SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning"

Transkript

1 SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato Vår Ref... ES-6171/14 Arkiv... K46 Saksnr... 14/942 Deres Ref... REFERAT FRA MØTE I VILTNEMNDA Følgende møtte: Tom Inge Jevnesveen, Lars Nybakke, Endre Granum og Erik Bjørnsveen. Forfall: Kari Bjørlien Fra administrasjonen møtte Einar Struksnæs Møtet startet kl og ble hevet kl SAK 002/2014 FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2014 Forslag til vedtak: Med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt 9, 18, 21, 23 og 25 fastsatt av Miljødepartementet med hjemmel i Viltloven og etter gjeldende delegeringsfullmakter, gir Viltnemnda fellingstillatelse på elg, hjort og rådyr i tråd med administrasjonens forslag. Viltnemnda gir administrasjonen fullmakt til å skrive ut fellingstillatelser til det enkelte vald i tråd med dette. Sammen med fellingstillatelsene presiseres følgende: Ved fellingstillatelse i form av målrettet avskytingsprofil kan kalv felles i stedet for voksne dyr. Jaktresultatet fordelt på kjønn og alder skal rapporteres innen 10 dager etter jaktas slutt. Fellingsavgift blir innkrevd av kommunen på grunnlag av fellingsrapport og er som følger: Voksen Kalv Elg 465,- 270,- Hjort 350,- 210,- Sett elg skjema skal benyttes og det skal føres daglig. Viltnemnda legger til grunn at konklusjonene fra samarbeidsmøte med bestandsplanområdene, jf. referat følges opp og forutsetter at vald med godkjent bestandsplan for elg rapporterer til kommunen hvilken tildeling som er foretatt til jaktlagene i forkant av jakta. Kontroll av fellingsresultat for vald uten bestandsplan skal skje ved fremvisning av hode til representant for Søndre Land Viltlag. Ta kontakt med sekretær Torger Granum på tlf for hodekontroll. Behandling Enstemmig som forslaget. Adresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnummer: Hovsbakken 1, 2860 Hov

2 2 Vedtak Med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt 9, 18, 21, 23 og 25 fastsatt av Miljødepartementet med hjemmel i Viltloven og etter gjeldende delegeringsfullmakter, gir Viltnemnda fellingstillatelse på elg, hjort og rådyr i tråd med administrasjonens forslag. Viltnemnda gir administrasjonen fullmakt til å skrive ut fellingstillatelser til det enkelte vald i tråd med dette. Sammen med fellingstillatelsene presiseres følgende: Ved fellingstillatelse i form av målrettet avskytingsprofil kan kalv felles i stedet for voksne dyr. Jaktresultatet fordelt på kjønn og alder skal rapporteres innen 10 dager etter jaktas slutt. Fellingsavgift blir innkrevd av kommunen på grunnlag av fellingsrapport og er som følger: Voksen Kalv Elg 465,- 270,- Hjort 350,- 210,- Sett elg skjema skal benyttes og det skal føres daglig. Viltnemnda legger til grunn at konklusjonene fra samarbeidsmøte med bestandsplanområdene, jf. referat følges opp og forutsetter at vald med godkjent bestandsplan for elg rapporterer til kommunen hvilken tildeling som er foretatt til jaktlagene i forkant av jakta. Kontroll av fellingsresultat for vald uten bestandsplan skal skje ved fremvisning av hode til representant for Søndre Land Viltlag. Ta kontakt med sekretær Torger Granum på tlf for hodekontroll. Bakgrunn Kommunen skal tildele fellingstillatelser på hjortevilt til godkjente vald for slik jakt. Valdene Søndre Land Viltlag, Fluberg Vestre og Fluberg Østre Bestandsplanområde har 5 årig bestandsplan for elg som ble godkjent i 2012 for hele bestandsplanperioden. Søndre Land Viltlag har også godkjent 5 årig bestandsplan også for hjort. Hjemmel for kommunens behandling og tildeling av fellingstillatelser for hjortevilt ligger i forskrift om forvaltning av hjortevilt, fastsatt av Miljøverndepartementet med hjemmel i Viltloven. Søndre Land kommune skal tildele fellingstillatelser for elg, hjort og rådyr til godkjente vald innen for jaktåret Tildeling av elg, hjort og rådyr til godkjente vald uten bestandsplan skal skje etter hjorteviltforskriftens 18 og 21 uten etter særskilt søknad. Det innebærer at kommunen skal pålegge rettet avskyting ved å fordele fellingskvoten på et bestemt antall av definerte kjønnsog aldersgrupper. Fellingstillatelsen skal da være utfylt slik: For elg: Kalv ( ½ år), voksne hunndyr (1 ½ år og eldre) og voksne hanndyr (1 ½ år og eldre)

3 3 For hjort: Kalv ( ½ år), voksne hunndyr (1 ½ år og eldre), spissbukk og voksne hanndyr (2 ½ år og eldre) Kommunen kan ikke pålegge målrettet avskyting av rådyr ved å fordele fellingskvoten på definerte kjønns- og aldersgrupper. Etter hjorteviltforskriftens 23 kan kommunen etter søknad gi tillatelse til kvotefri avskyting på rådyr i vald eller bestandsplanområder som er større enn 20 ganger minstearealet, eller minst daa. Gjeldende minsteareal i kommunen: Elg: daa Hjort: daa 500 daa Kommunens kan fravike minstearealet med %, jf. hjorteviltforskriftens 9. Avskytingsplanene i vald med bestandsplan bygger på kommunale målsettinger for elgstammen der hovedfokus og beskrankning for tiden er beiteskader og beitetrykket på skog basert på beiteundersøkelser, trafikkpåkjørsler og utviklingen av elgbestandens produktivitet og kondisjon. Det er et omforent mål å styre etter en bestandsstørrelse for elg tilsvarende 0,2 sette dyr pr dv. Det er gjennomført samarbeidsmøte mellom grunneierlagene og Viltnemnda om konkrete tilpasninger innenfor bestandsplanenes rammer for å nå omforente bestandsmål. Vurderingene og målsettingene som er lagt til grunn for bestandsplanområdene må også være førende for tildeling av elg til (små) vald uten bestandsplan. Mindre vald bør over tid dessuten tildeles en kvote som gir en balansert kjønns- og aldersfordeling. Kommunen har ikke mottatt melding om endringer i valdstruktur for inneværende jaktår. Statusbeskrivelse og forslag Søndre Land Viltlag Valdansvarlig representant: Paul Flatlien Tellende areal: Østsiden daa Vestsiden daa Elg og hjort er tildelt i form av godkjent 5 årig plan i 2012 Plan for Østsiden 2014: min. 59 felte elg, maks 80 elg (2 150 daa pr dyr) I henhold til samarbeidsmøte aksepterer kommunen at nedre grense settes til 57 dyr, men henstiller likevel til at valdet tilstreber et fellingsresultat innenfor planens rammer. Fellingsresultatet kan også bedres ved å differensiere tildelingen mellom jaktsonene i større grad i forhold til lokale tetthetsvariasjoner. Plan for Vestsiden 2014: min 94 felte elg, maks 120 elg (1 960 daa pr tildelt dyr) Uttaket bør for 2014 ligge i nærheten av øvre ramme på bakgrunn av sterk bestandsvekst siste år og lavere jaktuttak enn planens nedre ramme tilsier foregående to år. Fellingsresultatet kan

4 også bedres ved å differensiere tildelingen mellom jaktsonene i større grad i forhold til lokale tetthetsvariasjoner Plan for Hjort 2014 (hele SLV): min. 3 hjort, maks 18 hjort ( daa pr tildelt dyr) Forslag 2014: kvotefri avskyting Fluberg Østre bestandsplanområde Valdansvarlig representant: Steinar Fretheim Tellende areal: daa Elg er tildelt i form av godkjent 5 årig plan i 2012 Plan for 2014: min 27 elg, maks 36 dyr (1 393 daa pr tildelt dyr) Det legges opp til om lag samme avskyting som i 2013 da det ble felt 38 dyr. Det er ønskelig å praktisere utvidet jakt ved behov. Hjort: Tildelt 2013: 10 dyr, felt 7 Grunneierlaget mener det er utfordrende å fordele kommunens tildeling av hjort fordelt på kjønn og alder ut igjen til jaktlagene som en utfordrende modell og ønsker å sette ned minstearealet for å kunne utarbeide bestandsplan for hjort. Dette er ikke mulig for inneværende år, men et avhjelpende tiltak er å fravike minstearealet slik hjorteviltforskriftens 9 hjemler. Forslag 2014: 20 hjort 20 dyr fordelt på 4 kalv, 8 hanndyr over 1,5 år og 8 hunndyr over 1,5 år Tildelt 2012: 35 dyr, felt 7 Forslag 2014: 35 frie dyr Fluberg Vestre Grunneierlag Valdansvarlig representant: Lars W. Grøholt Tellende areal: daa Elg er tildelt i form av godkjent 5 årig plan i 2012 Plan for 2014: Min 35 elg, maks 60 elg (1 605 daa pr tildelt dyr) Det legges opp til et uttak på minst 60 dyr som det vil være rom for siden det er tatt ut færre dyr enn planen tilsier foregående år. Det planlegges også for større variasjon og fleksibilitet i tildelingen for å øke fellingsresultatet. Det er ønskelig å praktisere utvidet jakt ved behov. Hjort: Tildelt 2013: 19 dyr, felt 2 dyr Forslag 2014: 19 dyr fordelt på 4 kalv, 7 hanndyr over 1,5 år og 8 hunndyr over 1,5 år Tildelt2013 kvotefri, felt 0 Forslag 2014: kvotefri avskyting 4

5 5 Nordre Hov og Lausgarda grunneierlag Valdansvarlig representant: Bjørg Haugen Rønningen Tellende areal elg: daa Tellende areal rådyr daa Elg: Tildelt 2013: 2 dyr fordelt på kalv og okse, felt 1 okse Forslag 2014: 2 dyr fordel på ku og okse (1 761 daa pr tildelt dyr) Tildelt 2013: 5 dyr, felt 2 Forslag 2014: 5 frie dyr Landåsskogene DA Valdansvarlig representant: Haagen Bach Tellende areal: daa Elg: Tildelt 2013: 15 dyr, felt 6 Forslag 2014: 15 dyr fordelt på 5 kalv, 5 hunndyr og 5 hanndyr (1 430 daa pr tildelt dyr) Hjort: Tildelt 2013: 4 dyr, felt 0 Forslag 2014: 4 dyr fordelt på 1 kalv, 1 hanndyr og 2 hunndyr Tildelt 2013: 5 dyr, felt 0 Forslag 2014: 5 dyr Lien Skog Valdansvarlig representant: Øystein Vaa Lien Tellende areal: daa Elg: Tildelt 2013: 3 dyr, felt 3 Forslag 2014: 3 dyr fordelt på kalv, ku og okse (1 326 daa pr tildelt dyr). Tildelt 2013: 3 dyr, felt 0 Forslag 2014: 3 frie dyr. Fuglerud og Skjærsjøen skog Valdansvarlig representant: Hans Peter Lomsdalen Tellende areal: daa Elg: Tildelt 2013: 3 dyr, felt 3 dyr

6 6 Forslag 2014: 3 dyr fordelt på kalv, ku og okse (1 723 daa pr tildelt dyr) Hjort: Tildelt 2013: 1 dyr (voksent hunndyr), felt 0 Forslag 2014: 1 voksent hunndyr Tildelt 2013: 5 dyr, felt 0 Forslag 2014: 5 frie dyr Hornsvaldet Valdansvarlig representant: Øyvind Torget Tellende areal: daa Elg: Tildelt 2013: 2 dyr, felt 0 dyr Forslag 2014: 2 dyr fordelt på kalv og ku (1 900 daa pr tildelt dyr) Tildelt 2013: 3 dyr, felt 0 Forslag 2014: 3 frie dyr Følgende betingelser for fellingstillatelsene gjelder: Ved fellingstillatelse i form av målrettet avskytingsprofil kan kalv felles i stedet for voksne dyr. Jaktresultatet fordelt på kjønn og alder skal rapporteres innen 10 dager etter jaktas slutt. Fellingsavgift blir innkrevd av kommunen på grunnlag av fellingsrapport og er som følger: Voksen Kalv Elg 465,- 270,- Hjort 350,- 210,- Sett elg skjema skal benyttes og det skal føres daglig. Viltnemnda legger til grunn at konklusjonene fra samarbeidsmøte med bestandsplanområdene, jf. referat følges opp og forutsetter at vald med godkjent bestandsplan for elg rapporterer til kommunen hvilken tildeling som er foretatt til jaktlagene i forkant av jakta. Kontroll av fellingsresultat for vald uten bestandsplan skal skje ved fremvisning av hode til representant for Søndre Land Viltlag. Ta kontakt med sekretær Torger Granum på tlf

7 7 SAK 003/ ENDRING AV MINSTEAREAL FOR HJORT I FLUBERG Forslag til vedtak Med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt 8, fastsatt av Miljøverndepartementet i medhold av Viltloven, anbefaler Viltnemnda å endre minsteareal for hjort i gamle Fluberg kommune til daa, mens minstearealet for resten av kommunen beholdes uendret. Minsteareal for elg og rådyr beholdes uendret, dvs henholdsvis daa og 500 daa for hele kommunen. Endringen gjøres gjeldende fra og med Endringsforslaget oversendes kommunestyret for endelig behandling. Behandling Enstemmig som forslaget Vedtak Med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt 8, fastsatt av Miljøverndepartementet i medhold av Viltloven, anbefaler Viltnemnda å endre minsteareal for hjort i gamle Fluberg kommune til daa, mens minstearealet for resten av kommunen beholdes uendret. Minsteareal for elg og rådyr beholdes uendret, dvs henholdsvis daa og 500 daa for hele kommunen. Endringen gjøres gjeldende fra og med Endringsforslaget oversendes kommunestyret for endelig behandling. Bakgrunn Fluberg Østre Grunneierlag har i brev datert søkt om å endre minstearealet for hjort fra daa til daa. Grunneierlaget samarbeider med valdene Landåsbygda grunneierlag og Tommy Karlsson mfl et bestandsplanområde på drøye daa. Grunneierlaget ønsker å utarbeide bestandsplan for hjort, men kravet for å kunne utarbeide slik plan er at arealet tilsvarer minst 20 ganger minstearealet, dvs daa. Ved å redusere minstearealet til daa reduseres arealkravet til daa. Bakgrunnen for ønsket om å utarbeide bestandsplan er å kunne ha større fleksibilitet i forhold til uttak av hjort innenfor planperioden. Siste tre års jakt med egne hjortejaktlag i tillegg til felling av hjort under ordinær elgjakt synes å vise at fellingsprosenten kan økes med en bestandsplan. Det vises til at Nordre Land kommune som grunneierlaget grenser mot, har redusert minstearealet til daa. Krav og hensyn Prosedyrer for endring av minsteareal er hjemlet i forskrift om forvaltning av hjortevilt, fastsatt av Miljøverndepartementet i medhold av viltloven. I henhold til forskriftens 8 fastsetter kommunen minstearealet for elg, hjort og rådyr i en forskrift. Forslag om endring skal fremmes innen 1.mars og fastsettes av kommunen innen 15. april. Fastsettelse og endringer av minsteareal for hjortevilt er ikke delegert, og vedtas av kommunestyret, jf. delegeringsreglement vedtatt av kommunestyret.

8 8 Før fastsetting av minstearealet skal kommunen vurdere følgende: Kommunens målsetting i hjorteviltforvaltningen Beiteforholdene og artens livsvilkår ellers, herunder sesongtrekk Skadesituasjonen i landbruket, både jord-, hage- og skogbruk Viltpåkjørsler langs vei (og jernbane) samt annen irregulær avgang siste tre år Bestandens tetthet/størrelse og sammensetning, hovedsakelig basert på jaktstatistikk, Sett hjort-data og andre opplysninger om bestandsutviklingen for vedkommende art i kommunen. Før kommunen kan fastsette forskrift skal berørte interesser gis anledning til å uttale seg, jf. forvaltningslovens 37. Fastsetting av minstearealet er det viktigste virkemiddel i reguleringen av bestandsstørrelsen og bør samordnes med øvrige virkemidler for å nå målet i hjorteviltforvaltningen. Andre virkemidler er fravik av minstearealet med pluss/minus 50 %, bestandsplanlegging og skadefelling. Vurdering I kommunens overordnede målsetting for hjortevilt fra 2012 heter det om hjort: Hjortestammen er i sterk vekst på Østlandet og over noe tid registreres og felles noe mer hjort også hos oss. I Søndre Land er det ikke ønskelig å øke hjortestammen utover dagens bestandsnivå. Dette er primært begrunnet i nedslitte beiter forårsaket av elg, selv om beitepreferansene for elg og hjort til dels er forskjellige. Det er et mål at rettighetshaverne profesjonaliserer hjortejakta gjennom hensiktsmessig organisering og jaktutøvelse, gjerne på tvers av dagens jaktfeltstrukturer, samt ved å registrere jaktstatistikk. Siste års jaktstatistikk: Det er ikke innsamlet og systematisert Sett hjort data som grunnlag for å studere veksten i stammen nærmere. Inntrykket er likevel at det er en klar vekst slik som også indirekte går frem av fellingsstatistikken. Dagens bestandssituasjon preges av en bestand i sakte, men sikker oppbygging. Bestanden er fortsatt ikke stor, men den kjennetegnes av klumpvis fordeling som varierer noe geografisk fra år til år. Det medfører utfordringer i å utarbeide fornuftige og presise avskytingsmodeller, og at det er klart behov for å kunne ha en romslig og fleksibel tildelingspraksis. Tidligere praktiserte kommunen fri tildeling av hjort, men ble for noen år siden gjort oppmerksom på at hjorteviltforskriften ikke hjemler slik praksis. Totalt sett gir et minsteareal på daa tilstrekkelig med fellingstillatelser i kommunen, men regler om at fellingstillatelsene må være spesifisert på kjønn og alder, skaper utfordringer for grunneierlagene når disse skal dele kvoten ut videre til jaktlagene. Søndre Land Viltlag har

9 9 stort nok arealgrunnlag til å utarbeide bestandsplan, mens Fluberg Østre og Vestre ikke har nok areal. Utover noen bestemte områder som i Odnes og Lomsdalen har en ikke inntrykk av at hjorten gjør vesentlig skade på skog. Derimot er det noe skade på innmark, eng og på rundballer. I nåværende situasjon synes utfordringene først og fremst å være knyttet til å profesjonalisere hjortejakta. En har inntrykk av dette er en utfordring grunneierlagene og jegerne er i ferd med å ta tak i. Å opprettholde et forholdsvis høyt minsteareal på hjort kan også betraktes som et virkemiddel for at grunneierlagene skal finne det hensiktsmessig å opprette egne jaktlag for hjort med jaktsoner som er vesentlige større enn elgjaktsonene. Det ville kanskje gi tilstrekkelig fleksibilitet og like godt handlingsrom som en bestandsplan gir i jaktutøvelsen. På den andre siden vil det å bruke de juridiske virkemidlene i viltforvaltningen på denne måten være svært inngripende i forhold til rettighetshavernes frihet til selv å organisere og dele inn valdet etter lokale behov og forutsetninger. Et alternativ for forvaltningen kan være å redusere minstearealet for å kunne tildele flere hjort. Dersom minstearealet reduseres til daa kan antallet fellingstillatelser fordobles. Samtidig vil også arealkravet for å kunne utarbeide bestandsplan senkes fra daa til daa. Det vurderes som hensiktsmessig med en bestandsplanbasert hjorteforvaltning der tildelingen fra kommunens side skjer som frie dyr. Det skaper bedre fleksibilitet i forvaltningen og gir sannsynligvis grunnlag for høyere avskyting. Fluberg Østre grunneierlag fikk feilaktige opplysninger fra kommunen om søknadsfrister. Disse er endret i de nye hjorteviltforskriftene fra 2012 der søknadsfristen for rettighetshaverne er endret fra 1. april til 1. mars. Kommunen har samtidig fått endret sin frist til å vedta endringsforskriften fra 1. mai til 15. april. Det vil det ikke være mulig å rekke nå. Nabokommunene har svært variabelt minsteareal for hjort, varierende fra daa til daa. Nordre Land kommune er i ferd med å endre sitt minsteareal til daa. Det forslås da å innføre nytt minsteareal for hjort på daa fra 2015 og å fravike minstearealet med 50 % i En mener dette vil gi forvaltningen bedre fleksibilitet og handlingsrom. Høring Saken ble sendt på høring til faglagene i landbruket, grunneierlagene, Søndre Land Jeger og fiskeforening, Lensmannen i Søndre Land, Naturvernforbundet i Oppland, Oppland fylkeskommune og nabokommunene med frist 25. april til å komme med merknader. Søndre Land Jeger og fiskeforening og Lensmannen i Søndre Land støttet forslaget. Landbrukskontoret på Hadeland hadde ingen merknader, mens Ringerike kommune peker på at daa er et lite vald som bare utgjør en liten av åresleveområdet for en hjortebestand. Man mener det bør arbeides for å etablere større vald eller gjennom samarbeid mellom vald etablere større forvaltningsenheter som da gjennom bestandsplanlegging gir større fleksibilitet og grunnlag for en bedre kunnskapsbasert forvaltning.

10 Vurdering av merknadene En er enig i uttalelsen fra Ringerike kommune at det ville gi grunnlag for en mer rasjonell og kunnskapsbasert hjorteviltforvaltning dersom valdene eller forvaltningsenhetene var større. Det er også nedfelt i kommunens overordnede målsettinger for hjorteviltforvaltningen og i mange sammenhenger ellers tatt til orde for mer samarbeid om bestandsplanlegging og sammenslåing av vald. I Fluberg Østre driftsplanområde felte man i av 10 tildelte hjort og en har forståelse for at det er behov for større fleksibilitet i forvaltningen, samtidig som det vurderes som unødig inngripende overfor jaktrettshaverne å kreve at denne fleksibiliteten er betinget av en betydelig utvidelse av grunneiersamarbeidet. Ved å senke minstearealet til daa for hjort er den juridiske rammen på plass for å utarbeide bestandsplan både for Fluberg Østre og Fluberg Vestre som vil gi den fleksibiliteten som rettighetshaverne etterspør og som samtidig vil gi grunnlag for en høyere avskyting i tråd med kommunale målsettinger for hjortebestanden. En bestandsplanbasert hjorteforvaltning vil trolig i seg selv bidra til en mer kunnskapsbasert og profesjonell forvaltning, selv om altså forvaltningsområdet er beskjedent. 10 SAK 004/ ANSVARSFORDELING VEDRØRENDE IVERKSETTELSE AV UTVIDET JAKT PÅ ELG Forslag til vedtak Viltnemnda anser eventuell iverksettelse av utvidet jakt på elg i perioden 1.11 til å ligge innenfor jaktrettshavernes ansvars- og myndighetsområde. Det vises i denne sammenheng også til gjeldende «mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Søndre Land for » som bl. a. angir hvilke hensyn som ligger til grunn for slik jakttidsutvidelse. Behandling Enstemmig som forslaget Vedtak Viltnemnda anser eventuell iverksettelse av utvidet jakt på elg i perioden 1.11 til å ligge innenfor jaktrettshavernes ansvars- og myndighetsområde. Det vises i denne sammenheng også til gjeldende «mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Søndre Land for » som bl. a. angir hvilke hensyn som ligger til grunn for slik jakttidsutvidelse. Bakgrunn Søndre Land kommune søkte i juni 2012 Oppland Fylkeskommune om utvidet jakttid på elg. Jakttidsutvidelsen det ble søkt om var fra 1.11 til Begrunnelsen for søknaden var at skadegjørende trekkende bestander av elg medfører dokumenterte beiteskader på skog og skader i trafikken. Søknad om jakttidsutvidelsen var godt forankret lokalt, dvs gjennom gjeldende politiske dokument: «Mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Søndre Land», jaktrettshavernes bestandsplaner og med lokal Jeger- og fiskeforening. Dog var man fra Søndre Land jeger og

11 fisk opptatt av at utvidelsen av elgjakta ikke skulle medføre en generell forlengelse av elgjakten med uheldige konsekvenser for småviltjakta og annet friluftsliv. Det ble derfor satt som forutsetning for å oppnå full lokal enighet om tiltaket at: «Dersom Fylkeskommunen tar søknaden fra Søndre Land kommune om utvidet jakttid på elg helt eller delvis til følge, blir jakttiden fastsatt som forskrift og kan ikke endres av Viltnemnda det enkelte år. Det forutsettes likevel at det er en god dialog mellom grunneierlagenes styrer og kommunen om iverksettelse av jakt etter 31. oktober og at dette skjer i tråd med retningslinjer beskrevet i rettighetshavernes bestandsplaner og begrunnelser for utvidelse av jakttiden. Kommunen har på bakgrunn av prosessen rundt søknaden ingen grunn til å tro at rettighetshaverne vil benytte utvidet jakttid til ordinær jakt. Presisering i tråd med ovenstående vil bli gitt i det årlige informasjonsbrevet fra kommunen i forkant av jakta.» I kommunens «mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen» heter det i pkt 3.6 Tiltak ved avvik: «Lokal forvaltning har begrensede muligheter innenfor ordinær jakttidsramme til å redusere elgbestanden uten at dette fører til utilsiktede konsekvenser for stedegen stamme. Ytterligere bestandsreduksjon må, i tillegg til fortsatt høye fellingskvoter under ordinær jakt, foregå ved målrettede uttak av trekkende elg i vinterbeiteområdene når skadebeiting og uakseptable forhold i trafikken oppstår. Dette trekket, både internt i kommunen og fra nabokommuner, skjer normalt etter ordinær jakttid på elg og innebærer at rettighetshaverne og kommunen med dagens jakttidsbestemmelser ikke har tilstrekkelig myndighet til å ta det samfunnsansvaret de er pålagt etter Viltlov og hjorteviltforskrift. Gjennom bestandsplanarbeidet legges det opp til en ordning der det søkes om utvidet jakttid på elg fram til 31.1 samtidig som det etableres en ansvarsfordeling mellom rettighetshavere og kommune der rettighetshaverne er kjent med og aksepterer at kommunen vil gjennomføre bestandsregulerende tiltak dersom rettighetshaverne ikke benytter myndigheten de har fått, og behov for slike tiltak oppstår. Inntektene fra hjorteviltet tilfaller da Viltfondet. Avtaler om dette skal forankres i bestandsplanene. Ved utvidet jakttidsramme er det en forutsetning at jaktutøvelsen og hoveddelen av jaktuttaket skal foregå i september/oktober som før, og at utvidet jakttid på elg ikke skal skje til ulempe for annet friluftsliv og småviltjakt.» I rettighetshavernes bestandsplaner som omhandler utvidet jakt forholder man seg til ordlyden i de kommunale målsettingene. Oppland fylkeskommune vedtok i september 2012 forskrift om utvidet jakt der jakttiden for elg i Søndre Land ble utvidet i perioden 1.11 til 23.12, dvs man fant ikke å ville innføre utvidet jakt i januar. I Søndre Land kommune ble det ikke iverksatt utvidet jakt i 2012 etter som hverken grunneierlagene eller kommunen fant det hensiktsmessig dette året. Derimot ble utvidet jakt iverksatt i 2013 i Fluberg Østre driftsplanområde etter dialog mellom kommune og grunneierlaget. Jaktresultatet i dette valdet ble bra, med god måloppfyllelse i forhold til planen. Så vidt en er kjent med var det ikke mange negative reaksjoner fra andre brukere av utmarka. 11

12 12 I Nordre Land praktiseres utvidelse av jakttiden slik at det er jaktrettshaverne som beslutter hvordan jakttidsrammen skal benyttes fullt ut, dvs kommunen har «ingen hånd på rattet». Grunneierlagene i Fluberg har muntlig tatt til orde for å evaluere ordningen med at iverksettelse av utvidet jakt skal skje etter dialog med kommunen det enkelte år. Vurdering Over tid er mer myndighet og ansvar i hjorteviltforvaltningen overført fra stat til kommune og jaktrettshavere og dessuten videre fra kommune til rettighetshavere. Dette er villet politikk fra sentrale myndigheter. Gjennom medvirkning i utarbeidelse av overordnede mål i hjorteviltforvaltningen og utarbeidelse av bestandsplaner med hensiktsmessige virkemidler for forvaltning og jaktutøvelse, er grunneiernes ansvars- og myndighetsområdet utvidet betraktelig de siste åra. Den lokale hjorteviltforvaltningen fremstår også utvilsomt som mer kunnskapsbasert enn for en del år siden. Dette gjelder hele landet. Ansvarsfordeling i hjorteviltforvaltningen er i dag i hovedsak slik at det på kommunalt nivå vedtas overordnede planer, jf. vår «Mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Søndre Land » For kommunen er de sentrale og viktigste interessene i hjorteviltforvaltningen knyttet til i hvilken grad elgforvaltningen går utover andre viktige samfunnsinteresser. Sentralt i dette står bærekraftig og samfunnsmessig forsvarlig forvaltning i forhold til skog- og beiteskader, viltpåkjørsler i trafikken og hensyn til biologisk mangfold. Det overordnede kommunale ansvaret er følgelig knyttet til regulering av bestandene, men også hensyn til elgstammens kondisjon og sunnhet, næringsmessig verdi for landbruksnæringen og tilgjengelighet for lokale jeger- og friluftsinteresser skal vies oppmerksomhet. Innenfor disse rammene utarbeider grunneierlagene sine bestandsplaner og har ansvaret for at jaktutøvelsen skjer på en effektiv og ansvarlig måte. I lys av dette overordnede perspektivet er det naturlig å betrakte eventuell iverksettelse av utvidet jakt å ligge innenfor jaktrettshavernes ansvars- og myndighetsområde, når jakttidsrammen fram til jul nå foreligger. Tanken med kommunal medvirkning i beslutningsprosessen for eventuell utvidet jakt har vært at en ved ordinær jakttids slutt skulle evaluere behovet for å ta ut mer elg av hensyn til bestandssituasjon, beiteskader, oppfyllelse av planforutsetninger mv. Dette er imidlertid hensyn som eksplisitt er beskrevet i kommunens mål og fulgt opp i grunneierlagenes bestandsplaner, og burde således ikke være gjenstand for kommunal evaluering undervegs i jaktperioden. I praksis kan dessuten en situasjon oppstå når som helst innenfor perioden 1.11 til som tilsier behov for uttak av elg, ikke bare rett etter at ordinær jakttid er slutt. Det blir da unødig tungvint og byråkratisk å skulle involvere kommunale myndigheter i beslutningsprosessen rundt dette. Hov, den Einar Struksnæs Skogbrukssjef

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 05.06.2013 Vår Ref... ES-6124/13 Arkiv... K46 Saksnr... 13/818 Deres Ref... SAK 004/2013 - FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR TIL VALD

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 02.06.2015 Vår Ref... ES-6029/15 Arkiv... K46 Saksnr... 15/866 Deres Ref... SAK 004/2015 FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2015 Forslag

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning Dato... 07.06.2016 Vår Ref... ES-6361/16 Arkiv... K46 Saksnr... 16/956 Deres Ref... SAK 004/2016 - FELLINGSTILLATELSER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR 2016

Detaljer

Følgende møtte: Gudbrand Engelien, Per Briskodden, Hans I. Gamst, Kari Bjørlien og Bjørg H. Rønningen. Fra administrasjonen møtte Einar Struksnæs.

Følgende møtte: Gudbrand Engelien, Per Briskodden, Hans I. Gamst, Kari Bjørlien og Bjørg H. Rønningen. Fra administrasjonen møtte Einar Struksnæs. Dato... 13.06.2017 Vår Ref... ES-6662/17 Arkiv... K46 Saksnr... 17/901 Deres Ref... REFERAT FRA MØTE I VILTNEMNDA 12.6.2017 Følgende møtte: Gudbrand Engelien, Per Briskodden, Hans I. Gamst, Kari Bjørlien

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 24.04.2014 Vår Ref... ES-4376/14 Arkiv... K46 Saksnr... 14/695 Deres Ref... SAK 01/2014 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2013 Kommunen

Detaljer

HOV, Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/336 K46 PMN/PMN/ES

HOV, Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/336 K46 PMN/PMN/ES Viltnemnda i Søndre Land HOV, 02.03.2012 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/336 K46 PMN/PMN/ES REFERAT FRA MØTE I VILTNEMNDA 1.3.2012 Følgende møtte: Tom Inge Jevnesveen, Kari Bjørlien, Lars

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 7.5.215 Vår Ref... ES-4978/15 Arkiv... K46 Saksnr... 15/751 Deres Ref... SAK 1/15 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 214 Kommunen har vedtatt

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 13.06.2013 Vår Ref... ES-6471/13 Arkiv... K46 Saksnr... 13/818 Deres Ref... REFERAT FRA MØTE I VILTNEMNDA 12.6.2013 Følgende møtte: Tom Jevnesveen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 10/629 K46 PMN/PMN/ES

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 10/629 K46 PMN/PMN/ES Komité for viltsaker MØTEINNKALLING HOV, 15.04.2010 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 10/629 K46 PMN/PMN/ES MØTE I KOMITÉ FOR VILTSAKER 19.04.2010 Det vises til epost 14.04 og innkalles med dette

Detaljer

Møtested: Rådhuset. Møterom 3. etg. for Plan, miljø og næring Møtedato: kl 18.00

Møtested: Rådhuset. Møterom 3. etg. for Plan, miljø og næring Møtedato: kl 18.00 Viltnemnda i Søndre Land HOV, 07.06.2012 MØTE I VILTNEMNDA 12.6.2012 - SAKLISTE Møtested: Rådhuset. Møterom 3. etg. for Plan, miljø og næring Møtedato: 12.6.2012 kl 18.00 SAKLISTE Sak 003/12 Revidering

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/890 K46 PMN/PMN/ES

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/890 K46 PMN/PMN/ES Viltnemnda i Søndre Land HOV, 13.06.2012 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/890 K46 PMN/PMN/ES REFERAT FRA MØTE I VILTNEMNDA 12.6.2012 Følgende møtte: Endre Granum (nestleder), Kari Bjørlien,

Detaljer

«Hjortevilt 2012» 18. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning

«Hjortevilt 2012» 18. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning «Hjortevilt 2012» 18. april 2012 Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning Nasjonalt resultatmål «Alle bestander som kan høstes av planter og dyr i skog skal være forvaltet økosystembasert og høstet

Detaljer

FORLØPIG ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2015

FORLØPIG ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2015 Notat Til... Kopi.. Søndre Land kommune Lokalsamfunn og Stab Dato 23.2.216 Saksbehandler ES Saksnummer 16/321 Løpenummer 289/16 Arkiv / K46 / Fra... FORLØPIG ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 215

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2013/922-7 Saksbehandler: Ole Edvard Silderen,Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 12/1337-2 VINJE STORVILTOMRÅDE - REVISJON AV DRIFTSPLAN FOR DRIFTSPLANOMRÅDE 2 Ferdigbehandles i: Viltnemnda Saksdokumenter: Forslag til

Detaljer

Fagnotat. Endring av minsteareal som grunnlag for fellingstillatelser på hjort i Bergen kommune. Sluttbehandling.

Fagnotat. Endring av minsteareal som grunnlag for fellingstillatelser på hjort i Bergen kommune. Sluttbehandling. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Bymiljøetaten Fagnotat Saksnr.: 201602432-48 Emnekode: ESARK-8382 Saksbeh: SKSK Til: BBU Stab Kopi til: Fra: Bymiljøetaten Dato: 9. februar 2017 Fagnotat. Endring av minsteareal

Detaljer

Saksbehandler: spesialkonsulent Jan Jansen / rådgiver natur og miljø Kari-Anne Steffensen Gorset

Saksbehandler: spesialkonsulent Jan Jansen / rådgiver natur og miljø Kari-Anne Steffensen Gorset Arkivsaksnr.: 16/2558 Lnr.: 23165/16 Ark.: K4 Saksbehandler: spesialkonsulent Jan Jansen / rådgiver natur og miljø Kari-Anne Steffensen Gorset Forskrift om adgang til jakt etter hjort i Lunner kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE

MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Servicetorget Møtedato: 08.06.2011 Tid: Kl. 08.00 MØTEINNKALLING VILTNEMNDA SAKLISTE Saksnr. Tittel 2/11 SAKER HJORTEVILTFORVALTNING 2011 TYNSET, den 17.06.2011 Asbjørn Strømseng

Detaljer

HOV, 16.06.2009. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/921 K46 PMN/PMN/ES

HOV, 16.06.2009. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/921 K46 PMN/PMN/ES Komité for viltsaker HOV, 16.06.2009 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/921 K46 PMN/PMN/ES REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ FOR VILTSAKER 15.06.2009 Følgende møtte: Erik Bjørnsveen, Tom Inge Jevnesveen,

Detaljer

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGS- OG FORVALTNINGSUTVALGET Møtested: Møterom 3. etasje Møtedato: 13.05.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 07 40 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

"FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018".

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018. "FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018". Vedtatt i plan- og miljøstyret 10.01.2014. Kommunens rolle i viltforvaltningen: Ivareta viltinteressene som en viktig del av det biologiske mangfoldet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Jon-Håvar Haukland TVERRELVDALEN GRUNNEIERLAG - SØKNAD OM GODKJENNING AV ELGVALD

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Jon-Håvar Haukland TVERRELVDALEN GRUNNEIERLAG - SØKNAD OM GODKJENNING AV ELGVALD SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1454-5 Arkiv: K40 Saksbehandler: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: TVERRELVDALEN GRUNNEIERLAG - SØKNAD OM GODKJENNING AV ELGVALD Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift

Detaljer

Kommunal målsetning for elg- og hjorteforvaltning i Verran

Kommunal målsetning for elg- og hjorteforvaltning i Verran Kommunal målsetning for elg- og hjorteforvaltning i Verran 2016-2021 Vedtatt av Grønn Nemnd i Verran den 00.00.2016 Side 2 av 10 1. INNLEDNING Kommunal forvaltning skal ta hensyn til viltet og viltets

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog kommune. Vedtatt i viltnemda. 05.03.2013 sak.06/13. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog Den kommunale forvaltningen av hjortevilt

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn og Stab Arealforvaltning Dato... 09.06.2016 Vår Ref... ES-6441/16 Arkiv... K46 Saksnr... 16/956 Deres Ref... SAK 005/2016 HØRING PÅ FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM JAKT- OG

Detaljer

REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE. Sist revidert

REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE. Sist revidert REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE Sist revidert 06.03.2017 INNHOLD Innledning...2 Lovgrunnlag...2 DEFINISJONER...2 Målsetning...3 Retningslinjer...3 Effektive

Detaljer

Jaktorganisering - hjorteviltforskrift

Jaktorganisering - hjorteviltforskrift Jaktorganisering - hjorteviltforskrift Viltfaglig møte - Bamble 30.09.2013 Ole B. Bårnes Telemark fylkeskommune Alle tegninger: Oscar Jansen (Viltforvaltning, Storaas & Punsvik) Bilder: Ole B. Bårnes Bestandsvurdering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset

MØTEPROTOKOLL. Viltnemnda. Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem. Per Morten Nygård, Anne Karin Hofset Hemne kommune MØTEPROTOKOLL Viltnemnda Møtested: Møterommet i Lidalsbygget Møtedato: 28.06.2006 Fra kl.: 19.00 Til kl.: 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Johan Arnt Lian, Einar Bugten, Jorid Sættem Forfall:

Detaljer

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016 Søndre Land Viltlag Side 2 av 13 Innhold: 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse... 3 2. Planperiode... 3 3. Bestandssituasjon... 4 4. Målsetning for planperioden...

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Fagnemnd for utmark /13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Fagnemnd for utmark /13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 13/00429-2 Arkivkode. --- Saksbehandler Erik Selander Jensen Saksgang Møtedato Saknr 1 Fagnemnd for utmark 21.03.2013 09/13 Fastsettelse av minsteareal for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Torleif Bjelde Jensen Arkiv: K46 - Arkivsaksnr.: 12/4802 Behandles i: UTVALG

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Torleif Bjelde Jensen Arkiv: K46 - Arkivsaksnr.: 12/4802 Behandles i: UTVALG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torleif Bjelde Jensen Arkiv: K46 - Arkivsaksnr.: 12/4802 Behandles i: UTVALG JAKT PÅ HJORT I HAMAR KOMMUNE INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Vilt- og

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/508-1 Klageadgang: Ja TILDELING ELG 2016 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt etter

Detaljer

Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden

Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden Forslag til revidering av: Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden 2017-2022 Versjon 06.06.2017 Den kommunale forvaltningen av hjorteviltet bygger på naturmangfoldloven og

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 19:00

Møteinnkalling. Side1. Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 19:00 Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnd Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 16.06.2014 Tid: 19:00 Forfall meldes til kommunens ekspedisjon på tlf. 37 17 02 00, post@vegarshei.kommune.no, eller sms

Detaljer

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune I henhold til sak 8/13 viltnemda, sak 26/13 Komite for kommunal utvikling og sak 52/13 Kommunestyre ble det vedtatt: «Meråker kommune starter

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 Vedtatt på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 18.04.2013 Vedtatt av Alvdal kommune Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Side 3 Side 4 Side

Detaljer

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset 1 MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015 Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset I Bakgrunn Bakgrunnen for denne planen er dels de foregående planene for Mittetdalen viltiag, dels

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT - 2017-2019 AVTALEPARTER: Bamble Kommune Rørholt Bestandsplanområde. BESTANDSPLANPERIODE: Bestandsplanen er utarbeidet for perioden 2017-2019 Skal være sendt kommunen innen

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 17/1361-1 Klageadgang: Ja Tildeling elg 2017 Administrasjonssjefens innstilling: Følgende dyr tildeles for jakt

Detaljer

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Vald nr Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 1 126.868

Detaljer

Levanger Viltnemd Møtebok

Levanger Viltnemd Møtebok Levanger Viltnemd Møtebok Tid: 30 april. 2003 Kl: 0900 11.30 Sted: Rådhuset, rom 1068 Følgende møtte Henrik Alstad, leder Eva S. Brøndbo, medlem Torbjørn Sirum, nestleder Einar Svee, 1. varamedlem Elin

Detaljer

MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE VALDSTRUKTUR FOR JAKT PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR I TOLGA KOMMUNE

MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE VALDSTRUKTUR FOR JAKT PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR I TOLGA KOMMUNE Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: 01.06.2015 Tid: 19:30-21:30 MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE Saksnr. 13/15 14/15 15/15 Tittel VALDSTRUKTUR FOR JAKT PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR I TOLGA KOMMUNE

Detaljer

Det søkes med dette om godkjenning av "ØVRE KJOSEN"bestandsplanområde for jakt på elg og hjort. 70 300 daa.

Det søkes med dette om godkjenning av ØVRE KJOSENbestandsplanområde for jakt på elg og hjort. 70 300 daa. SINGUSDALSTORVALD, LENSEGRAV LI ELGVALD. Til Drangedal kommune, Viltforvaltningen Drangedal 14.06.2012. Gudbrandsvei 7, 3750 DRANGEDAL. SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDSPLANOMRÅDE. Det søkes med dette

Detaljer

Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr

Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Valsøyfjord Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 51.800 2000 26 17-52

Detaljer

Møteinnkalling. Viltnemnd. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00. Oppsummering av viltnemd-møte

Møteinnkalling. Viltnemnd. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00. Oppsummering av viltnemd-møte Møteinnkalling Viltnemnd Dato: 09.06.2016 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes snarest til leder Kenneth Norum tlf. 990 00 930. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Høringsuttalelse på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt, Midtre Gauldal kommune

Høringsuttalelse på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt, Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. K46 Saksnr. 2011/2220-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kai Børge Amdal Høringsuttalelse på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt,

Detaljer

HOV, 18.03.2009 SØKNAD OM TILSKUDD FRA VILTFONDET TIL MJØSA SKYTESIMULATOR

HOV, 18.03.2009 SØKNAD OM TILSKUDD FRA VILTFONDET TIL MJØSA SKYTESIMULATOR Komité for viltsaker HOV, 18.03.2009 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/501 K46 PMN/PMN/ES Sak 001/09 SØKNAD OM TILSKUDD FRA VILTFONDET TIL MJØSA SKYTESIMULATOR Vedtak: Bakgrunn: Biri Jeger-

Detaljer

Vedtatt på årsmøtet 2008 og supplert av styret Godkjent av Rauma viltnemnd

Vedtatt på årsmøtet 2008 og supplert av styret Godkjent av Rauma viltnemnd Vedtatt på årsmøtet 2008 og supplert av styret Godkjent av Rauma viltnemnd 11.6.08 Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset Innhold: 1 Bakgrunn... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 19/12 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 20:00 21.30 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbaasen og Mai

Detaljer

Indre - Mittet Sletfjerding - Grovanes Dale Staurset. Sist endra av årsmøtet 2006 (side 6, 7, 8 og 9) Mittet, 7. februar 2005 Trond Dahle

Indre - Mittet Sletfjerding - Grovanes Dale Staurset. Sist endra av årsmøtet 2006 (side 6, 7, 8 og 9) Mittet, 7. februar 2005 Trond Dahle Jaktfeltene: Ytre - Mittet Indre - Mittet Sletfjerding - Grovanes Dale Staurset Sist endra av årsmøtet 2006 (side 6, 7, 8 og 9) Mittet, 7. februar 2005 Trond Dahle Innhold: Side 3: Side 4: Side 5: Bakgrunn

Detaljer

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning Arkivsak. Nr.: 2017/753-4 Saksbehandler: Bjørn Ingolf Bakkhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 06.06.2016 Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden

Detaljer

Endring av minsteareal som grunnlag for fellingstillatelser på hjort i Bergen kommune. Forslag om ny lokal forskrift.

Endring av minsteareal som grunnlag for fellingstillatelser på hjort i Bergen kommune. Forslag om ny lokal forskrift. Vedlegg 1 Saksnr. 201602432 Endring av minsteareal som grunnlag for fellingstillatelser på hjort i Bergen kommune. Forslag om ny lokal forskrift. Dok Avsender Sammendrag innspill Kommentar 40 Steinar Matre,

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2011/

Frosta kommune Arkivsak: 2011/ Frosta kommune Arkivsak: 2011/3377-13 Arkiv: K46 Saksbehandler: Roar Pettersen Dato: 26.04.2012 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 15.05.2012 Kommunestyret 29.05.2012 Bestandsplan

Detaljer

Tillatt felt og felte dyr i Søndre Land

Tillatt felt og felte dyr i Søndre Land Mål for hjorteviltforvaltningen 217 222 (utkast) Søndre Land kommune skal revidere mål for hjorteviltforvaltningen for 217 til 222. Vedlagt ligger forslag til slike mål som sendes på høring til jaktrettshavere,

Detaljer

Forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forskrift om forvaltning av hjortevilt Forskrift om forvaltning av hjortevilt Dato FOR- 2016-01- 08-12

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom Herredshuset 3 etg Dato: 05.06.2014 Tid: 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Sirum Leder

Detaljer

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr

Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr Bestandsplan hjortevilt Bjugn/Ørland Elg, Hjort, Rådyr 2010-2012 Bilde finn et høvelig bilde. Område: VARGHIET SKOGER A/S 1 BESTANDSPLAN MED AVSKYTNINGSAVTALER. Innhold: side Forside 1 Innhold, definisjoner

Detaljer

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN I SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR 2016-2017 - 2018 INNLEDNING Planen er bygget på føringer gitt av Miljøvern- og Landbruksdepartementet for norsk hjorteviltforvaltning

Detaljer

Notodden 24. april 2014

Notodden 24. april 2014 Notodden 24. april 2014 Totalt areal i kommunen er ca 914.700 daa. Heddalsvannet ligger på 16 moh, mens den høyeste toppen på Blefjell rager 1.306 moh. All forvaltning av elg og hjort har i mange år vært

Detaljer

Målsettinger for hjorteviltforvaltningen

Målsettinger for hjorteviltforvaltningen Målsettinger for hjorteviltforvaltningen 2012-2015 Målsettinger for hjorteviltforvaltningen...1 Rammer for viltforvaltningen...1 Organisering av Storviltområder/bestandsplanområder:...2 Bestandsplanen

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Viltnemnda Møtedato: 03.06.2011 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I MODUM

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I MODUM MODUM KOMMUNE FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I MODUM Vedtatt i hovedutvalg for teknisk sektor i møte 29.5.213 sak 26/13. Bakgrunn Forskrift om forvaltning av hjortevilt 3 gir grunnlaget for kommunenes

Detaljer

Kommunale målsetninger for hjortevilt i Nome kommune

Kommunale målsetninger for hjortevilt i Nome kommune Kommunale målsetninger for hjortevilt i Nome kommune Innledning: Kommunen har ansvar for verdier og interesser knyttet til friluftsliv, biologisk mangfold, trafikkproblemer, regulering av størrelsen på

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Terje Skriudalen.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Terje Skriudalen. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01-05 / 2015 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 19:00 21.00 Følgende medlemmer møtte: Mai Reidun Nørstebø, Vebjørn Enertvedt

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Viltnemda har møte. den kl. 08:30. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Viltnemda har møte. den kl. 08:30. i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Viltnemda har møte den 13.02.2017 kl. 08:30 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Målsettinger for utviklingen av hjortevilt i Ås kommune. Saksbehandler: Morten Lysø Saksnr.: 14/02229-8

Målsettinger for utviklingen av hjortevilt i Ås kommune. Saksbehandler: Morten Lysø Saksnr.: 14/02229-8 Ås kommune Målsettinger for utviklingen av hjortevilt i Ås kommune Saksbehandler: Morten Lysø Saksnr.: 14/02229-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 19.08.2015 Rådmannens innstilling:

Detaljer

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN 2012-2014 1. FORORD Denne 3-års planen er en forlengelse av driftsplanen, og de endringer som er gjort,

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2013/3149-3 Saksbehandler: Stian Almestad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Bestandsplan for elg og hjort 2013-2015 Skjelstadmark

Detaljer

Regional viltforvaltning. Viltfaglig møte - Bamble Ole B. Bårnes Telemark fylkeskommune

Regional viltforvaltning. Viltfaglig møte - Bamble Ole B. Bårnes Telemark fylkeskommune Regional viltforvaltning Viltfaglig møte - Bamble 27.02.2012 Ole B. Bårnes Telemark fylkeskommune Tema: Fylkeskommunens rolle Overførte oppgaver jf. Forvaltningsreformen Lovverk Hjorteviltforskriften Øvrige

Detaljer

Evt. forfall meldes til utvalgssekretær Arne Ramdal, tlf eller e-post:

Evt. forfall meldes til utvalgssekretær Arne Ramdal, tlf eller e-post: Levanger kommune Møteinnkalling Viltnemnda i Levanger. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom Herredshuset 3 etg, Verdal Dato: 15.06.2015 Tid: 09:30 Evt. forfall

Detaljer

Ny målsetting om forvaltning av

Ny målsetting om forvaltning av Ny målsetting om forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune Med ny forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt i Averøy kommune Dagens program Hvorfor målsetting? Hva skal målsettingen brukes til Lovhjemler

Detaljer

P R O T O K O L L FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING

P R O T O K O L L FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING Møtedato: 15.05.2012 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 02/12 Til saknr.: 05/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Marker kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Marker kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune. Høringsutkast pr. 14.09.2017 Behandlet i sak 17/016 i viltnemnda Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune. Kommunen

Detaljer

BESTANDSPLAN ELG 2015-19

BESTANDSPLAN ELG 2015-19 BESTANDSPLAN ELG 2015-19 Foto: Arnold Hamstad TRONDHEIM STORVILTVALD FORORD Bestandsplanen for årene 2015-19 er den 3. femårsplanen for elg som Trondheim Viltråd har utarbeidet etter at prinsippene om

Detaljer

Kommune Område Begrunnelse Vurdering

Kommune Område Begrunnelse Vurdering Søknader om utvidet jakttid på elg i Nordland fylke 2015 Oppsummering: Det har kommet inn 9 søknader fra til sammen 11 kommuner i Nordland. 1 søknad realitetsbehandles ikke (se beslutningsdokument). 3

Detaljer

Møteprotokoll. Evje og Hornnes kommune. Vilt- og fiskenemnd Landbrukskontoret DATO: TIDSPUNKT: 18:00 19:00 UTVALG: MØTESTED:

Møteprotokoll. Evje og Hornnes kommune. Vilt- og fiskenemnd Landbrukskontoret DATO: TIDSPUNKT: 18:00 19:00 UTVALG: MØTESTED: Evje og Hornnes kommune Møteprotokoll UTVALG: MØTESTED: Vilt- og fiskenemnd Landbrukskontoret DATO: 21.02.2017 TIDSPUNKT: 18:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Rune Telhaug Odd Helge Liestøl Følgende medlemmer

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune

Elgforvaltning i Steigen kommune Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Værnes 1.11.2012 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Kunnskap, bestandsplaner, målsettinger, prosess,

Detaljer

Kommunale målsettinger for hjortevilt i Bø kommune

Kommunale målsettinger for hjortevilt i Bø kommune Sauherad kommune Arkiv: FA - K46 Saksmappe: 17/3182 -

Detaljer

Vi viser til høring av forslag til målsettinger for hjortevilt i Ås kommune. Deres ref. 14/00123

Vi viser til høring av forslag til målsettinger for hjortevilt i Ås kommune. Deres ref. 14/00123 Fra: Eli Moe Sendt: 29. oktober 2014 19:20 Til: Ås kommune Kopi: Ellen Hougsrud Emne: Målsetting for hjortevilt i Ås kommune - høring. Deres ref 14/00123 Vedlegg: 14-03776-1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 ENDRING AV MINSTEAREAL FOR ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar,

Detaljer

REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND

REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: Mandag 18.01.2016 Tid: 19:30-22:00 MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE Saksnr. 1/16 2/16 Tittel REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND 18.01.2016 STORVILTJAKT

Detaljer

Revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt. Erik Lund, DN

Revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt. Erik Lund, DN Revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Erik Lund, DN Hvorfor skal vi revidere? Vi har jo verdens beste forvaltning av hjortevilt! (Hafjell 2002) For fortsatt å være i tetsjiktet - kreves at

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 46 31, v/ Svein Erik Lund.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 46 31, v/ Svein Erik Lund. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 16 17/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 20.08.2008 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forskrift om forvaltning av hjortevilt Side 1 av 9 Forskrift om forvaltning av hjortevilt DATO: FOR-2012-02-10-134 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 4 s 565 IKRAFTTREDELSE: 2012-02-15 ENDRER: FOR-2002-03-22-314

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Levanger kommune viltnemnda Møteprotokoll Utvalg: Viltnemnda i Levanger Møtested: Møterom 1008, 1 etg, Levanger rådhus Dato: 07.06.2016 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Retningslinjer fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 26. mars 2012.

Retningslinjer fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 26. mars 2012. Fylkeskommunens myndighet til å utvide eller innskrenke jakttida for elg og hjort og utvide jakttida på kanadagås og stripegås samt fylkesmannens myndighet til å utvide jakttida for grågås. Retningslinjer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: K46 Arkivsaksnr: 2015/9-26 Saksbehandler: Unni Killi Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Tildeling av fellingstillatelser hjortevilt - 2015

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM Viltnemnda i Askim Deres ref.: Vår ref.: Dato: 03/275-137/FA-K40/JGW 20.12.2012 PROTOKOLL FRA VILTNEMNDA I ASKIM 12.12.2012 Sted: Fossum gård. Tidspunkt: 18.00

Detaljer

Osen Og Kortgarden Storviltvald Med Øren gard og Indre Horsgard jaktfelt

Osen Og Kortgarden Storviltvald Med Øren gard og Indre Horsgard jaktfelt Osen Og Kortgarden Storviltvald Med Øren gard og Indre Horsgard jaktfelt 5 - årig avskytingsavtale 2013 til og med 2017. Vald nr., Osen - Kortgarden storviltvald i Molde kommune har ved vedtak nr i Molde

Detaljer

Trøgstad kommune Viltnemnd

Trøgstad kommune Viltnemnd INNKALLING/SAKSLISTE TIL VILTNEMNDSMØTE Tidspunkt: 19. mars 2013 kl. 18.30 Sted: Skjønnhaug, Trøgstad kommunehus Deltakere: Ellers møter: Ta med: Torbjørn Tveter, Henning Holtet, Kjetil Risebråthe, Jon

Detaljer

SAK 03/2017 REVIDERING AV KOMMUNALE MÅL I HJORTEVILTFORVALTNINGEN

SAK 03/2017 REVIDERING AV KOMMUNALE MÅL I HJORTEVILTFORVALTNINGEN Dato... 20.03.2017 Vår Ref... ES-3024/17 Arkiv... K46 Saksnr... 17/456 Deres Ref... SAK 03/2017 REVIDERING AV KOMMUNALE MÅL I HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2017-2022 Innstilling til vedtak: Viltnemnda gir sin

Detaljer

Sett pr JDV - NOTODDEN

Sett pr JDV - NOTODDEN 2007 2008 2009 2010 2011 291 260 253 278 285 324 353 367 2006 2005 2004 350 2003 Felt elg i Notdden 545 573 448 415 391 1999 2000 2001 2002 431 1998 399 1997 366 1996 375 416 1994 1995 1993 185 233 269

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 16 18/2008 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 22.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 16 18/2008 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 22. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 16 18/2008 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 20.08.2008 Tidspunkt: 20:00 22.00 Følgende medlemmer møtte: Mai Reidun Nørstebø, Terje Skriudalen,

Detaljer

Mål og retningslinjer for det jaktbare viltet (viltforvaltningen) i Kongsvinger kommune

Mål og retningslinjer for det jaktbare viltet (viltforvaltningen) i Kongsvinger kommune KONGSVINGER KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Mål og retningslinjer for det jaktbare viltet (viltforvaltningen) i Kongsvinger kommune Foto av Per Rudi Vedtatt i Utvalg for teknikk 15. november 2005 STRATEGIDOKUMENT...1

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbåsen

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø 9.11.2011 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

Sak 6/2012. Godkjenning av møteprotokoll fra viltnemndsmøte Vedtak: Ingen kommentarer. Protokollen godkjennes enstemmig..

Sak 6/2012. Godkjenning av møteprotokoll fra viltnemndsmøte Vedtak: Ingen kommentarer. Protokollen godkjennes enstemmig.. PROTOKOLL MØTE VILTNEMNDA Møtedato: Torsdag 13.09.2012 Sted: Hobøl kommunehus, møterom 1, kl.18.00-21.00. Tilstede: Kjell Håvard Jensen, Eirik Romstad, Bjørn Grav, Anne Igsi og Øistein Johansen. Meldt

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2016-2018 Behandlet på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 14.04.2016 Behandlet på styremøte i Alvdal Grunneierlag SA 09.05.2016 Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer