Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet Aktivitet Aktivitet 6...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6..."

Transkript

1 Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet Aktivitet Aktivitet Administrasjonsutgifter...6 Uforutsette utgifter Forslag til kompetanseplan 2.1 Sammendrag Målet med reiselivsprosjektet Utviklingsbehov Hva har vi Hva vil vi utvikle Tiltak Hvordan oppnå suksess Oppfølging og evaluering Finansiering av prosjektet Beregninger for egeninnsats 10 1

2 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet: Et levende øyrike systematisk utvikling og markedsføring av lokale reiselivsprodukter/opplevelser i Karlsøy For å bedre lønnsomheten i reiselivsnæringen i Karlsøy ønsker vi å utvikle en pakke med produkter og opplevelser som gjør at flere turister vil besøke kommunen, og slik at turistenes opphold blir lengre. For å få gjennomført dette er det knyttet en del utgifter til de forskjellige aktivitetene. Under følger en liste med beskrivelse av hva vi ønsker å søke midler til. Aktivitet 1 Ansettelse prosjektleder Første år vil det være behov for finansiering til rekruttering av en prosjektleder, kostnadene er estimert til for å dekke utlysning m.m. Det er avtalt at vurdering av kandidater og nyansettelse gjøres av personalkonsulenten ved kommunen. Årsinntekt for prosjektleder første år vil være omtrentlig kr, deretter vil det være mulighet for å øke med andre år, og nye tredje år om det er behov for det. I tillegg er det i regnet 22 % sosiale kostnader per år. Finansieringen av prosjektlederstillingen er en del av tilretteleggingen av prosjektet og inngår derfor i midlene som søkes om fra Troms Fylkeskommune og Karlsøy kommune. Aktivitet 2 a. Analysere tilgjengelige produkter og ideer, og vurdere behov for kompetanse- og produktutvikling Det er gjennomført et forprosjekt der det ble kartlagt hvor mange reiselivs- og opplevelsestilbydere det er i Karlsøy, men etter at forprosjektet ble gjennomført er det kommet til nye aktører. Kontinuerlige oppdateringer om reiselivsnæringens aktører og deres situasjon er derfor nødvendig. I tillegg er det viktig at prosjektlederen reiser rundt og gjør seg godt kjent med aktørene rundt om i kommunen. En grundig kartlegging vil presentere følgende: hva de enkelte har å tilby, hvilke kvaliteter hver enkelt aktør står for, og hvilke behov de har for videreutvikling (for eksempel behov for møterom kapasitet for å tiltrekke kurs/konferanse markedet). Utgiftene her vil i hovedsak bestå av reise- og møteutgifter, da det er aktører spredt over flere øyer i kommunen. I år to og tre vil det bli kjørt nye bedriftsbesøk der man vil få en statusrapport på hvordan det går, og hvilken utvikling som har skjedd. En oppdatert oversikt over tilgjengelige aktører og deres kapasitet vil bidra til kartleggingen av reiselivsnæringen i kommunen. Estimerte kostnader er kr hvert år. 2

3 Aktivitet 2 b. Gjennomføre bedrifts- og kompetanseutvikling ut fra analyse Når jobben med kartleggingen er gjennomført, og man har funnet ut hvilke behov de enkelte bedriftene har, vil det være ønskelig å sette i gang med bestemte tiltak for å gjennomføre bedrifts- og kompetanseutvikling i de forskjellige bedriftene. Oppgaven her vil i hovedsak bestå i å fokusere på hva som er lønnsomt for bedriften å fortsette med, og hva de har behov for å forbedre/forandre på. Det gjelder både produktene og de som jobber der. Eksempel på dette er rådgivning i forhold til å utdanne egne ansatte til å ta større ansvar i bedriften, eller å vurdere etterspørselen for å lage f.eks et servicebygg for å tilby kurs/konferanse fasiliteter. Vi ønsker å kunne tilrettelegge for at bedriftene skal kunne delta på kurs/konferanser innen salg og service, innovasjon og entreprenørskap, idé og produktutvikling m.m. Bortsett fra eksterne kurs og form for rådgivning er det ønskelig og prosjektleder vil bidra til rådgivning for reiselivsbedriftene som ønsker å utvikle eksisterende eller nye produkter. Vi skal kunne bidra til å delvis finansiere flere av aktørene til å delta på de ulike aktivitetene, men også kunne tilrettelegge for at det gjennomføres kurs lokalt når dette er mulig. Relevante kurs kan være Innovasjon Norges Godt vertskap, Kvinner i reiselivet, Bli god på nett og Produksjon av opplevelser. Behovet for hvilke eksakte kurs som vil bli tilrettelagt vil være vurdert under aktivitet 2a, når analysen av tilgjengelige produkter/ideer har blitt foretatt. Se foreløpig forslag til kompetanseplan etter punkt 8 i dette vedlegget. Estimerte kostnader for denne posten er kr for hver av prosjektårene. Dette inkluderer leie av møtelokaler, for innleide foredragsholdere og undervisere, kjøp av kurs fra Innovasjon Norge og reisekostnader. Aktivitet 3 a. Analysere tilgjengelige produkter/ ideer opp mot ønskelig produktportefølje. Eventuelt søke etter tilbydere på manglende produkter Når tilgjengelige produkter/produktideer er analysert, og eventuelle tiltak er gjennomført, skal alle tilbyderne analyseres opp mot ønskelig produktportefølje. Her vil det bli avdekket om det er et gap mellom tilgjengelige produkter, tjenester eller ideer og ønsket produktportefølje. Er det noe som mangler vil vi søke etter tilbydere som kan dekke dette gapet. Finnes det ikke aktuelle tilbydere lokalt, vil det bli søkt regionalt. Vi håper at vi skal kunne finne disse tilbyderne lokalt. Vi tror at det er mange som sitter med gode ideer og produkttilbud, som av en eller annen grunn ikke har mulighet eller ressurser til å realisere disse. Kostnadene som er satt av på denne posten vil det derfor være ønskelig å bruke på å få kontakt med de som sitter med gode ideer som de kanskje sliter med å få gjennomført. Da vil vi involvere dem i utviklingen av reiselivsnæringen i Karlsøy som vil kunne hjelpe dem på vei med sin egen produktutvikling. Dette vil forhåpentligvis resultere i at nye produkter blir tilgjengelige for oss og vår produktportefølje. Vi ønsker ikke bare å bruke de som sitter på ideer lokalt, hvis det er også regionale aktører som er interesserte i å tilby produkter i kommunen, eller de ønsker å støtte opp om lokale aktører. 3

4 I arbeidet med både aktivitet 2 og 3, er det aktuelt å gjennomføre en markedsanalyse av eksisterende gjester hos reiselivsbedriftene i Karlsøy, og potensielle gjester. En slik markedsanalyse vil indikere om våre produkttilbud og opplevelser er rettet mot de riktige markedene, og om det bør gjøres endringer i arbeidet med markedsplanen i tilknytning til produkttilbud og valg av marked. Kostnader til disse aktivitetene er forbindet med utlysning av interesserte aktører, møter, utarbeidelse av en spørreundersøkelse og reiseutgifter. Estimert kostnadsbeløp er kr, for hvert av de 3 årene. Aktivitet 3 b. Produktutvikling og pakking av produkter på tvers av aktører Når kartleggingen av tilgjengelige produkter/produktideer og ønsket produktportefølje er ferdig, vil man gå i gang med det videre arbeidet frem mot sluttsalg. På dette tidspunktet har man all informasjon om eksisterende og etablerende produkttilbydere og de man ønsker å utvikle videre. I tillegg er det ønskelig at tilbyderne er med å selv utvikle de produktene, og driver dette arbeidet i størst mulig grad. Prosjektleder vil derfor være tilgjengelig og tilby rådgivning i utviklingen av produktene. Kostnadene knyttet til pakking av produkter er i stor grad knyttet til å samle produkttilbyderne og skape en kommunikasjon dem imellom. I tillegg vil det være nødvendig å hente inn fra Innovasjon Norges kurstilbud, noen som er dyktige og har erfaring med produktpakking innenfor reiselivet. En presentasjon fra dem vil være nyttig i å effektivisere arbeidet. Her må det beregnes utgifter til leie av møtelokaler, enkel servering, kostnad ved foredragsholdere og reisekostnader. Estimerte kostnader for dette vil være kr for det første prosjektåret, deretter kr for år 2, og kr for år 3. Det er beregnet lavere kostnader for år 2 og 3 siden det første året krever en del startarbeid og opplæring i produktpakking, mens vi forventer at dette samarbeidet vil gå lettere når man har etablert en workshop arena slik som i aktivitet 4. Aktivitet 4 Arrangere workshop En workshop vil ha som primæroppgave å være en møteplass for reiselivsaktørene, der de skal få kreative- samt faglige påfyll til nye ideer. Det vil være en plass der aktørene får presentere sine produkter og produktideer, diskutert utfordringer og kanskje finne løsninger på disse i samarbeid med andre. Forhåpentligvis vil dette åpne for et samarbeid innad i næringen, noe som er veldig ønskelig fra vår side. I tillegg vil det være et faglig input denne dagen, der det vil bli leid inn en eller flere foredragsholdere som vil forelese om aktuelle temaer, som vil bidra til en kompetanseheving blant aktørene. Workshop arrangementet vil også være en arena for aktivitet 2b (se beskrivelse ovenfor) og 3b, der det vil være aktuelt å drive bedrifts- og kompetanseutvikling, samt produktpakking i tillegg til å være en aktiv møteplass. 4

5 Siden workshopen vil være et årlig arrangement, er kostnadene knyttet til denne posten leie av lokaler, materiell, leie av foredragsholder(e), markedsføring og enkel matservering. Disse kostnadene har blitt beregnet til kr hvert år, og vil kunne kombineres med en del av det faglige innholdet i aktivitet 2b og 3b. Aktivitet 5 Utarbeide markedsplan/brosjyremateriell/ nettside Før vi starter med å utarbeide brosjyremateriell og nettside må vi lage en markedsplan. Vi ønsker å utarbeide markedsplanen i samarbeid med Visit Tromsø, og prosjektlederen vil få ansvar for denne aktiviteten, hvor også reiselivsnæringen vil være med å bidra til innholdet. Denne markedsplanen er planlagt å bli utarbeidet en gang i året. I første omgang ønsker vi å lage vår egen nettside, som også vil bli linket til Visit Tromsøs hjemmeside. Vi står ansvarlig for å utarbeide det vi ønsker å ha av innhold, mens Visit Tromsø vil publisere det på hjemmesiden deres. Prosjektleder vil være ansvarlig for å samle inn den informasjon vi ønsker å ha på hjemmesiden. Deretter vil vi leie inn en person med ønsket kompetanse til å utforme og sy sammen all informasjon til et profesjonelt utseende. Kostnadene her er knyttet til den personen vi leier inn til å utføre utformingen av innholdet til hjemmesiden. Vi regner en ca timebetaling på 700 kr timen, og en arbeidsmengde på ca 150 timer. Som utgjør ca i kostnader. I år to og tre vil det være kostnader knyttet til oppdatering og gjennomgang av alt innhold på siden. Vi vil sjekke om det er behov for å fjerne noe, og om det er behov for å fylle inn noe nytt. Kostnadene vil nok være noe lavere enn det første året, men fremdeles er det viktig å ikke bare oppdatere mindre informasjon, men alt som kan være av forbedring fra nettsidens førsteutkast. I tillegg vil det bli utarbeidet brosjyrer med samme type informasjon som på nettsiden, bare med et forenklet innhold. Det vil være behov for brosjyrer i forskjellige format, noen for det lokale markedet og noen for det internasjonale markedet. Utarbeiding av brosjyrene og trykking vil stå som sentrale kostnader her. Første år vil vi bruke ca på denne oppgaven, der (50 timer x timesbetaling 700 kr) vil bli satt av til utarbeidelsen og kr er kostnaden for å produsere brosjyrene. I likhet med internett siden ønsker vi å leie inn samme kompetansen på feltet til å utforme brosjyren, slik at de har samme utforming og design. År to og tre vil kostnaden være noe mindre da vi ikke har like stort behov for innsamling og bearbeiding av informasjon, men det vil være nødvendig å trykke opp nye brosjyrer hvert år med fornyet informasjon og bilder. Det vil også her bli vurdert om brosjyrene bør utformes til flere språk. Samlet kostnad for denne posten er det første året, grunnet grundig startarbeid med nettside og brosjyre, deretter kr (ca 60 timer x 700 kr timen, produksjon av brosjyrer og møteutgifter) andre år, og tredje år kr (ca 60 timer x 700 kr timen, produksjon av brosjyrer og møteutgifter), for å kunne opprettholde kvaliteten på informasjon for brosjyre, nettside og en velarbeidet markedsplan. Det er blitt enighet om at den enkelte reiselivsbedrift skal betale for produksjonen av turistbrosjyren, hvor man har mulighet til å betale mer for en større profilering. I tillegg skal det selges annonser til andre bedrifter. Disse eksterne 5

6 annonseinntektene fra andre lokale næringslivsaktører er forventet å øke hvert prosjektår, da brosjyren blir mer og mer kjent. Aktivitet 6 Utrede behovet for- og type turistinformasjon I år 2 vil det bli satt i gang en utredning av behovet for turistinformasjon i kommunen. Dette behovet ble påpekt i samarbeidsavtalen med Visit Tromsø, hvor krav om turistinformasjon bør være utredet fra kommunens side. Fra dette behovet vil det bli undersøkt hvilken type turistinformasjon vil være mest gunstig for turistene som kommer til kommunen. Her blir det opprettet en arbeidsgruppe på 3 personer i tillegg til prosjektlederen, som skal jobbe med utredningen. Det er ønskelig at to av disse er fra reiselivsnæringen og en fra kommuneadministrasjonen. Utgiftene er som følger: leie av møterom, enkel servering og godtgjørelse for reise og brukte arbeidstimer. Det er beregnet timebetaling på møtedeltakelse på 450 kr timen etter gjeldende satser. Kostnadsposten for prosjektledelse vil dekke de timene det trengs for deltakelsen av prosjektlederen. Beregnet arbeidstimer for år 2 er rundt 50 timer. Samlede kostnader for utredningen, arbeidsgruppa og møtekostnader er beregnet til kr i år 2. I år 3 er målsetningen å ha utredningen klar, og dette skal da realiseres i samarbeid med Karlsøy kommune. Her er kr satt av til å utarbeide et forslag for turistinformasjon, som kan være en service i tilknytning til en hjemmeside, servicetorg, skilt og informasjonsplakater eller lignende. Målet er at etter prosjektslutt vil Karlsøy kommune realisere en slik type turistinformasjon som blir foreslått i resultatet av utredningen, med egne midler. Administrasjons utgifter I tillegg til alle aktivitetene, er det også utgifter knyttet til administrasjon. Utgifter vil være telefon, PC, kontor møblement, leie av kontor, generelle reiseutgifter, post m.m. Første året vil denne posten være høyere enn de to neste, dette fordi det er en del utgifter knyttet til etableringen det første året. Administrasjonsutgifter er første året satt til kr, deretter kr i år 2 og år 3. Uforutsette utgifter Uforutsette utgifter er satt til 5 % av sum kostnader. Denne summen er satt av i tilfelle noen av aktivitetene skulle bli dyrere enn forutsatt eller at det skulle dukke opp ting man har glemt å ta med i forutsetningen for kostnadene. 6

7 2. Forslag til kompetanseplan Sammendrag I anledning reiselivsprosjektet Et levende øyrike i Karlsøy kommune, er store deler av de planlagte aktivitetene knyttet til kompetanseheving av eksisterende og nye reiselivsaktører. For å klargjøre hvilke kurs, konferanser, fag, utdanninger og typer opplæring som er aktuelt for aktørene i Karlsøy kommune, vil denne foreløpige kompetanseplanen forklare dette i nærmere detalj. I tillegg vil ikke bare kompetanseplanen dreie seg om kurs og utdanning av eksisterende aktører, men også til inspirasjon og motivasjon for eksisterende og nyetablerere. Dette er sterkt knyttet opp til innovasjon, utarbeidelse av ideer, gründervirksomhet og samarbeid på tvers av bedrifter. Målet med reiselivsprosjektet Reiselivsprosjektet Et levende øyrike har som mål om å bedre lønnsomheten i reiselivsnæringen i Karlsøy kommune. For å oppnå dette er det planlagt flere aktiviteter rettet mot å skape samarbeidsløsninger, skape produktpakker, markedsføring på nett og i brosjyrer. I tillegg er det å kunne øke kompetansen blant aktørene viktig i denne sammenhengen. Å bedre lønnsomheten kan gjøres gjennom blant annet å øke forståelsen av bedriftsledelse, økonomistyring og markedsarbeid. Nyetablerere eller de som har en ide de ønsker å videreutvikle vil kunne bidra til å tilby produkter som komplimenterer de eksisterende tilbyderne, da det vil være gunstig for disse å delta på kurs og konferanser som stimulerer innovasjon, entreprenørskap og ideutvikling. Utviklingsbehov Denne kompetanseplanen er foreløpig bare et forslag som er utarbeidet på bakgrunn av informasjon og opplysninger fra den eksisterende reiselivsnæringen i Karlsøy. De reelle behovene vil bli nøyere kartlagt i selve prosjektperioden. Da budsjettforslaget ønsker å være så nær virkeligheten som mulig, har vi bestemt å lage en foreløpig kompetanseplan. Derfor bør det presiseres at informasjonen i denne kompetanseplanen er ikke nødvendigvis det som vil bli vurdert senere i prosjekttiden, etter at en fullstendig kartlegging av kompetansebehovet har blitt fullført. Hva har vi? I dag drives de fleste reiselivsbedriftene av enkeltpersoner som ikke er faglært innenfor bedriftsledelse, gründervirksomhet eller markedsføring. De har i mange tilfeller ikke tidligere erfaring innenfor reiseliv eller å drive egen bedrift. De som har oppnådd suksess med sin bedrift og har mulighet til å drive fulltid, har derimot kunnskapen om deres egen bedrift, deres kundegruppe, utenlandske markeder og forståelse for hva som etterspørres av kundene. De sitter med erfaringer som er mye verdt for de som ønsker å utvikle sine egne ideer. Det som behøves er å kunne utnytte disse erfaringene og denne kunnskapen til å utvikle nye produkter, problemløsning og løse problemstillinger og utfordringer innenfor destinasjonen. 7

8 Hva vil vi utvikle? Det er i hovedsak bedre forståelse ovenfor bedriftsledelse, regnskap, økonomistyring og markedsføring som kan være nyttig for de reiselivsbedriftene som allerede eksisterer og de som ønsker å starte opp for seg selv, eller i samarbeid med andre. For de bedriftene som føler at de har god kunnskap og ferdigheter innenfor bedriftsledelse og økonomistyring, kan annen type kompetanse være interessant. For eksempel er kurs og konferanser innen reiselivsrelaterte emner aktuelt, hvor ledende reiselivsorganisasjoner kan informere om trender, markedsanalyser og endringer innenfor næringen. Kunnskap som etterspørres er fra ideutvikling, videre til produktutvikling, frem til forbedring av reiselivsproduktet, -opplevelsen og servicen. Tiltak Følgende tiltak har blitt vurdert som relevante for reiselivsaktørene i Karlsøy kommune. Det vil først i kartleggingen av kompetansebehovet bli bestemt hvilke vil bli aktuelle, og hvor mange som vil delta. Kurs fra Innovasjon Norge: - Godt vertskap o For å kunne heve kvaliteten på reiselivsproduktene og opplevelsene som tilbys av aktørene i Karlsøy. - Kvinner i reiselivet o Utvikling av kvinnelige ledere med oppfølging av en mentor. - Bli god på nett o Praktisk kurs som gir innsikt i hvordan enkeltbedrifter kan forbedre sitt salgspotensial på nett og i sosiale medier. Flere er avhengige av markedsføring og salg via internett, og øke kompetansen på dette feltet kan bidra til økt lønnsomhet. - Produksjon av opplevelser o Det er mange som i dag tilbyr et fast produkt med utleie og overnatting, men opplevelsesbaserte reiselivsprodukter er noe som ønskes å videreutvikles. De som ønsker å få bekreftet sine ideer, kan delta på dette kurset for å lære hvordan dette kan gjøres. - Marte Konferansen o Inspirasjon, innovasjon og nettverksbygging blant kvinner, ikke bare innenfor reiseliv, men generelt innenfor næringslivet. Utdanningstilbud fra Handelshøyskolen i Tromsø: - Årsstudium i bedriftsøkonomi - Enkeltfag ved fakultetet eller over nett innen økonomi, ledelse og markedsføring Konferanser arrangert av NHO Reiseliv: - Arena Nord (reiselivsdagene) o Dele erfaringer med andre aktører, faglig påfyll, inspirasjon og nettversksbygging, samt informasjon om videre utvikling i reiselivsnæringen. 8

9 Konferanser arrangert av Nordnorsk reiseliv: - Nordnorsk opplevelseskonferanse o Mulighet for å dele erfaringer, faglig påfyll, workshop og nettverksbygging for de som tilbyr opplevelsesprodukter innenfor reiseliv. Hvordan oppnå suksess? Først og fremst er det motivasjonen og viljen blant reiselivsaktørene å delta på slike kurs og utdanninger som må være tilstede. Hvis de ikke ønsker, eller finner tid til å øke sin egen kompetanse på ulike områder, er det lite en slik kompetanseplan kan bidra med. For det andre er det viktig at de finansielle midlene som ble tildelt prosjektet, vil bli jevnt fordelt på de som trenger det. Det er for eksempel ikke ønskelig at bare et fåtall bedriftseiere drar på flere kurs, konferanser eller tar i bruk utdanningstilbudet, mens flere andre står utenfor. En slik skjevfordeling må unngås for at hele destinasjonen skal kunne lykkes med sine mål. Oppfølging og evaluering Det er ønskelig fra alle som deltar på de ulike tiltakene i kompetanseplanen at de gir tilbakemelding til prosjektledelsen om erfaringen og opplevelsen de har hatt. Det er også slik at en oppfølging av deltakerne i ettertid kan bidra til en evaluering av de kurs, konferansene, og studiene som har blitt gjennomført. Disse erfaringene vil igjen bli vurdert for neste års kompetanseplan. 9

10 3. Finansiering av reiselivsprosjektet Et levende øyrike Det søkes om midler til reiselivsprosjektets prosjektledelse og tilretteleggingsaktiviteter fra Troms Fylkeskommune og Karlsøy kommune, hvor de hver tar 50 % av kostnadene på disse postene. Karlsøy kommune bidrar både med et kontantbidrag og en egeninnsats i form av arbeidstimer fra kommuneadministrasjon, leie av møterom og kontorlokaler for prosjektledelsen. De aktivitetene som er direkte rettet mot reiselivsbedriftene, også kalt bedriftsrettede aktiviteter, søkes det støtte fra Innovasjon Norge og Karlsøy Næringsforenings reiselivsforum. Dette betyr at i tillegg til støtten fra Innovasjon Norge vil reiselivsnæringen selv ta en del av kostnadene både ved kontantbidrag og egeninnsats i form av arbeidstimer og annonsesalg (på nettsiden og i turistbrosjyrer). Reiselivsnæringen vil i tillegg til å betale en årlig medlemskontigent på 5000 kr, bidra til utgiftene ved de bedriftsrettede aktivitetene. Det er ikke spesifisert hvor mye skal betales av de ulike bedriftene, da det skal blant annet i aktivitet 5 produseres en felles webside og turistbrosjyre, hvor hver bedrift kan velge å profilere seg mer ved å betale mer. På denne måten er det grunn til å tro at de større bedriftene vil velge å profilere seg mer enn de mindre bedriftene, og derfor vil og har muligheten å betale mer for dette. Her legges det også til grunn at det vil være mulighet for å selge annonsesider til eksterne næringslivsaktører som ønsker å markedsføre seg. 3.1 Beregninger for egeninnsats Egeninnsats Karlsøy Næringsforening Aktivitet 4: År 1: arbeidstimer (dugnad) 450 kr x 11 timer = 4950 kr År 2: arbeidstimer (dugnad) 450 kr x 11 timer = 4950 kr År 3: arbeidstimer (dugnad) 450 kr x 11 timer = 4950 kr Aktivitet 5: År 1: arbeidstimer (markedsplan) 450 kr x 4 personer x 10 timer = kr År 2: arbeidstimer (markedsplan) 450 kr x 4 personer x 10 timer = kr År 3: arbeidstimer (markedsplan) 450 kr x 4 personer x 10 timer = kr Eksterne annonseinntekter Aktivitet 5: Salg av annonser År 1: kr (turistbrosjyre og nettside) År 2: kr (turistbrosjyre og nettside) År 3: kr (turistbrosjyre og nettside) Kontantbidrag Restbeløp når egeninnsats og annonseinntekter er trukket fra: År 1: kr 10

11 År 2: kr År 3: kr Egeninnsats Karlsøy kommune Aktivitet 1: År 1: ansettelsesvurdering, personalkonsulent Karlsøy kommune 450 kr x 15 timer = 6750 kr Aktivitet 2a: År 1: møterom 2000 kr (4 møtedager) År 2: møterom 2000 kr (4 møtedager) År 3: møterom 2000 kr (4 møtedager) Aktivitet 3a: År 1: møterom 2000 kr (4 møtedager) År 2: møterom 2000 kr (4 møtedager) År 3: møterom 2000 kr (4 møtedager) Aktivitet 6: År 2: 1 person fra kommune adm x 450 kr x 25 timer = kr Møterom: leie en dag 500 kr x 4 dager = 2000 kr År 3: 1 person fra kommune adm x 450 kr x 25 timer = kr Møterom: leie en dag 500 kr x 4 dager = 2000 kr Administrasjonsutgifter: Kontor for prosjektleder År 1: kr År 2: kr År 3: kr Kontantbidrag Restbeløp når egeninnsats er trukket fra: År 1: kr År 2: kr År 3: kr 11

1. Prosjektnavn Et levende øyrike systematisk utvikling og markedsføring av lokale reiselivsprodukter og -opplevelser i Karlsøy

1. Prosjektnavn Et levende øyrike systematisk utvikling og markedsføring av lokale reiselivsprodukter og -opplevelser i Karlsøy Troms fylkeskommune Plan- og næringsetaten Postboks 6600 9296 Tromsø SØKNADSSKJEMA - REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER Det anbefales at søknadskjema benyttes. For nærmere informasjon om støtteordninger og veiledning

Detaljer

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE for Studiet REISELIV Utdanningens mål.s. 2 EMNE 1: Reiseliv, destinasjonskunnskap og opplevelsesdesign s. 3 EMNE 2: Markedsføring, merkevarebygging og sosiale medier.s. 4 EMNE

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Bruk av IT løsninger

Bruk av IT løsninger Bruk av IT løsninger Kartlegging av interne forutsetninger En kartlegging har som hensikt å forberede bedrifter i reiselivet på framtidige arbeidsoppgaver i forbindelse med elektronisk forretningsdrift.

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

FLAKSTAD MOT 2020. Reiselivsstrategi for Flakstad kommune

FLAKSTAD MOT 2020. Reiselivsstrategi for Flakstad kommune FLAKSTAD MOT 2020 Reiselivsstrategi for Flakstad kommune 2013 Sammendrag Sammendraget er basert på den lange versjonen av reiselivsstrategien. Som ledd i omstillingsarbeidet som pågår i Flakstad kommune

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

REISELIVSSEMINAR. Produktpakking og. Velkommen til SEMINAR. - muligheter og fallgruver. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

REISELIVSSEMINAR. Produktpakking og. Velkommen til SEMINAR. - muligheter og fallgruver. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til REISELIVSSEMINAR Produktpakking og VelkommenpåtilHelgeland produktsamarbeid - muligheter og fallgruver SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVORDAN KAN KUNNSKAPSPARKEN BIDRA

Detaljer

Markedsføring av Mjøsregionen i forbindelse med NRK Sommeråpent Søknad om støtte

Markedsføring av Mjøsregionen i forbindelse med NRK Sommeråpent Søknad om støtte Saknr. 16/11780-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Markedsføring av Mjøsregionen i forbindelse med NRK Sommeråpent Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser det som positivt at destinasjonsselskapene

Detaljer

Tilskuddet gis som et engangstilskudd. Søknad om tilskudd for 2014 må søkes på nytt og vil bli vurdert på ordinært vis. Hamar,

Tilskuddet gis som et engangstilskudd. Søknad om tilskudd for 2014 må søkes på nytt og vil bli vurdert på ordinært vis. Hamar, Saknr. 12/12614-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Søknad om tilskudd til utvikling av ny elektronisk infrastruktur (Østnett) for reiselivet i Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Karlsøy kommune i samarbeid med Nordreisa, Kvænangen og NHO har som kjent startet Flomlys-prosjektet.

SAKSFRAMLEGG. Karlsøy kommune i samarbeid med Nordreisa, Kvænangen og NHO har som kjent startet Flomlys-prosjektet. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/00041 REISELIVSUTVIKLINGSPROSJEKT I KARLSØY KOMMUNE Rådmannens innstilling: 1. Karlsøy kommune starter reiselivsutviklingsprosjekt

Detaljer

STRATEGIPLAN 2010-2011 MOTVIND

STRATEGIPLAN 2010-2011 MOTVIND STRATEGIPLAN 2010-2011 MOTVIND Innhold 1. Innledning... 2 2. Hovedmål... 3 3. Strategi... 4 4. Mulighetsanalyse (SWOT)... 7 5. Organisering... 10 6. Oppsummering... 10 1. Innledning Båtsfjord og Berlevåg

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE Denne avtalen ("Avtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Stor-Elvdal kommune ("Kommunen"); og (2) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 som leverandør

Detaljer

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Ingrid Lundvall TILSKUDD TIL MARKEDSSAMARBEID FOR ØSTLANDSREGIONEN Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 UT I ØYAN - NY PROSJEKTFASE Rådmannens innstilling: 1. Prosjektplanen godkjennes. 2. Herøy kommune går inn som eier

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

Jaktturisme Hvordan lykkes?

Jaktturisme Hvordan lykkes? Jaktturisme Hvordan lykkes? Hvor finner man kundene? Hva skal man selge? Hva betales det? Krystallkulegløtt.. Arve Aarhus, prosjektleder Verdifull Jakt Per Martin Fosmark, prosjektkoordinator Verdifull

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD - Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling Til: Arbeidsutvalget i START i Vestfold Tidspunkt: Fredag 23.11.12 Kl.12-15 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Sted: Sandefjord

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL "MILJØTINGET" - INNLANDETS MILJØKONFERANSE FOR UNGDOM

SØKNAD OM STØTTE TIL MILJØTINGET - INNLANDETS MILJØKONFERANSE FOR UNGDOM Saknr. 4282/10 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Asbjørn Christiansen SØKNAD OM STØTTE TIL "MILJØTINGET" - INNLANDETS MILJØKONFERANSE FOR UNGDOM Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2 Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 09:50 Filnavn: Handlingsplan år 2.doc 09:50:00 a.m. Sider: 10 Filnavn:

Detaljer

Søknad om støtte til prosjektet "Femundløpet på TV2"

Søknad om støtte til prosjektet Femundløpet på TV2 Saknr. 16/17949-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Søknad om støtte til prosjektet "Femundløpet på TV2" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Femundløpet på TV2. Fra verdensarv til

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen (Samarbeidsavtalen) ble inngått den [ AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 ("Reisemålsselskapet"); og (2)

Detaljer

Reisemålsselskapene i Norge

Reisemålsselskapene i Norge Reisemålsselskapene i Norge Foto: Jo Michael Bakgrunn Organiseringen av det etablerte reiseliv er en debatt med lang fartstid Reiselivsmilliarden - NHD Hvor mye offentlige midler brukes til reiseliv? Ny

Detaljer

kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering

kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering Enkelt og effektivt i en hektisk hverdag! En vellykket konferanse eller et lærerikt kurs er ikke bare avhengig av det faglige innholdet.

Detaljer

ROMERIKE ETABLERERTJENESTE

ROMERIKE ETABLERERTJENESTE ROMERIKE ETABLERERTJENESTE 1 Organisering av tjenesten i Akershus 2 Mål for Etablerertjenesten 3 Hvem som finansierer tjenestene 4 Hva vi tilbyr 5 Samordning og samarbeid i Akershus 6 Hvordan finner etablereren

Detaljer

I\lassering. Søknad - næringsfondet. ReM!pv~ekF~ 2009. Med bakgrunn i vedlagt prosjektskisse, søker Reiselivsprosjektet 2009 om støtte til

I\lassering. Søknad - næringsfondet. ReM!pv~ekF~ 2009. Med bakgrunn i vedlagt prosjektskisse, søker Reiselivsprosjektet 2009 om støtte til I\lassering ~ Fauske kommune _W.. 1:~:ksbeti,G: 2f~ -O~ Fauske Utvikling & Næring ~/-5iL~) c ~ ~-_- Søknad - næringsfondet ReM!pv~ekF~ 2009. Med bakgrunn i vedlagt prosjektskisse, søker Reiselivsprosjektet

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 STRATEGI FOR VIDERE UTVIKLING OG DRIFT AV REISELIVSATSNINGEN "UT I ØYAN" Rådmannens innstilling: 1. Prosjektplanen

Detaljer

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Bakgrunn: Fjellteksten 2003 åpne for mer bruk av verneområdene. Handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder

Detaljer

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Alle foto: KASAVI Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Et pilotprosjekt i regi av Profilgruppa og Senter for karriere og arbeidsliv (UiT)

Detaljer

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Saknr. 15/7003-2 Saksbehandler: Espen Køhn Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner etter en helhetlig vurdering ikke

Detaljer

Hvordan kan vi få tak i de beste hodene?

Hvordan kan vi få tak i de beste hodene? Hvordan kan vi få tak i de beste hodene? Her er 10 ideer som er laget for å inspirere de næringsrettede programmene i Forskningsrådet til å finne smarte og morsomme måter å nå de beste hodene på. Grunnlaget

Detaljer

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt.

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Saknr. 15/7116-2 Saksbehandler: Turid Lie En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser positivt på at næringslivet i Hamarregionen

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Fylkesrådet avslår søknad om tilskudd til felles bookingsystem for Destinasjon Sør-Hedmark AS og Visit Elverumsregionen AS. Hamar,

Fylkesrådet avslår søknad om tilskudd til felles bookingsystem for Destinasjon Sør-Hedmark AS og Visit Elverumsregionen AS. Hamar, Saknr. 13/1358-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Felles bookingsystem for deler av reiselivet i Hedmark Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Handlingsplan for SNP 2012

Handlingsplan for SNP 2012 Handlingsplan for SNP i Os kommune utarbeides årlig. Handlingsplanen inneholder prioriterte tiltak innenfor hvert av fokusområdene i SNP. Handlingsplan for SNP SNP = Strategisk Næringsplan Handlingsplan

Detaljer

Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus

Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus Rapport 2/09 www.agroutvikling.no Innhold 1. Om undersøkelsen... side 5 1.1 Bakgrunn... side 5 1.2 Formål side 5 1.3 Avgrensinger og definisjoner.

Detaljer

- resultater og veien videre

- resultater og veien videre Innovativ Fjellturisme - resultater og veien videre Presentasjon av Bård Jervan Reserve Hovedprosjektleder www.fjellturisme.no Et nettverksprosjekt i Arena programmet i sitt fjerde år klyngen bakgrunn,

Detaljer

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er kanskje ikkje for alle det kommer an på kva du mener Georg Kamfjord

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Sauda

Omstillingsprogrammet i Sauda Omstillingsprogrammet i Sauda Handlingsplan 2014 Nettverkstreff på Romjulslaget 27. desember 2013. Sauda Fjord Hotell. Foto: Terje Hodne Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Ståsteds- og mulighetsstudie for

Detaljer

Destinasjon Norge. Regjeringens reiselivsstrategi, strukturprosjektet 13.02.2013. Nærings- og handelsdepartementet

Destinasjon Norge. Regjeringens reiselivsstrategi, strukturprosjektet 13.02.2013. Nærings- og handelsdepartementet Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi, strukturprosjektet 13.02.2013 Reiseliv er en av fem satsingssektorer Energi Maritim Miljøteknologi Marin Reiseliv Reiseliv skaper store verdier Reiselivsnæringen

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak.

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Drøbak Akvarium Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Til: - Frogn Kommune v/rådmannen - Akershus Fylkeskommune v/avdeling for Plan, næring

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

VINTERKONFERANSEN FOR REISELIVET I NORD-NORGE 5.-6. MAI 2015

VINTERKONFERANSEN FOR REISELIVET I NORD-NORGE 5.-6. MAI 2015 VINTERKONFERANSEN FOR REISELIVET I NORD-NORGE 5.-6. MAI 2015 PROGRAM // TIRSDAG 5. MAI 2015 12:00-13:00 Lunsj og registrering, Scandic Ishavshotel, Tromsø 13:00-13:15 Velkommen til Tromsø og SNOW15, v/arne

Detaljer

Grønt reiseliv og mat. En reise i smakfulle landskap

Grønt reiseliv og mat. En reise i smakfulle landskap Grønt reiseliv og mat En reise i smakfulle landskap En reise i smakfulle landskap Prosjekt Grønt reiseliv og mat i Østfold Formålet er å videreutvikle ressurser som gården rår utover innen overnatting,

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS QUALITY IMPROVEMENT SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS FOR HOSPITALITY AND TRAVEL INDUSTRIES OPPLEVELSESKONFERANSEN 29. OKTOBER 2015 0 QualityNANNA ImprovementULSTEIN Agenda Kl. 10.00 11.00 Introduksjon QI

Detaljer

Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift

Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift Fase Aktivitet Tiltak ting å huske på! Ansvarlig Kryss av for utført 1 Hva er en elevbedrift (EB)? Hva ønsker vi å få til? Vet alle hva det innebærer å etablere en

Detaljer

«Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag»

«Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag» Årsrapport 2012 «Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag» Året 2012 var et år med økt aktivitet for Skogmo Industripark. Vårt 3-årige nettverksprosjekt ble i igangsatt og ga oss

Detaljer

Vandreprosjektet 2013

Vandreprosjektet 2013 Vandreprosjektet 2013 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2013. Vi opplever en vekst i etterspørselen av aktivitetsferier i Europa, og vandring

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: %

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Antall som har deltatt tidligere: 52 57,1% Antall som ikke har deltatt

Detaljer

Reiseliv i Nordområdene

Reiseliv i Nordområdene Reiseliv i Nordområdene Senior rådgiver Gunnar Nilssen NHO Reiseliv Nord-Norge / Arena Nord AS Ungt Entreprenørskap Tromsø 26. mai 2010 .. Den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

Organisering av reiseliv

Organisering av reiseliv Organisering av reiseliv Om Norge generelt og Hordaland spesielt Stipendiat Solveig Garnes Norsk hotellhøgskole Hvilke spørsmål har du tenkt å stille? Hvorfor har vi i dag nærmere 200 ulike reiselivsorganisasjoner

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Fremtidsrettet campingnæring i Hedmark Søknad om støtte

Fremtidsrettet campingnæring i Hedmark Søknad om støtte Saknr. 16/15270-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fremtidsrettet campingnæring i Hedmark Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Campingnæringen er viktig for å øke den lokale og regionale verdiskapingen

Detaljer

Navet for bioteknologi i Tromsøregionen KICK-OFF 6.10.2010

Navet for bioteknologi i Tromsøregionen KICK-OFF 6.10.2010 Navet for bioteknologi i Tromsøregionen KICK-OFF 6.10.2010 Agenda Kick-off seminar Velkommen bakgrunnen for BioTech North Næringsforeningens rolle i prosessen til navet for bioteknologi Grete Kristoffersen,

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Formål: Strategien skal sikre at regionen videreutvikles, arbeidet siste tre år videreføres og at det tas ytterligere steg for å nå

Detaljer

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt Honne Hotell og Konferansesenter Skogbrukets Kursinstitutt Reiselivs- og opplevelsesnæringene verdens største og raskest voksende næring Konkurranseutsatt Norge et lite land Norske og utenlandske turister

Detaljer

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling Valdres Næringshage Vi deler ideer og kompetanse for å skape gode løsninger for kundene våre. Valdres Næringshage skal være Valdresregionens

Detaljer

NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/ SØKNAD OM STØTTE

NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/ SØKNAD OM STØTTE Saknr. 12/2782-1 Ark.nr. Saksbehandler: Turid Lie NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/2012 - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012 Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012 Generell informasjon: Respondenter: 15 Tidsrom: 2012-kampanjen Bakgrunn: Gi oss nødvendige tilbakemeldinger om effekten av å delta i vår fiskekampanje

Detaljer

Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016. www.visithaldenkanalen.no

Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016. www.visithaldenkanalen.no Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016 www.visithaldenkanalen.no VELKOMMEN PÅ KURS Halden Regionalpark tilbyr Regionalparken har med dette gleden av å tilby kompetansehevende tilbud

Detaljer

FORPROSJEKT: ARKTISK BÆRPRODUKSJON

FORPROSJEKT: ARKTISK BÆRPRODUKSJON Solfjellsjøen, 8820 Dønna Tlf: 90 03 79 48 Org.nr.: NO 893 327 622 MVA FORPROSJEKT: ARKTISK BÆRPRODUKSJON Arktiske bringebær Velkommen til bords. Bakgrunn Bær dyrket og utviklet i nordlige områder blir

Detaljer

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Pressearbeid er en viktig del av Innovasjon Norgesmarkedsarbeid. Gode artikler og TV-programmer gir en fantastisk eksponering til en brøkdel av kostnadene

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Velkommen! Kulturarrangement og festivalar

Velkommen! Kulturarrangement og festivalar Velkommen! Kulturarrangement og festivalar 10:15 11:00 Ide og konseptutvikling 11:00 11:30 Pause med kaffi & frukt Utsjekk av rom 11:30 12:30 Arrangementsteknikk, gjennomføring og evaluering Stikkord for

Detaljer

Bokmerke Norden (Ref #971e8461)

Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Søknadssum: 50 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og

Detaljer

Sluttrapport. Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen

Sluttrapport. Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen Motivasjonsprosjekt for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland, Lødingen og Øksnes Sluttrapport Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen 1. SAMMENDRAG Prosjektet Motivasjonsløftet

Detaljer

Næringsutvikling i Sauda

Næringsutvikling i Sauda Næringsutvikling i Sauda Verktøy for næringsdrivende og gründere med gode ideer i Sauda. Sauda Vekst AS har med støtte fra Innovasjon Norge utviklet flere nye virkemidler for lokal næringsutvikling. Sammen

Detaljer

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Arne Trengereid Tromsø 15. september 2015 Totaltrafikken til Nord-Norge utvikler seg positivt +13,5 % +5,8 % +28,4 % +9,1 % Norge +6,2 % 2 2009=100

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/1921-3 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim INNLANDSSKJÆRGÅRDEN - SØKNAD OM MIDLER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Kystkafeen November 4, 2014

Kystkafeen November 4, 2014 Kystkafeen November 4, 2014 Innhold Innledning... 2 Forretningside og visjon... 2 Organisasjonsform... 3 Organisasjonsplan... 4 Sikkerhetsrutiner... 5 Markedsplan... 5 Sammendrag... 5 Målsetting... 5 Markedsstrategi

Detaljer

Eiermøte 10. februar 2014

Eiermøte 10. februar 2014 Eiermøte 10. februar 2014 Innhold Selskapets formål Viktige hendelser i 2013 Nøkkeltall 2013 Veien videre Forutsetninger for å lykkes Planlagte prosjekter Eier og Formål AS Aurskog-Høland Utbyggingsselskap

Detaljer

Hvordan utvikle samspill mellom forskning og næringsliv?

Hvordan utvikle samspill mellom forskning og næringsliv? Hvordan utvikle samspill mellom forskning og næringsliv? Erfaringer fra opplevelsesbasert reiseliv Einar Lier Madsen Hvorfor er forskning viktig? Det fundamentale spørsmålet for alle virksomheter er hva

Detaljer

KLIMASATS STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE 2016

KLIMASATS STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE 2016 KLIMASATS STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE 2016 Organisasjonsnummer: 864870732 Foretaksnavn: Troms fylkeskommune Navn: Asbjørg Fyhn Kontonummer: 47000400064 Adresse: Posstboks 6600 9296 Tromsø Postnr.:

Detaljer

og tjenesten "Småjobber" hos FINN.no

og tjenesten Småjobber hos FINN.no og tjenesten "Småjobber" hos 22. januar 2015 Ida Maria Haugstveit SINTEF IKT Innhold Om Småjobber Kartlegging av forventet kundereise Kartlegging av reelle kundereiser Tilbakemeldinger fra Om Småjobber

Detaljer

Internett var en god inspirasjonskilde. Etter en del grubling, skriving og tegning var jeg klar med logoen.

Internett var en god inspirasjonskilde. Etter en del grubling, skriving og tegning var jeg klar med logoen. DMK2_aug11_siljewold_rprt_271011 Rapport Ideutvikling og skisser Jeg brukte 3 forskjellige metoder for å komme opp med ord i sammenheng med patch to plate. Benyttet meg derfor av brainstorming, ABC-metoden

Detaljer

"Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket". Vårt

Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket. Vårt Prosjekt "Rett landbruksutdanning 2020" v/prosjektleder Rolf Wensbakk Postboks 2509, 7729 Steinkjer 070111 Vestfold fylkeskommune v/karl-otto Mauland SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL PROSJEKTET "RETT LANDBRUKSUTDANNING

Detaljer

Forklaring til budsjett

Forklaring til budsjett Forklaring til budsjett Forklaringen er basert på muntlig presentasjon på årsmøtet. Budsjettet er satt opp med tre ulike alternativ, ut fra hvor mye vi får i offentlige driftstilskudd. Alternativene er

Detaljer

Ressursen, grunneieren og entreprenøren - avgjørende for utviklingen av det landbruksbasert reiselivet. Eksempler fra NMBUs forskning.

Ressursen, grunneieren og entreprenøren - avgjørende for utviklingen av det landbruksbasert reiselivet. Eksempler fra NMBUs forskning. Ressursen, grunneieren og entreprenøren - avgjørende for utviklingen av det landbruksbasert reiselivet. Eksempler fra NMBUs forskning. Innspillsmøte om strategi for landbruksbasert reiseliv 14.09.16 Stian

Detaljer

Satsingsområder og tiltak for å utvikle Helgeland som reiselivsdestinasjon. dialogkonferansen?

Satsingsområder og tiltak for å utvikle Helgeland som reiselivsdestinasjon. dialogkonferansen? Satsingsområder og tiltak for å utvikle Helgeland som reiselivsdestinasjon -Hva kom fram på dialogkonferansen? DIALOGKONFERANSE FOR REISELIVET PÅ HELGELAND 23.-24.SEPT 09 Hensikten med konferansen var

Detaljer

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Årsrapport 2015 Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Innhold Gjennomførte aktiviteter Styringsgruppe Pressearbeid Andre nyheter I tråd med prosjektets overordnede mål: «Øke regionens motivasjon

Detaljer

Innhold. Oversikt Over kompetansemålene... 14

Innhold. Oversikt Over kompetansemålene... 14 Innhold Oversikt Over kompetansemålene... 14 Kapittel 1 entreprenørskap Og entreprenører... 17 1.1 Entreprenørskap... 20 1.1.1 Hva er entreprenørskap?... 20 1.1.2 Ulike former for entreprenørskap... 22

Detaljer

2013-2014. Revidert strategi- og handlingsplan for Nore og Uvdal Næringsselskap SA

2013-2014. Revidert strategi- og handlingsplan for Nore og Uvdal Næringsselskap SA Revidert strategi- og handlingsplan for Nore og Uvdal Næringsselskap SA 2013-2014 Dokumentet er vedtatt i styremøte 6.november 2012 og er basert på 3 workshops som er gjennomført med næringslivet i kommunen,

Detaljer

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Saknr. 397/10 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Orkladal BedriftsUtvikling as Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs okt./nov. 2010 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.00) påmelding til OBU, v/ Knut Wold telefon 928 444 42 eller e-post: kw@orkladal.no

Detaljer