Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering"

Transkript

1 Navn: Fødselsnummer: Fag: Reiseliv (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Service og Samferdsel Planlegging Kode: SSA1001 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne vurdere kundegrunnlaget for en enkel forretningsidé som består av hoved- og tilleggsleveranser utarbeide en enkel forretningsplan i forbindelse med bedriftsetablering forklare og bruke begrepene marked og markedsføring, og utarbeide en enkel markedsplan bruke relevante digitale verktøy til informasjonsinnhenting vurdere ulike selskaps- og organisasjonsformer som benyttes ved etablering av små virksomheter beregne kapitalbehov ved oppstart av en liten virksomhet, og vurdere kostnader ved forskjellige finansieringsmetoder Vurdere faktorer som har betydning for prisfastsettelse og beregne pris på produkter og tjenester utarbeide og presentere drifts- og likviditetsbudsjett for en liten virksomhet Godkjent/ Ikke godkjent Kommentarer

2 Drift og oppfølging Kode: SSA1002 forklare hvordan bruk av informasjonsteknologi kan understøtte arbeidsprosessene i små virksomheter som driver handel, forflytting av mennesker og leveranse av varer og tjenester gjøre rede for sentrale rekrutterings- og ansettelsesprosesser i en virksomhet forklare hvilke sentrale elementer som ligger til grunn ved valg av trygge, rasjonelle og miljøvennlige transporttjenester gjøre rede for ulike trafikksikkerhetstiltak gjøre rede for sikkerhetsbegrepet, og vurdere hvordan trusler overfor personer og bedrifters verdier kan håndteres ved bruk av forebyggende sikkerhetsløsninger og beredskapsplaner føre og avslutte enkle regnskap for små virksomheter og påpeke avvik mellom budsjett og regnskap bruke sentrale krav regelverket stiller til økonomiske forhold i små virksomheter bruke sentrale bestemmelser i regelverket som er relevant ved markedsføring og salg i forbrukermarkedet utføre sentrale kontoradministrative rutiner og håndtere forskjellige former for betalingsmidler bruke relevante digitale verktøy til systematisering og bearbeiding av tallmateriale beskrive logistikkfunksjonen i en virksomhet ved å gjøre rede for en rasjonell og sikker vareflyt fra innkjøp til gjenvinning forklare og vurdere fysiske, tekniske og administrative sikkerhetstiltak og

3 beredskap for å sikre data, dokumenter og eiendeler i en virksomhet gjøre rede for prinsippene for hvordan kontorstøtteverktøy lagrer data og utføre grunnleggende sikkerhetsrutiner knyttet til egne data gjøre rede for gjeldende regelverk som regulerer personvern, helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen Kommunikasjon og service Kode: SSA1003 Prosjekt til fordypning Kode: PFO4106 beskrive hvilke sentrale elementer som kjennetegner god service og kunne gi slik service bruke behovsteori og motivasjonsbegrepet til å avdekke og tilfredsstille kunders behov gjennomføre et salg med aktiviteter før, under og etter et forbrukerkjøp bruke kart over Norge og informasjonsmateriell om kulturelle forhold for å innfri kundens forventninger til gode reiselivsopplevelser opptre i samsvar med etiske normer ved utøvelse av handel og leveranser av tjenester og produkter bruke relevante digitale verktøy til kommunikasjon og utarbeidelse av tekster lage og framføre presentasjoner ved bruk av digitale verktøy

4 Vg2 Reiseliv Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Godkjent/ Ikke godkjent Kommentarer Vertskapsrollen Kode: RLV2001 avdekke behov og potensielle ønske hos gjestene gjennom situasjonstilpasset kommunikasjon formidle informasjon om sentrale lokale og nasjonale turistattraksjoner, basert på norsk og samisk kulturhistorie, kulturlivet i dag og bruk og vern av naturressurser samhandle og kommunisere med aktører som er med i den totale reiselivsopplevelsen gjestene får opptre korrekt i vertskapsrollen ved å tilpasse atferd, klesdrakt og kroppsspråk til situasjonen møte og ta hensyn til kulturelle særtrekk hos gjestene i vertskapsrollen bruke et grunnleggende ordforråd i formidling av enkel informasjon til gjester på et annet fremmedspråk enn engelsk bruke teorier om det helhetlige reiselivsproduktet for å analysere ulike nasjonale og internasjonale reisemål med utgangspunkt i en reiselivsbedrift gjøre greie for virkemiddel som sikrer at gjester og personale er trygge i situasjoner som brann, ran, tjuveri, og ved friluftsaktiviteter og utføre livreddende førstehjelp vurdere og hente relevant informasjon fra ulike kilder til bruk i vertskapsrollen Salg og markedsføring

5 Kode: RLV2002 Etablering og drift Kode: RLV2003 bruke behovs- og motivasjonsteori for å identifisere kjennetegn ved ulike nasjonale og internasjonale segment i reiselivsnæringen, og foreslå bærekraftige produkter som kan selges i disse segmenter bruke modeller for kjøpsatferd som grunnlag for salg av reiselivsprodukter utvikle et kvalitetssikringssystem for et reiselivsprodukt grunngi valg av virkemiddel for markedsføring av en reiselivsbedrift vurdere tiltak for å oppnå salg, mersalg og gjensalg vurdere konkurransefortrinn norsk reiseliv har som eksportnæring bruke digitale verktøy og salgs- og presentasjonsteknikker ved muntlige og skriftlige fremstillinger beskrive reservasjonssystem som blir brukt i reiselivsnæringen utarbeide et web-område for en reiselivsbedrift og optimalisere denne for søkemotorer bruke aktuelle lover og etiske regler når digitale verktøy og kilder i salgs- og markedsføringsarbeid blir brukt gjøre greie for den strukturelle oppbyggingen av reiselivsnæringen, som nasjonale, regionale og lokale organisasjoner og virksomheter, både offentlige og private vurdere trender, nasjonalt og internasjonalt, som grunnlag for å utvikle bærekraftige reiselivsprodukter beregne pris på et reiselivsprodukt ved hjelp av markedskunnskap, for å sikre likviditet og lønnsomhet i en reiselivsbedrift

6 Prosjekt til fordypning Kode: PFO4209 vurdere lønnsomheten til en reiselivsbedrift basert på budsjett og regnskap med næringen sine nøkkeltall vurdere ulike selskaps- og samarbeidsformer i reiselivsnæringen, ta hensyn til offentlige krav ved etablering og registrering av en bedrift beskrive sentrale daglige gjøremål i en reiselivsbedrift bruke sentrale regelverk for HMT, personvern, markedsføring, salg og forbrukerretter i reiselivet gjøre greie for etiske retningslinjer i reiselivsnæringa Dato: Sted: Faglærer underskrift: