MANAGEMENTAVTALE MELLOM. (Artisten) Artistens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: (Managementet) Managementets adresse og organisasjonsnummer:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MANAGEMENTAVTALE MELLOM. (Artisten) Artistens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: (Managementet) Managementets adresse og organisasjonsnummer:"

Transkript

1 MANAGEMENTAVTALE MELLOM (Artisten) Artistens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: OG (Managementet) Managementets adresse og organisasjonsnummer: GramArt 2005

2 Denne standardavtalen er utarbeidet av GramArt, og vi anbefaler våre medlemmer å bruke den ved avtaleinngåelse. Inngåelse og forhandling av avtale etter denne standard reiser flere spørsmål av stor betydning. Vi anbefaler derfor at avtaler basert på standarden utformes i samarbeid med jurist eller annen faglig kompetent rådgiver med spesialkompetanse i musikkbransjen. GramArt tilbyr slik rådgivning til sine medlemmer. Standardavtalen gjelder mellom Artisten og Managementet, og omhandler Managementets rådgivning, veiledning, representasjon m.v. i forbindelse med Artistens karriere innen musikkbransjen. INNHOLD 1. AVTALENS VARIGHET GEOGRAFISK AVGRENSNING REPRESENTASJONSRETT MANAGEMENTETS OPPGAVER MV ARTISTENS PLIKTER OG RETTIGHETER VEDERLAG OG KOSTNADSFORDELING REGNSKAPSFØRER, AVREGNING, FAKTURERING OG UTBETALING OPPLYSNINGSPLIKT OG INNSYNSRETT ETTERKONTROLL AV AVREGNING OG REGNSKAP KEYMAN CLAUSE RETT TIL VAREMERKE/DOMENENAVN MISLIGHOLD TVISTER ENDRINGER EVENTUELLE SÆRBESTEMMELSER GramArt

3 1. Avtalens varighet Avtalen gjelder i følgende tidsrom: i) Avtalen løper fra dato for signering til den sies opp av en av partene. eller: Avtalen opphører 3 måneder etter varsel er sendt rekommandert til den annen part. ii) Avtalen trer i kraft den og gjelder fram til og med den. Managementet har opsjon(er) på å forlenge avtaleperioden for ytterligere ett år. Med opsjon menes en ensidig rett for Managementet til å velge å forlenge avtaleperioden. Hvis antall opsjon(er) ikke er fylt ut, har ikke Managementet rett til opsjon. For å kunne benytte eventuell(e) opsjon(er), skal eventuelle forpliktelse(r) etter punkt 4.4 være oppfylt. I tillegg skal ha Artisten ha blitt varslet innen tre måneder før utløp av avtaleperioden eller forlengelse etter denne bestemmelse. Hvis det ikke er krysset av noe sted, gjelder alternativ i). 2. Geografisk avgrensning Avtalen gjelder i følgende territorium (kryss av): Norge Norden Europa Verden Annet (spesifiseres): Hvis det ikke er krysset av noe sted, gjelder avtalen kun for Norge. GramArt

4 3. Representasjonsrett I henhold til avtalens vilkår skal Managementet være Artistens eneste management. Tilsvarende har Managementet enerett til å markedsføre seg som Artistens manager. Managementet har ikke rett til å representere flere enn artister uten Artistens samtykke. (Denne bestemmelse gjelder bare dersom antall er fylt ut.) Dersom Artisten er soloartist, har/har ikke (stryk det som ikke passer) Managementet rett til å representere Artisten i forbindelse med medvirkning i andre musikalske prosjekt. Rett til medvirkning forutsetter i så fall at gruppens/prosjektets navn profileres høyere enn Artistens. Dersom Artisten er en gruppe, har/har ikke (stryk det som ikke passer) Managementet rett til å representere de enkelte medlemmenes medvirkning i andre musikalske prosjekt. 4. Managementets oppgaver mv. 4.1 Formål Managementet skal etter beste evne legge forholdene til rette for at Artistens karriere blir mest vellykket i kommersiell og kunstnerisk sammenheng. 4.2 Oppgaver Managementet skal etter beste evne blant annet: i) legge forholdene til rette for inngåelse av avtaler, jf. punkt 4.1. Videre skal Managementet bistå Artisten ved forhandling, inngåelse og oppfølgning av slike og eksisterende avtaler, og ellers ivareta Artistens øvrige interesser i ethvert henseende, ii) iii) iv) praktisk tilrettelegge for Artistens virksomhet, herunder kreative prosess, og rådgi Artisten ved presentasjon og utvikling av Artistens kunstneriske talent og image, promotere Artisten, koordinere og følge opp tredjeparters promotering, annonserings- og markedsføringskampanjer ved Artistens utgivelser og øvrige aktiviteter. Managementet skal videre koordinere sine oppgaver med Artistens eventuelle andre management utenfor territoriet (punkt 2), være tilstede i den grad det anses nødvendig for gjennomføring av Artistens aktiviteter, GramArt

5 v) bistå ved planlegging og koordinering av Artistens konsertvirksomhet, blant annet gjennom samarbeid med bookingagenter og oppfølging av slike, vi) utarbeide en oversikt over Managementets utførte oppgaver som i det minste er tilgjengelig for Artisten hver tredje måned i avtaleperioden. I oversikten skal også Artistens planlagte og forventede aktiviteter fremgå. 4.3 Særlig om konsertvirksomhet mv. Dersom Artisten ikke har inngått avtale med bookingagent, jf. punkt 4.2.v), skal/skal ikke (stryk det som ikke passer) Managementet organisere og gjennomføre konsertvirksomhet mv. Partene plikter å regulere dette forholdet i en egen avtale. 4.4 Krav til resultat På bakgrunn av Managementets oppgaver, skal følgende resultat oppnås forutsatt at det er fylt ut nedenfor: Utgivelse i) Artisten skal innen måneder ha inngått innspillingsavtale med major eller etablert uavhengig selskap, eller ii) Artisten skal innen måneder ha inngått lisensavtale med major eller etablert uavhengig selskap. Nettoinntekt Dersom det ikke er fylt ut over gjelder ikke bestemmelsens krav om resultat. i) Innen måneder etter inngåelsen av avtalen skal Artisten ha opptjent en minimums nettoinntekt på bakgrunn av artistvirksomheten på kr, eller ii) Artisten skal ha opptjent en årlig nettoinntekt på bakgrunn av artistvirksomheten på kr Dersom det ikke er fylt ut over gjelder ikke bestemmelsens krav om resultat. Annet (spesifiseres): GramArt

6 5. Artistens plikter og rettigheter Artisten skal stille godt forberedt til alle engasjementer Artisten har påtatt seg. Artisten skal henvise alle tredjeparter som ønsker avtale med Artisten til Managementet. Samtlige avtaler som skal inngås med tredjepart, skal godkjennes og undertegnes av Artisten. Managementet kan/kan ikke (stryk det som ikke passer) likevel undertegne på vegne av Artisten når det gjelder enkeltstående opptredener som ikke kan ansees som konsertvirksomhet. 6. Vederlag og kostnadsfordeling 6.1 Managementets vederlag i avtaleperioden Managementet har krav på følgende vederlag, med eventuelle begrensninger som følger av punkt 3: Artistens nettoinntekt ved konsertopptredener Artistens nettoinntekt ved andre musikalske opptredener Artistens nettoinntekt av royalties ved salg av album og enkeltspor Artistens nettoinntekt av royalties ved videosalg Artistens nettoinntekt ved TV-opptredener, direkte og ved opptak Artistens nettoinntekt ved sponsor- og reklameavtaler Artistens nettoinntekt av royalties ved merchandise Artistens nettoinntekt ved forlagsvirksomhet Artistens netto mekaniske vederlag som opphavsmann Artistens netto fremførings- og synkroniseringsvederlag som opphavsmann Artistens netto fremførings- og synkroniseringsvederlag som utøver (Fyll inn eventuelt andre inntektskilder) Oppregningen er uttømmende. Managementet har ikke krav på vederlag av: i) inntekter opptjent før avtaleperioden ii) godtgjørelse som reelt sett skal dekke innspillingsutgifter, leie av utstyr, videoproduksjon, turnestøtte eller lignende GramArt

7 Med Artistens nettoinntekt menes godtgjørelse fra tredjepart med fradrag av Artistens og Managementets direkte og nødvendige henførbare utgifter i forbindelse med Artistens virksomhet. Managementets driftsutgifter, herunder utgifter til kontorvirksomhet, telefonutgifter ol, regnes likevel ikke som utgifter i denne sammenheng. 6.2 Managementets utgifter Artisten plikter å dekke Managementets utgifter som nevnt i punkt 6.1 siste ledd, i den grad Artistens bruttoinntekt overstiger utgiftene. Managementets enkeltutlegg utover kr skal på forhånd godkjennes av Artisten. Managementets månedlige utgifter skal ikke overstige kr uten Artisten godkjennelse (dersom det ikke er fylt ut over, må samtlige utgifter godkjennes av Artist). 6.3 Bilag vedrørende partenes utgifter Hver av partene er ansvarlig for tilstrekkelig dokumentasjon av utgifter som nevnt i punkt 6.1 og 6.2, blir overlevert regnskapsfører jf. punkt Managementets vederlag etter avtaleperioden I måneder etter avtaleperiodens utløp har Managementet rett til _ opprinnelig vederlag etter punkt 6.1 fra avtaler inngått i avtaleperioden. Punkt 7 gjelder tilsvarende, dog slik at Artisten alltid har ansvaret for regnskapsførselen i denne perioden. Dersom det ikke er fylt ut over, har ikke Managementet krav på vederlag etter avtaleperiodens utløp. 7. Regnskapsfører, avregning, fakturering og utbetaling 7.1 Regnskapsførsel Partene er enige om ett av følgende alternativ for økonomisk forvaltning: i) Managementet har ansvaret for å organisere regnskapsførsel og opprettelse av klientkonto. Artistens bruttoinntekter skal innbetales på Artistens særskilte klientkonto nr: (fyll inn kontonummer). Klientkontoen skal holdes fraskilt fra Managementets øvrige konti og driftsmidler. Artisten samtykker i at Managementet disponerer over kontoen. Renter av Artistens bruttoinntekt tilfaller Artisten. GramArt

8 ii) Artisten har ansvaret for egen regnskapsførsel. Artistens bruttoinntekter skal innbetales til Artistens regnskapsfører. Dersom det ikke er krysset av ovenfor, skal Artisten ha ansvaret for regnskapsførsel. Selv om partene har bestemt at Managementet har ansvaret for regnskapsførsel, kan/kan ikke (stryk det som ikke passer) Artisten til enhver tid i løpet av avtaleperioden overta ansvaret for regnskapsførsel jf. alternativ ii). 7.2 Avregning, fakturering og utbetaling Den ansvarlige part skal hver måned sende den annen part skriftlig detaljert avregningsoppgave over inntekter og utgifter. Dersom Managementet er ansvarlig for regnskapsførsel, skal årsregnskap over Artistens omsetning leveres Artisten innen 28. februar påfølgende regnskapsår. Den annen part skal sende faktura på berettiget andel av inntekter og krav på dekning av utgifter, med eventuelle begrensinger, jf. punkt 6.2. Utbetaling skal skje senest 14 dager etter mottatt faktura. Betaling med befriende virkning kan skje til: Dersom Artistens bruttoinntekt ikke overstiger Managementets utgifter i den aktuelle avregningsperioden, jf. punkt 6.2, skal resterende utgifter dekkes ved neste eller senere avregning. 8. Opplysningsplikt og innsynsrett Partene har gjensidig opplysningsplikt om forhold som har betydning for den andre part, herunder Managementets eventuelle eierinteresser i artistens avtaleparter. Partene har gjensidig innsynsrett i alle avtaler og dokumenter som har betydning for avtalen. 9. Etterkontroll av avregning og regnskap Partene kan kreve at den andre parts avregning og regnskap skal etterkontrolleres av en statsautorisert eller registrert revisor. Kontrollen skal foretas hos den part som skal kontrolleres i ordinær arbeidstid. Anmodning om etterkontroll skal gis med minst en ukes varsel. GramArt

9 Partene kan bli enige om at annen person skal foreta etterkontrollen. Kostnadene ved etterkontrollen skal dekkes av den part som ønsker etterkontroll, med mindre det avdekkes et urettmessig avvik som oversiger fem prosent i favør av den part som har foretatt kontroll. 10. Keyman clause (fyll inn navnet på personlig manager) skal være Artistens personlige manager. Ved dokumentert sykdom kan Managementet benytte en stedfortreder i inntil seks måneder. 11. Rett til varemerke/domenenavn Artisten har enerett til domenenavn, varemerke og annen registrering av kunstnernavn. Managementet har likevel rett til å benytte Artistens navn, kunstnernavn eller andre kjennetegn i kommersielt øyemed, herunder i forbindelse med markedsføring og distribusjon av de innspillingene avtalen omfatter. Artisten skal på forhånd godkjenne hvordan Managementet vil bruke Artistens navn, kunstnernavn, kjennetegn etc. før Managementet tar det i bruk. 12. Mislighold Hevingsrett Dersom Managementet misligholder sine forpliktelser etter punkt 10, kan Artisten heve avtalen. Artistens kan likevel ikke heve avtalen dersom (fyll inn navn på personlig manager) viderefører Avtalen i et datter- eller morselskap eller annet selskap som direkte eller indirekte kontrolleres av eller ligger innenfor samme system som Managementet, og (fyll inn navn på personlig manager) forblir Artistens personlige manager gjennom slikt selskap. Dersom en av partene vesentlig misligholder sine øvrige forpliktelser etter avtalen, og den misligholdende part ikke har rettet opp misligholdet innen tretti dager etter å ha mottatt skriftelig varsel om misligholdet, kan den annen part heve avtalen. Dersom Managementet går konkurs, oppløses eller på annen måte kommer i økonomiske vanskeligheter og dermed ikke kan oppfylle de forpliktelser som følger av Avtalen, kan Artisten heve Avtalen med umiddelbar virkning. GramArt

10 Erstatning Dersom en av partene misligholder sine forpliktelser etter avtalen, kan den annen part kreve erstattet sitt økonomiske tap i samsvar med alminnelige kontraktsrett. Dette gjelder likevel ikke så langt den misligholdende part godtgjør at misligholdet skyldes forhold utenfor denne parts kontroll som parten ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgende av. Ved mislighold av betalingsforpliktelser, gjelder forsinkelsesrenteloven (lov av 17. desember 1976 nr.100). 13. Overdragelse Managementet kan bare overdra Managementet som sådant, under forutsetning av at Managementets forpliktelser etter avtalen blir oppfylt. Managementet skal før overdragelsen gi Artisten beskjed om Managementets intensjoner i så måte. 14. Tvister Ved tvist som måtte springe ut av kontraktsforholdet skal partene søke å løse i minnelighet. Dersom dette ikke fører til en løsning, skal følgende fremgangsmåte følges: Tvisten skal løses ved voldgift i Norge etter reglene i Voldgiftsloven (lov av 14. mai 2004 nr. 25) med én dommer som partene oppnevner i fellesskap. Voldgiftsdommeren skal være upartisk og uavhengig av partene, og være kvalifisert for vervet. Norsk er voldgiftsspråk dersom annet ikke er avtalt. Dersom partene ikke blir enige om oppnevnelse av voldgiftsdommer, skal tvisten avgjøres ved norske alminnelige domstoler i overensstemmelse med norsk rett. Saksøktes hjemting er verneting. 15. Endringer Avtalen regulerer i sin helhet partenes plikter og rettigheter og erstatter alle tidligere avtaler mellom partene, uansett om de er muntlige eller skriftlige. Eventuelle øvrige tillegg til eller forandringer av avtalen skal skje i skriftlig form og undertegnes av begge parter. GramArt

11 16. Eventuelle særbestemmelser (Fyll evt. inn det som måtte passe): Avtalen er utferdiget i to likelydende eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt., (sted) (dato) (Artisten) (Managementet) GramArt

LISENSAVTALE MELLOM. (Artisten) Artistens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: (Selskapet) Selskapets adresse og organisasjonsnummer:

LISENSAVTALE MELLOM. (Artisten) Artistens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: (Selskapet) Selskapets adresse og organisasjonsnummer: LISENSAVTALE MELLOM (Artisten) Artistens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: OG (Selskapet) Selskapets adresse og organisasjonsnummer: GramArt 2005 Denne avtalestandarden er utarbeidet av GramArt

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

AVTALE KJØP AV VIRKSOMHET

AVTALE KJØP AV VIRKSOMHET Utkast 13. januar 2011 AVTALE om KJØP AV VIRKSOMHET mellom Ludo Mobil AS som selger og Telenor Norge AS som kjøper [ ] 2012 5364988/3 1 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 4 2 SALGSGJENSTAND... 4 2.1 Salgsgjenstanden...

Detaljer

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale)

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale) Rammeavtale om leveranse av polikliniske laboratorietjenester for perioden 1.1.2015 til 31.12.2016 mellom (likelydende rammeavtale) og Helse Sør-Øst RHF 1 [Signeringsside] Sted, dato: Sted, dato: Helse

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER (NB! Må leses i sammenheng med NTFs kommentarer til avtalen) Mellom tannlege...(heretter kalt praksisinnehaver) og tannlege...(heretter kalt leietaker), er det i dag

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07)

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Utgitt i 2007 av Dansk Industri, Danmark, Teknologiateollisuus Teknologindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge og Teknikföretagen, Sverige.

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball AS (heretter kalt «Avtalen»)

Samarbeidsavtale mellom Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball AS (heretter kalt «Avtalen») Versjon datert: 13. november 2014 Samarbeidsavtale mellom Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball AS (heretter kalt «Avtalen») 1. Organisering av klubben Vålerenga Fotball Elite (VFE) er en selvstendig

Detaljer

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14)

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) 1. GENERELT Abonnementsvilkårene gjelder for abonnementsavtale, samlet omtalt som «avtalen», mellom Banzai 4G AS (heretter kalt

Detaljer

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven.

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven. ASA 4313 for perioden 2013-2014 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten jf. helse-

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale.

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. 1. Generelt Visma Services Norge AS («Visma») er et autorisert regnskapsførerselskap underlagt tilsyn fra Finanstilsynet.

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2008-2010

ASA 4313 for perioden 2008-2010 ASA 4313 for perioden 2008-2010 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av privat fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten, jf kommunehelsetjenesteloven

Detaljer

Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester

Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester NHO Service Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester 1. Avtalens parter Det er i dag inngått avtale om kjøp av skadesaneringstjenester mellom [Fyll inn] (heretter Leverandør ) og [Fyll inn]

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR INNLØSNING AV KONTOKORTTRANSAKSJONER 1 (Juli 2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR INNLØSNING AV KONTOKORTTRANSAKSJONER 1 (Juli 2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR INNLØSNING AV KONTOKORTTRANSAKSJONER 1 (Juli 2010) 1. Bakgrunn og definisjoner 1.1 Euroline AB ( Euroline ) er heleid datterselskap av SEB Kort AB som i sin tur er et heleid datterselskap

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer