Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold"

Transkript

1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag Økonomisk situasjon Resultatavvik pr klinikk Lønnsavvik pr klinikk Konsulenter og innleie Likviditet Investeringer Innsatsstyrt finansiering av somatisk aktivitet Aktivitet psykisk helse og rus Medarbeidere status pr desember Kvalitets- og styringsindikatorer Omstillingsutfordring Årsestimat Risikovurdering for Vestre Viken HF... 19

2 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag Sammendrag Saken viser status for Vestre Viken HF (VVHF) pr 30. november. Resultatet for Vestre Viken viser samlet et negativt akkumulert avvik på 96,3 MNOK i forhold til budsjettet. Resultat for november isolert viser et underskudd på 15,1 MNOK. Resultatestimatet for året er på -120 MNOK. Vestre Viken har krav om et resultat i balanse i. For mer informasjon om klinikkene arbeid med omstilling og tiltak henvises det til de klinikkvise vedlegg, samt eget styre sak om budsjett Øvrige vesentlige forhold Gevinst ved salg av eiendom Resultatet inkluderer gevinst ved salg av eiendom i Dønskiveien i Bærum på 34 MNOK. Det er avtalt med eieren at likviditeten fra salget skal brukes til sluttfinansiering av prosjekter knyttet til hovedstadsprosessen. Økte pensjonskostnader Totale pensjonskostnader for Vestre Viken økt med 181,3 MNOK for i forhold til opprinnelig budsjettert nivå. Økning er beregnet av aktuaren i januar, og er finansiert gjennom revidert nasjonalbudsjett (RNB). Vestre Vikens har mottatt en rammetildeling fra eieren på 163 MNOK for å dekke pensjonsøkningen. Rammetildelingen er utilstrekkelig til å dekke den totale kostnadsøkningen på 181,3 MNOK, og gir dermed Vestre Viken en økt utfordring på 18,3 MNOK i år. I tillegg er foretatt en ny aktuarberegning i juni. Aktuarberegning pr juni gir en ytterligere økning i pensjonskostnader på 7,8 MNOK knyttet til Vestre Viken Pensjonskasse. Økningen er ikke finansiert over RNB, og gir en økt utfordring og estimat avvik på 7,8 MNOK i. Total utfordring i som resultat av endret aktuarberegninger er 26,1 MNOK. Samhandlingsreformen, utskrivningsklare pasienter Regnskapet pr november inkluderer 18,3 MNOK i inntekter for utskrivningsklare pasienter i forbindelse med samhandlingsreformen. Dette er 25 MNOK lavere enn budsjettert, et avvik på -58 %. Trenden hittil i år viser at kommunene har overtatt pasientene raskere enn forutsatt i budsjettet. Totalt er det budsjettert med 47,9 MNOK i inntekter i forbindelse med utskrivningsklare pasienter. Det er risiko knyttet til denne inntektsposten, og det er i estimatet tatt høyde for en reduksjon i inntekter i forbindelse med utskrivningsklare pasienter på 21 MNOK. Avskrivninger og nedskrivning I budsjett er det ikke kalkulert med avskrivninger på behandlingshjelpemidler overtatt fra OUS. Avskrivningskostnader på disse er beregnet til 4,7 MNOK i. I tillegg er det avdekket en feil i anleggsregisteret som har forårsaket at det ikke tidligere er beregnet avskrivninger på noen få eiendeler. Som følge av dette er avskrivningskostnader i estimatet økt med 10 MNOK i forhold til budsjett. I august måned ble nedskrivning av verdien på eiendom ved Lier tatt i tidligere år reversert. Reversering forsvares i at verdien av eiendom på Leir er økt som resultat av inngåtte intensjonsavtale med Lier kommune og fremtidig omregulering av området. Dette er diskutert med revisoren og er

3 meldt til Helse Sør-Øst i oppfølgingsmøter. Reversering gir en positiv resultateffekt på 8,7 MNOK i. Legevaktene til Bærum og Ringerike Kommune pr 1. januar Pr 1. januar er legevaktene på Bærum og Ringerike sykehus overdratt til kommunene. Ca 48 årsverk er overført kommunene i forbindelse med overtagelsen, henholdsvis 34 fra BS og 13,8 fra RS. 1.1 Økonomisk situasjon Det er et negativt resultat fra drift på 96,3 MNOK ved utgangen av november. Avvik mot budsjettet inkluderer 19,5 MNOK i økt utfordring som resultat av underfinansiering av økte pensjonskostnader. Resultatet pr november eksklusiv økte utfordring i forbindelse med pensjonsøkningen er på -76,8 MNOK. Resultatet fra drift i november isolert er på -15,1 MNOK. Budsjettet i legger til grunn et resultat i balanse hver måned. Tabellen under viser resultat pr måned korrigert for periodisering av pensjonsutfordring. Resultat er videre korrigert for engangseffekter som ikke er en del av ordinær drift: gevinst ved salg av eiendom på 34 MNOK bokført i januar, reversering av nedskrivninger på 8,7 MNOK bokført i august måned, og refusjon av ø.hjelpsmidler i september. Utvikling pr måned viser en positiv trend fra og med april måned, med et gjennomsnittlig resultat per måned på 10,2 MNOK i perioden. Resultat eks. gevinst ved salg av eiendom, reversering av nedskrivning og refusjon ø.hjelpsmidler,0-5,0-10,0 NOK 1000s - 15,0-20,0-25,0-30,0-35,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Resultat pr måned - 33,0-10,0-26,1-13,3-12,2-9,2-4,3-12,9-5,7-8,8-15,1

4 Tabellen under spesifiserer regnskapsmessig rapportering til HSØ RHF pr november. pr november Regnskap denne perioden Budsjett denne perioden Avvik denne perioden Regnskap hittil * I rapportering vises alle inntekter som minusposter og alle kostnader som positive poster i tråd med fortegn i regnskapet (debet og kredit). Det betyr at et minusresultat er et overskudd, og et positivt resultat er et underskudd. Av tabellen ovenfor fremgår det at sum inntekter har økt med 426,6 MNOK i forhold til samme periode i fjor, en økning på ca 7 %. Av økningen skyldes 312,6 MNOK økte basisramme, og 113,9 MNOK økte driftsinntekter. Den betydelige veksten i basisrammen skyldes finansiering av økte pensjonskostnader omtalt over, samt kompensasjon for lønns- og prisvekst. Driftskostnader har økt med 331,6 MNOK, eller ca 5 %, sammenlignet med regnskap for samme periode i fjor. Driftsresultat pr november er 94,9 MNOK bedre enn ved samme periode i fjor. Driftsinntektene totalt viser et negativt avvik mot budsjett på 27,3 MNOK hittil i år, inklusiv gevinst ved salg av eiendom på 34 MNOK. Driftsinntekter for november isolert er 6,4 MNOK foran budsjett. Pr november er ISF inntekter 5,6 MNOK foran budsjett, og 103,1 MNOK foran samme periode i fjor. Gjestepasientinntekter er 6,3 MNOK lavere enn budsjett, og 40,5 MNOK lavere enn i fjor. Reduksjonen i gjestepasientinntekter i i forhold til 2011 skyldes hovedsakkelig endring av opptaksområdet til Vestre Viken innfor somatikk til å inkludere Sande og Svelvik fra og med. ISF-relaterte inntekter er samlet sett i samsvar med budsjett hittil i år. Somatisk aktivitet omtales videre i kapittel 1,7. Øvrige driftsinntekter er 26,5 lavere enn budsjettert pr november. Budsjett hittil Avvik hittil Hittil i år er inntekter i forbindelse med Raskere Tilbake 3,9 MNOK bak budsjett, og utskrivningsklare pasienter 25 MNOK lavere enn budsjettert. Gevinst ved salg av eiendom er på 34 MNOK. Driftskostnadene pr november inklusive netto finanskostnader viser et negativt avvik mot budsjett på 69 MNOK. Dette gir et avvik på ca 1 % målt mot budsjett. Varekostnader er 35,5 MNOK over budsjett Avviks % Regnskap hittil i 2011 Basisramme % % Driftsinntekter % % SUM Inntekter % % % avvik ift 2011 Varekostnader % % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % % Innleid arbeidskraft % % Lønnskostnader % % Avskrivninger % % Andre driftskostnader % % Netto finanskostnader % % SUM Driftskostnader inkl. finans % % Resultat % Øvrige driftsinntekter Regnskap denne perioden Budsjett denne perioden Avvik denne perioden Regnskap hittil Budsjett hittil Avvik hittil Polikliniske inntekter % Øremerket tilskudd Raskere tilbake % Andre øremerkede tilskudd % Utskrivningsklare pasienter % Gevinst ved salg av eiendom Andre driftsinntekter % Øvrige driftsinntekter % Avviks %

5 pr november, hovedsakelig på grunn av høyere forbruk av medikamenter (bl.a. dyre kreftmedisiner og høykostmedisin), laboratorierekvisita, implantater og medisinske forbruksvarer. Varekostnader i november isolert er 6,3 MNOK mer enn budsjettert. Gjestepasientkostnader og kjøp av helsetjenester er samlet sett 2,5 MNOK lavere enn budsjettert hittil i år. Konsernintern gjestepasientkostnader er 19,1 MNOK over budsjett pr november, og viser en negativ utvikling de siste 2 måneder hovedsakelig knyttet til OUS. I november isolert viser konsernintern gjestepasient kostnader et negativ avvik mot budsjett på 5,6 MNOK. Den positiv trend fra tidligere perioder er brutt, og kostnader pr måned knyttet til OUS er igjen over budsjettert nivå. Uregelmessig fakturering fra OUS skaper utfordringer i forhold til resultatutvikling og prognosesetting. VVHF har en ambisjon om å redusere gjestepasientkostnader ved å øke egendekning, bl.a. som resultat av hovedstadsprossen. Egendekning i er økt med ca 2 % fra % 95 % 90 % 85 % 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % 55 % 50 % Egendekning Vestre Viken Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.s nitt ,1 72,0 69,8 61,2 70,6 69,1 67,2 66,8 68,9 71,8 70,2 68,5 69,1 73,9 70,0 69,6 68,1 72,0 93,9 55,5 68,4 71,6 68,1 71,1 Hittil i år er det et overforbruk på lønn på 66,5 MNOK. Dette er ca 1,6 % mer enn budsjettert. Årsverksutviklingen omtales i kapittel 1,9. Det er et overforbruk på innleid arbeidskraft på 26,6 MNOK pr november. Innleie i november isolert er på 3,2 MNOK, og er kun 1,5 MNOK mer enn budsjettert. Forbruk i oktober og november er på et lavere nivå enn i tidligere perioder og trenden er positiv, selv om kostnader pr måned er fortsatt over budsjettert nivå. Forbruk av innleid arbeidskraft følges opp ovenfor klinikkene for å redusere forbruk pr måned og sikre et riktig nivå inn i Innleie av arbeidskraft må sees i sammenheng med bruk av eksterne konsulenter (se kapittel 1,4 for videre kommentarer).

6 Andre driftskostnader pr november viser et positivt avvik på 39,3 MNOK i forhold til budsjett. Inkludert i andre driftskostnader er avstetninger foretatt ved månedslutt, samt konsultent bruk (inklusiv SykehusPartner). 1.2 Resultatavvik pr klinikk Tabellen under viser akkumulert avvik pr klinikk, på henholdsvis inntekter, kostnader og totalt resultatavvik. pr november Inntekter Kostnader RESULTAT Avvik hittil i år % avvik Avvik hittil i år % avvik Avvik hittil i år Avvik som % av total budsjett Drammen Sykehus % % % Bærum Sykehus % % % Ringerike Sykehus % % % Kongsberg Sykehus % % % Intern Service % % % Psykisk Helse og Rus % % % Prehospitale Tjenester % % % Medisinsk Diagnostikk % % % Admin Dir 5 0 % % % VAD 1 - Medisinske fag % % % VAD 2 - Admin. og ledelse % % % Overordnet VVHF % % % Gevinst ved salg av eiendom % % Totalt % % % De største avvikene ved klinikkene på kostnadssiden gjelder lønn og varekostnader. For nærmere kommentarer av klinikkvise avvik vises det til vedlagte klinikkrapportering. Overordnet VV HF i tabellen over, inkluderer bokføring av sentrale avsetninger som gjestepasientkostnader for somatikk, biologiske legemidler (H-resepter), avskrivninger, netto finanskostnader, og avsetninger foretatt i forbindelse med månedsavslutning. Overordnet VVHF inkluderer også budsjettrisiko som ble flyttet fra klinikkene i forbindelse med styrets behandling av budsjettet i desember, samt økte utfordring som resultat er økte pensjonskostnader.

7 1.3 Lønnsavvik pr klinikk pr november Fast lønn Overtid Offentlig Tilskudd Annen lønn Pensjon SUM Lønn % avvik Drammen Sykehus ,0 % Bærum Sykehus ,2 % Ringerike Sykehus ,1 % Kongsberg Sykehus ,3 % Intern Service ,4 % Psykisk Helse og Rus ,4 % Prehospitale Tjenester ,5 % Medisinsk Service ,3 % Admin Dir ,6 % VAD 1 - Medisinske fag ,0 % VAD 2 - Admin. og ledelse ,6 % Overordnet VVHF Totalt ,6 % % avvik ift budsjett -0,7 % -21,8 % -10,4 % 2,2 % -0,9 % -1,6 % Totalt lønnsavvik pr november er -66,5 MNOK. Dette gir et negativt avvik mot budsjett på 1,6 %. Avvik i november isolert er på 11,8 MNOK, og skyldes overforbruk på fastlønn og overtid (variable lønn). Det er et overforbruk på fast lønn og vikarer på 22 MNOK pr november, et avvik på mindre enn 1 % i forhold til budsjett. Det er et negativ avvik på variabel lønn og overtid på 25,7 MNOK, og på offentlig tilskudd og refusjoner på 23,5 MNOK. Dette gir et avvik på henholdsvis -21,8 % og -10,4 % i forhold til budsjett. Lavere refusjoner må sees i sammenheng med reduksjonen i sykefraværet (sykefravær er omtalt under kapittel 1.9). Annen lønn viser et positivt avvik i forhold til budsjett på 11,8 MNOK, hovedsakelig pga lavt forbruk på kurs, konferanser og lignende. Pensjonskostnader viser et negativt avvik mot budsjett på 7,1 MNOK som resultat av ny aktuarberegning i juni (omtalt ovenfor). Omstillingsutfordring i er hovedsakelig budsjettert som reduksjon i lønnskostnader. Akkumulert pr november er det budsjettert med 57,6 MNOK i reduserte lønnskostnader knyttet til omstillingsutfordringen. 1.4 Konsulenter og innleie pr november Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik hittil i år % avvik Innleie av helsepersonell % Sykehuspartner % Konsulenter % Totalt konsulenter og innleie % Lønn faste ansatte % Overtid/esktrahjelp % Totalt % Akkumulert pr november er det brukt 2,4 MNOK mindre på konsulenter og innleie av helsepersonell enn budsjettert. Dette gir et positivt avvik mot budsjett på 1 %. Overforbruk på innleie av helsepersonell er balansert med lavere kostnader enn budsjettert på Sykehuspartner og eksterne

8 konsulenter. November isolert viser et positiv avvik på 1,3 MNOK i forhold til budsjett. Akkumulert pr november er det brukt 32,7 MNOK mer på konsulenter og innleie av helsepersonell enn ved samme periode i fjor. Overforbruk hittil i år er knyttet hovedsakelig til innleie av personell i de somatiske klinikkene. Kostnader i forbindelse med Sykehuspartner pr november 11,8 MNOK mindre enn budsjettert. Kostnader i forbindelse med Sykehuspartner inkluderes hovedsakelig i klinikk for Intern Service (Ehelse), men finnes også på stabsområdet i forbindelse med lønn og HR-området. Sykehuspartner står for ca 69 % av totale konsulentkostnader hittil i år, og 72 % av total budsjett. Fakturering fra Sykehuspartner er tradisjonelt et risikoområde for VV HF. Bruk av konsulenter og innleie må sees også i sammenheng med lønnsområdet. Hittil i år er det et overforbruk på 45,4 MNOK på arbeidskraft til sammen. 1.5 Likviditet Pr 30. november var trekk på driftskreditten 1718 MNOK. Trekket er 100 MNOK mer enn budsjettert. Prognosen for viser høyere trekk på driftskreditten enn budsjettert. Det høye forbruk i pr skyldes hovedsakelig resultatutvikling. I november er VVHF bevilget en økning i driftskreditten til 1,743 MRD for å sikre at nødvendig likviditet ut året. VVHFs likviditetssituasjon er meget stram. Likviditetsutvikling Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Faktisk Budsjett Prognose Driftskreditt Investeringer pr november Hittil Budsjett Avvik % Estimat Årsbudsjett avvik % 1 T. 2 T. Sep Okt Nov i år hittil i år hittil i år avvik for året Bygg & anlegg ,3 % ,3 % IKT & EDB ,4 % MTU ,6 % ,4 % Andre ,0 % ,0 % Sum ,0 % ,2 % Sum ,7 % ,0 % Sum ,5 % ,0 %

9 I er det budsjettert med et totalt investeringsbudsjett 210,7 MNOK, hvorav 108,3 MNOK vedrører ombygging og endringer i forbindelse med hovedstadsprosessen. Av ordinært investeringsbudsjett, er 29 MNOK øremerket oppgradering og erstatning av medisinsk teknisk utstyr (MTU). MTU-budsjettet i har kun gitt rom for reparasjon og erstatning av høyst nødvendige brekkasjer. Det er gjort disposisjoner opp til budsjettert nivå. Det har derfor vært lite rom for erstatninger av nødvendig utskifting av utstyr. Det er heller ikke rom for å erstatte alt utstyr som utrangeres, og det er løpende foretatt beinharde prioriteringer om hva man trenger mest. Det har også vært for lite midler til vedlikehold av bygningsmassen, og er allerede foretatt disponeringer til vedlikehold for de midler som er satt av til bygg. Det ble gjort en intern omfordeling av investeringsmidler tidligere i høst og budsjettet til bygg ble økt med 2,5 MNOK for å dekke opp nye brekkasjer. Allikevel er det stor knapphet og det har vært harde prioriteringer på slutten av året nå. Det ble anskaffet 6 nye ambulanser i første halvår av. En av ambulansene er erstatning for havarert bil på slutten av Denne er finansiert via erstatning fra forsikringsselskapet og estimatet for biler er oppdatert med denne finansieringen. Knapphet på investerings-midler medfører at flåteplanen for utskifting av bilene ikke opprettholdes. Etter årets innkjøp er fremdrift fortsatt 9 biler etter den opprinnelige flåteplanen. Mange av bilene har gått mange kilometer. Dette medfører økte kostnader til vedlikehold, færre reserve-ambulanser og mer tungrodd drift. Det ble for 2-2 ½ år siden kjøpt 15 nye ambulanser nær samtidig, og disse vil snarlig være i slutten av sin driftstid å ha behov for utskiftning. Foretaket har i dag 10 biler som har gått mer enn km og 7 biler med mer enn km. Ambulansene i foretaket kjører mellom og km per år. Totalt har foretaket 38 ambulanser, inklusive reservebiler. Risikoen ved en eldre bilpark er driftsstans, økte vedlikeholdskostnader samt færre reservebiler tilgjengelig for mobilisering for større katastrofer og hendelser. Hovedstadsprosessen har et budsjett i år på 108,3 MNOK. Totalt disponerbare midler for har vært 110,5 MNOK, inklusive 2 MNOK i ubrukte midler overført fra Dette er ikke tilstrekkelig for å ferdigstille prosessen. For å realisere alle planlagte omstillinger i forbindelse med flytting av virksomheter knyttet til hovedstadsprosessen, er det beregnet et investeringsbehov utover dette med 12,2 MNOK. For å sikre finansiering av prosjektene er det inngått en dialog med HSØ angående bruk av midlene fra solgte boliger i. HSØ har gitt tillatelse om bruk av salgsmidler til å finansiere prosjektene, og har videre åpnet opp for at midlene kan skyves over til 2013 om det skulle oppstå forsinkelser i-fm ferdigstillelse. Det er nå på det rene at hovedstadsprosessen ikke blir ferdigstilt før i Det er derfor foretatt en reduksjon av estimatet med ca 43 MNOK knyttet i hovedsak til flytteprosessene rundt ØNH, Øye og CT i Drammen. Det totale estimatet for hele prosessen uavhengig av år opprettholdes med totalt 198,2 MNOK, men estimatet for er redusert til 80,2 MNOK.

10 1.7 Innsatsstyrt finansiering av somatisk aktivitet pr november Denne måned Avvik mot budsjett Hittil i år Avvik mot budsjett Hittil i 2011 % endring ift 2011 Årsbudsjett Årsestimat DRG poeng dag og døgn % ,7 % DRG poeng poliklinikk % ,5 % SUM DRG-poeng "sørge for" % ,3 % Gjennomsnittlig liggetid 3,9 0,3 3,9 0,3 4,1-6 % 4,2 4,2 0,0 % Antall utskrevne pasienter døgnbehandling % ,0 % Antall liggedøgn - døgnbehandling % ,9 % Antall dagopphold % ,7 % Antall polikliniske konsultasjoner % ,0 % % avvik Samlet aktivitet målt i antall DRG-poeng er 120 poeng bak budsjett, men 3395 DRG-poeng foran samme periode i En økning på ca 4 % i forhold til 2011 nivå. Aktiviteten i november måned er 260 poeng lavere enn budsjettert. Aktivitetstall pr november inkluderer estimert verdi av DRG 470, dvs. ikke ferdigstilt koding av pasientopphold. Pr november er det 1207 ukodede behandlinger. I regnskapet er det avsatt 656 DRG-poeng for ikke ferdigstilt koding og glidning (periodisering). Total verdi av avsatte DRG-poeng pr november er 10 MNOK. DRG-poeng produksjon og plantall inkluderer effektene av endret DRG-vekting. Endringer i DRG-vekter i var estimert til å øke totale DRG-poeng for VVHF med ca 1938 poeng på årsbasis. Dette gir en økning på ca 2 % sammenlignet med 2011, gitt samme produksjonsmiks. Antall liggedøgn er bak budsjett, og 8979 bak samme periode i Antall dagopphold er 1173 foran budsjett, men 5365 lavere enn ved samme periode i fjor. Antall polikliniske konsultasjoner er 4811 bedre enn budsjettert, og flere enn ved samme periode i Trenden med vridning fra døgn til dag og poliklinikk fortsetter. Utvikling hittil i år følger i stor grad periodiseringskurven i budsjettet, men med høyere produksjon hittil i 2 tertial enn budsjettert. Basert på utviklingen, er estimat for året satt til DRG-poeng. Dette er 238 DRG-poeng mer enn budsjettert. Estimatet tar hensyn til dreining av aktivitet fra døgn til poliklinikk Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Estimat Budsjett Faktisk 2011 korrigert for grupper

11 1.8 Aktivitet psykisk helse og rus pr november Voksenpsykiatri Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (VOP) Antall liggedøgn døgnbehandling (VOP) Antall polikliniske konsultasjoner (VOP) 1 T. 2 T. Sep Okt Nov Hittil i år Budsjett Avvik hittil i år hittil i år % avvik Estimat for året Årsbudsjett % avvik Hittil i 2011 % endring ,3 % ,0 % ,3 % ,0 % ,0 % ,5 % ,9 % ,6 % ,9 % Barne- og ungdomspsykiatri Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (BUP) Antall liggedøgn døgnbehandling (BUP) Antall polikliniske konsultasjoner (BUP) TSB for rusmiddelmisbrukere Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (TSB) Antall liggedøgn døgnbehandling (TSB) Antall polikliniske konsultasjoner (TSB) ,9 % ,0 % ,7 % ,9 % ,0 % ,2 % ,2 % ,0 % ,7 % ,6 % ,0 % 530-2,3 % ,9 % ,0 % ,5 % ,2 % ,9 % ,2 % Aktivitet innenfor voksen psykiatrien (VOP) er lavere enn budsjettert hittil i år, og viser et negativ avvik mot budsjett for antall utskrevne pasienter, antall liggedøgn og antall polikliniske konsultasjoner. Antall polikliniske konsultasjoner viser midlertidig en økning på 4,9 % i forhold til samme periode i fjor. Årsestimat for antall VOP polikliniske konsultasjon er redusert med 4780 konsultasjoner i forhold til budsjett. Aktivitet innenfor barne- og ungdomspsykiatri (BUP) er også bak plan hittil i år. Antall polikliniske konsultasjoner er 10,7 % foran samme periode i fjor. Aktivitet innenfor TSB for rusmiddelmisbrukere er bedre enn budsjettert og foran samme periode i fjor.

12 1.9 Medarbeidere status pr desember Utvikling totale brutto månedsverk til og med desember (faste og variable månedsverk) , , , ,0 Brutto månedsvserk 6 700, , , , , ,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Bto Mnd Verk Bud , , , , , , , , , , , ,0 Bto Mnd Verk Regn , , , , , , , ,8 Bto Mnd Verk Regn , , , , , , , , , , , ,6 Bto Mnd Verk Regn , , , , , , , , , , , ,0 Brutto månedsverk pr desember er Dette er 274 månedsverk mer enn budsjett, og 74 årsverk mer enn pr desember i fjor des 2011 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt Fast årsverk Variable årsverk Brutto månedsverk nov des I desember er den fastlønnede bemanningen ca 6108 månedsverk. I tillegg er det 704 variable månedsverk. Det tilsvarer totalt 6812 brutto månedsverk pr desember, mot 6737 pr desember i fjor.

13 Forbruk av variable månedsverk i desember er 13 årsverk høyere enn desember Resten av differansen er månedslønnede årsverk (økning på 62 årsverk). 39,0 % 38,5 % 38,0 % 37,5 % 37,0 % 36,5 % 36,0 % 35,5 % 35,0 % Andel deltidsansatte Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2011 Indikatoren viser andel deltid i perioden blant ansatte foretaket har en forpliktende fast arbeidsavtale med. Andel deltidsansatte beregnes ut fra antall ansatte som har en fast stilling lavere enn 100 %, dividert på antall faste stillinger totalt. Andel deltidsansatte viser en reduksjon på ca 2 prosentpoeng i forhold til samme periode i fjor. Alle deltidsansatte skal registrere hvorvidt deres deltid er ønsket eller uønsket. Denne meldingen går til den respektive leder og registreres i vedkommende sin mappe i personalportalen. Ledere får da oversikt over hvilke medarbeidere som ønsker å utvide stillingen sin og bruker dette i arbeidet med å redusere andelen deltid blant sine medarbeidere. De ansatte må selv sørge for at denne informasjonen holdes oppdatert i Personalportalen. Utvikling sykefravær 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov des Kort Lang Plan 2011 Kort 2011 Total Det er høyt fokus på målrettet nærværsarbeid og systematisk sykefraværsoppfølging. Sykefraværet for oktober er på totalt 7,5 %, hvorav korttidsfraværet er 2,1 % og langtidsfraværet er 5,4 %.

14 1.10 Kvalitets- og styringsindikatorer Tabellen under viser innrapporterte parametre til Helse Sør-Øst RHF pr november. pr november Gj.snitt Hittil T Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov i år 5a Andel korridorpasienter - somatikk 2,4 % 2,3 % 1,9 % 2,0 % 2,4 % 2,1 % 1,6 % 1,9 % 2,4 % 2,1 % 7a Antall utskrivningsklare pasienter totalt andel i somatikk b Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter andel i totalt somatikk c Gjennomsnittlig andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter somatikk ny 2,0 % 1,4 % 1,4 % 1,0 % 0,9 % 1,3 % 3,1 % 4,1 % 2,0 % 7d Antall utskrivningsklare pasienter totalt psykisk helsevern voksne ny e Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter totalt psykisk helsevern voksne ny f Gjennomsnittlig andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter psykisk helsevern ny 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,4 % 0,1 % voksne 8a Gjennomsnittstid fra mottak av henvising (ansiennitetsdato) til vurdering av ny henvisningen er fullført 8b Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle ny c Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt ny Korridorpasienter Andel korridorpasienter pr klinikk pr måned 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % VVHF BS DS RS KS PHR Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Andel korridorpasienter innen somatikk var 2,4 % i november i år, og akkumulert 2,1 % pr november som er litt lavere enn i fjor. Ringerike sykehus har over tid hatt en høy andel korridorpasienter. Her ble det iverksatt tiltak i løpet av oktober, og tall for november viser en klar reduksjon i andelen. Kongsberg sykehus har en høy andel isolert i november, det vurderes som en tilfeldig topp.

15 Utskrivningsklare pasienter Antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter har økt i oktober og november i forhold til tidligere i år. Endringer i liggedøgn utskrivningsklare og DRG-aktivitet med kommunal medfinansiering (beregnet for 2011), pr. 30. november : Tall tom november Antall liggedøgn utskrivningsklare DRG, kommunal Medfinansiering 2011 % 2011 % VV ,6 Drammen ,3 Bærum ,3 Ringerike ,4 Kongsberg ,4 Reduksjonen i liggedøgn tilsvarer 20 senger, forutsatt 100 % belegg (23 med 85 % belegg). Reduksjonen er størst for klinikk Bærum sykehus med 14 (17) senger. Som det fremgår av figuren under, er det i oktober og november flere liggedøgn for utskrivningsklare pasienter i Asker og Drammen kommuner enn tidligere i år. Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter per kommune Januar Februar Mars April Mai Jun Jul August September Oktober November *øvrige inneholder alle kommuner med mindre enn 10 liggedøgn totalt

16 Fristbrudd Reduksjon i fristbrudd er en prioritert oppgave. Etter å ha ligget relativt stabilt i noen måneder, viser andel fristbrudd viser en klar reduksjon siste måned hvor andelen er kommet ned i 2,8 %. Det var 56 pasienter som stod med fristbrudd ved utgangen av november, i all hovedsak innenfor ortopedi, smertebehandling og indremedisin. Det er en reduksjon på 41 pasienter sammenliknet med utgangen av oktober. Det arbeides videre for å komme ned i null fristbrudd. Andel fristbrudd rettighetspasienter VVHF totalt, somatikk og PHR 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Des 2011 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug VVHF Somatikk PHR Sep Okt Nov Tabellen under viser utvikling i en del styringsindikatorer i for Vestre Viken samlet. Snitt Epikrise Andel epikriser sendt innen 7 dager 80,3 % 79,5 % 80,3 % 83,9 % 81,9 % 83,2 % 83,8 % 83,6 % Andel epikriser sendt/gitt på utskrivningsdagen 29,0 % 28,8 % 26,6 % 32,9 % 29,4 % 29,1 % 31,9 % 30,5 % Fristbrudd (Pasienter med rett til prioritert helsehjelp) Andel fristbrudd for rettighetspasienter i perioden (gml def) 5,3 % 6,5 % 5,9 % 6,5 % 5,7 % 4,0 % 5,3 % 3,0 % Ventetid for start av helsehjelp Antall ventende over tolv måneder totalt Antall ventende over tolv måneder med rett til prioritert helsehjelp Gj.snittl.ventetid for start av helsehjelp pasienter totalt Gj.snittl.ventetid for start av helsehjelp pasienter med rett til prioritert hel Ventetid for avviklet helsehjelp Gj.snittl.ventetid avviklet for pasienter totalt Gj.snittl.ventetid avviklet for pasienter med rett til prioritert helsehjelp Gj.snittl.ventetid avviklet for pasienter uten rett til prioritert helsehjelp Korridorpasienter Antall korridorpasienter Andel korridorpasienter 1,4 % 1,3 % 1,3 % 1,4 % 1,3 % 1,1 % 1,2 % 1,6 % Utskrivingsklare pasienter Antall liggedøgn for utskrivingsklare i perioden Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Epikriser Andel epikriser sendt innen 7 dager har flatet ut på noe over 80 % for Vestre Viken samlet de siste månedene. Målet er ytterligere forbedring. Ventetid Det er et mål at gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp skal være under 65 dager. Avviklet ventetid for alle pasienter øker fra oktober til november mens ventetiden for de med rett til prioritert helsehjelp er kortere i november. Antall langtidsventende har gått ned med ca. 140 pasienter i løpet av november. Behandlingen av disse vil bidra til å øke ventetiden for avviklet

17 helsehjelp mens gjennomsnittlig ventetid for pasienter som fortsatt venter på behandling vil reduseres. Det er et prioritert mål fra Helse Sør-Øst innen skal det ikke være noen pasienter som har ventet over ett år. Det er lagt planer som skal oppfylle dette målet med unntak av langtidsventende innen nevrologi og smertebehandling. Innen disse områdene er det kapasitetsproblemer i hele regionen. Foretakene arbeider sammen for å løse dette. Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter Andre styringsindikatorer Det rapporteres på to parametre knyttet til pasientadministrative forhold, nemlig antall åpne dokumenter i elektronisk pasientjournal som er mer enn 14 dager gamle og antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt, dvs. pasienter som ikke står som ferdigbehandlet, men som heller ikke har fått noen ny timeavtale eller tentativ dato for ny time. En del pasienter skal stå med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt. Det har imidlertid vært et betydelig antall pasienter som er ferdigbehandlet, men uten at henvisningen er blitt avsluttet, slik den skulle ha vært. Det kan også være pasienter på denne listen som skulle vært innkalt til kontroll. Tallene som rapporteres gjelder for perioden fra innføring av DIPS i mai Etter rydding med en betydelig reduksjon i antall ventende uten ny kontakt har antall nå stabilisert seg. Det arbeides for å kvalitetssikre hvilket nivå dette bør ligge på. Antall åpne dokumenter eldre enn 14 dager er også redusert betydelig etter rydding. Det arbeides med ytterligere rydding her samt med vurdering av på hva som er et akseptabelt nivå for antall åpne dokumenter.

18 Samtidig med rydding i databasen, er det viktig at det skjer opplæring, slik at det pasientadministrative arbeidet gjøres riktig med en gang samtidig som det foreligger rydderutiner som gjør at feil som likevel oppstår korrigeres fortløpende. Det pågår arbeid med høy prioritet i foretaket med å få alle pasientadministrative rutiner på plass. Vestre Viken deltar i det regionale arbeidet i dette, jfr. andre saker behandlet i styret. Det er også viktig å arbeide med forbedring av IKT-systemene. 2 Omstillingsutfordring VVHFs budsjett for inkluderer mer enn 300 MNOK i omstillingsbehov. Omstillingsbehovet er resultatet av underskuddet i 2011, og endret rammevilkår i (økte pensjonskostnader, økte IKTkostnader med mer). For å møte omstillingsbehov ble det budsjettert i med tiltak i klinikkene som gi en reduksjon på ca 200 årsverk. Totalt omstillingsbehov for å oppnå en bærekraftig økonomi krevet en reduksjon på nærmere 400 årsverk. I budsjett er 150 MNOK av omstillingsutfordringen sentralisert. Ny rammetildeling i juni har gitt en økt utfordring på 26 MNOK pga underfinansiering av pensjons-kostnader. Av den totale sentraliserte omstillingsutfordring på ca 175 MNOK, er ca 90 MNOK dekket i estimat ved reduserte avskrivningskostnader, gevinst ved salg av eiendom, reversering av nedskrivning, refusjon av trekk i rammen i forbindelse med oppbygging av øyeblikkelig hjelp tilbud i kommunene, og lavere finanskostnader enn forventet pga redusert rentenivå. Den resterende budsjettrisiko estimeres til MNOK. Klinikkenes estimater pr november viser til samme et underskudd på -71,6 MNOK, før sentralisert budsjettrisiko hensyntas. Underskuddet er redusert med 1,9 MNOK i forhold til estimat pr oktober på -73,5 MNOK. Målet for 2013 er resultat i balanse i Effekter av igangsatte og budsjettert tiltak er omtalt i de klinikkvise vedlegg. Prognose pr november Estimat forrige måned Estimat endring Drammen Sykehus Bærum Sykehus Ringerike Sykehus Kongsberg Sykehus Intern Service Psykisk Helse og Rus Prehospitale Tjenester Medisinsk Diagnostikk Admin Dir VAD 1 - Medisinske fag VAD 2 - Admin. og ledelse SUM klinikkene Sum klinikker med underskudd Sum klinikker med overskudd

19 Klinikkenes årsprognoser gir et behov for omstilling på ca 122,3 MNOK i de klinikker som går med underskudd for å sikre resultat i balanse i disse klinikkene. I tillegg er det behov for ca 60 MNOK til å dekke det sentrale utfordringsbildet. Total omstillingsbehov samlet sett reduseres ved at flere klinikker viser positiv avvik i forhold til budsjett med til sammen 50,7 MNOK. 3 Årsestimat pr november Budsjett Estimat Avvik Avviks % Basisramme % Driftsinntekter % SUM Inntekter % Varekostnader % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % Innleid arbeidskraft % Lønnskostnader % Avskrivninger % Andre driftskostnader % Netto finanskostnader % SUM Driftskostnader inkl. finans % Resultat Årsestimat i sum er uendret og viser fortsatt et underskudd på -120 MNOK. Prognosen reflekterer sentralisert risiko i budsjett, og en styringsfart på ca -10 MNOK pr måned fra ordinær drift. Årsestimatet bygger på klinikkenes estimater og vurderinger på overordnet nivå, og inkluderer forventet effekter av innføring av tiltak i klinikkene, samt forbedringer i felles økonomi. Årsestimatet tar høyde for faktisk lønnskostnader for året basert på lønnkjøringen pr desember. Risiko knyttet til estimatoppnåelsen er noe større nå enn ved forrige rapportering pga svakere resultatutvikling i november enn forventet, og overforbruk på lønnsområdet i desember (negativ avvik på ca 13 MNOK etter desember lønnskjøring). Estimatoppnåelsen er avhengig bl.a. av at somatisk aktivitet er i tråd med eller bedre enn budsjett, og at gjestepasientkostnader (spesielt i-fm OUS) ikke overskrider estimatnivå. Se kapittel 4 for ytterligere risikovurderinger i forhold til estimatet. 4 Risikovurdering for Vestre Viken HF Risikovurderingene synliggjør en samlet risiko for avvik i ordinærdrift for på inntil 140 MNOK. Risiko ved klinikkene er kommentert nærmere i klinikkvise vedlegg. Risiko for avvik i budsjett er gruppert i følgende hovedkategorier: Gjestepasienter Det er risiko knyttet til både gjestepasientinntekter og gjestepasient-kostnader. Lavere gjestepasientinntekter enn budsjettert hittil i år gjør at risiko vurderes til ca

20 6,5 MNOK. Høyere gjestepasientkostnader enn budsjettert hittil gjør at risiko for økte kostnader er satt til 30 MNOK. Total risiko i forhold til gjestepasienter i estimatet er satt til ca 36,5 MNOK. Det er tatt høyde for 19,5 MNOK av risikoen i prognosen (en økning på 13 MNOK i forhold til prognose pr oktober). Utskrivnings-klare pasienter Høykostmedisin og varekostnader Inntekter på utskrivningsklare pasienter er 25 MNOK bak budsjett pr november. Total risiko for knyttet til inntekter på utskrivningsklare pasienter estimeres til 26,5 MNOK. Dette er redusert med 3,5 MNOK fra oktober estimat pga positiv utvikling de siste måneder. Risikoen er inkludert i prognosen. Høykostmedisin er et risikoområde i budsjettet, og det er iverksatt tiltak for å redusere risiko her, spesielt knyttet til refusjoner. Risiko på høykostmedisin estimeres til 10 MNOK. Risikoen er inkludert i prognosen. I tillegg er det overforbruk av medikamenter, implantater, laboratorierekvisita og medisinske forbruksvarer på ca 30 MNOK hittil i år. Total risiko knyttet til høykostmedisin og varekostnader estimeres til 45 MNOK. Risikoen er inkludert i prognosen med 36 MNOK (en økning på 1 MNOK i forholdt til oktober estimat). Lønnsområdet Innleie MTUinvesteringer Lønnsområdet viser et negativt avvik på 66,5 MNOK i forhold til budsjett hittil i år. Årsverksreduksjoner hittil i år er lavere enn det omstillingsbehovene for VVHF tilsier. Aktuarberegningen pr juni har gitt økte pensjonskostnader. Totalt avvik for året på lønnsområdet estimeres til 86,3 MNOK basert på desember lønnskjøring. Dette er inkludert i prognosen (en økning på 16,5 MNOK i forhold til oktober estimat) Hittil i år er det et overforbruk på innleid arbeidskraft på 26,6 MNOK. Overforbruk skjer hovedsakelig i de somatiske klinikker. Total risiko på innleie estimeres til ca 35 MNOK. I prognosen er det tatt høyde for et overforbruk på 28 MNOK (en økning på 0,4 MNOK i forhold til oktober estimat). Årets budsjett på 29 MNOK vil ikke være tilstrekkelig til å møte behovet for MTUinvesteringer. Etterslep på MTU-investeringer estimeres til nærmere 300 MNOK. Det er stor risiko knyttet til området. Investeringer ut over budsjettnivå vil trolig være nødvendig, og vil ha en negativ påvirkning på VVHFs likviditet.

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...2 1.2 Resultatavvik pr klinikk...5 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...5 1.4 Konsulenter

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2013 Innhold

Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2013 Innhold Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...6

Detaljer

Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2013 Innhold

Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2013 Innhold Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2013 Innhold VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...2 1.2 Resultatavvik pr klinikk...5 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...6

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Dato 17.november 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 114/2011 21.12.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 20.februar 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per 31.01.2013 Møte Saksnr.

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012 Dato 22.februar 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 013/2012 29.2.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag... 2 1.1 Økonomisk situasjon... 3 1.2 Resultatavvik pr klinikk... 5 1.3 Lønnsavvik pr klinikk... 6

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Klinkkvis rapportering pr avsluttet mars

Klinkkvis rapportering pr avsluttet mars Klinkkvis rapportering pr avsluttet mars Innhold KLINIKK DRAMMEN SYKEHUS... 2 KLINIKK BÆRUM SYKEHUS... 5 KLINIKK RINGERIKE SYKEHUS... 8 KLINIKK KONGSBERG SYKEHUS... 12 KLINIKK FOR PREHOSPITALE TJENESTER...

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

2014 Budsjettprinsipper og metoder

2014 Budsjettprinsipper og metoder 2014 er og metoder Budsjettverktøy og metoder Prognosemodellen og tiltak Budsjettering foregår i prognosemodellen ved bruk av tiltak. Budsjettet tar utgangspunkt i prognosen for 2013, korrigert for forventet

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8 09.03.2015 Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet 2015 Page 1 of 8 Page 2 of 8 09.03.2015 Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

ÅRSVERKSUTVIKLING 2012

ÅRSVERKSUTVIKLING 2012 ÅRSVERKSUTVIKLING 2012 Innhold VVHF TOTALT... 2 DRAMMEN SYKEHUS... 6 BÆRUM SYKEHUS... 7 RINGERIKE SYKEHUS... 8 KONGSBERG SYKEHUS... 10 PSYKISK HELSE OG RUS... 11 INTERN SERVICE... 12 MEDISINSK DIAGNOSTIK...

Detaljer

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken.

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 17. november Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 08. 2014 Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Styremøte 24. november kl.10.00-16.00

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 077-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR 087-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 02. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 17. februar Vår ref.

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 02. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 17. februar Vår ref. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 17. februar Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 02. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 24. februar Møtetid: kl. 12:00 17:00

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 06. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 18. august Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 06. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 18. august Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 18. august Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 06. 2014 Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Styremøte 25. august kl.08.00

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 07. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 22. september Vår ref.

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 07. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 22. september Vår ref. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 22. september Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 07. 2014 Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Styremøte 29. august kl.12.00

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 15. mai 2014 Økonomi- og analyseenhet 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2015-2018 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling

Detaljer

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. April 2015

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. April 2015 Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF April 2015 1 Adm.dir. vurdering av foretaket Gjennom første tertial 2015 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt i hht. bestillingen i Oppdragsdokumentet

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per mai 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 39-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 17.06.15 Rønning Trykte

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 13.02.2012 02/12

Detaljer

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Månad: September 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Plan Denne perioden Avvik vs. plan Heildøgn I september månad var det 110 færre

Detaljer

Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember

Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember Intern resultatrapport for OUS Desember 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: DRG per klinikk Tabell 3: Økonomisk resultat (ØBAK format) Tabell 4: Økonomisk

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 03. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 23. april Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 03. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 23. april Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 03. 2015 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 23. april Vår ref. Styresekretær Møtetype: Styremøte Møtedato: 27. april Møtetid: kl. 12.00 17.00 Møtested:

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 04.05.2010 21/10

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2011 Dato 22.september 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 082/2011 29.9.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 212-215/226 Tall i mill.211 kr. RESULTATUTVIKLING OG KONTANTSTRØM FRA DRIFT 21 Virk 211 Prog. 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 SUM 12-26 Basisramme 364

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 07. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 23. oktober Vår ref.

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 07. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 23. oktober Vår ref. Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 07. 2015 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 23. oktober Vår ref. Styresekretær Møtetype: Styremøte Møtedato: 26. oktober Møtetid: kl. 08.00-16.00

Detaljer

Status Vestre Viken - Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Styremøte 25. august 2011 Nils Fr. Wisløff

Status Vestre Viken - Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Styremøte 25. august 2011 Nils Fr. Wisløff Status Vestre Viken - Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Styremøte 25. august 2011 Nils Fr. Wisløff Status Vestre Viken HF Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Strategiprosessen Mulighetsstudie sykehus

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013

Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013 Økonomi Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2013/268 Dato: 15.04.2013 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport mars 2013 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: November 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005 Styresaknr. 26/5 REF: 25/85 ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 25 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Økonomirapport til Helse Nord datert 15.4.5 Saksbehandlers kommentar: Som det fremgår

Detaljer

Dialogmøte. Helse Nord-Trøndelag. 9. mars 2010

Dialogmøte. Helse Nord-Trøndelag. 9. mars 2010 Dialogmøte Helse Nord-Trøndelag 9. mars 2010 Agenda 1. Resultat og prognose pr. januar 2010 2. Analyse budsjett 2010 Periodisering Prinsipper 3. Aktivitet Resultat hittil i år Periodisert budsjett Prognose

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 04. 2015 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møtetype: Styremøte Møtedato: 15. juni Møtetid: kl. 12.00 17.00 Møtested:

Detaljer