Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram"

Transkript

1 Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

2 Sammendrag Entra Eiendom ønsker å videreutvikle næring på eiendommen med et funksjonelt nybygg med høy arkitektonisk kvalitet på inntil m², parallelt med realiseringen av Vålerenga kulturog idrettspark. Planforslaget skal legge til rette for å revitalisere parkområdet som i dag er regulert til felles avkjørsel til gode for all virksomhet i området. Hensikten med planarbeidet er forøvrig å regulere hoveddelen av planområdet fra offentlig formål til kontor/hotell, samt å foreta en generell planteknisk opprydning i tråd med innvilgede dispensasjoner og faktisk bruk av området. I henhold til plan- og bygningslovens første ledd, jf. 4-2 med tilhørende forskrifts 2 f), vedlegg I, skal det utarbeides konsekvensutredning i tilknytning til planforslag for ovennevnte område. Tiltaket kommer inn under forskriftens virkeområde på grunn av ny bebyggelses arealstørrelse. Planområdet ligger på Helsfyr, der Grenseveien møter Strømsveien, sør for Valle Hovin og krysset E6/Ring 3, og størrelsen er 22 daa. Forslaget legger til rette for et nybygg i 13 etasjer med høyde på ca 51 meter. Ved siden av 0- alternativet skal det utredes et bygg med høyde inntil 42 m. Det området som i dag er regulert til avkjørsel skal omreguleres til dertil egnet formål og sammenhengen med omkringliggende grøntstruktur må sikres. Nybyggets utstrekning og tilhørende eiendomsforhold må avklares. Hovedproblemstillinger knyttet til planforslaget omhandler høyde, utstrekning og utforming av planlagt nybygg. Konsekvensutredningen skal ta for seg problemstillinger knyttet til det området som i dag er regulert til felles avkjørsel.det må avklares atkomst til eksisterende bygg, Helsfyr Hotell og til nybygget, samtidig som den grønne delen av tomten må gis et formål som sikrer det som del av områdets grønne ressurser. Nybygget slik det er vist, forutsetter erverv av noe av denne tomten fra Oslo kommune. Parkeringsdekning for planområdet under ett skal behandles i planforslaget. De viktigste utredningstemaene omfatter forhold til overordnete planer og føringer, risiko og sårbarhet, trafikkforhold og miljøfaglige forhold.

3 INNHOLD 1. DEL 1 MÅL OG RAMMER Innledning Bakgrunn Formål med planarbeidet Vurdering av utredningsplikt Planområdet Beliggenhet og avgrensning Eierforhold Dagens situasjon Planstatus og andre rammebetingelser DEL 2 PROBLEMSTILLINGER Antatte problemstillinger Begrunnelse for krav til utredningsalternativer DEL 3 KRAV TIL PLANPROSESS OG UTREDNINGER Utredningsalternativer alternativet Alternativ Alternativ Utredningstemaer Overordnede planer og mål Risiko- og sårbarhet Bygge- og anleggsperioden Byutvikling og landskap Trafikkforhold Miljøfaglige forhold Temaer som skal belyses i planbeskrivelsen Kulturmiljø Naturmiljø og biologisk mangfold Sosiale og økonomiske virkninger Metode Utredningsmetode Framstillingsmetode Videre planprosess og medvirkning Planprosess Medvirkning... 24

4 1. DEL 1 MÅL OG RAMMER 1.1 Innledning Bakgrunn Entra Eiendom AS ønsker å utvikle eiendommen Strømsveien 106 til kontor / hotell parallelt med realiseringen av Vålerenga kultur- og idrettspark. Dagens regulering fra 1978 er utdatert og det er ønskelig å rydde opp i forhold knyttet til eksisterende kontorbygg på eiendommene Grenseveien 92 og Fredrik Selmers vei 4, samt Oslo Kommunes eiendom gnr./bnr. 130/71. Det er forslagsstillers hensikt å videreutvikle tomten i tråd med de overordnete intensjoner for Helsfyr som knutepunkt, med service og kompetanserettet bedriftsmiljø.et knutepunkt med så sentral beliggenhet tilsier at det utvikles arbeidsintensiv virksomhet med høy arealutnyttelse, lik utviklingen for tilliggende områder Det er et mål for forslagsstiller at det skal skapes et godt samspill mellom virksomhetene langs Strømsveien, og at områdets grønne karakter blir en ressurs for området i tillegg til de nære omgivelsene Formål med planarbeidet Planområdet inneholder 2 eksisterende bygg i syd, Grenseveien 92 og Fredrik Selmers vei 4, i nord et grønt område og innkjøring til Helsfyr Hotell, Strømsveien 108 og i nordøst, område for nytt bygg, Strømsveien 106 Grenseveien 92 og Fredrik Selmers vei 4 er i dag regulert til offentlig formål og eies av Entra. For å øke mulighetene for fleksibel disponering av eiendommene ønsker Entra å foreta en formålsendring fra offentlig til kontor for dette arealet. Gjennom reguleringsarbeidet ønsker forslagsstiller å formalisere de innvilgede dispensasjoner for Grenseveien 92 og Fredrik Selmers vei 4 og legge til rette for et fremtidig nybygg mellom Fredrik Selmers vei 4 og Helsfyr Panorama i tillegg til å foreta en planteknisk opprydning. Området i nord eies av Oslo kommune. Regulert formål er felles avkjørsel. Området er tatt med i planen for å kunne foreta helhetlige grep i tilknytning til et nybygg og for å kunne formalisere grøntstrukturen mellom byggene. Nytt bygg vises med en høyde på 13 etasjer, og et areal på ca m² BRA over terreng. Fredrik Selmers vei er regulert til offentlig vei fra Innspurten og frem til rundkjøringen. Resten av veien ned mot brua, Grenseveien, er regulert til felles avkjørsel. Etter 1993 er det tre reguleringsplaner som har omfattet denne veistubben, og resultatet er at det nå ligger små rester av arealer og formål litt her og der. Eiendomsgrensene følger ikke formålsgrensene. Justeringer av planområdets avgrensning kan gjøres underveis, der det er hensiktsmessigmed tanke på å foreta en planteknisk opprydning Vurdering av utredningsplikt Planinititativet er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens første ledd, jf. 4-2 med tilhørende forskrift. Planforslaget faller på grunn av arealstørrelsen inn under forskriftens virkeområde, 2, bokstav f, og skal derfor konsekvensutredes. Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredning (KU) er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer eller tiltak, og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres.

5 1.2 Planområdet Ortofoto av planområdet med planavgrensning Beliggenhet og avgrensning Planområdet befinner seg nord-øst for Oslo sentrum, innenfor området definert som "den tette byen", nordvest for Strømsveien, på østsiden av Helsfyr T-banestasjon. Planområdet er avgrenset av Grenseveien i vest, Innspurten i nord, og Strømsveien (E6) i sør Eierforhold Netto tomteareal er 22,3 daa, og det omfatter følgende eiendommer: Eiendom Adresse Areal 130/ /167 Grenseveien 92 Fredrik Selmers vei 4 3,73 daa 12,79 daa 130/171 Felles avkjørsel, Oslo Kommune 5,03 daa 130/ /152 Avkjørsel Fredrik Selmers vei 2 Helsfyr Hotel 0,37 daa 0,37 daa

6 Dagens situasjon Ortofoto av området med vegetasjon og bygningenes organisering. Planområde i rødt. 1. Nærområde Stedet er i stor grad karakterisert av møtet mellom to av Oslos hovedinnfartsårer; E6 fra nord og Ring 3 / E6 fra sør og øst. Det ligger sør for idrettsanleggene ved Valle Hovin og nyere kontorbygg i Helsfyr Atrium og Helsfyr panorama. Mot vest ligger nærings- og kontorbebyggelsene tettere rundt Helsfyr T-banestasjon mens Østre Gravlund ligger på andre siden av Strømsveien. I syd grenser området til krysset Grenseveien / Strømsveien med Strømsveien 102 som nærmeste nabo, og det strekker seg derfra nordøst til Innspurten 9, Helsfyr Panorama. Bygningene er typisk plassert sentralt på tomtene, med et frodig, naturbant miljø i mellomrommene og parkeringsplasser ut mot tilgrensende veier/areal. Det er sju kontorbygg og ett hotell i dette nærområdet. Alle bygg er utført med kjelleretasjer. Sammenlignet med området vest for Grenseveien er bygningene organisert i en mer frittliggende struktur med større andel grønt. 2. Bebyggelsesstruktur Bebyggelsen langs med Strømsveien har hovedsakelig en lamellstruktur på tvers av veiens fartsretning. Grenseveien 92 og Fredrik Selmers vei 4 føyer seg inn i denne strukturen, Grenseveien 92 med en toetasjes sokkel og høyde på 11 etasjer, Fredrik Selmers vei 4 med fem lameller i 7 til 11 etasjers høyde, bygget sammen på tvers. Rett nord for planområdet ligger Helsfyr Panorama som med sine 18 etasjer legger seg i motsatt retning, langs med hovedveien. Buffersonen mellom bygningene og Strømsveien, samt den del av tomten der nytt bygg planlegges, benyttes for en stor del til parkering på terreng.

7 3. Bebyggelse og bruk Grenseveien 92 er 13 etasjer høyt og har et brutto areal på m². Det er et kontorbygg, opprinnelig bygget for Veritas, ble deretter brukt av Vegdirektoratet. Har i dag flere leietagere, blanta nnet Nexans Norway AS, Yara Praxair AS og DiaGenic ASA. Statens kontorbygg er under ombygging/rehabilitering. Hovedleietager er Skattedirektoratet. Brutto gulvareal for Fredrik Selmers vei 4 er etter ombygging: ca m², og det er 7 til 11 etasjer høyt. 4. Grunnforhold I følge NGU består grunnen i området av hav- og fjordavsetninger fra kambrosilurbergarter. Det er ikke gjort undersøkelser av grunnen eller forurensningskilder i forkant av planarbeidet.

8 5. Landskap og vegetasjon Terrenget stiger jevnt langs med Strømsveien. Lengst ned mot undergangen til Helsfyr Stasjon er man nede på kote 80. Grenseveien 92 ligger 2-3 meter høyere, mens Fredrik Selmers vei 4 ligger på kote 85. Det stiger videre på mot nord til et høypunkt på ca kote 88, midt i det grønne feltet foran Helsfyr hotell. Utenfor planområdet mot Strømsveien i øst er det en sammenhengende grønn voll i ca 2 meters høyde. Den grønne lungen mellom Statens kontorbygg og Helsfyr Hotell / Helsfyr Panorama binder sammen de store grøntområdene rundt Valle og Hovin med Østre Gravlund og det grønne videre mot øst, og er naturlig å se blant annet i sammenheng med Ensjø Østre Parkdrag. Vest for Grenseveien er det et hardere, mer urbant preg på uteområdene. Øst for Grenseveien er Helsfyr-området generelt preget av frittstående bygg med grønne areal rundt. Det er innslag av trær og gress hovedsaklig vest for Statens kontorbygg og nord i planområdet. Fredrik Selmers vei fremstår som grønn og frodig i sommerhalvåret. Mellom Fredrik Selmers vei 2, Fredrik Selmers vei 4 og Helsfyr Hotel ligger et grønt område som er regulert til felles avkjørsel. Det er stort sett løvtrær og det finnes lite bakkenær vegetasjon som busker og blomster. 6. Kulturminner Det er ingen indikasjoner på at det befinner seg kulturminneinteresser innenfor planområdet. 7. Trafikkforhold (Inneholder data under norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av Statens vegvesen.) Vegnett og trafikkmengde Strømsveien er Europavei med seks felt og fartsgrense 80 km/t. ÅDT Grenseveien er Kommunalveg med fire felt og fartsgrense 50 km/t. ÅDT Innspurten fra Grensevegen til Fredrik Selmers vei. Komm.veg, 50 km/t. ÅDT Innspurten er Kommunalveg med fartsgrense 50km/t. ÅDT Fredrik Selmers vei er Kommunalveg med fartsgrense 50km/t. ÅDT Adkomst Kjøreadkomst til området skjer i dag via krysset Grenseveien / Innspurten. Krysset er underdimensjonert og belastet med omfattende kødannelse i morgen- og ettermiddagstimene. Plansaken Vålerenga kultur- og idrettspark inkluderer dette krysset i sitt planområde (se pkt 1.3) Gangadkomst skjer primært fra områdene rundt Helsfyr stasjon, gjennom undergang under Grenseveien og inn i Fredrik Selmers vei. De eksisterende byggene Grenseveien 92 og Fredrik Selmers vei 4 har adkomst fra Fredrik Selmers vei. Skattedirektoratets trykkeri genererer noe trafikk med større lastebiler. Plassen foran Helsfyr panorama og Helsfyr Hotell fremstår som tilfeldig og noe uryddig, og er i dag kun benyttet av Helsfyr Hotell. Eksisterende reguleringsplaner synes å legge til rette for at alle eiendommene rundt parken skulle benytte denne som adkomst, men i praksis har det ikke blitt slik.

9 Parkering Det er totalt 269 parkeringsplasser, herav 79 plasser under terreng, for bil i planområdet fordelt slik: Parkeringsplasser Grenseveien 92 Fredrik Selmers vei 4 Sum Ute I kjeller Sum Gang- og sykkeltrafikk Det er etablert gang- og sykkelvei langs Strømsveien fra Vålerengtunnelen og litt forbi Helsfyr Panorama, på samme side av Europaveien. Her må gående/syklende enten under E6 eller inn på de mindre bilveiene inn mot Valle Hovin. Det er fortau og god tilrettelegging for fotgjengere i Fredrik Selmers vei og mot områdene rundt Helsfyr Stasjon og Fyrstikktorget. Trafikksikkerhet Det er registrert en del ulykker med lettere personskade i krysset Grenseveien-Innspurten, og en sykkelulykke samt en fotgjengerpåkjørsel lenger inn i Innspurten. Kollektivtivtrafikk Kollektivknutepunktet på Helsfyr ligger rett sør for området. T-banestasjonen betjener linjene 1-4, med endestasjonene Frognerseteren, Gjønnes og Storo mot vest, og Ellingsrudåsen, Mortensrud og Bergkrystallen mot øst, i tillegg til T-bane-ringen. Direkte busslinjer går til blant annet Fornebu, Aker Brygge, Nydalen og Grorud. Avstanden fra planområdet til Ring 3, med ytterligere busstilbud er under 500 m. Kollektivstoppesteder. Planområdet i rødt. (Kilde: Ruter.no)

10 Støy Strømsveien og Grenseveien er veier med mye trafikk, og særlig Strømsveien med stor trafikk og høy hastighet er en signifikant støykilde. Barn og unge Området er ikke særlig tilrettelagt for barn og unge. De nære omgivelsene er preget av kontor- og næringsbebyggelse og trafikkeres hovedsaklig av voksne arbeidstakere. Områdene er til dels grønne og vennlige, men støybelastningen fra Strømsveien er betydelig. Universell utforming Det er god tilgjengelighet på fortau og gangveier i området. Grenseveien 92 og Fredrik Selmersvei 4 er tilrettelagt for bevegelseshemmede. 1.3 Planstatus og andre rammebetingelser Konsekvensutredningen skal redegjøre for hvordan planene for utvikling innenfor planområdet forholder seg til aktuelle overordnede planer. 1. Rikspolitiske retningslinjer Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging tilstreber å samordne planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet for å tilrettelegge for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport. Viktige tema er kollektivbetjening, gode forhold for sykkel, hensynet til gående og bevegelseshemmede og tilknytning til hovedveinettet. 2. Overordnete planer Kommuneplan 2008 (vedtatt ) forutsetter at ny utvikling skal skje i sentrum, ved fjorden, i stasjonsnære områder, i knutepunkter og langs viktige kollektivårer. Det konsentrerte utbyggingsmønsteret vil bidra til en bærekraftig byutvikling som støtter opp om kollektivtransporten, reduserer transportbehovet, gi en arealbesparende utvikling og er robust i regional sammenheng. Konsentrert utbygging av knutepunkter og stasjonsnære områder vil gi bedre og høyere utnyttelse av ubrukte og lavt utnyttede arealreserver, og øke markedsgrunnlaget for kollektivtransporten. Kommuneplan 2009, juridisk bindende arealdel for Oslo (vedtatt ): Bakgrunnen for planen er den nye plandelen i Plan- og bygningsloven som trådte i kraft Bystyret har derfor vedtatt en foreløpig juridisk bindende arealdel for Oslo som omfatter alle gjeldende kommunedelplaner med juridisk bindende bestemmelser samt alle gjeldende regulerings- og bebyggelsesplaner. Arealdelen innebærer ingen endring av eksisterende juridisk bindende arealformål. Den består av et plankart med to planregistre, alle datert Kommunedelplanen for indre by forutsetter at Helsfyr skal videreutvikles som knutepunkt med service og kompetanserettet bedriftsmiljø. Kommunedelplan for torg og møteplasser (vedtatt ) Lokale torg og møteplasser eksisterer på Fyrstikktorget og Helsfyr T-banestasjon i syd. En overordnet forbindelse strekker seg fra Ensjø i syd, over Grenseveien, inn Innspurten og syd for gamle Hovin skole i nord, der den krysser under RV 190. Grøntområdet nordvest for Innspurten er definert som annen overordnet møteplass.

11 Byøkologisk program fokuserer på at Oslo skal ha en bærekraftig utvikling der "Næringsutvikling og boligbygging, i samsvar med Kommuneplanen skal skje ved fortetting innenfor byggesonen og i tilknytning til knutepunkter på kollektivtransportnettet. Fortetting skal i hovedsak skje på tidligere områder for industri, havn og arealer for samferdselsanlegg, og ikke på bekostning av grønnstruktur, verneverdige bygninger og miljøer". Høyhusutredningen innehar en anbefalt strategi som forutsetter at det konsekvent sies nei til høyhus i områdene utenfor anbefalingen (Vaterland, Bjørvika og Bispevika). Ved utarbeidelse av reguleringsforslag med byggehøyder i intervallet meter, skal byggenes høyder og avtrapping av bygningsvolumer mot omkringliggende områder vurderes ut fra hensyn til fjernvirkning, landskapsformasjonen, kulturminner og lokalklimatiske forhold samt forholdet til tilgrensende bebyggelse. For slike reguleringsplaner kreves utarbeidet et alternativ planforslag med byggehøyder på inntil 28 meter. Tilsvarende gjelder også for reguleringsforslag med byggehøyder over 42 meter. Da skal det alltid utarbeides et alternativt reguleringsforslag som viser byggehøyder på inntil 42 meter. Bryn, rammer for knutepunktutvikling sier at en bymessig struktur bør være gjennomgående i sonen fra Helsfyr til Høyenhall, men Bryn-Helsfyrområdet bør også framstå som et arbeidsintensivt tyngdepunkt. Utviklingsstrategien i områdeprogrammet legger opp til en prioritert næringsutvikling i området rundt Helsfyr T. 3. Planforslagets forhold til overordnede retningslinjer og planer Planforslaget legger opp til en fortetting og videreutvikling av næringsbebyggelse i umiddelbar nærhet til kollektivknutepunktet Helsfyr. En arbeidsintensiv utvikling i dette området er i tråd med Rikspolitiske retningslinjer, Kommuneplanen 2008, Kommunedelplanen for indre by, Byøkologisk program, samt Rammer for knutepunktutvikling, Bryn-Helsfyr, og deres intensjoner om effektiv transport og god arealutnyttelse. Planforslaget legger til rette for at grøntstruktur og bevegelsesmønstre for myke trafikanter utvikles og foredles i tråd med Kommunedelplan for torg og møteplasser og Byøkologisk program. Opprettholdelse og formalisering av den grønne lungen foran Helsfyr Hotell binder sammen de grønne områdene ved Valle Hovin og fortsettelsen av Ensjøbyens grønnstruktur, med Østre gravlund og grøntområdene øst for Strømsveien. Høyhusutredningen krever at det utarbeides et alternativ på inntil 42 meters høyde, i og med at planforslaget legger opp til en bebyggelse på ca 51 meter. Planområdet er i Kommuneplanens arealdel angitt som øvrige reguleringsplaner. Endring av formål fra offentlig bebyggelse til kontor/hotell, er ikke i strid med denne planen.

12 4. Gjeldende reguleringsplaner Reguleringsstatus for området. Foreslått planavgrensning markert med hvitt. S Tomt for offentlig bygning Tillater en maksimal brutto gulvflate på m2, og en byggehøyde på maks 10 etg. S Byggeområde for kontor, Felles avkjørsel S Gang- og sykkelveg og annet veiareal, I denne reguleringsplanen er rigg- og anleggsområde regulert i tidsrekkefølge, slik at regulering pr , Tomt for offentlig bygning, skal gjelde etter at behovet for rigg og anlegg er borte. S Byggeområde for hotell/kontor Innvilgede dispensasjoner for Grenseveien 92 og Fredrik Selmers vei 4 (S-2332): 1978: Bebyggelsesplan for Fredrik Selmers vei 4 - Høyder (fra 10 til 11 etasjer) - Plassering av parkeringshus/parkeringsplass 2m utenfor eiendom i nordøst 2003: Påbygging av Grenseveien 92, dispensasjon: - Etasjehøyde (fra 12 til 13 etasjer) - Areal (fra ca m² til ca m²) - Formål offentlig bygg - Grense for bebyggelse (utvidet sokkeletasje mot sørvest) 2011: Ombygging av Fredrik Selmers vei 4, dispensasjon: - Areal (fra m² til m²)

13 Arealberegning og målestandarder Reguleringsplan S-2332 angir areal i brutto gulvareal. Måleregler angitt i NS 848 definerer brutto gulvareal som areal av gulv regnet til ytterside av omgivende vegger og andre bygningsdeler. Trapper, kaminer og andre bygningsdeler medregnes. Totalt for S-2332 tillater m² brutto gulvareal. 5. Pågående plan- og byggesaker i området: Detaljregulering: Vålerenga kultur- og idrettspark Illustrasjonsplan for Vålerenga kultur og idrettspark I nord og nordvest pågår det planarbeid for ny fotballstadion og skøytehall, kontor, bolig og barnehage (sak: , Vålerenga kultur- og idrettspark) Nord for nærområdet pågår det

14 arbeid med reguleringsplan for transformasjon av skoletomten til næringsbygg, og det planlegges et stort idrettsanlegg med fotballstadion og friområder. Reguleringsplanen strekker seg langt utenfor selve idrettsanlegget, for å håndtere trafikale tiltak knyttet til utbyggingen, og forhold til omkringliggende friluftsarealer. I forbindelse med utbyggingen for Vålerenga Stadion vurderes det forskjellige kryssløsninger som sikrer fremkommelighet for både buss i Grenseveien og biltrafikk til/fra Innspurten. Reguleringen for Vålerenga Stadion vil gi endringer for parkering i området. Valhall gis ny adkomst fra nord, og noe parkering nord for Innspurten fjernes. Samtidig settes et tak på antall parkeringsplasser som tillates for de nye kontorbyggene og idrettsanlegget. Trafikkutredningen for Vålerenga Stadion, datert , skriver at netto parkeringsøkning for Vålerenga stadion blir ca 100 p-plasser. Langs Fredrik Selmers vei går det fortau som leder ned mot nedgang til Helsfyr T- banestasjon. Opprinnelig gikk Fredrik Selmers vei ubrutt under brua, og koblet sammen nord og sydsiden av Grenseveien på en tydelig måte. I dag fremstår området som noe uryddig og uklart. Arealet er regulert til felles avkjørsel, og eies av Oslo kommune. I forbindelse med reguleringsarbeidet for Vålerenga kultur- og idrettspark er deler av området tatt med i planen. Gående fra områdene lenger nord vil kunne spasere ned Fredrik Selmers vei og under Grenseveien for å nå kollektivtilbud, i stedet for å gå via Innspurten og det belastede krysset Innspurten Grenseveien. Detaljregulering: Ensjø - Østre parkdrag og sentral tverrforbindelse Illustrasjonsplan Ensjø - Østre parkdrag og sentral tverrforbindelse

15 Øst for Grenseveien legger Områdeplan for Ensjø opp til en transformasjon fra lager/næring/industri til bolig/kontor/ næring. Det legges opp til grønne korridorer i det som i dag er et tett næringsområde, slik at gående og syklende kan ta seg frem til friområdene rundt Valle Hovin. De grønne korridorene leder frem til krysset Grenseveien Innspurten. Byggesak: Fredrik Selmers vei 4 Byggesaken for ombygging av Statens kontorbygg fikk rammetillatelse Tiltaket legger dekker i hver annen etasje mellom de eksisterende kontorlamellene for å bedre sammenhengen mellom kontorarealene på tvers av lamellene. Samtidig gir det en bedre energiøkonomi både i redusert relativ ytterveggsflate og nye fasader. Brutto gulvareal er økt fra m², til totalt m², en overskridelse av tillatt areal i reguleringsplan S på m². Det er søkt og innvilget dispensasjon for overskridelse av samlet brutto gulvflate. Reguleringsplan S angir norm for biloppstillingsplasser: 5 p-plasser for ansatte + 3 for besøkende pr 1000 m² brutto gulvflate. Reguleringsplanens krav til parkering er utdatert, og harmonerer ikke med overordnete intensjoner for begrensninger i privatbilbruken. Dispensasjon fra bestemmelsen er omsøkt og innvilget i 2012, med en reduksjon i antall biloppstillingsplasser fra 214 til Antatte problemstillinger 1. Avgrensning av planområdet 2. DEL 2 PROBLEMSTILLINGER Entras eiendom 130/167, avgrenset av Grenseveien i sør, Fredrik Selmers vei i vest og Strømsveien i øst, er utgangspunktet for planforslaget. Oslo Kommunes eiendom 130/171 er innlemmet for å sikre den grønne lungen en riktig planstatus, og legge til rette for at den kan bli en forsterket ressurs for området. Delvis innlemming av tilgrensende eiendommer vurderes i det videre, jf målsetningen om å foreta en planteknisk opprydning. 2. Disponering og bruk av området Grenseveien 92 og Fredrik Selmers vei 4 har gjennom ombygginger og dispensasjoner samlet sett økt både høyde og areal i forhold til det eksisterende reguleringsplan tillater. Grenseveien 92 ble rehabilitert i 2003 og fikk en etasje ekstra. Fredrik Selmers vei 4 var i utgangspunket høyere enn reguleringsplanens begrensning og fikk dispensasjon til å la de midtre lamellene være høyere enn de på sidene. Pågående ombygging øker arealet, uten å øke fotavtrykket. For Grenseveien 92 og Fredrik Selmers vei 4 formaliseres tidligere dispensasjoner gjennom nye bestemmelser. Reguleringsforslaget skal legge til rette for fortetting med et fremtidig nybygg på opptil 13 etasjer mellom Fredrik Selmers vei 4, og Helsfyr Panorama. Adressen til nytt bygg er Strømsveien 106. Langs Strømsveien skal ny byggegrense ligge parallelt med den byggegrense lamellene i Fredrik Selmers vei 4 har i dag, noe inntrukket i forhold til Helsfyr Panorama. Byggehøyder skal vurderes i forhold til nabobygg i nordøst og nabobygg i sydvest. En nedtrapping mellom disse skal vurderes i planforslaget. I planforslaget skal ny bebyggelses størrelse, plassering og utforming begrunnes og beskrives nærmere. Nærhet til kollektivknutepunkt på Helsfyr, T- banestasjon og buss gir et utgangspunkt for høy utnyttelse av tomten.

16 Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet Planforslaget vil redegjøre for hvordan et nytt bygg forholder seg til eksisterende bygg i nærområdet. Tiltaket skal ha en estetisk god utforming. Adkomst og varelevering Planforslaget vil beskrive kjøreadkomst, besøksparkering og varelevering for eksisterende og ny bebyggelse. For nytt bygg vil det være aktuelt å søke felles løsninger med omkringliggende bebyggelse. Parkering Nytt bygg plasseres på areal som opprinnelig var avsatt til parkeringshus, og som i dag brukes til parkering for Fredrik Selmers vei 4, Statens kontorbygg. Det er planlagt parkering under terreng. Planforslaget legger opp til en 0-økning av antall parkeringsplasser i forhold til i dag, selv om bruksarealet (nytt bygg + ombygging av Fredrik Selmers vei 4) øker med ca m². I forhold til gjeldende regulering reduseres antall parkeringsplasser fra 344 til 269 (stipulert). Endelig fastsettelse av parkeringsdekning vil skje i påfølgende byggesak. Planforslaget skal også angi antall parkeringsplasser avsatt til sykkel, og følge Oslo kommunes norm for sykkelparkering. Kollektivtransport På grunn av en forventet lav parkeringsdekning vil en stor del av ansatte være avhengig av god kollektivtransport. Det skal legges opp til at det blir enkelt og attraktivt å bevege seg til fots fra planområdet til Helsfyr T-banestasjon. Energiøkonomiske bygg Fredrik Selmers vei 4 har som mål å oppnå energiklasse A når det er ferdig. Nytt bygg vil ha energiklasse A som naturlig målsetting. Grønnstruktur og vegetasjon Frodigheten i det parkliknende området har stort potensial som rekreasjonsområde, og kan fungere som naturlig trasé for gående. Ved en ny bruk av området skal man søke å opprettholde og forsterke grøntstruktur og gangforbindelser gjennom planområdet. I arbeidet med planforslaget vil det avklares fremtidige eierforhold og reguleringsstatus for denne delen av planområdet. Støy Strømsveien er tungt trafikkert. Nytt bygg vil med sitt volum, høyde og plassering kunne bidra til å skjerme området i øst, slik at støy fra trafikken på Strømsveien reduseres. Planforslaget vil inneholde krav til støyutredning i henhold til Miljøverndepartementets skriv T-1442 Arbeidsplasser Det nye bygget vil anslagsvis romme arbeidsplasser. Planforslaget skal inneholde en oversikt over antall arbeidsplasser i de tre bygningene i planområdet. 2.2 Begrunnelse for krav til utredningsalternativer Grenseveien 92 og Fredrik Selmers vei 4, inkludert pågående ombygging, skal inngå i alle alternativene. Følgende alternativer inngår i programmet:

17 1. Forslagsstillers foretrukne alternativ Det er i planinitiativet vist et nybygg som hovedsakelig er i tråd med overordnede planer. Høyden tilsvarer 13 etasjer over terreng, høyde ca 51 m. Bebygd areal er ca m². Adkomst for brukere og varetransport via avkjørsel for Fredrik Selmers vei 4. Taxi og gjester får adkomst via felles avkjørsel som deles med Helsfyr Hotell. 2. Alternativ med høyde mindre enn 42 m Høyhusutredningen anbefaler at det kreves utarbeidet et alternativt forslag med byggehøyde 28m når foreslått høyde er i intervallet 28-42m. For foreslått høyde over 42 m, skal et alternativ på 42 m utarbeides. Foreslått største høyde i Alternativ 1 er ca 51 m. Alternativ 2 skal vise alternativ høyde 42 meter. I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger skal det redegjøres for følgene av å ikke realisere tiltaket (0-alternativet): 3. 0-alternativet Konsekvensene av et realisert planforslag skal vurderes opp mot en referansesituasjon, et 0- alternativ. 0-alternativet defineres som den mest sannsynlige utvikling av området uten gjennomføring av planforslaget, basert på gjeldende regulering av området. Eksisterende bygninger inngår i alternativet, og dispensasjoner som er gitt for eksisterende bygg forutsettes å gjelde fortsatt. 3. DEL 3 KRAV TIL PLANPROSESS OG UTREDNINGER 3.1 Utredningsalternativer alternativet 0-alternativet innebærer en videreføring av dagens situasjon. Alternativet viser ikke noe nybygg og eksisterende virksomhet i området videreføres. Dagens reguleringsformål opprettholdes, og det forutsettes at innvilgede dispensasjoner gjelder fortsatt Alternativ 1 Alternativ 1 er forslagsstillers foretrukne alternativ. Planforslaget legger opp til et nybygg som danner en favn mot den grønne lungen foran Helsfyr Hotell. Bygget danner med sine to fløyer en overgang mellom Statens Kontorbygg og Helsfyr Panorama, og disse byggenes retninger og høyder. Mot vest ligger en fløy som fortsetter den tverrgående strukturen med en høyde på 9 etasjer. Inn i denne griper en vinklet fløy med høyde på 13 etasjer, som danner en skjerm mot Strømsveien og skaper et naturlig høydeforløp videre mot Helsfyr Panorama.

18 Alternativ Alternativ 2 Alternativ 2 er planforslag med høyde inntil 42 meter. Forslaget er basert på Alternativ 1, med henholdsvis 1 og 2 etasjer lavere høyde. 3.2 Utredningstemaer Aktuelle utredningstemaer er de temaene som antas å ha vesentlig betydning for miljø og samfunn. Listen er utarbeidet med utgangspunkt i Forskrift om konsekvensutredninger Vedlegg III, samt supplert med egne tema. Hensikten med konsekvensutredning er å få oversikt over hvilke vesentlige konsekvenser en utvikling i tråd med planforslaget kan føre med seg, slik at disse er kjent både under utarbeidelse av og når det fattes vedtak om planen. Aktuelle utredningstemaer er derfor de temaene som antas å ha vesentlig betydning for miljø og samfunn. I det følgende gjennomgås antatte problemstillinger, med sikte på å avklare behov for utredning av de ulike temaene. I konsekvenseutredningen skal utredningene gjøres for planforslaget. Det skal dessuten gjøres en sammenligning med 0-alternativet og alternativ med høyde inntil 42 m som er forventet utvikling dersom ikke planforslaget gjennomføres. Influensområdet må vurderes i hvert enkelt tema. Bakrunnen/kildene for utredningene kan være: - Eksisterende data som innhentes - Ny registrering/kartlegging Metodene som benyttes er: - Redegjørelse (en tekstlig oppsummering av grunnlaget) - Vurdering (en tekstlig vurdering av temaet, evt. med illustrasjoner) - Simulering/ beregning (evt. ved hjelp av egnet programvare)

19 Overordnede planer og mål Det skal vurderes om planforslaget antas å være i konflikt med overordnede planer og mål eller om det bidrar til måloppfyllelse i overordnede planer. Området ønskes utviklet i overensstemmelse med nasjonale mål om knutepunktutvikling med høy utnyttelse i knutepunktene. Forslaget må også vurderes i forhold til målsetningene i gjeldende kommuneplan og med foreløpig annonserte mål i ny kommuneplan. Bakgrunn/kilder - Overordnete føringer, dvs nasjonale og kommunale planer og mål. Metode - Tekstlig vurdering Risiko- og sårbarhet Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal det i henhold til plan- og bygningslovens 4-3 gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. Analysen skal vise alle risikoog sårbarhetsforhold som endres som følge av planlagt tiltak. En risiko- og sårbarhetsanalyse tar sikte på å avdekke farer, vurdere hvor alvorlige disse er, samt å foreslå tiltak for å forebygge uønskede hendelser og redusere konsekvenser dersom disse inntreffer. Det tas utgangspunkt i Oslo kommunes sjekkliste for ROS-analyser Bygge- og anleggsperioden Det skal redegjøres for konsekvenser knyttet til etappevis utbygging og fremdrift. Det skal redegjøres for konsekvenser av riving av bebyggelse innenfor planområdet. Eventuelle konsekvenser i anleggsperioden skal vurderes. Støy, trafikkavvikling, anleggstrafikk, rigging og forurensning skal redegjøres for. Ulemper for omkringliggende områder, samt avbøtende tiltak skal vurderes Byutvikling og landskap 1. Stedsutvikling Utviklingen må vurderes i forhold til byens behov og områdets beliggenhet. Bakgrunn/kilder - Overordnete planer. - Foto, informasjon om nærområdet Metode - Tekstlig vurdering 2. Bebyggelse, landskap og fjernvirkning Det er et ønske at det skal utvikles et attraktivt område med arkitektoniske kvaliteter, og at utbyggingen kan innpasses i landskapsbildet på en god måte. Konsekvensutredningen skal redegjøre for hvordan krav til estetikk og hensynet til nabobebyggelsen skal sikres, og hvordan kravene tenkes ivaretatt i prosjektet. Det skal redegjøres for vaig av bebyggelsesstruktur og bygningstypologi. Konsekvensvurderingen skal også belyse fø1ger av økt tomteutnyttelse. Hvert av alternativene skal beskrives og konsekvensene av disse utredes i forhold til byggets høyder, utnyttelse, fotavtrykk samt forholdet til eksisterende bebyggelse og omgivelser. Både nære omgivelser og det større landskapsrommet skal vurderes.

20 Bakgrunn/ kilder - Oslo kommunes høyhusutredning - Foto, informasjon om nærområdet Metode - Tekstlig vurdering med: - Beskrivelse av og begrunnelse for løsningen - Redegjørelse for konsekvenser med hensyn til nær- og fjernvirkning - Illustrasjoner og fotomontasjer (3D-illustrasjoner) og evt. modellfotos som redegjør for hvordan tiltaket oppleves fra: - Strømsveien - Avkjørsel/grøntområde foran Helsfyr hotell - Fjernvirkning 3. Grøntstruktur og utearealer Planen rnå sikre rekreasjonsområder og sammenhengende grøntdrag. Bakgrunn/ kilder - Overordnete planer - Foto, informasjon om nærområdet Metode - Tekstlig vurdering, evt. med illustrasjoner Trafikkforhold Alle tema under trafikkforhold inkluderes i trafikkanalysen for tiltaket. Trafikale konsekvenser må sees i lys av både nybygg og parkeringsdekning samlet for planområdet. En må belyse dagens situasjon, fremtidig arealbruk og trafikkforhold. Forventet turproduksjon, reisemiddelfordeling og reisemønstre må fremgå. Fremtidige trafikkforhold må sees opp mot kjente planer. Bakgrunn/kilder - Overordnete og tilgrensende planer - Eksisterende datagrunnlag og trafikktall Metoder - Tekstlig vurdering som redegjør for: - Forhold til hovedveier - Kapasitet på tilliggende veier og kryss/ rundkjøringer. - Endret trafikkbelastning og kapasitet som følge av forslaget - Avkjørsel/ adkomst og varelevering - I alternativene som utredes må adkomst til bygget vurderes. Det skal vurderes hvordan trafikk knyttet til besøkende og faste brukere av bygget er fordelt. Varelevering til nytt bygg må vurderes i forhold til en løsning som ikke er til unødig sjenanse for hotellvirksomheten. - Parkering - Trafikkanalysen skal behandle temaet parkering og hvordan generert trafikk påvirker omkringliggende veisystem. Det skal utredes hvordan planforslagets parkeringsdekning forholder seg Oslo kommunes parkeringsnorm. Trafikale konsekvenser for Innspurten må dokumenteres. Det skal utredes hvilke følger en lav parkeringsdekning vil ha for eksisterende næring.

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT)

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT) Denne malen fylles ut av fagkyndig ved utarbeidelse av forslag til planprogram til offentlig ettersyn Om malen Malen er laget i Microsoft Word 2002 og bygd opp ved hjelp av stiler. Bruk de forhåndsdefinerte

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET REGULERINGSPLAN MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNING - Status i reguleringsplanarbeidet - Forslag til planprogram - Videre prosess Åpent møte 14.11.07 Gulskogen skole Varsel

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Til Bydelsutvalget BU-sak 116 BUK-sak 31 Dato: 09.09.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 2013/684 Saksbeh: Marianne Netland, 23431109 Arkivkode: 512.1

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Flisproduksjon i Tronaas skog. Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Flisproduksjon i Tronaas skog. Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Flisproduksjon i Tronaas skog Forslag til planprogram til offentlig ettersyn DATO: 04.11.2014, rev. A: 14.01.2015 1 Fagkyndig er Kile Stokholm Arkitekter AS. Forslaget kan sees på Ski kommunes nettsider

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING SKAVIKA HYTTEFELT LINDESNES KOMMUNE 03.11.2016 Forord På vegne av grunneiere i planområdet legges det med dette fram forslag til planprogram

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Vedlegg 1 OPPDRAGSBESKRIVELSE REGULERINGSOPPDRAG FOR GRØNVOLL PARK

Vedlegg 1 OPPDRAGSBESKRIVELSE REGULERINGSOPPDRAG FOR GRØNVOLL PARK OPPDRAGSBESKRIVELSE REGULERINGSOPPDRAG FOR GRØNVOLL PARK OPPDRAGET 1 Bakgrunn I henhold til Ensjø- veiledende prinsipplan for det offentlige rom, heretter VPOR, skal Grønvoll park etableres i forbindelse

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.09.2015 68455/2015 2013/3061 L13 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

KRAV TIL INNSENDT MATERIALE

KRAV TIL INNSENDT MATERIALE KRAV TIL INNSENDT MATERIALE For å effektivisere saksbehandlingen og for å kunne overholde Plan- og bygningslovens frister for saksbehandling, må kommunen stille minstekrav til materialet og grunnlagsdokumentasjonen

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Områderegulering Detaljregulering Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.03.2009 Saksnr.: 200608220/25

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Strømsveien 106, Helsfyr Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning

Forslagsstillers planbeskrivelse Strømsveien 106, Helsfyr Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning Forslagsstillers planbeskrivelse Strømsveien 106, Helsfyr Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning Utarbeidet dato: 11.08.2014 Sist revidert dato: 10.10.2014 INNHOLD

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Forslag til planprogram DETALJREGULERING FOR FRITIDSBEBYGGELSE PÅ EIENDOMMEN GBNR 116/2, SØRE ÅSEN, I TUNHOVD PLANID 2017015 NORE OG UVDAL KOMMUNE 31. OKTOBER 2017 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel:

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811)

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811) Byplankontoret Planident: Arkivsak:12/426 Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 4 og 6 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.06.2013 Dato for godkjenning

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for del av Sjøbergs gate. Nasjonal planid: Arkivsak: 17/844. Vedtak om igangsetting:

Planbeskrivelse. Detaljregulering for del av Sjøbergs gate. Nasjonal planid: Arkivsak: 17/844. Vedtak om igangsetting: Planbeskrivelse Detaljregulering for del av Sjøbergs gate Nasjonal planid: 20140052 Arkivsak: 17/844 Vedtak om igangsetting: 28.08.14, sak 35/14 Høringsperiode: Kommunestyrets vedtak: Innhold 1. Bakgrunn...

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN

PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN 04.04.17 2 (14) 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet... 3 1.2 Om planprogrammet og konsekvensutredning... 4 1.3 Utredningsplikt... 4 1.4 Konsekvensutredning...

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING DETALJREGULERING AV TRUCKSTOP SØDALEN Tiltakshaver: WB Holding AS, Maskinveien 1, 6517 Kristiansund N Arkitekt mulighetsstudie: Norconsult AS, Kongens

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling.

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 29.09.2016 Sak: 138/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 13/25513

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 27.06.2016 046/16 Arkivnr: K2 - L12 Saksbehandler: Ola Skei Bekken Dok.dato: 13.06.2016 Arkivsaksnr.: 14/2905-20 Tittel: Arealplanlegger Høvåg sentrumsområde

Detaljer

PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass

PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass Torgeir Vraas plass Glassverket Kommer til sluttbehandling i desembermøtet Planprogram Et planprogram er en plan for planarbeidet I dette dokumentet beskrives:

Detaljer

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER Oppstart av arbeid med privat detaljeringsplan for Park Hotell Vossevangen Gnr./bnr. 255/35, 255/34 og 255/36, planid 2013007. PL vedtok i møte den 19.09.2013 sak 70/13 igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

Sentrale problemstillinger har vært å få til god og trygg ferdsel for alle trafikanter, og å sikre områdets grønne kvaliteter.

Sentrale problemstillinger har vært å få til god og trygg ferdsel for alle trafikanter, og å sikre områdets grønne kvaliteter. PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 10. august 2015 Saksnr.: 201312221-8 Saksbehandler Fredrik Sund Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 27.08.2015 Oddemarka kryssområde- detaljregulering.

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka. vår dato vår referanse 19.04.2013 2013.156/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka. I henhold til plan- og bygningsloven

Detaljer

R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/

R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/ R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/02835-26 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 24.08.2017

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. vår dato vår referanse 28.03.12 2012.139/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 varsles

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

"Norske Skog Østre bydel, område I2"

Norske Skog Østre bydel, område I2 Namsos kommune PLANBESKRIVELSE for "Norske Skog Østre bydel, område I2" detaljregulering Beskrivelse er datert: 30.05.2017 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.08.2017 Dato for kommunestyres vedtak:

Detaljer

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram.

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.12.2015 Saksnr.: 201511171/24 Emnekode: ESARK

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/707 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERING ØSTRE KULLERØD - GBNR 32/4, 32/13 OG 32/61 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13 Saksnr.:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as

REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 2014 REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 12.09.2014 Navn på plan/tiltak: Fjordgåren Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana Adresse\, Gårds- og

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå)

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Bilde eller illustrasjon Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Forslagsstiller Utarbeidet av Forslag dd.mm.åååå 2 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM SPYDEBERG KOMMUNE HOVIN KIRKE OG UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN Alternativ syd FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for og kirkegård 14. mai 2014 Side 2 av 15 FORORD Spydeberg kommune er forslagsstiller

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLANID 322 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLANID 322 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLANID 322 Arkivsaksnr.: 14/11420-44 Dato: 04.02.2016 116/93 og 117/144 M.FL. - Buskerudveien 119-131 REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/ Ås kommune HTM-sak 3/15 R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/01780-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.11.2015 Rådmannens

Detaljer

Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7

Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7 Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7 Arkivsak: 10/2234 Arkivkode: PLAN 5034 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR NORHEIM NÆRINGSPARK, NOREVEGEN 7 Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 - Planforslag datert 5/1 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 Stiklestad eiendom AS Per Anders Røstad Skoleparken 3 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012

BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012 BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Bryne Stadion Planprogram Oppdragsnummer: 1932 Oppdragsgiver: Bryne FK Versjon: 1 Dato: 25.

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERING TÅRNFJELLVEGEN BOLIGOMRÅDE

PLANPROGRAM DETALJREGULERING TÅRNFJELLVEGEN BOLIGOMRÅDE PLANPROGRAM DETALJREGULERING TÅRNFJELLVEGEN BOLIGOMRÅDE 03.03.17 2 (14) 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet... 3 1.2 Om planprogrammet og konsekvensutredning... 4 1.3 Utredningsplikt...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Lynghaugtjernet Kommuneplanens arealdel om bydelssentrene: «Attraktivt, mangfoldig og urbant møtested for bydelen»

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : 140815 Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HÅLOGALAND KRAFTS EIENDOMMER GNR. 56, BNR. 559, 562 OG 587 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HÅLOGALAND KRAFTS EIENDOMMER GNR. 56, BNR. 559, 562 OG 587 I HARSTAD KOMMUNE Hålogaland Kraft A/S FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HÅLOGALAND KRAFTS EIENDOMMER GNR. 56, BNR. 559, 562 OG 587 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse hålogaland plankontor as 26.03.2015 Innhold 1.

Detaljer

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE. Dato: Vår ref.: 2010/ L10 Saksbehandler: Vigdis Hole DELPLAN FOR HUNDEGÅRDER I BOLTERDALEN

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE. Dato: Vår ref.: 2010/ L10 Saksbehandler: Vigdis Hole DELPLAN FOR HUNDEGÅRDER I BOLTERDALEN LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Dato: 19.11.2010 Vår ref.: 2010/1186-1-L10 Saksbehandler: Vigdis Hole DELPLAN FOR HUNDEGÅRDER I BOLTERDALEN Utkast til planprogram 19.11.2010 2010/1186-1 Side 2 av 6 Innhold DELPLAN

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 Gjeldende regleringsplan: PlanID 4240007 Ytrebygda, Kokstadflaten del av gnr 111, bnr 96 Kontorbygg Forslag til endring BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr.

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Bestilling av oppstartsmøte Skjemakode: PBE002 Referansenummer: PBE002-BCHZ Bestilling av oppstartsmøte Innsendingsdato:02.12.2014 12:21 Innlogging ID-porten-innlogging ivaretar kravet om

Detaljer