Elgforvaltning i Steigen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elgforvaltning i Steigen kommune"

Transkript

1 Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Værnes

2 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Kunnskap, bestandsplaner, målsettinger, prosess, praksis, evaluering Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til svaret på to spørsmål: Hvor mange elg skal vi skyte? Hvilke elger skal vi skyte? = Kommunal elgforvaltning!

3 Steigen kommune En stor kystkommune Ca da tellende elgareal Ung elgkommune Ingen egen viltnemnd Delegert alt som er vilt-fag Plan- og ressursutvalg politisk organ vedtar målsettinger Med i Salten Viltforvaltningsråd Elg har blitt en viktig ressurs Men det er et mål at elg skal være mer til nytte enn plage!

4 Engeløya 1 vald da Skotsfjord 8 jaktfelt da Lundøya 2 jaktfelt da Storvatnet 8 jaktfelt da Kråktind 8 jaktfelt da Helldalisen 6 jaktfelt da

5

6 Rammer for vår elgforvaltning Nasjonale målsettinger Kunnskapsbasert forvaltning Tradisjon med elgmøter deltakelse Bestandsplaner hjalp mye til Kommunale målsettinger - utarbeidet selv Evaluering hvert tredje år Filosofi : Bedre å skyte for mange enn for få!

7 Sett elg per jegerdagsverk Antall felte elg Bestandsutvikling Bestandsutvikling Steigen Sett elg per jegerdagsverk Felt elg 0, , , ,4 80 0,3 60 0,2 40 0, da 7000 og 6000 da 4000 og 3000da

8 % Fellingsprosent Fellingsprosent Fellingsprosent bestandplanperioder: = 91% = 98 % = 92%

9 Minsteareal - vurderinger Viltpåkjørsler Bestandenes tetthet/størrelse og sammensetning basert på sett elg og fellingsstatistikk Beiteforhold/biologisk mangfold Skadesituasjonen i landbruket Eventuelt andre forhold

10 Kunnskapsbasert forvaltning Sett elg skjema Slaktevekter Kjeveinnsamling til 2009 Tannanalyse alder fra 2007 Nøyaktig utfylling Alle skal levere Presenterer resultatet vært år på møte Bruker Hjorteviltregisteret aktivt Viktig å legge inn nøyaktige data (møkk inn møkk ut!)

11 Aldersanalyse Aldersbestemming ved tannanalyse (Faun) Alle dyr blir analysert Gjennomsnittselgen veier 143 kg (152kg i 2010) Voksen okse var i snitt 4,6 år og veide 230 kg Voksen ku var i snitt 7,2 år og veide 191 kg Største okse 345kg, største ku 235 kg

12 Kg Antall takker Vekt, alder og gevirutvikling okse Gevirutvikling ,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10, Takker Oksevekt Alder

13 Kg Vektutvikling ku Vektutvikling ku (slaktevekt) Kg ,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5-17,5 Alder

14 Alderspyramide

15 Prosent Felte elger fordelt på alder og kjønn prosentfordelt 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Aldersfordelt avskyting Eldre ku Eldre okse Ku 1½ år Okse 1½ år 30 % 20 % 10 % 0 % Ku kalv Okse kalv År

16 Jakttrykk Skyter vi for mye ku???

17 Medvirkning Eget møte med valdansvarlige Åpent møte hvert år Presentere resultat Diskusjon Egne temaer om elg og elgjakt Møter i forbindelse med oppstart av bestandsplaner Høringer målsettinger/minsteareal

18 Bestandsplan Systematisk arbeid for bestandsplanbasert forvaltning Hvorfor? -Bedre samarbeid -Større ansvarsfølelse -Mindre arbeid for meg(?) 3- årige planer lang nok tid Plan for årlig avskyting overfører dyr (10%) Skal ta hensyn til offentlige målsettinger Vesentlige avvik?? Fleksibel plan viktig motivasjon for jaktlagene Godt samarbeid innad i bestandsplanområdet

19 Bestandsplanmal Har blitt et viktig verktøy samordner de ulike bestandsplanene Fellingsmål: Voksen ku: % Voksen okse: Max 22 % Ungdyr/kalv: %* * Av ungdyr/kalv kvoten skal det felles minst 25% ungdyr. Inntil 2 kalver under 45 kg kan felles i tillegg til kvoten hvert år (rødkalver) Kvige kan skytes isteden for andre tildelte dyr hvis sjansen byr seg, så sant ikke valdansvarlig bestemmer noe annet. Tildelingen rettes i slike tilfeller opp året etter. Dyr 2,5 år og eldre (2+) med slaktevekt lik eller mindre enn 160 kg, regnes som ungdyr i forhold til bestandsplanen Det henstilles til å ikke skyte store okser før etter 10. oktober. osv

20 Mål for hjorteviltforvaltningen i Steigen Første gang i 2004, treårige Faglig begrunnet Høring Koordinert med tre-årige bestandsplaner Oppslutning om forvaltningsmål Inneværende: Mål for bestanden Mål for sammensetning av bestanden Mål for leveområde og beite Evaluering:

21 MÅL FOR BESTANDEN ( ): Elgbestanden kan i planperioden øke innenfor rammen av de andre mål som er satt i denne planen. Sør for Nordfoldfjorden (Helldalisen vald) bør bestanden stabiliseres. Sett elg per jegerdagsverk 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Steigen N for Folda Helldalisen Sett elg per jegerdagsverk gir utrykk for om bestanden minker eller øker, men sier ikke noe om det faktiske antallet elg.

22 Gjennomsnittsvekta på kalv skal på lang sikt ikke synke vesentlig i forhold til perioden Slaktevekter kalv Nedgang i slaktevekt kan være et utrykk for dårligere mattilgang for elgbestanden. Forskjellige vegetasjonstyper, berggrunn og andre habitatforhold (for eksempel snødybde) vil påvirke elgens vekst og dette kan variere fra område til område. Det viktigste er imidlertid å se på utvikling i gjennomsnittsvekter over flere år.

23 Vekt Slaktevekter gjennomsnitt Eldre hann Eldre hunn Hann 1½ år Hunn 1½ år Hannkalv Hunnkalv 50 0

24 Antall % Gjennomsnittlig antall elgpåkjørsler bør ikke overstige 10% av jaktutbyttet i planperioden Påkjørt elg Påkjørt i forhold til felling (%) Påkjørt elg Påkjørt og avlivet

25 % MÅL FOR SAMMENSETNING AV BESTANDEN ( ): Det bør i perioden felles mellom 52 og 57 % handyr totalt i Steigen. 100 Felling handyr/hundyr % 50 Handyr Hunndyr Trend 0 Mål innført Fordeling handyr/hundyr gir utrykk for at kjønns-og alders struktur blir rett nok store okser.

26 Sett ku per okse Ku/okse forholdet basert på registreringer fra Sett elg bør i perioden være ca 1,5. 2,5 2 1,5 1 Sett ku per okse 0, År Sett elgku per okse gir utrykk for utvikling i kjønnssammensetningen av dyr 1,5 år og eldre.

27 Kalv per kalveku og kalv per ku basert på registreringer fra Sett elg bør ikke synke i forhold til perioden ,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Sett kalv/kalvku Mål Sett kalv/ku Mål Sett kalv per ku gir utrykk for hvordan produksjonen i bestanden utvikler seg. Sett kalv per kalveku (tvillingraten) er et mål på hvor mange voksne, store kuer som finnes.

28 MÅL FOR LEVEOMRÅDE OG BEITE: Størrelsen på elgbestanden skal ikke utgjøre en trussel mot andre arter eller økosystemer i Steigen Elgbestandens beitetrykk skal tilpasses slik at verditapene ved framtidig skogsdrift holdes på et nivå som skognæringen aksepterer Ikke noe problem i dag

29 Felte elg Hva gjør naboene? Felte elg i Nord-Salten Siden 2004 er det i Steigen skutt ca 250 flere elg enn Hamarøy og ca 300 flere enn Tysfjord. Steigen Hamarøy Tysfjord

30 Kalvevekter Slaktevekter kalv nabokommuner Steigen Sørfold Hamarøy Bodø

31 X kommune !

32

33 Avskytingen i stor grad i tråd med mål fordi: - Disiplinerte og kunnskapsrike jegere - Informasjon og medvirkning - Vekt på kunnskap gir lojalitet, synserne får ikke gehør Bestandplan-samarbeid må lønne seg å stå alene må være en ulempe Fleksible bestandsplaner Ikke gjør avskytingen for vanskelig med mye sære regler! Elg er ingen truet art! Suksessfaktorer

34 Og så da? Ingen fasitsvar for kommunal elgforvaltning Tidsbruk: Prøv forebygging, ikke brannslokking Mange dyr mer trøbbel - mye kjøtt? Få dyr mindre trøbbel mindre kjøtt? Eller aller helst den gyldne middelvei!

35 Drøftingsmøte Akvakultur/Fiskeri 14