INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING lørdag 5. april 2014 for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger og Sted: Welhavens gt. 1. Oslo Tid: Registrering fra kl. 11:30. Møtets start kl.12:00

2 Velkommen til generalforsamling i Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger og PRODA profesjonell dansetrening lørdag 5. april 2014 kl. 12:00 Dørene åpner kl. 11:30 for registrering. Sted: Welhavens gt. 1, 1. etasje På generalforsamlingen får du innblikk i de viktigste sakene for utviklingen av dans i Norge, forbundets handlingsprogram vedtas, og det velges nye personer i tillitsverv. Er du ny i bransjen er generalforsamlingen en flott arena for å bli kjent med kollegaer og orientere deg om dansefeltet. Stemmerett: Alle medlemmer, med unntak av elevmedlemmer, har møte- og talerett. Ordinære medlemmer, studenter i 3. studieår og FA-medlemmer har stemmerett. Passive medlemmer, prøvemedlemmer og studenter har ikke stemmerett. For å ha stemmerett må du ha betalt kontingent for 1. halvår Fullmakt: Dersom du ikke har anledning til å møte personlig, oppfordrer vi deg til å gi fullmakt til et annet medlem med stemmerett. Avtal med vedkommende og send fullmakt på e-post med navn på den som representerer deg til Stemmeberettige medlemmer kan møte med inntil 4 fullmakter. Valgt representant fra de 3 nordligste fylkene kan møte med inntil 12 fullmakter. Vi håper du vil benytte deg av din stemmerett. Vi ser frem til å dele ut årets NoDa-stipender på generalforsamlingen! Etter møtet er du velkommen til mat og vin. Vi gleder oss og håper du kommer! Vennlig hilsen Styret i Norske Dansekunstnere Oslo, 12. mars 2014 NB! Sakspapirer fra PRODA profesjonell dansetrening kommer i egen sending.

3 GENERALFORSAMLING 2014 DAGSORDEN Pkt. Sak Side 0. Møtet åpnes 3 1. Valg av ordstyrer 3 2. Valg av referent og to til å undertegne protokollen 3 3. Valg av tellekorps 3 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3 5. Norske Dansekunstneres årsberetning Vedtektsendringer Forslag til Handlingsprogram Regnskap 2012 for Norske Dansekunstnere og Vederlagsfondet 24 A) Resultatregnskap for 2013 for Norske Dansekunstnere 25 B) Balanse pr for Norske Dansekunstnere 26 C) Noter til regnskapet for Norske Dansekunstnere 27 D) Årsberetning 2013 for Norske Dansekunstneres Vederlagsfond E) Resultatregnskap 2013 for Norske Dansekunstneres Vederlagsfond 30 F) Balanse og noter for Norske Dansekunstneres Vederlagsfond 31 G) Revisorenes beretning for Norske Dansekunstneres budsjett for Generalforsamling for Stiftelsen PRODA profesjonell dansetrening Utdeling av Norske Dansekunstneres stipend Valg Norske Dansekunstnere Møtet avsluttes ca. kl. 16:30 3

4 Pkt. 5) Årsberetning for Norske Dansekunstnere, virkeåret 2013/2014. Pkt. 5 Årsberetning for Norske Dansekunstnere, virkeåret 2013 / 2014 Årsberetningen omfatter arbeidet fra forrige årsberetning ble avsluttet i midten av mars 2013 og frem til primo mars Årsberetningens struktur følger handlingsprogrammets struktur. Bakerst følger en oversikt over forbundets tillitsvalgte, representanter og ansatte, samt en kort beskrivelse av økonomien. 1. FINANSIERINGSORDNINGER OG RAMMEVILKÅR Økt offentlig finansiering til dans Forbundet har over flere år opplevd politiske gjennomslag for økt finansiering til dans. Dans har vært satsningsområde både i Kulturløftet I og II, og i løpet av perioden ( ) har statlige tilskudd til dans økt med 81mill kr, eller 138%. Nå har en H/FrP-regjering overtatt og signalisert at kulturbudsjettene ikke vil fortsette å vokse, fremover vil det handle mer om prioriteringer. Regjeringserklæringen fra H/FrP bar bud om prioritering av frilansere og det frie feltet, men likevel var det nettopp Kulturrådet og stipendmidler de foreslo å kutte i sitt første statsbudsjett. Det rødgrønne budsjettforslaget inneholdt 16 mill kr i økning til scenekunstfeltet under Kulturrådet, H/FrP kuttet bort 8 mill kr av dette. NoDa arbeidet overfor Stortingets kulturkomite m.fl. for å lobbe tilbake det opprinnelige budsjettforslaget til scenekunst, og vi lyktes! Denne økningen til prosjektbasert scenekunst er den største på mange år. Det rødgrønne forslaget inneholdt føringer for en del av de friske midlene, men etter blåvasken er det ikke lengre noen føringer for dans. Den ene føringen som overlevde var å prioritere basisfinansieringen. Kulturrådet har nå selv prioritert hele 9,5 mill kr av økningen til basisordningen, de andre ordningene får også mindre økninger, bortsett fra ordningen for regionale kompetansesentre for dans - dessverre. Arrangørstøtten for dans utvides til også å omfatte teater. Utenfor Kulturrådet finner vi at Dansens Hus får midler til å videreføre sitt påbegynte nettverksarbeid, samt være vertskap for den nordiske biennalen ICE HOT. Carte Blanche får midler til aspirantstillinger. Scenekunstbruket får 0,9 mill til å styrke bl.a. danseforestillinger for barn og unge. Dette var foreslått fra de rødgrønne, og i tillegg foreslo H/FrP en styrking av de programmerende scenene (BBT, BIT, TAG) med 2 mill kr samlet. Sluttsummen for scenekunst ble altså faktisk bedre enn rødgrønt forslag, når de foreslåtte kuttene ble presset tilbake. Flere og mer langsiktige ordninger, særlig for produserende kompanier og koreografer Mer langsiktighet og kontinuitet for virksomhetene har høy prioritet i argumentasjon overfor myndigheter. Det var sentralt i våre innspill til Kulturløftet 3 og Kulturutredningen Vi har argumentert for flerårige tildelinger i ordningene for arrangørstøtte og regionale dansemiljøer, og begge støtteordninger preges nå av flerårig støtte. Vi har argumentert for at de regionale kompetansesentrene bør posteres/finansieres på en fastere måte enn dagens midlertidige støtte over post 55. Vi har arbeidet for videre økning av basisfinansieringen og en løsning for videre ivaretakelse etter 12 år i ordningen. Særlig i det siste temaet har vi samarbeidet med DTS og ført dialog med Kulturrådet. Statsbudsjettfremlegget fra de rødgrønne inneholdt en føring med 3,5 friske mill til basisfinansieringsordningen, den nye regjeringen ville også prioritere langsiktighet, og Kulturrådet valgte til slutt å prioritere 9,5 mill kr av økningen i 2014-budsjettet til basisordningen. Styret retter også mer fokus mot finansiering utenfor Kulturrådet, og arrangerte i den forbindelse i september 2013 et større medlemsmøte om fast/langsiktig finansiering. Flere visninger av forestillinger, bl.a. gjennom støtte til arrangører og nettverksbygging Flere visninger av hver produksjon har vært et annet høyt prioritert mål for forbundet i senere år, og mye vektlagt i våre ulike innspill. I 2012 fikk vi gjennomslag for opprettelse av en arrangørstøtteordning for dans, som økte til 3 mill kr i 2013, og som i 2014 er økt til 7 mill kr - men samtidig utvidet til å omfatte all annen scenekunst enn bare dans. Dansens Hus fikk sikret videre midler i 2014 for å utbygge turnenettverk for dans. Vi fikk de rødgrønne med på videre opptrapping av ordningen for regionale dansemiljøer, noe som forbedrer både infrastruktur og økonomi til å 4 1

5 realisere visninger utover landet. Svært beklagelig fjernet den nye regjeringen denne føringen på 1 mill friske midler, og Kulturrådet prioriterte ikke å styrke ordningen for I kjølvannet av Stortingsmeldingen om Norges utenrikskulturelle innsats, stilte forbundet på høring i Utenrikskomiteen sammen med DTS for å forsvare og fremme UDs reisestøtteordning. Å påvirke til at saksbehandlingsrutinene i Kulturrådet er funksjonelle for kunstnere. Vi avholdt et medlemsmøte for koreografer i februar for å innhente innspill om hvor skoen trykker. Hovedankepunktet er at saksbehandlingstiden er for lang, og ofte kommer ikke svaret på en søknad før fristen for neste søknadsrunde er passert. Dobbel revisjonsplikt er fordyrende og frustrerende. Avvisning av søknader pga høye (lønns)budsjett er en annen frustrasjon som skaper utrygghet, og fører til taktisk underbudsjettering, og som således bidrar til å holde kunstneres lønns- og levekår nede. NoDa har konfrontert Kulturrådet med sakene og vil følge de opp videre. Vi har henstilt om bedre rapportering slik at man kan hente ut statistikk som antall årsverk, antall hoder og samlet lønnsmasse, for bli i stand til å dokumentere næringsaspektene ved det prosjektbaserte feltet. Den store omleggingen til digitale søknader har ikke medført en storm av klager, tvert imot har flere medlemmer uttrykt lettelse. Imidlertid har omleggingen skapt store problemer og merarbeid for stipendkomiteen, alt var i utgangspunktet svært forsinket og funksjonaliteten i programmet langt ifra god nok. Alle organisasjonene i Kunstnernettverket var sterkt kritiske og krever forbedringer før neste år. Fagutvalget for dans har fått styrket kapasitet og kompetanse ved at det er økt med én person fra og med 2014, slik at det nå er totalt fem. Fire av dem er nye, og NoDa er blant forslagsstillerne på kandidater. Fortsatt styrking av profesjonell dansekunst på landsbasis Dansestrategien Dans i hele landet, Kulturutredningen 2014 og Kulturløftet 3 fokuserer alle på å styrke kunstvirksomheten over hele landet, utover de store sentrene og de nasjonale institusjonene. Forbundet har vært en pådriver for denne utviklingen, og har argumentert overfor departement og Kulturråd hvor viktig det er å ivareta de profesjonelle dansemiljøene utenfor hovedstaden, og gi dem tryggere rammebetingelser. Finansieringsordningen for regionale dansemiljøer som NoDa fikk innført i 2010 har departementet trappet opp hvert år siden, så også i forslaget til statsbudsjett for Dessverre annullerte den nye regjeringen føringen, og Kulturrådet prioriterte heller ikke selv noen økning her. Kulturrådet har fått utarbeidet en evalueringsrapport for ordningens tre første år som pilotprosjekt. Mottakerne i 2013 var RAS, DansiT, Dans i Nord-Trøndelag, Dansearena Nord, Bærum kulturhus, Dansekunst i Grenland, Scenerommet (Buskerud), Bergen Dansesenter og Forum for nordnorske dansekunstnere, alle har også videre tilsagn. Forbundet bidro til prosessen omkring et fellesinnspill til Kulturløftet 3 fra de fem mest etablerte regionale sentrene. Potensialet for mer samordning er stort, men samtidig er virksomhetene veldig ulike. En strømlinjeforming eller standardisering av virksomhetene synes både umulig og uhensiktsmessig, samtidig er det et sterkt behov for å løfte dem frem politisk og plassere dem et annet sted finansieringsmessig. Etter høstens storstyremøte er temaet blitt en av hovedprioriteringene i vårt videre politiske arbeide. Mer forutsigbare rammebetingelser er avgjørende dersom folk skal investere og risikere på å bygge opp virksomheter og infrastruktur utenfor de største byene. Arrangørstøtteordningen representerer også et insentiv til fremvekst/styrking av arrangørmiljøer over hele landet, og mange av de regionale kompetansesentrene søker og får også fra denne ordningen. Ordningen får en styrking på 4 millioner kr i 2014, men utvides til å gjelde for arrangører av teater og annen scenekunst. Vi har uttrykt skepsis til denne utvidelsen fordi den punkterer grunnlaget for innføring av selve arrangørordningen, nemlig at de fleste regioner av landet mangler arrangørkompetanse og visningsarenaer for dans. Mao. at befolkningen ikke har tilgang på et tilbud av dans, noe som ikke på samme måte er tilfelle for teater. Forbundsleder deltok på den regionale konferansen til PRODA i Stavanger i november 2013, bl.a. for å styrke kontakten med dansemiljøer utenfor Oslo-regionen. Generalsekretær har skrevet innspill til Moss Kommune sin nye kulturplan, og ført dialog med Dansekunst i Østfold. Vi har forsvart landets nordligste danselinje (Kongsbakken vgs i Tromsø) fra nedleggelse gjennom bl.a. avisinnlegg. Hamars dansemiljø fikk også støtte i sin kamp for å navnsette dansesalen i nye Hamar Kulturhus etter den lokale dansepioneren Hilde Gullhav. 5 2

6 Bedre tilgang på egnede og rimelige prøvelokaler for dans Forbundet har deltatt aktivt i samarbeidet med ulike danseaktører i Oslo om et kraftsenter for dans i hovedstaden, og for å fremskaffe nye produksjonslokaler for dans. Kraftsenteret er et samlokaliseringsprosjekt mellom danseaktører som PRODA, NoDa, m.fl. Parallelt har vi støttet Kirre Arnebergs arbeid for å realisere produksjonsrom og produsentfellesskap. Våren 2013 fusjonerte planene, og det har vært jobbet intenst med kommune, departement, byggeiere, arkitekter, og et stort antall potensielle partnere i en ev. samlokalisering. Det har vært jobbet særlig tett opp mot Oslo Kommune, bl.a. med deres utarbeidelse av strategi for kulturnæringene og med søknader om innovasjonsmidler m.m. Etter mange avslag og tilbakeslag er tiden i ferd med å løpe fra det store samlokaliseringsprosjektet i denne omgang. Arneberg retter igjen fokuset på Nydalen-lokalene, som kan bli ledige igjen i Frysja-lokalet som var akutt truet vinteren 2013 ble etter mye politisk arbeid fra NoDa og Danseinformasjonen berget fram til sommeren Kommunen har imidlertid lovet erstatningslokale før oppsigelse gjennomføres. I den forbindelse viser de til en kartlegging av kommunens lokaler, men resultatet av dette trekker ut i tid. Å ivareta dansekunstneres stipendandeler i Statens Kunstnerstipender I oktober 2013 var første søknadsfrist for stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere. De nye stipendtypene er formet i et samarbeid mellom KUD og kunstnerorganisasjonene, som et bedre alternativ enn vanlig arbeidsstipend når det nå ikke lenger skal tildeles nye Garantiinntekter søkte innen fristen. Som lyn fra klar himmel foreslo imidlertid H/FrP i sin tilleggsproposisjon i november å ikke starte opp de nye stipendordningene likevel. Kanselleringen ville fratatt kunstnerne 15 mill stipendkroner bare i 2014, og et stadig større millionbeløp hvert år fremover dersom frigjorte GI-midler ikke skulle blitt reinvestert i nye stipend. Alarmen gikk i Kunstnernettverket og alle organisasjoner ble svært raskt mobilisert. Noen av oss påbegynte strategi og presseutspill allerede før vi var ute av budsjettpressekonferansen til den nye Statsråden. På et hastemøte i nettverket ble en særskilt lobbygruppe nedsatt med lederne fra NoDa, NBK, NK, Forfatterforeningen og MFO. Alle kunstnerorganisasjonene snakket samme sak overfor Stortingskomiteen og andre kontakter. På svært kort tid reiste vi et samstemt og sterkt trykk fra kunstnerforbundene, både media og aksjonsformer ble benyttet, og i aller siste stund av budsjettforhandlingene med V og KrF ble stipendene reddet. Saken viste at kunstnerorganisasjonene i Norge, gjennom Kunstnernettverket som fellesplattform, evner å organisere seg raskt og vise styrke. Statsbudsjettet for 2014 inneholdt en liten økning av antall arbeidsstipender, og gruppen dansekunstnere får økt kvoten sin med ett nytt arbeidsstipend. Én GI-hjemmel blir frigjort i 2014 og fører til at det vil tildeles ett av de nye stipendene for seniorkunstnere/etablerte kunstnere til dansekunstnere. Utfasingen av stipend for gjennomført kunstutdanning frigjør midler av en størrelse som ikke kan overføres til det nye diversestipendet for nyutdannede enda, pga. at flesteparten av dem som skal søke på det nye stipendet fortsatt er inne i skolegang. For å omsette pengene skal det tildeles 23 ekstra ettårige arbeidsstipend i Utvalget for statens stipend og garantiinntekter til kunstnere har foreslått å fordele disse utover mange kunstnergrupper, og at dansekunstnere får 2 av de 23. Forbundet påpekte i sitt høringsvar til dette kvoteforslaget at Utvalgets politikk er svakt begrunnet og i utakt med premissene både for gammel og ny stipendordning. Vi anser kvoteforslaget som en forbigåelse av dansekunstnere og visuelle kunstnere, som er de gruppene som midlene til de 23 arbeidsstipendene er hentet fra. Å styrke de private danse - og ballettskolene politisk og økonomisk, bl.a. i møtet med utbredelsen av kulturskolene Forbundets skoleforum debatterer utfordringen og har i samarbeid med generalsekretær utarbeidet et notat om de private danseskolenes rolle og bidrag til lokalsamfunnet, til allmenndannelsen og til rekruttering til kunstarten. Dette som underlag til politisk arbeid. Forbundet har forelagt problemstillingen for to statssekretærer i KUD, som nå dessverre ikke holder disse posisjonene lengre, og for avdelingsdirektøren for kunst i KUD. Vi forfølger temaet med den nye politiske ledelse. Et annet økonomisk anliggende er at flere private danse- og ballettskoler opp gjennom årene har fått krav fra GRAMO om å betale for bruken av innspilt musikk. Kravene har blitt bestridt pga at loven gir unntak for undervisningsformål. Høsten 2013 stevnet GRAMO et utvalg danseskoler for retten, og saken er pågående. Forbundet har hjulpet skolene med koordinering o.l. 6 3

7 At prøveprosjektet Skuespiller- og Danseralliansen vellykkes i størst mulig grad Styret i alliansen søkte om utvidelse av antallet kunstnere ifra 2014, men fikk ingen økning til dette. Likevel har alliansens styre innenfor eksisterende budsjett vedtatt å ansette fem nye kunstnere i 2014, hvorav én erstatter en som går av med pensjon. Ved årsskiftet hadde alliansens kunstnere vært ansatt i ett år, og vi begynner å kunne trekke erfaringer og lærdommer av de statistiske resultatene. Etter reaksjoner fra ansatte ble praksisen omkring egenproduksjoner endret, slik at dette ikke fører til avkortning i opptjeningstiden. Styret arbeider kontinuerlig med forbedringer av alliansen, og har bl.a. gjort endringer i minimumskrav, inntakskrav, permisjonsregler, m.m. De ansatte kunstnerne er igangsatt som mentorer for yngre kolleger. Politisk ledelse i departementet kunngjorde høsten 2013 at alliansen var så vellykket at de ønsket å gjøre prøveprosjektet varig allerede fra 2014, istdf Imidlertid har dette utspillet neppe gyldighet under en ny politisk ledelse. Å arrangere Åpen Prøvedans Åpen Prøvedans 2013 skulle gått av stabelen første helgen i november, men forbundet valgte å avlyse arrangementet. Etter gjentatte framstøt satt vi igjen med for få påmeldte koregrafer til at vi syntes det var forsvarlig å kjøre dette store arrangementet. Påmeldingen for dansere var ikke åpnet for enda. Vi har søkt utsettelse på bevilgningen fra Kulturrådet, og planlegger å arrangere ÅP i Vi har diskutert ulike muligheter for ny form på ÅP med koreografer i medlemsmøtet i februar. Konklusjonen var at man ønsket å beholde hovedformen men gjøre justeringer på innhold og struktur. Et eget styreutvalg har arbeidet med å utrede et nytt format omkring Åpen Prøvedans for fremtiden, og videreutvikle arrangementet i retning av et større og mer bredspektret dansemesse-format. Kulturutredningen 2014 og Kulturløftet 3 Regjeringen nedsatte i 2012 et utvalg som skulle gjennomgå kulturpolitikken etter 2005, vurdere effektene av denne, og peke framover. Forbundet hadde tidligere levert flere innspill til Engerutvalget, som overleverte sin NOU Kulturutredningen 2014 til Kulturministeren 4.mars Forbundet leverte i juni et omfattende høringssvar som kan leses på vår hjemmeside under Om NoDa, Høringsvar. Samme sted finnes også forbundets innspill til den avgåtte regjeringens Kulturløftet INFORMASJON OG ORGANISASJON Rekruttering Medlemsveksten forbundet har opplevd de senere år stagnerte i 2012 og Flest utmeldinger skjer omkring tidspunktet for de halvårlige kontingentfakturaene. De fleste ordinære medlemmer som melder seg ut begrunner utmeldelsen med at de ikke har råd, eller at de har lite eller ingen jobb i dansefeltet. Informasjonsmøter om forbundet med vervefokus er avholdt ved Spin Off, Circle, og Norges Dansehøyskole 3. klasse. Vi jobber for å beholde studentene ved overgang til yrkeslivet, det er svært viktig at nye generasjoner av dansekunstnere er bevisste på forbundets arbeid og rede til å ta over når deres tur kommer. Våren 2013 ble det utført to kartleggingsundersøkelser rettet mot pedagoger henholdsvis i videregående skole og pedagoger i private danse- og ballettskoler. Det ble avholdt et styreseminar i november der generalsekretær ledet styret og administrasjon gjennom et kreativt seminar om verving. Det fremkom mange gode forslag som er under implementering i NoDas samlede informasjon- og verveplan. Brosjyre med revidert innhold er trykket i 1000 eksemplarer høsten Nye innstikk er under planlegging. Det er blitt utarbeidet og produsert 35 permer med relevant innhold; Mappa mi, samt trykket opp klistremerker av NoDas logo. Mappa di skal inspirere til å holde orden på viktige papirer og ta vare på dokumenter for fremtiden. I tillegg er studentvervemateriale utformet, søknadsskjema revidert, og NoDa stipend-annonse og gjenbrukbart e-julekort produsert. 7 4

8 Administrasjonen utreder mulige nye rutiner for kontingentfakturering som forhåpentlig kan redusere bølgen av utmeldinger omkring den halvårlige kontingentfristen. Faktureringen er knyttet til medlemsregisteret, og ev. nye rutiner avhenger av en fornyelse av dette. Av medlemsfordeler fortsetter NoDa å tilby medlemmene Otto Risangers oppdaterte e-bøker om skatt, sykepenger, trygd, lønn, frilans, næring, m.m.; Kunstnerpakken. En ny samarbeidsavtale som gir rabatt på Pilates- og yogatrening er etablert med Pilates Room AS høsten Rabattavtalen med Elixia er reforhandlet (januar 2014), og samarbeidet med Kroppsverket opprettholdes. I tillegg har vi inngått medlemsrabatter på enkeltarrangementer og kurs av kortere varighet, og viderefører samarbeidet med Norsk skuespillersenter. Medlemsmøter * Det ble holdt et medlemsmøte 12. september om langsiktige og faste ordninger for dansekunstnere med tittelen Prosjektfrihet OG institusjonell kontinuitet? med stort oppmøte. * 5. september arrangerte et utvalg fra styret Kick Off for ferske dansekunstnere, der bl.a. nye medlemspermer Mappa mi! for første gang ble delt ut. * 23. september ble Lunsj med NoDa arrangert under CODA - festivalen Vaffeljern ble kjøpt inn til anledningen og NoDas nye lunsjkonsept testet ut med suksess. Dessverre til skralt oppmøte, vi druknet nok litt i festivalens tette program. * Medlemsmøte for koreografer ble arrangert i februar, og debatterte lønn til koreografer, Åpen Prøvedans, og saksrutiner i Kulturrådet. * Åpent felles medlemsmøte med NSF og DTS ble arrangert 10.mars, som innspills- og debattmøte i anledning departementets gjennomgang av Kulturrådet og utredningsgruppens arbeid. Øvrige arrangementer * Åpen Prøvedans 2013 skulle gått av stabelen november, men ble besluttet avlyst grunnet lav påmelding fra koreografer. Arrangementet er utsatt til høsten 2014, og formen justeres i samråd med koreografer. * Musikkteaterworkshopen 2013 gikk av stabelen oktober med Musikkteaterforum som ansvarlige for arrangementet. * Mange medlemmer deltok både i panelet og i salen under det åpne møtet Vill vest i den frie scenekunsten, arrangert av APs Kulturforum og NSF i november. Medlemmer som ressurs, - faggrupper Enkeltmedlemmers kompetanse er en svært kjærkommen ressurs for forbundet. Vi har tilknyttet oss enkeltmedlemmers kompetanse vedr bl.a. arbeidsvilkår i det private arbeidsmarkedet, TV og privatteater, i videregående skole, og i DKS. Forbundet har en kursgruppe, se omtale under kapittel 6. Forbundet har tilknyttet seg ressurspersoner i to faggrupper; skoleforum og vgs-pedagoger. En ny ressursgruppe for pedagoger i private danse- og ballettskoler er under opprettelse. Faggruppen NoDas skoleforum NoDa jobber langsiktig for å styrke de private danse- og ballettskolene og for 5. år på rad har vi arrangert forum for pedagogene som driver skolene, i tett samarbeid med faggruppen. Faggruppen har bestått av Marianne Schwarz, Elin Rusti, Liv Basberg, Louise Bothner By Kirsti Skullerud, Åse W Holmen og Beate Kleven. NoDa takker spesielt Kirsti Skullerud som gikk ut av gruppen ihøst for langt engasjement i faggruppen. Seminaret den 18. oktober samlet 17 deltakere fordelt på 15 skoler. Seminardelen besto av foredrag om HMS og lederskap, ved henholdsvis Beate Devold tilknyttet Kirsti Skullerud ballettskole, og Anita Abrahamsen, tilknyttet Jump Dansestudio, Østerås. Seminaret den 14. februar samlet 12 deltakere og handlet om drift, fagplaner, lønnssatser og markedsføring. Seminaret var basert på samtale og utveksling av gode erfaringer og praksis. Minstesatsene diskuteres fordi skoleeierne melder at de ikke klarer å holde tritt med utviklingen av dem, fordi det ikke nødvendigvis er en sammenheng mellom økning av kursavgift, som er avhengig av en markedsorientering, og økning av lønnsutgiftene. Faggruppen for vgs - pedagoger På storstyremøtet i februar gjenoppsto faggruppen for vgs-pedagoger, ved Kathrine Jacobsen og Marianne Bakke. De har samlet info om hvilke videregående skoler som har danselinjer og hvem som 8 5

9 arbeider som dansepedagoger der. Arbeidet med denne oversikten ble videreført med Ingvild Refsum og Kathrine Nyquist i administrasjonen. En undersøkelse ble gjennomført våren 2013 med den nettbaserte spørretjenesten SurveyMonkey, dels for å komme i kontakt med pedagogene, og verve potensielle medlemmer, og for å få innspill til videre ønsket arbeid for gruppen. Forrige vgs-faggruppe laget grundig informasjon til pedagogene, den informasjonen er nyttig og finnes på NoDas nettside. Faggruppen for private danse- og ballettskole - pedagoger For pedagogene ved private danse- og ballettskoler er det utarbeidet en egen kontaktoversikt etter responsen fra kartleggingsundersøkelsen. En faggruppe er under utvikling og opprettelsesmøte for denne er satt til 12. mars. Utvikling av nettside og sosiale medier, samt øvrige informasjonskanaler Nettside Den viktigste funksjonen til NoDas nettside er å være en oppdatert informasjonsflate, med tekstbasert innhold. Siden er laget i Wordpress som gjør det enkelt for administrasjonen å oppdatere sidene, men legger begrensninger på fancy design. NoDa er avhengig av datakonsulent for å gjøre større forbedringer/endringer, og tempoet i dette arbeidet bærer preg av at NoDas IT-medarbeider også er travel med andre prosjekter. Siden til d.d er 67 nyhetssaker publisert under Nyheter (foruten ledere, stillingsutlysninger o.a.). Facebook NoDa har en egen Facebook-side der tonen er noe mer uformell. Her postes informasjon om aktuelle nyheter fra vår nettside, forbundsaktiviteter, samt formidling av enkelte henvendelser fra andre. Pr har siden 913 likes (en økning på 58 fra forrige telling ). Det er noe aktivitet fra medlemmer og andre på siden, og det oppfordres til mer ved å like, dele, kommentere og poste egne bidrag på siden. Det er dessuten opprettet en egen Facebook-gruppe for NoDas skoleforum. Kursgruppa har også opprettet en egen side; NoDas dis-kursgruppe. Foruten økt deltakelse på Facebook, har det blitt fokusert på større tilstedeværelse i diskusjoner på nettsider som Scenekunst.no. Forbundslederen har opprettet Twitter-konto. Medlemsbrev Medlemsbrev sendes ut jevnlig, ca. hver 3. uke, som e-post og omhandler informasjon om stillinger, auditions, kurs, søknadsinfo, samt oppdateringer på NoDas arbeid og nyheter fra andre. Nyhetene publiseres først på norskedansekunstnere.no, ofte etterfulgt av en oppdatering på NoDas Facebookside. Det har vært totalt 13 medlemsbrevutsendelser i Medlemsbladet På Spissen På Spissen har utkommet med 4 utgaver i perioden, gjennom innsatsen til redaktør Anette Sture Iversen og redaksjonen. På Spissen har et variert dansefaglig innhold, og brukes i beskjeden grad til forbundsstoff/medlemsinformasjon. Styret har igangsatt en vurdering av På Spissen, med henblikk på kostnader og nytteverdi, innhold og design, samt muligheter for bruk av nett. En leserundersøkelse er gjennomført. Medlemssammensetning, nytt medlemsregister, og dansekunstnerkatalog Disse temaene henger sammen, og kjernen er å etablere et nytt medlemsregister. Registeret og katalogen vil utfra våre undersøkelser være to sider av samme sak. Bedre innsyn og oversikt over medlemssammensetningen vil være en funksjonalitet i et nytt medlemsregister. Vi har søkt etter tilbydere og vært i flere møter med en meget interessant leverandør, men prisen blir såvidt høy at vi foreløpig har lagt den muligheten på is. Vi utreder nå hva forbundets IT-konsulent eventuelt har mulighet til å levere, til en lavere kostnad. Oppdatering til et nytt medlemsregister involverer bl.a. faktureringsrutiner, regnskap, og katalog-funksjon, det er derfor et komplekst og tidkrevende arbeid. Sammenflytting av NoDa med andre dansevirksomheter Forbundet har i lengre tid samarbeidet med PRODA og andre aktører for å samlokalisere mange virksomheter i dansebransjen på ett sted i Oslo. En samlokalisering anses som attraktivt og hensiktsmessig både for virksomhetene og medlemmene/brukerne. En tid har også prosjektet til Kirre Arneberg om nye produksjonslokaler, som opprinnelig handlet om Nasjonalballettens studioer i 9 6

10 Nydalen vært sterkt integrert i samarbeidet. Potensielle partnere i prosjektet har vært, foruten PRODA og NoDa, Kirre Arneberg, CODA, Skuespiller- og Danseralliansen, Rom for Dans, Danse- og teatersentrum og Scenekunstbruket. De mest aktuelle lokaler har vært Seilduken ved KHIO og Hjula Væveri ved Akerselva. Det har vært møter med departement, Oslo kommune på flere nivå, eiendomsbesittere og -meglere, og arkitekter. Det er svært vanskelig å få koordinert departement og kommune, og klare å skaffe finansieringen raskt nok til å kunne konkurrere med andre, private virksomheter. Det har vært jobbet særlig tett opp mot Oslo Kommune, og bl.a. vært søkt om midler. Etter mange avslag og tilbakeslag er tiden i ferd med å løpe fra prosjektet, da mange som har stått ved utløpet av kontraktsperioder nå er i ferd med å måtte tegne nye langsiktige leieavtaler andre steder. PRODA tegner ny kontrakt hos RfD, som går store husleieøkninger i møte inn i en ny kontraktsperiode. Arneberg retter igjen fokuset på Nydalen-lokalene, som kan bli ledige igjen i DTS og Scenekunstbruket må også tegne nye avtaler umiddelbart. Prosjektet går nå inn en mer hvilende fase i påvente av at Oslo kommune får utredet muligheter ved sine eiendommer, og i påvente av ev. signaler fra ny regjering. Etablere en ny ledermodell i forbundet gjennom opprettelse av en adm. leder Sist generalforsamling vedtok en ny ledelsesmodell i forbundet, der daglig leder-funksjoner skilles fra forbundslederrollen og overføres til en nyopprettet administrativ leder-rolle. Styret håndterte den videre prosess og ansatte fra 1.juni Grete Valstad som forbundets første generalsekretær. Grete Valstad kom fra stillingen som forbundssekretær. Fordeling av ansvar og oppgaver mellom forbundsleder og generalsekretær er ikke ennå nedfelt i instrukser. Fordi stillingen er nyopprettet ser vi det om en fordel å skaffe oss noen erfaringer før endelige instrukser utarbeides. Forbundsleder og generalsekretær samarbeider godt, forankrer handlinger og diskuterer løsninger av saker kontinuerlig. 3. FORHANDLINGER Områder med tariffavtaler Norsk Teater- og Orkesterforening Ved mellomoppgjøret 2013 i april bestod forhandlingsutvalget av Grete Valstad og Peder Horgen. * Avtalen for dansere i teatrene: Lønnsregulering ble gitt med virkning fra En nyutdannet danser med høgskoleutdanning har pr en månedslønn på kr mot kr året før. En danser med 18 års ansiennitet eller mer har pr en månedslønn på kr mot kr året før. * Avtalen for dansere Carte Blanche: Resultatet av lønnsforhandlingene for danserne i Carte Blanche ble tilsvarende som fordansere i teatrene. Imidlertid har danserne ved CB en annen lønnsstige og er innplassert og ligger noe over dansere i teatrene. Topplønn med 14 års ansiennitet er kr pr. måned fra * Avtale for koreografene i teatrene og Carte Blanche: Lønnsregulering ble tilsvarende oppgjøret for dansere og gitt med virkning fra For en normalproduksjon med prøvetid på åtte uker er lønnen for en nyutdannet koreograf på kr mot kr året før. En koreograf med 14 års ansiennitet eller mer lønnes med kr mot kr året før. For koreografer som lager koreografiske verk for Carte Blanche gjelder en annen lønnsberegning. Koreografen betales for verkets lengde med en minuttsats og med en månedssats for innstudering. Et verk på 40 minutter laget av en nyutdannet koreograf med åtte ukers innstudering vil totalt gi kr i lønn mot kr året før. Tilsvarende vil en koreograf med 14 års ansiennitet tjene kr mot kr året før. Koreografer har i tillegg royalty av billettinntekter for visning av koreografiske verk. Det er en tendens til at koreografer presses inn i næringsforhold ved teatrene. Det er svært viktig at koreografene bruker sin rett til å være ansatt, kun da er man omfattet av avtalen. Det er begge parters plikt å følge tariffavtalen. Blir den ikke brukt, kan forbundet på sikt miste forhandlingsretten for koreografene. * Avtale vedrørende bruk av studenter: NoDa har en særavtale om bruk av elever/studenter ved NTO-teatrene, etter en tvist med Det Norske Teateret i Avtalen går i korthet ut på at alle NTO-teatrene må søke NoDa og MFO om tillatelse i hvert enkelt tilfelle dersom teatrene ønsker å benytte elever/studenter i oppsetningene. NoDa har i perioden mottatt én søknad om bruk av studenter. Søknaden ble avslått fordi den åpenbart var 10 7

11 fremmet på grunnlag av teatrets økonomiske motiver. Studenter skal ikke inn i praksis ved et teater for å løse et økonomisk problem. Studentene skulle gjøre roller og oppgaver som ellers ville ha krevd engasjement av profesjonelle utøvere. * Pensjon NTO og Spekter har initiert et arbeid sammen med hele arbeidstakersiden for å vurdere endring i pensjonsordning for de ansatte på NTO-området. Flere institusjoner sliter økonomisk med dagens ytelsesbaserte pensjon, og NTO ønsker overgang til en innskuddsbasert pensjonsordning. Flere lengre seminarer/plenumsmøter har vært avholdt i Arbeidstakersiden har i fellesskap kommet til at det er for tidlig å løfte temaet inn i årets hovedforhandlinger. Rikskonsertene NoDa har sammen med MFO en tariffavtale for dansere ved Riksteateret. Ny protokoll ble signert 13. desember. Ny lønnssats per turnédag er kr fra , mot tidligere kr Vi viser til NoDas nettside for avtale og satser. Kunsthøgskolen i Oslo Etter en langdryg prosess lyktes det partene å enes om en avtale for koreografer ved KHIO i september Avtalen erstatter en svært gammel avtale, og innebærer et meget betydelig lønnshopp for koreografene. Avtalens satser er todelt med en sats for innstudering og en sats for verket. Innenfor verksatsen er det inkludert et antall timer til andre prøver og møter. Vi viser til NoDas nettside for avtale og satser. NoDa oppfordrer koreografene som arbeider ved KHIO om å ta kontakt med oss i forbindelse med kontraktinngåelse og gi oss informasjon om hvordan avtalen virker. PRODA - profesjonell dansetrening Lønnssatsene i tariffavtalen med PRODA for pedagoger ble regulert med virkning fra Tariffavtalen ble første gang inngått Vi viser til NoDas nettside for satser. NRK Lønnssatsene i tariffavtalen med NRK ble regulert med virkning fra Vi viser til NoDas nettside for satser. Avtalen er på flere punkter ikke avpasset dagens mediesituasjon, særlig gjelder dette betalingssystem for reprisehonorar, og NoDa har lenge prøvd å få i gang en reforhandling av avtalen med NRK. NoDa har i perioden gitt råd og henvendt seg direkte til NRK på vegne av medlemmer. Der medlemmet arbeider direkte for NRK, opplever vi at vår inngripen fører til at medlemmene får betalt etter avtalen. Der medlemmet arbeider for et produksjonsselskap som produserer for NRK, viser NRK til produsenten, og produsenten avviser tariffbinding og hemmeligholder kontraktene. Dansere i Melodi Grand Prix 2014 ble tilbudt næringskontrakter. Det er ikke i tråd med avtalen, og NoDa påpekte dette overfor NRK. Like etterpå, den 31.januar, sa NRK opp hele tariffavtalen mellom NoDa og NRK. Den utløper dermed 30.april NoDa vil jobbe for å inngå ny tariffavtale. Områder med andre avtaler enn tariffavtaler Den kulturelle skolesekken Rammeavtalen for arbeid i DKS ble fremforhandlet i 2012 mellom fylkeskommunenes DKS-utvalg og kunstnerorganisasjonene, representert ved et forhandlingsutvalg i Kunstnernettverket der forbundsleder er representert. Avtalen innebærer standardiserte lønns- og honorarsatser og regulerer en rekke andre arbeidsvilkår. Produksjonskostnader og opphavsrettsvederlag er imidlertid foreløpig for dårlig regulert. Avtalen skulle reforhandles våren 2013, men fylkeskommunene har gjennom et helt år vist seg vanskelige å få i tale. Omsider kom det i desember istand et innledende møte, som innebar positive signaler om snarlige reforhandlinger, men etterpå er det blitt stille og nå i 2014 besvares ikke henvendelsene våre. Den Norske Opera & Ballett DNO&B og NoDa har lenge hatt en forståelse om at NoDas satser på NTO-området skal følges for koreografer og dansere. DNOB engasjerte i høst 7 profesjonelle dansere som statister i en opera. NoDa engasjerte seg på dansernes vegne og var i lengre dialog og møte med ledelsen ved DNO&B. NoDa hevdet at DNO&B ba om og fikk mer enn de betalte for. Noen av danserne fikk tilslutt noe tillegg. Det er utfordringer knyttet til å være profesjonell utøver og gjøre statistarbeid uten å 11 8

12 undergrave danserprofesjonen. NoDa oppfordrer alle dansere og koreografer som får jobbtilbud ved DNO&B om å ta kontakt med NoDa for forhandlingsråd. Nye arbeidsområder for forhandlinger Private teatre NoDa har våren 2013 vært i samtale med Private teaterprodusenters forening for å sondere om det er mulig å komme til noe enighet om prinsipper for ansettelse av dansere og koreografer ved de private teatrene. Teaterprodusentene holder ballen. TV-produsenter De fleste TV-programmer, også for NRK, blir produsert av eksterne produksjonsselskaper, og i møte med disse opplever både dansere og koreografer et uryddig og lavt lønnsnivå. Forståelsen for regelverket rundt midlertidig ansettelser er liten. Koreografer og dansere som jobber for TVprodusentene oppfordres til å ta kontakt med NoDa, be om forhandlingsråd og gi generell informasjon om forholdene, slik at NoDa får oppdatert grunnlag for å komme i forhandlingsposisjon med Norsk film- og TV-produsenters forening. Dansepedagoger i skoleverket Dansepedagogers situasjon i kulturskoler, grunnskoler, vgs og folkehøgskoler ivaretas gjennom forbundets samarbeidsavtale med MfO. Dette arbeidet er videreført i perioden. Det er i 2013 påny blåst liv i en faggruppe i forbundet for pedagoger i vgs. 4. ARBEIDSLIV Informasjon og rådgivning om arbeidslivet Basert på de henvendelser forbundet får fra medlemmene, er markedet for våre medlemmer blitt tøffere. Det er flere institusjoner som kniper inn på koreografkontraktenes lengde, flere arbeidsgivere som prøver å gå utenom tariffnivå eller veiledende satser, og det gjelder gjerne aktører som har god statlig finansiering. I noen tilfeller viser det seg at produsenten har lite kunnskap om ansettelser, og NoDa lykkes av og til å rette opp i kontrakter. Det er også flere produsenter som tar kontakt med oss for råd, og som ønsker å opptre som ansvarlige arbeidsgivere. Det ser NoDa som svært positivt. Forbundet er likevel avhengig av at medlemmene tar kontakt med oss for råd om avtaler som inngås og vi takker alle dere vi har hatt kontakt med i året som har gått. NoDa driver utstrakt rådgivning for partene i det prosjektbaserte feltet og ønsker å bidra til at både arbeidsgivere og arbeidstakere forstår sine plikter og rettigheter. Vi oppfordrer begge parter til å fortsette å benytte seg av tjenesten, aller helst i prosessen før kontraktene blir underskrevet. Vi viser også til omfattende informasjon på våre nettsider under alt om lønn og arbeidsliv. Økt kunnskap og fokus på lovverk og etiske spilleregler i arbeidslivet NoDa mottar varsler om noen tilfeller av uønsket adferd blant arbeidsgivere. Imidlertid er disse varslene anonyme. Det i seg selv er et sterkt signal. NoDa ønsker å gjennomføre en arbeidslivsundersøkelse for å få mer fakta om forholdene. Dette vil kreve planlegging og gjennomføring av fagpersoner på området. En viktig forutsetning for at partene i arbeidslivet skaper gode arbeidsmiljøer er at begge parter kjenner sine rettigheter og plikter, som igjen vil justere de forventningene man har til hverandre. Terskelen for å ta kontakt med NoDa skal være lav, vi kjenner forutsetningene og har som mål å hjelpe partene til gode avtaler. For råd om skatt, næringsoppgaven, moms, sykepenger og trygd, lønn, frilans, næring, og beste selskapsform tilbyr NoDa Kunstnerpakken gratis til våre medlemmer. Kunstnerpakken består av 6 bøker av økonomiekspert Otto Risanger. Bøkene er tilgjengelig på nettsiden. Konfliktsaker DNO&B NoDa har vært i dialog og møte med ledelsen i DNO&B for å fremme vårt syn på ansettelser av dansere som statister, og i dette tilfellet kreve kompensasjon til danserne, hvilket noen tilslutt fikk. Vi 12 9

13 fikk klar beskjed om dersom dansere lar seg ansette som statister, vil DNO&B benytte deres kompetanse i den utstrekning de får lov. Det blir altså opp til danseren å sette grenser for hva som er statisteri. Dette mener NoDa er uholdbart. GRAMO Gramo har stevnet fem av dans - og ballettskolene for retten. Skolene har valgt å engasjere NoDas advokat Hans Marius Graasvold for å bistå seg. NoDa fungerer som koordinator og bistår med praktisk hjelp. Sentralt i saken ligger spørsmålet om skolene driver med undervisning i lovens forstand. Det mener vi selvfølgelig at de gjør. Åndsverksloven gir unntak for Gramo-avgift for innspilt musikk i undervisningssammenheng. Graasvold jobber for at saken kan løses ved forhandlinger, mens Gramo er foreløpig oppsatt på å trekke skolene for retten. Juridisk assistanse NoDas advokat, Hans Marius Graasvold, bistår forbundet og forbundets medlemmer i konfliktsaker. Det blir vurdert fra sak til sak om advokaten skal involveres. Det er et faglig og økonomisk spørsmål. Saker uten skriftlig dokumentasjon, kan ikke prioriteres og derfor er det svært viktig at medlemmene har skriftlig korrespondanse og skriftlige avtaler. Det gjelder også ved samarbeidsprosjekter. NoDa innhenter også råd i forbindelse med forhandlinger og opphavsrettslige spørsmål. Adekvat lønnsnivå for medvirkende kunstnere i danseprosjekter På medlemsmøtet for koreografer i februar kom det fram at flere har erfaringer med at Kulturrådet anser lønnsbudsjettene som for høye. NoDa skal arbeide med å påvirke holdningen i Kulturrådet i retning av et respektabelt lønnsnivå til koreografer og andre involverte i prosjekter. Scenekunstkonsulenten har tidligere kunngjort at NoDas satser for dansere aksepteres i søknadsbudsjetter. NoDa er konstant på vakt overfor underbetaling, og påtaler derfor situasjoner vi mener dansekunstnere blir utnyttet, enten det er som statister (DNO&B, Oslo Nye), som selvstendig næringsdrivende (eks. NRK), eller på andre måter. Retningslinjer og standardkontrakter Forbundet har standardkontrakter og retningslinjer liggende ute på nettsiden under Alt om lønn og arbeidsliv. Kun foretatt noen mindre justeringer i koreograf-informasjonen i perioden. Mer ordnede forhold og faste ansettelser ved private danse- og ballettskoler I perioden har forbundet ytterligere forankret årsverksmodell for pedagoger i private ballettskoler. Modellen er et verktøy som gjør det mulig å beregne prosentstørrelse på stillinger og skal bidra til faste ansettelser for pedagogene. Systemet kan bidra til mer ryddige forhold i bransjen. NoDa stimulerer til mer ordnede forhold i bransjen gjennom å arrangere Skoleforum, et forum for eiere/drivere av danse- og ballettskoler. Arbeide for avklaring og forbedring av sosiale rettigheter for våre medlemmer Kunstnernettverket har en arbeidsgruppe som arbeider med forhold omkring kunstneres vanskeligheter med å opparbeide sykepenger, dagpenger, foreldrepenger, pensjon m.m. Arbeidsgruppa er i dialog med departement og andre aktuelle parter for å påpeke problematikker og påvirke til forbedringer. Kulturdepartementet nedsatte i høst en arbeidsgruppe som skulle vurdere levekårene til kunstnere, og forbundsleder ble utpekt til å delta i gruppen. Arbeidsgruppen ble imidlertid nedlagt av den nye regjeringen. MfO har tatt initiativ til en LO-basert utredningsgruppe for skatt, trygd, pensjonsspørsmål for utøvende kunstnergrupper, som skal kombinere LO-ressurser med fagspesifikk kompetanse, og forbundsleder er en av deltagerne i gruppen. Arbeide for at dansekunstnere skal sikres sosiale rettigheter gjennom Alliansen Forbundet har gjennom etablering av Alliansen i første omgang sikret 10 dansere (og 10 skuespillere) sine sosiale rettigheter, ved at disse nå alltid omfattes av et ansettelsesforhold. Dette sikkerhetsnettet er grunntanken bak alliansen, og planen er at mange flere dansere med tiden vil sikres sosiale rettigheter gjennom alliansen. Alliansen har nå utlyst 2 nye stillinger for dansere med søknadsfrist 10.april, og NoDa oppfordrer alle dansere som tilfredsstiller grunnkriteriene om å søke. 5. OPPHAVSRETTIGHETER 13 10

14 Arbeide for at dansekunstnere skal sikres sosiale rettigheter gjennom Alliansen Forbundet har gjennom etablering av Alliansen i første omgang sikret 10 dansere (og 10 skuespillere) sine sosiale rettigheter, ved at disse nå alltid omfattes av et ansettelsesforhold. Dette sikkerhetsnettet er grunntanken bak alliansen, og planen er at mange flere dansere med tiden vil sikres sosiale rettigheter gjennom alliansen. Alliansen har nå utlyst 2 nye stillinger for dansere med søknadsfrist 10.april, og NoDa oppfordrer alle dansere som tilfredsstiller grunnkriteriene om å søke. 5. OPPHAVSRETTIGHETER Bevisstgjøre medlemmer om rettigheter Informasjon og råd om opphavsrett tilrettelagt for dansekunstnere av Liv Bjørgum ble i 2012 lagt ut på nettsiden under egen fane, se hovedmeny Opphavsrett. Vi viser nå til denne informasjonen som grunnlag for mer kunnskap om immaterielle rettigheter. Vi følger også opp med artikler og annen informasjon i På Spissen og gir råd til enkeltmedlemmer. Fordele vederlag for privatkopiering til koreografer og dansere vist på TV NoDa fordelte og utbetalte i 2013 ca kr til medlemmer og ikke-medlemmer som har vært med i filmer, TV-serier, underholdningsprogrammer og musikkvideoer. Ipsos MMI gjør statistiske undersøkelser som måler omfanget av kopiering innenfor ulike kategorier, og det gir grunnlag for fordelingen av summen for privatkopieringsvederlag som gis over statsbudsjettet. Vederlaget for privatkopiering gir rettighetshavere en kompensasjon som er ment som en erstatning for at privatpersoner har lov til å kopiere deres verk i private og familiære sammenhenger. PS: Det kan lønne seg å informere NoDa dersom du har danset eller koreografert på/for TV. Arbeide i Norwaco for å ivareta rettighetsbildet og vederlagsinntektene Kunstneres rettigheter til vederlag for videresalg av sine prestasjoner blir for tiden hardt presset av distributører som Get og Canal Digital. Rettighetshavernes organisasjon Norwaco angripes på flere fronter samtidig, flere saker har gått for retten i 2013, og flere kommer i 2014 og fremover. Dersom disse kreftene lykkes med å underminere Norwaco, vil kunstnerorganisasjonene og kunstnerne få betydelig reduserte inntekter. Vederlagene fra Norwaco mottas kollektivt til Norske Dansekunstneres Vederlagsfond. Forbundsleder sitter i styret for Norwaco og arbeider for å vinne de juridiske kampene. Temaet er belyst i flere artikler i På Spissen, og i vår rådgivning om kontrakter har vi fokus på at rettigheter ikke skal overdras. Mer informasjon om Norwaco og tvistesituasjonene finnes i årsmeldingen fra Vederlagsfondet. Norwaco har fått en ny sektor; Kulturarv, som samler inn vederlag fra bruk av arkivmateriale. NRK blir fra 2014 den største kunden siden deres arkiver nå er gjort tilgjengelige for strømming på nett. Øvrige avtaleparter er bl.a. Popsenteret, Rockheim og Deichmanske bibliotek. Forbundsleder er innvalgt i sektorens fordelingsutvalg. Påvirke utviklingen av opphavsrettslovgivningen i Norge Opphavsrett er under stadig press, og loven er vårt beste vern og verktøy. Forbundet har gjennom Kunstnernettverket innsendt et grundig innspill til den forestående revidering av Åndsverksloven. Hovedpunktene er forslag om lovbestemmelse av retten til rimelig vederlag, skjerpet mulighet til sensur av urimelige avtaler, egen lovbestemmelse som hindrer frafall av vederlagsretten for videresending, og styrking av den spesielle uklarhetsregelen (spesialitetsprinsippet). Hele innspillet kan leses på noda.no/om NoDa/høringsvar. Arbeide internasjonalt for å trygge dansekunstneres rettigheter NoDa er aktivt medlem i FIA, og møter bl.a. hvert halvår på europeisk nivå. FIA arbeider mye med EU-direktiver og andre EU-saker, men også med verdensomspennende avtaler. I 2013 ble det arbeidet mye og suksessrikt med å unnta kunst og kultur fra den nye handelsavtalen mellom EU og USA UTDANNING OG ETTERUTDANNING Kursgruppa Forbundet bidrar til etter- og videreutdanning for dansekunstnere gjennom å tilby medlemmene kortere kurs i regi av kursgruppa. Den nåværende kursgruppa startet opp på NoDas generalforsamling i juni 2012 da den tidligere kursgruppa takket for seg. Dagens kursgruppe består av Brynjar Bandlien, Jorunn K. Hildre, Solveig S. Holte, Bente Alice Westgaard og Kristine K. Øren. De hadde sitt første konstituerende møte i juni 2012 og vedtok da en ny struktur og en mer diskursiv satsing. I tillegg deler kursgruppa ut DIY-æresmedaljen Knapper & Glansbilder (laget på dugnad) under diverse arrangementer til dansekunstnere som har gjort en særlig innsats for feltet

15 I har de arrangert fem runder med Spleis på Scenehuset i Oslo, skrivekurs i Tromsø, Praxis-seminar på Kunstnernes Hus, foruten Excel-kurs og performativitetsworkshop i samarbeid med Norsk skuespillersenter. Kursgruppa har dessuten valgt å satse stort på å utarbeide et eget diskursivt prosjekt kalt Seminarium som er innvilget støtte fra Norsk Kulturråd og NoDas Vederlagsfond. Kompetanseutvikling for musikalartister NoDa og MFO står i år som bidragsytere og samarbeidspartnere med Musikkteaterforum, som har arrangert høstens musikkteaterseminar. Vi har valgt å gi forumet frie tøyler og seminaret ble holdt fra søndag 13. oktober til og med tirsdag 15. oktober, med kurs i sangteknikk, tolking av tekst, komposisjon, bevegelsesteknikk og konserter. Hovedattraksjon var Packet & Paul, en ung komponistog produsentduo fra New York. NoDas økonomiske bidrag kommer fra forlikspenger fra det Norske Teatret etter Jesus Christ-saken. Seminarium Seminarium er både et kunstprosjekt og en seminarrekke. Prosjektet er ledet av Dansedyrkerne, en kjernegruppe bestående av Sidsel Pape, Per Roar og Snelle Hall i samarbeid med NoDas kursgruppe ved Kristine Karåla Øren og Solveig Styve Holte. Prosjektet har fått støtte fra Kulturrådet og første Seminarium gikk av stabelen på Avantgarden i Trondheim i juni Seminarium#2 fant sted på Kunsthøgskolen i Oslo, januar 2014 med KHiO, avdeling Balletthøgskolen som vertskap og samarbeidspartner. Spleis Spleis er et selvprogrammerende arrangement med sosiale rammer som åpner opp for diskusjon i miljøet. Spleis er et spleiselag der NoDas kursgruppe dekker innkjøp av vin, Danseinformasjonen stiller med gratis lokaler, tilskuerne med mat og deltakerne med innholdet. Det har vært mellom oppmøtte og ett til to bidrag hver gang, med unntak av superspleis #7 ( ) der 60 personer møtte opp. Det er planlagt ytterligere tre Spleis i Entreprenørskap ved KHIO Forbundet har inngått som samarbeidspartner i prosjektet Entrepenørskap i kunst og design ved KHIO. Ella Fiskum er NoDas representant i samarbeidet. Prosjektet har våren 2014 lansert en nettside med nyttig informasjon. Det er å håpe at siden etterhvert blir noe bedre strukturert og redigert. 7. SAMARBEID Styret vurderer samarbeid med øvrige aktører i kunst- og kulturfeltet generelt og dansekunstfeltet spesielt som meget verdifullt og hensiktsmessig for å oppnå resultater. NoDa deltar aktivt i Kunstnernettverket, en konsensusbasert fellesplattform bestående av 20 kunstnerforbund. Nettverket startet i 2011 og er et svært nyttig samarbeidsorgan. Nettverket arbeider kun med tverr-sektorielle saker som f.eks. stipendpolitikk, åndsverkslov, DKS, sosiale rettigheter, m.m. Kunstnernettverket vant en stor seier i november da regjeringens forslag om stipendkutt på 15 mill kr ble snudd i løpet av en drøy uke, dette arbeidet gikk svært raskt og effektivt takket være nettverkets eksistens. NoDa har samarbeidet mye og godt med Norsk Skuespillerforbund og Musikernes fellesorganisasjon (MFO) i perioden, i flere saker. Forbundet har et nært samarbeid med PRODA. Vi bidrar til arbeidet med driftstilskudd overfor kommunen har vært sterkt preget av arbeidet med samlokaliseringsprosjektet. Vi deltok i 25-årsjubileet med feiring, gave og tale. NoDa samarbeider tett med Danseinformasjonen i flere saker, eksempelvis om produksjonslokaler til dans. Forbundet samarbeider med Musikkteaterforum om relevante saker, eksempelvis Musikkteaterseminaret i høst, og problematikk omkring studenter og statister. Forbundet samarbeider med Danse- og Teatersentrum om relevante saker, hovedsaklig knyttet til Norsk Kulturråd, men også overfor UD ang. reisestøtten

16 NoDas kursgruppe samarbeider med Norsk Skuespillersenter og Musikkteaterforum, om forskjellige kurs som kan være relevante for alle virksomhetenes medlemmer/brukere. I tillegg til de ovennevnte samarbeider forbundet med mange andre aktører gjennom representasjon i styrer og komiteer/utvalg, gjennom forhandlinger, gjennom dialoger, gjennom deltagelse i internasjonale nettverk, og gjennom en kontinuerlig strøm av enkeltsaker. NoDa har formelle samarbeidsavtaler med: (tariffavtaler holdt utenfor) Musikernes fellesorganisasjon Forskerforbundet PRODA, profesjonell dansetrening NoDa er i fellesskap med andre eier av Skuespiller- og Danseralliansen AS Scenekunst.no 8. INTERNASJONALT ARBEID FIA - Federation Internationale des Acteurs NoDa er medlem av FIA, og møter i deres europeiske gruppe EuroFIA. Det overordnede målet for NoDas internasjonale arbeid er å arbeide for og påvirke til at dansekunstnere verden over får bedre vilkår og sikres sine opphavsrettigheter, slik at de kan skape og utøve dansekunst. I FIA - sammenheng foregår det mye deling og utveksling av erfaring, kompetanse og gode modeller, især fra land med gode til land med mindre gode vilkår for kunstnere. Våren 2013 ble det avholdt et todagers møte i Edinburgh i EuroFIA, der bl.a. dansepasset ble løftet frem igjen. Forbundsleder deltok. Høstens tredagers møte i Brüssel hadde mobilitet som hovedtema, det ble løftet frem problemer for kunstnere som arbeider i flere land, og som derfor mister sosiale rettigheter som rett til sykepenger og pensjon, og som ofte blir skattlagt i flere land. Generalsekretær deltok. Nordisk Skuespillerråd, NSR NSR består av Dansk skuespillerforbund, Teaterförbundet i Sverige, Finsk Danskonstnärsförbund, Finsk skuespillerforbund, Finsk - svensk skuespillerforbund, Félag Islenskra Leikara, Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere. I det nordiske samarbeidet har landene relativt lignende premisser og det skjer en fruktbar overføring av konkrete modeller, lovgivning, rettigheter og aktuell scenekunstpolitikk. Skuespiller- og Danseralliansen er eksempel på et tiltak hentet fra Sverige gjennom det nordiske samarbeidet. Det har i perioden vært avholdt NSR-møte i Reykjavik juni der generalsekretær og forbundsleder deltok, og i Stockholm november der generalsekretær deltok. 9. TILLITSVALGTE, KOMITEER OG UTVALG Styret: Styret har i perioden fra forrige generalforsamling til 1.mars 2014 hatt 7 møter, og bestått av: Forbundsleder: Peder Horgen Nestleder: Halldís Ólafsdóttir Medlemmer: Ella Fiskum, Katrine Kirsebom, Magnus E. Myhr, Kathrine Jacobsen, Knut Arild Flatner Varamedl.: Nina Lill Svendsen og Venke Sortland Arbeidsutvalget (AU): Magnus Myhr, Halldís Ólafsdóttir og Peder Horgen Storstyret: Storstyret hadde et møte i etterkant av GF 2013 og et todagers møte 2. og 3. november Storstyret har etter GF 2013 i tillegg til styret i NoDa bestått av følgende regionale representanter: region nord: Gerd Kaisa Vorren, vara Ada Einmo Jürgensen region midt: Anna Hegdahl, vara Ingeborg Dugstad Sanders region vest: Hege Holte Østbye, vara Mathias Stoltenberg 16 13

17 region sørvest: region sørøst: region øst: region Oslo: Marit Sandsmark, vara Keili Austbø Marianne Bakke, vara Jannicke von Essen Andresen Mai Elin Løkken, vara Hillevi Larsson Tomas Glans og Maren Wedøe, varaer: Pia Elton Hammer og Stian Danielsen Valgkomiteen: Steffi Lund (leder) Lars Jacob Holm Ulf Nilseng Live Rosenvinge Jackson Pernille Holden vara: Karen Foss Adm. koordinator: Grete Valstad Stipendkomiteen: Karl Erik Nedregaard (leder) Marianne Kjærsund Mattias Ekholm Hilde Rustad Masja Abrahamsen vara: Lone Torvik vara: Janne Camilla Lyster Adm. koordinator: Kathrine Nyquist Revisorer: Vivild Bergersen Zezé Kolstad vara: Pernille Bønkan Kvam vara: Line Fredriksdatter Faggruppen Pedagoger i vgs: Kathrine Jacobsen Marianne Bakke Forhandlingsutvalg: (kun utvalg og personer som har vært i aktivitet er oppført) Teatersektoren (NTO): Peder Horgen og Grete Valstad Rikskonsertene: PRODA: KHIO: Grete Valstad Peder Horgen og Grete Valstad Peder Horgen og Grete Valstad Redaksjonskomiteen: Inger-Reidun Olsen Geir Hytten Hallgrim Hansegård Venke Marie Sortland Helle Siljeholm Mathias Stoltenberg (region vest) Marianne Bakke (region sørøst) Gerd Kaisa Vorren (region nord) Marie Rønold Mathisen(region sørvest) Tone Pernille Østern (region midt) Mai Elin Løkken (region øst) Kursgruppen: Kristine Karåla Øren Brynjar Bandlien Solveig Styve Holte Jorunn Kjersem Hildre Bente Alice Westgaard Adm. kontaktperson: Ingvild Refsum Faggruppen Skoleforum: Marianne Schwarz Louise Bothner-By Liv Basberg Elin V.H. Rusti Åse Wergeland Holmen Beate Kleven Nilsen Adm. koordinator: Grete Valstad 10. EKSTERN REPRESENTASJON Representanter oppnevnt av NoDa: Danseinformasjonen Ø Styret: Katrine Kirsebom, vara Venke Sortland Ø Årsmøtet: Sølvi Edvardsen, Marianne Kjærsund, Gunhild Bjørnsgaard, Ingri Midgard Fiksdal, Charlotte Våset, Belinda Braza, Bjørn Sandberg, André Austvoll Norske Dansekunstneres Vederlagsfond Ø Styret: Katrine Kirsebom PRODA profesjonell dansetrening Ø Styret: Nina Lill Svendsen, vara Ella Fiskum Stiftelsen Dansearena Nord Ø Styret: Cecilie Lindeman Steen, vara: Helle Levang Moum Scenekunst.no 17 14

18 Ø Styret: Katrine Kirsebom, vara Kathrine Jacobsen Norwaco Ø Årsmøtet: Halldís Ólafsdóttir Rikskonsertene Ø Utøverforum: ikke aktivt Riksscenen for folkemusikk og folkedans Ø Riksscenerådet: Ingeleiv Berstad Finn Tveito s stiftelse: Ø Per Arne Skar Nordisk Skuespillerråd: Ø Peder Horgen, Grete Valstad FIA og EuroFIA: Ø Peder Horgen Representanter foreslått av NoDa, oppnevning foretatt av andre organer: Norwaco Ø Styret: Peder Horgen Ø Kulturarvsektoren, fordelingsutvalget: Peder Horgen Fond for utøvende kunstnere Ø Styret: Marte Sæther, vara Lars Jacob Holm Fond for Lyd og Bilde Ø Styret: vara Grete Valstad Ø Sceneutvalget: Kristian Alm, Loan Ha, vara Ingunn Rimestad Statens Kunstnerstipend Ø Utvalget for statens stipend og garantiinntekter: Halldis Ólafsdóttir t.o.m. 2013, Karen Foss 2.vara f.o.m Ø Stipendkomité for andre kunstnergrupper: Per Roar Thorsnes Riksscenen for folkemusikk og folkedans Ø Styret: vara Peder Horgen Norsk Kulturråd Ø Kunstløftet, nettverk: Siri Jøntvedt NoDa foreslår også kandidater til bl.a. danseutvalget i Norsk Kulturråd, sceneutvalget i Scenekunstbruket, og sceneutvalget i DTS for UDs reisestøtteordning. Styret takker alle som har verv eller representert forbundet i andre sammenhenger, for innsatsen! 11. MEDLEMSBEVEGELSE Pr hadde forbundet 870 medlemmer, og ved årets slutt var tallet 860. Forbundet fikk inn 50 nye medlemmer i 2013, men samtidig meldte 60 seg ut. De fleste begrunner utmeldinger med at vedkommende ikke har råd, har gått over til annet yrke, eller ikke lenger er aktiv som dansekunstner. Mange takker for forbundets viktige arbeid. Per 10.mars 2014 er medlemstallet 849 medlemmer. 12. ADMINISTRASJONEN Forbundet har p.t. 3,25 årsverk. De ansatte er kontormedarbeider Kathrine Nyquist (75%), fagkonsulent Ingvild Refsum (50%), generalsekretær Grete Valstad (100%) og forbundsleder Peder Horgen (100%). Forbundets sekretariat ledes av generalsekretær. Forbundet har videre tilknyttet seg følgende personer og tjenester i perioden: Regnskapsfører Anne Hilde Ødegård, IT-medhjelper Ole Andreas Røsok og advokat Hans Marius Graasvold, alle på timebasis. For På Spissen har forbundet tilknyttet seg redaktør Anette Sture Iversen, designere Trine+Kim, og korrekturleser Øyvind Ebbesvik/teksthjelp.no, alle til fast honorar. Kompetanseheving blant ansatte 18 15

19 Generalsekretær har deltatt på kurs i HMS, 23. oktober, i regi av Bedriftsforbundet. Fagkonsulent har deltatt på kurs i Excel og bruk av sosiale medier. Ny ledelsesmodell Forbundets første generalsekretær Grete Valstad begynte i stillingen 1. juni. Hun kom da fra stillingen som forbundssekretær. Siden ledelsesmodellen er ny for forbundet har vi brukt den første tiden til å skaffe oss erfaringer omkring fordeling av ansvar og oppgaver mellom forbundsleder og generalsekretær, før dette nedfelles i endelige instrukser. Forbundsleder og generalsekretær samarbeider godt, forankrer handlinger og diskuterer løsninger av saker kontinuerlig. Generalsekretær har beholdt de fleste oppgaver fra tidligere stilling som forbundssekretær med rådgivning som en av hovedoppgavene. HMS Administrasjonen har en rekke tiltak for å møte kravene for helse, miljø og sikkerhet blant de ansatte. Av tiltak kan nevnes fleksibel arbeidstid, medarbeidersamtaler, jevnlige kontormøter og sosiale tiltak som sommerfest, julesamling og felles lunsj hver dag. Alle medarbeidere skal ha ansvar for deler av HMS-tiltakene, og i forbundet bidrar alle ansatte til et godt arbeidsmiljø. Det ble skaffet hev-senk skrivebord og gode kontorstoler til alle ansatte i Fagkonsulent fant et brukt parti svært billig. 13. ØKONOMI Styret legger frem et regnskap i balanse. Den økonomiske situasjonen er fulgt opp med jevnlige regnskapsrapporter. Hovedtendenser er at kontingentinntekten ble lavere enn forventet i 2013, grunnet stagnasjon i medlemsvekst. Styret har revidert budsjettet for Forbundet har obligatorisk tjenestepensjonsordning for de ansatte i tråd med det lovpålagte minstekrav om 2 % av årslønn. Årslønnen til de ledende stillinger er pr. mars 2014 kr , både til forbundsleder og generalsekretær. Årsregnskapet viste et positivt resultat på kr Styret vedtok å overføre overskuddet til øremerkede midler, til avsetningen for database/nytt web-basert medlemsregister. Oslo, 10. mars Peder Horgen forbundsleder 19 16

20 Pkt. 6) Pkt. 6 Vedtekstendring. Vedtektsendring Styret foreslår at generalsekretær skal inngå i arbeidsutvalget (AU). Bakgrunnen er at den nye generalsekretærstillingen er en lederstilling som gjør det naturlig å inkludere stillingen i arbeidsutvalget. Endringen vil styrke informasjonsflyten mellom styret og administrasjonen generelt, og det vil forekomme saker for AU som vil berøre generalsekretærens arbeidsområder spesielt. Endringen krever en vedtektsendring i 5.2 Arbeidsutvalg. Endringene består i tilføyelse av generalsekretær, samt at antallet møtende for å være vedtaksdyktig økes fra to til tre. Dagens tekst i 5.2 Arbeidsutvalg: Arbeidsutvalget består av forbundsleder, nestleder og ett styremedlem og er beslutningsdyktig når to medlemmer er til stede. Arbeidsutvalget forbereder saker for styret og avgjør saker etter delegasjon fra styret. Arbeidsutvalget har myndighet til å avgjøre saker som ikke kan vente til styrebehandling. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar å inkludere generalsekretær i arbeidsutvalget. Ny ordlyd i vedtektenes 5.2. blir som følger: 5.2 Arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget består av forbundsleder, nestleder, ett styremedlem og generalsekretær og er beslutningsdyktig når tre medlemmer er til stede. Arbeidsutvalget forbereder saker for styret og avgjør saker etter delegasjon fra styret. Arbeidsutvalget har myndighet til å avgjøre saker som ikke kan vente til styrebehandling. 20

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere Innkalling til Generalforsamling for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger lørdag 11. april 2015 Registrering fra kl. 11:30, møtet starter kl.12:00 Sted: Welhavens gt. 1.

Detaljer

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Faglige og organisatoriske vurderinger Oktober 2011 Av Tone Øvrebø Johannessen 0 Innholdsfortegnelse Side Forord 3 Kap 1 Innledning og bakgrunn for utredningen

Detaljer

1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...

1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR... Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2014 2 Innhold 1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...9 5. FORVALTNINGSORGANISASJONER...12

Detaljer

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Torkel Rønold Bråthen ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Norske Dansekunstnere Oslo 2007 Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger Rapport nr.

Detaljer

STIKKORDET. s18. s18. NR. 1 2013 utgis av norsk skuespillerforbund

STIKKORDET. s18. s18. NR. 1 2013 utgis av norsk skuespillerforbund STIKKORDET NR. 1 2013 utgis av norsk skuespillerforbund s18 s6 s18 FORBUNDSLEDEREN Ord betaler ingen gjeld TEKST. HAUK HERDAHL FOTO. Anders Grønneberg, DAGBLADET Norsk Skuespillerforbund ønsker å legge

Detaljer

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE Styret i Norske Billedkunstnere vil med dette ønske deg hjertelig velkommen som valgt delegat til det 13. ordinære Landsmøte. I år vil det til sammen være 72 delegater.

Detaljer

Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6

Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6 Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2013 Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6 4. FORVALTNINGSORGANISASJONER...8 5. UTDANNING...10

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

stikkordet Nr. 1 2009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 1 2009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 1 2009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 1-2009 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk Stikkordet kommer ut fire ganger i året. Deadline

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder.

INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder. Oslo 15.08.2014 INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder. OM DANSE- OG TEATERSENTRUM Stiftelsen Danse- og teatersentrum er et nasjonalt

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 ÅRSBERETNING For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 Fra GramArts 20 års jubileum mai 2009 Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT OVER GRAMARTS ARBEID 4 3 STYRET... 4 4

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

Ulike organiseringsmodeller for profesjonell kunstutøvelse Scenekunstnere mottar betaling for sin yrkesutøvelse på en rekke ulike måter:

Ulike organiseringsmodeller for profesjonell kunstutøvelse Scenekunstnere mottar betaling for sin yrkesutøvelse på en rekke ulike måter: KUD Vigdis Moe Skarstein Oslo, 15.08.2014 Vi viser til departements brev av 16. mai 2014, ref 14/2284. Takk for muligheten til å komme med innspill til denne viktige utredningen, og for godt møte 20.06.

Detaljer

2. Beretning og regnskaper

2. Beretning og regnskaper 1.5 GODKJENNING AV STATUS FOR OBSERVATØRER Følgende personer innvilges status som observatører på NBKs 11. ordinære landsmøte: 2. Beretning og regnskaper 2.1 STYRETS BERETNING FOR PERIODEN MAI 2009 TIL

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Bibliospettboka 1. utgave - 2012

Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Utgitt av Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo Malerhaugveien 20, 0661 Oslo 23 24 34 30 nbf@norskbibliotekforening.no norskbibliotekforening.no Redaktør

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Kommunerevisoren. Olavsfestdagene Eierstrategi. Les mer om: www.nkrf.no

Kommunerevisoren. Olavsfestdagene Eierstrategi. Les mer om: www.nkrf.no Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 5 2009 64. årgang Les mer om: Olavsfestdagene Eierstrategi www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet I lederen i Kommunerevisoren nummer 3/09 omtalte jeg Rapport

Detaljer

Datatilsynets årsmelding for 2010

Datatilsynets årsmelding for 2010 Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Datatilsynets årsmelding for 2010 Årsmelding R11/01 10.02.2011 Manus til stortingsmelding

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer