Produktutvikling langs Haldenkanalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produktutvikling langs Haldenkanalen"

Transkript

1 2016 Produktutvikling langs Haldenkanalen Torill Olsson, Mimir Ingrid Solberg Sætre, Drivkraften

2 1. Om prosjektet 1.1 Bakgrunn Denne rapporten beskriver formål, prosess og resultater i prosjektet «Produktutvikling langs Haldenkanalen». Formålet med produktutviklingsprosjektet er «utvikling av bærekraftige og attraktive tilbud og opplevelser med utgangspunkt i lokale ressurser og aktører/bedrifter innenfor besøks-/opplevelsesnæring». Prosjektet er en del av hovedprosjektet «Haldenkanalen som opplevelsesrom» som igjen inngår i ett av de strategiske innsatsområdene for Regionalpark Haldenkanalen. Hovedprosjektet «Haldenkanalen som opplevelsesrom» har fire hovedaktiviteter: HA 1: Markedsanalyse (ferdigstilt mars 2015) HA 2: Utmarksstrategi (ferdigstilt februar 2015) HA 3: Kompetanse- og veiledningsprogram (avsluttet desember 2015) HA 4: Produktutvikling (dvs. dette prosjektet) Det var et mål for oppdragsgiver at prosjektet skulle omfatte et 20-talls bedrifter og at alle kommunene i regionalparken skulle være representert. Det var videre et mål at tilbudene skal være knyttet opp mot følgende tema: Passasjerbåttrafikk Jakt og fiske Sykling, vandring, padling og temaet helse/sunnhet Artsmangfold 1.2 Faglig tilnærming Formålet med prosjektet har vært å utvikle konkrete produkter som kan testes sommeren Produktutvikling er et fagområde som handler om å utnytte bedriftens kompetanse og ressurser til å utvikle nye tilbud som er attraktive for en målgruppe. Fagfeltet henger derfor nært sammen med både markedskunnskap/markedsutvikling, forretningsutvikling og lignende, og krever også stor grad av vilje og evne til innovasjon og nytenking. Mimir og Drivkraftens tilnærming har derfor vært å bidra til dette gjennom å gi deltakerne kunnskap om og bistand til bruk av moderne utviklingsverktøy. Et viktig mål var å legge opp uttestingen slik at deltakerne både tester respons i markedet og får mer kunnskap om kunden og kundens opplevelse. Begge deler er viktig for videre utvikling. Arbeidet ble lagt opp som «hjelp til selvhjelp», der deltakerne fikk introduksjon til grunnleggende teori, en verktøykasse og bistand til å benytte den. Slik lærer deltakerne en ny arbeidsmåte, som de også kan benytte også fremover. 1

3 Særlige viktige verktøy i dette arbeidet har vært å gå fra tradisjonell segmentering og over til en enda mer spisset målgruppetilnærming, gjennom bruk av såkalt «personas». En persona er én eller en gruppe tenkte personer, men som er bærer av typiske behov og karakteristika for målgruppeb. Det handler altså om å finne de relevante trekkene og deretter utvikle produkter som har verdi for dem. Arbeidet med utvikling av produkter eller opplevelser består av flere ulike elementer som er illustrert i «Opplevelsesoppskriften» nedenfor. Det er sammenhengen mellom disse elementene at utviklingspotensialet ligger. Alle de aktuelle verktøyene er samlet i en håndbok som på det interne området på 2

4 1.3 Deltakere og gjennomføring Følgende aktører (kommune) har deltatt i programmet; Allsang på Grensen/Grensearena (Halden) Eidsverket Gods (Aurskog Høland) Nordre Mangen gård (Aurskog Høland SUP Rømskog (Rømskog) Skogsliv (Aurskog Høland) Setskog IF/Padlefestivalen (Aurskog Høland) Joval Event og Hans Lervik (Marker) Østre Holth gård (Aremark) Furulund Cafe (Aremark) Villa Kornsjø (Halden) It s Up2U (Rømskog/Årjäng) Rømskog Spa & Resort (Rømskog) Tharaldrud gård (Marker) Linnekleppen Branntårn/Østfold Skogselskap (Marker) Utmarksavdelingen Akershus/Østfold (i hele Regionalparken) En fornøyd gjeng med aktører, fagteam og arrangører på siste felles samling i Halden, mars Foto: Åse Gustavsen, Drivkraften Haldenvassdragets kanalselskap med samarbeidspartnere (i hele Regionalparken) Aktører som Bakergården, Kanalmuseet, Soot-spelet, Soot-stiftelsen (alle Marker) og Oslofjorden Friluftsråd har også vært involvert i prosessen og vil på ulike vis være samarbeidspartnere også fremover. Prosjektperioden har gått fra november april Prosessen har bestått av tre samlinger: Oppstartsamling på Rømskog Spa & Resort i januar. Formål med samlingen var å presentere relevant teori, lære opp og ta i bruk moderne verktøy for utvikling av opplevelser/produkter. Et særlig viktig tema i denne samlingen var utvikling av kundebeskrivelser, såkalt personas, for å avdekke viktige kundebehov og dermed også innovasjonsmuligheter. Lokale gruppevise workshops i februar: En på Eidsverket, en på Furulund kafe i Aremark og en på Bakergården på Ørje. Her presenterte deltakerne hva de hadde jobbet frem av produkter, de fikk tilbakemeldinger på det og dermed innspill til videre arbeid frem mot den siste samlingen. To aktører, som ikke kunne delta på lokale workshops, ble fulgt opp individuelt Fellessamling i Halden i mars; til denne hadde deltakerne beskrevet sine produkter etter en felles mal. Disse forslagene var bearbeidet av fagteamet og deretter satt inn i produktark. 3

5 2. Utarbeidede produkter 2.1 Produktarkene Når denne fasen av prosjektet avsluttes foreligger det beskrivelser i såkalte produktark av til sammen 16 produkter, alle med en sterk kundetilpasning. Produktene viser også at det er et stort mangfold av tilbud og at mange aktører har nytte av å utvikle tilbud i fellesskap. Det er imidlertid ikke mulig å få produktene 100% ferdige innenfor rammen av dette prosjektet. For å få til dette måtte en hatt mer tid, både for å jobbe alle detaljer i tilbudet og i selve leveransen. En måtte altså hatt rom for å jobbe direkte i hver enkelt bedrift gjerne i kombinasjon med befaringer. Produktarkene som foreligger er imidlertid en betydelig konkretisering i forhold til hva deltakerne begynte å jobbe med under første samling i prosjektet. Alle produktarkene ligger i vedlegg til rapporten. Se eksempel på produktark for «Barnas dampskip» på neste side. Produktarkene er ikke ment for markedsføring, men gir en relativt detaljert oppsummering av hvert enkelt produkt, og er et ledd i arbeidet med å tydeliggjøre tilbudene og skreddersy dem for en målgruppe. De er altså fortsatt i arbeid, og fagteamet har gitt hver deltaker konkret anbefaling om hvordan de bør jobbe videre. Dette ligger også på den interne delen av Produktene dekker til sammen følgende bedrifter og produkter. Totalt sett dekker de 16 produktene alle 5 kommunene i Regionalparken (se oversikten side 2). 4

6 5

7 2.2. Kåring av «beste produkt» Til den avsluttende samlingen i mars hadde Regionalpark Haldenkanalen utlyst en premie til beste produkt. Kriterier for utvelgelsen var at produktet skulle: Være innovativt og synliggjøre Haldenkanalen som opplevelsesområde Ha attraksjonskraft og tydelig tilpasning til målgruppe Være bærekraftig, dvs. ta hensyn til natur, kultur, miljø, lokalsamfunn og økonomi Hver bedrift som deltok på samlingen hadde en stemme. Vinneren av kr ble Kasper Engelhardt-Bergsjø i Skogsliv som hadde utviklet «Villmarksopplevelser for barn med bl.a. Beversafari». Bredden og kvaliteten på tilbudene gjorde at regionalparken også satte opp premier på kr til de to produktene som fikk nest flest stemmer, Vibeke Ringbu fra SUP Rømskog med «Prøv SUP i sommer» og Reidar Joval fra Joval Event og Hans Lervik med Gjeddefiske for jenter. Vinner Kasper Engelhardt-Bergsjø (Skogsliv) sammen med vinner av delt andreplass Vibeke Ringbu (SUP Rømskog), Vidar Østenby (Regionalpark Haldenkanalen) og Reidar Joval og Hans Lervik (Gjeddefiske for jenter) som også fikk delt andreplass. Foto: Åse Gustavsen, Drivkraften 6

8 3. Resultater 3.1 Erfaringer Arbeidet med prosjektet har vist at aktørene er i stand til å utvikle attraktive og kundetilpassede produkter gjennom en kombinasjon av nye verktøy og veiledning individuelt og i gruppe. Videre har det bekreftet at det er stort mangfold av tilbud rundt Haldenkanalen og at det å synliggjøre dette virker mobiliserende og gir optimisme og stolthet. Arbeidet har også vist at aktørene har stor glede å være en del av et felles nettverk. Gjennom deltakelsen i programmet har aktørene fått en større forståelse av hva Regionalpark Haldenkanalen er, og på hvilken måte den enkelte aktør kan dra nytte av organisasjonen og den merkevaren som bygges sten for sten. Prosjektet har også trukket veksler på rapporter og analyser Regionalparken tidligere har utarbeidet. Ved prosjektslutt er resultatet: Det er utviklet konkrete tilbud som kan testes ut i markedet denne sesongen Aktørene har fått et kompetanseløft og kunnskap om en ny arbeidsmetodikk Det er en positiv vilje til videre utvikling både i egen virksomhet og i fellesskap Det er synliggjort hvordan Merkevare Haldenkanalen kan brukes av den enkelte aktør gjennom konkrete eksempel. Det er dermed skapt økt motivasjon for å bruke merkevaren. I tillegg har prosjektet gitt andre resultater som: 7 Presseomtale (gjennom et tilleggsoppdrag utført av Drivkraften). Målrettet arbeid har gitt positiv uttelling med omtale i lokal/regional presse, samt bransjemedier og direkte påvirkning av eierne, partnere og andre interessenter Styrket ønsket om felles markedsføring og mer samarbeid Økt motivasjon for å bruke merkevare Haldenkanalen i markedsføringen av egen virksomhet Økt motivasjon for å delta aktivt i forbindelse med foto-/videoopptak og/eller presse-/visningsturer Prosjektet har også Skapt en utviklingskultur hvor aktørene får motivasjon til videre utviklingsarbeid, kunnskap om muligheter og hvor virkemiddelapparatet for kunnskap om aktørenes situasjon og behov Gitt aktørene mulighet til å vise seg frem og knytte direkte kontakt med virkemiddelapparat som Innovasjon Norge, Østfold fylkeskommune og fylkesmannens landbruksavdeling Bidratt til rekruttering til IN s FRAM-program, Mentorprogram osv

9 3.2 Oppfølging Det inngår i dette prosjektet at hver enkelt aktør skal følges opp for uttesting av de produktene som er utviklet. Denne oppfølgingen skal gjennomføres av Regionalpark Haldenkanalen. Forslag til hvordan teste de ulike produktene er gitt av fagteamet Mimir/Drivkraften. For å nyttiggjøre seg av innsatsen som er lagt ned i prosjektet av aktører, fagteam og Regionalparken understrekes viktigheten av at denne oppfølgingen starter opp i løpet av kort tid (i løpet av april 2016). Det anbefales at en trekker trådene fra dette prosjektet tydelig inn i følgende tiltak som allerede er avtalt: Arbeid med uttesting Sikre at arbeidet med uttesting sommeren 2016 gir ny innsikt, gjennom å be aktørene notere ned erfaringer fra uttesting (både respons i markedet og ved besøk av gjester). Slik vil aktørene bli «lærende» og få innsikt til videre utvikling, noe som bør være et overordnet mål. Aktørene fikk verktøy til hvordan det kan gjøres på møtet i Halden, jf. «spør, observer og registrer». Deltakerne må få beskjed om at de skal jobbe på denne måten, samt om at dette skal rapporteres på neste samling, slik at de får en ekstra motivasjon til å drive innsiktsinnhentingen Møteplasser og kunnskapspåfyll for deltakerne Det er allerede avtalt at deltakerne i prosjektet skal inviteres til Soot-spelet i juni. Dette blir en uformell samling, men som er viktig for å opprettholde den sosiale relasjonen i gruppa. I tillegg er det avtalt at aktørene skal møtes etter sommeren. For å gjøre denne samlingen meningsfull bør hoveddelen av det faglige programmet være at deltakerne deler erfaringer og innsikt fra uttestingen, og at de også utfordres på hvordan de tenker å bruke denne kunnskapen i videre utvikling. Det er også opprettet en egen Facebook-gruppe for uformell deling av informasjon, tips og erfaringer. Det er viktig at Regionalparken aktivt legger ut relevant informasjon og motiverer for bruk (evt. inviterer andre aktører inn) dersom en slik gruppe skal være levende og oppfattes som nyttig. I tillegg bør deltakerne oppfordres til aktiv bruk av det interne området på regionalparkens hjemmeside 1

10 3.3 Oppfølging på lenger sikt Program for videre utvikling Dette prosjektet har vist at Regionalpark Haldenkanalen kan ta en viktig rolle som utviklingsaktør i regionen. Det har også vist at «Haldenkanalen» er en hensiktsmessig ramme for å jobbe med utvikling, og at den intuitivt stemmer med aktørenes oppfatning av hva som er et naturlig opplevelsesrom/-region. Erfaringer fra andre prosesser viser at det er viktig at aktørene har en slik felles ramme/referanse for sitt utviklingsarbeid. I dette tilfellet vil nærheten mellom aktørene også gi mulighet for økt samarbeid og utvikling av kombinasjonsprodukter og konsepter. Videre utvikling av opplevelser rundt Haldenkanalen vil i tillegg styrke Riksantikvarens satsning på Haldenkanalen som industrielt kulturminne. Det er med andre ord en god mulighet for Regionalparken å bruke den positive erfaringen fra dette prosjektet til å bygge en langsiktig utviklings- og samhandlingskultur i regionen. Vår anbefaling er at dette i tilfelle gjøres gjennom et klart definert utviklingsprogram. Programmet bør kombinere samlinger med individuelt arbeid og oppfølging i bedrift. Arbeidsmetodikken bør også i dette programmet være «hjelp til selvhjelp» der deltakerne tilføres verktøy og teori, og gjennom samlinger, veiledning og individuelt arbeid og lærer å ta det i bruk. En svakhet ved det prosjektet som er gjennomført nå er at det ikke har vært ressurser til å besøke den enkelte bedrift. Slik sett har det vært vanskelig å se om de foreslåtte produktene holder mål sett med kundens øyne. Det er derfor viktig at et eventuelt videre program fanger opp dette. Arbeidet må være kunnskapsbasert, noe som tilsier at en også i denne fasen vil kunne ha nytte av rapporter og utredninger som Regionalparken har fått utarbeidet. Deltakerne bør forplikte seg til å medvirke aktivt og må derfor ha både tid, økonomi og vilje til å jobbe med utvikling. Det bør derfor være en ny rekrutteringsfase og en ev ny egenandel. Programmet bør ha minst 1-2 års varighet slik at en bygger både kompetanse og tillit. Sannsynligvis finnes det aktører rundt Haldenkanalen som ikke har vært med i det prosjektet som nå er gjennomført, men som absolutt bør være med i en eventuell neste fase. I tilfelle bør de få en egen liten prosess for å løftes opp på samme nivå som de som har deltatt, og dermed bli fullverdige deltakere i et videre løp. En slik løsning gjør at Regionalpark Haldenkanalen får samlet ressurser og aktører inn i et større utviklingsprogram. Dette vil sannsynligvis bidra til bedre ressursbruk og mer synlige resultater enn mer fragmenterte ordninger. En annen fordel gjennom å samle aktører inn i en større satsning er at en kan oppnå større synergi i den offentlige virkemiddelbruken. Erfaringene fra den fasen som er gjennomført viser at prosjektet omfatter aktører fra flere ulike bransjer og sektorer, for eksempel både landbruk og kultur. Gjennom å la aktører jobbe sammen på tvers og utfra et markedsperspektiv, vil en øke muligheten for nye og innovative løsninger. Et ev program bør derfor kunne være en samfinansieringsarena for ulike offentlige virkemiddelaktører. 2

11 Det presiseres at et slikt utviklingsprogram bør ha som mål å øke attraksjonskraften for Haldenkanalen, gjennom å utvikle synlige opplevelser og produkter som gir «reason to go». Det betyr at dette programmet bør ha et annet perspektiv og en annen tilnærming enn tradisjonelle bedriftsutviklingsprogram som for eksempel FRAM som er mer strategi- og driftsrettet. Haldenkanalen som opplevelsesrom Haldenkanalen er en viktig ramme og et felles opplevelsesrom for alle aktørene i regionen. Både de fysiske omgivelsene og historien er en del av aktørenes felles opplevelsesmessige infrastruktur. Arbeidet i første fase har vist at aktørene ikke fullt ut ser hvordan lokalhistorien og kulturen kan brukes til å gi produktene særpreg i forhold til natur- og kulturbaserte opplevelser andre steder. Det å se på Haldenkanalen med et helhetlig blikk ville derfor være et viktig grep inn i en videre utvikling. Vi tenker da særlig på to elementer; En overordnet avklaring og illustrasjon som viser viktige innfallsporter, viktig infrastruktur og særlig viktige opplevelsesrom/ressurser. Slik kan en få o riktig skilting på riktig sted, jf for eksempel med egne skilt/informasjonsopplegg på innfallsportene o god tilrettelegging på ruter (sykkel/vandre/bil), steder eller områder som er viktige ift turisme/opplevelser o god formidling av natur- og kulturkvaliteter, som for eksempel artsmangfold og annet som gjestene trenger hjelp til å se o identifisert hvilke tiltak og områder som i alle fall må fungere Se på kulturelle ressurser rundt Haldenkanalen, både historier både fakta, overleveringer og myter, jordbruk/fiske/ferdsel og andre ting som har preget mat, tradisjoner og ført til lokal egenart/livsstil. Dette er sannsynligvis såkalt «taus kunnskap», dvs. kunnskap aktørene i stor grad har selv, men som de ikke er bevisst, men som vil være en «skatte-kiste» i utviklingsarbeidet. Dette arbeidet er dermed en investering som umiddelbart kan tas i bruk for å utvikle mer særpregede og unike naturbaserte opplevelser, muligens også hele konsepter knyttet til tema som for eksempel rekreasjon, læring og aktivitet 3

INFORMASJON. www.visithaldenkanalen.no. Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen

INFORMASJON. www.visithaldenkanalen.no. Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen INFORMASJON www.visithaldenkanalen.no Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen Regionalparkrådet Rådsleder Regionalparkstyret Styreleder Administrasjon Daglig leder FORMÅL Formålet med Regionalpark

Detaljer

Referat fra styremøte i Regionalpark Haldenkanalen

Referat fra styremøte i Regionalpark Haldenkanalen Styret i Regionalpark Haldenkanalen Ørje 2015-06-19 Referat fra styremøte i Regionalpark Haldenkanalen Tid: fredag 19. juni 2015 kl. 09.00 12.00 Sted: Marker Rådhus Fremmøtte: Helge Kolstad Kari Pettersen

Detaljer

Referat fra styremøte i regionalpark Haldenkanalen 19.04.2013

Referat fra styremøte i regionalpark Haldenkanalen 19.04.2013 Referat fra styremøte i regionalpark Haldenkanalen 19.04.2013 Tid: fredag 19 april 2013 kl. 09.00 11.30, Sted: Grendehuset, Skulerud Fremmøtte: Politiske representanter: Helge Kolstad, Østfold fylkeskommune,

Detaljer

Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark

Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark Børre Berglund, BBR AS 19.11.14 Hva selger 3 Noe som er verdt å stoppe for 2 Noe som er verdt å ta en omvei for 1 Noe som er verdt å komme for Side 2 Oppdraget

Detaljer

Referat styremøte i Regionalpark Haldenkanalen

Referat styremøte i Regionalpark Haldenkanalen Styret i Regionalpark Haldenkanalen pr. epost Ørje 16.06.2014 Referat styremøte i Regionalpark Haldenkanalen 16.06.2014 Tid: mandag 16. juni 2014 kl. 08.30 11.30, Sted: Frammøtte: Marker Rådhus, Ørje -

Detaljer

ØKONOMISK VERDISKAPING MED GRUNNLAG I KULTURMINNER OG KULTURMILJØER MARIANNE HOLMESLAND, RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING

ØKONOMISK VERDISKAPING MED GRUNNLAG I KULTURMINNER OG KULTURMILJØER MARIANNE HOLMESLAND, RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING ØKONOMISK VERDISKAPING MED GRUNNLAG I KULTURMINNER OG KULTURMILJØER MARIANNE HOLMESLAND, RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING OM UTREDNINGEN Formålet med utredningen var: å avdekke hvilke forhold som fremmer

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Referat fra rådsmøte i Regionalpark Haldenkanalen

Referat fra rådsmøte i Regionalpark Haldenkanalen Sendeliste Ørje 2015-05-29 Referat fra rådsmøte i Regionalpark Haldenkanalen Tid: fredag 29. mai 2015 kl. 09.00 12.00 Sted: Rømskog Spa Til stede: Politisk representant Næringslivsrepresentant Akershus

Detaljer

Fra serviceøkonomi til opplevelsesøkonomi. Ann Heidi Hansen, PhD, Merkevareansvarlig NordNorsk Reiseliv

Fra serviceøkonomi til opplevelsesøkonomi. Ann Heidi Hansen, PhD, Merkevareansvarlig NordNorsk Reiseliv Fra serviceøkonomi til opplevelsesøkonomi Ann Heidi Hansen, PhD, Merkevareansvarlig NordNorsk Reiseliv Service versus opplevelser Service/tjenester Motivasjon og verdi Løse funksjonelle problemer, nytte

Detaljer

Referat fra styremøte Regionalpark Haldenkanalen fredag 16.11.2012.

Referat fra styremøte Regionalpark Haldenkanalen fredag 16.11.2012. Referat fra styremøte Regionalpark Haldenkanalen fredag 16.11.2012. Tid: Kl.1000 Sted: Rømskog Spa & Resort Til stede: Politiske representanter: Helge Kolstad, Østfold fylkeskommune, leder Kari Pettersen,

Detaljer

La de 100 regionalparker blomstre Om bærekraftig og robust lokalsamfunnsutvikling

La de 100 regionalparker blomstre Om bærekraftig og robust lokalsamfunnsutvikling La de 100 regionalparker blomstre Om bærekraftig og robust lokalsamfunnsutvikling Morten Clemetsen Erfaringskonferanse Natur- og kulturarven, Sogndal 31. Oktober 2014 Erfaringskonferansen natur- og kulturarven,

Detaljer

Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016. www.visithaldenkanalen.no

Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016. www.visithaldenkanalen.no Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016 www.visithaldenkanalen.no VELKOMMEN PÅ KURS Halden Regionalpark tilbyr Regionalparken har med dette gleden av å tilby kompetansehevende tilbud

Detaljer

Hva er NODE Eyde Women?

Hva er NODE Eyde Women? Hva er NODE Eyde Women? NEW er et nettverk for kvinner i GCE NODE og NCE Eyde på Sørlandet. Vi jobber for å styrke kvinner i industrien, øke antall kvinner på alle nivå i operative stillinger, samt skape

Detaljer

PARKMØTE HØSTEN 2015 OSLO

PARKMØTE HØSTEN 2015 OSLO PARKMØTE HØSTEN 2015 OSLO PROGRAM 10:00-10:30 Velkommen, kort presentasjon og intro til park v/ Kristian Bjørnstad, sekretariatsleder, Norske Parker 10:30-13:15 (lunsj 12:00-12:30) Presentasjoner fra etablerte

Detaljer

Distriktssenteret sin rolle i LUK-arbeidet, etter LUK-satsinga. Avdelingsleder Ingvill Dahl Nasjonal LUK-samling Gardermoen 18.

Distriktssenteret sin rolle i LUK-arbeidet, etter LUK-satsinga. Avdelingsleder Ingvill Dahl Nasjonal LUK-samling Gardermoen 18. Distriktssenteret sin rolle i LUK-arbeidet, etter LUK-satsinga Avdelingsleder Ingvill Dahl Nasjonal LUK-samling Gardermoen 18.oktober 2012 Brev til fylkeskommunene fra KRD 14.12.2009 Distriktssentret skal

Detaljer

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg Bakgrunn Flerkulturelle er overrepresentert når det gjelder ytelser fra NAV og i arbeidsledighetsstatistikken. Uavhengig av eksisterende utfordringer, representerer flerkulturelle

Detaljer

GOD JOBB - GODE FORELDRE?

GOD JOBB - GODE FORELDRE? GOD JOBB - GODE FORELDRE? KAN PARTNERKARRIERE OG FAMILIE KOMBINERES? GEIR MIKALSEN, MARKEDSSJEF BERGEN NÆRINGSRÅD Hvorfor så få kvinnelige partnere? Kartlegging av kjønnsbalansen i advokatfirma og rådgivningsselskaper

Detaljer

DEICHMANSKE BIBLIOTEK

DEICHMANSKE BIBLIOTEK DEICHMANSKE BIBLIOTEK Deichmanske biblioteks strategi 2014 2018 BIBLIOTEK Biblioteket utvider våre horisonter og endrer våre liv. Det er en arena for kunnskap og inspirasjon. Det gir oss mennesker tilgang

Detaljer

Kulturminnefondets strategiplan

Kulturminnefondets strategiplan Kulturminnefondets strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Kulturminnefondet er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 Trygg. Utviklende. Inkluderende. Langsiktig. Side 1 INNLEDNING Styret i TUIL Tromsdalen Fotball vedtok i 2010 at det skulle gjennomføres en strategiprosess

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

PROFILMANUAL Revidert November 2013

PROFILMANUAL Revidert November 2013 PROFILMANUAL Revidert November 2013 INNHOLD Om profilen 3 Logo 4 Logo varianter 5-6 Farger 7 Grafiske elementer 8 Bildeuttrykk 9 Trykksaker 10-12 Annonseeksempler 13 Branding 14 2 PROFILEN Det grafiske

Detaljer

Oppgaveark om Veier til samarbeid. Sosiale entreprenører som samarbeidspartnere i offentlig sektor

Oppgaveark om Veier til samarbeid. Sosiale entreprenører som samarbeidspartnere i offentlig sektor Oppgaveark om Veier til samarbeid Sosiale entreprenører som samarbeidspartnere i offentlig sektor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inspirasjonshefte i Veier til samarbeid Sosiale entreprenører som samarbeidspartnere

Detaljer

Tanker og refleksjoner siden i går?

Tanker og refleksjoner siden i går? ?! Tanker og refleksjoner siden i går? Dag 2 Hva tenker du om selvhjelp i dag? Er det forskjellig fra i går? 2 1! berøre berøre -- la la seg seg berøre berøre Selvhjelp erfaring! erfaring! er å ta utgangspunkt

Detaljer

Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ

Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ Klyngesamling om Smart Cities & Smart People Strømstad, 30. 31. mai 2013 Ingrid Solberg Sætre og Åse Gustavsen 1 NCE SMART ENERGY

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

SYKKELOPPLEVELSER INDRE HELGELAND, fase 1 Prosjektplan

SYKKELOPPLEVELSER INDRE HELGELAND, fase 1 Prosjektplan SYKKELOPPLEVELSER INDRE HELGELAND, fase 1 Prosjektplan 2016 2017 Bakgrunn Sykling som aktivitet har økende popularitet, både i hverdagen og i fritiden. Helgelandskysten har gjennom en lang og målrettet

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

Vi bygger identitet! - Eksemplet Områdeløft Saupstad-Kolstad i Trondheim.

Vi bygger identitet! - Eksemplet Områdeløft Saupstad-Kolstad i Trondheim. Vi bygger identitet! - Eksemplet Områdeløft Saupstad-Kolstad i Trondheim. Ungdom og medvirkning. Hvorfor og hvordan? Foto: Carl-Erik Eriksson Kristin Tinmannsvik, Fagenheten for oppvekst og utdanning,

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

Tanker og refleksjoner siden i går?

Tanker og refleksjoner siden i går? Dag 2 1? Tanker og refleksjoner siden i går? 2 Selvhjelp er verktøyet, selvhjelpsgruppa er verkstedet. 3 1 Hva lar jeg noe gjøre med meg? 4 Samhandling - speiling Hva aktiverer dette i meg? Speiling Hva

Detaljer

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Vedtatt 5. april 2016 1. Innledning Vedtektene er styrende for Kollektivtrafikkforeningens virksomhet, og inneholder visjon og formål. Visjonen er:

Detaljer

Dag 2. Tanker og refleksjoner siden i går? Åpent igangsetterkurs. Ålesund. Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp 15. og 16.

Dag 2. Tanker og refleksjoner siden i går? Åpent igangsetterkurs. Ålesund. Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp 15. og 16. Dag 2 Åpent igangsetterkurs Ålesund Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp 15. og 16. oktober 2007 1 Tanker og refleksjoner siden i går? 2 1 Selvhjelp definisjon II Selvhjelp er å ta utgangspunkt i opplevelsen

Detaljer

Godt lokalt kulturarbeid?

Godt lokalt kulturarbeid? Godt lokalt kulturarbeid? Foredrag Førde 23. mars 2017 Kulturkonferansen 2017 Kulturpolitikk i reformtider Åse V. Festervoll Generalsekretær Uansett hva som skjer mht. sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 07.03.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Høring - Helse Vest virksomhetsstrategi - Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/2 STYRESAK:

Detaljer

Tanker og refleksjoner siden i går?

Tanker og refleksjoner siden i går? SELVHJELP NORGE Dag 2 1? Tanker og refleksjoner siden i går? 2 Selvhjelp er verktøyet, selvhjelpsgruppa er verkstedet. Et forpliktende arbeidsfelleskap en prosess Ikke et kurs --> kunnskap innenfra Ikke

Detaljer

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720)

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Søknadssum: 70 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hå folkebibliotek

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Nettverkssamling Elverum 28. november Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen

Nettverkssamling Elverum 28. november Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen Nettverkssamling Elverum 28. november 2013 Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen Hvorfor et Regionalt Bygdeutviklingsprogram (RBU)? Skal bidra til å styrke og samordne den regionale virkemiddelbruken

Detaljer

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland 2017-2020 Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Innledning: Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Innovasjon Norge i Oppland

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Lederutviklingsprogram Administrative ledere Oktober 2008 Januar 2009

Lederutviklingsprogram Administrative ledere Oktober 2008 Januar 2009 Lederutviklingsprogram Administrative ledere Oktober 2008 Januar 2009 Overordnet målsetting Utvikle en profesjonell administrativ service for den faglige ledelsen og derigjennom bidra til at NTNU når sine

Detaljer

Vedlegg V. Intervju med bryggeeierne. DIVE-analyse: Intervju med bryggeeierne

Vedlegg V. Intervju med bryggeeierne. DIVE-analyse: Intervju med bryggeeierne Vedlegg V Intervju med bryggeeierne : Intervju med bryggeeierne Medvirkning Intervju med eierne Alle bryggeeiere ble invitert til å bli intervjuet som en del av medvirkningen i n. For å få innsikt i bryggeeiernes

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter Næringspolitikk og strategi for Ringeriksregionen Bakgrunnsnotat Dialogmøter 1. februar 2012 1 Bakgrunn Ringerike utvikling AS (Ru) ble etablert 6.januar 2010 og eies av Hole, Ringerike og Jevnaker kommuner,

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark Saknr. 14/8511-20 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark 2012-2017 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar det framlagte

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Oslo, mai 2009

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Oslo, mai 2009 Selvhjelp og igangsetting av grupper Oslo, mai 2009 2 Selvhjelp Norge Nasjonal plan for selvhjelp Hovedmål: å styrke selvhjelpsarbeid generelt. 3 Nasjonal plan for selvhjelp Det overordnede målet med den

Detaljer

Hvordan kan vi få tak i de beste hodene?

Hvordan kan vi få tak i de beste hodene? Hvordan kan vi få tak i de beste hodene? Her er 10 ideer som er laget for å inspirere de næringsrettede programmene i Forskningsrådet til å finne smarte og morsomme måter å nå de beste hodene på. Grunnlaget

Detaljer

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016 *Foto: se siste side. Kundereisen 2016 Anskaffelse av kundereiseprosess basert på kvalitativ metode og design thinking relatert til tjenesteutvikling. Dette dokumentet gir en rask oversikt over Kundereisen

Detaljer

Referat fra arbeidsgruppesamling i Haldenkanalen Regionalpark

Referat fra arbeidsgruppesamling i Haldenkanalen Regionalpark Arbeidsgruppen i Regionalpark Haldenkanalen Ørje 19.09.2014 Referat fra arbeidsgruppesamling i Haldenkanalen Regionalpark Tid: fredag 19. september 2014 kl. 9.00 15.30 Tilstede: Forfall: Elisabeth Dammyr,

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Ledelse og organisering av klyngeprosjekter

Ledelse og organisering av klyngeprosjekter Ledelse og organisering av klyngeprosjekter Regionalt Innovasjonsseminar Vadsø 14.april 2011 Eivind Petershagen, Innovasjon Norge www.arenaprogrammet.no Et samarbeidsprosjekt mellom: Hovedtema Hva er det

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Et godt varp 2014-2017

Et godt varp 2014-2017 Et godt varp 2014-2017 - Strategi for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder Vedtatt av fylkestinget 25.02.2014 Bilder på fremsiden er fra Lyngørsundet, foto: Bjarne T. Sørensen/VAF og fra Arkeologiske

Detaljer

«VEFSNA REGIONALPARK»

«VEFSNA REGIONALPARK» «VEFSNA REGIONALPARK» Verdigrunnlag for norske parker Lokal forankring, nedenfra og opp Langsiktig og forpliktende samarbeid Verdsette og ivareta natur- og kulturverdier Bred og bærekraftig verdiskaping,

Detaljer

Njål S. Føsker fylkesrådsleder

Njål S. Føsker fylkesrådsleder Saknr. 11/3495-2 Ark.nr. 223 U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Fjellturismekonferansen

Detaljer

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 2 Prosjektnavn: SAMARBEID OM RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INDRE ØSTFOLD 2015-2025 Prosjektets formål

Detaljer

Læringsglede og innovasjon- biblioteksamarbeid som drivkraft i Gjerstad Kommune.

Læringsglede og innovasjon- biblioteksamarbeid som drivkraft i Gjerstad Kommune. Læringsglede og innovasjon- biblioteksamarbeid som drivkraft i Gjerstad Kommune. Mål for prosjektet: Kartlegge samarbeidsformer, metodikk og strukturer som skaper velfungerende og effektive pedagogiske

Detaljer

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Næringsriket vs Mulighetsriket Kommunikasjonsutfordring.. Har vi tatt innover oss hva vi har skapt? Næringsriket Østfold er et

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet 1 Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet Oslo, 22.08.2017 Takk for at vi ble invitert til å gi innspill til Palliasjonsutvalget i møte 19. juni. Med dette sender

Detaljer

Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system

Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system HVA KJENNETEGNER ET HELHETLIG OG GODT SYSTEM FOR STYRKET LEDELSE? Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system Nasjonal erfaringskonferanse om ledelse 2013

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2017-2019 VISJON VIRKSOMHETS - FORMÅL Valdres - Norges mest attraktive besøks- og Opplevelsesregion gjennom 4 årstider. Selskapet framstår som en serviceorganisasjon for all næringsvirksomhet

Detaljer

Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011

Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011 Hva er et fyrtårn? Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011 Begrepet fyrtårn er brukt i sammenheng med flere klyngeutviklingsprosjekter

Detaljer

Læringsnettverk for bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger og innvandrere

Læringsnettverk for bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger og innvandrere Utviklingsprogram for inkludering av innvandrere Læringsnettverk for bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger og innvandrere Første nettverkssamling, 10.-11. oktober 2016 Quality Grand hotel,

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Å sette pris på en god opplevelse - nye modeller for prissetting av opplevelsesprodukter. Jarle Løvland

Å sette pris på en god opplevelse - nye modeller for prissetting av opplevelsesprodukter. Jarle Løvland Å sette pris på en god opplevelse - nye modeller for prissetting av opplevelsesprodukter - Hvordan skal næringa bedre kunne ta ut verdien i produktene? Situasjonsbestemt betalingsvillighet, hva bør man

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE for Studiet REISELIV Utdanningens mål.s. 2 EMNE 1: Reiseliv, destinasjonskunnskap og opplevelsesdesign s. 3 EMNE 2: Markedsføring, merkevarebygging og sosiale medier.s. 4 EMNE

Detaljer

Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre?

Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre? Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre? Ledelse, innovasjon og demokrati -et masterprogram ved Høgskolen i Sørøst-Norge. OPPSTART FEBRUAR 2018 Velkommen til en innovativ læringsreise Masterprogrammet

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Et bærekraftig Telemark

Et bærekraftig Telemark KART INTERNASJONAL STRATEGI 2010-2015 Internasjonal strategi for Telemark fylkeskommune er et styringsdokument som beskriver mål og strategiske prioriteringer for fylkeskommunens internasjonale virksomhet

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Hvordan kan vi sikre oss at læring inntreffer

Hvordan kan vi sikre oss at læring inntreffer Hvordan kan vi sikre oss at læring inntreffer Morten Sommer 18.02.2011 Modell for læring i beredskapsarbeid Innhold PERSON Kontekst Involvering Endring, Bekreftelse og/eller Dypere forståelse Beslutningstaking

Detaljer

ARENA Havbruk og NCE Aquaculture

ARENA Havbruk og NCE Aquaculture ARENA Havbruk og NCE Aquaculture - Erfaringer fra ei havbruksklynge i Nordland Work shop 5.12.2007 Bjørn G. Nielsen Kunnskapsparken i Bodø Klyngedynamikk Hva har fungert for oss? Forankring i ledende miljøer

Detaljer

Retningslinjer for ANGSTRINGER

Retningslinjer for ANGSTRINGER Retningslinjer for ANGSTRINGER Innledning Retningslinjene er en rettesnor og en hjelp i selvhjelpsarbeidet for den enkelte deltager, for selvhjelpsgruppene i Angstringen, og for de som holder liv i Angstringene

Detaljer

Omdømme og omdømmebygging

Omdømme og omdømmebygging Omdømme og omdømmebygging Hva er omdømme? Hvorfor jobbe med omdømme? Hvordan bygges omdømme? Omdømme Omdømme = Summen av oppfatninger Hva er omdømme? Folks erfaring Kommunikasjon Oppfatning Omdømme Medieomtale

Detaljer

Naturbasert reiseliv - med fiskebriller

Naturbasert reiseliv - med fiskebriller Naturbasert reiseliv - med fiskebriller Haaken Christensen Fagspesialist naturbasert reiseliv Mosjøen, 4. mars 2016 Trender og utviklingstrekk Laksefisketurisme Hva kan vi bidra med? Trender Foto: Mattias

Detaljer

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Inkubasjon i klynger - muligheter for økt nyskaping og vekstkraft - Hva er en næringsklynge? En geografisk samling av bedrifter Bedriftene er koblet sammen Bedriftene

Detaljer

Strategisk plattform Vedtatt Revidert des. 2013

Strategisk plattform Vedtatt Revidert des. 2013 Strategisk plattform 2012-2015 Vedtatt 11. 6. 2012. Revidert des. 2013 Kompetansesenter for distriktsutvikling - KDU Forankring og hensikt Kompetansesenter for distriktsutvikling (KDU) et er en faglig

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no 2012-2017 Å lage en kommunikasjonsstrategi er en prosess. Selve veien mens det hele blir til, er en bevisstgjøring av alle involverte. Derfor har vi valgt å involvere

Detaljer

DE 4 TRINN I PROSESSEN. Analyse Hvordan ønsker vi å fremstå? Visjonen Hva vil vi fortelle og hvorfor? Planlegging Hva skal gjøres og hvordan?

DE 4 TRINN I PROSESSEN. Analyse Hvordan ønsker vi å fremstå? Visjonen Hva vil vi fortelle og hvorfor? Planlegging Hva skal gjøres og hvordan? Vi profilerer vårt lokalsamfunn når vi forteller andre at vi har et godt bosted. Det kan resultere i at vi kan tiltrekke oss nye innbyggere, eller gjøre flere oppmerksomme på f.eks. områdets fine natur

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post.

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post. Konkurransegrunnlag Utarbeidelse av innovasjonsprosess for bærekraftig byutvikling 1. Om oppdragsgiveren Design og Arkitektur Norge (DOGA) ble stiftet 1. mai 2014, etter sammenslutning mellom Norsk Form

Detaljer

Opplevelser langs verdens vakreste kyst - ny strategi for reiseliv og opplevelsesnæringene Liv Rask Sørensen, Bodø 26.

Opplevelser langs verdens vakreste kyst - ny strategi for reiseliv og opplevelsesnæringene Liv Rask Sørensen, Bodø 26. Opplevelser langs verdens vakreste kyst - ny strategi for reiseliv og opplevelsesnæringene 2016-2020 Liv Rask Sørensen, Bodø 26. november 2015 Foto: Ernst Furuhatt HVORFOR OPPLEVELSESNÆRINGER? Erfaringene

Detaljer

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT!

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR INVITASJON DELTA MED EGNE LIVSBILDER LAR-pasienter i hele landet oppfordres til å stille inn fokus på livet sitt og fange

Detaljer

FoU-strategi for Telemark 2013-2016

FoU-strategi for Telemark 2013-2016 FoU-strategi for Telemark 2013-2016 Forskningsarbeid blir stadig viktigere for ressursforvaltning, verdiskaping og samfunnsutvikling i fylket vårt. Derfor er det viktig at vi oppdaterer eksisterende kunnskap

Detaljer

Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling

Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Tore André Sines, NHO - Fagdag IKT-anskaffelser 16.01.2014 Nasjonalt program for leverandørutvikling Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

Ny bruk av eldre driftsbygninger

Ny bruk av eldre driftsbygninger Christian Hintze Holm, 5. februar 2013 Ny bruk av eldre driftsbygninger Fylkeskommunens rolle og kommunens ansvar "Ledende og levende" Akershus fylkeskommunes visjon er "Ledende og levende" Å være ledende

Detaljer

Attraktiv reisemålsutvikling krever god samhandling. Pål Kleffelgård daglig leder Telemarkskanalen regionalpark.

Attraktiv reisemålsutvikling krever god samhandling. Pål Kleffelgård daglig leder Telemarkskanalen regionalpark. Attraktiv reisemålsutvikling krever god samhandling Pål Kleffelgård daglig leder Telemarkskanalen regionalpark. Utgangspunktet for etablering av Telemarkskanalen regionalpark - for svak utvikling Enestående

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk møtes for faglig og sosial samhandling.

Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk møtes for faglig og sosial samhandling. SAMLENDE Campus bidrar til felleskap Campus samler fagmiljø Campus er konsentrert Campus har synlige og lett tilgjengelige møteplasser Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk

Detaljer