Skjerstad kommunedelsutvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skjerstad kommunedelsutvalg"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg, Gotfred Jensen telefon , e-post: så tidlig at varamedlem kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Henvendelse fra Inger N. Øien om ekstrasaker m.v. Siden sist Evt. uttalelser til saker i formannskap, komiteer og bystyre

2 Saksliste Saksnr PS 12/34 PS 12/35 PS 12/36 PS 12/37 PS 12/38 RS Innhold Høring - Veileder for behandling av saker; Massedeponi og massedeponering i Bodø kommune. Skjerstad kommunedelsutvalgs behandling av saken. Lakselv bru, Misvær. Utvidelse og/eller gang- og sykkelbane? Kulturkveld i Skjerstad. Tidspunkt og innhold. Kontaktmøte mellom kommunedelsutvalgene og politisk/administrativ ledelse. Oppslagstavla ved torget i Misvær sentrum. Omorganisering av vaktmestertjenester RS Reglement for godtgjøring - politisk arbeid RS RS Uttalelse - vinterparkering Referatsaker Bodø, 1. oktober 2012 Ivar Andreassen leder Gotfred Jensen Sekretær

3 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /3415 L10 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Skjerstad kommunedelsutvalg Høring - Veileder for behandling av saker; Massedeponi og massedeponering i Bodø kommune. Skjerstad kommunedelsutvalgs behandling av saken. Sammendrag Fra byplankontoret har vi fått denne saken til høring. Høringsfristen er satt til Saksopplysninger Hensikten med denne veilederen for massedeponi og massedeponering i Bodø kommune er å forhindre ukontrollert deponering av masser i forhold til relevant regelverk. Forslag til vedtak/innstilling/uttalelse Saksbehandler: Gotfred Jensen Trykte vedlegg: Massedeponi og massedeponering i Bodø kommune. Veiledning for behandling av saker. Utrykte vedlegg: ingen <Vennligst ikke slett noe etter denne linjen>

4 Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv / /3415 L10 Byplankontoret Massedeponi og massedeponering i Bodø kommune Veileder for behandling av saker

5 Veileder for massedeponi og massedeponering i Bodø kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKT VURDERING AV TILTAK I FORHOLD TIL REGELVERK MODELL FOR MASSEHÅNDTERING METODE FOR FORURENSET GRUNN ANSVAR OG RUTINER Deponigruppe SØKNADSPLIKTIGE TILTAK MASSEDEPONI TERRENGINNGREP RETNINGSLINJER FOR SKJØNNSUTØVELSE AV VESENTLIGE TERRENGINNGREP Vurdering i forhold til gjeldende planer Vurdering om tiltaket vil medføre fare eller ulempe Vurderinger som skal gjøres ut fra landbruksinteresser Vurderinger i forhold til størrelse av tiltaket MELLOMLAGRING AV MASSER OPPFØLGING Oppfølgingsrutiner for massedeponi Oppfølgingsrutiner for terrengplanering Oppfølgingsrutiner for ulovlige deponier Informasjon...16 Lokal forskrift; Beskrivelse og bestemmelser for massedeponering Side 2 FORSLAG

6 Veileder for massedeponi og massedeponering i Bodø kommune 1 HENSIKT Veileder for massedeponi og massedeponering i Bodø kommune har som hensikt å forhindre ukontrollert deponering av masser i forhold til relevant regelverk. Veileder for massedeponi og massedeponering tar utgangspunkt i: a) Miljømessige konsekvenser b) Økonomiske konsekvenser/motivasjon Å etablere et deponi krever blant annet utredning i forhold til hvilke miljømessige konsekvenser et deponi kan ha. Det være seg forholdet til arter og landskapstyper, avrenning, rasfare, landskapsendringer, støy, støv og transport. Med ulovlig deponering har ikke kommunen denne kontrollen, og det kan medføre uheldige og uønskede miljømessige konsekvenser både på kort og lang sikt. Å anlegge og drive et deponi på lovlig vis i henhold til gjeldende regelverk krever investerings- og driftskostnader. Ved å fokusere på at kommunen vil ha kontroll over deponering av masser på godkjente deponier, kan motivasjonen for å drive lovlig øke. Formålet med veilederen er å bidra til en mer enhetlig håndtering av massedeponering i kommunen. Veilederen skal bidra til å klargjøre ansvar, plikter og organisering internt i kommunen, samt avklare og klargjøre massehåndtering, deponering og deponi i kommunen. Veilederen bør evalueres ved jevne mellomrom etter hvert som kommunen vinner erfaring. Kommuneplanens arealdel beskriver krav til massedeponi. Veilederen er blitt til på grunnlag av kommunens egne erfaringer, samt erfaringer fra andre kommuner blant annet Ås kommune, Skedsmo kommune og 6 kommuner med og rundt Trondheim kommune. 2 VURDERING AV TILTAK I FORHOLD TIL REGELVERK Lovgrunnlaget for veileder for massedeponi og massedeponering gis av plan- og bygningsloven, forurensningsloven, forurensningsforskriften og avfallsforskriften. Plan- og bygningsloven Den har bestemmelser om formål og virkeområde, bestemmelser om forbud, arealplaner og byggesaksbehandling. Med bakgrunn i loven har kommunen vedtatt kommuneplanens arealdel, områderegulerings- og detaljreguleringsplaner. I tillegg kommer statlige planer, rikspolitiske bestemmelser og retningslinjer, fylkeskommunens planer. Videre er det til loven vedtatt vedtekter. Tiltak er regulert av bestemmelser etter denne lov. Plan- og bygningsloven 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse, bokstav k Vesentlig terrenginngrep, og krav til søknad gitt i kapittel 21 med tilhørende forskrift. Av plan- og bygningsloven kapittel 20 fremkommer bestemmelser om søknadsplikt for tiltak, på eller i grunnen, i vassdrag eller i sjøområder, og disse kan ikke utføres uten at søknad, og eventuelt søknad om dispensasjon, på forhånd er sendt kommunen, og denne deretter har gitt tillatelse, med Lokal forskrift; Beskrivelse og bestemmelser for massedeponering Side 3 FORSLAG

7 Veileder for massedeponi og massedeponering i Bodø kommune mindre annet fremgår av 20-3 og For vesentlig terrenginngrep kreves søknad og tillatelse etter 20-1 bokstav k. Søknad, prosjektering, utførelse og kontroll av tiltak skal forestås av foretak med ansvarsrett i samsvar med bestemmelser gitt i kapittel 22 og 23, med mindre annet framgår av 20-2 og Departementet kan gi forskrifter om hvilke tiltak som omfattes av bestemmelsen. Krav til innhold for søknader fremkommer av lovens kapittel 21 og forskrift om byggesak (SAK10) kapittel 5. Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) (SAK10) Forskriften har generelle bestemmelser i første del, i andre del bestemmelser om søknadsplikt og innhold i søknader og tredje del bestemmelser om godkjenning og ansvar. Her nevnes kapittel 4, 4-1 tiltak som ikke krever søknad og tillatelse, og spesielt bestemmelsene i 4-1 bokstav c nr 6 om mindre fylling eller planering av terreng. Kapittel 5 om krav til søknad og dokumentasjon, generelle krav, varsel til naboer og gjenboere, gjennomføringsplan, opplysninger som skal gis ved søknad og dokumentasjon som skal foreligge i tiltaket. Kapitel 9 om godkjenning av foretak, kapittel 10 om krav til foretakenes system, kapittel 11 krav til utdanning og praksis, og kapittel 12 om ansvar. Veiledning til forskrift om byggesak (VSAK10) I veiledningen gis det veiledning til de enkelte bestemmelsene i forskriften og tilknytning til loven. Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggeteknisk forskrift) (TEK10) Forskriften har generelle bestemmelser i første del, i andre del bestemmelser om naturpåkjenninger, uteareal og ytre miljø. Her nevnes kapittel 7 sikkerhet mot naturpåkjenninger med 7-1 med generelle krav om sikkerhet mot naturpåkjenninger. Kapittel 8 om krav til uteareal med 8-1og krav i tilknytning til byggverk og uteoppholdsareal for allmennheten. Kapitel 9 om krav til ytre miljø, og spesielt bestemmelsene i 9-1 med generelle krav, og 9-4 utvalgte naturtyper. Veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk (VTEK10) I veiledningen gis det veiledning til de enkelte bestemmelsene i forskriften og tilknytning til loven. Avfallsforskriften, Kapittel 9 Deponering av avfall Med ikke-forurenset jord menes naturlige jord- og løsmasser som for eksempel graves ut i forbindelse med bygg- og anleggsvirksomhet. Ved tvil om massene er å anse som ikke-forurenset, må de vurderes i forhold til definisjonen av forurenset grunn i forurensningsforskriften 2-3 bokstav a. Forurensningsforskriften 2-3. Definisjoner Jamfør forurensningsforskriftens kapittel 2 som omhandler opprydding av forurensning i grunn. Forurensingsforskriftens 2-2. Virkeområde gjelder ved terrenginngrep i områder hvor det har vært virksomhet som kan ha forurenset grunnen, det finnes tilkjørte forurensede masser eller det av andre årsaker er grunn til å tro at det er forurenset grunn. I forurensningsforskriftens 2-3. Definisjoner menes det med: a) forurenset grunn: jord eller berggrunn der konsentrasjonen av helse- eller miljøfarlige stoffer overstiger fastsatte normverdier for forurenset grunn, jf. vedlegg 1 til dette kapitlet, eller andre helse- og miljøfarlige stoffer som etter en risikovurdering må likestilles med Lokal forskrift; Beskrivelse og bestemmelser for massedeponering Side 4 FORSLAG

8 Veileder for massedeponi og massedeponering i Bodø kommune disse. Grunn der konsentrasjonen av uorganiske helse- eller miljøfarlige stoffer ikke overstiger lokalt naturlig bakgrunnsnivå i området der et terrenginngrep er planlagt gjennomført, skal likevel ikke anses for forurenset. Grunn som danner syre eller andre stoffer som kan medføre forurensning i kontakt med vann og/eller luft, regnes som forurenset grunn dersom ikke annet blir dokumentert, b) tiltakshaver: den person eller foretak som terrenginngrepet utføres på vegne av og som er ansvarlig for at tiltaket blir utført i samsvar med myndighetskrav, c) terrenginngrep: graving, planering, masseuttak, utfylling og andre inngrep som kan medføre skade eller ulempe ved at eksisterende forurensning spres eller gjøres mindre tilgjengelig for oppryddingstiltak, d) akseptkriterier: beregnede konsentrasjoner av enkeltstoffer eller stoffgrupper i grunnen, som kan aksepteres på bakgrunn av en risikovurdering basert på planlagt bruk av eiendommen og stedspesifikke forhold for øvrig. Klima- og forurensningsdirektoratet kan fastsette retningslinjer for hvordan akseptkriteriene skal utarbeides. Jamfør forurensningslovens 48 første ledd, 49, 50, 52a, 73, 78 siste ledd og 79 siste ledd delegeres landets kommuner myndighet etter forurensningsloven 48 første ledd til å føre tilsyn med at besitter av næringsavfall som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall, håndterer dette forsvarlig. Innenfor det saksområdet hvor kommunen har fått myndighet etter forurensningslovens 48 får den også myndighet til: - å kreve nødvendige opplysninger av avfallsbesitter etter 49 - å utføre inspeksjon av eiendom og granske dokumenter og materiell etter 50 - å fastsette forskrift om gebyr etter 52a - å fastsette og frafalle tvangsmulkt etter 73 - å begjære påtale etter 78 siste ledd og 79 siste ledd. Jamfør forurensningslovens 53 menes med forurensningsskade skade, ulempe eller tap forårsaket av forurensning (jf. 6). Uansett hva som er bestemt i medhold av 6, regnes som forurensning her også lys eller annen stråling som er eller kan være til skade, tap eller ulempe for miljøet. Jamfør forurensningslovens 58 vil ikke-tillatt forurensning som hindrer, vanskeliggjør eller begrenser utbyttet av å utøve allemannsrett utenfor næring, kan kreves erstattet etter paragrafen her, så langt det gjelder rimelige utgifter til å gjenopprette miljøet slik at allemannsretten i størst mulig utstrekning skal kunne utøves som tidligere. Krav om erstatning etter første ledd fremmes av den kommunale forurensningsmyndighet etter 81 første ledd bokstav c når forurensningsskaden er begrenset til kommunen. 3 MODELL FOR MASSEHÅNDTERING Følgende modell for massehåndtering vil gjelde for saksgang og deponering av søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven: Lokal forskrift; Beskrivelse og bestemmelser for massedeponering Side 5 FORSLAG

9 Veileder for massedeponi og massedeponering i Bodø kommune Saksgang for søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningslov: Søknad sendes elektronisk eller papirbasert Saksbehandling med mottakskontroll Tillatelse / Avslag kopi til IRIS, kulturminnemyndighet m.fl. om tiltaket kopi til IRIS, kulturminnemyndighet kommunalteknisk kontor m.fl. SAKSGANG MODELL Søknad sendes til byggesakskontoret, som oversender kopi til: - IRIS - kulturminnemyndighet - helse- og miljøtilsyn i Salten (kommuneoverlegen) - byplankontoret - landbrukskontoret - kommunalteknisk kontor - friluftskontoret - miljøvernsjef Byggesakskontoret saksbehandler søknad ved større saker innkalles Massegruppen til avklaring mens mindre saker avklares direkte av byggesakskontoret Tillatelse/avslag sendes tiltakshaver med kopi til IRIS og til kulturminnemyndighet med flere Deponering ved tillatelse Tillatelse gitt, se vilkår Landbrukskontoret saksbehandler jamfør forskrift om bakkeplanering innen landbruksområder, mens byggesakskontoret saksbehandler søknadspliktige tiltak etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven. IRIS stedlig kontroll / kontroll på Vikan Varig deponering Midlertidig deponering Gjenbruk GJENNOMFØRING MODELL Ved tillatelse vil enten IRIS foreta stedlig kontroll for avklaring om deponeringssted eller så skal tiltakshaver levere masse på Vikan for senere deponering. Midlertidig deponering skal skje på godkjent deponi av Fylkesmannen i Nordland. Varig deponering skal skje på godkjent deponi enten i Vikan, Heggmoen, Kvartsgruven eller i havdeponi alt etter type masse. Tilsyn/kontroll vil bli foretatt av kommunalteknisk kontor stikkprøver Daglig kontroll og tilsyn vil bli foretatt av IRIS jamfør avtale Rapportering skal skje til IRIS og til kommunalteknisk kontor Forslag til endringen av kommuneplanens arealdel hensynstar denne modellen. 4 METODE FOR FORURENSET GRUNN Følgende metode vil gjelde for saksgang ved tilfeller hvor det foreligger forurenset grunn eller det er mistanke om forurenset grunn: Saksgang for søknadspliktige tiltak etter pbl, med tilknytning til forurensningsforskriften kapittel 2 3 alternativer for innlevering fra entreprenør: Lokal forskrift; Beskrivelse og bestemmelser for massedeponering Side 6 FORSLAG

10 Veileder for massedeponi og massedeponering i Bodø kommune A) Byggesøknad mottas av byggesakskontoret, tiltaksplan leveres samtidig. Saken splittes i 2 saksnummer: byggesøknaden (ansvar: byggesak) og forurenset grunn (ansvar: kommunalteknisk). B) Tiltaksplan leveres før byggesøknaden. Registreres direkte på kommunalteknisk kontor på eget saksnummer. C) Byggesøknad leveres uten tiltaksplan. Se hen til temakart utviklet av geodatakontoret. Kommunalteknisk orienteres om saken, og kommunalteknisk tar stilling til om det er grunn til å tro at forurenset grunn foreligger. Dersom forurenset grunn/grunn til å tro at forurenset grunn foreligger, orienterer kommunalteknisk kontor tiltakshaver om krav til undersøkelser. Rapport om undersøkelse fra tiltakshaver vurderes av kommunalteknisk kontor. Dersom forurenset grunn, krav til tiltakshaver å gjennomføre nødvendige tiltak. Etter tiltak skal konsentrasjon av miljøgifter ikke overstige normverdiene i vedlegg 1 til forurensningsforskriften kap 2. Dersom normverdier i vedlegg 1 er overskredet, skal tiltaksplan utarbeides av tiltakshaver. Godkjenning av tiltaksplan (kommunalteknisk kontor) må foreligge før tillatelse (igangsettingstillatelse/rammetillatelse med vilkår) gis (byggesak). Krav til deponering av masser forurenset masse skal leveres til godkjent deponi eller behandlingsanlegg med tillatelse etter forurensningsloven. IRIS/Vikan. Oppfølging av deponerte masser, evt befaring kommunalteknisk kontor. Evt tilsyn med tiltaksplanen kommunalteknisk kontor. Vedtak i medhold av forurensningsforskriften kap 2 kan påklages til fylkesmannen. Sluttrapport må leveres innen fire uker etter ferdig håndtering av forurensede masser. Byggesakskontoret holder tilbake ferdigattest inntil sluttrapport er mottatt og godkjent. Kommunalteknisk kontor rapporterer data til grunnforurensningsdatabasen KLIF og ansvarlig for temakart geodata. 5 ANSVAR OG RUTINER Tiltakshaver er pliktig til å dokumentere den masse som skal håndteres til en hver tid. Tiltakshaver er pliktig til å levere overskuddsmasser til et offentlig godkjent massedeponi. Forurensede masser skal leveres til et offentlig godkjent massedeponi for forsvarlig håndtering og deponering. For Kjerringøy vil deponisted for rene overskuddsmasser være. Forurensede masser deponeres på angitt sted for videre transport til offentlig godkjent massedeponi for slike masser. For Skjerstad vil deponisted for rene overskuddsmasser av være. Forurensede masser deponeres på angitt sted for videre transport til offentlig godkjent massedeponi for slike masser. For godkjent deponisted skal det være utarbeidet driftsplan som skal godkjennes av kommunalteknisk kontor etter at IRIS har gjort en kvalitetsvurdering sett opp mot avfallsforskriftens bestemmelser og gitte vilkår i tillatelsen etter plan- og bygningsloven. Lokal forskrift; Beskrivelse og bestemmelser for massedeponering Side 7 FORSLAG

11 Veileder for massedeponi og massedeponering i Bodø kommune I driftsplanen inngår krav til organisering av drift med åpningstider for leveranse med kontrollert mottak med rutiner for dokumentasjon og prøvetaking. Inkludert kvalitetssystem med avvikssystem. Tiltakshaver skal ved søknad om tiltak utarbeide analyse av massene, utarbeide massebudsjett for tiltaket hvor type masse; ren litt forurenset forurenset, og beskrive hvordan massene skal håndteres og deponeres. Tiltakshaver plikter å ha skriftlig kontrakt med en mottaker for deponering av overskuddsmasser, samt levering av forurensede masser. Tiltakshaver plikter å føre masseregnskap for sitt tiltak og rapportere dette til byggesakskontoret ved ferdigstillelse, dette skal være sammenholdt med plan som fulgte søknad om tillatelse. Rapporten for leverte masser skal dokumenteres, ved store avvik vil saken bli forelagt forurensningsmyndighet før eventuell ferdigattest kan gis. For mellomlagring av masser for gjenbruk kreves egen godkjenning av lagringssted etter bestemmelsene i forurensningslovgivningen. Mottaker av masser plikter å se til at massene som mottas ikke er forurenset. Ved mottak av urene masse vil grunneier, om dette ikke er på et offentlig godkjent deponi, være ansvarlig inkludert måtte bære kostnadene for opprenskning av området som har mottatt forurensede masser. Bodø kommune skal legge til rette for mottak av forurensede masse i kommuneplanens arealdel. 5.1 Deponigruppe Det opprettes ei deponigruppe som diskuterer og kvalitetssikrer innkomne saker, har oversikt over deponier i kommunen samt sørger for informasjon om deponier på tvers av enheter og avdelinger. Deponigruppen bør bestå av representanter fra: byggesakskontoret landbrukskontoret kommunalteknisk kontor byplankontoret miljøvernsjef Avdelingene selv utpeker sin representant. 6 SØKNADSPLIKTIGE TILTAK Søknadspliktige tiltak er definert i forurensningsloven, avfallsforskriften, forurensningsforskriften, og i plan- og bygningsloven. 7 MASSEDEPONI Et massedeponi skal være offentlig godkjent og regulert til dette formålet. Med etablering av massedeponi menes område som skal benyttes til varig lagring av tilførte masser. Etablering av massedeponi innebærer normalt tilførsel av masser. Tillatelse for etablering av massedeponi skal Lokal forskrift; Beskrivelse og bestemmelser for massedeponering Side 8 FORSLAG

12 Veileder for massedeponi og massedeponering i Bodø kommune etter søknad behandles og avgjøres av bygningsmyndigheten i kommunen i henhold til plan- og bygningslovgivningen i områder regulert til formålet. I tråd med plan- og bygningsloven skal saken sendes på høring. 8 TERRENGINNGREP Med vesentlige terrenginngrep menes følgende: I byområder: Søknadsplikt inntrer med oppfylling over 0,5m I tettbebygd strøk: Søknadsplikt inntrer med oppfylling over 1,5 m I landlige omgivelser: Søknadsplikt inntrer med oppfylling over 3 m Det vises til plan- og bygningslov 20-1 bokstav k, og SAK bokstav c nr 6. Masser som skal brukes til terrenginngrep skal være rene masser og av stedlige masser. Tiltakshaver har plikt til å se til at det kun benyttes rene masser til planering. 9 RETNINGSLINJER FOR SKJØNNSUTØVELSE AV VESENTLIGE TERRENGINNGREP For å bidra til å etablere en enhetlig praksis samt effektivisere behandlingen er det under gitt noen føringer for hvordan deponisaker anbefales håndtert i forhold til gjeldende lover og forskrifter. Hver enkelt forespørsel må alltid vurderes konkret og retningslinjene under er derfor ment som utgangspunkt for denne konkrete vurderingen. Det må gjøres en skjønnsmessig vurdering om tiltaket kun skal behandles etter forurensningsforskriften, kapittel 4. Dette forutsetter at tiltaket ikke fører til fare eller til vesentlig ulempe for omgivelser og miljø under etablering, utførelse og etter utførelsen. 9.1 Vurdering i forhold til gjeldende planer Alle tiltak som gjennomføres skal være i samsvar med gjeldende arealplan det være seg kommuneplan, kommunedelplan, områderegulering eller detaljregulering. De aller fleste massedeponi vil være aktuelle i LNF-områder (Landbruk, Natur og Friluftsområder). Arealbruken i disse områdene skal være i tråd med landbruk, natur og friluftsliv. Massedeponi / uttak som ikke har sammenheng med landbruk, natur eller friluftstiltak vil være i strid med formålet. 9.2 Vurdering om tiltaket vil medføre fare eller ulempe Tiltak som ikke krever søknad eller tillatelse, jfr pbl 20-3, og SAK bokstav c nr 6, er under forutsetning av at tiltaket ikke fører til fare eller til urimelig ulempe for omgivelsene eller Lokal forskrift; Beskrivelse og bestemmelser for massedeponering Side 9 FORSLAG

13 Veileder for massedeponi og massedeponering i Bodø kommune allmenne interesser. Dersom tiltaket kan medføre konflikt, så skal tiltaket tas opp som sak selv om terrengendringen er under de definerte grensene i kapittel 7 i denne veilederen. Tiltakshavere må oppfordres til å kontakte kommunen dersom de er i tvil om tiltaket er søknadspliktig. Listen nedenfor over forhold som må vurderes er å betrakte som veiledende og lokalkunnskap kan avdekke ytterligere hensyn som må vurderes og her nevnes: Forurensing Geoteknisk stabilitet Tiltak i elver og bekker, og inntil disse Nærmiljø, støy, støv og sikkerhet Friluftsliv Landskap Naturmangfold Kulturminner Forurensing Manglende undersøkelser av masser og prøvetaking med analyse av sammensetning av ulike fraksjoner i masser som skal graves og transporteres med fylling kan medføre at forurensede masser tilføres et område med uheldige miljøbelastninger. Dette kan i ettertid medføre krav om fjerning av disse massene og vil medføre en stor økonomisk risiko for tiltakshaver og senere grunneier. Ansvaret medfører at det må opprettes avtale/kontrakt mellom tiltakshaver og grunneier der dette fremkommer. Geoteknisk stabilitet Manglende geoteknisk stabilitet kan utgjøre en betydelig risiko for eksempelvis utglidning selv ved små terrengendringer. Dette gjelder særlig i bratt terreng. Under den marine grense (dvs under ca 70 m.o.h. for Saltenregionen) er det potensiell fare for kvikkleireskred. Tiltak under den marine grense skal generelt vurderes av geoteknisk sakkyndig. En slik vurdering kan resultere enten signal om at tiltaket er geoteknisk forsvarlig, eller det må foretas ytterligere undersøkelser eller må frarådes. Ytterligere geotekniske undersøkelser medfører vesentlige kostnader, og alle andre avklaringer bør derfor foretas før tiltakshaver iverksetter dette. Dokumentasjon fra sakkyndig må foreligge før det gis igangsettingstillatelse. Kommunen kan kreve at geoteknisk sakkyndig inspiserer tiltaket i gjennomføringsfasen. NGI i samarbeid med NVE har utarbeidet veiledning ved små inngrep i kvikkleiresoner. Forslag til saksbehandlingsrutiner laget av NVE er gitt i vedlegg 2. Tiltak i og inntil elver og bekker NVE ønsker i utgangspunktet ikke lukking av bekker. Åpne bekker gir mindre fare for flomskader enn lukkede bekker. Dette fordi åpne bekker gir bedre mulighet til å kontrollere avrenningsforholdene i flomsituasjoner. Innsnevring av bekkeløp kan også medføre tilsvarende risiko. Før inngrep i elver og bekker skal NVE ha gitt sin tillatelse til inngrepet og vurdering om konsesjonsplikt jamfør vannressursloven. Nærmiljø, støy, støv og sikkerhet Deponering av store mengder masser medfører tilsvarende økning i veitrafikk (transport). Dette kan og vil medføre støy og støy, og kan ha følger for trafikksikkerhet. Hensyn til naboer og andre brukere av adkomstveien må ivaretas. Kommunen kan stille krav om begrensning i åpningstid og eventuelt tiltak mot støyplager jamfør kommunehelsetjenesteloven og forskrift om miljørettet helsevern. Lokal forskrift; Beskrivelse og bestemmelser for massedeponering Side 10 FORSLAG

14 Veileder for massedeponi og massedeponering i Bodø kommune Friluftsliv Hensyn til friluftsliv og rekreasjon må vurderes. Vil tiltaket hindre allmenn ferdsel, sperre turveier eller andre ferdselsårer eller påvirke spesielle rekreasjonsområder? Lov om friluftsliv skal sikre allmennhetens rett til friluftsliv, og setter forbud mot stengsler og tiltak som vanskeliggjør ferdsel. Landskap En oppfylling kan oppfattes som visuell uheldig enten fordi området skiller seg markert fra omgivelsene, men også fordi den gjør landskapet mer ensartet. Hva som er karakteristisk, identitetsskapende og verdifull ved landskapet bør vurderes. Likeledes hvor mye det aktuelle landskapet tåler av endringer. Det kan derfor være estetisk problematisk med for mange fyllinger i samme landskapsrom. Terrengformer kan ha en spesiell verdi på grunn av kvartærgeologiske prosesser (ravinedal, skredgrop, løsavsetninger mv), kulturhistorie eller særlig karakteristikk. For å redusere de landskapsmessige konfliktene, kan kommunen stille krav eksempelvis om hvordan en oppfylling skal avsluttes slik at det harmoniserer med terrenget rundt, at oppfyllingen skal skje i etapper som skal tilplantes etter hvert som det fylles opp og tiltak for å skjerme driftsperioden. Krav om landskapsplan for avslutning av tiltaket med krav om bruk av landskapsarkitekt i tiltaksklasse sett i forhold til omfang og omgivelser. Nasjonale og regionale viktige kulturlandskaps- og landskapsvernområder er registrer i naturbasen til Direktoratet for Naturforvaltning Naturmangfold Hensynet til naturmangfold inkluderer en rekke forhold: Trekkveier for vilt, biologisk mangfold, leveområder for sjeldne/truede arter av planter og dyr også kalt rødlistearter. Naturverdier av regional betydning er registrert i en egen database. Det anbefales en restriktiv holdning mot lukking av bekkedaler. Bekkedaler er ofte viktige for biologisk mangfold. Slike registreringer finnes på kart, eksempelvis på og Lov om naturmangfold; html&emne=vern*%20%2b%20av*%20%2b%20natur*&& sier i 1 følgende: Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. Forskrift om fredning av truede arter; wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/ltavd1/filer/sf html&emne=naturvern*&; viser en liste over arter som er beskyttet ved denne forskrift. Kulturminner I følge kulturminneloven er alle kulturminner fra før 1537 automatisk fredet. Samiske kulturminner er automatisk fredet etter 100 år. Mesteparten av det vi kjenner, er registrert i kulturminnebasen Askeladden ; I tillegg er det mange kulturminner som ennå ikke er oppdaget. Planer om terrenginngrep og fyllinger må derfor i følge kulturminneloven forelegges fylkeskommunen og sametinget så tidlig som mulig. Dette for å avklare forholdet til slike kulturminner. Ofte skjer en slik vurdering ut fra tidligere funn i området, men noen ganger må området befares. Dersom det finnes automatiske fredede kulturminner i området, må disse enten søkes frigitt eller så må planen endres. Dersom kulturminner først fremkommer under opparbeidelsen, må arbeidet stanses og fylkeskommunen og sametinget varsles. Lokal forskrift; Beskrivelse og bestemmelser for massedeponering Side 11 FORSLAG

15 Veileder for massedeponi og massedeponering i Bodø kommune I den grad kommunen har gjort registreringer av tillatte massedeponier, områder tilrettelagt for friluftsliv, rasfare, naturverdier og kulturminner mv. er det en fordel for saksbehandler om dette fremstilles på kart. 9.3 Vurderinger som skal gjøres ut fra landbruksinteresser De vurderinger som skal gjøres ut fra landbruksinteresser er blant annet: om tiltaket kommer inn under forurensningsforskriftens kapittel 4. I tilfelle ja, så er tiltaket søknadspliktig om tiltaket medfører planering over 1 daa. Om tiltaket krever at produksjonstilskuddet avkortes Om tiltaket er i LNF-områder vesentlige terrenginngrep i LNF-området kan foretas dersom en lokal landbruksfaglig vurdering viser at tiltaket tjener landbrukets interesser. Det må vurderes om tiltaket betyr en langsiktig økning av verdien som landbruksområde, eller om tiltaket medfører kortsiktig fortjeneste på bekostning av langsiktige landbruksinteresser. For å kunne godkjenne massedeponi innenfor LNF-områder, kan det vurderes dispensasjon fra formålet. Dersom tiltaket innebærer potensiell konflikt med forhold nevnt i kapittel 8.2, kreves det reguleringsplan jamfør plan- og bygningsloven. Ansvar: Landbrukskontoret, Bodø kommune 9.4 Vurderinger i forhold til størrelse av tiltaket I tillegg til mulighet for fare og vesentlig ulempe kan deponiets størrelse i seg selv være utløsende for krav om søknad eller reguleringsplan. Plan- og bygningsloven stiller krav om søknad dersom høyden fra opprinnelig terreng overstiger ett antall meter differensiert i forhold til type bebyggelse. Forurensningsforskriftens kapittel 4 angir at bakkeplanering er søknadspliktig dersom arealet overskrider 1 daa. Lokal forskrift; Beskrivelse og bestemmelser for massedeponering Side 12 FORSLAG

16 Veileder for massedeponi og massedeponering i Bodø kommune Retningslinjer for vurdering av størrelse på deponi vises i tabellen under: Ikke søknadsplikt / ikke behov for reguleringsplan (se retningslinjer) Fyllingsfot mer enn 2,0 meter fra nabogrense. Søknadsplikt/behov for reguleringsplan kan vurderes uavhengig av størrelse og arealbruk Søknadsplikt (se retningslinjer) Fyllingsfot mer enn 2,0 meter fra nabogrense. Kan vurdere fritak fra krav om reguleringsplan selv om tiltaket er i strid med formål i overordnet arealplan Vurdering av behov for reguleringsplan (se retningslinjer) Krav om reguleringsplan dersom dette er bestemt i kommuneplanens arealdel eller tiltaket er i strid med formål til overordnet arealplan Dispensasjon fra LNF-område kan vurderes Spredtbygd strøk Tiltak under 3 m avvik fra opprinnelig terreng og under 0,5 daa i utbredelse Tiltak under 3m fra opprinnelig terreng og 0,5 til 1 daa i utbredelse, samt tiltak over 3m fra opprinnelig terreng og som er under 0,5 daa i utbredelse Tiltak over 3m avvik fra opprinnelig terreng og over 1 daa i utbredelse Tiltak under 3m avvik fra opprinnelig terreng, og over 5 daa i utbredelse Tettbygd strøk Dersom tiltaket medfører for: - Tettbygd strøk; under 1,5 m - Rekkehusområder og lignende; under 0,5m endring fra opprinnelig terreng - Under 0,2 daa i utbredelse Dersom tiltaket medfører for: - Tettbygd strøk: over 1,5m - Rekkehusområder og lignende: over 0,5m endring fra opprinnelig terreng - Under 0,5 daa i utbredelse Tiltak som berører mer enn 0,5 daa i utbredelse Fritak fra søknadsplikt/plankrav skjer under forutsetning av at tiltaket ikke utgjør fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser jamfør forskrift om saksbehandling etter plan- og bygningsloven. 10 MELLOMLAGRING AV MASSER Det tillates mellomlagring av rene masser kun på godkjente lokaliteter. Det tillates ikke mellomlagring av urene masser, slik lagring krever tillatelse etter forurensningslovgivningen av fylkesmannen i Nordland. Ved søknad om tillatelse til mellomlager av masser, behandles dette som tiltak som ikke er regulert i kommuneplanen, dvs. at det må dispenseres fra kommuneplanen i henhold til plan- og bygningsloven. Ansvarlig myndighet er byggesakskontoret. Slike tiltak krever samtykke etter bestemmelser i jord- og skoglovgivningen da slike mellomlager ofte etableres i LNF-områder. Søknad om etablering av deponi for rene masser som det stilles plankrav til, skal inneholde følgende. (Dette er i tråd med pbl Forskrift om konsekvensutredninger.) Lokal forskrift; Beskrivelse og bestemmelser for massedeponering Side 13 FORSLAG

17 Veileder for massedeponi og massedeponering i Bodø kommune a. Beskrivelse av tiltaket Begrunnelse for tiltaket Beskrivelse av 0-alternativet Beskrivelse av tiltak: 1. Nytt eller eksisterende tiltak 2. Antatt areal og volum for deponi 3. Deponiet antatte varighet 4. Tekniske oppbygningen av deponiet 5. Kotekart av ferdig oppfylt deponi 6. Deponiets åpningstid når i bruk 7. Hva deponiet skal brukes til når fyllingshøyde er nådd. b. Oversikt over offentlige og private tiltak En oversikt over offentlige og private tiltak som er nødvendige for gjennomføring Kvittering for at naboer er forhåndsvarslet om deponietableringen c. Forholdet til kommunale og fylkeskommunale planer Gi en redegjørelse for hvilke forhold tiltaket har til kommunale og fylkeskommunale planer. (Vurdere om tiltaket er i tråd eller i strid med planverk) Gi en redegjørelse for hvilke tillatelser fra offentlige myndigheter som er nødvendig for gjennomføring. d. Beskrivelse av miljøet, naturressursene og samfunnsforholdene Gi en beskrivelse av miljø, naturressurser og samfunnsforholdene i området som berøres Gi en redegjørelse for planer, målsettinger og retningslinjer som evt. gjelder for området som berøres. e. Beskrivelse av virkningene planen eller tiltaket har Gi en beskrivelse av hvilke virkninger deponiet antas å ha for følgende: o Befolkningens helse; støv og støy fra deponiet o Trafikkforhold Dokumentasjon på at avkjøringstillatelse er omsøkt/gitt av relevant veimyndighet Veiplassering, avkjørsel, antatt hyppighet for trafikk, trafikkstøy o Friluftsliv o Jord og skog o Dyre og planteliv/biologisk mangfold o Kulturminner og kulturmiljøer o Landskap o Estetikk o Jordbunn, vann og luft o Klimatiske forhold o Beredskap og ulykkesrisiko f. Vurdering av virkningene Gi en sammenstilling av virkningene deponiet kan ha. Sammenlign og vurder alternativene i forhold til virkningene og i forhold til relevante planer, målsettinger og retningslinjer (pkt. d) g. Forhindre eller avbøte evt. skader og ulemper Gi en redegjørelse for hva som kan gjøres for å forhindre eller avbøte evt. skader og ulemper. Lokal forskrift; Beskrivelse og bestemmelser for massedeponering Side 14 FORSLAG

18 Veileder for massedeponi og massedeponering i Bodø kommune h. Anbefalt alternativ Gi en redegjørelse for valg av alternativ. i. Nærmere undersøkelser Gi en vurdering av behovet for og evt. forslag til nærmere undersøkelser før gjennomføring av tiltaket. j. Overvåkning Gi en vurdering av behovet for, og evt. forslag til undersøkelser som må settes i gang med sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske virkningene av tiltaket. 11 OPPFØLGING Massedeponier skal følges opp av kommunen Oppfølgingsrutiner for massedeponi Det er tiltakshaver som har ansvar for: å framskaffe datagrunnlag som grunnlag for søknad å anlegge og å drifte selve deponiet dokumentasjon og kontroll med prøvetaking av leverte masser å utarbeide og å ha kvalitetssikringssystem inkludert avvikssystem å utarbeide og å ha beliggenhetskontroll for deponiet og avslutning sluttdokumentasjon for utført tiltak I forhold til driftsfasen for massedeponi følges dette opp av kommunalteknisk kontor som forurensningsmyndighet, hvor IRIS gjennomfører tilsyn og kontroll med driften. Dette inkluderer også oppfølging av driftsfasene og delavslutninger i tråd med driftsplan og rammer gitt i tillatelse med vilkår etter plan- og bygningsloven. Overtredelse i driftsfasen følges opp av kommunalteknisk kontor og med bruk av IRIS, der overtredelse følges opp etter forurensningslovgivningen. I forhold til søknad om deponi er det bygningsmyndigheten i kommunen som gir ferdigattest for anlegg og som følger opp når varighet av anlegg er ute Oppfølgingsrutiner for terrengplanering Ved krav om utarbeidelse av fullstendig plan, skal denne være i samsvar med " Tekniske retningslinjer for anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt" fastsatt av det kongelige Norske Landbruksdepartement (LD). Nevnte plan skal godkjennes av landbruksmyndighetene i kommunen. I forhold til søknad om terrengplanering, er det landbrukskontoret som gir ferdigmelding for anlegg og som følger opp når varigheten av anlegget er ute. Lokal forskrift; Beskrivelse og bestemmelser for massedeponering Side 15 FORSLAG

19 Veileder for massedeponi og massedeponering i Bodø kommune 11.3 Oppfølgingsrutiner for ulovlige deponier Dersom det er utført tiltak i strid med plan- og bygningslovgivningen kan kommunen foreta ulovlighetsoppfølging etter bestemmelsene i plan- og bygningslovgivningen. Gjelder ulovlig deponering forurensede masser eller forurensning følges dette opp av kommunen etter bestemmelsene i forurensningslovgivningen. Et ulovlig forhold vil foreligge når det er iverksatt eller utført et tiltak som krever kommunens godkjenning uten at slik godkjenning foreligger. Det ulovlige vil da i utgangspunktet bestå i at man har utført tiltaket uten først å søke og å få godkjenning. En eventuell godkjenning kan i noen tilfeller også være betinget av at det først utarbeides en reguleringsplan. Dersom det foreligger et ulovlig forhold har kommunen følgende sanksjonsmuligheter: Pålegg: Det kan gis pålegg om stans av arbeider og/eller pålegg om retting av det ulovlige forhold. En retting kan gjøres ved tilbakeføring til lovlig situasjon eller ved at forskriftsmessig søknad om å få tiltaket godkjent innsendes. Dersom det søkes, vil ulovlighetsoppfølging stå i bero til saken er ferdigbehandlet. Forelegg: Det kan gis forelegg om å etterkomme pålegget. Et forelegg har virkning som en rettskraftig dom og vil derfor kunne være grunnlag for tvangsgjennomføring. (Forelegg brukes av praktiske årsaker kun i begrenset grad fra vår side). Tvangsmulkt: Dersom pålegg ikke etterkommes kan det gis tvangsmulkt i form av et kronebeløp eller som dagmulkt eller inntil pålegget er etterkommet. Anmeldelse: Alvorlige brudd på plan- og bygningslovgivningen, eller forurensningslovgivningen blir politianmeldt. Ansvar: Kommunalteknisk kontor 12 Informasjon Veilederen skal bidra til: 1. Gode og enhetlige saksbehandlerrutiner for søknad om bakkeplanering og etablering av massedeponier. 2. Gode søknadsrutiner for tiltakshaver I forhold til å få gode saksbehandlerrutiner, må det informeres om veilederen til aktuelle saksbehandlere og de kommunale virksomhetene som skal bistå med faglig veiledning i prosessen. I forhold til å få gode søknader fra tiltakshavere, må det informeres om hva det forventes at en søknad skal inneholde. Viktig samarbeidspart her er landbrukskontoret, kommunalteknisk kontor, byplankontoret, miljøvernsjef og frilufts- og kulturkontoret. Ansvar: Byggesakskontoret Lokal forskrift; Beskrivelse og bestemmelser for massedeponering Side 16 FORSLAG

20 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /6816 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/35 Skjerstad kommunedelsutvalg Lakselv bru, Misvær. Utvidelse og/eller gang- og sykkelbane? Sammendrag Ivar Andreassen har meldt inn denne saken. Han ønsker at utvalget skal arbeide videre med saken nå som det nye torget i Misvær er åpnet. Forslag til vedtak/innstilling/uttalelse Saksbehandler: Gotfred Jensen Trykte vedlegg: ingen Utrykte vedlegg: ingen <Vennligst ikke slett noe etter denne linjen>

Ås kommune. Deponering av rene masser - deponier - bakkeplanering. Veileder for saksbehandling

Ås kommune. Deponering av rene masser - deponier - bakkeplanering. Veileder for saksbehandling Ås kommune Deponering av rene masser - deponier - bakkeplanering Veileder for saksbehandling 14.august 2008 1 Innholdsfortegnelse 1. HENSIKT... 3 2. ANSVAR OG RUTINER... 4 2.1 BAKKEPLANERING... 4 2.2 ETABLERING

Detaljer

ETABLERING AV DEPONI FOR RENE MASSER

ETABLERING AV DEPONI FOR RENE MASSER ETABLERING AV DEPONI FOR RENE MASSER RAMMER FOR SAKSBEHANDLING I KOMMUNENE KLÆBU, MALVIK, MELHUS, MIDTRE GAULDAL, SKAUN, STJØRDAL OG TRONDHEIM IKS, Avfall og deponi, 5. utkast, september 2008 Innhold Innhold

Detaljer

BAKKEPLANERING PÅ LANDBRUKSEIENDOMMER I DRIFT. Utarbeidet av Etat for landbruk v/ June Nesse i samarbeid med Etat for byggesak og private planer

BAKKEPLANERING PÅ LANDBRUKSEIENDOMMER I DRIFT. Utarbeidet av Etat for landbruk v/ June Nesse i samarbeid med Etat for byggesak og private planer BAKKEPLANERING PÅ LANDBRUKSEIENDOMMER I DRIFT Utarbeidet av Etat for landbruk v/ June Nesse i samarbeid med Etat for byggesak og private planer Innhold Formål og avgrensning s. 3 Bakkeplanering Fordeler

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, telefon 75539005,

Detaljer

Forurensingsforskriften kapittel 2

Forurensingsforskriften kapittel 2 Forurensingsforskriften kapittel 2 Kommunens myndighet og plikter ved bygge- og gravearbeid i forurenset grunn Forurensingskonferanse for kommunene i Agder, 22. januar 2014 seniorrådgiver Kine Martinsen,

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Masser på vandring/ massefyllinger

Masser på vandring/ massefyllinger Masser på vandring/ massefyllinger Utfordringer og muligheter i vår region Jostein Berger Meisdalen, Miljøvernavdelingen og Anette Søraas, Landbruksavdelingen Utfordringer i vår region 22 + 1 kommuner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Klage på byggestopp - Parkveien 61

Klage på byggestopp - Parkveien 61 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.09.2009 50616/2009 2009/4452 138/661 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/131 Planutvalget 06.10.2009 Klage på byggestopp - Parkveien 61 Saksopplysninger

Detaljer

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13 Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13 N o t a t 214758-M01 Oppdrag: Sykkelstamveg Stavanger - Sandnes Dato: 9. desember 2010 Emne: Oppdr.nr.: 214758 Til: Statens vegvesen Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja GBNR 078/012 - BOLIG - DISPENSASJONSSØKNAD Rådmannens innstilling: ::: &&&

Detaljer

Hvilke forstøtningsmurer er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt?

Hvilke forstøtningsmurer er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt? Søknaden sendes til: er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt? Når du skal sette opp forstøtningsmur er det tre ulike kategorier som er aktuelle. Avhengig av forstøtningsmurens plassering,

Detaljer

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Saltstraumen Hotell Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Saltstraumen Hotell Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lokalutvalget Skjerstad Saltstraumen Hotell Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad, telefon

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Oivind Holand pb 130 7601 Levanger Deres ref: Vår ref: KARI 2007/7139 Dato: 28.08.2007 Uttalelse fra kommunelege I: reguleringsplan Gartneriet, Håkon

Detaljer

Gnr 16 bnr 1 - Haug gård - Arealbruk i strid med reguleringsbestemmelsene - Plan R-256 - Vedtak om tvangsmulkt

Gnr 16 bnr 1 - Haug gård - Arealbruk i strid med reguleringsbestemmelsene - Plan R-256 - Vedtak om tvangsmulkt Ås kommune Gnr 16 bnr 1 - Haug gård - Arealbruk i strid med reguleringsbestemmelsene - Plan R-256 - Vedtak om tvangsmulkt Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 14/02598-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato

Detaljer

Klage på tillatelse-søknad om dispensasjon for bruksendring til stall og veterinærklinikk på eiendom gnr. 40 bnr. 368 på Bestemorenga

Klage på tillatelse-søknad om dispensasjon for bruksendring til stall og veterinærklinikk på eiendom gnr. 40 bnr. 368 på Bestemorenga Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.03.2009 9368/2009 2006/3578 40/368 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/8 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/48 Planutvalget 24.03.2009

Detaljer

Rutiner for massehåndtering og aktsomhetskart for forurenset grunn. Ingunn Øvsthus 14.november 2014

Rutiner for massehåndtering og aktsomhetskart for forurenset grunn. Ingunn Øvsthus 14.november 2014 Rutiner for massehåndtering og aktsomhetskart for forurenset grunn Ingunn Øvsthus 14.november 2014 Hva skal jeg snakke om? Utfordringer i forbindelse med overskuddsmasser Kompleksiteten ved massehåndteringssaker.

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Mottak for overskuddsmasser i LNF-områder ulike samfunnshensyn plan og bygningsloven

Mottak for overskuddsmasser i LNF-områder ulike samfunnshensyn plan og bygningsloven Fylkesmannen i Oslo og Akershus Mottak for overskuddsmasser i LNF-områder ulike samfunnshensyn plan og bygningsloven Anette Søraas, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbruksavdelingen KOLA-Viken 23.oktober

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Einar B. Sund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti, Soløyvannet

Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti, Soløyvannet Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.09.2010 48804/2010 2010/2970 49/40 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/80 Planutvalget 05.10.2010 Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

13/3 Skjenstad avfallsanlegg - presisering av vedtak. Samlet saksframstilling, planutvalget 07.02.2008 Kommuneplanens arealdel

13/3 Skjenstad avfallsanlegg - presisering av vedtak. Samlet saksframstilling, planutvalget 07.02.2008 Kommuneplanens arealdel 111ALVIKkommune Arkiv: 13/3 Arkivsaksnr: 2008/1562-9 Saksbehandler: Oddvar Lundberg f( Saksframlegg Utval Planutvalget Utval ssak Metedato 21/09 26.03.2009 13/3 Skjenstad avfallsanlegg - presisering av

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6470-17 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg balkong på NAF-gårdenes eiendom 45/20 på

Detaljer

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette.

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette. 16-1. Forhold som kan medføre overtredelsesgebyr. Gebyrenes størrelse (1) Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/1789-10 7134/14 U24 21.03.2014

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/1789-10 7134/14 U24 21.03.2014 RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/1789-10 7134/14 U24 21.03.2014 UTTAK, TRANSPORT OG FYLLING AV MASSER - STATUS, LOVVERK OG KONTROLLREGIME Status

Detaljer

Seminar om byggavfall og miljøgifter, Rica Hell hotell 18.09.2013. Praksis og erfaringer med ansvarsrett

Seminar om byggavfall og miljøgifter, Rica Hell hotell 18.09.2013. Praksis og erfaringer med ansvarsrett Seminar om byggavfall og miljøgifter, Rica Hell hotell 18.09.2013 Praksis og erfaringer med ansvarsrett Foto: Foto: Carl-Erik Geir Hageskal Eriksson Agenda Først litt teori Når man har tatt seg til rette.

Detaljer

Tilsyn med miljøsanering og byggavfall, deponi etter plan og bygningsloven

Tilsyn med miljøsanering og byggavfall, deponi etter plan og bygningsloven Fagdag om tilsyn innenfor forurensning, bygg og avfall, FMNT, Steinkjer 05.02.2014 Tilsyn med miljøsanering og byggavfall, deponi etter plan og bygningsloven Foto: Carl-Erik Eriksson Mang slaks forurensning.

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, jf. kap. 19 i loven.

Søknad om dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, jf. kap. 19 i loven. LØTEN KOMMUNE, Postboks 113, 2341 LØTEN. Søknad om dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, jf. kap. 19 i loven. Søknaden gjelder: Gnr. Bnr. Fnr. Kort beskrivelse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Byggesaksbehandling, kulturminner, natur- og nærmiljø

Byggesaksbehandling, kulturminner, natur- og nærmiljø Byggesaksbehandling, kulturminner, natur- og nærmiljø A Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn Navn skjemaansvarlig Tlf nr E-post skjemaansvarlig Spørsmålene

Detaljer

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Eksempler på grunnforurensningssaker Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Hvor kommer vi fra og hvorfor er vi her? Multiconsult Kontor på Nenset i Skien Totalleverandør av rådgivningstjenester

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00. Saksliste. Tillegssak.

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00. Saksliste. Tillegssak. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00 Tillegssak Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 49/16 15/143 DISPENSASJONSSØKNAD FOR FRØYA

Detaljer

VURDERING AV PLANOPPSTART FOR DEL AV LUNNER ØSTRE, 23/4 HESTESPORTSSENTER

VURDERING AV PLANOPPSTART FOR DEL AV LUNNER ØSTRE, 23/4 HESTESPORTSSENTER Arkivsaksnr.: 08/1327-17 Arkivnr.: PLAN 053320090115 Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Ingun Bjørgli Juul-Hansen VURDERING AV PLANOPPSTART FOR DEL AV LUNNER ØSTRE, 23/4 HESTESPORTSSENTER Hjemmel: Plan-

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for teknikk og miljø

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for teknikk og miljø 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for teknikk og miljø Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.09.2007 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: GNR 37 2 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/523-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: GNR 37 2 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/523-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: GNR 37 2 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/523-7 Massetak og deponi, Tulluan gnr 37/2 Søknad om tillatelse til etablering av deponi for byjord. Rådmannens innstilling

Detaljer

SJEKKLISTE / REFERAT FOR FORHÅNDSKONFERANSE I Nr 72.012 BYGGESAKER

SJEKKLISTE / REFERAT FOR FORHÅNDSKONFERANSE I Nr 72.012 BYGGESAKER SJEKKLISTE / REFERAT FOR FORHÅNDSKONFERANSE I Nr 72.012 BYGGESAKER I h.h.t. plan- og bygningsloven 21-1, jf. byggesaksforskriften 6-1, kan tiltakshaver eller plan- og bygningsmyndighetene kreve gjennomføring

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 058/282 Arkivsaksnr.: 15/627-9 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 058/282 Arkivsaksnr.: 15/627-9 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 058/282 Arkivsaksnr.: 15/627-9 Klageadgang: Ja GBNR 058/282 - BRUKSENDRING Administrasjonssjefens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Hvordan håndteres deponisaker i Sola kommune.

Hvordan håndteres deponisaker i Sola kommune. Massedeponier saksgang, praksis og erfaringer Heldagssamling Smartkommune Hotell Residence Sandnes, 31.08.2015 Rune Lian, seksjonsleder landbruk og miljø Litt bakgrunn Tema Massehåndtering og deponi sett

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/65-36 DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: PLN 068500 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200917089/11 Saksbeh.: STSY Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Kopi

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00. Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08.

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00. Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00 herredshus Saksliste Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08.13 Medlemmene innkalles herved til

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 110/021 Arkivsaksnr.: 11/760-6 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 110/021 Arkivsaksnr.: 11/760-6 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 110/021 Arkivsaksnr.: 11/760-6 Klageadgang: Ja GBNR 110/21 - RIVING AV BYGG Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Klagenemnda, Torill Kristiansen telefon

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Møtedato/sted: 13.06.2012 Gjensidige, Storgt 13 kl: 09.30 SAKLISTE:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 18:00. Tverlandet samfunnshus

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 18:00. Tverlandet samfunnshus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 18:00 Tverlandet lokalutvalg Tverlandet samfunnshus Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/33 Arkivsaksnr.: 13/763

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/33 Arkivsaksnr.: 13/763 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/33 Arkivsaksnr.: 13/763 ULOVLIGHETSOPPFØLGING ETTER INSPEKJONSTILSYN PÅ GNR. 29/33 OMINNREDNING OG BRUK AV GARASJEBYGG TIL BOFORMÅL. Rådmannens

Detaljer

Klage på avslag - søknad om fradeling av eiendom gnr. 88 bnr. 8 på Tuv i Saltstraumen til boligformål, Ruth Thuv.

Klage på avslag - søknad om fradeling av eiendom gnr. 88 bnr. 8 på Tuv i Saltstraumen til boligformål, Ruth Thuv. Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.12.2008 70850/2008 2007/6676 88/8 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/71 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/15 Planutvalget 27.01.2009

Detaljer

Klage på avslag - etablering av leilighet i kjeller, Sverre Granlunds vei 7

Klage på avslag - etablering av leilighet i kjeller, Sverre Granlunds vei 7 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.02.2009 12306/2009 2008/1839 138/975 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/43 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - etablering av leilighet i

Detaljer

HVA MÅ VÆRE I ORDEN FOR AT DU SKAL KUNNE BYGGE GARASJE ELLER SMÅ TILBYGG UTEN Å SØKE?

HVA MÅ VÆRE I ORDEN FOR AT DU SKAL KUNNE BYGGE GARASJE ELLER SMÅ TILBYGG UTEN Å SØKE? Skal du bygge, endre eller rive garasje, uthus, hobbybod eller lignende på inntil 50 m 2? Eller bygge et tilbygg på maksimalt 15m 2? I byggesaksforskriftens (SAK10) 4-1 er disse tiltakene (tiltak = det

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler

Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler 1. Bakgrunnen for malene Plan- og bygningsmyndigheten skal påse at plan- og bygninglovgivningen overholdes i kommunen etter

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga

Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga Inspeksjonsrapport Informasjon om kontrollert avfallsprodusent Navn og besøksadresse: Stena Metall AS, filial Gjøvik, Glarudalen, 2860 Hov Navn og adresse virksomhet:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT Arkivsaksnr.: 11/1338-3 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV

Detaljer

Røros kommune Prosjektnr. Arkivnummer

Røros kommune Prosjektnr. Arkivnummer Røros kommune Prosjektnr. Arkivnummer SJEKKLISTE / REFERAT FOR FORHÅNDSKONFERANSE I BYGGESAKER I h.h.t. plan- og bygningsloven 21-1, jf. byggesaksforskriften 6-1, kan tiltakshaver eller plan- og bygningsmyndighetene

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201010677/10 Saksbeh.: STSY Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Kopi

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

Håndtering av forsøpling og ulovlig masseutfylling - «Begreper og regelverk».

Håndtering av forsøpling og ulovlig masseutfylling - «Begreper og regelverk». Miljøvernavdelingen Håndtering av forsøpling og ulovlig masseutfylling - «Begreper og regelverk». Forurensningsloven med forskrifter Dialogmøte med kommunene januar 2015. Tema forurensning og avfall. Anne

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Kommunehuset Dato: 8.4.2013 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Edvind Davidsen Arkiv: GNR 30/21 Arkivsaksnr.: 13/768

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Edvind Davidsen Arkiv: GNR 30/21 Arkivsaksnr.: 13/768 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Edvind Davidsen Arkiv: GNR 30/21 Arkivsaksnr.: 13/768 ULOVLIGHETSOPPFØLGING ETTER INSPEKSJONSTILSYN IFM. OPPFØRT HOBBYROM/UTHUS GNR. 30/21 Rådmannens innstilling: Formannskapet

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

Plan- og byggesaksbehandling og kommuneplanens arealdel 2010-2022

Plan- og byggesaksbehandling og kommuneplanens arealdel 2010-2022 Plan- og byggesaksbehandling og kommuneplanens arealdel 2010-2022 Disposisjon Plan- og bygningsloven Planer Kommuneplan Reguleringsplan Planprosess Byggesaksbehandling Kommuneplanens arealdel 2010-2022

Detaljer

Etiske retningslinjer for grunnerverv i Bodø kommune

Etiske retningslinjer for grunnerverv i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.08.2010 46006/2010 2010/1288 9 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/123 Formannskapet 29.09.2010 Bystyret 28.10.2010 Etiske retningslinjer for

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV 2008-06 NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 ALMINNELIGE BEST. Kap. A Punkt A1 - A4 BYGGESAKER Kap. B

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0214.0021.03 2015.002.I.FMOA 2015/9204 18/5-2015

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0214.0021.03 2015.002.I.FMOA 2015/9204 18/5-2015 Miljøvernavdelingen Aalerydmyra AS Stensgata 24 B 0358 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 092/080 Arkivsaksnr.: 14/59-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 092/080 Arkivsaksnr.: 14/59-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 092/080 Arkivsaksnr.: 14/59-5 Klageadgang: Nei GBNR 092/080 - MIDLERTIDIG BRUKSENDRING - CAMPINGPLASS Administrasjonssjefens

Detaljer

NYTT BETALINGSREGLEMENT VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 25.6.2010 GJELDENDE FOR VEDTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR SAKER MOTTATT ETTER 1.7.

NYTT BETALINGSREGLEMENT VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 25.6.2010 GJELDENDE FOR VEDTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR SAKER MOTTATT ETTER 1.7. NYTT BETALINGSREGLEMENT VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 25.6.2010 GJELDENDE FOR VEDTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR SAKER MOTTATT ETTER 1.7.2010 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

116/110 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV OM BYGGING AV UNDERETASJE. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap.

116/110 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV OM BYGGING AV UNDERETASJE. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/902-1 Arkivnr.: GNR 116/110 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Hvilke muligheter gir regelverket for disponering av forurenset grunn og avfall?

Hvilke muligheter gir regelverket for disponering av forurenset grunn og avfall? Hvilke muligheter gir regelverket for disponering av forurenset grunn og avfall? Hva følger av forurensningsloven med forskrifter? Thomas Hartnik Miljøringen temamøte, 11. juni 2013 Forurensete og uforurensete

Detaljer

Kulturminnesamling. Kommuner i Sør-Trøndelag April 2011

Kulturminnesamling. Kommuner i Sør-Trøndelag April 2011 Kulturminnesamling Kommuner i Sør-Trøndelag April 2011 Ny Plan og Bygningslov Hvilke bestemmelser er aktuelle for bygningsvernet? Stikkord: Formelt vern/verneverdi Søknadspliktige tiltak; Saksbehandling;

Detaljer

Sluttbehandling reguleringsplan med konsekvensutredning for Deponi i Jensvolldalen.

Sluttbehandling reguleringsplan med konsekvensutredning for Deponi i Jensvolldalen. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.01.2011 4251/2011 2010/5681 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/9 Komite for plan, næring og miljø 08.02.2011 11/15 Planutvalget 08.02.2011 11/19

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200100873 : O: : 39-542 : Kristin Totland Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 7/08 PÅLEGG

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad,

Detaljer

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Nye byggeregler 2010 Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Byggesaksdelen av plan og bygningsloven vedtatt 2009 Byggesaksforskriften SAK 2010 vedtatt 26. mars 2010, ikrafttreden 1. juli 2010 Byggteknisk

Detaljer

173/53 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei, for garasje. Klageadgang: Plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI

173/53 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei, for garasje. Klageadgang: Plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/1882-10 Arkivnr.: GNR 173/53 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

Forskriftsspeil endringer i byggesaksforskriften (SAK10)

Forskriftsspeil endringer i byggesaksforskriften (SAK10) Forskriftsspeil endringer i byggesaksforskriften (SAK10) Paragraf SAK10 før 1. juli 2015 SAK10 fra 1. juli 2015 3-1 kolon Bokstav e 3-2 Andre første kolon 4-1 bokstav a Som mindre tiltak etter plan- og

Detaljer

Kulturminnesamling. Kommunene i Sør-Trøndelag Januar 2011

Kulturminnesamling. Kommunene i Sør-Trøndelag Januar 2011 Kulturminnesamling Kommunene i Sør-Trøndelag Januar 2011 Ny Plan og Bygningslov Hvilke bestemmelser er aktuelle for bygningsvernet? Stikkord: Formelt vern/verneverdi Søknadspliktige tiltak; Saksbehandling;

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Bruksendring når trengs det søknad? Ingebjørg Haug Seniorrådgiver

Bruksendring når trengs det søknad? Ingebjørg Haug Seniorrådgiver Bruksendring når trengs det søknad? Ingebjørg Haug Seniorrådgiver Oversikt over emnet Hvorfor er det søknadsplikt? Hjemmel for å kreve søknad for bruksendring Hva er en bruksendring? Sak om asylmottak

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

Plan- og bygningsloven og landbruk pluss. Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling

Plan- og bygningsloven og landbruk pluss. Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling Plan- og bygningsloven og landbruk pluss Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling Tema Kommunens rolle Samfunnshensyn, nasjonale og regionale føringer?

Detaljer

Arkivsaksnr.: 11/2074-16. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013

Arkivsaksnr.: 11/2074-16. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 11/2074-16 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 109/5 MYLLA - SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 068/004 Arkivsaksnr.: 14/819-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 068/004 Arkivsaksnr.: 14/819-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 068/004 Arkivsaksnr.: 14/819-4 Klageadgang: Ja GBNR 068/004 - TERRENGINNGREP I VASSDRAG Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer