3ØMU31O KONTRAKTER I MUSIKKBRANSJEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3ØMU31O KONTRAKTER I MUSIKKBRANSJEN"

Transkript

1 f å Høgskolen i Hedmark 3ØMU31O KONTRAKTER I MUSIKKBRANSJEN 2 dager individuell hjemmeeksamen Ordinaer eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: desember 2014 Eksamenstid: utleveres/innleveres kl Sensurfrist: 31. desember 2014 Innleveringen gjøres på epost til Besvarelsen skal leveres i formatet doc/docx. Eksamensbesvarelser skal alltid være originale, selvstendige og individuelle arbeider, med mindre det framgår av oppgaven at denne hovedregelen kan fravikes, jfr. forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark 12 nr. 4. Kandidatnummer skal framgå av topp- eller bunntekst. I tillegg må også kandidatnummeret framgå av filnavnet på det som leveres, for eksempel slik: 3OMU310_kandnr_ditt eget kand.nr.doc Kandidatnummer finnes i StudentWeb under innsyn - vurderingsmelding". Denne oppgaven består av 41 sider inkludert denne forsiden og vedlegg Kontroller at oppgavesettet er komplett før du starter. Faglærer: Rune Johannessen Sensor: Mads Andenæs

2 Eksamensopp gave Kontrakter i Musikkbransj en høsten 2014 Oppgave 1 a) Gi en kort beskrivelse av hvilke vilkår som må våre oppfylt etter avtaleloven før vi kan si at en avtale er gyldig? b) Er utgivelsesplikten av en plateinnspilling ubetinget? Forklar! c) Hva slags fullmakt bør en manager ha, og hvilke bestemmelser i avtaleloven er relevante. d) Drøft hvorvidt streaming kan betegnes som kringkasting/lisens eller utgivelse, og hvilken økonomisk betydning det vil ha for en artist. Oppgave 2 Kolbein Flægre er en norsk artist med stor suksess bak seg. For 10 år siden deltok han i et underholdningsprogram på NRK som skapte umiddelbar suksess. TV seerne ble fra seg av begeistring og Kolbein fikk tilbud om platekontrakt av det multinasjonale plateselskapet EDDA rett etter sin tv-opptreden. Avtalen inneholdt ingen key man k1ausul og var ellers basert på GramArts standardavtale mellom artist og plateselskap. Hans første plate ble en kjempesuksess med over solgte eksemplarer. Kolbein benyttet sjansen godt, og satt opp en tume landet rundt - også denne med stor suksess. Utsolgte hus med kjempestemning i salen fortalte at folket hadde fått en ny favoritt. Kolbeins repertoar er i sjangeren klassiske svisker noe som skaffet ham en tilhengerskare med overvekt av kvinner over 35 år. Kolbein utvidet sitt turneprogram med en juletume som også ble en kjempesuksess- og som nå har gått i 10år med fulle hus. Platesalget har imidlertid ikke fulgt samme utviklingen. Kolbeins nærmeste samarbeidspartner i plateselskapet EDDA, Bjarte Ytre Indrevik, forlot selskapet etter den første platen for å finne seg selv som gatemusikant i Beograd. Kolbeins andre plate solgte eksemplarer, og hans hittil siste utgivelse har kun solgt eks, noe som har vært en stor skuffelse -både for ham selv og hans manager. Dette har ført til at manageren har blitt overbevist om at plateselskapet ikke er det rette. Ved nærmere gjennomgang av de siste innspillingene er det nå en oppfatning at selskapet ikke har vært flinke verken med valg av låter eller med lay out på cd ene. M.a.o. tilliten til plateselskapet er ikke den største. Plateselskapet på sin side hevder at de har gjort alt de kan, markedet har endret seg totalt de siste 5 -l0 årene og at salgstall man bedømte som suksess for 10år siden nå er uoppnåelige. Inntektene på salg av cd er er nærmest borte og streaminginntektene for en innspilling er mikroskopiske, i hvert fall på kort sikt. Det er live-markedet som nå kan kreere inntekter, og selskapet setter som en forutsetning for å finansiere flere innspillinger for Kolbein at de får en andel av alle hans andre inntekter knyttet til hans artistvirke. Kolbein har hatt en vanskelig periode i den siste tiden med bakgrunn i hardt arbeid og mye psykisk stress, og ikke minst har det skuffende salget gått sterkt inn på ham. Dette har ført til store alkoholproblemer,noe som har gjort behovet for endring akutt. Plateselskapet har ikke gjort noe for å hjelpe Kolbein med disse problemene. I Kolbeins gjeldende plateavtale med plateselskapet EDDA har han en lengde på kontrakten på 3 cd er, men selskapet har opsjon på 2 plater. Kolbein etter hvert tilpasset seg et stort personlig forbruk og han har tatt ut et forskudd fra plateselskapet på kr fordi han regnet med et salg på minst 25000eks. av den siste platen.

3 '\ Managementet mener at tiden nå absolutt er inne for å finne nye personer for å få fart på Kolbeins platekarriere. De har derfor tatt kontakt med flere selskaper for å fmne ut om det er mulighet for å skaffe ham en ny platekontrakt. Spørsmål 1. a) Hva er en opsjon? b) Hva er royalty? c) Hvilke royaltymodeller finnes? d) Drøft betydningen av en Key man klausul Spørsmål 2 a)har Kolbein grunnlag for å heve avtalen med EDDA. I så fall hvilket grunnlag? b)har plateselskapet utgivelsesplikt av de 2 albumene som er omtalt i opsjonen? c) Har Kolbein leveringsplikt av 2 album i opsjonen? d)hvilke økonomiske betingelser har Kolbein rett til dersom han blir nødt til å levere cd ene i opsjonen? e) Kan selskapet forlange å få andel av Kolbeins andre artistinntekter dersom de finansierer de to omtalte innspillingene. Spørsmål 3 Praktisk del a) Dersom Kolbein ikke har grunnlag for å heve avtalen, drøft hvilke muligheter han har for å komme ut av avtalen. b) Sett opp hovedpunktene i en avtale mellom Kolbein og et nytt plateselskap basert på de erfaringer Kolbein har med EDDA, og sett ut fra Kolbeins synspunkt. c)drøft de samme hovedpunkter sett fra plateselskapets side. Vedlegg: Standard artistavtale GramArt Oppgave 3 Managementet til Kolbein synes diskusjonene med Edda trekker ut, og har på egen hånd, uten Kolbeins vitende, tegnet avtale med ett av de selskapene som har blitt kontaktet. A) Har manageren rett til å tegne ny plateavtale uten artistens vitende?

4 B) Kan avtalen med Edda nå sies opp siden Kolbein har nye forpliktelser. (sett i lys av at manageren har signert). Hvem blir i så fall ansvarlig? C) Kan managementavtalen mellom partene sies opp på bakgrunn av dette? Det forutsettes en standard managementavtale ligger til grunn. Vedlegg: Standard managementavtale.

5 ARTISTAVTALE MELLOM (Artisten) Artistens adresse og eventuelle organisasjonsnummer:

6 OG (Selskapet) Selskapets adresse og organisasjonsnummer: Denne avtalestandarden er utarbeidet av GramArt som anbefaler sine medlemmer å bruke den ved avtaleinngåelse. Inngåelse og forhandling av avtale etter denne standard medfører å ta stilling til flere spørsmål av stor betydning. Vi anbefaler derfor at avtaler basert på standarden utformes i samarbeid med jurist eller annen faglig kompetent rådgiver med spesialkompetanse i musikkbransjen. GramArt tilbyr slik rådgivning til sine medlemmer.

7 Denne standard gjelder kommersiell lydfesting, eksemplarfremstilling, utgivelse og salg/distribusjon av Artistens innspillinger. Avtaler inngått på grunnlag av standarden vil under enhver omstendighet være avtalepartenes ansvar. INNHOLD 1. AVTALENS VARIGHET OG GEOGRAFISK AVGRENSNING 2. ALBUMPRODUKSJON MV. 3. SELSKAPETS RÅDERETT 4. OPSJON MARKEDSFQRINGSPLAN OG BUDSJETT 6. EKSEMPLARFREMSTILLING, SALG OG DISTRIBUSJON KOSTNADER s. REPERTOAR u 9. ROYALTY ROYALTYFORSKUDD AVREGNING/UTBETALING AV ROYALTY ETTERKONTROLL AV AVREGNING OG REGNSKAP RETT TIL VAREMERKE/DOMENENAVN 14. ARTISTENS ØVRIGE RETTIGHETER OG PLIKTER VIDEO/AUDIOVISUELLE MEDIA VIDERELISENSIERING OG OVERDRAGELSE TREDJEMANNS RETTIGHETER MISLIGHOLD TVISTER... n 20. ENDRINGER EVENTUELLE SÆRBESTEMMELSER..... VEDLEGG I..... VEDLEGG II..... VEDLEGG III

8 1. Avtalens varighet og geografisk avgrensning Avtalen gjelder i tidsrommet fra og i mâneder etter første utgivelse av siste album i henhold til punkt 2 og eventuelle opsjoner etter punkt 4. Avtalen gjelder i følgende territorium (kryss av]: U Norge U Norden U Europa U Verden U Annet (spesifiseres): Hvis det ikke er krysset av noe sted, gjelder avtalen kun for Norge. 2. Albumproduksjon mv. Selskapet plikter å legge forholdene til rette for innspilling av produksjonsmaster tilsvarende ett album, eventuelt produksjonsmastere som spesifisert i Vedlegg I, innen måned(er) etter at repertoaret er ferdigstilt, jf. punkt 8. Med begrepet "innspilling" menes opptak av Artistens fremføring av musikalske eller litterære verker gjennom reproduksjonsmiddel eller på annen måte, for

9 gjengivelse gjennom fonogram eller videogram, så som CD-plate, lydbånd og andre nå eller i fremtiden kjente lyd- og/eller bildebærere. Ved benyttelse av eventuell opsjon, jf. punkt 4, plikter Selskapet å legge forholdene til rette for innspilling av albumet innen tolv måneder etter at Selskapet har gjort opsjonen gjeldende. Partene kan likevel avtale annet. Begge parter skal bidra etter beste evne for at innspillingen skal få en kvalitet som samsvarer med den generelle standard i bransjen. Ved innspillingsstart skal partene møte vel forberedt og klare for innspilling av det valgte repertoar. Partene skal i fellesskap søke å bli enige om produsent, tid og sted for innspillingene i henhold til budsjettet, se nedenfor. Dersom enighet ikke oppnås på ett eller flere punkter, avgjør Selskapet/Artisten (stryk det som ikke passer). Budsjettet skal godkjennes av begge parter/ Selskapet (stryk det som ikke passer). Se ellers bestemmelser under Vedlegg III. Ferdig innspilling skal forelegges Artisten så snart produksjonen er ferdigstilt. Selskapet har eiendomsrett og øvrige rettigheter til alle bånd fra opptakene/innspillingene som er bekostet av Selskapet, med de begrensninger som måtte følge av denne avtale og av den til enhver tid gjeldende åndsverkslov. Se ellers avtalens punkt 16 om overdragelse av master m.m. 3. Selskapets råderett Innenfor de rammer som fremgår av denne avtale, har Selskapet enerett til kommersiell utnyttelse av de innspillinger som er spesifisert i avtalens punkt 2 og eventuelle opsjoner etter punkt 4. Eneretten gjelder følgende utnyttelsesformer: (sett kryss):

10 i) U Alle typer fysiske lydbærere (fonogrammer), samt digital nedlasting og overføring (downloading/ streaming). DD Vinyl CD (Compact disc) DVD (Digital versatile disc) CD - ROM [Compact disc read only memory) Digital nedlasting (Downloading) Digital overføring (Streaming) Hvis det ikke er krysset av noe sted, gjelder kun alternativ i). Ved nye utnyttelsesformer som pr dags dato ikke er kjent, skal partene bli enige om de økonomiske vilkårene før slik utnyttelse kan skje. Selskapet har enerett til utnyttelse av innspillingene i vernetiden, jf. lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. 42 (for tiden 50 år etter at opptaket ble offentliggjort første gang). lnnspillingene skal utgis i sin opprinnelige form som album. Selskapet kan ikke forandre rekkefølgen på titler eller utgi deler av et album, remixe, editere eller ellers manipulere lydbilde til innspillinger under denne avtalen uten at Artisten på forhånd har gitt sitt samtykke. Partene skal i samsvar avgjøre eventuelle valg av single(r). Dersom partene ikke kommer til enighet avgjør Selskapet / Artisten (stryk det som ikke passer) eventuelt valg av single(r). Ved eventuell digital nedlasting og overføring kan Selskapet uansett tilby enkeltspor. Artisten har rett til å motsette seg offentliggjøring og utgivelse dersom Artisten finner-at innspillingenes endelige resultat krenker Artistens ideelle rettigheter eller integritet som utøvende kunstner. Dersom ikke Artisten har protestert innen to uker etter å ha mottatt innspillingene, anses den som godkjent. 4. Opsjon

11 Selskapet har _ opsjon(er) på fremtidige album. Med opsjon menes en ensidig rett for Selskapet til å velge å utgi ytterligere ett album på samme vilkår som fremgår av denne avtale. Hvis antall opsjon(er) ikke er fylt ut, har ikke Selskapet rett til opsjon. For å kunne benytte eventue11[e) opsjon(er), må Selskapet ha varslet Artisten innen seks måneder etter første utgivelse av siste album, jf. punkt 2 eller opsjon etter denne bestemmelse. 5. Markedsføringsplan og budsjett Senest ved ferdigstilt produksjonsmaster jf. punkt 2 og eventuelt punkt 4, skal det utarbeides en markedsføringsplan samt et budsjett. Budsjettet skal godkjennes av begge parter/selskapet (stryk det som ikke passer). Se ellers bestemmelser under Vedlegg II. Selskapet skal iverksette salgsfremmende tiltak i territoriet, jf. punkt 1, i samsvar med god bransjepraksis for å oppnå høyest mulig salg av eksemplarene. Selskapet må kunne sannsynliggjøre at Selskapet har oppfylt sine forpliktelser i så måte. Salgsfremmende tiltak som involverer sponsorer eller andre utenforstående kan ikke iverksettes uten Artistens samtykke. Det samme gjelder valg av emballasje som cover/omslag eller lignende. Artisten plikter i rimelig utstrekning, og under hensyn til Artistens øvrige forpliktelser, å delta i de salgsfremmende arrangementer og andre tiltak som Selskapet iverksetter. Selskapet skal sammen med Artisten finne best egnet tidsrom for slike aktiviteter.

12 Selskapet har kun rett til å benytte billedmateriale, biografi, annonserings- og promomateriell som Artisten på forhånd har godkjent. Selskapet plikter å ta hensyn til eventuelle restriksjoner fastsatt ved godkjennelse av slikt materiale. 6. Eksemplarfremstilling, salg og distribusjon Selskapet skal fremstille fonogrammer og tilby disse for salg via sedvanlige Utsalgssteder i Norge innen _ måneder etter ferdigstillelse av produksjonsmaster, jf. punkt 2 og eventuelt punkt 4. Dersom avtalen også omfatter land utenfor Norge, jf. punkt 1, er fristen _ måneder. I de land utgivelse har funnet sted, skal fonogrammene være tilgjengelige for salg frem til i hele avtaleperioden og eventuelt frem til Artisten har rett til gjeninnspilling jf. punkt 14. Fonogrammene skal i utgangpunktet tilbys for salg i fullpris kategori. Salg med mer enn 30 % rabatt eller tilsvarende krever Artistens samtykke. Artisten skal vederlagsfritt motta fonogrammer av hver utgivelse. Dersom Artisten ønsker å selge fonogram, for eksempel på konserter, via fanklubb eller egen webside, kan Artisten kjøpe eksemplarer av Selskapet til % rabatt av ordinær forhandlerpris. 7. Kostnader Selskapet bærer alle kostnadene ved innspilling, eksemplarfremstilling, distribusjon, salg og markedsføring. Videre skal Selskapet bære Artistens rimelige kostnader til reise, losji og diett i forbindelse med innspilling og markedsføring.

13 Som innspillingskostnader regnes bl.a. utgifter til studio, innspillingsmedium, leie av instrumenter samt studiomusikere, produsent og eventuelt andre medvirkende m.m. Eventuelle særbestemmelser (Fyll evt. inn det som måtte passe].- 8. Repenoar Repertoaret som skal innspilles skal godkjennes i samsvar mellom partene. Dersom partene ikke oppnår enighet avgjør Artisten/Selskapet (stryk det som ikke passer). Dersom Artisten også er opphavsmann til ett eller flere verk som skal innspilles under denne avtale, gir Artisten ved undertegning av Avtalen tillatelse til såkalte førstegangsutgivelser av samtlige av Selskapets og Artistens innspilte verk. Tillatelsen forutsetter at Selskapet oppfyller sine forpliktelser etter avtalens punkt 3 siste ledd. 9. Royalty Artisten skal motta royalty av salget. Partene velger følgende grunnlag for royaltyberegningen (sett kryss í ett av feltene) _' E] PPD Med PPD (Pris Per Detaljhandler) menes Selskapets offisielle pris til forhandler, eksklusive eventuelle skatter og avgifter, i det land der salget finner sted eller dersom slikt ikke finnes den faktiske pris som majoriteten av fonogrammer som er solgt til forhandler. D Selskapets distributørs faktiske utfakturerte omsetning

14 U Selskapets faktiske utfakturerte omsetning feltenej: Partene velger følgende beregningsmetode for royaltysatsen [sett kryss i ett av U Flat (samme sats uansett hvor stort eller lite salget er) U Progressiv (stigende sats når salget øker) Royaltysatsen skal være: Flat royalty: ( Fylles bare ut hvis det er krysset av for dette alternativet foran] Royalty for: Fono- DVD/audi Streaming grammer ovisuelle /downmedier loading Royalty:..... %..... %..... % Progressiv royalty: ( Fylles bare ut hvis det er krysset av for dette alternativet foran) Fonogrammer: DVD/audiovisuelle medier:

15 Antall solgte eksemplarer Royalty Antall solgte Royalty eksemplarer Fra 1 til % Fra 1til % Fra... til % Fra..... til % Fra... til % Fra..... til % Fra..... til % Fra... til % Over % Over % Digital overføring: Digital nedlastning: Antall fremføringer Royalty Antall solgte Royalty eksemplarer Fra 1 til % Fra 1til % Fra..... til % Fra..... til % Fra..... til % Fra... til % Fra..... til % Fra..... til %

16 Over % Over % Artisten skal motta 50 % av Selskapets eventuelle inntekter fra viderelisensiering til andre, jf. punkt 16. Det regnes ikke royalty på frieksemplarer som utelukkende har salgsfremmende formål. Selskapet må på forhånd innhente Artistens samtykke dersom antallet frieksemplarer skal overstige 10% av det totale antall trykte eksemplarer. For annen kommersiell utnyttelse av innspillingene, skal Artisten motta 50 % av Selskapets inntekter. 10. Royaltyforskudd Selskapet skal /skal ikke utbetale forskudd til Artisten (stryk det som ikke passer). Forskudd skal bare kunne motregnes i Artistens krav på royalty av (kryss av]: i) E] innspillingen det er utbetalt forskudd for, eller ii) l:] samtlige innspillinger under denne avtale. Hvis det ikke er krysset av noe sted gjelder alternativ i). Det eventuelle forskuddet skal utgjøre: For første album kr Forskuddet skal utbetales ved signering av avtalen.

17 For første opsjonsalbum kr Halvparten av forskuddet betales ved iverksettelse av opsjon, det resterende beløp utbetales ved innspillingsstart/ ferdigstillelse av produksjonsmaster (stryk det som ikke passer). (stryk dette avsnitt dersom avtalen ikke inkluderer opsjoner) For andre opsjonsalbum kr Halvparten av forskuddet betales ved iverksettelse av opsjon, det resterende beløp utbetales ved innspillingsstart/ferdigstillelse av produksjonsmaster [stryk det som ikke passer) av albumet. (stryk dette avsnitt dersom det ikke passer med avtalens opsjonsbestemmelser) Forskuddene for opsjoner skal /skal ikke (stryk det som ikke passer) beregnes ut i fra i % av opptjent royalty på foregående innspilling, men skal ikke være mindre enn den sum som ovenfor er angitt for den gjeldende opsjon og ikke høyere enn kr Eventuelle særbestemmelser:

18 11. Avregninglutbetaling av royalty Selskapet skal per 30. juni og 31. desember hvert år sende Artisten skriftlig detaljert avregningsoppgave over royalty og andre inntekter som Artisten har krav på. Avregning/ utbetaling skal skje senest 60 dager etter ovennevnte datoer. Dersom Artisten er en gruppe, skal betaling med befriende virkning for Selskapet skje til: Selskapet skal respektere eventuelle endringer etter beskjed fra Artisten. 12. Etterkontroll av avregning og regnskap Artisten kan kreve at Selskapets avregning og regnskap skal etterkontrolleres av en statsautorisert eller registrert revisor. Kontrollen skal foretas på Selskapets kontor i ordinær arbeidstid. Artistens anmodning om etterkontroll skal gis med minst en ukes varsel. Selskapet og Artisten kan bli enige om at annen person skal foreta etterkontrollen. Kostnadene ved etterkontrollen skal dekkes av Artisten, med mindre det avdekkes et urettmessig avvik som oversiger fem prosent i Artistens favør. l så fall skal Selskapet bære kostnadene. 13. Rett til varemerkeldomenenavn

19 kunstnernavn. Artisten har enerett til domenenavn, varemerke og annen registrering av Selskapet har likevel rett til å benytte Artistens navn, kunstnernavn eller andre kjennetegn i kommersielt øyemed, herunder i forbindelse med markedsføring og distribusjon av de innspillingene avtalen omfatter. Artisten skal på forhånd godkjenne hvordan Selskapet vil bruke Artistens navn, kunstnernavn, kjennetegn etc. før Selskapet tar det i bruk. 14. Artistens øvrige rettigheter og plikter I avtaleperioden kan / kan ikke (stryk det som ikke passer) Artisten medvirke til innspillinger for andre enn Selskapet. Dersom Artisten er en enkeltperson, kan /kan ikke (stryk det som ikke passer) Artisten medvirke til innspillinger for andre enn Selskapet med en gruppe/prosjekt under annet navn og bruke sitt personlige artistnavn ved utgivelsen. Rett til medvirkning forutsetter i så fall at gruppens/prosjektets navn profileres høyere enn Artistens. Dersom Artisten er en gruppe, kan /kan ikke (stryk det som ikke passer) de enkelte medlemmer medvirke til innspillinger for andre enn Selskapet med en gruppe/prosjekt under annet navn og bruke sitt personlige artistnavn ved utgivelsen. Rett til medvirkning forutsetter i så fall at gruppens / prosjektets navn profileres høyere enn Artistens. Artistens eventuelle rett til å delta på innspillinger for andre enn Selskapet må ikke være til hinder for oppfyllelse av Artistens forpliktelser under denne avtale. Etter utløpet av avtaleperioden kan/ kan ikke (stryk det som ikke passer) Artisten gjeninnspille innspillinger under denne avtale for eksemplarfremstilling for andre enn Selskapet før det har gått to år etter første utgivelse av det aktuelle album.

20 15. Videolaudiovisuelle media Dersom Selskapet og Artisten er enige om å produsere video av innspillingene eller annet audiovisuelt materiale i markedsføringsøyemed eller for salg, skal partene i fellesskap/ Selskapet (stryk det som ikke passer) fastsette et budsjett. Partene må være enige om alle kreative og praktiske aspekter før produksjonen igangsettes. Kostnadene til produksjon av video skal bæres av Selskapet/skal fordeles etter nærmere avtale (stryk det som ikke passer). (Eventuell fordeling bør fremgå av avtalens Vedlegg ll). Eventuelle særbestemmelser ( Fyll evt. inn det som måtte passe]: 16. Viderelisensiering og overdragelse Selskapet kan inngå avtale om viderelisensiering til tredjepart i henhold til avtalens øvrige bestemmelser, jf. særlig punkt 3. Selskapet kan overdra Selskapet som sådant eller en avdeling av det, med mindre overdragelsen vil innebære at Selskapets forpliktelser etter avtalen her ikke blir oppfylt. Selskapet skal før overdragelsen finner sted gi Artisten beskjed om Selskapets intensjoner i så måte.

21 17. Tredjemanns rettigheter Partene er ansvarlig for at de overfor tredjemann ikke har forpliktelser som kan være til hinder for gjennomføringen av denne avtale. Hvis Artisten bruker sample i innspillingen, er Artisten alene ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser til slik bruk. Selskapet er ansvarlig for at produsent eller andre under Selskapets kontroll ikke bruker sample uten nødvendige tillatelser. Selskapet er ansvarlig for å innhente øvrige tillatelser, herunder tillatelse til lyd-/billedfesting av verk som tidligere ikke er innspilt. 18. Mislig hold Artistens hevingsrett Dersom Selskapet misligholder sine forpliktelser etter punkt 6 første ledd første setning kan Artisten heve avtalen. Avtalen skal likevel gjelde for tidligere utgivelser som eventuelt har fiinnet sted. Dersom Selskapet misligholder sine forpliktelser etter punkt 6 første ledd andre setning kan Artisten heve avtalen for de land utgivelse ikke har funnet sted innen fristen. Avtalen skal likevel gjelde for utgivelser som eventuelt har funnet sted. Dersom Selskapet misligholder sine forpliktelser etter punkt 6 andre ledd, og misligholdet ikke er rettet opp innen seks måneder i Norge, eventuelt ni måneder i utlandet, kan Artisten heve avtalen for den aktuelle utgivelse i de land utgivelsen ikke er tilgjengelig for salg. Dersom Selskapet misligholder sine forpliktelser etter punkt 9, 10, 11 og 12 og Selskapet ikke har rettet opp misligholdet innen tretti dager etter å ha mottatt skriftelig varsel om misligholdet, kan Artisten heve avtalen. Dersom Selskapet går konkurs, oppløses eller på annen måte kommer i økonomiske vanskeligheter og dermed ikke kan oppfylle de forpliktelser som følger av Avtalen, kan Artisten heve Avtalen med umiddelbar virkning.

22 Dersom Selskapet Vesentlig misligholder sine øvrige forpliktelser etter avtalen, og Selskapet ikke har rettet opp misligholdet innen tretti dager etter å ha mottatt skriftelig varsel om misligholdet, kan Artisten heve avtalen. Selskapets hevingsrett Dersom Artisten vesentlig misligholder sine forpliktelser etter avtalen, og Artisten ikke har rettet opp misligholdet innen tretti dager etter å ha mottatt skriftelig varsel om misligholdet, kan Selskapet heve avtalen. Erstatning Dersom en av partene misligholder sine forpliktelser etter avtalen, kan den annen part kreve erstattet sitt økonomiske tap i samsvar med alminnelige kontraktsrett. Dette gjelder likevel ikke så langt den misligholdende part godtgjør at misligholdet skyldes forhold utenfor denne parts kontroll som parten ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgende av. Ved mislighold av Selskapets betalingsforpliktelser, gjelder Forsinkelsesrenteloven [lov av 17. desember 1976 nr.100). 19. Tvister Ved tvist som måtte springe ut av kontraktsforholdet skal partene Søke å løse i minnelighet. Dersom dette ikke fører til en løsning, skal følgende fremgangsmåte følges: Tvisten skal løses ved voldgifti Norge etter reglene i Voldgiftsloven (lov av 14. mai 2004 nr. 25] med én dommer som partene oppnevner i fellesskap.

23 Voldgiftsdommeren skal være upartisk og uavhengig av partene, og være kvalifisert for vervet. Dersom partene ikke blir enige om oppnevnelse av voldgiftsdommer, skal tvisten avgjøres ved norske alminnelige domstoler i overensstemmelse med norsk rett. Saksøktes hjemting er verneting. 20. Endringer Avtalen regulerer i sin helhet partenes plikter og rettigheter og erstatter alle tidligere avtaler mellom partene, uansett om de er muntlige eller skriftlige. Eventuelle øvrige tillegg til eller forandringer av Avtalen skal skje i skriftlig form og undertegnes av begge parter. 21. Eventuelle særbestemmelser ( Fyll evt. inn det som måtte passe]:

24 sitt. Avtalen er utferdiget i to likelydende eksemplarer, hvorav partene beholder hvert (sted) (dato) (Artisten) (Selskapet)

25 MANAGEMENTAVTALE MELLOM (Artisten) Artistens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: OG

26 (Managementet) Managementets adresse og organisasjonsnummer: Denne avtalestandarden er utarbeidet av GramArt som anbefaler sine medlemmer å bruke den ved avtaleinngåelse. Inngåelse og forhandling av avtale etter denne standard medfører å ta stilling til flere spørsmål av stor betydning. Vi anbefaler derfor at avtaler basert på standarden utformes i samarbeid med jurist eller annen faglig kompetent rådgiver med spesialkompetanse i musikkbransjen. GramArt tilbyr slik rådgivning til sine medlemmer. Avtalen gjelder mellom Artisten og Managementet, og omhandler Managementets rådgivning, veiledning, representasjon m.v. i forbindelse med Artistens karriere innen musikkbransjen.

27 INNHOLD 1. AVTALENS VARIGHET GEOGRAFISK AVGRENSNING REPRESENTASJONSRETT MAN AGEMENTETS OPPGAVER MV ARTISTENS PLIKTER OG RETTIGHETER VEDERLAG OG KOSTNADSFORDELING REGNSKAPSFØRER, AVREGNING OG UTBETALING OPPLYSNINGSPLIKT ETTERKONTROLL AV AVREGNING OG REGNSKAP KEYMAN CLAUSE ll. RETT TIL VAREMERKE/DOMENENAVN MISLIGHOLD TVISTER ENDRINGER EVENTUELLE SÆRBESTEMMELSER

28 1. Avtalens varighet Avtalen gjelder i følgende tidsrom: i) partene. El Avtalen løper fra dato for signering til den sies opp av en av Avtalen opphører 3 mâneder etter varsel er sendt rekommandert til den annen part. eller: El Avtalen trer i kraft den og gjelder fram til og med den Managementet har _ opsjon(er) på å forlenge avtaleperioden for ytterligere ett år. Med opsjon menes en ensidig rett for Managementet til å velge å forlenge avtaleperioden. Hvis antall opsjon(er) ikke er fylt ut, har ikke Managementet rett til opsjon. For å kunne benytte eventuell(e) opsjon(er), skal eventuelle forpliktelse(r) etter punkt 4.4 være oppfylt. I tillegg skal ha Artisten ha blitt varslet innen tre måneder før utløp av avtaleperioden eller forlengelse etter denne bestemmelse. Hvis det ikke er krysset av noe sted, gjelder alternativ i). 2. Geografisk avgrensning

29 Avtalen gjelder i følgende territorium (kryss av): U Norge U Norden U Europa U Verden U Annet (spesifiseres): Hvis det ikke er krysset av noe sted, gjelder avtalen kun for Norge. 3. Representasjonsrett I henhold til avtalens vilkår skal Managementet være Artistens eneste management. Tilsvarende har Managementet enerett til å markedsføre seg som Artistens manager. Managementet har ikke rett til å representere flere enn artister uten Artistens samtykke. (Denne bestemmelse gjelder bare dersom antall er jj/lt ut.) Dersom Artisten er soloartist, har/har ikke (stryk det som ikke passer] Managementet rett til å representere Artisten i forbindelse med medvirkning i

30 andre musikalske prosjekt. Rett til medvirkning forutsetter i så fall at gruppens / prosjektets navn profileres høyere enn Artistens. Dersom Artisten er en gruppe, har/har ikke (stryk det som ikke passer) Managementet rett til å representere de enkelte medlemmenes medvirkning i andre musikalske prosjekt. 4. Managementets oppgaver mv. 4.1 Formål Managementet skal etter beste evne legge forholdene til rette for at Artistens karriere blir mest vellykket i kommersiell og kunstnerisk sammenheng. 4.2 Oppgaver Managementet skal etter beste evne blant annet: legge forholdene til rette for inngåelse av avtaler, jf. punkt 4.1. Videre skal Managementet bistå Artisten ved forhandling, inngåelse og oppfølgning av slike og eksisterende avtaler, og ellers ivareta Artistens øvrige interesser i ethvert henseende, praktisk tilrettelegge for Artistens virksomhet, herunder kreative prosess, og rådgi Artisten ved presentasjon og utvikling av Artistens kunstneriske talent og image, iii) promotere Artisten, koordinere og følge opp tredjeparters promotering, annonserings- og markedsføringskampanjer ved Artistens utgivelser og øvrige aktiviteter. Managementet skal videre koordinere sine oppgaver med Artistens eventuelle andre management utenfor territoriet [punkt 2),

MANAGEMENTAVTALE MELLOM. (Artisten) Artistens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: (Managementet) Managementets adresse og organisasjonsnummer:

MANAGEMENTAVTALE MELLOM. (Artisten) Artistens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: (Managementet) Managementets adresse og organisasjonsnummer: MANAGEMENTAVTALE MELLOM (Artisten) Artistens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: OG (Managementet) Managementets adresse og organisasjonsnummer: GramArt 2005 Denne standardavtalen er utarbeidet

Detaljer

LISENSAVTALE MELLOM. (Artisten) Artistens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: (Selskapet) Selskapets adresse og organisasjonsnummer:

LISENSAVTALE MELLOM. (Artisten) Artistens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: (Selskapet) Selskapets adresse og organisasjonsnummer: LISENSAVTALE MELLOM (Artisten) Artistens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: OG (Selskapet) Selskapets adresse og organisasjonsnummer: GramArt 2005 Denne avtalestandarden er utarbeidet av GramArt

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år.

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. AVTALEINFORMASJON: HPV-tester 25. november 2014 Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. Anskaffelsen er en del av det nasjonale programmet

Detaljer

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07)

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Utgitt i 2007 av Dansk Industri, Danmark, Teknologiateollisuus Teknologindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge og Teknikföretagen, Sverige.

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA MUSIKKONTRAKTER AVVIKLING AV VIRKSOMHET I NORGE

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA MUSIKKONTRAKTER AVVIKLING AV VIRKSOMHET I NORGE Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA MUSIKKONTRAKTER AVVIKLING AV VIRKSOMHET I NORGE [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 2. Generelt om kontrakter

Detaljer

Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet

Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet Vilkårene som er en integrert del av Tilskuddsbrevet for prosjekter som støttes av CLIMITdemo programmet, gjelder fra 01.01.15 dersom

Detaljer

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN AVTALE OM PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN MELLOM Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( Oppdragsgiver ) xxxxxxxx ( Leverandør ) Side 2 av 16 AVTALEDOKUMENT

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

AVTALE. mellom. Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) (heretter Rom ) Modum kommune (org. nr. ) (heretter MK )

AVTALE. mellom. Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) (heretter Rom ) Modum kommune (org. nr. ) (heretter MK ) Kontraktsutkastet er utarbeidet under forhandlinger. Bindende tilbud/avtale kan ikke anses som fremlagt/inngått før all tekst er endelig omforent og kontraktsdokumentet er signert av kompetente personer

Detaljer

- avtale nr. 113 Norske Dramatikeres Forbund Fjernsyn RAMMEAVTALE

- avtale nr. 113 Norske Dramatikeres Forbund Fjernsyn RAMMEAVTALE RAMMEAVTALE Norske Dramatikeres Forbund (NDF) Rådhusgata 7 Postboks 579 Sentrum 0105 Oslo og Norsk Rikskringkasting AS (NRK) Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 0340 Oslo har inngått denne rammeavtale vedrørende

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER (NB! Må leses i sammenheng med NTFs kommentarer til avtalen) Mellom tannlege...(heretter kalt praksisinnehaver) og tannlege...(heretter kalt leietaker), er det i dag

Detaljer

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFI-konsortier er et innspill fra Forskningsrådet til hvordan

Detaljer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer Revidert i 2014 13. STILLHETEN ETTERPÅ INNHOLD 1. HVA ER EN STØTTEGRUPPE?...6 2. STØTTEGRUPPENS ROLLE...6

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS...

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... 4 2 Gjennomføring av konkurransen... 4 2.1 Roller

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015

STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015 19.5.2014 1 STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015 DEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 2 1. Formål og virkeområde 2 2. Definisjoner 2 3. Forholdet til utøvelse av systemansvaret og andre virkemidler

Detaljer

til Kontrakt om kunstoppdrag mellom KORO og Kunstner (Kunstkontrakten)

til Kontrakt om kunstoppdrag mellom KORO og Kunstner (Kunstkontrakten) Veileder til Kontrakt om kunstoppdrag mellom KORO og Kunstner (Kunstkontrakten) Norske Billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere (NK) og BONO har anbefalt Alminnelige vilkår for kontrakt om kunstoppdrag

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6 Side 1 av 46 Som kontraktsbestemmelser gjelder norsk bygge- og anleggskontrakt med Jernbaneverkets endringer. Disse bestemmelsene er utarbeidet med basis i NS 8405:2008 (utgave 2008) fastsatt av Norges

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

Opplysninger om kunde. Legitimasjonskontroll. Avtalevedtakelse. Signatur kunde. Signatur Agasti Wunderlich Capital Markets AS

Opplysninger om kunde. Legitimasjonskontroll. Avtalevedtakelse. Signatur kunde. Signatur Agasti Wunderlich Capital Markets AS Versjon 3 Opplysninger om kunde Navn Click here to enter text. Personnummer/Organisasjonsnummer Click here to enter text. Adresse Click here to enter text. E-post Click here to enter text. Telefonnummer

Detaljer

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale)

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale) Rammeavtale om leveranse av polikliniske laboratorietjenester for perioden 1.1.2015 til 31.12.2016 mellom (likelydende rammeavtale) og Helse Sør-Øst RHF 1 [Signeringsside] Sted, dato: Sted, dato: Helse

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-121 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale juridisk bistand til kommunene Eidsvoll, Gjerdrum og Nes. For 1 år med opsjonsmuligheter for 1+1+1 år Fra

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR INNLØSNING AV BETALINGSKORT TRANSAKSJONER (Mai 2015)

GENERELLE VILKÅR FOR INNLØSNING AV BETALINGSKORT TRANSAKSJONER (Mai 2015) GENERELLE VILKÅR FOR INNLØSNING AV BETALINGSKORT TRANSAKSJONER (Mai 2015) 1. Bakgrunn og definisjoner 1.1 Euroline AB, Filial i Norge, organisasjonsnummer 915 202 322 ("Euroline") er et selskap der hovedvirksomhet

Detaljer

prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions

prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions Standard Norge fremlegger følgende forslag til høring: prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions Høringsfrist:

Detaljer