NTO 11. desember Vi viser til e-post fra TeaterTanken av 25. november som lyder:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTO 11. desember 2013. Vi viser til e-post fra TeaterTanken av 25. november som lyder:"

Transkript

1 NTO 11. desember 2013 Vi viser til e-post fra TeaterTanken av 25. november som lyder: Regjeringen vil prioritere det frie feltet og frilansere. Vi anser dette som et lykkelig resultat av en klar anbefaling fra blant annet det tverrfaglige scenekunstfeltet, men vet regjeringen hva det innebærer? Kan du/din organisasjon sende oss en kort oversikt over det du/dere mener er konkrete tiltak? Nedenfor følger svar fra Norsk teater- og orkesterforening (NTO). EN HELHETLIG OG KUNNSKAPSBASERT SCENEKUNSTPOLITIKK Først av alt ser vi et behov for å problematisere begrepet det frie feltet. Dette er et begrep som har festet seg i det kulturpolitiske ordskiftet om scenekunsten og som legger sterke føringer og begrensninger for tenkningen. Etter vårt syn tildekker denne begrepsbruken kompleksiteten i et scenekunstlandskap som er preget av ulike kunstsyn og estetiske og organisatoriske forskjeller på kryss og tvers av et konstruert skille mellom det såkalte frie feltet og institusjonsfeltet. Vi vil i stedet oppfordre til et helhetlig og nyansert blikk på sektoren som utgangspunkt for en politikk der det er overordnede mål om kvalitet, uttrykksmangfold og formidling som styrer prioriteringene. En slik politikk bør være basert på inngående kunnskap, ikke minst om sammenhengene mellom frilansernes arbeidsmuligheter, kompanienes og ensemblenes produksjons- og formidlingsvilkår, og de ulike teatrenes og symfoniorkestrenes rammevilkår. EN SEKTOR I VEKST OG ENDRING Kultursektoren er en sektor i sterk vekst. Særlig har antall kunstnere økt kraftig blant annet som følge av flere utdanningsmuligheter i Norge kombinert med en tilrettelegging for at flere studenter skal kunne velge utdannelsestilbud i utlandet. Denne sterke rekrutteringsveksten, særlig innenfor skuespilleryrket, har ført til at andelen fast ansatte teaterkunstnere har gått kraftig ned, mens det har vært en sterk vekst i antall frilansere samtidig som stadig flere etablerer egne kunstneriske virksomheter i form av kompanier og prosjekter. Det er tverrpolitisk enighet om at den statlige innsatsen ikke kan følge proporsjonalt med tilveksten av kunstnere, og utviklingen har ført til et stadig økende press på de kulturpolitiske støtteordningene og stor konkurranse om tilgjengelige midler.

2 2 I en slik situasjon kan det være grunn til å se nærmere både på utdanningstilbudene og på innretningen av de kulturpolitiske støtteordingene. På den ene siden bidrar veksten i utdanningstilbudene til supplerende studietilbud. Med et mer differensiert arbeidsmarked og et bredere uttrykksmangfold er det behov for flere kompetanser forankret i ulike kvalitetsog profesjonalitetsforståelser. På den annen side ser vi tendenser til overrekruttering innenfor noen profesjoner og udekkede behov innenfor andre profesjoner (jf. Teater som fag, kall og yrke. En utredning om teaterfaglige utdanningstilbud og kompetansebehov, Telemarksforsking 2011). Samtidig bidrar veksten i tilgjengelige utdanningstilbud i Norge og utlandet til mindre kontroll over innhold og kvalitet i studietilbudene. I en slik uoversiktlig situasjon er det, etter vårt syn, behov for å fremskaffe mer kunnskap som grunnlag for en mer koordinert utdannings- og kulturpolitikk, slik at de offentlige midlene som kanaliseres til de høyere estetiske utdannelsene i størst mulig grad også bidrar til å nå overordnede kulturpolitiske mål. I tillegg mener vi at Enger-utvalget løfter frem en interessant problemstilling når de tar til orde for å spisse kvalitetskriteriene i stipendordningene og støtteordningene under Kulturfondet, og konsentrere midlene om færre søkere i stedet for at økninger brukes til å innvilge flere søknader. Parallelt med en slik kvalitetsspissing i produksjonsstøtteordningene, er det viktig å finne en god balanse mellom produksjon og visning, slik at man sikrer at den kunsten som produseres blir vist og formidlet til et størst mulig publikum. Vi mener det er viktig å se kompanienes og ensemblenes produksjons- og formidlingsvilkår og frilansernes arbeidsmuligheter i sammenheng med de ulike kunstinstitusjonene som i dag eksisterer rundt om i landet. Med symfoniorkestrene og de produserende og programmerende teatrene har vi et nett av institusjoner som først og fremst produserer og formidler musikk og scenekunst, men som også representerer betydelige ressurser i det lokale kunstlivet i form av både kunstnerisk og annen faglig kompetanse. Samtidig er dette nettet av autonome virksomheter med hver sin kunstneriske vilje, og med kunstneriske ledere på åremål, med på å sikre en spredt kunstfaglig definisjonsmakt. De viktigste formidlerne av kompanienes produksjoner er de programmerende teatrene Black Box Teater, BIT Teatergarasjen, Teaterhuset Avant Garden og Dansens Hus. I takt med at disse institusjonene er blitt styrket økonomisk og kunstnerisk, har samarbeidet mellom de programmerende og produserende teatrene blitt stadig viktigere. I tillegg har arbeidsmåtene tilnærmet seg hverandre. Mens de programmerende teatrene i tiltakende grad co-produserer forestillinger, arbeider de produserende teatrene i økende grad også programmerende. I tillegg ser vi en økning i antall samarbeidsproduksjoner mellom kompanier og de produserende teatrene, og scenekunstnerne beveger seg i større grad mellom ulike teatre, kompanier og prosjekter i et differensiert arbeidsmarked. Det finner også sted samarbeid mellom symfoniorkestre og musikkensembler, samtidig som orkestrenes musikerressurser er en del av eksistensgrunnlaget for flere av de profesjonelle musikkensemblene.

3 3 Gjennom opprettelsen av basisfinansieringen, utfordres samtidig den tradisjonelle kulturpolitiske organiseringen med prosjektfinansiering på den ene siden og fast driftsstøtte på den andre siden, og flere kompanier (dog stadig for få) sikres større kontinuitet i det kunstneriske arbeidet gjennom flerårig støtte. Norsk Scenekunstbruk har blitt et supplement til Riksteatret og regionteatrene og distribuerer effektivt forestillinger produsert av en rekke kompanier til barn og unge over hele landet og sørger for at mange av målsettingene i Den Kulturelle Skolesekken oppnås. Samtidig ligger det en foreløpig uutnyttet mulighet for at også de produserende teatrenes forestillinger kan turnere innenfor Scenekunstbrukets ordning og nettverk, samt for å utvide Scenekunstbrukets formidlingsordning utover Den kulturelle skolesekken. Vi mener at denne infrastrukturen av ulike produserende og formidlende virksomheter rundt om i landet bør videreutvikles, og at kulturpolitikken bør ta inn over seg og bygge videre på de endringene som vi har sett de siste par tiårene. KULTURFONDET Vi registrerer at regjeringen i det endelige budsjettfremlegget styrker avsetningen til scenekunst under Kulturfondet med nærmere 14 pst. i forhold til vedtatt budsjett for 2013, men at bevilgningen til musikk under fondet er noe redusert. NTO har over lang tid tatt til orde for en styrking av Kulturfondet og en klargjøring av Kulturrådets autonomi i fordelingen av midlene. De senere årene er det blitt lagt politiske føringer på fordelingene av kulturfondsmidlene under scenekunstkapitlet som har gjort at Kulturrådet har hatt lite handlingsrom til å styrke støtteordninger etter egne kunstfaglige vurderinger. Vi er derfor positive til regjeringens signaler om at Kulturrådet vil få større fleksibilitet i fordelingen av fondet, og vi er glade for at både den foreslåtte økningen til scenekunst under Kulturfondet i St. prp 1 ( ) og bevilgningen til stipendordningene ble opprettholdt i regjeringens endelige budsjettfremlegg for DE PROGRAMMERENDE TEATRENE NTO har også lenge tatt til orde for at en styrking av Kulturfondet ledsages av en økning i tilskuddet til BIT Teatergarasjen, Black Box Teater og Teaterhuset Avant Garden. Vi er svært positive til signalene som blir gitt i statsbudsjettet for 2014 om at staten nå vil tar et større ansvar for finansieringen av disse tre programmerende teatrene. Både som formidlere og co-produsenter av scenekunst med et nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt, og i kraft av den unike kompetansen de besitter, har disse tre programmerende teatrene en betydning for utviklingen i scenekunsten som ikke har vært gjenspeilet i bevilgningsnivået. Vi minner om at de kompaniene som i dag mottar basisfinansiering fra Norsk kulturråd har opparbeidet seg den posisjon de har i dag, nasjonalt og internasjonalt, nettopp gjennom årelange samarbeid med disse tre teatrene.

4 4 Etter vårt syn er en videre styrking av Black Box Teater, BIT Teatergarasjen og Teaterhuset Avant Garden blant de viktigste virkemidlene for å bedre produksjons- og formidlingsvilkårene for scenekunstkompaniene og i tråd med regjeringens ønske om styrket kvalitet og spredt kunstnerisk definisjonsmakt. En styrking av disse teatrene legger til rette for at den kunsten som blir produsert kan vises flere ganger og nå et større publikum. Samtidig får de tre teatrene større muligheter for å rekruttere kunstnere og kompanier som ikke nødvendigvis er støttet av Kulturrådet. Dermed kan flere kompetente fagmiljøer gjøre selvstendige kvalitetsvurderinger og uttrykksmangfoldet styrkes ved at flere kvalitetsforståelser settes i spill. PRODUKSJONS- OG PRØVELOKALER Både de programmerende teatrene og kompaniene mangler hensiktsmessige prøve- og produksjonslokaler. Bedre produksjonsfasiliteter, nært knyttet til allerede eksisterende visningsrom og faglig assistanse, vil være effektive virkemidler for styrket kvalitet. I neste omgang vil dette komme publikum på andre teatre og visningsarenaer til gode, fordi produksjonene ofte er små og fleksible og godt egnet for gjestespill og turné. NORSK SCENEKUNSTBRUK Norsk Scenekunstbruks nettverk og refusjonsordning fungerer i dag svært godt for formidling av kompanienes produksjoner og bidrar til kvalitet og mangfold i tilbudet innenfor Den kulturelle skolesekken. Det ligger imidlertid et betydelig uutnyttet potensial i Scenekunstbrukets nettverk og refusjonsordning utover Den kulturelle skolesekken. Forutsatt en økonomisk styrking av Scenekunstbruket, vil det være mulig å utvide refusjonsordningen/arrangørstøtten slik at kulturhusene/kommunene kan inngå i Scenekunstbrukets formidlingsnettverk i samarbeid med det eksisterende fylkesnettverket og deres kommuner. Sammen med en styrking av de nevnte tre programmerende teatrene, vil også en styrking av Scenekunstbruket bidra til at den kunsten som produseres blir vist flere ganger og når et større publikum rundt om i landet. DE PRODUSERENDE TEATRENE OG SYMFONIORKESTRENE Parallelt med en styrking av de ordningene og virksomhetene som er nevnt ovenfor, er det viktig å opprettholde rammene for de produserende teatrene og for symfoniorkestrene slik at de kan videreføre aktivitetsnivået. Vi minner om at kostnadsveksten i disse virksomhetene for en stor del har gått med til å sikre kunstnerisk ansatte (i ulike ansettelsesformer) den samme lønnsutviklingen som andre yrkesgrupper i samfunnet, og at teatrene er hovedoppdragsgiver for frilansere innenfor scenekunsten. Etter vårt syn er det grunn til å stimulere til mer samarbeid mellom institusjonene og kompaniene/ensemblene. Gjennom utveksling av kompetanse og kunstneriske ressurser kan det realiseres prosjekter som hver enkelt aktør alene ikke ville kunne gjennomføre og publikum får tilgang til et rikere

5 5 kunsttilbud. Samtidig kan flere gjestespill ved de produserende teatrene bidra til flere visninger og styrket formidling av kompanienes produksjoner. Vi vil understreke at det er avgjørende for et vellykket samarbeid at det er kunstnerisk motivert fra begge sider og ikke konstruert for å imøtekomme politiske krav eller forventninger om samarbeid. Det er viktig at samarbeidet er basert på felles interesser og likeverdig eierskap i prosjektet. For å sikre kunstnerisk autonomi og spredt kunstfaglig definisjonsmakt, er det først og fremst viktig at teatrene og orkestrene har rammevilkår som muliggjør denne typen samarbeid som ofte er arbeids- og kostnadskrevende. I dag befinner særlig de store institusjonene med mange ansatte seg i en svært krevende økonomisk situasjon, først og fremst på grunn av økte pensjonskostnader. Flere av dem har allerede måttet foreta betydelig innstramning på driften for å dekke inn de raskt voksende kostnadene, og samproduksjoner og gjestespill vil i mange tilfeller være blant det første man skjærer ned på i en presset økonomisk situasjon. I tillegg mener vi at det er behov for å gjennomgå eksisterende støtteordninger under Kulturrådet for å sikre at disse legger til rette for og stimulerer til samarbeid. Når Enger-utvalget påpeker at forvaltningsmessige hindre for samarbeid bør fjernes, er dette helt i tråd med NTOs insistering på at hovedregelen om at virksomheter med fast årlig statstilskudd ikke kan søke Norsk kulturråd om tilskudd bør avvikles. SKUESPILLER- OG DANSERALLIANSEN Enger-utvalget viser til at nivået på kunstnernes lønn og levekår er dårligere enn i resten av befolkningen, særlig for frilansere, og at flere kunstnerorganisasjoner har tatt til orde for at det etableres ordninger som gir frilanskunstnere sosiale rettigheter. NTO er glad for at regjering og Storting i statsbudsjettet for 2014 har vist vilje til å videreføre ordningen. Alliansen bidrar til å bedre skuespilleres og danseres arbeidsvilkår og imøtekommer samtidig arbeidsgivers behov for fleksible ansettelser og tilgang til arbeidskraft med høy kunstnerisk kompetanse. Etter vår vurdering bør alliansen utvides med et betydelig antall flere frilansdansere og -skuespillere, parallelt med at scenekunstnernes arbeidsmuligheter ivaretas gjennom tilstrekkelige bevilgninger til Kulturfondet og de programmerende og produserende teatrene. OPPSUMMERING AV TILTAK SOM KAN BIDRA TIL Å STYRKE KOMPANIENES PRODUKSJONS- OG FORMIDLINGSVILKÅR OG FRILANSERNES ARBEIDSMULIGHETER: Fortsatt styrking av kulturfondet kombinert med en klargjøring av Kulturrådets autonomi og en vurdering av Enger-utvalgets forslag om å kvalitetsspisse støtteordningene under fondet og stipendordningene.

6 6 Koordinert kultur- og utdanningspolitikk som sikrer at de offentlige midlene som kanaliseres til de høyere estetiske utdannelsene også i størst mulig grad bidrar til å nå overordnede kulturpolitiske mål. Videre styrking av de programmerende teatrene Black Box Teater, BIT Teatergarasjen og Teaterhuset Avant Garden både for å sikre at den kunsten som produseres blir vist flere ganger og når et større publikum og for å bidra til kvalitetsheving, internasjonalisering og spredt kunstfaglig definisjonsmakt. Legge til rette for flere og bedre prøve- og produksjonslokaler, nært knyttet til allerede eksisterende visningsrom og faglig assistanse. Styrking av Norsk Scenekunstbruk for å utnytte Scenekunstbrukets formidlingsordning også utover Den kulturelle skolesekken. Opprettholde de økonomiske rammene for de produserende teatrene og symfoniorkestrene slik at aktivitetsnivået kan videreføres. Vi minner om at kostnadsveksten i disse virksomhetene for en stor del har gått med til å sikre kunstnerisk ansatte (i ulike ansettelsesformer) den samme lønnsutviklingen som andre yrkesgrupper i samfunnet. Teatrene er hovedoppdragsgiver for frilansere innenfor scenekunsten og symfoniorkestrenes musikerressurser er en del av eksistensgrunnlaget for flere av de profesjonelle musikkensemblene. En opprettholdelse av de økonomiske rammene for disse institusjonene vil også gjøre det mulig å videreutvikle ulike former for samarbeid med scenekunstkompanier og musikkensembler. Sikre at støtteordninger under Kulturrådet legger til rette for og stimulerer til samarbeid mellom institusjonene og kompaniene/ensemblene. Videreføring og styrking av Skuespiller- og danseralliansen for å bedre skuespilleres og danseres arbeidsvilkår og imøtekomme arbeidsgivers behov for fleksible ansettelser.

Innspill til Kulturløftet III fra Norsk teater- og orkesterforening

Innspill til Kulturløftet III fra Norsk teater- og orkesterforening Kulturdepartementet Postbok 8030 Dep 0030 Oslo Oslo, 27 juni 2013 Innspill til Kulturløftet III fra Norsk teater- og orkesterforening Vedlagt følger innspill til Kulturløftet III fra Norsk teater- og orkesterforening

Detaljer

Anmodning om møte med kultur- og kirkeministeren

Anmodning om møte med kultur- og kirkeministeren Statsråd Thorhild Widvey Kultur- og kirkedepartementet Postbok 8030 Dep 0030 Oslo Oslo, 16. oktober 2013 Anmodning om møte med kultur- og kirkeministeren Norsk teater- og orkesterforening (NTO) ønsker

Detaljer

Uttalelse fra Norsk teater- og orkesterforening om Meld. St. 19 ( ) Regjeringens internasjonale kulturinnsats

Uttalelse fra Norsk teater- og orkesterforening om Meld. St. 19 ( ) Regjeringens internasjonale kulturinnsats Vår ref.:10/65/st Dato: 19. april 2013 Til Utenriks- og forsvarskomitéen Uttalelse fra Norsk teater- og orkesterforening om Meld. St. 19 (2012-2013) Regjeringens internasjonale kulturinnsats Norsk teater-

Detaljer

UTTALELSE FRA NORSK TEATER- OG ORKESTERFORENING (NTO) OM Prop. 1 S ( ) og Prop. 1 S Tillegg 1 ( )

UTTALELSE FRA NORSK TEATER- OG ORKESTERFORENING (NTO) OM Prop. 1 S ( ) og Prop. 1 S Tillegg 1 ( ) Til Stortingets familie- og kulturkomité UTTALELSE FRA NORSK TEATER- OG ORKESTERFORENING (NTO) OM Prop. 1 S (2013-2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014) Det har vært bred politisk enighet om å styrke

Detaljer

Områdeplan for scenekunst 2017

Områdeplan for scenekunst 2017 Områdeplan for scenekunst 2017 Beskrivelse av feltet Dagens mangfold av tilnærminger til scenekunstproduksjon har skapt et uensartet og fasetert kunstnerisk landskap. Form, innhold og strategier speiler

Detaljer

UTTALELSE FRA NORSK TEATER- OG ORKESTERFORENING (NTO) I FORBINDELSE MED PROP. 1 S FOR BUDSJETTÅRET 2013

UTTALELSE FRA NORSK TEATER- OG ORKESTERFORENING (NTO) I FORBINDELSE MED PROP. 1 S FOR BUDSJETTÅRET 2013 Til Stortingets familie- og kulturkomité UTTALELSE FRA NORSK TEATER- OG ORKESTERFORENING (NTO) I FORBINDELSE MED PROP. 1 S FOR BUDSJETTÅRET 2013 NTO registrerer med tilfredshet at budsjettet på overordnet

Detaljer

INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2016

INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2016 Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no Vår ref: 15/65/ST Dato: 09. juni 2015 INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2016 Norsk teater- og orkesterforening (NTO) ønsker som tidligere år å komme med innspill til

Detaljer

Til: Kulturdepartementet Vår ref.: 16/65/ST Dato:

Til: Kulturdepartementet Vår ref.: 16/65/ST Dato: REGIONALISERING Til: Kulturdepartementet Vår ref.: 16/65/ST Dato: 26.10.2016 Vi viser til Meld. St. 22 (2015-2016) Nye folkevalgte regioner rolle, struktur og oppgaver og Innst. 377 S (2015 2016). I meldingen

Detaljer

Kulturdepartementet e-post: postmottak@kud.dep.no. Oslo, 21. juni 2013. Innspill til Kulturløftet 3 fra Norske Dansekunstnere

Kulturdepartementet e-post: postmottak@kud.dep.no. Oslo, 21. juni 2013. Innspill til Kulturløftet 3 fra Norske Dansekunstnere Kulturdepartementet e-post: postmottak@kud.dep.no Oslo, 21. juni 2013 Innspill til Kulturløftet 3 fra Norske Dansekunstnere Norske Dansekunstnere, forbundet for dansere, koreografer og pedagoger, (NoDa)

Detaljer

Kommentar til KULTURBLØFFEN Hvordan vi sviktet eliten og fornærmet folk flest (Kristian Meisingset, Cappelen Damm 2013).

Kommentar til KULTURBLØFFEN Hvordan vi sviktet eliten og fornærmet folk flest (Kristian Meisingset, Cappelen Damm 2013). 1 Å legge til rette Det er liten grunn til å tro at en regjering som tar til orde for en mer kunnskapsbasert kulturpolitikk vil ha særlig stor nytte av Kristian Meisingsets Kulturbløffen i politikkutformingen,

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE OM STATSBUDSJETTET PROP. 1 S (2014-2015)

HØRINGSUTTALELSE OM STATSBUDSJETTET PROP. 1 S (2014-2015) Stortingets familie- og kulturkomité Kopi: Kulturdepartementet Vår ref: 14/65/ST Dato: 6. november 2014 HØRINGSUTTALELSE OM STATSBUDSJETTET PROP. 1 S (2014-2015) Vedlagt følger høringsuttalelse fra Norsk

Detaljer

NTO-MEDLEMMENES GAVE- OG SPONSORINNTEKTER STATUS 2013. NTO 6. juni 2014

NTO-MEDLEMMENES GAVE- OG SPONSORINNTEKTER STATUS 2013. NTO 6. juni 2014 1 NTO-MEDLEMMENES GAVE- OG SPONSORINNTEKTER STATUS 2013 NTO 6. juni 2014 Hovedtall 2013 Siden 2005 har Norsk teater- og orkesterforening (NTO) utarbeidet årlige oversikter over medlemmenes sponsor- og

Detaljer

Danse- og teatersentrum HØRING OM ST. MELD. NR. 32 ( ) BAK KULISSENE

Danse- og teatersentrum HØRING OM ST. MELD. NR. 32 ( ) BAK KULISSENE Danse- og teatersentrum HØRING OM ST. MELD. NR. 32 (2007-2008) BAK KULISSENE Danse- og teatersentrum vil først uttrykke sin tilfredshet med St. meld. nr. 32 (2007-2008) Bak kulissene. For første gang henvises

Detaljer

2. Det fremlagte forslag til vedtekter for selskapet Teater Innlandet AS godkjennes.

2. Det fremlagte forslag til vedtekter for selskapet Teater Innlandet AS godkjennes. Saknr. 2429/08 Ark.nr. 223 C33. Saksbehandler: Øyvind Larsen ETABLERING AV TEATER INNLANDET AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE OM STATSBUDSJETTET PROP. 1 S (2015-2016)

HØRINGSUTTALELSE OM STATSBUDSJETTET PROP. 1 S (2015-2016) Stortingets familie- og kulturkomité Kopi: Kulturdepartementet Vår ref: 15/65/ST Dato: 22. oktober 2015 HØRINGSUTTALELSE OM STATSBUDSJETTET PROP. 1 S (2015-2016) Vedlagt følger høringsuttalelse fra Norsk

Detaljer

UTTALELSE FRA NORSK TEATER- OG ORKESTERFORENING (NTO) I FORBINDELSE MED UTARBEIDELSEN AV St PROP 1 FOR BUDSJETTÅRET 2013

UTTALELSE FRA NORSK TEATER- OG ORKESTERFORENING (NTO) I FORBINDELSE MED UTARBEIDELSEN AV St PROP 1 FOR BUDSJETTÅRET 2013 Kulturdepartementet Postbok 8030 Dep 0030 Oslo Oslo 6. juni 2012 UTTALELSE FRA NORSK TEATER- OG ORKESTERFORENING (NTO) I FORBINDELSE MED UTARBEIDELSEN AV St PROP 1 FOR BUDSJETTÅRET 2013 NTO ønsker som

Detaljer

Høringsuttalelse fra Norsk teater- og orkesterforening til rapporten En kunnskapsbasert kulturpolitikk

Høringsuttalelse fra Norsk teater- og orkesterforening til rapporten En kunnskapsbasert kulturpolitikk Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 10/4772 Vår ref.: 12/65/KUD/ST Dato: 15. november 2012 Høringsuttalelse fra Norsk teater- og orkesterforening til rapporten En kunnskapsbasert

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

Riksrevisjonens utvidede kontroll av scenekunstselskapene NTOs kommentarer

Riksrevisjonens utvidede kontroll av scenekunstselskapene NTOs kommentarer 17. november 2015 Riksrevisjonens utvidede kontroll av scenekunstselskapene NTOs kommentarer Riksrevisjonen har gjennomført en utvidet kontroll av de seks scenekunstselskapene hvor staten er eier eller

Detaljer

NTO-MEDLEMMENES GAVE- OG SPONSORINNTEKTER STATUS 2014

NTO-MEDLEMMENES GAVE- OG SPONSORINNTEKTER STATUS 2014 1 NTO-MEDLEMMENES GAVE- OG SPONSORINNTEKTER STATUS 2014 NTO ST oppdatert 26.10.2015 HOVEDTALL 2014 Siden 2005 har Norsk teater- og orkesterforening (NTO) utarbeidet årlige oversikter over medlemmenes sponsor-

Detaljer

Melding til Stortinget om den internasjonale kulturinnsatsen innspill fra Norsk teater- og orkesterforening

Melding til Stortinget om den internasjonale kulturinnsatsen innspill fra Norsk teater- og orkesterforening Utenriksdepartementet avdeling for kultur, norgesfremme og protokoll Kopi: Kulturdepartementet Vår ref.:10/65/ud/st Dato: 15. november 2012 Melding til Stortinget om den internasjonale kulturinnsatsen

Detaljer

Oslo, april 2012 Til Enger-utvalget Fra Danse- og teatersentrum v/daglig leder Tove Bratten

Oslo, april 2012 Til Enger-utvalget Fra Danse- og teatersentrum v/daglig leder Tove Bratten Oslo, april 2012 Til Enger-utvalget Fra Danse- og teatersentrum v/daglig leder Tove Bratten Jeg viser til hyggelig møte før påske. For å kunne sette Regjeringens Kulturløfte og dets virkninger i perspektiv,

Detaljer

Oslo, april 2012 Til Enger-utvalget Fra Danse- og teatersentrum v/daglig leder Tove Bratten. Jeg viser til hyggelig møte før påske.

Oslo, april 2012 Til Enger-utvalget Fra Danse- og teatersentrum v/daglig leder Tove Bratten. Jeg viser til hyggelig møte før påske. Oslo, april 2012 Til Enger-utvalget Fra Danse- og teatersentrum v/daglig leder Tove Bratten Jeg viser til hyggelig møte før påske. For å kunne sette Regjeringens Kulturløfte og dets virkninger i perspektiv,

Detaljer

Statsbudsjettene 2006 2012

Statsbudsjettene 2006 2012 Kulturutredning 2014 - Vedlegg til innspill fra NTO Statsbudsjettene 2006 2012 1. Statsbudsjettene 2006 2012 Prosentvise årlige økninger i lønns- og priskompensasjon og Bevilgede tilskudd som volumøkninger

Detaljer

UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK TEATER- OG ORKESTERFORENING

UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK TEATER- OG ORKESTERFORENING Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no Deres ref.: 15/424 Vår ref: 15/65/ST Dato: 15. mai 2015 UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK TEATER- OG ORKESTERFORENING Vedlagt følger høringsuttalelse

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet?

Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet? Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet? Kvalitet i Kulturrådet Hva forvalter Kulturrådet av kvantitativ kvalitet i 2015? Hvordan praktiserer vi kvalitet i Kulturrådet? Hvordan jobber vi videre med kvalitetsbegrepet

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Kulturutredningen 2014 innspill fra NTO

Kulturutredningen 2014 innspill fra NTO Kulturutredningen 2014 innspill fra NTO Norsk teater- og orkesterforening 30. april 2012 Innledning NTO har fått følgende utfordring fra kulturpolitisk utredningsutvalg, Kulturutredningen 2014: Beskriv

Detaljer

- ÅRSRAPPORT Totalt ble 18 nye forestillinger inkludert i Scenekunstbrukets repertoar i 2007.

- ÅRSRAPPORT Totalt ble 18 nye forestillinger inkludert i Scenekunstbrukets repertoar i 2007. - ÅRSRAPPORT 2007 - Norsk scenekunstbruk formidlet i 2007 forestillinger til i alt 211 434 tilskuere. Dette er en publikumsnedgang fra 2006 og viser tydelig at Scenekunstbruket har nådd toppen av aktivitetsnivået

Detaljer

Høring i Familie- og kulturkomiteen. torsdag 15. november 2005

Høring i Familie- og kulturkomiteen. torsdag 15. november 2005 Høring i Familie- og kulturkomiteen torsdag 15. november 2005 1 Presentasjon av MFO MFOs medlemmer Musikernes fellesorganisasjon (MFO) er et fagforbund for musikere og kirkemusikere, sangere, dansere,

Detaljer

SPONSOR- OG GAVEINNTEKTER

SPONSOR- OG GAVEINNTEKTER SPONSOR- OG GAVEINNTEKTER Dato: 30.06.2015 NTO-MEDLEMMENES SPONSOR- OG GAVEINNTEKTER STATUS 2015 HOVEDTALL 2015 Siden 2005 har Norsk teater- og orkesterforening (NTO) utarbeidet årlige oversikter over

Detaljer

Utredning om kunstnerøkonomi Attn: Utredningsleder Vigdis Moe Skarstein E-post: postmottak@kud.dep.no. Oslo, 15. august 2014

Utredning om kunstnerøkonomi Attn: Utredningsleder Vigdis Moe Skarstein E-post: postmottak@kud.dep.no. Oslo, 15. august 2014 Utredning om kunstnerøkonomi Attn: Utredningsleder Vigdis Moe Skarstein E-post: postmottak@kud.dep.no Oslo, 15. august 2014 Utredning av kunstnerøkonomien - Innspill fra Skuespiller- og danseralliansen

Detaljer

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund SØKNAD TIL KUNSTLØFTET Videreføring av prosjektet: Norsk Barneteaterakademi Søknadssum: 580 000 Bakgrunn: Vi viser til vår

Detaljer

Kulturpolitikk fram mot Kulturmeldinga Pressekonferanse 29. august 2003

Kulturpolitikk fram mot Kulturmeldinga Pressekonferanse 29. august 2003 Kulturpolitikk fram mot 2014 - Kulturmeldinga Pressekonferanse 29. august 2003 Siktemål Trekkja opp hovudlinjene for dei kulturpolitiske prioriteringane fram mot 2014 Struktur Del I: Viktige utviklingstrekk

Detaljer

Områdeplan for scenekunst

Områdeplan for scenekunst Områdeplan for scenekunst BESKRIVELSE AV FELTET Norsk kulturfond 2015 Utvidelse er et sentralt kjennetegn ved utviklingen i det frie scenekunstfeltet. Mangfoldet av kunstneriske tilnærminger til scenekunstproduksjon

Detaljer

Faglige museumsnettverk Espen Hernes Leder museumsseksjonen

Faglige museumsnettverk Espen Hernes Leder museumsseksjonen Faglige museumsnettverk 6.2.2013 Espen Hernes Leder museumsseksjonen Troms 30.01.13 Framtidas museum / Prop. 1 S mål: Fornying; museene skal være profesjonelle og aktuelle institusjoner og ha en aktiv

Detaljer

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk Dramatikkens Hus 1. Bakgrunn Kulturdepartementets scenekunstmelding konkluderer med at opprettelsen av Dramatikkens Hus vil være et hensiktsmessig grep for å bedre vilkårene for ny norsk og samisk scenetekst/dramatikk.

Detaljer

Høring - Utredning om kunstnerøkonomi

Høring - Utredning om kunstnerøkonomi Kulturdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: 15/424 074-15 OL 8. mai 2015 Høring - Utredning om kunstnerøkonomi Vi viser til Kulturdepartementets høringsbrev av 11. februar 2015. MFO er i hovedsak tilfreds

Detaljer

Kulturløftet. Forsidefoto: Dmitriy Shironosov Dreamstime.com Bibclick

Kulturløftet. Forsidefoto: Dmitriy Shironosov Dreamstime.com Bibclick Bokmål Kulturløftet Kultur er helt nødvendig for et samfunn som vektlegger demokrati, fellesskap, ytringsfrihet og utvikling. Vi trenger kultur som utfordrer, forener og får oss til å strekke oss som individer

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET ambisiøst og tilstede for kunstens egenart og samfunnsmessige betydning. STRATEGISK PLAN 2014-2020 Hilde Marstrander - Kirkenes 69 43 37 N 30 02 44 E - Avgangsutstilling Bachelor

Detaljer

Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012

Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012 Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012 2 Samstemt - og i takt med tiden! Vi vil jobbe for bedre vilkår for utøvere og artister slik at de skal få bedre utviklingsmuligheter og få muligheten

Detaljer

Strategi for Norsk kulturråd fra 2016

Strategi for Norsk kulturråd fra 2016 Strategi for Norsk kulturråd fra 2016 Norsk kulturråd består av et kollegialt organ (rådet) og en fagadministrasjon. Denne strategien gjelder rådets ansvarsområde og arbeid. Mandat, rolle, ansvarsområde

Detaljer

Områdeplan for musikk 2017

Områdeplan for musikk 2017 Områdeplan for musikk 2017 Beskrivelse av feltet Det frie, profesjonelle musikklivet er stort og sammensatt og kjennetegnes av betydelig spennvidde i form, uttrykk, aktører og markedsbetingelser. En stor

Detaljer

Områdeplan for scenekunst 2016

Områdeplan for scenekunst 2016 Områdeplan for scenekunst 2016 Beskrivelse av feltet Utvidelse er et sentralt kjennetegn ved utviklingen i det frie scenekunstfeltet. Mangfoldet av kunstneriske tilnærminger til scenekunstproduksjon har

Detaljer

Velkommen statssekretær Bård Folke Fredriksen, velkommen gjester og medlemmer av NTO.

Velkommen statssekretær Bård Folke Fredriksen, velkommen gjester og medlemmer av NTO. ÅRSMØTE 2016 Tid: 13. juni 2016 Sted: Det Norske Teatret Hjarteleg velkomen til NTOs årsmøte og til DNT! Velkommen statssekretær Bård Folke Fredriksen, velkommen gjester og medlemmer av NTO. Vi er glade

Detaljer

Måloppnåelse og resultater

Måloppnåelse og resultater Årsrapport 2010 Innledning 2010 ble et år med store økonomiske utfordringer, god utvikling av publikum, og arbeid med utvikling av organisasjonen og stab. Påtroppende kunstnerisk leder Arne Fagerholt trakk

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016

Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016 Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016 62 Black Box Teater 5 581 tilskuere 61 forestillinger/arrangement 5 produksjoner/aktiviteter Dansens hus 5 960 tilskuere 75 forestillinger/arrangement 11 produksjoner/aktiviteter

Detaljer

Kulturskolen I Måsøy.

Kulturskolen I Måsøy. HØRINGSUTTALELSE FRA MÅSØY KOMMUNE: I Kulturløftet II som er regjeringens felles prioriteringer for norsk kulturpolitikk heter det bl.a.: 2. Kulturskole for alle barn som ønsker det Det skal gjennomføres

Detaljer

Retningslinjer for Forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer. Vedtatt i Norsk kulturråd 13. juni 2017

Retningslinjer for Forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer. Vedtatt i Norsk kulturråd 13. juni 2017 Retningslinjer for Forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer Vedtatt i Norsk kulturråd 13. juni 2017 Del 1 Retningslinjer for søknad Gjesteoppholdsstøtte for arenaer 1 Om ordningen / formål

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE. Videre blir vi bedt om å vurdere relevansen av kulturpolitikken sett i lys av samfunnsutviklingen.

HØRINGSUTTALELSE. Videre blir vi bedt om å vurdere relevansen av kulturpolitikken sett i lys av samfunnsutviklingen. NORSK SKUESPILLERFORBUND Welhavens gate 1, 0166 OSLO * Tlf: 21 02 71 90 * Fax: 21 02 71 91 Bankgiro 8101 11 30666 * Org.nr. 871096422 MVA nsf@skuespillerforbund.no * www.skuespillerforbund.no Oslo, 29.

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Kulturdepartementet v/ avd. dir. Heidi Karlsen Postboks 8030 0030 Oslo. postmottak@kud.dep.no. Oslo, 01.07.2013

Kulturdepartementet v/ avd. dir. Heidi Karlsen Postboks 8030 0030 Oslo. postmottak@kud.dep.no. Oslo, 01.07.2013 Kulturdepartementet v/ avd. dir. Heidi Karlsen Postboks 8030 0030 Oslo postmottak@kud.dep.no Oslo, 01.07.2013 HØRINGSUTTALELSE OM KULTURUTREDNINGEN 2014 Vedlagt følger Norsk Skuespillerforbunds uttalelse

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/17-000 Leif Martin Haugen 15.06.17 &13 Telefon: 414 12 863 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK HØRING - FAGLIG ORGANISERING

Detaljer

www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge

www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge scenekunstbruket feb2013 - formidle forvalte kompetanse www.scenekunstbruket.no Stikkord til slide 2 Hvem er Scenekunstbruket: Den største landsdekkende

Detaljer

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Vedtatt i AS januar 2010 (AS 06-10) Journalnr. 2008/273 Strategiplan 2008 2011 Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier - med resultatmål for 2010 Virksomhetsidé Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

To Samstemt!e prioriteringer for statsbudsjettet 2011

To Samstemt!e prioriteringer for statsbudsjettet 2011 To Samstemt!e prioriteringer for statsbudsjettet 2011 1 Samstemt! spiller videre Vi vil jobbe for bedre vilkår for utøvere og artister slik at de skal få bedre utviklingsmuligheter og få muligheten til

Detaljer

5. Scenekunst, teater og dans

5. Scenekunst, teater og dans Kulturstatistikk Scenekunst, teater og dans Liv Taule 5. Scenekunst, teater og dans Institusjonsteatra hadde til saman nær,4 millionar tilskodarar på 7 773 framsyningar i. I gjennomsnitt var det 77 tilskodarar

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

d-trøndelag Teater AS

d-trøndelag Teater AS Presentasjon d-trøndelag Teater AS Ketil Kolstad -teatersjef- Stiklestad, 01.12.2014 Om virksomheten historikk/bakgrunn - «Den nordtrønderske modellen» - Startet som teaterverksted 1983 - Navneskifte på

Detaljer

Hovedpunkter i strategien

Hovedpunkter i strategien 1 Fylkesråd for kultur og miljø Marit Tennfjord Dialogmøte i Tromsø om Visuell kunst 03.11.2010 Nå er vi kommet til strategien. Bakgrunnen er, som jeg sa tidligere i dag, Den nordnorske kulturavtalen 2010

Detaljer

INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2018

INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2018 INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2018 Til: Kulturdepartementet Vår ref.: 17/65/ST Dato: 20.06.2017 Kopi: Kunnskapsdepartementet Vedlagt er Norsk teater- og orkesterforenings (NTO) innspill til statsbudsjettet

Detaljer

Innspill til Forsvars og utenrikskomiteen Meld St 19 (2012 2013) Regjeringens internasjonale kulturinnsats

Innspill til Forsvars og utenrikskomiteen Meld St 19 (2012 2013) Regjeringens internasjonale kulturinnsats Innspill til Forsvars og utenrikskomiteen Meld St 19 (2012 2013) Regjeringens internasjonale kulturinnsats Åpen Høring : Mandag 29. April 2013 Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum - en av de syv forvalterorganisasjonene

Detaljer

Høringsuttalelse fra Norsk teater- og orkesterforening om NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Høringsuttalelse fra Norsk teater- og orkesterforening om NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturdepartementet Postbok 8030 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 13/1010 Vår ref.:13/65/kud/st Dato: 27. juni 2013 Høringsuttalelse fra Norsk teater- og orkesterforening om NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Detaljer

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner.

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner. Retningslinjer for tilskuddsordningen for tverrfaglige tiltak Del 1 Retningslinjer for søknad 1 Om ordningen / formål for ordningen Ordningen for Tverrfaglige tiltak har som formål å fange opp tiltak og

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Årsmøtetale NTO 2015. Styreleder Bernt E. Bauge

Årsmøtetale NTO 2015. Styreleder Bernt E. Bauge Årsmøtetale NTO 2015 Styreleder Bernt E. Bauge Å bla i gamle dokumenter gir meg av og til følelsen av at lite er nytt under solen. En følelse av at visse forhold i livet er underlagt en uforanderlighetens

Detaljer

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Komite for kultur og miljø Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vil oversende følgende uttalelse til Kulturdepartementet til høring av NOU

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-9 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.03.2015 Drøftingssak - Planprogram ny kulturplan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 18/15 Kulturkomitéen 16.04.2015 Rådmannens

Detaljer

Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon for musikere (profesjonelle og studenter), storband, klubber, festivaler og regionale jazzsentre.

Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon for musikere (profesjonelle og studenter), storband, klubber, festivaler og regionale jazzsentre. STRATEGIPLAN 2011-2015 ERT REVIDZZFORUMS A RSK J E AV NO SMØT LAND 13.04.20 1 2. 19 Innledning Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon for musikere (profesjonelle og studenter), storband, klubber,

Detaljer

Orientering om rapport om statlige virkemidler for kulturnæringene

Orientering om rapport om statlige virkemidler for kulturnæringene Dato: 10. juni 2010 Byrådssak /10 Byrådet Orientering om rapport om statlige virkemidler for kulturnæringene ADME SARK-332-201000099-89 Hva saken gjelder: Oxford Research AS og Bedriftsøkonomisk Institutt

Detaljer

- et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter.

- et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter. - et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter. Kompani13 Etablert 13.09.2013 Kompani13s visjon er å etablere et markant scenekunstensemble

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE UTVIKLINGEN AV STRUKTUREN I REGIONALE KOMPETANSESENTRE FOR MUSIKK

HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE UTVIKLINGEN AV STRUKTUREN I REGIONALE KOMPETANSESENTRE FOR MUSIKK Til Norsk Kulturråd v/preben von der Lippe Postboks 8052 Dep 0031 Oslo Deres ref:: Vår ref: Per Arne Alstad Deres dato: Vår dato: 03.04.2017 HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE UTVIKLINGEN AV STRUKTUREN I REGIONALE

Detaljer

Kulturpolitisk manifest

Kulturpolitisk manifest Kulturpolitisk manifest Arbeiderpartiet.no Foto: Thinkstock Kunst er ikke bare pynt i samfunnsmaskineriet. Det er en viktig, ideologisk overbygning, som holder demokratiet friskt. -Nina Wester Tromsø Arbeiderparti

Detaljer

Samarbeidsavtalen

Samarbeidsavtalen Samarbeidsavtalen 2012-2015 Politiske føringer Stortingsmelding 10 ( 2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking Stortingsmelding 20 ( 2012 2013) På rett vei kvalitet og mangfold i fellesskolen NOU- Kulturutredningen

Detaljer

KULTUR. Det nye kulturløftet

KULTUR. Det nye kulturløftet KULTUR Det nye kulturløftet For Arbeiderpartiet er kunst og kultur helt grunnleggende for å skape gode liv og et godt samfunn. Kultur er ikke bare gode opplevelser som gir oss etterlengtede pusterom i

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21 Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Skodd for framtida Vedtatt i kommunestyret 25.04.2017 k-sak 17/21 Innledning: Dokumentet Arbeidsgiverpolitikk skal sikre en helhetlig, felles arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

1. Innledende, overordnede kommentarer om dansekunsten - generelle merknader

1. Innledende, overordnede kommentarer om dansekunsten - generelle merknader Kulturdepartementet e-post: postmottak@kud.dep.no Oslo, 1. juli 2013 Høringsuttalelse til Kulturutredningen 2014 fra Norske Dansekunstnere Norske Dansekunstnere, forbundet for dansere, koreografer og pedagoger,

Detaljer

Kreativt Europa. Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt prosjekt?

Kreativt Europa. Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt prosjekt? Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt prosjekt? Programmet vil kun støtte tiltak og aktiviteter som tilfører en europeisk tilleggsverdi og som kan bidra til å nå målene satt for EUs

Detaljer

Strategi 2024 Høringsutkast

Strategi 2024 Høringsutkast Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 1. Visjon... 3 2. Verdier... 4 3. Formål og profil... 5 4. Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 5. Dimensjon 2 - Tverrfaglig

Detaljer

Norsk musikkråds handlingsplan

Norsk musikkråds handlingsplan Norsk musikkråds handlingsplan 2011-2013 Verdigrunnlag Grunnlaget for Norsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON

Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON Evaluering av Forprosjektordningen og Arrangørstøtteordningen for scenekunst Sak 16/4061 Kravspesifikasjon Side 1 av 11 Parafering: / Evaluering av Forprosjektordningen for

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer

Budsjetthøring i Familie- og kulturkomiteen. mandag 24. oktober 2011

Budsjetthøring i Familie- og kulturkomiteen. mandag 24. oktober 2011 Budsjetthøring i Familie- og kulturkomiteen mandag 24. oktober 2011 MFOs merknader til budsjettforslaget fra Kulturdepartementet Kap. 314, 320, 321, 323, 324, 335 og 337 Generelt MFO ser med glede på at

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom:

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom: Utviklingsplanen for Rogaland er basert på Stortingsmeldingene 38 og 39 fra 2002-2003 og på Melding om fordeling av spelemidlar for skuleåret 2004/2005 og om fordelingsordning til og med skuleåret 2006/2007

Detaljer

Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon for musikere (profesjonelle og studenter), storband, klubber, festivaler og regionale jazzsentre.

Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon for musikere (profesjonelle og studenter), storband, klubber, festivaler og regionale jazzsentre. STRATEGIPLAN 2011-2015 Innledning Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon for musikere (profesjonelle og studenter), storband, klubber, festivaler og regionale jazzsentre. Norsk jazzforums strategiplan

Detaljer

Innst. 208 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:37 S ( )

Innst. 208 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:37 S ( ) Innst. 208 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:37 S (2011 2012) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Produksjonsguide VELKOMMEN til produksjonsguiden

Produksjonsguide VELKOMMEN til produksjonsguiden VELKOMMEN til produksjonsguiden Begrunnelser Tilrettelegging Kvalitet Muligheter Ressurser Vertskap Omsorg Rammer Verktøy Begrunnelser, rammer og mål Kan vi formulere en tydeligere målsetting og en klarere

Detaljer

SWOT-analyser ifbm møte IV bestillingen

SWOT-analyser ifbm møte IV bestillingen SWOT-analyser ifbm møte IV 28.01.2011 - bestillingen NVH og UMB befinner seg i en kritisk endringssituasjon, hva som kommer ut av denne kan ha langtrekkende virkninger, både positive og negative. Fra hver

Detaljer

Oslo, 15. August 2012. Innspill til ny handlingsplan for kultur og næring. Fra : Danse-og teatersentrum, att daglig leder Tove Bratten

Oslo, 15. August 2012. Innspill til ny handlingsplan for kultur og næring. Fra : Danse-og teatersentrum, att daglig leder Tove Bratten Oslo, 15. August 2012 Innspill til ny handlingsplan for kultur og næring. Fra : Danse-og teatersentrum, att daglig leder Tove Bratten Danse- og teatersentrum ble etablert som interesseorganisasjon i 1977,

Detaljer

Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus

Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus Kort om Bærum Kulturhus Organisert som kommunal driftsenhet Programmere og drifte: Bærum Kulturhus,

Detaljer

Gjennomgang av Rikskonsertenes virksomhet - høringsuttalelse

Gjennomgang av Rikskonsertenes virksomhet - høringsuttalelse Sentraladministrasjonen Kultur- og idrettsavdelinga Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO Gjennomgang av Rikskonsertenes virksomhet - høringsuttalelse Viser til brev av 14. september

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer