Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr PS 11/1 PS 11/2 PS 11/3 PS 11/4 PS 11/5 PS 11/6 PS 11/7 PS 11/8 PS 11/9 PS 11/10 PS 11/11 PS 11/12 Tittel Søknad om godkjenning av bestandsplan for elg - elgvaldet Harstad Sør Søknad om godkjenning av bestandsplan for elg - elgvaldet Harstad Nord Søknad om nedsettelse av minstearealet for tildeling elg i Harstad kommune Søknad om etablering av nytt elgvald på gnr 64 bnr 1 - Trondenes fort Tildeling av elg Dale elgvald Tildeling av elg Indre Grytøy elgvald Tildeling av elg Sandtorg-Haukebø-Årbogen elgvald Tildeling av elg Vågen-Kilhus elgvald Tildeling av elg Oldra-Forhamn-Rogla elgvald Tildeling av elg Kila-Breivika elgvald Tildeling av elg for bestandsplanperioden elgvaldet Harstad Sør Tildeling av elg for bestandsplanperioden elgvaldet Harstad Nord Dokumentene vedrørende ovenstående saker er lagt ut til ettersyn på ordførerens kontor. Harstad, Hennie Berghahn Riise Leder

2

3 Saksdokument Saksmappenr: 2011/2914 Saksbehandler: Mette Kinderås Arkivkode: K46 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Viltnemnda /1 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDSPLAN FOR ELG - ELGVALDET HARSTAD SØR Vedlegg: Bestandsplan for elgvald Harstad Sør ,videreføring av bestandsplan Sett elg for valdet Bestandsutvikling for valdet Andre saksdokumenter: (Ikke vedlagt) Øvrige saksdokumenter ligger i saksmappen. Ingress: Elgvaldet Harstad Sør søker om videreføring av bestandsplan for elg for sitt område for perioden Det innstilles til godkjenning av en ny bestandsplanperiode for , med en total tildeling på 15 dyr i bestandsplanperioden. Rådmannens tilrådning: 1. Med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever av 22. mars 2002 nr. 151, 14 godkjenner viltnemnda i Harstad kommune, Bestandsplan for Harstad Sør elgvald for perioden Bestandsplanen legger opp til en forsvarlig og bærekraftig utvikling av elgstammen i området. 3. Dersom viktige bestandsmessig forutsetninger opphører eller det oppstår vesentlige avvik fra bestandsplanen og dens forutsetninger, kan kommunen vedta å trekke godkjenningen tilbake. Naturmangfoldlovens sentrale prinsipper kunnskapsgrunnlaget og miljørettslige prinsipper er lagt tilgrunn ved innvilgelse av søknaden, jfr. naturmangfoldloven 7. Vedtaket kan påklages innen tre uker i hht forvaltningsloven. Saksopplysninger Elgvaldet Harstad Sør søker om å få godkjent en 3 årig bestandsplan for sitt område, for perioden , med en tildeling av 15 frie dyr i perioden. Elgvaldet fikk første gang godkjent bestandsplan for sitt område i 2005, så dette er valdets tredje treårige bestandsplan. Kommunen kan jfr. 14, Bestandsplan og fellingstillatelse i Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever av godkjenne en flerårig, maksimalt 5 årig bestandsplan for vald godkjent for jakt på elg. Planen skal inneholde: - målsetting for bestandsplanutviklingen - plan for den årlige avskytingen i antall, fordelt på alder og kjønn. Planens målsetting skal ta hensyn til offentlige målsettinger for å bli godkjent. Kommunen må påse at planens målsetting, og den planlagte avskyting, er i samsvar med det kommunen har vedtatt.

4 Harstad kommune har ikke vedtatt noen målsetting for forvaltning av hjortevilt i kommunen i hht 14 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever, men følgende målsetting legges til grunn ved behandling av bestandsplaner: Elgbestanden i kommunen skal ligge på et stabilt bærekraftig nivå som gir kilde til rekreasjon og næringsutvikling innen rammen av det naturgrunnlaget gir. Elgbestanden i kommunen skal stabiliseres innenfor et nivå som til en hver tid vurderes som bærekraftig, både i forhold til elgbestandens kvalitet og i forhold til virksomheter i andre samfunnssektorer. Kommunen skal påse at planen er faglig tilfredsstillende og at den holder de formelle krav som stilles. Det har ikke vært avholdt møte mellom representanter for elgvaldet og kommunens administrasjon i forkant av søknad om fornyet bestandsplan. Elgvaldet Harstad Sør er et godkjent elgvald som har forvaltet elgbestanden innen for sitt vald i hht bestandsplan i perioden og tilfredsstiller kravene for å få godkjent en bestandsplan for sitt område for en ny periode. Elgvaldet har et tellende areal for felling av elg på dekar og Harstad kommune har et minsteareal for tildeling av elg på 5000 dekar. Bestandsplanen legger opp til en avskytning på 15 dyr i planperioden. Vurdering Den omsøkte planen anses å være en videreføring av målene fra den forrige planperioden. Fellingsresultatet i den forrige planperioden ble slik: Endelig resultat i treårsperioden Samlet tildeling 15 dyr Samlet uttak i planperioden 15 dyr Kalv/ungdyr 60 % herav 55 % kalv Uttak eldre okse 13 % Uttak eldre ku 27 % Totalt kalveuttak 33 % Kalv sett pr.kalvku, ,0 Sett ku pr. okse , , , ,78 Gj.snitt for perioden 1,22 Sett elg pr.jegerdagsverk ,69 0,61 0,70 Uttak i prosent, fordelt på kjønn og alder Eldre okse 13 Eldre ku 27 Okse 1,5 år 20 Ku 1,5 år 7 Kalv % Av 15 tildelte dyr i planperioden ble det altså felt 15 dyr. Uttaket anses å ligge innenfor målene i bestandsplanen og kommunal målsetting. Dette er positivt.

5 Ungdyruttaket har vært omtrent i hht planen for perioden og kalve uttaket ligger noe over det som var planlagt i perioden. Valdet har tatt ut produksjonsdyr som planlagt i perioden. Teoretisk sett, skulle dette medføre stabil bestandsutvikling i valdet. Sett elg pr. jaktdagsverk (viser endringer i bestandens størrelse) viser nedgang i forhold til tidligere år, uten at det fører til bekymring for elgstammen i området. Bestandsplanperioden er kort og valdet er forholdsvis lite og dette gjør at tallmaterialet for valdet er noe usikkert. Det kan imidlertid antas at elgbestanden i valdet og området er forholdsvis stabil. Det er derfor grunnlag for å anta at det var forsvarlig å ta ut så mange dyr som omsøkt i den forrige perioden. I søknadens avskytingsplan fremkommer den årlige avskyting i antall, fordelt på alder og kjønn. Det totale uttaket i den omsøkte planperioden fordelt på kjønn og alder blir som følger: Kalv 1 ½ åringer eldre ku eldre okse Sum 33 % 27 % 27 % 13 % 100 % (5 dyr) (4 dyr) (4 dyr) (2 dyr) 15 dyr Dvs. 60 % ungdyr, herav 50 % kalv og 40 % voksne dyr. Det søkes om samme dyreantall som i forrige planperiode, dvs. 15 dyr. Det legges opp til tilnærmet likt uttak som i forrige planperiode. I bestandsplanens hovedmålsetting fremgår det at elgstammen skal forvaltes slik at den reduseres noe i forhold til dagens nivå, samtidig som en ønsker å øke okse andelen i området. Forvaltningen skal blant annet ivareta elgens sunnhet og produktivitet og leveområdenes produktivitet og mangfold. Forvaltningen av elgbestanden skal være slik at eventuelle skader elgen påfører jordbruk, hagebruk, skogbruk og trafikk blir holdt på et akseptabelt nivå. Utover dette legger planen opp til forvaltningsmessige gode mål for elgforvaltningen innenfor valdets område. Planen synes å være realistisk i forhold til at det legges opp til et samlet uttak på 15 dyr i planperioden. I følge sett elg pr. jegerdagsverk ser det ut til at elgbestanden er holdt på et noenlunde jevnt nivå, litt nedadgående, noe som er i samsvar med målsetningen for valdet. Dette tyder på en produktiv elgbestand i området med har god mattilgang. Kommunen mener at bestandsplanområdet og grunneierne selv må ta ansvaret for å forvalte elgbestanden på en faglig forsvarlig måte, og innarbeide dette i sine planer. En viktig forutsetning for å kunne lykkes med en bestandsplan er god organisering og godt samarbeid. Det er et kommunalt ansvar å sørge for at godkjente planer har en god og målrettet målsetting for utvikling av elgbestanden i området og å kontrollere at målene nås. En bestandsplan bør minst inneholde klare mål for den delen av virksomheten som reguleres av lover og bestemmelser. Det bør også gå klart fram av planen hvordan målene skal nås. Lover som berører elgforvaltningen vil i første rekke være viltloven, skogloven og lov om forvaltning av naturens mangfold. Viltloven krever en forvaltning som ikke går ut over naturens produktivitet og artsrikdom, mens skogloven krever bl.a. tilfredsstillende foryngelse. Omsøkte bestandsplan omhandler i svært liten grad hvordan elgtettheten skal tilpasses beitegrunnlaget. Elgvaldet bør vurdere om det skal foretas en beiteregistrering i valdet. Elgvaldet Harstad Sør er arealmessig et forholdsvis lite vald i bestandsplansammenheng. Valdet ligger inntil Harstad sentrum, noe som medfører at kommunens viltforvaltning er avhengig av et godt samarbeid med valdet for å få tatt ut evt. problem elger. Valdansvarlig og jegere i valdet har vært svært samarbeidsvillige og de fleste problemer i forholdet mellom elg og bynære områder har blitt løst i samarbeid med valdets ledelse. Valdet omfatter i dag 4 fellingstillatelser årlig, men ved bruk av 50 % regelen tildeles det 5 dyr pr. år for å nå målsetningen i planen om å redusere elgbestanden i bynære områder.

6 Kommunen ser at elgvaldet har en beliggenhet som gjør det naturlig å søke samarbeid med tilstøtende elgvald slik at man oppnår et større antall fellingstillatelser, noe som i større grad gir mulighet for en reell bestandsforvaltning. Det kommer fram av bestandsplandokumentet at dette er innarbeidet som et mål for valdet for kommende bestandsplanperiode. Det er imidlertid viktig at det stimuleres og legges til rette for bestandsplanlegging i privat regi. Godt organiserte planområder bør derfor ha stor frihet, så lenge den biologiske forvaltningen ikke strider med kommunens mål for elgforvaltning og overordnet biologiske målsettinger. Elg er ikke en truet art i våre områder og uttak av elg i hht bestandsplan dor elgvaldet Harstad Sør og gjeldende regelverk vil ikke være i strid med naturmangfoldlovens intensjoner. Etter en samlet vurdering har en derfor kommet til at uttak av elg i hht nevnte bestandsplan ikke vil ha negative konsekvenser for naturmangfoldet i området. Søknaden er vurdert i hht naturmangfoldlovens 8 12, jfr. 7. Kommunen anser omsøkte plan som konkret og etterprøvbar. Den tilfredsstiller de formelle krav som stilles og kommunens målsetning for elgforvaltning. Administrasjonen tilrår med bakgrunn i det overstående at bestandsplan for elgvaldet Harstad Sør innvilges for perioden Hugo Thode Hansen Rådmann Jan-Inge Lakså Enhetsleder

7 Saksdokument Saksmappenr: 2011/2747 Saksbehandler: Mette Kinderås Arkivkode: K46 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Viltnemnda /2 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDSPLAN FOR ELG - ELGVALDET HARSTAD NORD Vedlegg: Bestandsplan for elgvald Harstad Nord ,videreføring av bestandsplan Sett elg for valdet Bestandsutvikling for valdet Andre saksdokumenter: (Ikke vedlagt) Øvrige saksdokumenter ligger i saksmappen. Ingress: Elgvaldet Harstad Nord søker om videreføring av bestandsplan for elg for sitt område for perioden Det innstilles til godkjenning av en ny bestandsplanperiode for , med en total tildeling på 18 dyr i bestandsplanperioden. Rådmannens tilrådning: 1. Med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever av 22. mars 2002 nr. 151, 14 godkjenner viltnemnda i Harstad kommune, Bestandsplan for Harstad Nord elgvald for perioden Bestandsplanen legger opp til en forsvarlig og bærekraftig utvikling av elgstammen i området. 3. Dersom viktige bestandsmessig forutsetninger opphører eller det oppstår vesentlige avvik fra bestandsplanen og dens forutsetninger, kan kommunen vedta å trekke godkjenningen tilbake. Naturmangfoldlovens sentrale prinsipper kunnskapsgrunnlaget og miljørettslige prinsipper er lagt tilgrunn ved innvilgelse av søknaden, jfr. naturmangfoldloven 7. Vedtaket kan påklages innen tre uker i hht forvaltningsloven. Saksopplysninger Elgvaldet Harstad Nord søker om å få godkjent en 3 årig bestandsplan for sitt område, for perioden , med en tildeling av 18 frie dyr i perioden. Elgvaldet fikk første gang godkjent bestandsplan for sitt område i 2005, så dette er valdets tredje treårige bestandsplan. Kommunen kan jfr. 14, Bestandsplan og fellingstillatelse i Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever av godkjenne en flerårig, maksimalt 5 årig bestandsplan for vald godkjent for jakt på elg. Planen skal inneholde: - målsetting for bestandsplanutviklingen - plan for den årlige avskytingen i antall, fordelt på alder og kjønn. Planens målsetting skal ta hensyn til offentlige målsettinger for å bli godkjent. Kommunen må påse at planens målsetting, og den planlagte avskyting, er i samsvar med det kommunen har vedtatt.

8 Harstad kommune har ikke vedtatt noen målsetting for forvaltning av hjortevilt i kommunen i hht 14 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever, men følgende målsetting legges til grunn ved behandling av bestandsplaner: Elgbestanden i kommunen skal ligge på et stabilt bærekraftig nivå som gir kilde til rekreasjon og næringsutvikling innen rammen av det naturgrunnlaget gir. Elgbestanden i kommunen skal stabiliseres innenfor et nivå som til en hver tid vurderes som bærekraftig, både i forhold til elgbestandens kvalitet og i forhold til virksomheter i andre samfunnssektorer. Kommunen skal påse at planen er faglig tilfredsstillende og at den holder de formelle krav som stilles. Det har ikke vært avholdt møte mellom representanter for elgvaldet og kommunens administrasjon i forkant av søknad om fornyet bestandsplan. Elgvaldet Harstad Nord er et godkjent elgvald som har forvaltet elgbestanden innen for sitt vald i hht bestandsplan i perioden og tilfredsstiller kravene for å få godkjent en bestandsplan for sitt område for en ny periode. Elgvaldet har et tellende areal for felling av elg på dekar og Harstad kommune har et minsteareal for tildeling av elg på 5000 dekar. Bestandsplanen legger opp til en avskytning på 18 dyr i planperioden. Vurdering Den omsøkte planen anses å være en videreføring av målene fra den forrige planperioden. Fellingsresultatet i den forrige planperioden ble slik: Endelig resultat i treårsperioden Samlet tildeling 18 dyr Samlet uttak i planperioden 18 dyr Kalv/ungdyr 83 % herav 46 % kalv Uttak eldre okse 11 % Uttak eldre ku 6 % Totalt kalveuttak 39 % Kalv sett pr.kalvku, ,36 Sett ku pr. okse , , , ,95 Gj.snitt for perioden 1,02 Sett elg pr.jegerdagsverk ,52 0,45 0,90 Uttak i prosent, fordelt på kjønn og alder Eldre okse 11 Eldre ku 6 Okse 1,5 år 22 Ku 1,5 år 22 Kalv % Av 18 tildelte dyr i planperioden ble det altså felt 18 dyr. Uttaket anses å ligge innenfor målene i bestandsplanen og kommunal målsetting. Dette er positivt. Ungdyruttaket har vært noe høyere enn det bestandsplanen tilsa for perioden, mens kalve uttaket synes å ligge tilnæret det som var planlagt i perioden. Valdet har tatt ikke tatt ut

9 mange produksjonsdyr og det er i hht til planen. Teoretisk sett, skulle dette medføre en svak bestandsøkning i valdet. Sett elg pr. jaktdagsverk (viser endringer i bestandens størrelse) viser både nedgang og oppgang i perioden, uten at det fører til bekymring for elgstammen i området. Bestandsplanperioden er kort og valdet er forholdsvis lite og dette gjør at tallmaterialet for valdet er noe usikkert. Det kan imidlertid antas at elgbestanden i valdet og området er forholdsvis stabil og mulig noe økende. Det er derfor grunnlag for å anta at det var forsvarlig å ta ut så mange dyr som omsøkt i den forrige perioden. I søknadens avskytingsplan fremkommer den årlige avskyting i antall, fordelt på alder og kjønn. Det totale uttaket i den omsøkte planperioden fordelt på kjønn og alder blir som følger: Kalv 1 ½ åringer eldre ku eldre okse Sum 28 % 33 % 17 % 22 % 100 % (5 dyr) (6 dyr) (3 dyr) (4 dyr) 18 dyr Dvs. 61 % ungdyr, herav 46 % kalv og 39 % voksne dyr. Det søkes om samme dyreantall som i forrige planperiode, dvs. 18 dyr. Det legges opp til tilnærmet likt uttak som i forrige planperiode. I bestandsplanens hovedmålsetting fremgår det at elgstammen skal forvaltes slik at den økes noe i forhold til dagens nivå, samtidig som en ønsker å øke okse andelen i området. Forvaltningen skal blant annet ivareta elgens sunnhet og produktivitet og leveområdenes produktivitet og mangfold. Forvaltningen av elgbestanden skal være slik at eventuelle skader elgen påfører jordbruk, hagebruk, skogbruk og trafikk blir holdt på et akseptabelt nivå. Utover dette legger planen opp til forvaltningsmessige gode mål for elgforvaltningen innenfor valdets område. Planen synes å være realistisk i forhold til at det legges opp til et samlet uttak på 18 dyr i planperioden. I følge sett elg pr. jegerdagsverk ser det ut til at elgbestanden er holdt på et noenlunde jevnt nivå, litt økende, noe som er i samsvar med målsetningen for valdet. Dette tyder på en produktiv elgbestand i området med har god mattilgang og det tyder også på at det innenfor valdets område tåles en moderat økning av bestanden. Det legges vekt på at det ikke har vært særlige konflikter mellom elg og andre interesser som landbruksnæringen, trafikk eller annen menneskelig aktivitet. Kommunen mener at bestandsplanområdet og grunneierne selv må ta ansvaret for å forvalte elgbestanden på en faglig forsvarlig måte, og innarbeide dette i sine planer. En viktig forutsetning for å kunne lykkes med en bestandsplan er god organisering og godt samarbeid. Det er et kommunalt ansvar å sørge for at godkjente planer har en god og målrettet målsetting for utvikling av elgbestanden i området og å kontrollere at målene nås. En bestandsplan bør minst inneholde klare mål for den delen av virksomheten som reguleres av lover og bestemmelser. Det bør også gå klart fram av planen hvordan målene skal nås. Lover som berører elgforvaltningen vil i første rekke være viltloven, skogloven og lov om forvaltning av naturens mangfold. Viltloven krever en forvaltning som ikke går ut over naturens produktivitet og artsrikdom, mens skogloven krever bl.a. tilfredsstillende foryngelse. Omsøkte bestandsplan omhandler i svært liten grad hvordan elgtettheten skal tilpasses beitegrunnlaget. Elgvaldet bør vurdere om det skal foretas en beiteregistrering i valdet. Harstad kommune vil også bidra til at tilgrensende elgvald får etablert bestandsplaner og kommunen vil også jobbe aktivt for å få større vald i området. Elgvaldet Harstad Nord er arealmessig et forholdsvis lite vald i bestandsplansammenheng. Kommunen ser at elgvaldet har en beliggenhet som gjør det naturlig å søke samarbeid med tilstøtende elgvald slik at man oppnår et større antall fellingstillatelser, noe som i større grad gir mulighet for en reell bestandsforvaltning.

10 Det er imidlertid viktig at det stimuleres og legges til rette for bestandsplanlegging i privat regi. Godt organiserte planområder bør derfor ha stor frihet, så lenge den biologiske forvaltningen ikke strider med kommunens mål for elgforvaltning og overordnet biologiske målsettinger. Elg er ikke en truet art i våre områder og uttak av elg i hht bestandsplan for elgvaldet Harstad Nord og gjeldende regelverk vil ikke være i strid med naturmangfoldlovens intensjoner. Etter en samlet vurdering har en derfor kommet til at uttak av elg i hht nevnte bestandsplan ikke vil ha negative konsekvenser for naturmangfoldet i området. Søknaden er vurdert i hht naturmangfoldlovens 8 12, jfr. 7. Kommunen anser omsøkte plan som konkret og etterprøvbar. Den tilfredsstiller de formelle krav som stilles og kommunens målsetning for elgforvaltning. Administrasjonen tilrår med bakgrunn i det overstående at bestandsplan for elgvaldet Harstad Nord innvilges for perioden Hugo Thode Hansen Rådmann Jan-Inge Lakså Enhetsleder

11 Saksdokument Saksmappenr: 2010/3590 Saksbehandler: Mette Kinderås Arkivkode: K48 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Viltnemnda /3 SØKNAD OM NEDSETTELSE AV MINSTEAREALET FOR TILDELING ELG I HARSTAD KOMMUNE Vedlegg: Bestandsutvikling i Harstad kommune i perioden Andre saksdokumenter: (Ikke vedlagt) Øvrige dokumenter ligger i saksmappen. Ingress: Det foreligger søknad fra Statskog på vegne av Forsvarsbygg om nedsettelse av minstearealet for tildeling av elg i Harstad kommune. Det er ikke gjennomført en bestandstelling av elg i Harstad kommune siden 1992 og en mener derfor det vil være mest forsvarlig å vurdere en endring av minstearealet i kommunen med bakgrunn i en ny elgtelling. Administrasjonen innstiller derfor til at minstearealet for tildeling av elg ikke endres for Rådmannens tilrådning: 1. Søknad fra Statskog på vegne av Forsvarsbygg om nedsettelse av minstearealet for tildeling av elg i Harstad kommune avslås. 2. Avslaget begrunnes med at Harstad kommunen og nabokommunene i Nordre Nordland og Sør Troms er i ferd med planlegging av en totaltelling av elgbestanden i området. Bestandsdata fra en slik telling vil gi bedre grunnlag for å vurdere om det er forsvarlig å endre minstearealet for elg i forhold til dagens minsteareal og kommunen vil derfor avvente en eventuell endring av minstearealet til etter tellingen i Naturmangfoldslovens sentrale prinsipper kunnskapsgrunnlaget og miljørettslige prinsipper er lagt til grunn ved vurdering av søknaden, jfr. naturmangfoldloven 7. Vedtaket kan påklages innen tre uker i hht forvaltningsloven. Saksopplysninger Det foreligger søknad fra Statskog på vegne av Forsvarsbygg om nedsettelse av minstearealet for elg i Harstad kommune. Minstearealet for tildeling av elg i Harstad kommune er pr. i dag på 5000 dekar. Bakgrunnen for søknaden fra Statskog er at eiendommen gnr 64 bnr 11 Trondenes Fort i dag ikke er med i et elgvald. Området som forsvaret disponerer på Trondenes har et areal på ca 2000 dekar. Det er derfor ikke mulig for kommunen å godkjenne et elgvald for dette område dersom minstearealet settes ned.

12 Sist Harstad kommune satte ned minstearealet for tildeling av elg var i 2006 og da ble arealet satt ned fra 6000 dekar til 5000 dekar. I hht viltlovens ledd skal det: Ved fastsettelse av minsteareal og fellingskvote skal det tas hensyn til bestandens størrelse, artens levevilkår i det enkelte distrikt og den skade vedkommende viltart volder. Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever sier i hht 5 at forslag om endring av minsteareal skal fremmes innen 1. april og fastsettes av kommunen innen 1. mai. Statskog har fremmet søknaden innen 1. april. Vurdering Harstad kommune har ikke behandlet søknaden om nedsettelse av minsteareal for tildeling av elg innen fastsatt frist. Dette begrunnes med at viltnemnda i kommune i møte hadde en uformell sak om nedsettelse av minstearealet for tildeling av elg opp til vurdering og besluttet at minstearealet ikke skulle endres i Dette ble begrunnet med at en skulle avvente elgtelling som skulle gjennomføres seinvinteren 2011 eller tidlig vinter Det ble på grunn av snøforholdene ikke gjennomført telling av elg i 2011 og vurdering av endring av minstearealet blir derfor utsatt til Det ble dessverre ikke fattet et formelt vedtak om dette på møtet De vurderinger som skal legges til grunn ved fastsettelse av minstearealet for tildeling av elg er i hht rundskriv om forvaltning av hjortevilt og bever 5: - Beiteforholdene og artens livsvilkår ellers, herunder sesongtrekk - Skadesituasjonen i landbruket, både på jord-, hage- og skogbruk - Viltpåkjørsler langs vei og jernbane, samt annen irregulær avgang siste 3 år - Bestandens tetthet/størrelse og sammensetning, hovedsakelig basert på jaktstatistikk, Sett elg og andre tilgjengelige opplysninger om bestandsutviklingen for vedkommende art i kommunen. Det er ikke gjennomført systematiske beiteregistreringer i Harstad kommune, men på bakgrunn av lokalkunnskap og tilbakemeldinger fra jegerstanden mener vi at det ikke er områder med betydelige beiteskader i kommunen. Skadesituasjonen i landbruket har så å si vært fraværende i Harstad kommune helt fram til vinteren 2010/2011. Da hadde vi noen tilfeller i et begrenset område hvor elgen gikk til angrep på rundballer. Dette førte til økonomisk tap for berørte bander. I dette området vil det for jaktsesongen 2011 bli innvilget flere fellingstillatelser ved bruk av 50 % regelen. Harstad kommune har de siste årene hatt en nedgang i irregulær avgang av elg, både når det gjelder viltpåkjørsler og byelg-problemer. Sett elg data for kommune viser en stabil elgstamme. Kommunen har heller ingen utstrakt bruk av 50 % regelen, noe som tilsier at vi ikke har akutt behov for nedsettelse av minstearealet for tildeling av elg. Elg er ikke en truet art i våre områder og nedsettelse av minstearealet for tildeling av elg vil ikke være i strid med naturmangfoldlovens intensjoner. Med bakgrunn i den kunnskapen vi har om elgbestanden i vårt område mener vi at kunnskapsgrunnlaget vil bli styrket ved en elgtelling i området. Kunnskapen om elg i våre områder baserer seg på sett elg og det er ikke foretatt en fly- helikoptertelling av elg i kommunen siden Etter en samlet vurdering har en derfor kommet til at nedsettelse av minstearealet for tildeling av elg bør utsettes til det foreligger bedre kunnskaper om elgbestanden i området. Søknaden er vurdert i hht naturmangfoldlovens 8 12, jfr. 7. Etter en samlet vurdering mener en derfor det er forsvarlig og forvaltningsmessig riktig og ikke sette ned minstearealet i 2011 i påvente av elgtellingen som skal gjennomføres i 2012 i samarbeid med våre nabokommuner. En elgtelling i samarbeid med

13 nabokommunene som vi har felles elgstamme med vil gi oss et bedre grunnlag for å vurdere minstearealet for tildeling av elg i samarbeid med disse kommunene. Hugo Thode Hansen Rådmann Jan-Inge Lakså Enhetsleder

14 Saksdokument Saksmappenr: 2010/3590 Saksbehandler: Mette Kinderås Arkivkode: K48 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Viltnemnda /4 SØKNAD OM ETABLERING AV NYTT ELGVALD PÅ GNR 64 BNR 1 - TRONDENES FORT Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter: (Ikke vedlagt) Øvrige dokumenter ligger i saksmappen. Ingress: Søknad fra Statskog på vegne av Forsvarsbygg om godkjenning av nytt elgvald for gnr 64 bnr 11 på Trondenes Trondenes Fort. Harstad kommune har et minsteareal for tildeling av elg på 5000 dekar og i hht søknaden har gnr 64 bnr 11 et tellende areal for tildeling av elg på 2000 dekar. Harstad kommune kan derfor ikke godkjenne etablering av elgvald på gnr 64 bnr 11 i Harstad kommune som omsøkt. Rådmannens tilrådning: 1. Med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever, av 22. mars 2002, 8 11 avslår viltnemnda i Harstad kommune søknad om godkjenning av vald for gnr 64 bnr 11 på Trondenes. 2. Avslaget begrunnes med det omsøkte området har et tellende areal på ca 2000 dekar og minstearealet for tildeling av elg i Harstad kommune er 5000 dekar. Det er derfor ikke tillatt i henhold til gjeldende regelverk å godkjenne valdet som omsøkt. Vedtaket kan påklages innen tre uker i hht forvaltningsloven. Saksopplysninger Harstad kommune mottok , søknad fra Statskog på vegne av Forsvarsbygg om godkjenning av elgvald innenfor forsvarets område på Trondenes gnr 64 bnr 11 i Harstad kommune. Søknaden er innsendt på godkjent skjema og innen fristen for søknad om godkjenning av elgvald 15.mai. Det er åpnet for jakt på elg i hele Harstad kommune og minstearealet for tildeling av elg i kommunen er 5000 dekar. Forsvarsbygge er eneeier på området og Statskog har signert på søknadsskjema om godkjenning av vald for elg. Tellende areal for tildeling av elg er i søknaden oppgitt å være 2100 dekar.

15 Vurdering Det er vanskelig å si noe eksakt om elgbestanden på Trondenes, men kommunen er kjent med at det er mye elg i området deler av året. Elgvaldet som søkes godkjent er sammenhengende og har en avgrensning og form som gjør det egnet til jakt på elg. Elgvaldet har også en form som gjør det sikkerhetsmessig forsvarlig å utøve jakt. Beregning av tellende areal for elgvaldet blir gjort på kart i målestokk 1: (M 711). Tellende areal i elgjaktsammenheng er skogsmark og myr under skoggrensa. Med skogareal menes både produktiv og uproduktiv skog, og både lauvskog og barskog. Kommunen kan også ta med annet areal som er egnet til elgjakt innenfor valdets område. Omsøkte vald ligger på Trondeneshalvøya og er et inngjerdet forsvarsområde. Det er beregnet at omsøkte vald har ca 2000 dekar tellende areal for tildeling av elg. Dette er langt under minstearealet i Harstad kommune som er 5000 dekar, og søknaden må derfor avslås. Det er lite sannsynlig at Harstad kommune vil få et minsteareal for tildeling av elg på 2000 dekar ved vurdering av nedsettelse av minstearealet. Kommunen vil derfor oppfordre forsvaret om å søke samarbeid med tilgrensende elgvald. Ved samarbeid med tilgrensende elgvald er det mulig og opprett Trondenes Fort som et eget jaktfelt hvor forsvaret selv kan stå for jakt på egne arealer. Jaktform må imidlertid avtales med tilgrensende elgvald. Hugo Thode Hansen Rådmann Jan-Inge Lakså Enhetsleder

16 Saksdokument Saksmappenr: 2011/2978 Saksbehandler: Mette Kinderås Arkivkode: K46 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Viltnemnda /5 TILDELING AV ELG DALE ELGVALD Vedlegg: Sett elg for valdet Bestandsutvikling for valdet Andre saksdokumenter: (Ikke vedlagt) Øvrige dokumenter ligger i saksmappen. Ingress: Tildeling av fellingstillatelser for felling av elg i hht 15 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever, 22. mars 2002, nr 151. Det innstilles på tildeling av en totalkvote på 1 dyr for Dale elgvald i Rådmannens tilrådning: 1. I hht Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever av 22. mars 2002, 15 tildeles vald nr , Dale i 2011 en fellingskvote på totalt 1 elg. 2. Av totalkvoten tillates det felt: 1 fritt dyr. 3. Viltnemnda vil henstille valdet om å spare store okser. Naturmangfoldlovens sentrale prinsipper kunnskapsgrunnlaget og miljørettslige prinsipper er lagt tilgrunn ved innvilgelse av søknaden, jfr. naturmangfoldloven 7. Vedtaket kan påklages innen tre uker i hht forvaltningsloven. Saksopplysninger Tildelingen vil bli gjort i hht Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever, 22. mars 2002, nr. 151, 15 målrettet avskytning, elg, alternativ b). Elgvaldet har i hht opplysninger i Sett elg rapport for valdet fra 2010 sett 17 dyr noe som er en stor økning fra året før. Elgvaldet ble godkjent i 2008 og det foreligger derfor bare rapporter fra de tre siste års jakt for område. Det ble i 2010 ikke felt dyr i elgvaldet. Elgvaldet har et tellende areal for tildeling av elg på dekar. Vurdering Elgvaldet ble etablert i 2008 og en har derfor få konkrete opplysninger om elgstammen i området, selv om sett elg pr. jegerdagsverk hadde økt betraktelig fra 2009 til Grytøya er ei lita øy i elgforvaltningssammenheng og det er derfor god grunn til å anta at det er en felles elgstamme på øya som omfatter både elgvaldet på Dale og på Indre Grytøy. Det er derfor også grunnlag for å si at det er sett noe mer dyr på Grytøya i 2010 enn i 2009, jf. Sett elg for elgvaldene Dale og Indre Grytøy.

17 Det har ikke vært rapportert om konflikter i forbindelse med elg på Dale og en ser derfor ingen grunn til å tildele elg utover det som kan godkjennes i hht godkjent tellende areal for elgvaldet. Elg er ikke en truet art i våre områder og uttak av elg i hht gjeldende regelverk vil ikke være i strid med naturmangfoldlovens intensjoner. Etter en samlet vurdering har en derfor kommet til at uttak av elg ikke vil ha negative konsekvenser for naturmangfoldet i området. Søknaden er vurdert i hht naturmangfoldlovens 8 12, jfr. 7. Hugo Thode Hansen Rådmann Jan-Inge Lakså Enhetsleder

18 Saksdokument Saksmappenr: 2011/2979 Saksbehandler: Mette Kinderås Arkivkode: K46 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Viltnemnda /6 TILDELING AV ELG INDRE GRYTØY ELGVALD Vedlegg: Sett elg for valdet Bestandsutvikling for valdet Andre saksdokumenter: (Ikke vedlagt) Øvrige dokumenter ligger i saksmappen. Ingress: Tildeling av fellingstillatelser for felling av elg i hht 15 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever, 22. mars 2002, nr 151. Det innstilles på tildeling av en totalkvote på 3 dyr for Indre Grytøy elgvald i Rådmannens tilrådning: 1. I hht Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever av 22. mars 2002, 15 tildeles vald nr , Indre Grytøy i 2011 en fellingskvote på totalt 3 elg. 2. Av totalkvoten tillates det felt: 1 kalv, 1 voksent hanndyr og 1 fritt dyr. 3. Viltnemnda vil henstille valdet om å spare store okser. 4. Viltnemnda vil henstille valdet om å ta ut produktive dyr i nærheten av områder hvor det drives intensiv næringsvirksomhet i landbruket og bebyggelse/vei for å unngå framtidige konflikter mellom elg og landbruksnæringen/trafikk/mennesker. Naturmangfoldlovens sentrale prinsipper kunnskapsgrunnlaget og miljørettslige prinsipper er lagt tilgrunn ved innvilgelse av søknaden, jfr. naturmangfoldloven 7. Vedtaket kan påklages innen tre uker i hht forvaltningsloven Saksopplysninger Tildelingen vil bli gjort i hht Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever, 22. mars 2002, nr. 151, 15 målrettet avskytning, elg, alternativ b). Elgvaldet har i hht opplysninger i Sett elg rapport for valdet fra 2010 sett omtrent like mye dyr som i Det er i 2010 jaktet flere dager enn i Det er sett noe færre dyr pr. jegerdagsverk i 2010 enn i Det ble i 2010 felt 100 % av tildelt kvote på 3 dyr. Det har ikke vært rapportert om problemer mellom elg og næringsvirksomhet i tilknytning til landbruket i løpet av vinteren 2010/2011. Elgvaldet har et tellende areal for tildeling av elg på dekar. Vurdering Elgvaldet er lite og en kan derfor ikke legge alt for stor vekt på rapportert Sett elg for valdet isolert sett. Det er sett omtrent like mange dyr i innenfor valdets område i 2010, mens antall dyr sett pr. jegerdagsverk har gått noe tilbake. Dette indikerer selv om sett

19 elg pr. jegerdagsverk har gått noe ned, at det i valdets område trolig er en elgstamme i vekst dette sett i sammenheng med registrering av den totale elgstammen på Grytøya. Det var i 2010 felt 100 % av en tildelt kvote på 3 dyr. Det er ikke noe som tilsier at en bør benytte 50 % regelen i dette området for å øke eller redusere uttaket av dyr. Det innstilles derfor til uttak av 3 dyr i hht godkjent tellende areal for tildeling av elg for valdet. Elg er ikke en truet art i våre områder og uttak av elg i hht gjeldende regelverk vil ikke være i strid med naturmangfoldlovens intensjoner. Etter en samlet vurdering har en derfor kommet til at uttak av elg ikke vil ha negative konsekvenser for naturmangfoldet i området. Søknaden er vurdert i hht naturmangfoldlovens 8 12, jfr. 7. Hugo Thode Hansen Rådmann Jan-Inge Lakså Enhetsleder

20 Saksdokument Saksmappenr: 2011/2919 Saksbehandler: Mette Kinderås Arkivkode: K46 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Viltnemnda /7 TILDELING AV ELG SANDTORG-HAUKEBØ-ÅRBOGEN ELGVALD Vedlegg: Sett elg for valdet Bestandsutvikling for valdet Andre saksdokumenter: (Ikke vedlagt) Øvrige dokumenter ligger i saksmappen. Ingress: Tildeling av fellingstillatelser for felling av elg i hht 15 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever, 22. mars 2002, nr 151. Det innstilles på tildeling av en totalkvote på 5 dyr for elgvaldet Sandtorg Haukebø Årbogen i Dette medfører bruk av 50 % regelen og dette begrunnes med vinterens elgproblemer i området. Rådmannens tilrådning: 1. I hht Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever av 22. mars 2002, 6 og 15 tildeles vald nr , Sandtorg Haukebø - Årbogen i 2011 en kvote på totalt 5 elg. 2. Av totalkvoten tillates det felt: 2 kalv, 1 voksent hanndyr og 2 frie dyr. 3. Viltnemnda vil henstille valdet om å spare store okser. 4. Viltnemnda vil henstille valdet om å ta ut produktive dyr i nærheten av gårdsbruk med aktiv næringsvirksomhet for å unngå framtidige konflikter mellom elg og landbruksnæringen. Naturmangfoldlovens sentrale prinsipper kunnskapsgrunnlaget og miljørettslige prinsipper er lagt tilgrunn ved innvilgelse av søknaden, jfr. naturmangfoldloven 7. Vedtaket kan påklages innen tre uker i hht forvaltningsloven. Saksopplysninger Tildelingen vil bli gjort i hht Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever, 22. mars 2002, nr. 151, 15 målrettet avskytning, elg, alternativ b). Elgvaldet har i hht opplysninger i Sett elg rapport for valdet fra 2009 sett noe færre dyr i 2010 enn i Dette skyldes sannsynligvis at det er jaktet færre dager i 2010 enn i Dette medfører at det er sett noe færre dyr pr. jegerdagsverk. Det er likevel med bakgrunn i Sett elg grunn til å anta at elgstammen i området er forholdsvis stabil. Det ble i 2010 felt 100 % av tildelt kvote på 3 dyr. Det har vinteren 2011 vært store problemer med elg som har spist rundballer i dette området. Kommunen innvilget skadefelling av inntil 2 elger i februar 2011 og en av disse elgene ble felt. To bønder i området fikk erstatning for tap av for som følge av elgens herjinger i området. Det har vært rapportert om noen få tilfeller av problemer mellom elg og trafikk innenfor valdets område i 2010/2011.

21 Elgvaldet har et tellende areal for tildeling av elg på dekar. Elgvaldet ved valdansvarlig har i mail datert bedt om økt fellingskvote i 2011, som følge av problemene mellom elg og næringsinteresser i valdets område. Vurdering Elgvaldet er lite og en kan derfor ikke legge alt for stor vekt på rapportert Sett elg for valdet isolert sett. Kommunen har i løpet av ettervinteren 2011 ved flere anledninger rykket til området for å jage elg som spiste opp rundballer. Tilstanden var så prekær i februar 2011 at kommunen vedtok å gi fellingstillatelse på inntil to dyr. Det ble felt et dyr, men det så ikke ut til at fellingen hadde ønsket effekt og det ble derfor besluttet å ikke felle flere dyr. Det ble heller vist til at det kunne ha større effekt å tildele flere dyr ved tildelingen av elg for elgjakta Det kan være vanskelig å vite om det er de riktige dyrene som blir tatt ut under ordinær jakt, men et auka uttak vil kunne avhjelpe situasjonen for neste vinter. Det er viktig at det fortrinnsvis tas ut produktive kyr som avler kalver som vil gå i det samme området. Problemene mellom elg og trafikk ser ut til å ha avtatt noe i løpet av vinteren 2010/2011. Det ble felt 100 % av tildelt kvote på 3 dyr i Ved tildeling av elg bør det vektlegges at det innenfor valdets område er store konflikter mellom elg og landbruksnæringen. I hht sett elg ser det ut til at det er en stabil elgstamme i området. Det noe forhøyete uttaket av dyr i forhold til tellende areal de siste to årene ser ikke ut til å ha påvirket elgstammens vekst da det vinteren 2011 oppsto store konflikter mellom elg og landbruksnæringen i området. Administrasjonen anbefaler med bakgrunn i vinterens problemer mellom elg og landbruksnæringen at det er forsvarlig å benytte 50 % regelen for dette valdet, jfr. forskriftens 6 og innstiller på tildeling av 5 dyr for elgjakta Elg er ikke en truet art i våre områder og uttak av elg i hht gjeldende regelverk vil ikke være i strid med naturmangfoldlovens intensjoner. Etter en samlet vurdering har en derfor kommet til at uttak av elg ikke vil ha negative konsekvenser for naturmangfoldet i området. Søknaden er vurdert i hht naturmangfoldlovens 8 12, jfr. 7. Hugo Thode Hansen Rådmann Jan-Inge Lakså Enhetsleder

22 Saksdokument Saksmappenr: 2011/2980 Saksbehandler: Mette Kinderås Arkivkode: K46 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Viltnemnda /8 TILDELING AV ELG VÅGEN-KILHUS ELGVALD Vedlegg: Sett elg for valdet Bestandsutvikling for valdet Andre saksdokumenter: (Ikke vedlagt) Øvrige dokumenter ligger i saksmappen. Ingress: Tildeling av fellingstillatelser for felling av elg i hht 15 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever, 22. mars 2002, nr 151. Det innstilles på tildeling av en totalkvote på 5 dyr for elgvaldet Vågen Kilhus i Rådmannens tilrådning: 1. I hht Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever av 22. mars 2002, 15 tildeles vald nr , Vågen - Kilhus i 2011 en kvote på totalt 5 elg. 2. Av totalkvoten tillates det felt: 2 kalv, 1 voksent hanndyr og 2 frie dyr. 3. Viltnemnda vil henstille valdet om å spare store okser. 4. Viltnemnda vil henstille valdet om å ta ut produktive dyr i nærheten av bebyggelse/vei for å unngå konflikter mellom elg og mennesker. Naturmangfoldlovens sentrale prinsipper kunnskapsgrunnlaget og miljørettslige prinsipper er lagt tilgrunn ved innvilgelse av søknaden, jfr. naturmangfoldloven 7. Vedtaket kan påklages innen tre uker i hht forvaltningsloven. Saksopplysninger Tildelingen vil bli gjort i hht Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever, 22. mars 2002, nr. 151, 15 målrettet avskytning, elg, alternativ b). Elgvaldet har i hht opplysninger i Sett elg rapport for valdet fra 2010 sett færre dyr enn i Det er i 2010 jaktet betydelig færre dager enn i Det ble sett noe mer elg pr. jegerdagsverk i 2010 enn i Det ble felt 100 % av tildelt kvote på 5 dyr. Det har ikke vært rapportert om vesentlige konflikter mellom elg og trafikk innenfor valdets område i 2010/2011. Elgvaldet har et tellende areal for tildeling av elg på dekar. Vurdering Elgvaldet er forholdsvis lite og en kan derfor ikke legge alt for stor vekt på rapportert Sett elg for valdet isolert sett. Det er sett færre dyr innenfor valdets område i 2010, noe som er en følge av at det er jaktet betydelig færre dager. Antall dyr sett pr. jegerdagsverk har økt noe fra 2009 til De øvrige tallene i hht Bestandsutvikling for valdet indikerer at det er en stabil elgstamme i valdets område.

23 Kommunen har i løpet av 2010/2011 rykket ut til elgvaldets område i forbindelse med påkjørsler av elg, men det ser ut til at trenden for konflikter mellom elg og trafikk ikke er økende i området. Det ble felt 100 % av tildelt kvote på 5 dyr i Ved tildeling av elg er det vektlagt at det er relativt få konflikter mellom elg og trafikk innenfor valdets område og at det i hht innsendte rapporter fra valdet ser ut til at det er en stabil elgstamme i området. Det er derfor ikke noe som tilsier at en bør benytte 50 % regelen i dette området for å øke eller redusere uttaket av dyr og det innstilles derfor til uttak av 5 dyr i hht tellende areal for tildeling av elg for valdet. Elg er ikke en truet art i våre områder og uttak av elg i hht gjeldende regelverk vil ikke være i strid med naturmangfoldlovens intensjoner. Etter en samlet vurdering har en derfor kommet til at uttak av elg ikke vil ha negative konsekvenser for naturmangfoldet i området. Søknaden er vurdert i hht naturmangfoldlovens 8 12, jfr. 7. Hugo Thode Hansen Rådmann Jan-Inge Lakså Enhetsleder

24 Saksdokument Saksmappenr: 2011/2015 Saksbehandler: Mette Kinderås Arkivkode: K46 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Viltnemnda /9 TILDELING AV ELG OLDRA-FORHAMN-ROGLA ELGVALD Vedlegg: Sett elg for valdet Bestandsutvikling for valdet Andre saksdokumenter: (Ikke vedlagt) Øvrige dokumenter ligger i saksmappen. Ingress: Tildeling av fellingstillatelser for felling av elg i hht 15 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever, 22. mars 2002, nr 151. Det innstilles på tildeling av en totalkvote på 5 dyr for elgvaldet Oldra Forhamn Rogla i Dette medfører bruk av 50 % regelen og dette begrunnes med bestandsutviklingen i området og grunneiernes bekymringer for den økte elgbestanden på øya Rogla. Rådmannens tilrådning: 1. I hht Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever av 22. mars 2002, 6 og 15 tildeles vald nr , Oldra Forhamn-Rogla i 2011 en kvote på totalt 5 elg. 2. Av totalkvoten tillates det felt: 2 kalv, 1 voksent hanndyr og 2 frie dyr. 3. Viltnemnda vil henstille valdet om å spare store okser. 4. Viltnemnda vil henstille valdet om å ta ut produktive hunndyr på Rogla for å redusere den økende elgstammen på øya og for å unngå framtidige konflikter mellom elg og mennesker på øya. Naturmangfoldlovens sentrale prinsipper kunnskapsgrunnlaget og miljørettslige prinsipper er lagt tilgrunn ved innvilgelse av søknaden, jfr. naturmangfoldloven 7. Vedtaket kan påklages innen tre uker i hht forvaltningsloven. Saksopplysninger Tildelingen vil bli gjort i hht Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever, 22. mars 2002, nr. 151, 15 målrettet avskytning, elg, alternativ b). Elgvaldet har i brev av bedt kommunen om en utvidelse av kvote for felling av elg for årets jakt. Dette begrunner de med at det er registrert en stor bestand av elg på Rogla. I følge grunneiere på Rogla er elgbestanden økende på Rogla. De mener at elgbestanden på øya er blitt så stor at den til tider er plagsom for grunneieren. Med denne bakgrunnen søker de å få tildelt en kvote på 6 dyr for elgjakta Elgvaldet har i hht opplysninger i Sett elg rapport for valdet fra 2010 sett noe flere dyr enn i 2009 og det er sett flere dyr pr. jegerdagsverk i 2010 enn tidligere år. Det var jaktet totalt 5 dager i 2010 og det ble felt 100 % av tildelt kvote på 4 dyr. Det har vært rapportert om noen problemer mellom elg og trafikk innenfor valdets område og kommunen har mottatt meldinger om at det er observert mye elg på Rogla. Elgvaldet har et tellende areal for tildeling av elg på dekar, noe som tilsier at elgvaldet kan tildeles maksimalt 5 dyr i hht gjeldende regelverk.

25 Vurdering Elgvaldet er lite og en kan derfor ikke legge alt for stor vekt på rapportert Sett elg for valdet isolert sett. Det er imidlertid sett et økende antall elg pr. jegerdagsverk noe som tyder på at elgstammen innenfor valdet og området er økende. Det er jaktet i 5 dager og det er felt 100 % av tildelt kvote. Dette indikerer også at det er mye elg i valdet. Alle dyrene som var tildelt i 2010 ble felt på Rogla. Viltnemnda har de senere årene tildelt flere dyr enn det tellende areal for valdet tilsier. Dette er gjort med bakgrunn i at tall fra Sett elg og tilbakemeldinger fra grunneiere på Rogla tyder på at det er en raskt voksende elgstamme i området. Viltnemnda har samtidig henstilt elgvaldet om å ta ut produktive kyr for å få redusert elgstammen på øya. Elgvaldet tok i 2010 oppfordringen fra viltnemnda og felte tre hunndyr (1 kalv, ku 1 1/2 år og ku 2 ½ år og eldre). Elgvaldet søker i 2011 om å få økt sin fellingskvote til 6 dyr. Dette er ikke mulig i henhold til gjeldende regelverk. Harstad kommune har et minsteareal for tildeling av elg på 5000 dekar og elgvaldet har et tellende areal for tildeling av elg på totalt dekar. Ved bruk av hjorteviltforskriftens 6 (50 %-regelen) er det maksimalt mulig å tildele valdet 5 dyr. Elgstammen på Rogla vil sannsynligvis fortsette å vokse dersom det ikke tas ut produksjonsdyr på øya. Det er i hht observasjoner gjort av kommunen ikke registrert beiteskader av et slikt omfang på øya at mattilgangen er redusert, men dette kan skje dersom utviklingen av den stasjonære elgstammen på øya fortsetter. Det er derfor behov for å ta ut produktive hunndyr for å få ned elgstammen på øya. Det er etter de rapportene som er sendt inn til Harstad kommune ikke registrert konflikter med elg i boligområdene i Kilbotn, så det ser ut til at dette problemet har avtatt i forhold til tidligere år. Det er registrert noen problemer mellom elg og trafikk innen for valdets områder i 2010/2011. Ved tildeling av elg bør det vektlegges at det er observert flere dyr pr. jegerdagsverk i valdet enn tidligere. Valdet tok oppfordringen fra viltnemnda under jakta i 2010 og felte produktive kyr, noe som på sikt vil føre til en reduksjon i elgstammen i området. Et forhøya uttak av dyr i en periode og fokus på å ta ut produktive kyr vil kunne føre til at elgstammen innenfor valdet kan få en størrelse som er tålelig både for grunneiere og for beitegrunnlaget. Det er imidlertid viktig å merke seg at dersom det bare tas ut elg på Rogla kan problemene mellom elg og trafikk/mennesker tas eg opp igjen i områdene i Kilbotn. Harstad kommune finner det forsvarlig å opprettholde en tildeling som krever bruk av 50 % regelen, jfr. forskriftens 6 og innstiller på tildeling av 5 dyr for elgjakta Viltnemnda vil på det sterkeste henstille valdet om å ta ut produktive hunndyr på Rogla. Elg er ikke en truet art i våre områder og uttak av elg i hht gjeldende regelverk vil ikke være i strid med naturmangfoldlovens intensjoner. Etter en samlet vurdering har en derfor kommet til at uttak av elg ikke vil ha negative konsekvenser for naturmangfoldet i området. Søknaden er vurdert i hht naturmangfoldlovens 8 12, jfr. 7. Hugo Thode Hansen Rådmann Jan-Inge Lakså Enhetsleder

26 Saksdokument Saksmappenr: 2011/2981 Saksbehandler: Mette Kinderås Arkivkode: K46 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Viltnemnda /10 TILDELING AV ELG KILA-BREIVIKA ELGVALD Vedlegg: Sett elg for valdet Bestandsutvikling for valdet Andre saksdokumenter: (Ikke vedlagt) Øvrige dokumenter ligger i saksmappen. Ingress: Tildeling av fellingstillatelse for felling av elg i hht 15 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever, 22. mars 2002, nr 151. Det innstilles på tildeling av en totalkvote på 1 dyr for elgvaldet Kila Breivika i Rådmannens tilrådning: 1. I hht Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever av 22. mars 2002, 15 tildeles vald nr , Kila - Breivika i 2011 en kvote på totalt 1 elg. 2. Av totalkvoten tillates det felt: 1 fritt dyr. Naturmangfoldlovens sentrale prinsipper kunnskapsgrunnlaget og miljørettslige prinsipper er lagt tilgrunn ved innvilgelse av søknaden, jfr. naturmangfoldloven 7. Vedtaket kan påklages innen tre uker i hht forvaltningsloven. Saksopplysninger Tildelingen vil bli gjort i hht Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever, 22. mars 2002 nr. 151, 15 målrettet avskytning, elg, alternativ b). Elgvaldet hadde i hht opplysninger i Sett elg rapportene fra 2010 sett 3 dyr under ordinær jakt. Det ble jaktet totalt 36 dager i 2010 og det ble felt 0 % av en tildelt kvote på 1 dyr. Kommunen har ved noen anledninger rykket ut i løpet av høst- og vinterhalvåret til elgvaldets områder i forbindelse med elg i boligfeltene. Elgvaldet ligger i nær tilknytning til store boligområder. Elgvaldet har et tellende areal for tildeling av elg på dekar. Vurdering Elgvaldet er lite og en kan derfor ikke legge alt for stor vekt på rapportert sett elg for valdet isolert. Det at det ble sett få elg innenfor elgvaldets grenser i 2010, til tross for at det ble jaktet i 36 dager er ganske urovekkende. Elgvaldet ligger tett inntil store boligområder og dette kan nok medføre at det er vanskelig å jakte i området og at elgen kan være urolig på grunn av stor menneskelig aktivitet i områdene. Elgvaldet har også en utforming som gjør det vanskelig å jakte på og en bør derfor vurdere om det er hensiktsmessig å slå seg sammen med tilgrensende elgvald for å få til en bedre utnyttelse av områdene i elgjakt sammenheng.

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 03.06.2011 Tidspunkt: 12:00 13:30 Møtested: Harstad Rådhus, Møterom ABY, rådhus 1A, 4. etg. Fra saksnr: 1 Til saksnr. 12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 05.09.2014 Møtested: Harstad Rådhus Møterom ABY R 1A Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG

BESTANDSPLAN FOR ELG BESTANDSPLAN FOR ELG VALD 015 STORVANN SYD og VALD 09 SANDTORG-HAUKEBØ-ÅRBOGEN og VALD 07-ELGVALD OLDRA-FORHAMN-ROGLA (SØNDRE HARSTAD DRIFTSPLANOMRÅDE) PERIODEN 2015 2019 (5 ÅR) VIDEREFØRING AV BESTANDSPLANER

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbåsen

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Viltnemnda Møtedato: Tidspunkt: 12:00-13:20 Møtested: Harstad Rådhus Møterom ABY - 4. etg. Fra saksnr: 2 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Viltnemnda Møtedato: Tidspunkt: 12:00-13:20 Møtested: Harstad Rådhus Møterom ABY - 4. etg. Fra saksnr: 2 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 13.06.2014 Tidspunkt: 12:00-13:20 Møtested: Harstad Rådhus Møterom ABY - 4. etg. Fra saksnr: 2 Til saksnr. 12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Lille Møtesal Møtedato: 11.06.2008 Tid: 1600 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 13.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus - Møterom ABY 4. etasje Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16. Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Viltnemda har møte. den kl. 08:30. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Viltnemda har møte. den kl. 08:30. i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Viltnemda har møte den 13.02.2017 kl. 08:30 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Ole Nordahl

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Ole Nordahl Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltutvalget Møtested: Rom 1, Kommunehuset Dato: 17.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Ole

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 24.04.2014 Vår Ref... ES-4376/14 Arkiv... K46 Saksnr... 14/695 Deres Ref... SAK 01/2014 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2013 Kommunen

Detaljer

Møteinnkalling. Viltnemnd. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00. Oppsummering av viltnemd-møte

Møteinnkalling. Viltnemnd. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00. Oppsummering av viltnemd-møte Møteinnkalling Viltnemnd Dato: 09.06.2016 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes snarest til leder Kenneth Norum tlf. 990 00 930. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja BESTANDSPLAN FOR ELG 2016-2019 LEIRFJORD ØST Administrasjonssjefens innstilling: Søknad

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 Vedtatt på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 18.04.2013 Vedtatt av Alvdal kommune Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Side 3 Side 4 Side

Detaljer

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Viltnemnd innkalles til møte på Rådhuset 03.05.2016 kl. 19:30-00:00 Vararepresentanter

Detaljer

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGS- OG FORVALTNINGSUTVALGET Møtested: Møterom 3. etasje Møtedato: 13.05.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 07 40 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT - 2017-2019 AVTALEPARTER: Bamble Kommune Rørholt Bestandsplanområde. BESTANDSPLANPERIODE: Bestandsplanen er utarbeidet for perioden 2017-2019 Skal være sendt kommunen innen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Jon-Håvar Haukland TVERRELVDALEN GRUNNEIERLAG - SØKNAD OM GODKJENNING AV ELGVALD

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Jon-Håvar Haukland TVERRELVDALEN GRUNNEIERLAG - SØKNAD OM GODKJENNING AV ELGVALD SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1454-5 Arkiv: K40 Saksbehandler: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: TVERRELVDALEN GRUNNEIERLAG - SØKNAD OM GODKJENNING AV ELGVALD Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 28.08.2015 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 13.05.2014 Møtested: Rådhus IA Møterom 4. etg. Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom Herredshuset 3 etg Dato: 05.06.2014 Tid: 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum Leder

Detaljer

«Hjortevilt 2012» 18. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning

«Hjortevilt 2012» 18. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning «Hjortevilt 2012» 18. april 2012 Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning Nasjonalt resultatmål «Alle bestander som kan høstes av planter og dyr i skog skal være forvaltet økosystembasert og høstet

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune

Elgforvaltning i Steigen kommune Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Værnes 1.11.2012 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Kunnskap, bestandsplaner, målsettinger, prosess,

Detaljer

Kommunal målsetning for elg- og hjorteforvaltning i Verran

Kommunal målsetning for elg- og hjorteforvaltning i Verran Kommunal målsetning for elg- og hjorteforvaltning i Verran 2016-2021 Vedtatt av Grønn Nemnd i Verran den 00.00.2016 Side 2 av 10 1. INNLEDNING Kommunal forvaltning skal ta hensyn til viltet og viltets

Detaljer

Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: Tid: 09:30

Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: Tid: 09:30 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: 16.06.2010 Tid: 09:30 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/465-2 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/465-2 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/465-2 Klageadgang: Ja BESTANDSPLAN FOR LEIRFJORD SØR I PERIODEN 2016,2017 OG 2018 Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/1361-1 Klageadgang: Ja Tildeling elg 2017 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt

Detaljer

Vi viser til høring av forslag til målsettinger for hjortevilt i Ås kommune. Deres ref. 14/00123

Vi viser til høring av forslag til målsettinger for hjortevilt i Ås kommune. Deres ref. 14/00123 Fra: Eli Moe Sendt: 29. oktober 2014 19:20 Til: Ås kommune Kopi: Ellen Hougsrud Emne: Målsetting for hjortevilt i Ås kommune - høring. Deres ref 14/00123 Vedlegg: 14-03776-1

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja TILDELING ELG 2016 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt etter

Detaljer

Følgende møtte: Gudbrand Engelien, Per Briskodden, Hans I. Gamst, Kari Bjørlien og Bjørg H. Rønningen. Fra administrasjonen møtte Einar Struksnæs.

Følgende møtte: Gudbrand Engelien, Per Briskodden, Hans I. Gamst, Kari Bjørlien og Bjørg H. Rønningen. Fra administrasjonen møtte Einar Struksnæs. Dato... 13.06.2017 Vår Ref... ES-6662/17 Arkiv... K46 Saksnr... 17/901 Deres Ref... REFERAT FRA MØTE I VILTNEMNDA 12.6.2017 Følgende møtte: Gudbrand Engelien, Per Briskodden, Hans I. Gamst, Kari Bjørlien

Detaljer

Mål og retningslinjer for det jaktbare viltet (viltforvaltningen) i Kongsvinger kommune

Mål og retningslinjer for det jaktbare viltet (viltforvaltningen) i Kongsvinger kommune KONGSVINGER KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Mål og retningslinjer for det jaktbare viltet (viltforvaltningen) i Kongsvinger kommune Foto av Per Rudi Vedtatt i Utvalg for teknikk 15. november 2005 STRATEGIDOKUMENT...1

Detaljer

MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE

MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Servicetorget Møtedato: 08.06.2011 Tid: Kl. 08.00 MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE Saksnr. Tittel 2/11 SAKER HJORTEVILTFORVALTNING 2011 TYNSET, den 17.06.2011 Asbjørn Strømseng

Detaljer

MØTEINNKALLING Viltnemnda

MØTEINNKALLING Viltnemnda Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Viltnemnda Dato: 06.07.2016 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2013/922-7 Saksbehandler: Ole Edvard Silderen,Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak

Detaljer

HOV, 16.06.2009. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/921 K46 PMN/PMN/ES

HOV, 16.06.2009. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/921 K46 PMN/PMN/ES Komité for viltsaker HOV, 16.06.2009 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/921 K46 PMN/PMN/ES REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ FOR VILTSAKER 15.06.2009 Følgende møtte: Erik Bjørnsveen, Tom Inge Jevnesveen,

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog kommune. Vedtatt i viltnemda. 05.03.2013 sak.06/13. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog Den kommunale forvaltningen av hjortevilt

Detaljer

SAKSFREMLEGG - HURUM Sak nr. 19/2014. Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 19/2014 Natur- og landbruksnemnda i Hurum 01.12.

SAKSFREMLEGG - HURUM Sak nr. 19/2014. Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 19/2014 Natur- og landbruksnemnda i Hurum 01.12. SAKSFREMLEGG - HURUM Sak nr. 19/2014 Saksmappe nr: 2013/3354 Arkiv: K46 Saksbehandler: Håkon Bergø Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 19/2014 Natur- og landbruksnemnda i Hurum 01.12.2014 Kommunale

Detaljer

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN I SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR 2016-2017 - 2018 INNLEDNING Planen er bygget på føringer gitt av Miljøvern- og Landbruksdepartementet for norsk hjorteviltforvaltning

Detaljer

Målsettinger for utviklingen av hjortevilt i Ås kommune. Saksbehandler: Morten Lysø Saksnr.: 14/02229-8

Målsettinger for utviklingen av hjortevilt i Ås kommune. Saksbehandler: Morten Lysø Saksnr.: 14/02229-8 Ås kommune Målsettinger for utviklingen av hjortevilt i Ås kommune Saksbehandler: Morten Lysø Saksnr.: 14/02229-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 19.08.2015 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2014/215-7 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Bestandsplaner for hjortevilt i Tydal, 2014-2016

Detaljer

BESTANDSPLAN ELG 2015-19

BESTANDSPLAN ELG 2015-19 BESTANDSPLAN ELG 2015-19 Foto: Arnold Hamstad TRONDHEIM STORVILTVALD FORORD Bestandsplanen for årene 2015-19 er den 3. femårsplanen for elg som Trondheim Viltråd har utarbeidet etter at prinsippene om

Detaljer

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Evt. forfall meldes til utvalgssekretær Arne Ramdal, tlf eller e-post:

Evt. forfall meldes til utvalgssekretær Arne Ramdal, tlf eller e-post: Levanger kommune Møteinnkalling Viltnemnda i Levanger. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: 15.06.2015 Tid: 09:30 Evt. forfall

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning Dato... 07.06.2016 Vår Ref... ES-6361/16 Arkiv... K46 Saksnr... 16/956 Deres Ref... SAK 004/2016 - FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2016

Detaljer

GRUNNEIERSTYRT HJORTEVILTFORVALTNING I TRONDHEIM KOMMUNE AV ARNOLD HAMSTAD. Foto Arnold Hamstad

GRUNNEIERSTYRT HJORTEVILTFORVALTNING I TRONDHEIM KOMMUNE AV ARNOLD HAMSTAD. Foto Arnold Hamstad GRUNNEIERSTYRT HJORTEVILTFORVALTNING I TRONDHEIM KOMMUNE AV ARNOLD HAMSTAD Foto Arnold Hamstad UTGANGSPUNKTET FOR GRUNNEIERNES ENGASJEMENT I HJORTEVILTFORVALTNINGEN ER NEDFELT I VILTLOVEN Foto Arnold Hamstad

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 MINSTEAREAL ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar. Ny forskrift

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 VINJE STORVILTOMRÅDE - REVISJON AV DRIFTSPLAN FOR DRIFTSPLANOMRÅDE 2 Ferdigbehandles i: Viltnemnda Saksdokumenter: Forslag til

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM Viltnemnda i Askim Deres ref.: Vår ref.: Dato: 03/275-137/FA-K40/JGW 20.12.2012 PROTOKOLL FRA VILTNEMNDA I ASKIM 12.12.2012 Sted: Fossum gård. Tidspunkt: 18.00

Detaljer

Trøgstad kommune Viltnemnd

Trøgstad kommune Viltnemnd INNKALLING/SAKSLISTE TIL VILTNEMNDSMØTE Tidspunkt: 19. mars 2013 kl. 18.30 Sted: Skjønnhaug, Trøgstad kommunehus Deltakere: Ellers møter: Ta med: Torbjørn Tveter, Henning Holtet, Kjetil Risebråthe, Jon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 ENDRING AV MINSTEAREAL FOR ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar,

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 05.06.2013 Vår Ref... ES-6124/13 Arkiv... K46 Saksnr... 13/818 Deres Ref... SAK 004/2013 - FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR TIL VALD

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 02.06.2015 Vår Ref... ES-6029/15 Arkiv... K46 Saksnr... 15/866 Deres Ref... SAK 004/2015 FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2015 Forslag

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 19/12 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 20:00 21.30 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbaasen og Mai

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset Hemne kommune MØTEPROTOKOLL Viltnemnda Møtested: Møterommet i Lidalsbygget Møtedato: 28.06.2006 Fra kl.: 19.00 Til kl.: 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING TID: 13.05.2008 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE Utvikling. Møteinnkalling. Utvalg: VILTNEMD Møtested: Møtedato: 28.04.2014 Tidspunkt: 19:00-21:00

RØMSKOG KOMMUNE Utvikling. Møteinnkalling. Utvalg: VILTNEMD Møtested: Møtedato: 28.04.2014 Tidspunkt: 19:00-21:00 Utvikling Møteinnkalling Utvalg: VILTNEMD Møtested: Møtedato: 28.04.2014 Tidspunkt: 19:00-21:00 Forfall meldes på tlf. 69859177 eller postmottak@romskog.kommune.no, administrasjonen sørger for innkalling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: K46 Arkivsaksnr: 2015/9-26 Saksbehandler: Unni Killi Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Tildeling av fellingstillatelser hjortevilt - 2015

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 10/629 K46 PMN/PMN/ES

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 10/629 K46 PMN/PMN/ES Komité for viltsaker MØTEINNKALLING HOV, 15.04.2010 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 10/629 K46 PMN/PMN/ES MØTE I KOMITÉ FOR VILTSAKER 19.04.2010 Det vises til epost 14.04 og innkalles med dette

Detaljer

KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELGFORVALTNING I NOTODDEN

KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELGFORVALTNING I NOTODDEN KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELGFORVALTNING I NOTODDEN PLAN FOR PERIODEN 2007 2009 Vedtatt av Vilt- og fiskeutvalget i Notodden den 26/02-2007 i sak 03/07. Innhold: 1. FORORD 2. INNLEDNING 3. OVERORDNA RAMMER

Detaljer

Jaktorganisering - hjorteviltforskrift

Jaktorganisering - hjorteviltforskrift Jaktorganisering - hjorteviltforskrift Viltfaglig møte - Bamble 30.09.2013 Ole B. Bårnes Telemark fylkeskommune Alle tegninger: Oscar Jansen (Viltforvaltning, Storaas & Punsvik) Bilder: Ole B. Bårnes Bestandsvurdering

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Kommunal målsetting for elgforvaltning. (Høringsutkast)

Kommunal målsetting for elgforvaltning. (Høringsutkast) Kommunal målsetting for elgforvaltning. (Høringsutkast) Bardu kommune forvaltningsområde. Kommunal målsetting for elgforvaltning 2013-2015. Side 1 Innhold Bakgrunn... 3 Historikk... 3 Organisering... 4

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 46 31, v/ Svein Erik Lund.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 46 31, v/ Svein Erik Lund. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 16 17/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 20.08.2008 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 3 etg Herredhuset i Verdal, Verdal Dato: 16.06.2011 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Henrik

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 19:00

Møteinnkalling. Side1. Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 19:00 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 16.06.2014 Tid: 19:00 Forfall meldes til kommunens ekspedisjon på tlf. 37 17 02 00, post@vegarshei.kommune.no, eller sms

Detaljer

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR. 2010, 2011 og 2012

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR. 2010, 2011 og 2012 PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN I SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR 2010, 2011 og 2012 INNLEDNING Planen er bygget på føringer gitt av Miljøvern- og Landbruksdepartementet for norsk hjorteviltforvaltning

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2013/3149-3 Saksbehandler: Stian Almestad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Bestandsplan for elg og hjort 2013-2015 Skjelstadmark

Detaljer

Levanger Viltnemd Møtebok

Levanger Viltnemd Møtebok Levanger Viltnemd Møtebok Tid: 30 april. 2003 Kl: 0900 11.30 Sted: Rådhuset, rom 1068 Følgende møtte Henrik Alstad, leder Eva S. Brøndbo, medlem Torbjørn Sirum, nestleder Einar Svee, 1. varamedlem Elin

Detaljer

Forfall meldes på tlf til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Marker rådhus, formannskapsrommet Møtedato: 07.04.2016 Tidspunkt: 18:30-00:00 Forfall meldes på tlf 69810500 til Ann Kristin Halvorsrud, som sørger for innkalling

Detaljer

Øvre Sunndal Hjorteviltlag

Øvre Sunndal Hjorteviltlag Øvre Sunndal Hjorteviltlag Forvaltningsplan (bestandsplan) Utkast 30.03.2007 Innhold: FORVALTNINGSPLAN... 3 HVILKE EIENDOMMER AVTALEN OMFATTER:... 3 PLANPERIODE... 3 HOVEDMÅL... 3 MÅL FOR HJORT... 3 MÅL

Detaljer

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Vald nr Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 1 126.868

Detaljer

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN 2012-2014 1. FORORD Denne 3-års planen er en forlengelse av driftsplanen, og de endringer som er gjort,

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

' 'r. Leirfjord Vest. Planperioden settes til 5 år f.o.m høsten 2015 t.o.m høsten 2019.

' 'r. Leirfjord Vest. Planperioden settes til 5 år f.o.m høsten 2015 t.o.m høsten 2019. Driftsplan forelgforvaltning j " " i /5/W ' 'r Leirfjord Vest F'- 'FA H å {.2 i 1. Bakgrunn ' i LW Driftsplanen er utarbeidet på grunnlag av lov av 29.05.1981 om viltet og forskrift av 15.02.2012 om forvaltning

Detaljer

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset 1 MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015 Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset I Bakgrunn Bakgrunnen for denne planen er dels de foregående planene for Mittetdalen viltiag, dels

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING TID: 19.05.2009 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Terje Skriudalen.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Terje Skriudalen. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01-05 / 2015 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 19:00 21.00 Følgende medlemmer møtte: Mai Reidun Nørstebø, Vebjørn Enertvedt

Detaljer

Revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt. Erik Lund, DN

Revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt. Erik Lund, DN Revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Erik Lund, DN Hvorfor skal vi revidere? Vi har jo verdens beste forvaltning av hjortevilt! (Hafjell 2002) For fortsatt å være i tetsjiktet - kreves at

Detaljer

MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE VALDSTRUKTUR FOR JAKT PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR I TOLGA KOMMUNE

MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE VALDSTRUKTUR FOR JAKT PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR I TOLGA KOMMUNE Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: 01.06.2015 Tid: 19:30-21:30 MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE Saksnr. 13/15 14/15 15/15 Tittel VALDSTRUKTUR FOR JAKT PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR I TOLGA KOMMUNE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 16 18/2008 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 22.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 16 18/2008 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 22. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 16 18/2008 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 20.08.2008 Tidspunkt: 20:00 22.00 Følgende medlemmer møtte: Mai Reidun Nørstebø, Terje Skriudalen,

Detaljer

Forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forskrift om forvaltning av hjortevilt Forskrift om forvaltning av hjortevilt Dato FOR- 2016-01- 08-12

Detaljer

MØTEINNKALLING Viltnemnda

MØTEINNKALLING Viltnemnda Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Viltnemnda Dato: 10.11.2016 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20

Detaljer

REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE. Sist revidert

REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE. Sist revidert REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE Sist revidert 06.03.2017 INNHOLD Innledning...2 Lovgrunnlag...2 DEFINISJONER...2 Målsetning...3 Retningslinjer...3 Effektive

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Viltnemd Møtested: Kommunehuset, gamle spisesal Møtedato: 29.03.2016 Tidspunkt: 20.00

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Viltnemd Møtested: Kommunehuset, gamle spisesal Møtedato: 29.03.2016 Tidspunkt: 20.00 RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Viltnemd Møtested: Kommunehuset, gamle spisesal Møtedato: 29.03.2016 Tidspunkt: 20.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder John Sigmund Moen Nestleder Hilde Rasmussen

Detaljer

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning Arkivsak. Nr.: 2017/753-4 Saksbehandler: Bjørn Ingolf Bakkhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 06.06.2016 Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar

Detaljer

Forvaltningsplan for hjortevilt.

Forvaltningsplan for hjortevilt. Forvaltningsplan for hjortevilt. Lurøy kommune 2017-2021 Vedtatt av... den dd.mm.åååå Utbygging- og næringsetaten: 750 91 600 Epost: utbygg@luroy.kommune.no Side 1 Innledning I forskrift om forvaltning

Detaljer

Saksbehandler: spesialkonsulent Jan Jansen / rådgiver natur og miljø Kari-Anne Steffensen Gorset

Saksbehandler: spesialkonsulent Jan Jansen / rådgiver natur og miljø Kari-Anne Steffensen Gorset Arkivsaksnr.: 16/2558 Lnr.: 23165/16 Ark.: K4 Saksbehandler: spesialkonsulent Jan Jansen / rådgiver natur og miljø Kari-Anne Steffensen Gorset Forskrift om adgang til jakt etter hjort i Lunner kommune

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll SAKSLISTE:

Lier kommune. Møteprotokoll SAKSLISTE: Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Natur- og landbruksnemnda i Hurum Møtested Rådhuset Sætre, Formannskapssalen Dato: 12.06.2017 Tidspunkt: 17:00 - Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Hans

Detaljer

Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks: 1 2 3 4 5 6 7 8 LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: FORMANNSKAP 08.06.11 Sak nr. Tittel: 29/11 Godkjenning av bestandsplan for rådyr tildeling av kvote Votering: Rådmannens innstilling

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:30. Møterom 3, Storgata 7, (Wielgården)

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:30. Møterom 3, Storgata 7, (Wielgården) Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.02.2016 Tidspunkt: 16:30 Vilt- og innlandsfiskenemnda Møterom 3, Storgata 7, (Wielgården) Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00. Store møterom, Fayegården

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00. Store møterom, Fayegården Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 16:00 Vilt- og innlandsfiskenemnda Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr 2010-2012 Bilde finn et høvelig bilde. Område: VARGHIET SKOGER A/S 1 BESTANDSPLAN MED AVSKYTNINGSAVTALER. Innhold: side Forside 1 Innhold, definisjoner

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Fagnemnd for utmark /13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Fagnemnd for utmark /13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 13/00429-2 Arkivkode. --- Saksbehandler Erik Selander Jensen Saksgang Møtedato Saknr 1 Fagnemnd for utmark 21.03.2013 09/13 Fastsettelse av minsteareal for

Detaljer

"FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018".

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018. "FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018". Vedtatt i plan- og miljøstyret 10.01.2014. Kommunens rolle i viltforvaltningen: Ivareta viltinteressene som en viktig del av det biologiske mangfoldet

Detaljer

Høring av forslag til endring av forskrift om minsteareal for hjortevilt og bever -

Høring av forslag til endring av forskrift om minsteareal for hjortevilt og bever - Mottakerliste Offentlig høring Deres dato: Vår dato: 20.03.2014 Saksbehandler: Ole Martin Aanonsen Deres ref: Vår ref: 14/930-1 Oppgis ved svar. Avdeling: Miljø og samferdsel K1- Høring av forslag til

Detaljer

Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden

Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden Forslag til revidering av: Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden 2017-2022 Versjon 06.06.2017 Den kommunale forvaltningen av hjorteviltet bygger på naturmangfoldloven og

Detaljer

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2010 2012 Mai 2010 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer