Styremøte ved Vestre Viken HF 11/ Møte Saksnr. Møtedato

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato"

Transkript

1 Saksfremlegg Dato: 20.februar 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Viken HF 11/ Vedlegg: 1. Virksomhetsrapport per januar Klinikkvis rapportering per januar Årsverksutvikling 2012 per klinikk Ingress Saken oppsummerer Vestre Viken HFs virksomhetsrapportering pr januar I styrets behandling av Budsjett og Mål 2013 sak ble det vedtatt følgende: Virksomhetsrapport for desember viser at foretakets utfordringer er større enn tidligere som følge av for høy bemanning ved inngang til Det er identifisert en uløst utfordring i størrelsesorden mill.kr. Styret ber administrerende direktør så snart som praktisk mulig å fremlegge konkrete tiltak for å løse utfordringsbildet. Administrerende direktør vil i denne saken redegjøre for strategier og tiltak for å sikre resultat i balanse i Forslag til vedtak Styret tar virksomhetsrapporteringen for januar måned til orientering. Drammen, 20. februar 2013 Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør

2 Sammendrag Denne saksfremstillingen er et sammendrag av virksomhetsrapporteringen som fremgår av vedlegg 1-3 til denne saken. De viktigste resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, bemanning og kvalitet for januar 2013 viser: - Det er et negativt resultat fra driften på 2,3 MNOK ved utgangen av januar. Avvik mot budsjettet inkluderer 7,4 MNOK i positivt avvik som resultat av reduserte pensjonskostnader. Resultat eksklusiv effektene av redusert pensjonspremier viser et underskudd på 9,7 MNOK. - Samlet aktivitet målt i antall DRG-poeng er marginalt bak budsjett med 190 poeng, og 290 DRG-poeng lavere enn samme periode i Inkluderes DRG poeng for dyre biologiske legemidler fremkommer et positivt avvik i forhold til budsjett. - Antall polikliniske konsultasjoner samlet for alle fagområdene innenfor klinikk for psykisk helsevern og rus ligger 1691 konsultasjoner bak målet. Sammenlignet med 2012 er det for januar en vekst på 11 % innenfor VOP, 0,9 % innenfor BUP og en reduksjon på 11 % innenfor rusområdet. Det er budsjettert en vekst på 6,6 % innenfor VOP, 9,4 innenfor BUP og 2,2 % innenfor rusområdet sammenlignet med aktivitet 2012.

3 - Bemanningstall per januar ligger 196 månedsverk over budsjetterterte månedsverk. For februar ligger månedsverkene 108 månedsverk over hva som er budsjettert. I gjennomsnitt for de to første månedene er forbruket av månedsverk om lag 150 over budsjettert. - Ventetid er noe lavere i januar 2013 enn januar 2012 med en registrert ventetid på 73 dager. Det arbeides kontinuerlig med å redusere ventetid. - Fristbrudd for januar er på 4,4 %. - Andel korridorpasienter innen somatikk var 2,3 % i januar Det har vært særlig stor pågang ved de medisinske avdelingene i januar. Det var ikke registrert korridorpasienter innen psykisk helse og rus denne måneden. For ytterligere informasjon og detaljer vises det til vedlagte virksomhetsrapport og klinikkvise vedlegg. Hovedtrekkene i regnskapet pr januar 2013 Driftsinntekter Inntektene er MNOK 4,9 over budsjett per januar Regnskap januar 2013 Budsjett januar 2013 Avvik Denne Per INNTEKTER Basisramme ISF inntekter Utskrivningsklare pasienter Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Andre diftsinntekter Sals-og driftsinntekter ISF inntekter totalt er 2,4 MNOK høyere enn budsjettert. Det positive avviket på januar måned kommer i sin helhet fra ISF inntekter knyttet til kostnadskrevende legemidler. Av øvrige ISF poster ligger kommunal medfinansiering MNOK 0,5 bak budsjett mens poliklinisk behandling ligger 0,7 MNOK bedre enn budsjett. Gjestepasientinntekt er samlet sett i samsvar med budsjettet per januar måned. Inntekter knyttet til utskrivningsklare pasienter fortsetter trenden vi så før nyttår og ligger etter januar måned MNOK 2,1 bedre enn budsjett. Laboratoriet og radiologiinntekter fra NAV gjør at polikliniske inntekter ligger MNOK 1,5 bedre enn budsjett pr januar. Øvrige inntekter ligger samlet sett MNOK 1,5 bak budsjett. Det positive avviket på ISF inntekter og polikliniske inntekter må sees opp mot negativt avvik knyttet til varekostnader. Sum inntekter har økt med 19,5 MNOK i forhold til samme periode i fjor.

4 Driftskostnader inklusiv finans Kostnadene ekskl. pensjon er totalt 14,6 MNOK høyere enn budsjettert. Regnskap januar 2013 Budsjett januar 2013 Avvik Denne Per KOSTNADER Gjestepasientkostnader og kjøp av helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen Sum lønn og refusjon sykepenger og ekstern innleie Avskrivninger Andre driftskostnader Netto finans Driftskostnader Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Driftskostnader inkl. pensjon Gjestepasientkostnader og kjøp av helsetjenester er bokført i samsvar med budsjett da foretaket ikke har mottatt oppgjørsfaktura for januar. Varekostnader viser et negativt avvik på 4,5 MNOK for januar. Av dette er avvik knyttet til høykostmedikamenter og økte varekostnader innenfor klinikk for medisinsk diagnostikk på til sammen 2,4 MNOK. Dette avviket må sees opp mot positivt avvik på inntektene. Lønnsområdet inkl. ekstern innleie viser et negativt avvik på 7,1 MNOK. Lavere pensjonskostnader på 7,4 MNOK som følge av ny aktuarberegning er da holdt utenfor. I siste kvartal 2012 viser langtidssykefraværet en økning på 9 % sammenlignet med tilsvarende periode i Dette gir seg blant annet utrykk i økt overtidsbruk på 57 % sammenlignet med tilsvarende periode i Andre driftskostnader viser et negativt avvik mot budsjett på totalt 3,3 MNOK per januar. Bak dette avviket ligger det en uspesifisert kostnadsavsetning tilsvarende 4 MNOK. Pensjonskostnader inkluderer effektene av ny aktuar beregning pr januar Januar beregningen er foretatt med endrede forutsetninger for AFP uttak, og høyere diskonteringsrente (fra 3,8 % til 4,2 %). Januar beregningen gir en kostnadsreduksjon på MNOK 94 for året, 7,4 MNOK for januar. Det er nylig besluttet at statlige helseforetak skal legge til grunn en diskonteringsrente på 4,05 %. Dette vil gi økte pensjonskostnader i forhold til det som januar beregningen viste. Ny aktuar beregning foreligger og viser at pensjonskostnadene blir 77 MNOK lavere enn hva som er forutsatt i budsjettet. Aktuarberegningen for Vestre Viken pensjonskasse viser at 51 MNOK av reduksjonen i kostnadene er knyttet til selskaps -spesifikke forhold ved denne pensjonskassen hvorav: 35 MNOK er knyttet til lavere uttakstilbøyelighet for AFP 16 MNOK er knyttet til at pensjonsmidlene er 130 MNOK høyere som følge av tilsvarende overskudd i pensjonskassen i 2012

5 Årsverksutvikling 2012 I styremøtet 20. desember ble det stilt spørsmål knyttet til årsverksutviklingen 3. tertial Sammendrag av årsverksendringer Utvikling bruttoårsverk 2012 SUM faktisk årsverk 6725,0 budsjettert årsverk 6598,0 Avvik = overforbruk (mindre forbruk) 126,9 Avvik Eksterne innleie (NOK 1000s) Avvik eskterne innleie omregnet til årsverk 68,2 Total overforbruk årsverk/arbeidskraft 195,1 Avvik forklares med: Hovedstad -12,4 Sommerferie avvikling 16,0 Endret/flyttet oppgaver 19,7 Endret bruk av eksterninnleie 68,2 Omstillingstiltak 8,2 Ikke budsjettert bemanningsendringer 91,1 Mindreforbruk vikarer pga økt ekstern innleie -7,7 Avvik Strandveien boliger (finansiert) 11,2 Andre 0,9 SUM overforbruk (mindre forbruk) 195,1 Overforbruk som prosent av budjsettert årsverk 3,0 % For ytterligere detaljer vises til vedlegg 3, Årsverksutvikling hvor det er gjennomført en gjennomgang av utviklingen i årsverk ved alle klinikkene for Overforbruk av arbeidskraft gir et negativt avvik målt mot budsjett i 2012 på ca 117 MNOK. Av dette er ca. 87 MNOK tilknyttet lønnsområdet (fastog variabel lønn), og ca. 30 MNOK er resultat av økt bruk av ekstern innleie av vikarer fra byrå. I 2012 ble det budsjettert med en reduksjon på ca. 193 årsverk, fra et nivå på 6791 årsverk i 2011 til 6598 årsverk i budsjettettet for Utviklingen i 2012 viser en reduksjon sammenliknet med 2011 på 66 årsverk. Dette er en lavere reduksjon enn planlagt. Faktiske brutto årsverk i 2012 er Totalt forbruk av arbeidskraft i 2012 er ca. 195 årsverk mer enn budsjettert. Av overforbruket er 68,2 årsverk knyttet til økt bruk av ekstern innleie av vikarer fra byrå i forhold til budsjett, mens 126,9 årsverk er knyttet til merforbruk av egen arbeidskraft (fast- og variabel lønn). Overforbruk av årsverk sammenlignet med budsjett er gruppert i avvikskategorier i tabellen ovenfor. De to største kategorier er henholdsvis ikke budsjettert bemanningsendringer med 91,1 årsverk, og økt bruk av ekstern innleie med 68,2 årsverk. Til sammen står disse to kategoriene for 159,3 årsverk, eller ca 80 % av totalt overforbruk.

6 Mindreforbruk vikarer pga økt ekstern innleie Avvik Strandveien boliger (finansiert) Andre Hovedstad Sommerferie avvikling Endret/flyttet oppgaver Ikke budsjettert bemanningsendringer Endret bruk av eksterninnleie Omstillingstiltak Utvikling pr måned Utvikling bruttoårsverk 2012 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Hovedstad 0,0 0,0 0,0-16,0-13,0-23,3-22,5-16,3-16,3-14,3-13,3-13,3 Sommerferie avvikling 7,5 5,4 2,2 6,6 0,3 4,3 40,8 61,1 24,1 20,4 7,7 11,0 Endret/flyttet oppgaver 10,0 0,0 0,0 3,6 4,6 9,6 11,6 13,5 20,1 34,6 60,5 68,0 Endret bruk av eksterninnleie 35,8 31,0 58,9 63,0 71,6 62,6 108,8 117,0 94,4 46,6 46,3 82,0 Omstillingstiltak 30,7-5,9 3,5 21,7 15,8 15,4 12,7 6,3 3,0-5,1 0,4-0,4 Ikke budsjettert bemanningsendringer 31,2-60,9 62,1 74,4 6,9 121,6 94,5 74,2 166,8 134,5 187,2 200,1 Mindreforbruk vikarer pga økt ekstern innleie -5,6-14,0-12,7-6,6-20,2-16,3-7,5 0,0-1,3-7,8 0,0 0,0 Avvik Strandveien boliger (finansiert) 11,4 9,7 9,2 9,0 7,5 13,1 9,9 14,7 10,7 12,3 11,3 15,8 Andre -0,1 1,4 0,4 0,3 3,0 8,1 0,3-0,9 2,0-0,3 2,4-6,2 SUM 121,0-33,2 123,6 156,0 76,5 195,1 248,6 269,6 303,6 220,9 302,5 357,0 Overforbruk som prosent av budjsettert årsverk 1,9 % -0,5 % 1,9 % 2,4 % 1,2 % 3,0 % 3,7 % 3,9 % 4,5 % 3,3 % 4,6 % 5,5 % Avvik mot budsjett øker pr måned ut året. I perioden fram til og med mai måned, er overbruk målt som prosent av budsjettert årsverk mindre enn 2,5 %. I perioden fra juni og ut året, økes overforbruket til et gjennomsnittlig nivå på 4,1 %. Økningen i siste halvår kan knyttes til endrede oppgaver, økt bruk av ekstern innleie fra vikarbyrå, sommerferieavvikling og ikke budsjetterte bemanningsendringer. Utviklingen i variable månedsverk har vist en stigende trend de siste månedene. Økningen i variable månedsverk må sees i sammenheng høyere sykefravær. Høyere sykefravær har også ført til en økning i refusjoner. Nettoeffekten av et økt antall variable månedsverk og høyere refusjoner, er lavere enn det veksten i brutto månedsverk gir uttrykk for.

7 Brutto månedsvserk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Bto Mnd Verk Regn Bto Mnd Verk Bud Bto Mnd Verk Bud Bto Mnd Verk Regn Bto Mnd Verk Regn Trenden siste kvartal 2012 øker omstillingsbehovet inn i Styringsfarten inn i 2013 er for høy, og årsverksforbruket er høyere enn det som er lagt til grunn for budsjett I januar 2013 er det budsjettert med 6561 årsverk. Dette er 252 årsverk færre enn i desember Faktisk utvikling i januar og februar 2013 viser et gjennomsnittlig overforbruk på ca 150 årsverk i forhold til budsjettert nivå. Utvikling pr klinikk totalt Utvikling bruttoårsverk 2012 SUM DS BS RS KS KIS PHR PHT KMD Stabene faktisk årsverk 6725,0 1512,4 932,3 499,9 317,8 542,6 1802,6 309,9 545,5 262,0 budsjettert årsverk 6598,0 1482,4 870,7 496,7 307,9 549,1 1785,1 308,7 536,7 260,7 Avvik = overforbruk (mindre forbruk) 126,9 30,0 61,6 3,1 9,8-6,5 17,5 1,2 8,9 1,3 Avvik Eksterne innleie (NOK 1000s) Avvik omregnet til årsverk 68,2 23,9 3,0 15,7 12,4 0,0 10,1 0,0 1,9 1,2 Total avvik årsverksforbruk 195,1 53,9 64,6 18,8 22,2-6,5 27,6 1,2 10,8 2,5 Avvik forklares med: Hovedstad -12,4-10,7 0,0 0,0 0,0 0,0-1,7 0,0 0,0 0,0 Sommerferie avvikling 16,0 3,3 4,3 0,0-0,4 4,9 3,8 0,0 0,0 0,0 Endret/flyttet oppgaver 19,7 7,4 7,8 10,8 1,5-7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Endret bruk av eksterninnleie 68,2 23,9 3,0 15,7 12,4 0,0 10,1 0,0 1,9 1,2 Omstillingstiltak 8,2 0,0 9,8 0,0-6,7 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 Ikke budsjettert bemanningsendringer 91,1 29,9 39,6 0,0 15,4-3,4-0,9 1,2 8,9 0,4 Mindreforbruk vikarer pga økt ekstern innleie -7,7 0,0 0,0-7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avvik Strandveien boliger (finansiert) 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2 0,0 0,0 0,0 Andre 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 SUM overforbruk (mindre forbruk) 195,1 53,9 64,6 18,8 22,2-6,5 27,6 1,2 10,8 2,5 Overforbruk som prosent av budjsettert årsverk 3,0 % 3,6 % 7,4 % 3,8 % 7,2 % -1,2 % 1,5 % 0,4 % 2,0 % 0,9 %

8 Årsverksutviklingen i forhold til budsjett varierer mellom klinikkene fra et underforbruk på 1,2 % til et overforbruk på over 7 %. Somatikken har et generelt høyt overforbruk pr klinikk, og klinikkene viser et overforbruk i forhold til budsjett som er fra 3,6 % til 7,4 %. Totalt overforbruk innenfor somatikk er på ca 160 årsverk. De øvrige klinikker har samsvar mellom budsjett og årsverksutvikling, med et avvik som er innenfor 2 % av budsjettert nivå. For en mer detaljert gjennomgang pr klinikk vises det til vedlegg 3. Det vises forøvrig til de klinikkvise vedlegg angående pågående tiltaksarbeid i klinikkene.

9 Omstillingsutfordring, tiltak og samlet risikovurdering Totalt omstillingsbehov i 2013 er på om lag 173 MNOK for klinikkene. Det er i etterkant av styrets vedtak i budsjettsaken konkretisert nye omstillingstiltak på til sammen 64 MNOK. Det er nå samlet konkretisert tiltak for 187,6 MNOK. Status vurdert Negativ styringsfart, korreksjon Realvekst basis engangseffekter, Konkretiserte feb 2013 Klinikker Regnskap 2012 Budsjett 2013 uløst utfordring Omstillingsbehov tiltak Risikovurdering Klinikker med risiko( underskudd) 60 % realisering 10 - Klinikk Drammen sykehus Klinikk Bærum sykehus Klinikk for Prehospitale tjenester Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) Sum klinikker med stor risiko (60 % realisering tiltak) Klinikker med styringsfart og tiltak (Balanse) 100 % realisering 80 - Klinikk for Medisinsk Diagnostikk (KMD) Klinikk Ringerike sykehus Klinikk Kongsberg sykehus Sum klinikker med liten risiko(100 % realisering) Klinikker med en kontrollert økonomi (Overskudd) Overskudd 50 - Klinikk for Intern service Stabsområdet Fellesøkonomi Budsjettområder som styrer mot overskudd Disponering friske midler til groupereffekter m.m Sum Lavere pensjonskostnader Risiko justering av pensjonsområdet i RNB Dokumenterte selskapsspesifike effekter pensjon Sum *Resultatet for 2012 har bedret seg i forhold til foreløpig rapportering til styret i januar(fra -101,8 MNOK til -97,1) Av tabellen over fremgår den økonomiske risiko slik den er vurdert klinikkvis per februar Klinikkene er her gruppert i kategoriene risiko for underskudd, og klinikker med riktig styringsfart for balanse. Det fremgår også at for stabsområdet, klinikk for intern service og fellesøkonomien styrer man mot et overskudd. Risikovurderingen er en analytisk vurdering ut fra kjente forhold februar De økonomiske realitetene for 2013 er vurdert slik at det er en betydelig risiko for avvik knyttet til Bærum sykehus, Drammen sykehus, Klinikk for psykisk helsevern og rus, samt prehospital klinikk. I risikovurderingen er det lagt til grunn en tiltaksrealisering på 60 % for nevnte klinikker, dette vil gi et avvik på 50 MNOK. Det er også vurdert slik at med den kunnskapen vi har nå at fellesøkonomien, stabsområdet og klinikk for intern service som samlet hadde et overskudd på 37 MNOK i regnskapet for 2012 vil levere overskudd også i Overskuddsvurderingen pr februar er for nevnte klinikker vurdert til 35 MNOK. Når det gjelder pensjonskostnadene som også er med i vurderingen er det nå dokumentert fra vår aktuar at effekten knyttet til at det har vært brukt feil forutsetninger knyttet til AFP i sum for 2013 utgjør 35 MNOK. Denne feilen består i at man har brukt KLP sin forutsetning om uttak av AFP på at 45 % av potensielle kandidater i aldersgruppen som er aktuell (62 65 åringene) tar

10 ut tidligpensjon. Det faktiske uttaket av AFP i de siste årene for medlemmene i Vestre Viken pensjonskasse har i gjennomsnitt vært på 3 % for dem som har en inntekt over 5 G. En av årsakene til at det er så stor forskjell mellom vår lokale pensjonskasse og KLP er at sykepleierne fullt ut ligger i KLP. Dette betyr at vi har hatt for høye kostnader i regnskapet for alle årene siden pensjonskassen ble etablert. Det er i skrivende stund en dialog både med eier og revisjonen knyttet til dette også når det gjelder regnskapet for Kostnadene knyttet til pensjon som er resultatført i 2012 er for høye. Revisjonen har bedt oss om å fremskaffe ny aktuarberegning fra vår pensjonsleverandør for 2012 på bakgrunn av nevnte forhold. Dette kan medføre et betydelig bedret resultat for 2012 i forhold til hva som styret foreløpig har blitt informert om. En annen effekt som også er knyttet til Vestre Viken pensjonskasse er at et godt resultat for 2012 på om lag 130 MNOK gir lavere pensjonskostnader på 16 MNOK. Administrerende direktør har tatt opp med eier at disse to nevnte forholdene må holdes utenom en eventuell justering i revidert Nasjonalbudsjett på vårparten. De foreløpige signalene her er positive. I risikovurderingen over er disse 2 elementene knyttet til pensjonsområdet synliggjort da dette representerer en helt reell kostnadsreduksjon for økonomien i Administrerende direktør legger til grunn at positive effekter knyttet til pensjonsområdet benyttes fullt ut for å understøtte strategien om resultat i balanse/ overskudd i Vestre Viken HF. Dette betyr at disse midlene holdes igjen i fellesøkonomien. Risikovurderingen viser med ovenstående nevnte forutsetninger at muligheten for et positivt resultat er innen rekkevidde. Planlagte tiltak og effekter på årsverksutviklingen 2013 Av tabellen under fremgår det at totalt omstillingsbehov for å oppnå en balansert økonomi tilsvarer en reduksjon på nærmere 52 årsverk sammenlignet med totalt forbruk brutto årsverk i Omstillingsbehovet er betydelig, men mindre enn total omstilling som ble gjennomført knyttet til årsverk i 2012, som viser en reduksjon på 66 årsverk mot Brutto årsverk Totalt forbruk av brutto årsverk Totalt forbruk av brutto årsverk Reduksjon forbruk brutto årsverk Totalt forbruk av brutto årsverk Totalt forbruk av brutto årsverk 2013 etter planlagte tiltak 6673 Reduksjon forbruk brutto årsverk

11 Brutto månedsvserk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Bto Mnd Verk Bud , , , , , , , , , , , ,084 Bto Mnd Verk Regn , , , , , , , , , , , ,569 Bto Mnd Verk Regn , , , , , , , , , , , , effekt tiltak 6756,8 6685,0 6550,8 6533,9 6592,5 6504,6 6695,6 6949,1 6971,0 6655,6 6604,6 6583,0 I motsetning til 2012 hvor effektene av årsverksreduksjonen ble gjennomført første halvår og andre halvår hadde en betydelig økning i årsverkene er strategien nå å få hovedeffektene av årsverksreduksjonene, 2 halvår. Det fremgår av grafen over(blå linje) at utviklingen i 2012 hadde en ikke ønsket utvikling spesielt for siste tre måneder. Sort prikkete linje i grafen under viser prognosen for utvikling i månedsverk i 2013 hensyntatt effekt av planlagte tiltak ved klinikkene. Utvikling sykefravær 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov des 2012 Kort 2012 Lang Plan 2011 Kort 2011 Total

12 Det fremgår av tabellen over at sykefraværet frem til august lå lavere enn for tilsvarende måneder i For 3 tertial 2012 er fraværet høyere enn for tilsvarende måneder i Økningen i langtidsfraværet siste tertial 2012 mot 2011 viser en vekst på 9 %. Utviklingen i sykefraværet for siste måneder i 2012 er en av hovedårsakene til at man fikk en betydelig vekst i brutto månedsverk på slutten av fjoråret. Det er naturlige sessongvariasjoner knyttet til sykefraværet. En reduksjon i fraværet er forventet ut over våren og en slik utvikling vil være en forutsetning for å klare å gjennomføre planlagte tiltak knyttet til variabel lønn. Administrerende direktør sin vurdering Alle klinikkdirektørene har nå inngått driftsavtaler med administrerende direktør for Det fremgår av driftsavtalen at det ved avvik fra budsjett eller en vurdert negativ prognose for året straks skal iverksettes korrigerende tiltak. De viktigste månedlige oppfølgingspunktene for klinikkene knyttet til økonomistyring for budsjettåret 2013 vil være: Periodens resultat og akkumulert resultat Årsestimat rapporteres månedlig fra og med mars Klinikkens bemanningsutvikling opp mot budsjett Klinikkens bruk av ekstern innleie opp mot budsjett Klinikkens aktivitet opp mot budsjett Klinikkens gjennomføring av omstillingstiltak Ved inngåelse av driftsavtale har klinikkdirektørene akseptert rammene for 2013 og bekreftet at det er konkretisert omstillingstiltak i et stort nok volum som sikrer at budsjettrammen overholdes. Styringsregime Administrerende direktør vil i oppfølgingen av klinikkene i 2013 ha et særskilt fokus på klinikker med stor risiko. Dette betyr at det vil bli gjennomført tettere oppfølging av klinikker som er i denne kategorien. Det vil likeledes for nevnte klinikker bli stilt ressurser til disposisjon fra sentral foretaksstab hvis situasjonen krever det. Ukentlig fokus aktivitet og variabellønn For klinikker med stor risiko er det etablert systemer med ukentlig styringsinformasjon knyttet til utvikling i aktivitet og utvikling i variabel lønn. Administrerende direktør legger til grunn at klinikker med stor risiko vil ha behov for hyppigere styringsdata slik at nødvendige tiltak kan iverksettes fortløpende. Andre tiltak Det er i januar 2013 inngått egen avtale med Analysesenteret Lovisenberg AS knyttet til kodepraksis ved de somatiske klinikkene. Hypotesen er at det enkelte steder vil være underkoding som medfører at foretaket taper ISF refusjoner. Det vil også bli foretatt en sammenligning av kodepraksis i Vestre Viken HF med andre foretak i HSØ. Innkjøpsområdet har stort fokus i Det er under gjennomføring implementering av ny felles innkjøpsløsning i hele foretaket. Det skal månedlig rapporteres områder hvor gevinstrealisering knyttet til bedre avtaler gir reduserte kostnader ved klinikkene. Det er i driftsavtalene med klinikkene etablert egne måltall for innkjøpsområdet. Administrerende direktør vurderer oppstarten for 2013 som krevende. Den negative utvikling i årsverk mot slutten av fjoråret må sees i sammenheng med flere forhold bla utviklingen i

13 sykefraværet. Det er også slik at det store fokuset som har vært knyttet til fristbrudd har gitt økte kostnader gjennom økt bemanning spesielt høsten Det har siden september 2012 vært en betydelig opptrapping av ressursinnsats på ettermiddags- og kveldstid for å rydde unna fristbrudd, noe som også har gitt seg utslag i årsverksutvikling og negativ resultatutvikling. Kveldsaktiviteten vil nå trappes ned når utfordringen knyttet til fristbrudd er under kontroll. Arbeid med reduserte ventetider og fristbrudd vil kunne medføre målkonflikt i forhold til kravet om økonomisk balanse. Dette er problemstillinger som løpende vurderes og håndteres. Når det gjelder fristbrudd er situasjonen en helt annen nå, enn for ett år siden. Her er målkonflikten betydelig redusert ved inngangen i Når det gjelder ventetider er det med hensyn både til den aktivitetsrammen som er lagt fra eier for 2013, og det store fokuset på økonomi krevende å oppnå betydelige forbedringer sammenlignet med 2012 tallene. Den mottatte tilsynsrapporten fra brann- og arbeidstilsynet viser at balansen mellom den økonomiske utfordring og ivaretakelse av sentrale krav i arbeidsmiljøloven og i forhold til brannsikkerhet er krevende. Administrerende direktør vil søke å innrette omstillingstiltakene på en slik måte at disse ikke medfører lovbrudd. Administrerende direktør vil fortsatt prioritere å ha en nær og god dialog med tillitsvalgte og verneombud knyttet til omstillingsarbeidet som nå skal gjennomføres. Tillitsvalgte, verneombud og ledelsen står sammen bak målet om å etablere en bærekraftig økonomi for foretaket. Det er helt avgjørende for foretakets videre utvikling både med hensyn til nytt sykehusbygg og manglende investeringsevne knyttet til MTU at det leveres et resultat i overensstemmelse med eiers krav i Selv med en krevende start på det nye året vurderer administrerende direktør at dette er første året i Vestre Viken sin levetid en med sannsynlighetsovervekt går mot et økonomisk resultat som understøtter strategien om en bærekraftig økonomisk utvikling. Administrerende direktør anbefaler styret å ta virksomhetsrapporteringen for januar til orientering.

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 15. mars 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28.02. 2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 18/2013 18.3.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 57/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 57/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 22.oktober 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30.9.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 57/2013 28.10.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/ Styret tar virksomhetsrapport per til orientering.

Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/ Styret tar virksomhetsrapport per til orientering. Dato: 21. mai 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30.4.2013 1. tertial Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/2013 27.5.2013 Vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Dato 17.november 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 114/2011 21.12.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

ÅRSVERKSUTVIKLING 2012

ÅRSVERKSUTVIKLING 2012 ÅRSVERKSUTVIKLING 2012 Innhold VVHF TOTALT... 2 DRAMMEN SYKEHUS... 6 BÆRUM SYKEHUS... 7 RINGERIKE SYKEHUS... 8 KONGSBERG SYKEHUS... 10 PSYKISK HELSE OG RUS... 11 INTERN SERVICE... 12 MEDISINSK DIAGNOSTIK...

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2011 Dato 22.september 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 082/2011 29.9.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011 Styrerapport Helse Nord-Trøndelag Januar 2011 Økonomisk resultat HNT, utvikling akkumulert 30,0 25,0 20,0 15,0 mill kr 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -10,0 Regnskap Budsjett

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2013 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2013 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...2 1.2 Resultatavvik pr klinikk...4 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...5 1.4 Konsulenter

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28. februar 2013 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28. februar 2013 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28. februar 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...2 1.2 Resultatavvik pr klinikk...5 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...5 1.4

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 27. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.8.2014 Styresak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og 7-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Terje Arne Krokvik Økonomirapport januar 2004 Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Generelt:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...2 1.2 Resultatavvik pr klinikk...5 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...5 1.4 Konsulenter

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. August 2011

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. August 2011 Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning August 2011 Utvalgte nøkkeltall Oslo universitetssykehus HF Rapportering august 2011 Denne periode

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28. februar 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28. februar 2011 Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 14.03.11 Ørjan Sandvik Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28. februar 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Klinkkvis rapportering pr avsluttet mars

Klinkkvis rapportering pr avsluttet mars Klinkkvis rapportering pr avsluttet mars Innhold KLINIKK DRAMMEN SYKEHUS... 2 KLINIKK BÆRUM SYKEHUS... 5 KLINIKK RINGERIKE SYKEHUS... 8 KLINIKK KONGSBERG SYKEHUS... 12 KLINIKK FOR PREHOSPITALE TJENESTER...

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012 Dato 22.februar 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 013/2012 29.2.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 8. september Vår ref.

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 8. september Vår ref. Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 08. 2016 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 8. september Vår ref. Styresekretær Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Ekstraordinært styremøte 8.

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. September Vedlegg 1 til styresak 113/2011

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. September Vedlegg 1 til styresak 113/2011 Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Vedlegg 1 til styresak 113/2011 Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning September 2011 Gruppe Utvalgte nøkkeltall Oslo universitetssykehus

Detaljer

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Styresak 043-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19. mai 2016 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, april Virksomhetsrapport

Detaljer

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember Styresak 006-2016 Foreløpig virksomhetsrapport desember Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Resultater i Helse Sørøst RHF Betydelig resultatforverring i desember Østfold, Ahus

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen/A.B. Sund Bodø, 22.10.2014 Styresak 115-2014 Virksomhetsrapport nr. 9-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 07. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 22. september Vår ref.

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 07. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 22. september Vår ref. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 22. september Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 07. 2014 Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Styremøte 29. august kl.12.00

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag... 2 1.1 Økonomisk situasjon... 3 1.2 Resultatavvik pr klinikk... 4 1.3 Lønnsavvik pr klinikk... 5 1.4

Detaljer

2014 Budsjettprinsipper og metoder

2014 Budsjettprinsipper og metoder 2014 er og metoder Budsjettverktøy og metoder Prognosemodellen og tiltak Budsjettering foregår i prognosemodellen ved bruk av tiltak. Budsjettet tar utgangspunkt i prognosen for 2013, korrigert for forventet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Møtedato: 26. august 2011 Saksbehandler: Konstituert økonomisjef Inger Marie Kongsbak Sak nr: 42/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer