ragnar Guldbrandsen A , Ringerike 18 Ragnar Guldbrandsen A , Ringerike 18 Ole Kristian Oppen B , Ringerike 18 Ole Kristian Oppen B , Ringerike 18 Ole Kristian Oppen B , Ringerike 18 KjellKasa C , Ringerike 18 Jon Are Venås E , Ringerike 18 Jon Are Venås E , Ringerike 18 Knut Løkke F , Ringerike 18 Knut Løkke F ,5 1 4 Ringerike 2 Svein Erik Bjerkeli B , Ringerike 22 HansJørgen Gundersby A , Ringerike 22 Kjell Bakken B , Ringerike 3 Åshild Bang A , Ringerike 3 Sverre Tangestuen B , Ringerike 3 Kaare Sørsdal D , Ringerike 3 Kaare Sørsdal D , Ringerike 3 Kaare Sørsdal D ,5 Jaktfelt Felt dag Felt måned Felt år Veid vekt Antatt vekt Fjølhorn Stanggevir Ant. tagger Alder Tvillingkalv 3

32 Reg. nr. Felt elg nr. Kommune Vald Jaktleder 11 1 Ringerike 3 Ole Ringerud E , Ringerike 3 Anders Strande F , Ringerike 32 Kjell Simarud A , Ringerike 32 Kåre Kristiansen B , Ringerike 32 Jan Erik Stensrud C , Ringerike 35 Svere Mæhlum A , Ringerike 36 Øyvind Bauer A , Ringerike 37 Finn Torstensrud A , Ringerike 38 Gudbrand Brekke A , Ringerike 38 Gudbrand Brekke A , Ringerike 38 Gudbrand Brekke A , Ringerike 38 Torgrim E. Holte B , Ringerike 38 Torgrim E. Holte B , Ringerike 38 Odd Arvid Vestrom C , Ringerike 38 Kai Eriksen F , Ringerike 4 BobEirik Johnsen A/B , Ringerike 4 BobEirik Johnsen A/B , Ringerike 42 Rolf W. Aarflot C , Ringerike 42 Anders H. Hte D , Ringerike 42 Anders H. Hte D , Ringerike 42 Anders H. Hte D , Ringerike 44 Svein Molstad A , Ringerike 44 Arnfinn Slette B , Ringerike 44 Jo Inge Skagnes C , Ringerike 44 Ole. Haug D , Ringerike 44 TrondHelge Buttingsrud Ottersen E , Ringerike 44 TrondHelge Buttingsrud Ottersen E , Ringerike 44 Sam Juul G , Ringerike 46 Trond Eriksen D , Ringerike 46 Trond Eriksen D , Ringerike 46 NilsJ. Christophersen E , Ringerike 48 Erik C. Heen A , Ringerike 48 Tage Lien C , Ringerike 48 Tom Bondehagen E , Ringerike 48 HansErik Gamkinn G , Ringerike 1 Ragnar Braata , Ringerike 2 Egil Hamremoen A+B , Ringerike 2 Egil Hamremoen A+B , Ringerike 2 Egil Hamremoen A+B , Ringerike 2 Egil Hamremoen A+B , Ringerike 2 Egil Hamremoen A+B , Ringerike 2 Karl Erik Melbye C , Ringerike 3 Arne G. Opsahl , Ringerike 5 Leif Heieren , Ringerike 5 Leif Heieren , Ringerike 6 Martin Bjerkerud B ,5 Jaktfelt Felt dag Felt måned Felt år Veid vekt Antatt vekt Fjølhorn Stanggevir Ant. tagger Alder Tvillingkalv 31

33 Reg. nr. Felt elg nr. Kommune Vald Jaktleder Ringerike 6 Martin Bjerkerud B , Ringerike 6 Martin Bjerkerud B , Ringerike 6 Knut Juvet C , Ringerike 6 Bjørn Olav Nyhus D , Ringerike 6 Leif Saltnes E ,5 33 Ringerike 6 Leif Saltnes E , Ringerike 6 Leif Saltnes E , Ringerike 8 Thorstein Srand A , Ringerike 8 Otto Tandberg B , Ringerike 8 Otto Tandberg B , Ringerike 8 Otto Tandberg B , Ringerike 8 Otto Tandberg B , Ringerike 8 Otto Tandberg B , Ringerike 8 Otto Tandberg B , Ringerike 8 Jan Rundtom C , Ringerike 8 Asle Aker D , Ringerike 8 Asle Aker D , Ringerike Ringerike Petter T. Andersen Petter T. Andersen ,5, Ringerike 12 Jon Brattestå A , Ringerike 12 Jon Brattestå A , Ringerike 12 Erik Haraldsen B , Ringerike 12 Erik Haraldsen B , Ringerike 12 Erik Haraldsen B , Ringerike 12 Rune Augdahl C , Ringerike 12 Rune Augdahl C , Ringerike 14 Øystein Kvam A , Ringerike 14 Øystein Kvam A , Ringerike 14 Øystein Kvam A , Ringerike 16 Helge Braaten C , Ringerike 16 Helge Braaten C , Ringerike 16 Lars Moldal D , Ringerike 16 Lars Moldal D , Ringerike 16 Steinar Hagen E , Ringerike 16 Steinar Hagen E , Ringerike 16 Steinar Hagen E , Ringerike 16 Svein Egil Komma F , Ringerike 16 Steinar Hagen G , Ringerike 16 Bente Srømsodd H , Ringerike 16 Bente Srømsodd H , Ringerike 16 Bente Srømsodd H , Ringerike 18 Ole Kristian Oppen B , Ringerike 18 KjellKasa C , Ringerike 18 KjellKasa C , Ringerike 18 Jon Are Venås E ,5 4 7 Ringerike 18 Jon Are Venås E , Ringerike 18 Knut Løkke F ,5 Jaktfelt Felt dag Felt måned Felt år Veid vekt Antatt vekt Fjølhorn Stanggevir Ant. tagger Alder Tvillingkalv 32

34 Reg. nr. Felt elg nr. Kommune Vald Jaktleder 42 4 Ringerike 18 Knut Løkke F , Ringerike 18 Knut Løkke F , Ringerike 2 TerjeBakken A , Ringerike Ringerike 2 2 Svein Erik Bjerkeli Svein Erik Bjerkeli B B ,5, Ringerike 2 Gulbrand Elviken C , Ringerike 2 Gulbrand Elviken C , Ringerike 22 Kjell Bakken B , Ringerike 3 Sverre Tangestuen B , Ringerike 3 Nils Chr.Bang C , Ringerike 3 Ole Ringerud E , Ringerike 3 Anders Strande F , Ringerike 32 Kjell Simarud A , Ringerike 32 Kjell Simarud A , Ringerike 32 Kåre Kristiansen B , Ringerike 32 Kåre Kristiansen B , Ringerike 35 Svere Mæhlum A , Ringerike 35 Svere Mæhlum A , Ringerike 38 Gudbrand Brekke A , Ringerike 38 Gudbrand Brekke A , Ringerike 38 Gudbrand Brekke A , Ringerike 38 Gudbrand Brekke A , Ringerike 38 Gudbrand Brekke A , Ringerike 38 Torgrim E. Holte B , Ringerike 38 Odd Arvid Vestrom C , Ringerike 38 Odd Arvid Vestrom C , Ringerike 38 Jan Erik Stensrud D , Ringerike 38 Jan Erik Stensrud D , Ringerike 42 Jan ArildRøise A , Ringerike 42 Helge Petter Waagard B , Ringerike 42 Anders H. Hte D , Ringerike 44 Svein Molstad A , Ringerike 44 Arnfinn Slette B , Ringerike 44 Jo Inge Skagnes C , Ringerike 44 Jo Inge Skagnes C , Ringerike 44 Ole. Haug D , Ringerike 44 Ole. Haug D , Ringerike 44 TrondHelge Buttingsrud Ottersen E , Ringerike 44 Stig Thon F , Ringerike 44 Sam Juul G , Ringerike 44 Sam Juul G , Ringerike 44 TrulsOlsen H , Ringerike 46 KjellKristiansen A , Ringerike 46 KjellKristiansen A , Ringerike 46 Rolf Lindskov B , Ringerike 46 ErikFagerås C , Ringerike 46 NilsJ. Christophersen E ,5 Jaktfelt Felt dag Felt måned Felt år Veid vekt Antatt vekt Fjølhorn Stanggevir Ant. tagger Alder Tvillingkalv 33

35 Reg. nr. Felt elg nr. Kommune Vald Jaktleder Ringerike 46 NilsJ. Christophersen E , Ringerike 46 Jonny Myhre F , Ringerike 46 Christian Stenersen I , Ringerike 48 Hugo Myhre B , Ringerike 48 Hugo Myhre B , Ringerike 48 Martin Simarud D , Ringerike 48 Kristian Thoresen H , Ringerike 48 Kristian Thoresen H ,5 Jaktfelt Felt dag Felt måned Felt år Veid vekt Antatt vekt Fjølhorn Stanggevir Ant. tagger Alder Tvillingkalv 34

36 Med ønske om skitt jakt 26 Fyresdal Næringshage 387 Fyresdal Tlf Fax

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer Faun rapport 022- Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune Ole Roer Forord Foreliggende rapport presenterer bestandsvurderinger for elg i Sarpsborg etter jakta.

Detaljer

Faun rapport

Faun rapport Faun rapport 001-2009 Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg på Ringerike etter jakta 2008 Oppdragsgiver: -Ringerike kommune Forfatter: Lars Erik Gangsei Forord Nok et år takk til Liv og Hans

Detaljer

Bestandsvurdering for elg på Hadeland etter jakta 2005

Bestandsvurdering for elg på Hadeland etter jakta 2005 Faun rapport -6 Fyresdal Næringshage 87 Fyresdal Tlf. 5 6 77 Fax. 5 6 77 9 www.fnat.no post@fnat.no Bestandsvurdering for elg på Hadeland etter jakta 5 Oppdragsgiver: Landbrukskontoret for Hadeland (Kommunene

Detaljer

Faun rapport 016-2010

Faun rapport 016-2010 Faun rapport 16-21 Bestandsvurdering for elg og hjort i Nedre Telemark etter jakta 29 Oppdragsgivere: -Skien -Siljan -Porsgrunn -Drangedal kommuner Forfatter: Lars Erik Gangsei og Anne Nylend Forord Vi

Detaljer

Faun rapport 009-2009

Faun rapport 009-2009 Faun rapport 009-2009 Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg på Hadeland etter jakta 2008 Oppdragsgiver: -Landbrukskontoret for Hadeland Forfatter: Lars Erik Gangsei Forord På Hadeland har det

Detaljer

Faun rapport 011-2009

Faun rapport 011-2009 Faun rapport 11-29 Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg i Søndre Land etter jakta 28 Oppdragsgiver: -Søndre Land kommune Forfatter: Lars Erik Gangsei Forord Vi ønsker å takke Søndre Land kommune

Detaljer

Forord Vi vil takke kommunene i Nedre Telemark for oppdraget med å vurdere elg- og hjortebestanden etter jakta 2007.

Forord Vi vil takke kommunene i Nedre Telemark for oppdraget med å vurdere elg- og hjortebestanden etter jakta 2007. Faun rapport 14-28 Faun Naturforvaltning AS Fyresdal Næringshage 387 Fyresdal Tlf. 35 6 77 Fax. 35 6 77 9 www.fnat.no post@fnat.no Bestandsvurdering for elg og hjort i Nedre Telemark etter jakta 27 Oppdragsgivere:

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2012. Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2012. Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 003-2013 Oppdragsgiver: Søndre Land Kommune Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2012 Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord På vegne av, vil jeg

Detaljer

Hjorteviltforvaltningen på Hadeland. Utdrag fra aldersregistrering og bestandsvurdering 2008.

Hjorteviltforvaltningen på Hadeland. Utdrag fra aldersregistrering og bestandsvurdering 2008. Hjorteviltforvaltningen på Hadeland. Elg (Alces alces) http://no.wikipedia.org/wiki/elg I tillegg til sin egenverdi som art, et flott innslag i naturen og derfor viktig for friluftslivet, så betyr elgen

Detaljer

I samarbeid med: Lars Erik Gangsei. Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sør-Aurdal etter jakta Oppdragsgiver: Sør-Aurdal kommune

I samarbeid med: Lars Erik Gangsei. Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sør-Aurdal etter jakta Oppdragsgiver: Sør-Aurdal kommune Faun rapport 7-6 Fyresdal Næringshage 387 Fyresdal Tlf. 35 6 77 Fax. 35 6 77 9 www.fnat.no post@fnat.no Bestandsvurdering for elg i Sør-Aurdal etter jakta 5 Oppdragsgiver: Sør-Aurdal kommune VILTFORVALTNING

Detaljer

Side 1 av 13. Bestandsplan for Elg Søndre Land Viltlag

Side 1 av 13. Bestandsplan for Elg Søndre Land Viltlag Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2009-2011 Søndre Land Viltlag Side 2 av 13 Innhold: 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse... 3 2. Planperiode... 3 3. Bestandsituasjon... 4 Søndre Land kommune...4

Detaljer

Vurdering av hjorteviltbestander

Vurdering av hjorteviltbestander Aldersregistrering av hjortevilt Vurdering av hjorteviltbestander -Faun Naturforvaltning AS -vi jobber med natur Om Faun Naturforvaltning AS Faun har lang og bred erfaring med aldersbestemming av hjortevilt,

Detaljer

Faun rapport 005-2015 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2014

Faun rapport 005-2015 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2014 Faun rapport 005-2015 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2014 Oppdragsgivere: Søndre Land kommune, Søndre Land Viltlag, Fluberg Vest driftsplanområde og Fluberg Øst

Detaljer

Lars Erik Gangsei. Faun rapport Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg på Hadeland etter jakta 2006

Lars Erik Gangsei. Faun rapport Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg på Hadeland etter jakta 2006 Faun rapport 015-2007 Fyresdal Næringshage 3870 Fyresdal Tlf. 35 06 77 00 Fax. 35 06 77 09 www.fnat.no post@fnat.no Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg på Hadeland etter jakta 2006 Oppdragsgiver:

Detaljer

Faun rapport

Faun rapport Faun rapport 12-21 Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg i Søndre Land etter jakta 29 Oppdragsgiver: -Søndre Land kommune Ole Bjørn Bårnes Forfatter: Lars Erik Gangsei Forord Kristin Halvorsen

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no SETT-ELG RAPPORT 2013 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter www.hjorteviltregisteret.no Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Resultater og vurderinger... 4 2.1 Jaktinnsats... 4

Detaljer

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016 Søndre Land Viltlag Side 2 av 13 Innhold: 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse... 3 2. Planperiode... 3 3. Bestandssituasjon... 4 4. Målsetning for planperioden...

Detaljer

Faun rapport 004-2012

Faun rapport 004-2012 Faun rapport 004-2012 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg på Ringerike etter jakta 2011 Oppdragsgiver: -Ringerike kommune Forfatter: Magnus Stenbrenden 1 Forord Denne rapporten er en av de første

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i ValHal etter jakta 2013. Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i ValHal etter jakta 2013. Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 016-2014 Oppdragsgiver: ValHal elgregion Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i ValHal etter jakta 2013 Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord Vi retter en takk

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i ValHal etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i ValHal etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 010-2015 Oppdragsgiver: ValHal elgregion Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i ValHal etter jakta 2014 Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord Takk til ValHal elgregion

Detaljer

Faun rapport 003-2012

Faun rapport 003-2012 Faun rapport 003-2012 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Froland etter jakta 2011 Oppdragsgiver: -Froland kommune Forfatter: Magnus Stenbrenden Forord Undertegnede vil herved takke for oppdraget

Detaljer

Faun rapport 15-26 Faun Naturforvaltning AS Fyresdal Næringshage 387 Fyresdal Tlf. 35 6 77 Fax. 35 6 77 9 www.fnat.no post@fnat.no Bestandsvurdering for elg i Vinje etter jakta 25 Oppdragsgiver: Vinje

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Ringerike etter jakta 2014. Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Ringerike etter jakta 2014. Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 004-2015 Oppdragsgiver: Ringerike kommune Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Ringerike etter jakta 2014 Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord takker Ringerike kommune

Detaljer

Faun rapport 011-2012

Faun rapport 011-2012 Faun rapport 011-2012 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2011 Oppdragsgiver: -Søndre Land kommune Forfatter: Magnus Stenbrenden Forord Jeg vil med dette, på vegne

Detaljer

Lars Erik Gangsei. Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Elgregion Trysil Øst etter jakta Oppdragsgiver: Elgregion Trysil Øst

Lars Erik Gangsei. Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Elgregion Trysil Øst etter jakta Oppdragsgiver: Elgregion Trysil Øst Faun rapport 3-6 Fyresdal Næringshage 387 Fyresdal Tlf. 35 6 77 Fax. 35 6 77 9 www.fnat.no post@fnat.no Bestandsvurdering for elg i Elgregion Trysil Øst etter jakta 5 Oppdragsgiver: Elgregion Trysil Øst

Detaljer

Faun rapport 010-2012

Faun rapport 010-2012 Faun rapport 010-2012 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Stange etter jakta 2011 Oppdragsgiver: -Stange kommune Forfatter: Magnus Stenbrenden Forord Jeg vil på vegne av takke for oppdraget

Detaljer

Avskytningsmodell. Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv. Beitekvalitet

Avskytningsmodell. Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv. Beitekvalitet Avskytningsmodell Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv Beitekvalitet fordi man mente dette ga størst stabilitet i framtidig elgtetthet gjennom stor andel produktive kyr i skogen få ungdyr å skyte

Detaljer

Rosfjord Strandhotell, Lyngdal v/magnus Stenbrenden

Rosfjord Strandhotell, Lyngdal v/magnus Stenbrenden Rosfjord Strandhotell, Lyngdal 01.04.2014 v/magnus Stenbrenden Gjennomføring Elg -Fellingstall - «Sett elg» data og bestandskondisjon Hjort -Fellingstall - «Sett hjort» data og bestandskondisjon Påkjørsler,

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@ninanaturdata.no tlf. 74 33 53 fax. 74 33 53 Sett elg i 14 28 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1997 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Faun rapport

Faun rapport Faun rapport 014-2010 Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg i Sør-Aurdal etter jakta 2009 Oppdragsgiver: -Sør-Aurdal kommune Ole Bjørn Bårnes Forfatter: Lars Erik Gangsei Forord Takk til alle

Detaljer

Faun rapport 023-2012

Faun rapport 023-2012 Faun rapport 023-2012 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i Drangedal etter jakta 2011 Oppdragsgiver: -Drangedal kommune Forfattere: Lars Erik Gangsei og Magnus Stenbrenden 1 Forord

Detaljer

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen Østskogen Storvald Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen (Tvillingku, 12. august 2011. Foto: Svein J. Pettersens viltkamera) Styret i Østskogen Storvald,

Detaljer

Elg og hjort i Vest-Agder 2016. Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur

Elg og hjort i Vest-Agder 2016. Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 005-2016 Oppdragsgiver: Vest-Agder fylkeskommune Elg og hjort i Vest-Agder 2016 Morten Meland & Ole Roer -vi jobber med natur Forord Faun Naturforvaltning AS takker Vest-Agder fylkeskommune

Detaljer

Viltsamling Vest-Agder. v / Morten Meland

Viltsamling Vest-Agder. v / Morten Meland Viltsamling Vest-Agder v / Morten Meland Kvinesdal 3. mars 2016 Om Faun 4 Fagområder: Viltforvaltning Fiske- og vassdragsforvaltning Naturkartlegging og utredning Utvikling av utmarksnæring 9 fast ansatte

Detaljer

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Perioden 2006-2013, kilde www.hjorteviltregisteret.no Fellingsresultat i 2013 : 233 av 249 tildelt, en fellingsprosent på 93,6 %. Gjeldende kommunal målsetting for

Detaljer

Faun rapport

Faun rapport Faun rapport 002-2010 Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg i Sigdal etter jakta 2009 Oppdragsgiver: -Sigdal kommune Forfatter: Lars Erik Gangsei Forord Jeg håper rapporten skaper et godt grunnlag

Detaljer

Takk til alle jegere som har bidratt med å skaffe til veie et meget bra tannmateriale.

Takk til alle jegere som har bidratt med å skaffe til veie et meget bra tannmateriale. Fau un rappo ort 004 2 2013 Oppdraagsgiver:: Notodd den Komm mune Alde ersregisstrerin ng og b bestan ndsvurderingg av elgg i Notodd N den ettter jakkta 201 12 Maggnus Ste enbrend den vi jjobber med d

Detaljer

Viltsamling Aust-Agder. v / Morten Meland

Viltsamling Aust-Agder. v / Morten Meland Viltsamling Aust-Agder v / Morten Meland Kristiansand 2. mars 2016 Om Faun 4 Fagområder: Viltforvaltning Fiske- og vassdragsforvaltning Naturkartlegging og utredning Utvikling av utmarksnæring 9 fast ansatte

Detaljer

Bestandsvurdering av elg og hjort i Hjartdal etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Bestandsvurdering av elg og hjort i Hjartdal etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 006-2014 Oppdragsgiver: Hjartdal kommune Bestandsvurdering av elg og hjort i Hjartdal etter jakta 2013 Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord Vi vil takke Hjartdal kommune for oppdraget

Detaljer

Faun rapport

Faun rapport Faun rapport 011-2012 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2011 Oppdragsgiver: -Søndre Land kommune Forfatter: Magnus Stenbrenden Forord Jeg vil med dette, på vegne

Detaljer

Bestandsvurdering for elg og hjort i Drangedal etter jakta 2005

Bestandsvurdering for elg og hjort i Drangedal etter jakta 2005 Bestandsvurdering for elg og hjort i Drangedal etter jakta 25 Oppdragsgiver: Drangedal kommune www.at.skog.no atpost@at.skog.no www.fnat.no post@fnat.no I samarbeid med: Peter C. A. Köller & Lars Erik

Detaljer

Trond Rian

Trond Rian Verdal kommune Sakspapir Hjorteviltjakta 2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Rian trond.rian@innherred-samkommune.no 74048552 Arkivref: 2008/12609 - /K46 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Lars Erik Gangsei. Faun rapport Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg på Hadeland etter jakta 2007

Lars Erik Gangsei. Faun rapport Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg på Hadeland etter jakta 2007 Faun rapport 017-2008 Fyresdal Næringshage 3870 Fyresdal Tlf. 35 06 77 00 Fax. 35 06 77 09 www.fnat.no post@fnat.no Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg på Hadeland etter jakta 2007 Oppdragsgiver:

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1996 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1996 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@ninanaturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1985 2006 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2015. Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2015. Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 012-2016 Oppdragsgiver: Søndre Land kommune Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2015 Morten Meland & Ole Roer -vi jobber med natur Faun rapport 012-2016:

Detaljer

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (6 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 6. februar 2015 Elgregionråd

Detaljer

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Flå og Nes etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Flå og Nes etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 006-2015 Oppdragsgiver: Flå og Nes kommuner Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Flå og Nes etter jakta 2014 Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord takker Flå og Nes kommuner

Detaljer

Faun rapport

Faun rapport Faun rapport 010-2009 Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg i Drangedal etter jakta 2008 Oppdragsgiver: -Drangedal kommune Forfatter: Lars Erik Gangsei Forord Takk til jegerne i Drangedal for

Detaljer

fordi man mente dette gav størst stabilitet i framtidig elgtetthet gjennom stor andel produktive kyr i skogen

fordi man mente dette gav størst stabilitet i framtidig elgtetthet gjennom stor andel produktive kyr i skogen Avskytningsmodell Tradisjonelt stort uttak av kalv fordi man mente dette gav størst stabilitet i framtidig elgtetthet gjennom stor andel produktive kyr i skogen få ungdyr å skyte kjøttfylde jegeres motvilje

Detaljer

Søndre Land Viltlag. Bestandsplan for elg og hjort Ole Martin Aanonsen. Utarbeidet i samarbeid med Faun Naturforvaltning AS

Søndre Land Viltlag. Bestandsplan for elg og hjort Ole Martin Aanonsen. Utarbeidet i samarbeid med Faun Naturforvaltning AS Bestandsplan for elg og hjort 2017-2021 Ole Martin Aanonsen Søndre Land Viltlag Utarbeidet i samarbeid med Faun Naturforvaltning AS -vi jobber med natur Innhold 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse...

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i Sør-Aurdal etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i Sør-Aurdal etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 012-2014 Oppdragsgiver: Sør-Aurdal kommune Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i Sør-Aurdal etter jakta 2013 Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord På vegne av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 ENDRING AV MINSTEAREAL FOR ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar,

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Midt- Telemark etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Midt- Telemark etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 001-2015 Oppdragsgiver: Midt-Telemark landbrukskontor Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Midt- Telemark etter jakta 2014 Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord På vegne

Detaljer

Status for elgens kondisjon og tanker om videre utvikling og forvaltning. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune

Status for elgens kondisjon og tanker om videre utvikling og forvaltning. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune Status for elgens kondisjon og tanker om videre utvikling og forvaltning Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune 30.1.2016 Elgbestandens utvikling i Norge og Agder Antall felt elg i Vest-Agder 1994:

Detaljer

Faun rapport

Faun rapport Faun rapport 016-2011 Bestandsvurdering for elg og hjort i Hjartdal etter jakta 2010 Oppdragsgiver: Hjartdal kommune Forfatter: Lars Erik Gangsei Forord Foreliggende rapport presenterer bestandsvurderinger

Detaljer

Revsnes Hotell Bygland, 05.03.2015. v/magnus Stenbrenden

Revsnes Hotell Bygland, 05.03.2015. v/magnus Stenbrenden Revsnes Hotell Bygland, 5.3.215 v/magnus Stenbrenden Presentasjon av årets rapport -siste års fellingstall og statistikk -konklusjoner og vurderinger Kort presentasjon av: Nina Rapport 143, «Sett elg-

Detaljer

Faun rapport

Faun rapport Faun rapport 007-2012 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Sigdal etter jakta 2011 Oppdragsgiver: -Sigdal kommune Forfatter: Magnus Stenbrenden Forord Jeg vil på vegne av takke for oppdraget

Detaljer

Faun rapport 026-2010

Faun rapport 026-2010 Faun rapport 026-2010 Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg i ValHal etter jakta 2009 Oppdragsgiver: -ValHal Elgregion Forfatter: Lars Erik Gangsei Forord Vi ønsker å takke ValHal Elgregion ved

Detaljer

Faun rapport 022-2011

Faun rapport 022-2011 Faun rapport 22-211 Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg og hjort i ValHal etter jakta 21 Oppdragsgiver: -ValHal Elgregion Forfatter: Lars Erik Gangsei Forord Vi ønsker å takke ValHal Elgregion

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Hjartdal etter jakta Magnus Stenbrenden & Lars Egil Libjå. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Hjartdal etter jakta Magnus Stenbrenden & Lars Egil Libjå. -vi jobber med natur Faun rapport 012-2013 Oppdragsgiver: Hjartdal kommune Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Hjartdal etter jakta 2012 Magnus Stenbrenden & Lars Egil Libjå -vi jobber med natur Forord Vi vil

Detaljer

Fluberg Vest Driftsplanområde

Fluberg Vest Driftsplanområde Bestandsplan for elg og hjort 2017-2021 Ole Martin Aanonsen Fluberg Vest Driftsplanområde Utarbeidet i samarbeid med Faun Naturforvaltning AS -vi jobber med natur Innhold 1. Bestandsplanens avgrensning

Detaljer

Vi ønskjer å sende ei stor takk til Lasse Mathiesen for god hjelp ved overlevering av eit svært oversikteleg materiale.

Vi ønskjer å sende ei stor takk til Lasse Mathiesen for god hjelp ved overlevering av eit svært oversikteleg materiale. Faun rapport 010-2007 Fyresdal Næringshage 3870 Fyresdal Tlf. 35 06 77 00 Fax. 35 06 77 09 www.fnat.no post@fnat.no Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg i Vinje etter jakta 2006 Oppdragsgjevar:

Detaljer

Den produktiv elgstammen

Den produktiv elgstammen Den produktiv elgstammen lokal forvaltning med driftsplanbasert uttak hvilken kjønns- og aldersmessig sammensetning gir størst avkastning? Foto: Jan Thomassen Åshild Ønvik Pedersen Institutt for biologi

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune

Elgforvaltning i Steigen kommune Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Værnes 1.11.2012 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Kunnskap, bestandsplaner, målsettinger, prosess,

Detaljer

FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE

FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: K40 2013/214 1250/2017 Edgar Vegge Saksnr: Utvalg: Dato: 7/17 Viltnemnda 30.01.2017

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 MINSTEAREAL ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar. Ny forskrift

Detaljer

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Fet og Sørum (øst) (1 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 1 Elgregionråd

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg i Sør-Aurdal etter jakta 2004

Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg i Sør-Aurdal etter jakta 2004 Hauggrend 387 Fyresdal Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg i Sør-Aurdal etter jakta 24 Tlf: 35 6 77 Fax: 35 6 77 9 Epost: post@fnat.no Utarbeida av: -Lars Erik Gangsei Oppdragsgjevar: Mars

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i Sør-Aurdal etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i Sør-Aurdal etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 009-2015 Oppdragsgiver: Sør-Aurdal kommune Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i Sør-Aurdal etter jakta 2014 Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord Undertegnede

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen

Elgforvaltning i Steigen Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Fauske 18.2.212 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg på Hadeland etter jakta 2004

Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg på Hadeland etter jakta 2004 Hauggrend 387 Fyresdal Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg på Hadeland etter jakta 24 Tlf: 35 6 77 Fax: 35 6 77 9 Epost: post@fnat.no Utarbeida av: -Lars Erik Gangsei Mars 25 Oppdragsgjevar:

Detaljer

Strand Hotell Fevik, 03.04.2013. v/magnus Stenbrenden

Strand Hotell Fevik, 03.04.2013. v/magnus Stenbrenden Strand Hotell Fevik, 03.04.2013 v/magnus Stenbrenden Gjennomføring Elg -Fellingstall - «Sett elg» data og bestandskondisjon Hjort -Fellingstall - «Sett hjort» data og bestandskondisjon Påkjørsler, «flått

Detaljer

Øvre Sunndal Hjorteviltlag

Øvre Sunndal Hjorteviltlag Øvre Sunndal Hjorteviltlag Forvaltningsplan (bestandsplan) Utkast 30.03.2007 Innhold: FORVALTNINGSPLAN... 3 HVILKE EIENDOMMER AVTALEN OMFATTER:... 3 PLANPERIODE... 3 HOVEDMÅL... 3 MÅL FOR HJORT... 3 MÅL

Detaljer

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning Arkivsak. Nr.: 2017/753-4 Saksbehandler: Bjørn Ingolf Bakkhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 06.06.2016 Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø 9.11.2011 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

Elg og hjort i Agder. v / Morten Meland

Elg og hjort i Agder. v / Morten Meland Elg og hjort i Agder v / Morten Meland Kristiansand 8. mars 217 Om Faun Naturforvaltning AS 9 fast ansatte Kontor i Fyresdal i Vest-Telemark Oppdrag over hele landet 5/5 private/offentlige Viktigste fagområder:

Detaljer

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i Sammendrag Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet en bestandsvurdering for elg i 20 kommuner i Nord-Trøndelag, og kommer med tilrådninger for videre forvaltning.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01/09 06/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Status for elgbestanden og råd for avskyting i Rauland-, Nedre Vinje- og Øyfjell driftsplanområder. Oppdragsgjevar: -Vinje kommune

Status for elgbestanden og råd for avskyting i Rauland-, Nedre Vinje- og Øyfjell driftsplanområder. Oppdragsgjevar: -Vinje kommune Hauggrend 387 Fyresdal Status for elgbestanden og råd for avskyting i Rauland-, Nedre Vinje- og Øyfjell driftsplanområder Tlf: 35 6 77 Fax: 35 6 77 9 Epost: post@fnat.no Utarbeida av: -Lars Erik Gangsei

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Bodø

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Bodø Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Bodø 24.11.2011 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2012 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2012 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 22 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Oslo Kommune Akershus Fylkeskommune Oslo Kommune UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD

Detaljer

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2012 samt årene 2003 2012 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (7 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald) Elgregionråd Øst Eidskog 7 vald 1 Elgregionråd

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbåsen

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Variasjon i bestandskondisjon i norske elgbestander

Variasjon i bestandskondisjon i norske elgbestander Variasjon i bestandskondisjon i norske elgbestander Dagens bestandstetthet - hvor mye elg har vi? Litt generell teori Geografisk variasjon i bestandskondisjon vekter, reproduksjonsrater, naturlig dødelighet

Detaljer

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2010 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2010 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Oslo Fylkeskommune Akershus Fylkeskommune Oslo Fylkeskommune UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG

Detaljer

Bestandsvurdering av elg og hjort i Telemark etter jakta 2012. Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei & Ole Roer. -vi jobber med natur

Bestandsvurdering av elg og hjort i Telemark etter jakta 2012. Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei & Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 013-2013 Oppdragsgiver: Telemark fylkeskommune Bestandsvurdering av elg og hjort i Telemark etter jakta 2012 Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei & Ole Roer -vi jobber med natur Forord Vi

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Østfold etter jakta Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei & Ole Roer. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Østfold etter jakta Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei & Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 006-2013 Oppdragsgiver: Østfold fylkeskommune Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Østfold etter jakta 2012 Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei & Ole Roer -vi jobber med natur

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2008 INNHOLD Side 2 Innledning 3 Oppsummering 4 Elgfellinger 2008 5-6 Elgfellinger 1955-2008 7-13 Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller 14-26 Elgfellinger,

Detaljer

BESTANDSVURDERING AV ELG OG

BESTANDSVURDERING AV ELG OG Sammendrag Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet en bestandsvurdering for elg i 20 kommuner i Nord-Trøndelag, og kommer med tilrådninger for videre forvaltning.

Detaljer

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2013 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2013 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 23 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Akershus Fylkeskommune og Oslo Kommune Akershus Fylkeskommune Oslo Kommune UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 24.04.2014 Vår Ref... ES-4376/14 Arkiv... K46 Saksnr... 14/695 Deres Ref... SAK 01/2014 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2013 Kommunen

Detaljer

Froland Viltlag. Bestandsplan/ avskytingsavtale for elg. Foto Svein E Kristiansen

Froland Viltlag. Bestandsplan/ avskytingsavtale for elg. Foto Svein E Kristiansen Froland Viltlag Bestandsplan/ avskytingsavtale for elg. Foto Svein E Kristiansen 2015 2017 1. Planområde Planområdet omfatter følgende jaktlag: Jaktlag Areal Samhold 23 795 Jomås 24 047 Olsbu 16 070 Oland/Røysland

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2007 INNHOLD Side 2 Innledning 3-4 Oppsummering 5-6 Elgfellinger 1955-2007 7-14 Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller 15-27 Elgfellinger, diagrammer 28-43

Detaljer

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2008 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2008 En rapport utarbeidet på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus En rapport utarbeidet på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus

Detaljer