FORLAGSAVTALE. (heretter kalt Opphavsmannen) Opphavsmannens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: Forlagets adresse og organisasjonsnummer:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORLAGSAVTALE. (heretter kalt Opphavsmannen) Opphavsmannens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: Forlagets adresse og organisasjonsnummer:"

Transkript

1 FORLAGSAVTALE MELLOM (heretter kalt Opphavsmannen) Opphavsmannens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: OG (heretter kalt Forlaget) Forlagets adresse og organisasjonsnummer: GramArt

2 Denne standardavtalen er utarbeidet av GramArt, og vi anbefaler våre medlemmer å bruke den ved avtaleinngåelse. Inngåelse og forhandling av avtale etter denne standard reiser flere spørsmål av stor betydning. Vi anbefaler derfor at avtaler basert på standarden utformes i samarbeid med jurist eller annen faglig kompetent rådgiver med spesialkompetanse i musikkbransjen. GramArt tilbyr slik rådgivning til sine medlemmer. Standardavtalen gjelder kommersiell utnyttelse og forvaltning av Opphavsmannens verk. Avtaler inngått på grunnlag av standarden vil under enhver omstendighet være avtalepartenes ansvar. INNHOLD 1. VERK UNDER DENNE AVTALE AVTALEPERIODE GEOGRAFISK AVGRENSNING FORLAGETS RÅDERETT NOTER OPSJON FORLAGETS OPPGAVER MV OPPHAVSMANNENS FORPLIKTELSER BRUK AV VERK I ANDRE VERK SOM IKKE ER OMFATTET AV AVTALEN FORDELING AV VEDERLAG FORSKUDD PÅ VEDERLAG AVREGNING/UTBETALING ETTERKONTROLL AV AVREGNING OG REGNSKAP SUBFORLEGGING OG OVERDRAGELSE TREDJPARTS RETTIGHETER MISLIGHOLD TVISTER ENDRINGER EVENTUELLE SÆRBESTEMMELSER VEDLEGG I GramArt

3 1. Verk under denne avtale Avtalen omfatter Opphavsmannens andel av: i) alle verk spesifisert i Vedlegg I, og/eller ii) alle verk skapt i år etter avtalens inngåelse ( verksperioden ), eller 2. Avtaleperiode Avtalen gjelder i år fra avtalens inngåelse ( avtaleperioden ). 3. Geografisk avgrensning Avtalen gjelder i følgende territorium (kryss av): Norge Norden Europa Verden Annet (spesifiseres): _ Hvis det ikke er krysset av noe sted, gjelder avtalen kun for Norge. 4. Forlagets råderett Forlaget har enerett til kommersiell utnyttelse av verk(ene) med de begrensninger som fremgår av denne avtale, den til enhver tid gjeldende åndsverklov og forvaltningskontrakt som Opphavsmannen har tegnet eller tegner med forvaltningsorganisasjon Tono/NCB eller tilsvarende organisasjon (heretter benevnt Forvaltningsorganisasjon). GramArt

4 Opphavsmannen kan likevel kreve at verk(ene) som tidligere ikke er gjort tilgjenglig for allmennheten først skal tilbys en artist som opphavsmannen utpeker. Videre skal/skal ikke (stryk det som ikke passer) synkronisering godkjennes av Opphavsmannen. Enhver bruk i reklame, politisk, pornografisk eller religiøs sammenheng, oversettelser og bearbeidelser av verk(ene) under denne avtale skal på forhånd skriftlig godkjennes av Opphavsmannen. Forlaget kan bare benytte billedmateriale, biografi, annonserings- og promomateriell som Opphavsmannen på forhånd har godkjent. Forlaget plikter å ta hensyn til eventuelle restriksjoner ved godkjennelse av slikt materiale. 5. Noter Forlaget har enerett til å fremstille og tilgjengeliggjøre eksemplarer av verk(ene) for allmennheten i form av tekst og noter. Før fremstilling skal manuskript leveres til Opphavsmannen for korrektur. Forlaget plikter å ta hensyn til Opphavsmannens eventuelle korrigeringer som er meddelt Forlaget innen 30 dager etter overlevering av manuskriptet. Opphavsmannen skal vederlagsfritt motta eksemplarer av hver utgivelse. 6. Opsjon Forlaget skal/skal ikke (stryk det som ikke passer) ha opsjon på: i) å forlenge verksperioden for ytterligere år. Avtaleperioden for verk som skapes i forlengelse av verksperioden skal/skal ikke (stryk det som ikke passer) forlenges tilsvarende eller ii) antall album med gruppen/artisten (fyll inn navn på eventuell gruppe eller artist avtalen skal følge). Avtaleperioden for det enkelte opsjonsalbum skal/skal ikke (stryk det som ikke passer)forlenges til å tilsvare samme tidsperiode som nevnt i punkt 2 regnet fra benyttelse av opsjon. Med opsjon menes en ensidig rett for Forlaget til å velge å forlenge enten verksperioden eller antall album, jf. punkt 1. Hvis det ikke er fylt ut ovenfor, har ikke Forlaget rett til opsjon. GramArt

5 Dersom opsjon gjelder forlengelse av verksperioden, jf. punkt i), må Forlaget skriftlig varsle Opphavsmannen innen seks måneder før utløp av verksperioden. Gjelder opsjon album, jf. punkt ii), må Forlaget skriftlig gjøre opsjon gjeldende senest 14 dager etter mottatt demonstrasjonsinnspilling av relevante verk som skal inngå i gruppens eller artistens neste album. Demonstrasjonsinnspilling skal/skal ikke (stryk det som ikke passer) være godkjent av Opphavsmannens eventuelle plateselskap. Opphavsmannens andel skal minst tilsvare % av samlet andel av verkene som inngår i albumet. Dersom Forlaget ikke har iverksatt opsjon innen fristen, bortfaller Forlagets opsjonsrett under avtalen. For å kunne benytte eventuell(e) opsjon(er) skal følgende resultat være oppnådd (forutsatt at det er krysset av og/eller fylt ut nedenfor): utgivelse av verk(ene) via majorselskap eller etablert uavhengig selskap med major eller etablert uavhengig distributør innen år etter overlevering av verk(ene), utnyttelse av verk(ene) i dataspill og/eller andre kommersielle multimedia innretninger innen år etter overlevering av verk(ene), utnyttelse av verk(ene) i film utgitt eller kringkastet av etablert film- eller TVselskap, Annet (fyll ut) Krav til resultat gjelder/gjelder ikke (stryk det som ikke passer) for verk(ene) som Opphavsmannen har ønsket å plassere hos særskilt artist, jf. punkt 4 andre ledd. 7. Forlagets oppgaver mv. 7.1 Kreative oppgaver Forlaget skal aktivt søke å oppnå optimal kommersiell utnyttelse av verk(ene). Dette innebærer blant annet: GramArt

6 i) å få verk(ene) utgitt, ii) å få verk(ene) utnyttet i film/tv/radio/videospill og andre media, iii) iv) å få verk(ene) utnyttet av andre artister (cover), å promotere og markedsføre verk(ene) og Opphavsmannen i relevante media. 7.2 Administrative oppgaver Forlaget skal administrere verk(ene), blant annet ved å; i) sørge for at verk(ene) til enhver tid er nødvendig registrert hos Forvaltningsorganisasjon, ii) iii) kontrollere og sikre vederlagsutbetalinger fra Forvaltningsorganisasjon, kontrollere og sikre vederlagsutbetalinger fra tredjepart i forbindelse med utnyttelse av verk(ene). 7.3 Andre oppgaver Forlaget skal veilede og ellers legge forholdene til rette for Opphavsmannens virksomhet, herunder den kreative prosess. Forlaget skal/skal ikke (stryk det som ikke passer) finansiere og legge til rette for demonstrasjonsinnspillinger av verk(ene). Forlaget kan/kan ikke (stryk det som ikke passer) motregne slike kostnader mot vederlag under denne avtale forbeholdt at tak på kostnadene på forhånd er skriftlig avtalt mellom partene. Forlaget skal/skal ikke (stryk det som ikke passer) gi Opphavsmannen oversikt over Forlagets utførte og planlagte virksomhet i forbindelse med avtalen hver måned. 8. Opphavsmannens forpliktelser Verk(ene) skal overleveres Forlaget etter ferdigstillelse i form av innspilling eller partitur. I forbindelse med registrering og annen beskyttelse av opphavsretten skal Opphavsmannen medvirke i nødvendig utstrekning. Dersom tredjepart har opphavsrett til verk(ene) som nevnt i punkt 1, skal Opphavsmannen gi Forlaget nødvendige opplysninger om Opphavsmannens andel av rettighetene og øvrige rettighetshaveres identitet. GramArt

