HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 33/15 15/215 SØKNAD OM BRUKSENDRING GNR. 2 BNR. 3 I HASVIK KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 33/15 15/215 SØKNAD OM BRUKSENDRING GNR. 2 BNR. 3 I HASVIK KOMMUNE"

Transkript

1 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : Tid: Kl Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn MØTEINNKALLING Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst Geir A. Iversen Odd Ivar Gladsø SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 32/15 15/35 REFERAT 33/15 15/215 SØKNAD OM BRUKSENDRING GNR. 2 BNR. 3 I HASVIK KOMMUNE 34/15 15/225 KJØP AV TOMT TIL GARASJE 35/15 15/222 SØKNAD OM GARANTI FOR LÅN HASVIK MENIGHET 36/15 15/232 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL Å ARRANGERE RUSFRITT ARRANGEMENT UNDER HAVFISKEFESTIVALEN 2015 SØRØY HAVFISKEKLUBB

2 37/15 15/208 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL RENOVERING AV BAKKEHUSET SØRØYROCKEN 38/15 14/460 HASVIK KOMMUNES ÅRSMELDING FOR /15 15/120 HASVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR /15 15/171 REGNSKAPSRAPPORTERING 1. TERTIAL 41/15 15/233 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER 42/15 15/202 Unntatt offentlig ofl 5 KULTURPRIS 2015 saken legges frem på møtet 43/15 15/227 Unntatt offentlig ofl 5 SØRØYBORGER 2015 saken legges frem på møtet 44/15 15/41 DRØFTINGSSAKER 45/15 15/42 ORIENTERINGSSAKER Breivikbotn, 2. juni 2015 Eva D. Husby (s) ordfører

3 Sak 32/15 REFERAT Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 074 Arkivsaksnr.: 15/35 1/15 Formannskapet /15 Formannskapet /15 Formannskapet Saken legges frem uten innstilling. 1) 15/ ORD//EH N /15 Avinor NASJONAL TRANSPORTPLAN LUFTHAVNSTRUKTUR - AVINORS INNSPILL Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Side 3 av 23

4 Sak 33/15 SØKNAD OM BRUKSENDRING GNR. 2 BNR. 3 I HASVIK KOMMUNE Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L44 Arkivsaksnr.: 15/215 33/15 Formannskapet Hasvik formannskap vil i medhold av Pbl 19-2 imøtekomme søknad fra Sissel Frantzen og Jan Petter Andorsen om bruksendring for eiendom Gnr 2 Bnr 3 i Sandvika fra landbrukseiendom til bruk som fritidseiendom. Bakgrunn: Sissel Frantzen og Jan Petter Andorsen søker om bruksendring for deres eiendom Gnr 2 Bnr 3 i Sandvika. Eiendommen størrelse er på ca 79,4 dekar hvorav 15,9 dekar er fulldyrka jord, ca 7,6 dekar overflatedyrka jord og ca 2,2 dekar med myr og jorddekt fast mark. Dagens eiere ønsker bruksendring på eiendommen slik at de kan benytte eiendommen til fritidseiendom. Eiendommen ligger ikke i gårdsarkivet som har indikert jordbruksaktivitet på eiendommen. Vurdering: Kvalsund Kommune som er landbruksmyndighet for Hasvik kommune har ingen innvendinger i den omsøkte bruksendringen. Vedlegg: Hørings uttalelse fra Kvalsund kommune v/landbrukssjefen. Side 4 av 23

5 Sak 34/15 KJØP AV TOMT TIL GARASJE Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L33 Arkivsaksnr.: 15/225 34/15 Formannskapet Hasvik formannskap vil etter Matrikkelloven 9 imøtekomme søknad fra Hasvik kommune om fradeling av parsell på ca 225 kvm fra Gnr 15 Bnr 202 som skal brukes til garasjetomt av Inger Lise Brox Skippergata Breivikbotn. Alle kostnader vedrørende fradelingen dekkes av Inger Lise Brox. Den fradelte parsellen selges til Brox etter gjeldene satser. Bakgrunn: Inger Lise Brox søker Hasvik kommune om å få kjøpe tomt for å bygge garasje i tilknytning til sin bolig i Skippergata 39 Breivikbotn. Tomtens størrelse som ønskes kjøpt er 15 x 15 meter. Brox søker om å få fradelt og kjøpt del av Hasvik kommunes eiendom Gnr 15 Bnr 202 for å realisere sine planer om å bygge garasje. Området som brox tenker seg å kjøpe blir ikke benyttet i dag og en garasje vil ikke komme i konflikt med annen bruk av området eller snørydding av Skippergata. Vurdering: Teknisk etat kan ikke se noen hindringer i fradelingen slik den er omsøkt for deretter bygge garasje på den fradelte parsellen. Vedlegg: Søknad i form av epost Kartskisse Side 5 av 23

6 Sak 35/15 SØKNAD OM GARANTI FOR LÅN HASVIK MENIGHET Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: C84 Arkivsaksnr.: 15/222 35/15 Formannskapet Hasvik kommune stiller selvskyldnergaranti for et lån på inntil kroner til Hasvik menighet. Garantien gjøres tidsavgrenset, og varigheten skal ikke overstige 12 år regnet fra låneopptak. Menighetsrådet i Hasvik har søkt kommunen om selvskyldnergatanti for et lån på kroner. Midlene skal benyttes til anskaffelse av varmepumper til Hasvik kirke samt et antall vedlikeholdsprosjekter knyttet til Hasvik- og Breivikbotn kirke. Kommunen har etter kommuneloven 51, jf. forskrift om kommunale garantier 2, jf. 5, anledning til å stille garantier for inntil kroner uten statlig godkjenning. Garantier skal gjøres tidsavgrenset, og skal ikke ha en varighet på mer enn 40 år. Regelverket er således ikke til hinder for å innvilge den omsøkte garantien. Tiltakene er kort beskrevet i søknaden som vedlegges. Kirken har redegjort nærmere for prosjektene i kontaktmøter med kommunen. Samtlige tiltak fremstår etter rådmannens syn som nødvendige og hensiktsmessige. Nedbetalingsplanen fremstår som realistisk. Rådmannen innstiller etter dette på at garantien innvilges som omsøkt. Vedlegg: - Søknad datert Side 6 av 23

7 Sak 36/15 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL Å ARRANGERE RUSFRITT ARRANGEMENT UNDER HAVFISKEFESTIVALEN 2015 SØRØY HAVFISKEKLUBB Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/232 36/15 Formannskapet Saken legges frem for formannskapet uten innstilling. Sørøy Havfiskeklubb skal arrangere konsert for ungdom på Tørrfiskloftet under årets havfiskefestival. Arrangementet skal være rusfritt. Klubben har sendt inn en helt kortfattet søknad om kroner i støtte til arrangementet. Kopi av søknaden ligger vedlagt. Hasvik kommune har ikke satt av midler til denne type støtte i årets driftsbudsjett. Skulle formannskapet likevel ønske å støtte arrangementet, kan dette skje ved bruk av fondsmidler eller reserveposter. Vedlegg: - Søknad datert Side 7 av 23

8 Sak 37/15 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL RENOVERING AV BAKKEHUSET SØRØYROCKEN Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/208 37/15 Formannskapet Saken legges frem for formannskapet uten innstilling. Bakke-huset er en av eiendommene på Sørvær som måtte fraflyttes på 80-tallet på grunn av rasfare. Huset eies av Hasvik kommune og fremstår som nokså falleferdig. Kommunens planer har vært å rive huset og rydde tomta. Tidlig i 2014 tok Sørøyrocken kontakt med kommunen og viste interesse for å overta huset. Tanken var å benytte dette som servicebygg under Sørøyrocken. Sørøyrocken fikk etter hvert avtale med Hasvik kommune om å få overta huset vederlagsfritt. Sørøyrocken søker nå om økonomisk støtte til renovering av bygget med kroner Søknaden er vedlagt budsjett som viser en total kostnad for prosjektet på kroner. Dersom formannskapet ønsker å støtte prosjektet bør budsjettet etter rådmannens syn gjennomgås for å sette i alle fall en del av kostnadsoverslagene på prøve. Vedlegg: - Søknad datert Breivikbotn, Erik Arnesen Rådmann Side 8 av 23

9 Sak 38/15 HASVIK KOMMUNES ÅRSMELDING FOR 2014 Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: 004 Arkivsaksnr.: 14/460 38/15 Formannskapet Hasvik kommunes årsmelding for 2014 tas til orientering. Hasvik kommunes årsmelding for 2014 legges med dette frem for politisk behandling. Vedlegg: Hasvik kommunes årsmelding for Side 9 av 23

10 Sak 39/15 HASVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2014 Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 15/120 39/15 Formannskapet Hasvik kommunes årsregnskap for 2014 godkjennes. 2. Regnskapsmessig mindreforbruk i investeringsregnskapet for 2014, kroner avsettes til ubundet kapitalfond, konto Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet for 2014, kroner avsettes til disposisjonsfond. Regnskapsmessig resultat: Hasvik kommunes regnskap for 2014 ble avlagt den Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på kroner og et netto driftsresultat på kroner Investeringsregnskapet viser er mindreforbruk på kroner Det vises til årsmeldingen med regnskap fremlagt på overordnet nivå og rådmannens kommentarer til kommunens økonomiske utvikling. Videre vises det til eget dokument hvor regnskapet fremlegges på detaljnivå. Disponering av mindreforbruk: Regnskapsmessig mindreforbruk foreslås i sin helhet satt av til fond. Kontroll og revisjon: Kommunerevisjonen avga revisjonsberetning den Revisjonsberetningen foranlediger ikke bemerkninger fra administrasjonens side. Hasvik kommunes kontrollutvalg behandler saken den Kontrollutvalgets uttalelse legges frem under møtet. Vedlegg: - Detaljert regnskap for Hasvik kommune Revisjonsberetning datert Side 10 av 23

11 Sak 40/15 REGNSKAPSRAPPORTERING 1. TERTIAL Saksbehandler: Gro Marie Johannessen Nilssen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 15/171 21/15 Formannskapet /15 Formannskapet Regnskaps- og finansrapporten tas til orientering. De kommunale regnskapsforskrifter sier at det skal legges frem regnskapsrapporter for kommunestyret ved hver tertial. Denne rapporten skal vise det budsjettmessige forbruk. Rapporten må leses med noe forsiktighet. Dette skyldes at kommunens på noen områder har vi avtaler som gjør at vi er fakturert for inntil 100% i løpet av 1.tertial, og dermed gjør dette utslag i de økonomiske oversikter. Regnskap- og budsjetteknisk: Sammenligning av forbruk pr. utgangen av april gjøres mot hele årets budsjett, dvs. 4/12, slik at forbruket pr april ut fra jevn fordeling skal være ca 33%. Når det gjelder utgiftene, så følger de anordningsprinsippet, dvs at utgiftene bokføres når forpliktelsen oppstår, med unntak av avtaler som faktureres i halvårs- eller årsterminer. Når det gjelder inntekter, så vil det for refusjoner, overføringer fra trygdeetaten og øremerkede tilskudd være noe etterslep i forhold til regnskapsføringen da slike overføringer skjer etterskuddsvis. Administrasjonen legger frem en rapport som viser budsjettmessig forbruk under de ulike rammeområder for kommunal drift. Rammeområder er slått sammen til overordnet nivå. Rapporten viser inntekter og utgifter som er delt opp i de ulike KOSTRA-hovedposter: 0 lønnsutgifter inkl. sosiale kostnader 1-2 kjøp av varer og tjenester som inngår i vår egenproduksjon 3 kjøp av tjenester som erstatter vår tjenesteproduksjon 4 overføringsutgifter (f.eks. mva-komp, tilskuddsutgifter, sosialhjelpsutgifter osv.) 5 finansutgifter (renter, avdrag på lån, avsetning til fond osv) 6 salgsinntekter (brukerbetalinger, gebyrer, avgifter, husleieinntekter og andre salgsinntekter) 7 refusjonsinntekter (dekning for utlegg vi har pådratt oss for andre, mva-komp) 8 overføringsinntekter (skatt, rammetilskudd, andre generelle statstilskudd) 9 finansinntekter (renter, bruk av fond osv) Periodisering av fast lønn: Fast lønn utbetales i 11 måneder med tillegg av feriepenger i juni med 12% av beregninsgrunnlaget (årslønn foregående år). Side 11 av 23

12 Sak 40/15 Lønnsbudsjett for 1. tertial: Sammenligning mellom regnskap pr. april måned og årsbudsjettet for lønn skal gi en gi en belastning på ca. 36%, som følge av at det reelt er belastet 4/11 av fast lønn. Den 12.måneden utgjør feriepengeutbetaling av midler som ble avsatt foregående år. Kommunens økonomiske kontroll avvik mellom regnskap og budsjett H- post Tekst Beløp hittil i år Rev. årsbudsjett % 6 Salgsinntekter , , Overføringer med krav til motytelse , , Overføringer , ,00 35 DI Driftsinntekter , , Lønn og sosiale utgifter , , Varer og tjenester kommunal tjenesteprod , , Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod , , Overføringer , ,00 42 DU Driftsutgifter , , Finansinntekter, finanstransaksjoner , ,00 12 FI Finansinntekter , , Finansutgifter, finanstransaksjoner , ,00 8 FU Finansutgifter , , ,32 0,00 Tertialregnskapet viser et mindreforbruk på kr Tilsvarende periode 2014 viste et merforbruk på kr Driftsinntekter og driftsutgifter er hovedsakelig innenfor budsjett. Merinntekter salg gjelder i hovedsak innen SFO og barnehager pr. mai, samt at kommunale avgifter pr er inntektsført pr. april. Vi har dessuten mottatt 4/10 av rammetilskuddet pr. april (overføringer). Det er et visst etterslep i driftsinntekter som gjelder refusjoner, noe som er helt vanlig. Lønnsbudsjettet ligger på 33 % forbruk. Fastlønn ligger i tråd med budsjettet med 35,73 % forbruk på totalt, variabel lønn noe under samlet sett noe under. En gjennomgang at variabel lønn for helsesektoren viser en samlet belastning på 32 %, dvs. noe høyt tatt i betrakning at sesongvariasjoner for helligdager i mai eller ferieavvikling ikke ennå er belastet. En nærmere gjennomgang av avvik for rammeområdenes inntekter og utgifter følger nedenfor. Finans: Våre lån har hovedsakelig halvårige terminer, til ulike tidspunkt for de ulike lån. Avvik pr. april betyr at ikke alle lån har hatt forfall på første halvårige termin i år. Øvrig avvik skyldes at fondsavsetninger og avskrivninger ikke gjennomføres før ved årsavslutning. Rammeområde Sentrale styringsorganer og fellesutgifter H- post Tekst Beløp hittil i år Rev. årsbudsjett % 6 Salgsinntekter , , Overføringer med krav til motytelse , ,00 63

13 Sak 40/15 8 Overføringer 0, ,00 DI Driftsinntekter , , Lønn og sosiale utgifter , , Varer og tjenester kommunal tjenesteprod , , Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod , , Overføringer , ,00 29 DU Driftsutgifter , , Finansinntekter, finanstransaksjoner -228, ,00 FI Finansinntekter -228, ,00 5 Finansutgifter, finanstransaksjoner 3 004,71 0,00 FU Finansutgifter 3 004,71 0,00 Sum ramme sentrale styringsorganer og fellesutg , ,00 45 Inntekter: Avvik skyldes mottatt sykelønnsrefusjon. Utgifter: Avvik i h-post 1-2 og 3 skyldes bl.a. følgende: service- og driftsavtaler og personellforsikring som er belastet med helårsvirkning eller halvårsvirkning i løpet av første tertial. Innkjøp av 2 kopimaskiner til rådhuset som er belastet i sin helhet i mars Konsulentbistand fra Evry i forbindelse med omlegging av rapportering for lønn samt bistand ved lønnskjøring i perioden jan april. Driftstilskudd til Vest-Finnmark Regionråd er belastet med helårig tilskudd, kjøp av tjenester fra revisjonen og kontrollutvalgssekretariatet er belastet med halvårig beløp. Finans: Finansinntekter gjelder inntektsføring fra næringsfond som ikke er gjennomført pr. april. Dette tas ved årsavslutning. Rammeområde Oppvekst og kultur H- post Tekst Beløp hittil i år Rev. årsbudsjett % 6 Salgsinntekter , , Overføringer med krav til motytelse , ,00 27 DI Driftsinntekter , , Lønn og sosiale utgifter , , Varer og tjenester kommunal tjenesteprod , , Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod , , Overføringer , ,00 34 DU Driftsutgifter , , Finansinntekter, finanstransaksjoner 0, ,00 FI Finansinntekter 0, ,00 Sum ramme oppvekst og kultur , ,00 36 Inntekter: Merinntekter salg (h-pst 6) gjelder inntekter SFO/barnehage, som er inntektsført med hhv. 5/10 og 5/11 pr. utgangen av april. Mindreinntekter på overføringer, skyldes at store deler av refusjonsinntekter for kultur og andre øremerkede tilskudd er ikke mottatt pr. april.

14 Sak 40/15 Utgifter: Det er høye vikarutgifter i alle tre barnehagene. Noe av vikarbruk skyldes langtidsfravær, men det er også et nokså høyt korttidsfravær i de fire første månedene i år. I tillegg er det for en barnehage også snakk om feilposterte lønnsutgifter som gjelder helse- /omsorgsvirksomheten. Det vil i løpet av året bli gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse i barnehagene som et ledd i å avdekke forhold som kan ha betydning for sykefraværet. Mindreutgifter h-post 3 gjelder tilskudd til RSK-samarbeidet innenfor grunnskole og barnehage som ikke er blitt belastet pr. april. I tilegg er det ikke bokførte utgifter på Sørøydagene eller Kulturell spaserstokk på denne hovedposten pr. april. Rammeområde Helse- og omsorg, sosial og barnevern H- post Tekst Beløp hittil i år Rev. årsbudsjett % 6 Salgsinntekter , , Overføringer med krav til motytelse , , Overføringer , ,00 2 DI Driftsinntekter , , Lønn og sosiale utgifter , , Varer og tjenester kommunal tjenesteprod , , Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod , , Overføringer , ,00 60 DU Driftsutgifter , , Finansinntekter, finanstransaksjoner , ,00 78 FI Finansinntekter , ,00 78 Sum ramme Helse/omsorg, sosial, barnevern , ,00 35 Inntekter: Inntekter salg gjelder her egenandeler lege og vederlag institusjonsopphold, og er noe lavere enn budsjettert, noe som bl.a. skyldes at det kun er inntektsført 3/12 av vederlag for institusjonsdrift pr. april. Når det gjelder h-post 7 har vi inntektsført sykelønnsrefusjon tilsvarende 55% av budsjettet, og tilsvarende vil man se at vikarutgifter er høyere enn budsjettert. Fastlønnstilskudd for fysioterapeut og tilskudd for særskilte brukere er ikke mottatt pr. april, mens derimot fastlønnstilskudd for lege er inntektsført for 2.halvår 2014 og 1.halvår 2015 pr. april. Vi har merinntekter på refusjon for sykestueplass på ca , som gjelder for lite utbetalt tidligere år. Tilskudd for særskilte brukere for 2015 er ikke inntektsført. Utgifter: Lønn ligger noe lavere enn budsjett, men her er det store variasjoner: Innenfor psykiatrivirksomheten er det høyere lønnsbelastning enn budsjettert, noe som skyldes svangerskapspermisjon (ref. h-post 7 sykelønnsrefusjoner). Innenfor hjemmesykepleie og insitusjonsdrift har vi noe lavere samlet lønnsbelastning enn budsjettert, noe som bl.a. skyldes vakante sykepleierstillinger. Derfor er det et noe høyrere vikarforbruk enn forventet pr. april her, mens fastlønnsforbruket er lavere. På Soltun er det høye variable lønnsutgifter de første fire månedene i år, men dette er under tett oppfølging av pleie- og omsorgsledelsen. Også innenfor hjemmehjelpstjenesten og institusjonskjøkkenet har man hatt et høyt vikarforbruk i forhold til budsjett. Innenfor barnevernet er det utbetalt mindre variabel lønn enn budsjettert. Innenfor h-post 4 finner man bl.a. momskompensasjon (tilsvarende beløp på h-post 7), samt utbetaling av etableringstilskudd til boligbygger. I tillegg er det her bidrag til livsopphold

15 Sak 40/15 utgiftsføres. Dette ligger innenfor 34 % av årsbudsjettet, noe som er lavere enn for tilsvarende periode i fjor (ca kr. lavere enn for samme tidsrom i 2014) Kjøp tjenester (h-post 3) er noe høyt, dette skyldes i hovedsak utgifter innenfor barnevernet, samt kjøp av legetjenester til institusjonsdriften. Finans: Fondsbruk gjelder inntektsføring (og utbetaling) av avsatte midler til boligbygger. Rammeområde 20, Teknisk sektor inkl. adminstrasjon H- post H-post(T) Beløp hittil i år Rev. årsbudsjett % 6 Salgsinntekter , , Overføringer med krav til motytelse , ,00 40 DI Driftsinntekter , , Lønn og sosiale utgifter , , Varer og tjenester kommunal tjenesteprod , , Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod , , Overføringer , ,00 47 DU Driftsutgifter , ,00 35 Sum ramme 20, teknisk sektor inkl. adm , ,00 26 Inntekter: Det er inntektsført kommunale avgifter for 1.halvår, og husleieinntekter for 5 måndeder pr. april, noe som medfører merinntekter salg. Når det gjelder høye refusjonsinntekter, gjelder dette momskompensasjon, noe som gjenspeiler merforbruk på momskostnader under hovedpost 4. Utgifter: Når det gjelder kjøp av tjenester hovedpost 3 - så er det utgiftsført driftsavtale VEFAS for 6/12 pr.april. Rammeområde skatter, rammeinntekter, renter, avdrag H-post H-post(T) Beløp hittil i år Rev. årsbudsjett % 6 Salgsinntekter , , Overføringer med krav til motytelse , , Overføringer , ,00 35 DI Driftsinntekter , , Lønn og sosiale utgifter 0, ,00 DU Driftsutgifter 0, ,00 9 Finansinntekter, finanstransaksjoner , ,00 21 FI Finansinntekter , , Finansutgifter, finanstransaksjoner , ,00 16 FU Finansutgifter , , , ,00 37

16 Sak 40/15 Det er inntektsført rammetilskudd for 4/10 pr. april. Skatteinntekter pr. utgangen av april er på kr , noe som utgjør 32% av budsjettet. Dette er ca høyere enn tilsvarende periode i fjor. Øvrige inntekter på denne rammen gjelder refusjoner for kapitalutgifter som vi mottar fra Husbanken og Utdanningsdirektoratet for tidligere investeringer innen skolebygg, helsesenter, kirke. Det meste av dette blir utbetalt ved utgangen av året, kun refusjoner fra Utdanningsdirektoratet kommer 4 ganger i året. RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANSREGLEMENT I henhold til lokal forskrift av 9.juni 2009, med virkning fra 1.juli 2010, revidert pr , skal det minst to ganger pr. år rapporteres til kommunestyret om kommunens finansforvaltning. Oversikt lånegjeld pr : Saldo Løpende Fast rente Binding til rente Kommunekreditt KLP løpende r ,56 2,30 % Kommunalbanken flytende rente ,00 2,00 % Kommunalbanken fast rente ,00 2,44 % Kommunalbanken fast rente ,00 2,61 % Kommunalbanken fast rente ,00 2,14 % Husbanken løpende rente ,00 2,09 % Sum lån pr ,56 Av dette utgjør fastrentelån ,00 20,15 % I henhold til finansreglementet skal vi over tid bestrebe stabilitet i renteutgiftene ved at minimum 20 % av kommunens låneportefølje er tilknyttet fastrente. Det har vært synkende renter i Kommunalbanken og KLP siden årsskiftet. Renten i Husbanken har vært vil synke til 1,9 % fra 1.juli. For å etterkomme finansreglementets krav om 20 % fastrentebinding vil vi ved opptak av nye lån til finansiering av investeringer i 2015 vurdere lånetilbud med fast rente. Plassering av ledig likviditet Hasvik kommune plasserte kr ,- i KLP medio 2014, til en gunstigere rente enn det vi hadde på driftskonto i Sparebank1 Nord Norge. Saldo pr er ,00 Følgende rentebetingelser gjelder for plasseringskonto: Ved innskudd over kr får kunden 1,80% rente fra første krone. Ved saldo over kr blir kontoen godskrevet 0,20% (av saldoen som overstiger kr ). Det er ingen uttaksbegrensninger, og bedriften får beste rente fra første krone. Rentene kapitaliseres kvartalsvis. Hasvik kommune og Sparebank1 Nord-Norge tegnet en bankavtale den i april i år, som gjelder til Denne innebærer en del rimeligere transaksjonstugifter, samt en avtale om at innskudd har p.t.3 mndr. Nibor + 0,20% p.a., med kvartalsvis kapitalisering.

17 Sak 40/15 Pr var 3 mndr. Nibor 1,50 %. Dette gir en rente på bankinnskudd i Sparebank1 Nord-Norge på 1,70 %. Saldo bankinnskudd pr i Sparebank1 Nord-Norge var kr (ex. Skattetrekkskonto)

18 Sak 41/15 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Eva D. Husby Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/233 41/15 Formannskapet Saken legges fram uten innstilling. Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet anmoder i brev datert landets kommuner om å bosette flyktninger. Hasvik kommune ble opprinnelig anmodet om å ta imot 15 flyktninger i 2015, og er nå anmodet om å ta imot total 24 flyktninger. Bakgrunnen for økningen er at verden nå opplever en flyktningkatastrofe som vi ikke har sett siden 2.verdenskrig, med særlig stor økning på flyktninger fra Syria. Vurdering: Hasvik kommune hadde fra slutten av -80 tallet fram til 2002 en stor gruppe tamilseke flyktninger bosatt i kommunen. De første tamilene kom som arbeidstakere i fiskeindustrien, og de fleste fikk i etterkant innvilget familiegjenforening for ektefelle og barn. På det meste var det bosatt ca 80 tamiler i Hasvik kommune. I tillegg var det sporadisk andre nasjonaliteter representert i kortere tid. Skolene, barnehagene og samfunnet generelt har erfaring med å ta imot utenlandske tilflyttere (også flyktninger). Dette vil trolig ikke medføre de store problemene. I vurdering av hvorvidt Hasvik kommune skal bosette nye flytninger, er det imidlertid viktig også å hensynta hvilke muligheter flyktingene har for arbeid (ordinært eller tilpasset) og egnet bolig. Den største utfordringen for Hasvik kommune akkurat nå er å skaffe boliger til nyetablerer/innflyttere. Det er et stor og akutt behov for tilgjengelige boliger pga vekst i folketallet. Hasvik kommune ønsker å bidra med bosetting av flyktninger, og vi tror også at det er mulig å gi flyktningene et godt tilbud i kommunen vår. MEN en forutsetning for dette er at man har nødvendig boligmasse på plass først. Saken legges fram for formannskapet uten innstilling. Vedlegg: Side 18 av 23

19 Sak 41/15 Brev fra BLI. Datert Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Brev fra Trondheim kommune datert Nasjonal dugnad for å bosette flyktninger

20 Sak 42/15 KULTURPRIS 2015 Side 20 av 23

21 Sak 43/15 SØRØYBORGER 2015 Side 21 av 23

22 Sak 44/15 DRØFTINGSSAKER Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/41 8/15 Formannskapet /15 Formannskapet Saken legges frem uten innstilling. Drøftingssaker: Utbyttestrategi kommunens eierpost i Hammerfest Energi AS Styrking av barneverntjenesten Interkommunalt vannområdeprosjekt Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Side 22 av 23

23 Sak 45/15 ORIENTERINGSSAKER Saksbehandler: Eva D. Husby Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/42 9/15 Formannskapet /15 Formannskapet /15 Formannskapet /15 Formannskapet /15 Formannskapet Saken legges frem uten innstilling. Orienteringssaker: Folkemøte kommunereformen Gjenoppføring av garasjebygg Hasvik Planlagt utskifting av del av hovedvannledning Sørvær Avtaler NOFO Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Side 23 av 23

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2015 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.08.2011 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/05 05/00271 MØTE MED VINDKRAFT NORD AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/05 05/00271 MØTE MED VINDKRAFT NORD AS Hasvik kommune Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 31.05.2005 Tid: Kl. 10.00 Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 31.05.2005 Tid: Kl. 10.

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 31.05.2005 Tid: Kl. 10. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 31.05.2005 Tid: Kl. 10.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir Iversen Elisabeth S. Mikalsen MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.08.2008 Tid:

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet Årsberetning RINGSAKER KOMMUNE 2006 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 3 1.2 Virksomheten i 2006 4 1.3 Økonomisk analyse 8 1.4 Kort om finansforvaltningen 18 1.5 Avviksanalyse og

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING INNHOLD Side: SAMMENDRAG M/REGNSKAPSOPPSTILLINGER 1 KOMMENTARER Orientering om kommentarene 11 Sentraladministrasjonen 12 Skole- og barnehageetaten

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Innhold. I Oversikt og analyser. II Rapport for virksomhetsområdene. III Avslutning

Innhold. I Oversikt og analyser. II Rapport for virksomhetsområdene. III Avslutning Innhold I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 2 1.2 Virksomheten i 2005 2 1.3 Økonomisk analyse 7 1.4 Kort om finansforvaltningen 16 1.5 Avviksanalyse og regnskapsmessig resultat 19 II Rapport for virksomhetsområdene

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 19/10 Møte nr. 5/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 10.06.2010 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer