Bestandsvurdering av elg og hjort i Hjartdal etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Save this PDF as:
Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bestandsvurdering av elg og hjort i Hjartdal etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur"

Transkript

1 Faun rapport Oppdragsgiver: Hjartdal kommune Bestandsvurdering av elg og hjort i Hjartdal etter jakta 2013 Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur

2 Forord Vi vil takke Hjartdal kommune for oppdraget med å plotte «sett elg skjemaer» etter jakta 2013, samt å foreta en ny vurdering av dagens situasjon for elg og hjort i kommunen. Vi har også fått lagt inn slaktevektskjema fra 2007 og 08, slik at det ikke er noen «huller» i seriene med jaktmateriale. Takk til Harald Helliksen i Hjartdal kommune som har vært vår kontaktperson. Vi vil også benytte anledningen til å ønske alle elg- og hjortejegere i Hjartdal skitt jakt i 2014! Fyresdal Magnus Stenbrenden Forsidefoto: «Elgfall» (Runar Myhrer Rueslåtten). 2

3 Faun rapport : Tittel: Bestandsvurdering av elg og hjort i Hjartdal etter jakta 2013 Forfatter: Magnus Stenbrenden Tilgjengelighet: Fritt Oppdragsgiver: Hjartdal kommune Prosjektleder: Magnus Stenbrenden Prosjektstart: Prosjektslutt: Referat: Bestandsvurdering av elg og hjort i Hjartdal etter jakta 2013, er vurdert ut ifra materiale samlet inn av jegerne under jakta. Det er gjort vurdering av utviklinga i tetthet, bestandskondisjon og bestandsammensetning for kommunen samlet i perioden Sammendrag: Norsk Dato: Antall sider: 24 Det er også gjort kortfattede vurderinger av utviklinga på «regionnivå» (Hjartdal, Sauland og Tuddal). Kontaktopplysninger : Post: Fyresdal Næringshage 3870 FYRESDAL Internet: E-post: Telefon: Telefaks: Kontaktopplysninger forfatter: Navn: Magnus Stenbrenden E-post: Telefon: Telefaks:

4 Innhold Bestandsvurdering av elg og hjort i Hjartdal... 5 Materiale... 5 Metode... 5 Forklaring på ord og uttrykk fra sett elg... 5 Resultat... 6 Felte elg i Hjartdal kommune... 6 Elgtetthet, bestandskondisjon og kjønnsforhold... 8 Regionene Sauland Hjartdal Tuddal Hjort Elg, hjort og trafikk Diskusjon Kommunale målsetninger Elg Hjort Konklusjon

5 Bestandsvurdering av elg og hjort i Hjartdal Materiale Elg Fra 1985 til 2013 er det skutt elg i Hjartdal etter tall fra Hjorteviltregisteret ( Slaktevektdata er lagt inn i Hjorteviltregisteret fra og med I tillegg ble aldersregistreringer gjennomført for hele kommunen i Sett elg Data fra sett og felt elg er benytta. Data er henta fra Hjorteviltregisteret ( samt oversendt fra Hjartdal kommune. For enkelte fellingstall er Statistisk sentralbyrå ( benyttet. Her har vi også hentet tallmateriale om irregulær avgang av elg og hjort. Hjort Fra 1991 til 2013 er det skutt 374 hjort i Hjartdal etter tall fra Hjorteviltregisteret ( og Hjartdal kommune. Slaktevektdata er lagt inn i Hjorteviltregisteret fra og med Metode Forklaring på ord og uttrykk fra sett elg Sett elg Brukes som betegnelse på registreringssystemet Sett elg. Alle observasjoner av elg under ordinær jakt registreres på eget skjema. Opplysningene samles inn årlig, bearbeides og brukes til å analysere utviklingstrekk i elgstammen. Kalv per kalveku Tvillingandelen blant kyr som har kalv. Hvis verdien av kalv sett per kalvku er 1,20, betyr det at 20 % eller hver femte ku med kalv har tvillinger. Kalv sett per ku Totalt antall kalver som er sett delt på totalt antall kyr 1,5 år og eldre som er sett. Denne indeksen er ett mål på den totale kalveproduksjonen. Ku sett per okse Totalt antall kyr 1,5 år og eldre som er sett, delt på totalt antall okser 1,5 år og eldre som er sett. Sett elg per dagsverk Totalt antall elg som er sett delt på antall jaktdagsverk. Utviklinga i sett elg per dagsverk sier noe om bestanden av elg øker eller minker. Felt av sett elg Alle felte elg delt på alle sette elg ganger hundre. Dersom felte av sette okser f.eks. ligger på 33 %, betyr det at vi skyter hver tredje okse vi ser. Bestandskondisjon Blir hovedsakelig vurdert ut fra slaktevekter på kalv og ungdyr, samt kalv- og tvillingratene fra sett elg. 5

6 Antall Resultat Felte elg i Hjartdal kommune Etter tall fra Hjartdal kommune ble det felt 143 elg i Fellingstallet steg kraftig fra slutten av 80-tallet frem til årtusenskiftet (Figur 1). I 1999 og 2001 ble det begge år felt 218 elg, noe som er fellingsrekord i kommunen. De høye jaktuttakene reduserte elgtettheten, med dertil reduserte fellingstall frem til 2005 (126 felte elg). De siste årene har fellingstallet ligget rundt 150 elg i Hjartdal. 250 Felte elg Hjartdal Kalv Ungdyr Eldre okse Eldre ku Figur 1. Felte elg i Hjartdal i perioden , fordelt på kalv, ungdyr (1,5 år), eldre okser og eldre kyr. Tall fra Hjorteviltregisteret ( I 2013 ble det felt 32 kalver (22 %), 48 ungdyr (34 %), 33 eldre okser (23 %) og 30 eldre kyr (21 %). Fordelingen i jaktuttaket har holdt seg relativt stabilt i hele perioden (Figur 2). En ser likevel tendenser til at andelen kalv og ungdyr har økt noe over tid, og at andelen ungdyr tradisjonelt har vært høyere enn andelen kalv. Blant eldre dyr har andelen kyr økt noe, mens andelen okser har avtatt. Likevel ser en at «jaktpresset på okser» (skutte av sette okser) er holdt på et jevnt, høyt nivå også de senere år (Figur 3). For kyr ser en imidlertid klare indikasjoner på at jaktpresset steg gjennom 90-tallet frem til årtusenskiftet, og deretter har holdt seg på et relativt stabilt nivå (Figur 3). Jaktpresset på kalv viser mye av den samme utviklingen, men har avtatt noe etter årtusenskiftet. 6

7 % Felt elg i Hjartdal fordelt på alder og kjønn 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Kalv 1 1/2-år Eldre okser Eldre kyr Figur 2. Fordeling på alder og kjønn (kalv, ungdyr, eldre okser, eldre kyr) for felte elg i Hjartdal i perioden ,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Felt kalv av sett kalv Felt okse av sett okse Felt kyr av sett kyr Figur 3. Jaktpresset målt som andelen skutte av sette dyr (kalv, okser og kyr) i Hjartdal i perioden

8 Sett per dag Elgtetthet, bestandskondisjon og kjønnsforhold Elgtettheten i Hjartdal var i kraftig vekst i fra siste halvdel av 80-tallet, frem til slutten av 90- tallet, og nådde en topp rundt Bestanden nådde toppen i 1998 med en beregnet tetthet etter jakt på ca. 660 elg 1. I denne perioden lå man på rundt 0,5-0,55 «sett elg per jegerdagsverk». Etter jakta 2012 ble det beregnet en elgtetthet etter jakt på om lag 460 elg. I perioden viste «sett per dag» en økning. De høye sett per dag verdiene i 2011, ble trolig også trukket noe opp av de gode kalvratene dette året. I 2012 og 13 er «sett per dag» igjen noe redusert, og i 2013 ble det observert 0,33 elg per dag. Dette er samme verdi som i 2004 og 05 og de laveste verdiene i hele perioden fra 1991 frem til i dag. Forskjeller i kalvrater fra ett år til et annet, kan ha merkbar innvirkning på «sett per dag». Da det var relativt gode kalvrater i 2013, indikerer dette at elgtettheten er svakt redusert de siste år. 0,60 Sett elg per jegerdag 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Figur 4. Sett elg per jegerdag i Hjartdal i perioden Data fra Hjorteviltregisteret ( 1 Stenbrenden, M Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Hjartdal etter jakta Faun rapport faun Naturforvaltning AS, Fyresdal Næringshage, 3870 Fyresdal. 8

9 I Hjartdal opplevde man en markert nedgang i de observerte kalveratene gjennom første halvdel av 90 tallet. Dette gjaldt både kalv per ku og tvillingraten (Figur 5). Frem mot årtusenskiftet stabiliserte nedgangen i kalveraten seg noe, men fortsatte å falle i et noe roligere tempo. I har kalveraten vist positive tegn, og det er observert høyere verdier disse årene. I 2013 var den observerte kalvraten på 0,64 kalv per ku. Tvillingraten følger i store trekk det samme mønsteret, men de årvisse variasjonene er noe større (Figur 5). Nedgangen er imidlertid tydelig negativ frem til 2008, men også tvillingraten viser indikasjoner på bedring de siste år. Den observerte tvillingraten på 1,11 (11 %) i 2013, er den beste siden KALV PER KU 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 KALV SETT PER KALVEKU 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 Figur 5. Observert kalv per ku (øvre delfigur) og kalv per kalvku/tvillingrate (nedre delfigur) i Hjartdal i perioden Data fra Hjorteviltregisteret ( 9

10 Kg Kg Slaktevektene for kalv og ungdyr viser en fallende tendens over tid (Figur 6). I perioden etter 2008 ser imidlertid den nedadgående trenden ut til å ha stabilisert seg, og viser sågar en liten bedring. Kalvvektene falt imidlertid til 60 kg i 2013, det laveste som er registrert i perioden Ungdyrvektene var likevel brukbare i 2013 (130 kg). Kalvvektene var relativt gode i 2012, så ungdyrvektene i 2013 kan indikere en god «årgang». 70 Slaktevekter kalv Slaktevekter ungdyr Figur 6. Gjennomsnittlige slaktevekter for kalv (øvre delfigur) og ungdyr (nedre delfigur) i Hjartdal i perioden Data fra Hjorteviltregisteret ( 10

11 Antall Regionene Vi fortsetter med å sammenlikne forskjellige områder innen kommunens grenser, delt inn i «regionene» Sauland, Hjartdal og Tuddal, som i tidligere rapporter. Figurene fremstilt fra de ulike regionene er kortfattet kommentert. Sauland består av storvald 6 (Skårdal), storvald 7 (Himing/Heksfjell), storvald 10 (Tjønnås/Omnes), storvald 12 (Flatland, Gvammen Sør), samt jaktfelta Bøe og Kleppen i storvald 1 (Hogstul, Bøe, Hånådalen) og jaktfeltet Lonar i storvald 8 (Lonar/ Hågåvatn). Hjartdal består av storvald 3 (Hjartdal Nord), storvald 5 (Reinstul, Bjønntjønn, Lekkjenuten, Skrubberoe) og jaktfeltet Hågåvatn i storvald 8 (Lonar/ Hågåvatn). Tuddal består av storvald 2 (Kovedalen), storvald 4 (Bondal/ Vikdalen), storvald 9 (Hovdemarken), storvald 11 (Bjørndalen), vald 13 (Kyrkjefjell) samt jaktfelta Hogstul/Haukås og Hånådalen i storvald 1 (Hogstul, Bøe, Hånådalen). Sauland Fellingstallet i Sauland økte kraftig frem til 1999 (Figur 7). Deretter falt antall fellinger i påfølgende periode, og i 2005 hadde man et år med kun 40 fellinger. Siden 2006 har det årlig blitt felt rundt 80 elg i denne regionen, men fellingstallet falt igjen noe i 2013, da det ble felt 66 elg. Sett per dag har falt mer eller mindre jevnt siden årtusenskiftet, og i 2013 ble det observert 0,32 elg per dag (Figur 8). Både kalv og tvillingraten har falt gjennom hele perioden, men varierer noe fra år til år. I 2013 ble det observert en kalv og tvillingrate på hhv. 0,52 og 1,07. De siste årene har jaktpresset økt for alle kategorier dyr. Kjønnsforholdet er jevnet noe ut etter at dette var relativt skjevt på første halvdel av 2000-tallet. I 2013 ble det observert 1,83 ku per okse, et noe skjevere kjønnsforhold enn i Jaktinnsatsen viser en økning over tid, og har vært relativt stabil de siste år Felte elg Sauland Eldre ku Eldre okse Ungdyr kalv Figur 7. Felt elg i Sauland i perioden , fordelt på kalv, ungdyr, eldre ku og eldre okse. Data fra Hjorteviltregisteret ( 11

12 Figur 8. Sett elg per jegerdagsverk (øvre venstre figur), kalv per kalveku (øvre høyre figur), kalv per ku (midtre venstre figur), jaktpress (midtre høyre figur), kjønnsforhold (nedre venstre figur) og jaktinnsats (nedre høyre figur) i Sauland i perioden Data fra Hjorteviltregisteret ( 12

13 Antall Hjartdal Fellingstallet i Hjartdal økte kraftig frem til 2001, da fellingsrekorden ble satt med 40 elg. Deretter falt antall fellinger like kraftig frem til Siden 2006 har antall fellinger igjen steget gradvis frem til i dag, og de to siste årene er det felt 23 elg (Figur 9). Dette er de høyeste fellingstall siden Sett per dag følger i store trekk utviklingen i avskytningen, og fellingstallene de to siste årene har trolig bidratt til en reduksjon i elgtettheten. I 2013 så man 0,21 elg per dag. Både kalv- og tvillingraten viser de siste år tegn til en positiv utvikling. Dette er tydeligst for kalvraten. I 2013 ble det observert en kalv og tvillingrate på hhv. 0,89 og 1,18. Dette er gode verdier og kalvraten er den høyeste som er observert siden Jaktpresset på kyr og kalv har vært relativt stabilt, mens jaktpresset på okser var noe høyere i perioden rundt årtusenskiftet. Det er imidlertid betydelige årlige variasjoner, noe som i alle fall delvis er en følge av at Hjartdal er regionen med færrest fellinger og jegerdagsverk. Dette gjør sitt til at det statistiske materialet også er noe mindre. Også kjønnsforholdet varierer en del fra år til år, men både i 2012 og 13 ble det observert ca. 1,8 ku per okse. Jaktinnsatsen har siden 2006 vist en jevn stigning og i 2013 ble det lagt ned 589 jegerdager, noe som er den høyeste jaktinnsatsen i hele perioden fra Felt elg Hjartdal Eldre ku Eldre okse Ungdyr Kalv Figur 9. Felt elg i «Hjartdal» i perioden , fordelt på kalv, ungdyr, eldre ku og eldre okse. Data fra Hjorteviltregisteret ( 13

14 Figur 10. Sett elg per jegerdagsverk (øvre venstre figur), kalv per kalveku (øvre høyre figur), kalv per ku (midtre venstre figur), jaktpress (midtre høyre figur), kjønnsforhold (nedre venstre figur) og jaktinnsats (nedre høyre figur) i «Hjartdal» i perioden Data fra Hjorteviltregisteret ( 14

15 Antall Tuddal Også fellingstallet i Tuddal økte kraftig frem til 2001 (Figur 11), da det ble felt 75 elg. Fellingstallet har gått litt opp og ned de siste årene. De tre siste årene er det felt hhv. 58, 49 og 54 elg. Sett per dag falt kraftig fra 1999 til 2005, da man gikk fra 0,56 til 0,24 elg sett per dag (Figur 12). Deretter har tetthetene igjen steget, og etter en ny topp i 2009, ble det i 2013 sett 0,43 elg per dag. Både kalv- og tvillingraten har variert til dels mye fra år til år, men har holdt seg på et stabilt nivå de siste 4 årene. I 2013 ble det observert en kalv og tvillingrate på hhv. 0,69 og 1,12. Selv om tvillingratene er relativt beskjeden, er kalvraten på et godt nivå. Jaktpresset på okser har tradisjonelt vært nokså høyt, og synes fremdeles å være det. Jaktpresset på kalv har de siste årene vært på et lavt nivå, med kyr i en mellomstilling. Kjønnsforholdet er jevnet noe ut etter at dette var relativt skjevt på første halvdel av 2000-tallet og i 2013 ble det observert 1,56 ku per okse. Kjønnsforholdet har vært relativt stabilt de siste 6 år, uten noen entydig trend. Jaktinnsatsen har også vært relativt stabil de siste år, i 2013 ble det lagt ned 700 jegerdager. 80 Felt elg Tuddal Eldre ku Eldre okse Ungdyr Kalv Figur 11. Felt elg i Tuddal i perioden , fordelt på kalv, ungdyr, eldre ku og eldre okse. Data fra Hjorteviltregisteret ( 15

16 Figur 12. Sett elg per jegerdagsverk (øvre venstre figur), kalv per kalveku (øvre høyre figur), kalv per ku (midtre venstre figur), jaktpress (midtre høyre figur), kjønnsforhold (nedre venstre figur) og jaktinnsats (nedre høyre figur) i Tuddal i perioden Data fra Hjorteviltregisteret ( 16

17 Hjort Frem til tusenårsskiftet var antall hjortefellinger i Hjartdal på et beskjedent nivå, men økte i et jevnt tempo frem til 2010, da det ble felt 39 hjort (Figur 13). I 2013 falt fellingstallet betydelig, og det ble «bare» felt 23 hjort. Dette er det laveste fellingstallet siden 2006, da det også ble felt 23 dyr. De felte dyrene i 2013 fordelte seg på 1 kalv, 6 ungdyr, 7 eldre bukk og 9 eldre hodyr. Det lave antallet fellinger gjør også at fellingsprosenten var lavere enn på lenge. Det ble i alt gitt tillatelse til å felle 86 dyr, noe som gir en fellingsprosent på Felt hjort i Hjartdal Kalv 1 1/2-år Eldre bukk Eldre hind Figur 13. Felt hjort i Hjartdal i perioden , fordelt på kalv, ungdyr, eldre bukk og eldre hind. Data hentet fra hjorteviltregisteret ( samt oversendt fra Hjartdal kommune. Omfanget av egne «sett hjort skjema» begynner å få et visst omfang i Hjartdal, og siden 2007 er disse lagt systematisk inn i Hjorteviltregisteret. Hjortetettheten, målt som «sett per dag», viste en økning i hele perioden I 2013 ble det observert 0,22 hjort per jegerdag, det samme som i Den observerte kalveraten var i 2013 på 0,66, og har ligget relativt stabil de siste 4 årene. Kjønnsforholdet har og ligget på et relativt stabilt, jevnt nivå, i 2013 ble det observert ca. 1,3 kolle per bukk (Figur 14). Vi påpekte i fjorårets rapport at bestandskondisjonen generelt synes å være på et bra nivå i Hjartdal. Vektene for eldre dyr er fremdeles på et bra nivå, men viser tegn til nedgang, både for bukker og koller (Figur 15). Vi understreker likevel at antall dyr er begrenset, så tilfeldigheter vil kunne spille inn. Vektdataene eksisterer også kun for en relativt kort periode. 17

18 0,5 Sett hjort pr. jegerdag 0,4 0,3 0,2 0, Sett kalv pr. kolle 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1, Sett hind pr. bukk 1,2 0,8 0,4 0, Figur 14. «Sett hjort per jegerdag» (øvre delfigur), «kalv per kolle» (midtre delfigur), og «hind per bukk» (nedre delfigur) i Hjartdal i perioden Data fra Hjorteviltregisteret ( 18

19 Kg Slaktevekter eldre dyr Bukk Kolle Figur 15. Gjennomsnittlige slaktevekter for eldre bukker og koller felt i Hjartdal i perioden Data fra Hjorteviltregisteret ( 19

20 Antall Elg, hjort og trafikk Konflikter knyttet til hjortevilt og trafikk er av betydelig samfunnsmessig betydning, og må derfor tillegges stor vekt i den offentlige forvaltning, og arbeidet med konfliktdempende og avbøtende tiltak må pågå kontinuerlig. I Hjartdal ser en at antall trafikkdrept elg i stor grad viser et samsvar med elgtetthet over tid. Årene med høyest antall trafikkdrept elg fant sted i perioden da elgtettheten også var størst. Enkeltår utmerker seg med en særskilt høy registrert avgang. Dette er årene 1993/94, 96/97, 97/98 og 99/00. De siste 5 årene er i alt 11 elg registrert som drept etter kollisjon med bil. For hjort ser en, som en ville forvente, den motsatte utviklingen med en stigende trend i forhold til antall påkjørsler. De siste 5 åra er i alt 15 hjort registrert drept i trafikken (Figur 16). Ofte vil det være en overvekt av påkjørsler hvor elgen ikke blir funnet død eller avlivet, og dermed heller ikke blir registrert som trafikkdrept til Statistisk sentralbyrå. Kostnadene vil likevel være høye ved alle påkjørsler. Det kan dreie seg om materielle skader, kostnader ved gjennomføring av ettersøk, påkjenninger for de involverte m.m. Selv om det er usikkert hvor mye elgpåkjørsler koster samfunnet, går enkelte beregninger ut på at det kan dreie seg om summer i størrelsesorden kr 2 per påkjørsel, uavhengig av utfall. Når en skal gjøre overslag over hvor mye påkjørsler medfører i kostnader, er det derfor viktig at en ikke bare ser på antall trafikkdrept elg/hjort, men alle hendelser med påkjørsler. 12 Trafikkdrept elg og hjort Elg Hjort Figur 16. Registrert antall bildrepte elg og hjort i Hjartdal i perioden Merk at årstalla følger jaktåret for trafikkdrepte, dvs. søylen for 1987 representerer tidsrommet 1. april 1987 til 31. mars 1988 osv. Tall fra Statistisk sentralbyrå ( 2 Sivertsen, T.R., Gundersen, H., Rolandsen, C.M., Andreassen, H.P., Hanssen, F. Hanssen, M.G. & Lykkja, O Evaluering av tiltak for å redusere elgpåkjørsler på veg. Høgskolen i Hedmark oppdragsrapport nr

21 Diskusjon Kommunale målsetninger Det ble i 2013 vedtatt nye kommunale målsetninger for forvaltningen av hjortevilt i kommunen, samtidig som bestandsplaner ble rullert. Det er derfor naturlig at man tar en første oppsummering og evaluering av dagens status opp mot de målsetningene en har satt seg. Den overordnede målsetningen lyder: «Hjartdal kommune skal ha biologisk sunne hjorteviltstammer, som er bærekraftige i forhold til de naturgitte forholda og skal ikke medføre uakseptable konflikter med trafikk, skog- og landbruksnæring og friluftsliv. Innenfor disse rammene skal elg, hjort og rådyr forvaltas til det beste for skog- og landbruksnæring, lokale jegerinteresser og allmenne naturinteresser». Av konkrete og etterprøvbare mål nevner vi følgende: I 2014 ble det gjennomført endringer i gjeldende valdstruktur. Skårdal, Lonar og Hågåvatn er nå et planområde, mens jaktfelt 28 (Reinstul mv.) nå er med i Storvald 3 (Hjartdal Nord). Flatland og Gvammen Sør er videre med i Storvald 7 (Himing/Heksfjell), mens Storvald 9 (Tuddal), har fått med Bjønndalen og Kyrkjefjell. Jaktfelt 10 (Tjønnås) er gått til Notodden kommune, mens jaktfelt (18) er igjen i Hjartdal kommune. Alt i alt har man nå fått til endringer som har ført til færre og større vald. Det er i de kommunale målsetningene nedfelt som ønskelig at «vald som ligger nært opp til hverandre slår seg sammen slik at en får større vald og en får mer reell "stammevis" forvaltning. Omleggingen må kunne sies å ha vært et steg i riktig retning for å oppfylle denne målsetningen. Konkrete målsettinger knyttet til jaktuttak og elgstammens kondisjon lyder som følger: Mål for slaktevektene er 65 kg for kalv og 135 kg for åringer i gjennomsnitt for begge kjønn. Mål for uttak er min. 55 % kalv og 1,5 års dyr, maks. 20 % eldre ku og maks 25 % eldre okse. Gjennomsnittsvektene for kalv og ungdyr basert på siste treårs periode er på hhv. 62 og 128 kg. Snittvektene i 2013 var på hhv. 60 og 130 kg for kalv og ungdyr. Per i dag er man et lite stykke unna målsetningen med hensyn til gjennomsnittlige slaktevekter. Det skal tas med i betraktningen at utviklingen siden 2008 er relativt stabil. For ungdyr ser en også tendenser til en svak, positiv utvikling. I 2013 ble det felt 32 kalver (22 %), 48 ungdyr (34 %), 33 eldre okser (23 %) og 30 eldre kyr (21 %). Dette innebærer at man er svært nær målet med hensyn til fordeling i jaktuttaket. Vurdert ut ifra målsetningen er det fortsatt rom for å øke andelen kalv og ungdyr, mens uttaket av kyr i 2013 så vidt var noe over målsetningen. 21

22 Når det gjelder forholdet til andre samfunnsinteresser er det vedtatt at beitetakseringer skal foretas, og resultatene skal følges opp. Dette innebærer at man bør gjennomføre nye beitetakster i løpet av 1-2 års sikt, siden de forrige takseringene ble gjennomført i Det er videre et mål at antall hjorteviltrelaterte påkjørsler ikke bør overstige 5 elg eller 5 hjort pr. år. Gjennomsnittet for siste treårs periode viser at det er drept 3 hjort og 2 elg årlig. Vi understreker at det er viktig å registrere alle typer påkjørsler av hjortevilt, uavhengig av utfall. Fallviltfunksjonen i Hjorteviltregisteret er i så måte et godt hjelpemiddel. Det er ønske om å holde en stabil bestandsstørrelse av elg i kommunen. Utviklingen de siste år viser at en har kontroll på elgtettheten. Utviklingen i bestandsstørrelse må også vurderes over tid, da det er helt normalt at «sett per dag» verdiene vil variere noe fra år til år. I tillegg må også bestandsstørrelsen vurderes ut i fra de andre målsetningene med hensyn til påkjørsler, beitepress og bestandskondisjon. Elg I fjorårets rapport forsøkte vi å gjøre eksakte beregninger av elgtettheten i Hjartdal 3. Det ble beregnet en elgtetthet etter jakt på ca. 460 elg i 2012, og vi mener det er grunn til å anta at disse beregningene traff brukbart. Med gode «sett elg data» har en videre et godt grunnlag for å vurdere elgtettheten, og hvordan den utvikler seg over tid. Det synes klart at elgtettheten i Hjartdal har vært relativt stabil siden , men at elgtettheten de siste par årene er svakt redusert. Med andre ord har jaktuttakene de siste par årene nok vært noe større enn tilveksten. Vi understreker først som sist at vi mener dette er positivt, og i tråd med våre tidligere anbefalinger. Vi mener det absolutt viktigste virkemiddelet for å bedre bestandskondisjonen, generelt ligger i å regulere elgtettheten. Forrige gang det ble gjennomført elgbeitetakseringer i kommunen, i 2012, ble det dokumentert at beitepresset samlet sett er på et moderat nivå, men at det stedvis er utfordringer knyttet til skogskader og overbeite 4. Samtidig er de langsiktige trendene i Hjartdal, med tanke på elgens bestandskondisjon, negative. Likevel er både kalvrater og gjennomsnittlige slaktevekter over gjennomsnittet for Telemark. Dette er positivt, og vi tror dette kan bidra til at effekten av et redusert beitetrykk, raskere vil gjøre seg gjeldende enn i områder med lavere bestandskondisjon. Selv om tettheten de aller siste årene trolig er svakt redusert, er nedgangen såpass beskjeden at det er usikkerhet knyttet til dette. Dessuten vil flere faktorer være avgjørende for den videre utviklingen. En liten økning i kalveratene, vil føre til økt tilvekst, som igjen vil påvirke hvor mange dyr enn må ta ut for å holde en stabil bestandsstørrelse. En ser tegn til økte kalvrater i Hjartdal samlet de siste årene. Om denne oppgangen er reell, og vedvarende, vil man i så fall kunne høste flere elg på en lavere vinterstamme enn tidligere. 3 Stenbrenden, M Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Hjartdal etter jakta Faun rapport faun Naturforvaltning AS, Fyresdal Næringshage, 3870 Fyresdal. 4 Libjå, L.E Elgbeitetaksering i Hjartdal Faun rapport , Fyresdal Næringshage, 3870 Fyresdal. 22

23 Det er også forskjeller i de ulike regionene i Hjartdal. Etter jakta i 2012 påpekte vi at det var større rom for et økt uttak i Sauland og Tuddal, enn i Hjartdal. Per 2014 ser en ut til å ha god kontroll på elgtettheten i Hjartdal (regionen). Uttaket har steget noe de siste årene, og «sett per dag» er nede på et lavere nivå. Det er særs gledelig å se at en de siste årene har hatt meget gode kalvrater i denne regionen. Selv om det er for tidlig å si om dette er en varig trend, er det et positivt tegn. Situasjonen i de andre regionene er relativt stabil, men også i Sauland ser en tegn til fallende elgtettheter over tid, målt som «sett per dag». I Tuddal ligger en høyere i «sett per dag» enn i de andre regionene, og trenden er mer uklar. Hjort Avskytningen av hjort har stagnert noe de siste årene, og fellingstallet i 2013 falt til 23 dyr, det laveste fellingstallet siden Ut i fra utviklingen i «sett hjort» i Hjartdal, og bestandsutviklingen for hjort generelt i Telemark, skyldes neppe denne nedgangen en redusert hjortetetthet. Vi vil i utgangspunktet forvente at det er rom for å øke avskytningen av hjort betydelig, men en utfordring kan være at fordelingen av dyr er ujevn. En eventuell økt avskyting er naturlig å foreta i de områdene med høy tetthet av dyr. For kommunen samlet ser vi ingen grunn til å foreta store endringer i forvaltningen av hjort for øvrig. Utviklingen med hensyn til eventuell skogskadeproblematikk og påkjørsler bør følges, og være viktige momenter å vurdere opp mot ønsket utvikling. Bestandskondisjonen ser fremdeles ut til å være på et bra nivå. En ser imidlertid indikasjoner på at gjennomsnittsvektene for eldre dyr er noe redusert i perioden , men det er usikkerhet knyttet til denne utviklingen. 23

24 Konklusjon I 2013 så man 0,33 elg per jegerdag i Hjartdal, og tettheten synes de siste årene å være svakt redusert. Bestandskondisjonen hos elg i Hjartdal er fremdeles på et «brukbart» nivå, over gjennomsnittet for Telemark. De langsiktige trendene er negative, både for slaktevekter og kalvrater, og kalvvektene i 2013 var på 60 kg, de laveste som registrert i nyere tid. Likevel ser en tegn til bedrete kalvrater de siste to-tre årene. Foreløpig er det for tidlig å si om dette er begynnelsen på en mer varig trend. Vår overordnede anbefaling er fremdeles å sørge for jaktuttak som stabiliserer, eller aller helst reduserer elgtettheten noe for kommunen samlet sett. Dette innebærer at man opprettholder dagens jaktuttak. Denne anbefalingen er gitt med bakgrunn i en helhetlig vurdering av de inntektene og kostnadene elgbestanden medfører, herunder elgens bestandskondisjon, jaktutbytte, skogskader og påkjørsler. 24

25

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer Faun rapport 022- Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune Ole Roer Forord Foreliggende rapport presenterer bestandsvurderinger for elg i Sarpsborg etter jakta.

