Fluberg Vest Driftsplanområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fluberg Vest Driftsplanområde"

Transkript

1 Bestandsplan for elg og hjort Ole Martin Aanonsen Fluberg Vest Driftsplanområde Utarbeidet i samarbeid med Faun Naturforvaltning AS -vi jobber med natur

2 Innhold 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse Planperiode Bestandssituasjon elg Søndre Land kommune Beitesituasjon Fluberg Vest Driftsplanområde Måloppnåelse sist planperiode Mål for planperioden Virkemidler Planlagt uttak Tildeling av elg til jaktfeltene Bestandssituasjon Hjort Søndre Land kommune Fluberg Vest Driftsplanområde Mål for planperioden Virkemidler Planlagt uttak Kontroll og rapporteringsrutiner for elg og hjort Reaksjoner ved feilskyting Jaktavtaler og jegerkontrakter Godkjenning

3 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse Bestandsplanen omfatter «Fluberg Vestre Grunneierlag» i Søndre Land kommune. Planområdet består av 9 jaktfelt, som total disponerer daa tellende areal (Tabell 1). Tabell 1. Oversikt over Fluberg Vest Driftsplanområde med tellende areal fordelt på jaktfelt. Dyrket mark er jaktbart areal, men ikke tellende areal. Vann inngår heller ikke som tellende elgareal. Jaktfelt/Gnr-Bnr: HVR-nr.: Lokalt nr.: Areal (daa) % av areal Tandberg / 8/1, 8/ J ,11 % Nordraak / 9/1, 35/ J ,84 % Grøholt / 35/15, 17/2 0536J A ,43 % Wilberg / 7/1 0536J ,34 % Næs / 5/1 0536J ,67 % Bull / 7/5, 35/ J ,73 % Viker / 4/1 0536J ,89 % Kistefos / 35/ J ,44 % Eriksen / 35/20, 15/1 0536J B ,56 % Sum planområde: % Deltakende eiendommer har et felles forvaltningsorgan med eget utvalg for bestandsplanområdet. Utvalgets leder er kontaktperson mot kommunene og fungerer som ansvarlig for bestandsplanområdet. Planområdet strekker seg fra Randsfjorden i øst til grensa mot Sør-Aurdal kommune i vest. Mot nord grenser det til Nordre Land og mot sør grenser det til Søndre Land Viltlags område. Innen området er det både typiske vinter- og sommerbeiteplasser. Høyden over havet er fra ca. 150 m i øst ned mot Randsfjorden og varierer mellom 500 til 700 meter i midtre deler. 2. Planperiode Det er valgt en planperiode på 5 år; Bestandssituasjon elg 3.1 Søndre Land kommune Faun Naturforvaltning AS har i 2017 utarbeidet en rapport med bestandsvurdering for elgbestanden i Søndre Land etter jakta Noen av hovedpunktene som gjelder for utviklingen i Søndre Land kommune totalt sett er: Etter jakta 2016 er det det beregnet en elgtetthet på ca. 530 elg i Søndre Land, tilsvarende 0,9 elg per km 2. Det ble sett 0,27 elg per jegerdag i 2016 (Figur 1). 1 Meland, M. og Roer, O Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta Faun-rapport Faun Naturforvaltning AS, Klokkarhamaren 6, 3870 Fyresdal. 3

4 Observert kjønnsforholdet i 2016 var 1,7 ku per okse. Kjønnsforholdet har holdt seg på et relativt stabilt nivå, men synes å ha blitt noe skeivere de siste åra. Bestandskondisjonen, vurdert fra kalve- og tvillingraten, samt slaktevekter for kalv og ungdyr, ligger relativt stabilt på et nivå lavere enn ønskelig. Målt som snittverdi for de siste tre år ( ), er observerte kalv- og tvillingrate på hhv. 0,61 og 1,11, mens slaktevektene for kalv og ungdyr ligger på 66 og 131 kg. Det synes klart at jakttrykket kan økes for å oppnå en svak bestandsreduksjon. Dette for å forebygge redusert produktivitet i elgbestanden, samt forebygge skogskader forårsaket av hardt beitetrykk. Vi anbefaler at elgbestanden bør forsøkes stabilisert rundt 0,2 sett elg per jegerdag i Søndre Land. For å oppnå dette har vi skissert et jaktuttak på 300 elg for Figur 1. Beregnet elgtetthet etter jakt i Søndre Land kommune i perioden med svarte ruter (venstre loddrette akse). Sett per dag med røde kryss (høyre loddrette akse). 95 % -konfidensintervall for antall elg er vist med grå streker Beitesituasjon Det vises til «Elgbeitetaksering i Søndre Land 2015» for detaljert oversikt over beitesituasjonen i kommunen 2. Fra rapportens konklusjon heter det: «Beitetrykket per 2015 har økt siden beitetaksten i 2013, og er på et høyt nivå for furu, bjørk og ROS-artene. Beiteskader på gran forekommer lokalt. De skogbruksmessige kostnadene knyttet til beiteskader på furu er betydelige. Dagens beitetrykk hemmer furuforyngelse av tilfredsstillende kvalitet». I rapporten understrekes at det registrerte beitetrykket i 2015 var uventet høyt og mest sannsynlig noe overestimert. 2 Meland, M. og Roer, O Elgbeitetaksering i Søndre Land Faun-rapport Faun Naturforvaltning AS, Klokkarhamaren 6, 3870 Fyresdal. 4

5 Årstall Sett pr. dag Sett ku pr. okse Sett kalv pr. ku Sett kalv pr. kalvku % ku m. kalv Skutt av sett okse % Skutt av sett ku % Skutt av sett kalv % Antall skjema Årstall Jegerdager Okse Ku u. kalv Ku m. 1 kalv Ku m. 2 kalv Kalver Ukjent Sum Oksekalv Kukalv Okse 1,5 år Ku 1,5 år Eldre Okse Eldre ku Sum Antall skjema 3.2 Fluberg Vest Driftsplanområde Rådata for sett- og felt elg fra Fluberg Vest er hentet fra Hjorteviltregisteret (Tabell 2 og 3). Slaktevekter for kalv og ungdyr er hentet fra tannkonvolutter innlevert Faun (Tabell 4). Tabell 2. Rådata fra «sett-elg» for Fluberg Vest Driftsplanområde fra Hjorteviltregisteret. Sette elg Felte elg Elg-Areal: daa Areal per felte elg i 2016: 2675 daa Tabell 3. Indekser fra «sett-elg» for Fluberg Vest Driftsplanområde fra Hjorteviltregisteret ,42 1,83 0,5 1, ,33 1,76 0,57 1, ,34 2,28 0,67 1, ,22 1,37 0,48 1, ,16 1,35 0, ,18 1,88 0,63 1, ,17 0,96 0,96 1, ,19 1,67 0,53 1, ,29 0,77 0,54 1, ,33 0,92 0,64 1, ,34 1,81 0,67 1, ,27 1,6 0,51 1, ,28 1,25 0,76 1, ,25 1,82 0,52 1, ,35 1,64 0,72 1, ,34 1,95 0, ,22 1,38 0,7 1, ,36 1,28 0,51 1,

6 Tabell 4. Gjennomsnittlige slaktevekter for kalv og ungdyr i Fluberg Vest Driftsplanområde Kalv Ungdyr Figur 2. Felte elg samt sett elg per jegerdag i Fluberg Vest Driftsplanområde (venstre figur) og sett ku per okse (høyre figur). Tall fra Hjorteviltregisteret ( Figur 3. Observerte kalvrater i Fluberg Vest Driftsplanområde (venstre figur) og slaktevekter for kalv og ungdyr i Fluberg Vest (høyre figur). Tabell 5. Hovedtall fra beitetakseringer i Fluberg Vest Driftsplanområde. Furu Bjørk ROS Gran Møkk Antall Antall Antall Antall per per Høyde Uttak per Høyde Uttak per Høyde Uttak per Høyde Uttak Antall År daa daa (dm) (%) daa (dm) (%) daa (dm) (%) daa (dm) (%) bestand

7 3.2.1 Måloppnåelse sist planperiode. Sist planperiode ( ) ble det totalt felt 216 elg i Fluberg Vest, fordelt på 65 kyr, 98 okser og 53 kalver. Uttaket var innenfor planlagt intervall mellom dyr. Som virkemiddel for å nå målene fra forrige planperiode var det planlagt å redusere elgtettheten til et nivå rundt 0,2 elg sett per jegerdag. Videre ønsket en å opprettholde en bestandsstruktur med rundt 1,5 ku per okse. Kjønnsforholdet ligger innenfor ønsket område, men elgtettheten målt som «sett per dag» ligger fremdeles høyere enn 0,2 sett elg per dag (Tabell 3). Måloppnåelsen for sist planperiode er oppsummert i tabell 6. Her fremgår det at en ikke nådde fastsatte mål gjeldende elgbeite, skogskader og bestandskondisjon. Tabell 6. Måloppnåelse for målene knyttet til «elgbeite/beitetrykk», «skogskader» og «bestandskondisjon» i Fluberg Vest Driftsplanområde for bestandsplanperioden Måltema Målparameter Resultat Måloppnåelse Elgbeite Skog Bestandskondisjon Bestandskondisjon Beiteutnyttelsen skal ikke overstige 40 % av siste års skuddproduksjon på aktuelle beitearter inkludert ROS. Beiteutnyttelsen på furu skal ikke overstige 30 % av siste års skuddproduksjon. Ved beitetaksten i 2013 var målet oppnådd, men taksten i 2015 viste 93 % uttak av ROS. Beitetaksten i 2013 viste 37 % uttak av furu, mens taksten i 2015 viste 43 % uttak av furu. Kalv per ku viser snitt på 0,59 i Holde kalv per ku over 0,7 i løpet av løpet av sist planperiode (2012- perioden, samt stabilisere kalv per kalvku 2016), mens kalv per kalvku i på minst 1,25. snitt var 1,05. Stabile vekter på kalv over 70 kg og ungdyr over 140 kg i snitt. Snittvekt for kalv på 65 kg og snittvekt på ungdyr på 126 kg i løpet av sist planperiode ( ). Delvis oppfylt Ikke oppfylt Ikke oppfylt Ikke oppfylt 4. Mål for planperioden Kommunale mål Formannskapet i Søndre Land kommune har fastsatt mål for hjorteviltforvaltningen i kommunen den for perioden For elg gjelder følgende tallfestede mål: Mål for slaktevektene er 70 kg for kalv og 140 kg for årringer i gjennomsnitt for begge kjønn og for hvert av valdene. Mål for tvillingandelen er 25 % (1,25 kalv per kalvku) og for kalvraten er 70 % (0,7 kalv per ku). Beiteutnyttelsen skal ikke overstige 40 % av siste års skuddproduksjon på prefererte beitearter (ROS) i noen vald. Beiteutnyttelsen på furu skal ikke overstige 30 % av siste års kvistproduksjon i noen vald. Antall påkjørte elg i trafikken skal ikke overstige 20 dyr pr år. Inntil videre gjelder et bestandsmål tilsvarende 0,2 sett elg pr dagsverk. 7

8 Fluberg Vest Driftsplanområde sine mål: Hovedmål 1. Holde elgbestanden i god kondisjon og sikre et høyt kjøttutbytte i forhold til vintertettheten. 2. Gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at man har god kontroll på elgbestandens størrelse og sammensetning, samt områdets bærenivå. Målbare delmål Beiteutnyttelse skal ikke overstige 40 % av siste års skuddproduksjon på aktuelle beitearter inkludert ROS. Beiteutnyttelsen på furu skal ikke overstige 30 % av siste års skuddproduksjon. Slaktevektene på på kalv og ungdyr skal økes til snitt på hhv. 70 kg og 140 kg*. Forbedre kalveproduksjonen. Kalv per ku skal økes til minst 0,7 og kalv pr kalvku skal økes til minst 1,25 (etter sett elg)*. Opprettholde et enkelt avskytingsregime. Den enkelte jeger skal under jaktutøvelsen aldri være i tvil om et dyr som observeres er «tillatt skutt» eller ikke. Elgjakta skal gjennomføres uten at det er til ulempe for annet friluftsliv og småviltjakt. *Måloppnåelsen defineres ut i fra snittstall for siste tre år av planperioden ( ). For å kunne følge utviklingen i slaktevekter på felte dyr, må alle dyr veies nøyaktig på samme måte fra år til år. Samtlige dyr må aldersbestemmes og oppgis som kalv, 1,5 åringer og eldre dyr basert på kjeveobservasjoner/tannanalyser (jamfør pkt. 7). 5 Virkemidler Virkemidler for å nå fastsatte mål i Fluberg Vest Driftsplanområde er: Gjennom planlagt uttak (pkt. 5.1) bidra til å stabilisere elgtettheten til et nivå på rundt 0,2 elg sett per dag (identisk med kommunal målsetning). Gjennomføre beitetakseringer i alle «oddetallsår» i samarbeid med de andre valdene i Søndre Land kommune. Holde en bestandsstruktur med rundt 1,5 ku per okse for å sikre en god tilgang på «storokser» og en tilfredsstillende andel kalvproduserende kyr i bestanden. Legge opp en avskytingsprofil med inndeling av dyr i grupper som er enkelt identifiserbare (kalv, ku og okse). Kontrollere alder på alle skutte elg (aldersbestemmelse vha. tannsnitt). 5.1 Planlagt uttak Avskytningsprofilen er gjort enkel ved inndeling i kalv, ku og okse. Vi ønsker å tilpasse elgtettheten til et nivå rundt 0,2 elg sett per jegerdag. For raskest mulig å nå dette nivået er det lagt opp til høyere uttak tidlig i perioden (Tabell 7). Lenger ut i perioden er det mer «slingringsmonn» i planlagt uttak, siden utviklingen frem i tid er noe mer usikker. 8

9 Antall Tabell 7. Avskytningsplan for planperioden Fordelt med minimumstall og maksimumstall for kyr (1,5 år eller eldre), okser (1,5 år eller eldre) og kalver. Dette tilsier en tildeling på 330 elg for perioden Tildeling av elg til jaktfeltene I utgangspunktet fordeles kvoten mellom jaktfeltene ut fra tellende areal (jamfør pkt. 1). Ved tildeling av kvote til jaktfeltene kan styret i bestandsplanområdet fravike tildelingen etter areal dersom det tydelig kommer frem at det er store lokale forskjeller i elgtetthet. Slike fravik skal informeres om på årsmøtet. 6. Bestandssituasjon Hjort 6.1 Søndre Land kommune I 2016 ble det felt 14 hjort i Søndre Land kommune, samme antall som i Rekordavskytningen på 20 felte hjort skriver seg fra 2014 (Figur 4). Fellingstallene indikerer at bestandsveksten har stabilisert seg noe, selv om det i fylket samlet synes som at bestanden fortsatt er i vekst. Foreløpig mangler egne sett-hjort data og slaktevekter på felte hjort i Søndre Land Felte hjort Oppland Søndre Land Figur 4. Antall felte hjort i Oppland fylke (venstre akse) og Søndre Land (høyre akse) i perioden Tall fra Statistisk sentralbyrå ( 9

10 6.2 Fluberg Vest Driftsplanområde I løpet planperioden ble det til sammen felt 15 hjort i Fluberg Vest. Rekordavskytningen på 8 felte hjort ble satt i I 2016 ble det felt 4 dyr i planområdet. I perioden er planområdet årlig tildelt en kvote på 38 hjort og samlet uttak i nevnte 3 års-periode var 12 dyr. Uttaket har således ikke vært begrenset av tildelt kvote. Etter at Søndre Land kommune har fastsatt daa som minsteareal for hjort i Fluberg, oppfyller planområdet kravet på minst 20x minsteareal for å få godkjent bestandsplan for hjort. 6.3 Mål for planperioden Kommunale mål Formannskapet i Søndre Land kommune har fastsatt mål for hjorteviltforvaltningen i kommunen den for perioden For hjort gjelder følgende mål: I Søndre Land er det ikke ønskelig å øke hjortestammen utover dagens bestandsnivå. Dette primært pga. nedslitte beiter forårsaket av elg. Det er et mål at rettighetshaverne profesjonaliserer hjortejakta gjennom hensiktsmessig organisering og jaktutøvelse, gjerne på tvers av dagens jaktfeltstruktur, samt ved å registrere jaktstatistikk. Fluberg Vest Driftsplanområde sine mål: Hovedmål Opprettholde en levedyktig bestand av hjort med høy bestandskondisjon og lav tetthet. Målbare delmål Skogskader forårsaket av hjort skal begrenses til et minimum. Hjortetettheten skal stabiliseres på dagens nivå. 6.4 Virkemidler Virkemidler for å nå fastsatte mål i Fluberg Vest Driftsplanområde er: For å få nødvendig styringsverktøy i den fremtidige forvaltningen av hjort, skal «Kontroll og rapporteringsrutiner» også gjennomføres for hjort (jamfør pkt. 7). Legge opp til en enkel avskytingsprofil og romslige kvoter. Alle jaktfelt har «fri felling» av hjort fra jaktstart, men må melde fra til valdleder så snart det er felt en hjort. Dersom det kommer til en situasjon hvor det ikke er mer enn 2 hjort igjen av ledig «kvote» for en kategori av dyr (kalv, bukk eller hind), må den «frie jakten» stoppes for denne kategorien. Valdledelsen bestemmer da hvordan resterende kvoten skal fordeles mellom jaktfeltene. Kontrollere alder på alle skutte hjorter (aldersbestemmelse vha. tannsnitt). 6.5 Planlagt uttak Avskytningsprofilen er gjort enkel. Det legges opp til en årlig kvote på 38 hjort fordelt på 13 bukker (1,5 år eller eldre), 13 hinder (1,5 år eller eldre) og 12 kalver. Dette tilsier en tildeling på 190 hjort for perioden

11 7. Kontroll og rapporteringsrutiner for elg og hjort Alle jaktfelt plikter å levere korrekt utfylte «sett elg» og «sett hjort» skjemaer etter endt jakt. For jaktfelt som kombinerer hjort og elgjakt føres både «sett hjort» og «sett elg» parallelt. For å sikre at opplysningene blir så nøyaktige som mulig, bør en fylle ut sett elg og sett hjort etter hver jaktdag. Bruk gjerne for digital rapportering. Alle dyr skal veies av jaktlaget og tas bilder av med hode. Send SMS/MMS til vald ledelse samme dag. Hodene skal oppbevares slik at de kan besiktiges. Framtennene skal tas ut, renses og samles inn i tannkonvolutter for alle dyr, gjelder også for hjort. Tannkonvoluttene skal påføres opplysninger om vekt, kjønn og alder for hvert felte dyr inkludert kalver. Likeledes registreres observasjoner om flått og hjortelusflue. Driftsplanområdet er ansvarlig for tilfredsstillende kontrollordning. 2 valdledere oppnevnes til å foreta kontroll med skutte dyr, vekt, aldersklasse og kjønn. Fratrekk for veiing samme dag: 3 %, dagen etter; 2 %, to dager etter: 1 % - deretter ingen fratrekk. Alle fellinger av dyr skal varsles bestandsplanområdets styre samme dag. Telefonnr./ kontaktopplysninger oppgis i tildelingsbrev. Styret i Fluberg Vest driftsplanområde skal foreta "systematiske" stikkprøvekontroller av at jaktlagenes papir er i orden (jegerprøve/ skyteprøve/ ettersøkshund etc.). Ved skadeskyting skal skjemaet «Registreringsskjema for påskutt hjortevilt som ikke faller» fylles ut av jeger og undertegnes av jaktleder. Valdleder skal varsles og skjemaet sendes inn til Søndre Land kommunen omgående etter skadeskyting ved SMS/MMS til Einar Struksnæs , samt pr. post. Ved skadeskyting og ettersøk i annen manns terreng skal berørt terreng varsles via oppgitt kontaktperson. Valdleder kontaktes i de tilfeller grunneier ikke nåes. Kalv under 40 kg og ungdyr under 110 kg belastes ikke kvote. Nytt dyr kan tildeles hvis det ikke er utdelt maks kvote for valdet. For øvrig legger hjorteviltforskriften, forskrift om utøvelse av jakt og fangst og annet gjeldende lovverk føringene for den generelle jaktutøvelse og regelverk. 8. Reaksjoner ved feilskyting Ved feilskyting korrigeres dette dyret til kvoten det påfølgende år. Jaktfeltene kan supplere med egne interne reaksjoner. Forøvrig må man vurdere de enkelte situasjoner individuelt,- vise smidighet ved uhell og reagere konsekvent ved bevisste overtramp fra jegers/jaktlags side. Ved særlig grove brudd kan benyttes hele registret fra inndragning av felt vilt, bøter og utestenging av enkeltjegere/hele jaktlag. Jaktleder er ansvarlig ovenfor Fluberg Vest driftsplanområde når det gjelder feilskyting. Normalt svarer jaktlaget kollektivt for det enkelte brudd. 9. Jaktavtaler og jegerkontrakter Jaktavtale mellom jaktlag og rettighetshavere skal foreligge skriftlig før jakta starter. 11

12 10. Godkjenning Styret i Fluberg Vest Driftsplanområde har godkjent bestandsplanen. Sted: Dato: Leder i Fluberg Vest Driftsplanområde Bestandsplanen er godkjent: sted dato For Søndre Land kommune 12

Søndre Land Viltlag. Bestandsplan for elg og hjort Ole Martin Aanonsen. Utarbeidet i samarbeid med Faun Naturforvaltning AS

Søndre Land Viltlag. Bestandsplan for elg og hjort Ole Martin Aanonsen. Utarbeidet i samarbeid med Faun Naturforvaltning AS Bestandsplan for elg og hjort 2017-2021 Ole Martin Aanonsen Søndre Land Viltlag Utarbeidet i samarbeid med Faun Naturforvaltning AS -vi jobber med natur Innhold 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse...

Detaljer

Side 1 av 13. Bestandsplan for Elg Søndre Land Viltlag

Side 1 av 13. Bestandsplan for Elg Søndre Land Viltlag Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2009-2011 Søndre Land Viltlag Side 2 av 13 Innhold: 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse... 3 2. Planperiode... 3 3. Bestandsituasjon... 4 Søndre Land kommune...4

Detaljer

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016 Søndre Land Viltlag Side 2 av 13 Innhold: 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse... 3 2. Planperiode... 3 3. Bestandssituasjon... 4 4. Målsetning for planperioden...

Detaljer

FORLØPIG ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2015

FORLØPIG ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2015 Notat Til... Kopi.. Søndre Land kommune Lokalsamfunn og Stab Dato 23.2.216 Saksbehandler ES Saksnummer 16/321 Løpenummer 289/16 Arkiv / K46 / Fra... FORLØPIG ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 215

Detaljer

Følgende møtte: Gudbrand Engelien, Per Briskodden, Hans I. Gamst, Kari Bjørlien og Bjørg H. Rønningen. Fra administrasjonen møtte Einar Struksnæs.

Følgende møtte: Gudbrand Engelien, Per Briskodden, Hans I. Gamst, Kari Bjørlien og Bjørg H. Rønningen. Fra administrasjonen møtte Einar Struksnæs. Dato... 13.06.2017 Vår Ref... ES-6662/17 Arkiv... K46 Saksnr... 17/901 Deres Ref... REFERAT FRA MØTE I VILTNEMNDA 12.6.2017 Følgende møtte: Gudbrand Engelien, Per Briskodden, Hans I. Gamst, Kari Bjørlien

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 24.04.2014 Vår Ref... ES-4376/14 Arkiv... K46 Saksnr... 14/695 Deres Ref... SAK 01/2014 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2013 Kommunen

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 7.5.215 Vår Ref... ES-4978/15 Arkiv... K46 Saksnr... 15/751 Deres Ref... SAK 1/15 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 214 Kommunen har vedtatt

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog kommune. Vedtatt i viltnemda. 05.03.2013 sak.06/13. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog Den kommunale forvaltningen av hjortevilt

Detaljer

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN I SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR 2016-2017 - 2018 INNLEDNING Planen er bygget på føringer gitt av Miljøvern- og Landbruksdepartementet for norsk hjorteviltforvaltning

Detaljer

HOV, Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/336 K46 PMN/PMN/ES

HOV, Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/336 K46 PMN/PMN/ES Viltnemnda i Søndre Land HOV, 02.03.2012 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/336 K46 PMN/PMN/ES REFERAT FRA MØTE I VILTNEMNDA 1.3.2012 Følgende møtte: Tom Inge Jevnesveen, Kari Bjørlien, Lars

Detaljer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer

Faun rapport Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune. Ole Roer Faun rapport 022- Bestandsvurdering for elg i Sarpsborg etter jakta Oppdragsgiver: -Sarpsborg kommune Ole Roer Forord Foreliggende rapport presenterer bestandsvurderinger for elg i Sarpsborg etter jakta.

Detaljer

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR. 2010, 2011 og 2012

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR. 2010, 2011 og 2012 PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN I SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR 2010, 2011 og 2012 INNLEDNING Planen er bygget på føringer gitt av Miljøvern- og Landbruksdepartementet for norsk hjorteviltforvaltning

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 02.06.2015 Vår Ref... ES-6029/15 Arkiv... K46 Saksnr... 15/866 Deres Ref... SAK 004/2015 FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2015 Forslag

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning Dato... 07.06.2016 Vår Ref... ES-6361/16 Arkiv... K46 Saksnr... 16/956 Deres Ref... SAK 004/2016 - FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2016

Detaljer

Rosfjord Strandhotell, Lyngdal v/magnus Stenbrenden

Rosfjord Strandhotell, Lyngdal v/magnus Stenbrenden Rosfjord Strandhotell, Lyngdal 01.04.2014 v/magnus Stenbrenden Gjennomføring Elg -Fellingstall - «Sett elg» data og bestandskondisjon Hjort -Fellingstall - «Sett hjort» data og bestandskondisjon Påkjørsler,

Detaljer

Faun rapport 005-2015 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2014

Faun rapport 005-2015 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2014 Faun rapport 005-2015 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2014 Oppdragsgivere: Søndre Land kommune, Søndre Land Viltlag, Fluberg Vest driftsplanområde og Fluberg Øst

Detaljer

Hjorteviltforvaltningen på Hadeland. Utdrag fra aldersregistrering og bestandsvurdering 2008.

Hjorteviltforvaltningen på Hadeland. Utdrag fra aldersregistrering og bestandsvurdering 2008. Hjorteviltforvaltningen på Hadeland. Elg (Alces alces) http://no.wikipedia.org/wiki/elg I tillegg til sin egenverdi som art, et flott innslag i naturen og derfor viktig for friluftslivet, så betyr elgen

Detaljer

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune I henhold til sak 8/13 viltnemda, sak 26/13 Komite for kommunal utvikling og sak 52/13 Kommunestyre ble det vedtatt: «Meråker kommune starter

Detaljer

HOV, 16.06.2009. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/921 K46 PMN/PMN/ES

HOV, 16.06.2009. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/921 K46 PMN/PMN/ES Komité for viltsaker HOV, 16.06.2009 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/921 K46 PMN/PMN/ES REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ FOR VILTSAKER 15.06.2009 Følgende møtte: Erik Bjørnsveen, Tom Inge Jevnesveen,

Detaljer

Faun rapport 016-2010

Faun rapport 016-2010 Faun rapport 16-21 Bestandsvurdering for elg og hjort i Nedre Telemark etter jakta 29 Oppdragsgivere: -Skien -Siljan -Porsgrunn -Drangedal kommuner Forfatter: Lars Erik Gangsei og Anne Nylend Forord Vi

Detaljer

Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden

Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden Forslag til revidering av: Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden 2017-2022 Versjon 06.06.2017 Den kommunale forvaltningen av hjorteviltet bygger på naturmangfoldloven og

Detaljer

Faun rapport 011-2009

Faun rapport 011-2009 Faun rapport 11-29 Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg i Søndre Land etter jakta 28 Oppdragsgiver: -Søndre Land kommune Forfatter: Lars Erik Gangsei Forord Vi ønsker å takke Søndre Land kommune

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Marker kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Marker kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune. Vedtatt Marker viltnemnd 25.02.2013 Forslag april 2016 Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker Den kommunale forvaltningen

Detaljer

Elg og hjort i Vest-Agder 2016. Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur

Elg og hjort i Vest-Agder 2016. Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 005-2016 Oppdragsgiver: Vest-Agder fylkeskommune Elg og hjort i Vest-Agder 2016 Morten Meland & Ole Roer -vi jobber med natur Forord Faun Naturforvaltning AS takker Vest-Agder fylkeskommune

Detaljer

DISENA ELG- OG HJORTEV ALD Stiftet på Schøyen gård den

DISENA ELG- OG HJORTEV ALD Stiftet på Schøyen gård den DISENA ELG- OG HJORTEV ALD Stiftet på Schøyen gård den 21.04. 2010 BESTANDSPLAN FOR ELG I Avtalepartnere: Kommune Vald Sør-Odal Disenå elg- og hjortevald Bestandsplanperiode 5 - årig plan for årene 2010-2014

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2012. Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2012. Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 003-2013 Oppdragsgiver: Søndre Land Kommune Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2012 Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord På vegne av, vil jeg

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i ValHal etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i ValHal etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 010-2015 Oppdragsgiver: ValHal elgregion Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i ValHal etter jakta 2014 Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord Takk til ValHal elgregion

Detaljer

GAUSDAL STATSALLMENNING OG TORPA STATSALLMENNING. BESTANDSPLAN FOR ELG

GAUSDAL STATSALLMENNING OG TORPA STATSALLMENNING. BESTANDSPLAN FOR ELG GAUSDAL STATSALLMENNING OG TORPA STATSALLMENNING. 1. AREAL PLANOMRÅDET BESTANDSPLAN FOR ELG 2013-2017. Totalareal Tellende elgmarksareal Gausdal Statsallmenning 589.000 daa 385.000 daa Torpa Statsallmenning

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 Vedtatt på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 18.04.2013 Vedtatt av Alvdal kommune Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Side 3 Side 4 Side

Detaljer

Bestandsvurdering av elg og hjort i Hjartdal etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Bestandsvurdering av elg og hjort i Hjartdal etter jakta Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 006-2014 Oppdragsgiver: Hjartdal kommune Bestandsvurdering av elg og hjort i Hjartdal etter jakta 2013 Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord Vi vil takke Hjartdal kommune for oppdraget

Detaljer

Faun rapport 011-2012

Faun rapport 011-2012 Faun rapport 011-2012 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2011 Oppdragsgiver: -Søndre Land kommune Forfatter: Magnus Stenbrenden Forord Jeg vil med dette, på vegne

Detaljer

Faun rapport

Faun rapport Faun rapport 12-21 Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg i Søndre Land etter jakta 29 Oppdragsgiver: -Søndre Land kommune Ole Bjørn Bårnes Forfatter: Lars Erik Gangsei Forord Kristin Halvorsen

Detaljer

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2010 2012 Mai 2010 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Forord Vi vil takke kommunene i Nedre Telemark for oppdraget med å vurdere elg- og hjortebestanden etter jakta 2007.

Forord Vi vil takke kommunene i Nedre Telemark for oppdraget med å vurdere elg- og hjortebestanden etter jakta 2007. Faun rapport 14-28 Faun Naturforvaltning AS Fyresdal Næringshage 387 Fyresdal Tlf. 35 6 77 Fax. 35 6 77 9 www.fnat.no post@fnat.no Bestandsvurdering for elg og hjort i Nedre Telemark etter jakta 27 Oppdragsgivere:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja BESTANDSPLAN FOR ELG 2016-2019 LEIRFJORD ØST Administrasjonssjefens innstilling: Søknad

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Halden kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Halden kommune. Halden kommune Miljø og landbruk Høringsinstansene Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2013/1124-63 K40 Torbjørn Fosser, 23.09.2013 Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Halden

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 05.06.2013 Vår Ref... ES-6124/13 Arkiv... K46 Saksnr... 13/818 Deres Ref... SAK 004/2013 - FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR TIL VALD

Detaljer

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (6 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 6. februar 2015 Elgregionråd

Detaljer

"FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018".

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018. "FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018". Vedtatt i plan- og miljøstyret 10.01.2014. Kommunens rolle i viltforvaltningen: Ivareta viltinteressene som en viktig del av det biologiske mangfoldet

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT - 2017-2019 AVTALEPARTER: Bamble Kommune Rørholt Bestandsplanområde. BESTANDSPLANPERIODE: Bestandsplanen er utarbeidet for perioden 2017-2019 Skal være sendt kommunen innen

Detaljer

Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune

Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune 216-218 1 Bakgrunn I forskrift om forvaltning av hjortevilt 3 er det nedfelt at alle kommuner skal utarbeide og vedta kommunale mål for utvikling

Detaljer

Jaktorganisering - hjorteviltforskrift

Jaktorganisering - hjorteviltforskrift Jaktorganisering - hjorteviltforskrift Viltfaglig møte - Bamble 30.09.2013 Ole B. Bårnes Telemark fylkeskommune Alle tegninger: Oscar Jansen (Viltforvaltning, Storaas & Punsvik) Bilder: Ole B. Bårnes Bestandsvurdering

Detaljer

Faun rapport 009-2009

Faun rapport 009-2009 Faun rapport 009-2009 Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg på Hadeland etter jakta 2008 Oppdragsgiver: -Landbrukskontoret for Hadeland Forfatter: Lars Erik Gangsei Forord På Hadeland har det

Detaljer

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Vald nr Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 1 126.868

Detaljer

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN 2012-2014 1. FORORD Denne 3-års planen er en forlengelse av driftsplanen, og de endringer som er gjort,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 ENDRING AV MINSTEAREAL FOR ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar,

Detaljer

BESTANDSPLAN ELG 2015-19

BESTANDSPLAN ELG 2015-19 BESTANDSPLAN ELG 2015-19 Foto: Arnold Hamstad TRONDHEIM STORVILTVALD FORORD Bestandsplanen for årene 2015-19 er den 3. femårsplanen for elg som Trondheim Viltråd har utarbeidet etter at prinsippene om

Detaljer

Strand Hotell Fevik, 03.04.2013. v/magnus Stenbrenden

Strand Hotell Fevik, 03.04.2013. v/magnus Stenbrenden Strand Hotell Fevik, 03.04.2013 v/magnus Stenbrenden Gjennomføring Elg -Fellingstall - «Sett elg» data og bestandskondisjon Hjort -Fellingstall - «Sett hjort» data og bestandskondisjon Påkjørsler, «flått

Detaljer

Viltsamling Aust-Agder. v / Morten Meland

Viltsamling Aust-Agder. v / Morten Meland Viltsamling Aust-Agder v / Morten Meland Kristiansand 2. mars 2016 Om Faun 4 Fagområder: Viltforvaltning Fiske- og vassdragsforvaltning Naturkartlegging og utredning Utvikling av utmarksnæring 9 fast ansatte

Detaljer

JAKTRETTSHAVERE JAKTLAG - ELG- OG HJORTEJEGERE I NORDRE LAND.

JAKTRETTSHAVERE JAKTLAG - ELG- OG HJORTEJEGERE I NORDRE LAND. VALDANSVARLIGE JAKTLAGSLEDERE JAKTRETTSHAVERE JAKTLAG - ELG- OG HJORTEJEGERE I NORDRE LAND. ELGAVSKYTING HØSTEN 2013: Valdene er med bakgrunn i godkjente bestandsplaner tildelt fem-årige fellingstillatelser

Detaljer

Notodden 24. april 2014

Notodden 24. april 2014 Notodden 24. april 2014 Totalt areal i kommunen er ca 914.700 daa. Heddalsvannet ligger på 16 moh, mens den høyeste toppen på Blefjell rager 1.306 moh. All forvaltning av elg og hjort har i mange år vært

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbåsen

Detaljer

Elg og hjort i Agder. v / Morten Meland

Elg og hjort i Agder. v / Morten Meland Elg og hjort i Agder v / Morten Meland Kristiansand 8. mars 217 Om Faun Naturforvaltning AS 9 fast ansatte Kontor i Fyresdal i Vest-Telemark Oppdrag over hele landet 5/5 private/offentlige Viktigste fagområder:

Detaljer

Viltsamling Vest-Agder. v / Morten Meland

Viltsamling Vest-Agder. v / Morten Meland Viltsamling Vest-Agder v / Morten Meland Kvinesdal 3. mars 2016 Om Faun 4 Fagområder: Viltforvaltning Fiske- og vassdragsforvaltning Naturkartlegging og utredning Utvikling av utmarksnæring 9 fast ansatte

Detaljer

Trøgstad kommune Viltnemnd

Trøgstad kommune Viltnemnd INNKALLING/SAKSLISTE TIL VILTNEMNDSMØTE Tidspunkt: 19. mars 2013 kl. 18.30 Sted: Skjønnhaug, Trøgstad kommunehus Deltakere: Ellers møter: Ta med: Torbjørn Tveter, Henning Holtet, Kjetil Risebråthe, Jon

Detaljer

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i Sammendrag Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet en bestandsvurdering for elg i 20 kommuner i Nord-Trøndelag, og kommer med tilrådninger for videre forvaltning.

Detaljer

Faun rapport

Faun rapport Faun rapport 016-2011 Bestandsvurdering for elg og hjort i Hjartdal etter jakta 2010 Oppdragsgiver: Hjartdal kommune Forfatter: Lars Erik Gangsei Forord Foreliggende rapport presenterer bestandsvurderinger

Detaljer

Vurdering av hjorteviltbestander

Vurdering av hjorteviltbestander Aldersregistrering av hjortevilt Vurdering av hjorteviltbestander -Faun Naturforvaltning AS -vi jobber med natur Om Faun Naturforvaltning AS Faun har lang og bred erfaring med aldersbestemming av hjortevilt,

Detaljer

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Perioden 2006-2013, kilde www.hjorteviltregisteret.no Fellingsresultat i 2013 : 233 av 249 tildelt, en fellingsprosent på 93,6 %. Gjeldende kommunal målsetting for

Detaljer

SAKSFREMLEGG - HURUM Sak nr. 19/2014. Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 19/2014 Natur- og landbruksnemnda i Hurum 01.12.

SAKSFREMLEGG - HURUM Sak nr. 19/2014. Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 19/2014 Natur- og landbruksnemnda i Hurum 01.12. SAKSFREMLEGG - HURUM Sak nr. 19/2014 Saksmappe nr: 2013/3354 Arkiv: K46 Saksbehandler: Håkon Bergø Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 19/2014 Natur- og landbruksnemnda i Hurum 01.12.2014 Kommunale

Detaljer

Elgbeitetaksering i Vest-Agder Morten Meland, Hans Bull, Sigbjørn Rolandsen & Ole Roer. -vi jobber med natur

Elgbeitetaksering i Vest-Agder Morten Meland, Hans Bull, Sigbjørn Rolandsen & Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 022-2017 Oppdragsgiver: Vest-Agder Fylkeskommune Elgbeitetaksering i Vest-Agder 2017 Morten Meland, Hans Bull, Sigbjørn Rolandsen & Ole Roer -vi jobber med natur Forord Vi ønsker å rette en

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i ValHal etter jakta 2013. Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i ValHal etter jakta 2013. Magnus Stenbrenden. -vi jobber med natur Faun rapport 016-2014 Oppdragsgiver: ValHal elgregion Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i ValHal etter jakta 2013 Magnus Stenbrenden -vi jobber med natur Forord Vi retter en takk

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Marker kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Marker kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune. Høringsutkast pr. 14.09.2017 Behandlet i sak 17/016 i viltnemnda Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune. Kommunen

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no SETT-ELG RAPPORT 2013 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter www.hjorteviltregisteret.no Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Resultater og vurderinger... 4 2.1 Jaktinnsats... 4

Detaljer

Bestandsplan for hjort. Lesja elgutvalg

Bestandsplan for hjort. Lesja elgutvalg Bestandsplan for hjort Lesja elgutvalg 2017-2021 Forord Bestandsplanen for 2017-2021 er en oppfølging av forrige bestandsplan. Målet for det meste av viltforvaltningen er å ha bestander som er stabile.

Detaljer

Revsnes Hotell Bygland, 05.03.2015. v/magnus Stenbrenden

Revsnes Hotell Bygland, 05.03.2015. v/magnus Stenbrenden Revsnes Hotell Bygland, 5.3.215 v/magnus Stenbrenden Presentasjon av årets rapport -siste års fellingstall og statistikk -konklusjoner og vurderinger Kort presentasjon av: Nina Rapport 143, «Sett elg-

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 215/425-7 Arkiv: K46 Saksbeh: Frode Lindland Dato: 27.3.215 Endring av minsteareal for elg i Risør Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/15 Vilt- og innlandsfiskenemnda

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG

BESTANDSPLAN FOR ELG BESTANDSPLAN FOR ELG VALD 015 STORVANN SYD og VALD 09 SANDTORG-HAUKEBØ-ÅRBOGEN og VALD 07-ELGVALD OLDRA-FORHAMN-ROGLA (SØNDRE HARSTAD DRIFTSPLANOMRÅDE) PERIODEN 2015 2019 (5 ÅR) VIDEREFØRING AV BESTANDSPLANER

Detaljer

Høring av forslag til endring av forskrift om minsteareal for hjortevilt og bever -

Høring av forslag til endring av forskrift om minsteareal for hjortevilt og bever - Mottakerliste Offentlig høring Deres dato: Vår dato: 20.03.2014 Saksbehandler: Ole Martin Aanonsen Deres ref: Vår ref: 14/930-1 Oppgis ved svar. Avdeling: Miljø og samferdsel K1- Høring av forslag til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Krav til bestandsplan for hjortevilt Forslag til mal. Bård A. Lassen Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, 8. mars 2017

Krav til bestandsplan for hjortevilt Forslag til mal. Bård A. Lassen Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, 8. mars 2017 Krav til bestandsplan for hjortevilt Forslag til mal Bård A. Lassen Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, 8. mars 2017 Status Mange lager godt faglig funderte planer. Intensjoner og regelverk passer ikke

Detaljer

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning Arkivsak. Nr.: 2017/753-4 Saksbehandler: Bjørn Ingolf Bakkhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 06.06.2016 Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR HJORT, ÅSE-VØLLESTAD SKOGEN

BESTANDSPLAN FOR HJORT, ÅSE-VØLLESTAD SKOGEN BESTANDSPLAN FOR HJORT, ÅSE-VØLLESTAD SKOGEN. 2012-2014 1 INNHOLD 1.0 BESTANDPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE.... 3 2.0 PLANPERIODE.... 3 3.0 FORUTSETNINGER BESTANDEN.... 3 3.1 GENERELL SITUASJON.... 3

Detaljer

Driftsplan Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2013-2015 April 2013 1 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@ninanaturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1985 2006 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Bestandsplan. Leirfjord Øst 1322 V0002 /4/35. ,_,5f i" i,---2o 1 6 _ 2019 _ F* ' % L50. ?_ rma!?.[l1fi è; LEI.JC." J KU: IMUNE. Fotograf: Gummr Sætre

Bestandsplan. Leirfjord Øst 1322 V0002 /4/35. ,_,5f i i,---2o 1 6 _ 2019 _ F* ' % L50. ?_ rma!?.[l1fi è; LEI.JC. J KU: IMUNE. Fotograf: Gummr Sætre F Bestandsplan LEI.JC." J KU: IMUNE /4/35?_ rma!?.[l1fi è; _ F* ' % L50.,_,5f i" i,---2o 1 6 _ 2019.m Fotograf: Gummr Sætre Leirfjord Øst 1322 V0002 á- _ - Bestandsplan elg for Leirfjord Øst 2016 2019.

Detaljer

Faun rapport

Faun rapport Faun rapport 011-2012 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2011 Oppdragsgiver: -Søndre Land kommune Forfatter: Magnus Stenbrenden Forord Jeg vil med dette, på vegne

Detaljer

Målsettinger for hjorteviltforvaltningen

Målsettinger for hjorteviltforvaltningen Målsettinger for hjorteviltforvaltningen 2012-2015 Målsettinger for hjorteviltforvaltningen...1 Rammer for viltforvaltningen...1 Organisering av Storviltområder/bestandsplanområder:...2 Bestandsplanen

Detaljer

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Fet og Sørum (øst) og Elgregionråd Øst Jakta i år 2014 samt årene 2005 2014 Baserer seg på nøkkeltall fra: Fet og Sørum (øst) (1 vald) og Elgregionråd Øst (28 vald / jaktfelt) 1 Elgregionråd

Detaljer

Trond Rian

Trond Rian Verdal kommune Sakspapir Hjorteviltjakta 2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Rian trond.rian@innherred-samkommune.no 74048552 Arkivref: 2008/12609 - /K46 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2015. Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2015. Morten Meland & Ole Roer. -vi jobber med natur Faun rapport 012-2016 Oppdragsgiver: Søndre Land kommune Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Søndre Land etter jakta 2015 Morten Meland & Ole Roer -vi jobber med natur Faun rapport 012-2016:

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 11.06.2014 Vår Ref... ES-6171/14 Arkiv... K46 Saksnr... 14/942 Deres Ref... REFERAT FRA MØTE I VILTNEMNDA 10.6.2014 Følgende møtte: Tom Inge Jevnesveen,

Detaljer

Vorma Øst Elgvald

Vorma Øst Elgvald Bestandsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2016-2018 April 2016 1 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering es og Elgregionråd Øst Jakta i år 2010 samt årene 2001 2010 Baserer seg på nøkkeltall fra: es (3 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald) Elgregionråd Øst es 3 vald 1 Elgregionråd Øst 2 fylker

Detaljer

HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2011

HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2011 HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2011 1 Elgfellinger i Steinkjer kommune 2011 Vald Vald- Sum Kalv 1,5 år 2,5 år nr. navn ant. elg Okse Ku Okse Ku Okse Ku 1 Sparbu 130 41 32 % 36 28 % 12 9 % 16 12 %

Detaljer

Elg og hjort i Aust-Agder 2015. Faun rapport 003-2015 Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune. Forfattere: Magnus Stenbrenden og Ole Roer

Elg og hjort i Aust-Agder 2015. Faun rapport 003-2015 Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune. Forfattere: Magnus Stenbrenden og Ole Roer Faun rapport 003-2015 Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune Elg og hjort i Aust-Agder 2015 Forfattere: Magnus Stenbrenden og Ole Roer -vi jobber med natur Forord Vi takker Aust-Agder fylkeskommune ved

Detaljer

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst

Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Bestandsvurdering Eidskog og Elgregionråd Øst Jakta i år 2012 samt årene 2003 2012 Baserer seg på nøkkeltall fra: Eidskog (7 vald) og Elgregionråd Øst (29 vald) Elgregionråd Øst Eidskog 7 vald 1 Elgregionråd

Detaljer

Bestandsplan for Elgforvaltning.

Bestandsplan for Elgforvaltning. Bestandsplan for Elgforvaltning. Mellom Stjørdal Kommune og driftsplanområde Hegra / Flora bestående av disse avtalepartene: Sona og Flora Grunneierlag, Sørsia Grunneierlag, Sundal Grunneierlag, Sørkringen,

Detaljer

' 'r. Leirfjord Vest. Planperioden settes til 5 år f.o.m høsten 2015 t.o.m høsten 2019.

' 'r. Leirfjord Vest. Planperioden settes til 5 år f.o.m høsten 2015 t.o.m høsten 2019. Driftsplan forelgforvaltning j " " i /5/W ' 'r Leirfjord Vest F'- 'FA H å {.2 i 1. Bakgrunn ' i LW Driftsplanen er utarbeidet på grunnlag av lov av 29.05.1981 om viltet og forskrift av 15.02.2012 om forvaltning

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1997 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2013/922-7 Saksbehandler: Ole Edvard Silderen,Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/ Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Høring

Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/ Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Høring Meråker kommune Arkiv: K40 Arkivsaksnr: 2017/177-37 Saksbehandler: Anne Marie Haneborg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/17 06.06.2017 Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@ninanaturdata.no tlf. 74 33 53 fax. 74 33 53 Sett elg i 14 28 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr

Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Valsøyfjord Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 51.800 2000 26 17-52

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2008 INNHOLD Side 2 Innledning 3 Oppsummering 4 Elgfellinger 2008 5-6 Elgfellinger 1955-2008 7-13 Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller 14-26 Elgfellinger,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 MINSTEAREAL ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar. Ny forskrift

Detaljer