Samarbeidskontrakt. mellom. scenekunstkompani

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeidskontrakt. mellom. scenekunstkompani"

Transkript

1 Samarbeidskontrakt mellom scenekunstkompani og institusjon Utarbeidet i et samarbeid mellom Norsk skuespillerforbund, Danse- og teatersentrum og Norsk teater- og orkesterforening 1

2 1 AVTALENS PARTNERE OG OMFANG 2 ANSVARSFORDELING 1.1 Dette er en avtale om samarbeid/co-produksjon 2.1 Kompaniets kontaktperson er... mellom... (institusjonen) Dersom kompaniet bidrar økonomisk med en konkret sum (se pkt 3.2) styres bruken av disse pengene gjennom og... (kompaniet) Den tar sikte på å regulere vilkår for produksjonen 2.2 Institusjonens kontaktperson er... (produksjonens tittel) herunder forpliktelser og rettigheter. Dette avtaleformular anvendes så langt det passer på den enkelte produksjon. 1.2 Følgende avmerkede punkter er regulert av denne avtalen: 1. Avtalens partnere og omfang 2. Ansvarsfordeling 3. Økonomien i produksjonen 4. Medarbeidere/direkte involverte, produksjonsperioden 5. Medarbeidere/direkte involverte, spilleperioden 6. Produksjonstekniske detaljer 7. Inntekter 8. Billettsalg 9. Rettigheter 10. Videre eierskap og spilleperioder 11. Spilleperioder etter denne avtales utløp Partene er enige om at denne avtalen regulerer de avkryssede punktene ovenfor. Vedkommende har myndighet til... Eventuelle særlige begrensninger... Dersom institusjonen bidrar økonomisk med en konkret sum (se pkt 3.2) styres bruken av disse pengene gjennom 2.3 Kunstnerisk ansvarlig Følgende er ansvarlig i de kunstneriske valg og utforming av produksjonen: 1.3 Avtaleperiode Denne avtale utløper.../.../... For kompaniet... For institusjonen... Sted, dato for kompaniet for institusjonen 2.4 Ferdig produksjon Forestillingen er ferdig innstudert og tilbys institusjonen som helhet: JA NEI 2 3

3 3 ØKONOMI 4 MEDARBEIDERE/DIREKTE INVOLVERTE Produksjonsperioden Kompaniet og institusjonen har fastsatt vedlagte budsjett. Hovedtall: 3.1 Kompaniet bidrar med kr...(spesifisert i budsjett) 4.1 Kompaniets medarbeidere knyttet til produksjonen i produksjonsperioden Funksjon Navn Tilsettings- eller oppdrags forhold (lønn/honorar) Arbeidsgiver (institusjonen/kompaniet) 3.2 Institusjonen bidrar med...kr. (spesifisert i budsjett)) 3.3 I tillegg stiller institusjonen med følgende ressurser som ikke regnes inn i ovennevnte budsjett: 4.2 Institusjonens medarbeidere knyttet til produksjonen i produksjonsperioden 3.4 Andre økonomiske faktorer Utvidede økonomiske rammer etter avtaleinngåelse Dersom kompaniet mottar ytterligere støtte etter at denne avtale er inngått skal dette snarest formidles til teatret. Funksjon Navn Økt støtte medfører Arbeidsgiveransvar lønn Se punkt 4 og Spesifisering av eventuelle andre økonomiske avtaler som er gjort mellom kompaniet og institusjonen. 4.3 Institusjonens medarbeideres lønn Holdes de interne medarbeideres lønn utenfor prosjektets budsjett? JA NEI 4.4 Særskilte bestemmelser 4 5

4 5 MEDARBEIDERE / DIREKTE INVOLVERTE - Spilleperioden 5.1 Eksterne medarbeidere knyttet til produksjonen i spillerperioden 6 PRODUKSJONSTEKNISK 6.1 Kompaniet er ansvarlig for følgende under produksjon av forestillingen Funksjon Navn Tilsettings- eller oppdrags forhold (lønn/honorar) Arbeidsgiver (institusjonen/kompaniet) Oppgave Ansvarshavende 6.2 Institusjonen er ansvarlig for følgende under produksjon av forestillingen 5.2 Interne medarbeidere knyttet til produksjonen i spilleperioden Oppgave Ansvarshavende Funksjon Navn 6.3 Kompaniet er ansvarlig for følgende under spilleperioden i institusjonens lokaler 6.4 Institusjonen er ansvarlig for følgende under spilleperioden i institusjonens lokaler 6 7

5 7 SPILLEPERIODE 8 BILLETTSALG 7.1 Det er planlagt en spilleperiode som følger: I på institusjonen f.o.m..../.../... t.o.m.../.../... II på turné i institusjonens regi f.o.m..../.../... t.o.m.../.../... III på turné i kompaniets regi f.o.m..../.../... t.o.m.../.../ Inntekter fra billettsalg Billettinntektene fordeles direkte i sin helhet etter følgende mal:...% til kompaniet...% til institusjonen 7.2 Varslingsplikter i forbindelse med endring/forskyvning av spilleperioden. enten I Endringer eller forskyvninger av spilleperioden må varsles av institusjonen senest.../.../... Endringer eller forskyvninger av spilleperioden må varsles av kompaniet senest.../.../... eller II Produksjons-/spilleperiode kan ikke endres/forskyves av noen av partene etter følgende dato:.../.../ Andre avtaler vedr. inntekter fra billettsalg 8 9

6 9 RETTIGHETER 10 VIDERE EIERSKAP OG SPILLEPERIODER 9.1 Klarering av rettigheter med opphavsmenn som ikke er direkte involvert i produksjonen Opphavsmann Ansvar for rettighetserklæring 10.1 Etter den mellom institusjonen og kompaniets kontraktsfestede produksjons- og spilleperiode kan kompaniet framføre produksjonen forutsatt at nødvendige samtykker foreligger. I Kompaniet har det fulle økonomiske ansvar som følge av dette. II Dersom institusjonen har bidratt til utvikling av oppsetningen skal denne kreditteres for dette med mindre annet avtales. III Annet: 9.2 Ansvarlig for utbetaling av vederlag Ansvarlig for utbetaling av vederlag Opphavsmann Spilleperiode I Spilleperiode II Spilleperiode III 10.2 I tillegg gjelder følgende økonomisk avtale: Spilleperiode henviser til pkt Betaling av vederlag til opphavsmenn og rettighetshavere som er dirkete involvert i produksjonen enten I Etter den mellom institusjonen og kompaniets kontraktsfestede produksjons- og spilleperiode kan kompaniet overta produksjonen uten økonomisk kompensasjon til institusjonen. Opphavsmann Ansvarlig for utbetaling av vederlag eller II Etter den mellom institusjonen og kompaniets kontraktsfestede produksjons- og spilleperiode kan kompaniet overta produksjonen med følgende økonomiske kompensasjon til institusjonen: Institusjonen mottar... % av spilleinntektene uavkortet frem t.o.m..../.../... Deretter reforhandles avtalen. 9.4 Bruk ut over avtalt spilleperiode Dersom forestillingen spilles lenger enn den avtalte spilleperiode tilfaller ansvar for videre oppfølging av vederlagsavtalene Opphavsmann Ansvarlig for utbetaling av vederlag i ny spilleperiode eller III Etter den mellom institusjonen og kompaniets kontraktsfestede produksjons- og spilleperiode kan kompaniet overta produksjonen med følgende økonomiske kompensasjon til institusjonen: Teatret mottar. % av spilleinntektene når følgende utgifter er trukket fra: Rett til annen utnyttelse... Rett til opptak eller annen utnyttelse av forestillingen eller deler av forestillingen skal avtales særskilt med den enkelte involverte, både de skapende og de utøvende, eller med produsenten dersom denne har skriftlig fullmakt til dette fra de 10 enkelte involverte. 11

7 11 SPILLEPERIODER ETTER DENNE AVTALES UTLØP VEILEDNING: 11.1 Visning av forestillingen Kompaniet har rett til å spille stykket videre så lenge de ønsker under forutsetningene nevnt i punkt 9 og Kostymer og scenografi Kompaniet har rett til å ta med seg kostymer og scenografielementer som er produsert direkte for produksjonen enten I uten at teatret får kompensasjon for dette eller II ved å betale en engangssum på kr.. Kompaniet har ansvar for å innhente tillatelse og betale evt. rettigheter for f.eks. scenografi. Punkt 1.1 Punkt 2.1 Punkt 2.2 Institusjonen Det hus eller den kunstneriske organisasjon som er vertskap for samarbeidet. Kompaniet Den kunstneriske enhet som inngår samarbeid med institusjonen. Samarbeidet kan handle om enten en kunstnerisk prosess fra A til Å, et rent gjestespill, eller alle andre varianter av samarbeid som måtte oppstå. Produksjonen a) ferdig forestilling b) samarbeidsproduksjon Kompaniets kontaktperson Har ansvaret for de avtaler og beslutninger som gjøres overfor institusjonen. Er kompaniets kontaktperson og talsmann under produksjonen dersom ikke annet er notert. Institusjonens kontaktperson Har ansvaret for beslutninger vedr. økonomi, ressursbruk, personalbruk og andre tekniske avgjørelser som får økonomiske konsekvenser for institusjonen. Er kompaniets bindeledd til institusjonen dersom ikke annet er avtalt Rolleovertagelse Dersom institusjonens egne ansatte utøvere har deltatt i produksjonen, har kompaniet rett til å la andre overta disse rollene/funksjonene dersom stykket skal spilles videre ut over samproduksjonsperioden. Institusjonen har ingen økonomiske forpliktelser i forbindelse med en eventuell overtagelse Tvister Eventuelle tvister løses gjennom enkel voldgiftsmodell der partene i samarbeid utpeker en voldgiftsmann. Punkt 2.3 Punkt 2.4 Punkt Kunstnerisk ansvarlig Teatersjefen (eller tilsvarende betegnelse) er den øverste kunsteriske leder for institusjonen, og har dermed det kunstneriske ansvar for de produksjoner som måtte vises der. Hun/han vil dermed ha det siste ordet i evt. kunstneriske tvister. Dersom institusjonen tar imot en ferdig innstudert forestilling har institusjonen ikke anledning til å gå inn og forandre de kunstneriske valg som er foretatt, og som man må anta ligger til grunn for at de ønsker å samarbeide med kompaniet. Det er viktig å på forhånd vurdere hva eventuelt økt offentlig eller privat støtte skal medføre. Dersom det skulle være slik at enkelte av kompaniets medlemmer jobber under tariff, bør dette være poster som oppjusteres først. Dersom kompaniet ikke selv klarer å betale sine medarbeidere full lønn, bør det gjøres klart om teatret skal ta ansvar for å bidra til at dette gjøres, eller om dette utelukkende er kompaniets ansvar. Punkt Det er lite ønskelig at ikke alle involverte i en produksjon har samme type ansettelsesforhold. Dersom institusjonens medarbeidere er arbeidstakere, bør kompaniet bestrebe seg på å gi sine medarbeidere de samme vilkår. Punkt 4 I de tilfeller der både kompaniet og institusjonen har utøvere involvert i produksjonen, anbefales det at man lager avtaler der disse ansettes under likeverdige forhold, enten det er kompaniet eller institusjonen som står som arbeidsgiver. Det skal alltid gjøres klart hvilke personer som kunstnerisk og teknisk er direkte involvert i produksjonen, og hvem som er ansvarlig for å styre disses arbeidsmengde og økonomiske disposisjoner. Der kompaniet er arbeids-/oppdragsgiver, står dette juridisk ansvarlig for alle økonomiske utgifter knyttet til lønn (og honorar). Der teatret er arbeidsgiver, gjelder det samme for dem. Dersom det er unntak fra denne generelle regel skal dette beskrives særskilt i punkt

8 Punkt 4.1 Kompaniets medarbeider En medarbeider som enten er et fast medlem av kompaniet eller som kompaniet har valgt å knytte til seg for dette prosjektet. Medarbeideren kan lønnes/honoreres av institusjonen eller av kompaniet. NB! Kompaniet eller institusjonen må skrive kontrakt med hver enkelt medarbeider. Punkt 4.2 Institusjonens medarbeider Medarbeidere institusjonsteatret stiller til rådighet for produksjonen. Disse lønnes/ honoreres av teatret. Punkt 5 Kompaniet eller institusjonen skal skrive kontrakt med hver enkelt medarbeider. Punkt 6 Kostnadene ift. pkt. 6.2 og 6.4 dekkes av institusjonen i henhold til avtalt budsjett. Punkt 9 Opphavsmann som ikke er direkte involvert i produksjonen Rettighetshavere som ikke er tilknyttet prosjektet. Det kan være en forfatter, hvis tekst prosjektet benytter, en komponist hvis musikk man benytter, et fotografi, en filmsnutt etc. Alle opphavsmenn av verk som er vernet, og som prosjektet ønsker å bruke uten at opphavsmannen er engasjert i produksjonen, skal være kontaktet, og bruk skal være klarert

9 16

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Universitetets håndtering av immaterielle rettigheter og andre rettigheter knyttet til resultatene av universitetsansattes arbeid. Innstilling fra en arbeidsgruppe

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark

Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Vedtatt i S-sak 108/14 Forord Dette dokumentet utgjør forslag til politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark og er utarbeidet

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet;

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet; Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Statlige skoler Privatskoleorganisasjonene UDIR-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner 1. Innledning Dette

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Avtalevilkår for andelseiere hos hesteeiere.no i PS med mer enn 20 andeler

Avtalevilkår for andelseiere hos hesteeiere.no i PS med mer enn 20 andeler Hesteeiere.no Avtalevilkår for PS bestående av mer enn 20 andeler Side 1 av 6 Avtalevilkår for andelseiere hos hesteeiere.no i PS med mer enn 20 andeler 1. OM HESTEEIERE.NO Hesteeiere.no (heretter også

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon 1 opplag februar 2010 Opplag: 15000 Forsidefoto: Jo Michael Produksjon og trykk: 07 Gruppen

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING VED UNIVERSITETET I BERGEN INNFØRING Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag av Universitets- og høgskolerådets veiledende forskrift for graden Philosophiae

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet RAMMEAVTALE mellom 2014-2016 Elektronikk Forbundet og EL & IT Forbundet 1 Innhold Del I... 5 Del II... 5 1 Overenskomstens omfang - ansettelsesvilkår... 5 2 Kvalifikasjonsbestemmelser... 6 3 Lønnsbestemmelser...

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer