Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram"

Transkript

1 Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

2 Sammendrag Entra Eiendom ønsker å videreutvikle næring på eiendommen med et funksjonelt nybygg med høy arkitektonisk kvalitet på inntil m², parallelt med realiseringen av Vålerenga kulturog idrettspark. Planforslaget skal legge til rette for å revitalisere parkområdet som i dag er regulert til felles avkjørsel til gode for all virksomhet i området. Hensikten med planarbeidet er forøvrig å regulere hoveddelen av planområdet fra offentlig formål til kontor/hotell, samt å foreta en generell planteknisk opprydning i tråd med innvilgede dispensasjoner og faktisk bruk av området. I henhold til plan- og bygningslovens første ledd, jf. 4-2 med tilhørende forskrifts 2 f), vedlegg I, skal det utarbeides konsekvensutredning i tilknytning til planforslag for ovennevnte område. Tiltaket kommer inn under forskriftens virkeområde på grunn av ny bebyggelses arealstørrelse. Planområdet ligger på Helsfyr, der Grenseveien møter Strømsveien, sør for Valle Hovin og krysset E6/Ring 3, og størrelsen er 22 daa. Forslaget legger til rette for et nybygg i 13 etasjer med høyde på ca 51 meter. Ved siden av 0- alternativet skal det utredes et bygg med høyde inntil 42 m. Det området som i dag er regulert til avkjørsel skal omreguleres til dertil egnet formål og sammenhengen med omkringliggende grøntstruktur må sikres. Nybyggets utstrekning og tilhørende eiendomsforhold må avklares. Hovedproblemstillinger knyttet til planforslaget omhandler høyde, utstrekning og utforming av planlagt nybygg. Konsekvensutredningen skal ta for seg problemstillinger knyttet til det området som i dag er regulert til felles avkjørsel.det må avklares atkomst til eksisterende bygg, Helsfyr Hotell og til nybygget, samtidig som den grønne delen av tomten må gis et formål som sikrer det som del av områdets grønne ressurser. Nybygget slik det er vist, forutsetter erverv av noe av denne tomten fra Oslo kommune. Parkeringsdekning for planområdet under ett skal behandles i planforslaget. De viktigste utredningstemaene omfatter forhold til overordnete planer og føringer, risiko og sårbarhet, trafikkforhold og miljøfaglige forhold.

3 INNHOLD 1. DEL 1 MÅL OG RAMMER Innledning Bakgrunn Formål med planarbeidet Vurdering av utredningsplikt Planområdet Beliggenhet og avgrensning Eierforhold Dagens situasjon Planstatus og andre rammebetingelser DEL 2 PROBLEMSTILLINGER Antatte problemstillinger Begrunnelse for krav til utredningsalternativer DEL 3 KRAV TIL PLANPROSESS OG UTREDNINGER Utredningsalternativer alternativet Alternativ Alternativ Utredningstemaer Overordnede planer og mål Risiko- og sårbarhet Bygge- og anleggsperioden Byutvikling og landskap Trafikkforhold Miljøfaglige forhold Temaer som skal belyses i planbeskrivelsen Kulturmiljø Naturmiljø og biologisk mangfold Sosiale og økonomiske virkninger Metode Utredningsmetode Framstillingsmetode Videre planprosess og medvirkning Planprosess Medvirkning... 24

4 1. DEL 1 MÅL OG RAMMER 1.1 Innledning Bakgrunn Entra Eiendom AS ønsker å utvikle eiendommen Strømsveien 106 til kontor / hotell parallelt med realiseringen av Vålerenga kultur- og idrettspark. Dagens regulering fra 1978 er utdatert og det er ønskelig å rydde opp i forhold knyttet til eksisterende kontorbygg på eiendommene Grenseveien 92 og Fredrik Selmers vei 4, samt Oslo Kommunes eiendom gnr./bnr. 130/71. Det er forslagsstillers hensikt å videreutvikle tomten i tråd med de overordnete intensjoner for Helsfyr som knutepunkt, med service og kompetanserettet bedriftsmiljø.et knutepunkt med så sentral beliggenhet tilsier at det utvikles arbeidsintensiv virksomhet med høy arealutnyttelse, lik utviklingen for tilliggende områder Det er et mål for forslagsstiller at det skal skapes et godt samspill mellom virksomhetene langs Strømsveien, og at områdets grønne karakter blir en ressurs for området i tillegg til de nære omgivelsene Formål med planarbeidet Planområdet inneholder 2 eksisterende bygg i syd, Grenseveien 92 og Fredrik Selmers vei 4, i nord et grønt område og innkjøring til Helsfyr Hotell, Strømsveien 108 og i nordøst, område for nytt bygg, Strømsveien 106 Grenseveien 92 og Fredrik Selmers vei 4 er i dag regulert til offentlig formål og eies av Entra. For å øke mulighetene for fleksibel disponering av eiendommene ønsker Entra å foreta en formålsendring fra offentlig til kontor for dette arealet. Gjennom reguleringsarbeidet ønsker forslagsstiller å formalisere de innvilgede dispensasjoner for Grenseveien 92 og Fredrik Selmers vei 4 og legge til rette for et fremtidig nybygg mellom Fredrik Selmers vei 4 og Helsfyr Panorama i tillegg til å foreta en planteknisk opprydning. Området i nord eies av Oslo kommune. Regulert formål er felles avkjørsel. Området er tatt med i planen for å kunne foreta helhetlige grep i tilknytning til et nybygg og for å kunne formalisere grøntstrukturen mellom byggene. Nytt bygg vises med en høyde på 13 etasjer, og et areal på ca m² BRA over terreng. Fredrik Selmers vei er regulert til offentlig vei fra Innspurten og frem til rundkjøringen. Resten av veien ned mot brua, Grenseveien, er regulert til felles avkjørsel. Etter 1993 er det tre reguleringsplaner som har omfattet denne veistubben, og resultatet er at det nå ligger små rester av arealer og formål litt her og der. Eiendomsgrensene følger ikke formålsgrensene. Justeringer av planområdets avgrensning kan gjøres underveis, der det er hensiktsmessigmed tanke på å foreta en planteknisk opprydning Vurdering av utredningsplikt Planinititativet er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens første ledd, jf. 4-2 med tilhørende forskrift. Planforslaget faller på grunn av arealstørrelsen inn under forskriftens virkeområde, 2, bokstav f, og skal derfor konsekvensutredes. Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredning (KU) er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer eller tiltak, og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres.

5 1.2 Planområdet Ortofoto av planområdet med planavgrensning Beliggenhet og avgrensning Planområdet befinner seg nord-øst for Oslo sentrum, innenfor området definert som "den tette byen", nordvest for Strømsveien, på østsiden av Helsfyr T-banestasjon. Planområdet er avgrenset av Grenseveien i vest, Innspurten i nord, og Strømsveien (E6) i sør Eierforhold Netto tomteareal er 22,3 daa, og det omfatter følgende eiendommer: Eiendom Adresse Areal 130/ /167 Grenseveien 92 Fredrik Selmers vei 4 3,73 daa 12,79 daa 130/171 Felles avkjørsel, Oslo Kommune 5,03 daa 130/ /152 Avkjørsel Fredrik Selmers vei 2 Helsfyr Hotel 0,37 daa 0,37 daa

6 Dagens situasjon Ortofoto av området med vegetasjon og bygningenes organisering. Planområde i rødt. 1. Nærområde Stedet er i stor grad karakterisert av møtet mellom to av Oslos hovedinnfartsårer; E6 fra nord og Ring 3 / E6 fra sør og øst. Det ligger sør for idrettsanleggene ved Valle Hovin og nyere kontorbygg i Helsfyr Atrium og Helsfyr panorama. Mot vest ligger nærings- og kontorbebyggelsene tettere rundt Helsfyr T-banestasjon mens Østre Gravlund ligger på andre siden av Strømsveien. I syd grenser området til krysset Grenseveien / Strømsveien med Strømsveien 102 som nærmeste nabo, og det strekker seg derfra nordøst til Innspurten 9, Helsfyr Panorama. Bygningene er typisk plassert sentralt på tomtene, med et frodig, naturbant miljø i mellomrommene og parkeringsplasser ut mot tilgrensende veier/areal. Det er sju kontorbygg og ett hotell i dette nærområdet. Alle bygg er utført med kjelleretasjer. Sammenlignet med området vest for Grenseveien er bygningene organisert i en mer frittliggende struktur med større andel grønt. 2. Bebyggelsesstruktur Bebyggelsen langs med Strømsveien har hovedsakelig en lamellstruktur på tvers av veiens fartsretning. Grenseveien 92 og Fredrik Selmers vei 4 føyer seg inn i denne strukturen, Grenseveien 92 med en toetasjes sokkel og høyde på 11 etasjer, Fredrik Selmers vei 4 med fem lameller i 7 til 11 etasjers høyde, bygget sammen på tvers. Rett nord for planområdet ligger Helsfyr Panorama som med sine 18 etasjer legger seg i motsatt retning, langs med hovedveien. Buffersonen mellom bygningene og Strømsveien, samt den del av tomten der nytt bygg planlegges, benyttes for en stor del til parkering på terreng.

7 3. Bebyggelse og bruk Grenseveien 92 er 13 etasjer høyt og har et brutto areal på m². Det er et kontorbygg, opprinnelig bygget for Veritas, ble deretter brukt av Vegdirektoratet. Har i dag flere leietagere, blanta nnet Nexans Norway AS, Yara Praxair AS og DiaGenic ASA. Statens kontorbygg er under ombygging/rehabilitering. Hovedleietager er Skattedirektoratet. Brutto gulvareal for Fredrik Selmers vei 4 er etter ombygging: ca m², og det er 7 til 11 etasjer høyt. 4. Grunnforhold I følge NGU består grunnen i området av hav- og fjordavsetninger fra kambrosilurbergarter. Det er ikke gjort undersøkelser av grunnen eller forurensningskilder i forkant av planarbeidet.

8 5. Landskap og vegetasjon Terrenget stiger jevnt langs med Strømsveien. Lengst ned mot undergangen til Helsfyr Stasjon er man nede på kote 80. Grenseveien 92 ligger 2-3 meter høyere, mens Fredrik Selmers vei 4 ligger på kote 85. Det stiger videre på mot nord til et høypunkt på ca kote 88, midt i det grønne feltet foran Helsfyr hotell. Utenfor planområdet mot Strømsveien i øst er det en sammenhengende grønn voll i ca 2 meters høyde. Den grønne lungen mellom Statens kontorbygg og Helsfyr Hotell / Helsfyr Panorama binder sammen de store grøntområdene rundt Valle og Hovin med Østre Gravlund og det grønne videre mot øst, og er naturlig å se blant annet i sammenheng med Ensjø Østre Parkdrag. Vest for Grenseveien er det et hardere, mer urbant preg på uteområdene. Øst for Grenseveien er Helsfyr-området generelt preget av frittstående bygg med grønne areal rundt. Det er innslag av trær og gress hovedsaklig vest for Statens kontorbygg og nord i planområdet. Fredrik Selmers vei fremstår som grønn og frodig i sommerhalvåret. Mellom Fredrik Selmers vei 2, Fredrik Selmers vei 4 og Helsfyr Hotel ligger et grønt område som er regulert til felles avkjørsel. Det er stort sett løvtrær og det finnes lite bakkenær vegetasjon som busker og blomster. 6. Kulturminner Det er ingen indikasjoner på at det befinner seg kulturminneinteresser innenfor planområdet. 7. Trafikkforhold (Inneholder data under norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av Statens vegvesen.) Vegnett og trafikkmengde Strømsveien er Europavei med seks felt og fartsgrense 80 km/t. ÅDT Grenseveien er Kommunalveg med fire felt og fartsgrense 50 km/t. ÅDT Innspurten fra Grensevegen til Fredrik Selmers vei. Komm.veg, 50 km/t. ÅDT Innspurten er Kommunalveg med fartsgrense 50km/t. ÅDT Fredrik Selmers vei er Kommunalveg med fartsgrense 50km/t. ÅDT Adkomst Kjøreadkomst til området skjer i dag via krysset Grenseveien / Innspurten. Krysset er underdimensjonert og belastet med omfattende kødannelse i morgen- og ettermiddagstimene. Plansaken Vålerenga kultur- og idrettspark inkluderer dette krysset i sitt planområde (se pkt 1.3) Gangadkomst skjer primært fra områdene rundt Helsfyr stasjon, gjennom undergang under Grenseveien og inn i Fredrik Selmers vei. De eksisterende byggene Grenseveien 92 og Fredrik Selmers vei 4 har adkomst fra Fredrik Selmers vei. Skattedirektoratets trykkeri genererer noe trafikk med større lastebiler. Plassen foran Helsfyr panorama og Helsfyr Hotell fremstår som tilfeldig og noe uryddig, og er i dag kun benyttet av Helsfyr Hotell. Eksisterende reguleringsplaner synes å legge til rette for at alle eiendommene rundt parken skulle benytte denne som adkomst, men i praksis har det ikke blitt slik.

9 Parkering Det er totalt 269 parkeringsplasser, herav 79 plasser under terreng, for bil i planområdet fordelt slik: Parkeringsplasser Grenseveien 92 Fredrik Selmers vei 4 Sum Ute I kjeller Sum Gang- og sykkeltrafikk Det er etablert gang- og sykkelvei langs Strømsveien fra Vålerengtunnelen og litt forbi Helsfyr Panorama, på samme side av Europaveien. Her må gående/syklende enten under E6 eller inn på de mindre bilveiene inn mot Valle Hovin. Det er fortau og god tilrettelegging for fotgjengere i Fredrik Selmers vei og mot områdene rundt Helsfyr Stasjon og Fyrstikktorget. Trafikksikkerhet Det er registrert en del ulykker med lettere personskade i krysset Grenseveien-Innspurten, og en sykkelulykke samt en fotgjengerpåkjørsel lenger inn i Innspurten. Kollektivtivtrafikk Kollektivknutepunktet på Helsfyr ligger rett sør for området. T-banestasjonen betjener linjene 1-4, med endestasjonene Frognerseteren, Gjønnes og Storo mot vest, og Ellingsrudåsen, Mortensrud og Bergkrystallen mot øst, i tillegg til T-bane-ringen. Direkte busslinjer går til blant annet Fornebu, Aker Brygge, Nydalen og Grorud. Avstanden fra planområdet til Ring 3, med ytterligere busstilbud er under 500 m. Kollektivstoppesteder. Planområdet i rødt. (Kilde: Ruter.no)

10 Støy Strømsveien og Grenseveien er veier med mye trafikk, og særlig Strømsveien med stor trafikk og høy hastighet er en signifikant støykilde. Barn og unge Området er ikke særlig tilrettelagt for barn og unge. De nære omgivelsene er preget av kontor- og næringsbebyggelse og trafikkeres hovedsaklig av voksne arbeidstakere. Områdene er til dels grønne og vennlige, men støybelastningen fra Strømsveien er betydelig. Universell utforming Det er god tilgjengelighet på fortau og gangveier i området. Grenseveien 92 og Fredrik Selmersvei 4 er tilrettelagt for bevegelseshemmede. 1.3 Planstatus og andre rammebetingelser Konsekvensutredningen skal redegjøre for hvordan planene for utvikling innenfor planområdet forholder seg til aktuelle overordnede planer. 1. Rikspolitiske retningslinjer Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging tilstreber å samordne planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet for å tilrettelegge for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport. Viktige tema er kollektivbetjening, gode forhold for sykkel, hensynet til gående og bevegelseshemmede og tilknytning til hovedveinettet. 2. Overordnete planer Kommuneplan 2008 (vedtatt ) forutsetter at ny utvikling skal skje i sentrum, ved fjorden, i stasjonsnære områder, i knutepunkter og langs viktige kollektivårer. Det konsentrerte utbyggingsmønsteret vil bidra til en bærekraftig byutvikling som støtter opp om kollektivtransporten, reduserer transportbehovet, gi en arealbesparende utvikling og er robust i regional sammenheng. Konsentrert utbygging av knutepunkter og stasjonsnære områder vil gi bedre og høyere utnyttelse av ubrukte og lavt utnyttede arealreserver, og øke markedsgrunnlaget for kollektivtransporten. Kommuneplan 2009, juridisk bindende arealdel for Oslo (vedtatt ): Bakgrunnen for planen er den nye plandelen i Plan- og bygningsloven som trådte i kraft Bystyret har derfor vedtatt en foreløpig juridisk bindende arealdel for Oslo som omfatter alle gjeldende kommunedelplaner med juridisk bindende bestemmelser samt alle gjeldende regulerings- og bebyggelsesplaner. Arealdelen innebærer ingen endring av eksisterende juridisk bindende arealformål. Den består av et plankart med to planregistre, alle datert Kommunedelplanen for indre by forutsetter at Helsfyr skal videreutvikles som knutepunkt med service og kompetanserettet bedriftsmiljø. Kommunedelplan for torg og møteplasser (vedtatt ) Lokale torg og møteplasser eksisterer på Fyrstikktorget og Helsfyr T-banestasjon i syd. En overordnet forbindelse strekker seg fra Ensjø i syd, over Grenseveien, inn Innspurten og syd for gamle Hovin skole i nord, der den krysser under RV 190. Grøntområdet nordvest for Innspurten er definert som annen overordnet møteplass.

11 Byøkologisk program fokuserer på at Oslo skal ha en bærekraftig utvikling der "Næringsutvikling og boligbygging, i samsvar med Kommuneplanen skal skje ved fortetting innenfor byggesonen og i tilknytning til knutepunkter på kollektivtransportnettet. Fortetting skal i hovedsak skje på tidligere områder for industri, havn og arealer for samferdselsanlegg, og ikke på bekostning av grønnstruktur, verneverdige bygninger og miljøer". Høyhusutredningen innehar en anbefalt strategi som forutsetter at det konsekvent sies nei til høyhus i områdene utenfor anbefalingen (Vaterland, Bjørvika og Bispevika). Ved utarbeidelse av reguleringsforslag med byggehøyder i intervallet meter, skal byggenes høyder og avtrapping av bygningsvolumer mot omkringliggende områder vurderes ut fra hensyn til fjernvirkning, landskapsformasjonen, kulturminner og lokalklimatiske forhold samt forholdet til tilgrensende bebyggelse. For slike reguleringsplaner kreves utarbeidet et alternativ planforslag med byggehøyder på inntil 28 meter. Tilsvarende gjelder også for reguleringsforslag med byggehøyder over 42 meter. Da skal det alltid utarbeides et alternativt reguleringsforslag som viser byggehøyder på inntil 42 meter. Bryn, rammer for knutepunktutvikling sier at en bymessig struktur bør være gjennomgående i sonen fra Helsfyr til Høyenhall, men Bryn-Helsfyrområdet bør også framstå som et arbeidsintensivt tyngdepunkt. Utviklingsstrategien i områdeprogrammet legger opp til en prioritert næringsutvikling i området rundt Helsfyr T. 3. Planforslagets forhold til overordnede retningslinjer og planer Planforslaget legger opp til en fortetting og videreutvikling av næringsbebyggelse i umiddelbar nærhet til kollektivknutepunktet Helsfyr. En arbeidsintensiv utvikling i dette området er i tråd med Rikspolitiske retningslinjer, Kommuneplanen 2008, Kommunedelplanen for indre by, Byøkologisk program, samt Rammer for knutepunktutvikling, Bryn-Helsfyr, og deres intensjoner om effektiv transport og god arealutnyttelse. Planforslaget legger til rette for at grøntstruktur og bevegelsesmønstre for myke trafikanter utvikles og foredles i tråd med Kommunedelplan for torg og møteplasser og Byøkologisk program. Opprettholdelse og formalisering av den grønne lungen foran Helsfyr Hotell binder sammen de grønne områdene ved Valle Hovin og fortsettelsen av Ensjøbyens grønnstruktur, med Østre gravlund og grøntområdene øst for Strømsveien. Høyhusutredningen krever at det utarbeides et alternativ på inntil 42 meters høyde, i og med at planforslaget legger opp til en bebyggelse på ca 51 meter. Planområdet er i Kommuneplanens arealdel angitt som øvrige reguleringsplaner. Endring av formål fra offentlig bebyggelse til kontor/hotell, er ikke i strid med denne planen.

12 4. Gjeldende reguleringsplaner Reguleringsstatus for området. Foreslått planavgrensning markert med hvitt. S Tomt for offentlig bygning Tillater en maksimal brutto gulvflate på m2, og en byggehøyde på maks 10 etg. S Byggeområde for kontor, Felles avkjørsel S Gang- og sykkelveg og annet veiareal, I denne reguleringsplanen er rigg- og anleggsområde regulert i tidsrekkefølge, slik at regulering pr , Tomt for offentlig bygning, skal gjelde etter at behovet for rigg og anlegg er borte. S Byggeområde for hotell/kontor Innvilgede dispensasjoner for Grenseveien 92 og Fredrik Selmers vei 4 (S-2332): 1978: Bebyggelsesplan for Fredrik Selmers vei 4 - Høyder (fra 10 til 11 etasjer) - Plassering av parkeringshus/parkeringsplass 2m utenfor eiendom i nordøst 2003: Påbygging av Grenseveien 92, dispensasjon: - Etasjehøyde (fra 12 til 13 etasjer) - Areal (fra ca m² til ca m²) - Formål offentlig bygg - Grense for bebyggelse (utvidet sokkeletasje mot sørvest) 2011: Ombygging av Fredrik Selmers vei 4, dispensasjon: - Areal (fra m² til m²)

13 Arealberegning og målestandarder Reguleringsplan S-2332 angir areal i brutto gulvareal. Måleregler angitt i NS 848 definerer brutto gulvareal som areal av gulv regnet til ytterside av omgivende vegger og andre bygningsdeler. Trapper, kaminer og andre bygningsdeler medregnes. Totalt for S-2332 tillater m² brutto gulvareal. 5. Pågående plan- og byggesaker i området: Detaljregulering: Vålerenga kultur- og idrettspark Illustrasjonsplan for Vålerenga kultur og idrettspark I nord og nordvest pågår det planarbeid for ny fotballstadion og skøytehall, kontor, bolig og barnehage (sak: , Vålerenga kultur- og idrettspark) Nord for nærområdet pågår det

14 arbeid med reguleringsplan for transformasjon av skoletomten til næringsbygg, og det planlegges et stort idrettsanlegg med fotballstadion og friområder. Reguleringsplanen strekker seg langt utenfor selve idrettsanlegget, for å håndtere trafikale tiltak knyttet til utbyggingen, og forhold til omkringliggende friluftsarealer. I forbindelse med utbyggingen for Vålerenga Stadion vurderes det forskjellige kryssløsninger som sikrer fremkommelighet for både buss i Grenseveien og biltrafikk til/fra Innspurten. Reguleringen for Vålerenga Stadion vil gi endringer for parkering i området. Valhall gis ny adkomst fra nord, og noe parkering nord for Innspurten fjernes. Samtidig settes et tak på antall parkeringsplasser som tillates for de nye kontorbyggene og idrettsanlegget. Trafikkutredningen for Vålerenga Stadion, datert , skriver at netto parkeringsøkning for Vålerenga stadion blir ca 100 p-plasser. Langs Fredrik Selmers vei går det fortau som leder ned mot nedgang til Helsfyr T- banestasjon. Opprinnelig gikk Fredrik Selmers vei ubrutt under brua, og koblet sammen nord og sydsiden av Grenseveien på en tydelig måte. I dag fremstår området som noe uryddig og uklart. Arealet er regulert til felles avkjørsel, og eies av Oslo kommune. I forbindelse med reguleringsarbeidet for Vålerenga kultur- og idrettspark er deler av området tatt med i planen. Gående fra områdene lenger nord vil kunne spasere ned Fredrik Selmers vei og under Grenseveien for å nå kollektivtilbud, i stedet for å gå via Innspurten og det belastede krysset Innspurten Grenseveien. Detaljregulering: Ensjø - Østre parkdrag og sentral tverrforbindelse Illustrasjonsplan Ensjø - Østre parkdrag og sentral tverrforbindelse

15 Øst for Grenseveien legger Områdeplan for Ensjø opp til en transformasjon fra lager/næring/industri til bolig/kontor/ næring. Det legges opp til grønne korridorer i det som i dag er et tett næringsområde, slik at gående og syklende kan ta seg frem til friområdene rundt Valle Hovin. De grønne korridorene leder frem til krysset Grenseveien Innspurten. Byggesak: Fredrik Selmers vei 4 Byggesaken for ombygging av Statens kontorbygg fikk rammetillatelse Tiltaket legger dekker i hver annen etasje mellom de eksisterende kontorlamellene for å bedre sammenhengen mellom kontorarealene på tvers av lamellene. Samtidig gir det en bedre energiøkonomi både i redusert relativ ytterveggsflate og nye fasader. Brutto gulvareal er økt fra m², til totalt m², en overskridelse av tillatt areal i reguleringsplan S på m². Det er søkt og innvilget dispensasjon for overskridelse av samlet brutto gulvflate. Reguleringsplan S angir norm for biloppstillingsplasser: 5 p-plasser for ansatte + 3 for besøkende pr 1000 m² brutto gulvflate. Reguleringsplanens krav til parkering er utdatert, og harmonerer ikke med overordnete intensjoner for begrensninger i privatbilbruken. Dispensasjon fra bestemmelsen er omsøkt og innvilget i 2012, med en reduksjon i antall biloppstillingsplasser fra 214 til Antatte problemstillinger 1. Avgrensning av planområdet 2. DEL 2 PROBLEMSTILLINGER Entras eiendom 130/167, avgrenset av Grenseveien i sør, Fredrik Selmers vei i vest og Strømsveien i øst, er utgangspunktet for planforslaget. Oslo Kommunes eiendom 130/171 er innlemmet for å sikre den grønne lungen en riktig planstatus, og legge til rette for at den kan bli en forsterket ressurs for området. Delvis innlemming av tilgrensende eiendommer vurderes i det videre, jf målsetningen om å foreta en planteknisk opprydning. 2. Disponering og bruk av området Grenseveien 92 og Fredrik Selmers vei 4 har gjennom ombygginger og dispensasjoner samlet sett økt både høyde og areal i forhold til det eksisterende reguleringsplan tillater. Grenseveien 92 ble rehabilitert i 2003 og fikk en etasje ekstra. Fredrik Selmers vei 4 var i utgangspunket høyere enn reguleringsplanens begrensning og fikk dispensasjon til å la de midtre lamellene være høyere enn de på sidene. Pågående ombygging øker arealet, uten å øke fotavtrykket. For Grenseveien 92 og Fredrik Selmers vei 4 formaliseres tidligere dispensasjoner gjennom nye bestemmelser. Reguleringsforslaget skal legge til rette for fortetting med et fremtidig nybygg på opptil 13 etasjer mellom Fredrik Selmers vei 4, og Helsfyr Panorama. Adressen til nytt bygg er Strømsveien 106. Langs Strømsveien skal ny byggegrense ligge parallelt med den byggegrense lamellene i Fredrik Selmers vei 4 har i dag, noe inntrukket i forhold til Helsfyr Panorama. Byggehøyder skal vurderes i forhold til nabobygg i nordøst og nabobygg i sydvest. En nedtrapping mellom disse skal vurderes i planforslaget. I planforslaget skal ny bebyggelses størrelse, plassering og utforming begrunnes og beskrives nærmere. Nærhet til kollektivknutepunkt på Helsfyr, T- banestasjon og buss gir et utgangspunkt for høy utnyttelse av tomten.

16 Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet Planforslaget vil redegjøre for hvordan et nytt bygg forholder seg til eksisterende bygg i nærområdet. Tiltaket skal ha en estetisk god utforming. Adkomst og varelevering Planforslaget vil beskrive kjøreadkomst, besøksparkering og varelevering for eksisterende og ny bebyggelse. For nytt bygg vil det være aktuelt å søke felles løsninger med omkringliggende bebyggelse. Parkering Nytt bygg plasseres på areal som opprinnelig var avsatt til parkeringshus, og som i dag brukes til parkering for Fredrik Selmers vei 4, Statens kontorbygg. Det er planlagt parkering under terreng. Planforslaget legger opp til en 0-økning av antall parkeringsplasser i forhold til i dag, selv om bruksarealet (nytt bygg + ombygging av Fredrik Selmers vei 4) øker med ca m². I forhold til gjeldende regulering reduseres antall parkeringsplasser fra 344 til 269 (stipulert). Endelig fastsettelse av parkeringsdekning vil skje i påfølgende byggesak. Planforslaget skal også angi antall parkeringsplasser avsatt til sykkel, og følge Oslo kommunes norm for sykkelparkering. Kollektivtransport På grunn av en forventet lav parkeringsdekning vil en stor del av ansatte være avhengig av god kollektivtransport. Det skal legges opp til at det blir enkelt og attraktivt å bevege seg til fots fra planområdet til Helsfyr T-banestasjon. Energiøkonomiske bygg Fredrik Selmers vei 4 har som mål å oppnå energiklasse A når det er ferdig. Nytt bygg vil ha energiklasse A som naturlig målsetting. Grønnstruktur og vegetasjon Frodigheten i det parkliknende området har stort potensial som rekreasjonsområde, og kan fungere som naturlig trasé for gående. Ved en ny bruk av området skal man søke å opprettholde og forsterke grøntstruktur og gangforbindelser gjennom planområdet. I arbeidet med planforslaget vil det avklares fremtidige eierforhold og reguleringsstatus for denne delen av planområdet. Støy Strømsveien er tungt trafikkert. Nytt bygg vil med sitt volum, høyde og plassering kunne bidra til å skjerme området i øst, slik at støy fra trafikken på Strømsveien reduseres. Planforslaget vil inneholde krav til støyutredning i henhold til Miljøverndepartementets skriv T-1442 Arbeidsplasser Det nye bygget vil anslagsvis romme arbeidsplasser. Planforslaget skal inneholde en oversikt over antall arbeidsplasser i de tre bygningene i planområdet. 2.2 Begrunnelse for krav til utredningsalternativer Grenseveien 92 og Fredrik Selmers vei 4, inkludert pågående ombygging, skal inngå i alle alternativene. Følgende alternativer inngår i programmet:

17 1. Forslagsstillers foretrukne alternativ Det er i planinitiativet vist et nybygg som hovedsakelig er i tråd med overordnede planer. Høyden tilsvarer 13 etasjer over terreng, høyde ca 51 m. Bebygd areal er ca m². Adkomst for brukere og varetransport via avkjørsel for Fredrik Selmers vei 4. Taxi og gjester får adkomst via felles avkjørsel som deles med Helsfyr Hotell. 2. Alternativ med høyde mindre enn 42 m Høyhusutredningen anbefaler at det kreves utarbeidet et alternativt forslag med byggehøyde 28m når foreslått høyde er i intervallet 28-42m. For foreslått høyde over 42 m, skal et alternativ på 42 m utarbeides. Foreslått største høyde i Alternativ 1 er ca 51 m. Alternativ 2 skal vise alternativ høyde 42 meter. I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger skal det redegjøres for følgene av å ikke realisere tiltaket (0-alternativet): 3. 0-alternativet Konsekvensene av et realisert planforslag skal vurderes opp mot en referansesituasjon, et 0- alternativ. 0-alternativet defineres som den mest sannsynlige utvikling av området uten gjennomføring av planforslaget, basert på gjeldende regulering av området. Eksisterende bygninger inngår i alternativet, og dispensasjoner som er gitt for eksisterende bygg forutsettes å gjelde fortsatt. 3. DEL 3 KRAV TIL PLANPROSESS OG UTREDNINGER 3.1 Utredningsalternativer alternativet 0-alternativet innebærer en videreføring av dagens situasjon. Alternativet viser ikke noe nybygg og eksisterende virksomhet i området videreføres. Dagens reguleringsformål opprettholdes, og det forutsettes at innvilgede dispensasjoner gjelder fortsatt Alternativ 1 Alternativ 1 er forslagsstillers foretrukne alternativ. Planforslaget legger opp til et nybygg som danner en favn mot den grønne lungen foran Helsfyr Hotell. Bygget danner med sine to fløyer en overgang mellom Statens Kontorbygg og Helsfyr Panorama, og disse byggenes retninger og høyder. Mot vest ligger en fløy som fortsetter den tverrgående strukturen med en høyde på 9 etasjer. Inn i denne griper en vinklet fløy med høyde på 13 etasjer, som danner en skjerm mot Strømsveien og skaper et naturlig høydeforløp videre mot Helsfyr Panorama.

18 Alternativ Alternativ 2 Alternativ 2 er planforslag med høyde inntil 42 meter. Forslaget er basert på Alternativ 1, med henholdsvis 1 og 2 etasjer lavere høyde. 3.2 Utredningstemaer Aktuelle utredningstemaer er de temaene som antas å ha vesentlig betydning for miljø og samfunn. Listen er utarbeidet med utgangspunkt i Forskrift om konsekvensutredninger Vedlegg III, samt supplert med egne tema. Hensikten med konsekvensutredning er å få oversikt over hvilke vesentlige konsekvenser en utvikling i tråd med planforslaget kan føre med seg, slik at disse er kjent både under utarbeidelse av og når det fattes vedtak om planen. Aktuelle utredningstemaer er derfor de temaene som antas å ha vesentlig betydning for miljø og samfunn. I det følgende gjennomgås antatte problemstillinger, med sikte på å avklare behov for utredning av de ulike temaene. I konsekvenseutredningen skal utredningene gjøres for planforslaget. Det skal dessuten gjøres en sammenligning med 0-alternativet og alternativ med høyde inntil 42 m som er forventet utvikling dersom ikke planforslaget gjennomføres. Influensområdet må vurderes i hvert enkelt tema. Bakrunnen/kildene for utredningene kan være: - Eksisterende data som innhentes - Ny registrering/kartlegging Metodene som benyttes er: - Redegjørelse (en tekstlig oppsummering av grunnlaget) - Vurdering (en tekstlig vurdering av temaet, evt. med illustrasjoner) - Simulering/ beregning (evt. ved hjelp av egnet programvare)

19 Overordnede planer og mål Det skal vurderes om planforslaget antas å være i konflikt med overordnede planer og mål eller om det bidrar til måloppfyllelse i overordnede planer. Området ønskes utviklet i overensstemmelse med nasjonale mål om knutepunktutvikling med høy utnyttelse i knutepunktene. Forslaget må også vurderes i forhold til målsetningene i gjeldende kommuneplan og med foreløpig annonserte mål i ny kommuneplan. Bakgrunn/kilder - Overordnete føringer, dvs nasjonale og kommunale planer og mål. Metode - Tekstlig vurdering Risiko- og sårbarhet Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal det i henhold til plan- og bygningslovens 4-3 gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. Analysen skal vise alle risikoog sårbarhetsforhold som endres som følge av planlagt tiltak. En risiko- og sårbarhetsanalyse tar sikte på å avdekke farer, vurdere hvor alvorlige disse er, samt å foreslå tiltak for å forebygge uønskede hendelser og redusere konsekvenser dersom disse inntreffer. Det tas utgangspunkt i Oslo kommunes sjekkliste for ROS-analyser Bygge- og anleggsperioden Det skal redegjøres for konsekvenser knyttet til etappevis utbygging og fremdrift. Det skal redegjøres for konsekvenser av riving av bebyggelse innenfor planområdet. Eventuelle konsekvenser i anleggsperioden skal vurderes. Støy, trafikkavvikling, anleggstrafikk, rigging og forurensning skal redegjøres for. Ulemper for omkringliggende områder, samt avbøtende tiltak skal vurderes Byutvikling og landskap 1. Stedsutvikling Utviklingen må vurderes i forhold til byens behov og områdets beliggenhet. Bakgrunn/kilder - Overordnete planer. - Foto, informasjon om nærområdet Metode - Tekstlig vurdering 2. Bebyggelse, landskap og fjernvirkning Det er et ønske at det skal utvikles et attraktivt område med arkitektoniske kvaliteter, og at utbyggingen kan innpasses i landskapsbildet på en god måte. Konsekvensutredningen skal redegjøre for hvordan krav til estetikk og hensynet til nabobebyggelsen skal sikres, og hvordan kravene tenkes ivaretatt i prosjektet. Det skal redegjøres for vaig av bebyggelsesstruktur og bygningstypologi. Konsekvensvurderingen skal også belyse fø1ger av økt tomteutnyttelse. Hvert av alternativene skal beskrives og konsekvensene av disse utredes i forhold til byggets høyder, utnyttelse, fotavtrykk samt forholdet til eksisterende bebyggelse og omgivelser. Både nære omgivelser og det større landskapsrommet skal vurderes.

20 Bakgrunn/ kilder - Oslo kommunes høyhusutredning - Foto, informasjon om nærområdet Metode - Tekstlig vurdering med: - Beskrivelse av og begrunnelse for løsningen - Redegjørelse for konsekvenser med hensyn til nær- og fjernvirkning - Illustrasjoner og fotomontasjer (3D-illustrasjoner) og evt. modellfotos som redegjør for hvordan tiltaket oppleves fra: - Strømsveien - Avkjørsel/grøntområde foran Helsfyr hotell - Fjernvirkning 3. Grøntstruktur og utearealer Planen rnå sikre rekreasjonsområder og sammenhengende grøntdrag. Bakgrunn/ kilder - Overordnete planer - Foto, informasjon om nærområdet Metode - Tekstlig vurdering, evt. med illustrasjoner Trafikkforhold Alle tema under trafikkforhold inkluderes i trafikkanalysen for tiltaket. Trafikale konsekvenser må sees i lys av både nybygg og parkeringsdekning samlet for planområdet. En må belyse dagens situasjon, fremtidig arealbruk og trafikkforhold. Forventet turproduksjon, reisemiddelfordeling og reisemønstre må fremgå. Fremtidige trafikkforhold må sees opp mot kjente planer. Bakgrunn/kilder - Overordnete og tilgrensende planer - Eksisterende datagrunnlag og trafikktall Metoder - Tekstlig vurdering som redegjør for: - Forhold til hovedveier - Kapasitet på tilliggende veier og kryss/ rundkjøringer. - Endret trafikkbelastning og kapasitet som følge av forslaget - Avkjørsel/ adkomst og varelevering - I alternativene som utredes må adkomst til bygget vurderes. Det skal vurderes hvordan trafikk knyttet til besøkende og faste brukere av bygget er fordelt. Varelevering til nytt bygg må vurderes i forhold til en løsning som ikke er til unødig sjenanse for hotellvirksomheten. - Parkering - Trafikkanalysen skal behandle temaet parkering og hvordan generert trafikk påvirker omkringliggende veisystem. Det skal utredes hvordan planforslagets parkeringsdekning forholder seg Oslo kommunes parkeringsnorm. Trafikale konsekvenser for Innspurten må dokumenteres. Det skal utredes hvilke følger en lav parkeringsdekning vil ha for eksisterende næring.

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.09.2015 68455/2015 2013/3061 L13 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Strømsveien 106, Helsfyr Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning

Forslagsstillers planbeskrivelse Strømsveien 106, Helsfyr Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning Forslagsstillers planbeskrivelse Strømsveien 106, Helsfyr Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning Utarbeidet dato: 11.08.2014 Sist revidert dato: 10.10.2014 INNHOLD

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER Oppstart av arbeid med privat detaljeringsplan for Park Hotell Vossevangen Gnr./bnr. 255/35, 255/34 og 255/36, planid 2013007. PL vedtok i møte den 19.09.2013 sak 70/13 igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan

Detaljer

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811)

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811) Byplankontoret Planident: Arkivsak:12/426 Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 4 og 6 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.06.2013 Dato for godkjenning

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for Diakonhjemmet østre del FORSLAG TIL PLANPROGRAM 04.06.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Om planprogram... 2 2. PROSESS OG

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 Gjeldende regleringsplan: PlanID 4240007 Ytrebygda, Kokstadflaten del av gnr 111, bnr 96 Kontorbygg Forslag til endring BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka. vår dato vår referanse 19.04.2013 2013.156/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka. I henhold til plan- og bygningsloven

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM SPYDEBERG KOMMUNE HOVIN KIRKE OG UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN Alternativ syd FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for og kirkegård 14. mai 2014 Side 2 av 15 FORORD Spydeberg kommune er forslagsstiller

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Bestilling av oppstartsmøte Skjemakode: PBE002 Referansenummer: PBE002-BCHZ Bestilling av oppstartsmøte Innsendingsdato:02.12.2014 12:21 Innlogging ID-porten-innlogging ivaretar kravet om

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HÅLOGALAND KRAFTS EIENDOMMER GNR. 56, BNR. 559, 562 OG 587 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HÅLOGALAND KRAFTS EIENDOMMER GNR. 56, BNR. 559, 562 OG 587 I HARSTAD KOMMUNE Hålogaland Kraft A/S FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HÅLOGALAND KRAFTS EIENDOMMER GNR. 56, BNR. 559, 562 OG 587 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse hålogaland plankontor as 26.03.2015 Innhold 1.

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

NYTT PASIENTHOTELL TROMSØ FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE

NYTT PASIENTHOTELL TROMSØ FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NYTT PASIENTHOTELL TROMSØ FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE 10.12.2012 Sammendrag/ Beskrivelse av planforslaget Planens intensjon er å tilrettelegge for utbygging av nytt pasienthotell ved UNN, og å foreslå

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : 140815 Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Sentrale problemstillinger har vært å få til god og trygg ferdsel for alle trafikanter, og å sikre områdets grønne kvaliteter.

Sentrale problemstillinger har vært å få til god og trygg ferdsel for alle trafikanter, og å sikre områdets grønne kvaliteter. PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 10. august 2015 Saksnr.: 201312221-8 Saksbehandler Fredrik Sund Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 27.08.2015 Oddemarka kryssområde- detaljregulering.

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.06.2015 47623/2015 2011/4569 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell,

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. vår dato vår referanse 28.03.12 2012.139/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 varsles

Detaljer

Fyrstikkalléen 1 Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Fyrstikkalléen 1 Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Fyrstikkalléen 1 Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Forslaget kan ses kan på: Kristin Jarmund Arkitekter as nettside : http://www.kjark.no/download

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl

Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl Den 19/10 2015 varslet Voll Arkitekter i brev om oppstart av privat detaljreguleringsplan

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Skudeviga Holding AS Detaljregulering Skudeviga Forslag til planprogram (21.10.14)

Skudeviga Holding AS Detaljregulering Skudeviga Forslag til planprogram (21.10.14) Skudeviga Holding AS Detaljregulering Skudeviga Forslag til planprogram (21.10.14) Om planprogrammet Skudeviga Holding er eier av eiendommen gnr/bnr 90/28 mfl. Eier ønsker gjennom et planarbeid å endre

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Felt K2 i Røyken Sentrum Røyken kommune Gnr./bnr 11/9, 65/67, 65/39, 11/25. Detaljert reguleringsplan. 7.

Forslagsstillers planbeskrivelse Felt K2 i Røyken Sentrum Røyken kommune Gnr./bnr 11/9, 65/67, 65/39, 11/25. Detaljert reguleringsplan. 7. Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 16 Forslagsstillers planbeskrivelse Felt K2 i Røyken Sentrum Røyken kommune Gnr./bnr 11/9, 65/67, 65/39, 11/25 Detaljert reguleringsplan 7.juni 2010 Utarbeidet

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/6984 /22901/11- PLNID 1746 Erik Eidesen Telefon: 77 79 00 00 09.06.2011 PLAN 1746 DETALJREGULERING FOR MACK KVARTALET

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014.

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014. Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D Mobilitetsplan Plan 0538 Forus felt D4 Side 1 av 6 Brandsberg-Dahls 1. Bakgrunn Hovedformålet med reguleringsplanen

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Rapporttype Flintegaten eiendom as Mobilitetsplan Dato 17.09.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune Vedtatt i kommunestyre: 21.06.07 Revisjon 2: 30.05.07 Revisjon 1: 14.03.07 Dato: 25.01.07 Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, sørøstre

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 Stadssalg Eiendom AS siv. Ark. Sara Ezeta INNHOLD 1. Oppdragsgiver. 1.2 Bakgrunn 1.2.1 Eiendom og eierforhold 1.2.2 Planlegger-opplysninger om kompetanse/godkjenning

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PLANPROGRAM - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PÅ KVANNESLANDET DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM 23.10.15 LILLESAND KOMMUNE 1 av 12 PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 128/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/35361 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune Dato: 01.07.2010 Sist revidert: 1.0. Innledning Hankøsundområdet har store naturgitte kvaliteter og er et svært attraktivt

Detaljer

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter)

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter) 2.3 Mal for referat oppstartsmøte REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Plannavn: Detaljreguleringsplan Bodøsjøen B7-3 og A1 Planid: 2015014 Møtedato: 25.06.15 Deltakere fra forslagsstiller: Roy B. Nilssen (Corponor)

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

BRENNEMOEN MORSTONGVEIEN 46

BRENNEMOEN MORSTONGVEIEN 46 BRENNEMOEN MORSTONGVEIEN 46 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Juni 2016 EIDSBERG KOMMUNE 1 PROSJEKTBESKRIVELSE Plannavn BRENNEMOEN, MORSTONGVEIEN 46 Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Legge til rette for etablering

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14 gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Tomten ortofoto KDP KDP for sentrum av Kløfta KDP Bestemmelser Viktige bestemmelser

Detaljer

AGDERBYGG PLANPROGRAM

AGDERBYGG PLANPROGRAM AGDERBYGG PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KROSSNESVEIEN 20/62 M.FL. ÅROS, SØGNE KOMMUNE Utarbeidet august 2010 av 3018 EFL 1 FORORD Agderbygg har igangsatt planarbeid med utarbeidelse av områdereguleringsplan

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/6279 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 32275/2013 Klassering: OREDALSVEIEN Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 36/13 Forslag til detaljregulering

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer