Skjerstad kommunedelsutvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skjerstad kommunedelsutvalg"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg, Gotfred Jensen telefon , e-post: så tidlig at varamedlem kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Henvendelse fra Inger N. Øien om ekstrasaker m.v. Siden sist Evt. uttalelser til saker i formannskap, komiteer og bystyre

2 Saksliste Saksnr PS 12/34 PS 12/35 PS 12/36 PS 12/37 PS 12/38 RS Innhold Høring - Veileder for behandling av saker; Massedeponi og massedeponering i Bodø kommune. Skjerstad kommunedelsutvalgs behandling av saken. Lakselv bru, Misvær. Utvidelse og/eller gang- og sykkelbane? Kulturkveld i Skjerstad. Tidspunkt og innhold. Kontaktmøte mellom kommunedelsutvalgene og politisk/administrativ ledelse. Oppslagstavla ved torget i Misvær sentrum. Omorganisering av vaktmestertjenester RS Reglement for godtgjøring - politisk arbeid RS RS Uttalelse - vinterparkering Referatsaker Bodø, 1. oktober 2012 Ivar Andreassen leder Gotfred Jensen Sekretær

3 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /3415 L10 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Skjerstad kommunedelsutvalg Høring - Veileder for behandling av saker; Massedeponi og massedeponering i Bodø kommune. Skjerstad kommunedelsutvalgs behandling av saken. Sammendrag Fra byplankontoret har vi fått denne saken til høring. Høringsfristen er satt til Saksopplysninger Hensikten med denne veilederen for massedeponi og massedeponering i Bodø kommune er å forhindre ukontrollert deponering av masser i forhold til relevant regelverk. Forslag til vedtak/innstilling/uttalelse Saksbehandler: Gotfred Jensen Trykte vedlegg: Massedeponi og massedeponering i Bodø kommune. Veiledning for behandling av saker. Utrykte vedlegg: ingen <Vennligst ikke slett noe etter denne linjen>

4 Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv / /3415 L10 Byplankontoret Massedeponi og massedeponering i Bodø kommune Veileder for behandling av saker

5 Veileder for massedeponi og massedeponering i Bodø kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKT VURDERING AV TILTAK I FORHOLD TIL REGELVERK MODELL FOR MASSEHÅNDTERING METODE FOR FORURENSET GRUNN ANSVAR OG RUTINER Deponigruppe SØKNADSPLIKTIGE TILTAK MASSEDEPONI TERRENGINNGREP RETNINGSLINJER FOR SKJØNNSUTØVELSE AV VESENTLIGE TERRENGINNGREP Vurdering i forhold til gjeldende planer Vurdering om tiltaket vil medføre fare eller ulempe Vurderinger som skal gjøres ut fra landbruksinteresser Vurderinger i forhold til størrelse av tiltaket MELLOMLAGRING AV MASSER OPPFØLGING Oppfølgingsrutiner for massedeponi Oppfølgingsrutiner for terrengplanering Oppfølgingsrutiner for ulovlige deponier Informasjon...16 Lokal forskrift; Beskrivelse og bestemmelser for massedeponering Side 2 FORSLAG

6 Veileder for massedeponi og massedeponering i Bodø kommune 1 HENSIKT Veileder for massedeponi og massedeponering i Bodø kommune har som hensikt å forhindre ukontrollert deponering av masser i forhold til relevant regelverk. Veileder for massedeponi og massedeponering tar utgangspunkt i: a) Miljømessige konsekvenser b) Økonomiske konsekvenser/motivasjon Å etablere et deponi krever blant annet utredning i forhold til hvilke miljømessige konsekvenser et deponi kan ha. Det være seg forholdet til arter og landskapstyper, avrenning, rasfare, landskapsendringer, støy, støv og transport. Med ulovlig deponering har ikke kommunen denne kontrollen, og det kan medføre uheldige og uønskede miljømessige konsekvenser både på kort og lang sikt. Å anlegge og drive et deponi på lovlig vis i henhold til gjeldende regelverk krever investerings- og driftskostnader. Ved å fokusere på at kommunen vil ha kontroll over deponering av masser på godkjente deponier, kan motivasjonen for å drive lovlig øke. Formålet med veilederen er å bidra til en mer enhetlig håndtering av massedeponering i kommunen. Veilederen skal bidra til å klargjøre ansvar, plikter og organisering internt i kommunen, samt avklare og klargjøre massehåndtering, deponering og deponi i kommunen. Veilederen bør evalueres ved jevne mellomrom etter hvert som kommunen vinner erfaring. Kommuneplanens arealdel beskriver krav til massedeponi. Veilederen er blitt til på grunnlag av kommunens egne erfaringer, samt erfaringer fra andre kommuner blant annet Ås kommune, Skedsmo kommune og 6 kommuner med og rundt Trondheim kommune. 2 VURDERING AV TILTAK I FORHOLD TIL REGELVERK Lovgrunnlaget for veileder for massedeponi og massedeponering gis av plan- og bygningsloven, forurensningsloven, forurensningsforskriften og avfallsforskriften. Plan- og bygningsloven Den har bestemmelser om formål og virkeområde, bestemmelser om forbud, arealplaner og byggesaksbehandling. Med bakgrunn i loven har kommunen vedtatt kommuneplanens arealdel, områderegulerings- og detaljreguleringsplaner. I tillegg kommer statlige planer, rikspolitiske bestemmelser og retningslinjer, fylkeskommunens planer. Videre er det til loven vedtatt vedtekter. Tiltak er regulert av bestemmelser etter denne lov. Plan- og bygningsloven 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse, bokstav k Vesentlig terrenginngrep, og krav til søknad gitt i kapittel 21 med tilhørende forskrift. Av plan- og bygningsloven kapittel 20 fremkommer bestemmelser om søknadsplikt for tiltak, på eller i grunnen, i vassdrag eller i sjøområder, og disse kan ikke utføres uten at søknad, og eventuelt søknad om dispensasjon, på forhånd er sendt kommunen, og denne deretter har gitt tillatelse, med Lokal forskrift; Beskrivelse og bestemmelser for massedeponering Side 3 FORSLAG

7 Veileder for massedeponi og massedeponering i Bodø kommune mindre annet fremgår av 20-3 og For vesentlig terrenginngrep kreves søknad og tillatelse etter 20-1 bokstav k. Søknad, prosjektering, utførelse og kontroll av tiltak skal forestås av foretak med ansvarsrett i samsvar med bestemmelser gitt i kapittel 22 og 23, med mindre annet framgår av 20-2 og Departementet kan gi forskrifter om hvilke tiltak som omfattes av bestemmelsen. Krav til innhold for søknader fremkommer av lovens kapittel 21 og forskrift om byggesak (SAK10) kapittel 5. Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) (SAK10) Forskriften har generelle bestemmelser i første del, i andre del bestemmelser om søknadsplikt og innhold i søknader og tredje del bestemmelser om godkjenning og ansvar. Her nevnes kapittel 4, 4-1 tiltak som ikke krever søknad og tillatelse, og spesielt bestemmelsene i 4-1 bokstav c nr 6 om mindre fylling eller planering av terreng. Kapittel 5 om krav til søknad og dokumentasjon, generelle krav, varsel til naboer og gjenboere, gjennomføringsplan, opplysninger som skal gis ved søknad og dokumentasjon som skal foreligge i tiltaket. Kapitel 9 om godkjenning av foretak, kapittel 10 om krav til foretakenes system, kapittel 11 krav til utdanning og praksis, og kapittel 12 om ansvar. Veiledning til forskrift om byggesak (VSAK10) I veiledningen gis det veiledning til de enkelte bestemmelsene i forskriften og tilknytning til loven. Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggeteknisk forskrift) (TEK10) Forskriften har generelle bestemmelser i første del, i andre del bestemmelser om naturpåkjenninger, uteareal og ytre miljø. Her nevnes kapittel 7 sikkerhet mot naturpåkjenninger med 7-1 med generelle krav om sikkerhet mot naturpåkjenninger. Kapittel 8 om krav til uteareal med 8-1og krav i tilknytning til byggverk og uteoppholdsareal for allmennheten. Kapitel 9 om krav til ytre miljø, og spesielt bestemmelsene i 9-1 med generelle krav, og 9-4 utvalgte naturtyper. Veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk (VTEK10) I veiledningen gis det veiledning til de enkelte bestemmelsene i forskriften og tilknytning til loven. Avfallsforskriften, Kapittel 9 Deponering av avfall Med ikke-forurenset jord menes naturlige jord- og løsmasser som for eksempel graves ut i forbindelse med bygg- og anleggsvirksomhet. Ved tvil om massene er å anse som ikke-forurenset, må de vurderes i forhold til definisjonen av forurenset grunn i forurensningsforskriften 2-3 bokstav a. Forurensningsforskriften 2-3. Definisjoner Jamfør forurensningsforskriftens kapittel 2 som omhandler opprydding av forurensning i grunn. Forurensingsforskriftens 2-2. Virkeområde gjelder ved terrenginngrep i områder hvor det har vært virksomhet som kan ha forurenset grunnen, det finnes tilkjørte forurensede masser eller det av andre årsaker er grunn til å tro at det er forurenset grunn. I forurensningsforskriftens 2-3. Definisjoner menes det med: a) forurenset grunn: jord eller berggrunn der konsentrasjonen av helse- eller miljøfarlige stoffer overstiger fastsatte normverdier for forurenset grunn, jf. vedlegg 1 til dette kapitlet, eller andre helse- og miljøfarlige stoffer som etter en risikovurdering må likestilles med Lokal forskrift; Beskrivelse og bestemmelser for massedeponering Side 4 FORSLAG

8 Veileder for massedeponi og massedeponering i Bodø kommune disse. Grunn der konsentrasjonen av uorganiske helse- eller miljøfarlige stoffer ikke overstiger lokalt naturlig bakgrunnsnivå i området der et terrenginngrep er planlagt gjennomført, skal likevel ikke anses for forurenset. Grunn som danner syre eller andre stoffer som kan medføre forurensning i kontakt med vann og/eller luft, regnes som forurenset grunn dersom ikke annet blir dokumentert, b) tiltakshaver: den person eller foretak som terrenginngrepet utføres på vegne av og som er ansvarlig for at tiltaket blir utført i samsvar med myndighetskrav, c) terrenginngrep: graving, planering, masseuttak, utfylling og andre inngrep som kan medføre skade eller ulempe ved at eksisterende forurensning spres eller gjøres mindre tilgjengelig for oppryddingstiltak, d) akseptkriterier: beregnede konsentrasjoner av enkeltstoffer eller stoffgrupper i grunnen, som kan aksepteres på bakgrunn av en risikovurdering basert på planlagt bruk av eiendommen og stedspesifikke forhold for øvrig. Klima- og forurensningsdirektoratet kan fastsette retningslinjer for hvordan akseptkriteriene skal utarbeides. Jamfør forurensningslovens 48 første ledd, 49, 50, 52a, 73, 78 siste ledd og 79 siste ledd delegeres landets kommuner myndighet etter forurensningsloven 48 første ledd til å føre tilsyn med at besitter av næringsavfall som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall, håndterer dette forsvarlig. Innenfor det saksområdet hvor kommunen har fått myndighet etter forurensningslovens 48 får den også myndighet til: - å kreve nødvendige opplysninger av avfallsbesitter etter 49 - å utføre inspeksjon av eiendom og granske dokumenter og materiell etter 50 - å fastsette forskrift om gebyr etter 52a - å fastsette og frafalle tvangsmulkt etter 73 - å begjære påtale etter 78 siste ledd og 79 siste ledd. Jamfør forurensningslovens 53 menes med forurensningsskade skade, ulempe eller tap forårsaket av forurensning (jf. 6). Uansett hva som er bestemt i medhold av 6, regnes som forurensning her også lys eller annen stråling som er eller kan være til skade, tap eller ulempe for miljøet. Jamfør forurensningslovens 58 vil ikke-tillatt forurensning som hindrer, vanskeliggjør eller begrenser utbyttet av å utøve allemannsrett utenfor næring, kan kreves erstattet etter paragrafen her, så langt det gjelder rimelige utgifter til å gjenopprette miljøet slik at allemannsretten i størst mulig utstrekning skal kunne utøves som tidligere. Krav om erstatning etter første ledd fremmes av den kommunale forurensningsmyndighet etter 81 første ledd bokstav c når forurensningsskaden er begrenset til kommunen. 3 MODELL FOR MASSEHÅNDTERING Følgende modell for massehåndtering vil gjelde for saksgang og deponering av søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven: Lokal forskrift; Beskrivelse og bestemmelser for massedeponering Side 5 FORSLAG

9 Veileder for massedeponi og massedeponering i Bodø kommune Saksgang for søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningslov: Søknad sendes elektronisk eller papirbasert Saksbehandling med mottakskontroll Tillatelse / Avslag kopi til IRIS, kulturminnemyndighet m.fl. om tiltaket kopi til IRIS, kulturminnemyndighet kommunalteknisk kontor m.fl. SAKSGANG MODELL Søknad sendes til byggesakskontoret, som oversender kopi til: - IRIS - kulturminnemyndighet - helse- og miljøtilsyn i Salten (kommuneoverlegen) - byplankontoret - landbrukskontoret - kommunalteknisk kontor - friluftskontoret - miljøvernsjef Byggesakskontoret saksbehandler søknad ved større saker innkalles Massegruppen til avklaring mens mindre saker avklares direkte av byggesakskontoret Tillatelse/avslag sendes tiltakshaver med kopi til IRIS og til kulturminnemyndighet med flere Deponering ved tillatelse Tillatelse gitt, se vilkår Landbrukskontoret saksbehandler jamfør forskrift om bakkeplanering innen landbruksområder, mens byggesakskontoret saksbehandler søknadspliktige tiltak etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven. IRIS stedlig kontroll / kontroll på Vikan Varig deponering Midlertidig deponering Gjenbruk GJENNOMFØRING MODELL Ved tillatelse vil enten IRIS foreta stedlig kontroll for avklaring om deponeringssted eller så skal tiltakshaver levere masse på Vikan for senere deponering. Midlertidig deponering skal skje på godkjent deponi av Fylkesmannen i Nordland. Varig deponering skal skje på godkjent deponi enten i Vikan, Heggmoen, Kvartsgruven eller i havdeponi alt etter type masse. Tilsyn/kontroll vil bli foretatt av kommunalteknisk kontor stikkprøver Daglig kontroll og tilsyn vil bli foretatt av IRIS jamfør avtale Rapportering skal skje til IRIS og til kommunalteknisk kontor Forslag til endringen av kommuneplanens arealdel hensynstar denne modellen. 4 METODE FOR FORURENSET GRUNN Følgende metode vil gjelde for saksgang ved tilfeller hvor det foreligger forurenset grunn eller det er mistanke om forurenset grunn: Saksgang for søknadspliktige tiltak etter pbl, med tilknytning til forurensningsforskriften kapittel 2 3 alternativer for innlevering fra entreprenør: Lokal forskrift; Beskrivelse og bestemmelser for massedeponering Side 6 FORSLAG

10 Veileder for massedeponi og massedeponering i Bodø kommune A) Byggesøknad mottas av byggesakskontoret, tiltaksplan leveres samtidig. Saken splittes i 2 saksnummer: byggesøknaden (ansvar: byggesak) og forurenset grunn (ansvar: kommunalteknisk). B) Tiltaksplan leveres før byggesøknaden. Registreres direkte på kommunalteknisk kontor på eget saksnummer. C) Byggesøknad leveres uten tiltaksplan. Se hen til temakart utviklet av geodatakontoret. Kommunalteknisk orienteres om saken, og kommunalteknisk tar stilling til om det er grunn til å tro at forurenset grunn foreligger. Dersom forurenset grunn/grunn til å tro at forurenset grunn foreligger, orienterer kommunalteknisk kontor tiltakshaver om krav til undersøkelser. Rapport om undersøkelse fra tiltakshaver vurderes av kommunalteknisk kontor. Dersom forurenset grunn, krav til tiltakshaver å gjennomføre nødvendige tiltak. Etter tiltak skal konsentrasjon av miljøgifter ikke overstige normverdiene i vedlegg 1 til forurensningsforskriften kap 2. Dersom normverdier i vedlegg 1 er overskredet, skal tiltaksplan utarbeides av tiltakshaver. Godkjenning av tiltaksplan (kommunalteknisk kontor) må foreligge før tillatelse (igangsettingstillatelse/rammetillatelse med vilkår) gis (byggesak). Krav til deponering av masser forurenset masse skal leveres til godkjent deponi eller behandlingsanlegg med tillatelse etter forurensningsloven. IRIS/Vikan. Oppfølging av deponerte masser, evt befaring kommunalteknisk kontor. Evt tilsyn med tiltaksplanen kommunalteknisk kontor. Vedtak i medhold av forurensningsforskriften kap 2 kan påklages til fylkesmannen. Sluttrapport må leveres innen fire uker etter ferdig håndtering av forurensede masser. Byggesakskontoret holder tilbake ferdigattest inntil sluttrapport er mottatt og godkjent. Kommunalteknisk kontor rapporterer data til grunnforurensningsdatabasen KLIF og ansvarlig for temakart geodata. 5 ANSVAR OG RUTINER Tiltakshaver er pliktig til å dokumentere den masse som skal håndteres til en hver tid. Tiltakshaver er pliktig til å levere overskuddsmasser til et offentlig godkjent massedeponi. Forurensede masser skal leveres til et offentlig godkjent massedeponi for forsvarlig håndtering og deponering. For Kjerringøy vil deponisted for rene overskuddsmasser være. Forurensede masser deponeres på angitt sted for videre transport til offentlig godkjent massedeponi for slike masser. For Skjerstad vil deponisted for rene overskuddsmasser av være. Forurensede masser deponeres på angitt sted for videre transport til offentlig godkjent massedeponi for slike masser. For godkjent deponisted skal det være utarbeidet driftsplan som skal godkjennes av kommunalteknisk kontor etter at IRIS har gjort en kvalitetsvurdering sett opp mot avfallsforskriftens bestemmelser og gitte vilkår i tillatelsen etter plan- og bygningsloven. Lokal forskrift; Beskrivelse og bestemmelser for massedeponering Side 7 FORSLAG

11 Veileder for massedeponi og massedeponering i Bodø kommune I driftsplanen inngår krav til organisering av drift med åpningstider for leveranse med kontrollert mottak med rutiner for dokumentasjon og prøvetaking. Inkludert kvalitetssystem med avvikssystem. Tiltakshaver skal ved søknad om tiltak utarbeide analyse av massene, utarbeide massebudsjett for tiltaket hvor type masse; ren litt forurenset forurenset, og beskrive hvordan massene skal håndteres og deponeres. Tiltakshaver plikter å ha skriftlig kontrakt med en mottaker for deponering av overskuddsmasser, samt levering av forurensede masser. Tiltakshaver plikter å føre masseregnskap for sitt tiltak og rapportere dette til byggesakskontoret ved ferdigstillelse, dette skal være sammenholdt med plan som fulgte søknad om tillatelse. Rapporten for leverte masser skal dokumenteres, ved store avvik vil saken bli forelagt forurensningsmyndighet før eventuell ferdigattest kan gis. For mellomlagring av masser for gjenbruk kreves egen godkjenning av lagringssted etter bestemmelsene i forurensningslovgivningen. Mottaker av masser plikter å se til at massene som mottas ikke er forurenset. Ved mottak av urene masse vil grunneier, om dette ikke er på et offentlig godkjent deponi, være ansvarlig inkludert måtte bære kostnadene for opprenskning av området som har mottatt forurensede masser. Bodø kommune skal legge til rette for mottak av forurensede masse i kommuneplanens arealdel. 5.1 Deponigruppe Det opprettes ei deponigruppe som diskuterer og kvalitetssikrer innkomne saker, har oversikt over deponier i kommunen samt sørger for informasjon om deponier på tvers av enheter og avdelinger. Deponigruppen bør bestå av representanter fra: byggesakskontoret landbrukskontoret kommunalteknisk kontor byplankontoret miljøvernsjef Avdelingene selv utpeker sin representant. 6 SØKNADSPLIKTIGE TILTAK Søknadspliktige tiltak er definert i forurensningsloven, avfallsforskriften, forurensningsforskriften, og i plan- og bygningsloven. 7 MASSEDEPONI Et massedeponi skal være offentlig godkjent og regulert til dette formålet. Med etablering av massedeponi menes område som skal benyttes til varig lagring av tilførte masser. Etablering av massedeponi innebærer normalt tilførsel av masser. Tillatelse for etablering av massedeponi skal Lokal forskrift; Beskrivelse og bestemmelser for massedeponering Side 8 FORSLAG

12 Veileder for massedeponi og massedeponering i Bodø kommune etter søknad behandles og avgjøres av bygningsmyndigheten i kommunen i henhold til plan- og bygningslovgivningen i områder regulert til formålet. I tråd med plan- og bygningsloven skal saken sendes på høring. 8 TERRENGINNGREP Med vesentlige terrenginngrep menes følgende: I byområder: Søknadsplikt inntrer med oppfylling over 0,5m I tettbebygd strøk: Søknadsplikt inntrer med oppfylling over 1,5 m I landlige omgivelser: Søknadsplikt inntrer med oppfylling over 3 m Det vises til plan- og bygningslov 20-1 bokstav k, og SAK bokstav c nr 6. Masser som skal brukes til terrenginngrep skal være rene masser og av stedlige masser. Tiltakshaver har plikt til å se til at det kun benyttes rene masser til planering. 9 RETNINGSLINJER FOR SKJØNNSUTØVELSE AV VESENTLIGE TERRENGINNGREP For å bidra til å etablere en enhetlig praksis samt effektivisere behandlingen er det under gitt noen føringer for hvordan deponisaker anbefales håndtert i forhold til gjeldende lover og forskrifter. Hver enkelt forespørsel må alltid vurderes konkret og retningslinjene under er derfor ment som utgangspunkt for denne konkrete vurderingen. Det må gjøres en skjønnsmessig vurdering om tiltaket kun skal behandles etter forurensningsforskriften, kapittel 4. Dette forutsetter at tiltaket ikke fører til fare eller til vesentlig ulempe for omgivelser og miljø under etablering, utførelse og etter utførelsen. 9.1 Vurdering i forhold til gjeldende planer Alle tiltak som gjennomføres skal være i samsvar med gjeldende arealplan det være seg kommuneplan, kommunedelplan, områderegulering eller detaljregulering. De aller fleste massedeponi vil være aktuelle i LNF-områder (Landbruk, Natur og Friluftsområder). Arealbruken i disse områdene skal være i tråd med landbruk, natur og friluftsliv. Massedeponi / uttak som ikke har sammenheng med landbruk, natur eller friluftstiltak vil være i strid med formålet. 9.2 Vurdering om tiltaket vil medføre fare eller ulempe Tiltak som ikke krever søknad eller tillatelse, jfr pbl 20-3, og SAK bokstav c nr 6, er under forutsetning av at tiltaket ikke fører til fare eller til urimelig ulempe for omgivelsene eller Lokal forskrift; Beskrivelse og bestemmelser for massedeponering Side 9 FORSLAG

13 Veileder for massedeponi og massedeponering i Bodø kommune allmenne interesser. Dersom tiltaket kan medføre konflikt, så skal tiltaket tas opp som sak selv om terrengendringen er under de definerte grensene i kapittel 7 i denne veilederen. Tiltakshavere må oppfordres til å kontakte kommunen dersom de er i tvil om tiltaket er søknadspliktig. Listen nedenfor over forhold som må vurderes er å betrakte som veiledende og lokalkunnskap kan avdekke ytterligere hensyn som må vurderes og her nevnes: Forurensing Geoteknisk stabilitet Tiltak i elver og bekker, og inntil disse Nærmiljø, støy, støv og sikkerhet Friluftsliv Landskap Naturmangfold Kulturminner Forurensing Manglende undersøkelser av masser og prøvetaking med analyse av sammensetning av ulike fraksjoner i masser som skal graves og transporteres med fylling kan medføre at forurensede masser tilføres et område med uheldige miljøbelastninger. Dette kan i ettertid medføre krav om fjerning av disse massene og vil medføre en stor økonomisk risiko for tiltakshaver og senere grunneier. Ansvaret medfører at det må opprettes avtale/kontrakt mellom tiltakshaver og grunneier der dette fremkommer. Geoteknisk stabilitet Manglende geoteknisk stabilitet kan utgjøre en betydelig risiko for eksempelvis utglidning selv ved små terrengendringer. Dette gjelder særlig i bratt terreng. Under den marine grense (dvs under ca 70 m.o.h. for Saltenregionen) er det potensiell fare for kvikkleireskred. Tiltak under den marine grense skal generelt vurderes av geoteknisk sakkyndig. En slik vurdering kan resultere enten signal om at tiltaket er geoteknisk forsvarlig, eller det må foretas ytterligere undersøkelser eller må frarådes. Ytterligere geotekniske undersøkelser medfører vesentlige kostnader, og alle andre avklaringer bør derfor foretas før tiltakshaver iverksetter dette. Dokumentasjon fra sakkyndig må foreligge før det gis igangsettingstillatelse. Kommunen kan kreve at geoteknisk sakkyndig inspiserer tiltaket i gjennomføringsfasen. NGI i samarbeid med NVE har utarbeidet veiledning ved små inngrep i kvikkleiresoner. Forslag til saksbehandlingsrutiner laget av NVE er gitt i vedlegg 2. Tiltak i og inntil elver og bekker NVE ønsker i utgangspunktet ikke lukking av bekker. Åpne bekker gir mindre fare for flomskader enn lukkede bekker. Dette fordi åpne bekker gir bedre mulighet til å kontrollere avrenningsforholdene i flomsituasjoner. Innsnevring av bekkeløp kan også medføre tilsvarende risiko. Før inngrep i elver og bekker skal NVE ha gitt sin tillatelse til inngrepet og vurdering om konsesjonsplikt jamfør vannressursloven. Nærmiljø, støy, støv og sikkerhet Deponering av store mengder masser medfører tilsvarende økning i veitrafikk (transport). Dette kan og vil medføre støy og støy, og kan ha følger for trafikksikkerhet. Hensyn til naboer og andre brukere av adkomstveien må ivaretas. Kommunen kan stille krav om begrensning i åpningstid og eventuelt tiltak mot støyplager jamfør kommunehelsetjenesteloven og forskrift om miljørettet helsevern. Lokal forskrift; Beskrivelse og bestemmelser for massedeponering Side 10 FORSLAG

14 Veileder for massedeponi og massedeponering i Bodø kommune Friluftsliv Hensyn til friluftsliv og rekreasjon må vurderes. Vil tiltaket hindre allmenn ferdsel, sperre turveier eller andre ferdselsårer eller påvirke spesielle rekreasjonsområder? Lov om friluftsliv skal sikre allmennhetens rett til friluftsliv, og setter forbud mot stengsler og tiltak som vanskeliggjør ferdsel. Landskap En oppfylling kan oppfattes som visuell uheldig enten fordi området skiller seg markert fra omgivelsene, men også fordi den gjør landskapet mer ensartet. Hva som er karakteristisk, identitetsskapende og verdifull ved landskapet bør vurderes. Likeledes hvor mye det aktuelle landskapet tåler av endringer. Det kan derfor være estetisk problematisk med for mange fyllinger i samme landskapsrom. Terrengformer kan ha en spesiell verdi på grunn av kvartærgeologiske prosesser (ravinedal, skredgrop, løsavsetninger mv), kulturhistorie eller særlig karakteristikk. For å redusere de landskapsmessige konfliktene, kan kommunen stille krav eksempelvis om hvordan en oppfylling skal avsluttes slik at det harmoniserer med terrenget rundt, at oppfyllingen skal skje i etapper som skal tilplantes etter hvert som det fylles opp og tiltak for å skjerme driftsperioden. Krav om landskapsplan for avslutning av tiltaket med krav om bruk av landskapsarkitekt i tiltaksklasse sett i forhold til omfang og omgivelser. Nasjonale og regionale viktige kulturlandskaps- og landskapsvernområder er registrer i naturbasen til Direktoratet for Naturforvaltning Naturmangfold Hensynet til naturmangfold inkluderer en rekke forhold: Trekkveier for vilt, biologisk mangfold, leveområder for sjeldne/truede arter av planter og dyr også kalt rødlistearter. Naturverdier av regional betydning er registrert i en egen database. Det anbefales en restriktiv holdning mot lukking av bekkedaler. Bekkedaler er ofte viktige for biologisk mangfold. Slike registreringer finnes på kart, eksempelvis på og Lov om naturmangfold; html&emne=vern*%20%2b%20av*%20%2b%20natur*&& sier i 1 følgende: Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. Forskrift om fredning av truede arter; wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/ltavd1/filer/sf html&emne=naturvern*&; viser en liste over arter som er beskyttet ved denne forskrift. Kulturminner I følge kulturminneloven er alle kulturminner fra før 1537 automatisk fredet. Samiske kulturminner er automatisk fredet etter 100 år. Mesteparten av det vi kjenner, er registrert i kulturminnebasen Askeladden ; https://askeladden.ra.no/. I tillegg er det mange kulturminner som ennå ikke er oppdaget. Planer om terrenginngrep og fyllinger må derfor i følge kulturminneloven forelegges fylkeskommunen og sametinget så tidlig som mulig. Dette for å avklare forholdet til slike kulturminner. Ofte skjer en slik vurdering ut fra tidligere funn i området, men noen ganger må området befares. Dersom det finnes automatiske fredede kulturminner i området, må disse enten søkes frigitt eller så må planen endres. Dersom kulturminner først fremkommer under opparbeidelsen, må arbeidet stanses og fylkeskommunen og sametinget varsles. Lokal forskrift; Beskrivelse og bestemmelser for massedeponering Side 11 FORSLAG

15 Veileder for massedeponi og massedeponering i Bodø kommune I den grad kommunen har gjort registreringer av tillatte massedeponier, områder tilrettelagt for friluftsliv, rasfare, naturverdier og kulturminner mv. er det en fordel for saksbehandler om dette fremstilles på kart. 9.3 Vurderinger som skal gjøres ut fra landbruksinteresser De vurderinger som skal gjøres ut fra landbruksinteresser er blant annet: om tiltaket kommer inn under forurensningsforskriftens kapittel 4. I tilfelle ja, så er tiltaket søknadspliktig om tiltaket medfører planering over 1 daa. Om tiltaket krever at produksjonstilskuddet avkortes Om tiltaket er i LNF-områder vesentlige terrenginngrep i LNF-området kan foretas dersom en lokal landbruksfaglig vurdering viser at tiltaket tjener landbrukets interesser. Det må vurderes om tiltaket betyr en langsiktig økning av verdien som landbruksområde, eller om tiltaket medfører kortsiktig fortjeneste på bekostning av langsiktige landbruksinteresser. For å kunne godkjenne massedeponi innenfor LNF-områder, kan det vurderes dispensasjon fra formålet. Dersom tiltaket innebærer potensiell konflikt med forhold nevnt i kapittel 8.2, kreves det reguleringsplan jamfør plan- og bygningsloven. Ansvar: Landbrukskontoret, Bodø kommune 9.4 Vurderinger i forhold til størrelse av tiltaket I tillegg til mulighet for fare og vesentlig ulempe kan deponiets størrelse i seg selv være utløsende for krav om søknad eller reguleringsplan. Plan- og bygningsloven stiller krav om søknad dersom høyden fra opprinnelig terreng overstiger ett antall meter differensiert i forhold til type bebyggelse. Forurensningsforskriftens kapittel 4 angir at bakkeplanering er søknadspliktig dersom arealet overskrider 1 daa. Lokal forskrift; Beskrivelse og bestemmelser for massedeponering Side 12 FORSLAG

16 Veileder for massedeponi og massedeponering i Bodø kommune Retningslinjer for vurdering av størrelse på deponi vises i tabellen under: Ikke søknadsplikt / ikke behov for reguleringsplan (se retningslinjer) Fyllingsfot mer enn 2,0 meter fra nabogrense. Søknadsplikt/behov for reguleringsplan kan vurderes uavhengig av størrelse og arealbruk Søknadsplikt (se retningslinjer) Fyllingsfot mer enn 2,0 meter fra nabogrense. Kan vurdere fritak fra krav om reguleringsplan selv om tiltaket er i strid med formål i overordnet arealplan Vurdering av behov for reguleringsplan (se retningslinjer) Krav om reguleringsplan dersom dette er bestemt i kommuneplanens arealdel eller tiltaket er i strid med formål til overordnet arealplan Dispensasjon fra LNF-område kan vurderes Spredtbygd strøk Tiltak under 3 m avvik fra opprinnelig terreng og under 0,5 daa i utbredelse Tiltak under 3m fra opprinnelig terreng og 0,5 til 1 daa i utbredelse, samt tiltak over 3m fra opprinnelig terreng og som er under 0,5 daa i utbredelse Tiltak over 3m avvik fra opprinnelig terreng og over 1 daa i utbredelse Tiltak under 3m avvik fra opprinnelig terreng, og over 5 daa i utbredelse Tettbygd strøk Dersom tiltaket medfører for: - Tettbygd strøk; under 1,5 m - Rekkehusområder og lignende; under 0,5m endring fra opprinnelig terreng - Under 0,2 daa i utbredelse Dersom tiltaket medfører for: - Tettbygd strøk: over 1,5m - Rekkehusområder og lignende: over 0,5m endring fra opprinnelig terreng - Under 0,5 daa i utbredelse Tiltak som berører mer enn 0,5 daa i utbredelse Fritak fra søknadsplikt/plankrav skjer under forutsetning av at tiltaket ikke utgjør fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser jamfør forskrift om saksbehandling etter plan- og bygningsloven. 10 MELLOMLAGRING AV MASSER Det tillates mellomlagring av rene masser kun på godkjente lokaliteter. Det tillates ikke mellomlagring av urene masser, slik lagring krever tillatelse etter forurensningslovgivningen av fylkesmannen i Nordland. Ved søknad om tillatelse til mellomlager av masser, behandles dette som tiltak som ikke er regulert i kommuneplanen, dvs. at det må dispenseres fra kommuneplanen i henhold til plan- og bygningsloven. Ansvarlig myndighet er byggesakskontoret. Slike tiltak krever samtykke etter bestemmelser i jord- og skoglovgivningen da slike mellomlager ofte etableres i LNF-områder. Søknad om etablering av deponi for rene masser som det stilles plankrav til, skal inneholde følgende. (Dette er i tråd med pbl Forskrift om konsekvensutredninger.) Lokal forskrift; Beskrivelse og bestemmelser for massedeponering Side 13 FORSLAG

17 Veileder for massedeponi og massedeponering i Bodø kommune a. Beskrivelse av tiltaket Begrunnelse for tiltaket Beskrivelse av 0-alternativet Beskrivelse av tiltak: 1. Nytt eller eksisterende tiltak 2. Antatt areal og volum for deponi 3. Deponiet antatte varighet 4. Tekniske oppbygningen av deponiet 5. Kotekart av ferdig oppfylt deponi 6. Deponiets åpningstid når i bruk 7. Hva deponiet skal brukes til når fyllingshøyde er nådd. b. Oversikt over offentlige og private tiltak En oversikt over offentlige og private tiltak som er nødvendige for gjennomføring Kvittering for at naboer er forhåndsvarslet om deponietableringen c. Forholdet til kommunale og fylkeskommunale planer Gi en redegjørelse for hvilke forhold tiltaket har til kommunale og fylkeskommunale planer. (Vurdere om tiltaket er i tråd eller i strid med planverk) Gi en redegjørelse for hvilke tillatelser fra offentlige myndigheter som er nødvendig for gjennomføring. d. Beskrivelse av miljøet, naturressursene og samfunnsforholdene Gi en beskrivelse av miljø, naturressurser og samfunnsforholdene i området som berøres Gi en redegjørelse for planer, målsettinger og retningslinjer som evt. gjelder for området som berøres. e. Beskrivelse av virkningene planen eller tiltaket har Gi en beskrivelse av hvilke virkninger deponiet antas å ha for følgende: o Befolkningens helse; støv og støy fra deponiet o Trafikkforhold Dokumentasjon på at avkjøringstillatelse er omsøkt/gitt av relevant veimyndighet Veiplassering, avkjørsel, antatt hyppighet for trafikk, trafikkstøy o Friluftsliv o Jord og skog o Dyre og planteliv/biologisk mangfold o Kulturminner og kulturmiljøer o Landskap o Estetikk o Jordbunn, vann og luft o Klimatiske forhold o Beredskap og ulykkesrisiko f. Vurdering av virkningene Gi en sammenstilling av virkningene deponiet kan ha. Sammenlign og vurder alternativene i forhold til virkningene og i forhold til relevante planer, målsettinger og retningslinjer (pkt. d) g. Forhindre eller avbøte evt. skader og ulemper Gi en redegjørelse for hva som kan gjøres for å forhindre eller avbøte evt. skader og ulemper. Lokal forskrift; Beskrivelse og bestemmelser for massedeponering Side 14 FORSLAG

18 Veileder for massedeponi og massedeponering i Bodø kommune h. Anbefalt alternativ Gi en redegjørelse for valg av alternativ. i. Nærmere undersøkelser Gi en vurdering av behovet for og evt. forslag til nærmere undersøkelser før gjennomføring av tiltaket. j. Overvåkning Gi en vurdering av behovet for, og evt. forslag til undersøkelser som må settes i gang med sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske virkningene av tiltaket. 11 OPPFØLGING Massedeponier skal følges opp av kommunen Oppfølgingsrutiner for massedeponi Det er tiltakshaver som har ansvar for: å framskaffe datagrunnlag som grunnlag for søknad å anlegge og å drifte selve deponiet dokumentasjon og kontroll med prøvetaking av leverte masser å utarbeide og å ha kvalitetssikringssystem inkludert avvikssystem å utarbeide og å ha beliggenhetskontroll for deponiet og avslutning sluttdokumentasjon for utført tiltak I forhold til driftsfasen for massedeponi følges dette opp av kommunalteknisk kontor som forurensningsmyndighet, hvor IRIS gjennomfører tilsyn og kontroll med driften. Dette inkluderer også oppfølging av driftsfasene og delavslutninger i tråd med driftsplan og rammer gitt i tillatelse med vilkår etter plan- og bygningsloven. Overtredelse i driftsfasen følges opp av kommunalteknisk kontor og med bruk av IRIS, der overtredelse følges opp etter forurensningslovgivningen. I forhold til søknad om deponi er det bygningsmyndigheten i kommunen som gir ferdigattest for anlegg og som følger opp når varighet av anlegg er ute Oppfølgingsrutiner for terrengplanering Ved krav om utarbeidelse av fullstendig plan, skal denne være i samsvar med " Tekniske retningslinjer for anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt" fastsatt av det kongelige Norske Landbruksdepartement (LD). Nevnte plan skal godkjennes av landbruksmyndighetene i kommunen. I forhold til søknad om terrengplanering, er det landbrukskontoret som gir ferdigmelding for anlegg og som følger opp når varigheten av anlegget er ute. Lokal forskrift; Beskrivelse og bestemmelser for massedeponering Side 15 FORSLAG

19 Veileder for massedeponi og massedeponering i Bodø kommune 11.3 Oppfølgingsrutiner for ulovlige deponier Dersom det er utført tiltak i strid med plan- og bygningslovgivningen kan kommunen foreta ulovlighetsoppfølging etter bestemmelsene i plan- og bygningslovgivningen. Gjelder ulovlig deponering forurensede masser eller forurensning følges dette opp av kommunen etter bestemmelsene i forurensningslovgivningen. Et ulovlig forhold vil foreligge når det er iverksatt eller utført et tiltak som krever kommunens godkjenning uten at slik godkjenning foreligger. Det ulovlige vil da i utgangspunktet bestå i at man har utført tiltaket uten først å søke og å få godkjenning. En eventuell godkjenning kan i noen tilfeller også være betinget av at det først utarbeides en reguleringsplan. Dersom det foreligger et ulovlig forhold har kommunen følgende sanksjonsmuligheter: Pålegg: Det kan gis pålegg om stans av arbeider og/eller pålegg om retting av det ulovlige forhold. En retting kan gjøres ved tilbakeføring til lovlig situasjon eller ved at forskriftsmessig søknad om å få tiltaket godkjent innsendes. Dersom det søkes, vil ulovlighetsoppfølging stå i bero til saken er ferdigbehandlet. Forelegg: Det kan gis forelegg om å etterkomme pålegget. Et forelegg har virkning som en rettskraftig dom og vil derfor kunne være grunnlag for tvangsgjennomføring. (Forelegg brukes av praktiske årsaker kun i begrenset grad fra vår side). Tvangsmulkt: Dersom pålegg ikke etterkommes kan det gis tvangsmulkt i form av et kronebeløp eller som dagmulkt eller inntil pålegget er etterkommet. Anmeldelse: Alvorlige brudd på plan- og bygningslovgivningen, eller forurensningslovgivningen blir politianmeldt. Ansvar: Kommunalteknisk kontor 12 Informasjon Veilederen skal bidra til: 1. Gode og enhetlige saksbehandlerrutiner for søknad om bakkeplanering og etablering av massedeponier. 2. Gode søknadsrutiner for tiltakshaver I forhold til å få gode saksbehandlerrutiner, må det informeres om veilederen til aktuelle saksbehandlere og de kommunale virksomhetene som skal bistå med faglig veiledning i prosessen. I forhold til å få gode søknader fra tiltakshavere, må det informeres om hva det forventes at en søknad skal inneholde. Viktig samarbeidspart her er landbrukskontoret, kommunalteknisk kontor, byplankontoret, miljøvernsjef og frilufts- og kulturkontoret. Ansvar: Byggesakskontoret Lokal forskrift; Beskrivelse og bestemmelser for massedeponering Side 16 FORSLAG

20 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /6816 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/35 Skjerstad kommunedelsutvalg Lakselv bru, Misvær. Utvidelse og/eller gang- og sykkelbane? Sammendrag Ivar Andreassen har meldt inn denne saken. Han ønsker at utvalget skal arbeide videre med saken nå som det nye torget i Misvær er åpnet. Forslag til vedtak/innstilling/uttalelse Saksbehandler: Gotfred Jensen Trykte vedlegg: ingen Utrykte vedlegg: ingen <Vennligst ikke slett noe etter denne linjen>

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) VEILEDER M-128-2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Forord Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og

Detaljer

Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar.

Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar. Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar. Utgiver: Norsk Eiendom Postboks 7185 Majorstuen 0307 Oslo Heftet er

Detaljer

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011 NR 1 MAI 2011 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Våtrom og søknadsplikt TEK10 og eksisterende bygg Miljøgifter og byggavfall Universell utforming i plan og TEK10 FDV-dokumentasjon 1 Innhold Leder 2

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvar og oppgaver 5 3.1 Beredskapsplikt

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2

Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2 TA 2548 2009 Forord Forskrift om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider ble

Detaljer

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen Håndbok 20-2002 Juss i strandsonen Juss i strandsonen Håndbok 20-2002 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning. April 2002 Antall sider: 80 ISSN 0802-8370 ISBN 82-7072-442-4 TE 940 Emneord: Strandsone,

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

1 Forord 2 Innledning

1 Forord 2 Innledning 1 Forord 2 Innledning Formålet med beredskapen mot akutt forurensning i forhold til hendelser og ulykker til sjøs og på land er å hindre miljøskade, og dersom dette ikke er mulig, å begrense skadeomfanget.

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer