Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold"

Transkript

1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag Økonomisk situasjon Resultatavvik pr klinikk Lønnsavvik pr klinikk Konsulenter og innleie Likviditet Investeringer Innsatsstyrt finansiering av somatisk aktivitet Aktivitet psykisk helse og rus Medarbeidere status pr desember Kvalitets- og styringsindikatorer Omstillingsutfordring Årsestimat Risikovurdering for Vestre Viken HF... 19

2 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag Sammendrag Saken viser status for Vestre Viken HF (VVHF) pr 30. november. Resultatet for Vestre Viken viser samlet et negativt akkumulert avvik på 96,3 MNOK i forhold til budsjettet. Resultat for november isolert viser et underskudd på 15,1 MNOK. Resultatestimatet for året er på -120 MNOK. Vestre Viken har krav om et resultat i balanse i. For mer informasjon om klinikkene arbeid med omstilling og tiltak henvises det til de klinikkvise vedlegg, samt eget styre sak om budsjett Øvrige vesentlige forhold Gevinst ved salg av eiendom Resultatet inkluderer gevinst ved salg av eiendom i Dønskiveien i Bærum på 34 MNOK. Det er avtalt med eieren at likviditeten fra salget skal brukes til sluttfinansiering av prosjekter knyttet til hovedstadsprosessen. Økte pensjonskostnader Totale pensjonskostnader for Vestre Viken økt med 181,3 MNOK for i forhold til opprinnelig budsjettert nivå. Økning er beregnet av aktuaren i januar, og er finansiert gjennom revidert nasjonalbudsjett (RNB). Vestre Vikens har mottatt en rammetildeling fra eieren på 163 MNOK for å dekke pensjonsøkningen. Rammetildelingen er utilstrekkelig til å dekke den totale kostnadsøkningen på 181,3 MNOK, og gir dermed Vestre Viken en økt utfordring på 18,3 MNOK i år. I tillegg er foretatt en ny aktuarberegning i juni. Aktuarberegning pr juni gir en ytterligere økning i pensjonskostnader på 7,8 MNOK knyttet til Vestre Viken Pensjonskasse. Økningen er ikke finansiert over RNB, og gir en økt utfordring og estimat avvik på 7,8 MNOK i. Total utfordring i som resultat av endret aktuarberegninger er 26,1 MNOK. Samhandlingsreformen, utskrivningsklare pasienter Regnskapet pr november inkluderer 18,3 MNOK i inntekter for utskrivningsklare pasienter i forbindelse med samhandlingsreformen. Dette er 25 MNOK lavere enn budsjettert, et avvik på -58 %. Trenden hittil i år viser at kommunene har overtatt pasientene raskere enn forutsatt i budsjettet. Totalt er det budsjettert med 47,9 MNOK i inntekter i forbindelse med utskrivningsklare pasienter. Det er risiko knyttet til denne inntektsposten, og det er i estimatet tatt høyde for en reduksjon i inntekter i forbindelse med utskrivningsklare pasienter på 21 MNOK. Avskrivninger og nedskrivning I budsjett er det ikke kalkulert med avskrivninger på behandlingshjelpemidler overtatt fra OUS. Avskrivningskostnader på disse er beregnet til 4,7 MNOK i. I tillegg er det avdekket en feil i anleggsregisteret som har forårsaket at det ikke tidligere er beregnet avskrivninger på noen få eiendeler. Som følge av dette er avskrivningskostnader i estimatet økt med 10 MNOK i forhold til budsjett. I august måned ble nedskrivning av verdien på eiendom ved Lier tatt i tidligere år reversert. Reversering forsvares i at verdien av eiendom på Leir er økt som resultat av inngåtte intensjonsavtale med Lier kommune og fremtidig omregulering av området. Dette er diskutert med revisoren og er

3 meldt til Helse Sør-Øst i oppfølgingsmøter. Reversering gir en positiv resultateffekt på 8,7 MNOK i. Legevaktene til Bærum og Ringerike Kommune pr 1. januar Pr 1. januar er legevaktene på Bærum og Ringerike sykehus overdratt til kommunene. Ca 48 årsverk er overført kommunene i forbindelse med overtagelsen, henholdsvis 34 fra BS og 13,8 fra RS. 1.1 Økonomisk situasjon Det er et negativt resultat fra drift på 96,3 MNOK ved utgangen av november. Avvik mot budsjettet inkluderer 19,5 MNOK i økt utfordring som resultat av underfinansiering av økte pensjonskostnader. Resultatet pr november eksklusiv økte utfordring i forbindelse med pensjonsøkningen er på -76,8 MNOK. Resultatet fra drift i november isolert er på -15,1 MNOK. Budsjettet i legger til grunn et resultat i balanse hver måned. Tabellen under viser resultat pr måned korrigert for periodisering av pensjonsutfordring. Resultat er videre korrigert for engangseffekter som ikke er en del av ordinær drift: gevinst ved salg av eiendom på 34 MNOK bokført i januar, reversering av nedskrivninger på 8,7 MNOK bokført i august måned, og refusjon av ø.hjelpsmidler i september. Utvikling pr måned viser en positiv trend fra og med april måned, med et gjennomsnittlig resultat per måned på 10,2 MNOK i perioden. Resultat eks. gevinst ved salg av eiendom, reversering av nedskrivning og refusjon ø.hjelpsmidler,0-5,0-10,0 NOK 1000s - 15,0-20,0-25,0-30,0-35,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Resultat pr måned - 33,0-10,0-26,1-13,3-12,2-9,2-4,3-12,9-5,7-8,8-15,1

4 Tabellen under spesifiserer regnskapsmessig rapportering til HSØ RHF pr november. pr november Regnskap denne perioden Budsjett denne perioden Avvik denne perioden Regnskap hittil * I rapportering vises alle inntekter som minusposter og alle kostnader som positive poster i tråd med fortegn i regnskapet (debet og kredit). Det betyr at et minusresultat er et overskudd, og et positivt resultat er et underskudd. Av tabellen ovenfor fremgår det at sum inntekter har økt med 426,6 MNOK i forhold til samme periode i fjor, en økning på ca 7 %. Av økningen skyldes 312,6 MNOK økte basisramme, og 113,9 MNOK økte driftsinntekter. Den betydelige veksten i basisrammen skyldes finansiering av økte pensjonskostnader omtalt over, samt kompensasjon for lønns- og prisvekst. Driftskostnader har økt med 331,6 MNOK, eller ca 5 %, sammenlignet med regnskap for samme periode i fjor. Driftsresultat pr november er 94,9 MNOK bedre enn ved samme periode i fjor. Driftsinntektene totalt viser et negativt avvik mot budsjett på 27,3 MNOK hittil i år, inklusiv gevinst ved salg av eiendom på 34 MNOK. Driftsinntekter for november isolert er 6,4 MNOK foran budsjett. Pr november er ISF inntekter 5,6 MNOK foran budsjett, og 103,1 MNOK foran samme periode i fjor. Gjestepasientinntekter er 6,3 MNOK lavere enn budsjett, og 40,5 MNOK lavere enn i fjor. Reduksjonen i gjestepasientinntekter i i forhold til 2011 skyldes hovedsakkelig endring av opptaksområdet til Vestre Viken innfor somatikk til å inkludere Sande og Svelvik fra og med. ISF-relaterte inntekter er samlet sett i samsvar med budsjett hittil i år. Somatisk aktivitet omtales videre i kapittel 1,7. Øvrige driftsinntekter er 26,5 lavere enn budsjettert pr november. Budsjett hittil Avvik hittil Hittil i år er inntekter i forbindelse med Raskere Tilbake 3,9 MNOK bak budsjett, og utskrivningsklare pasienter 25 MNOK lavere enn budsjettert. Gevinst ved salg av eiendom er på 34 MNOK. Driftskostnadene pr november inklusive netto finanskostnader viser et negativt avvik mot budsjett på 69 MNOK. Dette gir et avvik på ca 1 % målt mot budsjett. Varekostnader er 35,5 MNOK over budsjett Avviks % Regnskap hittil i 2011 Basisramme % % Driftsinntekter % % SUM Inntekter % % % avvik ift 2011 Varekostnader % % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % % Innleid arbeidskraft % % Lønnskostnader % % Avskrivninger % % Andre driftskostnader % % Netto finanskostnader % % SUM Driftskostnader inkl. finans % % Resultat % Øvrige driftsinntekter Regnskap denne perioden Budsjett denne perioden Avvik denne perioden Regnskap hittil Budsjett hittil Avvik hittil Polikliniske inntekter % Øremerket tilskudd Raskere tilbake % Andre øremerkede tilskudd % Utskrivningsklare pasienter % Gevinst ved salg av eiendom Andre driftsinntekter % Øvrige driftsinntekter % Avviks %

5 pr november, hovedsakelig på grunn av høyere forbruk av medikamenter (bl.a. dyre kreftmedisiner og høykostmedisin), laboratorierekvisita, implantater og medisinske forbruksvarer. Varekostnader i november isolert er 6,3 MNOK mer enn budsjettert. Gjestepasientkostnader og kjøp av helsetjenester er samlet sett 2,5 MNOK lavere enn budsjettert hittil i år. Konsernintern gjestepasientkostnader er 19,1 MNOK over budsjett pr november, og viser en negativ utvikling de siste 2 måneder hovedsakelig knyttet til OUS. I november isolert viser konsernintern gjestepasient kostnader et negativ avvik mot budsjett på 5,6 MNOK. Den positiv trend fra tidligere perioder er brutt, og kostnader pr måned knyttet til OUS er igjen over budsjettert nivå. Uregelmessig fakturering fra OUS skaper utfordringer i forhold til resultatutvikling og prognosesetting. VVHF har en ambisjon om å redusere gjestepasientkostnader ved å øke egendekning, bl.a. som resultat av hovedstadsprossen. Egendekning i er økt med ca 2 % fra % 95 % 90 % 85 % 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % 55 % 50 % Egendekning Vestre Viken Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.s nitt ,1 72,0 69,8 61,2 70,6 69,1 67,2 66,8 68,9 71,8 70,2 68,5 69,1 73,9 70,0 69,6 68,1 72,0 93,9 55,5 68,4 71,6 68,1 71,1 Hittil i år er det et overforbruk på lønn på 66,5 MNOK. Dette er ca 1,6 % mer enn budsjettert. Årsverksutviklingen omtales i kapittel 1,9. Det er et overforbruk på innleid arbeidskraft på 26,6 MNOK pr november. Innleie i november isolert er på 3,2 MNOK, og er kun 1,5 MNOK mer enn budsjettert. Forbruk i oktober og november er på et lavere nivå enn i tidligere perioder og trenden er positiv, selv om kostnader pr måned er fortsatt over budsjettert nivå. Forbruk av innleid arbeidskraft følges opp ovenfor klinikkene for å redusere forbruk pr måned og sikre et riktig nivå inn i Innleie av arbeidskraft må sees i sammenheng med bruk av eksterne konsulenter (se kapittel 1,4 for videre kommentarer).

6 Andre driftskostnader pr november viser et positivt avvik på 39,3 MNOK i forhold til budsjett. Inkludert i andre driftskostnader er avstetninger foretatt ved månedslutt, samt konsultent bruk (inklusiv SykehusPartner). 1.2 Resultatavvik pr klinikk Tabellen under viser akkumulert avvik pr klinikk, på henholdsvis inntekter, kostnader og totalt resultatavvik. pr november Inntekter Kostnader RESULTAT Avvik hittil i år % avvik Avvik hittil i år % avvik Avvik hittil i år Avvik som % av total budsjett Drammen Sykehus % % % Bærum Sykehus % % % Ringerike Sykehus % % % Kongsberg Sykehus % % % Intern Service % % % Psykisk Helse og Rus % % % Prehospitale Tjenester % % % Medisinsk Diagnostikk % % % Admin Dir 5 0 % % % VAD 1 - Medisinske fag % % % VAD 2 - Admin. og ledelse % % % Overordnet VVHF % % % Gevinst ved salg av eiendom % % Totalt % % % De største avvikene ved klinikkene på kostnadssiden gjelder lønn og varekostnader. For nærmere kommentarer av klinikkvise avvik vises det til vedlagte klinikkrapportering. Overordnet VV HF i tabellen over, inkluderer bokføring av sentrale avsetninger som gjestepasientkostnader for somatikk, biologiske legemidler (H-resepter), avskrivninger, netto finanskostnader, og avsetninger foretatt i forbindelse med månedsavslutning. Overordnet VVHF inkluderer også budsjettrisiko som ble flyttet fra klinikkene i forbindelse med styrets behandling av budsjettet i desember, samt økte utfordring som resultat er økte pensjonskostnader.

7 1.3 Lønnsavvik pr klinikk pr november Fast lønn Overtid Offentlig Tilskudd Annen lønn Pensjon SUM Lønn % avvik Drammen Sykehus ,0 % Bærum Sykehus ,2 % Ringerike Sykehus ,1 % Kongsberg Sykehus ,3 % Intern Service ,4 % Psykisk Helse og Rus ,4 % Prehospitale Tjenester ,5 % Medisinsk Service ,3 % Admin Dir ,6 % VAD 1 - Medisinske fag ,0 % VAD 2 - Admin. og ledelse ,6 % Overordnet VVHF Totalt ,6 % % avvik ift budsjett -0,7 % -21,8 % -10,4 % 2,2 % -0,9 % -1,6 % Totalt lønnsavvik pr november er -66,5 MNOK. Dette gir et negativt avvik mot budsjett på 1,6 %. Avvik i november isolert er på 11,8 MNOK, og skyldes overforbruk på fastlønn og overtid (variable lønn). Det er et overforbruk på fast lønn og vikarer på 22 MNOK pr november, et avvik på mindre enn 1 % i forhold til budsjett. Det er et negativ avvik på variabel lønn og overtid på 25,7 MNOK, og på offentlig tilskudd og refusjoner på 23,5 MNOK. Dette gir et avvik på henholdsvis -21,8 % og -10,4 % i forhold til budsjett. Lavere refusjoner må sees i sammenheng med reduksjonen i sykefraværet (sykefravær er omtalt under kapittel 1.9). Annen lønn viser et positivt avvik i forhold til budsjett på 11,8 MNOK, hovedsakelig pga lavt forbruk på kurs, konferanser og lignende. Pensjonskostnader viser et negativt avvik mot budsjett på 7,1 MNOK som resultat av ny aktuarberegning i juni (omtalt ovenfor). Omstillingsutfordring i er hovedsakelig budsjettert som reduksjon i lønnskostnader. Akkumulert pr november er det budsjettert med 57,6 MNOK i reduserte lønnskostnader knyttet til omstillingsutfordringen. 1.4 Konsulenter og innleie pr november Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik hittil i år % avvik Innleie av helsepersonell % Sykehuspartner % Konsulenter % Totalt konsulenter og innleie % Lønn faste ansatte % Overtid/esktrahjelp % Totalt % Akkumulert pr november er det brukt 2,4 MNOK mindre på konsulenter og innleie av helsepersonell enn budsjettert. Dette gir et positivt avvik mot budsjett på 1 %. Overforbruk på innleie av helsepersonell er balansert med lavere kostnader enn budsjettert på Sykehuspartner og eksterne

8 konsulenter. November isolert viser et positiv avvik på 1,3 MNOK i forhold til budsjett. Akkumulert pr november er det brukt 32,7 MNOK mer på konsulenter og innleie av helsepersonell enn ved samme periode i fjor. Overforbruk hittil i år er knyttet hovedsakelig til innleie av personell i de somatiske klinikkene. Kostnader i forbindelse med Sykehuspartner pr november 11,8 MNOK mindre enn budsjettert. Kostnader i forbindelse med Sykehuspartner inkluderes hovedsakelig i klinikk for Intern Service (Ehelse), men finnes også på stabsområdet i forbindelse med lønn og HR-området. Sykehuspartner står for ca 69 % av totale konsulentkostnader hittil i år, og 72 % av total budsjett. Fakturering fra Sykehuspartner er tradisjonelt et risikoområde for VV HF. Bruk av konsulenter og innleie må sees også i sammenheng med lønnsområdet. Hittil i år er det et overforbruk på 45,4 MNOK på arbeidskraft til sammen. 1.5 Likviditet Pr 30. november var trekk på driftskreditten 1718 MNOK. Trekket er 100 MNOK mer enn budsjettert. Prognosen for viser høyere trekk på driftskreditten enn budsjettert. Det høye forbruk i pr skyldes hovedsakelig resultatutvikling. I november er VVHF bevilget en økning i driftskreditten til 1,743 MRD for å sikre at nødvendig likviditet ut året. VVHFs likviditetssituasjon er meget stram. Likviditetsutvikling Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Faktisk Budsjett Prognose Driftskreditt Investeringer pr november Hittil Budsjett Avvik % Estimat Årsbudsjett avvik % 1 T. 2 T. Sep Okt Nov i år hittil i år hittil i år avvik for året Bygg & anlegg ,3 % ,3 % IKT & EDB ,4 % MTU ,6 % ,4 % Andre ,0 % ,0 % Sum ,0 % ,2 % Sum ,7 % ,0 % Sum ,5 % ,0 %

9 I er det budsjettert med et totalt investeringsbudsjett 210,7 MNOK, hvorav 108,3 MNOK vedrører ombygging og endringer i forbindelse med hovedstadsprosessen. Av ordinært investeringsbudsjett, er 29 MNOK øremerket oppgradering og erstatning av medisinsk teknisk utstyr (MTU). MTU-budsjettet i har kun gitt rom for reparasjon og erstatning av høyst nødvendige brekkasjer. Det er gjort disposisjoner opp til budsjettert nivå. Det har derfor vært lite rom for erstatninger av nødvendig utskifting av utstyr. Det er heller ikke rom for å erstatte alt utstyr som utrangeres, og det er løpende foretatt beinharde prioriteringer om hva man trenger mest. Det har også vært for lite midler til vedlikehold av bygningsmassen, og er allerede foretatt disponeringer til vedlikehold for de midler som er satt av til bygg. Det ble gjort en intern omfordeling av investeringsmidler tidligere i høst og budsjettet til bygg ble økt med 2,5 MNOK for å dekke opp nye brekkasjer. Allikevel er det stor knapphet og det har vært harde prioriteringer på slutten av året nå. Det ble anskaffet 6 nye ambulanser i første halvår av. En av ambulansene er erstatning for havarert bil på slutten av Denne er finansiert via erstatning fra forsikringsselskapet og estimatet for biler er oppdatert med denne finansieringen. Knapphet på investerings-midler medfører at flåteplanen for utskifting av bilene ikke opprettholdes. Etter årets innkjøp er fremdrift fortsatt 9 biler etter den opprinnelige flåteplanen. Mange av bilene har gått mange kilometer. Dette medfører økte kostnader til vedlikehold, færre reserve-ambulanser og mer tungrodd drift. Det ble for 2-2 ½ år siden kjøpt 15 nye ambulanser nær samtidig, og disse vil snarlig være i slutten av sin driftstid å ha behov for utskiftning. Foretaket har i dag 10 biler som har gått mer enn km og 7 biler med mer enn km. Ambulansene i foretaket kjører mellom og km per år. Totalt har foretaket 38 ambulanser, inklusive reservebiler. Risikoen ved en eldre bilpark er driftsstans, økte vedlikeholdskostnader samt færre reservebiler tilgjengelig for mobilisering for større katastrofer og hendelser. Hovedstadsprosessen har et budsjett i år på 108,3 MNOK. Totalt disponerbare midler for har vært 110,5 MNOK, inklusive 2 MNOK i ubrukte midler overført fra Dette er ikke tilstrekkelig for å ferdigstille prosessen. For å realisere alle planlagte omstillinger i forbindelse med flytting av virksomheter knyttet til hovedstadsprosessen, er det beregnet et investeringsbehov utover dette med 12,2 MNOK. For å sikre finansiering av prosjektene er det inngått en dialog med HSØ angående bruk av midlene fra solgte boliger i. HSØ har gitt tillatelse om bruk av salgsmidler til å finansiere prosjektene, og har videre åpnet opp for at midlene kan skyves over til 2013 om det skulle oppstå forsinkelser i-fm ferdigstillelse. Det er nå på det rene at hovedstadsprosessen ikke blir ferdigstilt før i Det er derfor foretatt en reduksjon av estimatet med ca 43 MNOK knyttet i hovedsak til flytteprosessene rundt ØNH, Øye og CT i Drammen. Det totale estimatet for hele prosessen uavhengig av år opprettholdes med totalt 198,2 MNOK, men estimatet for er redusert til 80,2 MNOK.

10 1.7 Innsatsstyrt finansiering av somatisk aktivitet pr november Denne måned Avvik mot budsjett Hittil i år Avvik mot budsjett Hittil i 2011 % endring ift 2011 Årsbudsjett Årsestimat DRG poeng dag og døgn % ,7 % DRG poeng poliklinikk % ,5 % SUM DRG-poeng "sørge for" % ,3 % Gjennomsnittlig liggetid 3,9 0,3 3,9 0,3 4,1-6 % 4,2 4,2 0,0 % Antall utskrevne pasienter døgnbehandling % ,0 % Antall liggedøgn - døgnbehandling % ,9 % Antall dagopphold % ,7 % Antall polikliniske konsultasjoner % ,0 % % avvik Samlet aktivitet målt i antall DRG-poeng er 120 poeng bak budsjett, men 3395 DRG-poeng foran samme periode i En økning på ca 4 % i forhold til 2011 nivå. Aktiviteten i november måned er 260 poeng lavere enn budsjettert. Aktivitetstall pr november inkluderer estimert verdi av DRG 470, dvs. ikke ferdigstilt koding av pasientopphold. Pr november er det 1207 ukodede behandlinger. I regnskapet er det avsatt 656 DRG-poeng for ikke ferdigstilt koding og glidning (periodisering). Total verdi av avsatte DRG-poeng pr november er 10 MNOK. DRG-poeng produksjon og plantall inkluderer effektene av endret DRG-vekting. Endringer i DRG-vekter i var estimert til å øke totale DRG-poeng for VVHF med ca 1938 poeng på årsbasis. Dette gir en økning på ca 2 % sammenlignet med 2011, gitt samme produksjonsmiks. Antall liggedøgn er bak budsjett, og 8979 bak samme periode i Antall dagopphold er 1173 foran budsjett, men 5365 lavere enn ved samme periode i fjor. Antall polikliniske konsultasjoner er 4811 bedre enn budsjettert, og flere enn ved samme periode i Trenden med vridning fra døgn til dag og poliklinikk fortsetter. Utvikling hittil i år følger i stor grad periodiseringskurven i budsjettet, men med høyere produksjon hittil i 2 tertial enn budsjettert. Basert på utviklingen, er estimat for året satt til DRG-poeng. Dette er 238 DRG-poeng mer enn budsjettert. Estimatet tar hensyn til dreining av aktivitet fra døgn til poliklinikk Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Estimat Budsjett Faktisk 2011 korrigert for grupper

11 1.8 Aktivitet psykisk helse og rus pr november Voksenpsykiatri Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (VOP) Antall liggedøgn døgnbehandling (VOP) Antall polikliniske konsultasjoner (VOP) 1 T. 2 T. Sep Okt Nov Hittil i år Budsjett Avvik hittil i år hittil i år % avvik Estimat for året Årsbudsjett % avvik Hittil i 2011 % endring ,3 % ,0 % ,3 % ,0 % ,0 % ,5 % ,9 % ,6 % ,9 % Barne- og ungdomspsykiatri Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (BUP) Antall liggedøgn døgnbehandling (BUP) Antall polikliniske konsultasjoner (BUP) TSB for rusmiddelmisbrukere Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (TSB) Antall liggedøgn døgnbehandling (TSB) Antall polikliniske konsultasjoner (TSB) ,9 % ,0 % ,7 % ,9 % ,0 % ,2 % ,2 % ,0 % ,7 % ,6 % ,0 % 530-2,3 % ,9 % ,0 % ,5 % ,2 % ,9 % ,2 % Aktivitet innenfor voksen psykiatrien (VOP) er lavere enn budsjettert hittil i år, og viser et negativ avvik mot budsjett for antall utskrevne pasienter, antall liggedøgn og antall polikliniske konsultasjoner. Antall polikliniske konsultasjoner viser midlertidig en økning på 4,9 % i forhold til samme periode i fjor. Årsestimat for antall VOP polikliniske konsultasjon er redusert med 4780 konsultasjoner i forhold til budsjett. Aktivitet innenfor barne- og ungdomspsykiatri (BUP) er også bak plan hittil i år. Antall polikliniske konsultasjoner er 10,7 % foran samme periode i fjor. Aktivitet innenfor TSB for rusmiddelmisbrukere er bedre enn budsjettert og foran samme periode i fjor.

12 1.9 Medarbeidere status pr desember Utvikling totale brutto månedsverk til og med desember (faste og variable månedsverk) , , , ,0 Brutto månedsvserk 6 700, , , , , ,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Bto Mnd Verk Bud , , , , , , , , , , , ,0 Bto Mnd Verk Regn , , , , , , , ,8 Bto Mnd Verk Regn , , , , , , , , , , , ,6 Bto Mnd Verk Regn , , , , , , , , , , , ,0 Brutto månedsverk pr desember er Dette er 274 månedsverk mer enn budsjett, og 74 årsverk mer enn pr desember i fjor des 2011 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt Fast årsverk Variable årsverk Brutto månedsverk nov des I desember er den fastlønnede bemanningen ca 6108 månedsverk. I tillegg er det 704 variable månedsverk. Det tilsvarer totalt 6812 brutto månedsverk pr desember, mot 6737 pr desember i fjor.

13 Forbruk av variable månedsverk i desember er 13 årsverk høyere enn desember Resten av differansen er månedslønnede årsverk (økning på 62 årsverk). 39,0 % 38,5 % 38,0 % 37,5 % 37,0 % 36,5 % 36,0 % 35,5 % 35,0 % Andel deltidsansatte Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2011 Indikatoren viser andel deltid i perioden blant ansatte foretaket har en forpliktende fast arbeidsavtale med. Andel deltidsansatte beregnes ut fra antall ansatte som har en fast stilling lavere enn 100 %, dividert på antall faste stillinger totalt. Andel deltidsansatte viser en reduksjon på ca 2 prosentpoeng i forhold til samme periode i fjor. Alle deltidsansatte skal registrere hvorvidt deres deltid er ønsket eller uønsket. Denne meldingen går til den respektive leder og registreres i vedkommende sin mappe i personalportalen. Ledere får da oversikt over hvilke medarbeidere som ønsker å utvide stillingen sin og bruker dette i arbeidet med å redusere andelen deltid blant sine medarbeidere. De ansatte må selv sørge for at denne informasjonen holdes oppdatert i Personalportalen. Utvikling sykefravær 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov des Kort Lang Plan 2011 Kort 2011 Total Det er høyt fokus på målrettet nærværsarbeid og systematisk sykefraværsoppfølging. Sykefraværet for oktober er på totalt 7,5 %, hvorav korttidsfraværet er 2,1 % og langtidsfraværet er 5,4 %.

14 1.10 Kvalitets- og styringsindikatorer Tabellen under viser innrapporterte parametre til Helse Sør-Øst RHF pr november. pr november Gj.snitt Hittil T Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov i år 5a Andel korridorpasienter - somatikk 2,4 % 2,3 % 1,9 % 2,0 % 2,4 % 2,1 % 1,6 % 1,9 % 2,4 % 2,1 % 7a Antall utskrivningsklare pasienter totalt andel i somatikk b Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter andel i totalt somatikk c Gjennomsnittlig andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter somatikk ny 2,0 % 1,4 % 1,4 % 1,0 % 0,9 % 1,3 % 3,1 % 4,1 % 2,0 % 7d Antall utskrivningsklare pasienter totalt psykisk helsevern voksne ny e Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter totalt psykisk helsevern voksne ny f Gjennomsnittlig andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter psykisk helsevern ny 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,4 % 0,1 % voksne 8a Gjennomsnittstid fra mottak av henvising (ansiennitetsdato) til vurdering av ny henvisningen er fullført 8b Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle ny c Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt ny Korridorpasienter Andel korridorpasienter pr klinikk pr måned 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % VVHF BS DS RS KS PHR Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Andel korridorpasienter innen somatikk var 2,4 % i november i år, og akkumulert 2,1 % pr november som er litt lavere enn i fjor. Ringerike sykehus har over tid hatt en høy andel korridorpasienter. Her ble det iverksatt tiltak i løpet av oktober, og tall for november viser en klar reduksjon i andelen. Kongsberg sykehus har en høy andel isolert i november, det vurderes som en tilfeldig topp.

15 Utskrivningsklare pasienter Antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter har økt i oktober og november i forhold til tidligere i år. Endringer i liggedøgn utskrivningsklare og DRG-aktivitet med kommunal medfinansiering (beregnet for 2011), pr. 30. november : Tall tom november Antall liggedøgn utskrivningsklare DRG, kommunal Medfinansiering 2011 % 2011 % VV ,6 Drammen ,3 Bærum ,3 Ringerike ,4 Kongsberg ,4 Reduksjonen i liggedøgn tilsvarer 20 senger, forutsatt 100 % belegg (23 med 85 % belegg). Reduksjonen er størst for klinikk Bærum sykehus med 14 (17) senger. Som det fremgår av figuren under, er det i oktober og november flere liggedøgn for utskrivningsklare pasienter i Asker og Drammen kommuner enn tidligere i år. Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter per kommune Januar Februar Mars April Mai Jun Jul August September Oktober November *øvrige inneholder alle kommuner med mindre enn 10 liggedøgn totalt

16 Fristbrudd Reduksjon i fristbrudd er en prioritert oppgave. Etter å ha ligget relativt stabilt i noen måneder, viser andel fristbrudd viser en klar reduksjon siste måned hvor andelen er kommet ned i 2,8 %. Det var 56 pasienter som stod med fristbrudd ved utgangen av november, i all hovedsak innenfor ortopedi, smertebehandling og indremedisin. Det er en reduksjon på 41 pasienter sammenliknet med utgangen av oktober. Det arbeides videre for å komme ned i null fristbrudd. Andel fristbrudd rettighetspasienter VVHF totalt, somatikk og PHR 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Des 2011 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug VVHF Somatikk PHR Sep Okt Nov Tabellen under viser utvikling i en del styringsindikatorer i for Vestre Viken samlet. Snitt Epikrise Andel epikriser sendt innen 7 dager 80,3 % 79,5 % 80,3 % 83,9 % 81,9 % 83,2 % 83,8 % 83,6 % Andel epikriser sendt/gitt på utskrivningsdagen 29,0 % 28,8 % 26,6 % 32,9 % 29,4 % 29,1 % 31,9 % 30,5 % Fristbrudd (Pasienter med rett til prioritert helsehjelp) Andel fristbrudd for rettighetspasienter i perioden (gml def) 5,3 % 6,5 % 5,9 % 6,5 % 5,7 % 4,0 % 5,3 % 3,0 % Ventetid for start av helsehjelp Antall ventende over tolv måneder totalt Antall ventende over tolv måneder med rett til prioritert helsehjelp Gj.snittl.ventetid for start av helsehjelp pasienter totalt Gj.snittl.ventetid for start av helsehjelp pasienter med rett til prioritert hel Ventetid for avviklet helsehjelp Gj.snittl.ventetid avviklet for pasienter totalt Gj.snittl.ventetid avviklet for pasienter med rett til prioritert helsehjelp Gj.snittl.ventetid avviklet for pasienter uten rett til prioritert helsehjelp Korridorpasienter Antall korridorpasienter Andel korridorpasienter 1,4 % 1,3 % 1,3 % 1,4 % 1,3 % 1,1 % 1,2 % 1,6 % Utskrivingsklare pasienter Antall liggedøgn for utskrivingsklare i perioden Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Epikriser Andel epikriser sendt innen 7 dager har flatet ut på noe over 80 % for Vestre Viken samlet de siste månedene. Målet er ytterligere forbedring. Ventetid Det er et mål at gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp skal være under 65 dager. Avviklet ventetid for alle pasienter øker fra oktober til november mens ventetiden for de med rett til prioritert helsehjelp er kortere i november. Antall langtidsventende har gått ned med ca. 140 pasienter i løpet av november. Behandlingen av disse vil bidra til å øke ventetiden for avviklet

17 helsehjelp mens gjennomsnittlig ventetid for pasienter som fortsatt venter på behandling vil reduseres. Det er et prioritert mål fra Helse Sør-Øst innen skal det ikke være noen pasienter som har ventet over ett år. Det er lagt planer som skal oppfylle dette målet med unntak av langtidsventende innen nevrologi og smertebehandling. Innen disse områdene er det kapasitetsproblemer i hele regionen. Foretakene arbeider sammen for å løse dette. Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter Andre styringsindikatorer Det rapporteres på to parametre knyttet til pasientadministrative forhold, nemlig antall åpne dokumenter i elektronisk pasientjournal som er mer enn 14 dager gamle og antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt, dvs. pasienter som ikke står som ferdigbehandlet, men som heller ikke har fått noen ny timeavtale eller tentativ dato for ny time. En del pasienter skal stå med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt. Det har imidlertid vært et betydelig antall pasienter som er ferdigbehandlet, men uten at henvisningen er blitt avsluttet, slik den skulle ha vært. Det kan også være pasienter på denne listen som skulle vært innkalt til kontroll. Tallene som rapporteres gjelder for perioden fra innføring av DIPS i mai Etter rydding med en betydelig reduksjon i antall ventende uten ny kontakt har antall nå stabilisert seg. Det arbeides for å kvalitetssikre hvilket nivå dette bør ligge på. Antall åpne dokumenter eldre enn 14 dager er også redusert betydelig etter rydding. Det arbeides med ytterligere rydding her samt med vurdering av på hva som er et akseptabelt nivå for antall åpne dokumenter.

18 Samtidig med rydding i databasen, er det viktig at det skjer opplæring, slik at det pasientadministrative arbeidet gjøres riktig med en gang samtidig som det foreligger rydderutiner som gjør at feil som likevel oppstår korrigeres fortløpende. Det pågår arbeid med høy prioritet i foretaket med å få alle pasientadministrative rutiner på plass. Vestre Viken deltar i det regionale arbeidet i dette, jfr. andre saker behandlet i styret. Det er også viktig å arbeide med forbedring av IKT-systemene. 2 Omstillingsutfordring VVHFs budsjett for inkluderer mer enn 300 MNOK i omstillingsbehov. Omstillingsbehovet er resultatet av underskuddet i 2011, og endret rammevilkår i (økte pensjonskostnader, økte IKTkostnader med mer). For å møte omstillingsbehov ble det budsjettert i med tiltak i klinikkene som gi en reduksjon på ca 200 årsverk. Totalt omstillingsbehov for å oppnå en bærekraftig økonomi krevet en reduksjon på nærmere 400 årsverk. I budsjett er 150 MNOK av omstillingsutfordringen sentralisert. Ny rammetildeling i juni har gitt en økt utfordring på 26 MNOK pga underfinansiering av pensjons-kostnader. Av den totale sentraliserte omstillingsutfordring på ca 175 MNOK, er ca 90 MNOK dekket i estimat ved reduserte avskrivningskostnader, gevinst ved salg av eiendom, reversering av nedskrivning, refusjon av trekk i rammen i forbindelse med oppbygging av øyeblikkelig hjelp tilbud i kommunene, og lavere finanskostnader enn forventet pga redusert rentenivå. Den resterende budsjettrisiko estimeres til MNOK. Klinikkenes estimater pr november viser til samme et underskudd på -71,6 MNOK, før sentralisert budsjettrisiko hensyntas. Underskuddet er redusert med 1,9 MNOK i forhold til estimat pr oktober på -73,5 MNOK. Målet for 2013 er resultat i balanse i Effekter av igangsatte og budsjettert tiltak er omtalt i de klinikkvise vedlegg. Prognose pr november Estimat forrige måned Estimat endring Drammen Sykehus Bærum Sykehus Ringerike Sykehus Kongsberg Sykehus Intern Service Psykisk Helse og Rus Prehospitale Tjenester Medisinsk Diagnostikk Admin Dir VAD 1 - Medisinske fag VAD 2 - Admin. og ledelse SUM klinikkene Sum klinikker med underskudd Sum klinikker med overskudd

19 Klinikkenes årsprognoser gir et behov for omstilling på ca 122,3 MNOK i de klinikker som går med underskudd for å sikre resultat i balanse i disse klinikkene. I tillegg er det behov for ca 60 MNOK til å dekke det sentrale utfordringsbildet. Total omstillingsbehov samlet sett reduseres ved at flere klinikker viser positiv avvik i forhold til budsjett med til sammen 50,7 MNOK. 3 Årsestimat pr november Budsjett Estimat Avvik Avviks % Basisramme % Driftsinntekter % SUM Inntekter % Varekostnader % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % Innleid arbeidskraft % Lønnskostnader % Avskrivninger % Andre driftskostnader % Netto finanskostnader % SUM Driftskostnader inkl. finans % Resultat Årsestimat i sum er uendret og viser fortsatt et underskudd på -120 MNOK. Prognosen reflekterer sentralisert risiko i budsjett, og en styringsfart på ca -10 MNOK pr måned fra ordinær drift. Årsestimatet bygger på klinikkenes estimater og vurderinger på overordnet nivå, og inkluderer forventet effekter av innføring av tiltak i klinikkene, samt forbedringer i felles økonomi. Årsestimatet tar høyde for faktisk lønnskostnader for året basert på lønnkjøringen pr desember. Risiko knyttet til estimatoppnåelsen er noe større nå enn ved forrige rapportering pga svakere resultatutvikling i november enn forventet, og overforbruk på lønnsområdet i desember (negativ avvik på ca 13 MNOK etter desember lønnskjøring). Estimatoppnåelsen er avhengig bl.a. av at somatisk aktivitet er i tråd med eller bedre enn budsjett, og at gjestepasientkostnader (spesielt i-fm OUS) ikke overskrider estimatnivå. Se kapittel 4 for ytterligere risikovurderinger i forhold til estimatet. 4 Risikovurdering for Vestre Viken HF Risikovurderingene synliggjør en samlet risiko for avvik i ordinærdrift for på inntil 140 MNOK. Risiko ved klinikkene er kommentert nærmere i klinikkvise vedlegg. Risiko for avvik i budsjett er gruppert i følgende hovedkategorier: Gjestepasienter Det er risiko knyttet til både gjestepasientinntekter og gjestepasient-kostnader. Lavere gjestepasientinntekter enn budsjettert hittil i år gjør at risiko vurderes til ca

20 6,5 MNOK. Høyere gjestepasientkostnader enn budsjettert hittil gjør at risiko for økte kostnader er satt til 30 MNOK. Total risiko i forhold til gjestepasienter i estimatet er satt til ca 36,5 MNOK. Det er tatt høyde for 19,5 MNOK av risikoen i prognosen (en økning på 13 MNOK i forhold til prognose pr oktober). Utskrivnings-klare pasienter Høykostmedisin og varekostnader Inntekter på utskrivningsklare pasienter er 25 MNOK bak budsjett pr november. Total risiko for knyttet til inntekter på utskrivningsklare pasienter estimeres til 26,5 MNOK. Dette er redusert med 3,5 MNOK fra oktober estimat pga positiv utvikling de siste måneder. Risikoen er inkludert i prognosen. Høykostmedisin er et risikoområde i budsjettet, og det er iverksatt tiltak for å redusere risiko her, spesielt knyttet til refusjoner. Risiko på høykostmedisin estimeres til 10 MNOK. Risikoen er inkludert i prognosen. I tillegg er det overforbruk av medikamenter, implantater, laboratorierekvisita og medisinske forbruksvarer på ca 30 MNOK hittil i år. Total risiko knyttet til høykostmedisin og varekostnader estimeres til 45 MNOK. Risikoen er inkludert i prognosen med 36 MNOK (en økning på 1 MNOK i forholdt til oktober estimat). Lønnsområdet Innleie MTUinvesteringer Lønnsområdet viser et negativt avvik på 66,5 MNOK i forhold til budsjett hittil i år. Årsverksreduksjoner hittil i år er lavere enn det omstillingsbehovene for VVHF tilsier. Aktuarberegningen pr juni har gitt økte pensjonskostnader. Totalt avvik for året på lønnsområdet estimeres til 86,3 MNOK basert på desember lønnskjøring. Dette er inkludert i prognosen (en økning på 16,5 MNOK i forhold til oktober estimat) Hittil i år er det et overforbruk på innleid arbeidskraft på 26,6 MNOK. Overforbruk skjer hovedsakelig i de somatiske klinikker. Total risiko på innleie estimeres til ca 35 MNOK. I prognosen er det tatt høyde for et overforbruk på 28 MNOK (en økning på 0,4 MNOK i forhold til oktober estimat). Årets budsjett på 29 MNOK vil ikke være tilstrekkelig til å møte behovet for MTUinvesteringer. Etterslep på MTU-investeringer estimeres til nærmere 300 MNOK. Det er stor risiko knyttet til området. Investeringer ut over budsjettnivå vil trolig være nødvendig, og vil ha en negativ påvirkning på VVHFs likviditet.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 18. juni 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport februar 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 18-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 25.03.15 Rønning Trykte

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Målsetning med undervisningen

Målsetning med undervisningen 1 Målsetning med undervisningen Tema: Økonomisk styring av helseforetak (helsevirksomheter), herunder grunnleggende budsjett og regnskap og regnskapslovens betydning for økonomisk styring. Undervisningen

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

Innst. S. nr. 243 (2001-2002)

Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innstilling fra sosialkomiteen om spesialisthelsetjenestens økonomi og budsjett 2002 St.prp. nr. 59 (2001-2002) Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1 Innledning Regjeringen fremmer

Detaljer

HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN

HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN FORSLAG TIL YTTERLIGERE FORBEDRINGSTILTAK 30.06.2008 INNHOLD 1 INNLEDNING...

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget 1 Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/00529-11 Trygve 30.10.2012 Bendikssen Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2013

3. KVARTALSRAPPORT 2013 3. KVARTALSRAPPORT 2013 Grimstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 2 2. Økonomisk hovedoversikt... 3 3. Sektorene... 6 4. Driftsrisiko... 7 5. Medarbeidere... 9 6. Organisering... 12 7. Prosjekter...

Detaljer

Regnskap per andre tertial 2011

Regnskap per andre tertial 2011 Til: Styret Dato: 23. september 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-73/11 Møtedato: 29.9.2011 Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial 2011 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterer

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer