Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet Aktivitet Aktivitet 6...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6..."

Transkript

1 Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet Aktivitet Aktivitet Administrasjonsutgifter...6 Uforutsette utgifter Forslag til kompetanseplan 2.1 Sammendrag Målet med reiselivsprosjektet Utviklingsbehov Hva har vi Hva vil vi utvikle Tiltak Hvordan oppnå suksess Oppfølging og evaluering Finansiering av prosjektet Beregninger for egeninnsats 10 1

2 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet: Et levende øyrike systematisk utvikling og markedsføring av lokale reiselivsprodukter/opplevelser i Karlsøy For å bedre lønnsomheten i reiselivsnæringen i Karlsøy ønsker vi å utvikle en pakke med produkter og opplevelser som gjør at flere turister vil besøke kommunen, og slik at turistenes opphold blir lengre. For å få gjennomført dette er det knyttet en del utgifter til de forskjellige aktivitetene. Under følger en liste med beskrivelse av hva vi ønsker å søke midler til. Aktivitet 1 Ansettelse prosjektleder Første år vil det være behov for finansiering til rekruttering av en prosjektleder, kostnadene er estimert til for å dekke utlysning m.m. Det er avtalt at vurdering av kandidater og nyansettelse gjøres av personalkonsulenten ved kommunen. Årsinntekt for prosjektleder første år vil være omtrentlig kr, deretter vil det være mulighet for å øke med andre år, og nye tredje år om det er behov for det. I tillegg er det i regnet 22 % sosiale kostnader per år. Finansieringen av prosjektlederstillingen er en del av tilretteleggingen av prosjektet og inngår derfor i midlene som søkes om fra Troms Fylkeskommune og Karlsøy kommune. Aktivitet 2 a. Analysere tilgjengelige produkter og ideer, og vurdere behov for kompetanse- og produktutvikling Det er gjennomført et forprosjekt der det ble kartlagt hvor mange reiselivs- og opplevelsestilbydere det er i Karlsøy, men etter at forprosjektet ble gjennomført er det kommet til nye aktører. Kontinuerlige oppdateringer om reiselivsnæringens aktører og deres situasjon er derfor nødvendig. I tillegg er det viktig at prosjektlederen reiser rundt og gjør seg godt kjent med aktørene rundt om i kommunen. En grundig kartlegging vil presentere følgende: hva de enkelte har å tilby, hvilke kvaliteter hver enkelt aktør står for, og hvilke behov de har for videreutvikling (for eksempel behov for møterom kapasitet for å tiltrekke kurs/konferanse markedet). Utgiftene her vil i hovedsak bestå av reise- og møteutgifter, da det er aktører spredt over flere øyer i kommunen. I år to og tre vil det bli kjørt nye bedriftsbesøk der man vil få en statusrapport på hvordan det går, og hvilken utvikling som har skjedd. En oppdatert oversikt over tilgjengelige aktører og deres kapasitet vil bidra til kartleggingen av reiselivsnæringen i kommunen. Estimerte kostnader er kr hvert år. 2

3 Aktivitet 2 b. Gjennomføre bedrifts- og kompetanseutvikling ut fra analyse Når jobben med kartleggingen er gjennomført, og man har funnet ut hvilke behov de enkelte bedriftene har, vil det være ønskelig å sette i gang med bestemte tiltak for å gjennomføre bedrifts- og kompetanseutvikling i de forskjellige bedriftene. Oppgaven her vil i hovedsak bestå i å fokusere på hva som er lønnsomt for bedriften å fortsette med, og hva de har behov for å forbedre/forandre på. Det gjelder både produktene og de som jobber der. Eksempel på dette er rådgivning i forhold til å utdanne egne ansatte til å ta større ansvar i bedriften, eller å vurdere etterspørselen for å lage f.eks et servicebygg for å tilby kurs/konferanse fasiliteter. Vi ønsker å kunne tilrettelegge for at bedriftene skal kunne delta på kurs/konferanser innen salg og service, innovasjon og entreprenørskap, idé og produktutvikling m.m. Bortsett fra eksterne kurs og form for rådgivning er det ønskelig og prosjektleder vil bidra til rådgivning for reiselivsbedriftene som ønsker å utvikle eksisterende eller nye produkter. Vi skal kunne bidra til å delvis finansiere flere av aktørene til å delta på de ulike aktivitetene, men også kunne tilrettelegge for at det gjennomføres kurs lokalt når dette er mulig. Relevante kurs kan være Innovasjon Norges Godt vertskap, Kvinner i reiselivet, Bli god på nett og Produksjon av opplevelser. Behovet for hvilke eksakte kurs som vil bli tilrettelagt vil være vurdert under aktivitet 2a, når analysen av tilgjengelige produkter/ideer har blitt foretatt. Se foreløpig forslag til kompetanseplan etter punkt 8 i dette vedlegget. Estimerte kostnader for denne posten er kr for hver av prosjektårene. Dette inkluderer leie av møtelokaler, for innleide foredragsholdere og undervisere, kjøp av kurs fra Innovasjon Norge og reisekostnader. Aktivitet 3 a. Analysere tilgjengelige produkter/ ideer opp mot ønskelig produktportefølje. Eventuelt søke etter tilbydere på manglende produkter Når tilgjengelige produkter/produktideer er analysert, og eventuelle tiltak er gjennomført, skal alle tilbyderne analyseres opp mot ønskelig produktportefølje. Her vil det bli avdekket om det er et gap mellom tilgjengelige produkter, tjenester eller ideer og ønsket produktportefølje. Er det noe som mangler vil vi søke etter tilbydere som kan dekke dette gapet. Finnes det ikke aktuelle tilbydere lokalt, vil det bli søkt regionalt. Vi håper at vi skal kunne finne disse tilbyderne lokalt. Vi tror at det er mange som sitter med gode ideer og produkttilbud, som av en eller annen grunn ikke har mulighet eller ressurser til å realisere disse. Kostnadene som er satt av på denne posten vil det derfor være ønskelig å bruke på å få kontakt med de som sitter med gode ideer som de kanskje sliter med å få gjennomført. Da vil vi involvere dem i utviklingen av reiselivsnæringen i Karlsøy som vil kunne hjelpe dem på vei med sin egen produktutvikling. Dette vil forhåpentligvis resultere i at nye produkter blir tilgjengelige for oss og vår produktportefølje. Vi ønsker ikke bare å bruke de som sitter på ideer lokalt, hvis det er også regionale aktører som er interesserte i å tilby produkter i kommunen, eller de ønsker å støtte opp om lokale aktører. 3

4 I arbeidet med både aktivitet 2 og 3, er det aktuelt å gjennomføre en markedsanalyse av eksisterende gjester hos reiselivsbedriftene i Karlsøy, og potensielle gjester. En slik markedsanalyse vil indikere om våre produkttilbud og opplevelser er rettet mot de riktige markedene, og om det bør gjøres endringer i arbeidet med markedsplanen i tilknytning til produkttilbud og valg av marked. Kostnader til disse aktivitetene er forbindet med utlysning av interesserte aktører, møter, utarbeidelse av en spørreundersøkelse og reiseutgifter. Estimert kostnadsbeløp er kr, for hvert av de 3 årene. Aktivitet 3 b. Produktutvikling og pakking av produkter på tvers av aktører Når kartleggingen av tilgjengelige produkter/produktideer og ønsket produktportefølje er ferdig, vil man gå i gang med det videre arbeidet frem mot sluttsalg. På dette tidspunktet har man all informasjon om eksisterende og etablerende produkttilbydere og de man ønsker å utvikle videre. I tillegg er det ønskelig at tilbyderne er med å selv utvikle de produktene, og driver dette arbeidet i størst mulig grad. Prosjektleder vil derfor være tilgjengelig og tilby rådgivning i utviklingen av produktene. Kostnadene knyttet til pakking av produkter er i stor grad knyttet til å samle produkttilbyderne og skape en kommunikasjon dem imellom. I tillegg vil det være nødvendig å hente inn fra Innovasjon Norges kurstilbud, noen som er dyktige og har erfaring med produktpakking innenfor reiselivet. En presentasjon fra dem vil være nyttig i å effektivisere arbeidet. Her må det beregnes utgifter til leie av møtelokaler, enkel servering, kostnad ved foredragsholdere og reisekostnader. Estimerte kostnader for dette vil være kr for det første prosjektåret, deretter kr for år 2, og kr for år 3. Det er beregnet lavere kostnader for år 2 og 3 siden det første året krever en del startarbeid og opplæring i produktpakking, mens vi forventer at dette samarbeidet vil gå lettere når man har etablert en workshop arena slik som i aktivitet 4. Aktivitet 4 Arrangere workshop En workshop vil ha som primæroppgave å være en møteplass for reiselivsaktørene, der de skal få kreative- samt faglige påfyll til nye ideer. Det vil være en plass der aktørene får presentere sine produkter og produktideer, diskutert utfordringer og kanskje finne løsninger på disse i samarbeid med andre. Forhåpentligvis vil dette åpne for et samarbeid innad i næringen, noe som er veldig ønskelig fra vår side. I tillegg vil det være et faglig input denne dagen, der det vil bli leid inn en eller flere foredragsholdere som vil forelese om aktuelle temaer, som vil bidra til en kompetanseheving blant aktørene. Workshop arrangementet vil også være en arena for aktivitet 2b (se beskrivelse ovenfor) og 3b, der det vil være aktuelt å drive bedrifts- og kompetanseutvikling, samt produktpakking i tillegg til å være en aktiv møteplass. 4

5 Siden workshopen vil være et årlig arrangement, er kostnadene knyttet til denne posten leie av lokaler, materiell, leie av foredragsholder(e), markedsføring og enkel matservering. Disse kostnadene har blitt beregnet til kr hvert år, og vil kunne kombineres med en del av det faglige innholdet i aktivitet 2b og 3b. Aktivitet 5 Utarbeide markedsplan/brosjyremateriell/ nettside Før vi starter med å utarbeide brosjyremateriell og nettside må vi lage en markedsplan. Vi ønsker å utarbeide markedsplanen i samarbeid med Visit Tromsø, og prosjektlederen vil få ansvar for denne aktiviteten, hvor også reiselivsnæringen vil være med å bidra til innholdet. Denne markedsplanen er planlagt å bli utarbeidet en gang i året. I første omgang ønsker vi å lage vår egen nettside, som også vil bli linket til Visit Tromsøs hjemmeside. Vi står ansvarlig for å utarbeide det vi ønsker å ha av innhold, mens Visit Tromsø vil publisere det på hjemmesiden deres. Prosjektleder vil være ansvarlig for å samle inn den informasjon vi ønsker å ha på hjemmesiden. Deretter vil vi leie inn en person med ønsket kompetanse til å utforme og sy sammen all informasjon til et profesjonelt utseende. Kostnadene her er knyttet til den personen vi leier inn til å utføre utformingen av innholdet til hjemmesiden. Vi regner en ca timebetaling på 700 kr timen, og en arbeidsmengde på ca 150 timer. Som utgjør ca i kostnader. I år to og tre vil det være kostnader knyttet til oppdatering og gjennomgang av alt innhold på siden. Vi vil sjekke om det er behov for å fjerne noe, og om det er behov for å fylle inn noe nytt. Kostnadene vil nok være noe lavere enn det første året, men fremdeles er det viktig å ikke bare oppdatere mindre informasjon, men alt som kan være av forbedring fra nettsidens førsteutkast. I tillegg vil det bli utarbeidet brosjyrer med samme type informasjon som på nettsiden, bare med et forenklet innhold. Det vil være behov for brosjyrer i forskjellige format, noen for det lokale markedet og noen for det internasjonale markedet. Utarbeiding av brosjyrene og trykking vil stå som sentrale kostnader her. Første år vil vi bruke ca på denne oppgaven, der (50 timer x timesbetaling 700 kr) vil bli satt av til utarbeidelsen og kr er kostnaden for å produsere brosjyrene. I likhet med internett siden ønsker vi å leie inn samme kompetansen på feltet til å utforme brosjyren, slik at de har samme utforming og design. År to og tre vil kostnaden være noe mindre da vi ikke har like stort behov for innsamling og bearbeiding av informasjon, men det vil være nødvendig å trykke opp nye brosjyrer hvert år med fornyet informasjon og bilder. Det vil også her bli vurdert om brosjyrene bør utformes til flere språk. Samlet kostnad for denne posten er det første året, grunnet grundig startarbeid med nettside og brosjyre, deretter kr (ca 60 timer x 700 kr timen, produksjon av brosjyrer og møteutgifter) andre år, og tredje år kr (ca 60 timer x 700 kr timen, produksjon av brosjyrer og møteutgifter), for å kunne opprettholde kvaliteten på informasjon for brosjyre, nettside og en velarbeidet markedsplan. Det er blitt enighet om at den enkelte reiselivsbedrift skal betale for produksjonen av turistbrosjyren, hvor man har mulighet til å betale mer for en større profilering. I tillegg skal det selges annonser til andre bedrifter. Disse eksterne 5

6 annonseinntektene fra andre lokale næringslivsaktører er forventet å øke hvert prosjektår, da brosjyren blir mer og mer kjent. Aktivitet 6 Utrede behovet for- og type turistinformasjon I år 2 vil det bli satt i gang en utredning av behovet for turistinformasjon i kommunen. Dette behovet ble påpekt i samarbeidsavtalen med Visit Tromsø, hvor krav om turistinformasjon bør være utredet fra kommunens side. Fra dette behovet vil det bli undersøkt hvilken type turistinformasjon vil være mest gunstig for turistene som kommer til kommunen. Her blir det opprettet en arbeidsgruppe på 3 personer i tillegg til prosjektlederen, som skal jobbe med utredningen. Det er ønskelig at to av disse er fra reiselivsnæringen og en fra kommuneadministrasjonen. Utgiftene er som følger: leie av møterom, enkel servering og godtgjørelse for reise og brukte arbeidstimer. Det er beregnet timebetaling på møtedeltakelse på 450 kr timen etter gjeldende satser. Kostnadsposten for prosjektledelse vil dekke de timene det trengs for deltakelsen av prosjektlederen. Beregnet arbeidstimer for år 2 er rundt 50 timer. Samlede kostnader for utredningen, arbeidsgruppa og møtekostnader er beregnet til kr i år 2. I år 3 er målsetningen å ha utredningen klar, og dette skal da realiseres i samarbeid med Karlsøy kommune. Her er kr satt av til å utarbeide et forslag for turistinformasjon, som kan være en service i tilknytning til en hjemmeside, servicetorg, skilt og informasjonsplakater eller lignende. Målet er at etter prosjektslutt vil Karlsøy kommune realisere en slik type turistinformasjon som blir foreslått i resultatet av utredningen, med egne midler. Administrasjons utgifter I tillegg til alle aktivitetene, er det også utgifter knyttet til administrasjon. Utgifter vil være telefon, PC, kontor møblement, leie av kontor, generelle reiseutgifter, post m.m. Første året vil denne posten være høyere enn de to neste, dette fordi det er en del utgifter knyttet til etableringen det første året. Administrasjonsutgifter er første året satt til kr, deretter kr i år 2 og år 3. Uforutsette utgifter Uforutsette utgifter er satt til 5 % av sum kostnader. Denne summen er satt av i tilfelle noen av aktivitetene skulle bli dyrere enn forutsatt eller at det skulle dukke opp ting man har glemt å ta med i forutsetningen for kostnadene. 6

7 2. Forslag til kompetanseplan Sammendrag I anledning reiselivsprosjektet Et levende øyrike i Karlsøy kommune, er store deler av de planlagte aktivitetene knyttet til kompetanseheving av eksisterende og nye reiselivsaktører. For å klargjøre hvilke kurs, konferanser, fag, utdanninger og typer opplæring som er aktuelt for aktørene i Karlsøy kommune, vil denne foreløpige kompetanseplanen forklare dette i nærmere detalj. I tillegg vil ikke bare kompetanseplanen dreie seg om kurs og utdanning av eksisterende aktører, men også til inspirasjon og motivasjon for eksisterende og nyetablerere. Dette er sterkt knyttet opp til innovasjon, utarbeidelse av ideer, gründervirksomhet og samarbeid på tvers av bedrifter. Målet med reiselivsprosjektet Reiselivsprosjektet Et levende øyrike har som mål om å bedre lønnsomheten i reiselivsnæringen i Karlsøy kommune. For å oppnå dette er det planlagt flere aktiviteter rettet mot å skape samarbeidsløsninger, skape produktpakker, markedsføring på nett og i brosjyrer. I tillegg er det å kunne øke kompetansen blant aktørene viktig i denne sammenhengen. Å bedre lønnsomheten kan gjøres gjennom blant annet å øke forståelsen av bedriftsledelse, økonomistyring og markedsarbeid. Nyetablerere eller de som har en ide de ønsker å videreutvikle vil kunne bidra til å tilby produkter som komplimenterer de eksisterende tilbyderne, da det vil være gunstig for disse å delta på kurs og konferanser som stimulerer innovasjon, entreprenørskap og ideutvikling. Utviklingsbehov Denne kompetanseplanen er foreløpig bare et forslag som er utarbeidet på bakgrunn av informasjon og opplysninger fra den eksisterende reiselivsnæringen i Karlsøy. De reelle behovene vil bli nøyere kartlagt i selve prosjektperioden. Da budsjettforslaget ønsker å være så nær virkeligheten som mulig, har vi bestemt å lage en foreløpig kompetanseplan. Derfor bør det presiseres at informasjonen i denne kompetanseplanen er ikke nødvendigvis det som vil bli vurdert senere i prosjekttiden, etter at en fullstendig kartlegging av kompetansebehovet har blitt fullført. Hva har vi? I dag drives de fleste reiselivsbedriftene av enkeltpersoner som ikke er faglært innenfor bedriftsledelse, gründervirksomhet eller markedsføring. De har i mange tilfeller ikke tidligere erfaring innenfor reiseliv eller å drive egen bedrift. De som har oppnådd suksess med sin bedrift og har mulighet til å drive fulltid, har derimot kunnskapen om deres egen bedrift, deres kundegruppe, utenlandske markeder og forståelse for hva som etterspørres av kundene. De sitter med erfaringer som er mye verdt for de som ønsker å utvikle sine egne ideer. Det som behøves er å kunne utnytte disse erfaringene og denne kunnskapen til å utvikle nye produkter, problemløsning og løse problemstillinger og utfordringer innenfor destinasjonen. 7

8 Hva vil vi utvikle? Det er i hovedsak bedre forståelse ovenfor bedriftsledelse, regnskap, økonomistyring og markedsføring som kan være nyttig for de reiselivsbedriftene som allerede eksisterer og de som ønsker å starte opp for seg selv, eller i samarbeid med andre. For de bedriftene som føler at de har god kunnskap og ferdigheter innenfor bedriftsledelse og økonomistyring, kan annen type kompetanse være interessant. For eksempel er kurs og konferanser innen reiselivsrelaterte emner aktuelt, hvor ledende reiselivsorganisasjoner kan informere om trender, markedsanalyser og endringer innenfor næringen. Kunnskap som etterspørres er fra ideutvikling, videre til produktutvikling, frem til forbedring av reiselivsproduktet, -opplevelsen og servicen. Tiltak Følgende tiltak har blitt vurdert som relevante for reiselivsaktørene i Karlsøy kommune. Det vil først i kartleggingen av kompetansebehovet bli bestemt hvilke vil bli aktuelle, og hvor mange som vil delta. Kurs fra Innovasjon Norge: - Godt vertskap o For å kunne heve kvaliteten på reiselivsproduktene og opplevelsene som tilbys av aktørene i Karlsøy. - Kvinner i reiselivet o Utvikling av kvinnelige ledere med oppfølging av en mentor. - Bli god på nett o Praktisk kurs som gir innsikt i hvordan enkeltbedrifter kan forbedre sitt salgspotensial på nett og i sosiale medier. Flere er avhengige av markedsføring og salg via internett, og øke kompetansen på dette feltet kan bidra til økt lønnsomhet. - Produksjon av opplevelser o Det er mange som i dag tilbyr et fast produkt med utleie og overnatting, men opplevelsesbaserte reiselivsprodukter er noe som ønskes å videreutvikles. De som ønsker å få bekreftet sine ideer, kan delta på dette kurset for å lære hvordan dette kan gjøres. - Marte Konferansen o Inspirasjon, innovasjon og nettverksbygging blant kvinner, ikke bare innenfor reiseliv, men generelt innenfor næringslivet. Utdanningstilbud fra Handelshøyskolen i Tromsø: - Årsstudium i bedriftsøkonomi - Enkeltfag ved fakultetet eller over nett innen økonomi, ledelse og markedsføring Konferanser arrangert av NHO Reiseliv: - Arena Nord (reiselivsdagene) o Dele erfaringer med andre aktører, faglig påfyll, inspirasjon og nettversksbygging, samt informasjon om videre utvikling i reiselivsnæringen. 8

9 Konferanser arrangert av Nordnorsk reiseliv: - Nordnorsk opplevelseskonferanse o Mulighet for å dele erfaringer, faglig påfyll, workshop og nettverksbygging for de som tilbyr opplevelsesprodukter innenfor reiseliv. Hvordan oppnå suksess? Først og fremst er det motivasjonen og viljen blant reiselivsaktørene å delta på slike kurs og utdanninger som må være tilstede. Hvis de ikke ønsker, eller finner tid til å øke sin egen kompetanse på ulike områder, er det lite en slik kompetanseplan kan bidra med. For det andre er det viktig at de finansielle midlene som ble tildelt prosjektet, vil bli jevnt fordelt på de som trenger det. Det er for eksempel ikke ønskelig at bare et fåtall bedriftseiere drar på flere kurs, konferanser eller tar i bruk utdanningstilbudet, mens flere andre står utenfor. En slik skjevfordeling må unngås for at hele destinasjonen skal kunne lykkes med sine mål. Oppfølging og evaluering Det er ønskelig fra alle som deltar på de ulike tiltakene i kompetanseplanen at de gir tilbakemelding til prosjektledelsen om erfaringen og opplevelsen de har hatt. Det er også slik at en oppfølging av deltakerne i ettertid kan bidra til en evaluering av de kurs, konferansene, og studiene som har blitt gjennomført. Disse erfaringene vil igjen bli vurdert for neste års kompetanseplan. 9

10 3. Finansiering av reiselivsprosjektet Et levende øyrike Det søkes om midler til reiselivsprosjektets prosjektledelse og tilretteleggingsaktiviteter fra Troms Fylkeskommune og Karlsøy kommune, hvor de hver tar 50 % av kostnadene på disse postene. Karlsøy kommune bidrar både med et kontantbidrag og en egeninnsats i form av arbeidstimer fra kommuneadministrasjon, leie av møterom og kontorlokaler for prosjektledelsen. De aktivitetene som er direkte rettet mot reiselivsbedriftene, også kalt bedriftsrettede aktiviteter, søkes det støtte fra Innovasjon Norge og Karlsøy Næringsforenings reiselivsforum. Dette betyr at i tillegg til støtten fra Innovasjon Norge vil reiselivsnæringen selv ta en del av kostnadene både ved kontantbidrag og egeninnsats i form av arbeidstimer og annonsesalg (på nettsiden og i turistbrosjyrer). Reiselivsnæringen vil i tillegg til å betale en årlig medlemskontigent på 5000 kr, bidra til utgiftene ved de bedriftsrettede aktivitetene. Det er ikke spesifisert hvor mye skal betales av de ulike bedriftene, da det skal blant annet i aktivitet 5 produseres en felles webside og turistbrosjyre, hvor hver bedrift kan velge å profilere seg mer ved å betale mer. På denne måten er det grunn til å tro at de større bedriftene vil velge å profilere seg mer enn de mindre bedriftene, og derfor vil og har muligheten å betale mer for dette. Her legges det også til grunn at det vil være mulighet for å selge annonsesider til eksterne næringslivsaktører som ønsker å markedsføre seg. 3.1 Beregninger for egeninnsats Egeninnsats Karlsøy Næringsforening Aktivitet 4: År 1: arbeidstimer (dugnad) 450 kr x 11 timer = 4950 kr År 2: arbeidstimer (dugnad) 450 kr x 11 timer = 4950 kr År 3: arbeidstimer (dugnad) 450 kr x 11 timer = 4950 kr Aktivitet 5: År 1: arbeidstimer (markedsplan) 450 kr x 4 personer x 10 timer = kr År 2: arbeidstimer (markedsplan) 450 kr x 4 personer x 10 timer = kr År 3: arbeidstimer (markedsplan) 450 kr x 4 personer x 10 timer = kr Eksterne annonseinntekter Aktivitet 5: Salg av annonser År 1: kr (turistbrosjyre og nettside) År 2: kr (turistbrosjyre og nettside) År 3: kr (turistbrosjyre og nettside) Kontantbidrag Restbeløp når egeninnsats og annonseinntekter er trukket fra: År 1: kr 10

11 År 2: kr År 3: kr Egeninnsats Karlsøy kommune Aktivitet 1: År 1: ansettelsesvurdering, personalkonsulent Karlsøy kommune 450 kr x 15 timer = 6750 kr Aktivitet 2a: År 1: møterom 2000 kr (4 møtedager) År 2: møterom 2000 kr (4 møtedager) År 3: møterom 2000 kr (4 møtedager) Aktivitet 3a: År 1: møterom 2000 kr (4 møtedager) År 2: møterom 2000 kr (4 møtedager) År 3: møterom 2000 kr (4 møtedager) Aktivitet 6: År 2: 1 person fra kommune adm x 450 kr x 25 timer = kr Møterom: leie en dag 500 kr x 4 dager = 2000 kr År 3: 1 person fra kommune adm x 450 kr x 25 timer = kr Møterom: leie en dag 500 kr x 4 dager = 2000 kr Administrasjonsutgifter: Kontor for prosjektleder År 1: kr År 2: kr År 3: kr Kontantbidrag Restbeløp når egeninnsats er trukket fra: År 1: kr År 2: kr År 3: kr 11

Naturarven som verdiskaper tips og eksempler

Naturarven som verdiskaper tips og eksempler VEILEDER M-380 2015 Naturarven som verdiskaper tips og eksempler Naturarven som verdiskaper tips og eksempler Utførende institusjon: Miljødirektoratet M-nummer: M-380 2015 År: 2015 Sidetall: 25 Utgiver:

Detaljer

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Forkortet versjon Vestfold, april 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet

Detaljer

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim RAPPORT Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2015 Mai 2015 av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE

RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE Foto: Terje Rakke/Nordic Life RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE SAMMENDRAG Sammen er de samiske reiselivsbedriftene, virkemiddelapparatet og forsknings- og utviklingsmiljøene i gang med

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Næringslivets hus - satsing på etablert næringsliv og nyetableringer

Prosjektbeskrivelse. Næringslivets hus - satsing på etablert næringsliv og nyetableringer Prosjektbeskrivelse Næringslivets hus - satsing på etablert næringsliv og nyetableringer Notatet inneholder en beskrivelse av aktiviteter som Omstillingsprogrammet ønsker å gjennomføre i delprosjektet

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Forslag til modell for finansiering av fellesgoder i reiselivsnæringen

Forslag til modell for finansiering av fellesgoder i reiselivsnæringen Forslag til modell for finansiering av fellesgoder i reiselivsnæringen Dr. oecon Erik W. Jakobsen, Menon Trosterudveien 33b, 0778 Oslo www.menon.no erik@menon.no Tlf: 97 17 04 66 Menon-rapport nr 6-2005

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1 Drømmeløftet I regi av Start Norge Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14 Start Norge 1 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Drømmescenario 1 s.5 - Bakgrunn fra lokallaget s.5 - Innledning s.6 - Konkrete tiltak s.6

Detaljer

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 2 INTRODUKSJON Dette heftet inneholder noen ideer ment som bidrag til å utvikle lokale fora/grupper/møteplasser

Detaljer

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway Reisemålsselskapene i Norge En rapport fra NHO Reiselivs strukturutvalg, mai 2011 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Formål, bakgrunn

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK Strategi 1.januar 2008-31. desember 2012 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for

Detaljer

Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar

Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar Vestlandsforsking notat nr. 10/2014 Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar Funksjonell analyse av Bedriftsnettverket i Jostedalen Kristin Løseth, Ingjerd Skogseid, Jon Gunnar Nesse (red) Vestlandsforsking,

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START

SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling For perioden 01.01.2008-31.12.10 Statusrapport for framdrift,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 MARKEDSAKTIVITEteR 2015 Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 1 2 Kjære samarbeidspartnere. Bookbare opplevelser dette begrepet har preget mange av markedsføringstiltakene vi har gjennomført i 2014. Vi

Detaljer

Etablereropplæring i Hedmark

Etablereropplæring i Hedmark NF-notat nr. 1003/2010 20 Etablereropplæring i Hedmark - veien til forretningsplan 15 Lars Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer