BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA."

Transkript

1 Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet Funksjonshemmedes råd Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Saksbehandler: Irene Herland Arkivsaksnr.: Saksnr.: 09/66-23Arkiv: REG 0432 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. ::: Sett inn innstillingen under denne linja RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL VEDTAK: Reguleringsplan 0432 Terminalområde Stavanger lufthavn Sola datert , med tilhørende reguleringsbestemmelser datert egengodkjennes i medhold av plan- og bygningslovens Følgende endring skal gjøres i plankart før sluttbehandling i Kommunestyret: Gang-/sykkelveg innenfor offentlig trafikkområde på vestsiden mellom kryss Nordsjøvegen/ Flyplassvegen og terminalbygg skal utvides til 4 meters bredde. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja SAKSUTREDNING: Saken skal behandles i følgende utvalg: Det faste utvalg for plansaker/ Bygningsråd Kommunestyret Vedtaket ekspederes til: Norconsult AS, postboks 130, 4065 Stavanger Kopi til: Avinor, postboks 150, 2061 Gardermoen Eldrerådet

2 Oversikt over trykte vedlegg: Oversiktskart 1. Planforslag, datert Planbeskrivelse, datert Plankart, datert Reguleringsbestemmelser, datert Ros-sjekkliste 1.5. Illustrasjonsplan, datert E-post til Statens vegvesen, datert E-post korrespondanse, Avinor, datert , og E-post fra Norconsult, datert og Høringsmerknader: 5.1. Eldrerådet, møteprotokoll Funksjonshemmedes råd, møteprotokoll Sandnes kommune, byplan, brev datert Lyse energi, brev datert Fiskeridirektoratet, brev datert Fylkesrådmannen, regionalutviklingsavdelingen, brev datert Fylkesrådmannen, regionalutviklingsavdelingen kulturseksjonen, brev datert Forsvarsbygg, brev datert Heli-one, brev datert Statens vegvesen, brev datert Fup-sak 14/09 7. Fup-sak 83/09 8. Merknad fra Avinor til høringsutkast Strategiplan for kollektivtrafikk i Rogaland, brev datert Tilbringertransport til lufthavn status for utvalgte lufthavner 1. FAKTA (Forslagsstillers tekst og sitater i kursiv format) 1.1. Saken gjelder Norconsult AS fremmer på vegne av Avinor reguleringsforslag til plan 0432 Terminalområde Stavanger lufthavn, Sola. Avinor ønsker å tilrettelegge for bybane/ bybanestopp og økt kollektivtrafikk, men har også et stort behov for utvidet parkering frem til bybane og forbedret kollektivdekning er på plass. Det er også behov for hotell i umiddelbar nærhet til terminalen. Formålet med planen er å tilrettelegge for bybane/ bybanestopp, kollektivtrafikk, bedre gang- og sykkelvegtrafikk, utvidede parkeringsarealer/ parkeringshus, hotell og park/ grøntarealer Saksprosess tidligere behandling Saksnr.: 09/66-23Løpenr.: 13285/092

3 Rammesøknad for hotell Det planlagte hotellbygget som er foreslått i planen ble det gitt rammetillatelse for i planutvalgets møte som sak 83/09. Det har ikke vært innsigelser til hotellbygget i planprosessen. Innkomne merknader til hotellbygget ble vurdert og det ble stilt forutsetninger i rammetillatelsen som skal være i tråd med foreslåtte bestemmelser. Ved politisk behandling av rammesøknad for flyplasshotellet ble det i vedtaket stilt følgende anmodning til planprosessen for reguleringsplan 0432: Det faste utvalg for plansaker/ bygningsrådet ber administrasjonen vurdere mulighet for å sikre trase for bybane under hovedrullebanen gjennom rekkefølgekrav i reguleringsplan nr 0432 Terminalområdet Stavanger lufthavn i forbindelse med andregangsbehandling av denne planen. Administrasjonen har gjort en slik vurdering, denne summeres i avsnitt 5.2. Førstegangsbehandling av reguleringsplan 0432: Reguleringsplan 0432 ble førstegangsbehandlet av Det faste utvalg for plansaker/ Bygningsråd i møte og følgende vedtak ble fattet: Det faste utvalg for plansaker/bygningsrådet fattet enstemmig vedtak i samsvar med rådmannens tilrådning og med tillegg fremmet av Per Kåre Foss: Følgende punkter bes vurdert og kommentert før utsendelse av saken: 1. Kryssing av gangsti og bybanetrase ved innkjørsel til P3 må vurderes sikkerhetsmessig. 2. Gangsoner mellom hotell, perrong, parkeringshus og terminalbygg forutsettes overbygd og skjermet for vind. 3. Det skal gis fri adkomst for private kjøretøy til kort stopp for av- og påstigning. 4. Overgang mellom hotell og parkeringshus må vurderes mht utforming ved kryssing i plan, eventuelt undergang. 5. Hele flyplassområdet forutsettes universelt utformet. 6. Beplantning skal legges til reguleringsbestemmelsenes 1.3: Bygninger og uteområder innenfor planområdet skal tilfredsstille nasjonale mål for universell utforming for alle menneskers bruk, spesielt med tanke på fargebruk, lyssetting, materialer, detaljering, møblering og beplantning. Det faste utvalg for plansaker/ Bygningsråd vedtar reguleringsplan 0432 Terminalområde Stavanger lufthavn, Sola utlagt til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens 27-1 nr 2, og sendes parter og høringsinstanser for uttale. Uttaleinstanser bes særlig vurdere spørsmål knyttet til rekkefølge ifm etablering av p-hus. Følgende endringer må gjøres i plan og bestemmelser før kunngjøring: Krav til rekkefølge: 1. Før det kan gis brukstillatelse/ ferdigattest for hotellbygg og parkeringshus, skal grøntarealer og gangveger i tilknytning til hotell og parkeringshus være ferdig opparbeidet. Reguleringsbestemmelsenes 1.3 skal endres til følgende: Saksnr.: 09/66-23Løpenr.: 13285/093

4 Bygninger og uteområder innenfor planområdet skal tilfredsstille nasjonale mål for universell utforming for alle menneskers bruk, spesielt med tanke på fargebruk, lyssetting, materialer, detaljering og møblering. Det skal etableres ledelinjer til/ fra hovedadkomst, adkomsten skal være trinnfri. Hovedinnganger skal være markert. Heis skal utstyres med hjelpemidler for blinde og svaksynte. Fasadetegninger og illustrasjoner over hotellbygg med uteområde skal legges ved reguleringsbestemmelsene og gjøres bindende. Nytt avsnitt innarbeides i reguleringsbestemmelsenes 2.1: Det stilles krav om at bygningsutformingen for hotell skal ta utgangspunkt i vedlagte fasadetegninger og bygningsplassering. Det skal ved byggesøknad for parkeringshus vedlegges dokumentasjon som viser parkeringskapasitet og -behov. Det skal etableres overbygget sykkelparkering i tilknytning til hotellets hoved- og personalinnganger. Forslagsstiller besvarte de øverste punktene 1-6 per e-post datert og (vedlegg 4): 1. Kryssingen av bybanen i plan med veg og sykkelsti vil bli sikkerhetsmessig vurdert ved fremføring av bybanen. Foreløpige avklaringer med bybanekontoret tilsier at kryssing i plan ikke er et problem. Slik vi har forstått det, skal plankrysningene ha lysregulering. 2. Det vil bli etablert baldakin mellom terminal og perrong, og mellom terminal og hotell. Det er allerede baldakin mellom p-hus og terminal. Denne er høy da det må være rom for busser å passere under 3. Dagens adkomst for private kjøretøy til kort stopp for av og påstiging vil bli flyttet inn i p- hus. Tilbudet vil være tilsvarende dagens tilbud, men under tak. 4. Alle bygg og alle uteområder vil bli universelt utformet. Det vil bli gjennomført møter med FFO og HC-forbundet for å kvalitetssikre løsningene. 5. I utgangspunktet er det ikke lagt opp til at besøkende på hotellet skal bruke P-huset. De parkeringsarealene som ligger nærmest hotellet er de som primært er tenkt brukt for hotellets gjester. De ligger på samme side av bybanen som hotellet. Tilkomst til disse er via kryssingen som er kommentert i pkt 1. Vi vil likevel se på aktuelle løsninger for kryssing av bybanen fra fremtidig p-hus sammen med prosjekterende for bybanen når detaljprosjekteringen av bybanen på sentralt område finner sted. 6. Endringer i bestemmelsene har vi/avinor ikke noen kommentar til. Under offentlig ettersyn av plansaken mottok Sola kommune varsel om innsigelse fra Statens vegvesen. Bakgrunnen for dette var manglende rekkefølgekrav knyttet til nytt parkeringshus og opparbeiding av interne trafikkforhold. I høringsuttalelse fra Rogaland fylkeskommune - regionalutviklingsavdelingen ble samme problematikk reist og fylkesrådmannen ga i sitt faglige råd sin tilslutning til synspunkter og vurdering gitt i uttale fra Statens vegvesen. Det ble den avholdt drøftingsmøte mellom administrasjonen i Sola kommune, Statens Vegvesen og Rogaland fylkeskommune. I møtet dokumenterte Sola kommune at Saksnr.: 09/66-23Løpenr.: 13285/094

5 dagens parkeringsdekning ved lufthavnen ikke er høyere enn snittet for landets flyplasser og på nivå med Oslo lufthavn, Gardermoen. Kollektivandelen er imidlertid lavere og andelen passasjerer som blir brakt og hentet av taxi og privat skyss (såkalt kiss & ride) er svært mye høyere enn til andre flyplasser (vedlegg 9). Dette anses i å skyldes delvis korte kjøreavstander til flyplassen for majoriteten av reisende, kombinert med dagens kollektivtilbud. Lavere parkeringsdekning uten utvidet kollektivtilbud kan medføre en større andel skyss-reiser, framfor økt kollektivandel, noe som gir dobbelt som mange turer sammenlignet med å kjøre selv. Statens vegvesen innså problematikken, men mente det likevel er viktig å stille krav i planen som kan sikre at alle planlagte tiltak gjennomføres. Innsigelsen kunne frafalles under forutsetning av at det blir stilt krav til rekkefølge av utbyggingen som legger begrensninger på parkeringsdekningen inntil omlegging av interne vegsystemer og tiltak for myke trafikanter er etablert. Administrasjonens vurdering av dette framkommer i vedlagte e-post korrespondanse. Gjennomgang av forslag til tillegg i reguleringsbestemmelsene følger under avsnittene 1.6 og Planstatus Gjeldende planer Kommuneplanens arealdel : Området er avsatt til flyplassformål i gjeldende kommuneplan. Reguleringsplan for Stavanger lufthavn: Reguleringsplan 0267 fra 1997 omfatter hele flyplassområdet, inkludert planområdet. Reguleringsformål i gjeldende plan er: - Offentlig trafikkområde, veger og gangveger - Offentlig trafikkområde, flyplass banestystem - Offentlig trafikkområde, flyplass byggeområde - Spesialområde, områder for forsvaret Reguleringsplan 0403 Utsola næringsområde: Vedtatt i Sola kommunestyre Planen tilrettelegger for flyplassrelatert næringsvirksomhet med ervervsformål kontor, hotell og industri/ lager. Adkomst til næringsområdet tenkes fra Nordsjøvegen Annet pågående planarbeid i området Kommunedelplan for Stavanger lufthavn Sola: Planprogram for konsekvensutredning ble vedtatt Konsekvensutredning er under utarbeidelse. Interkommunal kommunedelplan for kollektivtrase Gausel stasjon Stavanger lufthavn Sola: Planprogram for konsekvensutredning ble vedtatt i kommunene Stavanger, Sandnes og Sola i august Utredningsarbeid pågår. Bybanetraseen inn til terminalbygg vil bli lagt inn i kommunedelplan. Masterplan for Stavanger lufthavn: Er under revisjon. Reguleringsplan 0432 vil bli innarbeidet i masterplanen. Saksnr.: 09/66-23Løpenr.: 13285/095

6 Plan 0431 Reguleringsplan for rv 509 Flyplassvegen Sømmevågen vest: Råd om igangsetting av reguleringsarbeid ble gitt av Det faste utvalg for plansaker i møte I et forprosjekt utført av Norconsult ble det anbefalt toplans kryss i Sømmevågen, og videre: Det bør reguleres 4 felt veg mot flyplassen med 2 kollektivfelt. Rundkjøring mellom Flyplassvegen og Nordsjøvegen forskyves mot sørvest. Reguleringsplan 0450 Sandfærhus parkering, Kirkesola: Planforslaget skal behandles i FUP-møte Planen legger til rette for etablering av midlertidig parkeringsanlegg; bakkeparkering med 900 plasser ca 1 km vest for terminalområdet. Rådmannen tilråder planforslaget avvist Beskrivelse av planområdet Planavgrensning Området er begrenset av terminalbygninger for vanlig flytrafikk i sør og øst og for helikoptertrafikk i vest. I nord er begrensningen dagens veg (Nordsjøvegen og Flyplassvegen ved Pratt and Whitney). Planområdet er noe redusert i forhold til det arealet som ble varslet ved planstart. Sammenlagt er området på 154,9 daa og eies i helhet av Avinor. Eksisterende anleggselementer Området består i dag av adkomstveger og parkeringsarealer. Mot terminalen er det et parkeringshus i 3 etasjer. Landsiden har i dag følgende parkeringsplasser: Publikum bakkeparkering 2686 plasser (pluss 500 plasser ferdig i 2009) Parkeringshus 618 plasser Bilutleie 140 plasser Parkering ansatte 290 plasser Totalt 3734 plasser (pluss 500 ferdig i 2009) Høyest antall registrerte parkerende i 2007 var 2500 biler. Det har frem til i dag vært en kraftig økning i antall parkerende. Terminalbygningen som er under utvidelse ligger utenfor planområdet. Målpunkter og trafikkforhold Målpunkt er flyplassen/ terminalen og arbeidsplassene i forbindelse med flyplassen og helikopterterminalen. Det er i dag ensidig gang- og sykkelveg langs sør-østsiden av Flyplassvegen frem til flyterminalen og helikopterterminalen Beskrivelse av planforslaget Det henvises til vedlagte dokumenter: Planbeskrivelse, plankart og bestemmelser samt saksforelegg til FUP-sak 14/09 (vedlegg 6). FORMÅL Daa Off. trafikkområde, sporveg 5,5 Off. trafikkområde, gang og sykkelveg 1,9 Off. trafikkområde, annen veggrunn 3,1 Saksnr.: 09/66-23Løpenr.: 13285/096

7 Off. trafikkområde, flyplass 138,6 Byggeområde, hotell 5, Parkering I dag har flyplassen totalt 4234 parkeringsplasser på eget område (inkludert 500 plasser i P8, på midlertidig dispensasjon fra Sola kommune). 250 eksisterende parkeringsplasser bortfaller ved bygging av hotellet og ca 333 ved bygging av parkeringshus, da første byggetrinn beslaglegger i overkant av halve dagens P6 bakkeparkering. Midlertidige plasser i P8 opprettholdes i fase 1. En planlagt utbygging av parkeringshus med 1400 nye parkeringsplasser i fase 1, vil gi en parkeringskapasitet på 5051 plasser. Dette gir en økning på 817 plasser. Figuren nedenfor viser tilgjengelig kapasitet etter P-hus utbygging fase 1 i 2010: P8 (ferdig 2009) (500) Disp fra kommunen til Store deler faller også bort ved omlegging av vei P Reduseres med 250 plasser pga hotell P6 300 Reduseres med 333 plasser pga p-hus Nytt P-hus P P-hus 618 P3 198 Utgår ved fremføring bybane/omlegging av vei P1 26 Utgår ved fremføring bybane/omlegging av vei P2 4 Utgår ved fremføring bybane/omlegging av vei Totalt for reisende 4121 (4621) Tall i parentes er med P8 Bilutleie 140 Ansatte 290 Total kapasitet 4551 (5051) Tall i parentes er inkludert P8 Ved videre utbygging av parkeringskapasiteten er det stilt krav til at P8 (500 plasser) skal fjernes og at omlegging av vegsystem (228 plasser utgår) skal være etablert. Det foreligger ikke sikre tall for hvor mange nye plasser som kan anlegges i andre utbyggingsfase av parkeringshuset Endringer i planmateriell etter førstegangsbehandling og offentlig ettersyn: Det er ikke gjort endringer i plankart siden førstegangsbehandling. Forslagsstiller har i e- post, datert og kommentert punkter gitt i vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn. 2. VURDERING 2.1. Innkomne merknader ved offentlig ettersyn Eldrerådet, møteprotokoll : Eldrerådet har ingen vesentlige merknader til de framlagte reguleringsdokumenter og tiltrer det faste utvalg for plansaker/bygningsrådets vedtak i sak 10/09. Saksnr.: 09/66-23Løpenr.: 13285/097

8 Rådet vil dog henstille om at de store åpne og til dels skjemmende parkeringsflater ( hav av biler ) langs innfartsvegen til flyplassen, fra Nordsjøvegen til terminalområdet, blir innlemmet i planen og visuelt myket opp og skjermet mot innsyn fra vegen ved bruk av léplantningsbelter/trær ( grøntskjerming ). Endelige planer forutsettes forelagt eldrerådet for uttalelse før kommunestyrets avsluttende behandling. Rådmannens kommentar: Rådmannen kan se seg enig i at parkeringhavet kan virke skjemmende, i mangel på grønne innslag. Administrasjonen vil likevel ikke kreve at området innlemmes i planen. Flyplassvegen fram til planlagt ny rundkjøring ved Nordsjøvegen er under planlegging, med vegutvidelse og mulig kollektivfelt, jf plan 0431 i avsnitt Anlegging av grøntareal mellom vegskulder, g-/s-veg og parkeringsarealer vil antakelig innbefattes i denne planen. Funksjonshemmedes råd, møteprotokoll Funksjonshemmedes råds uttalelse i samsvar med det faste utvalg for plansaker/bygningsrådets vedtak, med endring i punkt 5 og med 2 nye punkt fremmet av Siv-Len Strandskog: Hele flyplassområdet skal være universelt utformet For å oppfylle kravene i diskrimineringsloven forutsetter FR at det plasseres parkeringsplasser tilrettelagt for funksjonshemmede ved hovedinngang. Et visst antall parkeringsplasser for ansatte må være universelt utformet og må plasseres nær personalinngangen. Personalinngangen må oppfylle kravene til universell utforming. Rådmannen anser disse kravene å være oppfylt i foreliggende planforslag med bestemmelser, pkt 1.2 og 3.1. Sandnes kommune, byplan, brev datert Viste løsning for bybane er bra mht tilgjengelighet for flyplasspassasjerer til kollektivtilbud. Overbygging av gangforbindelse til terminalen påpekt i vedtaket er et godt innspill som bør følges opp med henblikk på bybanens attraktivitet som transportmiddel. 2. Prioritering av busstrafikk inn og ut av flyplassen er generelt godt planlagt, men kollektivtilretteleggingen for helikopterterminalen bør styrkes. Holdeplassfasiliteter bør vurderes utenfor dette terminalbygget. 3. Flyplassen er pr i dag sterkt bilbasert. Alternative transportformer bør derfor ha et fremtredende fokus. Ut fra dette perspektivet bør en noe høyere standard på gang/sykkelløsninger vurderes, særlig med henblikk på bredder. Gang/sykkelveger, særlig bydelsrute nord i planområdet, bør være bred nok for å skille gående og syklister. 4. Planen bør vise parkeringsplasser og adgang til tjenester for bevegelseshemmede. Parkeringsplasser reservert for bevegelseshemmede bør lokaliseres nær målpunktene og utformes slik at rullestolbrukere med mer lett kan komme inn- og ut av kjøretøyet og videre inn mot flyplassen, hotellet osv. På en lik måte bør sykkelparkering vises på planen med lokalisering nær målpunktene. 5. Planen legger opp til en vesentlig økning i parkeringsdekningen. Det er nær sammenheng mellom parkeringsdekning og bruk av kollektivtransport. Bybanen på strekningen Gausel Sola er sårbar i forhold til kundegrunnlag. Sandnes kommune savner at behovet for såpass stor utvidelse blir dokumentert og begrunnet. Ut fra et Saksnr.: 09/66-23Løpenr.: 13285/098

9 kollektivtransportperspektiv bør den vurderingen også inneholde en avveining av hvor mye av parkeringsarealet som er nødvendig etter bybanen etableres og om planen skal inneholde krav til reduksjon som følge av framtidig bybaneetablering. Rådmannens kommentarer: Punkt 2 vurderes som et viktig moment, men rådmannen anser at det er tilstrekkelig med regulert busslomme for av- og påstigning ved helikopterterminalen. Holdeplassfasiliteter som overbygget venteskur-/rom er tatt inn som krav i bestemmelsene. Punkt 3 anses ikke å være imøtekommet fra forslagsstiller. Gang-/ og sykkelveg er regulert som eget formål med 3 meters bredde langs østsiden av P-hus, parallelt med planlagt bybanetrase. Øvrige gang- og sykkelveger er i planen del av flyplassformål. Også her er det vist 3 meters bredde. Fra nordsjøkrysset til terminalområdet langs østsiden foreslås det regulert 2 kombinerte gang-/sykkelveger på hver side av kjørebanen. Dette er positivt. Skal fotgjengere og syklister kunne separeres må derimot bredden utvides til minimum 4 meter på hver side. Punkt 5 vurderes og kommenteres samlet med vegvesenets innsigelse og fylkeskommunens uttale i avsnitt 2.3. Lyse energi, brev datert Elektrisk effektbehov for hotell må avklares før byggestart. Nettstasjon må bygges hvis nødvendig. Nettstasjoner anbefales ikke nær rom for stasjonære arbeidsplasser for å unngå stråling. Anmoder om at reguleringsbestemmelsene stiller krav om tilrettelegging for forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse og foreslår følgende ordlyd: Ny bebyggelse skal tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme. Varmeanlegg skal tilrettelegges for å kunne ta imot varmeenergi fra gjenvinningsanlegget på Bærheim. Det elektriske effektbehovet skal avklares før byggestart. Nødvendig nettstasjon skal ha direkte atkomst fra bakkenivå og tilfredsstillende ventilasjonsforhold. Rådmannens kommentar: Avinor har inngått avtale om bygging og drift av en ny energisentral på Stavanger lufthavn. I tillegg foreligger det planer om å bygge et nærvarmenett som skal forsyne lufthavnen med klimanøytral energi. Rådmannen vil derfor ikke anbefale foreslåtte ordlyd fra Lyse. Fiskeridirektoratet, brev datert Ingen merknader. Fylkesrådmannen, regionalutviklingsavdelingen kulturseksjonen, brev datert Kan ikke se at tiltaket vil komme i konflikt med legalfredete eller andre verneverdige kulturminner og har således ingen merknader. Fylkesrådmannen, regionalutviklingsavdelingen, brev datert Fylkesrådmannens tidligere merknader til varsel om oppstart knyttet til samordning med pågående kommunedelplanarbeid, tilrettelegging for buss nær inngang/ utgang, behovet for støyfaglig utredning og at prinsippene for universell utforming legges til grunn, synes i hovedsak å være ivaretatt. Saksnr.: 09/66-23Løpenr.: 13285/099

10 Fylkesrådmannen hadde også merknad knyttet til nødvendigheten av å ha fokus på behovet for endret parkeringsdekning, med trafikkregulerende tiltak for privatbilparkering for å styrke tilbringertjenesten til flyplassområdet ved bruk av andre transportløsninger. Da planen legger opp til utvidelse av parkeringsdekningen for å dekke framtidig forventet behov anses det at overordnede mål for omlegging av transportmønster med dette vanskeliggjøres. En slik utvikling vil være i strid med sentrale og regionale føringer og planer. Planen anses å ha størst fokus på å tilfredsstille etterspørselen fra privatbiltrafikken og bidrar således ikke til en ønsket omlegging av transportmønster og svekker kravene som er satt i Nasjonal transportplan om helhetlig virkemiddelbruk. Det presiseres at iht ny plan- og bygningslov av kan det i reguleringsplaner gis bestemmelser om trafikkregulerende tiltak som også kan virke styrende på parkeringskapasiteten i et område. Fylkesrådmannen mener redusert parkeringskapasitet synes å være den beste løsning for å skape et interessant og lønnsomt kollektivtilbud og kan vanskelig se at behovet for utvidelse av parkeringskapasiteten som planen åpner for er grundig dokumentert. Fylkesrådmannen vil derfor tilrå at videre utbygging av parkeringsareal blir stilt i bero og viser til uttalelse gitt av Statens vegvesen, der fylkesrådmannen gir sin tilslutning til de synspunkt og vurderinger som der er gitt. Rådmannens kommentar: Parkeringsforhold og innsigelse vil bli vurdert i avsnitt 2.3 Forsvarsbygg, brev datert Ingen merknader. Heli-one, brev datert Innenfor vårt område har vi store plassproblemer med dagens drift. ( ) Dagens lokaler og uteområder er utnyttet maksimalt. Anlegget består av flere bygg med mye interntransport mellom verksteder og lager. Vi har i dag store utfordringer med logistikken innenfor området. Reguleringsplanen viser at vi mister arealer til ny rundkjøring. Dette arealet tas av vårt parkeringsområde, vi mister 94 parkeringsplasser. Vi har i dag manko på parkeringsareal for ansatte, kunder samt for liten laste- og loseplass for varer inn og ut av anlegget. Det er ikke plass til byggutvidelse innenfor vårt område. Vi kan ikke akseptere at vi mister omtalte areal. Vi har forslag til endring med å flytte rundkjøringen ut fra vårt anlegg lenger mot nordvest. Her er det mer plass og taxidepot kan plasseres på nyetablert fjernparkeringsområde. Denne endringen vil ta mindre av vårt allerede hardt utnyttete område. Forslagsstillers kommentar: Etablering av rundkjøringen slik den er vist på planen vil ikke medføre negative endringer for Heli-one hva gjelder varetransport og annen logistikk knyttet til driften av virksomheten. Rundkjøringen vil skape en bedre og tryggere adkomst for trafikken til/fra virksomheten. Ved etablering av rundkjøringen vil imidlertid noen arealer som delvis benyttes til parkering måtte flyttes noe lenger bort. Vi kan ikke se at dette er et avgjørende argument for å flytte rundkjøringen. Behovet for plasser vil bli ivaretatt, men avstanden vil bli noe lengre for noen plasser. For de fleste som har sitt arbeidssted på lufthavnen er det etablert et eget område Saksnr.: 09/66-23Løpenr.: 13285/0910

11 med ansatteparkering som ligger ca meter fra arbeidsstedet. For Heli-one vil det være snakk om å flytte noen plasser mot nordøst - hvis det i fremtiden vil være behov for disse plassene. Videre så blir alle parkeringsplassene foran bygget til Heli-one uberørt av etableringen av rundkjøringen og taxi depotet. Avinor er eier av arealet som er berørt, men deler av dette er festet bort til Heli-one. Festeavtalen går ut i 2012 og Avinor vil justere arealet i forbindelse med reforhandling av avtalen slik at området i planen ikke vil bli bortfestet fra Rådmannens kommentar: Det er riktig at Heli-one mister anslagsvis parkeringsplasser som følge av etablering av ny rundkjøring. En forskyvning av rundkjøring mot nordvest som Heli-one foreslår vil derimot bidra til mangfoldig flere parkeringsplasser forsvinner/ ikke lar seg realisere, da store deler av P2 vil gå med til trafikkareal for rundkjøring og kjøreveg. Som Avinor påpeker, er det forutsatt at ansatte ved Heli-one i framtiden skal benytte seg av felles ansatteparkering. Det vil bli like forhold for de fleste bedrifter innenfor terminalområdet, hva gjelder parkeringsfasiliteter for ansatte og kunder. Rådmannen kan ikke se at det foreligger spesielle grunner til at egen parkering for Heli-ones kunder skal opprettholdes. Statens vegvesen, brev datert Avinor har nå regulert ny kryssløsning i kryss Flyplassvegen/ Nordsjøvegen. Denne kryssomleggingen med tilhørende omlegging av gang- og sykkelvegsystem forventes gjennomført i forbindelse med omlegging av trafikksystemet internt på terminalområdet og som en del av flyplassutbygging. I perioden frem til en ny trafikal infrastruktur/ bybane er på plass, vil eksisterende kryss/ rundkjøring bli opprettholdt med en utbedring av siktforholdene i sørøstre kvadrant av krysset. En slik siktutbedring (fjerning av fjellknaus) må legges inn som rekkefølgetiltak ved ytterligere utbygging innenfor flyplassområdet og Utsola. ( ) For å få en reell endring av reisevaner knyttet til fly- og arbeidsreiser skal ikke kapasiteten økes utover dagens nivå. Dagens kollektivtilbud må samtidig gjennomgås og forbedres i perioden frem til en eventuell bybane er på plass. Avgiftsnivå på parkering må også vurderes som virkemiddel for endrede reisevaner. Med dagens belastning på vegnettet til og fra Sømmevågen/ Flyplassen, vil det ikke være forsvarlig å øke parkeringskapasiteten. Avinor har et ansvar for å bidra til økt kollektivsatsing gjennom å tilrettelegge for alternativ reisemiddelvalg. Dette gjøres best ved å redusere parkeringskapasiteten og bidra til økt kollektivfrekvens mellom flyplassen og byområdene. Med bakgrunn i ovennevnte, vil vi motsette oss (varsel om innsigelse) en etablering av nytt parkeringshus til nytt veg- og trafikksystem innenfor terminalområdet er etablert. Først da vil det kunne forsvares å etablere nytt parkeringshus som følge av nye arealkrevende tiltak. Rådmannens kommentar: Parkeringsforhold og innsigelse vil bli vurdert i avsnitt 2.3. Krav til utbedret sikt i eksisterende rundkjøring er sikret ivaretatt for reguleringsplan 0403 Utsola næringsområde Endringer i planmateriell etter førstegangsbehandling og offentlig ettersyn: Reguleringsbestemmelsene er endret som følge av vedtak i FUP-sak 14/09: Saksnr.: 09/66-23Løpenr.: 13285/0911

12 1. Dokumentasjonskrav av parkeringsbehov før byggetillatelse, 1.1 iht vedtak. 2. Universell utforming ny tekst 1.2 iht vedtak. 3. Rekkefølgekrav opparbeidet park før brukstillatelse for P1 5.1 iht vedtak : Hovedgangsoner mellom hotell, parkeringshus og terminalbygg skal være overbygget. Området i tilknytning til buss og bybane skal være overbygget og skjermet mot vær/vind. 5. Hotell nytt avsnitt i 2.1 iht vedtak: Det stilles krav om at bygningsutformingen for hotell skal ta utgangspunkt i vedlagte fasadetegninger og bygningsplassering. Det skal etableres overbygget sykkelparkering i tilknytning til hotellets hoved- og personalinnganger. Nytt avsnitt i bestemmelsenes 3.1 som oppfølging av punkt 2 i Sandnes kommunes uttale: Ved helikopterterminalen skal det anlegges overbygget venterom/ skur i tilknytning til busslomme. Følgende rekkefølgetiltak er lagt inn i bestemmelsene: 1. Før det kan gis brukstillatelse/ ferdigattest for hotellbygg og parkeringshus skal grøntarealer og gangveger i tilknytning til hotell og parkeringshus være ferdig opparbeidet. 2. Vegsystemet internt på området skal være ferdig etablert før det gis byggetillatelse til parkeringshus 2. byggetrinn, dvs all parkeringsutbygging utover 1400 plasser. 3. Ved ferdigstillelse av parkeringshus, trinn 2 skal midlertidig parkering på dispensasjon, P8 fjernes/avvikles Innsigelse og forhold knyttet til parkering og kollektivtilbud Både Statens vegvesen, Rogaland fylkeskommune og Sandnes kommune hadde merknader til planens forslag til økning av parkeringskapasiteten. Tiltaket anses å være i strid med planens uttalte intensjoner, samt regionale og nasjonale målsetninger for arealutvikling med sikte på endring av transportmønster og reisevaner. Avinor har fått anledning til å kommentere innsigelse og innspill fra vegvesenet og fylkeskommunen. Avinor har da blant annet henvist til at de fremmet innspill til høringsutkast for Strategiplan for kollektivtrafikk i Rogaland, der de ber om at det utarbeides strategier for tiltak som vil øke kollektivandelen til lufthavnen i forannevnte strategiplan (vedlegg 8). I vedtatt Strategiplan er kollektivtiltak rettet mot tilbringertjeneste til lufthavnen ikke satt som prioritert oppgave. Avinor skriver i e- post til kommunen (vedlegg 3) I vedtatt Strategiplan står det å lese i pkt 5.7 vedrørende restriktive tiltak der det bl.a. står at begrensning av antall parkeringsplasser har liten effekt dersom det ikke eksisterer et godt alternativ til bilen. Videre står det i kapittel 8 om viktigheten av å iverksette tiltak som påvirker bussens konkurransekraft i forhold til privatbilen. I høringsutgaven var det også presisert at dette var virkemidler som stat og kommune var ansvarlig for å gjennomføre. Avinor uttaler videre at de ønsker en betydelig høyere kollektivandel enn dagens situasjon, men at det vanskelig kan oppnås med mindre Vegvesenet som eier av infrastrukturen og fylkeskommunen (Kolumbus) iverksetter kollektivfremmende tiltak. Vedtatt strategiplan for kollektivtrafikk har ikke tiltak knyttet til tilbringertjenesten til flyplassen på prioriteringslisten. Sola kommune har som vertskommune for lufthavnen et ansvar å ivareta en god tilbringertjeneste og støtte opp under regionale målsetninger og retningslinjer knyttet til kollektiv- Saksnr.: 09/66-23Løpenr.: 13285/0912

13 transport. Kollektivtilbudet til flyplassen er i dag ikke tilstrekkelig godt. Avinor har fremmet at: bybanen har vært den største og viktigste premissgiveren hva gjelder omlegging av vegsystemet og lokalisering av andre bygg og funksjoner. Dette fordi lufthavnen ønsker å skape så optimale løsninger som mulig for kollektivtransport til/fra lufthavnen. Vår målsetning er 30 % kollektivandel innen 2020, forutsatt fremføring av bybanen. (Vedlegg 3). Et bybanetilbud til lufthavnen kan ikke ventes å være etablert før tidligst Det er viktig å få fram at Sola kommunes mål om endret reisemiddelfordeling mellom bil/taxi og kollektivtransport har vært et fokusområde i administrasjonens behandling av planen. Det er vår oppfatning at redusert parkeringsdekning før et bedret kollektivtilbud er på plass mest sannsynlig ikke vil bidra til økt andel kollektivreisende, men derimot flere som vil benytte seg av taxi og skyss av familie/venner. Dette gir en negativ effekt med tanke på at skyssreiser vil resultere i doble turer i forhold til å kjøre egen bil og parkere. Andelen reisende som parkerer biler på Stavanger lufthavn Sola har vært stabil og parkeringsdekningen i dag ligger på nivå med Gardermoen og Flesland, flyplasser som har høyere kollektivandel enn Sola. På bakgrunn av dette kan rådmannen akseptere at parkeringshus, 1. byggetrinn bygges i tidlig fase, for å dekke p-plasser som fjernes ved bygging av hotell og økt behov. Det er imidlertid også viktig å sikre at omlegging av vegsystemet som vist i plan blir realisert, for at planens formål; bedret forhold for kollektivtrafikk og myke trafikanter skal oppnås. Det er vanskelig å stille krav i bestemmelser til dette, da en ikke er forpliktet å realisere en vedtatt reguleringsplan. Eneste middelet kommunen har, er å spesifisere ønsket rekkefølge av tiltak i planen. Ferdigstillelse av infrastruktur (gang- og vegsystem) før 2. trinn for parkeringshus kan påbegynnes, mener rådmannen er det nærmeste en kommer å sikre full opparbeiding av plan, da Avinor sannsynligvis har interesse av å utvide parkeringsarealer ytterligere med tiden. De tre foreslåtte rekkefølgekravene over er utarbeidet i samråd med Avinor. Sola kommune mener at kravene er et middel for å sikre gjennomføring av alle tiltak i planen. Vegvesenet har gitt muntlig respons på oversendte e-post fra Sola kommune, datert om at de, med bakgrunn i dokumentasjon (vedlegg 9) forelagt i drøftingsmøte og tillegg i rekkefølgebestemmelsene knyttet til parkeringshusets 2. byggetrinn, finner å kunne frafalle innsigelsen. En skriftlig bekreftelse på dette vil bli ettersendt, og foreligge før Kommunestyrets sluttbehandling av planen Gang- og sykkelveger Forslagsstiller/ tiltakshaver har valgt å ikke kommentere innkomne merknader etter offentlig ettersyn. Rådmannens vurdering av bredde på gang- og sykkelvegene er derfor ikke blitt belyst med eventuelle utfordringer knyttet til en utvidelse. Administrasjonens syn er at det er tilstrekkelig areal innenfor området til en utvidelse fra 3 til 4 meter på to-sidig gang- /sykkelveg på østside av parkeringshus fra ny rundkjøring i nord til terminalområdet. Dette vil etter administrasjonens vurdering gi flere fordeler for myke trafikanter som bør veie opp et eventuelt tap av et mindre antall parkeringsplasser. Avinor har etter å ha blitt opplyst om administrasjonens vurdering av gang- og sykkelveger etter innspill fra Sandnes kommune, valgt å kommentere forholdet: Saksnr.: 09/66-23Løpenr.: 13285/0913

14 Vi kan ikke se behovet for å øke bredden på gang- og sykkelstien til 4 meter for å separere fotgjengere og syklende. Gang- og sykkelstiene innenfor det regulerte området vil i all hovedsak bli benyttet av reisende som bruker ulike parkeringsarealer. Når det gjelder syklende innenfor dette området vil det kun være snakk om ansatte som sykler til/fra arbeid. Personer som sykler til lufthavnen for å reise videre med fly er en ikke eksisterende gruppe. Ansatte på flyplassområdet er spredt over et stort område. Mange har sin arbeidsplass i brann- og redningstjenesten, plasstjenesten, tårn, kontrollsentral, teknisk område, hovedredningssentralen m.fl. Dette er områder som ligger utenfor det regulerte området og der de ansatte ikke vil benytte gang- og sykkelstien på dette området til og fra jobb. For de som jobber innenfor dette området så har tilnærmet alle firma åpent 24 timer i døgnet. Dette gjør at selv om en høy andel av de ansatte skulle sykle på jobb så blir dette fordelt utover døgnet. Det vil derfor uansett aldri være et stort antall samtidig syklende på gang- og sykkelstiene inne på området. Vi kan heller ikke se noen momenter i et langsiktig perspektiv som vil endre dette bildet. Vi er videre av den oppfatning av at det ikke er tilstrekkelig med arealer innenfor det regulerte området til å øke bredden fra 3 til 4 meter. Som Avinor påpeker, er det nok riktig at ytterst få, eller ingen reisende vil benytte seg av sykkel til flyplassen. Gruppen syklende vil begrense seg til ansatte innenfor området og antakelig også en andel deltakere til Hotellets framtidige kurs- og konferansevirksomhet. Sannsynligvis vil ikke g-/s-vegene inn til terminalområdet til enhver tid være preget av stor sykkeltrafikk. Derimot kan en forvente en jevn strøm av fotgjengere mellom parkeringsareal og terminalbygg. Med en høy konferansevirksomhet, kan det på visse tidspunkt på døgnet bli en konsentrasjon av syklister. Stavanger lufthavn Sola er en internasjonal lufthavn og et regionalt knutepunkt for trafikk og logistikk. Planforslaget fremmer at kollektivreisende og fotgjengere skal prioriteres å få bedrete forhold innenfor området. Ved å anlegge tre gangog sykkelveger ut fra terminalen hvorav èn av disse separerer fotgjengere og syklister med en bredde på 4 meter, anser ikke rådmannen å være urimelig. En meters breddeutvidelse utgjør ikke mye av det totale trafikkarealet, men bidrar imidlertid til større sikkerhet for både fotgjengere og syklister. Rådmannen vil derfor tilråde at en breddeutvidelse vedtas som endring av plankart før kommunestyrets sluttbehandling av reguleringsplanen Krav til framføring av bybanen under rullebane vurdering av muligheter Administrasjonen er av Det faste utvalg for plansaker blitt anmodet om å gjøre en vurdering av mulighetene for å sikre bybanetrase under hovedrullebanen gjennom rekkefølgekrav i reguleringsplan for terminalområdet, jf. vedtak i FUP-sak 83/09. Bybane på Nord-Jæren er et regionalt prosjekt, som skal hjemles i regionale og statlige dokumenter (Fdp, NTP) og vedtak (Regjeringens behandling av KVU). Før regulering av bybanetrase fra Sola til flyplassområdet skal det gjennomføres tekniske og finansielle utredninger, samt konsekvensutredning i kommunedelplan før en kan konkludere med anbefaling i valg av linjeføring. Kommunedelplanen behandles i Kommunestyret. Et krav i en tilgrensende reguleringsplan som har til hensikt å binde en bestemt trase, kan i så tilfelle få uheldig virkning og måtte overprøves av overkommunale myndigheter dersom det senere skulle besluttes en annen trase (eksempelvis rundt Sømmevågen). Saksnr.: 09/66-23Løpenr.: 13285/0914

15 Et annet moment er at det vanskelig lar seg gjøre å stille krav til rekkefølge knyttet til veg- og baneinfrastruktur i plan Dette grunnet at Avinor er grunneier og tiltakshaver. Avinor er et statlig aksjeselskap. Eierskapet forvaltes av Samferdselsdepartementet, der samferdselsministeren er generalforsamling. Statens vegvesen og Jernbaneverket er fagetater under Samferdselsdepartementet. Alle enhetene er altså under direkte styring av Samferdselsdepartementet: Dette innebærer at Avinor er ansvarlig for infrastruktur knyttet direkte til flyplasser, Vegvesenet utfører tiltak på og drifter veginfrastruktur og jernbaneverket er eier av og drifter skinnegående infrastruktur. Plankrav knyttet til veg- og baneinfrastruktur vil ha liten effekt dersom formålet med slike er å sikre og framskynde en ønsket utvikling utenfor planområdet. Rådmannen vil på bakgrunn av denne vurdering ikke tilrå Det faste utvalg for plansaker å stille rekkefølgekrav til reguleringsplan 0432 som sikrer framføring av bybanen under hovedrullebanen Konklusjon Reguleringsplan 0432 Terminalområde Stavanger lufthavn Sola datert , med tilhørende reguleringsbestemmelser datert egengodkjennes i medhold av plan- og bygningslovens Følgende endring skal gjøres i plankart før sluttbehandling i Kommunestyret: Gang-/sykkelveg innenfor offentlig trafikkområde på vestsiden mellom kryss Nordsjøvegen/ Flyplassvegen og terminalområdet skal utvides til 4 meters bredde. Saksnr.: 09/66-23Løpenr.: 13285/0915

16 RÅDMANNEN I SOLA, Trond Nerdal Rådmann Arve Nyland Kommunalsjef Irene Herland Overingeniør... Sett inn saksutredningen over denne linja Saksnr.: 09/66-23Løpenr.: 13285/0916

27.01.2010 28.04.2010 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0470 - GANG- OG SYKKELBRO OVER RV 510 SOLASPLITTEN

27.01.2010 28.04.2010 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0470 - GANG- OG SYKKELBRO OVER RV 510 SOLASPLITTEN Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Møtedato 27.01.2010 Funksjonshemmedes råd 01.03.2010 Eldrerådet 01.03.2010 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

Sluttbehandling - endring av detaljreguleringsplan 1258 Burøyveien 12

Sluttbehandling - endring av detaljreguleringsplan 1258 Burøyveien 12 Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2017 16856/2017 2017/5260 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/3 Råd for funksjonshemmede 01.06.2017 17/3 Bodø eldreråd 06.06.2017 Bodø ungdomsråd 07.06.2017

Detaljer

26.08.2009 28.04.2010 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0450 - SANDFÆRHUS PARKERING KIRKESOLA

26.08.2009 28.04.2010 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0450 - SANDFÆRHUS PARKERING KIRKESOLA Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 26.10.2009 Funksjonshemmedes råd 26.10.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2009/1358-38 Arkiv: 0203 R0901 Dato: 12.06.2013 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Hanne Karin Tollan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 19/13 Fast

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

NOTAT. Gjeldende planer innenfor planområdet for plan Sola kommune, planseksjonen. Marita Skorpe. Dato/Rev:

NOTAT. Gjeldende planer innenfor planområdet for plan Sola kommune, planseksjonen. Marita Skorpe. Dato/Rev: Til: Sola kommune, planseksjonen Fra: Marita Skorpe Dato/Rev: 2014-12-11 Gjeldende planer innenfor planområdet for plan 0542 Plan 0024 Deler av Røyneberg og Skadberg, vedtatt 10.3.1977. Størstedelen av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014.

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014. Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D Mobilitetsplan Plan 0538 Forus felt D4 Side 1 av 6 Brandsberg-Dahls 1. Bakgrunn Hovedformålet med reguleringsplanen

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 16.05.2017 026/17 Kommunestyret 23.05.2017 021/17 Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Offentlig reguleringsplan Buksnes Skole - 2.gangsbehandling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/ Kommunestyret 2013/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/ Kommunestyret 2013/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1651-37 15.04.2013 Inger Helene Kjerkreit Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Detaljer

Snåasen tjïelte/snåsa kommune

Snåasen tjïelte/snåsa kommune Snåasen tjïelte/snåsa kommune Arkiv: L80 Arkivsaksnr.: 14/8958 Saksbehandler: Are Tomter Dato: 31.03.2017 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Snåsa formannskap 21.03.2017 64/17 Snåsa kommunestyre

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING.

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. PLAN 273 - FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. Sakstittel: Plan 273 - Fv. 562 Fromreide - Kjerrgarden - Gang- og sykkelveg, vegutbedring

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Sør-Fron kommune. Politisk organ Møtedato Saksnr. Kommunestyre /17

Sør-Fron kommune. Politisk organ Møtedato Saksnr. Kommunestyre /17 Sør-Fron kommune Politisk organ Møtedato Saksnr. Kommunestyre 21.06.2017 042/17 Saksansvar: Arkivkode: JournalpostID: Aker, Espen L12 051920170001 41/5 41/306 17/6902 Sluttbehandling - detaljregulering

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 12/2926-21 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION OG FUGLSETHMYRA Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 000000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 226/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Saksnummer Møtedato Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 042/ Teknisk utvalg 047/

Saksnummer Møtedato Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 042/ Teknisk utvalg 047/ Klassering: Arkivsak: Saksbehandler: GBNR - 113/298, GBNR - 113/331 16/3167/3 Anne Kamstrup Hovind Regulering Utvalg Saksnummer Møtedato Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 042/16 11.05.2016 Teknisk

Detaljer

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 09.06.2009 Vår ref: 07/2881-30 - 09/6918 Arkivkode: L12, Saksbeh.: Øystein G. Karlsen Utvalg Møtedato Saksnr. Kommunestyret 18.06.2009 065/09 Reguleringsplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/ Averøy kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2008/1547-42 Saksbehandler: Rune Kvannli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/2012 17.12.2012 Averøy kommunestyre 117/2012 17.12.2012 Egengodkjenning,

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.02.2016 16/14 Arkivsaksnr: 2012/5392 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie ENDRING AV REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) EGGE - AVGRENSET

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr. Utvalg Møtedato 05/2017 Utvalg for Samfunnsutvikling /2017 Kommunestyret

Saksframlegg. Saksnr. Utvalg Møtedato 05/2017 Utvalg for Samfunnsutvikling /2017 Kommunestyret PLANID 05020388, PLANNAVN Mattisrudsvingen 5 og Arkiv: 7, FA L13, GBNR 65/65, 65/89, HIST ESA 16/922 JournalpostID: 17/957 Saksbehandlar: Stine Radmann Dato: 16.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 08/2752 SAMLET SAKSFRAMSTILLING BEBYGGELSESPLAN FOR NORSK TIPPING - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Per Johansen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 213/08 HAMAR FORMANNSKAP 04.06.2008

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: :2006/510-67 Saksbehandler: :JHO Dato: 02.03.2012 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/12 Plan- og Bygningsrådet 16.03.2012 29/12

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 11/3209-15 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING OLRUD FV 84SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Trond Arve Nilsen Arkiv: PLN 000 000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/33 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00-17:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksnr Tittel

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker PLANNAVN - Solnes - Arkiv: detaljregulering, GBNR - 427/1/2, FA - L13 Arkivsak: 17/187-1 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Dato: 06.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø-

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 107/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 19.05.2014 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM VEST - ROMSAAS Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/1122 DETALJREGULERING FOR VÅLER NÆRINGSPARK - FELT A, C1 OG D2 Saksbehandler: Anne-Grete Trevor Arkiv: L13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 55/16 Formannskapet 08.09.2016 45/17

Detaljer

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S2-2. GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK, PLANID

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S2-2. GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK, PLANID Saksframlegg Arkivsak: 14/2615-36 Sakstittel: Saken skal behandles av: Kommuneplanutvalget Kommunestyret DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S2-2. GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 16/00221-1 Saksbehandler Jan Erik Tilghman Saksgang Teknisk utvalg 01200904 - ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Teknisk utvalg

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /22 Emnekode: ESARK 5120

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /22 Emnekode: ESARK 5120 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 08.02.2016 Saksnr.: 201512019/22 Emnekode:

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/371-32 Arkivnr.: PLAN 0533-2007-0001 Saksbehandler: Planlegger,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/1474 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR BERGENHUSOMRÅDET - GODKJENNING Saksbehandler: Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/15 Formannskapet 14.01.2015 64/15

Detaljer

ANNENGANGSBEHANDLING - REGULERINGSPLAN ADKOMST TIL UTSOLA NÆRINGSOMRÅDE, HERUNDER DETALJPLAN

ANNENGANGSBEHANDLING - REGULERINGSPLAN ADKOMST TIL UTSOLA NÆRINGSOMRÅDE, HERUNDER DETALJPLAN Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Utvalg for arealsaker 09.05.2012 Kommunestyret 14.06.2012 Saksbehandler: Meyer/Lillesand Arkivsaksnr.:09/2938-26Arkiv: REG 0469 ANNENGANGSBEHANDLING

Detaljer

Møtebok. Saksbehandler: Kyrre Halvorsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/438-15. Reguleringsendring Fageråsen I, gangvei langs Trolldalsveien

Møtebok. Saksbehandler: Kyrre Halvorsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/438-15. Reguleringsendring Fageråsen I, gangvei langs Trolldalsveien Møtebok Saksbehandler: Kyrre Halvorsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/438-15 Reguleringsendring Fageråsen I, gangvei langs Trolldalsveien Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA &&&

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Økonomi- og planutvalget 37/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Økonomi- og planutvalget 37/ Sunndal kommune Arkiv: 20130910 Arkivsaksnr: 2009/1764-78 Saksbehandler: Berit Skjevling Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Økonomi- og planutvalget 37/16 19.04.2016 Reguleringsplan for fv. 62 Driva

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 08.02.2011 24/11 Kommunestyret 21.02.2011 18/11. Saksbeh.: Ingunn Hellerdal 2010/293-48

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 08.02.2011 24/11 Kommunestyret 21.02.2011 18/11. Saksbeh.: Ingunn Hellerdal 2010/293-48 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 08.02.2011 24/11 Kommunestyret 21.02.2011 18/11 Avgjøres av: Sektor: Forvaltningstjenesten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Ingunn Hellerdal

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06.

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06. KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06.2008 111/08 RLU Saksansv. : Rune Lund Arkiv: R-0502, K2-L12, GBR-73/280

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/1613 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Kjersti Skiple Verdal Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013 Reguleringsplan for Mosvold

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Thode Skog og Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Arkivsaksnr.: 13/1474

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Thode Skog og Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Arkivsaksnr.: 13/1474 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog og Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Arkivsaksnr.: 13/1474 Saksnr.: Utvalg Formannskap Kommunestyre Møtedato OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR BERGENHUSOMRÅDET GODKJENNING

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 009/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker /17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 009/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker /17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Reguleringsplan for Arkiv: Diskosveien - gbnr 42/682 mf., GBNR - 42/682, FA - L13 Arkivsak: 17/71-1 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 04.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 009/17 Hovedutvalg

Detaljer

Sluttbehandling - Detaljregulering for Lierbyen sentrum - felt O5, Hegg skole

Sluttbehandling - Detaljregulering for Lierbyen sentrum - felt O5, Hegg skole Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2012/8145 Arkiv: L12/02/HE 01 Saksbehandler: Marius Trosterud Holmen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 58/2013 Planutvalget 24.09.2013 59/2013 Kommunestyret

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lundlia, gnr/bnr 177/733 og 177/731 offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lundlia, gnr/bnr 177/733 og 177/731 offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 27.06.2017 Sak: 109/17 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lundlia, gnr/bnr 177/733 og 177/731 offentlig ettersyn Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak:

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

Sluttbehandling - endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen, plan ID 1239

Sluttbehandling - endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen, plan ID 1239 Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.10.2017 64533/2017 2017/3702 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/45 Komite for Plan, næring og miljø 22.11.2017 Sluttbehandling - endring av reguleringsplan

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 Privat detaljregulering Bilsentret Finnsnes - merknadsbehandling - gnr. 46 bnr. 107, 33 mfl.... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - LERSBRYGGEN - GBNR 121/50 - LERSBRYGGEN BARNEHAGE OG KLUBBHUS UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - LERSBRYGGEN - GBNR 121/50 - LERSBRYGGEN BARNEHAGE OG KLUBBHUS UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 13/296-44 SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - LERSBRYGGEN - GBNR 121/50 - LERSBRYGGEN BARNEHAGE OG KLUBBHUS Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Saksframlegg med vedtak

Saksframlegg med vedtak Saksframlegg med vedtak Sluttbehandling - egengodkjenning av Detaljreguleringsplan for Opsahlåsveien 1, Europris Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Eva Karina Johansen Riiser GBNR - 57/422 15/238 Saksnr Utvalg

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Rapporttype Flintegaten eiendom as Mobilitetsplan Dato 17.09.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Saksbehandler: Christian Meyer Arkivsaksnr.:15/309-26Arkiv: REG 0556

Saksbehandler: Christian Meyer Arkivsaksnr.:15/309-26Arkiv: REG 0556 Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Formannskapet Utvalg for plan og miljø Møtedato 24.03.2015 16.03.2016 Saksbehandler: Christian Meyer Arkivsaksnr.:15/309-26Arkiv: REG 0556 DETALJPLAN 0563 -

Detaljer

Reguleringsendring for Rutholen, sluttbehandling

Reguleringsendring for Rutholen, sluttbehandling Nannestad kommune Teknisk Arkivsak: 2006/443-23 Arkiv: L12 Saksbehandler: Alf Ingvart Rørbakk Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 47/07 Plan- og utviklingsutvalget 11.06.2007 33/07 Kommunestyret 18.06.2007

Detaljer

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anders Stenshorne Saksmappe: 2012/7790-12746/2015 Arkiv: 026 Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN REGULERINGSPLAN FOR SJØHAUGANE - ENDRING VEDR. FJERNING AV FORTAU

SAKSPROTOKOLL - PLAN REGULERINGSPLAN FOR SJØHAUGANE - ENDRING VEDR. FJERNING AV FORTAU SAKSPROTOKOLL - PLAN 150-3 - REGULERINGSPLAN FOR SJØHAUGANE - ENDRING VEDR. FJERNING AV FORTAU Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 30.01.2014, saksnr. 28/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt.

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/2121-12 Dato: 21.09.2017 DETALJREGULERING - LANGBAKKEN 54-60 MED ADKOMST NY HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart

Detaljer

Offentlig ettersyn - områderegulering av Nortura tomta samt tilrettelgging for ny brannstasjon.

Offentlig ettersyn - områderegulering av Nortura tomta samt tilrettelgging for ny brannstasjon. SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 16/1055 Dok.nr: 17/8081 Arkiv: FA - L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 12.06.2017 Offentlig ettersyn - områderegulering av Nortura tomta samt tilrettelgging for ny

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3787 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ATKOMST TIL SØRBY GNR.127, BNR 121, SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ivar Holt Arkiv: 611 L13

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

Mobilitetsplan. Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus

Mobilitetsplan. Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus Mobilitetsplan Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus Formål: Bedriftsidrettsarena og hotell Planen er utarbeidet av Hallinglos AS v/ragnhild Halbjørhus i sambarbeid med oppdragsgiver v/ Torger Været

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Detaljregulering for Flatheim - felt B4 Kommunestyret Møtedato: 20.06.2013 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 43/13 Kommunestyret 20.06.2013 50/13 Formannskapet 06.06.2013 Kommunestyrets

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 9 BNR. 21 (BREIDABLIKK) Behandling: Rådmannens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Utskrift av møtebok. Detaljreguleringsplan for Otta stasjon og skysstasjon

Utskrift av møtebok. Detaljreguleringsplan for Otta stasjon og skysstasjon Utskrift av møtebok Dato: 20.06.2017 Arkivsak: 2015/1542-11 Saksbehandler: Marianne Martin Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 67/17 Formannskapet 27.06.2017 Detaljreguleringsplan for Otta stasjon og skysstasjon

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 4/12 - Nesodden kommune - Reguleringsplan - Munkerud - Fagerstrand

Melding om vedtak i FU-sak 4/12 - Nesodden kommune - Reguleringsplan - Munkerud - Fagerstrand SENTRALADMINISTRASJONEN Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 08.02.2012 2011/16132-11/12360/2012 EMNE L12 Telefon 22055623

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Saksbehandler: Anne Ribberud Arkiv: PLA 214 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: FJELLSVEIEN 6-10, ENDRET REGULERINGSPLAN - SLUTTBEHANDLING

Saksbehandler: Anne Ribberud Arkiv: PLA 214 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: FJELLSVEIEN 6-10, ENDRET REGULERINGSPLAN - SLUTTBEHANDLING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Ribberud Arkiv: PLA 214 Arkivsaksnr.: 02/07903-016 Dato: 18.03.03. UTSATT SAK FJELLSVEIEN 6-10, ENDRET REGULERINGSPLAN - SLUTTBEHANDLING INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

MØTEBOK KOMMUNESTYRET

MØTEBOK KOMMUNESTYRET MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Arve Pedersen Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:05/01107 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 22.12.2005 0145/05 FORMANNSKAPET 15.06.2006 0110/06 FORMANNSKAPET 20.06.2006 0114/06

Detaljer