Rapport Risikovurdering Fv 866 Langbakken - Skjervøy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport Risikovurdering Fv 866 Langbakken - Skjervøy"

Transkript

1 Rapport Risikovurdering Fv 866 Langbakken - Skjervøy Region nord Gunn Schultz

2 INNHOLD 1 ANALYSEOBJEKT, FORMÅL OG VURDERINGSKRITERIER BESKRIVELSE OG AVGRENSNING AV ANALYSEOBJEKTET FORMÅL, ORGANISERING OG BESLUTNINGSPROSESS VURDERINGSKRITERIER DATAGRUNNLAG IDENTIFIKASJON AV SIKKERHETSPROBLEMER FREMGANGSMÅTE HVILKE UØNSKEDE HENDELSER KAN SKJE? MEDVIRKENDE FAKTORER TIL DE UØNSKEDE HENDELSENE VURDERING AV RISIKO FREMGANGSMÅTE HELHETLIG RISIKOBILDE FORSLAG TIL TILTAK MULIGE RISIKOREDUSERENDE TILTAK ANBEFALTE TILTAK Vedlegg Rapport Risikovurdering Fv 866 Langbakken - Skjervøy 1

3 1 ANALYSEOBJEKT, FORMÅL OG VURDERINGSKRITERIER 1.1 BESKRIVELSE OG AVGRENSNING AV ANALYSEOBJEKTET Risikovurderingen tar for seg trafikant- og personsikkerhet og miljøforhold i reguleringsplan for Fv 866 Langbakken i Skjervøy kommune. Vegen er innfartsvegen til Skjervøy tettsted og bakken er ca 1 km lang, med stigning på opp mot 10 %. Det har vært flere hendelser nesten ukentlig hver vinter med store, tunge biler som blir stående fast i bakken. Skjervøy kommune har bedrifter som er avhengige av vegen.bilene tåler ikke å stå i lang tid å vente på å komme via bakken til og fra Skjervøy. Særlig gjelder dette fiskerinæringen, med mange vogntog hver dag som skal hente eller frakte fisk ut av kommunen. Det planlegges derfor ny veg på sørsiden av dagens trasé. Den nye vegtraséen blir 2-2,5 km lang og vil ha største stigning på rundt 4 %. Strekningen er delt opp i handterbare størrelser og det gjøres analyse på hver del. Det er delt opp i følgende strekninger: - Eksisterende veg fra bruhodet og til avkjøring for ny veg - De 2 midterste delene av ny veg - Avslutning av ny veg og kobling til eksisterende veg i Hollendervika Fv 866 er hovedvegen mot Skjervøy tettsted. På strekningen er det trafikk med både tunge og lette biler. Det er variasjon i trafikken i forhold til sommer eller vinter. De tunge kjøretøyene er både turisttrafikk og lokalrutebusser, men særlig transporter for fiskeindustrien. Det er mange transporter med fisk hver dag. Disse bilene kjører tomme til Skjervøy og tungt lastet derfra. Siden det ofte blir stopp i Langbakken, både opp og nedover, er det behov for en ny og slakere veg. Det er derfor tenkt å bygge ny veg i bue mot sjøen. Denne krysser opp mot eksisterende veg ved søppelfyllingen og avsluttes ved veg mot Hollendervika. Langs den nye vegen blir det avkjøring til helikopterplass og avkjøring til utsiktspunkt mot sjøen. I tillegg planlegges det gang/sykkelvegløsning på eksisterende veg. Det vises til vedlagte oversikt over ny og eksisterende veg. Tungbilandelen er på 7 % og det er en årsdøgntrafikk (ÅDT) på ca 700 på eksisterende veg i dag. Langs både den eksisterende og den den nye vegtraséen er det kulturminner, friluftsområder, vannledninger, kraftlinjer og hytter. I tillegg er vegen knyttet opp mot helikopterlandingsplass, steinbrudd og nedlagt søppelfylling. I ene enden av planområdet er Skattørsundet bru og i den andre er boligområdet Hollendervika, med dagligvarebutikk. Rapport Risikovurdering Fv 866 Langbakken - Skjervøy 2

4 1.2 FORMÅL, ORGANISERING OG BESLUTNINGSPROSESS Formålet med vurderingen er å gi grunnlag for beslutninger på løsninger i prosjektet med ny veg på Fv 866. De valg som gjøres på løsninger for kryssinger, vegstandard osv vurderes i forhold til den risiko som vil være for dette risikoen er vurdert i forhold til fare for liv og helse. De løsninger som anses å gi minst risiko vil velges. Dette må sees i sammenheng med andre forhold som økonomi, estetikk, fremkommelighet, miljøforhold og naturgitte forutsetninger. Samtidig blir risikovurderingen brukt for å gi ytterligere informasjon om de løsninger som allerede er valgt, og for å få en bedre utsjekk av disse. I vegprosjekter gjør vi en vurdering av risiko, til forskjell fra tunnelprosjekter som medfører en risikoanalyse. En risikovurdering er en mer fleksibel og kvalitativ måte å vurdere risiko på. Det er gjennomført en HAZID-samling (hazard identification) med deltakere fra Statens vegvesen, utrykningsenhetene, fiskerinæring, lastebilnæringen og Skjervøy kommune den Samlingen var på Skjervøy kommunes rådhus. På samlingen deltok følgende personer som er satt opp i tabell 1. Personene deltok med sine lokalkunnskaper om området som vegen skal bygges i og sine fagkunnskaper i forhold til veg- og tunnelprosjekter. NAVN Mariann Larsen Karl Martin Eriksen Torleif Hole Yngve Volden Kjell Ove Lehne Odd Hugo Pedersen Gunn Schultz REPRESENTERER Statens vegvesen, prosjektleder reg.plan Statens vegvesen, drift/vedlikehold Statens vegvesen, investering Skjervøy kommune, teknisk sjef og brannsjef Skjervøy kommune, byggesaksbehandler Norges Lastebileier-forbund, distriktssjef Statens vegvesen, prosessleder Tabell 1: Deltakere Hazid-samling, Skjervøy, Av utrykningsenhetene kunne kun brannvesenet møte. Ambulansen meldte avbud samme dag, og politi meldte avbud dagen før. Lerøy Aurora var invitert, men kunne ikke møte. I tillegg var ansatt ved Plankontoret invitert, men måtte melde avbud samme dagen som samlingen. De som ikke kunne møte vil få tilsendt rapporten til uttalelse og kommentarer, før den sluttføres. Rapport Risikovurdering Fv 866 Langbakken - Skjervøy 3

5 Det gjennomføres 5 ulike trinn i prosessen med risikoanalyse. Denne baserer seg på Veileder for risikoanalyser av vegtunneler (TS 2007:11), samt Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken. Rapporten baserer seg på disse 5 trinnene. I arbeidet har vi også brukt Håndbok 021 Vegtunneler, samt gjeldende normaler for veg og vegtilbehør. Figur 1: De 5 trinnene i en risikovurdering og risikoanalyse. 1.3 VURDERINGSKRITERIER Det er ikke satt eksakte vurderingskriterier for risiko i veg- eller tunnelprosjekter i Statens vegvesen. De valg som gjøres på løsninger er bestemt ut fra flere forhold som standarder og normaler, Statens vegvesens 0-visjon og fagkunnskap på hvilke løsninger som er beste valg i forhold til omgivelsene de skal fungere i. Statens vegvesens 0-visjon stiller krav til et sikkert vegsystem. Det skal lede til sikker adferd, løsningene skal være logiske og lettleste for trafikantene og redusere sannsynligheten for feilhandlinger. Vegmiljøet skal være informativt og ukomplisert, og invitere til sikker fart gjennom utforming og fartsgrenser. Det skal være enkelt å handle riktig og vanskelig å gjøre feil. Om det gjøres feil skal vegens utforming beskytte mot alvorlige konsekvenser av feilhandlingene. Vegen skal ha beskyttende barrierer og et fartsnivå som er tilpasset vegens sikkerhetsnivå og menneskets tåleevne. Det opereres med 4 ulike nivåer: - gående og syklende, maks 30 km/t ved kryssingspunkt - sidekollisjoner, maks 50 km/t i kryss Rapport Risikovurdering Fv 866 Langbakken - Skjervøy 4

6 - møteulykker, maks 70 km/t (ÅDT over 4000 uten midtrekkverk) - utforkjøring, maks 70 km/t (harde hindre i sikkerhetssonen) De standarder og normaler vegvesenet bygger vegmiljøer etter, er basert på denne visjonen. Normalene og standardene gir ideelle krav. I de fleste tilfeller må det også vurderes avvik og fravik fra disse. En risikovurdering kan således gi et bedre grunnlag for å vurdere om det som bygges vil være sikkert nok, og at det gjøres bevisste valg av hvilken risiko en vil tillate. 1.4 DATAGRUNNLAG Det er brukt kartgrunnlag for området med det nye veganlegget tegnet inn. Kartgrunnlaget ble på Hazid-samlingen delt opp i 3 delstrekninger. I tillegg satt deltakerne på samlingen inne med store kunnskaper om området det skal bygges på, samt kunnskap om vegbygging og risikoforhold på vegsystemer. Gruppen hadde kunnskap om trafikkforhold, risikoforhold for lignende veg og veg generelt, samt kunnskap om kommunale og lokale forhold. 2 IDENTIFIKASJON AV SIKKERHETSPROBLEMER 2.2 FREMGANGSMÅTE Gruppen har sett på hvilke sikkerhetsproblemer som kan være knyttet til vegen. Med sikkerhetsproblemer menes forhold ved vegsystemet som kan gi risiko for uønskede hendelser som kan medføre konsekvenser for trafikantene. Det er også sett på risiko i forhold til miljø som støy og forurensning. Deltakerne har diskutert hvordan vegsystemet bør bygges for å unngå ulike hendelser, basert på de sikkerhetsproblemene som er funnet. Det har vært brukt sjekkliste hvor det er sett på risikoforhold og risikofaktorer for vegen. Det er brukt egen sjekkliste for hver av de delstrekningene som gruppen har sett på. I tillegg har gruppens samlede kompetanse på veg og vegforhold blitt brukt. Rapport Risikovurdering Fv 866 Langbakken - Skjervøy 5

7 SJEKKLISTE EKSISTERENDE/PLANLAGT VEG IDENTIFISERING AV RISIKOFORHOLD Fv 866 LANGBAKKEN - EKSISTERENDE VEG VED BRUA OG TIL NY VEG SIKKERHETS-KRITISKE ORHOLD RISIKO-FAKTORER SPØRSMÅL BIDRAG TIL RISIKO 1 Logisk og lettlest Kryss, på/avkjøringer, kurver, gangfelt Er vegen forutsigbar for trafikantene? Rekkverk ved sidelomme på sjøsiden av vegen må sjekkes. Avkjøring til industriområde må avklares i egen plan, likeså bussholdeplass. Må avklare parkering v tursti/kulturminner, samt ventelomme ved brua. Ellers ok. 2 Informativ og ukomplisert Vegmiljø, sikt, vegutstyr, skilting og oppmerking Gir vegmiljøet bare nødvendig informasjon? Samme som ovenfor. Ellers ok. 3 Invitere til ønsket fart Linjeføring, geometri, vegbredde Er sikker fart et naturlig valg? Sving fra brua er skarp. Lav fart der. Standardsprang mellom eksisterende veg og ny veg. 4 Beskyttende barrierer Rekkverk, sideterreng Kan en feilhandling få alvorlige konsekvenser? Rekkverk på brua, samt rekkverk i sving mot brua. Ellers ok. 5 Fartsnivå tilpasset menneskets tåleevne Gangfelt Er fartsnivået under 30 km/t? Ok 6 Kryss Er fartsnivået over 50 km/t? Ok 7 Veg med ÅDT >4000 uten midtrekkverk 8 Harde hindre i sikkerhetssonen uten siderekkverk Er fartsnivået under 70 km/t? Er fartsnivået under 70 km/t? Ok Ok 9 Trafikkmengde Vegstandard Er standarden tilpasset trafikkmengden? Ok Rapport Risikovurdering Fv 866 Langbakken - Skjervøy 6

8 10 Variasjon Er det liten variasjon i trafikkmengden? Både personbiler, busser og tunge biler. SIKKERHETS-KRITISKE FORHOLD RISIKO-FAKTORER SPØRSMÅL BIDRAG TIL RISIKO 11 Andel tunge kjøretøy Er andelen mindre enn 10 %? Ja, 7 % 12 Drift og vedlikehold Friksjon, sikt, rekkverk, spordybde Er standarden forutsigbar i hht kravene? Bedre standard enn i dag. 13 Belysning Møteulykker Er andelen møteulykker liten? Kan bli fart inn mot brua og gi møteulykker. Sving mot brua må varsles bedre, samt behov for mer sikt mot brua. 14 Registrerte ulykker på aktuelle strekning eller tilsvarende veger Antall, type og alvorlighetsgrad Er det få alvorlige personskader? Kun stopp i bakken, få alvorlige skader. 15 Andre forhold Miljø, støv, støy, forurensning med mer? Vind på brua, kulturminner ved vegen, kraftlinje over vegen, parkeringsplass og ventelomme ved brua. 16 Helhetsvurdering Bedre veg og bedre forhold enn i dag. Vil virke risikoreduserende i forhold til dagens situasjon. Ikke avvik. OK Bidrag til risiko/mulig avvik Tiltak må settes inn Tabell 2: Sjekkliste eksisterende/planlagt veg, identifisering av risikoforhold strekning Eksisterende veg ved brua og til ny veg. Rapport Risikovurdering Fv 866 Langbakken - Skjervøy 7

9 SJEKKLISTE EKSISTERENDE/PLANLAGT VEG IDENTIFISERING AV RISIKOFORHOLD Fv 866 LANGBAKKEN - 2 MIDTERSTE DELER AV NY VEG SIKKERHETS-KRITISKE ORHOLD RISIKO-FAKTORER SPØRSMÅL BIDRAG TIL RISIKO 1 Logisk og lettlest Kryss, på/avkjøringer, kurver, gangfelt Er vegen forutsigbar for trafikantene? 2 Informativ og ukomplisert Vegmiljø, sikt, vegutstyr, skilting og oppmerking Gir vegmiljøet bare nødvendig informasjon? 3 Invitere til ønsket fart Linjeføring, geometri, vegbredde Er sikker fart et naturlig valg? Ny veg innbyr til å kjøre fort. Kun svak stigning. 4 Beskyttende barrierer Rekkverk, sideterreng Kan en feilhandling få alvorlige konsekvenser? 5 Fartsnivå tilpasset menneskets tåleevne Gangfelt Er fartsnivået under 30 km/t? 6 Kryss Er fartsnivået over 50 km/t? 7 Veg med ÅDT >4000 uten midtrekkverk 8 Harde hindre i sikkerhetssonen uten siderekkverk Er fartsnivået under 70 km/t? Er fartsnivået under 70 km/t? 9 Trafikkmengde Vegstandard Er standarden tilpasset trafikkmengden? 10 Variasjon Er det liten variasjon i trafikkmengden? 11 Andel tunge kjøretøy Er andelen mindre enn 10 %? Både personbiler, busser og tunge biler. Ja, 7 % 12 Drift og vedlikehold Friksjon, sikt, rekkverk, spordybde Er standarden forutsigbar i hht kravene? Bedre standard enn i dag. 13 Belysning Møteulykker Er andelen møteulykker liten? Rapport Risikovurdering Fv 866 Langbakken - Skjervøy 8

10 SIKKERHETS-KRITISKE FORHOLD RISIKO-FAKTORER SPØRSMÅL BIDRAG TIL RISIKO 14 Registrerte ulykker på aktuelle strekning eller tilsvarende veger Antall, type og alvorlighetsgrad Er det få alvorlige personskader? 15 Andre forhold Miljø, støv, støy, forurensning med mer? Kraftlinje krysser vegen. Vannledning nær vegen. Stolpe midt i veglinjen må flyttes. Nærhet til nedlagt søppelplass/forurensa grunn. Hytteområde på nedsiden av vegen. Planlagt utsiktspunkt. 16 Helhetsvurdering Bedre veg og bedre forhold enn i dag. Vil virke risikoreduserende i forhold til dagens situasjon. Ikke avvik. OK Bidrag til risiko/mulig avvik Tiltak må settes inn Tabell 3: Sjekkliste eksisterende/planlagt veg, identifisering av risikoforhold strekning 2 deler av ny veg. Rapport Risikovurdering Fv 866 Langbakken - Skjervøy 9

11 SJEKKLISTE EKSISTERENDE/PLANLAGT VEG IDENTIFISERING AV RISIKOFORHOLD Fv 866 LANGBAKKEN NY VEG OG KOBLING MOT EKSISTERENDE VEG SIKKERHETS-KRITISKE ORHOLD RISIKO-FAKTORER SPØRSMÅL BIDRAG TIL RISIKO 1 Logisk og lettlest Kryss, på/avkjøringer, kurver, gangfelt Er vegen forutsigbar for trafikantene? Kryssing g/s-veg i Hollendervika. 2 Informativ og ukomplisert Vegmiljø, sikt, vegutstyr, skilting og oppmerking Gir vegmiljøet bare nødvendig informasjon? Kryssing g/s-veg i Hollendervika 3 Invitere til ønsket fart Linjeføring, geometri, vegbredde Er sikker fart et naturlig valg? Avklare start av 60 sonen. 4 Beskyttende barrierer Rekkverk, sideterreng Kan en feilhandling få alvorlige konsekvenser? Rekkverk på skjæringene. 5 Fartsnivå tilpasset menneskets tåleevne Gangfelt Er fartsnivået under 30 km/t? Skiltet kryssing v g/s-veg. 6 Kryss Er fartsnivået over 50 km/t? 60 i dag. 60-sonen må avklares. 7 Veg med ÅDT >4000 uten midtrekkverk 8 Harde hindre i sikkerhetssonen uten siderekkverk Er fartsnivået under 70 km/t? Er fartsnivået under 70 km/t? Ok Ok 9 Trafikkmengde Vegstandard Er standarden tilpasset trafikkmengden? 10 Variasjon Er det liten variasjon i trafikkmengden? 11 Andel tunge kjøretøy Er andelen mindre enn 10 %? Ok Både personbiler, busser og tunge biler. Ja, 7 % 12 Drift og vedlikehold Friksjon, sikt, rekkverk, spordybde Er standarden forutsigbar i hht kravene? Drift av stikkveg ved Fv, samt g/s-vegen og kryssing av g/s-veg må avklares ift drift. Rapport Risikovurdering Fv 866 Langbakken - Skjervøy 10

12 SIKKERHETS-KRITISKE FORHOLD RISIKO-FAKTORER SPØRSMÅL BIDRAG TIL RISIKO 13 Belysning Møteulykker Er andelen møteulykker liten? 14 Registrerte ulykker på aktuelle strekning eller tilsvarende veger Antall, type og alvorlighetsgrad Er det få alvorlige personskader? 15 Andre forhold Miljø, støv, støy, forurensning med mer? Belysningsslutt. Vannledning krysser ved veg. Nedlagt steinbrudd ved vegen. 16 Helhetsvurdering Bedre veg og bedre forhold enn i dag. Vil virke risikoreduserende i forhold til dagens situasjon. Ikke avvik. OK Bidrag til risiko/mulig avvik Tiltak må settes inn Tabell 4: Sjekkliste eksisterende/planlagt veg, identifisering av risikoforhold strekning Ny veg og kobling mot eksisterende veg. Rapport Risikovurdering Fv 866 Langbakken - Skjervøy 11

13 2.3 HVILKE UØNSKEDE HENDELSER KAN SKJE? Etter at det er definert sikkhetsproblemer på strekningene er det sett på hvilke hendelser som kan skje på disse. Det er vurdert ulike hendelser som satt i tabellen nedenfor. Hendelsene er vurdert felles for alle de tre vegdelene. Der det er definert hendelse spesielt for en delstrekning er dette merket av i skjemaet med bokstavpunkter. NR ELEMENT HENDELSE RISIKO 1 Påkjørsler Påkjørsel bakfra Ved brua (a) og utsiktspunkt (b). 2 Påkjørsel installasjoner Ingen kritiske forhold funnet. 3 Møteulykke Ved brua (a), utsiktspunkt (b), front mot front (c) 4 Påkjørsel myke trafikanter + dyr Ved bruhodet (a), ved Rema 1000 (b) 5 Kollisjon med stein og is Ingen kritiske forhold funnet. 6 Utforkjøring Utforkjøring mot sideterreng Ved brua i retning mot Skjervøy. 7 Trafikkulykke i vegbanen Ved brua (a). i Hollendervika (b). 8 Brann Brann i lett kjøretøy Ok 9 Brann i tungt kjøretøy Ok 10 Lekkasjer Farlig gods Ingen kritiske forhold funnet. 11 Vann på veg Nei 12 Støv Berøringspunkter Ingen 13 Støy Berøringspunkter Avklart i Hollendervika. 14 Ytre miljø Biologisk mangfold nært vegen Ingen 15 Friluftsområde nært vegen Ja, hele området. 16 Kulturminner nær vegen Ja ved brua. 17 Landbruk nært vegen Ingen 18 Drikkevann nært vegen som kan forurenses Nei 19 Verneplan vassdrag berørt nært vegen Nei 20 Geologisk forhold i tilknytning til vegen Nei 21 Salting av vegen og utslipp Nei 22 Opphold Opphold på vegen (turveg ol) Nei. Blir egen g/s-veg 23 Annet Høyspentlinjer (a), kryssingspunkter (b), vannledninger (c), standardsprang (d). Tabell 5: Oversikt uønskede hendelser. G/s-veg kryssing i Hollendervika og ved brua (d). Ellers ok. Rapport Risikovurdering Fv 866 Langbakken - Skjervøy 12

14 2.4 MEDVIRKENDE FAKTORER TIL DE UØNSKEDE HENDELSENE Det vil være ulike medvirkende faktorer til at en uønsket hendelse skjer. Dette kan være uoppmerksomhet hos fører, fører som sovner, fart som ikke er tilpasset vegen og vegforholdene, feil feltvalg på vegen, villet handling hos fører (selvdrap), feil på/i vegen eller omgivelser (barrieremangler) og så videre. Gruppen har ikke gjort noen vurdering av hvilke medvirkende faktorer som er viktigst eller tilstede i hver hendelse, men har tatt utgangspunkt i hendelsene og at de kan skje. 3 VURDERING AV RISIKO 3.2 FREMGANGSMÅTE Hver uønskede hendelse er vurdert i forhold til sannsynlighet og konsekvens av hendelsen. Det er brukt en enkel risikomatrise med 4 x 4 felt. Dette gir et helhetlig risikobilde av alle hendelsene. Alle de tre vegdelene er i samme matrise. Hver hendelse som det er knyttet risikoforhold til er lagt inn i matrisen. Tallene i matrise henviser til merkingen i tabell 5 ovenfor. Vegen som bygges er et nytt veganlegg, slik at medvirkningen til risikoreduksjon er stor. Dersom anlegget bygges i henhold til gjeldende normaler og håndbøker, ser ikke gruppen at det vil bli noen stor risiko forbundet med anlegget. RISIKOMATRISE LIV OG HELSE ALLE VEGDELENE FREKVENS KONSEKVENS LETTERE SKADD HARDT SKADD DREPT FLERE DREPTE SVÆRT OFTE MINST 1 GANG PR ÅR OFTE MELLOM HVERT ÅR SJELDEN MELLOM HVERT ÅR SVÆRT SJELDEN SJELDNERE ENN HVERT 100 ÅR 6 a 1 a+b, 3 a+b+c, 7 a+b, 23 d 4 a+b Tiltak ikke nødvendig Tiltak skal vurderes Tiltak bør vurderes Tiltak nødvendig Figur 2: Risikomatrise Liv og helse Rapport Risikovurdering Fv 866 Langbakken - Skjervøy 13

15 3.3 HELHETLIG RISIKOBILDE Da dette er et nytt veganlegg, bygges etter dagens gjeldende standard og tar hensyn til ulykker og hendelser, blir dette et forholdsvis trygt anlegg. Dersom veganlegget bygges etter gjeldende standard og maler, vil det ikke medføre noen utstrakt risiko som tilsier egne tiltak, avvik eller fravik. Det er imidlertid en del momenter som gruppen har sett på. Det kan by på utfordringer nede ved bruhodet, hvor det kan bli standardsprang mellom bru og ny veg. Denne kommer imidlertid et stykke fra brua, slik at det må gjøres tiltak og merking for å minske effekten av standardspranget.. Det skal anlegges en parkeringsplass nært bruhodet, for å gi tilgang til kulturminner og friluftsområdet i Skattør-området, samt fremtidig næringsareal og friluftsareal i Sandøraområdet. Denne parkeringsplassen blir nært ventelommen ved bruhodet. Dette kan gi standardsprang, samt endepunkter som kan komme i konflikt med hverandre. Rekkverk ved brua kan også komme i konflikt med både ventelomme og parkeringsplassen. Det er en risiko for utforkjøring ved bruhodet, særlig i retning mot Skjervøy. Svingen her er skarp, men farten vil imidlertid være lav når en kjører ut av selve brua. Når en kommer på rett-strekningen mot ny vegløsning vil en øke farten. Dette kan gi utforkjøring på siden av vegen. Det vil også komme en avkjøring til næringsområdet på den rette strekningen etter brua. Denne er ikke avklart enda, slik at det ikke er mulig å bestemme hvor evt rekkverk kan og bør settes opp for å hindre utforkjøring. Det vil også bli standardsprang på eksisterende veg i Hollendervika og mot ny vegløsning. Den eksisterende vegen er eldre, og den nye vegen må derfor tilpasses denne i starten for å ikke gi for stort standardsprang. Det er i dag 60 sone i dette området, slik at konsekvensen av en hendelse er forholdsvis lav. Det vil bli standardsprang ved kryssingspunkter for gang/sykkelveg både ved brua og i Hollendervika. Gang/sykkelveg skal være på eksisterende veg fra Hollendervika ned mot brua. Denne vil få kryssing i Hollendervika, slik at denne kobles på dagens gang/sykkelveg fra Skjervøy sentrum, opp mot Hollendervika, over fylkesvegen og mot g/s-veg mot brua. Det er særlig kryssingspunktet for g/s-vegen i Hollendervika som må avklares. Gang/sykkelvegen vil ende i området ved parkeringsplass og ventelomme nede ved brua. De som skal sykle eller gå over brua må derfor krysse ventelommen. Det vil derfor bli et område fra avslutning til bruhodet som ikke er helt definert. Siden det er mange som allerede i dag bruker å gå til og fra brua, og også sykle der, anses det å være en risiko for hendelser med gående og syklende i dette området. Rapport Risikovurdering Fv 866 Langbakken - Skjervøy 14

16 Det er en del rein og elg som ferdes i området nede ved bruhodet. Gruppen har sett at det kan være en risiko for påkjørsel av disse, men ansett denne for svært liten, i forhold til andre myke trafikanter. 4 FORSLAG TIL TILTAK 4.1 MULIGE RISIKOREDUSERENDE TILTAK Dersom vegen bygges etter dagens standard vil det ikke gi noen kritisk risiko. Det må tas hensyn til de momenter som er nevnt ovenfor, slik at en ikke øker risikoen når en bygger den nye vegen. 4.2 ANBEFALTE TILTAK For å unngå kritisk risiko har gruppen foreslått en del tiltak. Parkeringsplass og ventelomme nede ved brua separeres, slik at de ikke kommer i konflikt med hverandre. Gang/sykkelveg avsluttes før parkeringsplass. Dette slik at det ikke blir nødvendig å krysse denne for å komme til brua, men kan kjøres utenom denne. Kryssingspunkt for gang/sykkelveg i Hollendervika merkes og skiltes godt. Det er ikke planlagt malt kryssingspunkt, kun skiltet. Kryssingspunktet må koordineres med eksisterende og ny gang/sykkelveg. Det må avklares hvilken fartsgrense vegen skal ha, ikke bare i forhold til Hollendervika, men hele vegen. Rapport Risikovurdering Fv 866 Langbakken - Skjervøy 15

17 VEDLEGG Vedlegg 1: Kartskisse over området Vedlegg 2: Skisse løsninger på parkeringsplass og ventelomme Rapport Risikovurdering Fv 866 Langbakken - Skjervøy 16

18 Vedlegg 1: Kart- og plan-skisse over området Rapport Risikovurdering Fv 866 Langbakken - Skjervøy 17

19 Vedlegg 2: Skisse ventelommer og parkeringsplass ved bruhodet Rapport Risikovurdering Fv 866 Langbakken - Skjervøy 18

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljregulering E105 parsell 1A

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljregulering E105 parsell 1A Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljregulering E105 parsell 1A Dette vedlegget utdyper vurderingene gjort i planprogrammets kap. 7. 1 Innledning En risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) skal vurdere

Detaljer

Rapport Risikovurdering E6 avlastningsveg Hjemmeluft Alta sentrum

Rapport Risikovurdering E6 avlastningsveg Hjemmeluft Alta sentrum Rapport Risikovurdering E6 avlastningsveg Hjemmeluft Alta sentrum Region nord Prosjekt 501692 Gunn Schultz 10.11.14 INNHOLD 1 ANALYSEOBJEKT, FORMÅL OG VURDERINGSKRITERIER... 2 1.1 BESKRIVELSE OG AVGRENSNING

Detaljer

Rapport Risikovurdering Fv 834 Rundkjøring Mælen i Bodø

Rapport Risikovurdering Fv 834 Rundkjøring Mælen i Bodø Rapport Risikovurdering Fv 834 Rundkjøring Mælen i Bodø Region nord Prosjekt 502942 Gunn Schultz 12.11.14 INNHOLD 1 ANALYSEOBJEKT, FORMÅL OG VURDERINGSKRITERIER... 2 1.1 BESKRIVELSE OG AVGRENSNING AV ANALYSEOBJEKTET...

Detaljer

Rapport Risikoanalyse reguleringsplan E8 Lavangsdalen Tromsø og Balsfjord kommuner

Rapport Risikoanalyse reguleringsplan E8 Lavangsdalen Tromsø og Balsfjord kommuner Rapport Risikoanalyse reguleringsplan E8 Lavangsdalen Tromsø og Balsfjord kommuner Fylkesavdeling Troms 2011012962 Plan og forvaltning Gunn Schultz 1 Innholdsfortegnelse 1 ANALYSEOBJEKT, FORMÅL OG VURDERINGSKRITERIER...

Detaljer

Risikovurdering. Ny rv. 94 i Hammerfest. Området med tunnel og rundkjøring ved Breilia

Risikovurdering. Ny rv. 94 i Hammerfest. Området med tunnel og rundkjøring ved Breilia Region nord Veg- og transportavdelingen Miljø og trafikksikkerhet 2013-12-05 Risikovurdering Ny rv. 94 i Hammerfest. Området med tunnel og rundkjøring ved Breilia Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn for risikovurderingen...

Detaljer

Risikoanalyse Fv. 6 Hagebyveien

Risikoanalyse Fv. 6 Hagebyveien Region nord Veg- og transportavdelingen Miljø og trafikksikkerhet 11.12.2013 Risikoanalyse Fv. 6 Hagebyveien - Trondenesveien Planlagt etablering av fortau og oppgradering av bussholdeplasser m.m. I Harstad

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Moane - Saggrenda

ROS-analyse for reguleringsplan E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Moane - Saggrenda Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Moane - Saggrenda Dato: 2016-11-17 Skrevet av: Kristi K. Galleberg Kvalitetskontroll: Lasse Berge Innhold 1. Bakgrunn... 2

Detaljer

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE. Rv. 4 Hadeland. Sandvold - Amundrud Gran kommune. Prosjekt Vestoppland

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE. Rv. 4 Hadeland. Sandvold - Amundrud Gran kommune. Prosjekt Vestoppland RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE Rv. 4 Hadeland Sandvold - Amundrud Gran kommune Prosjekt Vestoppland 04.12.2015 Innhold FORORD... 2 1 INNLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET... 3 3 ANALYSEMETODE... 3

Detaljer

Risikovurdering Tørkop - Eik

Risikovurdering Tørkop - Eik Region sør Prosjektavdelingen 15.09.2015 Risikovurdering Tørkop - Eik Kommunedelplan med konsekvensutredning fv.319 Svelvikveien Temarapport - 11 Statens vegvesen, 2015 Dokumentinformasjon Rapporttittel

Detaljer

Risikovurderinger i vegtrafikken

Risikovurderinger i vegtrafikken Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 Risikovurderinger i vegtrafikken VEILEDNING Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en

Detaljer

Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011. Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013

Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011. Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013 Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011 Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013 Ulykkeanalyser 2005 Ulykkesgrupper Ulykkesanalysegrupper Rapporter 2010 3 Temaanalyser av et utvalg

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Fv. 220 Bagn-Reinli. Sør-Aurdal kommune. Region øst

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Fv. 220 Bagn-Reinli. Sør-Aurdal kommune. Region øst RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Fv. 220 Bagn-Reinli Sør-Aurdal kommune Region øst Innhold FORORD... 2 1 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET... 3 2 ANALYSEMETODE... 3 2.1 Beskrive analyseobjektet, formål og vurderingskriterier...

Detaljer

Ulykkessituasjonen i Oslo

Ulykkessituasjonen i Oslo Ulykkessituasjonen i Oslo 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Relativ utvikling fra 1989 ( Index 1990 = 100

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold Risikovurdering i vegtrafikken

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold Risikovurdering i vegtrafikken Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2007 Risikovurdering i vegtrafikken VEILEDNING Håndbok V721 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er fra juni

Detaljer

Bruk av kvalitative risikovurderinger i Statens vegvesen

Bruk av kvalitative risikovurderinger i Statens vegvesen Bruk av kvalitative risikovurderinger i Statens vegvesen - Eksempler fra Region sør Seminar ESRA 10. desember 2015 Arild Nærum, Statens vegvesen veg- og transportavdelingen region sør Plan- og byggeprosess

Detaljer

Rapport Risikoanalyse E 69 ny Skarvberget tunnel

Rapport Risikoanalyse E 69 ny Skarvberget tunnel 0 Rapport Risikoanalyse E 69 ny Skarvberget tunnel Region nord Sveisnr: 2012044077 Gunn Schultz Mimenr: 15/220060 13.01.2016. 1 Innhold 1 ANALYSEOBJEKT, FORMÅL OG VURDERINGSKRITERIER... 2 1.1 BESKRIVELSE

Detaljer

ROS-analyse E6 Høytverrelv

ROS-analyse E6 Høytverrelv Region nord Vegavdeling Troms Plan og forvaltning - Troms 18.09.2015 ROS-analyse E6 Høytverrelv Reguleringsplan for omlegging av vegen 1 Innhold: 1 Analyseobjekt, formål og vurderingskriterier... 4 1.1

Detaljer

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord Agenda! Trafkkulykker tilknyttet vegarbeid og analyse av 33 dødsulykker med sykelister! Vegtrafikkloven krav til

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Svv. Prosjekt: Rv. 4 Hadeland. Parsell: Nytt Amundrudkryss Kommune: Gran

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Svv. Prosjekt: Rv. 4 Hadeland. Parsell: Nytt Amundrudkryss Kommune: Gran Risiko- og sårbarhetsanalyse Svv Prosjekt: Rv. 4 Hadeland Parsell: Nytt Amundrudkryss Kommune: Gran Region øst Prosjekt Vestoppland 2.5.2017 Innhold FORORD... 2 1 INNLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET...

Detaljer

Risikovurdering KVU rv.52/e16 og rv.7/rv.13

Risikovurdering KVU rv.52/e16 og rv.7/rv.13 Risikovurdering KVU rv.52/e16 og rv.7/rv.13 20.06.2016 Samarbeidsgruppe KVU i Ullensvang Laila Felix Samfunnsseksjonen Veg- og Transportavdelingen, Region sør Risikovurdering 1. Beskrive analyseobjekt,

Detaljer

Rapport fra TS-revisjon. Reguleringsplan E105 Bjørkheim - Storskog Parsell 1B: Ternevann - Elvenes

Rapport fra TS-revisjon. Reguleringsplan E105 Bjørkheim - Storskog Parsell 1B: Ternevann - Elvenes Rapport fra TS-revisjon Reguleringsplan E105 Bjørkheim - Storskog Parsell 1B: Ternevann - Elvenes Region nord Bodø, R.vegktr Miljø og trafikksikkerhet 25.10.2012 1. Innledning Etter henvendelse fra Vegavdeling

Detaljer

Risikovurdering E39 Rige - Breimyr

Risikovurdering E39 Rige - Breimyr Risikovurdering E39 Rige - Breimyr August 2014 Innhold 1. Bakgrunn for risikovurderingen... 3 1.1 Bestilling... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 3 1.4 Prosess... 3 1.5 Vurderingskriterier... 4 2. Analyseobjekt...

Detaljer

Rapport. Risikoanalyse Rv 93 Kløfta tunnel

Rapport. Risikoanalyse Rv 93 Kløfta tunnel 0 Rapport Risikoanalyse Rv 93 Kløfta tunnel Region nord (Sveisnr. 2013122327) Gunn Schultz Mimenr. 15/220059 11.01.2016 1 Innhold 1 ANALYSEOBJEKT, FORMÅL OG VURDERINGSKRITERIER... 2 1.1 BESKRIVELSE OG

Detaljer

Risikoanalyse for tunnel gjennom Nordnesfjellet i Kåfjord kommune

Risikoanalyse for tunnel gjennom Nordnesfjellet i Kåfjord kommune Risikoanalyse for tunnel gjennom Nordnesfjellet i Kåfjord kommune Region nord Sveis nr 2011070910-88 Plan- og forvaltning Gunn Schultz 09.03.2012 INNHOLD 1 ANALYSEOBJEKT, FORMÅL OG VURDERINGSKRITERIER...

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Risikoanalyse Rv. 94 Hammerfest

Risikoanalyse Rv. 94 Hammerfest Region nord Veg- og transportavdelingen Miljø og trafikksikkerhet 25.04.2014 Risikoanalyse Rv. 94 Hammerfest Rypefjordtunnelen - Jansvannet. Reguleringsplannivå Innhold: 1 Analyseobjekt, formål og vurderingskriterier...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/9431-4 Saksbehandler: Thomas Åhrèn Saksframlegg Gangfelt i Namdalseid Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling Namdalseid kommune bør

Detaljer

Rapport fra TS-revisjon

Rapport fra TS-revisjon Region nord Veg- og transportavdelingen Miljø og trafikksikkerhet 2014-08-25 Rapport fra TS-revisjon Nivå 2: Reguleringsplan Fv12 Mercurvegen 1. Innledning Etter henvendelse fra Hilde Heitmann, Midtre

Detaljer

Risikoanalyse KILA-tunnelen Kirkenes

Risikoanalyse KILA-tunnelen Kirkenes Region nord Veg- og transportavdelingen Miljø og trafikksikkerhet 26.02.2014 Risikoanalyse KILA-tunnelen Kirkenes Inkl. 140 m veg og 5-armert rundkjøring Innhold 1 Analyseobjekt, formål og vurderingskriterier...

Detaljer

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse Sivilingeniør Helge Hopen AS Eidsvåg skole Bergen, 29.7.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 TRAFIKKSKAPNING FRA UTBYGGINGEN... 4 4 KONSEKVENSER... 4 4.1 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

Sikring av bevegelige manuelle arbeider på veg

Sikring av bevegelige manuelle arbeider på veg Gruppeoppgave i sikkerhetsstyring for: Kull 3 gruppe 3 Sikring av bevegelige manuelle arbeider på veg Amund Aaseth Odd Dagfinrud Reimar Stenvik Syver Øistuen Trond Rypdal Region øst våren 2008 1 Innledning...

Detaljer

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 ROS- ANALYSE For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 Orientering Etter plan- og bygningsloven 4-3 skal det ved utarbeiding av planer for utbygging

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON OG ANBEFALING

NOTAT. 1. Innledning SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON OG ANBEFALING NOTAT Oppdrag 2120536 Kunde Statens vegvesen Region vest Notat nr. 1 Til Lilli Mjelde Fra Rambøll SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune

Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune I forbindelse med at nye gangfeltkriterier er innført, vil Statens vegvesen gå igjennom alle gangfelt langs riks- og fylkesveger i fylket.

Detaljer

Hvordan forebygge sykkelulykker?

Hvordan forebygge sykkelulykker? Hvordan forebygge sykkelulykker? http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/t rafikksikkerhet/ulykkesdata/analyse+av+dodsu lykker+uag 05. 05.15 Vibeke Schau - Statens vegvesen Region sør - Samfunnsseksjonen

Detaljer

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Jostein Ege AS Rapporttype ROS-analyse 18.06.2014 FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsnr.: 1350003075 Oppdragsnavn: Fjellveien 16 med tilgrendsende

Detaljer

Risikovurderinger i vegtrafikken

Risikovurderinger i vegtrafikken Risikovurderinger i vegtrafikken Ann Karin Midtgaard, Veg- og transportavdelingen, Statens vegvesen Region sør Ulik bruk av risikobegrepet På folkemunne: Ulykkesrisiko = ulykkesfrekvens Eks: Det er høy

Detaljer

NOTAT TRAFIKK. 1 Sammendrag. 2 Bakgrunn. 3 Dagens situasjon. 3.1 Beskrivelse av strekningen

NOTAT TRAFIKK. 1 Sammendrag. 2 Bakgrunn. 3 Dagens situasjon. 3.1 Beskrivelse av strekningen NOTAT Oppdrag Gang- og sykkelveg mellom Klampenborg og Leikvoll Oppdragsnummer 24354001 Oppdragsleder Anita Myrmæl Opprettet av Ketil Flagstad Dato 14.2.2017 Kontrollert av Isabela Queiroz TRAFIKK 1 Sammendrag

Detaljer

Sikkerhetsstyring i vegtrafikken

Sikkerhetsstyring i vegtrafikken Sikkerhetsstyring i vegtrafikken - en forutsetning for nullvisjonen Direktør Lars Erik Hauer Vegdirektoratet Nullvisjonen NTP 2014-2023 En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Vedlegg til Trafikksikkerhetsplan for Sørum 2010-2021 ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Dette vedlegget tar for seg ulykkesutviklingen i Sørum kommune for de 4 siste årene og forrige planperiode. Det gis

Detaljer

Vedlegg 1 til sak V-13/15: Vegprioriteringer og innspill til «Riksvegutredningen 2015» E16 Bjørgo Øye sør. Grunnlagsnotat

Vedlegg 1 til sak V-13/15: Vegprioriteringer og innspill til «Riksvegutredningen 2015» E16 Bjørgo Øye sør. Grunnlagsnotat Vedlegg 1 til sak V-13/15: Vegprioriteringer og innspill til «Riksvegutredningen 2015» E16 Bjørgo Øye sør Grunnlagsnotat Valdresrådet har i brev av 22. september 2014 bedt Vegforum E16 drøfte om det bør

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID 51620150002 Metode og forutsetninger Otta, 21.05.2015 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU Etnedal kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 09.05.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

Hva er sikkert nok? Risikoanalyse av fem konsepter for ny europaveg 18 forbi Larvik

Hva er sikkert nok? Risikoanalyse av fem konsepter for ny europaveg 18 forbi Larvik Hva er sikkert nok? Risikoanalyse av fem konsepter for ny europaveg 18 forbi Larvik Ann Karin Midtgaard, seniorrådgiver, Statens vegevesen Region sør Sammendrag I forbindelse med utredningen av fem alternative

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE SUNDMOEN Os Kommune Os

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE SUNDMOEN Os Kommune Os Metode og forutsetninger RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE SUNDMOEN Os Kommune Os 25.04.2016 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord

Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger 12.05.2017 Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord Innhold 1. FORORD... 2 2. BAKGRUNN... 3 2.1 Reguleringsplan for fv. 492 tunnel Espedal

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan Fv. 286 jernbaneundergang Teigen i Kongsberg kommune

ROS-analyse for reguleringsplan Fv. 286 jernbaneundergang Teigen i Kongsberg kommune 7Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan Fv. 286 jernbaneundergang Teigen i Kongsberg kommune Dato: 2016-12-08 Skrevet av: Kristi K. Galleberg Kvalitetskontroll: Lasse Berge Innhold 1. Bakgrunn... 2 2.

Detaljer

ROS-analyse E6 Olderelva bru i Skibotn

ROS-analyse E6 Olderelva bru i Skibotn Region nord Veg- og transportavdelingen Miljø og trafikksikkerhet 27.03.2014 ROS-analyse E6 Olderelva bru i Skibotn 1,2 km veg inkl. 30 m bru. Reguleringsplan. Innhold: 1 Analyseobjekt, formål og vurderingskriterier...

Detaljer

ROS-analyse E6 Kvænangsfjellet

ROS-analyse E6 Kvænangsfjellet Region nord Veg- og transportavdelingen Miljø og trafikksikkerhet 04.02.2015 Versjon 1.1.1 ROS-analyse E6 Kvænangsfjellet Tiltak for å øke regulariteten på vegen om vinteren Innhold: 1 Analyseobjekt, formål

Detaljer

Orientering om UAG arbeidet generelt og 130 tungbilulykker i Norge 2005-2008. Leder for UAG Region vest Hans Olav Hellesøe Sikrere sammen!

Orientering om UAG arbeidet generelt og 130 tungbilulykker i Norge 2005-2008. Leder for UAG Region vest Hans Olav Hellesøe Sikrere sammen! Orientering om UAG arbeidet generelt og 130 tungbilulykker i Norge 2005-2008 Leder for UAG Region vest Hans Olav Hellesøe Sikrere sammen! UAG Hva er det? Undersøker alle dødsulykker i trafikken fra 1.1.2005

Detaljer

Bekkfaret. Områderegulering ROS-analyse. Plan ID: Dato:

Bekkfaret. Områderegulering ROS-analyse. Plan ID: Dato: Bekkfaret Områderegulering ROS-analyse Plan ID:16270131 Dato: 17.04.2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Metode... 3 2. Identifikasjon av farer og uønskede hendelser... 3 3. Analyse av

Detaljer

Skolevei. Behandling av eksterne planer - Kommuneplaner - Reguleringsplaner. Hva ser vi etter?

Skolevei. Behandling av eksterne planer - Kommuneplaner - Reguleringsplaner. Hva ser vi etter? Skolevei Behandling av eksterne planer - Kommuneplaner - Reguleringsplaner Hva ser vi etter? Hvem er jeg? Wenche Klungland Jobber i Statens vegvesen avdeling Aust-Agder, plan og forvaltning Skriver bla.

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan. Sommer- og vinterløype Rognmoskaret. (tur- og skitrasé) Planident.: 19242014001

ROS-analyse for reguleringsplan. Sommer- og vinterløype Rognmoskaret. (tur- og skitrasé) Planident.: 19242014001 ROS-analyse for reguleringsplan Sommer- og vinterløype Rognmoskaret (tur- og skitrasé) Planident.: 19242014001 1. Bakgrunn: I henhold til PBL 4-3 utføres det ROS-analyse for Reguleringsplan sommer- og

Detaljer

NA-Rundskriv 05/17: Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder

NA-Rundskriv 05/17: Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder NA-Rundskriv 05/17: Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Gry H Johansen Statens vegvesen, Vegdirektoratet 3. oktober 2007, Steinkjer NA-Rundskriv 05/17 NA-Rundskriv 05/17 kom 19. september 2005.

Detaljer

Temaanalyse av sykkelulykker

Temaanalyse av sykkelulykker Temaanalyse av sykkelulykker kj 71 dødsulykker i vegtrafikken 2005-2012 Kurs i sykkelplanlegging 5. november 2014 2014-11-14 Arild Nærum, Veg- og transportavdelingen Region sør Hvem har rett Syklisten

Detaljer

Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen

Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen Foto: Jan Aabø Planfaglig nettverk 31. mars 2016 Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen REGIONALE MÅL NASJONALE MÅL Region sør skal være i front på sykkelsatsing Veksten i persontransporten skal

Detaljer

VEGER I NYBUÅSEN. Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014

VEGER I NYBUÅSEN. Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014 2014 VEGER I NYBUÅSEN Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Utredningen... 3 1.2 Lokalisering... 3 2.0 Forutsetninger... 3 2.1 Omfang... 3 2.2 Trafikktall... 3 2.3 Fartsgrenser:...

Detaljer

Risikovurdering gjenåpning av fv 402 Møglestu Lillesand kommune. Risikovurdering av gjenåpning av fv 402 Møglestu

Risikovurdering gjenåpning av fv 402 Møglestu Lillesand kommune. Risikovurdering av gjenåpning av fv 402 Møglestu Risikovurdering av gjenåpning av fv 402 Møglestu 1 Innhold: 1. Bakgrunn for risikovurderingen 1.1 Bestilling 1.2 Metode 1.3 Risikovurderingsprosess 2. Beskrivelse av prosjekt, Formål og vurderingskriterier

Detaljer

Å krysse vegen veileder til presentasjon. Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen

Å krysse vegen veileder til presentasjon. Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen Å krysse vegen veileder til presentasjon Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen 1 Informasjon og tips Presentasjonen inneholder fakta om risiko ved kryssing av veg og forslag til aktiviteter

Detaljer

Rapport fra TS-revisjon Nivå 2: Reguleringsplan

Rapport fra TS-revisjon Nivå 2: Reguleringsplan Region nord Vegavdeling Nordland Plan og forvaltning 21.05.2014 Rapport fra TS-revisjon Nivå 2: Reguleringsplan Slambanken i Sør-Varanger kommune Atkomst KILA fra E6 Kirkenes sentrum 1. Innledning Etter

Detaljer

ROS- ANALYSE. Fv. 455 Gjerdrumsvegen

ROS- ANALYSE. Fv. 455 Gjerdrumsvegen ROS- ANALYSE Fv. 455 Gjerdrumsvegen Prosjektnummer: 108668 13.12.2016 Forord Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Ullensaker kommune detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 455 Gjerdrumsvegen,

Detaljer

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE TRAFIKKNOTAT I FORBINDELSE MED REGULERING AV BERGER NÆRINGSOMRÅDE

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE TRAFIKKNOTAT I FORBINDELSE MED REGULERING AV BERGER NÆRINGSOMRÅDE TRAFIKKNOTAT Rapport nr.: 1 Vår ref.: 1325.16a/akn Dato: 16.02.17 Sign. Oppdragsnavn: Detaljregulering Berger Næringsområde Kunde: Aurskog Drikker AS Utarbeidet av: Alf Kristian Nyborg Arealplanlegger

Detaljer

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jaasund AS c/o Bo1 as Rapporttype ROS-analyse 2011-09-22 PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 2 (9) PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker

Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker 2005-2008 Ann Karin Midtgaard, Veg-og transportavdelingen, Region sør Finn H Amundsen, Vegdirektørens styringsstab Utviklingsoppgave

Detaljer

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Byborg Eiendom as Plankonsulent: Trafikkanalyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Innholdsfortegnelse 2 1. INNLEDNING 3 1.1. DEFINISJONER 3 1.1.1 ÅDT 3 1.1.2 TURPRODUKSJON

Detaljer

Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011

Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011 Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011 Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Trygg Trafikk Privat organisasjon som har i oppgave å bidra til størst mulig trafikksikkerhet for

Detaljer

ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE

ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE Oppdragsgiver Gjøvik kommune Rapporttype ROS-analyse 2014-06-05 ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE ROS- ANALYSE 3 (7) ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE Oppdragsnr.: 1350001271 Oppdragsnavn: Reguleringsendring Ås skog

Detaljer

Temaanalyse av dødsulykker i gangfelt

Temaanalyse av dødsulykker i gangfelt Temaanalyse av dødsulykker i gangfelt Dødsulykker 2005-2015 Svein Ringen jr. sjefingeniør Fakta Analysen er basert på UAGrapporter Det har totalt vært 93 dødsulykker (93 drepte) i gangfelt i perioden 2005-2015

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

Risikoanalyse Kanebogen til Byskillet.

Risikoanalyse Kanebogen til Byskillet. Region nord Veg- og transportavdelingen Miljø og trafikksikkerhet 05.09.2013 Endret til versjon 1.1 23.11.15, kun endringer i kap. 5.2 Risikoanalyse Kanebogen til Byskillet. Harstad kommune Innhold: 1

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Utarbeidet av forslagsstiller Klæbu kommune Dato: 20.02.2015 Bakgrunn Analysen er knyttet til forslag til kommunedelplan for Vassfjellet,

Detaljer

Inspeksjon av vegens sideområderforenklet

Inspeksjon av vegens sideområderforenklet Temainspeksjon Inspeksjon av vegens sideområderforenklet metode Teknologidagene 2017 Region Øst Trafikkteknikk og analyse Inspeksjon av vegens sideområder- forenklet metode Hvorfor trenger vi en forenklet

Detaljer

Fartsdempende tiltak ved gangfelt der fartsnivået forventes å være over 45 km/t.

Fartsdempende tiltak ved gangfelt der fartsnivået forventes å være over 45 km/t. 5 5.1 Generelle tiltak Fartsgrensen endres til 40 km/t i fra kryss med Flaktveitvegen og til gangbroen ved kryss kommunal veg Kolåshøyen.Det må også foretas siktforbedrende tiltak på strekningen. For kommunal

Detaljer

Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak. Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak. Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LITSLOKHEIA BOLIGOMRÅDE, GNR 93, BNR 1 MFL Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

Risikoanalyse detaljreguleringsplan Tjernfjellet riksveg 77

Risikoanalyse detaljreguleringsplan Tjernfjellet riksveg 77 Risikoanalyse detaljreguleringsplan Tjernfjellet riksveg 77 Rapport Region nord Tromsø kontorsted Miljø og trafikksikkerhet Dato: 27.11.12 1 Innhold: 1 ANALYSEOBJEKT, FORMÅL OG VURDERINGSKRITERIER... 2

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14 Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune Formannskapet 18.11.14 Bakgrunn Bestilling fra formannskapet om en generell orientering om kommunens arbeid med trafikksikkerhet Alvorlige ulykker i Buskerud

Detaljer

Temaanalyse av trafikkulykker i tilknytning til vegarbeid

Temaanalyse av trafikkulykker i tilknytning til vegarbeid Temaanalyse av trafikkulykker i tilknytning til vegarbeid basert på dybdeanalyser av dødsulykker 2005-2009 Arild Nærum, Statens vegvesen Veg- og transportavdelingen region sør Om dybdeanalyser av dødsulykker

Detaljer

Vil med dette komme med en uttalelse i forbindelse med planer om massedeponi på eiendommen 12/1.

Vil med dette komme med en uttalelse i forbindelse med planer om massedeponi på eiendommen 12/1. Til Søbstad AS v/ Per Arne Enge Vedr. Planid 201301 - Detaljregulering for Torp øvre 12/1 Vil med dette komme med en uttalelse i forbindelse med planer om massedeponi på eiendommen 12/1. Når det gjelder

Detaljer

JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017

JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017 JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Røsslyngvegen Trafikkvurdering Oppdragsnummer: Oppdragsgiver: Versjon: Dato: søndag 16.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE VERSJON 2

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE VERSJON 2 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Hutjønna fritidspark Sak: 20130044 VERSJON 2 Revidert - 13.05.2016 - Forfattere: Jan Ove Berdahl Åfjord Kommune Lars Helge Kolmannskog Åfjord kommune Berit

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09 53/09 Utvalg for tekniske saker 29.04.09 Formannskapet 05.05.

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09 53/09 Utvalg for tekniske saker 29.04.09 Formannskapet 05.05. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef : 200901979 : E: Q10 &00 : Åge Jensen : Håkon Auglend Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen Statens Vegvesen Region Sør PLANBESKRIVELSE Rv35 GS-kulvert Nakkerud Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan Side 1 av 10 Innhold: Side: 1 ORIENTERING...3 1.1 FREMLAGT PLANMATERIALE...3 2 TIDLIGERE

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Endringer i ny utgave av HB051

Endringer i ny utgave av HB051 Endringer i ny utgave av HB051 Krav til utførende virksomhet - Den virksomhet som ifølge godkjent arbeidsvarslingsplan har fått og påtatt seg ansvaret for at varsling og sikring til enhver tid er i samsvar

Detaljer

1. Innledning. 2. Revisor og revisjonsprosess. 3. Grunnlagsdokumenter for revisjonen

1. Innledning. 2. Revisor og revisjonsprosess. 3. Grunnlagsdokumenter for revisjonen TRAFIKKSIKKERHETSREVISJON RV. 111 RUNDKJØRING X NAVESTADVEIEN REGULERINGSPLAN 70 % PROSJEKTERT Statens vegvesen Region øst Trafikkteknikk og analyse, 24. november 2011 1. Innledning Etter henvendelse fra

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien

Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien 1.7.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Planområdet... 2 Tilgjengelighet... 4 Kryssløsning... 4 Trafikkmengde... 7 Trafikksikkerhet/Kollektivtransport... 7 Avslutning

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan for Vinterhugu Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Notat Til: Fra: Sola Kommune Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Kopi: Dato: 28. april 2011 Emne: Risiko og sårbarhetsanalyse for plan 0491 Innleding Dimensjon Rådgivning AS har på vegne av

Detaljer

ROS - analyse Fv. 243 Sifjordbotn - Røyrnesbukta

ROS - analyse Fv. 243 Sifjordbotn - Røyrnesbukta Region nord Vegavdeling Troms Plan og forvaltning - Troms 01.10.2015 ROS - analyse Fv. 243 Sifjordbotn - Røyrnesbukta Skredsikring av fv. 243 1 Innhold: 1 Analyseobjekt, formål og vurderingskriterier...

Detaljer

Vegtilsynets konferanse om sikkerhetsstyring Sikker veg i byggeperioden. Steinar Aspen, prosjektleder E18 Vestfold midt

Vegtilsynets konferanse om sikkerhetsstyring Sikker veg i byggeperioden. Steinar Aspen, prosjektleder E18 Vestfold midt Vegtilsynets konferanse om sikkerhetsstyring Sikker veg i byggeperioden Steinar Aspen, prosjektleder E18 Vestfold midt Vegtilsynets konferanse om sikkerhetsstyring (Sikker) veg i byggeperioden Ingen solskinnshistorie!!

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR NYGÅRD TOPP 09.11.2016 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

Sikring håndbok 231. Hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr. Hindre trafikanter å komme inn i arbeidsområdet

Sikring håndbok 231. Hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr. Hindre trafikanter å komme inn i arbeidsområdet Sikring håndbok 231 Egil Haukås, Vegdirektoratet Hensikten med sikringen Ved hjelp av fysiske hinder å: Hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr Hindre trafikanter å komme inn i arbeidsområdet Hindre at

Detaljer

Ulykker i tunneler. Arild Engebretsen Rådgiver Statens vegvesen

Ulykker i tunneler. Arild Engebretsen Rådgiver Statens vegvesen Ulykker i tunneler Arild Engebretsen Rådgiver Statens vegvesen Hendelser i tunneler Oppgitt årsak til hendelse 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Bensinmangel Brann/branntilløp i kjøretøy Gjenstand i kjørebanen

Detaljer