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Hjartdal etter jakta Magnus Stenbrenden & Lars Egil Libjå. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Hjartdal etter jakta Magnus Stenbrenden & Lars Egil Libjå. -vi jobber med natur Faun rapport 012-2013 Oppdragsgiver: Hjartdal kommune Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Hjartdal etter jakta 2012 Magnus Stenbrenden & Lars Egil Libjå -vi jobber med natur Forord Vi vil

Detaljer

Faun rapport

Faun rapport Faun rapport 016-2011 Bestandsvurdering for elg og hjort i Hjartdal etter jakta 2010 Oppdragsgiver: Hjartdal kommune Forfatter: Lars Erik Gangsei Forord Foreliggende rapport presenterer bestandsvurderinger

Detaljer

Hjorteviltforvaltningen på Hadeland. Utdrag fra aldersregistrering og bestandsvurdering 2008.

Hjorteviltforvaltningen på Hadeland. Utdrag fra aldersregistrering og bestandsvurdering 2008. Hjorteviltforvaltningen på Hadeland. Elg (Alces alces) http://no.wikipedia.org/wiki/elg I tillegg til sin egenverdi som art, et flott innslag i naturen og derfor viktig for friluftslivet, så betyr elgen

Detaljer

1. Øvre Romerike Elgregion ØRE

1. Øvre Romerike Elgregion ØRE 1. Øvre Romerike Elgregion ØRE 1.1 Områdebeskrivelse Området er avgrenset av E6 i øst og Rv4 i vest, og inkludere de deler av Gran og Lunner kommuner i Oppland som er organisert i Øvre Romerike Elgregion

Detaljer

Revsnes Hotell Bygland, 05.03.2015. v/magnus Stenbrenden

Revsnes Hotell Bygland, 05.03.2015. v/magnus Stenbrenden Revsnes Hotell Bygland, 5.3.215 v/magnus Stenbrenden Presentasjon av årets rapport -siste års fellingstall og statistikk -konklusjoner og vurderinger Kort presentasjon av: Nina Rapport 143, «Sett elg-

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i ValHal etter jakta 2013. Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i ValHal etter jakta 2013. Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 016-2014 Oppdragsgiver: ValHal elgregion Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i ValHal etter jakta 2013 Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord Vi retter en takk

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i ValHal etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i ValHal etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 010-2015 Oppdragsgiver: ValHal elgregion Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i ValHal etter jakta 2014 Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord Takk til ValHal elgregion

Detaljer

Elg og hjort i Aust-Agder 2015. Faun rapport 003-2015 Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune. Forfattere: Magnus Stenbrenden og Ole Roer

Elg og hjort i Aust-Agder 2015. Faun rapport 003-2015 Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune. Forfattere: Magnus Stenbrenden og Ole Roer Faun rapport 003-2015 Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune Elg og hjort i Aust-Agder 2015 Forfattere: Magnus Stenbrenden og Ole Roer -vi jobber med natur Forord Vi takker Aust-Agder fylkeskommune ved

Detaljer

Viltsamling Vest-Agder. v / Morten Meland

Viltsamling Vest-Agder. v / Morten Meland Viltsamling Vest-Agder v / Morten Meland Kvinesdal 3. mars 2016 Om Faun 4 Fagområder: Viltforvaltning Fiske- og vassdragsforvaltning Naturkartlegging og utredning Utvikling av utmarksnæring 9 fast ansatte

Detaljer

Faun rapport 005-2015 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2014

Faun rapport 005-2015 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2014 Faun rapport 005-2015 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2014 Oppdragsgivere: Søndre Land kommune, Søndre Land Viltlag, Fluberg Vest driftsplanområde og Fluberg Øst

Detaljer

Elg og hjort i Vest-Agder 2016. Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur

Elg og hjort i Vest-Agder 2016. Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 005-2016 Oppdragsgiver: Vest-Agder fylkeskommune Elg og hjort i Vest-Agder 2016 Morten Meland & Ole Roer -vi jobber med natur Forord Faun Naturforvaltning AS takker Vest-Agder fylkeskommune

Detaljer

Rosfjord Strandhotell, Lyngdal v/magnus Stenbrenden

Rosfjord Strandhotell, Lyngdal v/magnus Stenbrenden Rosfjord Strandhotell, Lyngdal 01.04.2014 v/magnus Stenbrenden Gjennomføring Elg -Fellingstall - «Sett elg» data og bestandskondisjon Hjort -Fellingstall - «Sett hjort» data og bestandskondisjon Påkjørsler,

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no SETT-ELG RAPPORT 2013 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter www.hjorteviltregisteret.no Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Resultater og vurderinger... 4 2.1 Jaktinnsats... 4

Detaljer

Elg og hjort i Agder. v / Morten Meland

Elg og hjort i Agder. v / Morten Meland Elg og hjort i Agder v / Morten Meland Kristiansand 8. mars 217 Om Faun Naturforvaltning AS 9 fast ansatte Kontor i Fyresdal i Vest-Telemark Oppdrag over hele landet 5/5 private/offentlige Viktigste fagområder:

Detaljer

Bestandsvurdering av elg og hjort i Flesberg etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Bestandsvurdering av elg og hjort i Flesberg etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 28-214 Oppdragsgiver: Flesberg kommune Bestandsvurdering av elg og hjort i Flesberg etter jakta 214 Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord Gjennom jegernes egne observasjoner (sett

Detaljer

Viltsamling Aust-Agder. v / Morten Meland

Viltsamling Aust-Agder. v / Morten Meland Viltsamling Aust-Agder v / Morten Meland Kristiansand 2. mars 2016 Om Faun 4 Fagområder: Viltforvaltning Fiske- og vassdragsforvaltning Naturkartlegging og utredning Utvikling av utmarksnæring 9 fast ansatte

Detaljer

Bestandsvurdering av elg og hjort i Telemark etter jakta 2012. Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei & Ole Roer. -vi jobber med natur

Bestandsvurdering av elg og hjort i Telemark etter jakta 2012. Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei & Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 013-2013 Oppdragsgiver: Telemark fylkeskommune Bestandsvurdering av elg og hjort i Telemark etter jakta 2012 Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei & Ole Roer -vi jobber med natur Forord Vi

Detaljer

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016 Søndre Land Viltlag Side 2 av 13 Innhold: 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse... 3 2. Planperiode... 3 3. Bestandssituasjon... 4 4. Målsetning for planperioden...

Detaljer

Faun rapport 016-2010

Faun rapport 016-2010 Faun rapport 16-21 Bestandsvurdering for elg og hjort i Nedre Telemark etter jakta 29 Oppdragsgivere: -Skien -Siljan -Porsgrunn -Drangedal kommuner Forfatter: Lars Erik Gangsei og Anne Nylend Forord Vi

Detaljer

Elg og hjort i Agder. Faun Naturforvaltning AS v/ Morten Meland. Kristiansand, 14. mars 2019

Elg og hjort i Agder. Faun Naturforvaltning AS v/ Morten Meland. Kristiansand, 14. mars 2019 Elg og hjort i Agder Faun Naturforvaltning AS v/ Morten Meland Kristiansand, 14. mars 2019 Innhold i presentasjonen Innhold i presentasjonen Endring i sett elg/hjort instruksen Status for elg og hjort

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Ringerike etter jakta 2014. Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Ringerike etter jakta 2014. Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 004-2015 Oppdragsgiver: Ringerike kommune Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Ringerike etter jakta 2014 Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord takker Ringerike kommune

Detaljer

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Perioden 2006-2013, kilde www.hjorteviltregisteret.no Fellingsresultat i 2013 : 233 av 249 tildelt, en fellingsprosent på 93,6 %. Gjeldende kommunal målsetting for

Detaljer

Elg og hjort i Aust-Agder 2014. Faun rapport 009-2014 Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune

Elg og hjort i Aust-Agder 2014. Faun rapport 009-2014 Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune Faun rapport 009-2014 Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune Ole Martin Aanonsen Elg og hjort i Aust-Agder 2014 Forfattere: Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei og Ole Roer -vi jobber med natur Forord

Detaljer

Strand Hotell Fevik, 03.04.2013. v/magnus Stenbrenden

Strand Hotell Fevik, 03.04.2013. v/magnus Stenbrenden Strand Hotell Fevik, 03.04.2013 v/magnus Stenbrenden Gjennomføring Elg -Fellingstall - «Sett elg» data og bestandskondisjon Hjort -Fellingstall - «Sett hjort» data og bestandskondisjon Påkjørsler, «flått

Detaljer

Elg og hjort i Aust-Agder Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur

Elg og hjort i Aust-Agder Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 008-2016 Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune Elg og hjort i Aust-Agder 2016 Morten Meland & Ole Roer -vi jobber med natur Forord Faun Naturforvaltning AS takker Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Side 1 av 13. Bestandsplan for Elg Søndre Land Viltlag

Side 1 av 13. Bestandsplan for Elg Søndre Land Viltlag Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2009-2011 Søndre Land Viltlag Side 2 av 13 Innhold: 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse... 3 2. Planperiode... 3 3. Bestandsituasjon... 4 Søndre Land kommune...4

Detaljer

Ole Martin Aanonsen. Elg og hjort i Vest-Agder 2014. Forfattere: Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei og Ole Roer. -vi jobber med natur

Ole Martin Aanonsen. Elg og hjort i Vest-Agder 2014. Forfattere: Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei og Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 010-2014 Oppdragsgiver: Vest-Agder fylkeskommune Ole Martin Aanonsen Elg og hjort i Vest-Agder 2014 Forfattere: Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei og Ole Roer -vi jobber med natur Forord

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i Sør-Aurdal etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i Sør-Aurdal etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 012-2014 Oppdragsgiver: Sør-Aurdal kommune Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i Sør-Aurdal etter jakta 2013 Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord På vegne av

Detaljer

Elg og hjort i Vest-Agder 2013. Forfattere: Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei og Ole Roer. -vi jobber med natur

Elg og hjort i Vest-Agder 2013. Forfattere: Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei og Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 010-2013 Oppdragsgiver: Vest-Agder fylkeskommune Elg og hjort i Vest-Agder 2013 Forfattere: Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei og Ole Roer -vi jobber med natur Forord Utviklingen til bestandene

Detaljer

Region Vest Nordmarka, Asker og Bærum

Region Vest Nordmarka, Asker og Bærum Antall felte elg Region Vest Nordmarka, Asker og Bærum 1.1 Områdebeskrivelse Området omfatter vestre del av Nittedal kommune, Oslo kommune nord for E6 samt hele Asker og Bærum. Region Vest er relativt

Detaljer

Elg og hjort i Aust-Agder 2013. Forfattere: Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei og Ole Roer. -vi jobber med natur

Elg og hjort i Aust-Agder 2013. Forfattere: Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei og Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 009-2013 Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune Elg og hjort i Aust-Agder 2013 Forfattere: Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei og Ole Roer -vi jobber med natur Forord Utviklingen til bestandene

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2012. Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2012. Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 003-2013 Oppdragsgiver: Søndre Land Kommune Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2012 Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord På vegne av, vil jeg

Detaljer

Elg og hjort i Vest-Agder 2018 FAUN RAPPORT Viltforvaltning Morten Meland & Ole Roer Oppdragsgiver: Vest-Agder fylkeskommune

Elg og hjort i Vest-Agder 2018 FAUN RAPPORT Viltforvaltning Morten Meland & Ole Roer Oppdragsgiver: Vest-Agder fylkeskommune Elg og hjort i Vest-Agder 8 FAUN RAPPORT 9 8 Viltforvaltning Morten Meland & Ole Roer Oppdragsgiver: Vest-Agder fylkeskommune Foto: Morten Meland, Faun Elg og hjort i Vest-Agder 8 Faun 9-8 Kolofon Tittel

Detaljer

Elg og hjort i Aust-Agder 2019 FAUN RAPPORT R Viltforvaltning Morten Meland & Ole Roer Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune

Elg og hjort i Aust-Agder 2019 FAUN RAPPORT R Viltforvaltning Morten Meland & Ole Roer Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune Elg og hjort i Aust-Agder 29 FAUN RAPPORT R7 29 Viltforvaltning Morten Meland & Ole Roer Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune Foto: Birgith R. Lunden, Faun Kolofon Tittel Elg og hjort i Aust-Agder 29

Detaljer

OPPSUMMERING AV ELG-HJORTEJAKTA I FLÅ Flå kommune mai 2019

OPPSUMMERING AV ELG-HJORTEJAKTA I FLÅ Flå kommune mai 2019 OPPSUMMERING AV ELG-HJORTEJAKTA I FLÅ 28 Flå kommune mai 29 Innhold: Innledning... Avskytning elg... 2 Bestandskondisjon elg... 4 Elgtetthet og kjønnsforhold... 7 Hjort... 9 Fallvilt... Innledning Elgavskytingen

Detaljer

Elg og hjort i Agder. Faun Naturforvaltning AS v/ Morten Meland. Kristiansand, 13. mars 2018

Elg og hjort i Agder. Faun Naturforvaltning AS v/ Morten Meland. Kristiansand, 13. mars 2018 Elg og hjort i Agder Faun Naturforvaltning AS v/ Morten Meland Kristiansand, 13. mars 2018 Innhold i presentasjonen Innhold i presentasjonen Status for elg og hjort i Agder-fylkene Nye jakttider blir den

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 24.04.2014 Vår Ref... ES-4376/14 Arkiv... K46 Saksnr... 14/695 Deres Ref... SAK 01/2014 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2013 Kommunen

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Midt- Telemark etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Midt- Telemark etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 001-2015 Oppdragsgiver: Midt-Telemark landbrukskontor Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Midt- Telemark etter jakta 2014 Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord På vegne

Detaljer

Trond Rian

Trond Rian Verdal kommune Sakspapir Hjorteviltjakta 2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Rian trond.rian@innherred-samkommune.no 74048552 Arkivref: 2008/12609 - /K46 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Status for elgens kondisjon og tanker om videre utvikling og forvaltning. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune

Status for elgens kondisjon og tanker om videre utvikling og forvaltning. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune Status for elgens kondisjon og tanker om videre utvikling og forvaltning Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune 30.1.2016 Elgbestandens utvikling i Norge og Agder Antall felt elg i Vest-Agder 1994:

Detaljer

OPPSUMMERING AV ELG-HJORTEJAKTA I FLÅ Flå kommune april 2018

OPPSUMMERING AV ELG-HJORTEJAKTA I FLÅ Flå kommune april 2018 OPPSUMMERING AV ELG-HJORTEJAKTA I FLÅ 27 Flå kommune april 28 INNHOLD: INNLEDNING... AVSKYTING ELG... 2 BESTANDSKONDISJON ELG... 3 ELGTETTHET, KJØNNSFORHOLD... 6 HJORT... 8 INNLEDNING Elgavskytingen i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 ENDRING AV MINSTEAREAL FOR ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar,

Detaljer

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i Sammendrag Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet en bestandsvurdering for elg i 20 kommuner i Nord-Trøndelag, og kommer med tilrådninger for videre forvaltning.

Detaljer

Målsetting for hjorteviltforvaltningen

Målsetting for hjorteviltforvaltningen !!Eksempel!! Målsetting for hjorteviltforvaltningen Fauske kommune 2014 2018 Forslag til mal Vedtatt dato Malen er utarbeidet av Salten Viltforvaltningsråd (SaV) i samarbeid med Prosjekt Utmark. 1 Innledning

Detaljer

Hjorteviltrapport 2017

Hjorteviltrapport 2017 Hjorteviltrapport 2017 Foto: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 1 2 Innhold Elg... 3 Avskyting... 3 Bestandsutvikling... 4 Hjort... 5 Rådyr... 5 Skrantesyke... 6 Fallvilt... 6 Rapportering... 6

Detaljer

KOMMUNALE MÅLSETTINGER FOR FORVALTNING AV HJORTEVILT

KOMMUNALE MÅLSETTINGER FOR FORVALTNING AV HJORTEVILT DØNNA KOMMUNE Utvalg: UTMARKSNEMNDA Møtested: Dønnamann Møtedato: 25.02.2016 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2008 INNHOLD Side 2 Innledning 3 Oppsummering 4 Elgfellinger 2008 5-6 Elgfellinger 1955-2008 7-13 Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller 14-26 Elgfellinger,

Detaljer

1. Region Follo. 1.1 Områdebeskrivelse. 1.2 Avskytingen

1. Region Follo. 1.1 Områdebeskrivelse. 1.2 Avskytingen Antall felte elg 1. Region Follo 1.1 Områdebeskrivelse Follo Omfatter bestandsplanområdet Follo Elgregion, som er valdene Ski Viltstell og Kråkstad Grunneierlag i Ski kommune, samt hele Vestby, Ås, Frogn,

Detaljer

Region Østmarka. 1.1 Områdebeskrivelse. 1.2 Avskytingen

Region Østmarka. 1.1 Områdebeskrivelse. 1.2 Avskytingen Antall felte elg Region Østmarka 1.1 Områdebeskrivelse Østmarka omfatter Østmarka Elgregion, som er hele Rælingen, Lørenskog, og Enebakk kommuner, samt deler av Oslo og Ski kommune. Tillegg omhandles valdene

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Flå og Nes etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Flå og Nes etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 006-2015 Oppdragsgiver: Flå og Nes kommuner Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Flå og Nes etter jakta 2014 Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord takker Flå og Nes kommuner

Detaljer

Søndre Land Viltlag. Bestandsplan for elg og hjort Ole Martin Aanonsen. Utarbeidet i samarbeid med Faun Naturforvaltning AS

Søndre Land Viltlag. Bestandsplan for elg og hjort Ole Martin Aanonsen. Utarbeidet i samarbeid med Faun Naturforvaltning AS Bestandsplan for elg og hjort 2017-2021 Ole Martin Aanonsen Søndre Land Viltlag Utarbeidet i samarbeid med Faun Naturforvaltning AS -vi jobber med natur Innhold 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse...

Detaljer

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Vald nr Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 1 126.868

Detaljer

Faun rapport 011-2009

Faun rapport 011-2009 Faun rapport 11-29 Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg i Søndre Land etter jakta 28 Oppdragsgiver: -Søndre Land kommune Forfatter: Lars Erik Gangsei Forord Vi ønsker å takke Søndre Land kommune

Detaljer

Bestandsplan for hjortevilt i Iveland godkjent

Bestandsplan for hjortevilt i Iveland godkjent Bestandsplan for hjortevilt i Iveland 219-221-godkjent Iveland viltlag Innhold Bestandsplanområdet Iveland viltlag... 2 Elg... 2 Bestandstall elg i Iveland... 2 Fellingstall for Iveland... 2 Kjønns- og

Detaljer

Forord Vi vil takke kommunene i Nedre Telemark for oppdraget med å vurdere elg- og hjortebestanden etter jakta 2007.

Forord Vi vil takke kommunene i Nedre Telemark for oppdraget med å vurdere elg- og hjortebestanden etter jakta 2007. Faun rapport 14-28 Faun Naturforvaltning AS Fyresdal Næringshage 387 Fyresdal Tlf. 35 6 77 Fax. 35 6 77 9 www.fnat.no post@fnat.no Bestandsvurdering for elg og hjort i Nedre Telemark etter jakta 27 Oppdragsgivere:

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 INNHOLD Side 2 Innledning 3 Oppsummering 4 Elgfellinger 2009 5-6 Elgfellinger 1955-2009 7-13 Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller 14-26 Elgfellinger,

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Ringerike etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Ringerike etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 007-2014 Oppdragsgiver: Ringerike kommune Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Ringerike etter jakta 2013 Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord På vegne av, vil undertegnede

Detaljer

Faun rapport

Faun rapport Faun rapport 011-2012 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2011 Oppdragsgiver: -Søndre Land kommune Forfatter: Magnus Stenbrenden Forord Jeg vil med dette, på vegne

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@ninanaturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i Midt-Troms 1985 2006 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Østfold etter jakta Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei & Ole Roer. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Østfold etter jakta Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei & Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 006-2013 Oppdragsgiver: Østfold fylkeskommune Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Østfold etter jakta 2012 Magnus Stenbrenden, Lars Erik Gangsei & Ole Roer -vi jobber med natur

Detaljer

Faun rapport 011-2012

Faun rapport 011-2012 Faun rapport 011-2012 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2011 Oppdragsgiver: -Søndre Land kommune Forfatter: Magnus Stenbrenden Forord Jeg vil med dette, på vegne

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@ninanaturdata.no tlf. 74 33 53 fax. 74 33 53 Sett hjort i 14 28 Sett hjort-metoden er et hjelpemiddel for å oppnå en kunnskapsbasert hjorteforvaltning.

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@ninanaturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1985 2006 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 19/622-1 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 19/622-1 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 19/622-1 Klageadgang: Ja Tildeling elg 2019 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt etter

Detaljer

FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE

FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE FORSLAG TIL NYE MINSTEAREALER FOR JAKT PÅ ELG OG HJORT I KVINESDAL KOMMUNE Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: K40 2013/214 1250/2017 Edgar Vegge Saksnr: Utvalg: Dato: 7/17 Viltnemnda 30.01.2017

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1997 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@ninanaturdata.no tlf. 74 33 53 fax. 74 33 53 Sett elg i 14 28 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 MINSTEAREAL ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar. Ny forskrift

Detaljer

FORLØPIG ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2015

FORLØPIG ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2015 Notat Til... Kopi.. Søndre Land kommune Lokalsamfunn og Stab Dato 23.2.216 Saksbehandler ES Saksnummer 16/321 Løpenummer 289/16 Arkiv / K46 / Fra... FORLØPIG ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 215

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK FAKTAGRUNNLAG -RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE

HØGSKOLEN I HEDMARK FAKTAGRUNNLAG -RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE HØGSKOLEN I HEDMARK FAKTAGRUNNLAG -RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE INNHOLD Faktagrunnlag...2 Hjorteviltbestandene...2 Arealbruk...6 Skogskader...8 Trafikkpåkjørsler...9 1

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2007 INNHOLD Side 2 Innledning 3-4 Oppsummering 5-6 Elgfellinger 1955-2007 7-14 Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller 15-27 Elgfellinger, diagrammer 28-43

Detaljer

Elg og hjort i Aust-Agder Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur

Elg og hjort i Aust-Agder Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 7-217 Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune Elg og hjort i Aust-Agder 217 Morten Meland & Ole Roer -vi jobber med natur Forord Undertegnende vil på ny få takke Aust-Agder fylkeskommune v/

Detaljer

HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2011

HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2011 HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2011 1 Elgfellinger i Steinkjer kommune 2011 Vald Vald- Sum Kalv 1,5 år 2,5 år nr. navn ant. elg Okse Ku Okse Ku Okse Ku 1 Sparbu 130 41 32 % 36 28 % 12 9 % 16 12 %

Detaljer

Møteprotokoll. Evje og Hornnes kommune. Vilt- og fiskenemnd Landbrukskontoret DATO: TIDSPUNKT: 18:00 19:00 UTVALG: MØTESTED:

Møteprotokoll. Evje og Hornnes kommune. Vilt- og fiskenemnd Landbrukskontoret DATO: TIDSPUNKT: 18:00 19:00 UTVALG: MØTESTED: Evje og Hornnes kommune Møteprotokoll UTVALG: MØTESTED: Vilt- og fiskenemnd Landbrukskontoret DATO: 21.02.2017 TIDSPUNKT: 18:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Rune Telhaug Odd Helge Liestøl Følgende medlemmer

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 7.5.215 Vår Ref... ES-4978/15 Arkiv... K46 Saksnr... 15/751 Deres Ref... SAK 1/15 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 214 Kommunen har vedtatt

Detaljer

Faun rapport 009-2009

Faun rapport 009-2009 Faun rapport 009-2009 Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg på Hadeland etter jakta 2008 Oppdragsgiver: -Landbrukskontoret for Hadeland Forfatter: Lars Erik Gangsei Forord På Hadeland har det

Detaljer

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning Arkivsak. Nr.: 2017/753-4 Saksbehandler: Bjørn Ingolf Bakkhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 06.06.2016 Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden

Detaljer

BESTANDSVURDERING AV ELG OG

BESTANDSVURDERING AV ELG OG Sammendrag Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet en bestandsvurdering for elg i 20 kommuner i Nord-Trøndelag, og kommer med tilrådninger for videre forvaltning.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 18/273-6 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 18/273-6 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 18/273-6 Klageadgang: Ja Tildeling elg 2018 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt etter

Detaljer

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (6 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 6. februar 2015 Elgregionråd

Detaljer

Fluberg Vest Driftsplanområde

Fluberg Vest Driftsplanområde Bestandsplan for elg og hjort 2017-2021 Ole Martin Aanonsen Fluberg Vest Driftsplanområde Utarbeidet i samarbeid med Faun Naturforvaltning AS -vi jobber med natur Innhold 1. Bestandsplanens avgrensning

Detaljer

Resultater fra storviltjakta 2018 Averøy kommune

Resultater fra storviltjakta 2018 Averøy kommune Resultater fra storviltjakta 2018 Averøy kommune Foto: Dag Bjerkestrand Rapport fra jakta på hjort og rådyr i Averøy kommune 2018 Utarbeidet av skogbrukssjef/miljøvernleder Dag Bjerkestrand 23.01.2019

Detaljer

"FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018".

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018. "FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018". Vedtatt i plan- og miljøstyret 10.01.2014. Kommunens rolle i viltforvaltningen: Ivareta viltinteressene som en viktig del av det biologiske mangfoldet

Detaljer

Vurdering av elgbestandene i Troms

Vurdering av elgbestandene i Troms Vurdering av elgbestandene i Troms 1990- Mai 2018 Bodil Haukø Ane Johansen Tangvik Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) ved Erling Solberg utarbeidet en bestandsvurdering

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i Sør-Aurdal etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i Sør-Aurdal etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 009-2015 Oppdragsgiver: Sør-Aurdal kommune Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i Sør-Aurdal etter jakta 2014 Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord Undertegnede

Detaljer

Hjorteviltjakta i Steinkjer kommune 2013

Hjorteviltjakta i Steinkjer kommune 2013 Hjorteviltjakta i Steinkjer kommune 2013 Elgfellinger i Steinkjer kommune 2013 Vald Vald- Sum Kalv 1,5 år 2,5 år nr. navn ant. elg Okse Ku Okse Ku Okse Ku 1 Sparbu 146 44 30 % 39 27 % 21 14 % 16 11 % 17

Detaljer

Faun rapport 004-2012

Faun rapport 004-2012 Faun rapport 004-2012 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg på Ringerike etter jakta 2011 Oppdragsgiver: -Ringerike kommune Forfatter: Magnus Stenbrenden 1 Forord Denne rapporten er en av de første

Detaljer

Faun rapport 003-2012

Faun rapport 003-2012 Faun rapport 003-2012 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Froland etter jakta 2011 Oppdragsgiver: -Froland kommune Forfatter: Magnus Stenbrenden Forord Undertegnede vil herved takke for oppdraget

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1996 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1996 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Målsetting for hjorteviltforvaltningen

Målsetting for hjorteviltforvaltningen Målsetting for hjorteviltforvaltningen Skiptvet kommune 2017-2019 Høringsutkast Høring i perioden 16.12.16 15.01.17 Merknader sendes Skiptvet kommune innen 15.01.17 Besøksadresse: Postadresse: Telefon:

Detaljer

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Fet og Sørum (øst) (1 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 1 Elgregionråd

Detaljer

SAK 03/2018 FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2018

SAK 03/2018 FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2018 Dato... 07.06.2018 Vår Ref... ES-5908/18 Arkiv... K46 Saksnr... 18/743 Deres Ref... SAK 03/2018 FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2018 Forslag til vedtak: Med hjemmel i forskrift om forvaltning

Detaljer

Utvalg: Utmarksnemnda Møtested: Leksdal, Herredshuset Dato: Tid: 15:00

Utvalg: Utmarksnemnda Møtested: Leksdal, Herredshuset Dato: Tid: 15:00 Verdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Utmarksnemnda Møtested: Leksdal, Herredshuset Dato: 07.05.2019 Tid: 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Faun rapport

Faun rapport Faun rapport 12-21 Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg i Søndre Land etter jakta 29 Oppdragsgiver: -Søndre Land kommune Ole Bjørn Bårnes Forfatter: Lars Erik Gangsei Forord Kristin Halvorsen

Detaljer

BESTANDSPLAN Hurumhalvøya Elgvald

BESTANDSPLAN Hurumhalvøya Elgvald BESTANDSPLAN Hurumhalvøya Elgvald 2013-2015 INNHOLD 1. Beskrivelse av planområdet 2. Planperiode 3. Organisering og samarbeidsorgan 4. Grunnlags- og bestandsdata for valdet 5. Målsetninger 6. Virkemidler

Detaljer

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2012 samt årene 2003 2012 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (7 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald) Elgregionråd Øst Eidskog 7 vald 1 Elgregionråd

Detaljer

Sammenstilling av data etter jakt året 2017 / - 18 Hemne kommune. Fellingsstatistikk ELG. Kjell Sve rre Strøm,

Sammenstilling av data etter jakt året 2017 / - 18 Hemne kommune. Fellingsstatistikk ELG. Kjell Sve rre Strøm, Sammenstilling av data etter jakt året 2017 / - 18 Hemne kommune Noe av denne statistikken kan også hentes ut fra: www.hjorteviltregisteret.no og SSB. Resultatene av kjeveanalysene mhp alder og vektutvikling

Detaljer