Velkommen til GENERALFORSAMLING i. NORSKE DANSEKUNSTNERE Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger. og PRODA profesjonell dansetrening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til GENERALFORSAMLING i. NORSKE DANSEKUNSTNERE Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger. og PRODA profesjonell dansetrening"

Transkript

1 Velkommen til GENERALFORSAMLING i NORSKE DANSEKUNSTNERE Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger og PRODA profesjonell dansetrening lørdag 20. april 2013 kl. 12:00 Dørene åpner kl. 11:30 for registrering. Sted: Welhavens gate 1, 1. etasje (under forbundskontoret). Generalforsamlingen er en viktig arena for alle medlemmer. Her fatter vi vedtak om forbundets arbeid fremover. På generalforsamlingen får du innblikk i de viktigste sakene for utviklingen av dans i Norge, forbundets handlingsprogram vedtas, og det velges nye personer i tillitsverv. Er du ny i bransjen er generalforsamlingen en flott arena for å bli kjent med kollegaer og orientere deg om dansefeltet. Stemmerett: Alle medlemmer, med unntak av elevmedlemmer, har møte- og talerett. Ordinære medlemmer, studenter i 3. studieår og FA-medlemmer har stemmerett. Passive medlemmer, prøvemedlemmer og studenter har ikke stemmerett. For å ha stemmerett må du ha betalt kontingent for 1. halvår 2013! Fullmakt: Dersom du ikke har anledning til å møte personlig, oppfordrer vi deg til å gi fullmakt til et annet medlem med stemmerett. Avtal med vedkommende og send med fullmakt, eller send e-post med navn på den som representerer deg til Stemmeberettige medlemmer kan møte med inntil 4 fullmakter. Valgt representant fra de 3 nordligste fylkene kan møte med inntil 12 fullmakter. Vi håper du vil benytte deg av din stemmerett. Vi gleder oss til å dele ut årets NoDa-stipendier på generalforsamlingen! Etter møtet er du velkommen till fingermat og vin. Vi gleder oss til en av årets faste, store kollegiale møteplasser for dansefeltet og ønsker alle medlemmer velkommen! Oslo, 15. mars 2013 Styret i Norske Dansekunstnere 1

2 GENERALFORSAMLING 2013 DAGSORDEN Pkt. Sak Side 0. Møtet åpnes 2 1. Valg av referent og to til å undertegne protokollen 2 2. Valg av ordstyrer 2 3. Valg av tellekorps 2 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2 5. Norske Dansekunstneres årsberetning Saker av prinsipiell og/eller økonomisk karakter 16 A) Ny ledermodell 16 B) Vedtektsendringer Endringer i 5.3 Forbundsleder Endringer i 5.1 Styrets oppgaver Handlingsprogram Regnskap 2012 for Norske Dansekunstnere og Vederlagsfondet 20 A) Resultatregnskap for B) Balanse pr C) Noter til regnskapet 22 D) Årsberetning 2012 for Norske Dansekunstneres Vederlagsfond E) Resultatregnskap 2012 med balanse og noter for Vederlagsfondet F) Revisorenes beretning for Norske Dansekunstneres budsjett for Generalforsamling for Stiftelsen PRODA profesjonell dansetrening 30 A) Årsrapport B) Årsregnskap for C) Revisjonsberetning for D) Budsjett for E) Valg Utdeling av Norske Dansekunstneres stipend Norske Dansekunstneres danser-, koreograf-, pedagog-, og filmstipend 12. Valg Norske Dansekunstnere 45 A) Styre med vararepresentanter 45 B) Stipendkomité 45 C) Revisorer 46 D) Storstyre 46 E) Redaksjonskomité F) Årsmøterepresentanter i Danseinformasjonen 47 G) Valgkomité Møtet avsluttes ca. kl. 16:

3 Pkt. 5. Norske Dansekunstneres årsberetning Årsberetning for Norske Dansekunstnere, virkeåret 2012 / 2013 Årsberetningen omfatter arbeidet fra forrige årsberetning ble avsluttet ved utgangen av mars 2012 og frem til midten av mars Årsberetningens struktur følger handlingsprogrammet. Bakerst følger en oversikt over forbundets tillitsvalgte, representanter og ansatte, samt en kort beskrivelse av økonomien. 1. FINANSIERINGSORDNINGER OG ARBEIDSVILKÅR Forbundet har hatt møter og annen kontakt med politisk ledelse i Kulturdepartementet for å påvirke arbeidet med statsbudsjettet 2013, samt andre enkeltsaker som bl.a. allianse-etablering og strategien. Økte midler i offentlige finansieringsordninger I de senere år har forbundet hatt tydelige politiske gjennomslag for økt finansiering til dans. Statsbudsjettet for 2013 viste på ny at dansen styrkes, og at forbundets prioriteringer lyttes til. Nye 3 mill kr til basisfinansiering, 1 mill kr mer til pilotprosjekter regionalt (30% økning), og 1 mill kr mer til arrangørstøtteordningen som ble kom i 2012 (50% økning). Utenfor Kulturrådet ble Nasjonalballetten, Carte Blanche og Dansens Hus prioritert med friske millioner, samt at Skuespiller- og Danseralliansen fikk økte midler til helårsdrift. Regjeringen viderefører altså en tydelig, men moderat, satsning på dans. Tallene på styrkingene til danseformål er likevel ikke høye etter NoDas mening, selv om den prosentvise veksten blir stor når man starter med lite. Forbundet var på høring i Stortingets kulturkomité i forbindelse med Statsbudsjettet og understreket at politikerne må fortsette å ta ansvar for oppbyggingen av dans i Norge, og at dette er et kulturpolitisk ansvar som ikke kan overlates til Kulturrådet. Det prosjektbaserte teaterfeltet fikk dessverre ikke noen nevneverdig økning, hvilket førte til at mange vendte seg mot dansens økte midler og ønsket del i disse. Forbundet prøvde å omforenes noe med aktørene DTS, NTO og NSF før stortingshøringen, uten særlig hell, og har senere deltatt i den tildels intense debatten om føringer og satsning på dans. I januar ble mange av partene innkalt til et oppvaskmøte hos ministeren, som i møtet stadfestet regjeringens satsning på dans. I skrivende stund er det ikke offentliggjort hvilke(t) dansekompani som får innvilget basisfinansiering fra Langsiktighet for flere virksomheter At dansebransjen trenger mer langsiktighet og kontinuitet i finansieringen har vært nøkkelord i forbundets argumentasjon overfor departementet i senere tid. At finansieringen lenge har vært prosjektinnrettet gjør at bransjen domineres av virksomheter uten fast forankring i tid og sted. Derfor har vi argumentert for mer flerårig støtte til produksjon av dans. Derfor har vi også argumentert for at arrangørstøtteordningen må kunne tildele flerårig støtte, slik at arrangører som for eksempel en festival kan drive slik tidshorisonter for programmering krever. Og vi har argumentert for at dersom folk skal investere og risikere på oppbygging av virksomheter utenfor de største byene, så må støtten fra ordningen for regionale dansemiljøer være langsiktig. At departementet kom med 3 mill til basisfinansiering for dans må tolkes som et svar på vår argumentasjon, selv om ikke vi ba konkret om en øremerking i basis. Forbundet mener politikerne har en selvsagt adgang til å skape mer langsiktige rammevilkår for dansekompanier i Norge, og at det er noe de bør gjøre i lys av at kunstarten i dag har så lite av det. Flere hensyn, herunder motstanden mot øremerking, har påvirket styret til fremover å ville fokusere mer på økninger til dans utenfor Kulturrådets område. Kulturrådet, DTS og forbundet har hatt møte for å lufte tanker om framtiden for basiskompaniene. Adekvat lønnsnivå for alle medvirkende Kulturrådet kunngjorde på spørsmål fra forbundsleder under Danseinformasjonens danseterapi at de anerkjenner at prosjektsøknader budsjetterer med NoDas veiledende tarifflønner, og inneholder behørige kostnader til produsent og administrasjon. Forbundet ser det som en del av profesjonaliseringen av feltet at prosjekter benytter produsenter og har rimelige arbeidsvilkår for alle involverte. Derfor støtter også forbundet en tildelingspolitikk som etterstreber å gi det prosjekter har søkt om, snarere enn å bruke ostehøvelen for å kunne gi til flere. 3

4 Økte muligheter for flere visninger av forestillinger Å få realisert flere visninger av hver produksjon har vært et prioritert mål for forbundet i de senere år. Departementet har lyttet til dette og vist gjennom Statsbudsjettet både for 2012 og 2013 at de ønsker å bedre infrastruktur og finansiering av visninger. Arrangørstøtteordningen kom i 2012 og ble økt til 3 mill kr i Gjestespillstøtten ble styrket med 1 million kroner i Ordningen for regionale dansemiljøer ble styrket med 1 mill kr både i 2012 og 2013, noe som forbedrer både infrastruktur og økonomi til å realisere visninger. Foran statsbudsjettet for 2013 fokuserte forbundet på behovet for å stimulere oppbygging av turnenettverk for dans, og i budsjettet ble Dansens Hus tilført 1 mill kr for å initiere slik(e) nettverk. Statsbudsjettet gir også Carte Blanche 1,4 mill nye kroner å turnere for. Samlet kan forbundet notere seg for store fremskritt for målet om økte muligheter for visning. UD har i 2012 evaluert og innhentet innspill til sin utenrikskulturelle strategi. Forbundsleder holdt en innledning om temaet på APs Kulturforum, og deltok på et høringsmøte for scenekunstfeltet som UD inviterte til i høst. Forbundet bidro med flere innspill, hovedbudskapet var å styrke reisestøtteordningen. Profesjonell dansekunst på landsbasis Forbundet er en aktiv pådriver for den positive utviklingen av profesjonelle dansemiljøer som skjer utenfor hovedstaden. I kommunikasjonen med myndighetene har dette vært en av de høyeste prioritetene. Temaet er vektlagt i forbundets ulike innspill til strategien, og den endelige strategien innehar et tydelig fokus på utviklingen regionalt, som har fått et eget kapittel. Strategiens navn Dans i hele landet understreker dette politiske fokuset. Forbundet har etterlyst en beskrivelse av fylker og kommuners ansvar/oppgaver i forbindelse med en strategi for dans i hele landet. Pilotprosjektmidlene under Norsk Kulturråd har en avgjørende betydning for den regionale utviklingen. Ordningen kom i 2010 og skulle evalueres og vurderes etter tre år. Forbundet har argumentert sterkt for ordningens eksistens overfor Kulturrådet og departementet. Med stor glede kan vi konstatere at departementet ønsker en videreføring av ordningen på varig basis, og at de dessuten i statsbudsjettet for 2013 øker finansieringen med 1 mill kr, slik at ordningen fra 2013 er på 4,1 mill kr. Mottakerne i 2012 var RAS, DansiT, Dans i Nord-Trøndelag, Dansearena Nord, Bærum kulturhus, Grenland dansekompani og Scenerommet (Buskerud). Tildelingene for 2013 er ikke klare i skrivende stund. Forbundet har forøvrig støttet RAS sin søknad om overføring til post 74 under Kulturrådet. Den nye arrangørstøtteordningen representerer også et insentiv til fremvekst/styrking av arrangørmiljøer over hele landet. Prøvelokaler Forbundet har aktivt støttet initiativet fra Kirre Arneberg om å skape et produksjonslokale og et kompetansefellesskap for produsenter i de forlatte lokalene til Nasjonalballetten i Nydalen i Oslo. Forbundet har hatt møter med kulturbyråden og kulturkomiteen i Oslo Kommune og gjort henvendelser til departementet. Det lyktes å få prosjektet inn i kommunebudsjettet for 2013, og sent i 2012 stilte også departementet opp med finansiering. Prosjektet har tidligere mottatt tilsagn om støtte fra Kulturrådet. Imidlertid kom finansieringen på plass for sent, og lokalet var blitt leid ut til annen leietaker. Arneberg har nå inngått samarbeid med NoDa/PRODA/CODA som planlegger en samlokalisering av dansevirksomheter, og arbeider nå for å realisere et produksjonslokale som del av dette større fellesprosjektet. Dansestudioet på Frysja i Oslo er mye brukt av en rekke koreografer, og har vært i bruk som dansestudio siden Høvik ballett begynte der for 36 år siden. Kommunen sa i høst opp kontrakten med Jane Hveding som står som leietaker av lokalet. NoDa og Hveding skrev en omfattende klagesak til kommunen. Forbundet har vært i gjentatt muntlig og skriftlig kontakt med saksbehandler i Kulturetaten, med andre kunstnergrupper i kommunens Tildelingsutvalg, og med kommunens kulturbyråd og kulturkomité. Danseinformasjonen samt flere koregrafer har også vært i kontakt med kommunen. Kommunen har enda ikke svart på om de opprettholder oppsigelsen, men gav i februar muntlig beskjed til Hveding om at hun ikke lengre skulle forholde seg til utkastelsesdatoen som var satt til den 7.mars. Etablering og igangsettelse av en Skuespiller- og Danserallianse I juni 2012 kunne vi endelig stifte Skuespiller- og Danseralliansen AS, da vi etter årevis med arbeide fra forbundene endelig fikk klarsignal og midler fra Kulturdepartementet. En milepæl var nådd. Riktignok ble ikke forbundenes ønske om to separate allianser og ambisjoner om antall kunsterne innfridd, KUD ville ha én felles allianse og et prøveprosjekt i begrenset omfang. Forbundene gikk mange runder med departementet for å presse opp økonomien for å kunne ansette størst mulig antall kunstnere, men resultatet var skuffende nok et årstilskuddsnivå på 6 mill kr som bare ga rom til kunstnere. Vi fortsetter å jobbe for å øke antallet kunstnere. Skuespiller- og danseralliansen er etablert som et AS, der eierne er NoDa, NSF og NTO. Styresammensetningen er to fra hvert fagforbund og en fra 4

5 arbeidsgiverforeningen. Tone Øvrebø Johannessen ble ansatt som daglig leder fra august 2012, og noen måneder senere ble ytterligere en person ansatt i administrasjonen. Søknadsrunde for kunstnere ble gjennomført i høst. Informasjon ut til søkermiljøene, oppbyggingen av databasesystemer og øvrige administrasjonsrutiner, og ikke minst selve søknadsbehandlingen, har vært et omfattende og intenst arbeide høsten I begynnelsen av desember ble kunstnerne ansatt, og 13. desember var det offisiell åpning med besøk av statssekretær og embetsverk i Kulturdepartementet. Navnene på de ansatte og annen info finnes nå på Styret følger alliansen tett nå i dens første normale driftsår, som vil gi mange nyttige erfaringer og svar på de rammer og regler som er lagt på forhånd, bl.a. omkring permisjonsregler, permisjonsgrad og økonomi. Stipendordninger Nye stipendordninger til erstatning for GI 2012 var det siste året der det ble utdelt nye Garantiinntekter. Kunstnernettverket har arbeidet med alternativer til erstatning for GI, for ikke kun å bli sittende tilbake med arbeidsstipender. Gjennom dialog med KUD har vi fått gehør for kunstnernes innspill, som innebærer to typer av langvarige arbeidsstipend (ca 10 år, mulighet til forlenging), hvorav det ene er forbeholdt seniorkunstnere. Stipendene skal være på beløpsnivå likt dagens GI, men skal ikke avkortes pga. egne inntekter slik GI en ble. KUD hadde adoptert disse modellene i sin stortingsmelding om visuell kunst som kom våren KUD rakk ikke å utarbeide forskriftene i tide til stipendtildelingsrunden for De frigjorte GI-hjemlene for 2013 vil slås sammen med de som frigjøres for 2014 og utdeles som langvarige stipend i neste års runde. I mellomtiden deles det ut 20 ekstra ettårige arbeidsstipend for Diversestipend for nyutdannede For første gang deles det i 2013 ut Diversestipend for nyutdannede, som erstatter Stipendet for gjennomført kunstutdanning, tidl. kunstfagstipendet. Forbundet har levert et sterkt kritisk høringsvar der vi problematiserte de nye prinsippene som skal legges til grunn. Departementet innfører en søknadsbasert modell istedetfor dagens rettighetsbaserte, men for helt nyutdannede dansekunstnere er det vanskelig å finne et forsvarlig vurderingsgrunnlag for å skille mellom søkerne. Departementet vil knytte stipendet til de som etablerer seg i yrket, men for en utøvende kunstner er det for tidlig å vurdere dét kun få måneder etter skoleslutt. Nye kunstnergrupper har blitt inntatt i stipendordningen, som dermed har fått en mye videre målgruppe. Det er neppe trolig at dansekunstnere vil beholde en like stor andel av midlene som de hadde under Stipend for gjennomført kunstutdanning (som var på 23%), tross departementets fagre løfter om det motsatte. Første tildelingsrunde nå i 2013 var kun i liten skala fordi studentene ved skolene som kvalifiserte til Stipend for gjennomført kunstutdanning fortsatt var omfattet av gammel ordning. Forbundet samarbeidet med Norske Kunsthåndverkere og Forbundet Frie Fotografer om felles høringsvar vedrørende kvotefordelingen av det nye diversestipendet for nyutdannede for inneværende år. Nasjonal strategi for profesjonell dansekunst Norges første nasjonale strategi for utvikling av profesjonell dansekunst, som Kulturdepartementet har jobbet med i to år, ble publisert 14.februar 2013: Dans i hele landet. Status, utfordringer og strategier for utvikling av norsk dansekunst. Dette er begynnelsen på en helhetlig politikk for dans i Norge, og dét er noe vi har savnet. I selve formålsparagrafen til forbundet står det at vi skal arbeide for en helhetlig offentlig politikk for dansekunst. Derfor har NoDa påvirket departementet til at Norge skal få en slik strategi, i likhet med våre naboland. Nå kan vi gratulere hverandre! Det er en milepæl at Norge for første gang har en nasjonal strategi for dans. Forbundet har levert flere innspill underveis i prosessen, og i september leverte vi et omfattende høringsvar på utkastet til strategi som kom rett før sommeren. Forbundet hadde kontakt med mange andre virksomheter under utarbeidelsen av høringssvaret, og støttet også andres uttalelser. I august deltok forbundet på et stort høringsmøte i regi av Kulturdepartementet. Forbundsleder har kommentert strategien flere ganger på scenekunst.no og i andre sammenhenger. Vi gjenfinner mye av forbundets innspill i den endelige strategien. Åpen prøvedans Forbundet arrangerte Åpen Prøvedans for fjerde gang på Dansens Hus september Samarbeidspartnere er PRODA og Dansens Hus, og prosjektet mottar i tillegg støtte fra Kulturrådet. Omtrent 90 dansere og 20 koreografer deltok, og blant dem var det tilreisende fra hele landet. Ingvild Refsum var prosjektkoordinator, og Kirre Arneberg var engasjert som prosjektleder. Forbundet har skrevet og levert søknad til Kulturrådet om midler til Åpen Prøvedans

6 Tilskudd fra Oslo Kommune, - kutt av PRODA Forbundet har lobbet imot foreslåtte nedskjæringer til dansevirksomheter som får driftstilskudd fra Oslo Kommune, og da især arbeidet for å redde bevilgningen til PRODA som ble foreslått nullet ut (fra i 2012). Forbundet hadde møter med byråden, Kulturkomiteen, skrev avisinnlegg og deltok på debattmøter. Dessverre lyktes det ikke å snu H/Frp/V-flertallet i Oslo. Oslo Kommune bidrar med totalt 1,8 mill kr i driftstilskudd til dansevirksomheter i 2013, som er ned fra 1,9 mill i 2012 og 2,6 mill i Kulturutredningen 2014 Regjeringen nedsatte i 2012 et utvalg som skulle gjennomgå kulturpolitikken etter 2005, vurdere effektene av denne, og peke framover. Utvalget ble ledet av Anne Enger og overleverte sin NOU til Kulturministeren 4.mars Forbundet leverte innspill til utvalgets arbeid, og vil også utarbeide en høringsvar på den fremlagte NOU en. 2. INFORMASJON OG ORGANISASJON NoDa fikk en ny fagkonsulent, Ingvild Refsum, som startet i 50 % stilling den 6. august Hun tok over for Live Rosenvinge Jackson som begynte i ny jobb hos CODA. Med Ingvild har vi konsentrert informasjonsarbeidet om å bli bedre på nett, Facebook og medlemsbrev. Rekruttering Medlemsveksten forbundet har opplevd de senere år stagnerte i 2012, og i skrivende stund har medlemstallet sunket med 16 medlemmer siden årsskiftet. Det er påbegynt et arbeide om vervestrategier og vervenotat for forbundet. Informasjonsmøter om forbundet har vært holdt for studentene ved Norges Dansehøyskole og SpinOff høsten 2012, og ved KHiO i januar Forbundet har informert muntlig om forbundet ved arrangementer som Åpen Prøvedans, Musikkteaterseminaret, m.m. Det er begrenser seg dessverre hva vi har kapasitet til å gjøre av slik tilstedeværelse utover Oslo-området. Det er nå godkjent at musikkteaterutdanningen ved Bårdarakademiet og Musikkteaterskolen også kvalifiserer til studentmedlemskap. Musikkteaterskolen har i 2012 blitt godkjent BA-studium og uteksaminerte studenter vil kvalifisere til ordinært medlemskap. Musikkteatermiljøet anses å representere et potensiale for medlemsrekruttering. Forbundet har hatt høy mediesynlighet som er blitt lagt merke til i dette miljøet, først vedr. Stjernekamp i høst og så vedr. My Fair Lady i vinter. Medlemsfordeler Den landsomfattende rabattavtalen med Elixia er reforhandlet, og en ny samarbeidsavtale med treningsstudioet Krønsj i Oslo er etablert. En samarbeidsavtale med Kroppsverket i Oslo gir gunstige rabatter på samtlige behandlinger innen kiropraktikk, akupunktur og massasjeterapi for NoDamedlemmer. I tillegg har vi inngått medlemsrabatter på enkeltarrangementer og kurs av kortere varighet. NoDa fortsetter sitt abonnement på Otto Risanger sine e-bøker; Kunstnerpakken. Medlemsmøter Det ble holdt et åpent medlemsmøte under Oktoberdans i Bergen på Hotell Augustin der det ble diskutert aktuelle saker, bla. statsbudsjettet, DKS-avtalen og Carte Blanche-konflikten. Videre arrangerte forbundet et åpent medlemsmøte for alle utøvere i musikkteaterfeltet i mars Samråd med medlemmer har skjedd i flere saker, bl.a. senest i forhandlingene med KHIO om koreografavtalen. Medlemmer som ressurs - faggrupper Enkeltmedlemmers kompetanse er en svært kjærkommen ressurs for forbundet. Vi har tilknyttet oss enkeltmedlemmers kompetanse vedr bl.a. arbeidsvilkår i det private arbeidsmarkedet, TV og privatteater, i videregående skole, og i DKS. Forbundet har en kursgruppe, se omtale under kapittel 5. Forbundet har tilknyttet seg ressurspersoner i to faggrupper; skoleforum og vgs-pedagoger, i tillegg har forbundet en faggruppe for hiphop-feltet som p.t. er litt i dvale etter at kontaktpersonen i NoDa sluttet. Faggruppen NoDas skoleforum NoDa jobber langsiktig for å styrke de private danse- og ballettskolene og for 4. år på rad har vi arrangert forum for pedagogene som driver skolene i tett samarbeid med faggruppen, som består av Marianne Schwarz, Elin Rusti, Liv Basberg, Louise Bothner By og Kirsti Skullerud. 6

7 Forumet den 8. februar samlet eiere fra 16 skoler. Det var gledelig å se at forståelsen og bruken av årsverkberegningene er blitt bedre forankret. Det ble også tydelig at skolene sliter med å nå nivået for NoDas minstesatser, og faggruppen skal komme med innspill til NoDa om dette. I sammenheng med utgiftene skolene har, ble det også diskutert hvordan NoDa kan bidra til at skolene får bedre rammevilkår. Det er ønskelig å se på politiske ordninger, som kan demme opp for konkurransen skolene møter ifra idretten, kulturskolene og treningssentrene. Forumet hadde også et lynkurs i bruk av Facebook, med kursholder Ståle Lindblad, og Marianne Albers fra Danseinformasjonen fortalte om Dansens Dager. Etter forumets anbefaling åpnet NoDa nylig en egen Facebook-gruppe for skoleforumet. Her kan skolene diskutere, informere og annonsere. Gruppen er lukket. Forumet har skiftet navn til NoDas skoleforum. Faggruppen for vgs-pedagoger På storstyremøtet i februar gjenoppsto faggruppen for vgs-pedagogene, ved Kathrine Jacobsen og Marianne Bakke. De har på kort tid samlet info om hvilke videregående skoler som har danselinjer og hvem som arbeider som dansepedagoger der. Slik blir det enklere for NoDa å sende ut informasjon, samle innspill og komme i kontakt med potensielle medlemmer. Jacobsen har representert NoDa og holdt innledning ved årets Fagkonferanse for MDD i Sandnes den 5. mars. Forrige vgs-faggruppe lagde grundig informasjon til pedagogene, den informasjonen er nyttig og finnes på NoDas nettside. Utvikling av nettside og sosiale medier, samt øvrige informasjonskanaler Nettside Den viktigste funksjonen til NoDas nettside er å være en oppdatert informasjonsflate, med tekstbasert innhold. Siden er laget i Wordpress som gjør det enkelt for administrasjonen å oppdatere sidene, men legger begrensninger på fancy design. NoDa er avhengig av datakonsulent for å gjøre større forbedringer/ endringer, og tempoet i dette arbeidet bærer preg av at NoDas IT-medarbeider også er travel med andre prosjekter. Nettsiden har fått en ny fane om Opphavsrett skrevet av tidligere forbundsleder Liv Bjørgum. Facebook NoDa har en egen Facebook-side der tonen er noe mer uformell. Her postes informasjon om aktuelle nyheter fra vår nettside, forbundsaktiviteter, samt formidling av enkelte henvendelser fra andre. Pr har siden 722 likes. Dette er en oppgang på ca. 200 likes siden august Det er noe aktivitet fra medlemmer og andre på siden, og det oppfordres til mer ved å like, dele, kommentere og poste egne bidrag på siden. Det er dessuten opprettet en egen Facebook-gruppe for NoDas skoleforum. Foruten økt deltakelse på Facebook, har det blitt fokusert på større tilstedeværelse i diskusjoner på nettsider som Scenekunst.no. Forbundslederen har opprettet Twitter-konto. Medlemsbrev Medlemsbrev sendes som e-post og omhandler informasjon om stillinger, auditions, kurs, søknadsinfo, samt oppdateringer på NoDas arbeid og nyheter fra andre. Nyhetene publiseres først på norskedansekunstnere.no, ofte etterfulgt av en oppdatering på NoDas Facebook-side. Medlemsbladet På Spissen På Spissen har utkommet med 4 utgaver i perioden, gjennom innsatsen til redaktør Anette Sture Iversen og redaksjonen. På Spissen har et variert dansefaglig innhold, og brukes i beskjeden grad til forbundsstoff/medlemsinformasjon. Styret har initiert en vurdering av På Spissen, med henblikk på kostnader, design og innhold, samt muligheter for bruk av nett. En kort leserundersøkelse er utarbeidet for å lytte til medlemmenes meninger. Sammenflytting av NoDa med andre dansevirksomheter Forbundet har i samarbeid med andre aktører arbeidet med en idé om å samlokalisere flere virksomheter i dansebransjen, primært i området omkring Dansens Hus, for å skape et kraftsenter i Oslo for dansekunsten. Både for brukere og for virksomhetene anses ideen som attraktiv og hensiktsmessig. Med midler fra Kulturrådet ble Tone Øvrebø Johannessen engasjert for å føre prosjektet videre. Hun leverte en utredning før sommeren i Aktuelle lokaliteter er Seilduksfabrikken, samt Chokoladefabrikken i samarbeid med Rom for dans. PRODA har vært en drivende kraft i prosjektet. Kirre Arnebergs initiativ for produksjonslokaler i Nydalen mottok på tampen av 2012 finansiering, men mistet lokalet til annen leietaker, og Arneberg samarbeider nå med aktørene i samlokaliseringsprosjektet Dansefeltet. Partene har vært i tett dialog med utleier av Seilduken, som avventer KHIOs interesse for lokalene før de går videre med Dansefeltet. 7

8 3. FORHANDLINGER Arbeid på tariffavtaleområder Norsk Teater- og Orkesterforening Ved hovedoppgjøret 2012 i april bestod forhandlingsutvalget av Halldís Ólafsdóttir, Grete Valstad, Guro Rimeslåtten og Eirik Djønne. Avtalen for dansere i teatrene: Lønnsregulering ble gitt med virkning fra En nyutdannet danser med høgskoleutdanning har pr en månedslønn på kr mot kr året før. En danser med 18 års ansiennitet eller mer har pr en månedslønn på kr mot kr året før. Avtalen for dansere Carte Blanche: Resultatet av lønnsforhandlingene for danserne i Carte Blanche ble tilsvarende som for dansere i teatrene. Imidlertid har danserne ved CB en annen lønnsstige og er innplassert og ligger noe over dansere i teatrene. Topplønn med 14 års ansiennitet er kr pr. måned fra Avtale for koreografene i teatrene og Carte Blanche: Forhandlingene om koreografavtalen ble besluttet utsatt til høsten, og ble gjennomført den 29. november. I utvalget satt Halldís Ólafsdóttir og Grete Valstad. Det ble i møtet enighet om å endre rytmen på forhandlingene fremover slik at hovedoppgjør med tekstendringer vil komme i oddetallsår, altså motsatt av vanlig praksis. Dette for å få bedre tid til koreografavtalen, andre avtaler vil da kun ha mellomoppgjør. Lønnsregulering ble tilsvarende oppgjøret for dansere og gitt med virkning fra For en normalproduksjon med prøvetid på åtte uker er lønnen for en nyutdannet koreograf på kr mot kr året før. En koreograf med 14 års ansiennitet eller mer lønnes med kr mot kr året før. For koreografer som lager koreografiske verk for Carte Blanche gjelder en annen lønnsberegning. Koreografen betales for verkets lengde med en minuttsats og med en månedssats for innstudering. Et verk på 40 minutter laget av en nyutdannet koreograf med åtte ukers innstudering vil totalt gi kr i lønn mot kr året før. Tilsvarende vil en koreograf med 14 års ansiennitet tjene kr mot kr året før. Koreografer har i tillegg royalty av billettinntekter for visning av koreografiske verk. NB! NoDa vet at flere koreografer har problemer ved ansettelser på enkelte av NTO-teatrene. Det er svært viktig at NoDa får beskjed dersom avtalen tøyes. Spesielt er det viktig at alle koreografer sørger for å bli ansatt som arbeidstaker. Bare slik blir du omfattet av tariffavtalen. Avtale vedrørende bruk av studenter: NoDa har nå en særavtale om bruk av elever/studenter ved NTO-teatrene, etter en tvist med Det Norske Teateret i Avtalen går i korthet ut på at alle NTO-teatrene nå må søke NoDa og MFO om tillatelse i hvert enkelt tilfelle dersom teatrene ønsker å benytte elever/studenter i oppsetningene. NoDa har i fjor mottatt og innvilget én søknad om bruk av elever ved ett NTO-teater. PRODA Lønnssatsene i tariffavtalen med PRODA for pedagoger ble regulert med virkning fra Tariffavtalen ble første gang inngått Vi viser til NoDas nettside for satser. Den Norske Opera & Ballett DNO&B følger satsene i våre NTO-avtaler ved engasjement av dansere og koreografer. NoDa har gitt råd til dansere om kontraktinngåelse også i dette virkeåret. Rikskonsertene Rikskonsertene har de siste årene vært utsatt for store omorganiseringer, men i høst lyktes det endelig for MFO og NoDa å oppnå forhandlinger. Etter flere forhandlingsmøter brøt MfO og vi forhandlingene. Etter to dager hos Riksmeklingsmannen den 28. og 29. november endte vi med en ny lønnsats pr. turnédag på kr 2720 fra og kr 2780 fra , mot tidligere kr 2600 (gjeldende fra ). Avtalen finnes på våre nettside. 8

9 Kunsthøgskolen i Oslo NoDa og Kunsthøgskolen i Oslo har igangsatt forhandlinger om ny avtale for koreografer som engasjeres ved KHIO. Forhandlingene er ikke sluttført i skrivende stund. NRK Lønnssatsene i tariffavtalen med NRK ble regulert med virkning fra Vi viser til NoDas nettside for satser. NoDa har forsøkt å komme i kontakt med NRK om forholdene for dansere og koreografer som deltar i underholdningsprogrammer. Vi ser gjentatte tilfeller der NRK setter ut produksjoner til eksterne produksjonsselskaper og i den forbindelse lukker øynene for tariffavtalen med NoDa. Vi ser også økt bruk av danseelever/studenter som vi mener går på bekostning av arbeidsplasser for de profesjonelle utøvere. NoDa vil fortsette å presse på for å komme til forhandlingsbordet. NB! Vi ber dansere og koreografer som får tilbud om å delta i TV-produksjoner av alle slag om å ta kontakt med NoDa. Nye områder for forhandlinger Den Kulturelle Skolesekken Det er viktig at landets største arbeidsmarked for kunstnere er omfattet av et avtaleverk som sikrer kunstnerne gode og trygge arbeidsvilkår. I juni 2012 ble det oppnådd enighet om en rammeavtale for arbeid i DKS, etter forhandlinger mellom fylkeskommunenes DKS-utvalg og kunstnerorganisasjonene siden høsten NoDa var representert ved forbundsleder i forhandlingsutvalget fra Kunstnernettverket. Forbundet har hatt kontakt med medlemmer som produserer for DKS, og hatt møte med Kulturrådets DKS-ansvarlige. Rammeavtalen har i løpet av 2012 blitt ratifisert av de fleste kunstnerorganisasjoner og fylker. Avtalen innebærer standardiserte lønns- og honorarsatser og regulerer en rekke andre arbeidsvilkår. Den inneholder forhandlingspunkter om produksjonskostnader og opphavsrettsvederlag, men dette er foreløpig for svakt regulert etter vår mening. Utfordringen som gjenstår er å sikre tilstrekkelig inntekt for koreografen/produksjonsenheten. Avtalen skal reforhandles våren Private teatre I etterkant av forbundets medieutspill vedrørende den massive bruken av studenter i privatteaterselskapet Scene Kvelders My Fair Lady, har forbundet tatt initiativ til dialog med privatteatrene for å sondere muligheter for å oppnå en form for avtale. Videregående skoler NoDa har i år restartet ressursgruppen for pedagoger som jobber i videregående skole, med Kathrine Jacobsen og Marianne Bakke. Målet med arbeidet er å styrke samarbeidet med MFO på området, samt vurdere nye tiltak for denne gruppen. Spørsmål om pensjonsalder og antall undervisningstimer i et årsverk står sentralt. Vi minner om at det ligger grundig informasjon til VGS-pedagogene på vår nettside under Alt om lønn og arbeidsliv. 4. ARBEIDSLIV Retningslinjer og standardkontrakter Skoleforum I perioden har forbundet ytterligere forankret årsverksmodell for pedagoger i private ballettskoler. Modellen er et verktøy som gjør det mulig å beregne prosentstørrelse på stillinger og skal bidra til faste ansettelser for pedagogene. Systemet kan bidra til mer ryddige og ordnede forhold i bransjen. Med den økende konkurransen fra kulturskoler, treningssentre og idretten, er de private ballettskolene i en utsatt posisjon uten noen form for offentlig støtte. Det er i den forbindelse startet et arbeid for å vurdere NoDas minstesatser på den ene siden, og en politisk prosess for offentlig støtte på den andre siden. NoDas minstesatser må til enhver tid være bærekraftige. Pedagogene på arbeidstakersiden skal høres i forbindelse med dette arbeidet. Koreografer Informasjonen på nettsiden er lagt om slik at den passer bedre til koreografenes hverdag. Det er tatt høyde for at koreografen kan jobbe i eget prosjekt, som oppdragskoreograf, som ansatt av andre eller 9

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING lørdag 5. april 2014 for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger og Sted: Welhavens gt. 1. Oslo Tid: Registrering fra kl. 11:30. Møtets start

Detaljer

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere Innkalling til Generalforsamling for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger lørdag 11. april 2015 Registrering fra kl. 11:30, møtet starter kl.12:00 Sted: Welhavens gt. 1.

Detaljer

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Faglige og organisatoriske vurderinger Oktober 2011 Av Tone Øvrebø Johannessen 0 Innholdsfortegnelse Side Forord 3 Kap 1 Innledning og bakgrunn for utredningen

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Norske Dansekunstnere

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Norske Dansekunstnere Kulturdepartementet e-post: kunstnerokonomi@kud.dep.no Oslo, 15.august 2014 Deres ref: 14/2284 Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Norske Dansekunstnere Norske Dansekunstnere, forbundet for

Detaljer

1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...

1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR... Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2014 2 Innhold 1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...9 5. FORVALTNINGSORGANISASJONER...12

Detaljer

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Torkel Rønold Bråthen ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Norske Dansekunstnere Oslo 2007 Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger Rapport nr.

Detaljer

Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6

Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6 Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2013 Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6 4. FORVALTNINGSORGANISASJONER...8 5. UTDANNING...10

Detaljer

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE Styret i Norske Billedkunstnere vil med dette ønske deg hjertelig velkommen som valgt delegat til det 13. ordinære Landsmøte. I år vil det til sammen være 72 delegater.

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

stikkordet Nr. 1 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 1 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 1 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 1-2010 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk Stikkordet kommer ut fire ganger i året. Deadline

Detaljer

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 ÅRSBERETNING For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 Fra GramArts 20 års jubileum mai 2009 Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT OVER GRAMARTS ARBEID 4 3 STYRET... 4 4

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST Styret i Senter for Dansekunst ga i styremøte den 3. mars sin

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

årsberetning For perioden 24. mai 2013 til 20. mai 2014

årsberetning For perioden 24. mai 2013 til 20. mai 2014 årsberetning For perioden 24. mai 2013 til 20. mai 2014 Monica Heldal vant Bendiksenprisen 2013. Prisen ble delt ut av daværende kulturminister Hadia Tajik og ble mottatt på Heldals vegne av Sven Erik

Detaljer

stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund 1 I flere år ble Skuespillersenteret drevet på frivillig basis av ildsjeler og Norsk Skuespillerforbund. I 2001 ble det en egen stiftelse, med målsetting

Detaljer

Innhold. Innledning 5

Innhold. Innledning 5 Landsstyrets beretning 2003-2005 1 2 Innhold Innledning 5 Landsmøtet 2003 7 Arbeidet i landsstyret og arbeidsutvalget 7 NJs tiltaksplan for perioden 2003-2005 med kommentarer 8 1. Eierskap 8 2. Moms 8

Detaljer

STIKKORDET. s18. s18. NR. 1 2013 utgis av norsk skuespillerforbund

STIKKORDET. s18. s18. NR. 1 2013 utgis av norsk skuespillerforbund STIKKORDET NR. 1 2013 utgis av norsk skuespillerforbund s18 s6 s18 FORBUNDSLEDEREN Ord betaler ingen gjeld TEKST. HAUK HERDAHL FOTO. Anders Grønneberg, DAGBLADET Norsk Skuespillerforbund ønsker å legge

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

Årsrapport 2009. Norsk Sykepleierforbund En gjennomgsng av aktiviteter og resiultater

Årsrapport 2009. Norsk Sykepleierforbund En gjennomgsng av aktiviteter og resiultater Årsrapport 2009 Norsk Sykepleierforbund En gjennomgsng av aktiviteter og resiultater Norsk sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund og har over 90 000 medlemmer fordelt

Detaljer

Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...5

Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...5 Årsmelding NFF 2012 . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning....5 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund....5 2.1 Forbundskontoret... 5 2.2 Regionavdelingene... 5 2.3 Lokalforeningene... 5 2.4 Møter, forbundsstyret,

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

årsberetning For perioden 24. mai 2012 til 23. mai 2013 Stein Torleif Bjella og Amund Maarud band på GramArts sommerfest 2012.

årsberetning For perioden 24. mai 2012 til 23. mai 2013 Stein Torleif Bjella og Amund Maarud band på GramArts sommerfest 2012. årsberetning For perioden 24. mai 2012 til 23. mai 2013 Stein Torleif Bjella og Amund Maarud band på GramArts sommerfest 2012. Foto: Eva Rose Styreleders ord Kjære medlemmer i GramArt. Etter å ha sittet

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

stikkordet Nr. 1 2009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 1 2009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 1 2009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 1-2009 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk Stikkordet kommer ut fire ganger i året. Deadline

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300 Årsmelding 2011 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer til virksomheten Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedsatsingsområde i 2011 Side 5 Prosess med selgerforbundet Side 6 Vekst og rekruttering Side 7 Informasjon

Detaljer