Følgende møtte: Gudbrand Engelien, Per Briskodden, Hans I. Gamst, Kari Bjørlien og Bjørg H. Rønningen. Fra administrasjonen møtte Einar Struksnæs.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Følgende møtte: Gudbrand Engelien, Per Briskodden, Hans I. Gamst, Kari Bjørlien og Bjørg H. Rønningen. Fra administrasjonen møtte Einar Struksnæs."

Transkript

1 Dato Vår Ref... ES-6662/17 Arkiv... K46 Saksnr... 17/901 Deres Ref... REFERAT FRA MØTE I VILTNEMNDA Følgende møtte: Gudbrand Engelien, Per Briskodden, Hans I. Gamst, Kari Bjørlien og Bjørg H. Rønningen. Fra administrasjonen møtte Einar Struksnæs. Møtet startet kl og ble hevet kl SAK 04/2017 GODKJENNING/ENDRING AV VALD LIEN VALD Forslag til Miljødepartementet, 11 og gjeldende delegeringsfullmakter fatter Viltnemnda følgende Lien jaktvald for jakt på elg, hjort og rådyr endres til et vald med tellende areal på daa. Valdets totalareal er daa. Valdansvarlig representant er Øistein Vaa Lien. Det presiseres at dersom valdets grenser, eiendomsforhold eller tellende areal endres, skal valdansvarlig representant melde endringene skriftlig til kommunen innen 1. mai for ny godkjenning. Behandling: Som forslaget, med presisering. Vedtak: Miljødepartementet, 11 og gjeldende delegeringsfullmakter fatter Viltnemnda følgende Lien jaktvald for jakt på elg, hjort og rådyr endres til et vald med tellende areal på daa. Valdets totalareal er daa. Valdansvarlig representant er Øistein Vaa Lien. Det presiseres at dersom valdets grenser, eiendomsforhold eller tellende areal endres, skal valdansvarlig representant melde endringene skriftlig til kommunen innen 1. mai for ny godkjenning det enkelte år. Bakgrunn: Valdet Lien ble i fjor godkjent med daa tellende areal etter at eiendommen Kløvstad m.fl. meldte seg ut av valdet. I år søkes det på nytt godkjenning av endring av vald etter at Hovsbakken 1, 2860 Hov Telefon: E-post: Bankgiro: Org. nr.:

2 eiendommen Nerlien nå inngår i valdet. Etter dette har valdet Lien daa tellende areal og daa totalt areal. 2 Vurdering: Kommunen godkjenner vald etter hjorteviltforskriftens 11. Etter forskriftens 9 er det et krav om at valdet skal være sammenhengende og ha en avgrensning og form som gjør det egnet til jakt på vedkommende viltarter. For elg, hjort og rådyr skal kommunen regne som tellende areal: skogareal og myr under skoggrensen. Med skogareal menes både produktiv og uproduktiv skog, og både lauvskog og barskog. Kommunen kan også godkjenne andre arealtyper som tellende areal, der disse er av stor betydning for vedkommende art. Dersom valdets grenser, eiendomsforhold eller tellende areal endres, skal valdansvarlig representant melde endringene skriftlig til kommunen innen 1. mai det enkelte år for ny godkjenning. Valdet slik det fremstår, er sammenhengende og egnet jakt på storvilt. SAK 05/2017 GODKJENNING/ENDRING AV VALD - SØNDRE LAND VILTLAG Forslag til Miljødepartementet, 11 og gjeldende delegeringsfullmakter fatter Viltnemnda følgende Søndre Land Viltlag godkjennes med to vald for jakt på elg, hjort og rådyr: Søndre Land Viltlag øst med daa tellende areal og Søndre Land Viltlag vest med daa tellende areal. Valdansvarlig representant er Paul Flatlien og sekretær Torger P. Granum. Det presiseres at dersom valdets grenser, eiendomsforhold eller tellende areal endres, skal valdansvarlig representant melde endringene skriftlig til kommunen innen 1. mai det enkelte år for ny godkjenning. Behandling: Enstemmig som forslaget.

3 3 Vedtak: Miljødepartementet, 11 og gjeldende delegeringsfullmakter fatter Viltnemnda følgende Søndre Land Viltlag godkjennes med to vald for jakt på elg, hjort og rådyr: Søndre Land Viltlag øst med daa tellende areal og Søndre Land Viltlag vest med daa tellende areal. Valdansvarlig representant er Paul Flatlien og sekretær Torger P. Granum. Det presiseres at dersom valdets grenser, eiendomsforhold eller tellende areal endres, skal valdansvarlig representant melde endringene skriftlig til kommunen innen 1. mai det enkelte år for ny godkjenning. Bakgrunn: Søndre Land Viltlag søker om godkjenning/endring av vald etter som det har skjedd endringer i valdets sammensetning. Det oppgis at Viltlaget disponerer i alt daa på østsiden av Randsfjorden, herav daa leid av Nordre Hov og Lausgarda grunneierlag. På Vestsiden disponerer Viltlaget daa. Søndre Land Viltlags arealer omfatter det det aller meste av utmarksarealene i gamle Søndre Land kommune, men er administrativt delt i to vald fordi Randsfjorden utgjør et skille som innebærer at valdene har ulik karakter. Vurdering: Kommunen godkjenner vald etter hjorteviltforskriftens 11. Etter forskriftens 9 er det et krav om at valdet skal være sammenhengende og ha en avgrensning og form som gjør det egnet til jakt på vedkommende viltarter. For elg, hjort og rådyr skal kommunen regne som tellende areal: skogareal og myr under skoggrensen. Med skogareal menes både produktiv og uproduktiv skog, og både lauvskog og barskog. Kommunen kan også godkjenne andre arealtyper som tellende areal, der disse er av stor betydning for vedkommende art. I ettertid har Søndre Land Viltlag at oppgitt at arealene ikke fullt ut stemmer og ber om at kommunen forholder seg til arealtall fra bestandsplanen. Her er arealene på østsiden oppgitt til daa og på vestsiden daa. Dette er også tall i bedre samsvar med tidligere oppgitte og godkjente arealer. De to valdene er store og sammenhengende, i tråd med mål og retningslinjer for hvordan vald bør utformes. SAK 06/2017 GODKJENNING/ENDRING AV VALD FOR ELG - NORDRE HOV OG LAUSGARDA GRUNNEIERLAG Forslag til Miljødepartementet, 11 og gjeldende delegeringsfullmakter fatter Viltnemnda følgende

4 4 Nordre Hov og Lausgarda grunneierlags vald for jakt på elg godkjennes med et tellende areal på daa. Totalt areal er daa. Valdansvarlig representant er Arve Røste. Det presiseres at dersom valdets grenser, eiendomsforhold eller tellende areal endres, skal valdansvarlig representant melde endringene skriftlig til kommunen innen 1. mai for ny godkjenning. Behandling: Som forslaget, med presisering. Vedtak: Miljødepartementet, 11 og gjeldende delegeringsfullmakter fatter Viltnemnda følgende Nordre Hov og Lausgarda grunneierlags vald for jakt på elg godkjennes med et tellende areal på daa. Totalt areal er daa. Valdansvarlig representant er Arve Røste. Det presiseres at dersom valdets grenser, eiendomsforhold eller tellende areal endres, skal valdansvarlig representant melde endringene skriftlig til kommunen innen 1. mai for ny godkjenning det enkelte år. Bakgrunn: Valdet Nordre Hov og Lausgarda søker nye godkjenning/endring av vald etter som det har vært noen mindre endringer i arealgrunnlaget. Det er tidligere godkjent et areal på daa. Dette er nå utvidet til daa. Vurdering Kommunen godkjenner vald etter hjorteviltforskriftens 11. Etter forskriftens 9 er det et krav om at valdet skal være sammenhengende og ha en avgrensning og form som gjør det egnet til jakt på vedkommende viltarter. For elg, hjort og rådyr skal kommunen regne som tellende areal: skogareal og myr under skoggrensen. Med skogareal menes både produktiv og uproduktiv skog, og både lauvskog og barskog. Kommunen kan også godkjenne andre arealtyper som tellende areal, der disse er av stor betydning for vedkommende art. Dersom valdets grenser, eiendomsforhold eller tellende areal endres, skal valdansvarlig representant melde endringene skriftlig til kommunen innen 1. mai for ny godkjenning SAK 07/ GODKJENNING AV BESTANDSPLANOMRÅDE FOR ELG OG HJORT - NORDRE HOV OG LAUSGARDA GUNNEIERLAG OG SØNDRE LAND VILTLAG Forslag til Miljødepartementet, 14 og gjeldende delegeringsfullmakter fatter Viltnemnda følgende Bestandsplanområdet bestående av Nordre Hov og Lausgarda grunneierlag og Søndre Land Viltlag sine utmarksarealer godkjennes for jakt på elg og hjort. Godkjent tellende areal for bestandsplanområdet er daa.

5 Ansvarlig for bestandsplanområdet er Paul Flatlien. 5 Det presiseres at dersom bestandsplanområdets grenser, eiendomsforhold eller tellende areal endres, skal bestandsplanområdets ansvarlige melde endringene skriftlig til kommunen innen 1. mai for ny godkjenning. Behandling: Enstemmig som forslaget, med endring. Vedtak: Miljødepartementet, 14 og gjeldende delegeringsfullmakter fatter Viltnemnda følgende Bestandsplanområdet bestående av Nordre Hov og Lausgarda grunneierlag og Søndre Land Viltlag sine utmarksarealer godkjennes for jakt på elg og hjort. Godkjent tellende areal for bestandsplanområdet er daa. Ansvarlig for bestandsplanområdet er Paul Flatlien. Det presiseres at dersom bestandsplanområdets grenser, eiendomsforhold eller tellende areal endres, skal bestandsplanområdets ansvarlige melde endringene skriftlig til kommunen innen 1. mai for ny godkjenning det enkelte år. Bakgrunn: Nordre Hov og Lausgarda grunneierlag og Søndre Land Viltlag søker om godkjenning for felles bestandsplanområde. Søndre Land Viltlag Øst består av: daa tellende areal Nordre Hov og Lausgarda grunneierlag består av: daa «Sum Øst daa «Søndre Land Viltlag Vest I alt daa tellende areal daa tellende areal I søknaden er totalarealet i Søndre Land Viltlag slått sammen med arealene til NHLG. Vurdering: a) Lovgrunnlaget er gitt i forskrift om forvaltning av hjortevilt: 12. Krav til bestandsplanområde for elg og hjort Et bestandsplanområde er to eller flere vald som samarbeider om å utarbeide bestandsplan for elg og/eller hjort. Bestandsplanområdet må disponere et tellende areal på minimum 20 ganger minstearealet. Bestandsplanområdet skal oppnevne en representant som opptrer på vegne av bestandsplanområdet overfor kommunen. 13. Søknad om godkjenning av bestandsplanområde for elg og hjort

6 6 Søknad om godkjenning av bestandsplanområde for jakt på elg eller hjort sendes kommunen innen 1. mai. Søknaden skal inneholde a) opplysning om hvilken art søknaden gjelder for, b) kart som tydelig viser grensene for bestandsplanområdet, c) oversikt over alle valdene som inngår i bestandsplanområdet, d) oversikt over tellende areal for bestandsplanområdet samlet, underskrift fra valdansvarlig representant for alle vald som inngår i bestandsplanområdet, e) og navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse og underskrift for representanten for f) bestandsplanområdet. 14. Godkjenning og endring av bestandsplanområde for elg og hjort Kommunen skal behandle søknad om godkjenning av nytt bestandsplanområde eller endringer i eksisterende bestandsplanområde innen 15. juni. Vald som ønsker å trekke seg ut av et godkjent eller omsøkt bestandsplanområde, skal melde dette skriftlig til representanten for bestandsplanområdet med kopi til kommunen innen 1. april. Representanten for bestandsplanområdet skal melde om endringer i bestandsplanområdet til kommunen innen 1. mai for ny godkjenning. Kommunen kan trekke godkjenningen tilbake hvis kravene i 12 ikke lenger er oppfylt. Frist for kommunen til å trekke godkjenningen tilbake er 1. april. b) Vurdering av søknaden Det vurderes som positivt at tilstøtende grunneierlag danner bestandsplanområde. Det danner grunnlag for å utarbeide felles bestandsplan som gir større fleksibilitet i forvaltning og tildeling, både i tid og rom. Det gir grunnlag for en mer effektiv forvaltning. Valdene har søkt om felles bestandsplanområde for begge sider av Randsfjorden. Søndre Land Viltlag har delt sine arealer i to vald, et på hver side av Randsfjorden og i bestandsplanen ligger det ulike vurderinger til grunn for anbefalingene på hhv. øst og vestsiden. I bestandsplanen er NHLG sine arealer vist som ett jaktfelt innenfor Søndre Land Viltlag øst, i alt altså daa. Dette er et areal som for øvrig dekker mesteparten av østsiden i gamle Søndre Land kommune. Minstearealet for elg i kommunen er daa. Minimumskravet til bestandsplanområdet er da daa. SAK 08/ GODKJENNING AV VALD FOR RÅDYR - NORDRE HOV OG LAUSGARDA GRUNNEIERLAG Forslag til Miljødepartementet, 11 og gjeldende delegeringsfullmakter fatter Viltnemnda følgende Nordre Hov og Lausgarda grunneierlag fem jaktvald for jakt på rådyr godkjennes med et tellende areal på i alt daa. Dette gir grunnlag for å tildele 7 rådyr som frie dyr.

7 Tildelingen kan økes dersom fellingsresultatet tilsier det. Valdansvarlig representant er Arve Røste. 7 Behandling: Som forslaget. Vedtak: Miljødepartementet, 11 og gjeldende delegeringsfullmakter fatter Viltnemnda følgende Nordre Hov og Lausgarda grunneierlag fem jaktvald for jakt på rådyr godkjennes med et tellende areal på i alt daa. Dette gir grunnlag for å tildele 7 rådyr som frie dyr. Tildelingen kan økes dersom fellingsresultatet tilsier det. Valdansvarlig representant er Arve Røste. Bakgrunn: Finn Moshagen søker som grunneierrepresentant for Nordre Hov og Lausgarda grunneierlag om godkjenning av vald for rådyr. Grunneierlaget har fra før daa godkjent for rådyrjakt. Det er vedlagt et kart som viser 5 adskilte områder for rådyrjakt, inkludert valdet godkjent for elgjakt. Områdene er ikke arealberegnet, men totalt jaktbart areal er oppgitt til daa. Formelt burde det være Arve Røste som valdansvarlig representant som skulle stå som søker. Vurdering: Kommunen godkjenner vald etter hjorteviltforskriftens 11. Etter forskriftens 9 er det et krav om at valdet skal være sammenhengende og ha en avgrensning og form som gjør det egnet til jakt på vedkommende viltarter. For elg, hjort og rådyr skal kommunen regne som tellende areal: skogareal og myr under skoggrensen. Med skogareal menes både produktiv og uproduktiv skog, og både lauvskog og barskog. Kommunen kan også godkjenne andre arealtyper som tellende areal, der disse er av stor betydning for vedkommende art. Etter forskriftens 20 skal rådyr tildeles som valgfrie dyr. Minstearealet for rådyr er 500 daa, dvs det kan tildeles inntil 13 rådyr dersom det legges til grunn daa tellende areal. De fem rådyrvaldene har en noe dårlig arrondering og flere av dem er i minste laget for effektiv jakt. De seinere åra har det blitt tildelt 5 dyr årlig til NHLG, mens det er felt 1-2 dyr pr år. Det foreslås å øke tildelingen til 7 dyr og heller øke denne dersom fellingsresultatet tilsier dette.

8 SAK 09/ GODKJENNING AV BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT - NORDRE HOV OG LAUSGARDA GRUNNEIERLAG OG SØNDRE LAND VILTLAG BESTANDSPLANOMRÅDE Forslag til Miljødepartementet, 7, 16, 18, 20 og 32 og gjeldende delegasjonsfullmakter, fatter Viltnemnda følgende Fremlagt bestandsplan for bestandsplanområdet Nordre Hov og Lausgarda grunneierlag og Søndre Land Viltlag for elg og hjort for planperioden 2017 til 2021 godkjennes som omsøkt med et tellende areal på daa. Det gis for planperioden samlet fellingstillatelse på 1000 elg som frie dyr, fordelt på 330 dyr på østsiden og 670 dyr på vestsiden av Randsfjorden. Det gis samtidig fellingstillatelse på 130 hjort som valgfrie dyr for den samme planperioden. Det gis kvotefri jakt på rådyr innenfor Søndre Land Viltlags område (Nordre Hov og Lausgarda har egen tildeling), men grunneierlaget anmodes i lys av bestandssituasjonen å vurdere hvor mange rådyr som tildeles til jaktlagene/rettighetshaverne. Det settes følgende vilkår for godkjenningen: Det gis anledning til å overføre inntil 15 % av kvoten mellom år. Ved vesentlig avvik mellom avskyting og godkjent bestandsplan eller ved vesentlige uforutsette endringer i bestanden i løpet av planperioden, kan kommunen vedta å trekke godkjenningen tilbake, og tildele ny fellingstillatelse. Driftsplanområdet skal i forkant av jakta hvert år i bestandsplanperioden rapportere hvilken tildeling som er foretatt for elg og hjort. Driftsplanområdet v/ansvarlig representant skal innen 10 dager etter jaktas slutt rapportere jaktresultatet for elg, hjort og rådyr, fordelt på kjønn og alder. Fellingsavgift blir innkrevd av kommunen på grunnlag av fellingsrapporter, og er som følger: Voksen Kalv Elg 510,- 300,- Hjort 390,- 210,- Vedtaket kan påklages, se vedlagte skjema Behandling: Enstemmig som forslaget. Vedtak: Miljødepartementet, 7, 16, 18, 20 og 32 og gjeldende delegasjonsfullmakter, fatter Viltnemnda følgende Fremlagt bestandsplan for bestandsplanområdet Nordre Hov og Lausgarda grunneierlag og Søndre Land Viltlag for elg og hjort for planperioden 2017 til 2021 godkjennes som omsøkt med et tellende areal på daa. Det gis for planperioden samlet fellingstillatelse på 1000 elg som frie dyr, fordelt på 330 dyr på østsiden og 670 dyr på vestsiden av Randsfjorden. Det gis samtidig fellingstillatelse på 130 hjort som valgfrie dyr for den samme planperioden. Det gis kvotefri jakt på rådyr innenfor Søndre Land Viltlags område (Nordre Hov og Lausgarda 8

9 9 har egen tildeling), men grunneierlaget anmodes i lys av bestandssituasjonen å vurdere hvor mange rådyr som tildeles til jaktlagene/rettighetshaverne. Det settes følgende vilkår for godkjenningen: Det gis anledning til å overføre inntil 15 % av kvoten mellom år. Ved vesentlig avvik mellom avskyting og godkjent bestandsplan eller ved vesentlige uforutsette endringer i bestanden i løpet av planperioden, kan kommunen vedta å trekke godkjenningen tilbake, og tildele ny fellingstillatelse. Driftsplanområdet skal i forkant av jakta hvert år i bestandsplanperioden rapportere hvilken tildeling som er foretatt for elg og hjort. Driftsplanområdet v/ansvarlig representant skal innen 10 dager etter jaktas slutt rapportere jaktresultatet for elg, hjort og rådyr, fordelt på kjønn og alder. Fellingsavgift blir innkrevd av kommunen på grunnlag av fellingsrapporter, og er som følger: Voksen Kalv Elg 510,- 300,- Hjort 390,- 210,- Vedtaket kan påklages, se vedlagte skjema Bakgrunn: Alle de store valdene skal i år fornye sine bestandsplaner for elg. Valdene har i de siste driftsplanperiodene samkjørt sine planer og de søker nå om godkjenning for en plan med 5 års varighet som sist. Søndre Land Viltlag og Nordre Hov og Lausgarda har innledet samarbeid om forvaltningen og det er godkjent felles bestandsplanområde for valdene som består av daa tellende areal. Bestandsplanen er utarbeidet på grunnlag av utviklingen i elgbestanden og beiteforholdene, og den forholder seg til de føringer som er gitt i form av minstearealbestemmelser og kommunale mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Søndre Land kommune 2017 til Valdansvarlig representant er Paul Flatlien med sekretær Torger P. Granum. Det legges som tidligere opp til et fleksibelt avskytingsregime for elg med en minimums- og maksimumskvote som avskytningen skal ligge innenfor. Avskytingen forutsettes å være størst først i perioden med følgende sumtall: ØST Vest År min maks min maks Det søkes da i praksis om en kvote på minimum 795 og maksimum 1000 dyr for hele femårs perioden.

10 10 Avskytingsprofilen er gjort enkel med inndeling i kalv, ku og okse og avskytingsplanen legger til grunn et måltall for elgbestanden tilsvarende 0,2 sett elg pr dv som er et kommunalt vedtatt mål. Fordi dagens elgbestand er høyere enn målsetting er det lagt opp til størst uttak de første årene i planperioden. Planen har et eget kapittel om hjort der det sies at målet er å opprettholde en levedyktig bestand av hjort med høy bestandskondisjon og lav tetthet. Det er utarbeidet en enkelt avskytingsplan for hjort med en årlig kvote på 26 hjort fordelt på 9 bukker (1,5 år og eldre), 9 hinder (1,5 år og eldre) og 8 kalver. Valdet har stort nok arealgrunnlag (minsteareal daa x 20 = daa) til å kunne utarbeide slik plan for hjort. Vurdering Kommunen kan etter forskrift om forvaltning av hjortevilt 16 godkjenne en flerårig, maksimalt 5-årig bestandsplan for vald godkjent for jakt etter elg og/eller hjort. Planen skal inneholde målsetting for bestandsutviklingen og plan for den årlige avskytingen i antall fordelt på kjønn og alder. Planens målsetting skal være i tråd med kommunens målsetting for å bli godkjent. Samlet fellingstillatelse skal da gis for hele planperioden som valgfrie dyr. Etter 20 kan kommunen gi tillatelse til kvotefri jakt på rådyr som er minst 20 ganger minstearealet (20 x 500= daa). De viktigste kommunale målene er at: Beiteutnyttelsen ikke skal overstige 40 % av siste års skuddproduksjon Beiteutnyttelsen på kommersielt viktige treslag (furu) ikke skal overstige 30 % kvistproduksjon. Det er dessuten mål knyttet til elgstammens produktivitet og kondisjon. Bestandsmålet er inntil videre en tetthet tilsvarende 0,2 sette dyr pr dagsverk. Søndre Land Viltlag har tilpasset seg disse målene og retningslinjene, og legger til grunn et mål for elgbestanden tilsvarende 0,2 sett elg pr dv. Søndre Land Viltlags østside har nådd denne målsettingen pr i dag, mens målet innebærer at vestsiden må reduser fra 0,3 til 0,2 sett elg pr dv. Valdet legger også opp til å gjennomføre beiteregistreringer hvert år med oddetall. Dagens minsteareal er daa. Dette kan fravikes med % slik at henholdsvis minimums- og maksimumsareal bak hver fellingstillatelse er daa og daa. Med daa i Søndre Land Viltlag øst/nhlg må avskytingen ligge mellom 47 og 140 dyr og med daa på vestsiden må avskytingen her ligge mellom 64 og 192 dyr pr år. Med unntak av de siste to årene i planperioden på østsiden ligger avskytingsplanen ligger innenfor disse begrensningene på begge sider av fjorden. (minste avskyting på østsiden i 2020 og 2021 er satt til 42 dyr, dvs utenfor 50 % regelen, 7) Konklusjonen er at de lovbestemte kriteriene for å godkjenne bestandsplanen foreligger og at avskytingsplanen ligger innenfor gjeldende mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Søndre Land. SAK 10/ GODKJENNING AV BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT - FLUBERG ØSTRE DRIFTSPLANOMRÅDE

11 11 Forslag til Miljødepartementet, 7, 16, 18, 20 og 32 og gjeldende delegasjonsfullmakter, fatter Viltnemnda følgende Fremlagt bestandsplan for Fluberg Østre driftsplanområde for elg og hjort for planperioden 2017 til 2021 godkjennes som omsøkt med et tellende areal på daa. Det gis for planperioden samlet fellingstillatelse på 189 elg som frie dyr. Det gis samtidig fellingstillatelse på 100 hjort som valgfrie dyr for den samme planperioden. Det settes følgende vilkår for godkjenningen: Det gis anledning til å overføre inntil 15 % av kvoten mellom år. Ved vesentlig avvik mellom avskyting og godkjent bestandsplan eller ved vesentlige uforutsette endringer i bestanden i løpet av planperioden, kan kommunen vedta å trekke godkjenningen tilbake, og tildele ny fellingstillatelse. Driftsplanområdet skal i forkant av jakta hvert år i bestandsplanperioden rapportere hvilken tildeling som er foretatt for elg og hjort. Driftsplanområdet v/ansvarlig representant skal innen 10 dager etter jaktas slutt rapportere jaktresultatet for elg, hjort og rådyr, fordelt på kjønn og alder. Fellingsavgift blir innkrevd av kommunen på grunnlag av fellingsrapporter, og er som følger: Voksen Kalv Elg 510,- 300,- Hjort 390,- 210,- Vedtaket kan påklages, se vedlagte skjema Behandling: Som forslaget Vedtak: Miljødepartementet, 7, 16, 18, 20 og 32 og gjeldende delegasjonsfullmakter, fatter Viltnemnda følgende Fremlagt bestandsplan for Fluberg Østre driftsplanområde for elg og hjort for planperioden 2017 til 2021 godkjennes som omsøkt med et tellende areal på daa. Det gis for planperioden samlet fellingstillatelse på 189 elg som frie dyr. Det gis samtidig fellingstillatelse på 100 hjort som valgfrie dyr for den samme planperioden. Det settes følgende vilkår for godkjenningen: Det gis anledning til å overføre inntil 15 % av kvoten mellom år. Ved vesentlig avvik mellom avskyting og godkjent bestandsplan eller ved vesentlige uforutsette endringer i bestanden i løpet av planperioden, kan kommunen vedta å trekke godkjenningen tilbake, og tildele ny fellingstillatelse. Driftsplanområdet skal i forkant av jakta hvert år i bestandsplanperioden rapportere hvilken tildeling som er foretatt for elg og hjort. Driftsplanområdet v/ansvarlig representant skal innen 10 dager etter jaktas slutt rapportere jaktresultatet for elg, hjort og rådyr, fordelt på kjønn og alder. Fellingsavgift blir innkrevd av kommunen på grunnlag av fellingsrapporter, og er som følger:

12 Voksen Kalv Elg 510,- 300,- Hjort 390,- 210,- 12 Vedtaket kan påklages, se vedlagte skjema Bakgrunn: Alle de store valdene skal i år fornye sine bestandsplaner for elg. Valdene har i de siste driftsplanperiodene samkjørt sine planer og de søker nå om godkjenning for en plan med 5 års varighet som sist. Bestandsplanen er utarbeidet på grunnlag av utviklingen i elgbestanden og beiteforholdene, og den forholder seg til de føringer som er gitt i form av minstearealbestemmelser og kommunale mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Søndre Land kommune 2017 til Valdansvarlig representant er Jan Erik Noreng. Det legges som tidligere opp til et fleksibelt avskytingsregime for elg med en minimums- og maksimumskvote som avskytningen skal ligge innenfor. Avskytingen forutsettes å være størst først i perioden med følgende sumtall: År min maks Det søkes da i praksis om en kvote på minimum 139 og maksimum 189 dyr for hele femårs perioden. Avskytingsprofilen er gjort enkel med inndeling i kalv, ku og okse og avskytingsplanen legger til grunn et måltall for elgbestanden tilsvarende 0,2 sett elg pr dv som er et kommunalt vedtatt mål. Fordi dagens elgbestand er høyere enn målsetting er det lagt opp til størst uttak de første årene i planperioden. Planen har et eget kapittel om hjort der det sies at målet er å opprettholde en levedyktig bestand av hjort med høy bestandskondisjon og lav tetthet. Det er utarbeidet en enkelt avskytingsplan for hjort med en årlig kvote på 20 hjort fordelt på 7 bukker (1,5 år og eldre), 7 hinder (1,5 år og eldre) og 6 kalver. Valdet har stort nok arealgrunnlag (minsteareal daa x 20 = daa) til å kunne utarbeide slik plan for hjort. Vurdering Kommunen kan etter forskrift om forvaltning av hjortevilt 16 godkjenne en flerårig, maksimalt 5-årig bestandsplan for vald godkjent for jakt etter elg og/eller hjort. Planen skal inneholde målsetting for bestandsutviklingen og plan for den årlige avskytingen i antall fordelt på kjønn og alder. Planens målsetting skal være i tråd med kommunens målsetting for å bli godkjent. Samlet fellingstillatelse skal da gis for hele planperioden som valgfrie dyr.

13 De viktigste kommunale målene er at: Beiteutnyttelsen ikke skal overstige 40 % av siste års skuddproduksjon Beiteutnyttelsen på kommersielt viktige treslag (furu) ikke skal overstige 30 % kvistproduksjon. Det er dessuten mål knyttet til elgstammens produktivitet og kondisjon. Bestandsmålet er inntil videre en tetthet tilsvarende 0,2 sette dyr pr dagsverk. Fluberg Østre driftsplanområde har tilpasset seg disse målene og retningslinjene, og legger til grunn et mål for elgbestanden tilsvarende 0,2 sett elg pr dv. Valdet hadde i 2016 en elgbestand tilsvarende 0,3 sett elg pr dv. slik at det ligger an til en reduksjonsavskyting for å nå målsettingen på 0,2. Valdet legger også opp til å gjennomføre beiteregistreringer hvert år med oddetall. Dagens minsteareal er daa. Dette kan fravikes med % slik at henholdsvis minimums- og maksimumsareal bak hver fellingstillatelse er daa og daa. Med daa i Fluberg Østre må avskytingen ligge mellom 13 og 40 dyr pr år. Avskytingsplanen ligger innenfor disse begrensningene. Konklusjonen er at de lovbestemte kriteriene for å godkjenne bestandsplanen foreligger og at avskytingsplanen ligger innenfor gjeldende mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Søndre Land. 13 SAK 11/ GODKJENNING AV BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT - FLUBERG VESTRE DRIFTSPLANOMRÅDE Forslag til Miljødepartementet, 7, 16, 18, 20 og 32 og gjeldende delegasjonsfullmakter, fatter Viltnemnda følgende Fremlagt bestandsplan for Fluberg Vestre driftsplanområde for elg og hjort for planperioden 2017 til 2021 godkjennes som omsøkt med et tellende areal på daa. Det gis for planperioden samlet fellingstillatelse på 330 elg som frie dyr. Det gis samtidig fellingstillatelse på 190 hjort som valgfrie dyr for den samme planperioden. Det settes følgende vilkår for godkjenningen: Det gis anledning til å overføre inntil 15 % av kvoten mellom år. Ved vesentlig avvik mellom avskyting og godkjent bestandsplan eller ved vesentlige uforutsette endringer i bestanden i løpet av planperioden, kan kommunen vedta å trekke godkjenningen tilbake, og tildele ny fellingstillatelse. Driftsplanområdet skal i forkant av jakta hvert år i bestandsplanperioden rapportere hvilken tildeling som er foretatt for elg og hjort. Driftsplanområdet v/ansvarlig representant skal innen 10 dager etter jaktas slutt rapportere jaktresultatet for elg, hjort og rådyr, fordelt på kjønn og alder. Fellingsavgift blir innkrevd av kommunen på grunnlag av fellingsrapporter, og er som følger: Voksen Kalv Elg 510,- 300,- Hjort 390,- 210,-

14 14 Vedtaket kan påklages, se vedlagte skjema Behandling: Enstemmig som forslaget. Vedtak: Miljødepartementet, 7, 16, 18, 20 og 32 og gjeldende delegasjonsfullmakter, fatter Viltnemnda følgende Fremlagt bestandsplan for Fluberg Vestre driftsplanområde for elg og hjort for planperioden 2017 til 2021 godkjennes som omsøkt med et tellende areal på daa. Det gis for planperioden samlet fellingstillatelse på 330 elg som frie dyr. Det gis samtidig fellingstillatelse på 190 hjort som valgfrie dyr for den samme planperioden. Det settes følgende vilkår for godkjenningen: Det gis anledning til å overføre inntil 15 % av kvoten mellom år. Ved vesentlig avvik mellom avskyting og godkjent bestandsplan eller ved vesentlige uforutsette endringer i bestanden i løpet av planperioden, kan kommunen vedta å trekke godkjenningen tilbake, og tildele ny fellingstillatelse. Driftsplanområdet skal i forkant av jakta hvert år i bestandsplanperioden rapportere hvilken tildeling som er foretatt for elg og hjort. Driftsplanområdet v/ansvarlig representant skal innen 10 dager etter jaktas slutt rapportere jaktresultatet for elg, hjort og rådyr, fordelt på kjønn og alder. Fellingsavgift blir innkrevd av kommunen på grunnlag av fellingsrapporter, og er som følger: Voksen Kalv Elg 510,- 300,- Hjort 390,- 210,- Vedtaket kan påklages, se vedlagte skjema Bakgrunn: Alle de store valdene skal i år fornye sine bestandsplaner for elg. Valdene har i de siste driftsplanperiodene samkjørt sine planer og de søker nå om godkjenning for en plan med 5 års varighet som sist. Bestandsplanen er utarbeidet på grunnlag av utviklingen i elgbestanden og beiteforholdene, og den forholder seg til de føringer som er gitt i form av minstearealbestemmelser og kommunale mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Søndre Land kommune 2017 til Valdansvarlig representant er Lars W. Grøholt. Det legges som tidligere opp til et fleksibelt avskytingsregime for elg med en minimums- og maksimumskvote som avskytningen skal ligge innenfor. Avskytingen forutsettes å være størst først i perioden med følgende sumtall: År min maks

15 Det søkes da i praksis om en kvote på minimum 225 og maksimum 330 dyr for hele femårs perioden. Avskytingsprofilen er gjort enkel med inndeling i kalv, ku og okse og avskytingsplanen legger til grunn et måltall for elgbestanden tilsvarende 0,2 sett elg pr dv som er et kommunalt vedtatt mål. Fordi dagens elgbestand er høyere enn målsetting er det lagt opp til størst uttak de første årene i planperioden. Planen har et eget kapittel om hjort der det sies at målet er å opprettholde en levedyktig bestand av hjort med høy bestandskondisjon og lav tetthet. Det er utarbeidet en enkelt avskytingsplan for hjort med en årlig kvote på 38 hjort fordelt på 13 bukker (1,5 år og eldre), 13 hinder (1,5 år og eldre) og 12 kalver. Valdet har stort nok arealgrunnlag (minsteareal daa x 20 = daa) til å kunne utarbeide slik plan for hjort. Vurdering Kommunen kan etter forskrift om forvaltning av hjortevilt 16 godkjenne en flerårig, maksimalt 5-årig bestandsplan for vald godkjent for jakt etter elg og/eller hjort. Planen skal inneholde målsetting for bestandsutviklingen og plan for den årlige avskytingen i antall fordelt på kjønn og alder. Planens målsetting skal være i tråd med kommunens målsetting for å bli godkjent. Samlet fellingstillatelse skal da gis for hele planperioden som valgfrie dyr. De viktigste kommunale målene er at: Beiteutnyttelsen ikke skal overstige 40 % av siste års skuddproduksjon Beiteutnyttelsen på kommersielt viktige treslag (furu) ikke skal overstige 30 % kvistproduksjon. Det er dessuten mål knyttet til elgstammens produktivitet og kondisjon. Bestandsmålet er inntil videre en tetthet tilsvarende 0,2 sette dyr pr dagsverk. Fluberg Vestre driftsplanområde har tilpasset seg disse målene og retningslinjene, og legger til grunn et mål for elgbestanden tilsvarende 0,2 sett elg pr dv. Valdet hadde i 2016 en elgbestand tilsvarende 0,36 sett elg pr dv. slik at det ligger an til en reduksjonsavskyting for å nå målsettingen på 0,2. Valdet legger også opp til å gjennomføre beiteregistreringer hvert år med oddetall. Dagens minsteareal er daa. Dette kan fravikes med % slik at henholdsvis minimums- og maksimumsareal bak hver fellingstillatelse er daa og daa. Med daa i Fluberg Vestre må avskytingen ligge mellom 26 og 77 dyr pr år. Avskytingsplanen ligger innenfor disse begrensningene. Konklusjonen er at de lovbestemte kriteriene for å godkjenne bestandsplanen foreligger og at avskytingsplanen ligger innenfor gjeldende mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Søndre Land.

16 Hov, den Einar Struksnæs

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 05.06.2013 Vår Ref... ES-6124/13 Arkiv... K46 Saksnr... 13/818 Deres Ref... SAK 004/2013 - FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR TIL VALD

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning Dato... 07.06.2016 Vår Ref... ES-6361/16 Arkiv... K46 Saksnr... 16/956 Deres Ref... SAK 004/2016 - FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2016

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 02.06.2015 Vår Ref... ES-6029/15 Arkiv... K46 Saksnr... 15/866 Deres Ref... SAK 004/2015 FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2015 Forslag

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/890 K46 PMN/PMN/ES

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/890 K46 PMN/PMN/ES Viltnemnda i Søndre Land HOV, 13.06.2012 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/890 K46 PMN/PMN/ES REFERAT FRA MØTE I VILTNEMNDA 12.6.2012 Følgende møtte: Endre Granum (nestleder), Kari Bjørlien,

Detaljer

Møtested: Rådhuset. Møterom 3. etg. for Plan, miljø og næring Møtedato: kl 18.00

Møtested: Rådhuset. Møterom 3. etg. for Plan, miljø og næring Møtedato: kl 18.00 Viltnemnda i Søndre Land HOV, 07.06.2012 MØTE I VILTNEMNDA 12.6.2012 - SAKLISTE Møtested: Rådhuset. Møterom 3. etg. for Plan, miljø og næring Møtedato: 12.6.2012 kl 18.00 SAKLISTE Sak 003/12 Revidering

Detaljer

HOV, 16.06.2009. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/921 K46 PMN/PMN/ES

HOV, 16.06.2009. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/921 K46 PMN/PMN/ES Komité for viltsaker HOV, 16.06.2009 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/921 K46 PMN/PMN/ES REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ FOR VILTSAKER 15.06.2009 Følgende møtte: Erik Bjørnsveen, Tom Inge Jevnesveen,

Detaljer

HOV, Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/336 K46 PMN/PMN/ES

HOV, Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/336 K46 PMN/PMN/ES Viltnemnda i Søndre Land HOV, 02.03.2012 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/336 K46 PMN/PMN/ES REFERAT FRA MØTE I VILTNEMNDA 1.3.2012 Følgende møtte: Tom Inge Jevnesveen, Kari Bjørlien, Lars

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 24.04.2014 Vår Ref... ES-4376/14 Arkiv... K46 Saksnr... 14/695 Deres Ref... SAK 01/2014 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2013 Kommunen

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 11.06.2014 Vår Ref... ES-6171/14 Arkiv... K46 Saksnr... 14/942 Deres Ref... REFERAT FRA MØTE I VILTNEMNDA 10.6.2014 Følgende møtte: Tom Inge Jevnesveen,

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 7.5.215 Vår Ref... ES-4978/15 Arkiv... K46 Saksnr... 15/751 Deres Ref... SAK 1/15 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 214 Kommunen har vedtatt

Detaljer

Forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forskrift om forvaltning av hjortevilt Forskrift om forvaltning av hjortevilt Dato FOR- 2016-01- 08-12

Detaljer

Møteinnkalling. Viltnemnd. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00. Oppsummering av viltnemd-møte

Møteinnkalling. Viltnemnd. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00. Oppsummering av viltnemd-møte Møteinnkalling Viltnemnd Dato: 09.06.2016 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes snarest til leder Kenneth Norum tlf. 990 00 930. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Jaktorganisering - hjorteviltforskrift

Jaktorganisering - hjorteviltforskrift Jaktorganisering - hjorteviltforskrift Viltfaglig møte - Bamble 30.09.2013 Ole B. Bårnes Telemark fylkeskommune Alle tegninger: Oscar Jansen (Viltforvaltning, Storaas & Punsvik) Bilder: Ole B. Bårnes Bestandsvurdering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 VINJE STORVILTOMRÅDE - REVISJON AV DRIFTSPLAN FOR DRIFTSPLANOMRÅDE 2 Ferdigbehandles i: Viltnemnda Saksdokumenter: Forslag til

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog kommune. Vedtatt i viltnemda. 05.03.2013 sak.06/13. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog Den kommunale forvaltningen av hjortevilt

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 13.06.2013 Vår Ref... ES-6471/13 Arkiv... K46 Saksnr... 13/818 Deres Ref... REFERAT FRA MØTE I VILTNEMNDA 12.6.2013 Følgende møtte: Tom Jevnesveen,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2013/922-7 Saksbehandler: Ole Edvard Silderen,Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak

Detaljer

«Hjortevilt 2012» 18. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning

«Hjortevilt 2012» 18. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning «Hjortevilt 2012» 18. april 2012 Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning Nasjonalt resultatmål «Alle bestander som kan høstes av planter og dyr i skog skal være forvaltet økosystembasert og høstet

Detaljer

FORLØPIG ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2015

FORLØPIG ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2015 Notat Til... Kopi.. Søndre Land kommune Lokalsamfunn og Stab Dato 23.2.216 Saksbehandler ES Saksnummer 16/321 Løpenummer 289/16 Arkiv / K46 / Fra... FORLØPIG ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 215

Detaljer

Kommunal målsetning for elg- og hjorteforvaltning i Verran

Kommunal målsetning for elg- og hjorteforvaltning i Verran Kommunal målsetning for elg- og hjorteforvaltning i Verran 2016-2021 Vedtatt av Grønn Nemnd i Verran den 00.00.2016 Side 2 av 10 1. INNLEDNING Kommunal forvaltning skal ta hensyn til viltet og viltets

Detaljer

Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: Tid: 09:30

Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: Tid: 09:30 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: 16.06.2010 Tid: 09:30 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset Hemne kommune MØTEPROTOKOLL Viltnemnda Møtested: Møterommet i Lidalsbygget Møtedato: 28.06.2006 Fra kl.: 19.00 Til kl.: 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem Forfall:

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Viltnemda har møte. den kl. 08:30. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Viltnemda har møte. den kl. 08:30. i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Viltnemda har møte den 13.02.2017 kl. 08:30 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Side 1 av 13. Bestandsplan for Elg Søndre Land Viltlag

Side 1 av 13. Bestandsplan for Elg Søndre Land Viltlag Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2009-2011 Søndre Land Viltlag Side 2 av 13 Innhold: 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse... 3 2. Planperiode... 3 3. Bestandsituasjon... 4 Søndre Land kommune...4

Detaljer

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGS- OG FORVALTNINGSUTVALGET Møtested: Møterom 3. etasje Møtedato: 13.05.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 07 40 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Jon-Håvar Haukland TVERRELVDALEN GRUNNEIERLAG - SØKNAD OM GODKJENNING AV ELGVALD

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Jon-Håvar Haukland TVERRELVDALEN GRUNNEIERLAG - SØKNAD OM GODKJENNING AV ELGVALD SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1454-5 Arkiv: K40 Saksbehandler: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: TVERRELVDALEN GRUNNEIERLAG - SØKNAD OM GODKJENNING AV ELGVALD Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift

Detaljer

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Vald nr Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 1 126.868

Detaljer

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016 Søndre Land Viltlag Side 2 av 13 Innhold: 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse... 3 2. Planperiode... 3 3. Bestandssituasjon... 4 4. Målsetning for planperioden...

Detaljer

Levanger Viltnemnd. Møtebok

Levanger Viltnemnd. Møtebok Levanger Viltnemnd Møtebok Dato: 10.06.03 Kl: 0900 1100 Sted: Rådhuset, rom 4035 Følgende møtte: Henrik Alstad, leder Eva S. Brøndbo, medlem Torbjørn Sirum, nestleder Robert Svarva, medlem (Fra sak nr

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for. Nestleder Thor Mauritzen F Medlem Else Marit Svendsen F

Funksjon Navn Forfall Møtt for. Nestleder Thor Mauritzen F Medlem Else Marit Svendsen F MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda Møtested: Marker rådhus, Formannskapsrommet Møtedato: 29.06.2016 Tidspunkt: 18:00-19:00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Thor Erland Heyerdahl Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE VALDSTRUKTUR FOR JAKT PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR I TOLGA KOMMUNE

MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE VALDSTRUKTUR FOR JAKT PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR I TOLGA KOMMUNE Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: 01.06.2015 Tid: 19:30-21:30 MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE Saksnr. 13/15 14/15 15/15 Tittel VALDSTRUKTUR FOR JAKT PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR I TOLGA KOMMUNE

Detaljer

Søknad om endring av minsteareal for elg - endring av forskrift

Søknad om endring av minsteareal for elg - endring av forskrift Saksutredning Søknad om endring av for elg - endring av forskrift Arkivsaksnr: 17/438 K-kode: FA - K49 Saksansvarlig: Aina Nordøy Stensønes Utvalg Møtedato Saksnr. Utvalg for plan og samfunn Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE

MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Servicetorget Møtedato: 08.06.2011 Tid: Kl. 08.00 MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE Saksnr. Tittel 2/11 SAKER HJORTEVILTFORVALTNING 2011 TYNSET, den 17.06.2011 Asbjørn Strømseng

Detaljer

Høring av forslag til endring av forskrift om minsteareal for hjortevilt og bever -

Høring av forslag til endring av forskrift om minsteareal for hjortevilt og bever - Mottakerliste Offentlig høring Deres dato: Vår dato: 20.03.2014 Saksbehandler: Ole Martin Aanonsen Deres ref: Vår ref: 14/930-1 Oppgis ved svar. Avdeling: Miljø og samferdsel K1- Høring av forslag til

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: K46 Arkivsaksnr: 2015/9-26 Saksbehandler: Unni Killi Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Tildeling av fellingstillatelser hjortevilt - 2015

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 46 31, v/ Svein Erik Lund.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 46 31, v/ Svein Erik Lund. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 16 17/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 20.08.2008 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2014/215-7 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Bestandsplaner for hjortevilt i Tydal, 2014-2016

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 19:00

Møteinnkalling. Side1. Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 19:00 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 16.06.2014 Tid: 19:00 Forfall meldes til kommunens ekspedisjon på tlf. 37 17 02 00, post@vegarshei.kommune.no, eller sms

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 03.06.2011 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Evt. forfall meldes til utvalgssekretær Arne Ramdal, tlf eller e-post:

Evt. forfall meldes til utvalgssekretær Arne Ramdal, tlf eller e-post: Levanger kommune Møteinnkalling Viltnemnda i Levanger. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: 15.06.2015 Tid: 09:30 Evt. forfall

Detaljer

Søndre Land Viltlag. Bestandsplan for elg og hjort Ole Martin Aanonsen. Utarbeidet i samarbeid med Faun Naturforvaltning AS

Søndre Land Viltlag. Bestandsplan for elg og hjort Ole Martin Aanonsen. Utarbeidet i samarbeid med Faun Naturforvaltning AS Bestandsplan for elg og hjort 2017-2021 Ole Martin Aanonsen Søndre Land Viltlag Utarbeidet i samarbeid med Faun Naturforvaltning AS -vi jobber med natur Innhold 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse...

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 16 18/2008 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 22.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 16 18/2008 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 22. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 16 18/2008 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 20.08.2008 Tidspunkt: 20:00 22.00 Følgende medlemmer møtte: Mai Reidun Nørstebø, Terje Skriudalen,

Detaljer

Dato: Kl: Sted: Herredshuset, Verdal. Saksbehandlers kontor.

Dato: Kl: Sted: Herredshuset, Verdal. Saksbehandlers kontor. Levanger Viltnemnd Møtebok Dato: 14.06.05 Kl: 12.30 15.00 Sted: Herredshuset, Verdal. Saksbehandlers kontor. Innkalt til møtet Henrik Alstad, leder Torbjørn Sirum, nestleder Eva S. Brøndbo, medlem Robert

Detaljer

Krav til bestandsplan for hjortevilt Forslag til mal. Bård A. Lassen Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, 8. mars 2017

Krav til bestandsplan for hjortevilt Forslag til mal. Bård A. Lassen Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, 8. mars 2017 Krav til bestandsplan for hjortevilt Forslag til mal Bård A. Lassen Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, 8. mars 2017 Status Mange lager godt faglig funderte planer. Intensjoner og regelverk passer ikke

Detaljer

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning Arkivsak. Nr.: 2017/753-4 Saksbehandler: Bjørn Ingolf Bakkhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 06.06.2016 Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Levanger kommune viltnemnda Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 1008, 1 etg, Levanger rådhus Dato: 07.06.2016 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING Viltnemnda

MØTEINNKALLING Viltnemnda Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Viltnemnda Dato: 06.07.2016 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT - 2017-2019 AVTALEPARTER: Bamble Kommune Rørholt Bestandsplanområde. BESTANDSPLANPERIODE: Bestandsplanen er utarbeidet for perioden 2017-2019 Skal være sendt kommunen innen

Detaljer

Vedtatt på årsmøtet 2008 og supplert av styret Godkjent av Rauma viltnemnd

Vedtatt på årsmøtet 2008 og supplert av styret Godkjent av Rauma viltnemnd Vedtatt på årsmøtet 2008 og supplert av styret Godkjent av Rauma viltnemnd 11.6.08 Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset Innhold: 1 Bakgrunn... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Detaljer

Behandling av klage på tildeling av fellingstillatelser på elg og hjort og fastsetting av minsteareal i Bjugn og Ørland kommuner

Behandling av klage på tildeling av fellingstillatelser på elg og hjort og fastsetting av minsteareal i Bjugn og Ørland kommuner Fylkesmannen i Sør-Trizindelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Jan Erik Andersen Miljøvernavdeling Innvalgstelefon 73 19 92

Detaljer

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset 1 MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015 Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset I Bakgrunn Bakgrunnen for denne planen er dels de foregående planene for Mittetdalen viltiag, dels

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 10/629 K46 PMN/PMN/ES

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 10/629 K46 PMN/PMN/ES Komité for viltsaker MØTEINNKALLING HOV, 15.04.2010 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 10/629 K46 PMN/PMN/ES MØTE I KOMITÉ FOR VILTSAKER 19.04.2010 Det vises til epost 14.04 og innkalles med dette

Detaljer

Forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forskrift om forvaltning av hjortevilt Side 1 av 9 Forskrift om forvaltning av hjortevilt DATO: FOR-2012-02-10-134 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 4 s 565 IKRAFTTREDELSE: 2012-02-15 ENDRER: FOR-2002-03-22-314

Detaljer

Det søkes med dette om godkjenning av "ØVRE KJOSEN"bestandsplanområde for jakt på elg og hjort. 70 300 daa.

Det søkes med dette om godkjenning av ØVRE KJOSENbestandsplanområde for jakt på elg og hjort. 70 300 daa. SINGUSDALSTORVALD, LENSEGRAV LI ELGVALD. Til Drangedal kommune, Viltforvaltningen Drangedal 14.06.2012. Gudbrandsvei 7, 3750 DRANGEDAL. SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDSPLANOMRÅDE. Det søkes med dette

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar

Detaljer

Revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt. Erik Lund, DN

Revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt. Erik Lund, DN Revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Erik Lund, DN Hvorfor skal vi revidere? Vi har jo verdens beste forvaltning av hjortevilt! (Hafjell 2002) For fortsatt å være i tetsjiktet - kreves at

Detaljer

Med hilsen VERRAN KOMMUNE. Ole Edvard Silderen Landbruksrådgiver

Med hilsen VERRAN KOMMUNE. Ole Edvard Silderen Landbruksrådgiver Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 23.05.2016 2015/657-8 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 40432931 Einar Markus Sjømark Kjerkreitveien 50 7790 MALM Melding om

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: UTMARKSNEMND Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: UTMARKSNEMND Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:30 DØNNA KOMMUNE Utvalg: UTMARKSNEMND Møtested: Dønnamann Møtedato: 31.05.2017 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/16 16/244 SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD, SØRVIKA RÅDYRVALD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/16 16/244 SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD, SØRVIKA RÅDYRVALD DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: UTMARKSNEMNDA Møtested: Dønnamann Møtedato: 10.06.2016 Tid: 08:30-10:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbåsen

Detaljer

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Fluberg Vest Driftsplanområde

Fluberg Vest Driftsplanområde Bestandsplan for elg og hjort 2017-2021 Ole Martin Aanonsen Fluberg Vest Driftsplanområde Utarbeidet i samarbeid med Faun Naturforvaltning AS -vi jobber med natur Innhold 1. Bestandsplanens avgrensning

Detaljer

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN I SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR 2016-2017 - 2018 INNLEDNING Planen er bygget på føringer gitt av Miljøvern- og Landbruksdepartementet for norsk hjorteviltforvaltning

Detaljer

VILTNEMNDA MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Klåvån, Tynset rådhus Møtedato: Tid: Kl

VILTNEMNDA MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Klåvån, Tynset rådhus Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VILTNEMNDA Møtested: Klåvån, Tynset rådhus Møtedato: 11.06.2010 Tid: Kl. 09.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Asbjørn Strømseng Siri Storrøsten Nils H. Øian Forfall: Merknad:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: K46 Arkivsaksnr: 2015/1648-32 Saksbehandler: Unni Killi Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Tildelinger hjorteviltjakt 2016. Vedlegg: Tildelinger

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2013/3149-3 Saksbehandler: Stian Almestad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Bestandsplan for elg og hjort 2013-2015 Skjelstadmark

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Viltnemnd innkalles til møte på Rådhuset 03.05.2016 kl. 19:30-00:00 Vararepresentanter

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 Vedtatt på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 18.04.2013 Vedtatt av Alvdal kommune Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Side 3 Side 4 Side

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Lille Møtesal Møtedato: 11.06.2008 Tid: 1600 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja TILDELING ELG 2016 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt etter

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM Viltnemnda i Askim Deres ref.: Vår ref.: Dato: 03/275-137/FA-K40/JGW 20.12.2012 PROTOKOLL FRA VILTNEMNDA I ASKIM 12.12.2012 Sted: Fossum gård. Tidspunkt: 18.00

Detaljer

Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden

Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden Forslag til revidering av: Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden 2017-2022 Versjon 06.06.2017 Den kommunale forvaltningen av hjorteviltet bygger på naturmangfoldloven og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 16/283

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 16/283 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 16/283 TILDELING AV ELG OG RÅDYR 2016 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i FOR-2016-01-08-12 Forskrift om forvaltning av hjortevilt

Detaljer

Høringsuttalelse på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt, Midtre Gauldal kommune

Høringsuttalelse på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt, Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. K46 Saksnr. 2011/2220-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kai Børge Amdal Høringsuttalelse på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt,

Detaljer

Kommune : Hemne Art: Hjort Vald: Hellandsjøen og omegn, DPO 4

Kommune : Hemne Art: Hjort Vald: Hellandsjøen og omegn, DPO 4 Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Hemne Art: Hjort Vald: Hellandsjøen og omegn, DPO 4 Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 94280 800

Detaljer

Indre - Mittet Sletfjerding - Grovanes Dale Staurset. Sist endra av årsmøtet 2006 (side 6, 7, 8 og 9) Mittet, 7. februar 2005 Trond Dahle

Indre - Mittet Sletfjerding - Grovanes Dale Staurset. Sist endra av årsmøtet 2006 (side 6, 7, 8 og 9) Mittet, 7. februar 2005 Trond Dahle Jaktfeltene: Ytre - Mittet Indre - Mittet Sletfjerding - Grovanes Dale Staurset Sist endra av årsmøtet 2006 (side 6, 7, 8 og 9) Mittet, 7. februar 2005 Trond Dahle Innhold: Side 3: Side 4: Side 5: Bakgrunn

Detaljer

FOR 2002-03-22 nr 314: Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever.

FOR 2002-03-22 nr 314: Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever. FOR 2002-03-22 nr 314: Forskrift om forvaltning av hjortevilt og DATO: DEPARTEMENT: AVD/DIR: FOR-2002-03-22-314 MD (Miljøverndepartementet) Dir. for naturforvaltning PUBLISERT: I 2002 hefte 3 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune I henhold til sak 8/13 viltnemda, sak 26/13 Komite for kommunal utvikling og sak 52/13 Kommunestyre ble det vedtatt: «Meråker kommune starter

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/1361-1 Klageadgang: Ja Tildeling elg 2017 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Ole Nordahl

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Ole Nordahl Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltutvalget Møtested: Rom 1, Kommunehuset Dato: 17.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Ole

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Osen Utmarksråd v/trond ÅSegg Åseggseterveien 9 7740 STEINSDALEN MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/3061-2 Kirsti Jakobsen, 19.05.2016

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 1/10 6/10 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 1/10 6/10 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 19:00 ore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1/10 6/10 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 19/12 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 20:00 21.30 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbaasen og Mai

Detaljer

Vi viser til høring av forslag til målsettinger for hjortevilt i Ås kommune. Deres ref. 14/00123

Vi viser til høring av forslag til målsettinger for hjortevilt i Ås kommune. Deres ref. 14/00123 Fra: Eli Moe Sendt: 29. oktober 2014 19:20 Til: Ås kommune Kopi: Ellen Hougsrud Emne: Målsetting for hjortevilt i Ås kommune - høring. Deres ref 14/00123 Vedlegg: 14-03776-1

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll SAKSLISTE:

Lier kommune. Møteprotokoll SAKSLISTE: Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Natur- og landbruksnemnda i Hurum Møtested Rådhuset Sætre, Formannskapssalen Dato: 12.06.2017 Tidspunkt: 17:00 - Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Terje Skriudalen.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Terje Skriudalen. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01-05 / 2015 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 19:00 21.00 Følgende medlemmer møtte: Mai Reidun Nørstebø, Vebjørn Enertvedt

Detaljer

Mål og retningslinjer for det jaktbare viltet (viltforvaltningen) i Kongsvinger kommune

Mål og retningslinjer for det jaktbare viltet (viltforvaltningen) i Kongsvinger kommune KONGSVINGER KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Mål og retningslinjer for det jaktbare viltet (viltforvaltningen) i Kongsvinger kommune Foto av Per Rudi Vedtatt i Utvalg for teknikk 15. november 2005 STRATEGIDOKUMENT...1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 17/820

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 17/820 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 17/820 TILDELING AV ELG OG RÅDYR 2017 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i FOR-2016-01-08-12 Forskrift om forvaltning av hjortevilt

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 03.06.2011 Tidspunkt: 12:00 13:30 Møtested: Harstad Rådhus, Møterom ABY, rådhus 1A, 4. etg. Fra saksnr: 1 Til saksnr. 12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Søknad om godkjenning av nye bestandsplaner for elg og hjort

Søknad om godkjenning av nye bestandsplaner for elg og hjort Lesja kommune Forvaltning og utvikling Arkivsak: 2017/391-2 Arkiv: K46 Saksbehandler: Marit Svanborg Dato: 23.05.2017 Saksutredning Utv.saksnr Utvalg Møtedato 41/17 Forvaltningsstyret 06.06.2017 Søknad

Detaljer

Øvre Sunndal Hjorteviltlag

Øvre Sunndal Hjorteviltlag Øvre Sunndal Hjorteviltlag Forvaltningsplan (bestandsplan) Utkast 30.03.2007 Innhold: FORVALTNINGSPLAN... 3 HVILKE EIENDOMMER AVTALEN OMFATTER:... 3 PLANPERIODE... 3 HOVEDMÅL... 3 MÅL FOR HJORT... 3 MÅL

Detaljer

GODKJENNING AV BESTANDSPLANER FOR ELG I GAUSDAL FOR PERIODEN

GODKJENNING AV BESTANDSPLANER FOR ELG I GAUSDAL FOR PERIODEN Ark.: K46 Lnr.: 3565/13 Arkivsaksnr.: 13/624-1 Saksbehandler: Sigbjørn Strand GODKJENNING AV BESTANDSPLANER FOR ELG I GAUSDAL FOR PERIODEN 2013-2017 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt):

Detaljer

REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE. Sist revidert

REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE. Sist revidert REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE Sist revidert 06.03.2017 INNHOLD Innledning...2 Lovgrunnlag...2 DEFINISJONER...2 Målsetning...3 Retningslinjer...3 Effektive

Detaljer

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN 2012-2014 1. FORORD Denne 3-års planen er en forlengelse av driftsplanen, og de endringer som er gjort,

Detaljer

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr 2010-2012 Bilde finn et høvelig bilde. Område: VARGHIET SKOGER A/S 1 BESTANDSPLAN MED AVSKYTNINGSAVTALER. Innhold: side Forside 1 Innhold, definisjoner

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Halden kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Halden kommune. Halden kommune Miljø og landbruk Høringsinstansene Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2013/1124-63 K40 Torbjørn Fosser, 23.09.2013 Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Halden

Detaljer

2014/

2014/ TYDAL KOMMUNE Teknikk og miljø Høringsnotat Sak nr: Dato: 2014/469-7 29.12.2016 Høringsnotat om endring av minsteareal i Tydal I samsvar med vedtak i AMT 27.10.2016 sender Tydal kommune med dette på høring

Detaljer