LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE"

Transkript

1 LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE for Studiet REISELIV Utdanningens mål.s. 2 EMNE 1: Reiseliv, destinasjonskunnskap og opplevelsesdesign s. 3 EMNE 2: Markedsføring, merkevarebygging og sosiale medier.s. 4 EMNE 3: Vertskapsrollen og kommunikasjon.s. 5 EMNE 4: Entreprenørskap, produktutvikling og økonomi.s. 6 1

2 Utdanningens mål Etter fullført utdanning har kandidaten kunnskap om det helhetlige reiselivsproduktet forståelse for reiselivsnæringens betydning for samfunnsutvikling og verdiskaping innsikt i bærekraftig reiseliv, miljøkrav og økoturisme kunnskap om reiselivsdestinasjoner, attraksjoner og aktiviteter i Nord-Norge forståelse for helse, miljø og sikkerhet (HMS) og sikkerhetsrutiner i reiselivsprodukter innsikt i gjeldende lover, relevant regelverk, standarder og avtaler for reiselivsbedrifter innsikt i markedets behovs- og motivasjonsfaktorer og salgs- og markedsarbeid kunnskap om entreprenørskap, produktutvikling og verdiskaping i reiselivsnæringen innsikt i relasjonsbygging, interkulturell samhandling og ulike kommunikasjonsverktøy til bruk i vertskapsrollen Etter fullført utdanning kan kandidaten gå ut i arbeid i en reiselivs- opplevelsesbedrift som ansatt/avdelingsleder utvikle egen reiselivsvirksomhet og designe egne opplevelsesprodukter benytte kunnskapen om bærekraft, økoturisme og miljøvennlig adferd i sitt arbeid anvende natur, kultur, kunst og attraksjoner i utviklingsarbeid og produksjon anvende storytelling i formidlingen av opplevelser på en vaskekte og uforfalsket måte bruke relasjonskompetanse og forskjellige kommunikasjonsformer som verktøy i samhandling med gjester og kolleger kommunisere med gjester og kolleger med forskjellig kulturbakgrunn innenfor ulike referanserammer utarbeide forretningsplan, budsjetter og kalkyler utarbeide markedsplaner, markedsføre destinasjoner og pakke og selge reiselivsprodukter anvende HMS-planer og iverksette sikkerhetsrutiner Generell kompetanse Etter fullført utdanning vil kandidaten ha oversikt over den organisatoriske og strukturelle oppbyggingen av reiselivsnæringen evne å se destinasjons- og produktutviklingsmuligheter ha forståelse for betydningen av autensitet og merkevarebygging i reiselivet ha utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av arbeid i reiselivsnæringen ha utviklet forståelse for vertskapets rolle i møte med gjester evne å tilpasse kvalitet og pris på reiselivsprodukter ut fra etterspørsel og behov ha forståelse for samordnet markedsføring og samarbeidsprosjekter ha innsikt i internettverktøy og sosiale medier som profilerings- og kommunikasjonsverktøy ha forståelse for miljøkrav og HMS i produktutvikling og nyskaping ha evne til å bygge relasjoner internt i bedriften, i destinasjonen og mellom reiselivdestinasjoner 2

3 EMNE 1: Reiseliv, destinasjonskunnskap og opplevelsesdesign 20 fp Etter avsluttet emne har kandidaten kunnskap om reiselivets utvikling kunnskap om reiselivets organisering lokalt, regionalt og nasjonalt innsikt i organisering og samhandling mellom reiselivsbedrifter, organisasjoner, kommuner, fylkeskommuner og virkemiddelapparatene kunnskap om nordnorsk reiseliv og reiselivsdestinasjoner i Nord-Norge innsikt i bærekraftig reiseliv, miljøkrav, økoturisme og miljøvennlige reiselivsprodukter kunnskap om opplevelsesdesign som en faglig tilnærming til innovasjon og produksjon av opplevelsesbaserte produkter Etter fullført emne kan kandidaten bruke kunnskap om reiseliv og destinasjoner i utviklingsarbeid identifisere strategiske samarbeidspartnere benytte kunnskapen om bærekraft, økoturisme og miljøvennlig adferd i produktutvikling anvende natur, kunst, kultur og attraksjoner i produktutvikling bruke ny kunnskap og nye verktøy i utvikling av konsepter og produkter Emnet skal fremme kunnskap om reiselivsnæringen generelt, det helhetlige reiselivsproduktet og gi innsikt i turisme som fenomen. Destinasjonsutvikling og samarbeid på destinasjoner vil vektlegges. Emnet vil også gi kunnskap om bærekraftig reiselivsutvikling og miljømerking, samt fokusere på kulturnæringene som viktige samarbeidspartnere i destinasjonsutvikling. Undervisningen vil gi kunnskap om å skape opplevelser innenfor en dramaturgisk ramme, samt å analysere eksisterende opplevelsesprodukter. Læringsformer: Opplæringen skjer gjennom forelesninger, gjesteforedrag, bedriftsbesøk, praksisperiode, casestudier og studentfremlegg. Studentenes egenaktivitet er sentral. Praksis: Praksisperioden er beregnet til fire uker i bedrift eller prosjekt, med veiledning, og kan gjennomføres i egen bedrift såfremt man jobber i en reiselivsbedrift. Bedriften må da godkjennes av skolen og skriftlige avtaler inngås. Studenten skal levere logg ukentlig. Etter hver praksisperiode skal studenten levere et refleksjonsnotat, som bygger på oppgave fra siste studiesamling. Notatet skal vurderes av praksisveileder og faglærer. Vurdering og eksamen: Eksamen er todelt. En skriftlig og en muntlig del. 3

4 EMNE 2: Markedsføring, produktutvikling og salg 10 fp Etter fullført emne har kandidaten kunnskap om gjesters behov, motivasjoner og holdninger innsikt i segmentering og Norges og Nord-Norges viktigste markeder og målgrupper kunnskap om merkevarebygging, markedskommunikasjon og distribusjon av reiselivsprodukter innsikt i distribusjonskanaler og destinasjonsmarkedsføring kunnskap om konkurransemidler og samordnet markedsføring innsikt i salgsfremmende kommunikasjon og eget kroppsspråk Etter fullført emne kan kandidaten utvikle profileringsmateriell og presentere en destinasjon eller en reiselivsbedrift segmentere markedet og definere målgrupper tilpasse markedskommunikasjonsmetoder til gjestemålgrupper innhente markedsinformasjon og utarbeide markedsplan gjennomføre salgssamtaler planlegge og arrangere markedsmøter- og arrangementer planlegge og gjennomføre salgsmøter (workshops) bruke sosiale medier i distribusjon og markedskommunikasjon Emnet skal gi studentene praktisk og tidsriktig kunnskap om markedsføring, hvor bærekraft, teknologi og opplevelser er bærende elementer. Studentene skal lære hva som kjennetegner en merkevare og hvordan den bygges, og skal etter gjennomført studium kunne selge reiselivsprodukter nasjonalt og internasjonalt og ha kunnskap om distribusjonsformer og bruk av sosiale medier. Læringsformer: Opplæringen skjer gjennom forelesninger, gjesteforedrag, bedriftsbesøk, casestudier, veiledning gjennom praksisperiode og studentfremlegg. Studentenes egenaktivitet og diskusjoner er sentrale. Praksis: Praksisperioden er beregnet til to uker i bedrift med veiledning, og kan gjennomføres i egen bedrift, såfremt man jobber i en reiselivsbedrift. Bedriften må godkjennes av skolen og det inngås skriftlige avtaler. Studenten skal levere logg ukentlig. Etter endte praksisperioder skal studenten levere et refleksjonsnotat, som bygger på oppgave fra siste studiesamling. Notatet skal vurderes av praksisveileder og faglærer. Vurdering og eksamen: Emnet avsluttes med skriftlig eksamen. 4

5 EMNE 3: Vertskapsrollen og kommunikasjon 20 fp Etter gjennomført emne har kandidaten innsikt i hva som kjennetegner godt vertskap innsikt i verdien av å tjene andre kunnskap om vertskapets rolle i det helhetlige opplevelsesproduktet innsikt i ulike kommunikasjonsmetoder som fremmer god formidlingsevne og storytelling kunnskap om kulturbegrepet og interkulturell forståelse kunnskap om utfordringer i møtet med gjester fra ulike kulturer og nasjonaliteter innsikt i relasjonsbygging kunnskap om HMS arbeidet og gjeldende lover, forskrifter og regler og vertskapets ansvar Etter gjennomført emne kan kandidaten kunsten å få mennesker til å føle seg velkomne anvende vertskapsfokuset i konkrete arbeidssituasjoner anvende kunnskap om interkulturelle forskjeller og identitet i gjestemøter anvende forskjellige kommunikasjonmetoder i gjestehåndtering og formidling fortelle gode historier og gi opplevelser og skape «gåsehud» anvende relasjonsledelse til å skape kontakt og trygghet hos gjestene formidle informasjon om destinasjonens ulike tilbud Emnet skal legge godt grunnlag for yrkesutøving i direkte møter med gjester. Det skal gis kunnskap, som øker bevisstheten om betydningen av utøvelse av godt vertskap, med spesiell fokus på holdninger, kommunikasjon og storytelling. Utdanningen skal også skape bevissthet om opplevelsesdesign som verktøy i utøvelse av vertskap og kunnskap om å skape opplevelser innenfor en dramaturgisk ramme. Emnet skal også utvikle kompetanse om service og relasjonsledelse tilpasset gjesters ulike behov, nasjonalitet og kulturelle bakgrunn. Det skal gis økt kunnskap om interkulturelle ulikheter og bredere kulturforståelse, som vil føre til bedre personlig service tilpasset den enkelte gjests kulturbakgrunn. Læringsformer: Opplæringen skjer gjennom forelesninger, gjesteforedrag, casestudier, veiledning gjennom praksisperiode og studentfremlegg. Studentenes egenaktivitet, rollespill og diskusjoner er sentrale. Praksis: Praksisperioden er beregnet til fire uker i bedrift eller prosjekt, og kan gjennomføres i egen bedrift såfremt man jobber i en reiselivsbedrift. Bedriften må da godkjennes av skolen og skriftlige avtaler må inngås. Studenten skal levere logg ukentlig. Etter hver praksisperiode skal studenten levere et refleksjonsnotat, som bygger på oppgave fra siste studiesamling. Notatet skal vurderes av praksisveileder og faglærer. Vurdering og eksamen: Eksamen er todelt. En skriftlig og en muntlig del. 5

6 EMNE 4: Entreprenørskap, produktutvikling og økonomi 10 fp Etter fullført emne har kandidaten kunnskap om innovasjon og entreprenørskap kunnskap om idéutvikling og verdiskaping i opplevelsesnæringen kunnskap om bedrifts- og produktutvikling innsikt i gjeldende lover, regelverk, standarder, avtaler og krav for reiselivsbedrifter økonomi og økonomistyring innsikt i digitale styrings- og kontrollverktøy Etter fullført emne kan studenten utarbeide en forretningsidè utarbeide en forretningsplan utarbeide produktkalkyler, budsjetter og utøve kontroll etablere og drifte egen reiselivsbedrift lede avdelinger i store reiselivsbedrifter Emnet skal gi innsikt i vår historie og kulturarv som ressurser for å skape bærekraftige virksomheter og produkter. Utdanningen skal utvikle kompetanse i økonomistyring, bedriftsledelse og organisering og gi innsikt i hvilke konsekvenser strukturendringer og økt globalisering kan ha for enkeltmennesker og bedrifter. Emnet skal gi kunnskap om ledelsesverktøy og drift av reiselivsvirksomheter. Opplæringen skal legge til rette for bruk av ulike læringsarenaer som kan stimulere til kontakt og samarbeid med reiseliv og annet næringsliv. Utdanningen har følgende hovedområder: entreprenørskap/ bedriftsutvikling, etablering, drift og økonomistyring. Læringsformer: Forelesninger, gjesteforedrag, gruppearbeid, fremlegg og praksis. I emnet vil det bli lagt betydelig vekt på studentenes egeninnsats. Lærerens rolle vil i stor grad være å gjennomgå felles problemer på tavla- /prosjektor og å veilede enkeltstudenter. Praksis: Praksisperioden er beregnet til to uker i bedrift eller prosjekt, og kan gjennomføres i egen bedrift såfremt man jobber i en reiselivsbedrift. Bedriften må da godkjennes av skolen og skriftlige avtaler må inngås. Studenten skal leveres logg ukentlig. Etter praksisperiodene skal studenten levere et refleksjonsnotat, som bygger på oppgave fra studiesamlingene. Notatet skal vurderes av praksisveileder og faglærer. Vurdering og eksamen: Eksamen er en 6 timers skriftlig skoleeksamen. 6

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2014 1 Generell informasjon... 3 Innledning... 3 Inntakskrav... 3 Omfang og organisering... 3 Vurdering... 3 Eksamen... 4 Læringsutbytte...

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013

Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013 Bø vidaregåande skule Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013 NB! Det er ikke sikkert alle programfaga i heftet kommer i gang det vil være avhengig av elevene sine valg og skolens ressurser 2

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne. Læreplanene omhandler: Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne. Læreplanene omhandler: Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Grønn gründer. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Del 1 tar blant

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Reiseliv (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Service og Samferdsel Planlegging Kode: SSA1001 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Detaljer

Læreplan. for. bilfagene

Læreplan. for. bilfagene Mesterutdanningen Læreplan for bilfagene Bilfaget, lette kjøretøy Bilfaget, tunge kjøretøy Bilskadefaget Billakkererfaget Reservedelsfaget Motorsykkelfaget Hjulutrustningsfaget 16.06.2009 1 Innhold GENERELL

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Programfag STUDIESPESIALISERING VG2/VG3

Programfag STUDIESPESIALISERING VG2/VG3 Programfag STUDIESPESIALISERING VG2/VG3 2015-2016 NB! Det er ikke sikkert alle programfaga i heftet kommer i gang det vil være avhengig av elevene sine valg, og skolens ressurser 2 Utdanningsprogram for

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon Digital markedsføring Studieplan Innhold Innhold...i 1 Innledning Program... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 EMNEPLANER... 5 2.1 Studieprogrammets

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Nasjonal plan for Elkraft

Nasjonal plan for Elkraft Nasjonal plan for Elkraft Fagspesifikk plan for toårig teknisk fagskoleutdanning under fagretning elektro. Fagskoleloven av 2003 flyttet ansvaret for planverk i fagskolen fra myndighetene til utdanningstilbyderne.

Detaljer

Forsøkslæreplan for Vg2 Landbruk og gartnernæring Felles og valgfrie programfag

Forsøkslæreplan for Vg2 Landbruk og gartnernæring Felles og valgfrie programfag Forsøkslæreplan for Vg2 Landbruk og gartnernæring Felles og valgfrie programfag Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket med å organisere utdanningen innen landbruk og gartnernæring

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier -

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Godkjent i UUV-sak 4/13 Gjelder i sju år fra 2013. Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet 20.10.10 Godkjent i Undervisningsutvalget 06.02.13 Gjelder

Detaljer

Programområdet. Språk, samfunnsfag og økonomi. På Sandnes vgs tilbyr vi en rekke ulike program innenfor programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi.

Programområdet. Språk, samfunnsfag og økonomi. På Sandnes vgs tilbyr vi en rekke ulike program innenfor programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi. Programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi På Sandnes vgs tilbyr vi en rekke ulike program innenfor programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi. Nedenfor kan du lese litt om de ulike fagene: Historie

Detaljer

Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016. www.visithaldenkanalen.no

Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016. www.visithaldenkanalen.no Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016 www.visithaldenkanalen.no VELKOMMEN PÅ KURS Halden Regionalpark tilbyr Regionalparken har med dette gleden av å tilby kompetansehevende tilbud

Detaljer

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM Versjon 101005 Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk (NUTF) 24. juni 2005 Korrigert sist: 19.10.2005/ØM 1 1 Rammeplan for fagteknikerutdanning... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Mål med fagteknikerutdanningen...

Detaljer

PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI

PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI PROGRAMOMRÅDET SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Fag Vg1 Vg2 Vg3 ENGELSK Fellesfag Internasjonal engelsk +Samfunnsfaglig engelsk Internasjonal engelsk +Engelskspråklig litteratur og kultur FREMMEDSPRÅK 2 (Fellesfag)

Detaljer

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Avdeling for design har som mål å utdanne designere som tenker helhetlig og som med mot,

Detaljer