MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn"

Transkript

1 HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Møtet starter med åpen time. Innkalte: Funksjon Ordfører Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst Per Hansen Frank Arne Ylänen Gunnar Mauseth Kjell Pedersen Halvard Holst-Olsen Geir A. Iversen Snorre Sjursen Torunn Pettersen Keth Olsen Odd Ivar Gladsø Terje Einan Elizabeth H. Karlsen

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/84 REFERATER 17/15 15/222 SØKNAD OM GARANTI FOR LÅN HASVIK MENIGHET 18/15 12/105 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR /15 14/460 HASVIK KOMMUNES ÅRSMELDING FOR /15 15/120 HASVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR /15 15/171 REGNSKAPSRAPPORTERING 1. TERTIAL 22/15 15/254 MØTEPLAN 2. HALVÅR 23/15 15/88 ORIENTERINGSSAKER Breivikbotn, 12. juni 2015 Eva D. Husby (s) ordfører

3 Sak 16/15 REFERATER Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 074 Arkivsaksnr.: 15/84 Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/15 Kommunestyret /15 Kommunestyret Innstilling: Saken legges frem uten innstilling. Saksutredning: Referater: 1) 15/ RÅD/SERV/OM C84 558/15 Hasvik menighet HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I HASVIK MENIGHETSRÅD ) 15/ RÅD/ØKO/GMJN /15 Skatteetaten KONTROLLRAPPORT 2014 VEDRØRENDE SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN FOR HASVIK KOMMUNE 3) 13/ RÅD/SERV/OM S /15 Kvalsund Kommune KVALSUND KOMMUNE KREVER FORTGANG I KRAFTNETTUTBYGGINGEN I NORD 4) 15/ RÅD/SERV/OM N /15 Finnmark Fylkeskommune VEDTAK I FYLKESTINGET VEDRØRENDE GODSANSVAR 5) 15/ RÅD/SERV/OM C /15 Hasvik menighet HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I HASVIK MENIGHETSRÅD ) 15/ RÅD/SERV/OM C /15 Hasvik menighet HOVEDUTSKRIFT Bakgrunn: Side 3 av 17

4 Sak 16/15 Vurdering: Vedlegg:

5 Sak 17/15 SØKNAD OM GARANTI FOR LÅN HASVIK MENIGHET Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: C84 Arkivsaksnr.: 15/222 Saksnr.: Utvalg Møtedato 35/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Formannskapets innstilling: Hasvik kommune stiller selvskyldnergaranti for et lån på inntil kroner til Hasvik menighet. Garantien gjøres tidsavgrenset, og varigheten skal ikke overstige 12 år regnet fra låneopptak. Saksutredning: Menighetsrådet i Hasvik har søkt kommunen om selvskyldnergatanti for et lån på kroner. Midlene skal benyttes til anskaffelse av varmepumper til Hasvik kirke samt et antall vedlikeholdsprosjekter knyttet til Hasvik- og Breivikbotn kirke. Kommunen har etter kommuneloven 51, jf. forskrift om kommunale garantier 2, jf. 5, anledning til å stille garantier for inntil kroner uten statlig godkjenning. Garantier skal gjøres tidsavgrenset, og skal ikke ha en varighet på mer enn 40 år. Regelverket er således ikke til hinder for å innvilge den omsøkte garantien. Tiltakene er kort beskrevet i søknaden som vedlegges. Kirken har redegjort nærmere for prosjektene i kontaktmøter med kommunen. Samtlige tiltak fremstår etter rådmannens syn som nødvendige og hensiktsmessige. Nedbetalingsplanen fremstår som realistisk. Rådmannen innstiller etter dette på at garantien innvilges som omsøkt. Vedlegg: - Søknad datert Side 5 av 17

6 Sak 18/15 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2014 Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/105 Saksnr.: Utvalg Møtedato 33/12 Kommunestyret /12 Kommunestyret /13 Kommunestyret /14 Kommunestyret /14 Kommunestyret /15 Kommunestyret Kontrollutvalgets innstilling: Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsmelding for 2014 til orientering. Saksutredning: Kontrollutvalgets årsmelding for 2014 legges fram for behandling i kommunestyret. Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Særutskrift fra Kontrollutvalget, sak 5/2015 Kontrollutvalgets årsmelding for 2014 Kontrollutvalgets årsmelding for 2014 Side 6 av 17

7 Sak 19/15 HASVIK KOMMUNES ÅRSMELDING FOR 2014 Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: 004 Arkivsaksnr.: 14/460 Saksnr.: Utvalg Møtedato 38/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Formannskapets innstilling: Hasvik kommunes årsmelding for 2014 tas til orientering. Saksutredning: Hasvik kommunes årsmelding for 2014 legges med dette frem for politisk behandling. Vedlegg: Hasvik kommunes årsmelding for Side 7 av 17

8 Sak 20/15 HASVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2014 Saksbehandler: Gro Marie Johannessen Nilssen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 15/120 Saksnr.: Utvalg Møtedato 39/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Formannskapets innstilling: 1. Hasvik kommunes årsregnskap for 2014 godkjennes. 2. Regnskapsmessig mindreforbruk i investeringsregnskapet for 2014, kroner avsettes til ubundet kapitalfond. 3. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet for 2014, kroner avsettes til disposisjonsfond. Saksutredning: Regnskapsmessig resultat: Hasvik kommunes regnskap for 2014 ble avlagt den Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på kroner og et netto driftsresultat på kroner Investeringsregnskapet viser er mindreforbruk på kroner Det vises til årsmeldingen med regnskap fremlagt på overordnet nivå og rådmannens kommentarer til kommunens økonomiske utvikling. Videre vises det til eget dokument hvor regnskapet fremlegges på detaljnivå. Disponering av mindreforbruk: Regnskapsmessig mindreforbruk foreslås i sin helhet satt av til fond. Kontroll og revisjon: Kommunerevisjonen avga revisjonsberetning den Revisjonsberetningen foranlediger ikke bemerkninger fra administrasjonens side. Hasvik kommunes kontrollutvalg behandler saken den Kontrollutvalgets uttalelse legges frem under møtet. Vedlegg: - Detaljert regnskap for Hasvik kommune Revisjonsberetning datert Side 8 av 17

9 Sak 21/15 REGNSKAPSRAPPORTERING 1. TERTIAL Saksbehandler: Gro Marie Johannessen Nilssen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 15/171 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/15 Formannskapet /15 Formannskapet /15 Kommunestyret Formannskapets innstilling: Regnskaps- og finansrapporten tas til orientering. Saksutredning: De kommunale regnskapsforskrifter sier at det skal legges frem regnskapsrapporter for kommunestyret ved hver tertial. Denne rapporten skal vise det budsjettmessige forbruk. Rapporten må leses med noe forsiktighet. Dette skyldes at kommunens på noen områder har vi avtaler som gjør at vi er fakturert for inntil 100% i løpet av 1.tertial, og dermed gjør dette utslag i de økonomiske oversikter. Regnskap- og budsjetteknisk: Sammenligning av forbruk pr. utgangen av april gjøres mot hele årets budsjett, dvs. 4/12, slik at forbruket pr april ut fra jevn fordeling skal være ca 33%. Når det gjelder utgiftene, så følger de anordningsprinsippet, dvs at utgiftene bokføres når forpliktelsen oppstår, med unntak av avtaler som faktureres i halvårs- eller årsterminer. Når det gjelder inntekter, så vil det for refusjoner, overføringer fra trygdeetaten og øremerkede tilskudd være noe etterslep i forhold til regnskapsføringen da slike overføringer skjer etterskuddsvis. Administrasjonen legger frem en rapport som viser budsjettmessig forbruk under de ulike rammeområder for kommunal drift. Rammeområder er slått sammen til overordnet nivå. Rapporten viser inntekter og utgifter som er delt opp i de ulike KOSTRA-hovedposter: 0 lønnsutgifter inkl. sosiale kostnader 1-2 kjøp av varer og tjenester som inngår i vår egenproduksjon 3 kjøp av tjenester som erstatter vår tjenesteproduksjon 4 overføringsutgifter (f.eks. mva-komp, tilskuddsutgifter, sosialhjelpsutgifter osv.) 5 finansutgifter (renter, avdrag på lån, avsetning til fond osv) 6 salgsinntekter (brukerbetalinger, gebyrer, avgifter, husleieinntekter og andre salgsinntekter) 7 refusjonsinntekter (dekning for utlegg vi har pådratt oss for andre, mva-komp) 8 overføringsinntekter (skatt, rammetilskudd, andre generelle statstilskudd) 9 finansinntekter (renter, bruk av fond osv) Side 9 av 17

10 Sak 21/15 Periodisering av fast lønn: Fast lønn utbetales i 11 måneder med tillegg av feriepenger i juni med 12% av beregninsgrunnlaget (årslønn foregående år). Lønnsbudsjett for 1. tertial: Sammenligning mellom regnskap pr. april måned og årsbudsjettet for lønn skal gi en gi en belastning på ca. 36%, som følge av at det reelt er belastet 4/11 av fast lønn. Den 12.måneden utgjør feriepengeutbetaling av midler som ble avsatt foregående år. Kommunens økonomiske kontroll avvik mellom regnskap og budsjett H- post Tekst Beløp hittil i år Rev. årsbudsjett % 6 Salgsinntekter , , Overføringer med krav til motytelse , , Overføringer , ,00 35 DI Driftsinntekter , , Lønn og sosiale utgifter , , Varer og tjenester kommunal tjenesteprod , , Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod , , Overføringer , ,00 42 DU Driftsutgifter , , Finansinntekter, finanstransaksjoner , ,00 12 FI Finansinntekter , , Finansutgifter, finanstransaksjoner , ,00 8 FU Finansutgifter , , ,32 0,00 Tertialregnskapet viser et mindreforbruk på kr Tilsvarende periode 2014 viste et merforbruk på kr Driftsinntekter og driftsutgifter er hovedsakelig innenfor budsjett. Merinntekter salg gjelder i hovedsak innen SFO og barnehager pr. mai, samt at kommunale avgifter pr er inntektsført pr. april. Vi har dessuten mottatt 4/10 av rammetilskuddet pr. april (overføringer). Det er et visst etterslep i driftsinntekter som gjelder refusjoner, noe som er helt vanlig. Lønnsbudsjettet ligger på 33 % forbruk. Fastlønn ligger i tråd med budsjettet med 35,73 % forbruk på totalt, variabel lønn noe under samlet sett noe under. En gjennomgang at variabel lønn for helsesektoren viser en samlet belastning på 32 %, dvs. noe høyt tatt i betrakning at sesongvariasjoner for helligdager i mai eller ferieavvikling ikke ennå er belastet. En nærmere gjennomgang av avvik for rammeområdenes inntekter og utgifter følger nedenfor. Finans: Våre lån har hovedsakelig halvårige terminer, til ulike tidspunkt for de ulike lån. Avvik pr. april betyr at ikke alle lån har hatt forfall på første halvårige termin i år. Øvrig avvik skyldes at fondsavsetninger og avskrivninger ikke gjennomføres før ved årsavslutning. Rammeområde Sentrale styringsorganer og fellesutgifter

11 Sak 21/15 H- post Tekst Beløp hittil i år Rev. årsbudsjett % 6 Salgsinntekter , , Overføringer med krav til motytelse , , Overføringer 0, ,00 DI Driftsinntekter , , Lønn og sosiale utgifter , , Varer og tjenester kommunal tjenesteprod , , Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod , , Overføringer , ,00 29 DU Driftsutgifter , , Finansinntekter, finanstransaksjoner -228, ,00 FI Finansinntekter -228, ,00 5 Finansutgifter, finanstransaksjoner 3 004,71 0,00 FU Finansutgifter 3 004,71 0,00 Sum ramme sentrale styringsorganer og fellesutg , ,00 45 Inntekter: Avvik skyldes mottatt sykelønnsrefusjon. Utgifter: Avvik i h-post 1-2 og 3 skyldes bl.a. følgende: service- og driftsavtaler og personellforsikring som er belastet med helårsvirkning eller halvårsvirkning i løpet av første tertial. Innkjøp av 2 kopimaskiner til rådhuset som er belastet i sin helhet i mars Konsulentbistand fra Evry i forbindelse med omlegging av rapportering for lønn samt bistand ved lønnskjøring i perioden jan april. Driftstilskudd til Vest-Finnmark Regionråd er belastet med helårig tilskudd, kjøp av tjenester fra revisjonen og kontrollutvalgssekretariatet er belastet med halvårig beløp. Finans: Finansinntekter gjelder inntektsføring fra næringsfond som ikke er gjennomført pr. april. Dette tas ved årsavslutning. Rammeområde Oppvekst og kultur H- post Tekst Beløp hittil i år Rev. årsbudsjett % 6 Salgsinntekter , , Overføringer med krav til motytelse , ,00 27 DI Driftsinntekter , , Lønn og sosiale utgifter , , Varer og tjenester kommunal tjenesteprod , , Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod , , Overføringer , ,00 34 DU Driftsutgifter , , Finansinntekter, finanstransaksjoner 0, ,00 FI Finansinntekter 0, ,00 Sum ramme oppvekst og kultur , ,00 36

12 Sak 21/15 Inntekter: Merinntekter salg (h-pst 6) gjelder inntekter SFO/barnehage, som er inntektsført med hhv. 5/10 og 5/11 pr. utgangen av april. Mindreinntekter på overføringer, skyldes at store deler av refusjonsinntekter for kultur og andre øremerkede tilskudd er ikke mottatt pr. april. Utgifter: Det er høye vikarutgifter i alle tre barnehagene. Noe av vikarbruk skyldes langtidsfravær, men det er også et nokså høyt korttidsfravær i de fire første månedene i år. I tillegg er det for en barnehage også snakk om feilposterte lønnsutgifter som gjelder helse- /omsorgsvirksomheten. Det vil i løpet av året bli gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse i barnehagene som et ledd i å avdekke forhold som kan ha betydning for sykefraværet. Mindreutgifter h-post 3 gjelder tilskudd til RSK-samarbeidet innenfor grunnskole og barnehage som ikke er blitt belastet pr. april. I tilegg er det ikke bokførte utgifter på Sørøydagene eller Kulturell spaserstokk på denne hovedposten pr. april. Rammeområde Helse- og omsorg, sosial og barnevern H- post Tekst Beløp hittil i år Rev. årsbudsjett % 6 Salgsinntekter , , Overføringer med krav til motytelse , , Overføringer , ,00 2 DI Driftsinntekter , , Lønn og sosiale utgifter , , Varer og tjenester kommunal tjenesteprod , , Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod , , Overføringer , ,00 60 DU Driftsutgifter , , Finansinntekter, finanstransaksjoner , ,00 78 FI Finansinntekter , ,00 78 Sum ramme Helse/omsorg, sosial, barnevern , ,00 35 Inntekter: Inntekter salg gjelder her egenandeler lege og vederlag institusjonsopphold, og er noe lavere enn budsjettert, noe som bl.a. skyldes at det kun er inntektsført 3/12 av vederlag for institusjonsdrift pr. april. Når det gjelder h-post 7 har vi inntektsført sykelønnsrefusjon tilsvarende 55% av budsjettet, og tilsvarende vil man se at vikarutgifter er høyere enn budsjettert. Fastlønnstilskudd for fysioterapeut og tilskudd for særskilte brukere er ikke mottatt pr. april, mens derimot fastlønnstilskudd for lege er inntektsført for 2.halvår 2014 og 1.halvår 2015 pr. april. Vi har merinntekter på refusjon for sykestueplass på ca , som gjelder for lite utbetalt tidligere år. Tilskudd for særskilte brukere for 2015 er ikke inntektsført. Utgifter: Lønn ligger noe lavere enn budsjett, men her er det store variasjoner: Innenfor psykiatrivirksomheten er det høyere lønnsbelastning enn budsjettert, noe som skyldes svangerskapspermisjon (ref. h-post 7 sykelønnsrefusjoner). Innenfor hjemmesykepleie og insitusjonsdrift har vi noe lavere samlet lønnsbelastning enn budsjettert, noe som bl.a. skyldes vakante sykepleierstillinger. Derfor er det et noe høyrere vikarforbruk enn forventet pr. april her, mens fastlønnsforbruket er lavere. På Soltun er det høye variable lønnsutgifter de første fire månedene i år, men dette er under tett oppfølging av pleie- og omsorgsledelsen. Også

13 Sak 21/15 innenfor hjemmehjelpstjenesten og institusjonskjøkkenet har man hatt et høyt vikarforbruk i forhold til budsjett. Innenfor barnevernet er det utbetalt mindre variabel lønn enn budsjettert. Innenfor h-post 4 finner man bl.a. momskompensasjon (tilsvarende beløp på h-post 7), samt utbetaling av etableringstilskudd til boligbygger. I tillegg er det her bidrag til livsopphold utgiftsføres. Dette ligger innenfor 34 % av årsbudsjettet, noe som er lavere enn for tilsvarende periode i fjor (ca kr. lavere enn for samme tidsrom i 2014) Kjøp tjenester (h-post 3) er noe høyt, dette skyldes i hovedsak utgifter innenfor barnevernet, samt kjøp av legetjenester til institusjonsdriften. Finans: Fondsbruk gjelder inntektsføring (og utbetaling) av avsatte midler til boligbygger. Rammeområde 20, Teknisk sektor inkl. adminstrasjon H- post H-post(T) Beløp hittil i år Rev. årsbudsjett % 6 Salgsinntekter , , Overføringer med krav til motytelse , ,00 40 DI Driftsinntekter , , Lønn og sosiale utgifter , , Varer og tjenester kommunal tjenesteprod , , Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod , , Overføringer , ,00 47 DU Driftsutgifter , ,00 35 Sum ramme 20, teknisk sektor inkl. adm , ,00 26 Inntekter: Det er inntektsført kommunale avgifter for 1.halvår, og husleieinntekter for 5 måndeder pr. april, noe som medfører merinntekter salg. Når det gjelder høye refusjonsinntekter, gjelder dette momskompensasjon, noe som gjenspeiler merforbruk på momskostnader under hovedpost 4. Utgifter: Når det gjelder kjøp av tjenester hovedpost 3 - så er det utgiftsført driftsavtale VEFAS for 6/12 pr.april. Rammeområde skatter, rammeinntekter, renter, avdrag H-post H-post(T) Beløp hittil i år Rev. årsbudsjett % 6 Salgsinntekter , , Overføringer med krav til motytelse , , Overføringer , ,00 35 DI Driftsinntekter , , Lønn og sosiale utgifter 0, ,00 DU Driftsutgifter 0, ,00 9 Finansinntekter, finanstransaksjoner , ,00 21

14 Sak 21/15 FI Finansinntekter , , Finansutgifter, finanstransaksjoner , ,00 16 FU Finansutgifter , , , ,00 37 Det er inntektsført rammetilskudd for 4/10 pr. april. Skatteinntekter pr. utgangen av april er på kr , noe som utgjør 32% av budsjettet. Dette er ca høyere enn tilsvarende periode i fjor. Øvrige inntekter på denne rammen gjelder refusjoner for kapitalutgifter som vi mottar fra Husbanken og Utdanningsdirektoratet for tidligere investeringer innen skolebygg, helsesenter, kirke. Det meste av dette blir utbetalt ved utgangen av året, kun refusjoner fra Utdanningsdirektoratet kommer 4 ganger i året. RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANSREGLEMENT I henhold til lokal forskrift av 9.juni 2009, med virkning fra 1.juli 2010, revidert pr , skal det minst to ganger pr. år rapporteres til kommunestyret om kommunens finansforvaltning. Oversikt lånegjeld pr : Saldo Løpende Fast rente Binding til rente Kommunekreditt KLP løpende r ,56 2,30 % Kommunalbanken flytende rente ,00 2,00 % Kommunalbanken fast rente ,00 2,44 % Kommunalbanken fast rente ,00 2,61 % Kommunalbanken fast rente ,00 2,14 % Husbanken løpende rente ,00 2,09 % Sum lån pr ,56 Av dette utgjør fastrentelån ,00 20,15 % I henhold til finansreglementet skal vi over tid bestrebe stabilitet i renteutgiftene ved at minimum 20 % av kommunens låneportefølje er tilknyttet fastrente. Det har vært synkende renter i Kommunalbanken og KLP siden årsskiftet. Renten i Husbanken har vært vil synke til 1,9 % fra 1.juli. For å etterkomme finansreglementets krav om 20 % fastrentebinding vil vi ved opptak av nye lån til finansiering av investeringer i 2015 vurdere lånetilbud med fast rente. Plassering av ledig likviditet Hasvik kommune plasserte kr ,- i KLP medio 2014, til en gunstigere rente enn det vi hadde på driftskonto i Sparebank1 Nord Norge. Saldo pr er ,00 Følgende rentebetingelser gjelder for plasseringskonto: Ved innskudd over kr får kunden 1,80% rente fra første krone. Ved saldo over kr blir kontoen godskrevet 0,20% (av saldoen som overstiger kr ). Det er

15 Sak 21/15 ingen uttaksbegrensninger, og bedriften får beste rente fra første krone. Rentene kapitaliseres kvartalsvis. Hasvik kommune og Sparebank1 Nord-Norge tegnet en bankavtale den i april i år, som gjelder til Denne innebærer en del rimeligere transaksjonstugifter, samt en avtale om at innskudd har p.t.3 mndr. Nibor + 0,20% p.a., med kvartalsvis kapitalisering. Pr var 3 mndr. Nibor 1,50 %. Dette gir en rente på bankinnskudd i Sparebank1 Nord-Norge på 1,70 %. Saldo bankinnskudd pr i Sparebank1 Nord-Norge var kr (ex. Skattetrekkskonto)

16 Sak 22/15 MØTEPLAN 2. HALVÅR Saksbehandler: Eva D. Husby Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/254 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/15 Kommunestyret Innstilling: Saken legges frem uten innstilling. Saksutredning: Hasvik kommunestyre vedtar halvårsplaner for politiske møter i kommunen. Møteplanen legges ut på kommunens hjemmeside. Forslag til møteplan for møter i kommunestyret, formannskapet og administrasjonsutvalget høsten 2015: Det legges opp til tre kommunestyremøter denne høsten pga. kommunevalget, og et månedtlig møte i formannskapet. Ved behov avholdes flere møter UTVALG Aug. Sept. Okt. Nov. Des KOMMUNESTYRET FORMANNSKAPET ADMUTVALGET 15 Side 16 av 17

17 Sak 23/15 ORIENTERINGSSAKER Saksbehandler: Eva D. Husby Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/88 Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/15 Kommunestyret /15 Kommunestyret /15 Kommunestyret Innstilling: TEMA : Næring - fiskeri Hasvik kommunestyre har besluttet å ha orientering om forskjellige temaer i sine møter. I møte den 18.juni er temaet: Næring - fiskeri, og følgende er invitert til å delta i møtet: Fiskeridirektoratet, Finnmark NRS Finnmark Nord Norsk smolt Hasvik Orientering på generelt nivå. Hovedfokus på problemstillinger som berører Hasvik kommune. Orientering om oppdrett Hovedfokus på anlegget i Dønnesfjord. Orientering om smolt Hovedfokus på anlegget i Det er avsatt tid til spørsmål, og debatt etter orienteringene. Side 17 av 17

PROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Vara Medlem Medlem Vara

PROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Vara Medlem Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2015 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst Per Hansen Anne Olsen-Ryum Gunnar

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet Årsberetning RINGSAKER KOMMUNE 2006 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 3 1.2 Virksomheten i 2006 4 1.3 Økonomisk analyse 8 1.4 Kort om finansforvaltningen 18 1.5 Avviksanalyse og

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss

Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 03.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen, telefon: 41 47 11 66 e-post:

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Arkivsak: 15/65 Møtedato/tid: 28.4.215, kl. 18: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Økonomisk analyse 2015-2018

Økonomisk analyse 2015-2018 Iveland kommune Økonomisk analyse 2015-2018 Likviditet Fond - Finans Gjeld Formannskapet 11.11.2014 Økonomienheten, ESB Side 1 Innhold INNLEDNING... 3 STYRINGSDOKUMENT... 3 RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN

Detaljer

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget 1 Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/00529-11 Trygve 30.10.2012 Bendikssen Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012

Detaljer