7 Etter avtaleinngåelse skal Opphavsmannen umiddelbart informere sin Forvaltningsorganisasjon om avtalens innhold. 9. Bruk av verk i andre verk som ikke er omfattet av avtalen Opphavsmannen kan benytte temaer fra verk(ene) på en slik måte at nye og selvstendige verk oppstår, jf. åvl. 4. Opphavsmannen eller tredjepart kan også utnytte opprinnelige verk dersom det inngår som en del av ett nytt stort verk som en helhet. I avtaleperioden, jf. punkt 2, har Forlaget fortrinnsrett til utnyttelse av slike nye verk på avtalens vilkår. Dersom Forlaget ikke har utgitt nye verk innen måneder etter ferdigstillelse skal alle rettigheter til det nye verket tilfalle Opphavsmannen. Innenfor rammene av Forvaltningsorganisasjonens fordelingsregler skal det inngås nærmere avtale mellom Forlaget og Opphavsmannen/tredjepart om fordeling av vederlag for det opprinnelige verkets andel i det nye verket. Hvis det ikke er utfylt over er frist for utgivelse seks måneder. 10. Fordeling av vederlag Fordelingen av inntektene ved utnyttelse av verk(ene) skal være som følger: 10.1 I Norden (begrenset til de territoriene som inngår i avtalen): i) Mekanisk vederlag % til Opphavsmannen og % til Forlaget ii) Fremføringsvederlag iii) Synkroniseringsvederlag % til Opphavsmannen og % til Forlaget % til Opphavsmannen og % til Forlaget iv) Salg av noter fremstilt av Forlaget faktiske utfakturerte omsetning % til Opphavsmannen av Forlagets v) Andre typer inntekter % til Opphavsmannen og % til Forlaget Øvrig territorium (dersom dette inngår i avtalen): i) Mekanisk vederlag % til Opphavsmannen og % til Forlaget ii) Fremføringsvederlag iii) Synkroniseringsvederlag % til Opphavsmannen og % til Forlaget % til Opphavsmannen og % til Forlaget GramArt

8 iv) Salg av noter fremstilt av Forlaget faktiske utfakturerte omsetning % til Opphavsmannen av Forlagets v) Andre typer inntekter % til Opphavsmannen og % til Forlaget 10.2 At source Opphavsmannens andel skal avregnes at source. Dette innebærer at vederlagene skal fastsettes på grunnlag av utbetalingen fra de aktuelle Forvaltningsorganisasjon og lisenstakere i hvert enkelt territorium Særskilt om noter Om verk(ene) utnyttes som en del av et større verk eller sammen med andre verk, avregnes verket pro rata. Dersom verket produseres av tredjepart på lisens fra Forlaget, betaler Forlaget til Opphavsmannen % av mottatte inntekter vedrørende Opphavsmannens andeler i verket. Opphavsmannen har ikke krav på vederlag i forbindelse med distribusjon av frieksemplarer som utelukkende har salgsfremmende formål. Forlaget må på forhånd innhente Opphavsmannens samtykke dersom antallet frieksemplarer skal overstige 10 % av det totale antall trykte eksemplarer. 11. Forskudd på vederlag Forlaget skal /skal ikke (stryk det som ikke passer) utbetale forskudd til Opphavsmannen. Det eventuelle forskuddet skal utgjøre NOK Forskuddet skal utbetales ved signering av avtalen. Forlaget skal /skal ikke (stryk det som ikke passer) ved eventuell opsjon utbetale forskudd til Opphavsmannen. For første opsjon skal det eventuelle forskuddet utgjøre NOK Forskuddet utbetales ved benyttelse av opsjon.. For andre opsjon skal det eventuelle forskuddet utgjøre NOK Forskuddet utbetales ved benyttelse av opsjon.. GramArt

9 Eventuelle særbestemmelser: Forskudd skal bare kunne motregnes i Artistens krav på vederlag i henhold til denne avtale. Dersom avtalen gjelder flere album, jf. punkt 1 i)/vedlegg I og 6 ii), skal forskudd motregnes i inntekter fra: i) verk som inngår i det album Forlaget har utbetalt forskudd for. ii) samtlige verk under denne avtale. Hvis det ikke er krysset av noe sted, gjelder alternativ i). 12. Avregning/utbetaling Forlaget skal per 30. juni og 31. desember hvert år sende Opphavsmannen skriftlig detaljert avregningsoppgave over vederlag som Opphavsmannen har krav på. Avregning/utbetaling skal skje senest 90 dager etter ovennevnte datoer. Med mindre Opphavsmannen gir beskjed om annet, skal betaling med befriende virkning for Forlaget skje til: 13. Etterkontroll av avregning og regnskap Opphavsmannen kan kreve at Forlagets avregning og regnskap etterkontrolleres av en statsautorisert eller registrert revisor, begrenset til en gang per avregningsperiode. Forlaget og Opphavsmannen kan bli enige om at en annen person skal foreta etterkontrollen. Kontrollen skal foretas på Forlagets kontor i ordinær arbeidstid. Opphavsmannens anmodning om etterkontroll skal gis med minst en ukes varsel. Kostnadene ved etterkontrollen skal dekkes av Opphavsmannen, med mindre det avdekkes et urettmessig avvik som overstiger fem prosent i Opphavsmannens favør. Ved slikt avvik skal Forlaget bære kostnadene i forbindelse med nødvendig etterkontroll. GramArt

10 14. Subforlag og overdragelse Forlaget kan inngå avtale med subforlag om utnyttelse av verk(ene) i henhold til denne avtale. Forlaget skal fortløpende orientere Opphavsmannen om eventuelle avtale med subforlag. Forlaget kan overdra Forlaget som sådant eller en avdeling av det, med mindre overdragelsen vil innebære at Forlagets forpliktelser etter avtalen her ikke blir oppfylt. Forlaget skal før overdragelsen finner sted gi Opphavsmannen skriftlig beskjed om Forlagets intensjoner i så måte. 15. Tredjeparts rettigheter Partene er ansvarlig for at de ikke har forpliktelser overfor tredjepart som kan være til hinder for gjennomføringen av denne avtale. 16. Mislighold Partenes hevingsrett Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser etter avtalen, og misligholdet ikke er rettet opp innen 30 dager etter skriftelig varsel om misligholdet, kan den skadelidende part heve avtalen med umiddelbar virkning. Har et verk ikke blitt kommersielt utgitt eller offentliggjort i løpet av år fra levering, kan Opphavsmannen heve avtalen vedrørende de(t) aktuelle verk. Erstatning Dersom en av partene misligholder sine forpliktelser etter avtalen, kan den annen part kreve erstattet sitt økonomiske tap i samsvar med alminnelige kontraktrettslige regler. Ved mislighold av Forlagets betalingsforpliktelser, gjelder forsinkelsesrenteloven (lov av 17. desember 1976 nr 100). 17. Tvister og lovvalg Ved tvist som måtte springe ut av kontraktsforholdet skal partene søke å løse i minnelighet. Dersom dette ikke fører til en løsning, skal følgende fremgangsmåte følges: GramArt

11 Tvisten skal løses ved voldgift i Norge etter reglene i Voldgiftsloven (lov av 14. mai 2004 nr. 25) med én dommer som partene oppnevner i fellesskap. Oppnevnelse av voldgiftsdommer må skje innen 14 dager etter at en av partene har krevd dette. Voldgiftsdommeren skal være upartisk og uavhengig av partene, og være kvalifisert for vervet. Norsk er voldgiftsspråk med mindre annet er avtalt. Dersom partene ikke blir enige om oppnevnelse av voldgiftsdommer, skal tvisten avgjøres ved norske alminnelige domstoler i overensstemmelse med norsk rett. Opphavsmannen hjemting er verneting. 18. Endringer Avtalen regulerer i sin helhet partenes plikter og rettigheter og erstatter alle tidligere avtaler mellom partene, uansett om de er muntlige eller skriftlige. Eventuelle øvrige tillegg til eller forandringer av Avtalen skal skje i skriftlig form og undertegnes av begge parter. 19. Eventuelle særbestemmelser (Fyll evt. inn det som måtte passe):, (sted) (dato) (Opphavsmannen) (Forlaget) GramArt

12 VEDLEGG I Vedlegg til Forlagskontrakt av (dato), mellom (Forlag) og (Opphavsmannen) Forlagsavtalen er begrenset til følgende verk og/eller album, der Opphavsmannen har verkandeler: Album: Artist: Tittel: Artist: Tittel: Artist: Tittel: GramArt

13 Eventuelle tilleggsopplysninger: (Sted), (dato) Opphavsmannen Forlaget GramArt

LISENSAVTALE MELLOM. (Artisten) Artistens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: (Selskapet) Selskapets adresse og organisasjonsnummer:

LISENSAVTALE MELLOM. (Artisten) Artistens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: (Selskapet) Selskapets adresse og organisasjonsnummer: LISENSAVTALE MELLOM (Artisten) Artistens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: OG (Selskapet) Selskapets adresse og organisasjonsnummer: GramArt 2005 Denne avtalestandarden er utarbeidet av GramArt

Detaljer

MANAGEMENTAVTALE MELLOM. (Artisten) Artistens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: (Managementet) Managementets adresse og organisasjonsnummer:

MANAGEMENTAVTALE MELLOM. (Artisten) Artistens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: (Managementet) Managementets adresse og organisasjonsnummer: MANAGEMENTAVTALE MELLOM (Artisten) Artistens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: OG (Managementet) Managementets adresse og organisasjonsnummer: GramArt 2005 Denne standardavtalen er utarbeidet

Detaljer

3ØMU31O KONTRAKTER I MUSIKKBRANSJEN

3ØMU31O KONTRAKTER I MUSIKKBRANSJEN f å Høgskolen i Hedmark 3ØMU31O KONTRAKTER I MUSIKKBRANSJEN 2 dager individuell hjemmeeksamen Ordinaer eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 8. - 10. desember 2014 Eksamenstid: utleveres/innleveres

Detaljer

MUSIKKFORLAGSAVTALE VERKSAVTALE FOR MUSIKKFORLAG. Versjon 1.0. Sist oppdatert 09.11.10. 1

MUSIKKFORLAGSAVTALE VERKSAVTALE FOR MUSIKKFORLAG. Versjon 1.0. Sist oppdatert 09.11.10. 1 MUSIKKFORLAGSAVTALE VERKSAVTALE FOR MUSIKKFORLAG Versjon 1.0. Sist oppdatert 09.11.10. 1 MUSIKKFORLAGSAVTALE VERKSAVTALE FOR MUSIKKFORLAG Norsk Musikkforleggerforening, Norsk Komponistforening og NOPA

Detaljer

Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent

Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-O Avtale om konsulentoppdrag Avtale om (kort beskrivelse

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen)

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) Kunnskapsdepartementet Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) med bilag Februar 2012 1 Avtale om forsknings- og utredningsoppdrag Avtale om

Detaljer

Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale

Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale Versjon-2 1 av 8 Avtaleforvalter Denne avtaleforvalteravtale med vedlegg ( Avtaleforvalteravtalen ) er i dag, ,

Detaljer

Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper

Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper Versjon-2 1 av 8 Kjøper Denne abonnementsavtale med vedlegg ( Abonnementsavtalen ) er i dag, , inngått mellom: IBX Norge AS, Postboks

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER Avtalen er inngått mellom: Person eller firma org. nr: (heretter kalt oppdragstaker) og Riksrevisjonen org. nr.: 974 760 843 Sted og dato: Riksrevisjonen Oppdragstaker

Detaljer

AVTALE OM DISTRIBUSJON AV VERDIPAPIRFOND FORMIDLINGSAVTALE

AVTALE OM DISTRIBUSJON AV VERDIPAPIRFOND FORMIDLINGSAVTALE AVTALE OM DISTRIBUSJON AV VERDIPAPIRFOND FORMIDLINGSAVTALE MELLOM. Org.nr (heretter kalt Distributør) OG. Org.nr (heretter kalt Leverandør) 1 DEFINISJONER Avtale Distributør Leverandør Denne avtale med

Detaljer

- avtale nr. 113 Norske Dramatikeres Forbund Fjernsyn RAMMEAVTALE

- avtale nr. 113 Norske Dramatikeres Forbund Fjernsyn RAMMEAVTALE RAMMEAVTALE Norske Dramatikeres Forbund (NDF) Rådhusgata 7 Postboks 579 Sentrum 0105 Oslo og Norsk Rikskringkasting AS (NRK) Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 0340 Oslo har inngått denne rammeavtale vedrørende

Detaljer

Rammeavtale mellom Den norske Forleggerforening og Norske Billedkunstnere (NBK) og GRAFILL (Norske grafiske designere og illustratører) RAMMEAVTALE

Rammeavtale mellom Den norske Forleggerforening og Norske Billedkunstnere (NBK) og GRAFILL (Norske grafiske designere og illustratører) RAMMEAVTALE RAMMEAVTALE Mellom Den norske Forleggerforening (DnF) og Norske Billedkunstnere (NBK) og GRAFILL (Norske grafiske designere og illustratører) 14.01.99 Kapittel I. Formål og omfang 1. Denne avtalen regulerer

Detaljer

Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene

Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene LØNNSMOTTAKER «KPART_KPERS_NAVN» «KPART_KPERS_ADRESSE_KONV» Deres ref: Vår ref: SR/«ANSV_TURNE» «PRODNR» Oslo, 7. januar 2014 Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene om turneen

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale)

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale) Rammeavtale om leveranse av polikliniske laboratorietjenester for perioden 1.1.2015 til 31.12.2016 mellom (likelydende rammeavtale) og Helse Sør-Øst RHF 1 [Signeringsside] Sted, dato: Sted, dato: Helse

Detaljer

Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene

Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene UTØVER BOSATT I UTLANDET «KPART_KPERS_NAVN» «KPART_KPERS_ADRESSE_KONV» Deres ref: Vår ref: SR/«ANSV_TURNE» «PRODNR» Oslo, 7. januar 2014 Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene

Detaljer

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier Norges forskningsråd 27.06.05 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier 1 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFI-konsortier er et innspill fra forskningsrådet til

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

Standardkontrakt for oppdragsforskning

Standardkontrakt for oppdragsforskning Standardkontrakt for oppdragsforskning Kunnskapsdepartementet, 29. juni 2006. Innholdsfortegnelse 1. Parter.2 2. Oppdraget...3 3. Underoppdrag...4 4. Betaling, regnskapsføring og budsjett..5 5. Valg av

Detaljer

Telenor Norge AS. [Tjenesteleverandør] [Adresse] [Org.nr.] heretter kalt. Tjenesteleverandør

Telenor Norge AS. [Tjenesteleverandør] [Adresse] [Org.nr.] heretter kalt. Tjenesteleverandør Telenor Norge AS [ ] Original nr. 1av 2 Avtalenummer: TEL-[ ] [Tjenesteleverandør] [Adresse] [Org.nr.] heretter kalt AVTALE OM TJENESTELEVERANDØRTILGANG TIL TELENOR NORGES NETT Tjenesteleverandør og Telenor

Detaljer

AVTALE KJØP AV VIRKSOMHET

AVTALE KJØP AV VIRKSOMHET Utkast 13. januar 2011 AVTALE om KJØP AV VIRKSOMHET mellom Ludo Mobil AS som selger og Telenor Norge AS som kjøper [ ] 2012 5364988/3 1 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 4 2 SALGSGJENSTAND... 4 2.1 Salgsgjenstanden...

Detaljer

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN AVTALE OM PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN MELLOM Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( Oppdragsgiver ) xxxxxxxx ( Leverandør ) Side 2 av 16 AVTALEDOKUMENT

Detaljer

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK ABONNEMENTSBETINGELSER FOR INTERNETT Generelle avtalevilkår for levering av bredbåndstjenester fra Phonect AS. Vilkårene kommer i tillegg til Avtalen og Abonnementsbetingelser. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kontraktsbestemmelser

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kontraktsbestemmelser Anbudskonkurranse 2015 Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale Innholdsfortegnelse 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER Bakgrunn Dynafleet Online Tjenester er del av de telematisk baserte tjenestene som tilbys av Volvo Truck Corporation for å støtte

Detaljer

Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene

Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene MANAGEMENT «NAVN_KONTRAKT_PART» v/«kpart_kpers_navn» «KPART_KPERS_ADRESSE_KONV» Deres ref: Vår ref: SR/«ANSV_TURNE» «PRODNR» Oslo, 7. januar 2014 Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer