Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune"

Transkript

1 Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Etnedal kommune

2 Bakgrunn I forskrift om forvaltning av hjortevilt 3 er det nedfelt at alle kommuner skal utarbeide og vedta kommunale mål for utvikling av hjorteviltbestandene. Slike kommunale mål skal være både målbare og etterprøvbare. Målene skal ta utgangspunkt i opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane. Hensikten med å utarbeide kommunale mål for hjorteviltforvaltningen er å drøfte forvaltningsspørsmål med rettighetshavere og andre med interesser i utmark. Dette skal sikre at målene er best mulig faglig og politisk forankret og dermed kan være styrende for den langsiktige hjorteviltforvaltningen i kommunen. Denne planen er en revidert versjon av gjeldende plan fra perioden Historikk utvikling de senere år Beitegrunnlag Etnedal kommune har gjennomført taksering av beiteskader på skog på faste prøveflater annethvert år siden 25. Resultatene for de fire takseringssesongene så langt viser at det i enkelte områder er betydelige beiteskader på både furu og ROS(rogn, osp og selje) -arter. Tendensen for kommunen sett under ett er imidlertid at det er en svak nedgang i beitetrykket på ROS-arter, mens beitetrykket har hatt en liten økning på furu og bjørk fra 25 til Furu Bjørk ROS Figur 1: Beiteskader i prosent beita skudd av de ulike treslagene furu, bjørk og ROS Figur 1 viser utviklingen av beitetrykket fra 25 til 215 for henholdsvis furu, bjørk og ROS-arter som snitt for alle 15 prøveflatene i kommunen. I 211 var det på prøveflatene beitet bort henholdsvis 3 2

3 %, 8 % og 36 % av nye skudd på furu, bjørk og ROS. I 215 viste tallene på furu 33 %, bjørk, 19 %, og ROS 38 %. En liten økning fra 211, men en nedgang fra 213, da fordelingen var på 4 %, 17 %, og 4% for furu, bjørk og ROS. For furu ville tallet sannsynligvis vært høyere dersom det hadde blitt plantet furu på flater der det er potensiale for det. Mange grunneiere har «gitt opp» å plante furu fordi disse bare blir beitet bort. Bestandsutvikling elg For å vurdere utviklingen av elgbestanden må man ta utgangspunkt i fellingsresultater, sett-elg tall fra ordinær jakt, beiteskader, påkjørsler og generelle viltobservasjoner. I tillegg har det i Etnedal i mange år vært samlet inn vekter. Diss e kan også være med å si noe om bestandens utvikling Felt Tildelt Figur 2: Tildelt kvote og antall felte elg Figur 2 viser tildelt kvote og antall felte elg i Etnedal for perioden 1987 til 215. Denne viser at avskytingen har vært relativt stabil siden 25. Avviket i 29 kan forklares med tidlig snøfall og skareføre som gjorde jaktutøvelsen vanskelig. Figur 3 viser kjønns- og aldersfordeling på skutte dyr i samme periode. Her fremgår det at uttaket av voksne dyr har endret seg siden 8/9-tallet da det enkelte år lå på opp mot 6 %. I dag har de fleste bestandsplanområdene en målsetting om maksimalt 4 % uttak av voksne dyr (2+2). Dersom uttaket av kalv/ungdyr ligger på minimum 6 % vil det ikke være noen fare med å øke avskytingen, fordi man da sørger for å spare voksne produksjonsdyr. 3

4 Elgavskyting % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Kalv okse Kalv ku Ungdyr okse Ungdyr ku Voksen okse Voksen ku Figur 3: Kjønns- og aldersfordeling på felte elg i prosent Figur 4 og 5 viser utviklingen av sett-elg i perioden Her fremkommer det at antall sette elg har gått merkbart ned siden toppen i 1999, men har vært relativt stabilt siden 24. Dette stemmer overens med avskytingen i samme periode. Sett elg pr. jegerdag viser imidlertid noe nedgang i perioden 23 til 21, mens det har gått noe opp igjen i 211 og holdt seg stabilt. For perioden ligger gjennomsnittet for Etnedal på sett elg pr. jegerdag tilnærmet likt med gjennomsnittet for hele Oppland i samme periode, og en ser at svingningene er likt for hele Oppland. Sett-elg tallene gir en god indikasjon på den relative utviklingen av bestanden. Spesielt siden det i Etnedal er stort sett de samme jegerne som jakter og rapporterer fra år til år, er tallene godt sammenlignbare. 4

5 25 2 Totalt antall sett elg Antall felt Jegerdagsverk Figur 4: Sett elg og jegerdagsverk ,8,7,6,5,4,44,48,59,57,56,68,68,61,58,63,54,62,59,53,56,56,43,41,4,39,43,41,5,41,49,5,41,3,34,34,2,1, Figur 5: Sett elg pr. jegerdagsverk Figur 6 viser utviklingen av sett kalv pr. kalvku (tvillingraten). Dette viser hyppigheten av tvillingfødsler i bestanden. Indeksen gir også et bilde på alderssammensetningen av kyr. Dersom en stor andel av kyrne som sees har tvillingkalver tyder det på at en stor del av kyrne er fire år eller eldre. Indeksen kan variere mellom 1-2, hvor 1 betyr at ingen kyr har blitt observert med tvillingkalver, mens 2 betyr at alle kalveførende kyr har blitt observert med tvillingkalver. For Etnedal 5

6 ligger dette relativt stabilt rundt 1,2. Det vil si at 2 % av alle kyr med kalv har tvillinger. Selv om tvillingraten over tid er relativt stabil ligger den noe lavt for Etnedal sin del. Godt produserende bestander har gjerne en tvillingandel på minst 3 %. Dette kan tyde på at avskytingen av eldre kyr har vært noe høy. Ser man imidlertid på figur 7 som viser antall sette kalver per ku (alle kyr), så viser denne en positiv utvikling i produktiviteten. Denne har vært jevnt stigende siden 1996/1997, og er nå på over,7. Sett kalv per ku viser hvordan produksjonen i elgbestanden utvikler seg. Eldre kyr er mer produktive enn yngre kyr. Endringer i rekrutteringsratene kan skyldes endringer i produktivitet, gjennomsnittsalder eller begge deler. 1,4 Sett kalv pr. kalvku 1,2 1 1,9 1,1 1,26 1,3 1,21 1,26 1,14 1,15 1,14 1,16 1,9 1,7 1,11 1,12 1,16 1,12 1,12 1,11 1,13 1,9 1,13 1,2 1,2 1,13 1,14 1,9 1,16 1,18 1,24,8,6,4,2 Sett kalv pr. kalvku Lineær (Sett kalv pr. kalvku) Figur 6: Sett kalv pr. kalvku

7 ,23 2,27 2,19 2,19 2,16 2, Sett kalv pr. ku,9,8,7,6,5,4,3,2,1,82,74,72,74,77,75,75,72,73,69,7,71,69,65,66,66,65,63,64,65,61,59,59,6,6,56,57,55,54 Sett kalv pr. ku Lineær (Sett kalv pr. ku) Figur 7: Sett kalv pr. ku Sett ku pr. okse 2,5 2 2,9 2,4 2,5 2,5 2,1 1,97 1,88 2,4 2,8 1,95 2 1,85 1,87 1,85 1,83 1,79 1,83 1,86 1,82 1,86 1,88 1,87 1,83 1,5 1,5 Figur 8: Sett ku pr okse

8 Figur 8 viser antall sette kyr pr okse i perioden Dette uttrykker kjønnssammensetningen for dyr som er ett år og eldre. Kjønnssammensetningen er viktig fordi bestandens samlede produktivitet avhenger av andelen voksne reproduktive kyr. Det er imidlertid noe usikkert hvor godt indeksen gjenspeiler de reelle kjønnsratene i bestanden fordi sannsynligheten for observasjon av kjønnene kan være ulik. Indeksen gjenspeiler likevel utviklingen over tid. For Etnedal ligger antall sett ku pr okse i snitt for hele perioden rundt 1,87. Det er svært høyt i Opplandssammenheng. Forklaringen på dette kan være at det har vært høstet for hardt på voksne okser. Figur 9 og 1 viser vektutviklingen for felte kalver og ungdyr i perioden Dette er snittvekt pr år for de dyr som det meldt inn vekt på. Det gjøres oppmerksom på at antall dyr i utvalget kan variere en del fra år til år. Ekstremvekter er tatt bort. Trendlinjene viser at det har vært en svak nedgang i slaktevektene for både hannkalver og hunnkalver. For hannkalver ligger vektene stort sett rundt 7 kg i snitt, mens de for hunnkalver ligger rundt 65 kg i snitt. For ungdyr viser trendlinjene at snittvektene ligger relativt stabilt for begge kjønn gjennom perioden. For hanndyr rundt kg og for hunndyr rundt kg. Det er ingen fasit på hva som er «riktige» vekter for et område, men vekter på kalver og ungdyr kan gi et godt bilde på endringer i bestandskondisjon. Nedgangen i kalvevekter kan tenkes å ha sammenheng med beitetilgang og beitekvalitet gjennom sommeren, men vel så viktig er antakelig kalvingstidspunktet. Få eldre okser i bestanden kan medføre lavere produktivitet og utsatt kalvingstidspunkt i en elgbestand. Få og unge okser klarer ikke å bedekke alle kyr til riktig tid med påfølgende utsatt kalvingstidspunkt og reduserte kalvevekter. Dette stemmer også overens med indeksen sett ku pr okse Gjennomsnitt vekt kalv Figur 9: Vektutvikling kalv

9 Gjennomsnitt vekt ungdyr Figur 1: Vektutvikling ungdyr Utvidet jakttid I Etnedal ble det innført utvidet jakttid i første omgang fra Perioden er ikke ferdig ennå, men vi kan se litt på tallene så langt. Særlig på fellingstidspunkt, sett elg og antall jegerdagsverk. Det er ingen signifikant endring av antall jegerdagsverk etter innføring av utvida jakttid. I 214 og 215 er det registrert hhv og 2279 jegerdager, mens gjennomsnittet for de siste ti årene er på 28 jegerdagsverk. I 214 ble det registrert 25 jegerdagsverk fra 1. nov-23.des. Dette utgjør ca. 13 % av alle jegerdøgn. I 215 ble det registrert 41 jegerdagsverk i utvida jakttid, som utgjør ca. 18 % av alle jegerdøgn for dette året. Det er viktig å være oppmerksom på at antall timer per jeger per dag går vesentlig ned innenfor den utvida perioden. I 214 ble det sett 145 elg totalt i perioden 1.nov-23.des. Dette er ca. 15 % av totalt sett for jakta 214. For 215 ble det sett 175 elg totalt etter 1. november, som utgjør ca. 19 % av totalen for det året. Det er felt 19 elg i 214 og 16 i 215 mellom 1. nov og 23.des. For begge år utgjør dette ca. 13 % av totalt felte elg. Bestandsutvikling hjort For å vurdere utviklingen av hjortebestanden må man ta utgangspunkt i fellingsresultater, sett-hjort tall fra ordinær jakt, beiteskader, påkjørsler og generelle viltobservasjoner. Tallmaterialet er imidlertid ikke så fullstendig som for elg. Dette skyldes både at det ikke foregår noe aktiv jakt etter hjort av betydning og innsamlingen av sett-hjort tall er ikke satt i system på samme måte som for elg. Observasjoner av hjort gjøres stort sett i forbindelse med elgjakta og rapporteres gjerne som tilleggsinformasjon på sett-elg skjemaet. 9

10 Sett hjort totalt Figur 11: Sett hjort Figur 11 viser sett hjort som er rapportert i perioden Denne viser en klar økning av bestanden over perioden. Dette samsvarer også med trenden i våre nabokommuner og tilbakemeldinger fra grunneiere og jegere. Grunneierlagene i kommunen er stort sett samstemte i at man ikke ønsker en stor hjortestamme i kommunen. Dette begrunnes i frykt for store beiteskader og at den kan komme til å fortrenge elgen. Ut fra dette har det de senere årene vært delt ut maksimale kvoter som frie dyr. Avskytningstallene for perioden er imidlertid beskjedne, men økende. 6 Tildelt og skutt hjort, totalt Tildelt Felt Figur 12: Tildelt og hjort

11 Dersom denne trenden fortsetter, og målsetningen er å holde bestanden nede, må det tas grep i forhold til uttaket av dyr. Kvotene har i alle fall ikke vært til hinder for å skyte mer dyr, men for å forsøke å initiere høyere avskyting vil kommunen vurdere å endre minstearealet for hjort fra 1. januar 217, og videre framover. Bestandsutvikling rådyr Rådyrstammen i Etnedal påvirkes primært av klima og predatorer som rev og gaupe. Det samles ikke inn tall på sette dyr slik det gjøres for elg og hjort. Bestandens størrelse må derfor vurderes ut fra avskytingen og generelle observasjoner. Etnedal kommune har de siste årene ikke drevet noen aktiv forvaltning av rådyrstammen utover å tildele fellingstillatelser og samle inn avskytingstall. Men det er flere faktorer som tyder på at bestanden er vesentlig lavere nå enn tidligere. Figur 13 viser tall på skutte rådyr i perioden Skutt rådyr Skutt Lineær (Skutt) Figur 13: Skutte rådyr Det mangler tall for 21. Skader på avling Det finnes ingen sikre tall på hvor store skader hjorteviltbestanden gjør på avling, men det er i første rekke knytta til beiting fra elg på rundballer. Rundballer som elg har beita på kan i noen tilfeller benyttes som husdyrfôr, men må i de fleste tilfeller kasseres. Det er gjort en undersøkelse på ca. antall rundballer som går tapt i snitt hver vinter hos noen av de største gårdbrukerne i kommunen. Ut fra dette kan det anslås at det totalt går tapt ca 15 rundballer i kommunen hver vinter. Rundballene har en verdi på ca 35-4 kroner pr stk., avhengig av kvaliteten. Ut fra det representerer tapet en verdi på ca 5-6 kroner årlig. Fallvilt og påkjørsler Av fallviltregistreringer er påkjørsel av spesielt elg mest fremtredende. Og trafikkulykker mellom bil og dyr er en av de alvorligste følgene av for store bestander av hjortevilt. I de fleste tilfeller blir det bare materielle skader på kjøretøy med de ulemper det gir. I enkelte tilfeller oppstår det imidlertid 11

12 også personskade, noe som gjør det langt mer alvorlig. Figur 14 viser all registrert fallvilt i årene Figur 14: Totalt antall fallvilt registrert i Etnedal årene Figur 15 viser alle sammenstøt mellom hjortvilt og kjøretøy over hele året i perioden Her er det tatt med både elg, rådyr og hjort og det er ikke differensiert på utfallet av sammenstøtet. 16 Sammenstøt med hjortevilt i trafikken Elg Rådyr Hjort Figur 15: Sammenstøt mellom hjortevilt og kjøretøy for årene Sammenstøt mellom bil og elg er hovedsakelig knytta til hovedveger i dalbunnen i den sørlige delen av kommunen i perioden november-mars. Dette kommer av at mye elg ser ut til å trekke ned i dalbunnen når det blir mye snø i høyereliggende områder. Tabell 1 viser sammenstøt, uavhengig av utfall over vinterhalvåret(oktober-april) for Etnedal. Dette er kun innrapporterte sammenstøt. Det kan også ha forekommet mindre sammenstøt som ikke er meldt ifra om i tillegg til mange nestenulykker. Vinter- 12

13 sesong Antall sammenstøt Tabell 1: Sammenstøt mellom elg og kjøretøy mellom fra oktober til og med april Rådyr og hjort er ikke tatt med i tabell 1. Det er i hovedsakelig sammenstøt med elg som gir de største skadene og som utgjør størsteparten av tilfellene. Variasjonen som fremkommer i tabellen skyldes nok mye snøforholdene. Vinteren var relativt snøfattig, også i høyereliggende strøk, mens det under vinteren har vært større snømengder. I tillegg vil bestandens størrelse, vegetasjon langs vegen og rundballer som lagres inntil vegen ha innvirkning på antallet sammenstøt. Organisering av vald og bestandsplaner I dag forvaltes ca 85 % av kommunens areal gjennom flerårige bestandsplaner for elg. Det er etablert totalt 4 bestandsplanområder, mens det resterende arealet på 15 % fordeler seg på fire relativt små vald. Disse forvaltes etter prinsippet om retta avskyting og får sin kvote tildelt fra kommunen årlig. For hjort er det ca 7 % av det arealet som er åpnet for jakt som forvaltes gjennom tre flerårige bestandsplaner. For rådyr er det etablert 45 mindre vald. Alle får sin tildeling av kommunen som frie dyr ut fra valdets størrelse. 13

14 Konklusjon og målsettinger Overordna mål for hjorteviltforvaltningen Etnedal kommune skal ha en sunn og bærekraftig hjorteviltstamme som gir god avkastning og tar hensyn til andre samfunnsinteresser. Med andre samfunnsinteresser prioriteres i første rekke: trafikkskader skader på skog skader på avling annet friluftsliv Organisatoriske mål Forvaltningen av hjorteviltbestandene skal i størst mulig grad være grunneierstyrt gjennom flerårige bestandsplaner. Det er et mål å etablere større bestandsplanområder som mest mulig dekker artenes årsleveområder, samt innlemme alt av kommunens areal i bestandsplaner. Etnedal kommune skal være en aktiv pådriver i arbeidet med organisering av bestandsplanområder, med størst fokus på elgforvaltningen. Kommunens viltfond kan disponeres i henhold til retningslinjer vedtatt i HU-sak 2/2. Gode samarbeidstiltak som fremmer viltforvaltningen og bedrer jaktorganiseringen over større områder skal prioriteres høyt. Tiltak som kan redusere skader på skog/avling og trafikkulykker skal også prioriteres. Mål og tiltak for skader på skog, avling og i trafikken Forvaltningen av hjorteviltbestandene må ha som mål å redusere skadene på skog, avling og trafikk mest mulig. En mulighet er å øke jakttrykket og eventuelt innføre vinterjakt i deler av kommunen for å ta ut skadegjørende dyr. I forhold til skade på avling og trafikk kan også tiltak som inngjerding av rundballer, vinterforing og rydding av vegetasjon langs veger være aktuelt. Spesielt er det ønskelig mer erfaring på hvordan systematisk vinterforing av elgen kan holde den borte fra trafikk og avlinger. Konkrete mål: Beitetrykket for furu skal ikke overstige 25 % av årlig kvistproduksjon og beitetrykket for ROSarter skal ikke overstige 35 % av årlig kvistproduksjon. Tapet av avling skal reduseres til maksimalt 5 rundballer per år. Antall sammenstøt mellom elg og bil skal reduseres til maksimalt 3 per vinter. Tiltak: For å overvåke beitetrykket må beitetakseringen fortsette med samme hyppighet som frem til nå. Vinterjakt kan være et virkemiddel for å ta ut skadedyr i sørlige del av kommunen. Dette betinger imidlertid interesse og enighet fra grunneiersida. Rydde vegetasjon langs hovedveger. Vinterforing. 14

15 Mål og tiltak for forvaltning og utvikling av elgbestanden Statistikken viser at det fremdeles er betydelige skader på skog og avling, og enkelte vintre mange påkjørsler i trafikken. Sett-elg tall viser også en oppadgående tendens to siste år. Ut fra dette vil Etnedal kommune anbefale at uttaket på elg opprettholdes på minst samme nivå som siste planperiode. Dersom uttaket av kalv/ungdyr holdes på minimum 6 % vil det ikke være noen fare for bestanden ved å opprettholde et høyt uttak, eventuelt øke noe. For å øke kalvevektene bør det søkes å spare større okser i første del av jakta. Konkrete mål/tiltak: Uttaket for perioden holdes minimum på samme nivå som forrige planperiode. Uttaket av kalv/ungdyr holdes på minimum 6 %. Større okser spares første del av jakta (fram t.o.m. 15. oktober). Dersom planområdene ønsker å benytte vektgrenser anbefales denne å settes til 15 kg og kun for hunndyr. Mål og tiltak for forvaltning og utvikling av hjortebestanden Fra grunneiernes side er det uttrykt ønske om å holde hjortestammen minst mulig. Dette begrunnes med at en stor hjortestamme kan føre til betydelige skader på skog og den kan til dels fortrenge elgstammen. Konkrete mål: Uttaket av hjort skal være høyest mulig. Tiltak: Profesjonalisere hjortejakta gjennom hensiktsmessig organisering og jaktutøvelse. Systematisere innrapportering av sett hjort. Redusere minstearealet. Mål og tiltak for forvaltning og utvikling av rådyrbestanden Etnedal kommune har ingen mål om å drive en aktiv forvaltning av rådyrstammen. Kommunen sitt engasjement i rådyrforvaltningen er avgrenset til å fastsette minsteareal, tildele fellingstillatelser og å samle inn jaktstatistikk. Etnedal, 1.august 216 Kari-Elin Solberg Saglien, Miljørådgiver 15

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg

Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Verdal kommune, Forvaltningsdata - elg Perioden 2006-2013, kilde www.hjorteviltregisteret.no Fellingsresultat i 2013 : 233 av 249 tildelt, en fellingsprosent på 93,6 %. Gjeldende kommunal målsetting for

Detaljer

"FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018".

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018. "FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I HOLE KOMMUNE 2014-2018". Vedtatt i plan- og miljøstyret 10.01.2014. Kommunens rolle i viltforvaltningen: Ivareta viltinteressene som en viktig del av det biologiske mangfoldet

Detaljer

Trond Rian

Trond Rian Verdal kommune Sakspapir Hjorteviltjakta 2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Rian trond.rian@innherred-samkommune.no 74048552 Arkivref: 2008/12609 - /K46 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/ Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Høring

Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/ Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Høring Meråker kommune Arkiv: K40 Arkivsaksnr: 2017/177-37 Saksbehandler: Anne Marie Haneborg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Viltnemnd 11/17 06.06.2017 Revidering av målsetting for hjorteviltforvaltning

Detaljer

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag

Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016. Søndre Land Viltlag Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2012-2016 Søndre Land Viltlag Side 2 av 13 Innhold: 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse... 3 2. Planperiode... 3 3. Bestandssituasjon... 4 4. Målsetning for planperioden...

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. Bestandsplan for elg og hjort Skjelstadmark Driftsplanområde STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: K46 Arkivsaksnr: 2013/3149-3 Saksbehandler: Stian Almestad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Bestandsplan for elg og hjort 2013-2015 Skjelstadmark

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I MODUM

FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I MODUM MODUM KOMMUNE FORVALTNINGSPLAN FOR HJORTEVILT I MODUM Vedtatt i hovedutvalg for teknisk sektor i møte 29.5.213 sak 26/13. Bakgrunn Forskrift om forvaltning av hjortevilt 3 gir grunnlaget for kommunenes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 ENDRING AV MINSTEAREAL FOR ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar,

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no

SETT-ELG RAPPORT 2013. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter. www.hjorteviltregisteret.no SETT-ELG RAPPORT 2013 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Slaktevekter www.hjorteviltregisteret.no Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Resultater og vurderinger... 4 2.1 Jaktinnsats... 4

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Rømskog kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog kommune. Vedtatt i viltnemda. 05.03.2013 sak.06/13. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Rømskog Den kommunale forvaltningen av hjortevilt

Detaljer

REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE. Sist revidert

REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE. Sist revidert REVIDERT UTKAST RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE Sist revidert 06.03.2017 INNHOLD Innledning...2 Lovgrunnlag...2 DEFINISJONER...2 Målsetning...3 Retningslinjer...3 Effektive

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1997 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Målsetting for hjorteviltforvaltningen

Målsetting for hjorteviltforvaltningen !!Eksempel!! Målsetting for hjorteviltforvaltningen Fauske kommune 2014 2018 Forslag til mal Vedtatt dato Malen er utarbeidet av Salten Viltforvaltningsråd (SaV) i samarbeid med Prosjekt Utmark. 1 Innledning

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 24.04.2014 Vår Ref... ES-4376/14 Arkiv... K46 Saksnr... 14/695 Deres Ref... SAK 01/2014 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2013 Kommunen

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@ninanaturdata.no tlf. 74 33 53 fax. 74 33 53 Sett elg i 14 28 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2013/922-7 Saksbehandler: Ole Edvard Silderen,Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune

Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Meråker kommune I henhold til sak 8/13 viltnemda, sak 26/13 Komite for kommunal utvikling og sak 52/13 Kommunestyre ble det vedtatt: «Meråker kommune starter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Pedersen Arkiv: K40 Arkivsaksnr.: 15/1036 MINSTEAREAL ELG Rådmannens innstilling: Utmarksnemda går inn for å endre minsteareal på elg til 3000 dekar. Ny forskrift

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT

BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT BESTANDSPLAN FOR ELG OG HJORT - 2017-2019 AVTALEPARTER: Bamble Kommune Rørholt Bestandsplanområde. BESTANDSPLANPERIODE: Bestandsplanen er utarbeidet for perioden 2017-2019 Skal være sendt kommunen innen

Detaljer

Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden

Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden Forslag til revidering av: Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Meråker For perioden 2017-2022 Versjon 06.06.2017 Den kommunale forvaltningen av hjorteviltet bygger på naturmangfoldloven og

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1996 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@naturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1996 20 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

Målsetting for elgforvaltningen

Målsetting for elgforvaltningen Målsetting for elgforvaltningen Vefsn kommune 14 17 Foto: Ivar Rystad Vedtatt av Vefsn kommunestyre dato Vefsn kommune. Servicetorg: 75 10 10 00, Epost: post@vefsn.kommune.no Side 1 Innledning Forskrift

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2013-2015 Vedtatt på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 18.04.2013 Vedtatt av Alvdal kommune Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Side 3 Side 4 Side

Detaljer

SAKSFREMLEGG - HURUM Sak nr. 19/2014. Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 19/2014 Natur- og landbruksnemnda i Hurum 01.12.

SAKSFREMLEGG - HURUM Sak nr. 19/2014. Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 19/2014 Natur- og landbruksnemnda i Hurum 01.12. SAKSFREMLEGG - HURUM Sak nr. 19/2014 Saksmappe nr: 2013/3354 Arkiv: K46 Saksbehandler: Håkon Bergø Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 19/2014 Natur- og landbruksnemnda i Hurum 01.12.2014 Kommunale

Detaljer

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen

Østskogen Storvald. Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen Østskogen Storvald Driftsplan for elgforvaltning 2009-2011 Evaluering av måloppnåelse - Forvaltningsdelen (Tvillingku, 12. august 2011. Foto: Svein J. Pettersens viltkamera) Styret i Østskogen Storvald,

Detaljer

Denne presentasjonen er tilrettelagt av

Denne presentasjonen er tilrettelagt av Denne presentasjonen er tilrettelagt av e-post: post@ninanaturdata.no tlf. 74 33 53 00 fax. 74 33 53 01 Sett elg i 1985 2006 Sett elg-metoden er en bærebjelke i norsk elgforvaltning. Metoden er kostnadseffektiv

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN

BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN BESTANDSPLAN FOR ALVDAL ELGVALD FOR PERIODEN 2016-2018 Behandlet på årsmøte i Alvdal Grunneierlag SA 14.04.2016 Behandlet på styremøte i Alvdal Grunneierlag SA 09.05.2016 Alvdal Grunneierlag SA INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR HJORT, ÅSE-VØLLESTAD SKOGEN

BESTANDSPLAN FOR HJORT, ÅSE-VØLLESTAD SKOGEN BESTANDSPLAN FOR HJORT, ÅSE-VØLLESTAD SKOGEN. 2012-2014 1 INNHOLD 1.0 BESTANDPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE.... 3 2.0 PLANPERIODE.... 3 3.0 FORUTSETNINGER BESTANDEN.... 3 3.1 GENERELL SITUASJON.... 3

Detaljer

Ny målsetting om forvaltning av

Ny målsetting om forvaltning av Ny målsetting om forvaltning av hjortevilt i Averøy kommune Med ny forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt i Averøy kommune Dagens program Hvorfor målsetting? Hva skal målsettingen brukes til Lovhjemler

Detaljer

Forvaltningsplan for hjortevilt.

Forvaltningsplan for hjortevilt. Forvaltningsplan for hjortevilt. Lurøy kommune 2017-2021 Vedtatt av... den dd.mm.åååå Utbygging- og næringsetaten: 750 91 600 Epost: utbygg@luroy.kommune.no Side 1 Innledning I forskrift om forvaltning

Detaljer

Forvaltningsplan for elg og hjort i Gol kommune 2014-2016

Forvaltningsplan for elg og hjort i Gol kommune 2014-2016 Forvaltningsplan for elg og hjort i Gol kommune 2014-2016 Vedtatt av vilt og innlandsfiskenemnda i sak 08/14, 12.05.2014 1 Innhold 1 Innhold... 2 2 Forord... 3 3 Status for hjorteviltet i Gol (elg og hjort)

Detaljer

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning

Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden Godkjenning Arkivsak. Nr.: 2017/753-4 Saksbehandler: Bjørn Ingolf Bakkhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 06.06.2016 Nye bestandsplaner for hjorteviltforvaltningen i Inderøy for perioden

Detaljer

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN

HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN HELLANDSJØEN OG OMEGN UTMARKSLAG BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILTARTENE ELG, HJORT OG RÅDYR I PERIODEN 2012-2014 1. FORORD Denne 3-års planen er en forlengelse av driftsplanen, og de endringer som er gjort,

Detaljer

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde

Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Hemne Art: Elg Vald: Hemne Bestandsplanområde Vald nr Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 1 126.868

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune

Elgforvaltning i Steigen kommune Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Værnes 1.11.2012 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Kunnskap, bestandsplaner, målsettinger, prosess,

Detaljer

Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr

Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Valsøyfjord Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom, ant. dyr 51.800 2000 26 17-52

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK FAKTAGRUNNLAG -RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE

HØGSKOLEN I HEDMARK FAKTAGRUNNLAG -RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE HØGSKOLEN I HEDMARK FAKTAGRUNNLAG -RETNINGSLINJER FOR HJORTEVILTFORVALTNING I STOR-ELVDAL KOMMUNE INNHOLD Faktagrunnlag...2 Hjorteviltbestandene...2 Arealbruk...6 Skogskader...8 Trafikkpåkjørsler...9 1

Detaljer

Hjorteviltforvaltningen på Hadeland. Utdrag fra aldersregistrering og bestandsvurdering 2008.

Hjorteviltforvaltningen på Hadeland. Utdrag fra aldersregistrering og bestandsvurdering 2008. Hjorteviltforvaltningen på Hadeland. Elg (Alces alces) http://no.wikipedia.org/wiki/elg I tillegg til sin egenverdi som art, et flott innslag i naturen og derfor viktig for friluftslivet, så betyr elgen

Detaljer

Kommune Område Begrunnelse Vurdering

Kommune Område Begrunnelse Vurdering Søknader om utvidet jakttid på elg i Nordland fylke 2015 Oppsummering: Det har kommet inn 9 søknader fra til sammen 11 kommuner i Nordland. 1 søknad realitetsbehandles ikke (se beslutningsdokument). 3

Detaljer

«Hjortevilt 2012» 18. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning

«Hjortevilt 2012» 18. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning «Hjortevilt 2012» 18. april 2012 Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning Nasjonalt resultatmål «Alle bestander som kan høstes av planter og dyr i skog skal være forvaltet økosystembasert og høstet

Detaljer

Elgrapport for Oppdal kommune

Elgrapport for Oppdal kommune Elgrapport for Oppdal kommune Alle foto: Oppdal kommune 2000-2014 Data fra bearbeidet og tilrettelagt av Naturdata AS Tema Informasjon fra kommunen Bestandsstørrelse Avskyting Produktivitet Jakttrykk Kjønnssammensetning

Detaljer

BESTANDSPLAN ELG 2015-19

BESTANDSPLAN ELG 2015-19 BESTANDSPLAN ELG 2015-19 Foto: Arnold Hamstad TRONDHEIM STORVILTVALD FORORD Bestandsplanen for årene 2015-19 er den 3. femårsplanen for elg som Trondheim Viltråd har utarbeidet etter at prinsippene om

Detaljer

Status for elgens kondisjon og tanker om videre utvikling og forvaltning. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune

Status for elgens kondisjon og tanker om videre utvikling og forvaltning. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune Status for elgens kondisjon og tanker om videre utvikling og forvaltning Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune 30.1.2016 Elgbestandens utvikling i Norge og Agder Antall felt elg i Vest-Agder 1994:

Detaljer

Elgrapport for Oppdal kommune

Elgrapport for Oppdal kommune Elgrapport for Oppdal kommune Tema Data fra Hjorteviltregisteret bearbeidet og tilrettelagt av Naturdata AS Informasjon fra kommunen Bestandsstørrelse Avskyting Jakttrykk Kjønnssammensetning Slaktevekter

Detaljer

Forvaltning av hjortevilt Malvik kommune

Forvaltning av hjortevilt Malvik kommune 2013 Forvaltning av hjortevilt Malvik kommune Slettom Lars 27.08.2013 Forsidefoto: Stian Almestad Innhold Innledning... 4 Kommunen som viltmyndighet... 4 Bestandsplanbasert elgforvaltning... 4 Mål for

Detaljer

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN I SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR 2016-2017 - 2018 INNLEDNING Planen er bygget på føringer gitt av Miljøvern- og Landbruksdepartementet for norsk hjorteviltforvaltning

Detaljer

P R O T O K O L L FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING

P R O T O K O L L FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING Møtedato: 15.05.2012 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 02/12 Til saknr.: 05/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i

Foto: Ola Devik Kjønnsraten målt som sett ku pr. okse i hele Nord-Trøndelag sank i perioden 1999 til 2008, Bestandsvurdering av elg og hjort i Sammendrag Naturdata har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet en bestandsvurdering for elg i 20 kommuner i Nord-Trøndelag, og kommer med tilrådninger for videre forvaltning.

Detaljer

Forvaltningsplan for elg og hjort i Gol kommune

Forvaltningsplan for elg og hjort i Gol kommune Forvaltningsplan for elg og hjort i Gol kommune 2017-2019 Vedtatt av vilt og innlandsfiskenemnda i sak 3/17, 16.03.2017 1 Innhold 1 Innhold... 2 2 Forord... 3 3 Status for hjorteviltet i Gol (elg og hjort)

Detaljer

Kommunal målsetting for elgforvaltning. (Høringsutkast)

Kommunal målsetting for elgforvaltning. (Høringsutkast) Kommunal målsetting for elgforvaltning. (Høringsutkast) Bardu kommune forvaltningsområde. Kommunal målsetting for elgforvaltning 2013-2015. Side 1 Innhold Bakgrunn... 3 Historikk... 3 Organisering... 4

Detaljer

Statistikk hjorteviltforvaltning Hemne

Statistikk hjorteviltforvaltning Hemne 15/122-4 K40 Statistikk hjorteviltforvaltning 2014 - Hemne (Oppsett av fellingsresultatene ut over det som rapporteres inn til Statistisk Sentralbyrå. Det som rapporteres inn til SSB er totaltallene fra

Detaljer

HOV, Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/336 K46 PMN/PMN/ES

HOV, Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/336 K46 PMN/PMN/ES Viltnemnda i Søndre Land HOV, 02.03.2012 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 12/336 K46 PMN/PMN/ES REFERAT FRA MØTE I VILTNEMNDA 1.3.2012 Følgende møtte: Tom Inge Jevnesveen, Kari Bjørlien, Lars

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger

Detaljer

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset

MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015. Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset 1 MIUETDALEN VILTLAG 201 1-2015 Jaktfeltene: Ytre Mittet Indre Mittet Sletfjerding Grovanes Dale Staurset I Bakgrunn Bakgrunnen for denne planen er dels de foregående planene for Mittetdalen viltiag, dels

Detaljer

Målsetting for hjorteviltforvaltningen Harstad kommune 2015-2019

Målsetting for hjorteviltforvaltningen Harstad kommune 2015-2019 Målsetting for hjorteviltforvaltningen Harstad kommune 05-09 Bilde tatt av Øystein Kanstad Målsettinger utarbeidet av: TIL RETTIGHETSHAVERE AV ELGJAKT Innhold: Målsetting for hjorteviltforvaltningen...

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: Tidspunkt: 20:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 14 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Side 1 av 13. Bestandsplan for Elg Søndre Land Viltlag

Side 1 av 13. Bestandsplan for Elg Søndre Land Viltlag Side 1 av 13 Bestandsplan for Elg 2009-2011 Søndre Land Viltlag Side 2 av 13 Innhold: 1. Bestandsplanens avgrensning og størrelse... 3 2. Planperiode... 3 3. Bestandsituasjon... 4 Søndre Land kommune...4

Detaljer

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGS- OG FORVALTNINGSUTVALGET Møtested: Møterom 3. etasje Møtedato: 13.05.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 07 40 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Målsettinger for hjorteviltforvaltningen

Målsettinger for hjorteviltforvaltningen Målsettinger for hjorteviltforvaltningen 2012-2015 Målsettinger for hjorteviltforvaltningen...1 Rammer for viltforvaltningen...1 Organisering av Storviltområder/bestandsplanområder:...2 Bestandsplanen

Detaljer

REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND

REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: Mandag 18.01.2016 Tid: 19:30-22:00 MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE Saksnr. 1/16 2/16 Tittel REFERATSAKER/ DRØFTINGSSAKER TOLGA VILTNEMND 18.01.2016 STORVILTJAKT

Detaljer

sett elg Inderøy kommune Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: Et produkt fra Naturdata as

sett elg Inderøy kommune Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret:  Et produkt fra Naturdata as sett elg kommune 1997-211 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Foto: Gunnar Winther Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Jegernes innsats gjennom registrering og rapportering av sett elg er svært

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø

Elgforvaltning i Steigen kommune. Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Tromsø 9.11.2011 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

Målsettinger for forvaltningen av hjortevilt i Øyer Kommune 2013 2017

Målsettinger for forvaltningen av hjortevilt i Øyer Kommune 2013 2017 Målsettinger for forvaltningen av hjortevilt i Øyer Kommune 2013 2017 Revisjon 2014 vers 12.04 Innhold: 1. Innledning 2. Arealgrunnlag og organisering 3. Verdi 4. Biologisk mangfold, beitegrunnlaget og

Detaljer

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2009-2011 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

Vi viser til høring av forslag til målsettinger for hjortevilt i Ås kommune. Deres ref. 14/00123

Vi viser til høring av forslag til målsettinger for hjortevilt i Ås kommune. Deres ref. 14/00123 Fra: Eli Moe Sendt: 29. oktober 2014 19:20 Til: Ås kommune Kopi: Ellen Hougsrud Emne: Målsetting for hjortevilt i Ås kommune - høring. Deres ref 14/00123 Vedlegg: 14-03776-1

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbåsen

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM

LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM LANDBRUKSKONTORET HOBØL - SPYDEBERG- ASKIM Viltnemnda i Askim Deres ref.: Vår ref.: Dato: 03/275-137/FA-K40/JGW 20.12.2012 PROTOKOLL FRA VILTNEMNDA I ASKIM 12.12.2012 Sted: Fossum gård. Tidspunkt: 18.00

Detaljer

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald

Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald Driftsplan for elg Vorma Øst Elgvald 2010 2012 Mai 2010 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Planperiode... 3 2. Status... 3 2.1 Elgens arealbruk... 3 2.2 Bestands-, kjønns- og alderssammensetning...

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 INNLEDNING Steinkjer kommune har alle historiske tall inn i tabeller på regneark. Dette gir grunnlag for diagrammer der en kan kombinere forskjellige

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Marker kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Marker kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune. Høringsutkast pr. 14.09.2017 Behandlet i sak 17/016 i viltnemnda Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune. Kommunen

Detaljer

Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Lerviklandet, Rodal og Engdal utmarkslag

Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Lerviklandet, Rodal og Engdal utmarkslag Kommune : Halsa Art: Hjort og rådyr Vald: Lerviklandet, Rodal og Engdal utmarkslag Interkommunalt utmarksråd for Aure, Halsa og Hemne Tellende areal Minsteareal Tildeling etter minsteareal Handlingsrom,

Detaljer

Målsettinger for forvaltningen av hjortevilt i Gausdal Kommune

Målsettinger for forvaltningen av hjortevilt i Gausdal Kommune Målsettinger for forvaltningen av hjortevilt i Gausdal Kommune 2013 2017 Vedtatt Planutvalget i Gausdal xx.xx2013 Innhold: 1. Innledning 2. Arealgrunnlag og organisering 3. Verdi 4. Biologisk mangfold,

Detaljer

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2012-2014 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : STYRET/ GRUNNEIERENE. INNHOLD 1. BESTANDSPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 3 3. FORUTSETNINGER BESTAND...

Detaljer

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR. 2010, 2011 og 2012

PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR. 2010, 2011 og 2012 PLAN FOR ELGFORVALTNINGEN I SUNDLIA OG OMEGN BESTANDSPLANOMRÅDE FOR 2010, 2011 og 2012 INNLEDNING Planen er bygget på føringer gitt av Miljøvern- og Landbruksdepartementet for norsk hjorteviltforvaltning

Detaljer

Elgforvaltning i Steigen

Elgforvaltning i Steigen Elgforvaltning i Steigen kommune Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder/viltansvarlig Fauske 18.2.212 Elgforvaltning i Steigen Formål med foredraget Eksempel ingen fasit! Mange måter å komme fram til

Detaljer

sett elg Tolga kommune Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: Et produkt fra Naturdata as

sett elg Tolga kommune Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret:  Et produkt fra Naturdata as sett elg Tolga kommune 1996-21 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Jegernes innsats gjennom registrering og rapportering av sett elg er svært viktig for å beskrive

Detaljer

Grane kommune

Grane kommune sett elg Grane kommune 1995-29 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Foto: Are Halse Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Jegernes innsats gjennom registrering og rapportering av sett elg er svært

Detaljer

Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Søgne kommune 2012-2015

Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Søgne kommune 2012-2015 Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Søgne kommune 212-215 Vedtatt Plan- og miljøutvalget i Søgne 12.12.212 Innledning (Forklaring på begreper slik de forstås av forskrift om forvaltning av hjortevilt

Detaljer

Trøgstad kommune Viltnemnd

Trøgstad kommune Viltnemnd INNKALLING/SAKSLISTE TIL VILTNEMNDSMØTE Tidspunkt: 19. mars 2013 kl. 18.30 Sted: Skjønnhaug, Trøgstad kommunehus Deltakere: Ellers møter: Ta med: Torbjørn Tveter, Henning Holtet, Kjetil Risebråthe, Jon

Detaljer

Møteprotokoll. Evje og Hornnes kommune. Vilt- og fiskenemnd Landbrukskontoret DATO: TIDSPUNKT: 18:00 19:00 UTVALG: MØTESTED:

Møteprotokoll. Evje og Hornnes kommune. Vilt- og fiskenemnd Landbrukskontoret DATO: TIDSPUNKT: 18:00 19:00 UTVALG: MØTESTED: Evje og Hornnes kommune Møteprotokoll UTVALG: MØTESTED: Vilt- og fiskenemnd Landbrukskontoret DATO: 21.02.2017 TIDSPUNKT: 18:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Rune Telhaug Odd Helge Liestøl Følgende medlemmer

Detaljer

Anbefalinger for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Telemark Vedtatt av fylkestinget sak 57/15

Anbefalinger for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Telemark Vedtatt av fylkestinget sak 57/15 Anbefalinger for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Telemark 2014 2018 Vedtatt av fylkestinget 21.05 2015 sak 57/15 Anbefalinger for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Telemark 2014 2018 2 Innhold

Detaljer

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Marker kommune.

Kommunal målsetning. for. hjorteviltforvaltningen. i Marker kommune. Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker kommune. Vedtatt Marker viltnemnd 25.02.2013 Forslag april 2016 Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltningen i Marker Den kommunale forvaltningen

Detaljer

Avskytningsmodell. Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv. Beitekvalitet

Avskytningsmodell. Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv. Beitekvalitet Avskytningsmodell Bakgrunn: Tradisjonelt stort uttak av kalv Beitekvalitet fordi man mente dette ga størst stabilitet i framtidig elgtetthet gjennom stor andel produktive kyr i skogen få ungdyr å skyte

Detaljer

Tema. Elgrapport for Nord - Trøndelag fylkeskommune. Data fra Hjorteviltregisteret bearbeidet og tilrettelagt av Naturdata AS

Tema. Elgrapport for Nord - Trøndelag fylkeskommune. Data fra Hjorteviltregisteret bearbeidet og tilrettelagt av Naturdata AS Elgrapport for Nord - Trøndelag fylkeskommune - Foto: Rune Hedegart Tema Data fra bearbeidet og tilrettelagt av Naturdata AS Informasjon fra fylkeskommunen Bestandsstørrelse Avskyting Jakttrykk Kjønnssammensetning

Detaljer

Forvaltningsplan for hjortevilt.

Forvaltningsplan for hjortevilt. Forvaltningsplan for hjortevilt. Lurøy kommune 2017-2021 Vedtatt av TRS den 15.03.2017 Utbyggings- og næringsetaten: 750 91 600 Epost: utbygg@luroy.kommune.no Side 1 Innledning I forskrift om forvaltning

Detaljer

GODKJENNING AV BESTANDSPLANER FOR ELG I GAUSDAL FOR PERIODEN

GODKJENNING AV BESTANDSPLANER FOR ELG I GAUSDAL FOR PERIODEN Ark.: K46 Lnr.: 3565/13 Arkivsaksnr.: 13/624-1 Saksbehandler: Sigbjørn Strand GODKJENNING AV BESTANDSPLANER FOR ELG I GAUSDAL FOR PERIODEN 2013-2017 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt):

Detaljer

Rapport fra hjortejakta 2011 Sett- hjort og slaktedata

Rapport fra hjortejakta 2011 Sett- hjort og slaktedata Smøla Kommune Bygg og forvaltning Rapport fra hjortejakta 2011 Sett- hjort og slaktedata Skrevet av Andreas G. Leistad Januar 2012 Presentasjon av innsamlet data fra hjortejakta frem til 2011 vist i tabellform.

Detaljer

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE

RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA STEINKJER KOMMUNE RAPPORT FRA HJORTEVILTJAKTA I STEINKJER KOMMUNE 2009 INNHOLD Side 2 Innledning 3 Oppsummering 4 Elgfellinger 2009 5-6 Elgfellinger 1955-2009 7-13 Sett-elg-data og elgfellinger, tabeller 14-26 Elgfellinger,

Detaljer

BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014.

BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014. BESTANDSPLAN FOR ELG, ÅSE - VØLLESTAD SKOGEN, 2012-2014. 1 INNHOLD 1.0 BESTANDPLANENS AVGRENSNING OG STØRRELSE.... 3 2.0 PLANPERIODE.... 3 3.0 FORUTSETNINGER BESTANDEN.... 3 3.1 GENERELL SITUASJON....

Detaljer

sett elg Mosvik kommune Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: Et produkt fra NINA naturdata as

sett elg Mosvik kommune Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret:  Et produkt fra NINA naturdata as sett elg Mosvik kommune 1995-29 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Jegernes innsats gjennom registrering og rapportering av sett elg er svært viktig for å

Detaljer

sett elg Nord-Trøndelag fylke Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: Et produkt fra Naturdata as

sett elg Nord-Trøndelag fylke Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret:  Et produkt fra Naturdata as sett elg Nord-Trøndelag fylke 1996-21 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Jegernes innsats gjennom registrering og rapportering av sett elg er svært viktig

Detaljer

KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELGFORVALTNING I NOTODDEN

KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELGFORVALTNING I NOTODDEN KOMMUNAL MÅLSETTING FOR ELGFORVALTNING I NOTODDEN PLAN FOR PERIODEN 2007 2009 Vedtatt av Vilt- og fiskeutvalget i Notodden den 26/02-2007 i sak 03/07. Innhold: 1. FORORD 2. INNLEDNING 3. OVERORDNA RAMMER

Detaljer

Muligheter i dagens Hjorteviltregister

Muligheter i dagens Hjorteviltregister Muligheter i dagens Hjorteviltregister Foto: Synnøve Ingulfsvann Naturdatas viltkonferanse 7. november 2013 Ane Johansen Tangvik Disposisjon Hva er Hjorteviltregisteret Tilpasset forvaltning Sett og skutt

Detaljer

Målsetting for hjorteviltforvaltningen

Målsetting for hjorteviltforvaltningen Målsetting for hjorteviltforvaltningen Skiptvet kommune 2017-2019 Høringsutkast Høring i perioden 16.12.16 15.01.17 Merknader sendes Skiptvet kommune innen 15.01.17 Besøksadresse: Postadresse: Telefon:

Detaljer

Kommunale målsetninger for hjortevilt i Nome kommune

Kommunale målsetninger for hjortevilt i Nome kommune Kommunale målsetninger for hjortevilt i Nome kommune Innledning: Kommunen har ansvar for verdier og interesser knyttet til friluftsliv, biologisk mangfold, trafikkproblemer, regulering av størrelsen på

Detaljer

Den produktiv elgstammen

Den produktiv elgstammen Den produktiv elgstammen lokal forvaltning med driftsplanbasert uttak hvilken kjønns- og aldersmessig sammensetning gir størst avkastning? Foto: Jan Thomassen Åshild Ønvik Pedersen Institutt for biologi

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: K46 Arkivsaksnr.: 16/499-2 Klageadgang: Ja BESTANDSPLAN FOR ELG 2016-2019 LEIRFJORD ØST Administrasjonssjefens innstilling: Søknad

Detaljer

FORLØPIG ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2015

FORLØPIG ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2015 Notat Til... Kopi.. Søndre Land kommune Lokalsamfunn og Stab Dato 23.2.216 Saksbehandler ES Saksnummer 16/321 Løpenummer 289/16 Arkiv / K46 / Fra... FORLØPIG ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 215

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning

SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Arealforvaltning Dato... 7.5.215 Vår Ref... ES-4978/15 Arkiv... K46 Saksnr... 15/751 Deres Ref... SAK 1/15 - ORIENTERING OM HJORTEVILTFORVALTNINGEN 214 Kommunen har vedtatt

Detaljer