Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere"

Transkript

1 Innkalling til Generalforsamling for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger lørdag 11. april 2015 Registrering fra kl. 11:30, møtet starter kl.12:00 Sted: Welhavens gt. 1. Oslo

2 Velkommen til generalforsamling i Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger og PRODA profesjonell dansetrening lørdag 11. april 2015 kl. 12:00 Dørene åpner kl. 11:30 for registrering. Sted: Welhavens gt. 1, 1. etasje Stemmerett: Alle medlemmer, med unntak av elevmedlemmer, har møte- og talerett. Ordinære medlemmer, studenter i 3. studieår og FA-medlemmer har stemmerett. Passive medlemmer, prøvemedlemmer og studenter har ikke stemmerett. For å ha stemmerett må du ha betalt kontingent for 1. halvår Fullmakt: Dersom du ikke har anledning til å møte personlig, oppfordrer vi deg til å gi fullmakt til et annet medlem med stemmerett. Avtal med vedkommende og send fullmakt på e-post med navn på den som representerer deg til Stemmeberettige medlemmer kan møte med inntil 4 fullmakter. Valgt representant fra de 3 nordligste fylkene kan møte med inntil 12 fullmakter. Vi håper du vil benytte deg av din stemmerett! På generalforsamlingen får du innblikk og kan innvirke på de viktigste sakene for utviklingen av dans i Norge, forbundets handlingsprogram vedtas, og det skal velges nye personer i tillitsverv. Være med og klappe for årets NoDa-stipendmottakere, og takk av flinke tillitsvalgte som har fullført side perioder! Møt nye og gamle kollegaer- etter møtet er du velkommen til mat og vin! Vi gleder oss og håper du kommer! Vennlig hilsen Styret i Norske Dansekunstnere Oslo, 6. mars 2015 NB! Sakspapirer fra PRODA profesjonell dansetrening kommer i egen sending!

3 DAGSORDEN GENERALFORSAMLING 2015 Pkt. Sak Side 0. Møtet åpnes 2 1. Valg av ordstyrer 2 2. Valg av referent og to til å undertegne protokollen 2 3. Valg av tellekorps 2 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2 5. Norske Dansekunstneres årsmelding A) Forslag til Handlingsprogram B) Prioriteringer Saker av prinsipiell og/eller økonomisk karakter Regnskap 2014 for Norske Dansekunstnere og Vederlagsfondet A) Resultatregnskap for 2014 for Norske Dansekunstnere 35 B) Balanse pr for Norske Dansekunstnere 36 C) Noter til regnskapet for Norske Dansekunstnere 37 D) Årsberetning 2014 for Norske Dansekunstneres Vederlagsfond E) Resultatregnskap 2014 for Norske Dansekunstneres Vederlagsfond 40 F) Balanse og noter for Norske Dansekunstneres Vederlagsfond G) Revisorenes beretning for Norske Dansekunstneres budsjett for Generalforsamling for Stiftelsen PRODA profesjonell dansetrening Utdeling av Norske Dansekunstneres stipend Valg Norske Dansekunstnere Møtet avsluttes ca. kl. 16:30 men fortsetter med sosialt samvær! 53 3

4 Pkt. 5. Norske Dansekunstneres årsmelding Årsmelding for Norske Dansekunstnere, virkeåret Årsmeldingen omfatter arbeidet fra forrige årsmelding ble avsluttet primo mars 2014 og frem til primo mars Årsmeldingens struktur følger handlingsprogrammets struktur. Bakerst følger en oversikt over forbundets tillitsvalgte, representanter og ansatte, samt en kort beskrivelse av økonomien. 1. FINANSIERINGSORDNINGER OG RAMMEVILKÅR Økt offentlig finansiering til dans Kulturpolitikken har skiftet kurs etter åtte år med rødgrønn regjering, kulturløft I & II og 81 millioner flere kroner til danseformål. H/FrP-regjeringens budskap er å prioritere innafor pengesummene som allerede bevilges. Deres første egne statsbudsjett, for 2015, innebar da også status quo for dansekunsten både innenfor og utenfor Kulturrådet. I løpet av året har KUD opphevet forskriften for fri scenekunst i Kulturrådet, tross sterke protester fra organisasjonene på feltet; NoDa, NSF, DTS og Danseinformasjonen. Forskriften sikret bl.a. at den økonomiske totalbevilgningen til scenekunstformål skulle foretas av stortinget. Parallelt har Kulturrådet fått utvidede fullmakter til å omdisponere midler mellom de ulike fagområdene, og de facto overstyre stortinget. Statsbudsjettet inneholdt ingen føringer til dans eller konkrete ordninger innen scenekunst. Med ny regjering og stortingsflertall er det et vanskeligere regime for å drive påvirkning, fordi regjeringen ønsker en utvikling der politikerne i stadig mindre grad skal prioritere penger til ulike formål innenfor Kulturrådet. Vi oppnår ikke noen politiske føringer om satsning på enkeltordninger, og det blir opptil Kulturrådet alene å bestemme nivå på arrangørstøtten, gjestespill, regionale kompetansesentre, basisfinansiering og lignende. Den demokratiske styringen og muligheten for påvirkning av økonomiske rammebetingelser er blitt betydelig svekket. Utenfor Kulturrådet fikk institusjoner og faste virksomheter på dansefeltet stort sett justeringer for lønns- og prisvekst. Enkelte gledelige unntak var at de programmerende scenene BIT, TAG og BBT fikk styrkinger på 1-2 millioner kr hver. Også Carte Blanche fikk en reell styrking, med 1,5 mill i økning for Kulturmidlene i Utenriksdepartementets budsjett kuttes radikalt for 2015, som for 2014, og midlene som bl.a. går til reisestøtte er nå halvert på to år. Dette er dramatisk fordi veldig mange dansekompanier turnerer mye i utlandet og er avhengig av disse små midlene. Mange kompanier har utstrakt turnering og tilstedeværelse i nettverk i utlandet som en fundamental del av sitt driftsgrunnlag. Fond for lyd og bilde fikk en økning noe utover normalen, for å styrke fondet som en alternativ finansieringskilde for det frie feltet. Regjeringa opprettet i 2015 på eget initiativ organisasjonen Talent Norge, og bevilget dem 30 mill kr. Talent Norge skal ivareta og fremme talenter innen kunstfag. Forbundet har hatt møte med Talent Norge og kommet med innspill om bl.a. aspirantplasser, residensordninger og et eget talentprogram for klassiske talenter. Forbundets topp 3-prioriteringer i kommunikasjon med statssekretærer og stortingsrepresentanter i perioden har vært å styrke den regionale fremveksten av dansekunst, tilrettelegge for flere visninger, og å skape mer langsiktige produksjonsvilkår. I løpet av perioden har NoDa måttet konsentrere stadig mer av budskapet på å argumentere for at politikerne skal beholde makt over bevilgninger og kunstpolitikk, særlig i kjølvannet av gjennomgangen av Kulturrådet, under høstens stortingshøring, m.m. 4

5 Flere og mer langsiktige ordninger, særlig for produserende kompanier og koreografer Mer langsiktighet for flere har vært et hovedbudskap i flere år med innspill til offentlige utredninger, høringer og budsjetter. Gradvis vinner argumentet frem, og det gis nå langt mer flerårig støtte enn for bare få år siden. Siste året har vi særlig fokusert på at de regionale kompetansesentrene er infrastruktur med driftsperspektiv som ikke passer i dagens prosjektfinansiering, og på hvordan kompaniene med basisfinansiering skal finansieres etter sine maksimale 12 år i ordningen. Post 74 inneholdt virksomheter med driftsstøtte og ble nedlagt fra 2015 i tråd med anbefalingen fra gjennomgangen av Kulturrådet. Virksomhetene er nå overført til post 55 Kulturfondet, med en forutsetning om at det heretter skal kunne gis langvarig driftsstøtte under Kulturfondet, hvilket krever en forskriftsendring. At det således åpnes for driftsstøtte under Kulturfondet gjør at flere tiltak som basisgrupper og regionale kompetansesentre burde kunne søke om dette, og dette vil utgjøre en ny strategi for NoDa. Parallelt retter styret av mange grunner stadig mer fokus mot økt finansiering av dansekunst utenfor kulturrådet. Vi vil ha flere dansekompanier med fast offentlig finansiering, og omfavner flere mulige modeller. Flere visninger av forestillinger, bl.a. gjennom støtte til arrangører og nettverksbygging Flere visninger av hver produksjon har vært et prioritert mål for forbundet i senere år, og i våre innspill og høringer peker vi på en rekke metoder som kan bidra til å nå dette målet. Ideen om at opsjon på gjestespillmidler skal følge produksjonstilsagn har blitt relansert overfor KUD ved Åmås, og også fremmet til Venstre og AP. Vi har fulgt og støttet arbeidet med nytt turnenettverk, der et forprosjekt i regi av Dansens Hus skapte grunnlag for aktivitet og debatt gjennom Dessverre fikk ikke DH midler for 2015 til å starte opp turnenettverket som planlagt. Som tidligere beskrevet er det et vanskelig politisk klima for å oppnå politiske føringer om satsning på enkeltordninger, og det blir derfor opptil Kulturrådet alene å bestemme nivå på ordningene for gjestespill og arrangørstøtte. UDs reisestøtte har blitt halvert av H/FrP-regjeringen. Dette fører direkte til færre gjestespill og turneer i utlandet for norske kompanier. Dette er dramatisk for mange dansekompanier som turnerer mye. Eksponering på festivaler og teaterhus ute og tilstedeværelse i nettverk, er fundamentalt for videre invitasjoner/bestillinger av det aktuelle verket, og for å skaffe med-finansiering (co-produsenter) til nye verk. NoDa arbeider i Kunstnernettverket for å reversere kuttene, og har hatt møter med flere stortingsrepresentanter. Videre styrking av profesjonell dansekunst over hele landet Forbundet har vært en pådriver for utviklingen av virksomheter og miljøer for profesjonell dansekunst utenfor hovedstaden. Ivaretakelse og styrking av de regionale kompetansesentrene for dans har hatt prioritet nummer 1 i forbundets innspill til departement og storting, bl.a. etter påtrykk fra storstyret. NoDa argumenterer for at sentrene trenger en annen finansieringsform enn prosjektstøtte, fordi de utgjør en type infrastruktur med driftsperspektiv. Den nye regjeringen har uttrykt at de er opptatt av å fremme kunstlivet regionalt, over hele landet, og dette er et spor forbundet forfølger. Finansieringsordningen i Kulturrådet som NoDa fikk innført i 2010 rommer nå RAS, DansiT, Dans i Nord-Trøndelag, Dansearena Nord, Bærum kulturhus, Dansekunst i Grenland, Scenerommet (Buskerud), Bergen Dansesenter, Forum for nordnorske dansekunstnere og Fjelldans (Valdres). Forbundet har noe kontakt med de regionale sentrene, og støtter initiativer som finansieringssøknader og annet. I det rådende politiske klima har vi ikke klart å få påvirket beløpsnivået i ordningene for regionale kompetansesentre, det blir opptil Kulturrådet alene. 5

6 Å påvirke til at organisering og saksgang i Kulturrådet er funksjonelle for kunstnerne Våren 2014 ble forskriften for fri scenekunst foreslått opphevet, i sammenheng med en revisjon av forskriften for Kulturfondet. DTS, NoDa og NSF skrev felles høringssvar der vi protesterte på det sterkeste, like fullt ble den uten videre opphevet i oktober samme år. Deler av saksbehandlingen på scenekunst var regulert i forskriften, bl.a. at det skal finnes et eget fagutvalg for dans, og at det skal finnes en scenekunstkonsulent. Disse viktige funksjonene er nå ikke forankret noe sted, men gjenstand for løpende interne vurderinger i Kulturrådets administrasjon. Fra medlemsmøter vet vi at lang saksbehandlingstid, dobbel revisjonsplikt og utrygghet omkring lønnsnivå i søknadsbudsjett er blant medlemmenes største frustrasjoner. NoDa fokuserer spesielt mye på lønnsnivåer, noe vi finner ytterligere grunnlag for i den nye kunstnerøkonomiutredningen. Kortere saksbehandlingstid kan bli en realitet som konsekvens av et forslag om å gi fagutvalgene endelig beslutningsmyndighet over alle tildelinger. Dette forslaget fra gjennomgangen av Kulturrådet er blant de få NoDa aktivt støtter opp om. For øvrig er NoDa kritisk til det meste i gjennomgangen, blant annet er vi kritiske og urolige for forenklingsideologien i utredningen, som vil redusere antallet ordninger og fagutvalg. Bedre tilgang på egnede og rimelige prøvelokaler for dans I perioden har NoDa fortsatt som en politisk støttespiller for Arnebergs initiativ for produksjonslokaler. Etter at det store samlokaliseringsprosjektet i dansefeltet ble lagt på is, har Arneberg igjen fokusert på Nydalen-lokalene, men disse ble like før jul enda en gang tapt på målstreken i konkurransen med andre leietakere. Oslo Kommune publiserte vinteren 2014 Strategi for kultur og næring, som sterkt understreker behovet for lokaler. NoDa m.fl. har deltatt i forarbeidene til denne strategien. Kommunen har lovet å komme med en kartlegging av ledige lokaler i egen bygningsmasse, som kan være mulige å leie for dansekunstvirksomheter. En prosjektgruppe utgått fra frilanskretsen i NSF har arbeidet for å etablere en åpen, ikke-programmerende scene i hovedstaden. Styret har bidratt med en deltaker fra vårt styre til prosjektgruppen. Å ivareta dansekunstneres stipendandeler i Statens Kunstnerstipender I budsjettet for 2015 ble det foreslått 24 nye arbeidsstipend. De fleste nye arbeidsstipend gikk til kritikere og billedkunstnere, mens dansekunstnere ikke fikk noen endring av kvotene denne gang. Én GI-hjemmel ble frigjort for 2015 og fører til at det ble tildelt ett av de nye stipendene for seniorkunstnere/etablerte kunstnere til dansekunstnere. Diversestipend for nyutdannede har erstattet stipend for gjennomført kunstutdanning, og både i gammel og ny ordning er dansekunstnere en prioritert gruppe. Dessverre får dansekunstnere likevel mindre stipendmidler enn vi fikk tidligere, og dette skyldes i første rekke undersøkning. NoDa oppfordrer derfor alle nyuteksaminerte studenter om å søke diversestipend for nyutdannede! Den nye kunstnerøkonomiutredningen Kunstens autonomi og kunstens økonomi gir oss god argumentasjon for at dansekunstnere trenger økte stipendkvoter, og blir et nyttig verktøy for NoDa i dette arbeidet. NoDa brukte mye ressurser på å levere grunnlagsmateriale til kunstnerundersøkelsen, og fulgte opp med mange møter med Skarstein. NoDa er sitert flere steder i utredningen. Utredningen anbefaler stipend som et viktig virkemiddel for våre grupper. Gjennomgangen av Kulturrådet behandlet oppbyggingen av kunstnerstipendsystemet på en meget slett måte, og konkluderte med at hele strukturen burde endres. Bl.a. burde Statens Kunstnerstipend opphøre som eget organ og Kulturrådet overta deres rolle, og alle forbundenes stipendkomiteer skulle avskaffes til fordel for nye fagutvalg utnevnt av Kulturrådet. Forslagene møtte slakt av kunstnermiljøene, og ville medført en historisk sterk maktkonsentrasjon i Kulturrådet. NoDa protesterte kraftig både i egen høring og som bidragsyter i Kunstnernettverkets høringsuttalelse. Departementet har erkjent at det er behov for ytterligere utredning. 6

7 Å styrke de private danse - og ballettskolene politisk og økonomisk Forbundet fasiliterer for et Skoleforum to ganger i året, der skoleeiere kommer sammen for å drøfte utfordringer og utviklingstrekk. Forbundet har i perioden brukt en del ressurser på å behandle tvisten om de økonomiske kravene som GRAMO retter mot danseskolene, og forfølge saken både rettslig og utenomrettslig. Videre er forbundet i en behandlingsprosess av skoleeiernes forslag til nye minstesatser og lønnstabellstruktur. I forrige periode ble det utarbeidet grunnlagsdokumenter og tatt politiske kontakter vedrørende danseskolenes situasjon, i denne perioden har det vært mindre slik aktivitet. Se også kap 2. At Skuespiller- og Danseralliansen videreutvikles og blir best mulig. Alliansen er igjennom oppstartfasen og har utviklet og forbedret seg gjennom de utfordringer man har støtt på. Styret i alliansen er tett knyttet til driften i disse første årene, for å jobbe kontinuerlig med forbedringer og tilpasninger. Forbundsleder og generalsekretær i NoDa arbeider i alliansens styre, og nestleder er vara. Styret søkte om utvidelse av antallet kunstnere for 2015, uten å få gehør for det. Styret har likevel utlyst stillinger til fire nye kunstnere i 2015, innenfor eksisterende budsjett. Det samme gjorde styret i 2014, og alliansen teller derfor nå 14 dansere og 14 skuespillere. I budsjettsøknad for 2016 søker styret igjen om utvidelse, denne gang om mer enn en dobling er alliansens tredje og siste år som et prøveprosjekt i begrenset omfang. Departementet er i den forbindelse i gang med evaluering av Alliansen. For øvrig har alliansen etablert en kunstnerkatalog på nettsiden skuda.no. De ansatte kunstnerne er nå i gang med andre runde som mentorer for yngre kolleger. NoDa, NSF, NTO og Alliansen selv argumenterte godt for alliansen overfor Skarstein i hennes arbeid med Kunstnerøkonomiutredningen. Alliansen har fått behørig omtale i utredningen, og er trukket frem som anbefalt tiltak å satse ytterligere på. Å arrangere Åpen Prøvedans Åpen Prøvedans 2014 ble arrangert september på Dansens Hus. 80 dansere og 8 koreografer deltok. Våre samarbeidspartnere var Dansens Hus og PRODA profesjonell dansetrening, og arrangementet ble støttet av Norsk Kulturråd. Innholdet ble formet i dialog med koreografenes behov og ønsker. Arrangementet er ment å treffe deltakere fra hele landet og tilbyr derfor reisestøtte. Åpen Prøvedans fungerer som en møteplass for feltet, og styret mener det er viktig å opprettholde denne visningsmuligheten for dansere. Det er søkt om midler til Åpen Prøvedans Det foreligger skisser fra et styreutvalg om en videreutvikling i retning av et bredere dansemesse-format, med flere arrangører enn NoDa. Gjennomgang av Kulturrådet Regjeringen nedsatte et utvalg som i 2014 skulle gjennomgå Kulturrådets oppgaver og organisering. Gitt Kulturrådets fundamentale rolle for dansekunsten har NoDa i hele perioden brukt mye ressurser på å følge denne prosessen tett. Vi har hatt åpent allmøte sammen med DTS og Skuespillerforbundet og levert omfattende innspill tidlig i prosessen. Senere har vi bl.a. deltatt i debattpanel og innledet på AP-møte, skrevet omfattende høringssvar, koordinert med DTS og NSF, og bidratt til Kunstnernettverkets høringssvar. Overordnet er vi kritiske til å utvikle kulturrådet i politisk retning, vi er kritisk til forenklingsideologien og vi er kritisk til økt maktkonsentrasjon. Hele høringssvaret vårt kan leses på noda.no 7

8 Undersøkelse av kunstnerøkonomien I 2014 ble det gjort en ny undersøkelse av kunstneres inntekter, noe NoDa og andre kunstnerorganisasjoner lenge har bedt om. På oppdrag for KUD har Vigdis Moe Skarstein utarbeidet utredningen Kunstens autonomi og kunstens økonomi, publisert i januar Forbundet har vært tett på prosessen, levert omfattende skriftlig innspill og vært i tre-fire møter med Skarstein underveis. Til grunn for statistikken ligger svar fra 52 dansere og 28 koreografer. Rapporten viser at dansekunstnere ligger lavere i inntekt enn de aller fleste andre kunstnergrupper, både i kunstnerisk inntekt og totalinntekt. Rapporten gir oss god argumentasjon til fortsatt kamp for å prioritere offentlige midler til dansekunstnere. Høringssvar kan leses på vår hjemmeside under Om NoDa, Høringsvar. Høringssvar og andre offentlige innspill produsert i denne perioden er: Høringsnotat til Statsbudsjettet 2015 (nov14) Høringssvar til Gjennomgang av kulturrådet (sep14) Innspill til Kunstnerøkonomien (aug14) Høringssvar til Rammeplan kulturskoler (juni14) Høringssvar til Det muliges kunst (juni14) Høringssvar til forskrift Norsk Kulturfond (mai14) Innspill til Gjennomgang av kulturrådet (mars14) 8

9 2. INFORMASJON OG ORGANISASJON Rekruttering NoDa har også i år en nedgang i antall medlemmer. Flest utmeldinger skjer omkring tidspunktet for de halvårlige kontingentfakturaene. Mange som melder seg ut, melder seg ut på grunn av svak egenøkonomi. Mange formidler samtidig at de er svært fornøyd med forbundets arbeid, og noen ønsker å komme tilbake som medlem når økonomien bedrer seg. For å snu trenden har forbundet sett på løsninger både med tanke på kontingenten og med hensyn til verving av flere medlemmer. En utfordring er at kontingenten oppleves som høy blant mange medlemmer. For de nyutdannede kan overgang til full kontingent være hard. Styret arbeider med utforming av vervekampanje. Ved ansettelsen som erstatter den nylig avgåtte fagkonsulenten blir rekrutteringsstrategier og -tiltak vektlagt. Vi holder informasjonsmøter om forbundet for klasser på de fleste utdanningssteder hvert år. Medlemmer som ressurs, - faggrupper Enkeltmedlemmers kompetanse er en svært kjærkommen ressurs for forbundet. Vi har tilknyttet oss enkeltmedlemmers kompetanse vedr bl.a. arbeidsvilkår i det private arbeidsmarkedet, TV og privatteater, i videregående skole, og i DKS. Forbundet har en kursgruppe, se omtale under kapittel 6. Faggruppen NoDas skoleforum NoDa jobber langsiktig for å styrke de private danse- og ballettskolene og for 6. år på rad har vi arrangert Skoleforum for pedagogene som driver skolene, i tett samarbeid med faggruppen, som har bestått av Marianne Schwarz, Elin Rusti, Liv Basberg, Louise Bothner By, Siri Vestnes, Åse W Holmen og Beate Kleven. Skoleforum ble holdt 14. februar og 17. oktober, med 12 deltakere begge ganger. Temaer som er belyst er: Gramo-saken, minstesatsene, salg av ballettskoler, og forskjellige innspill vedrørende drift av skolene. Det er også diskutert hvilke mål og formål gruppen skal jobbe etter. Den 17. oktober bød forumet på kurs i bruk av Google og Facebook, med Nina Furu. Fagruppen pedagoger i private danse- og ballettskoler Det har vist seg vanskelig å samle pedagogene som jobber i de private skolene. Etter flere forsøk lyktes det oss å starte en liten ressursgruppe, men denne har ikke vært aktiv i perioden. Vi regner med mer aktivitet i forbindelse med at arbeidsgiverne nå retter krav om justering av minstesatsene. Faggruppen for vgs - pedagoger Kathrine Jacobsen og Marianne Bakke har utgjort et lite råd for saker vedrørende videregående skoler. Det ligger forøvrig god informasjon om lønn- og arbeidsforhold i vgs på NoDas nettside. Videreutvikling av nettside, sosiale medier og medlemsbrev Nettside Noda.no er laget i Wordpress og fungerer som vår primære nyhetskanal. Nyhetene der er nå mer spisset til forbundets egne nyheter, og de som er mest relevante for medlemmene. Arkiv med de eldre nyhetene er ny funksjonalitet som vi har fått på plass. I tillegg legges auditionvarsler og søkerinformasjon til stipend og prosjekter, under egne faner. Nytt i år er søk lykken en flate for tilbud om kurs, residenser og annet. Vi har også lagt til informasjon om æresmedaljen Knapper og glansbilder, som vår eminente kursgruppe står for. I følge vår statistikk er det siden for alt om lønn og arbeidsliv som er mest besøkt, og det er svært gledelig. Det viser at aktørene i feltet er flinke til å lete opp informasjon om satser, kontrakter og regler i arbeidslivet. Facebook NoDa har en egen Facebook-side for forbundet og har i tillegg gruppen; NoDas skoleforum og NoDas dis-kursgruppe. Foruten aktuelle nyheter, er Facebooksiden vår en nyttig kanal ut til feltet for meningsytringer. Vi har generert flere diskusjoner som har sitt utspring i forbundsleders postinger på Facebook. Pr har siden 1077 likes. 9

10 Medlemsbrev Medlemsbrev sendes ut jevnlig, ca. hver 3. uke. Vi har i løpet av året tatt i bruk programmet Mailchimp til dette formålet og oppgradert designet på medlemsbrevet. Vi etterstreber kort og matnyttig informasjon som en ekstratjeneste til NoDas medlemmer. Medlemsbrevet er også vår eksklusive massekanal til medlemmene. Videreutvikle medlemsbladet På Spissen Generalforsamlingen vedtok et kutt i budsjettet for bladet i Våren 2014 dannet styret en arbeidsgruppe ledet av GS Grete Valstad, med formål om å videreutvikle på Spissen i en retning som ville bedre kost/nytte-effekten for forbundet. Med redusert budsjett viste det seg raskt at vi måtte kutte ett nummer i Gruppen kom frem til at de ønsket et blad som gir mer variert stoff, små og større innlegg, mer forbundsnært stoff, og samtidig beholde det fine stoffet som medlemmene produserer. Bladets designere Trine & Kim har redesignet bladet i et format som passer inn under Postens småformat, og dermed sparer vi nå noen portoutgifter. Vi tar sikte på 3 utgivelser også i På Spissen nr i ny drakt ble presentert for medlemmene i slutten av november. Vi har fått god respons på endringene, og håper medlemmene gleder seg over å finne bladet i postkassen. Vi takker redaksjonen og designere for svært godt arbeid! Gjennom langsiktig arbeid av Tone Pernille Østern, i samarbeid med redaktør Anette Sture Iversen, er nå På Spissen blitt godkjent som publiseringskanal for forskningsbaserte fagfellevurderte artikler om dans. Artiklene vil legges ut i sin helhet på noda.no og et sammendrag vil trykkes i bladet. Dette er et historisk løft for dansefeltet i Norge og en ny spennende utvikling for bladet. Medlemsregister, faktureringssystem, software Høsten 2014 oppgraderte vi programvaren på kontormaskinene til Office 365. Samme høst la vi alt av eposter, dokumenter og server over på google. Det betyr at vi nå har nettbaserte verktøy som gjør at vi hvor som helst og fra hvilken som helst datamaskin får tilgang til alle våre dokumenter og e-post. FL og GS har i den forbindelse fått bærbare maskiner, som har lettet muligheten til hjemmearbeid betraktelig. Den største gevinsten ved nettbasert programvare er imidlertid at behovet for stasjonær backup-løsning er eliminert. Ved maskinsvikt, brann eller annet uforutsett, er vi likevel sikret tilgang til våre dokumenter. Vår gamle Officepakke var fra NoDas IT-konsulent jobbet høst 2014 og vår 2015 med utvikling av nytt nettbasert medlemsregister. Det vi bruker i dag er stasjonært, det vil si at det befinner seg på en maskin på kontoret, det er gammelt og har en rekke mangler. En modernisering av medlemsregisterløsning vil også gi oss mulighet til å sende faktura på e-post, noe som vil være kostnadsbesparende, og første skritt mot en betalingsfunksjon som Send regning eller Avtalegiro. I dag bruker administrasjonen svært mye tid på oppfølging av kontingentinnbetalinger, og mangel på innbetalinger, og det er et must å komme over på mer moderne løsninger. Sammenflytting av NoDa med andre dansevirksomheter Forbundet har i lengre tid samarbeidet med PRODA og flere andre aktører for å samlokalisere mange virksomheter i dansebransjen på ett sted i Oslo. NoDas interesse i prosjektet var først og fremst å skape «et hjem for dansekunstnerne hvor man kunne trene på PRODA og så benytte seg av prøvelokaler og møterom, og ikke minst ha lett tilgang til NoDa for rådgivning og andre tjenester. Prosjektet fusjonerte etter hvert med Kirre Arnebergs produsentfellesskap og produksjonsrom. Det viser seg svært krevende og langtekkelig å få koordinert midler fra Oslo kommune, KUD og Kulturrådet, og stilt overfor tempoet i privat eiendomsbransje har situasjonen vært veldig vanskelig. Tidlig i 2014 inngikk PRODA en ny langsiktig leieavtale med Rom for Dans. Samlokaliseringsarbeidet er derfor lagt på is. NoDa har forøvrig et veldig nyttig og godt samboerfellesskap med Skuespillerforbundet, Skuespiller- og danseralliansen og Skuespillersenteret. 10

11 3. FORHANDLINGER Alle satser er tilgjengelig på noda.no Områder med tariffavtaler Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO) Ved hovedoppgjøret 2014 i april bestod forhandlingsutvalget av Grete Valstad, Peder Horgen og Halldis Ólafsdottir. Prosessen: Forhandlingene i 2014 ble sterkt preget av arbeidsgiversidens behov for ny pensjonsordning. KUD vil ikke kompensere teaterinstitusjonene for de økte pensjonskostnadene og viser til at partene, altså arbeidsgiverne og arbeidstakerne, må løse problemet. Avstanden i pensjonsspørsmålet var så stor at forbundene raskt måtte be om bistand. Da overtok forbundenes hovedorganisasjoner forhandlingene, dvs. at LO overtok for MFO, NTL og Fagforbundet, mens Spekter overtok for NTO. NoDa og NSF er uavhengige forbund og ble derfor sittende videre i forhandlingsprosessen. Prosessen drøyde over flere dager og lange kvelder med flikking på en protokolltekst om pensjonsutredning, som tilslutt ble signert i tolvte time, før prosessen måtte gått til Riksmekleren. Resultatet: Resultatet ble en økning på lønnssatsene med 3.3 %. Dette gjelder «avtalen for dansere i teatrene» og «avtalen for dansere i Carte Blanche». På tross av at dette var et hovedoppgjør, fikk vi ikke inn en eneste endring av tekst, eller økning av andre tillegg enn lønnsregulativet. NoDa la til en ensidig protokolltekst som beskriver misnøye om forhandlingsprosessens forløp. Vi resonnerte samtidig at tilbudet var på høyde med tilbudet i frontfagene, og ikke dårlig nok til å vurdere brudd i forhandlingene. Det ble samtidig nedsatt flere partssammensatte utvalg. Partssammensatt utvalg I: Pensjon NoDa har siden våren 2014 deltatt i partssammensatt utvalg for pensjonsordninger på NTO-området. Alle forbundene er representert, og Spekter/NTO har organisert arbeidet. Konsulentfirmaet Gabler ble valgt til å gjennomgå eksisterende ordning, og belyse og gi partene kunnskap om muligheter for ny ordning. De har laget en rapport som skal ligge til grunn for årets oppgjør. Grete Valstad har møtt for NoDa. Partssammensatt utvalg II: Redaksjonelle endringer i teateroverenskomsten I perioden har det vært mange møter mellom alle forbundene og Spekter/NTO for å språkvaske, oppdatere og eventuelt reformere teateroverenskomstene på det språklige/redaksjonelle plan. Arbeidet er fortsatt pågående. Partssammensatt utvalg III: Turnebestemmelser i Carte Blanche Carte Blanche ønsker gjennomsnittsberegning på turne, og et partssammensatt utvalg bestående av NoDa, Spekter og CB har hatt noen møter i perioden. Arbeidet er pågående. Koreografavtalen NTO/NoDa Koreografavtalen er ikke formelt knyttet til B-delsforhandlingene, slik danseravtalene er. Koreografavtalen forhandles uavhengig av de andre forbundene. Dette medfører at koreografforhandlingene ofte skyves på. Dette er ikke en ønsket tendens fra NoDas side. Det lyktes oss omsider å komme til forhandlingsbordet med NTO i desember. Resultatet ble også her 3.3 % økning på lønnsregulativet. Og et tillegg på minuttsatsen med 60 kr på alle trinn. NB! Tariffavtalene for dansere og koreografer gjelder for alle, og det er ikke anledning for noen enkeltkunstner eller teater å inngå avtale som avviker fra tariffavtalene. Alle dansere og koreografer skal jobbe som arbeidstakere i tariffområdet. 11

12 Rikskonsertene NoDa har sammen med MFO en tariffavtale for dansere og musikere ved Riksteateret. Ny protokoll ble signert Ny lønnssats per turnédag er kr gjeldende fra Kunsthøgskolen i Oslo NoDa har avtaler med KHIO for dansere som jobber med koreografistudentene, og for koreografer som jobber med dansestudentene. Satsene følger Statens lønnsregulativ. NoDa oppfordrer alle til å ta kontakt med oss i forbindelse med kontraktinngåelse og formidle informasjon om hvordan avtalen virker. PRODA - profesjonell dansetrening Lønnssatsene i tariffavtalen med PRODA for pedagoger ble regulert med virkning fra Tariffavtalen ble første gang inngått NRK NRK har sagt opp tariffavtalen for dansere i NRK fra Se punkt lenger ned. Områder med andre avtaler enn tariffavtaler Den kulturelle skolesekken Rammeavtalen for arbeid i DKS som ble fremforhandlet i 2012 mellom kunstnerorganisasjonene og fylkeskommunene har ikke blitt reforhandlet, pga. sterk intern uenighet mellom fylkeskommunene. Fra NoDas side er vi særlig opptatt av at produksjonskostnader og opphavsrettsvederlag foreløpig er svakt regulert. Forbundsleder har vært del av Kunstnernettverkets forhandlingsutvalg siden starten. I 2015 har forhandlingsutvalget etter interesse fra Akershus valgt å gå videre med dette fylket alene, og reforhandler nå avtalen bare med dem. Målet er at flere fylker vil slutte seg til i etterkant. Den Norske Opera & Ballett DNO&B og NoDa har lenge hatt en forståelse om at NoDas satser på NTO-området skal følges for koreografer og dansere. NoDa er kjent med at DNO&B stadig oppfordrer dansere til å ta statistjobber ved deres opera/operette-oppsetninger. NoDa vil understreke at det knytter seg store utfordringer til å være profesjonell utøver og gjøre statistarbeid, uten å undergrave danserprofesjonen. NoDa oppfordrer alle dansere og koreografer som får jobbtilbud ved DNOB om å ta kontakt med NoDa for forhandlingsråd. Nye arbeidsområder for forhandlinger NRK Vi er innstilt på å gjenvinne en tariffavtale med NRK. Vi var våren 2014 i møte med juridisk avdeling i NRK for å sondere muligheten. Der fikk vi beskjed om at NRK ser våre dansere som næringsdrivende fordi oppgavene deres går over svært kort tid. NoDa er ikke enig i dette synet og mener at dansere i NRK som hovedregel er å regne som arbeidstakere i lovens forstand. NRK opplyste at de gjennomgår alle sine avtaler, med tanke på reforhandling eller oppsigelser. Først i tur for nye forhandlinger stod Norsk Skuespillerforbund, og de er nå ferdig forhandlet. NoDa vil prøve å få til en ny avtale bygget på det samme grunnlaget som Skuespillerforbundets. NoDa har i året som har gått tatt tak i de kontraktene vi har fått inn og ved hjelp av vår advokat Hans Marius Graasvold fått rettet opp disse kontraktene. For å gjøre en god jobb på dette området, er NoDa avhengig i at dansere som jobber for NRK tar kontakt med oss. Dette gjelder også for koreografer. Styrke dansepedagoger i skoleverket gjennom samarbeidsavtalen med MFO Dansepedagogers situasjon i kulturskoler, grunnskoler, vgs og folkehøgskoler ivaretas gjennom forbundets samarbeidsavtale med MfO. Styret vedtok i høst å senke kravet til stillingsandel fra 80% til 40% for å oppnå FA-status. Et lavere krav til stillingsandel kan oppmuntre flere til å bli dobbeltmedlemmer, fordi flere får rabatten med halv NoDa-kontingent. Dessverre for NoDa sa MFO ved 12

13 nyttår opp avtalen om det økonomiske bidraget, som var et element i samarbeidsavtalen. I 2014 gikk MFO til streik mot KS forslag til nye arbeidstidsbestemmelser, og tok flere kulturskoleansatte ut i streik. For kulturskolelærere især fremsto KS forslag som både uakseptabelt og urealistisk. Norske Dansekunstnere gikk ut med full støtte til MfO og deres streikende medlemmer i kampen mot KS, en kamp som ble kronet med seier. Forbundet har en faggruppe for pedagoger i vgs. 4. ARBEIDSLIV Informasjon og rådgivning om arbeidslivet Informasjon om satser, avtaler og regler i arbeidslivet ligger tilgjengelig for alle på noda.no. Vi mottar færre spørsmål om satser, og flere spørsmål om forhandlingsråd. Dette kan tolkes som at medlemmene er blitt kjent med sidene våre og bruker dem flittig. Statistikk for nettsiden viser at «alt om lønn og arbeidsliv» har flest treff. Det er en tendens til at færre fra det frie feltet kontakter oss. Vi vet ikke om dette skyldes resignasjon, eller at flere har det bedre, eller at dansekunstnerne i større grad driver samarbeidsprosjekter med flatere struktur, slik at roller som arbeidsgiver og arbeidstaker flater ut. Vi erfarer at medlemmene jobber innenfor et stort mangfold av jobbtyper. Både innen kommunalt og privat område, i private og offentlige teatre, i frie prosjekter, og for næringslivet. Noen er gründere, mens andre er arbeidstakere. Det viser at dansekunstnerne kan bruke sin kompetanse på svært mange områder. NoDa baserer sine råd først og fremst på Arbeidsmiljøloven og våre avtaler, men også på den erfaringen vi får gjennom stadig å finne svar på nye spørsmål. Er vi usikre, kvalitetssikrer vi med advokat Hans Marius Graasvold. Vi oppfordrer medlemmene til å fortsette å be oss om råd, slik øker vi kompetansen både blant medlemmene og i forbundet. For råd om skatt, næringsoppgaven, moms, sykepenger og trygd, lønn, frilans, næring, og selskapsformer tilbyr NoDa «Kunstnerpakken» gratis til våre medlemmer. Kunstnerpakken består av 6 bøker av økonomiekspert Otto Risanger. Oppdatert versjon av bøkene for 2015 ligger på noda.no/alt om lønn og arbeidsliv. Økt kunnskap og fokus på lovverk og etiske spilleregler i arbeidslivet En viktig forutsetning for at partene i arbeidslivet skaper gode arbeidsmiljøer er at begge parter kjenner sine rettigheter og plikter, som igjen vil justere de forventningene man har til hverandre. Terskelen for å ta kontakt med NoDa skal være lav, og vi kjenner forutsetningene i bransjen godt. NoDas advokat, Hans Marius Graasvold, bistår forbundet og forbundets medlemmer i konfliktsaker. Det blir vurdert fra sak til sak om advokaten skal involveres, det er et faglig og økonomisk spørsmål. Saker uten skriftlig dokumentasjon, kan ikke prioriteres og derfor er det svært viktig at medlemmene har skriftlig korrespondanse og skriftlige avtaler. Det gjelder også ved samarbeidsprosjekter. NoDa innhenter også råd i forbindelse med forhandlinger og opphavsrettslige spørsmål. Dersom det oppstår konflikter mellom medlemmer søker NoDa å løse dem gjennom mekling. Gjennom mekling med NoDas advokat får partene mulighet til å løfte frem sine synspunkter på nøytral grunn, slik at man kan legge uoverensstemmelser bak seg. Konfliktsaker Manglende lønn -Dansere i et Kulturrådsfinansiert prosjekt har ikke mottatt lønn. Etter flere forsøk på å nå arbeidsgiveren, har NoDa sendt utleggsbegjæring via Namsfogden. -NoDa bistår medlemmer som har utestående i forbindelse med konkursen i produksjonen «Skjønnheten og udyret». -Vår advokat bistår flere av medlemmene i saker som gjelder manglende lønnsutbetalinger. Ansettelse Et medlem mener seg forbigått i en ansettelsessak. NoDa støtter dette synet, og har sendt klage til Sivilombudsmannen. 13

14 NoDa brukte skatteadvokat i et spørsmål om ansettelse eller selvstendig næringsdrivende hos NRK, og fikk saken behandlet av Skatt Øst. Studentbruk ved teatrene I juni 2014 ble forbundene kjent med at Kilden/Agder Teater hadde avtalt et samarbeid med Bårdar Akademiet om at 36 elever skulle medvirke i oppsetningen «Cats» i Fjæreheia sommeren NoDa og MFO har som kjent en særavtale med NTO om studentbruk. Også NSF var alliert i denne saken. Etter mye møtevirksomhet med teateret, Spekter og NTO, var forbundene fortsatt avvisende. Produksjonen måtte tilslutt tas av plakaten. I november 2014 tipset medlemmer forbundet om at 14 elever fra Bårdar Akademiet var involvert i Oslo Nye Teaters oppsetning «Chicago» våren Etter en del dialog med teatret satte NoDa og MFO foten ned for denne studentbruken. Av praktiske tidshensyn fikk studentene delta i produksjonen de første to ukene av spilleperioden. Disse to sakene er av svært forskjellig karakter, ved Kilden skulle Bårdarelevene dekke de fleste rollene, mens ved ONT kom elevene i tillegg til et fullt ensemble med profesjonelle utøvere. Felles for begge prosjektene er at teateret tilegner seg billig, nærmest gratis arbeidskraft gjennom å tilby disse praksisplassene. Taperne er alle de profesjonelle utøverne som får et enda tøffere arbeidsmarked, dersom denne trenden brer om seg. GRAMO Gramo har stevnet fem av danse- og ballettskolene for retten. Skolene har valgt å engasjere NoDas advokat Hans Marius Graasvold for å bistå seg. NoDa fungerer som koordinator og bistår med praktisk hjelp. Sentralt i saken står spørsmålet om skolene driver med undervisning i lovens forstand, hvilket vi mener at de gjør. Åndsverksloven gir unntak for Gramo-avgift for innspilt musikk i undervisningssammenheng. Saken er forsøkt løst utenomrettslig i flere runder, men forliksforsøkene har så langt ikke ført frem. Pr mars 2015 venter skolene på et tilsvar/utspill fra GRAMO. Medlemsundersøkelse for å avdekke ev. uetisk adferd i arbeidsforhold Styret har behandlet temaet på styremøter, og valgte å ikke igangsette en medlemsundersøkelse i løpet av perioden. En slik undersøkelse må preges av den største profesjonalitet og konfidensialitet, og er derfor et stort prosjekt. Isteden har styret begynt å hente inn informasjon om hva som er gjort på området av søsterforbund i Norge og Norden. Adekvat lønnsnivå for medvirkende kunstnere i danseprosjekter Forbundet oppfordrer sterkt alle som søker Kulturrådet om ikke å underdrive lønnskostnadene, men føre opp skikkelige lønninger og bruke NoDas lønnssatser i søknadsbudsjettene sine. I innspill og høring til gjennomgangen av Kulturrådet, samt Kunstnerøkonomien, vektlegger forbundet at kulturrådet må være seg sitt ansvar bevisst og ikke redusere budsjetter i forhold til hva som er normale norske lønninger. Forbundet vil kjempe videre for dette prinsippet. En konsekvens er at den samme pengesekken vil rekke til færre prosjekter. En slik politikk om «mer til færre» er også forankret i styrene til NSF og DTS. Kunstnerøkonomiutredningen understreker behovet for å arbeide for økte lønnsnivåer for dansekunstnere. Mer ordnede forhold og økt bruk av faste ansettelser ved private danse- og ballettskoler NoDa stimulerer til mer ordnede forhold i bransjen gjennom å fasilitere Skoleforum, et forum for eiere/drivere av danse- og ballettskoler. Se også kap 2. En omfattende revidering av minstesatser og struktur på lønnstabellen for pedagoger ved private danse- og ballettskoler er under behandling. Arbeide for avklaring og forbedring av sosiale rettigheter for våre medlemmer Kunstnernettverket har en arbeidsgruppe som arbeider med forhold omkring kunstneres vanskeligheter med å opparbeide sykepenger, dagpenger, foreldrepenger, pensjon m.m. Forbundsleder har 14

15 deltatt i en arbeidsgruppe/referansegruppe i LO som har begynt å utrede mulige løsninger på de samme utfordringer. Overfor Skarstein og kunstnerøkonomi-utredningen spilte NoDa tydelig inn disse problemstillingene og behovene. Utredningen vier også mye plass til disse utfordringene og anbefaler at det utredes videre hvordan de skal overkommes. Arbeide for at dansekunstnere skal sikres sosiale rettigheter gjennom ansettelse i Alliansen Kjernen med Alliansen er å skaffe frilansere sosiale rettigheter og inntekt på linje med vanlige folk, ved å tette igjen hullene og tilby økonomiske ytelser i periodene mellom jobber. NoDa både eier og sitter i styret i Alliansen, sammen med NSF og NTO. Styret jobber ambisiøst med mål om å øke antallet kunstnere, både gjennom budsjettsøknaden, innafor eget budsjett og gjennom politiske påvirkning. Se også punkt om alliansen under kap OPPHAVSRETTIGHETER Bevisstgjøre medlemmer om rettigheter Vi viser til informasjon på noda.no/opphavsrett. Informasjonen er utarbeidet av tidligere forbundsleder Liv Bjørgum. Vi har produsert flere artikler og annen informasjon i På Spissen. Vi har fokusert på rettighetspunktene i kontraktene vi mottar og brukt advokaten vår. Videre fokuserer vi stadig mer på rettigheter i kontakten med medlemmene, både ute i feltet og overfor dem som kontakter oss. Fordele og utbetale vederlag for privatkopiering til koreografer og dansere vist på TV Vederlaget for privatkopiering gir rettighetshavere en kompensasjon som er ment som en erstatning for at privatpersoner har lov til å kopiere deres verk i private og familiære sammenhenger. Statsbudsjettet setter av en totalsum til privatkopieringsvederlag. Ipsos MMI gjør statistiske undersøkelser som måler omfanget av kopiering innenfor ulike kategorier, og det gir grunnlag for fordelingen av summen for privatkopieringsvederlag. NoDa mottok i 2014 omlag kr til videre fordeling blant dem som ble vist på TV i I perioden er det gjort et omfattende arbeide med identifisering og fordeling av aktuelle rettighetshavere for både årene 2012 og Beløpene for disse årene er klargjorte for snarlig utbetaling. Send NoDa info om din medvirkning dersom du har danset eller koreografert noe som vises på TV! Da kan du få penger utbetalt til din konto. Arbeide i Norwaco for å ivareta og styrke rettighetsbildet og vederlagsinntektene til dansekunstnere Forbundsleder er styremedlem i Norwaco og har i perioden arbeidet mye for å berge vederlagsinntekter. Kunstneres rettigheter til vederlag for videresalg av sine prestasjoner blir hardt presset av store distributører, kringkastingsselskaper og film- og TV-produsenter. Rettighetshavernes organisasjon Norwaco har i flere år vært under massivt angrep, og mange sammenvevede rettstvister har gjort situasjonen svært krevende. I perioden har det vært jobbet intenst med et omfattende forlik som skulle løse mange ulike konflikter samtidig, og gjennombruddet kom i januar Mye av verdensordenen er nå gjenopprettet, men ikke alt. Både konfliktene og forliket er belyst i flere artikler i På Spissen. Se også årsmeldingen fra Vederlagsfondet. I vår rådgivning om kontrakter har vi nå sterkere fokus på at rettigheter ikke skal overdras. Forbundsleder arbeider i Norwacos fordelingsutvalg for Kulturarvsektoren, der hovedoppgaven er å lage et fordelingssystem for 17 mill kr som årlig vil mottas fra NRK for rettighetene til nettpublisering av NRK-arkivene fra før Påvirke utviklingen av opphavsrettslovgivningen i Norge gjennom høringer og annet Kunstneres opphavsretter er under stadig press fra kommersielle aktører, og den raske tekniske utviklingen gjør at nye utnyttelser vokser frem før avtaler om vederlag etc er på plass. Loven er vårt beste vern og verktøy. Det haster å revidere Åndsverksloven for at ikke den tekniske utviklingen skal få uthule loven, og for å styrke rettighetshavernes stilling og rett til rimelig vederlag for utnyttelse. Videre bør loven innta en generell avtalelisens slik at Norwaco kan autorisere nye utnyttelsesmuligheter. I forrige periode var forbundet involvert i Kunstnernettverkets innspill til revidering av ÅVL. I 15

16 denne perioden har vi vært involvert i Norwacos revideringsinnspill, og også sendt et eget høringssvar til departementet i forbindelse med høringen om avtalelisens m.m. som KUD sendte ut i juni Basert på innspill fra kunstnerorganisasjonene har også Kunstnerøkonomiutredningen fra Skarstein vektlagt styrking av Åndsverksloven. Arbeide i større sammenhenger som FIA, WIPO, osv. for å trygge dansekunstneres rettigheter i traktater, direktiver, m.m. NoDa er aktivt medlem i FIA, og møter bl.a. hvert halvår på europeisk nivå. FIA arbeider mye med EU-direktiver og andre EU-saker, men også med verdensomspennende avtaler, handelsavtaler og lignende. 6. UTDANNING OG ETTERUTDANNING Kursgruppa Forbundet bidrar til etter- og videreutdanning for dansekunstnere gjennom å tilby medlemmene kortere kurs i regi av kursgruppa. Gruppen har siden juni 2012 bestått av Brynjar Bandlien, Jorunn K. Hildre, Solveig S. Holte, Bente Alice Westgaard og Kristine K. Øren. Gruppa har satset mye på prosjekter/kurs med diskursiv karakter, og døpte seg selv «NoDas dis-kursgruppe». Dis-kursgruppa har siden forrige generalforsamling organisert Spleis 07.mai, 17.sep, 17.des - julespleis», og 11.feb, samt med-arrangert Seminarium #3 i Bergen under Oktoberdans. Dis-kursgruppa opprettet DIY-æresmedaljen Knapper & Glansbilder (laget på dugnad) til dansekunstnere som har gjort en særlig innsats for feltet, og har stått for utdeling av denne flotte medaljen under hele sin periode. Dis-kursgruppen meldte sin retrett i februar, og NoDa takker dem varmt for innsatsen! Kompetanseutvikling for musikalartister NoDa og MFO sto også i 2014 som bidragsytere og samarbeidspartnere med Musikkteaterforum, som arrangerte høstens musikkteaterseminar. Vi har valgt å gi forumet frie tøyler i planlegging og gjennomføring av arrangementet. NoDas økonomiske bidrag kommer fra forlikspenger fra Det Norske Teatret etter Jesus Christ-saken. Talentprogram for unge klassiske talenter Talentprogrammet som drar veksler på NoDas nettverk av danse- og ballettskoler har blitt fremmet for KUD tidligere. I perioden har vi hentet det frem og spilt det inn til nyopprettede Talent Norge. Entreprenørskap ved KHIO Forbundet har deltatt i Entrepenørskap i kunst og design et prosjekt arrangert av KHIO. Ella Fiskum har vært NoDas representant. Prosjektet lanserte våren 2014 en nettside med nyttig informasjon. 16

17 7. SAMARBEID Styret mener at samarbeid med øvrige aktører i kunstfeltet er meget verdifullt og hensiktsmessig for å oppnå resultater. NoDa deltar aktivt i Kunstnernettverket, en konsensusbasert fellesplattform bestående av 20 kunstnerforbund. Nettverket startet i 2011 og er et svært nyttig samarbeidsorgan. Nettverket arbeider kun med tverr-sektorielle saker som f.eks. stipendpolitikk, åndsverkslov, DKS, sosiale rettigheter, m.m. NoDa jobber særskilt i lobbyutvalget og DKS-utvalget. Kunstnernettverket var i 2014 bl.a. særlig aktive ift gjennomgangen av Kulturrådet, og vedr kuttet i UDs kulturmidler. Norsk Skuespillerforbund er vår næreste søsterorganisasjon og nærmeste kontornabo, og vi har jevn og tett kontakt i veldig mange spørsmål. NoDa har samarbeidet mye og godt med Musikernes fellesorganisasjon (MFO) i perioden. Særlig vedr. studentproblematikk (Cats og Chicago), men også i en rekke andre saker er det tett og god kontakt mellom utøverforbundene. Forbundet har nær kontakt og samarbeid med PRODA. Forbundet samarbeider med Danse- og Teatersentrum i flere saker, hovedsaklig knyttet til Norsk Kulturråd, men også overfor UD ang. reisestøtten. Felles høringssvar om fjerningen av forskriften for scenekunst. Forbundet samarbeider med Musikkteaterforum om relevante saker, eksempelvis musikkteaterseminar, og problematikk omkring studenter og statister. I tillegg til de ovennevnte samarbeider forbundet med mange andre aktører gjennom representasjon i styrer og komiteer/utvalg, gjennom forhandlinger, gjennom dialoger, gjennom deltagelse i internasjonale nettverk, og gjennom en kontinuerlig strøm av enkeltsaker. NoDa er glade for å kunne ære våre venner og har i perioden holdt hilsningstaler ved jubileumene til Carte Blanche (25 år), Danseinformasjonen (20 år), Oslo Danse Ensemble (20 år) og Rom for Dans (10 år), samt ved flere prisutdelinger. NoDa har formelle samarbeidsavtaler med: (tariffavtaler holdt utenfor) Musikernes fellesorganisasjon Forskerforbundet NoDa er i fellesskap med andre aktører eier av Skuespiller- og Danseralliansen AS Scenekunst.no 8. INTERNASJONALT ARBEID FIA - Federation Internationale des Acteurs NoDa er medlem av FIA, og møter i deres europeiske gruppe EuroFIA. Det overordnede målet for NoDas internasjonale arbeid er å arbeide for og påvirke til at dansekunstnere verden over får bedre vilkår og sikres sine opphavsrettigheter, slik at de kan skape og utøve dansekunst. I FIA - sammenheng foregår det mye deling og utveksling av erfaring, kompetanse og gode modeller, især fra land med gode til land med mindre gode vilkår for kunstnere. På høstens møte i Budapest deltok generalsekretær fra NoDa. Nordisk Skuespillerråd, NSR NSR består av Dansk skuespillerforbund, Teaterförbundet i Sverige, Finsk Danskonstnärsförbund, Finsk skuespillerforbund, Finsk - svensk skuespillerforbund, Félag Islenskra Leikara, Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere. I det nordiske samarbeidet har landene relativt lignende premisser og det skjer en fruktbar overføring av konkrete modeller, lovgivning, rettigheter og aktuell scenekunstpolitikk. Skuespiller- og Danseralliansen er eksempel på et tiltak hentet fra Sverige gjennom det nordiske samarbeidet. Det har i perioden vært avholdt NSR-møte i København i juni der generalsekretær og forbundsleder deltok, og i Helsinki i november der nestleder og generalsekretær deltok. Norge er vertskap for neste møte i mai, og forberedelsene er i gang. 17

18 9. TILLITSVALGTE, KOMITEER OG UTVALG Styret: Styret har i perioden fra forrige generalforsamling til 13.mars 2015 hatt 8 møter, og bestått av: Forbundsleder: Peder Horgen Nestleder: Halldís Ólafsdóttir Medlemmer: Ella Fiskum, Katrine Kirsebom, Kathrine Jacobsen, Knut Arild Flatner, og Venke Sortland Vara: Nina Lill Svendsen og Mikael Rønne Arbeidsutvalget: Halldís Ólafsdóttir, Peder Horgen, Knut Arild Flatner og Grete Valstad. Storstyret: Storstyret hadde et møte søndagen etter GF 2014 og et todagers møte 1. og 2. november. Storstyret har i tillegg til styret i NoDa bestått av følgende regionale representanter: region nord: Gerd Kaisa Vorren, vara Ada Einmo Jürgensen region midt: Anna Hegdahl, vara Ingeborg Dugstad Sanders region vest: Hege Holte Østbye, vara Mathias Stoltenberg region sørvest: Marit Sandsmark, vara Keili Austbø region sørøst: Marianne Bakke, vara Jannicke von Essen Andresen region øst: Mai Elin Løkken, vara Hillevi Larsson region Oslo: Stian Danielsen og Jan Nikolay Vesnes vara: Erlend Samnøen og Kari Hoaas Valgkomiteen: Lars Jacob Holm (leder) Steffi Lund Ulf Nilseng Live Rosenvinge Jackson Pernille Holden vara: Karen Foss Adm. koordinator: Grete Valstad Redaksjonskomiteen: Anette Sture Iversen, redaktør Hallgrim Hansegård Inger Reidun Olsen Helle Siljeholm Geir Hytten Mathias Stoltenberg (region vest) Marianne Bakke (region sørøst) Gerd Kaisa Vorren (region nord) Marie Ronold Mathisen (region sørvest) Tone Pernille Østern (region midt) Anette Brandanger (region øst) Adm. koordinator: Grete Valstad Stipendkomiteen: Hilde Rustad (leder) Lone Torvik Janne- Camilla Lyster Thomas Adrian Glans Marianne Skjeldal vara: Gunhild Bjørnsgaard vara: Sara Christophersen Adm. koordinator: Kathrine Hønningstad 18

19 Kursgruppa: Brynjar Bandlien Jorunn K. Hildre Solveig S. Holte Bente Alice Westgaard Kristine K. Øren. Adm. koordinator: Ingvild Refsum Faggruppen Skoleforum: Marianne Schwarz Louise Bothner-By Liv Basberg Elin V.H. Rusti Åse Wergeland Holmen Marianne Bakke Beate Kleven Nilsen Faggruppen Pedagoger i vgs: Kathrine Jacobsen Marianne Bakke Revisorer: Vivild Bergersen Zezé Kolstad vara: Pernille Bønkan Kvam vara: Line Fredriksdatter Årsmøtet i Danseinformasjonen: Sølvi Edvardsen, Marianne Kjærsund, Gunhild Bjørnsgaard, Belinda Braza, Bjørn Sandberg, André Austvoll, Vilde Sparre og Erikk McKenzie, Peder Horgen og Halldis Ólafsdóttir Forhandlingsutvalg: Teatersektoren (NTO): Peder Horgen, Grete Valstad, Halldis Ólafsdóttir Rikskonsertene: Grete Valstad PRODA: Peder Horgen og Grete Valstad 19

20 10. EKSTERN REPRESENTASJON Representanter oppnevnt av NoDa: Danseinformasjonen Styret: Katrine Kirsebom vara: Venke Sortland Norske Dansekunstneres Vederlagsfond Styret: Katrine Kirsebom PRODA profesjonell dansetrening Styret: Nina Lill Svendsen, vara Ella Fiskum Stiftelsen Dansearena Nord Styret: Cecilie Lindeman Steen, vara: Helle Levang Moum Scenekunst.no Styret: Katrine Kirsebom, vara Kathrine Jacobsen Norwaco Årsmøtet: Peder Horgen, Grete Valstad, Knut Arild Flatner Riksscenen for folkemusikk og folkedans Riksscenerådet: Magnus Myhr Finn Tveito s stiftelse: Per Arne Skar Nordisk Skuespillerråd: Peder Horgen, Grete Valstad FIA og EuroFIA: Peder Horgen, Grete Valstad Representanter foreslått av NoDa, oppnevning foretatt av andre organer: Norwaco Styret: Peder Horgen Kulturarvsektoren, fordelingsutvalget: Peder Horgen Fond for utøvende kunstnere Styret: Marte Sæther, vara Lars Jacob Holm Fond for Lyd og Bilde Styret: vara Grete Valstad Sceneutvalget: Kristian Alm, Loan Ha, vara: Ingunn Rimestad Statens Kunstnerstipend Utvalget for statens stipend og garantiinntekter: vara: Karen Foss Stipendkomité for andre kunstnergrupper: Per Roar Thorsnes Riksscenen for folkemusikk og folkedans Styret: vara Peder Horgen Norsk Kulturråd Kunstløftet, nettverk: Siri Jøntvedt NoDa foreslår også kandidater til bl.a. danseutvalget i Norsk Kulturråd, sceneutvalget i Scenekunstbruket, og sceneutvalget i DTS for UDs reisestøtteordning. Styret takker alle som har verv eller representert forbundet i andre sammenhenger, for innsatsen! 11. MEDLEMSBEVEGELSE Pr hadde forbundet 860 medlemmer, og ved årets slutt var tallet 834. Forbundet fikk inn 60 nye medlemmer i 2014, men samtidig meldte 86 seg ut. De fleste begrunner utmeldinger med at vedkommende ikke har råd, har gått over til annet yrke, eller ikke lenger er aktiv som dansekunstner. Mange takker for forbundets viktige arbeid. Per 2. mars 2015 er medlemstallet 822 medlemmer. 20

Kulturdepartementet e-post: postmottak@kud.dep.no. Oslo, 21. juni 2013. Innspill til Kulturløftet 3 fra Norske Dansekunstnere

Kulturdepartementet e-post: postmottak@kud.dep.no. Oslo, 21. juni 2013. Innspill til Kulturløftet 3 fra Norske Dansekunstnere Kulturdepartementet e-post: postmottak@kud.dep.no Oslo, 21. juni 2013 Innspill til Kulturløftet 3 fra Norske Dansekunstnere Norske Dansekunstnere, forbundet for dansere, koreografer og pedagoger, (NoDa)

Detaljer

Velkommen til GENERALFORSAMLING i. NORSKE DANSEKUNSTNERE Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger. og PRODA profesjonell dansetrening

Velkommen til GENERALFORSAMLING i. NORSKE DANSEKUNSTNERE Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger. og PRODA profesjonell dansetrening Velkommen til GENERALFORSAMLING i NORSKE DANSEKUNSTNERE Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger og PRODA profesjonell dansetrening lørdag 20. april 2013 kl. 12:00 Dørene åpner kl. 11:30 for registrering.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING lørdag 5. april 2014 for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger og Sted: Welhavens gt. 1. Oslo Tid: Registrering fra kl. 11:30. Møtets start

Detaljer

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013 og 27.05.2014) 1 Formål m.v. 1.1 Formål Norske Scenografer er en

Detaljer

NTO 11. desember 2013. Vi viser til e-post fra TeaterTanken av 25. november som lyder:

NTO 11. desember 2013. Vi viser til e-post fra TeaterTanken av 25. november som lyder: NTO 11. desember 2013 Vi viser til e-post fra TeaterTanken av 25. november som lyder: Regjeringen vil prioritere det frie feltet og frilansere. Vi anser dette som et lykkelig resultat av en klar anbefaling

Detaljer

NOTAT. Privatkopieringsmidler - forslag til fordeling 2005-2007

NOTAT. Privatkopieringsmidler - forslag til fordeling 2005-2007 NOTAT Til: Landsstyret i NJ Fra: Jahn-Arne Olsen og Tone Stidahl Dato: 20.10.2009 Saksnummer: 09-611 Privatkopieringsmidler - forslag til fordeling 2005-2007 Dette notatet bygger på en utredning om fordeling

Detaljer

Dansemiljøet i regionen i dag

Dansemiljøet i regionen i dag Dansemiljøet i regionen i dag Interessen for dans er i stadig vekst. Kulturskoler, private danseskoler som Steps dansestudio og åpne tilholdssted for streetdancere som L54 i Sandnes og Metropolis i Stavanger

Detaljer

Utredning om kunstnerøkonomi Attn: Utredningsleder Vigdis Moe Skarstein E-post: postmottak@kud.dep.no. Oslo, 15. august 2014

Utredning om kunstnerøkonomi Attn: Utredningsleder Vigdis Moe Skarstein E-post: postmottak@kud.dep.no. Oslo, 15. august 2014 Utredning om kunstnerøkonomi Attn: Utredningsleder Vigdis Moe Skarstein E-post: postmottak@kud.dep.no Oslo, 15. august 2014 Utredning av kunstnerøkonomien - Innspill fra Skuespiller- og danseralliansen

Detaljer

NOTAT. Privatkopieringsvederlag: Fordelingsreglement og fordeling av vederlag fra utlandet

NOTAT. Privatkopieringsvederlag: Fordelingsreglement og fordeling av vederlag fra utlandet NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 27.01.2011 Saksnummer: 11-46 Privatkopieringsvederlag: Fordelingsreglement og fordeling av vederlag fra utlandet Arbeidsutvalget har behandlet de to vedtaksforslagene

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

NOPA 2013 2014 VI LAGER TEKSTEN OG MUSIKKEN

NOPA 2013 2014 VI LAGER TEKSTEN OG MUSIKKEN NOPA 2013 2014 VI LAGER TEKSTEN OG MUSIKKEN DETTE ER NOPA NOPA ER EN FORENING FOR PROFESJONELLE KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE. DETTE ER EN KORT OVERSIKT OVER HVA VI STÅR FOR OG HVA VI HAR GJENNOMFØRT

Detaljer

Protokoll. Til stede i ett eller flere møter for

Protokoll. Til stede i ett eller flere møter for Protokoll År 2012, mandag 20. februar, mandag 26. mars, onsdag 9. mai og onsdag 20. juni ble det holdt forhandlingsmøter mellom Kunstnernettverkets forhandlingsutvalg og fylkeskommunenes forhandlingsutvalg

Detaljer

(Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013, 27.05.2014 og 03.06.

(Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013, 27.05.2014 og 03.06. Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013, 27.05.2014 og 03.06.2015) 1 Formål mv. 1.1 Formål Norske Scenografer

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Samarbeidskontrakt. mellom. scenekunstkompani

Samarbeidskontrakt. mellom. scenekunstkompani Samarbeidskontrakt mellom scenekunstkompani og institusjon Utarbeidet i et samarbeid mellom Norsk skuespillerforbund, Danse- og teatersentrum og Norsk teater- og orkesterforening 1 1 AVTALENS PARTNERE

Detaljer

Gramo har ikke økonomisk overskudd til formål, da innkrevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som beskrevet i 10.

Gramo har ikke økonomisk overskudd til formål, da innkrevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som beskrevet i 10. VEDTEKTER FOR GRAMO 1 Foreningen Foreningens navn er Gramo. Foreningen er etablert 7. juni 1989 i Oslo av følgende rettighetshaverorganisasjoner: * FONO * IFPI Norge * Norsk Musikerforbund * Norsk Tonekunstnersamfund

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T mellom Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon på den ene side og Kulturdepartementet og Rikskonsertene på den annen side om lønns- og arbeidsvilkår for korttidsengasjerte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015. VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015 N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.docx Vedtekter for Billedkunst Opphavsrett i Norge SA Navn 1 Foretakets

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 07/01487-002 006382/07 SR TBB-07-249 7. august 2007

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 07/01487-002 006382/07 SR TBB-07-249 7. august 2007 Landsorganisasjonen i Norge Samfunnspolitisk avdeling Youngs gate 11 0181 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 07/01487-002 006382/07 SR TBB-07-249 7. august 2007 HØRING ENDRING AV DAGPENGEFORSKRIFTEN Vi viser

Detaljer

Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012

Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012 Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012 2 Samstemt - og i takt med tiden! Vi vil jobbe for bedre vilkår for utøvere og artister slik at de skal få bedre utviklingsmuligheter og få muligheten

Detaljer

Kulturdepartementet. Høringsnotat. Forslag om å innføre en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk. Høringsfrist 21.

Kulturdepartementet. Høringsnotat. Forslag om å innføre en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk. Høringsfrist 21. Kulturdepartementet Høringsnotat Forslag om å innføre en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk Høringsfrist 21. november 2013 1 Innledning Store strukturelle endringer har preget mediebransjen de

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt. Dagsorden & sakspapirer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt. Dagsorden & sakspapirer Til GramArts medlemmer Oslo, 21. april 2016 Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Tid: Tirsdag 24. mai 2016 kl. 15:30-18:00 Sted: Vulkan Depot, Maridalsveien 21, 0175 Oslo (www.vulkanoslo.no/vulkan-depot/)

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret.

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret. NOTAT Til: Landsstyret Fra: Thomas Spence og Hege Iren Frantzen Dato: 12.05.2015 Saksnummer: 15-334 Oppgaver og mandat for NJs lønnsutvalg Ved starten av hver landsmøteperiode bør landsstyret gjennomgå

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner.

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner. Retningslinjer for tilskuddsordningen for tverrfaglige tiltak Del 1 Retningslinjer for søknad 1 Om ordningen / formål for ordningen Ordningen for Tverrfaglige tiltak har som formål å fange opp tiltak og

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Den norske Forfatterforening post@forfatterforeningen.no Oslo 8. mai 2015

Den norske Forfatterforening post@forfatterforeningen.no Oslo 8. mai 2015 Den norske Forfatterforening post@forfatterforeningen.no Oslo 8. mai 2015 Til: Kulturdepartementet Deres ref.: 15/424 Høringssvar til utredning om kunstnerøkonomi, Kunstens autonomi og kunstens økonomi

Detaljer

Stavanger Symfonikor Vedtekter

Stavanger Symfonikor Vedtekter Stavanger Symfonikor Vedtekter Del I 1. Tilknytningen mellom orkester og kor 2. Korets formål 3. Korets dirigent og repetitør 4. Repertoar 5. Oppdrag utenom SSO 6. Noter og prøvelokale 7. Representasjoner

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Tilstede: Kirsten Svendsen, Jon-Erik Svendsen, Robert Tenold, Britt Tenold, Linda Jørgensen, Ivar Aanes, Lisa Iversen,

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

SCENEHUSET I OSLO, v/ SENTER FOR DANSEKUNST

SCENEHUSET I OSLO, v/ SENTER FOR DANSEKUNST SCENEHUSET I OSLO, v/ SENTER FOR DANSEKUNST Mie Berg Simonsen Notat i evalueringen av statsbudsjettets kap. 320, post 74. Januar 2005 1 Innhold Målsettinger 3 Økonomiske rammer 3 Organisering 4 Målgruppe/brukere

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 1 2011 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 1 2011 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 1 2011 Norges Orienteringsforbund Dato: 14. januar 2011 Sted: Ullevåll stadion Klokken 17.00-20.15 Til stede: Fra styret Fra adm. Elin Sjødin Drange, president Svein Jacobsen, visepresident

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T mellom Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon på den ene side og Kulturdepartementet og Rikskonsertene på den annen side om lønns- og arbeidsvilkår for korttidsengasjerte

Detaljer

Statsbudsjettene 2006 2012

Statsbudsjettene 2006 2012 Kulturutredning 2014 - Vedlegg til innspill fra NTO Statsbudsjettene 2006 2012 1. Statsbudsjettene 2006 2012 Prosentvise årlige økninger i lønns- og priskompensasjon og Bevilgede tilskudd som volumøkninger

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk Dramatikkens Hus 1. Bakgrunn Kulturdepartementets scenekunstmelding konkluderer med at opprettelsen av Dramatikkens Hus vil være et hensiktsmessig grep for å bedre vilkårene for ny norsk og samisk scenetekst/dramatikk.

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer?

Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer? Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer? Camilla Hansen Steinum, President i Bakgrunn: Kommunereformen Et betydelig flertall på Stortinget har samlet seg om behovet for en reform av kommunestrukturen.

Detaljer

Medlemsundersøkelse 2011, Endelig rapport. 1. Introduksjon. 2. Kjønnsfordeling respondenter

Medlemsundersøkelse 2011, Endelig rapport. 1. Introduksjon. 2. Kjønnsfordeling respondenter Medlemsundersøkelse 2011, Utdrag rapport Medlemsundersøkelse 2011, Endelig rapport 1. Introduksjon Rapport fra NSF medlemsundersøkelse 2011. Undersøkelsen ble sendt til alle medlemmer med e-post, og vi

Detaljer

Budsjetthøring i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. tirsdag 10. november 2009

Budsjetthøring i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. tirsdag 10. november 2009 Budsjetthøring i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen tirsdag 10. november 2009 1 Presentasjon av MFO MFOs medlemmer Musikernes fellesorganisasjon (MFO) er et fagforbund for musikere, sangere, dansere,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Tid: Onsdag 5. mars kl 17.00 Sted: Møterom 30 i 1.etasje, Observatoriegata 1 B, Oslo Før årsmøtet startet, innledet BFs nestleder Margunn

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

Høring - Utredning om kunstnerøkonomi

Høring - Utredning om kunstnerøkonomi Kulturdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: 15/424 074-15 OL 8. mai 2015 Høring - Utredning om kunstnerøkonomi Vi viser til Kulturdepartementets høringsbrev av 11. februar 2015. MFO er i hovedsak tilfreds

Detaljer

En døråpner til kunstmusikken

En døråpner til kunstmusikken En døråpner til kunstmusikken INFORMASJON OM VIRKSOMHETEN 2013 2014 Norsk Komponistforening er en fagorganisasjon for yrkesaktive komponister, som har som formål å ivareta komponisters kunstneriske, faglige,

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014 Økonomirutinene for FJ og lokallag ble sist revidert av LS 27. og 28. september

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAKSUTREDNING: Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAMMENDRAG Alle foretakene

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

31) JUN2010 MOTTATT. Arbeidsdepartementet Arbeids- og sikkerhetsavdelingen Boks 8019 Dep. 0030 Oslo ARBEIDSDEPARTEMFNTFT

31) JUN2010 MOTTATT. Arbeidsdepartementet Arbeids- og sikkerhetsavdelingen Boks 8019 Dep. 0030 Oslo ARBEIDSDEPARTEMFNTFT YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeidsdepartementet Arbeids- og sikkerhetsavdelingen Boks 8019 Dep. 0030 Oslo MOTTATT 31) JUN2010 ARBEIDSDEPARTEMFNTFT Deres ref.: 201001331 - BOS Vår ref: Dato: FBH

Detaljer

Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken

Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken 20.6.2012 Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken 1 Formål og anvendelsesområde Disse vilkårene gjelder for utførelse av oppdrag i Den kulturelle skolesekken når oppdragene utføres av midlertidig

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Debattnotat. Hovedtariffoppgjøret 2016. KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Debattnotat KA 2016

Debattnotat. Hovedtariffoppgjøret 2016. KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Debattnotat KA 2016 Debattnotat Hovedtariffoppgjøret 2016 KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter Forord Gjeldende hovedtariffavtale (HTA) på KA-området utløper 30.04.2016. Det vil si at våren 2016 er det som

Detaljer

Måloppnåelse og resultater

Måloppnåelse og resultater Årsrapport 2010 Innledning 2010 ble et år med store økonomiske utfordringer, god utvikling av publikum, og arbeid med utvikling av organisasjonen og stab. Påtroppende kunstnerisk leder Arne Fagerholt trakk

Detaljer

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Sak til Landsmøtet Nr: 17 a) Saksbehandler: Tone Ruud Dato: 20.05.2015 Dokumentnr DM: 705277 2015_00057 REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Bakgrunn for saken: Til landsmøtet 2015 har Forbundsstyret foretatt

Detaljer

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom 2015-02 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Innkalte: Fra adm: Forfall: Møtt vara: Referent: Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 NHF avholdt Landsmøte 17. 19. juni. Foruten tradisjonelle landsmøtesaker, besto programmet av et politisk seminar der spørsmålet om likestillingen

Detaljer

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... Forbundet for Ledelse og Teknikk sammen er JEG sterkere! TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning 1 OVERSIKT OVER REGELVERKET

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus

Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus Kort om Bærum Kulturhus Organisert som kommunal driftsenhet Programmere og drifte: Bærum Kulturhus,

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Bokmerke Norden (Ref #971e8461)

Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Søknadssum: 50 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og

Detaljer

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Kommunereformen og juridiske aspekter v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Oversikt over tema Kort hva kommunesammenslåing betyr Må det foretas «ny-valg» - og tidspunkt for kommunesammenslåing Nærmere

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsprogram for 2015-2016 5. Budsjett

Detaljer

Det er i denne sammenheng viktig for Kunstnernettverket å presisere følgende om rollefordelingen mellom Storting/ regjering og Norsk kulturråd:

Det er i denne sammenheng viktig for Kunstnernettverket å presisere følgende om rollefordelingen mellom Storting/ regjering og Norsk kulturråd: Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no Deres ref.: 14/3214 Oslo, 22. juni 2015 Høring - utkast til lov om endring av lov om Norsk kulturråd Kunstnernettverket vil innledningsvis gi en overordnet kommentar

Detaljer

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen.

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen. (vedtatt av landsstyret 08.12.12) Vedlegg til denne norm: Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE, vedtatt på generalforsamling 2009 Avtale om overdragelse av arbeidsgiveransvar (virksomhetsoverdragelse) Avtale

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 INNLEDNING Stiftelsen Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) ble etablert i 1998 og er et regionalt produksjons-, formidlings- og kunnskapssenter for jazz med de tre

Detaljer

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Tilstede: Andre: Forfall: Martin Riber Sparre, Veslemøy Lode, Berit Aalborg,

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer