Velkommen til GENERALFORSAMLING i. NORSKE DANSEKUNSTNERE Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger. og PRODA profesjonell dansetrening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til GENERALFORSAMLING i. NORSKE DANSEKUNSTNERE Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger. og PRODA profesjonell dansetrening"

Transkript

1 Velkommen til GENERALFORSAMLING i NORSKE DANSEKUNSTNERE Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger og PRODA profesjonell dansetrening lørdag 20. april 2013 kl. 12:00 Dørene åpner kl. 11:30 for registrering. Sted: Welhavens gate 1, 1. etasje (under forbundskontoret). Generalforsamlingen er en viktig arena for alle medlemmer. Her fatter vi vedtak om forbundets arbeid fremover. På generalforsamlingen får du innblikk i de viktigste sakene for utviklingen av dans i Norge, forbundets handlingsprogram vedtas, og det velges nye personer i tillitsverv. Er du ny i bransjen er generalforsamlingen en flott arena for å bli kjent med kollegaer og orientere deg om dansefeltet. Stemmerett: Alle medlemmer, med unntak av elevmedlemmer, har møte- og talerett. Ordinære medlemmer, studenter i 3. studieår og FA-medlemmer har stemmerett. Passive medlemmer, prøvemedlemmer og studenter har ikke stemmerett. For å ha stemmerett må du ha betalt kontingent for 1. halvår 2013! Fullmakt: Dersom du ikke har anledning til å møte personlig, oppfordrer vi deg til å gi fullmakt til et annet medlem med stemmerett. Avtal med vedkommende og send med fullmakt, eller send e-post med navn på den som representerer deg til Stemmeberettige medlemmer kan møte med inntil 4 fullmakter. Valgt representant fra de 3 nordligste fylkene kan møte med inntil 12 fullmakter. Vi håper du vil benytte deg av din stemmerett. Vi gleder oss til å dele ut årets NoDa-stipendier på generalforsamlingen! Etter møtet er du velkommen till fingermat og vin. Vi gleder oss til en av årets faste, store kollegiale møteplasser for dansefeltet og ønsker alle medlemmer velkommen! Oslo, 15. mars 2013 Styret i Norske Dansekunstnere 1

2 GENERALFORSAMLING 2013 DAGSORDEN Pkt. Sak Side 0. Møtet åpnes 2 1. Valg av referent og to til å undertegne protokollen 2 2. Valg av ordstyrer 2 3. Valg av tellekorps 2 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2 5. Norske Dansekunstneres årsberetning Saker av prinsipiell og/eller økonomisk karakter 16 A) Ny ledermodell 16 B) Vedtektsendringer Endringer i 5.3 Forbundsleder Endringer i 5.1 Styrets oppgaver Handlingsprogram Regnskap 2012 for Norske Dansekunstnere og Vederlagsfondet 20 A) Resultatregnskap for B) Balanse pr C) Noter til regnskapet 22 D) Årsberetning 2012 for Norske Dansekunstneres Vederlagsfond E) Resultatregnskap 2012 med balanse og noter for Vederlagsfondet F) Revisorenes beretning for Norske Dansekunstneres budsjett for Generalforsamling for Stiftelsen PRODA profesjonell dansetrening 30 A) Årsrapport B) Årsregnskap for C) Revisjonsberetning for D) Budsjett for E) Valg Utdeling av Norske Dansekunstneres stipend Norske Dansekunstneres danser-, koreograf-, pedagog-, og filmstipend 12. Valg Norske Dansekunstnere 45 A) Styre med vararepresentanter 45 B) Stipendkomité 45 C) Revisorer 46 D) Storstyre 46 E) Redaksjonskomité F) Årsmøterepresentanter i Danseinformasjonen 47 G) Valgkomité Møtet avsluttes ca. kl. 16:

3 Pkt. 5. Norske Dansekunstneres årsberetning Årsberetning for Norske Dansekunstnere, virkeåret 2012 / 2013 Årsberetningen omfatter arbeidet fra forrige årsberetning ble avsluttet ved utgangen av mars 2012 og frem til midten av mars Årsberetningens struktur følger handlingsprogrammet. Bakerst følger en oversikt over forbundets tillitsvalgte, representanter og ansatte, samt en kort beskrivelse av økonomien. 1. FINANSIERINGSORDNINGER OG ARBEIDSVILKÅR Forbundet har hatt møter og annen kontakt med politisk ledelse i Kulturdepartementet for å påvirke arbeidet med statsbudsjettet 2013, samt andre enkeltsaker som bl.a. allianse-etablering og strategien. Økte midler i offentlige finansieringsordninger I de senere år har forbundet hatt tydelige politiske gjennomslag for økt finansiering til dans. Statsbudsjettet for 2013 viste på ny at dansen styrkes, og at forbundets prioriteringer lyttes til. Nye 3 mill kr til basisfinansiering, 1 mill kr mer til pilotprosjekter regionalt (30% økning), og 1 mill kr mer til arrangørstøtteordningen som ble kom i 2012 (50% økning). Utenfor Kulturrådet ble Nasjonalballetten, Carte Blanche og Dansens Hus prioritert med friske millioner, samt at Skuespiller- og Danseralliansen fikk økte midler til helårsdrift. Regjeringen viderefører altså en tydelig, men moderat, satsning på dans. Tallene på styrkingene til danseformål er likevel ikke høye etter NoDas mening, selv om den prosentvise veksten blir stor når man starter med lite. Forbundet var på høring i Stortingets kulturkomité i forbindelse med Statsbudsjettet og understreket at politikerne må fortsette å ta ansvar for oppbyggingen av dans i Norge, og at dette er et kulturpolitisk ansvar som ikke kan overlates til Kulturrådet. Det prosjektbaserte teaterfeltet fikk dessverre ikke noen nevneverdig økning, hvilket førte til at mange vendte seg mot dansens økte midler og ønsket del i disse. Forbundet prøvde å omforenes noe med aktørene DTS, NTO og NSF før stortingshøringen, uten særlig hell, og har senere deltatt i den tildels intense debatten om føringer og satsning på dans. I januar ble mange av partene innkalt til et oppvaskmøte hos ministeren, som i møtet stadfestet regjeringens satsning på dans. I skrivende stund er det ikke offentliggjort hvilke(t) dansekompani som får innvilget basisfinansiering fra Langsiktighet for flere virksomheter At dansebransjen trenger mer langsiktighet og kontinuitet i finansieringen har vært nøkkelord i forbundets argumentasjon overfor departementet i senere tid. At finansieringen lenge har vært prosjektinnrettet gjør at bransjen domineres av virksomheter uten fast forankring i tid og sted. Derfor har vi argumentert for mer flerårig støtte til produksjon av dans. Derfor har vi også argumentert for at arrangørstøtteordningen må kunne tildele flerårig støtte, slik at arrangører som for eksempel en festival kan drive slik tidshorisonter for programmering krever. Og vi har argumentert for at dersom folk skal investere og risikere på oppbygging av virksomheter utenfor de største byene, så må støtten fra ordningen for regionale dansemiljøer være langsiktig. At departementet kom med 3 mill til basisfinansiering for dans må tolkes som et svar på vår argumentasjon, selv om ikke vi ba konkret om en øremerking i basis. Forbundet mener politikerne har en selvsagt adgang til å skape mer langsiktige rammevilkår for dansekompanier i Norge, og at det er noe de bør gjøre i lys av at kunstarten i dag har så lite av det. Flere hensyn, herunder motstanden mot øremerking, har påvirket styret til fremover å ville fokusere mer på økninger til dans utenfor Kulturrådets område. Kulturrådet, DTS og forbundet har hatt møte for å lufte tanker om framtiden for basiskompaniene. Adekvat lønnsnivå for alle medvirkende Kulturrådet kunngjorde på spørsmål fra forbundsleder under Danseinformasjonens danseterapi at de anerkjenner at prosjektsøknader budsjetterer med NoDas veiledende tarifflønner, og inneholder behørige kostnader til produsent og administrasjon. Forbundet ser det som en del av profesjonaliseringen av feltet at prosjekter benytter produsenter og har rimelige arbeidsvilkår for alle involverte. Derfor støtter også forbundet en tildelingspolitikk som etterstreber å gi det prosjekter har søkt om, snarere enn å bruke ostehøvelen for å kunne gi til flere. 3

4 Økte muligheter for flere visninger av forestillinger Å få realisert flere visninger av hver produksjon har vært et prioritert mål for forbundet i de senere år. Departementet har lyttet til dette og vist gjennom Statsbudsjettet både for 2012 og 2013 at de ønsker å bedre infrastruktur og finansiering av visninger. Arrangørstøtteordningen kom i 2012 og ble økt til 3 mill kr i Gjestespillstøtten ble styrket med 1 million kroner i Ordningen for regionale dansemiljøer ble styrket med 1 mill kr både i 2012 og 2013, noe som forbedrer både infrastruktur og økonomi til å realisere visninger. Foran statsbudsjettet for 2013 fokuserte forbundet på behovet for å stimulere oppbygging av turnenettverk for dans, og i budsjettet ble Dansens Hus tilført 1 mill kr for å initiere slik(e) nettverk. Statsbudsjettet gir også Carte Blanche 1,4 mill nye kroner å turnere for. Samlet kan forbundet notere seg for store fremskritt for målet om økte muligheter for visning. UD har i 2012 evaluert og innhentet innspill til sin utenrikskulturelle strategi. Forbundsleder holdt en innledning om temaet på APs Kulturforum, og deltok på et høringsmøte for scenekunstfeltet som UD inviterte til i høst. Forbundet bidro med flere innspill, hovedbudskapet var å styrke reisestøtteordningen. Profesjonell dansekunst på landsbasis Forbundet er en aktiv pådriver for den positive utviklingen av profesjonelle dansemiljøer som skjer utenfor hovedstaden. I kommunikasjonen med myndighetene har dette vært en av de høyeste prioritetene. Temaet er vektlagt i forbundets ulike innspill til strategien, og den endelige strategien innehar et tydelig fokus på utviklingen regionalt, som har fått et eget kapittel. Strategiens navn Dans i hele landet understreker dette politiske fokuset. Forbundet har etterlyst en beskrivelse av fylker og kommuners ansvar/oppgaver i forbindelse med en strategi for dans i hele landet. Pilotprosjektmidlene under Norsk Kulturråd har en avgjørende betydning for den regionale utviklingen. Ordningen kom i 2010 og skulle evalueres og vurderes etter tre år. Forbundet har argumentert sterkt for ordningens eksistens overfor Kulturrådet og departementet. Med stor glede kan vi konstatere at departementet ønsker en videreføring av ordningen på varig basis, og at de dessuten i statsbudsjettet for 2013 øker finansieringen med 1 mill kr, slik at ordningen fra 2013 er på 4,1 mill kr. Mottakerne i 2012 var RAS, DansiT, Dans i Nord-Trøndelag, Dansearena Nord, Bærum kulturhus, Grenland dansekompani og Scenerommet (Buskerud). Tildelingene for 2013 er ikke klare i skrivende stund. Forbundet har forøvrig støttet RAS sin søknad om overføring til post 74 under Kulturrådet. Den nye arrangørstøtteordningen representerer også et insentiv til fremvekst/styrking av arrangørmiljøer over hele landet. Prøvelokaler Forbundet har aktivt støttet initiativet fra Kirre Arneberg om å skape et produksjonslokale og et kompetansefellesskap for produsenter i de forlatte lokalene til Nasjonalballetten i Nydalen i Oslo. Forbundet har hatt møter med kulturbyråden og kulturkomiteen i Oslo Kommune og gjort henvendelser til departementet. Det lyktes å få prosjektet inn i kommunebudsjettet for 2013, og sent i 2012 stilte også departementet opp med finansiering. Prosjektet har tidligere mottatt tilsagn om støtte fra Kulturrådet. Imidlertid kom finansieringen på plass for sent, og lokalet var blitt leid ut til annen leietaker. Arneberg har nå inngått samarbeid med NoDa/PRODA/CODA som planlegger en samlokalisering av dansevirksomheter, og arbeider nå for å realisere et produksjonslokale som del av dette større fellesprosjektet. Dansestudioet på Frysja i Oslo er mye brukt av en rekke koreografer, og har vært i bruk som dansestudio siden Høvik ballett begynte der for 36 år siden. Kommunen sa i høst opp kontrakten med Jane Hveding som står som leietaker av lokalet. NoDa og Hveding skrev en omfattende klagesak til kommunen. Forbundet har vært i gjentatt muntlig og skriftlig kontakt med saksbehandler i Kulturetaten, med andre kunstnergrupper i kommunens Tildelingsutvalg, og med kommunens kulturbyråd og kulturkomité. Danseinformasjonen samt flere koregrafer har også vært i kontakt med kommunen. Kommunen har enda ikke svart på om de opprettholder oppsigelsen, men gav i februar muntlig beskjed til Hveding om at hun ikke lengre skulle forholde seg til utkastelsesdatoen som var satt til den 7.mars. Etablering og igangsettelse av en Skuespiller- og Danserallianse I juni 2012 kunne vi endelig stifte Skuespiller- og Danseralliansen AS, da vi etter årevis med arbeide fra forbundene endelig fikk klarsignal og midler fra Kulturdepartementet. En milepæl var nådd. Riktignok ble ikke forbundenes ønske om to separate allianser og ambisjoner om antall kunsterne innfridd, KUD ville ha én felles allianse og et prøveprosjekt i begrenset omfang. Forbundene gikk mange runder med departementet for å presse opp økonomien for å kunne ansette størst mulig antall kunstnere, men resultatet var skuffende nok et årstilskuddsnivå på 6 mill kr som bare ga rom til kunstnere. Vi fortsetter å jobbe for å øke antallet kunstnere. Skuespiller- og danseralliansen er etablert som et AS, der eierne er NoDa, NSF og NTO. Styresammensetningen er to fra hvert fagforbund og en fra 4

5 arbeidsgiverforeningen. Tone Øvrebø Johannessen ble ansatt som daglig leder fra august 2012, og noen måneder senere ble ytterligere en person ansatt i administrasjonen. Søknadsrunde for kunstnere ble gjennomført i høst. Informasjon ut til søkermiljøene, oppbyggingen av databasesystemer og øvrige administrasjonsrutiner, og ikke minst selve søknadsbehandlingen, har vært et omfattende og intenst arbeide høsten I begynnelsen av desember ble kunstnerne ansatt, og 13. desember var det offisiell åpning med besøk av statssekretær og embetsverk i Kulturdepartementet. Navnene på de ansatte og annen info finnes nå på Styret følger alliansen tett nå i dens første normale driftsår, som vil gi mange nyttige erfaringer og svar på de rammer og regler som er lagt på forhånd, bl.a. omkring permisjonsregler, permisjonsgrad og økonomi. Stipendordninger Nye stipendordninger til erstatning for GI 2012 var det siste året der det ble utdelt nye Garantiinntekter. Kunstnernettverket har arbeidet med alternativer til erstatning for GI, for ikke kun å bli sittende tilbake med arbeidsstipender. Gjennom dialog med KUD har vi fått gehør for kunstnernes innspill, som innebærer to typer av langvarige arbeidsstipend (ca 10 år, mulighet til forlenging), hvorav det ene er forbeholdt seniorkunstnere. Stipendene skal være på beløpsnivå likt dagens GI, men skal ikke avkortes pga. egne inntekter slik GI en ble. KUD hadde adoptert disse modellene i sin stortingsmelding om visuell kunst som kom våren KUD rakk ikke å utarbeide forskriftene i tide til stipendtildelingsrunden for De frigjorte GI-hjemlene for 2013 vil slås sammen med de som frigjøres for 2014 og utdeles som langvarige stipend i neste års runde. I mellomtiden deles det ut 20 ekstra ettårige arbeidsstipend for Diversestipend for nyutdannede For første gang deles det i 2013 ut Diversestipend for nyutdannede, som erstatter Stipendet for gjennomført kunstutdanning, tidl. kunstfagstipendet. Forbundet har levert et sterkt kritisk høringsvar der vi problematiserte de nye prinsippene som skal legges til grunn. Departementet innfører en søknadsbasert modell istedetfor dagens rettighetsbaserte, men for helt nyutdannede dansekunstnere er det vanskelig å finne et forsvarlig vurderingsgrunnlag for å skille mellom søkerne. Departementet vil knytte stipendet til de som etablerer seg i yrket, men for en utøvende kunstner er det for tidlig å vurdere dét kun få måneder etter skoleslutt. Nye kunstnergrupper har blitt inntatt i stipendordningen, som dermed har fått en mye videre målgruppe. Det er neppe trolig at dansekunstnere vil beholde en like stor andel av midlene som de hadde under Stipend for gjennomført kunstutdanning (som var på 23%), tross departementets fagre løfter om det motsatte. Første tildelingsrunde nå i 2013 var kun i liten skala fordi studentene ved skolene som kvalifiserte til Stipend for gjennomført kunstutdanning fortsatt var omfattet av gammel ordning. Forbundet samarbeidet med Norske Kunsthåndverkere og Forbundet Frie Fotografer om felles høringsvar vedrørende kvotefordelingen av det nye diversestipendet for nyutdannede for inneværende år. Nasjonal strategi for profesjonell dansekunst Norges første nasjonale strategi for utvikling av profesjonell dansekunst, som Kulturdepartementet har jobbet med i to år, ble publisert 14.februar 2013: Dans i hele landet. Status, utfordringer og strategier for utvikling av norsk dansekunst. Dette er begynnelsen på en helhetlig politikk for dans i Norge, og dét er noe vi har savnet. I selve formålsparagrafen til forbundet står det at vi skal arbeide for en helhetlig offentlig politikk for dansekunst. Derfor har NoDa påvirket departementet til at Norge skal få en slik strategi, i likhet med våre naboland. Nå kan vi gratulere hverandre! Det er en milepæl at Norge for første gang har en nasjonal strategi for dans. Forbundet har levert flere innspill underveis i prosessen, og i september leverte vi et omfattende høringsvar på utkastet til strategi som kom rett før sommeren. Forbundet hadde kontakt med mange andre virksomheter under utarbeidelsen av høringssvaret, og støttet også andres uttalelser. I august deltok forbundet på et stort høringsmøte i regi av Kulturdepartementet. Forbundsleder har kommentert strategien flere ganger på scenekunst.no og i andre sammenhenger. Vi gjenfinner mye av forbundets innspill i den endelige strategien. Åpen prøvedans Forbundet arrangerte Åpen Prøvedans for fjerde gang på Dansens Hus september Samarbeidspartnere er PRODA og Dansens Hus, og prosjektet mottar i tillegg støtte fra Kulturrådet. Omtrent 90 dansere og 20 koreografer deltok, og blant dem var det tilreisende fra hele landet. Ingvild Refsum var prosjektkoordinator, og Kirre Arneberg var engasjert som prosjektleder. Forbundet har skrevet og levert søknad til Kulturrådet om midler til Åpen Prøvedans

6 Tilskudd fra Oslo Kommune, - kutt av PRODA Forbundet har lobbet imot foreslåtte nedskjæringer til dansevirksomheter som får driftstilskudd fra Oslo Kommune, og da især arbeidet for å redde bevilgningen til PRODA som ble foreslått nullet ut (fra i 2012). Forbundet hadde møter med byråden, Kulturkomiteen, skrev avisinnlegg og deltok på debattmøter. Dessverre lyktes det ikke å snu H/Frp/V-flertallet i Oslo. Oslo Kommune bidrar med totalt 1,8 mill kr i driftstilskudd til dansevirksomheter i 2013, som er ned fra 1,9 mill i 2012 og 2,6 mill i Kulturutredningen 2014 Regjeringen nedsatte i 2012 et utvalg som skulle gjennomgå kulturpolitikken etter 2005, vurdere effektene av denne, og peke framover. Utvalget ble ledet av Anne Enger og overleverte sin NOU til Kulturministeren 4.mars Forbundet leverte innspill til utvalgets arbeid, og vil også utarbeide en høringsvar på den fremlagte NOU en. 2. INFORMASJON OG ORGANISASJON NoDa fikk en ny fagkonsulent, Ingvild Refsum, som startet i 50 % stilling den 6. august Hun tok over for Live Rosenvinge Jackson som begynte i ny jobb hos CODA. Med Ingvild har vi konsentrert informasjonsarbeidet om å bli bedre på nett, Facebook og medlemsbrev. Rekruttering Medlemsveksten forbundet har opplevd de senere år stagnerte i 2012, og i skrivende stund har medlemstallet sunket med 16 medlemmer siden årsskiftet. Det er påbegynt et arbeide om vervestrategier og vervenotat for forbundet. Informasjonsmøter om forbundet har vært holdt for studentene ved Norges Dansehøyskole og SpinOff høsten 2012, og ved KHiO i januar Forbundet har informert muntlig om forbundet ved arrangementer som Åpen Prøvedans, Musikkteaterseminaret, m.m. Det er begrenser seg dessverre hva vi har kapasitet til å gjøre av slik tilstedeværelse utover Oslo-området. Det er nå godkjent at musikkteaterutdanningen ved Bårdarakademiet og Musikkteaterskolen også kvalifiserer til studentmedlemskap. Musikkteaterskolen har i 2012 blitt godkjent BA-studium og uteksaminerte studenter vil kvalifisere til ordinært medlemskap. Musikkteatermiljøet anses å representere et potensiale for medlemsrekruttering. Forbundet har hatt høy mediesynlighet som er blitt lagt merke til i dette miljøet, først vedr. Stjernekamp i høst og så vedr. My Fair Lady i vinter. Medlemsfordeler Den landsomfattende rabattavtalen med Elixia er reforhandlet, og en ny samarbeidsavtale med treningsstudioet Krønsj i Oslo er etablert. En samarbeidsavtale med Kroppsverket i Oslo gir gunstige rabatter på samtlige behandlinger innen kiropraktikk, akupunktur og massasjeterapi for NoDamedlemmer. I tillegg har vi inngått medlemsrabatter på enkeltarrangementer og kurs av kortere varighet. NoDa fortsetter sitt abonnement på Otto Risanger sine e-bøker; Kunstnerpakken. Medlemsmøter Det ble holdt et åpent medlemsmøte under Oktoberdans i Bergen på Hotell Augustin der det ble diskutert aktuelle saker, bla. statsbudsjettet, DKS-avtalen og Carte Blanche-konflikten. Videre arrangerte forbundet et åpent medlemsmøte for alle utøvere i musikkteaterfeltet i mars Samråd med medlemmer har skjedd i flere saker, bl.a. senest i forhandlingene med KHIO om koreografavtalen. Medlemmer som ressurs - faggrupper Enkeltmedlemmers kompetanse er en svært kjærkommen ressurs for forbundet. Vi har tilknyttet oss enkeltmedlemmers kompetanse vedr bl.a. arbeidsvilkår i det private arbeidsmarkedet, TV og privatteater, i videregående skole, og i DKS. Forbundet har en kursgruppe, se omtale under kapittel 5. Forbundet har tilknyttet seg ressurspersoner i to faggrupper; skoleforum og vgs-pedagoger, i tillegg har forbundet en faggruppe for hiphop-feltet som p.t. er litt i dvale etter at kontaktpersonen i NoDa sluttet. Faggruppen NoDas skoleforum NoDa jobber langsiktig for å styrke de private danse- og ballettskolene og for 4. år på rad har vi arrangert forum for pedagogene som driver skolene i tett samarbeid med faggruppen, som består av Marianne Schwarz, Elin Rusti, Liv Basberg, Louise Bothner By og Kirsti Skullerud. 6

7 Forumet den 8. februar samlet eiere fra 16 skoler. Det var gledelig å se at forståelsen og bruken av årsverkberegningene er blitt bedre forankret. Det ble også tydelig at skolene sliter med å nå nivået for NoDas minstesatser, og faggruppen skal komme med innspill til NoDa om dette. I sammenheng med utgiftene skolene har, ble det også diskutert hvordan NoDa kan bidra til at skolene får bedre rammevilkår. Det er ønskelig å se på politiske ordninger, som kan demme opp for konkurransen skolene møter ifra idretten, kulturskolene og treningssentrene. Forumet hadde også et lynkurs i bruk av Facebook, med kursholder Ståle Lindblad, og Marianne Albers fra Danseinformasjonen fortalte om Dansens Dager. Etter forumets anbefaling åpnet NoDa nylig en egen Facebook-gruppe for skoleforumet. Her kan skolene diskutere, informere og annonsere. Gruppen er lukket. Forumet har skiftet navn til NoDas skoleforum. Faggruppen for vgs-pedagoger På storstyremøtet i februar gjenoppsto faggruppen for vgs-pedagogene, ved Kathrine Jacobsen og Marianne Bakke. De har på kort tid samlet info om hvilke videregående skoler som har danselinjer og hvem som arbeider som dansepedagoger der. Slik blir det enklere for NoDa å sende ut informasjon, samle innspill og komme i kontakt med potensielle medlemmer. Jacobsen har representert NoDa og holdt innledning ved årets Fagkonferanse for MDD i Sandnes den 5. mars. Forrige vgs-faggruppe lagde grundig informasjon til pedagogene, den informasjonen er nyttig og finnes på NoDas nettside. Utvikling av nettside og sosiale medier, samt øvrige informasjonskanaler Nettside Den viktigste funksjonen til NoDas nettside er å være en oppdatert informasjonsflate, med tekstbasert innhold. Siden er laget i Wordpress som gjør det enkelt for administrasjonen å oppdatere sidene, men legger begrensninger på fancy design. NoDa er avhengig av datakonsulent for å gjøre større forbedringer/ endringer, og tempoet i dette arbeidet bærer preg av at NoDas IT-medarbeider også er travel med andre prosjekter. Nettsiden har fått en ny fane om Opphavsrett skrevet av tidligere forbundsleder Liv Bjørgum. Facebook NoDa har en egen Facebook-side der tonen er noe mer uformell. Her postes informasjon om aktuelle nyheter fra vår nettside, forbundsaktiviteter, samt formidling av enkelte henvendelser fra andre. Pr har siden 722 likes. Dette er en oppgang på ca. 200 likes siden august Det er noe aktivitet fra medlemmer og andre på siden, og det oppfordres til mer ved å like, dele, kommentere og poste egne bidrag på siden. Det er dessuten opprettet en egen Facebook-gruppe for NoDas skoleforum. Foruten økt deltakelse på Facebook, har det blitt fokusert på større tilstedeværelse i diskusjoner på nettsider som Scenekunst.no. Forbundslederen har opprettet Twitter-konto. Medlemsbrev Medlemsbrev sendes som e-post og omhandler informasjon om stillinger, auditions, kurs, søknadsinfo, samt oppdateringer på NoDas arbeid og nyheter fra andre. Nyhetene publiseres først på norskedansekunstnere.no, ofte etterfulgt av en oppdatering på NoDas Facebook-side. Medlemsbladet På Spissen På Spissen har utkommet med 4 utgaver i perioden, gjennom innsatsen til redaktør Anette Sture Iversen og redaksjonen. På Spissen har et variert dansefaglig innhold, og brukes i beskjeden grad til forbundsstoff/medlemsinformasjon. Styret har initiert en vurdering av På Spissen, med henblikk på kostnader, design og innhold, samt muligheter for bruk av nett. En kort leserundersøkelse er utarbeidet for å lytte til medlemmenes meninger. Sammenflytting av NoDa med andre dansevirksomheter Forbundet har i samarbeid med andre aktører arbeidet med en idé om å samlokalisere flere virksomheter i dansebransjen, primært i området omkring Dansens Hus, for å skape et kraftsenter i Oslo for dansekunsten. Både for brukere og for virksomhetene anses ideen som attraktiv og hensiktsmessig. Med midler fra Kulturrådet ble Tone Øvrebø Johannessen engasjert for å føre prosjektet videre. Hun leverte en utredning før sommeren i Aktuelle lokaliteter er Seilduksfabrikken, samt Chokoladefabrikken i samarbeid med Rom for dans. PRODA har vært en drivende kraft i prosjektet. Kirre Arnebergs initiativ for produksjonslokaler i Nydalen mottok på tampen av 2012 finansiering, men mistet lokalet til annen leietaker, og Arneberg samarbeider nå med aktørene i samlokaliseringsprosjektet Dansefeltet. Partene har vært i tett dialog med utleier av Seilduken, som avventer KHIOs interesse for lokalene før de går videre med Dansefeltet. 7

8 3. FORHANDLINGER Arbeid på tariffavtaleområder Norsk Teater- og Orkesterforening Ved hovedoppgjøret 2012 i april bestod forhandlingsutvalget av Halldís Ólafsdóttir, Grete Valstad, Guro Rimeslåtten og Eirik Djønne. Avtalen for dansere i teatrene: Lønnsregulering ble gitt med virkning fra En nyutdannet danser med høgskoleutdanning har pr en månedslønn på kr mot kr året før. En danser med 18 års ansiennitet eller mer har pr en månedslønn på kr mot kr året før. Avtalen for dansere Carte Blanche: Resultatet av lønnsforhandlingene for danserne i Carte Blanche ble tilsvarende som for dansere i teatrene. Imidlertid har danserne ved CB en annen lønnsstige og er innplassert og ligger noe over dansere i teatrene. Topplønn med 14 års ansiennitet er kr pr. måned fra Avtale for koreografene i teatrene og Carte Blanche: Forhandlingene om koreografavtalen ble besluttet utsatt til høsten, og ble gjennomført den 29. november. I utvalget satt Halldís Ólafsdóttir og Grete Valstad. Det ble i møtet enighet om å endre rytmen på forhandlingene fremover slik at hovedoppgjør med tekstendringer vil komme i oddetallsår, altså motsatt av vanlig praksis. Dette for å få bedre tid til koreografavtalen, andre avtaler vil da kun ha mellomoppgjør. Lønnsregulering ble tilsvarende oppgjøret for dansere og gitt med virkning fra For en normalproduksjon med prøvetid på åtte uker er lønnen for en nyutdannet koreograf på kr mot kr året før. En koreograf med 14 års ansiennitet eller mer lønnes med kr mot kr året før. For koreografer som lager koreografiske verk for Carte Blanche gjelder en annen lønnsberegning. Koreografen betales for verkets lengde med en minuttsats og med en månedssats for innstudering. Et verk på 40 minutter laget av en nyutdannet koreograf med åtte ukers innstudering vil totalt gi kr i lønn mot kr året før. Tilsvarende vil en koreograf med 14 års ansiennitet tjene kr mot kr året før. Koreografer har i tillegg royalty av billettinntekter for visning av koreografiske verk. NB! NoDa vet at flere koreografer har problemer ved ansettelser på enkelte av NTO-teatrene. Det er svært viktig at NoDa får beskjed dersom avtalen tøyes. Spesielt er det viktig at alle koreografer sørger for å bli ansatt som arbeidstaker. Bare slik blir du omfattet av tariffavtalen. Avtale vedrørende bruk av studenter: NoDa har nå en særavtale om bruk av elever/studenter ved NTO-teatrene, etter en tvist med Det Norske Teateret i Avtalen går i korthet ut på at alle NTO-teatrene nå må søke NoDa og MFO om tillatelse i hvert enkelt tilfelle dersom teatrene ønsker å benytte elever/studenter i oppsetningene. NoDa har i fjor mottatt og innvilget én søknad om bruk av elever ved ett NTO-teater. PRODA Lønnssatsene i tariffavtalen med PRODA for pedagoger ble regulert med virkning fra Tariffavtalen ble første gang inngått Vi viser til NoDas nettside for satser. Den Norske Opera & Ballett DNO&B følger satsene i våre NTO-avtaler ved engasjement av dansere og koreografer. NoDa har gitt råd til dansere om kontraktinngåelse også i dette virkeåret. Rikskonsertene Rikskonsertene har de siste årene vært utsatt for store omorganiseringer, men i høst lyktes det endelig for MFO og NoDa å oppnå forhandlinger. Etter flere forhandlingsmøter brøt MfO og vi forhandlingene. Etter to dager hos Riksmeklingsmannen den 28. og 29. november endte vi med en ny lønnsats pr. turnédag på kr 2720 fra og kr 2780 fra , mot tidligere kr 2600 (gjeldende fra ). Avtalen finnes på våre nettside. 8

9 Kunsthøgskolen i Oslo NoDa og Kunsthøgskolen i Oslo har igangsatt forhandlinger om ny avtale for koreografer som engasjeres ved KHIO. Forhandlingene er ikke sluttført i skrivende stund. NRK Lønnssatsene i tariffavtalen med NRK ble regulert med virkning fra Vi viser til NoDas nettside for satser. NoDa har forsøkt å komme i kontakt med NRK om forholdene for dansere og koreografer som deltar i underholdningsprogrammer. Vi ser gjentatte tilfeller der NRK setter ut produksjoner til eksterne produksjonsselskaper og i den forbindelse lukker øynene for tariffavtalen med NoDa. Vi ser også økt bruk av danseelever/studenter som vi mener går på bekostning av arbeidsplasser for de profesjonelle utøvere. NoDa vil fortsette å presse på for å komme til forhandlingsbordet. NB! Vi ber dansere og koreografer som får tilbud om å delta i TV-produksjoner av alle slag om å ta kontakt med NoDa. Nye områder for forhandlinger Den Kulturelle Skolesekken Det er viktig at landets største arbeidsmarked for kunstnere er omfattet av et avtaleverk som sikrer kunstnerne gode og trygge arbeidsvilkår. I juni 2012 ble det oppnådd enighet om en rammeavtale for arbeid i DKS, etter forhandlinger mellom fylkeskommunenes DKS-utvalg og kunstnerorganisasjonene siden høsten NoDa var representert ved forbundsleder i forhandlingsutvalget fra Kunstnernettverket. Forbundet har hatt kontakt med medlemmer som produserer for DKS, og hatt møte med Kulturrådets DKS-ansvarlige. Rammeavtalen har i løpet av 2012 blitt ratifisert av de fleste kunstnerorganisasjoner og fylker. Avtalen innebærer standardiserte lønns- og honorarsatser og regulerer en rekke andre arbeidsvilkår. Den inneholder forhandlingspunkter om produksjonskostnader og opphavsrettsvederlag, men dette er foreløpig for svakt regulert etter vår mening. Utfordringen som gjenstår er å sikre tilstrekkelig inntekt for koreografen/produksjonsenheten. Avtalen skal reforhandles våren Private teatre I etterkant av forbundets medieutspill vedrørende den massive bruken av studenter i privatteaterselskapet Scene Kvelders My Fair Lady, har forbundet tatt initiativ til dialog med privatteatrene for å sondere muligheter for å oppnå en form for avtale. Videregående skoler NoDa har i år restartet ressursgruppen for pedagoger som jobber i videregående skole, med Kathrine Jacobsen og Marianne Bakke. Målet med arbeidet er å styrke samarbeidet med MFO på området, samt vurdere nye tiltak for denne gruppen. Spørsmål om pensjonsalder og antall undervisningstimer i et årsverk står sentralt. Vi minner om at det ligger grundig informasjon til VGS-pedagogene på vår nettside under Alt om lønn og arbeidsliv. 4. ARBEIDSLIV Retningslinjer og standardkontrakter Skoleforum I perioden har forbundet ytterligere forankret årsverksmodell for pedagoger i private ballettskoler. Modellen er et verktøy som gjør det mulig å beregne prosentstørrelse på stillinger og skal bidra til faste ansettelser for pedagogene. Systemet kan bidra til mer ryddige og ordnede forhold i bransjen. Med den økende konkurransen fra kulturskoler, treningssentre og idretten, er de private ballettskolene i en utsatt posisjon uten noen form for offentlig støtte. Det er i den forbindelse startet et arbeid for å vurdere NoDas minstesatser på den ene siden, og en politisk prosess for offentlig støtte på den andre siden. NoDas minstesatser må til enhver tid være bærekraftige. Pedagogene på arbeidstakersiden skal høres i forbindelse med dette arbeidet. Koreografer Informasjonen på nettsiden er lagt om slik at den passer bedre til koreografenes hverdag. Det er tatt høyde for at koreografen kan jobbe i eget prosjekt, som oppdragskoreograf, som ansatt av andre eller 9

10 på tariffavtale ved de offentlige teatrene. Informasjonen finnes under Alt om lønn og arbeidsliv/for koreografer. Rådgivning NoDa mottar daglige henvendelser fra medlemmer som ber om råd i forhold til lønnssatser, kontrakter og råd om forhandlinger. Rådgivningen er krevende fordi NoDas medlemmer har meget mangfoldige og individuelle arbeidsvirkeligheter. I tillegg får vi også henvendelser fra produsenter og andre arbeidsgivere. Vi minner om at kontrakter er en forutsetning for et ryddig arbeidsforhold og/eller samarbeidsforhold. NoDas nettside inneholder relevant informasjon om satser, avtaler, og råd om arbeidslivet og vi oppfordrer medlemmene til å bruke informasjonen. Terskelen for å ta kontakt med NoDa skal være lav. Forbundssekretær har holdt foredrag med informasjon og råd om arbeidslivet ved flere anledninger, bl.a. for 3.klasse ved KHIO, på Åpen Prøvedans og på Musikkteaterseminaret. NoDa tilbyr Kunstnerpakken gratis til våre medlemmer. Kunstnerpakken består av 6 bøker av økonomiekspert Otto Risanger, og gir informasjon og råd om temaene: Kunstnere og skatt, Næringsoppgaven, Moms, Sykepenger og trygd, Lønn, frilans, næring, og Beste selskapsform. Disse ligger på nettsiden. Juridisk assistanse Vår erfarne og dyktige advokat Eirik Djønne begynte som generalsekretær i Norsk Skuespillerforbund fra 1. oktober NoDa måtte derfor med tungt hjerte gi slipp på Eirik som har vært forbundets advokat i 22 år. Vi har engasjert Eirik Djønnes kollega fra Kulturadvokatene, Hans Marius Graasvold, som NoDas nye advokat. Graasvold har jobbet tett med Djønne i mange år og har lang erfaring innenfor kulturbransjen. Forbundet har i løpet av høsten konsultert Graasvold i mange mindre problemstillinger og vi får god service og gode råd. I virkeåret har vi stort sett hatt oppfølging av saker fra året før, samt juridisk bistand ved forhandlinger og mindre medlemssaker. NB! Trenger du juridisk bistand, husk at vi neppe kan hjelpe deg om du ikke har skriftlig kontrakt og/eller skriftlig korrespondanse. Det blir vurdert fra sak til sak om den har substans nok til å involvere juridisk bistand. Det er et økonomisk spørsmål, og saker uten dokumentasjon, kan sjelden prioriteres. Sosiale rettigheter Kunstnernettverket har nedsatt en arbeidsgruppe som arbeider med forhold omkring kunstneres vanskeligheter med å opparbeide sykepenger, dagpenger, foreldrepenger, pensjon m.m. Forbundet har ellers gjennom etablering av Alliansen sikret 10 dansere (og 10 skuespillere) sine sosiale rettigheter, ved å sørge for at de alltid omfattes av et ansettelsesforhold. Dette sikkerhetsnettet er grunntanken bak alliansen, og håpet er at mange flere dansere med tiden vil sikres sosiale rettigheter gjennom alliansen. Opphavsrettigheter Bevisstgjøre medlemmer om rettigheter Informasjon og råd om opphavsrett tilrettelagt for dansekunstnere har blitt lagt ut på nettsiden under egen fane, se hovedmeny Opphavsrett. Informasjonen er utarbeidet av tidligere forbundsleder Liv Bjørgum, og NoDa er svært glad for dette bidraget. Medlemmene anbefales å sette seg inn i stoffet. Vederlagsforvaltning gjennom Norwaco Forbundet er medlem av opphavsrettsorganisasjonen Norwaco, sammen med 33 andre organisasjoner som representerer over individuelle rettighetshavere; opphavsmenn, utøvere og produsenter. Norwaco forhandler avtaler og krever inn vederlag for bruk av lyd og levende bilder, og fordeler vederlagene videre til organisasjonene. Forbundsleder er representert i styret i Norwaco. Norwaco har for tiden 4 sektorer: videresendingssektoren, UNI-sektoren, privatkopieringssektoren og kulturarvsektoren. Forbundsleder er innvalgt i sektorledelsen i Kulturarvsektoren. Vederlagene fra Norwaco mottas kollektivt til Norske Dansekunstneres Vederlagsfond. I tillegg fordeler Norwaco kompensasjon for privat kopiering, og disse midlene forvaltes av Norske Dansekunstnere som fordeler dem videre individuelt til dansere og koreografer som har medvirket med sine prestasjoner eller verk i f.eks. visning i fjernsyn. Mottatte vederlag i 2012: UNI-sektoren: kr Filmsektoren (avviklet): kr Videresendingssektoren: kr Til videreutbetaling til utenlandske søsterorganisasjoner: kr Privatkopieringssektoren: kr Se Vederlagsfondets årsberetning for forvaltning og bruk av de kollektive midler i Høsten 2012 fordelte forbundet privatkopieringsvederlagene for 2010 til koreografer, og totalt ble det fordelt kr

11 5. UTDANNING OG ETTERUTDANNING Kursgruppa Forbundet bidrar til etter- og videreutdanning for dansekunstnere gjennom å tilby medlemmene kortere kurs i regi av kursgruppa. Den nåværende kursgruppa startet opp på NoDas generalforsamling i juni 2012 da den tidligere kursgruppa (bestående av Annika Ostwald, Karen H. Mikalsen, Magnus Myhr og Ida Gudbrandsen) takket for seg. Dagens kursgruppe består av Brynjar Bandlien, Jorunn K. Hildre, Solveig S. Holte, Bente Alice Westgaard og Kristine K. Øren. De hadde sitt første konstituerende møte i juni 2012 og vedtok da en ny struktur og en mer diskursiv satsing. Høsten 2012 ble det arrangert to runder av visningsarenaen Spleis på Scenehuset med godt oppmøte, foruten det populære skrivekurset ved Jørgen Moltubak fra Eratu-litteraturskolen i oktober. I februar 2013 ble det arrangert kurs i redigeringsprogrammet Final Cut Pro, en videreføring av kurssamarbeidet med Norsk Skuespillersenter og Musikkteaterforum. I mars 2013 ble det avholdt nok et Spleis. Kursgruppa har dessuten valgt å satse stort på å utarbeide et eget diskursivt prosjekt kalt Seminarium som er innvilget støtte fra Norsk Kulturråd og NoDas Vederlagsfond. Seminarium Seminarium er både en seminarrekke og et kunstprosjekt, og har vært i en planleggingsfase hele det siste året. Med utgangspunkt i et seminar om tekst og dans på Dramatikkens Hus i desember 2011 tok forbundsleder, Sidsel Pape og Per Roar initiativ til en videreføring av konseptet. De to sistnevnte har fortsatt arbeidet i samarbeid med NoDas kursgruppe og Snelle Hall. Prosjektet har fått støtte fra Kulturrådet og første Seminarium vil gå av stabelen på Avantgarden i Trondheim i juni Lederutviklingskurs Kunstens Kvinner er et lederutviklingskurs for kvinner i kulturbransjen, som forbundet arrangerte sammen med Norsk Teater- og Orkesterforening, Norsk Skuespillerforbund, Norsk Sceneinstruktørforening, Musikernes fellesorganisasjon, Norske Filmregissører, Norsk film- og tv-produsenters forening og Norsk Filmforbund. Kurset ble utført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og finansiert av Kulturdepartementet. Kurs nr to ble arrangert i , kurs nr en gikk i Et stort antall kvalifiserte søkere fra dansefeltet gjorde at forbundet fikk gjennomslag for at hele 5 av 20 deltakerplasser gikk til dansekunstnere. Kompetanseutvikling for musikalartister Som et resultat av forliket med Det Norske Teatret i Jesus Christ-saken måtte teatret avsette en økonomisk pott på kr til kompetanseutvikling for musikalartister. Forbundet arrangerte et større seminar for musikkteaterartister oktober 2012, i samarbeid med MFO, Musikkteaterforum og Det Norske Teateret. Seminaret inneholdt workshops innen sangteknikk, tekstfremføring og repertoar. Deltakerne fikk se Jungelboka og Evita på det Norske Teateret. Vi arrangerte også en åpen paneldebatt med sentrale personer og ledere innenfor musikkteaterfeltet, samt bransjekveld med sanginnslag på Bikuben, Det Norske Teater. Det var dessverre få NoDa-medlemmer som deltok, men ellers anser vi seminaropplegget som vellykket. Entrepenørskap ved KHIO Forbundet har inngått som samarbeidspartner i prosjektet Entrepenørskap i kunst og design ved KHIO. Entrepenørskapsforumet skal resultere i utviklingen av en digital håndbok, et videreutdanningsemne innen entrepenørskap (10 studiepoeng) og en mentorordning. 6. SAMARBEID Styret vurderer samarbeid med øvrige aktører i kunst- og kulturfeltet generelt og dansekunstfeltet spesielt som verdifullt og hensiktsmessig for å oppnå resultater. NoDa deltar aktivt i Kunstnernettverket, en konsensusbasert plattform bestående av 20 kunstnerforbund: Norske Billedkunstnere, Norske Kunsthåndverkere, Forbundet frie fotografer, Grafill, Den norske forfatterforening, Norske barne- og ungdomsbokforfattere, Norske dramatikeres forbund, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Musikernes fellesorganisasjon, Gramart, Norsk komponistforening, NOPA-norsk forening for komponister og tekstforfattere, Norsk skuespillerforbund, 11

12 Norsk sceneinstruktørforening, Norske scenografer, Norske Dansekunstnere, Norsk filmforbund, Norske filmregissører og Norske arkitekters landsforbund. Nettverket startet i 2011 og har vist seg å være et meget nyttig samarbeidsorgan. Nettverket har 2-4 fellesmøter per år, og har ellers nedsatt flere arbeidsgrupper. NoDa ved forbundsleder har vært representert i to arbeidsgrupper/forhandlingsutvalg; for stipendordninger og for Den Kulturelle Skolesekken. NoDa har samarbeidet mye og godt med Norsk Skuespillerforbund i perioden. Vår felles sak med opprettelse av en Skuespiller- og Danserallianse, har medført mye felles kontakt med Kulturdepartementet, og en meget omfattende felles virksomhet for å etablere aksjeselskapet, utarbeide alt av vedtekter, formål og retningslinjer, ansette personale, osv. Forbundet har gjennom hele perioden hatt et nært samarbeide med PRODA, i flere saker. Særlig for å bevare bevilgningen fra Oslo Kommune til PRODA, og i arbeidet med samlokalisering av dansevirksomheter i hovedstaden, og dessuten i forbindelse med Alliansen og samarbeidsfunksjoner. I fellesskap med Musikernes fellesorganisasjon ble avtalen med Rikskonsertene reforhandlet høsten 2012, en forhandling som kulminerte hos Riksmekleren. Et annet omfattende samarbeide med MfO var arrangeringen av et stort Musikkteaterseminar i oktober 2012, for midler fra Jesus-Christ-forliket. Andre samarbeidsparter var Musikkteaterforum og Det Norske Teatret. Forbundet samarbeider med det relativt nystartede Musikkteaterforum om relevante saker. Eksempelvis Musikkteaterseminaret i høst, My Fair Lady-debatten i vinter og initiativ overfor privatteatre. Norsk Skuespillersenter og NoDa s kursgruppe, sammen med Musikkteaterforum, har innledet samarbeide om forskjellige kurs som kan være relevante for alle virksomhetenes medlemmer/brukere. I tillegg til de ovennevnte samarbeider forbundet med mange andre aktører gjennom representasjon i styrer og komiteer/utvalg, gjennom forhandlinger, gjennom dialoger, gjennom deltagelse i internasjonale nettverk, og gjennom en kontinuerlig strøm av enkeltsaker. NoDa har formelle samarbeidsavtaler med: (tariffavtaler holdt utenfor) Musikernes fellesorganisasjon Forskerforbundet PRODA, profesjonell dansetrening 7. INTERNASJONALT ARBEID FIA - Federation Internationale des Acteurs NoDa er medlem av FIA, og møter i deres europeiske gruppe EuroFIA. Det overordnede målet for NoDas internasjonale arbeid er å arbeide for og påvirke til at dansekunstnere verden over får bedre vilkår og sikres sine opphavsrettigheter, slik at de kan skape og utøve dansekunst. I FIA-sammenheng foregår det mye deling og utveksling av erfaring, kompetanse og gode modeller, især fra land med gode til land med mindre gode vilkår for kunstnere. Det ble avholdt verdenskongress i FIA i september 2012, i Toronto, Canada. Samtidig med verdenskongressen ble det avholdt et EuroFIA-møte og et nordisk møte. Forbundsleder deltok. Etter mange års arbeid av FIA ble det i 2012 endelig realisert en diplomatkonferanse i WIPO, i Beijing, der man kom til enighet om en ny traktat for rettigheter i audiovisuelle produksjoner. Nordisk Skuespillerråd, NSR NSR består av Dansk skuespillerforbund, Teaterförbundet i Sverige, Finsk Danskonstnärsförbund, Finsk skuespillerforbund, Finsk-svensk skuespillerforbund, Félag Islenskra Leikara, Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere. I det nordiske samarbeidet har landene relativt lignende premisser og det skjer en fruktbar overføring av konkrete modeller, lovgivning, rettigheter og aktuell scenekunstpolitikk. Skuespiller- og Danseralliansen er eksempel på et tiltak hentet fra Sverige gjennom det nordiske samarbeidet. Det har i 2012 vært avholdt et møte i Bergen i mai der forbundssekretær deltok og ett møte i forbindelse med verdenskongressen i FIA i september, der forbundsleder deltok. I tillegg har NSR en teknisk arbeidsgruppe som har avholdt et møte i København i desember, der forbundssekretær deltok. Diskusjoner om opphavsretten og avtaler for utnyttelse av rettigheter for våre medlemmer på ulike plattformer er svært viktige å delta i for å holde tritt med den digitale utviklingen. 12

13 8. TILLITSVALGTE, KOMITEER OG UTVALG Styret: Styret har i perioden fra forrige generalforsamling til 15.mars 2013 hatt 7 møter, og bestått av: Forbundsleder: Peder Horgen Nestleder: Halldís Ólafsdóttir Medlemmer: Snelle Hall, Brynjar Bandlien, Katrine Kirsebom, Magnus Eide Myhr, Kathrine Jacobsen Varamedlemmer: Ella Fiskum, Pernille Holden Styrets arbeidsutvalg (AU): Magnus Myhr, Halldís Ólafsdóttir og Peder Horgen Styrets lønnsforhandlingsutvalg: Halldís Ólafsdóttir og Katrine Kirsebom Kontaktperson for kursgruppen: Brynjar Bandlien og adm v/ingvild Refsum Koordinator for valgkomiteen: Adm. v/grete Valstad Koordinator for stipendkomiteen: Adm. v/kathrine Nyquist Koordinator faggruppe skoleforum: Adm. v/grete Valstad Forhandlingsutvalg: (kun utvalg der det har vært aktivitet er oppført) Teatersektoren (NTO): Grete Valstad, Halldís Ólafsdóttir, Guro Rimeslåtten, Eirik Djønne, H.M. Graasvold Rikskonsertene: Peder Horgen og Grete Valstad PRODA: Peder Horgen og Grete Valstad KHIO: Peder Horgen og Grete Valstad Storstyret: Storstyret hadde et møte i forkant av GF 2012 og et todagers møte 2. og 3. februar Storstyret har etter GF 2012 i tillegg til styret i NoDa bestått av følgende regionale representanter: region nord: Gerd Kaisa Vorren, vara Ada Jürgensen region midt: Anna Hegdahl, vara Mari Flønes region vest: Henriette Slorer, vara Christine Kjellberg region sørvest: Linda Birkedal, vara Marit Sandsmark region sørøst: Marianne Bakke, vara Ragnhild S Bjaanes (utmeldt pr ) region øst: Mai Elin Løkken, vara Hillevi Larsson region Oslo: Thomas A. Glans og Maren Wedøe, varaer Pia Elton Hammer og Stian Danielsen Valgkomiteen: Steffi Lund (leder) Lars Jacob Holm Katarina Bakkedal Bozic Carol A. Skåra Matias Rønningen vara: Ulf Nilseng Stipendkomiteen: Karl Erik Nedregaard (leder) Marianne Kjærsund Mattias Ekholm Hilde Rustad (fratrådte denne runden) Kristin Hjort Inao (trukket seg) vara: Masja Abrahamsen (fung. medlem for Inao) vara: Lone Torvik (fung. medlem for Rustad) Redaksjonskomiteen: Tone Pernille Østern Elin Osjord Elisabeth Lyseng Venke Marie Sortland Helle Siljeholm Marit Loe Bjørnstad Marianne Bakke (region sørøst) Gerd Kaisa Vorren (region nord) Linda Birkedal (region sørvest) Anna Hegdahl (region midt) Mai Elin Løkken (region øst) Revisorer: Vivild Bergersen Zezé Kolstad vara: Pernille Bønkan Kvam vara: Kristin Nash 9. EKSTERN REPRESENTASJON Representanter oppnevnt av NoDa: Danseinformasjonen Styret: Brynjar Bandlien, vara Katrine Kirsebom Årsmøtet: Sølvi Edvardsen, Marianne Kjærsund, Camilla Nordhagen, Gunhild Bjørnsgaard, Ingri Midgard Fiksdal, Charlotte Våset, Belinda Braza, Bjørn Sandberg 13

14 Norske Dansekunstneres Vederlagsfond Styret: Snelle Hall PRODA profesjonell dansetrening Styret: Pernille Holden, vara Ella Fiskum Stiftelsen Dansearena Nord Styret: Liv Bjørgum (til ), Cecilie Lindeman Steen (fra ) vara: Helle Levang Moum Scenekunst.no Styret: Snelle Hall, vara Brynjar Bandlien Redaksjonsråd: Grete Valstad Norwaco Videresendingssektoren: Grete Valstad og Halldís Ólafsdóttir Årsmøtet: Halldís Ólafsdóttir Rikskonsertene Utøverforum: ikke aktivt Finn Tveito s stiftelse: Per Arne Skar Nordisk Skuespillerråd: Peder Horgen, Grete Valstad FIA og EuroFIA: Peder Horgen Representanter foreslått av NoDa, oppnevning foretatt av andre organer: Norwaco Styret: Peder Horgen Videresendingssektoren, sektorledelsen: Tone Ø. Johannessen Kulturarvsektoren, sektorledelsen: Peder Horgen Fordelingsnemnda: vara Marte Sæther Fond for utøvende kunstnere Styret: Lars Jacob Holm, vara Marte Sæther Fond for Lyd og Bilde Styret: vara Grete Valstad Sceneutvalget: Kari Anne Bjerkestrand, Kristian Alm, vara Gunhild Bjørnsgaard Statens Kunstnerstipend Utvalget for statens stipend og garantiinntekter: Halldís Ólafsdóttir Stipendkom. diversegruppe: Hege Gabrielsen, vara Per Roar Thorsnes Riksscenen for folkemusikk og folkedans Styret: vara Peder Horgen Riksscenerådet: Kathrine Jacobsen Norsk Kulturråd Kunstløftet, nettverk: Siri Jøntvedt Riksteatret konsulenter for danseturnéer: Elin Osjord og Marte Sæther NoDa foreslår også kandidater til bl.a. sceneutvalget i Scenekunstbruket, danseutvalget i Norsk Kulturråd og sceneutvalget i UDs reisestøtteordning. Styret takker alle som har verv eller representerer forbundet i andre sammenhenger, for innsatsen! 10. MEDLEMSBEVEGELSE Pr hadde forbundet 870 medlemmer, og ved årets slutt var tallet nøyaktig det samme: 870. Imidlertid har det vært stor gjennomstrømning av medlemmer, forbundet fikk 60 nye medlemmer i 2012, men samtidig meldte 60 seg ut. De fleste begrunner utmeldinger med at vedkommende ikke har råd, har gått over til annet yrke, eller ikke lenger er aktiv som dansekunstner. Mange takker for forbundets viktige arbeid. Pr. 1.mars 2013 er medlemstallet sunket til 854 medlemmer. 14

15 15

16 Pkt. 6. Saker av prinsipiell og/eller økonomisk karakter A. Ny ledermodell Styret ønsker å foreslå en endret lederskapsmodell i forbundet. Ny ledermodell innebærer en deling av funksjonene som styre/forbundsleder og daglig leder, som i dag er samlet i forbundsleders stilling. Vi mener en ny ledermodell vil gi en ryddigere og mer profesjonell organisasjonsstruktur, der daglig leder og styreleder er to forskjellige personer. Styret ser flere gevinster for forbundet ved en slik delt ledermodell. En daglig leder vil kunne håndtere oppgaver innen økonomi, kontordrift, personalansvar, og ha fokus på sekretariatets effektivitet. En daglig leder vil sikre kontinuitet ved forbundslederoverganger. Dagens modell innebærer et omfattende ansvarsområde og arbeidspress i forbundslederrollen. Den valgte forbundslederen vil med ny modell i større grad kunne konsentrere seg om det faglige og politiske arbeidet, og den utadrettede virksomheten. Et ikke fullt så vidt kompetanseområde vil gjøre det lettere å rekruttere fremtidige forbundsledere. Konkret innebærer det at forbundsleder fortsetter i full stilling som forbundsleder. Forbundssekretær overtar som daglig leder. Modellen vil innebære noe økt lønn til daglig leder (nåværende forbundssekretær). Delt ledermodell ble også utredet av styret i 2010/11, i tiden før sist lederskifte. Fra desember 2012 har et styreoppnevnt utvalg bestående av Halldis, Snelle og Magnus arbeidet med saken. Utvalget har hatt dialog med forbundsleder, forbundssekretær og øvrige ansatte, både sammen og hver for seg. Saken har vært drøftet på mange styremøter, og på storstyremøtet i februar, som anbefalte ny ledermodell. Utvalget/styret har hatt et særlig fokus på økonomien for å se etter økonomisk handlingsrom til endring. En delt ledermodell er integrert i styrets forslag til budsjett for Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar en ny, delt ledermodell i forbundet. Daglig lederfunksjoner skilles ut fra forbundslederen og overføres til nåværende forbundssekretær. Styret utarbeider spesifiserte stillingsinstrukser og ny stillingstittel. B. Forslag til vedtektsendringer i Norske Dansekunstneres vedtekter 1) 5.3 Forbundsleder Bakgrunn: Forslaget er en konsekvens av utfallet i sak 6 A om ledermodell. Dersom ny ledermodell vedtas må ordlyden som beskriver at forbundsleder ivaretar den daglige ledelsen av sekretariatet fjernes. Dersom ny ledermodell ikke vedtas trekker styret dette forslaget. Dagens ordlyd: 5.3 Forbundsleder Forbundslederen ivaretar den daglige ledelsen av forbundet og sekretariatet og handler med ansvar overfor styret, storstyret og generalforsamlingen. Forbundsleder forplikter forbundet ved sin underskrift. I forbundsleders fravær tilfaller dette nestleder. Forbundsleder eller den han/hun bemyndiger, forbereder og innkaller til styremøter og medlemsmøter. Forslag ny ordlyd: 5.3 Forbundsleder Forbundslederen handler med ansvar overfor styret, storstyret og generalforsamlingen. Forbundsleder forplikter forbundet ved sin underskrift. I forbundsleders fravær tilfaller dette nestleder. Forbundsleder eller den han/hun bemyndiger, forbereder og innkaller til styremøter og medlemsmøter. 16

17 2) 5.1 Styrets oppgaver Bakgrunn: Forslaget relaterer seg til sak 6A om ny ledermodell. Styret foreslår at det tilføres et nytt punkt under 5.1 Styrets oppgaver, slik at den delegeringen av myndighet som styret vil måtte foreta i forbindelse med rollen til en daglig leder, blir forankret i vedtektene. Foreslått ny ordlyd er hentet fra den tilsvarende paragraf i Skuespillerforbundets vedtekter. Ordlyden forankrer samtidig delegering av myndighet til styrets arbeidsutvalg. Punktet foreslås plassert inn som punkt nr 10, hvilket medfører at nummereringen forskyves for de etterfølgende punkter. Forslag nytt punkt: 10) Delegere myndighet til arbeidsutvalg og/eller administrasjon når det er hensiktsmessig for effektiv drift av forbundet. 17

18 Pkt. 7. Forslag til Handlingsprogram 2013/2014 for Norske Dansekunstnere Styret i Norske Dansekunstnere vil være politisk pådriver for dansekunstnerne og kunstarten. Forbundet vil generelt arbeide for en helhetlig politikk for dans, gjennom oppfølging av den nasjonale strategien for utvikling av profesjonell dansekunst og ved å bidra til Kulturløftet III. Forbundet vil føre dialog med Storting, Kulturdepartement, Norsk Kulturråd og andre aktører. Større saker og saker av prinsipiell karakter vil finnes på handlingsprogrammet over flere år. Styret må til enhver tid prioritere saker innenfor handlingsprogrammets rammer. 1. Finansieringsordninger og rammevilkår Styret har jevnlig kontakt med Kulturdepartementet, bl.a. gjennom årlig budsjettmøte der vi gjennomgår aktuelle behov og prioriteringer for finansiering av dansekunst foran kommende statsbudsjett. Hensikten er å påvirke til bedre finansiering, arbeidsmuligheter og inntekt for dansekunstnere. Styret vil arbeide for: Økt offentlig finansiering til dans. Flere og mer langsiktige ordninger, særlig for produserende kompanier og koreografer. Flere visninger av forestillinger, bl.a. gjennom støtte til arrangører og nettverksbygging. Å påvirke til at saksbehandlingsrutinene i Kulturrådet er funksjonelle for kunstnerne. Fortsatt styrking av profesjonell dansekunst på landsbasis. Bedre tilgang på egnede og rimelige prøvelokaler for dans. Å ivareta dansekunstneres stipendandeler i Statens Kunstnerstipender. Å styrke de private danse- og ballettskolene politisk og økonomisk, bl.a. i møtet med utbredelsen av kulturskolene. At prøveprosjektet Danser- og Skuespilleralliansen vellykkes i størst mulig grad. Å arrangere Åpen Prøvedans. 2. Informasjon og organisasjon Styret mener det er viktig å jobbe for økt antall medlemmer slik at flest mulig dansekunstnere får best mulig informasjon og rådgivning om arbeidslivet. Flere medlemmer gir forbundet økt gjennomslagskraft, og større arbeidskapasitet. Medlemmene har muligheter til å delta i politikkutformingen. Forbundet ønsker å være en arena for kollegialt samhold og tilhørighet. Styret vil fortsette arbeidet for å profesjonalisere forbundet i alle ledd. Det skal legges vekt på god informasjonsflyt. Derfor vil styret: Fokusere på rekruttering for å øke antall medlemmer. Holde informasjonsmøter om NoDa på utdanningsinstitusjonene. Holde medlemsmøter og samråd med medlemmer om aktuelle temaer. Knytte til seg medlemmer med ulik kompetanse og ressurser for å styrke forbundets arbeid. Herunder fortsette med faggrupper blant forbundets medlemmer innen spesifikke fagområder. Videreutvikle forbundets nettside og deltakelse i sosiale medier. Øke kunnskapen om medlemssammensetningen i forbundet. Vurdere anskaffelse av nytt webbasert medlemsregister. Utarbeide Dansekunstnerkatalogen som et tilbud til medlemmene. Arbeide for sammenflytting av NoDa med andre dansevirksomheter i hovedstaden. Etablere en ny ledermodell i forbundet gjennom opprettelse av en administrativ leder. 3. Forhandlinger NoDa fører årlige lønns- og tarifforhandlinger på flere områder, som regionale og nasjonale teatre, Carte Blanche, NRK, PRODA, KHiO, m.fl. NoDas forhandlinger med disse arbeidsgiverne er viktige, også fordi utkommet blir retningsgivende for det prosjektbaserte dansefeltet. Derfor vil styret: Videreføre arbeidet på områder vi har tariffavtaler. Følge opp og reforhandle den nye rammeavtalen for Den Kulturelle Skolesekken. Vurdere om Norske Dansekunstnere kan kreve forhandlinger på nye arbeidsområder, og eksempelvis ta initiativ overfor private teaterprodusenter. 18

19 Styrke dansepedagogers situasjon i kulturskoler, grunnskoler, videregående skoler og folkehøgskoler gjennom samarbeidsavtalen med Musikernes Fellesorganisasjon. Vi vil rette et særlig fokus på pedagoger i videregående skole. 4. Arbeidsliv Forbundet ønsker å profesjonalisere vilkårene for arbeid i dansekunstfeltet. Forbundets informasjon og rådgivning knyttet til arbeidslivet er en viktig del av dette arbeidet. Arbeidsområdene for dansekunstnere er i stor grad prosjektbasert, og det meste av arbeidet skjer også utenfor tariffområdene. Siden kunstnere i liten grad har tilgang til faste ansettelser bør Folketrygdens regelverk for opparbeiding av sosiale rettigheter som sykepenger, dagpenger, foreldrepenger og pensjon endres på måter som bedre ivaretar kunstnere. Derfor vil styret: Bidra med informasjon og rådgivning knyttet til arbeidslivet på våre arbeidsfelt. Arbeide for økt kunnskap og fokus på lovverk og etiske spilleregler i arbeidslivet. Arbeide for at danseprosjekter skal inkludere et adekvat lønnsnivå for medvirkende kunstnere. Fortsette arbeidet med å lage retningslinjer og standardkontrakter som medlemmer kan bruke på arbeidsområder der Norske Dansekunstnere ikke har tariffavtaler. Påvirke til mer ordnede forhold og økt bruk av faste ansettelser ved private danse- og ballettskoler, bl.a. ved bruk av forbundets nye årsverksmodell. Arbeide for avklaring og forbedring av sosiale rettigheter for våre medlemmer. Arbeide for at dansekunstnere skal sikres sosiale rettigheter gjennom ansettelse i Danser- og Skuespilleralliansen. 5. Opphavsrettigheter Koreografer og dansere har rettigheter som opphavsmenn og utøvende kunstnere. Norske Dansekunstnere er medlem av rettighetshaverorganisasjonen Norwaco, og forbundet forvalter kollektive vederlag og privatkopieringsvederlag for dansekunstneres opphavsretter. Styret vil: Arbeide for å bevisstgjøre medlemmer om rettigheter dansere, koreografer og pedagoger har. Fordele og utbetale vederlag for privatkopiering til koreografer og dansere som er vist på TV. Arbeide i Norwaco for å ivareta og styrke rettighetsbildet og vederlagsinntektene til dansekunstnere. Påvirke utviklingen av opphavsrettslovgivningen i Norge gjennom høringer og annet. Arbeide i større sammenhenger som FIA, WIPO, osv. for å trygge dansekunstneres rettigheter i traktater, direktiver, m.m. 6. Utdanning og etterutdanning Forbundet støtter arbeidet for en helhetlig offentlig politikk for danseutdanningen i Norge, fra grunnskole- til høgskolenivå. Det er viktig å synliggjøre at private danse- og ballettskoler gir et stort tilbud som er en del av grunnutdanningen for de aller fleste dansekunstnere. Etter- og videreutdanningstilbudet for dansere, koreografer og pedagoger kan utvikles betydelig, i dag tar dansekunstnere selv i stor grad ansvaret for egenutvikling i yrkene gjennom deltagelse på kurs, workshops og seminarer i inn- og utland. Styret vil: Arrangere korte kurs som kan styrke medlemmenes kompetanse på ulike felt utover den dansetekniske, gjennom kursgruppen, og også i samarbeid med Norsk Skuespillersenter. Arrangere kompetansehevende tiltak for musikkteaterartister, for midler fra JCS-forliket. Arbeide for en talentutviklingsordning for unge klassiske talenter. Kursgruppen vil arrangere konsepter av mer kunstnerisk og diskursiv karakter, som Spleisserien på Scenehuset og seminar- og kunstprosjektet Seminarium. 7. Samarbeid Forbundet vil arbeide for økt samarbeid med de forskjellige aktørene innen dansekunst og øvrig scenekunst. Norske Dansekunstnere vil delta i Kunstnernettverket og arbeide med saker av generell karakter som styrker kunstneres situasjon. 19

20 Pkt. 8. Regnskap 2012 for Norske Dansekunstnere og Vederlagsfondet NORSKE DANSEKUNSTNERE RESULTAT pr Total Adm.og Kurs Åpen Nettside Musikkteater Budsjett drift prøvedans seminar 2012 Driftsinntekter og tilskudd Kontingenter Administrasjon og kons.tj KD Stipendkomiteen KD Internasjonalt arbeid Støtte Norsk Kulturråd Tilskudd NRK Diverse inntekter Annonser Samarbeidsavtale MFO Andel OU-fondet Tilskudd fra vederlagsfondet Overført fra vederlagsfondet Overført til øremerkede midler Overført fra øremerkede midler Sum inntekter Lønnskostnader Lønn og ferielønn Honorar selvstendige Arbeidsgiveravgift Arbg.avg.feriepenger Sosiale kostnader Kompetanseheving Tjenestepensjon Sum lønnskostnader Driftskostnader Avskrivninger Frakt og transport Leie lokaler Regnskap Honorar jurist Kontorrekv., leie kopimaskin Div.anskaffelser drift Reparasjoner og vedlikehold Fagtidsskrifter På Spissen Telefon Porto Reisekostnader Reisekostnader int.arbeid Møter, konferanser Styrearbeid og komiteer Kontingenter Forsikring Scenekort Gaver og blomster Trykking av GF innkalling Tap på kontingenter Billetter/forestillinger ans Kunstnerpakken Bankgebyr Diverse uforutsette utgifter Sum driftskostnader Sum kostnader Purregebyr Renteinntekter/purregebyr Resultat Disponering årsresultat: Overført øremerkede midler Overført egenkapital Sum disponeringer

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013 og 27.05.2014) 1 Formål m.v. 1.1 Formål Norske Scenografer er en

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING lørdag 5. april 2014 for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger og Sted: Welhavens gt. 1. Oslo Tid: Registrering fra kl. 11:30. Møtets start

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

Kulturdepartementet e-post: postmottak@kud.dep.no. Oslo, 21. juni 2013. Innspill til Kulturløftet 3 fra Norske Dansekunstnere

Kulturdepartementet e-post: postmottak@kud.dep.no. Oslo, 21. juni 2013. Innspill til Kulturløftet 3 fra Norske Dansekunstnere Kulturdepartementet e-post: postmottak@kud.dep.no Oslo, 21. juni 2013 Innspill til Kulturløftet 3 fra Norske Dansekunstnere Norske Dansekunstnere, forbundet for dansere, koreografer og pedagoger, (NoDa)

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

(Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013, 27.05.2014 og 03.06.

(Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013, 27.05.2014 og 03.06. Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013, 27.05.2014 og 03.06.2015) 1 Formål mv. 1.1 Formål Norske Scenografer

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere Innkalling til Generalforsamling for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger lørdag 11. april 2015 Registrering fra kl. 11:30, møtet starter kl.12:00 Sted: Welhavens gt. 1.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Gramo har ikke økonomisk overskudd til formål, da innkrevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som beskrevet i 10.

Gramo har ikke økonomisk overskudd til formål, da innkrevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som beskrevet i 10. VEDTEKTER FOR GRAMO 1 Foreningen Foreningens navn er Gramo. Foreningen er etablert 7. juni 1989 i Oslo av følgende rettighetshaverorganisasjoner: * FONO * IFPI Norge * Norsk Musikerforbund * Norsk Tonekunstnersamfund

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge.

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015

Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015 Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015 1 Foreningens navn og tilknytning Foreningens navn er Skatteetatens Juristforening, forkortet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

Stavanger Symfonikor Vedtekter

Stavanger Symfonikor Vedtekter Stavanger Symfonikor Vedtekter Del I 1. Tilknytningen mellom orkester og kor 2. Korets formål 3. Korets dirigent og repetitør 4. Repertoar 5. Oppdrag utenom SSO 6. Noter og prøvelokale 7. Representasjoner

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Dansemiljøet i regionen i dag

Dansemiljøet i regionen i dag Dansemiljøet i regionen i dag Interessen for dans er i stadig vekst. Kulturskoler, private danseskoler som Steps dansestudio og åpne tilholdssted for streetdancere som L54 i Sandnes og Metropolis i Stavanger

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte Nord-Trøndelag Norsk Kulturskoleråd Nord-Trøndelag v/ann Evy Duun Fylkets hus Steinkjer Dato Saksbehandler +47 990 46 710 www.kulturskoleradet.no annevy.duun@ks.no 24.02.17 Ann Evy Duun VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. OPPRETTELSE AV MIDTNORSK FILMSENTER AS Arkivsaksnr.: 04/27650

Saksframlegg. Trondheim kommune. OPPRETTELSE AV MIDTNORSK FILMSENTER AS Arkivsaksnr.: 04/27650 Saksframlegg OPPRETTELSE AV MIDTNORSK FILMSENTER AS Arkivsaksnr.: 04/27650 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tiltrer rådmannens forslag om å gå inn i Midtnorsk Filmsenter AS med en aksjekapital på kr

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010) 1 Formål 1.1 Organisasjonens navn er Artistorganisasjonen GramArt. 1.2 GramArt har til oppgave å arbeide for,

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp oktober 2017 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik med virkning fra 4. mai 2017: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 Innhold Forord 1 Beskrivelse av regionen 2 Prioritering av aktiviteter 2017 3 Forord NFF Region Sør-Østs handlingsplan 2017 med økonomiske rammer for

Detaljer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med landsmøtet 2016. 1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

VEDTEKTER FOR Adopsjonsforum

VEDTEKTER FOR Adopsjonsforum VEDTEKTER FOR Adopsjonsforum Vedtatt 01.06.1970, med endringer vedtatt 18.10.1971, 6.10.1975, 25.10.1976, 31.3.1979, 26.3.1982, 9.4.1983, 7.4.1984, 9.4.1988, 13.4.1991, 17.4.1993, 16.4.1994, 20.4.1996,

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland Vedtekter Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Oppland forkortet NSFLSL Oppland 2 Medlemskap og medlemsrettigheter

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Tid: Torsdag 6. Mars 2014 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Informasjon: - Styret har satt datoen for årsmøtet i BKFH til Torsdag 6. Mars

Detaljer

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser.

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser. 1 Navn og tilslutning STAFO, stiftet 17. november 1923, er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon. Forbundet er en sammenslutning av medlemsorganisasjoner og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp desember 2014 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA Gjeldende vedtekter vedtatt på NFOIs årsmøte på Frambu 15. juni 1985. Sist endret 1. mai 2014 Foreslåtte endringer er merket

Detaljer

Vedtekter for Akademikerne

Vedtekter for Akademikerne Vedtekter for Akademikerne 1 Navn og formål Sammenslutningens navn er Akademikerne. Akademikerne er en sammenslutning av foreninger for yrkesutøvere med akademisk utdanning. Fellesgrunnlaget for Akademikerne

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

Vedtekter. Sist endret 5. juni SAMFO Vedtekter

Vedtekter. Sist endret 5. juni SAMFO Vedtekter Vedtekter Sist endret 5. juni 2013 SAMFO Vedtekter 1 Innhold Vedtekter SAMFO Bryggetorget 7 0250 Oslo 1. Navn 4 2. Formål 4 3. Oppgaver 4 4. Medlemmer 5 5. Kontingent 5 6. Opplysnings- og oppgaveplikt

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe Vedtekter for nymusikks komponistgruppe (oppdatert ved årsmøtet 23.02.2017, godkjent av landsmøtet i nymusikk 28.04.2016) 1. Formål nymusikks komponistgruppe (heretter forkortet NMK) er en organisasjon

Detaljer

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) 1 NAVN OG STATUS Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

! Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF

! Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF VEDTEKTER REVISJONSHISTORIKK Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF 1.06.12 Nye vedtekter basert på vedtekter i andre klynger 21.06.12 26.06.13 Frist for avvikling av generalforsamling flyttet fra utgangen

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

VEDTEKTER FOR ICF NORGE

VEDTEKTER FOR ICF NORGE VEDTEKTER FOR ICF NORGE 1. ORGANISASJONENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Organisasjonens navn er ICF Norge. Organisasjonen er registrert som en ikkekommersiell ideell organisasjon, og har organisasjonsnummer 992

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER

NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER Innholdsfortegnelse 1 Navn 2 2 Medlemskap og medlemsrettigheter 2 3 Formål 2 4 Årsmøtet 2 5 Lokalstyret 4 6 Nominasjonskomiteen 5 7 Kontingent 5 8 Innmelding og utmelding

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer