LISENSAVTALE MELLOM. (Artisten) Artistens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: (Selskapet) Selskapets adresse og organisasjonsnummer:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LISENSAVTALE MELLOM. (Artisten) Artistens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: (Selskapet) Selskapets adresse og organisasjonsnummer:"

Transkript

1 LISENSAVTALE MELLOM (Artisten) Artistens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: OG (Selskapet) Selskapets adresse og organisasjonsnummer: GramArt 2005

2 Denne avtalestandarden er utarbeidet av GramArt som anbefaler sine medlemmer å bruke den ved avtaleinngåelse. Inngåelse og forhandling av avtale etter denne standard medfører å ta stilling til flere spørsmål av stor betydning. Vi anbefaler derfor at avtaler basert på standarden utformes i samarbeid med jurist eller annen faglig kompetant rådgiver med spesialkompetanse i musikkbransjen. GramArt tilbyr slik rådgiving til sine medlemmer. Denne standard gjelder mellom Artisten og Selskapet. Artisten stiller til rådighet for Selskapet produksjonsmaster for eksemplarfremstilling, og Selskapet skal masseprodusere, selge og distribuere innspillingene i henhold til avtalens bestemmelser: INNHOLD 1. AVTALENS VARIGHET OG GEOGRAFISK AVGRENSNING LEVERING AV PRODUKSJONSMASTER SELSKAPETS RÅDERETT OPSJON MARKEDSFØRINGSPLAN OG BUDSJETT SALG OG DISTRIBUSJON KOSTNADSFORDELING OG VEDERLAG TIL OPPHAVSMANN ROYALTY ROYALTYFORSKUDD AVREGNING/UTBETALING AV ROYALTY ETTERKONTROLL AV AVREGNING OG REGNSKAP RETT TIL VAREMERKE/DOMENENAVN ARTISTENS ØVRIGE FORPLIKTELSER VIDEO/AUDIOVISUELLE MEDIA VIDERELISENSIERING OG OVERDRAGELSE RETTSVIRKNINGER AV AVTALENS OPPHØR MISLIGHOLD TVISTER ENDRINGER EVENTUELLE SÆRBESTEMMELSER VEDLEGG I VEDLEGG II GramArt

3 1. Avtalens varighet og geografisk avgrensning Avtalen gjelder i tidsrommet fra og i år etter levering av siste produksjonsmaster, jfr. punkt 2 og eventuelt punkt 4. Avtalen gjelder i følgende territorium (kryss av): Norge Norden Europa Verden Annet (spesifiseres): Hvis det ikke er krysset av noe sted, gjelder avtalen kun for Norge. 2. Levering av produksjonsmaster Artisten skal etter nærmere avtale stille til rådighet for Selskapet produksjonsmaster for ett album, spesifisert i Vedlegg I. Artisten skal levere produksjonsmaster på CD-R, med mindre annet format er avtalt mellom partene. Artisten skal samtidig levere Selskapet en liste over titlene på de innspilte verk, navn på de respektive opphavsmenn og eventuelle forleggere, samt navn på de medvirkende i innspillingen, ISRC-kode og cover/omslag. 3. Selskapets råderett Selskapet har enerett til eksemplarfremstilling, salg og distribusjon av produksjonsmaster i henhold til punkt 2 og eventuelt punkt 4. Eneretten gjelder følgende utnyttelsesformer: (sett kryss): i) Alle typer fysiske lydbærere (fonogrammer). GramArt

4 ii) Vinyl CD (Compact disc) DVD (Digital versatile disc) CD - ROM (Compact disc read only memory) Hvis det ikke er krysset av noe sted, gjelder kun alternativ i). Selskapets råderett omfatter også: (eventuelt kryss av): Downloading (digital eller analog nedlasting). Streaming (digital eller analog overføring). Selskapet skal/skal ikke (stryk det som ikke passer)ha enerett til streaming og/eller downloading. Innspillingene skal utgis i sin opprinnelige form som album. Selskapet kan ikke forandre rekkefølgen på titler eller utgi deler av et album, remixe, editere eller ellers manipulere lydbilde til innspillinger under denne avtalen uten at Artisten på forhånd har gitt sitt samtykke. Partene skal i samsvar avgjøre eventuelle valg av single(r). Dersom partene ikke kommer til enighet avgjør Selskapet / Artisten (stryk det som ikke passer) eventuelt valg av single(r). Ved eventuell digital nedlasting og overføring kan Selskapet uansett tilby enkeltspor. 4. Opsjon Selskapet har opsjon(er) på fremtidige album. Med opsjon menes en ensidig rett for Selskapet til å velge å utgi ytterligere 1 album på samme vilkår som fremgår av denne avtale. Hvis antall opsjon(er) ikke er fylt ut, har ikke Selskapet rett til opsjon. For å kunne benytte eventuell(e) opsjon(er), må Selskapet ha varslet Artisten innen seks måneder etter første utgivelse av siste album, jf. punkt 2 eller opsjon etter denne bestemmelse. 5. Markedsføringsplan og budsjett Senest ved levering av produksjonsmaster, jfr. punkt 2 og eventuelt punkt 4, skal det utarbeides en markedsføringsplan samt et budsjett. Budsjettet skal godkjennes av begge parter/selskapet (stryk det som ikke passer). Se ellers bestemmelser under Vedlegg II. Selskapet skal iverksette salgsfremmende tiltak i territoriet, jfr. punkt 1, i samsvar med god bransjepraksis for å oppnå høyest mulig salg av eksemplarene. Selskapet har bevisbyrden for at Selskapet har oppfylt sine forpliktelser i så måte. GramArt

5 Salgsfremmende tiltak som involverer sponsorer eller andre utenforstående kan ikke iverksettes uten Artistens samtykke. Det samme gjelder valg av emballasje som cover/omslag eller lignende. Artisten plikter i rimelig utstrekning, og under hensyn til Artistens øvrige forpliktelser, å delta i de salgsfremmende arrangementer og andre tiltak som Selskapet iverksetter. Selskapet skal sammen med Artisten finne best egnet tidsrom for slike aktiviteter. Selskapet har kun rett til å benytte billedmateriale, biografi, annonserings- og promomateriell som Artisten har levert til Selskapet eller som Artisten på forhånd har godkjent. Selskapet plikter å ta hensyn til de restriksjoner Artisten fastsetter ved levering eller godkjennelse av slikt materiale. 6. Salg og distribusjon Selskapet skal tilby fonogrammene for salg via sedvanlige utsalgssteder innen måneder etter levering av produksjonsmaster, jfr. punkt 2 og eventuelt punkt 4. I land utenfor Norge, jfr. punkt 1, er fristen måneder. Fonogrammene skal være tilgjengelige for salg i hele avtaleperioden. Fonogrammene skal i utgangpunktet tilbys for salg i fullpris kategori. Salg med mer enn 30 % rabatt eller tilsvarende krever Artistens samtykke. Artisten skal vederlagsfritt motta fonogrammer av hver utgivelse. Dersom Artisten ønsker å selge fonogram, for eksempel på konserter, via fanclub eller egen webside, kan Artisten kjøpe eksemplarer av Selskapet til prosent ( %) rabatt av ordinær forhandlerpris. Artistens produksjonsselskap skal krediteres for sin tilvirking av innspillingen på lydbærerens etikett, i lydbærerens cover og baksiden av lydbærerens omslag. Følgende informasjon om opphavsrett skal inkluderes: 20 (før inn navn på eier av master/produksjonsselskap). Selskapet skal ellers sørge for at kreditering skjer på tilfredsstillende måte i henhold til Artistens retningslinjer. Selskapet plikter også å inkludere eventuell ISRC-kode som Artisten leverer sammen med den ferdige innspillingen. 7. Kostnadsfordeling og vederlag til opphavsmann Selskapet skal bære kostnadene ved eksemplarfremstilling, distribusjon, salg og markedsføring. Videre skal Selskapet bære Artistens rimelige kostnader til reise, losji og diett ved markedsførings- og promotionaktiviteter. GramArt

6 Artisten skal bære alle innspillingskostnader. Som innspillingskostnader regnes bl.a. utgifter til studio, lydbånd, leie av instrumenter samt studiomusikere og eventuelt andre medvirkende m.m. Selskapet skal betale direkte til vedkommende forvaltningsorganisasjon (i Norge TONO/NCB) eller opphavsrettsinnhaveren(e) det vederlag de har krav på som følge av kommersiell utnyttelse av innspillinger under denne avtale. Selskapet skal/skal ikke (stryk det som ikke passer) etter Artistens ønske avregne direkte til eventuell produsent, i henhold til punkt 10. Artisten skal i så fall levere til Selskapet de nødvendige detaljer for slik avregning. Selskapet skal/skal ikke (stryk det som ikke passer) motregne halvparten/det fullstendige beløp (stryk det som ikke passer) av produsentens royalty mot Artistens royalty under denne avtale. Selskapet kan ikke kreve produsentroyalty tilbakebetalt på annen måte. Eventuelle særbestemmelser (Fyll evt. inn det som måtte passe): 8. Royalty Artisten skal motta royalty av salget. Partene velger følgende grunnlag for royaltyberegningen (sett kryss i ett av feltene): PPD Med PPD (Pris Per Detaljhandler) menes Selskapets offisielle pris til forhandler, eksklusive eventuelle skatter og avgifter, i det land der salget finner sted eller dersom slikt ikke finnes den faktiske pris som majoriteten av fonogrammer som er solgt til forhandler. Selskapets distributørs faktiske utfakturerte omsetning Selskapets faktiske utfakturerte omsetning Partene velger følgende beregningsmetode for royaltysatsen (sett kryss i ett av feltene): GramArt

7 Flat (samme sats uansett hvor stort eller lite salget er) Progressiv (stigende sats når salget øker) Royaltysatsen skal være: Flat royalty: (Fylles bare ut hvis det er krysset av for dette alternativet foran) Royalty for: Fonogrammer DVD/audi ovisuelle medier Streaming/ downloading Royalty:... %... %... % Progressiv royalty: (Fylles bare ut hvis det er krysset av for dette alternativet foran) Fonogrammer: DVD/audiovisuelle medier: Antall solgte eksemplarer Royalty Antall solgte eksemplarer Royalty Fra 1 til % Fra 1 til % Fra... til % Fra... til % Fra... til % Fra... til % Fra... til % Fra... til % Over % Over % Digital overføring: Digital nedlastning: Antall solgte eksemplarer Royalty Antall solgte eksemplarer Royalty Fra 1 til % Fra 1 til % Fra... til % Fra... til % Fra... til % Fra... til % Fra... til % Fra... til % Over % Over % GramArt

8 Artisten skal motta 50 % av Selskapets eventuelle inntekter fra viderelisensiering til andre, jfr. punkt 15. Det regnes ikke royalty på frieksemplarer som utelukkende har salgsfremmende formål. Selskapet må på forhånd innhente Artistens samtykke dersom antallet frieksemplarer skal overstige 10 % av det totale antall trykte eksemplarer. For annen kommersiell utnyttelse av innspillingene, skal Artisten motta 50 % av Selskapets inntekter. 9. Royaltyforskudd Selskapet skal /skal ikke utbetale forskudd til Artisten (stryk det som ikke passer). Forskudd skal bare kunne motregnes i Artistens krav på royalty av (kryss av): i) innspillingen det er utbetalt forskudd for, eller ii) samtlige innspillinger under denne avtale. Hvis det ikke er krysset av noe sted gjelder alternativ i). Det eventuelle forskuddet skal utgjøre: For første album kr Forskuddet skal utbetales ved signering av avtalen. For første opsjonsalbum kr _ Halvparten av forskuddet betales ved iverksettelse av opsjon, det resterende beløp utbetales ved innspillingsstart/levering av ferdig innspilling (stryk det som ikke passer). (stryk dette avsnitt dersom avtalen ikke inkluderer opsjoner) For andre opsjonsalbum kr _ Halvparten av forskuddet betales ved iverksettelse av opsjon, det resterende beløp utbetales ved innspillingsstart/levering av ferdig innspilling (stryk det som ikke passer) av albumet. (stryk dette avsnitt dersom det ikke passer med avtalens opsjonsbestemmelser) Forskuddene for opsjoner skal/skal ikke (stryk det som ikke passer) beregnes ut i fra % ( prosent) av opptjent royalty på foregående innspilling, men skal ikke være mindre enn den sum som ovenfor er angitt for den gjeldende opsjon og ikke høyere enn kr. Eventuelle særbestemmelser: GramArt

9 10. Avregning/utbetaling av royalty Selskapet skal per 30. juni og 31. desember hvert år sende Artisten skriftlig detaljert avregningsoppgave over royalty og andre inntekter som Artisten har krav på. Avregning/utbetaling skal skje senest 60 dager etter ovennevnte datoer. Dersom Artisten er en gruppe, skal betaling med befriende virkning for Selskapet skje til: Selskapet skal respektere eventuelle endringer etter beskjed fra Artisten. 11. Etterkontroll av avregning og regnskap Artisten kan kreve at Selskapets avregning og regnskap skal etterkontrolleres av en statsautorisert eller registrert revisor. Kontrollen skal foretas på Selskapets kontor i ordinær arbeidstid. Artistens anmodning om etterkontroll skal gis med minst en ukes varsel. Selskapet og Artisten kan bli enige om at annen person skal foreta etterkontrollen. Kostnadene ved etterkontrollen skal dekkes av Artisten, med mindre det avdekkes et urettmessig avvik som oversiger 5 % i Artistens favør. I så fall skal Selskapet bære kostnadene. 12. Rett til varemerke/domenenavn Artisten har enerett til domenenavn, varemerke og annen registrering av kunstnernavn. Selskapet har likevel rett til å benytte Artistens navn, kunstnernavn eller andre kjennetegn i kommersielt øyemed, herunder i forbindelse med markedsføring og distribusjon av de innspillingene avtalen omfatter. Artisten skal på forhånd godkjenne hvordan Selskapet vil bruke Artistens navn, kunstnernavn, kjennetegn etc. før Selskapet tar det i bruk. 13. Artistens øvrige forpliktelser Artisten kan ikke gjeninnspille innspillinger for salg under denne avtale på nytt for andre enn Selskapet før år etter første utgivelse. Frem til levering av siste produksjonsmaster, jfr. punkt 2 og eventuelt punkt 4, kan ikke Artisten utgi nye innspillinger i territoriet under Artistnavnet. GramArt

10 Dersom Artisten er en enkeltperson kan Artisten likevel delta i en gruppe/prosjekt under annet navn og bruke sitt Artistnavn ved utgivelse med annet selskap, forutsatt at gruppens/prosjektets navn profileres høyere enn Artistens. Artistens rett til å delta på innspillinger for tredjemann ved sideprosjekt forutsetter at dette ikke er til hinder for gjennomføring av Artistens forpliktelser under denne avtale. Artisten forplikter seg til; a) å innhente tillatelse til førstegangs utgivelse av verk som ikke tidligere er utgitt og som omfattes av avtalen, og b) å sørge for at han overfor tredjemann ikke har forpliktelser som kan være til hinder for gjennomføringen av denne avtale. 14. Video/audiovisuelle media Dersom Selskapet og Artisten er enige om å produsere video av innspillingene eller annet audiovisuelt materiale i markedsføringsøyemed eller for salg, skal partene i fellesskap fastsette et budsjett. Partene må være enige om alle kreative og praktiske aspekter før produksjonen igangsettes. Kostnadene til produksjon av video skal bæres av Selskapet/skal fordeles etter nærmere avtale (stryk det som ikke passer). (Eventuell fordeling bør fremgå av avtalens Vedlegg II). Artisten kan/kan ikke (stryk det som ikke passer) produsere, offentlig fremføre og selge video av innspillingene uten Selskapets involvering eller samtykke. Selskapet har i så fall ikke krav på vederlag for fremføring eller salg av video. Eventuelle særbestemmelser (Fyll evt. inn det som måtte passe): 15. Viderelisensiering og overdragelse Artisten skal/ skal ikke (stryk det som ikke passer) godkjenne avtaler om viderelisensiering til tredjepart. GramArt

11 Selskapet kan overdra Selskapet som sådant eller en avdeling av det, med mindre overdragelsen vil innebære at Selskapets forpliktelser etter denne avtale ikke blir oppfylt. Selskapet skal før overdragelsen finner sted gi Artisten beskjed om Selskapets intensjoner i så måte. Artisten har rett til helt eller delvis å overdra mastermateriale med tilhørende rettigheter til tredjemann, forutsatt at tredjemann avgir skriftlig erklæring overfor Selskapet om at han fullt ut overtar de plikter som følger av denne avtalen. 16. Rettsvirkninger av avtalens opphør Ved kontraktsperiodens utløp eller ved annet opphør av avtalen kan ikke Selskapet fremstille eller på annen måte utnytte flere eksemplarer av innspillingene. Selskapet plikter å levere tilbake til Artisten produksjonsmaster(e) og tilhørende materiale uten ugrunnet opphold. Selskapet kan distribuere og selge sitt restlager i seks måneder etter utløp av kontraktsperioden på avtalens øvrige vilkår, forutsatt at Selskapet har gitt Artisten en fullstendig liste over restlageret innen 14 dager etter avtaleperiodens opphør og at Artisten også avregnes for slikt salg. Denne listen skal også gi en oversikt over kostnadene ved eksemplarfremstillingen. Dette gjelder likevel ikke dersom Artisten etter kontraktperiodens utløp velger å kjøpe restlageret fra Selskapet til Selskapets kostpris for videre salg. Selskapet har i denne perioden ingen enerett til distribusjon. 17. Mislighold Artistens hevingsrett Dersom Selskapet misligholder sine forpliktelser etter punkt 6 første ledd første setning, kan Artisten heve avtalen. Dersom Selskapet misligholder sine forpliktelser etter punkt 6 første ledd andre setning, kan Artisten heve avtalen for de land utgivelse ikke har funnet sted innen fristen. Dersom Selskapet misligholder sine forpliktelser etter punkt 5 fjerde ledd, jfr. Vedlegg II (dersom dette er utfylt), eller punkt 9, eller 10, eller 11, og Selskapet ikke har rettet opp misligholdet innen tretti dager etter å ha mottatt skriftelig varsel om misligholdet, kan Artisten heve avtalen. Dersom Selskapet går konkurs, oppløses eller på annen måte kommer i økonomiske vanskeligheter og dermed ikke kan oppfylle de forpliktelser som følger av Avtalen, kan Artisten heve Avtalen med umiddelbar virkning. GramArt

12 Dersom Selskapet vesentlig misligholder sine øvrige forpliktelser etter avtalen, kan Artisten heve avtalen. Selskapets hevingsrett Dersom Artisten misligholder punkt 2 første ledd og eventuelt punkt 4, og Artisten ikke har rettet opp misligholdet innen tretti dager etter å ha mottatt skriftelig varsel om misligholdet, kan Selskapet heve avtalen. Dersom Artisten vesentlig misligholder sine øvrige forpliktelser etter avtalen, kan Selskapet heve avtalen. Erstatning Dersom en av partene misligholder sine forpliktelser etter avtalen, kan den annen part kreve erstattet sitt økonomiske tap i samsvar med alminnelige kontraktsrett. Dette gjelder likevel ikke så langt den misligholdende part godtgjør at misligholdet skyldes forhold utenfor denne parts kontroll som parten ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgende av. Ved mislighold av Selskapets betalingsforpliktelser, gjelder Forsinkelsesrenteloven (lov av nr.100). 18. Tvister Ved tvist som måtte springe ut av kontraktsforholdet skal partene søke å løse i minnelighet. Dersom dette ikke fører til en løsning, skal følgende fremgangsmåte følges: Tvisten skal løses ved voldgift i Norge etter reglene i Voldgiftsloven (lov av 14. mai 2004 nr. 25) med én dommer som partene oppnevner i fellesskap. Voldgiftsdommeren skal være upartisk og uavhengig av partene, og være kvalifisert for vervet. Dersom partene ikke blir enige om oppnevnelse av voldgiftsdommer, skal tvisten avgjøres ved norske alminnelige domstoler i overensstemmelse med norsk rett. Saksøktes hjemting er verneting. 19. Endringer Avtalen regulerer i sin helhet partenes plikter og rettigheter og erstatter alle tidligere avtaler mellom partene, uansett om de er muntlige eller skriftlige. Eventuelle øvrige tillegg til eller forandringer av Avtalen skal skje i skriftlig form og undertegnes av begge parter. GramArt

13 20. Eventuelle særbestemmelser (Fyll evt. inn det som måtte passe): Avtalen er utferdiget i to likelydende eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt., (sted) (dato) (Artisten) (Selskapet) Avtalen har vedlegg. Vedlegg I : (Navn) Vedlegg II : (Navn) GramArt

14 VEDLEGG I Tittel Opphavsmann Forlag Produsent, (sted) (dato) (Artisten) (Selskapet) GramArt

15 VEDLEGG II A. Selskapets kostnad ved salgsfremmende tiltak skal per album være på minimum kr ( ) B. Selskapet skal iverksette og bekoste følgende salgsfremmende tiltak: C. Selskapet garanterer å produsere minimum ( ) video til et minimumbudsjett på kr ( kroner) per fonogram under denne avtale. D. Som et ledd i de salgsfremmende tiltak skal Selskapet i god tid før turnestart utbetale Artisten turnestøtte. Selskapet kan motregne halvparten av disse utgiftene mot Artistens royalty under denne avtale. Selskapet garanterer minimum; i) kr for turnering i forbindelse med første album. ii) kr for turnering i forbindelse med første opsjon. iii) kr for turnering i forbindelse med andre opsjon. E. Andre bestemmelser vedrørende salgsfremmende aktiviteter: GramArt

16 , (sted) (dato) (Artisten) (Selskapet) GramArt

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14)

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) 1. GENERELT Abonnementsvilkårene gjelder for abonnementsavtale, samlet omtalt som «avtalen», mellom Banzai 4G AS (heretter kalt

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

Forlagsavtale om samleverk

Forlagsavtale om samleverk Forlagsavtale om samleverk I forbindelse med at... (forlag) skal utgi samleverket... er det mellom...(nedenfor kalt forlaget) og... (nedenfor kalt forfatteren) inngått følgende avtale: 1. Avtalens gjenstand

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven.

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven. ASA 4313 for perioden 2013-2014 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten jf. helse-

Detaljer

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Braathens ASA fremsatt av SAS AB (publ) Tilbudspris: NOK 27 per aksje Tilbudsperiode: Fra og med 28 november 2001 til 14 desember 2001 kl. 17.00 Finansiell rådgiver

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ AVTALE OM ABONNEMENT PÅ FirmaSider Webplass Medieserver E-butikk E-post Domene mellom... heretter kalt Kunden og... heretter kalt Forhandleren Side 1 av 7 Abonnementsbetingelser 1. Generelt Abonnementbetingelsene

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP 1. TOLKNING 1.1. Følgende definisjoner gjelder i disse vilkårene: 1.1.1. "Arbeid" betyr alt arbeid som Leverandøren er pålagt å utføre i henhold til bestemmelsene i Kontrakten, inkludert bestemmelsene

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer