BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA."

Transkript

1 Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet Funksjonshemmedes råd Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Saksbehandler: Irene Herland Arkivsaksnr.: Saksnr.: 09/66-23Arkiv: REG 0432 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. ::: Sett inn innstillingen under denne linja RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL VEDTAK: Reguleringsplan 0432 Terminalområde Stavanger lufthavn Sola datert , med tilhørende reguleringsbestemmelser datert egengodkjennes i medhold av plan- og bygningslovens Følgende endring skal gjøres i plankart før sluttbehandling i Kommunestyret: Gang-/sykkelveg innenfor offentlig trafikkområde på vestsiden mellom kryss Nordsjøvegen/ Flyplassvegen og terminalbygg skal utvides til 4 meters bredde. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja SAKSUTREDNING: Saken skal behandles i følgende utvalg: Det faste utvalg for plansaker/ Bygningsråd Kommunestyret Vedtaket ekspederes til: Norconsult AS, postboks 130, 4065 Stavanger Kopi til: Avinor, postboks 150, 2061 Gardermoen Eldrerådet

2 Oversikt over trykte vedlegg: Oversiktskart 1. Planforslag, datert Planbeskrivelse, datert Plankart, datert Reguleringsbestemmelser, datert Ros-sjekkliste 1.5. Illustrasjonsplan, datert E-post til Statens vegvesen, datert E-post korrespondanse, Avinor, datert , og E-post fra Norconsult, datert og Høringsmerknader: 5.1. Eldrerådet, møteprotokoll Funksjonshemmedes råd, møteprotokoll Sandnes kommune, byplan, brev datert Lyse energi, brev datert Fiskeridirektoratet, brev datert Fylkesrådmannen, regionalutviklingsavdelingen, brev datert Fylkesrådmannen, regionalutviklingsavdelingen kulturseksjonen, brev datert Forsvarsbygg, brev datert Heli-one, brev datert Statens vegvesen, brev datert Fup-sak 14/09 7. Fup-sak 83/09 8. Merknad fra Avinor til høringsutkast Strategiplan for kollektivtrafikk i Rogaland, brev datert Tilbringertransport til lufthavn status for utvalgte lufthavner 1. FAKTA (Forslagsstillers tekst og sitater i kursiv format) 1.1. Saken gjelder Norconsult AS fremmer på vegne av Avinor reguleringsforslag til plan 0432 Terminalområde Stavanger lufthavn, Sola. Avinor ønsker å tilrettelegge for bybane/ bybanestopp og økt kollektivtrafikk, men har også et stort behov for utvidet parkering frem til bybane og forbedret kollektivdekning er på plass. Det er også behov for hotell i umiddelbar nærhet til terminalen. Formålet med planen er å tilrettelegge for bybane/ bybanestopp, kollektivtrafikk, bedre gang- og sykkelvegtrafikk, utvidede parkeringsarealer/ parkeringshus, hotell og park/ grøntarealer Saksprosess tidligere behandling Saksnr.: 09/66-23Løpenr.: 13285/092

3 Rammesøknad for hotell Det planlagte hotellbygget som er foreslått i planen ble det gitt rammetillatelse for i planutvalgets møte som sak 83/09. Det har ikke vært innsigelser til hotellbygget i planprosessen. Innkomne merknader til hotellbygget ble vurdert og det ble stilt forutsetninger i rammetillatelsen som skal være i tråd med foreslåtte bestemmelser. Ved politisk behandling av rammesøknad for flyplasshotellet ble det i vedtaket stilt følgende anmodning til planprosessen for reguleringsplan 0432: Det faste utvalg for plansaker/ bygningsrådet ber administrasjonen vurdere mulighet for å sikre trase for bybane under hovedrullebanen gjennom rekkefølgekrav i reguleringsplan nr 0432 Terminalområdet Stavanger lufthavn i forbindelse med andregangsbehandling av denne planen. Administrasjonen har gjort en slik vurdering, denne summeres i avsnitt 5.2. Førstegangsbehandling av reguleringsplan 0432: Reguleringsplan 0432 ble førstegangsbehandlet av Det faste utvalg for plansaker/ Bygningsråd i møte og følgende vedtak ble fattet: Det faste utvalg for plansaker/bygningsrådet fattet enstemmig vedtak i samsvar med rådmannens tilrådning og med tillegg fremmet av Per Kåre Foss: Følgende punkter bes vurdert og kommentert før utsendelse av saken: 1. Kryssing av gangsti og bybanetrase ved innkjørsel til P3 må vurderes sikkerhetsmessig. 2. Gangsoner mellom hotell, perrong, parkeringshus og terminalbygg forutsettes overbygd og skjermet for vind. 3. Det skal gis fri adkomst for private kjøretøy til kort stopp for av- og påstigning. 4. Overgang mellom hotell og parkeringshus må vurderes mht utforming ved kryssing i plan, eventuelt undergang. 5. Hele flyplassområdet forutsettes universelt utformet. 6. Beplantning skal legges til reguleringsbestemmelsenes 1.3: Bygninger og uteområder innenfor planområdet skal tilfredsstille nasjonale mål for universell utforming for alle menneskers bruk, spesielt med tanke på fargebruk, lyssetting, materialer, detaljering, møblering og beplantning. Det faste utvalg for plansaker/ Bygningsråd vedtar reguleringsplan 0432 Terminalområde Stavanger lufthavn, Sola utlagt til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens 27-1 nr 2, og sendes parter og høringsinstanser for uttale. Uttaleinstanser bes særlig vurdere spørsmål knyttet til rekkefølge ifm etablering av p-hus. Følgende endringer må gjøres i plan og bestemmelser før kunngjøring: Krav til rekkefølge: 1. Før det kan gis brukstillatelse/ ferdigattest for hotellbygg og parkeringshus, skal grøntarealer og gangveger i tilknytning til hotell og parkeringshus være ferdig opparbeidet. Reguleringsbestemmelsenes 1.3 skal endres til følgende: Saksnr.: 09/66-23Løpenr.: 13285/093

4 Bygninger og uteområder innenfor planområdet skal tilfredsstille nasjonale mål for universell utforming for alle menneskers bruk, spesielt med tanke på fargebruk, lyssetting, materialer, detaljering og møblering. Det skal etableres ledelinjer til/ fra hovedadkomst, adkomsten skal være trinnfri. Hovedinnganger skal være markert. Heis skal utstyres med hjelpemidler for blinde og svaksynte. Fasadetegninger og illustrasjoner over hotellbygg med uteområde skal legges ved reguleringsbestemmelsene og gjøres bindende. Nytt avsnitt innarbeides i reguleringsbestemmelsenes 2.1: Det stilles krav om at bygningsutformingen for hotell skal ta utgangspunkt i vedlagte fasadetegninger og bygningsplassering. Det skal ved byggesøknad for parkeringshus vedlegges dokumentasjon som viser parkeringskapasitet og -behov. Det skal etableres overbygget sykkelparkering i tilknytning til hotellets hoved- og personalinnganger. Forslagsstiller besvarte de øverste punktene 1-6 per e-post datert og (vedlegg 4): 1. Kryssingen av bybanen i plan med veg og sykkelsti vil bli sikkerhetsmessig vurdert ved fremføring av bybanen. Foreløpige avklaringer med bybanekontoret tilsier at kryssing i plan ikke er et problem. Slik vi har forstått det, skal plankrysningene ha lysregulering. 2. Det vil bli etablert baldakin mellom terminal og perrong, og mellom terminal og hotell. Det er allerede baldakin mellom p-hus og terminal. Denne er høy da det må være rom for busser å passere under 3. Dagens adkomst for private kjøretøy til kort stopp for av og påstiging vil bli flyttet inn i p- hus. Tilbudet vil være tilsvarende dagens tilbud, men under tak. 4. Alle bygg og alle uteområder vil bli universelt utformet. Det vil bli gjennomført møter med FFO og HC-forbundet for å kvalitetssikre løsningene. 5. I utgangspunktet er det ikke lagt opp til at besøkende på hotellet skal bruke P-huset. De parkeringsarealene som ligger nærmest hotellet er de som primært er tenkt brukt for hotellets gjester. De ligger på samme side av bybanen som hotellet. Tilkomst til disse er via kryssingen som er kommentert i pkt 1. Vi vil likevel se på aktuelle løsninger for kryssing av bybanen fra fremtidig p-hus sammen med prosjekterende for bybanen når detaljprosjekteringen av bybanen på sentralt område finner sted. 6. Endringer i bestemmelsene har vi/avinor ikke noen kommentar til. Under offentlig ettersyn av plansaken mottok Sola kommune varsel om innsigelse fra Statens vegvesen. Bakgrunnen for dette var manglende rekkefølgekrav knyttet til nytt parkeringshus og opparbeiding av interne trafikkforhold. I høringsuttalelse fra Rogaland fylkeskommune - regionalutviklingsavdelingen ble samme problematikk reist og fylkesrådmannen ga i sitt faglige råd sin tilslutning til synspunkter og vurdering gitt i uttale fra Statens vegvesen. Det ble den avholdt drøftingsmøte mellom administrasjonen i Sola kommune, Statens Vegvesen og Rogaland fylkeskommune. I møtet dokumenterte Sola kommune at Saksnr.: 09/66-23Løpenr.: 13285/094

5 dagens parkeringsdekning ved lufthavnen ikke er høyere enn snittet for landets flyplasser og på nivå med Oslo lufthavn, Gardermoen. Kollektivandelen er imidlertid lavere og andelen passasjerer som blir brakt og hentet av taxi og privat skyss (såkalt kiss & ride) er svært mye høyere enn til andre flyplasser (vedlegg 9). Dette anses i å skyldes delvis korte kjøreavstander til flyplassen for majoriteten av reisende, kombinert med dagens kollektivtilbud. Lavere parkeringsdekning uten utvidet kollektivtilbud kan medføre en større andel skyss-reiser, framfor økt kollektivandel, noe som gir dobbelt som mange turer sammenlignet med å kjøre selv. Statens vegvesen innså problematikken, men mente det likevel er viktig å stille krav i planen som kan sikre at alle planlagte tiltak gjennomføres. Innsigelsen kunne frafalles under forutsetning av at det blir stilt krav til rekkefølge av utbyggingen som legger begrensninger på parkeringsdekningen inntil omlegging av interne vegsystemer og tiltak for myke trafikanter er etablert. Administrasjonens vurdering av dette framkommer i vedlagte e-post korrespondanse. Gjennomgang av forslag til tillegg i reguleringsbestemmelsene følger under avsnittene 1.6 og Planstatus Gjeldende planer Kommuneplanens arealdel : Området er avsatt til flyplassformål i gjeldende kommuneplan. Reguleringsplan for Stavanger lufthavn: Reguleringsplan 0267 fra 1997 omfatter hele flyplassområdet, inkludert planområdet. Reguleringsformål i gjeldende plan er: - Offentlig trafikkområde, veger og gangveger - Offentlig trafikkområde, flyplass banestystem - Offentlig trafikkområde, flyplass byggeområde - Spesialområde, områder for forsvaret Reguleringsplan 0403 Utsola næringsområde: Vedtatt i Sola kommunestyre Planen tilrettelegger for flyplassrelatert næringsvirksomhet med ervervsformål kontor, hotell og industri/ lager. Adkomst til næringsområdet tenkes fra Nordsjøvegen Annet pågående planarbeid i området Kommunedelplan for Stavanger lufthavn Sola: Planprogram for konsekvensutredning ble vedtatt Konsekvensutredning er under utarbeidelse. Interkommunal kommunedelplan for kollektivtrase Gausel stasjon Stavanger lufthavn Sola: Planprogram for konsekvensutredning ble vedtatt i kommunene Stavanger, Sandnes og Sola i august Utredningsarbeid pågår. Bybanetraseen inn til terminalbygg vil bli lagt inn i kommunedelplan. Masterplan for Stavanger lufthavn: Er under revisjon. Reguleringsplan 0432 vil bli innarbeidet i masterplanen. Saksnr.: 09/66-23Løpenr.: 13285/095

6 Plan 0431 Reguleringsplan for rv 509 Flyplassvegen Sømmevågen vest: Råd om igangsetting av reguleringsarbeid ble gitt av Det faste utvalg for plansaker i møte I et forprosjekt utført av Norconsult ble det anbefalt toplans kryss i Sømmevågen, og videre: Det bør reguleres 4 felt veg mot flyplassen med 2 kollektivfelt. Rundkjøring mellom Flyplassvegen og Nordsjøvegen forskyves mot sørvest. Reguleringsplan 0450 Sandfærhus parkering, Kirkesola: Planforslaget skal behandles i FUP-møte Planen legger til rette for etablering av midlertidig parkeringsanlegg; bakkeparkering med 900 plasser ca 1 km vest for terminalområdet. Rådmannen tilråder planforslaget avvist Beskrivelse av planområdet Planavgrensning Området er begrenset av terminalbygninger for vanlig flytrafikk i sør og øst og for helikoptertrafikk i vest. I nord er begrensningen dagens veg (Nordsjøvegen og Flyplassvegen ved Pratt and Whitney). Planområdet er noe redusert i forhold til det arealet som ble varslet ved planstart. Sammenlagt er området på 154,9 daa og eies i helhet av Avinor. Eksisterende anleggselementer Området består i dag av adkomstveger og parkeringsarealer. Mot terminalen er det et parkeringshus i 3 etasjer. Landsiden har i dag følgende parkeringsplasser: Publikum bakkeparkering 2686 plasser (pluss 500 plasser ferdig i 2009) Parkeringshus 618 plasser Bilutleie 140 plasser Parkering ansatte 290 plasser Totalt 3734 plasser (pluss 500 ferdig i 2009) Høyest antall registrerte parkerende i 2007 var 2500 biler. Det har frem til i dag vært en kraftig økning i antall parkerende. Terminalbygningen som er under utvidelse ligger utenfor planområdet. Målpunkter og trafikkforhold Målpunkt er flyplassen/ terminalen og arbeidsplassene i forbindelse med flyplassen og helikopterterminalen. Det er i dag ensidig gang- og sykkelveg langs sør-østsiden av Flyplassvegen frem til flyterminalen og helikopterterminalen Beskrivelse av planforslaget Det henvises til vedlagte dokumenter: Planbeskrivelse, plankart og bestemmelser samt saksforelegg til FUP-sak 14/09 (vedlegg 6). FORMÅL Daa Off. trafikkområde, sporveg 5,5 Off. trafikkområde, gang og sykkelveg 1,9 Off. trafikkområde, annen veggrunn 3,1 Saksnr.: 09/66-23Løpenr.: 13285/096

7 Off. trafikkområde, flyplass 138,6 Byggeområde, hotell 5, Parkering I dag har flyplassen totalt 4234 parkeringsplasser på eget område (inkludert 500 plasser i P8, på midlertidig dispensasjon fra Sola kommune). 250 eksisterende parkeringsplasser bortfaller ved bygging av hotellet og ca 333 ved bygging av parkeringshus, da første byggetrinn beslaglegger i overkant av halve dagens P6 bakkeparkering. Midlertidige plasser i P8 opprettholdes i fase 1. En planlagt utbygging av parkeringshus med 1400 nye parkeringsplasser i fase 1, vil gi en parkeringskapasitet på 5051 plasser. Dette gir en økning på 817 plasser. Figuren nedenfor viser tilgjengelig kapasitet etter P-hus utbygging fase 1 i 2010: P8 (ferdig 2009) (500) Disp fra kommunen til Store deler faller også bort ved omlegging av vei P Reduseres med 250 plasser pga hotell P6 300 Reduseres med 333 plasser pga p-hus Nytt P-hus P P-hus 618 P3 198 Utgår ved fremføring bybane/omlegging av vei P1 26 Utgår ved fremføring bybane/omlegging av vei P2 4 Utgår ved fremføring bybane/omlegging av vei Totalt for reisende 4121 (4621) Tall i parentes er med P8 Bilutleie 140 Ansatte 290 Total kapasitet 4551 (5051) Tall i parentes er inkludert P8 Ved videre utbygging av parkeringskapasiteten er det stilt krav til at P8 (500 plasser) skal fjernes og at omlegging av vegsystem (228 plasser utgår) skal være etablert. Det foreligger ikke sikre tall for hvor mange nye plasser som kan anlegges i andre utbyggingsfase av parkeringshuset Endringer i planmateriell etter førstegangsbehandling og offentlig ettersyn: Det er ikke gjort endringer i plankart siden førstegangsbehandling. Forslagsstiller har i e- post, datert og kommentert punkter gitt i vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn. 2. VURDERING 2.1. Innkomne merknader ved offentlig ettersyn Eldrerådet, møteprotokoll : Eldrerådet har ingen vesentlige merknader til de framlagte reguleringsdokumenter og tiltrer det faste utvalg for plansaker/bygningsrådets vedtak i sak 10/09. Saksnr.: 09/66-23Løpenr.: 13285/097

8 Rådet vil dog henstille om at de store åpne og til dels skjemmende parkeringsflater ( hav av biler ) langs innfartsvegen til flyplassen, fra Nordsjøvegen til terminalområdet, blir innlemmet i planen og visuelt myket opp og skjermet mot innsyn fra vegen ved bruk av léplantningsbelter/trær ( grøntskjerming ). Endelige planer forutsettes forelagt eldrerådet for uttalelse før kommunestyrets avsluttende behandling. Rådmannens kommentar: Rådmannen kan se seg enig i at parkeringhavet kan virke skjemmende, i mangel på grønne innslag. Administrasjonen vil likevel ikke kreve at området innlemmes i planen. Flyplassvegen fram til planlagt ny rundkjøring ved Nordsjøvegen er under planlegging, med vegutvidelse og mulig kollektivfelt, jf plan 0431 i avsnitt Anlegging av grøntareal mellom vegskulder, g-/s-veg og parkeringsarealer vil antakelig innbefattes i denne planen. Funksjonshemmedes råd, møteprotokoll Funksjonshemmedes råds uttalelse i samsvar med det faste utvalg for plansaker/bygningsrådets vedtak, med endring i punkt 5 og med 2 nye punkt fremmet av Siv-Len Strandskog: Hele flyplassområdet skal være universelt utformet For å oppfylle kravene i diskrimineringsloven forutsetter FR at det plasseres parkeringsplasser tilrettelagt for funksjonshemmede ved hovedinngang. Et visst antall parkeringsplasser for ansatte må være universelt utformet og må plasseres nær personalinngangen. Personalinngangen må oppfylle kravene til universell utforming. Rådmannen anser disse kravene å være oppfylt i foreliggende planforslag med bestemmelser, pkt 1.2 og 3.1. Sandnes kommune, byplan, brev datert Viste løsning for bybane er bra mht tilgjengelighet for flyplasspassasjerer til kollektivtilbud. Overbygging av gangforbindelse til terminalen påpekt i vedtaket er et godt innspill som bør følges opp med henblikk på bybanens attraktivitet som transportmiddel. 2. Prioritering av busstrafikk inn og ut av flyplassen er generelt godt planlagt, men kollektivtilretteleggingen for helikopterterminalen bør styrkes. Holdeplassfasiliteter bør vurderes utenfor dette terminalbygget. 3. Flyplassen er pr i dag sterkt bilbasert. Alternative transportformer bør derfor ha et fremtredende fokus. Ut fra dette perspektivet bør en noe høyere standard på gang/sykkelløsninger vurderes, særlig med henblikk på bredder. Gang/sykkelveger, særlig bydelsrute nord i planområdet, bør være bred nok for å skille gående og syklister. 4. Planen bør vise parkeringsplasser og adgang til tjenester for bevegelseshemmede. Parkeringsplasser reservert for bevegelseshemmede bør lokaliseres nær målpunktene og utformes slik at rullestolbrukere med mer lett kan komme inn- og ut av kjøretøyet og videre inn mot flyplassen, hotellet osv. På en lik måte bør sykkelparkering vises på planen med lokalisering nær målpunktene. 5. Planen legger opp til en vesentlig økning i parkeringsdekningen. Det er nær sammenheng mellom parkeringsdekning og bruk av kollektivtransport. Bybanen på strekningen Gausel Sola er sårbar i forhold til kundegrunnlag. Sandnes kommune savner at behovet for såpass stor utvidelse blir dokumentert og begrunnet. Ut fra et Saksnr.: 09/66-23Løpenr.: 13285/098

9 kollektivtransportperspektiv bør den vurderingen også inneholde en avveining av hvor mye av parkeringsarealet som er nødvendig etter bybanen etableres og om planen skal inneholde krav til reduksjon som følge av framtidig bybaneetablering. Rådmannens kommentarer: Punkt 2 vurderes som et viktig moment, men rådmannen anser at det er tilstrekkelig med regulert busslomme for av- og påstigning ved helikopterterminalen. Holdeplassfasiliteter som overbygget venteskur-/rom er tatt inn som krav i bestemmelsene. Punkt 3 anses ikke å være imøtekommet fra forslagsstiller. Gang-/ og sykkelveg er regulert som eget formål med 3 meters bredde langs østsiden av P-hus, parallelt med planlagt bybanetrase. Øvrige gang- og sykkelveger er i planen del av flyplassformål. Også her er det vist 3 meters bredde. Fra nordsjøkrysset til terminalområdet langs østsiden foreslås det regulert 2 kombinerte gang-/sykkelveger på hver side av kjørebanen. Dette er positivt. Skal fotgjengere og syklister kunne separeres må derimot bredden utvides til minimum 4 meter på hver side. Punkt 5 vurderes og kommenteres samlet med vegvesenets innsigelse og fylkeskommunens uttale i avsnitt 2.3. Lyse energi, brev datert Elektrisk effektbehov for hotell må avklares før byggestart. Nettstasjon må bygges hvis nødvendig. Nettstasjoner anbefales ikke nær rom for stasjonære arbeidsplasser for å unngå stråling. Anmoder om at reguleringsbestemmelsene stiller krav om tilrettelegging for forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse og foreslår følgende ordlyd: Ny bebyggelse skal tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme. Varmeanlegg skal tilrettelegges for å kunne ta imot varmeenergi fra gjenvinningsanlegget på Bærheim. Det elektriske effektbehovet skal avklares før byggestart. Nødvendig nettstasjon skal ha direkte atkomst fra bakkenivå og tilfredsstillende ventilasjonsforhold. Rådmannens kommentar: Avinor har inngått avtale om bygging og drift av en ny energisentral på Stavanger lufthavn. I tillegg foreligger det planer om å bygge et nærvarmenett som skal forsyne lufthavnen med klimanøytral energi. Rådmannen vil derfor ikke anbefale foreslåtte ordlyd fra Lyse. Fiskeridirektoratet, brev datert Ingen merknader. Fylkesrådmannen, regionalutviklingsavdelingen kulturseksjonen, brev datert Kan ikke se at tiltaket vil komme i konflikt med legalfredete eller andre verneverdige kulturminner og har således ingen merknader. Fylkesrådmannen, regionalutviklingsavdelingen, brev datert Fylkesrådmannens tidligere merknader til varsel om oppstart knyttet til samordning med pågående kommunedelplanarbeid, tilrettelegging for buss nær inngang/ utgang, behovet for støyfaglig utredning og at prinsippene for universell utforming legges til grunn, synes i hovedsak å være ivaretatt. Saksnr.: 09/66-23Løpenr.: 13285/099

10 Fylkesrådmannen hadde også merknad knyttet til nødvendigheten av å ha fokus på behovet for endret parkeringsdekning, med trafikkregulerende tiltak for privatbilparkering for å styrke tilbringertjenesten til flyplassområdet ved bruk av andre transportløsninger. Da planen legger opp til utvidelse av parkeringsdekningen for å dekke framtidig forventet behov anses det at overordnede mål for omlegging av transportmønster med dette vanskeliggjøres. En slik utvikling vil være i strid med sentrale og regionale føringer og planer. Planen anses å ha størst fokus på å tilfredsstille etterspørselen fra privatbiltrafikken og bidrar således ikke til en ønsket omlegging av transportmønster og svekker kravene som er satt i Nasjonal transportplan om helhetlig virkemiddelbruk. Det presiseres at iht ny plan- og bygningslov av kan det i reguleringsplaner gis bestemmelser om trafikkregulerende tiltak som også kan virke styrende på parkeringskapasiteten i et område. Fylkesrådmannen mener redusert parkeringskapasitet synes å være den beste løsning for å skape et interessant og lønnsomt kollektivtilbud og kan vanskelig se at behovet for utvidelse av parkeringskapasiteten som planen åpner for er grundig dokumentert. Fylkesrådmannen vil derfor tilrå at videre utbygging av parkeringsareal blir stilt i bero og viser til uttalelse gitt av Statens vegvesen, der fylkesrådmannen gir sin tilslutning til de synspunkt og vurderinger som der er gitt. Rådmannens kommentar: Parkeringsforhold og innsigelse vil bli vurdert i avsnitt 2.3 Forsvarsbygg, brev datert Ingen merknader. Heli-one, brev datert Innenfor vårt område har vi store plassproblemer med dagens drift. ( ) Dagens lokaler og uteområder er utnyttet maksimalt. Anlegget består av flere bygg med mye interntransport mellom verksteder og lager. Vi har i dag store utfordringer med logistikken innenfor området. Reguleringsplanen viser at vi mister arealer til ny rundkjøring. Dette arealet tas av vårt parkeringsområde, vi mister 94 parkeringsplasser. Vi har i dag manko på parkeringsareal for ansatte, kunder samt for liten laste- og loseplass for varer inn og ut av anlegget. Det er ikke plass til byggutvidelse innenfor vårt område. Vi kan ikke akseptere at vi mister omtalte areal. Vi har forslag til endring med å flytte rundkjøringen ut fra vårt anlegg lenger mot nordvest. Her er det mer plass og taxidepot kan plasseres på nyetablert fjernparkeringsområde. Denne endringen vil ta mindre av vårt allerede hardt utnyttete område. Forslagsstillers kommentar: Etablering av rundkjøringen slik den er vist på planen vil ikke medføre negative endringer for Heli-one hva gjelder varetransport og annen logistikk knyttet til driften av virksomheten. Rundkjøringen vil skape en bedre og tryggere adkomst for trafikken til/fra virksomheten. Ved etablering av rundkjøringen vil imidlertid noen arealer som delvis benyttes til parkering måtte flyttes noe lenger bort. Vi kan ikke se at dette er et avgjørende argument for å flytte rundkjøringen. Behovet for plasser vil bli ivaretatt, men avstanden vil bli noe lengre for noen plasser. For de fleste som har sitt arbeidssted på lufthavnen er det etablert et eget område Saksnr.: 09/66-23Løpenr.: 13285/0910

11 med ansatteparkering som ligger ca meter fra arbeidsstedet. For Heli-one vil det være snakk om å flytte noen plasser mot nordøst - hvis det i fremtiden vil være behov for disse plassene. Videre så blir alle parkeringsplassene foran bygget til Heli-one uberørt av etableringen av rundkjøringen og taxi depotet. Avinor er eier av arealet som er berørt, men deler av dette er festet bort til Heli-one. Festeavtalen går ut i 2012 og Avinor vil justere arealet i forbindelse med reforhandling av avtalen slik at området i planen ikke vil bli bortfestet fra Rådmannens kommentar: Det er riktig at Heli-one mister anslagsvis parkeringsplasser som følge av etablering av ny rundkjøring. En forskyvning av rundkjøring mot nordvest som Heli-one foreslår vil derimot bidra til mangfoldig flere parkeringsplasser forsvinner/ ikke lar seg realisere, da store deler av P2 vil gå med til trafikkareal for rundkjøring og kjøreveg. Som Avinor påpeker, er det forutsatt at ansatte ved Heli-one i framtiden skal benytte seg av felles ansatteparkering. Det vil bli like forhold for de fleste bedrifter innenfor terminalområdet, hva gjelder parkeringsfasiliteter for ansatte og kunder. Rådmannen kan ikke se at det foreligger spesielle grunner til at egen parkering for Heli-ones kunder skal opprettholdes. Statens vegvesen, brev datert Avinor har nå regulert ny kryssløsning i kryss Flyplassvegen/ Nordsjøvegen. Denne kryssomleggingen med tilhørende omlegging av gang- og sykkelvegsystem forventes gjennomført i forbindelse med omlegging av trafikksystemet internt på terminalområdet og som en del av flyplassutbygging. I perioden frem til en ny trafikal infrastruktur/ bybane er på plass, vil eksisterende kryss/ rundkjøring bli opprettholdt med en utbedring av siktforholdene i sørøstre kvadrant av krysset. En slik siktutbedring (fjerning av fjellknaus) må legges inn som rekkefølgetiltak ved ytterligere utbygging innenfor flyplassområdet og Utsola. ( ) For å få en reell endring av reisevaner knyttet til fly- og arbeidsreiser skal ikke kapasiteten økes utover dagens nivå. Dagens kollektivtilbud må samtidig gjennomgås og forbedres i perioden frem til en eventuell bybane er på plass. Avgiftsnivå på parkering må også vurderes som virkemiddel for endrede reisevaner. Med dagens belastning på vegnettet til og fra Sømmevågen/ Flyplassen, vil det ikke være forsvarlig å øke parkeringskapasiteten. Avinor har et ansvar for å bidra til økt kollektivsatsing gjennom å tilrettelegge for alternativ reisemiddelvalg. Dette gjøres best ved å redusere parkeringskapasiteten og bidra til økt kollektivfrekvens mellom flyplassen og byområdene. Med bakgrunn i ovennevnte, vil vi motsette oss (varsel om innsigelse) en etablering av nytt parkeringshus til nytt veg- og trafikksystem innenfor terminalområdet er etablert. Først da vil det kunne forsvares å etablere nytt parkeringshus som følge av nye arealkrevende tiltak. Rådmannens kommentar: Parkeringsforhold og innsigelse vil bli vurdert i avsnitt 2.3. Krav til utbedret sikt i eksisterende rundkjøring er sikret ivaretatt for reguleringsplan 0403 Utsola næringsområde Endringer i planmateriell etter førstegangsbehandling og offentlig ettersyn: Reguleringsbestemmelsene er endret som følge av vedtak i FUP-sak 14/09: Saksnr.: 09/66-23Løpenr.: 13285/0911

12 1. Dokumentasjonskrav av parkeringsbehov før byggetillatelse, 1.1 iht vedtak. 2. Universell utforming ny tekst 1.2 iht vedtak. 3. Rekkefølgekrav opparbeidet park før brukstillatelse for P1 5.1 iht vedtak : Hovedgangsoner mellom hotell, parkeringshus og terminalbygg skal være overbygget. Området i tilknytning til buss og bybane skal være overbygget og skjermet mot vær/vind. 5. Hotell nytt avsnitt i 2.1 iht vedtak: Det stilles krav om at bygningsutformingen for hotell skal ta utgangspunkt i vedlagte fasadetegninger og bygningsplassering. Det skal etableres overbygget sykkelparkering i tilknytning til hotellets hoved- og personalinnganger. Nytt avsnitt i bestemmelsenes 3.1 som oppfølging av punkt 2 i Sandnes kommunes uttale: Ved helikopterterminalen skal det anlegges overbygget venterom/ skur i tilknytning til busslomme. Følgende rekkefølgetiltak er lagt inn i bestemmelsene: 1. Før det kan gis brukstillatelse/ ferdigattest for hotellbygg og parkeringshus skal grøntarealer og gangveger i tilknytning til hotell og parkeringshus være ferdig opparbeidet. 2. Vegsystemet internt på området skal være ferdig etablert før det gis byggetillatelse til parkeringshus 2. byggetrinn, dvs all parkeringsutbygging utover 1400 plasser. 3. Ved ferdigstillelse av parkeringshus, trinn 2 skal midlertidig parkering på dispensasjon, P8 fjernes/avvikles Innsigelse og forhold knyttet til parkering og kollektivtilbud Både Statens vegvesen, Rogaland fylkeskommune og Sandnes kommune hadde merknader til planens forslag til økning av parkeringskapasiteten. Tiltaket anses å være i strid med planens uttalte intensjoner, samt regionale og nasjonale målsetninger for arealutvikling med sikte på endring av transportmønster og reisevaner. Avinor har fått anledning til å kommentere innsigelse og innspill fra vegvesenet og fylkeskommunen. Avinor har da blant annet henvist til at de fremmet innspill til høringsutkast for Strategiplan for kollektivtrafikk i Rogaland, der de ber om at det utarbeides strategier for tiltak som vil øke kollektivandelen til lufthavnen i forannevnte strategiplan (vedlegg 8). I vedtatt Strategiplan er kollektivtiltak rettet mot tilbringertjeneste til lufthavnen ikke satt som prioritert oppgave. Avinor skriver i e- post til kommunen (vedlegg 3) I vedtatt Strategiplan står det å lese i pkt 5.7 vedrørende restriktive tiltak der det bl.a. står at begrensning av antall parkeringsplasser har liten effekt dersom det ikke eksisterer et godt alternativ til bilen. Videre står det i kapittel 8 om viktigheten av å iverksette tiltak som påvirker bussens konkurransekraft i forhold til privatbilen. I høringsutgaven var det også presisert at dette var virkemidler som stat og kommune var ansvarlig for å gjennomføre. Avinor uttaler videre at de ønsker en betydelig høyere kollektivandel enn dagens situasjon, men at det vanskelig kan oppnås med mindre Vegvesenet som eier av infrastrukturen og fylkeskommunen (Kolumbus) iverksetter kollektivfremmende tiltak. Vedtatt strategiplan for kollektivtrafikk har ikke tiltak knyttet til tilbringertjenesten til flyplassen på prioriteringslisten. Sola kommune har som vertskommune for lufthavnen et ansvar å ivareta en god tilbringertjeneste og støtte opp under regionale målsetninger og retningslinjer knyttet til kollektiv- Saksnr.: 09/66-23Løpenr.: 13285/0912

13 transport. Kollektivtilbudet til flyplassen er i dag ikke tilstrekkelig godt. Avinor har fremmet at: bybanen har vært den største og viktigste premissgiveren hva gjelder omlegging av vegsystemet og lokalisering av andre bygg og funksjoner. Dette fordi lufthavnen ønsker å skape så optimale løsninger som mulig for kollektivtransport til/fra lufthavnen. Vår målsetning er 30 % kollektivandel innen 2020, forutsatt fremføring av bybanen. (Vedlegg 3). Et bybanetilbud til lufthavnen kan ikke ventes å være etablert før tidligst Det er viktig å få fram at Sola kommunes mål om endret reisemiddelfordeling mellom bil/taxi og kollektivtransport har vært et fokusområde i administrasjonens behandling av planen. Det er vår oppfatning at redusert parkeringsdekning før et bedret kollektivtilbud er på plass mest sannsynlig ikke vil bidra til økt andel kollektivreisende, men derimot flere som vil benytte seg av taxi og skyss av familie/venner. Dette gir en negativ effekt med tanke på at skyssreiser vil resultere i doble turer i forhold til å kjøre egen bil og parkere. Andelen reisende som parkerer biler på Stavanger lufthavn Sola har vært stabil og parkeringsdekningen i dag ligger på nivå med Gardermoen og Flesland, flyplasser som har høyere kollektivandel enn Sola. På bakgrunn av dette kan rådmannen akseptere at parkeringshus, 1. byggetrinn bygges i tidlig fase, for å dekke p-plasser som fjernes ved bygging av hotell og økt behov. Det er imidlertid også viktig å sikre at omlegging av vegsystemet som vist i plan blir realisert, for at planens formål; bedret forhold for kollektivtrafikk og myke trafikanter skal oppnås. Det er vanskelig å stille krav i bestemmelser til dette, da en ikke er forpliktet å realisere en vedtatt reguleringsplan. Eneste middelet kommunen har, er å spesifisere ønsket rekkefølge av tiltak i planen. Ferdigstillelse av infrastruktur (gang- og vegsystem) før 2. trinn for parkeringshus kan påbegynnes, mener rådmannen er det nærmeste en kommer å sikre full opparbeiding av plan, da Avinor sannsynligvis har interesse av å utvide parkeringsarealer ytterligere med tiden. De tre foreslåtte rekkefølgekravene over er utarbeidet i samråd med Avinor. Sola kommune mener at kravene er et middel for å sikre gjennomføring av alle tiltak i planen. Vegvesenet har gitt muntlig respons på oversendte e-post fra Sola kommune, datert om at de, med bakgrunn i dokumentasjon (vedlegg 9) forelagt i drøftingsmøte og tillegg i rekkefølgebestemmelsene knyttet til parkeringshusets 2. byggetrinn, finner å kunne frafalle innsigelsen. En skriftlig bekreftelse på dette vil bli ettersendt, og foreligge før Kommunestyrets sluttbehandling av planen Gang- og sykkelveger Forslagsstiller/ tiltakshaver har valgt å ikke kommentere innkomne merknader etter offentlig ettersyn. Rådmannens vurdering av bredde på gang- og sykkelvegene er derfor ikke blitt belyst med eventuelle utfordringer knyttet til en utvidelse. Administrasjonens syn er at det er tilstrekkelig areal innenfor området til en utvidelse fra 3 til 4 meter på to-sidig gang- /sykkelveg på østside av parkeringshus fra ny rundkjøring i nord til terminalområdet. Dette vil etter administrasjonens vurdering gi flere fordeler for myke trafikanter som bør veie opp et eventuelt tap av et mindre antall parkeringsplasser. Avinor har etter å ha blitt opplyst om administrasjonens vurdering av gang- og sykkelveger etter innspill fra Sandnes kommune, valgt å kommentere forholdet: Saksnr.: 09/66-23Løpenr.: 13285/0913

14 Vi kan ikke se behovet for å øke bredden på gang- og sykkelstien til 4 meter for å separere fotgjengere og syklende. Gang- og sykkelstiene innenfor det regulerte området vil i all hovedsak bli benyttet av reisende som bruker ulike parkeringsarealer. Når det gjelder syklende innenfor dette området vil det kun være snakk om ansatte som sykler til/fra arbeid. Personer som sykler til lufthavnen for å reise videre med fly er en ikke eksisterende gruppe. Ansatte på flyplassområdet er spredt over et stort område. Mange har sin arbeidsplass i brann- og redningstjenesten, plasstjenesten, tårn, kontrollsentral, teknisk område, hovedredningssentralen m.fl. Dette er områder som ligger utenfor det regulerte området og der de ansatte ikke vil benytte gang- og sykkelstien på dette området til og fra jobb. For de som jobber innenfor dette området så har tilnærmet alle firma åpent 24 timer i døgnet. Dette gjør at selv om en høy andel av de ansatte skulle sykle på jobb så blir dette fordelt utover døgnet. Det vil derfor uansett aldri være et stort antall samtidig syklende på gang- og sykkelstiene inne på området. Vi kan heller ikke se noen momenter i et langsiktig perspektiv som vil endre dette bildet. Vi er videre av den oppfatning av at det ikke er tilstrekkelig med arealer innenfor det regulerte området til å øke bredden fra 3 til 4 meter. Som Avinor påpeker, er det nok riktig at ytterst få, eller ingen reisende vil benytte seg av sykkel til flyplassen. Gruppen syklende vil begrense seg til ansatte innenfor området og antakelig også en andel deltakere til Hotellets framtidige kurs- og konferansevirksomhet. Sannsynligvis vil ikke g-/s-vegene inn til terminalområdet til enhver tid være preget av stor sykkeltrafikk. Derimot kan en forvente en jevn strøm av fotgjengere mellom parkeringsareal og terminalbygg. Med en høy konferansevirksomhet, kan det på visse tidspunkt på døgnet bli en konsentrasjon av syklister. Stavanger lufthavn Sola er en internasjonal lufthavn og et regionalt knutepunkt for trafikk og logistikk. Planforslaget fremmer at kollektivreisende og fotgjengere skal prioriteres å få bedrete forhold innenfor området. Ved å anlegge tre gangog sykkelveger ut fra terminalen hvorav èn av disse separerer fotgjengere og syklister med en bredde på 4 meter, anser ikke rådmannen å være urimelig. En meters breddeutvidelse utgjør ikke mye av det totale trafikkarealet, men bidrar imidlertid til større sikkerhet for både fotgjengere og syklister. Rådmannen vil derfor tilråde at en breddeutvidelse vedtas som endring av plankart før kommunestyrets sluttbehandling av reguleringsplanen Krav til framføring av bybanen under rullebane vurdering av muligheter Administrasjonen er av Det faste utvalg for plansaker blitt anmodet om å gjøre en vurdering av mulighetene for å sikre bybanetrase under hovedrullebanen gjennom rekkefølgekrav i reguleringsplan for terminalområdet, jf. vedtak i FUP-sak 83/09. Bybane på Nord-Jæren er et regionalt prosjekt, som skal hjemles i regionale og statlige dokumenter (Fdp, NTP) og vedtak (Regjeringens behandling av KVU). Før regulering av bybanetrase fra Sola til flyplassområdet skal det gjennomføres tekniske og finansielle utredninger, samt konsekvensutredning i kommunedelplan før en kan konkludere med anbefaling i valg av linjeføring. Kommunedelplanen behandles i Kommunestyret. Et krav i en tilgrensende reguleringsplan som har til hensikt å binde en bestemt trase, kan i så tilfelle få uheldig virkning og måtte overprøves av overkommunale myndigheter dersom det senere skulle besluttes en annen trase (eksempelvis rundt Sømmevågen). Saksnr.: 09/66-23Løpenr.: 13285/0914

15 Et annet moment er at det vanskelig lar seg gjøre å stille krav til rekkefølge knyttet til veg- og baneinfrastruktur i plan Dette grunnet at Avinor er grunneier og tiltakshaver. Avinor er et statlig aksjeselskap. Eierskapet forvaltes av Samferdselsdepartementet, der samferdselsministeren er generalforsamling. Statens vegvesen og Jernbaneverket er fagetater under Samferdselsdepartementet. Alle enhetene er altså under direkte styring av Samferdselsdepartementet: Dette innebærer at Avinor er ansvarlig for infrastruktur knyttet direkte til flyplasser, Vegvesenet utfører tiltak på og drifter veginfrastruktur og jernbaneverket er eier av og drifter skinnegående infrastruktur. Plankrav knyttet til veg- og baneinfrastruktur vil ha liten effekt dersom formålet med slike er å sikre og framskynde en ønsket utvikling utenfor planområdet. Rådmannen vil på bakgrunn av denne vurdering ikke tilrå Det faste utvalg for plansaker å stille rekkefølgekrav til reguleringsplan 0432 som sikrer framføring av bybanen under hovedrullebanen Konklusjon Reguleringsplan 0432 Terminalområde Stavanger lufthavn Sola datert , med tilhørende reguleringsbestemmelser datert egengodkjennes i medhold av plan- og bygningslovens Følgende endring skal gjøres i plankart før sluttbehandling i Kommunestyret: Gang-/sykkelveg innenfor offentlig trafikkområde på vestsiden mellom kryss Nordsjøvegen/ Flyplassvegen og terminalområdet skal utvides til 4 meters bredde. Saksnr.: 09/66-23Løpenr.: 13285/0915

16 RÅDMANNEN I SOLA, Trond Nerdal Rådmann Arve Nyland Kommunalsjef Irene Herland Overingeniør... Sett inn saksutredningen over denne linja Saksnr.: 09/66-23Løpenr.: 13285/0916

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER bok 1 plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 :PLANFORSLAG planforslag for Lura Bydelssenter utarbeidet av arc arkitekter

Detaljer

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013 Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2012/3272-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Anne Lise Koller Saksprotokoll med saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Plan- og utviklingsutvalget 11.06.2013 Søknad

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

Endring av kommuneplanbestemmelse for N40

Endring av kommuneplanbestemmelse for N40 Endring av kommuneplanbestemmelse for N40 Del 1: Bakgrunn for notatet Område N40 ble etablert som følge av vedtak av Kommuneplan for Nannestad 2010 2025. Området ble lagt ut som næring etter innspill fra

Detaljer

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Oktober 214 NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Rapporten er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Skyss og samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune Foto: Tommy Næss Beregnet til Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

VEDLEGG. Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: 03.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE

VEDLEGG. Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: 03.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE VEDLEGG Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: 03.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 1/11 06/1694 REGULERINGSPLAN - RANDABERG

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 201 4-202 5

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 201 4-202 5 TRYSIL KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 201 4-202 5 Vurdering av innspill etter siste offentlige etters yn Januar 2014 Datert 23.01.2014 1 VURDERING AV IN NSPILL I dette dokumentet er alle innspillene som

Detaljer

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS Forslag til områderegulering med konsekvensutredning Arkitektene Astrup og Hellern AS Grindaker AS Landskapsarkitekter Norconsult AS Rev 02, - 04.11.2011

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-76/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Arkivkode: 113 Saksnummer: 2004/262 Dato:

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Statens vegvesen Vegdirektoratet Oktober 2009 Tiltak på avlastet riksveg 2 Tiltak på avlastet riksveg 3 Innhold: FORORD... 5 SAMMENDRAG...

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer