HOV, Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/921 K46 PMN/PMN/ES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOV, 16.06.2009. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/921 K46 PMN/PMN/ES"

Transkript

1 Komité for viltsaker HOV, Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/921 K46 PMN/PMN/ES REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ FOR VILTSAKER Følgende møtte: Erik Bjørnsveen, Tom Inge Jevnesveen, Mona Tønnesland Tholin, Lars Nybakke og Kai Werner Evensen for Wenche Bjor Sæthre. Fra administrasjonen Einar Struksnæs. Forfall Wenche Bjor Sæthre. Møtet startet kl Lars Nybakke forlot møtet under behandling av sak 009/09 og Mona Tønnesland Tholin forlot møte under sak 010/09. Møtet hevet kl Referatsaker - Geografisk fordeling av påkjørte elg og rådyr i jaktåret 2008/09. Sak 005/09 ENDRING AV MINSTEAREAL FOR ELG I SØNDRE LAND Innstilling til vedtak Med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever 5, fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 22. mars 2002 i medhold av Viltloven, anbefaler komité for viltforvaltning å endre minsteareal for elg til daa på vestsiden av Randsfjorden. Minstearealet for elg blir etter endringen daa i hele kommunen. Minsteareal for hjort og rådyr beholdes uendret, dvs henholdsvis daa og 500 daa for hele kommunen Saken oversendes til kommunestyret for endelig avgjørelse. Behandling Enstemmig som innstillingen. Postadresse: Besøksadresse: Hovsbakken 1 Hovsbakken 1 Telefon: 2860 HOV HOV Telefaks:

2 Side 2 av 2 Vedtak Med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever 5, fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 22. mars 2002 i medhold av Viltloven, anbefaler komité for viltforvaltning å endre minsteareal for elg til daa på vestsiden av Randsfjorden. Minstearealet for elg blir etter endringen daa i hele kommunen. Minsteareal for hjort og rådyr beholdes uendret, dvs henholdsvis daa og 500 daa for hele kommunen Saken oversendes til kommunestyret for endelig avgjørelse. Bakgrunn De tre store grunneierlagene i kommunen skal utarbeide nye bestandsplaner for forvaltning av elg for perioden Søndre Land kommune har vedtatt nye mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen for samme tidsperiode. De angir rammene for grunneiernes handlingsrom i forvaltningen. Det er et kommunalt mål å redusere elgbestanden til et nivå som er bærekraftig i forhold til beiteforholdene og som reduserer skader på skog og antall trafikkpåkjørsler, spesielt på østsiden, nord i kommunen. Minstearealet er det areal som skal legges til grunn pr fellingstillatelse. Dersom minstearealet er daa pr elg og jaktvaldet er daa, kan det altså gis 2,5 fellingstillatelser pr år for elg til dette valdet. Det er videre anledning til å fravike minstearealet med pluss minus 50 %. I eksemplet ovenfor gir det et handlingsrom fra daa til daa bak hver fellingstillatelse. Dette tilsvarer en fellingstillatelse på mellom 1,7 og 5 elg pr daa. Minstearealet er i dag daa på østsiden og daa på vestsiden av fjorden. Jaktstatistikk og modellberegninger for bestandsutviklingen tilsier behov for økt avskyting av elg for at vedtatt kommunal målsetting som er en elgbestand tilsvarende 0,25 sett elg pr dagsverk under jakta, skal kunne oppnås. På østsiden av Randsfjorden gir minstearealet på daa tilstrekkelig handlingsrom for den økningen det legges opp til, men dette er ikke tilefelle på vestsiden. For Fluberg Vestre driftsplanområde legges det f. eks opp til et jaktuttak på inntil 67 elg pr år. Med et tellende jaktareal i dette valdet på daa, tilsvarer det daa bak hver fellingstillatelse. Det gir dagens minsteareal ikke rom for å praktisere, og det må derfor økes. Krav og hensyn Prosedyrer for endring av minsteareal er hjemlet i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever, fastsatt av dir. for naturforvaltning i medhold av viltloven. I henhold til forskriftens 5 fastsetter kommunen minstearealet for elg, hjort og rådyr i en forskrift. Forslag om endring skal fremmes innen 1. april og fastsettes av kommunen innen 1. mai. Fastsetting av minsteareal for elg, hjort og rådyr gjøres i samme forskrift som åpning av jakt og etter samme prosedyrer som åpningsforskriften ( 4). Jaktrettshavere, jordbrukere, jegere og andre som har rettslig interesser i hjortevilt, kan fremme forslag overfor kommunen om endring av minsteareal. Kommunen kan etter eget initiativ, endre minstearealet uavhengig av denne fristen. Før fastsetting av minstearealet skal kommunen vurdere følgende:

3 Side 3 av 3 Beiteforholdene og artens livsvilkår eller, herunder sesongtrekk Skadesituasjonen i landbruket, både jord-, hage- og skogbruk Viltpåkjørsler langs vei (og jernbane) samt annen irregulær avgang siste tre år Bestandens tetthet/størrelse og sammensetning, hovedsakelig basert på jaktstatistikk, Sett elg/sett hjort-data og andre opplysninger om bestandsutviklingen for vedkommende art i kommunen. Før kommunen kan fastsette forskrift skal berørte interesser gis anledning til å uttale seg, jf forvaltningslovens 37. Saken er sendt på høring til grunneierlagene i kommunen, næringsorganisasjonene i landbruket, lokal jeger- og fiskeforening, Lensmannen, nabokommunene og fylkesmannens miljøvernavdeling. Fastsetting av minstearealet er det viktigste virkemiddel i reguleringen av bestandsstørrelsen og bør samordnes med øvrige virkemidler for å nå målet i hjorteviltforvaltningen. Andre virkemidler er fravik av minstearealet med pluss/minus 50 %, bestandsplanlegging og skadefelling. Vedtak om endring av minsteareal er ikke delegert til komité for viltsaker, men fattes av kommunestyret. Situasjonsbeskrivelse status og utvikling i hjorteviltforvaltningen i Søndre Land Minstearealet for elg er daa på østsiden og daa på vestsiden av Randsfjorden, for hjort daa og for rådyr 500 daa.. Det legges i denne saken ikke opp til å endre minsteareal for hjort og rådyr. Minstearealet for hjort er daa og reflekterer implisitt at det ikke har vært noe mål å bygge opp noen hjortestamme i Søndre Land. Minstearealet for rådyr er 500 daa og er også et klart signal om at det i dag aksepteres en hardt jakttrykk på rådyr. Rovdyrpredasjon og strenge vintrer har vel så stor innflytelse på rådyrbestanden som jakta som er noe dårlig utnyttet. Beskrivelsene nedenfor begrenser seg derfor til elg. Bestandsutvikling: Fra en kraftig oppbygging av elgstammen i siste halvdel av 80- og første halvdel av 90-tallet, ble elgstammen betydelig redusert, men er nå i vekst igjen. Vi har i dag en elgstamme som antakelig ligger på samme nivå som midt på 80-tallet. Det ble i 2008 felt 234 dyr og fellingsprosenten var 84 %. antall felte dyr Felt elg totalt og sett elg pr dv Felt Sett elg pr DV ,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 sett elg pr DV På bakgrunn av omfattende dokumentasjon av skader på skog ble det formulert en målsetting om å redusere elgstammen til 1988/89 nivå. I nye mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen, vedtatt

4 Side 4 av 4 av Formannskapet i år ble denne målsettingen videreført, men ble konkretisert til et mål for elgstammen tilsvarende 0,25 sett elg pr dagsverk under jakta. Figur Felt elg totalt og sett elg pr dv illustrerer godt hvordan avskytingen på 80-tallet og frem til 1993 hele tiden lå på etterskudd i forholdt til bestandsøkningen. Ved å sette inn tiltakene både tidligere og sterkere, ville en unngått den høye bestandstoppen og samtidig spart beitene. Vi står nå i fare for å gjenta samme feilen, og bør derfor øke avskytingen noe av hensyn til oppbygging av Sett elg pr dagsverk beitegrunnlaget og for å forbedre kondisjonen i 1,2 elgstammen. 1 0,8 0,6 0,4 0, i hele kommunen. Se figur Sett elg pr dv FLØ FLV LANDÅSBYGDA SLV ØST Søndre Land SLV VEST Det var tidligere betydelige forskjeller i bestandsstørrelse mellom øst- og vestsiden, men (kanskje med unntak av Landåsbygda/Fluberg Østre) er forskjellene i dag vesentlig mindre. Det er i seg selv en grunn til å benytte samme minsteareal Slaktevekter Målte slaktevekter ligger på et gjennomgående noe lavt nivå for alle alderskategorier. Det foreligger ikke data i kommunen fra situasjonen før bestandsoppbyggingen på 80- og første halvdel av 90-tallet, men det synes å være stor enighet blant jegerne at slaktevektene var høyere tidligere. Mot den bakgrunn at beitene synes å ha tatt seg noe opp, er det påfallende at dette ikke har resultert i en større økning i slaktevektene. Vektene for åringer viser en noe større økning enn vektutviklingen for kalver. En oppsplitting av materialet på øst- og vestsiden av fjorden viser også noen forskjeller, men de er små.

5 Side 5 av 5 Beitesituasjonen Det ble gjennomført en omfattende beite- og elgskadeundersøkelse i 1998 som konkluderte med omfattende skader og redusert beitetilgang. Foruten store framtidige økonomiske konsekvenser for skogbruksnæringen vil en altfor høy hjorteviltstamme også ha en klar negativ innflytelse på biologisk mangfold i utmarka ved at flere av de mest attraktive vinterbeiteartene som rogn, selje, osp og furu ikke får vokse opp. Den geografiske fordelingen av skadene og beitetrykket sammenfaller i stort med variasjonene i bestandstetthet. Det er i ettertid av elgskadeundersøkelsen i 98 foretatt oppfølgende beiteregistreringer ca annet hvert år. Disse viste i første del av perioden en viss bedring, mens beitetrykket de siste åra igjen har økt parallelt med de siste års oppbygging av elgstammen. Fortsatt fokus på beitet bør derfor være et overordnet mål i elgforvaltningen. Skadesituasjonen i Landbruket Foruten skader på rene furuforyngelser, kjennetegnes skadebildet i Søndre Land av en systematisk beiting av furu i blandingsbestand, der restbestandet blir rene granbestand. Disse skadene er ikke så synlige, men utgjør samlet sett et stort økonomisk tap fordi vi har betydelige arealer der naturgrunnlaget tilsier at grana i økonomisk forstand ikke hører hjemme. Etter en situasjonen der forholdene bedret seg, ser det nå ut til at skadeomfanget igjen øker. Det er registrert mye furubeiting, beiting av grantopp og barksskrelling på eldre gran, spesielt mellom Hov og Odnes, men også ellers i kommunen. I jord- og hagebruket er det beskjedne skader og skyldes i hovedsak at det ikke er noe omfang av hagebruk i Søndre Land som er attraktivt elgbeite. Derimot er det fortsatt en del skader i private hager og tun på frukttrær og prydvekster. Viltpåkjørsler langs vei og annen irregulær avgang Siste tre år har fallviltnemnda registrert og tatt hånd om 25 elg som er drept, hovedsakelig i trafikken og da langs rv 34 og rv 33 mellom Hov og Nordre Land grense. Sammenheng mellom elgbestand og trafikkdrept elg 0,8 35 sett leg pr dv 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, antall drepte sett elg trafikkdrepte Det går tydelig frem sammenhengen mellom elgbestandens størrelse og antall trafikkdrept elg.

6 Side 6 av 6 Minsteareal for elg i nabokommuner Gjøvik daa Vestre Toten daa Gran daa Ringerike daa Sør-Aurdal daa (praktiserer full utnyttelse av 50% regelen til daa) Nordre Land daa Nærmere om forslaget Til grunn for fastsetting av minsteareal foreligger det en overordnet målsetting for bestandsutviklingen som det har vært bred enighet om. Mål for størrelsen av elgstammen er nivå tilsvarende 0,25 sett elg pr dagsverk under jakta. Utnyttelse av minsteareal i 2008 Vald Felt elg 2008 areal pr felt elg 2008 fellingsprosent Dagens yttergrenser minsteareal - 50 % + 50 % S. Land Viltlag vest Fluberg vestre S. Land Viltlag øst Fluberg østre driftsplanområde Gjennom bestandsmodelleringer foretatt av konsulentfirmaet Faun naturforvaltning har man beregnet at et uttak på 300 elg eller helst noe i overkant av dette, vil bringe bestanden ned til et nivå tilsvarende 0,25 sett elg pr dv. I gjennomsnitt for kommunen tilsvarer dette ca daa pr felt elg og det kan derfor være naturlig å knytte minstearealet til dette tallet. Det vil gir muligheter for variasjon i avskyting mellom 200 og 600 dyr pr år. På den andre siden vil det av mange grunner være ønskelig å ikke redusere minstearealet for mye av hensyn til risiko for at flere eiendommer kan melde seg ut av grunneiersamarbeidet og etablere nye vald. Det innebærer at det kan være gode grunner til å benytte daa som felles minsteareal for hele kommunen. Det gir grunnlag for å dele ut inntil 480 elg som burde være tilstrekkelig. I praktisk viltforvaltning er det større utfordringer knyttet til å få tildelt og tatt ut tilstrekkelig antall elg under jakta, enn at uttaket skulle bli for stort. Utfordringen ligger derfor i at viltforvaltningen gis et tilstrekkelig handlingsrom til å ta ut dyr. I dag er 98 % av elgjaktarealene i kommunen underlagt bestandsplanlegging. Bestandsplanleggingen utføres hvert tredje år, og gir sammen med årlig jaktstatistikk rettighetshaverne og kommunen en god kunnskap om elgbestanden fordelt på kjønn og alder, kondisjonsforhold, produktivitet i stammen og oversikt over utviklingen av beiteforholdene. I

7 Side 7 av 7 lys av denne tette oppfølgingen av bestands og beiteutviklingen oppfattes fastsettelse og endring av minsteareal som et noe unødvendig virkemiddel i forvaltningen. Det foreslås følgende minsteareal i Søndre Land kommune inntil videre: Elg daa Hjort daa Rådyr 500 daa Innkomne høringsuttalelser Lensmannen i Søndre Land skriver at Endringsforslaget ser ut til å være nødvendig og anbefales godtatt og gjennomført. Fylkesmannen i Oppland har ingen kommentarer til forslaget, som muliggjør økt uttak av elg. Landbrukskontoret på Hadeland deler fullt ut synspunktene i høringen. Ringerike kommune påpeker at de har betydelige beiteskader i Nes i Ådal og ser ikke bort fra at noen elg på vinterbeite i dette område har tilhold sommer og høst i Søndre Land. De uttrykker at det er et klart ønske at de Opplandskommuner som kan tenkes å levere vinterelg til Nes-området, heretter holder sine bestander på et akseptabelt nivå. Med bakgrunn i ovenstående støttes fullt ut at minstearealet reduseres til daa som er samme minsteareal som Ringerike. Mål om 0,25 sett elg pr dag harmonerer godt med den erfaring Ringerike kommune har for hvor tett elgstamme man kan ha, hvis det er ønskelig å restaurere vinterbeitene. Søndre Land Viltlag har ingen merknader til forslaget om endring av minstearealer og støtter derfor forslaget om daa / elg, daa / hjort og 500 daa / rådyr som minsteareal i Søndre Land. Konklusjon Det er da full tilslutning til administrasjonens forslag. Sak 006/09 BESTANDSPLAN FOR ELG - FLUBERG VEST DRIFTSPLANOMRÅDE Innstilling til vedtak I medhold av Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever 7, 13 og 14 og gjeldende delegasjonsfullmakter gjør komité for viltsaker følgende vedtak: Framlagt Bestandsplan for elg Fluberg Vest driftsplanområde godkjennes som omsøkt, og med et tellende areal på daa. Det gis for planperioden fellingstillatelse på i alt 200 elg som frie dyr. Det gis samtidig fellingstillatelse på 19 hjort og kvotefri jakt på rådyr for valdet i Grunneierlaget anmodes i lys av bestandssituasjonen for rådyr å vurdere nøye hvor mange rådyr som tildeles til jatktlagene/rettighetshaverne. Det settes følgende vilkår for godkjenningen Dersom viltkomiteen finner vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan eller ved vesentlige uforutsette endringer i bestanden i løpet av planperioden, kan kommunen vedta å trekke godkjenningen tilbake, og tildele ny fellingstillatelse.

8 Side 8 av 8 Grunneierlaget v/valdansvarlig representant skal i forkant av jakta hvert år i bestandsplanperioden rapportere hvilken tildeling valdet har foretatt av elg, fordelt på kjønn og alder. Det skal i forkant av jakta rapporteres hvilken tildeling av hjort og rådyr som valdet har foretatt i Grunneierlaget v/valdansvarlig representant skal innen 10 dager etter jaktas slutt rapportere jaktresultatet for elg, hjort og rådyr, fordelt på kjønn og alder. Fellingsavgift blir innkrevd av kommunen på grunnlag av fellingsrapporter, og er som følger: Voksen Kalv Elg 465,- 270,- Hjort 350,- 210,- Avgjørelsen kan påklages, se vedlagte skjema. Behandling Enstemmig som innstillingen. Vedtak I medhold av Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever 7, 13 og 14 og gjeldende delegasjonsfullmakter gjør komité for viltsaker følgende vedtak: Framlagt Bestandsplan for elg Fluberg Vest driftsplanområde godkjennes som omsøkt, og med et tellende areal på daa. Det gis for planperioden fellingstillatelse på i alt 200 elg som frie dyr. Det gis samtidig fellingstillatelse på 19 hjort og kvotefri jakt på rådyr for valdet i Grunneierlaget anmodes i lys av bestandssituasjonen for rådyr å vurdere nøye hvor mange rådyr som tildeles til jatktlagene/rettighetshaverne. Det settes følgende vilkår for godkjenningen Dersom viltkomiteen finner vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan eller ved vesentlige uforutsette endringer i bestanden i løpet av planperioden, kan kommunen vedta å trekke godkjenningen tilbake, og tildele ny fellingstillatelse. Grunneierlaget v/valdansvarlig representant skal i forkant av jakta hvert år i bestandsplanperioden rapportere hvilken tildeling valdet har foretatt av elg, fordelt på kjønn og alder. Det skal i forkant av jakta rapporteres hvilken tildeling av hjort og rådyr som valdet har foretatt i Grunneierlaget v/valdansvarlig representant skal innen 10 dager etter jaktas slutt rapportere jaktresultatet for elg, hjort og rådyr, fordelt på kjønn og alder. Fellingsavgift blir innkrevd av kommunen på grunnlag av fellingsrapporter, og er som følger: Voksen Kalv Elg 465,- 270,- Hjort 350,- 210,- Avgjørelsen kan påklages, se vedlagte skjema.

9 Side 9 av 9 Bakgrunn Fluberg Vest driftsplanområde omfatter daa tellende areal fordelt på 9 jaktfelt på Fluberg Vestås. Bestandsplanområdets (valdets) bestandsplan skal i år revideres og det foreligger nå en tre-årig plan til godkjenning. Planen er utarbeidet av Faun Naturforvaltning. Elgbestanden i området ble bevisst kraftig redusert etter betydelige beiteskader på tallet. Elgbestanden nådde en botn i , tilsvarende 0,16 0,18 sett antall elg pr dagsverk under jakta. Siden den gang har bestanden økt og lå i fjor på et nivå tilsvarende 0,33 sette dyr pr dagsverk. Det innebærer en fordobling av bestanden, og det er derfor aktuelt å redusere bestanden igjen til et bærekraftig nivå som er definert til sett elg pr dv lik 0,25. Bestandsplanen opererer med mål som er identiske med kommunale mål. I tillegg definerer rettighetshaverne spesifikke mål: Sikre en god tilgang på høstbare storokser i bestanden. Man skal over tid kunne høste minst 1 okse med slaktevekt over 270 kg. Etablere et enkelt avskytingsregime. Den enkelte jeger skal under jaktutøvelsen aldri være i tvil om et dyr som observeres er tillatt skutt eller ikke. Bidra til å skaffe oversikt over i hvilken grad flått og hjortelusflue er utbredt i elgbestanden. Som virkemidler listes opp reduksjonsavskyting til et nivå tilsvarende 0,25 elg pr dv, gjennomføre beitetaksering minst én gang i planperioden, holde en bestandsstruktur på rundt 1,5 kyr pr okse, etablere en enkel avskytingsprofil med inndeling i kalv, ku og okse, kontrollere alder ved hjelp av tannsnitt og å innhente opplysninger om flått og hjortelusflue som registreres. Planen tar høyde for usikkerhet i bestandsutviklingen ved å skissere et minimumsnivå og maksimumsnivå som avskytingen skal ligge innefor. Det er således lagt opp til å felle minst 125 dyr i perioden (41,7 pr år) og maksimum 200 dyr (66,7 pr år). Størst uttak er planlagt første år for raskt å bringe bestanden ned på et bærekraftig nivå. Det er lagt opp til en enkel avskytingsprofil for jegerne ved at det ikke skilles på 1,5 åringer og voksne dyr. Det er planlagt tatt ut en mindre andel kalv sammenlignet med tidligere praksis, men samtidig tatt høyde for et større uttak. (min 11 % - maks 40 %). Krav og hensyn Kommunen kan etter forskrift om forvaltning av hjortevilt 14 godkjenne en flerårig, maksimalt 5-årig bestandsplan for vald godkjent for jakt etter elg og/eller hjort. Planen skal inneholde målsetting for bestandsutviklingen og plan for den årlige avskytningen i antall, fordelt på alder og kjønn. Planens målsetting skal ta hensyn til offentlige målsettinger for å bli godkjent. Når godkjent bestandsplan for vald foreligger skal kommunen gi en samlet fellingstillatelse for hele planperioden som valgfrie dyr. Ved vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, eller ved vesentlige uforutsette endringer i bestanden i området, kan kommunen vedta å trekke godkjenningen tilbake. Pkt 3 i kommunens overordnede målsetting for hjorteviltforvaltningen er relevant som en ramme bestandsplanen må ligge innenfor. De viktigste operative målene er:

10 Side 10 av 10 Mål for slaktevektene er 70 kg for kalv og 140 kg for årringer i gjennomsnitt for begge kjønn og for hvert av valdene. Mål for tvillingandelen er 25% og for kalvraten er 70% Biologisk bæreevne: Beiteutnyttelsen skal ikke overstige 40 % av siste års skuddproduksjon på prefererte beitearter (ROS) i noen vald. Skogbruk Økonomisk bæreevne: Beiteutnyttelsen på kommersielt viktige treslag i skogbruksnæringen skal ikke overstige 30 % av siste års kvistproduksjon i noen vald. Trafikk Antall trafikkdrepte elg skal ikke overstige 5 dyr pr år. (gjelder hele kommunen) Elgstammen basert på sett elg skal reduseres fra dagens nivå til et nivå tilsvarende 0,25 sett elg pr. dagsverk. Når det gjennom beiteregistreringer kan dokumenteres at beitet er robust nok, kan bestanden økes igjen. Minstearealet er daa for hele kommunen. Vurdering Planen vurderes å ligge innefor kommunens mål for elgforvaltningen. Saksbehandler mener det vil være hensiktsmessig å beskatte kalv lavere enn viltforvaltningen de siste 10-årene har anbefalt, primært fordi en elgbestand med høyere kalvandel på vinterbeite vil belaste disse mindre. En slik forvaltningsmodell innebærer med andre ord en mer kostnadseffektiv utnyttelse av beitene, samtidig som de fleste jegerne trolig vil oppfatte det som positivt at kalveuttaket reduseres. Samlet sett antar saksbehandler at avskytingsregimet som det legges opp til, vil bedre beiteforholdene, redusere omfanget av skogskader og ikke minst bidra til forbedring av stammens kondisjon og produktivitet. For at rettighetshaverne skal ha tilstrekkelig handlingsrom må kommunal tildeling tilsvare maksimumsrammen i planen, dvs 200 dyr for 3 års perioden. Tildelingen tilsvarer daa bak hver fellingstillatelse og ligger innenfor minstearealets handlingsrom som er daa pluss minus 50%. Sak 007/09 BESTANDSPLAN FOR ELG SØNDRE LAND VILTLAG Innstilling til vedtak I medhold av Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever 7, 13 og 14 og gjeldende delegasjonsfullmakter gjør komité for viltsaker følgende vedtak: Framlagt Bestandsplan for elg Søndre Land viltlag godkjennes som omsøkt, og med et tellende areal på daa, dvs noe mindre enn omsøkt. Det gis for planperioden fellingstillatelse på i alt 815 elg som frie dyr. Det gis samtidig fellingstillatelse på 80 hjort og kvotefri jakt på rådyr for valdet i Grunneierlaget anmodes i lys av bestandssituasjonen for rådyr å vurdere nøye hvor mange rådyr som tildeles til jaktlagene/rettighetshaverne.

11 Side 11 av 11 Det settes følgende vilkår for godkjenningen Dersom viltkomiteen finner vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan eller ved vesentlige uforutsette endringer i bestanden i løpet av planperioden, kan kommunen vedta å trekke godkjenningen tilbake, og tildele ny fellingstillatelse. Grunneierlaget v/valdansvarlig representant skal i forkant av jakta hvert år i bestandsplanperioden rapportere hvilken tildeling valdet har foretatt av elg, fordelt på kjønn og alder. Det skal i forkant av jakta rapporteres hvilken tildeling av hjort og rådyr som valdet har foretatt i Grunneierlaget v/valdansvarlig representant skal innen 10 dager etter jaktas slutt rapportere jaktresultatet for elg, hjort og rådyr, fordelt på kjønn og alder. Fellingsavgift blir innkrevd av kommunen på grunnlag av fellingsrapporter, og er som følger: Voksen Kalv Elg 465,- 270,- Hjort 350,- 210,- Avgjørelsen kan påklages, se vedlagte skjema. Behandling Enstemmig som innstillingen Vedtak I medhold av Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever 7, 13 og 14 og gjeldende delegasjonsfullmakter gjør komité for viltsaker følgende vedtak: Framlagt Bestandsplan for elg Søndre Land viltlag godkjennes som omsøkt, og med et tellende areal på daa, dvs noe mindre enn omsøkt. Det gis for planperioden fellingstillatelse på i alt 815 elg som frie dyr. Det gis samtidig fellingstillatelse på 80 hjort og kvotefri jakt på rådyr for valdet i Grunneierlaget anmodes i lys av bestandssituasjonen for rådyr å vurdere nøye hvor mange rådyr som tildeles til jatktlagene/rettighetshaverne. Det settes følgende vilkår for godkjenningen Dersom viltkomiteen finner vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan eller ved vesentlige uforutsette endringer i bestanden i løpet av planperioden, kan kommunen vedta å trekke godkjenningen tilbake, og tildele ny fellingstillatelse. Grunneierlaget v/valdansvarlig representant skal i forkant av jakta hvert år i bestandsplanperioden rapportere hvilken tildeling valdet har foretatt av elg, fordelt på kjønn og alder. Det skal i forkant av jakta rapporteres hvilken tildeling av hjort og rådyr som valdet har foretatt i Grunneierlaget v/valdansvarlig representant skal innen 10 dager etter jaktas slutt rapportere jaktresultatet for elg, hjort og rådyr, fordelt på kjønn og alder. Fellingsavgift blir innkrevd av kommunen på grunnlag av fellingsrapporter, og er som følger:

12 Side 12 av 12 Voksen Kalv Elg 465,- 270,- Hjort 350,- 210,- Avgjørelsen kan påklages, se vedlagte skjema. Bakgrunn Søndre Land viltlag omfatter daa på østsiden og daa på vestsiden av Randsfjorden, i alt daa tellende areal. Valdet er fordelt på 30 jaktfelt i gamle Søndre Land kommune. Bestandsplanområdets (valdets) bestandsplan skal i år revideres og det foreligger nå en tre-årig plan til godkjenning. Planen er utarbeidet av Faun Naturforvaltning. Det benyttes her et tellende areal på daa og daa på henholdsvis øst- og vestsiden. Dette er noe høyere enn hva som ble godkjent som tellende areal i Elgbestanden i området ble bevisst kraftig redusert etter betydelige beiteskader på tallet. Elgbestanden nådde en botn i , tilsvarende 0,24 0,26 sett antall elg pr dagsverk under jakta. Siden den gang har bestanden økt og lå i fjor på et nivå tilsvarende 0,29 sette dyr pr dagsverk på østsiden og 0,32 sette dyr pr dv på vestsiden. Det innebærer ca 20 % økning av elgbestanden. Det er derfor aktuelt å redusere bestanden igjen til et bærekraftig nivå som er definert til sett elg pr dv lik 0,25. Bestandsplanen opererer med mål som er identiske med kommunale mål. I tillegg definerer rettighetshaverne spesifikke mål: Sikre en god tilgang på høstbare storokser i bestanden. Man skal over tid kunne høste minst 4 okser med slaktevekt over 270 kg. Opprettholde et enkelt avskytingsregime. Den enkelte jeger skal under jaktutøvelsen aldri være i tvil om et dyr som observeres er tillatt skutt eller ikke. Bidra til å skaffe oversikt over i hvilken grad flått og hjortelusflue er utbredt i elgbestanden. Som virkemidler listes opp reduksjonsavskyting til et nivå under 0,25 elg pr dv, gjennomføre beitetaksering minst én gang i planperioden, holde en bestandsstruktur på rundt 1,5 kyr pr okse, etablere en enkel avskytingsprofil med inndeling i kalv, ku og okse, fortsette med et prissystem som stimulerer til at jegerne tar ut de minst produktive dyra, kontrollere alder ved hjelp av tannsnitt og å innhente opplysninger om flått og hjortelusflue som registreres. Planen tar høyde for usikkerhet i bestandsutviklingen ved å skissere et minimumsnivå og maksimumsnivå som avskytingen skal ligge innefor. Det er således lagt opp til å felle minst 540 dyr i perioden (180 pr år) og maksimum 815 dyr (272 pr år). Størst uttak er planlagt første år for raskt å bringe bestanden ned på et bærekraftig nivå. Det er lagt opp til en enkel avskytingsprofil for jegerne ved at det ikke skilles på 1,5 åringer og voksne dyr. Det er forutsatt tatt ut en mindre andel kalv sammenlignet med tidligere praksis, ca 25 %. Krav og hensyn Kommunen kan etter forskrift om forvaltning av hjortevilt 14 godkjenne en flerårig, maksimalt 5-årig bestandsplan for vald godkjent for jakt etter elg og/eller hjort.

13 Side 13 av 13 Planen skal inneholde målsetting for bestandsutviklingen og plan for den årlige avskytningen i antall, fordelt på alder og kjønn. Planens målsetting skal ta hensyn til offentlige målsettinger for å bli godkjent. Når godkjent bestandsplan for vald foreligger skal kommunen gi en samlet fellingstillatelse for hele planperioden som valgfrie dyr. Ved vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, eller ved vesentlige uforutsette endringer i bestanden i området, kan kommunen vedta å trekke godkjenningen tilbake. Pkt 3 i kommunens overordnede målsetting for hjorteviltforvaltningen er relevant som en ramme bestandsplanen må ligge innenfor. De viktigste operative målene er: Mål for slaktevektene er 70 kg for kalv og 140 kg for årringer i gjennomsnitt for begge kjønn og for hvert av valdene. Mål for tvillingandelen er 25% og for kalvraten er 70% Biologisk bæreevne: Beiteutnyttelsen skal ikke overstige 40 % av siste års skuddproduksjon på prefererte beitearter (ROS) i noen vald. Skogbruk Økonomisk bæreevne: Beiteutnyttelsen på kommersielt viktige treslag i skogbruksnæringen skal ikke overstige 30 % av siste års kvistproduksjon i noen vald. Trafikk Antall trafikkdrepte elg skal ikke overstige 5 dyr pr år. (gjelder hele kommunen) Elgstammen basert på sett elg skal reduseres fra dagens nivå til et nivå tilsvarende 0,25 sett elg pr. dagsverk. Når det gjennom beiteregistreringer kan dokumenteres at beitet er robust nok, kan bestanden økes igjen. Minstearealet er daa for hele kommunen. Vurdering Planen vurderes å ligge innefor kommunens mål for elgforvaltningen. Saksbehandler mener det vil være hensiktsmessig å beskatte kalv lavere enn viltforvaltningen de siste 10-årene har anbefalt, primært fordi en elgbestand med høyere kalvandel på vinterbeite vil belaste disse mindre. En slik forvaltningsmodell innebærer med andre ord en mer kostnadseffektiv utnyttelse av beitene, samtidig som de fleste jegerne trolig vil oppfatte det som positivt at kalveuttaket reduseres. Samlet sett antar saksbehandler at avskytingsregimet som det legges opp til, vil bedre beiteforholdene, redusere omfanget av skogskader og ikke minst bidra til forbedring av stammens kondisjon og produktivitet. Saksbehandler legger til grunn tidligere godkjente arealer, og ikke bestandsplanens oppgitte tall fordi det ikke er meldt om endringer av vald. Differansen spiller ingen praktisk betydning for planens mål og virkemidler. For at rettighetshaverne skal ha tilstrekkelig handlingsrom må kommunal tildeling tilsvare maksimumsrammen i planen, dvs 815 dyr for 3 års perioden. Tildelingen tilsvarer daa bak hver fellingstillatelse og ligger innenfor minstearealets handlingsrom som er daa pluss minus 50%. Splittet opp på øst og vest tilsvarer tildelingen henholdsvis daa og daa pr dyr.

14 Side 14 av 14 Sak 008/09 SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD NORDRE HOV OG LAUSGARDA GRUNNEIERLAG Innstilling til vedtak Med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever 8 og 11, fastsatt av DN med hjemmel i viltloven og etter gjeldende delegasjonsfullmakter, godkjenner komité for viltsaker omsøkt areal i Nordre Hov og Lausgarda grunneierlag som rådyrvald. Omsøkt areal godkjennes ikke som elgvald. Begrunnelsen for avslaget er at valdets tellende areal er mindre enn kommunens minsteareal for elg i området. Vedtaket kan påklages, det vises til vedlagte skjema. Behandling Enstemmig som innstillingen Vedtak Med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever 8 og 11, fastsatt av DN med hjemmel i viltloven og etter gjeldende delegasjonsfullmakter, godkjenner komité for viltsaker omsøkt areal i Nordre Hov og Lausgarda grunneierlag som rådyrvald. Omsøkt areal godkjennes ikke som elgvald. Begrunnelsen for avslaget er at valdets tellende areal er mindre enn kommunens minsteareal for elg i området. Vedtaket kan påklages, det vises til vedlagte skjema. Bakgrunn Nordre Hov og Lausgarda grunneierlag søker om godkjenning av nytt vald. Området ligger på begge sider av rv 33 på grensen mot Gjøvik kommune ved Hasvoldsetra. Arealet er oppgitt til daa tellende areal. Det søkes i tillegg godkjenning for 555 daa innmark, slik at totalt omsøkt areal er daa. Det er ikke oppgitt hva slags art det søkes om, men saksbehandler antar at søknaden at søknaden gjelder elg og rådyr. Det er lagt ved kart som viser arealavgrensingen og det opplyses at valdet har vært godkjent i 6 år tidligere, fra 2001 til Valdansvarlig representant er Bjørg H. Rønningen. Krav og hensyn Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever 8 setter krav til valdet: Valdet skal være sammenhengende og ha en avgrensing og form som gjør det egnet til jakt på vedkommende viltart eller viltarter, og som gjør det sikkerhetsmessig forsvarlig å utøve jakt og fangst. Valdet kan omfatte annet areal enn tellende areal. Et vald må tellende areal eller tellende vannlengde som minst svarer til gjeldende minsteareal eller gjeldende minste vannlengde i

15 Side 15 av 15 vedkommende område. Innen det enkelte vald skal kommunen eller villreinnemnda godkjenne tellende areal eller vannlengde slik: a) For elg, hjort og rådyr skal kommunen regne som tellende areal: Skogareal og myr under skoggrensen. Med skogareal menes både produktiv og uproduktiv skog, og både lauvskog og barskog. For disse artene kan kommunen også godkjenne som tellende areal andre arealer som naturlig nyttes av vedkommende art. Videre kan kommunen bestemme at områder som er omdisponert slik at arealet ikke er naturlig nyttes av vedkommende viltart, ikke skal medtas som tellende areal. Søknad om godkjenning av vald sendes kommunen innen 15. mai ( 9), mens kommunen skal godkjenne vald innen 15. juni ( 11). Kommunens minsteareal for elg er daa, hjort daa og rådyr 500 daa. Vurdering Omsøkt vald består av bl.a 555 daa dyrket mark. Dette er arealer som ikke regelmessig benyttes av hjorteviltet i sommerhalvåret, som forutsetningsvis heller ikke skal benyttes som elgbeite og som dessuten er helt utelukket som beiteområde i vinterhalvåret. Slik beitesituasjonen er i området, må vinterbeitet også betraktes som en minimumsfaktor. Det er for øvrig i tråd med kommunens praksis for andre vald å ikke godkjenne dyrket mark som tellende areal. Valdets tellende areal er daa, mens kommunens minsteareal for elg er daa og for rådyr 500 daa. Det innebærer at valdet kan godkjennes som et rådyrvald. Sak 009/09 BESTANDSPLAN FOR ELG FLUBERG ØST DRIFTSPLANOMRÅDE Innstilling til vedtak I medhold av Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever 7, 13 og 14 og gjeldende delegasjonsfullmakter gjør komité for viltsaker følgende vedtak: Framlagt Bestandsplan for elg Fluberg Øst driftsplanområde godkjennes med et tellende areal på daa. Det gis for planperioden fellingstillatelse på i alt 169 elg som frie dyr. Det gis samtidig fellingstillatelse på 17 hjort og 35 rådyr for valdet i Grunneierlaget anmodes i lys av bestandssituasjonen for rådyr å vurdere nøye hvor mange rådyr som tildeles til jatktlagene/rettighetshaverne. Det settes følgende vilkår for godkjenningen Dersom viltkomiteen finner vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan eller ved vesentlige uforutsette endringer i bestanden i løpet av planperioden, kan kommunen vedta å trekke godkjenningen tilbake, og tildele ny fellingstillatelse. Grunneierlaget v/valdansvarlig representant skal i forkant av jakta hvert år i bestandsplanperioden rapportere hvilken tildeling valdet har foretatt av elg, fordelt på kjønn og alder.

16 Side 16 av 16 Det skal i forkant av jakta rapporteres hvilken tildeling av hjort og rådyr som valdet har foretatt i Grunneierlaget v/valdansvarlig representant skal innen 10 dager etter jaktas slutt rapportere jaktresultatet for elg, hjort og rådyr, fordelt på kjønn og alder. Fellingsavgift blir innkrevd av kommunen på grunnlag av fellingsrapporter, og er som følger: Voksen Kalv Elg 465,- 270,- Hjort 350,- 210,- Avgjørelsen kan påklages, se vedlagte skjema. Behandling Enstemmig som innstillingen. Vedtak I medhold av Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever 7, 13 og 14 og gjeldende delegasjonsfullmakter gjør komité for viltsaker følgende vedtak: Framlagt Bestandsplan for elg Fluberg Øst driftsplanområde godkjennes med et tellende areal på daa. Det gis for planperioden fellingstillatelse på i alt 169 elg som frie dyr. Det gis samtidig fellingstillatelse på 17 hjort og 35 rådyr for valdet i Grunneierlaget anmodes i lys av bestandssituasjonen for rådyr å vurdere nøye hvor mange rådyr som tildeles til jatktlagene/rettighetshaverne. Det settes følgende vilkår for godkjenningen Dersom viltkomiteen finner vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan eller ved vesentlige uforutsette endringer i bestanden i løpet av planperioden, kan kommunen vedta å trekke godkjenningen tilbake, og tildele ny fellingstillatelse. Grunneierlaget v/valdansvarlig representant skal i forkant av jakta hvert år i bestandsplanperioden rapportere hvilken tildeling valdet har foretatt av elg, fordelt på kjønn og alder. Det skal i forkant av jakta rapporteres hvilken tildeling av hjort og rådyr som valdet har foretatt i Grunneierlaget v/valdansvarlig representant skal innen 10 dager etter jaktas slutt rapportere jaktresultatet for elg, hjort og rådyr, fordelt på kjønn og alder. Fellingsavgift blir innkrevd av kommunen på grunnlag av fellingsrapporter, og er som følger: Voksen Kalv Elg 465,- 270,- Hjort 350,- 210,- Avgjørelsen kan påklages, se vedlagte skjema.

17 Side 17 av 17 Bakgrunn Fluberg Øst driftsplanområde søker om godkjenning for en bestandsplan for elg som er oppgitt å omfatte daa tellende areal, fordelt på 6 jaktfelt i Fluberg på østsiden av Randsfjorden. Valdansvarlig representant har meldt fra om at valdet er redusert med drøye daa som følge av utmeldinger siden i fjor. Dette er Meitlia skog der skogeier ønsker å slå sin skogeiendom sammen med skog han har i Nordre Land til ett vald. Dessuten har Øistein Vaa Lien (se egen sak 010/09) og Erik Aaberg meldt ut sine eiendommer Lien og Landheim (nord for rv 33) av valdet. Dette medfører at også at eiendommene Brennmyrskogen, Nerlia og Lihågån blir liggende isolert fra resten av valdet, og følgelig ikke lenger er jaktbare. Godkjent vald i 2008: daa Utmeldte eiendommer 2009: - gnr 25 bnr 90 Meitlia 5008 daa - gnr 33 bnr 1 Lien gnr 36 bnr 11 Landheim daa Ikke jaktbare eiendommer: - gnr 34 bnr 11 Brennmyrskogen 573 daa - gnr 33 bnr 10 Nerlia gnr 33 bnr 5 Ligågån daa Nytt tellende areal Fluberg Øst daa Dette aralet er noe mindre enn valdansvarlig representant har oppgitt. Bestandsplanområdets (valdets) bestandsplan skal i år revideres og det foreligger nå en treårig plan til godkjenning. Planen er utarbeidet av Faun Naturforvaltning. Elgbestanden i området ble bevisst kraftig redusert etter betydelige beiteskader på tallet. Elgbestanden nådde en botn i , tilsvarende 0,22 0,23 sett antall elg pr dagsverk under jakta for driftsplanområdet, men med en variasjon der elgbestanden ikke ble redusert like mye i Landåsbygda som i Fluberg Østre Grunneierlag. Siden den gang har bestanden økt og lå i fjor på et nivå tilsvarende 0,44 sette dyr pr dagsverk. Det innebærer en fordobling av bestanden, og det er derfor aktuelt å redusere bestanden igjen til et bærekraftig nivå som er definert til sett elg pr dv lik 0,25. Bestandsplanen opererer med mål som er identiske med kommunale mål. I tillegg definerer rettighetshaverne spesifikke mål: Sikre en god tilgang på høstbare storokser i bestanden. Man skal over tid kunne høste minst 1 okse med slaktevekt over 270 kg. Etablere et enkelt avskytingsregime. Den enkelte jeger skal under jaktutøvelsen aldri være i tvil om et dyr som observeres er tillatt skutt eller ikke. Bidra til å skaffe oversikt over i hvilken grad flått og hjortelusflue er utbredt i elgbestanden. Som virkemidler listes opp reduksjonsavskyting til et nivå under 0,25 elg pr dv, gjennomføre beitetaksering minst én gang i planperioden, holde en bestandsstruktur på rundt 1,5 kyr pr okse, etablere en enkel avskytingsprofil med inndeling i kalv, ku og okse, kontrollere alder ved hjelp av tannsnitt og å innhente opplysninger om flått og hjortelusflue som registreres.

18 Side 18 av 18 Planen tar høyde for usikkerhet i bestandsutviklingen ved å skissere et minimumsnivå og maksimumsnivå som avskytingen skal ligge innefor. Det er således lagt opp til å felle minst 150 dyr i perioden (50 pr år) og maksimum 171 dyr (57 pr år). Størst uttak er planlagt første år for raskt å bringe bestanden ned på et bærekraftig nivå. Det er lagt opp til en enkel avskytingsprofil for jegerne ved at det ikke skilles på 1,5 åringer og voksne dyr. Det er forutsatt tatt ut en mindre andel kalv sammenlignet med tidligere praksis. (min 12 % - maks 18 %). Krav og hensyn Kommunen kan etter forskrift om forvaltning av hjortevilt 14 godkjenne en flerårig, maksimalt 5-årig bestandsplan for vald godkjent for jakt etter elg og/eller hjort. Planen skal inneholde målsetting for bestandsutviklingen og plan for den årlige avskytningen i antall, fordelt på alder og kjønn. Planens målsetting skal ta hensyn til offentlige målsettinger for å bli godkjent. Når godkjent bestandsplan for vald foreligger skal kommunen gi en samlet fellingstillatelse for hele planperioden som valgfrie dyr. Ved vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, eller ved vesentlige uforutsette endringer i bestanden i området, kan kommunen vedta å trekke godkjenningen tilbake. Pkt 3 i kommunens overordnede målsetting for hjorteviltforvaltningen er relevant som en ramme bestandsplanen må ligge innenfor. De viktigste operative målene er: Mål for slaktevektene er 70 kg for kalv og 140 kg for årringer i gjennomsnitt for begge kjønn og for hvert av valdene. Mål for tvillingandelen er 25% og for kalvraten er 70% Biologisk bæreevne: Beiteutnyttelsen skal ikke overstige 40 % av siste års skuddproduksjon på prefererte beitearter (ROS) i noen vald. Skogbruk Økonomisk bæreevne: Beiteutnyttelsen på kommersielt viktige treslag i skogbruksnæringen skal ikke overstige 30 % av siste års kvistproduksjon i noen vald. Trafikk Antall trafikkdrepte elg skal ikke overstige 5 dyr pr år. (gjelder hele kommunen) Elgstammen basert på sett elg skal reduseres fra dagens nivå til et nivå tilsvarende 0,25 sett elg pr. dagsverk. Når det gjennom beiteregistreringer kan dokumenteres at beitet er robust nok, kan bestanden økes igjen. Minstearealet er daa for hele kommunen. Vurdering Planen vurderes å ligge innefor kommunens mål for elgforvaltningen. Saksbehandler mener det vil være hensiktsmessig å beskatte kalv lavere enn viltforvaltningen de siste 10-årene har anbefalt, primært fordi en elgbestand med høyere kalvandel på vinterbeite vil belaste disse mindre. En slik forvaltningsmodell innebærer med andre ord en mer kostnadseffektiv utnyttelse av beitene, samtidig som de fleste jegerne trolig vil oppfatte det som positivt at kalveuttaket reduseres. Samlet sett antar saksbehandler at avskytingsregimet som det legges opp til, vil bedre beiteforholdene, redusere omfanget av skogskader og ikke minst bidra til forbedring av stammens kondisjon og produktivitet.

19 Side 19 av 19 For at rettighetshaverne skal ha tilstrekkelig handlingsrom må kommunal tildeling tilsvare maksimumsrammen i planen, oppgitt til 171 dyr for 3 års perioden. Maksimal tildeling tilsvarer daa bak hver fellingstillatelse og ligger så vidt under minstearealets handlingsrom som er daa pluss minus 50%. Det innebærer at kommunens tildeling må reduseres til 169 dyr for tre årsperioden /(169/3) = daa. Sak 010/09 GODKJENNING AV VALD FOR ELG - LIEN, GNR 33 BNR 1 OG FELLINGSTILLATELSER FOR ELG OG RÅDYR Innstilling til vedtak Med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever 8, 11, 15 og 17 fastsatt av DN med hjemmel i viltloven og etter gjeldende delegasjonsfullmakter, godkjenner komité for viltsaker eiendommen Lien, gnr 33 bnr 1 som vald for elg med et tellende areal på daa og totalt jaktbart areal på daa. Det gis fellingstillatelse for én kalv (½ år) og ett voksent hunndyr (1 ½ år og eldre). I stedet for voksent dyr kan det felles kalv. Det gis samtidig fellingstillatelse for felling av inntil 7 rådyr. Rettighetshaver anmodes i lys av bestandssituasjonen for rådyr å vurdere nøye hvor mange rådyr som skal felles. Jaktresultatet for elg og rådyr fordelt på kjønn og alder skal rapporteres innen 10 dager etter jaktas slutt. Fellingsavgift blir innkrevd av kommunen på grunnlag av fellingsrapport, og er som følger: Voksen elg kr 465,- og for kalv kr 270,-. Sett elg skjema skal benyttes. Kontroll av fellingsresultat skal skje ved fremvisning av hode til representant fra Søndre Land Viltlag. Vedtaket kan påklages, det vises til vedlagte skjema. Behandling Enstemmig som innstillingen. Vedtak Med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever 8, 11, 15 og 17 fastsatt av DN med hjemmel i viltloven og etter gjeldende delegasjonsfullmakter, godkjenner komité for viltsaker eiendommen Lien, gnr 33 bnr 1 som vald for elg med et tellende areal på daa og totalt jaktbart areal på daa. Det gis fellingstillatelse for én kalv (½ år) og ett voksent hunndyr (1 ½ år og eldre). I stedet for voksent dyr kan det felles kalv. Det gis samtidig fellingstillatelse for felling av inntil 7 rådyr. Rettighetshaver anmodes i lys av bestandssituasjonen for rådyr å vurdere nøye hvor mange rådyr som skal felles. Jaktresultatet for elg og rådyr fordelt på kjønn og alder skal rapporteres innen 10 dager etter jaktas slutt. Fellingsavgift blir innkrevd av kommunen på grunnlag av fellingsrapport, og er som følger: Voksen elg kr 465,- og for kalv kr 270,-.

20 Side 20 av 20 Sett elg skjema skal benyttes. Kontroll av fellingsresultat skal skje ved fremvisning av hode til representant fra Søndre Land Viltlag. Vedtaket kan påklages, det vises til vedlagte skjema. Bakgrunn Øistein Vaa Lien har meldt sin eiendom ut av valdet Fluberg Øst driftsplanområde og søker om godkjenning av nytt vald. Samtidig søker han om fellingstillatelse for elg og rådyr. Området ligger på begge sider av rv 33 i Bergegarda. Eiendommen består av i alt daa, hvorav 416,5 daa er dyrket mark og innmarksbeite som ikke kan regnes som tellende areal. Tellende areal er daa. Det er lagt ved kart som viser arealavgrensingen. Valdansvarlig representant er Øistein Vaa Lien. Krav og hensyn Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever 8 setter krav til valdet: Valdet skal være sammenhengende og ha en avgrensing og form som gjør det egnet til jakt på vedkommende viltart eller viltarter, og som gjør det sikkerhetsmessig forsvarlig å utøve jakt og fangst. Valdet kan omfatte annet areal enn tellende areal. Et vald må tellende areal eller tellende vannlengde som minst svarer til gjeldende minsteareal eller gjeldende minste vannlengde i vedkommende område. Innen det enkelte vald skal kommunen eller villreinnemnda godkjenne tellende areal eller vannlengde slik: b) For elg, hjort og rådyr skal kommunen regne som tellende areal: Skogareal og myr under skoggrensen. Med skogareal menes både produktiv og uproduktiv skog, og både lauvskog og barskog. For disse artene kan kommunen også godkjenne som tellende areal andre arealer som naturlig nyttes av vedkommende art. Videre kan kommunen bestemme at områder som er omdisponert slik at arealet ikke er naturlig nyttes av vedkommende viltart, ikke skal medtas som tellende areal. Søknad om godkjenning av vald sendes kommunen innen 15. mai ( 9), mens kommunen skal godkjenne vald innen 15. juni ( 11). Kommunens minsteareal for elg er daa og for rådyr 500 daa. Vurdering Omsøkt vald består daa tellende areal. Valdet er sammenhengende og har en form og arrondering som gjør det egnet for jakt på elg, selv om det generelt kunne vært ønskelig at valdet var større. Jaktretten er en grunneierrett og dersom valdet tilfredsstiller de formelle kravene, skal kommunen godkjenne arealet for jakt. Det er likevel grunn til å understreke at deltakelse i en felles grunneiersammenslutning profesjonaliserer elgforvaltningen, bl. a gjennom felles driftsplanlegging og en mer fleksibel elgtildeling på bakgrunn av variasjoner i beite- og skadetrykk. Det enkelte jaktfelt vil i et grunneiersamarbeid f. eks ikke være bundet

21 Side 21 av 21 av samme begrensinger som minstearealet setter i forhold til valdet. Valdet er den enheten i forvaltningen som kommunen forholder seg til. I Fluberg Øst driftsplanområde gis det fellingstillatelser tilsvarende ett dyr pr daa, dvs 50% regelen nyttes fullt ut. Kommunen må legge til grunn samme kriterier for tildeling til omsøkt vald som til driftsplansammenslutningen. Det innbærer at det skal tildeles fellingstillatelse for 2 elger, og det forslås ku og kalv for Sak 011/09 FELLINGSTILLATELSE FOR ELG OG RÅDYR NORDRE HOV OG LAUSGARDA GRUNNEIERLAG Innstilling til vedtak Med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever 13, 15 og 17, fastsatt av direktoratet for naturforvaltning og etter gjeldende delegasjonsfullmakter, tildeler komité for viltsaker én kalv (½ år) og ett voksent hanndyr (1 ½ år og eldre) til Nordre Hov og Lausgarda grunneierlag. I stedet for voksent dyr kan det felles kalv. Det gis samtidig fellingstillatelse for felling av inntil 11 rådyr. Grunneierlaget anmodes i lys av bestandssituasjonen for rådyr å vurdere nøye hvor mange rådyr som tildeles til jatktlagene/rettighetshaverne. Jaktresultatet for elg og rådyr fordelt på kjønn og alder skal rapporteres innen 10 dager etter jaktas slutt. Fellingsavgift blir innkrevd av kommunen på grunnlag av fellingsrapport, og er som følger: Voksen elg kr 465,- og for kalv kr 270,-. Sett elg skjema skal benyttes. Kontroll av fellingsresultat skal skje ved fremvisning av hode til representant fra Søndre Land Viltlag. Vedtaket kan påklages, det vises til vedlagte skjema. Behandling Enstemmig som innstillingen Vedtak Med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever 13, 15 og 17, fastsatt av direktoratet for naturforvaltning og etter gjeldende delegasjonsfullmakter, tildeler komité for viltsaker én kalv (½ år) og ett voksent hanndyr (1 ½ år og eldre) til Nordre Hov og Lausgarda grunneierlag. I stedet for voksent dyr kan det felles kalv. Det gis samtidig fellingstillatelse for felling av inntil 11 rådyr. Grunneierlaget anmodes i lys av bestandssituasjonen for rådyr å vurdere nøye hvor mange rådyr som tildeles til jaktlagene/rettighetshaverne. Jaktresultatet for elg og rådyr fordelt på kjønn og alder skal rapporteres innen 10 dager etter jaktas slutt. Fellingsavgift blir innkrevd av kommunen på grunnlag av fellingsrapport, og er som følger: Voksen elg kr 465,- og for kalv kr 270,-.

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 24.04.2014 Vår Ref... ES-4376/14 Arkiv... K46 Saksnr... 14/695 Deres Ref... SAK 01/2014 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2013 Kommunen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 10/629 K46 PMN/PMN/ES

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 10/629 K46 PMN/PMN/ES Komité for viltsaker MØTEINNKALLING HOV, 15.04.2010 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 10/629 K46 PMN/PMN/ES MØTE I KOMITÉ FOR VILTSAKER 19.04.2010 Det vises til epost 14.04 og innkalles med dette

Detaljer

Følgende møtte: Gudbrand Engelien, Per Briskodden, Hans I. Gamst, Kari Bjørlien og Bjørg H. Rønningen. Fra administrasjonen møtte Einar Struksnæs.

Følgende møtte: Gudbrand Engelien, Per Briskodden, Hans I. Gamst, Kari Bjørlien og Bjørg H. Rønningen. Fra administrasjonen møtte Einar Struksnæs. Dato... 13.06.2017 Vår Ref... ES-6662/17 Arkiv... K46 Saksnr... 17/901 Deres Ref... REFERAT FRA MØTE I VILTNEMNDA 12.6.2017 Følgende møtte: Gudbrand Engelien, Per Briskodden, Hans I. Gamst, Kari Bjørlien

Detaljer

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016 Søndre Land Viltlag Side 2 av 13 Innhold: 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse... 3 2. Planperiode... 3 3. Bestandssituasjon... 4 4. Målsetning for planperioden...

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning Dato... 07.06.2016 Vår Ref... ES-6361/16 Arkiv... K46 Saksnr... 16/956 Deres Ref... SAK 004/2016 - FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2016

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 02.06.2015 Vår Ref... ES-6029/15 Arkiv... K46 Saksnr... 15/866 Deres Ref... SAK 004/2015 FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2015 Forslag

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 05.06.2013 Vår Ref... ES-6124/13 Arkiv... K46 Saksnr... 13/818 Deres Ref... SAK 004/2013 - FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR TIL VALD

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 03.06.2011 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Jon-Håvar Haukland TVERRELVDALEN GRUNNEIERLAG - SØKNAD OM GODKJENNING AV ELGVALD

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Jon-Håvar Haukland TVERRELVDALEN GRUNNEIERLAG - SØKNAD OM GODKJENNING AV ELGVALD SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1454-5 Arkiv: K40 Saksbehandler: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: TVERRELVDALEN GRUNNEIERLAG - SØKNAD OM GODKJENNING AV ELGVALD Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift

Detaljer

HOV, Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/336 K46 PMN/PMN/ES

HOV, Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/336 K46 PMN/PMN/ES Viltnemnda i Søndre Land HOV, 02.03.2012 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/336 K46 PMN/PMN/ES REFERAT FRA MØTE I VILTNEMNDA 1.3.2012 Følgende møtte: Tom Inge Jevnesveen, Kari Bjørlien, Lars

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 Vedtatt på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 18.04.2013 Vedtatt av Alvdal kommune Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Side 3 Side 4 Side

Detaljer

Mål og retningslinjer for det jaktbare viltet (viltforvaltningen) i Kongsvinger kommune

Mål og retningslinjer for det jaktbare viltet (viltforvaltningen) i Kongsvinger kommune KONGSVINGER KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Mål og retningslinjer for det jaktbare viltet (viltforvaltningen) i Kongsvinger kommune Foto av Per Rudi Vedtatt i Utvalg for teknikk 15. november 2005 STRATEGIDOKUMENT...1

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 7.5.215 Vår Ref... ES-4978/15 Arkiv... K46 Saksnr... 15/751 Deres Ref... SAK 1/15 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 214 Kommunen har vedtatt

Detaljer

Side 1 av 13. Bestandsplan for Elg Søndre Land Viltlag

Side 1 av 13. Bestandsplan for Elg Søndre Land Viltlag Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2009-2011 Søndre Land Viltlag Side 2 av 13 Innhold: 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse... 3 2. Planperiode... 3 3. Bestandsituasjon... 4 Søndre Land kommune...4

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 11.06.2014 Vår Ref... ES-6171/14 Arkiv... K46 Saksnr... 14/942 Deres Ref... REFERAT FRA MØTE I VILTNEMNDA 10.6.2014 Følgende møtte: Tom Inge Jevnesveen,

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog kommune. Vedtatt i viltnemda. 05.03.2013 sak.06/13. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog Den kommunale forvaltningen av hjortevilt

Detaljer

Vi viser til høring av forslag til målsettinger for hjortevilt i Ås kommune. Deres ref. 14/00123

Vi viser til høring av forslag til målsettinger for hjortevilt i Ås kommune. Deres ref. 14/00123 Fra: Eli Moe Sendt: 29. oktober 2014 19:20 Til: Ås kommune Kopi: Ellen Hougsrud Emne: Målsetting for hjortevilt i Ås kommune - høring. Deres ref 14/00123 Vedlegg: 14-03776-1

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbåsen

Detaljer

Søndre Land Viltlag. Bestandsplan for elg og hjort Ole Martin Aanonsen. Utarbeidet i samarbeid med Faun Naturforvaltning AS

Søndre Land Viltlag. Bestandsplan for elg og hjort Ole Martin Aanonsen. Utarbeidet i samarbeid med Faun Naturforvaltning AS Bestandsplan for elg og hjort 2017-2021 Ole Martin Aanonsen Søndre Land Viltlag Utarbeidet i samarbeid med Faun Naturforvaltning AS -vi jobber med natur Innhold 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse...

Detaljer

FORLØPIG ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2015

FORLØPIG ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2015 Notat Til... Kopi.. Søndre Land kommune Lokalsamfunn og Stab Dato 23.2.216 Saksbehandler ES Saksnummer 16/321 Løpenummer 289/16 Arkiv / K46 / Fra... FORLØPIG ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 215

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Torleif Bjelde Jensen Arkiv: K46 - Arkivsaksnr.: 12/4802 Behandles i: UTVALG

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Torleif Bjelde Jensen Arkiv: K46 - Arkivsaksnr.: 12/4802 Behandles i: UTVALG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torleif Bjelde Jensen Arkiv: K46 - Arkivsaksnr.: 12/4802 Behandles i: UTVALG JAKT PÅ HJORT I HAMAR KOMMUNE INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Vilt- og

Detaljer

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Viltnemnd innkalles til møte på Rådhuset 03.05.2016 kl. 19:30-00:00 Vararepresentanter

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Viltnemda har møte. den kl. 08:30. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Viltnemda har møte. den kl. 08:30. i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Viltnemda har møte den 13.02.2017 kl. 08:30 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN I SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR 2016-2017 - 2018 INNLEDNING Planen er bygget på føringer gitt av Miljøvern- og Landbruksdepartementet for norsk hjorteviltforvaltning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

«Hjortevilt 2012» 18. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning

«Hjortevilt 2012» 18. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning «Hjortevilt 2012» 18. april 2012 Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning Nasjonalt resultatmål «Alle bestander som kan høstes av planter og dyr i skog skal være forvaltet økosystembasert og høstet

Detaljer

"FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018".

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018. "FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018". Vedtatt i plan- og miljøstyret 10.01.2014. Kommunens rolle i viltforvaltningen: Ivareta viltinteressene som en viktig del av det biologiske mangfoldet

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Ole Nordahl

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Ole Nordahl Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltutvalget Møtested: Rom 1, Kommunehuset Dato: 17.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Ole

Detaljer

BESTANDSPLAN ELG 2015-19

BESTANDSPLAN ELG 2015-19 BESTANDSPLAN ELG 2015-19 Foto: Arnold Hamstad TRONDHEIM STORVILTVALD FORORD Bestandsplanen for årene 2015-19 er den 3. femårsplanen for elg som Trondheim Viltråd har utarbeidet etter at prinsippene om

Detaljer

Levanger Viltnemd Møtebok

Levanger Viltnemd Møtebok Levanger Viltnemd Møtebok Tid: 30 april. 2003 Kl: 0900 11.30 Sted: Rådhuset, rom 1068 Følgende møtte Henrik Alstad, leder Eva S. Brøndbo, medlem Torbjørn Sirum, nestleder Einar Svee, 1. varamedlem Elin

Detaljer

Møtested: Rådhuset. Møterom 3. etg. for Plan, miljø og næring Møtedato: kl 18.00

Møtested: Rådhuset. Møterom 3. etg. for Plan, miljø og næring Møtedato: kl 18.00 Viltnemnda i Søndre Land HOV, 07.06.2012 MØTE I VILTNEMNDA 12.6.2012 - SAKLISTE Møtested: Rådhuset. Møterom 3. etg. for Plan, miljø og næring Møtedato: 12.6.2012 kl 18.00 SAKLISTE Sak 003/12 Revidering

Detaljer

KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELGFORVALTNING I NOTODDEN

KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELGFORVALTNING I NOTODDEN KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELGFORVALTNING I NOTODDEN PLAN FOR PERIODEN 2007 2009 Vedtatt av Vilt- og fiskeutvalget i Notodden den 26/02-2007 i sak 03/07. Innhold: 1. FORORD 2. INNLEDNING 3. OVERORDNA RAMMER

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja TILDELING ELG 2016 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt etter

Detaljer

Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: Tid: 09:30

Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: Tid: 09:30 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: 16.06.2010 Tid: 09:30 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune

Elgforvaltning i Steigen kommune Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Værnes 1.11.2012 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Kunnskap, bestandsplaner, målsettinger, prosess,

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/890 K46 PMN/PMN/ES

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/890 K46 PMN/PMN/ES Viltnemnda i Søndre Land HOV, 13.06.2012 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/890 K46 PMN/PMN/ES REFERAT FRA MØTE I VILTNEMNDA 12.6.2012 Følgende møtte: Endre Granum (nestleder), Kari Bjørlien,

Detaljer

GRUNNEIERSTYRT HJORTEVILTFORVALTNING I TRONDHEIM KOMMUNE AV ARNOLD HAMSTAD. Foto Arnold Hamstad

GRUNNEIERSTYRT HJORTEVILTFORVALTNING I TRONDHEIM KOMMUNE AV ARNOLD HAMSTAD. Foto Arnold Hamstad GRUNNEIERSTYRT HJORTEVILTFORVALTNING I TRONDHEIM KOMMUNE AV ARNOLD HAMSTAD Foto Arnold Hamstad UTGANGSPUNKTET FOR GRUNNEIERNES ENGASJEMENT I HJORTEVILTFORVALTNINGEN ER NEDFELT I VILTLOVEN Foto Arnold Hamstad

Detaljer

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGS- OG FORVALTNINGSUTVALGET Møtested: Møterom 3. etasje Møtedato: 13.05.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 07 40 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset Hemne kommune MØTEPROTOKOLL Viltnemnda Møtested: Møterommet i Lidalsbygget Møtedato: 28.06.2006 Fra kl.: 19.00 Til kl.: 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem Forfall:

Detaljer

Kommunal målsetting for elgforvaltning. (Høringsutkast)

Kommunal målsetting for elgforvaltning. (Høringsutkast) Kommunal målsetting for elgforvaltning. (Høringsutkast) Bardu kommune forvaltningsområde. Kommunal målsetting for elgforvaltning 2013-2015. Side 1 Innhold Bakgrunn... 3 Historikk... 3 Organisering... 4

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Lille Møtesal Møtedato: 11.06.2008 Tid: 1600 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Målsettinger for utviklingen av hjortevilt i Ås kommune. Saksbehandler: Morten Lysø Saksnr.: 14/02229-8

Målsettinger for utviklingen av hjortevilt i Ås kommune. Saksbehandler: Morten Lysø Saksnr.: 14/02229-8 Ås kommune Målsettinger for utviklingen av hjortevilt i Ås kommune Saksbehandler: Morten Lysø Saksnr.: 14/02229-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 19.08.2015 Rådmannens innstilling:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/1361-1 Klageadgang: Ja Tildeling elg 2017 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt

Detaljer

Trøgstad kommune Viltnemnd

Trøgstad kommune Viltnemnd INNKALLING/SAKSLISTE TIL VILTNEMNDSMØTE Tidspunkt: 19. mars 2013 kl. 18.30 Sted: Skjønnhaug, Trøgstad kommunehus Deltakere: Ellers møter: Ta med: Torbjørn Tveter, Henning Holtet, Kjetil Risebråthe, Jon

Detaljer

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

SAKSFREMLEGG - HURUM Sak nr. 19/2014. Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 19/2014 Natur- og landbruksnemnda i Hurum 01.12.

SAKSFREMLEGG - HURUM Sak nr. 19/2014. Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 19/2014 Natur- og landbruksnemnda i Hurum 01.12. SAKSFREMLEGG - HURUM Sak nr. 19/2014 Saksmappe nr: 2013/3354 Arkiv: K46 Saksbehandler: Håkon Bergø Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 19/2014 Natur- og landbruksnemnda i Hurum 01.12.2014 Kommunale

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: K46 Arkivsaksnr: 2015/9-26 Saksbehandler: Unni Killi Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Tildeling av fellingstillatelser hjortevilt - 2015

Detaljer

Kommunal målsetning for elg- og hjorteforvaltning i Verran

Kommunal målsetning for elg- og hjorteforvaltning i Verran Kommunal målsetning for elg- og hjorteforvaltning i Verran 2016-2021 Vedtatt av Grønn Nemnd i Verran den 00.00.2016 Side 2 av 10 1. INNLEDNING Kommunal forvaltning skal ta hensyn til viltet og viltets

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT - 2017-2019 AVTALEPARTER: Bamble Kommune Rørholt Bestandsplanområde. BESTANDSPLANPERIODE: Bestandsplanen er utarbeidet for perioden 2017-2019 Skal være sendt kommunen innen

Detaljer

HOV, 18.03.2009 SØKNAD OM TILSKUDD FRA VILTFONDET TIL MJØSA SKYTESIMULATOR

HOV, 18.03.2009 SØKNAD OM TILSKUDD FRA VILTFONDET TIL MJØSA SKYTESIMULATOR Komité for viltsaker HOV, 18.03.2009 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/501 K46 PMN/PMN/ES Sak 001/09 SØKNAD OM TILSKUDD FRA VILTFONDET TIL MJØSA SKYTESIMULATOR Vedtak: Bakgrunn: Biri Jeger-

Detaljer

Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden

Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden Forslag til revidering av: Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden 2017-2022 Versjon 06.06.2017 Den kommunale forvaltningen av hjorteviltet bygger på naturmangfoldloven og

Detaljer

FOR 2002-03-22 nr 314: Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever.

FOR 2002-03-22 nr 314: Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever. FOR 2002-03-22 nr 314: Forskrift om forvaltning av hjortevilt og DATO: DEPARTEMENT: AVD/DIR: FOR-2002-03-22-314 MD (Miljøverndepartementet) Dir. for naturforvaltning PUBLISERT: I 2002 hefte 3 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Høringsuttalelse på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt, Midtre Gauldal kommune

Høringsuttalelse på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt, Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. K46 Saksnr. 2011/2220-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kai Børge Amdal Høringsuttalelse på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt,

Detaljer

Fluberg Vest Driftsplanområde

Fluberg Vest Driftsplanområde Bestandsplan for elg og hjort 2017-2021 Ole Martin Aanonsen Fluberg Vest Driftsplanområde Utarbeidet i samarbeid med Faun Naturforvaltning AS -vi jobber med natur Innhold 1. Bestandsplanens avgrensning

Detaljer

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset 1 MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015 Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset I Bakgrunn Bakgrunnen for denne planen er dels de foregående planene for Mittetdalen viltiag, dels

Detaljer

' 'r. Leirfjord Vest. Planperioden settes til 5 år f.o.m høsten 2015 t.o.m høsten 2019.

' 'r. Leirfjord Vest. Planperioden settes til 5 år f.o.m høsten 2015 t.o.m høsten 2019. Driftsplan forelgforvaltning j " " i /5/W ' 'r Leirfjord Vest F'- 'FA H å {.2 i 1. Bakgrunn ' i LW Driftsplanen er utarbeidet på grunnlag av lov av 29.05.1981 om viltet og forskrift av 15.02.2012 om forvaltning

Detaljer

MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE

MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Servicetorget Møtedato: 08.06.2011 Tid: Kl. 08.00 MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE Saksnr. Tittel 2/11 SAKER HJORTEVILTFORVALTNING 2011 TYNSET, den 17.06.2011 Asbjørn Strømseng

Detaljer

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune I henhold til sak 8/13 viltnemda, sak 26/13 Komite for kommunal utvikling og sak 52/13 Kommunestyre ble det vedtatt: «Meråker kommune starter

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I MODUM

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I MODUM MODUM KOMMUNE FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I MODUM Vedtatt i hovedutvalg for teknisk sektor i møte 29.5.213 sak 26/13. Bakgrunn Forskrift om forvaltning av hjortevilt 3 gir grunnlaget for kommunenes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING TID: 13.05.2008 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Bærekraftig hjorteviltforvaltning i Hedmark utvalgsmøte 22.10.2009

Bærekraftig hjorteviltforvaltning i Hedmark utvalgsmøte 22.10.2009 Organisering av hjorteviltforvaltningen i Hedmark Innledning I forvaltningen av våre skogeiendommer er det slik i Norge i dag at det er delte roller og ansvar mellom forskjellige offentlige myndigheter

Detaljer

Jaktorganisering - hjorteviltforskrift

Jaktorganisering - hjorteviltforskrift Jaktorganisering - hjorteviltforskrift Viltfaglig møte - Bamble 30.09.2013 Ole B. Bårnes Telemark fylkeskommune Alle tegninger: Oscar Jansen (Viltforvaltning, Storaas & Punsvik) Bilder: Ole B. Bårnes Bestandsvurdering

Detaljer

MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE VALDSTRUKTUR FOR JAKT PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR I TOLGA KOMMUNE

MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE VALDSTRUKTUR FOR JAKT PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR I TOLGA KOMMUNE Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: 01.06.2015 Tid: 19:30-21:30 MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE Saksnr. 13/15 14/15 15/15 Tittel VALDSTRUKTUR FOR JAKT PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR I TOLGA KOMMUNE

Detaljer

Møteinnkalling. Viltnemnd. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00. Oppsummering av viltnemd-møte

Møteinnkalling. Viltnemnd. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00. Oppsummering av viltnemd-møte Møteinnkalling Viltnemnd Dato: 09.06.2016 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes snarest til leder Kenneth Norum tlf. 990 00 930. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Marker kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Marker kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune. Høringsutkast pr. 14.09.2017 Behandlet i sak 17/016 i viltnemnda Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune. Kommunen

Detaljer

Øvre Sunndal Hjorteviltlag

Øvre Sunndal Hjorteviltlag Øvre Sunndal Hjorteviltlag Forvaltningsplan (bestandsplan) Utkast 30.03.2007 Innhold: FORVALTNINGSPLAN... 3 HVILKE EIENDOMMER AVTALEN OMFATTER:... 3 PLANPERIODE... 3 HOVEDMÅL... 3 MÅL FOR HJORT... 3 MÅL

Detaljer

JAKTRETTSHAVERE JAKTLAG - ELG- OG HJORTEJEGERE I NORDRE LAND.

JAKTRETTSHAVERE JAKTLAG - ELG- OG HJORTEJEGERE I NORDRE LAND. VALDANSVARLIGE JAKTLAGSLEDERE JAKTRETTSHAVERE JAKTLAG - ELG- OG HJORTEJEGERE I NORDRE LAND. ELGAVSKYTING HØSTEN 2013: Valdene er med bakgrunn i godkjente bestandsplaner tildelt fem-årige fellingstillatelser

Detaljer

REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE. Sist revidert

REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE. Sist revidert REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE Sist revidert 06.03.2017 INNHOLD Innledning...2 Lovgrunnlag...2 DEFINISJONER...2 Målsetning...3 Retningslinjer...3 Effektive

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 ENDRING AV MINSTEAREAL FOR ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar,

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom Herredshuset 3 etg Dato: 05.06.2014 Tid: 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum Leder

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 215/425-7 Arkiv: K46 Saksbeh: Frode Lindland Dato: 27.3.215 Endring av minsteareal for elg i Risør Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/15 Vilt- og innlandsfiskenemnda

Detaljer

Saksbehandler: spesialkonsulent Jan Jansen / rådgiver natur og miljø Kari-Anne Steffensen Gorset

Saksbehandler: spesialkonsulent Jan Jansen / rådgiver natur og miljø Kari-Anne Steffensen Gorset Arkivsaksnr.: 16/2558 Lnr.: 23165/16 Ark.: K4 Saksbehandler: spesialkonsulent Jan Jansen / rådgiver natur og miljø Kari-Anne Steffensen Gorset Forskrift om adgang til jakt etter hjort i Lunner kommune

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Fagnemnd for utmark /13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Fagnemnd for utmark /13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 13/00429-2 Arkivkode. --- Saksbehandler Erik Selander Jensen Saksgang Møtedato Saknr 1 Fagnemnd for utmark 21.03.2013 09/13 Fastsettelse av minsteareal for

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG

BESTANDSPLAN FOR ELG BESTANDSPLAN FOR ELG VALD 015 STORVANN SYD og VALD 09 SANDTORG-HAUKEBØ-ÅRBOGEN og VALD 07-ELGVALD OLDRA-FORHAMN-ROGLA (SØNDRE HARSTAD DRIFTSPLANOMRÅDE) PERIODEN 2015 2019 (5 ÅR) VIDEREFØRING AV BESTANDSPLANER

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2013/922-7 Saksbehandler: Ole Edvard Silderen,Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2014/215-7 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Bestandsplaner for hjortevilt i Tydal, 2014-2016

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: K46 Arkivsaksnr: 2015/1648-32 Saksbehandler: Unni Killi Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Tildelinger hjorteviltjakt 2016. Vedlegg: Tildelinger

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune

Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune 216-218 1 Bakgrunn I forskrift om forvaltning av hjortevilt 3 er det nedfelt at alle kommuner skal utarbeide og vedta kommunale mål for utvikling

Detaljer

Revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt. Erik Lund, DN

Revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt. Erik Lund, DN Revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Erik Lund, DN Hvorfor skal vi revidere? Vi har jo verdens beste forvaltning av hjortevilt! (Hafjell 2002) For fortsatt å være i tetsjiktet - kreves at

Detaljer

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning Arkivsak. Nr.: 2017/753-4 Saksbehandler: Bjørn Ingolf Bakkhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 06.06.2016 Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Bestandsplan Nord- Østerdal Røros Elgregion. Vestre område. Elg 2014-2017

Bestandsplan Nord- Østerdal Røros Elgregion. Vestre område. Elg 2014-2017 Bestandsplan Nord- Østerdal Røros Elgregion Vestre område Elg 2014-2017 Nord Østerdal - Røros elgregion Vestre område Bestandsplan 2014-2017 Side 1 BESTANDSPLAN FOR VALD/STORVILTOMRÅDER INNEN NORD-ØSTERDAL/RØROS

Detaljer

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2010 2012 Mai 2010 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar

Detaljer

Forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forskrift om forvaltning av hjortevilt Forskrift om forvaltning av hjortevilt Dato FOR- 2016-01- 08-12

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM Viltnemnda i Askim Deres ref.: Vår ref.: Dato: 03/275-137/FA-K40/JGW 20.12.2012 PROTOKOLL FRA VILTNEMNDA I ASKIM 12.12.2012 Sted: Fossum gård. Tidspunkt: 18.00

Detaljer

Høring av forslag til endring av forskrift om minsteareal for hjortevilt og bever -

Høring av forslag til endring av forskrift om minsteareal for hjortevilt og bever - Mottakerliste Offentlig høring Deres dato: Vår dato: 20.03.2014 Saksbehandler: Ole Martin Aanonsen Deres ref: Vår ref: 14/930-1 Oppgis ved svar. Avdeling: Miljø og samferdsel K1- Høring av forslag til

Detaljer

Hjorteviltforvaltningen på Hadeland. Utdrag fra aldersregistrering og bestandsvurdering 2008.

Hjorteviltforvaltningen på Hadeland. Utdrag fra aldersregistrering og bestandsvurdering 2008. Hjorteviltforvaltningen på Hadeland. Elg (Alces alces) http://no.wikipedia.org/wiki/elg I tillegg til sin egenverdi som art, et flott innslag i naturen og derfor viktig for friluftslivet, så betyr elgen

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja BESTANDSPLAN FOR ELG 2016-2019 LEIRFJORD ØST Administrasjonssjefens innstilling: Søknad

Detaljer

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR. 2010, 2011 og 2012

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR. 2010, 2011 og 2012 PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN I SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR 2010, 2011 og 2012 INNLEDNING Planen er bygget på føringer gitt av Miljøvern- og Landbruksdepartementet for norsk hjorteviltforvaltning

Detaljer

Kommunale målsettinger for hjortevilt i Bø kommune

Kommunale målsettinger for hjortevilt i Bø kommune Sauherad kommune Arkiv: FA - K46 Saksmappe: 17/3182 -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 VINJE STORVILTOMRÅDE - REVISJON AV DRIFTSPLAN FOR DRIFTSPLANOMRÅDE 2 Ferdigbehandles i: Viltnemnda Saksdokumenter: Forslag til

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til adressater iht.liste Vår ref: Sak21/2015 Vår dato: 22.04.2015 Deres ref: Deres dato: 09.04.2015 Kvotevedtak - Hardangervidda villreinområde 2015 Saken gjelder:

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Marker kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Marker kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune. Vedtatt Marker viltnemnd 25.02.2013 Forslag april 2016 Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker Den kommunale forvaltningen

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Halden kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Halden kommune. Halden kommune Miljø og landbruk Høringsinstansene Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2013/1124-63 K40 Torbjørn Fosser, 23.09.2013 Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Halden

Detaljer

DISENA ELG- OG HJORTEV ALD Stiftet på Schøyen gård den

DISENA ELG- OG HJORTEV ALD Stiftet på Schøyen gård den DISENA ELG- OG HJORTEV ALD Stiftet på Schøyen gård den 21.04. 2010 BESTANDSPLAN FOR ELG I Avtalepartnere: Kommune Vald Sør-Odal Disenå elg- og hjortevald Bestandsplanperiode 5 - årig plan for årene 2010-2014

Detaljer

Kommunale målsetninger for hjortevilt i Nome kommune

Kommunale målsetninger for hjortevilt i Nome kommune Kommunale målsetninger for hjortevilt i Nome kommune Innledning: Kommunen har ansvar for verdier og interesser knyttet til friluftsliv, biologisk mangfold, trafikkproblemer, regulering av størrelsen på

Detaljer

Elgregionråd Øst. Historien og samarbeidet. Organisering Arbeidsoppgaver og -planer. 11. februar 2004 Elgreginråd Øst 1

Elgregionråd Øst. Historien og samarbeidet. Organisering Arbeidsoppgaver og -planer. 11. februar 2004 Elgreginråd Øst 1 Elgregionråd Øst En kort presentasjon Historien og samarbeidet Etablering og formål Organisering Arbeidsoppgaver og -planer 11. februar 2004 Elgreginråd Øst 1 Elgregionråd Øst 2 fylker 7 kommuner 29 vald

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 19/12 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 20:00 21.30 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbaasen og Mai

Detaljer