Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /11 Kommunestyret /11. Saksbeh.: Ingunn Hellerdal 2010/293-48

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 08.02.2011 24/11 Kommunestyret 21.02.2011 18/11. Saksbeh.: Ingunn Hellerdal 2010/293-48"

Transkript

1 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /11 Kommunestyret /11 Avgjøres av: Sektor: Forvaltningstjenesten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Ingunn Hellerdal 2010/ L12 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LANDVIKTUN - 2. GANGS BEHANDLING I TEKNISK UTVALG Vedlegg 1 Reguleringsplan RegBest Planbeskrivelse Illu-plan Terrengsnitt 6 Reguleringsplan Landviktun i Grimstad kommune - frafall av innsigelse 7 Reguleringsplan Plankart 8 Reguleringsplan Reguleringsbestemmelser Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Innstillingens første punkt ble vedtatt mot 1 stemme (H). Innstillingens andre punkt ble enstemmig vedtatt. Innstillingens tredje punkt ble vedtatt mot 1 stemme (AP). Vedtak: Kommunestyret vedtar forslag til reguleringplan for Landviktun, datert med følgende endring i reguleringsbestemmelsene

2 Saksprotokoll i Teknisk utvalg Behandling: Rådmannen fremmet følgende tilleggsforslag: Teknisk utvalg ber rådmannen oppdatere reguleringsbestemmelsene slik at planen ikke er til hinder for en OPS-løsning på Landviktun. VOTERING: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Rådmannens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar forslag til reguleringplan for Landviktun, datert med følgende endring i reguleringsbestemmelsene Teknisk utvalg ber rådmannen oppdatere reguleringsbestemmelsene slik at planen ikke er til hinder for en OPS-løsning på Landviktun. FORSLAG TIL INNSTILLING: Kommunestyret vedtar forslag til reguleringsplan for Landviktun, datert med følgende endring i reguleringsbestemmelsene Dokumentliste: Vedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan, datert Forslag til reguleringsbestemmelser, datert Beskrivelse, datert med sammendrag av innkommene innsigelser, uttalelser og merknader (side i beskrivelsen)

3 4. Illustrasjonsplan 5. Terrengsnitt 6. E-post fra Statens vegvesen med frafall av innsigelse 7. Forslag til reguleringsplan, datert Plankart 8. Forslag til reguleringsplan, datert Reguleringsbestemmelser Sammendrag: Det søkes om regulering av et område på sydsiden av Gjærbrøndveien fra og med tidligere Landvik aldershjem frem til sandtaket på Hippen. Tidligere Landvik aldershjem foreslås regulert til boligformål/konsentrert småhusbebyggelse med mulighet for riving og fortetting. På grusbanen ved Solvang foreslås det regulert inn et område for offentlig tjenesteyting hvor det er planlagt omsorgs- og PU-boliger. Videre gis det mulighet for fortetting innenfor eksisterende bebyggelse. Det er foreslått relativt store parkeringsarealer. Dette gjøres på bakgrunn av at parkering har vært et problem i området ved større arrangementer innfor skoleområdet/idrettsplass og ved større begravelser. For å legge til rette for alternative miljøvennlige oppvarmingsanlegg foreslås det at fremtidig utbygging i området tilrettelegges for utnytting av vannbåren varme fra miljøvennlig energikilde. Forslag til reguleringsplan for Landviktun har vært utlagt til offentlig ettersyn i perioden Det har kommet inn 14 uttalelser og merknader, hvorav uttalelsen fra Statens vegvesen inneholdt en innsigelse. Planforslaget er endret slik at Statens vegvesen har frafalt innsigelsen. De øvrige uttalelser og merknader er i hovedsak etterkommet eller vil bli ivaretatt i pågående planarbeid for Landvik skole. Rådmannen anbefaler at planen vedtas. Fakta: Forslag til reguleringsplan for Landviktun ble 1. gangs behandlet i Teknisk utvalg den Planen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. Etter forslag fra Teodor Teistedal, KrF, ble følgende enstemmig vedtatt: Energiløsning Utbyggingen innenfor områdene B1, A1, A3 og hovedutbygging/nybygg innenfor område A2 må legges til rette for vannbåren varme med miljøvennlig energikilde Dersom et fjernvarmeanlegg i området kan levere energi til en pris som Grimstad kommune kan akseptere, bør utbyggingen innenfor områdene B1, A1, A3 og hovedutbygging/nybygg innenfor område A2 koble seg til dette Energiløsningen for område A1 må være avklart tidligst mulig. Dersom fjernvarmeanlegg med flisfyring ikke blir aktuelt, må andre miljøvennlige energikilder vurderes, for eksempel å utnytte grunnvannet som energikilde med varmepumpeteknikk. Forslag til reguleringsplan for Landviktun ble deretter lagt ut til offentlig ettersyn. Det vises til vedlegg hvor alle uttalelser og merknader er gjengitt og kommentert (side i beskrivelsen). Statens vegvesen hadde innsigelse til høringsforslaget i forbindelse med avsatt veigrunn og siktsoner langs fylkesvegen forbi gamle Landvik aldershjem, område B1. Planforslaget er endret på disse punktene slik at Statens vegvesen sine krav er innarbeidet i planforslaget og innsigelsen er trukket tilbake (vedlagt). Planforslaget kan derfor godkjennes av Kommunestyret.

4 Planen legger til rette for at tidligere Landvik aldershjem kan bygges om til boliger, evt. rives og bygges nytt med konsentrert småhusbebyggelse. På dagens grusbane kan det bygges 16 omsorgsboliger og 7 PU-boliger med tilhørende uteoppholdsarealer og parkeringsplasser. Forsamlingshuset Solvang er regulert til forsamlingslokale og kan opprettholdes som i dag. På arealet øst og nord tilrettelegges det for et betydelig antall parkeringsplasser, evt. kombinert med bygg innenfor offentlig tjenesteyting. Område B2 og B3 med eksisterende boliger kan fortettes i noen grad, men skal fortsatt ha småhuskarakter. Vurdering: Planforslaget som nå fremmes har etter Rådmannens vurdering vært gjenstand for en god prosess. Det har også vært avholdt flere møter mellom planlegger og kommunens planavdeling, og planforslaget er endret slik at Rådmannen kan anbefale forslaget slik det foreligger. Endringene som er gjennomført er gjort ut i fra uttalelser og merknader i forbindelse med offentlig ettersyn. Merknadene er omtalt og kommentert i samlet oversikt over merknader ved offentlig høring. Endringene er gjort rede for i planbeskrivelsen. Parallelt med planarbeidet for Landviktun pågår planarbeid for Landvik skole. Disse planforslagene grenser inntil hverandre. Trafikkløsninger som primært angår Landvik skole vil i hovedsak løses innenfor reguleringsplan for Landvik skole. Energiløsning. I forbindelse med første gangs behandling av reguleringsplanen i Teknisk utvalg ble det fremmet et alternativt forslag til punktet i reguleringsbestemmelsene som omhandler energiløsning. Rådmannen ønsker å knytte en kommentar til pkt hvor det heter: Dersom et fjernvarmeanlegg i området kan levere energi til en pris som Grimstad kommune kan akseptere, bør utbyggingen innenfor områdene B1, A1, A3 og hovedutbygging/nybygg innenfor område A2 koble seg til dette. Rådmannen mener at den setningen som sier..levere energi til en pris som Grimstad kommune kan akseptere er en uheldig formulering dersom den skal gjelde for andre utbyggere/eiere enn Grimstad kommune. Etter rådmannens mening bør bestemmelsen omformuleres til: Dersom et fjernvarmeanlegg i området kan levere energi til en pris utbygger kan akseptere.. Rådmannen vil også peke på at ordet hovedutbygging bør endres til hovedombygging, som er et begrep innen byggesaksbehandlingen. Videre mener rådmannen at området B1 (gamle Landvik aldershjem) bør sidestilles med område A2 (nåværende Solvang). Rådmannen vil peke på at ordet bør ikke gir noen garanti for at intensjonen i bestemmelsen oppfylles. Dette er imidlertid i tråd med det politiske vedtaket. (Endringene er markert med fet skrift.) Rådmannens forslag til endret pkt 2.5.1: Utbyggingen innenfor områdene A1 og A3 og hovedombygging/nybygg innenfor områdene B1 og A2 må legges til rette for vannbåren varme med miljøvennlig energikilde. Rådmannens forslag til endret pkt 2.5.2: Dersom et fjernvarmeanlegg i området kan levere energi til en pris utbygger kan akseptere, bør utbyggingen innenfor områdene A1, A3 og hovedombygging /nybygg innenfor områdene B1, A2 koble seg til dette. Konklusjon:

5 Rådmannen mener at forholdene nå ligger godt til rette for bygging av nye omsorgs- og PUboliger, og at det gamle aldershjemmet kan omgjøres til boliger. Rådmannen finner det positivt at det åpnes for bygging av konsentrert bebyggelse på Landvik, da dette vil tilføre området nye botilbud. Bebyggelsen vil ligge nær skolen og langs Gjærbrøndveien, som er en kollektivtrasé. Det legges til rette for miljøvennlig oppvarming og transportformer. Tillegg til Kommunestyret Sak 18/11 - Forslag til reguleringsplan for Landviktun. Sluttbehandling. Teknisk Utvalg gjorde følgende enstemmige vedtak i møte : "Kommunestyret vedtar forslag til reguleringsplan for Landviktun, datert med følgende endring i reguleringsbestemmelsene 2.5.1: Utbyggingen innenfor områdene AI og A3 og hovedombygging/nybygg innenfor områdene Bl og A2 må legges til rette for vannbåren varme med miljøvennlig energikilde : Dersom et fjernvarmeanlegg i området kan levere energi til en pris utbygger kan akseptere, bør utbyggingen innenfor områdene AI, A3 og hovedombygging/ nybygg innenfor områdene B1,og A2 koble seg til dette. Teknisk utvalg ber rådmannen oppdatere reguleringsbestemmelsene slik at planen ikke er til hinder for en OPS-løsning på Landviktun." Den siste setningen ble fremmet av Rådmannen som et tilleggsforslag i møtet. Bakgrunnen var at det kort tid før hadde blitt klart at regelverket for statstilskudd hadde blitt endret, slik at ordningen nå åpner for at kommunene kan velge om de vil bygge omsorgsboliger eller sykehjemsplasser i egen regi, eller inngå samarbeid med ideelle organisasjoner, boligbyggelag eller andre private aktører. Reguleringsplanen måtte derfor endres slik at den ikke skulle være til hinder for at en slik OPS-avtale kunne komme til anvendelse ved Landviktun. I foreliggende forslag er reguleringsplanen for Landviktun med tilhørende bestemmelser korrigert på dette punktet. Planen er med disse endringene sist korrigert , og det er derfor skiftet dato i forslag til vedtak. Endringene er av mindre vesentlig karakter og spesifiseres ikke nærmere.

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR JESSHEIM VIDEREGÅENDE SKOLE Saksprotokoll

Detaljer

PlanID 201203 - Andre gangs behandling av detaljregulering for N1, N2 og endring av B2-3, 4, 5 og 6 Hommelvik Sjøside, Sandfjæra.

PlanID 201203 - Andre gangs behandling av detaljregulering for N1, N2 og endring av B2-3, 4, 5 og 6 Hommelvik Sjøside, Sandfjæra. Arkiv: 201203 Arkivsaksnr: 2012/1731-32 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 46/13 12.12.2013 Kommunestyret 58/13 16.12.2013 PlanID

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine Bjørndal Edvardsen 2013/3001

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/01650-35 Arkivkode. Geilo-174 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 12.03.2015 6/15 2 Kommunestyret 25.03.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2262 L13 Brede Kihle

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2262 L13 Brede Kihle SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2262 L13 Brede Kihle 2. GANGS BEHANDLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR NEDMARKEN INDUSTRIOMRÅDE - SØNDRE DEL - GNR. 88, BNR. 10 M. FL.

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT BOLIGBYGGEPROGRAM 2014-2030 - VEDTAK

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT BOLIGBYGGEPROGRAM 2014-2030 - VEDTAK ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 47/14 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.10.2014 37/14 Eldrerådet 20.10.2014 57/14 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013 Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2012/3272-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Anne Lise Koller Saksprotokoll med saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Plan- og utviklingsutvalget 11.06.2013 Søknad

Detaljer

Sirdal kommune Teknikk, landbruk og miljø

Sirdal kommune Teknikk, landbruk og miljø Sirdal kommune Teknikk, landbruk og miljø Melding om vedtak Nr.: 10/92 DERES REF:: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 7625/2010 - - 2007/488 Stein Erik Watne 9/6/L12 28.06.2010 Særutskrift: Reguleringsplan

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 32/12 Plan- og miljøutvalget 01.02.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 32/12 Plan- og miljøutvalget 01.02.2012 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2010/693-330/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.01.2012 Saksframlegg Områderegulering utvidelse av Lunde skole Utv.saksnr Utvalg Møtedato 32/12 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Arealplansjef : 200605090 : O: : L12-57 : Ingvild Kjosavik : Marco Zanussi Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling - 1. gangsbehandling

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 12 Arkivsak: 99/04699 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SKEDSMO KOMMUNE - REGULERINGSARBEIDE GBNR 81/2/4/886 NORGES VAREMESSE- ENDRET UTVIDELSE AV PLANOMRÅDET Saksbeh.: Ebba Friis Eriksen Arkivkode: L12

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Gammelveien 2, gnr. 43 bnr. 15, 22, 35, 38, 43 og 46.

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Gammelveien 2, gnr. 43 bnr. 15, 22, 35, 38, 43 og 46. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.09.2014 59790/2014 2012/4460 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Komite for plan, næring og miljø 16.10.2014 14/165 Bystyret 30.10.2014 Sluttbehandling

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Samfunnsutvikling GNR 6211. GNR,62 BNR,l OG GNR,33 BNR.6 HOLT PARK - REGULERINGSPLAN OFFENTLIG ETTERSYN

Samfunnsutvikling GNR 6211. GNR,62 BNR,l OG GNR,33 BNR.6 HOLT PARK - REGULERINGSPLAN OFFENTLIG ETTERSYN FROGN KOMMUNE Samfunnsutvikling Tor Kaurin Heer Terrasse 28 1445 HEER Vår ref.: 0711673fLAA 08/12533 Deres ref.: Ark.: GNR 6211 Dato: 07.09.2008 GNR,62 BNR,l OG GNR,33 BNR.6 HOLT PARK - REGULERINGSPLAN

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/8201-7 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 16.09.2013

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/8201-7 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 16.09.2013 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Arcon Prosjekt AS Postboks 224 7801 Namsos Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/8201-7 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 16.09.2013

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2008/327-56 Arkiv: REG-851 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 12.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/13 Formannskapet 27.08.2013 119/13 Formannskapet 10.12.2013

Detaljer