STØYBEREGNINGER FOR SJØKANTEN SENTER - PER STRAND EIENDOM AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STØYBEREGNINGER FOR SJØKANTEN SENTER - PER STRAND EIENDOM AS"

Transkript

1 Oppdragsgiver: Coop Nord BA Oppdrag: KU trafikk og støy for Sjøkanten senter / Per Strand Eiendom AS Del: Dato: Skrevet av: Halvor Berulfsen Kvalitetskontroll: Stian Ruud Vaktdal STØYBEREGNINGER FOR SJØKANTEN SENTER - PER STRAND EIENDOM AS INNHOLD 1 Innledning Regelverk Forutsetninger og metode Generelt Trafikktall og veger Resultater Dagens situasjon alternativet Fremtidig situasjon etter tiltak ved Sjøkanten senter, år Fremtidig situasjon etter tiltak ved Sjøkanten senter og Per Strand Eiendom AS, ved år Fremtidig situasjon etter tiltak ved HSI, Sjøkanten senter og Per Strand Eiendom AS, ved år Sammendrag INNLEDNING Asplan Viak AS er engasjert av Coop Nord BA for å utføre vegtrafikkstøyberegninger i forbindelse med reguleringsplan for utbygging av Sjøkanten senter og Per Strand Eiendom AS i Harstad. Økningen i vegtrafikk som følge av utbyggingen kan medføre økt støy for støyømfintlige bygg i området og dette må utredes iht. gjeldende grenseverdier. Det er også tatt hensyn til foreslått reguleringsplan for Harstad Skipsindustri (HSI), som vil ha betydning for trafikken i området. Det henvises til vedlegg A for en oversikt over de vanligste ord og uttrykk når det gjelder støy, benyttet i denne rapporten. Asplan Viak AS - Seljestadvegen Harstad asplanviak.no

2 2 REGELVERK Gjeldende støyregelverk ved etablering av ny støyende virksomhet er Miljøverndepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging, T-1442/2012. Heretter vil den bli referert til som T Med denne retningslinjen ble betegnelsen L DEN innført. L DEN er A-veiet ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 db / 5 db ekstra tillegg på natt / kveld. Tidspunktene for periodene dag, kveld og natt er slik: Dag: kl , kveld: kl og natt: kl L DEN er nærmere definert i EUs rammedirektiv for støy, og periodeinndelingene er i tråd med disse anbefalingene. L DEN -nivået skal i kartlegging etter EU-direktivet beregnes som årsmiddelverdi, det vil si som gjennomsnittlig støybelastning over et år. Også i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er årsmiddelverdier lagt til grunn. Etter EU-direktivets bestemmelser skal L DEN beregnes som frittfeltsverdier ved en mottakerhøyde på 4 meter og kravet skal være tilfredsstilt både ved fasade og på en normal uteplass. Man skal imidlertid ta praktiske hensyn til den situasjonen man har ved beregningene. T-1442 angir to støysoner, gul og rød sone, hvor det gjelder særlige retningslinjer for arealbruken. Kort summert er retningslinjene slik: (Se T-1442 for detaljer) Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. For øvrige områder (hvit sone), vil det normalt ikke være behov for å ta spesielt hensyn til støy fra vegtrafikkstøy i byggesaker, og det kreves normalt ikke særlige tiltak for å tilfredsstille lydkrav i teknisk forskrift. Kriterier for soneinndeling for vegtrafikkstøy er gitt i tabell 1. Når minst ett av kriteriene for den aktuelle støysonen er oppfylt, faller arealet innenfor sonen. Støyberegninger for Sjøkanten senter - Per Strand Eiendom AS 2

3 Tabell 1: Kriterier for soneinndeling for vegtrafikkstøy. Vanligvis er det kravene til gul sone som gjelder som kriterium for nybygg uten spesielle fasadetiltak. I større byer og tettsteder hvor fortetting er en målsetting vil som regel bygging i gul sone være akseptabelt når nødvendige fasadetiltak for å tilfredsstille krav i NS 8175 til innvendig støynivå gjennomføres. Krav til støynivå på uteplass må også kunne tilfredsstilles. Ved etablering av ny støyende virksomhet, samt utvidelse eller oppgradering av eksisterende virksomhet, gjelder de samme grenseverdiene som for nybygg, også for eksisterende bygg. Ekvivalentnivå (år) Maksimalnivå i nattperioden (23-07) Gul sone vegtrafikk L DEN 55 db L 5AF 70 db Rød sone vegtrafikk L DEN 65 db L 5AF 85 db Krav til innendørs lydtrykknivå fra utendørs lydkilder i boliger og kontorer er gitt av teknisk forskrift i Plan- og Bygningsloven / NS 8175:2012. Kravene er gjengitt i tabell 2 og 3 nedenfor. Tabell 2: Krav til innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder gitt i NS 8175:2012, 6.5, tabell 4. Klasse C er minstekrav. Lydklasser for boliger. Høyeste grenseverdi for innendørs A-veid maksimalt og tidsmidlet lydtrykknivå, L p,af,max, L p,a,24h fra utendørs lydkilder. (NS 8175:2012, tabell 4) Type bruksområde Målestørrelse Klasse C I oppholds- og soverom fra utendørs L p,a,24h (db) 30 lydkilder I soverom fra utendørs lydkilder L p,af,max (db) 45 Tabell 3: Krav til innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder gitt i NS 8175:2012, 11.6, tabell 35. Klasse C er minstekrav. Lydklasser for kontorer i brukstid. Høyeste grenseverdi for innendørs A-veid tidsmidlet lydtrykknivå, L p,a,t fra utendørs lydkilder. (NS 8175:2012, tabell 35) Type bruksområde Målestørrelse Klasse C I kontorer og møterom fra utendørs lydkilder L p,a,t (db) 35 Anvendelse av retningslinjen ved etablering av ny støyende virksomhet eller utvidelse av eksisterende støyende virksomhet Det bør søkes å redusere støybelastningen i alle prosjekter der det kreves ny plan etter planog bygningsloven, eller der eksisterende plan må endres vesentlig. Støyberegninger for Sjøkanten senter - Per Strand Eiendom AS 3

4 Vanlig praksis ved vesentlige endringer eller utvidelse av støyende virksomhet er at man vurderer avbøtende tiltak der støynivå for eksisterende bygninger med støyfølsomt bruksformål øker med mer enn 3 db. Man skal da oppfylle grenseverdi for innendørs støynivå i alle oppholds- og soverom, angitt i tabell 2, samt at hver boenhet skal ha en uteplass der grenseverdi for gul støysone, angitt i tabell 1, overholdes. 3 FORUTSETNINGER OG METODE 3.1 Generelt Støy er beregnet ved hjelp av programmet CadnaA, versjon Beregningsmetoden som benyttes for vegtrafikkstøy har en usikkerhet på omtrent +/- 2 db. Alle beregnede støyverdier for L DEN presentert i denne rapporten, er beregnet som frittfeltsverdier, dvs. uten fasaderefleksjon. Havflaten og deler av havneområdet er beregnet som hardt underlag, resten som mykt etter Nordisk beregningsmetode. Det er beregnet støykoter for gul og rød støysone i 4 meter høyde over terreng. Denne beregningshøyden er påkrevd i T-1442 (Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging). Beregningsnivået 4 meter over mark påvirkes ofte lite av terrengets typiske støyskjerming og påvirkes også i mindre grad av eventuelle støyskjermende elementer langs de aktuelle støykildene. Støykoter er linjer trukket opp og interpolert mellom et endelig antall beregningspunkter satt i et rutenett. Støykoter er derfor generelt noe mer unøyaktige enn beregninger gjort i enkeltpunkter. Det er i beregningsmodellene brukt rutenett på 10 x 10 meter mellom beregningspunktene. 3.2 Trafikktall og veger Tabell 4 viser benyttet prosentvis fordeling av trafikken gjennom døgnet. I beregningene er trafikken på Rv.83 fordelt iht. gruppe 1 og de øvrige sidevegene etter gruppe 2. Fordelingene er hentet fra TA 2115 (veilederen til T 1442). For alle riks- og fylkesveger krever Vegdirektoratet minimum 20 års framskrivning av trafikktallene som skal benyttes i støyberegningene. På grunn av de mange tilstøtende planene i området, for HSI, Sjøkanten senter, Per Strand Eiendom AS og Statens vegvesen, så er beregningsår for fremtidig situasjon 2022, iht. trafikkanalyser fra Multiconsult 1 og Asplan Viak 2. Dette er en forutsetning for å kunne sammenlikne de ulike situasjonene for planene ut fra det eksisterende trafikkgrunnlag. Det skal være en betydelig endring av trafikkmengden før dette gir seg utslag i en endring av støynivået. Dette fremgår av figur 4 og tabell 7. Slik sett kan man anta at forskjellen i fremskrevet trafikk fra år ikke vil gi store utslag. 1 Reguleringsplan for Sjøkanten senter - Trafikkanalyse, utarbeidet av Multiconsult, datert Turproduksjon Sjøkanten senter, utarbeidet av Asplan Viak, datert Støyberegninger for Sjøkanten senter - Per Strand Eiendom AS 4

5 For fremtidig situasjon er ny veggeometri for Harstad-pakken forutsatt, med utvidet Rv.83 og rundkjøringer ved Margrethe Jørgensens vei og Bårnakken. Hensikten med denne rapporten er å beskrive endring i støynivå som følge av den nye planen, og det blir med denne fremgangsmåten ivaretatt. Se tabell 5 for oversikt over benyttede trafikktall og fartsgrenser som underlag for beregningene i dagens situasjon før tiltak. Tallene er hentet fra NVDB 3 for Rv.83 og mottatt fra Statens vegvesen for øvrige veger. Tungtrafikkandel på sideveger er usikre, men det er forutsatt at dette er tilsvarende som for Rv alternativet (A0) er sammenlikningsgrunnlaget for situasjonen etter tiltak og er beregnet med fremskrivning av trafikktallene, men uten tiltakene for HSI, Sjøkanten og Per Strand Eiendom AS. Alternativet forutsetter vedtatt endring i veggeometri for Rv.83 og vegnettet er derfor endret for 0-alternativet, sammenlignet med dagens vegnett. Trafikktallene er vist i tabell 6. Den eksisterende muren på vestside av utgangen til tunnelen i sør er beholdt etter reguleringen av Rv.83. Trafikktall for fremtidige situasjoner etter tiltak er vist på figur 1,2 og 3, med tungtrafikkandel som i A0. Det er beregnet situasjonen etter tiltaket for Sjøkanten senter, etter tiltakene for Sjøkanten senter og Per Strand Eiendom AS samt en situasjon etter tiltak ved HSI, Sjøkanten senter og Per Strand Eiendom AS. Grunnet at nye veger innenfor planområdet er lagt på eksisterende terreng, er det ikke medberegnet veggradient på disse. Gradient til Rv.83 og Bårnakken er ivaretatt i beregningene. Tabell 4: Døgnfordeling av vegtrafikk. Periode Gruppe 1 Gruppe 2 Dag (kl ) 75 % 84 % Kveld (kl ) 15 % 10 % Natt (kl ) 10 % 6 % 3 Nasjonal vegdatabank Støyberegninger for Sjøkanten senter - Per Strand Eiendom AS 5

6 Tabell 5: Underlagsdata for vegtrafikk i dagens situasjon Dagens situasjon (År 2013) Veg ÅDT Tungtrafikkandel [%] Hastighet [km/t] Rv Margrethe Jørgensens vei Bårnakken Verkstedveien Tabell 6: Underlagsdata for vegtrafikk i A0, alternativet (År 2022) Veg ÅDT Tungtrafikkandel [%] Hastighet [km/t] Rv Margrethe Jørgensens vei Bårnakken Verkstedveien Støyberegninger for Sjøkanten senter - Per Strand Eiendom AS 6

7 Figur 1: Trafikktall for 2022, etter tiltaket for utbygging av Sjøkanten senter. Figur 2: Trafikktall for 2022, etter tiltaket for utbygging av Sjøkanten senter og Per Strand Eiendom AS. Støyberegninger for Sjøkanten senter - Per Strand Eiendom AS 7

8 Figur 3: Trafikktall for 2022, etter tiltak for HSI, Sjøkanten senter og Per Strand Eiendom AS. Støyberegninger for Sjøkanten senter - Per Strand Eiendom AS 8

9 På figur 4 er det vist en graf som viser sammenhengen mellom trafikkvekst/aktivitetsøkning og støynivåøkning. Som det fremgår av figuren skal det være en betydelig endring eller avvik i trafikkmengden, og/eller i fordelingen av antall biler i døgnperiodene, før dette gir seg utslag i en merkbar endring av støynivået. Eksempelvis vil et avvik mellom faktisk og simulert veitrafikk på 20 % gi en forskjell i støynivå (L DEN ) på < 0,8 db. Dobbelt så stor trafikk gir 3 db økning. 3,5 3,0 Støynivåøkning [dba] 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, % trafikkøkning Figur 4: Sammenheng mellom trafikkvekst i % og økningen i støynivå i db. For å forstå betydningen av forskjell i støynivå og hvordan dette oppfattes er det viktig å vite at verdier for støynivå er forholdstall og at desibelskalaen er logaritmisk. Dette innebærer at et økt støynivå med 10 db krever en tidobling i lydenergi. Ulik økning av støynivå gir forskjellig reaksjon. En dobling av lydenergien (3 db økt støynivå) vil være merkbart, men det må en tidobling av lydenergien (10 db økt støynivå) til for at støynivået skal oppfattes som dobbelt så høyt. Det samme gjelder for reduksjon av støynivå, det kreves en reduksjon på 2-3 db for å utgjøre en merkbar forskjell av oppfattet støynivå. Se tabell 7 nedenfor for oversikt. Tabell 7: Oversikt over menneskelig reaksjon på økt støynivå. Økning Reaksjon 1 db Knapt merkbart 2-3 db Merkbart 4-5 db Godt merkbart 5-6 db Vesentlig endring 8-10 db Dobbelt så høyt Støyberegninger for Sjøkanten senter - Per Strand Eiendom AS 9

10 4 RESULTATER Beregnede støysonekart i vedlegg er vist i tabell 8. Tabell 8: Støysonekart i vedlegg. Vedlegg Ber.parameter Ber.år Situasjon Før/etter tiltak B L DEN 2013 Dagens situasjon Før C L DEN alternativ Før D L DEN 2022 Etter tiltak Sjøkanten senter Etter E L DEN 2022 Etter tiltak Sjøkanten senter og Per Strand Eiendom AS Etter F L DEN 2022 Etter tiltak HSI, Sjøkanten senter og Per Strand Eiendom AS Etter 4.1 Dagens situasjon 2013 Vedlegg B viser dagens situasjon i 2013 for vegtrafikkstøy, i 4 meter beregningshøyde over terreng. Man ser at Rv.83 er dimensjonerende støykilde for boligene i området, det er også oppført støyskjermer langs vegen nordover fra krysset med Margrethe Jørgensens vei. Enkelte boliger ligger både i rød og gul støysone, dette er stort sett avgrenset til boligene nærmest veg, langs Rv.83 og Bårnakken alternativet 2022 Vedlegg C viser 0-alternativet i år 2022 for vegtrafikkstøy, i 4 meter beregningshøyde over terreng. Fremskrevet trafikk gjør at støy fra veg øker og bringer ytterligere noen enkeltboliger inn i støysonene, både langs Rv.83 og langs Bårnakken. I tillegg vil støynivå øke kraftig for bebyggelse nær planlagte rundkjøringer, bl.a. som følge av at vegbanen kommer nærmere bebyggelsen. Spesielt vil barnehagen i Parkveien vil berøres av dette, samtidig som ny veggeometri har tatt bort noe av støyskjermene for barnehagen. Det antas at denne skjermen skal bygges opp igjen etter bygging av rundkjøringer og utvidelse av Rv.83, men dette er ikke lagt inn i beregningen og vil ikke ha betydning for denne utredningen. Det bemerkes at som følge av pågående byggeplan for Rv.83, vil Statens vegvesen måtte utrede avbøtende tiltak for bebyggelse i støysonene, der både krav til innendørs støynivå og støynivå på uteplass skal være oppfylt. 4.3 Fremtidig situasjon etter tiltak ved Sjøkanten senter, år 2022 Vedlegg D viser situasjonen etter utbygging av Sjøkanten senter, i år 2022 for vegtrafikkstøy i 4 meter beregningshøyde over terreng. Situasjonen vil pga. vurderingen av utbyggingen for Per Strand Eiendom AS i 4.4, være omtrent tilsvarende vurderingen av alle utbyggingene i 4.5. Dette tiltaket er av de tre utbyggingene klart dimensjonerende for det økte støynivået i Støyberegninger for Sjøkanten senter - Per Strand Eiendom AS 10

11 boligområdene ved planområdet. Allikevel er ikke økningen av støynivå større enn ca. 1 db. Dette forutsetter at boligene på østside av Rv.83, sør for Verkstedvegen, skal rives som følge av den nye planen. 4.4 Fremtidig situasjon etter tiltak ved Sjøkanten senter og Per Strand Eiendom AS, ved år 2022 Vedlegg E viser situasjonen etter utbygging av Sjøkanten senter og etter utbygging av Per Strand Eiendom AS, i år 2022 for vegtrafikkstøy i 4 meter beregningshøyde over terreng. Sammenliknet med situasjonen for utbyggingen kun av Sjøkanten senter, så vil ikke utbyggingen av Per Strand Eiendom AS medføre en merkbar økning av støynivå for noen støyfølsomme bygninger. Støysonekartene har kun merkbar endring ved Margrethe Jørgensens vei, men dette er helt marginalt og har ikke konsekvenser for støyfølsom bebyggelse. 4.5 Fremtidig situasjon etter tiltak ved HSI, Sjøkanten senter og Per Strand Eiendom AS, ved år 2022 Vedlegg F viser situasjonen etter utbygging av nye kontorer og parkeringshus for HSI, etter utbygging av Sjøkanten senter og etter utbygging av Per Strand Eiendom AS, i år 2022 for vegtrafikkstøy i 4 meter beregningshøyde over terreng. Økningen av støynivå som følge av økt vegtrafikkstøy vil ikke være vesentlig (økningen er mindre enn 3 db). Dette er i henhold til T-1442 for eksisterende bebyggelse i støysonene ved utvidelse av eksisterende, støyende virksomhet. Ved et tilfeldig utvalg boliger i støysonene er det beregnet at økningen av støynivå vil være på ca. 1 db som følge av tiltakene. Dette stemmer godt overens med prosentvis trafikkvekst og økning i støynivå vist i figur 4. Boligene på østside av Rv.83, sør for Verkstedvegen, skal rives som følge av den nye planen. Det vurderes at de aktuelle reguleringsplanene ikke vil kreve støyavbøtende tiltak ved støyfølsom bebyggelse, vurdert opp mot 0-alternativet. Som følge av pågående byggeplan for Rv.83, der bl.a. innendørs støynivå og støynivå på uteplass skal oppfylles for all støyfølsom bebyggelse, vil derimot økningen i støynivå på ca. 1 db kunne spille inn på beregningsresultatene. Der Statens vegvesen vil ha krav på å oppføre avbøtende tiltak, vil ikke grenseverdiene oppfylles uten at det tas hensyn til trafikkøkningen pga. de tilstøtende reguleringsplanene. Siden beregningsresultatene viser at den vedtatte endringen i veggeometri vil være dimensjonerende for økningen av vegtrafikkstøy, vil Statens vegvesen være ansvarlig for oppføring av avbøtende tiltak. Støyberegninger for Sjøkanten senter - Per Strand Eiendom AS 11

12 5 SAMMENDRAG Utbygging av Per Strand Eiendom AS vil ikke medføre en merkbar økning av vegtrafikkstøy for støyømfintlig bebyggelse sammenlignet med 0-alternativet. Utbygging av Sjøkanten senter, samt begge tiltakene på Sjøkanten senter og Per Strand Eiendom AS vil medføre en økning i støynivå på ca. 1 db for støyømfintlig bebyggelse, sammenliknet med 0-alternativet. Dette vil være en marginal og lite merkbar endring i ekvivalent støynivå. Økningen av støynivå som følge av økt vegtrafikkstøy vil dermed ikke være vesentlig (økningen er mindre enn 3 db). Dette er i henhold til T-1442 for eksisterende bebyggelse i støysonene ved utvidelse av eksisterende, støyende virksomhet. Det vil dermed ikke være behov for å utføre avbøtende tiltak som følge av trafikkøkningen til Sjøkanten senter og Per Strand Eiendom AS. Økt støynivå som følge av utbyggingen må tas hensyn til i Statens vegvesens byggeplan for Rv.83, siden Rv.83 er dimensjonerende støykilde både før og etter tiltakene. Støyberegninger for Sjøkanten senter - Per Strand Eiendom AS 12

13 Vedlegg A: Vanlige støyuttrykk og betegnelser Begrep Benevning Forklaring A-veid lydtrykknivå dba Lydtrykknivå (lydens styrke) målt eller vurdert med veiekurve A (L A, angitt i dba). Lydnivå er den korrekte betegnelsen for A-veiet, ekvivalent støynivå for dagkveld-natt A-veide nivå som overskrides 5 % av tiden, Fast alle dba-verdier, men i daglig språk brukes ofte støynivå. L DEN A-veid ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-eveningnight) med 10 db / 5 db ekstra tillegg på natt / kveld. Tidspunktene for de ulike periodene er dag: 07-19, kveld: og natt: L 5AF L 5AF er det A-veide nivå målt med tidskonstant Fast på 125 ms som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode, dvs. et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser Desibel db Angir logaritmisk forhold mellom to verdier. Desibel brukes på to måter: 1) For å angi forholdet mellom to størrelser 2) For å angi absoluttstørrelse ved at man angir forholdet til Ekvivalent lydnivå L ekv,t L A,ekv,T en referanseverdi. Gjennomsnittlig (energimidlet) lydnivå over et angitt tidsintervall, f.eks. 1 minutt, 30 minutter, 1 time, 8 timer eller 24 timer. Noen ganger markeres at det er A veid verdi ved en A foran ekv. Normalt er det underforstått. Fritt felt Lydutbredelse uten refleksjon fra vertikale flater (dvs. nærliggende bygninger eller egen fasade). En mottaker i lydfeltet mottar lyd bare i en direkte retning i fra lydkilden. Vi snakker ofte om frittfelt i motsetning til lyd tett ved bygningsfasade der refleksjoner fra fasaden bidrar til å øke lydnivået Lydnivå L Lydtrykknivå (lydens styrke) målt eller beregnet i desibel. Maksimalt lydnivå L maks Beskrivelse av høyeste lydtrykknivå for en ikke- konstant lyd. L maks er svært følsomt for hvordan maksimalverdien defineres. (tidskonstant som skal brukes, hvilke topper som skal inkluderes). For å ha entydige forhold brukes faste definisjoner, f.eks. nivået som overskrides 1 % av tiden Beregningsmetoden for vegtrafikkstøy (1996) har definert L maks til det nivået som overskrides en viss prosent av tiden. Støy Her er 5 % som anbefalt verdi. Uønsket lyd. Lyd som har negativ virkning på menneskets velvære og lyd som forstyrrer eller hindrer ønsket informasjon eller søvn Støynivå Populært fellesuttrykk for ulike beskrivelser av lydnivå (som ekvivalent - og maksimalt lydnivå) når lyden er uønsket. Veiekurve A A Standardisert kurve (IEC 60651) som etterlikner ørets følsomhet for ulike frekvenser ved lavere og midlere lydtrykknivå. Brukes ved de fleste vurderinger av støy. A- ÅDT kurven framhever frekvensområdet Hz ÅDT (Årsdøgntrafikk) er i prinsippet summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en veistrekning i året dividert på årets dager. Antall tunge kjøretøy angis som en andel i prosent. Støyberegninger for Sjøkanten senter - Per Strand Eiendom AS 13

14 Vedlegg B Road Building Barrier Ground Absorption Contour Line Calculation Area Veitrafikkstøy - dagens situasjon. Beregnet Lden 4 meter over terreng, ÅDT for år > 55.0 db > 60.0 db > 65.0 db > 70.0 db Utført av : Asplan Viak AS Utført for: Coop Nord BA Per Strand AS Dato: Målestokk: 1:4000 (A3)

15 Vedlegg C Road Building Barrier Ground Absorption Contour Line Calculation Area Veitrafikkstøy - fremtidig situasjon. Beregnet Lden 4 meter over terreng. ÅDT iht. 0-alternativ. > 55.0 db > 60.0 db > 65.0 db > 70.0 db Utført av : Asplan Viak AS Utført for: Coop Nord BA Per Strand AS Dato: Målestokk: 1:4000 (A3)

16 Vedlegg D Road Building Barrier Ground Absorption Contour Line Calculation Area Veitrafikkstøy - fremtidig situasjon. Beregnet Lden 4 meter over terreng. ÅDT inkludert utvidelse av Sjøkanten senter. > 55.0 db > 60.0 db > 65.0 db > 70.0 db Utført av : Asplan Viak AS Utført for: Coop Nord BA Per Strand AS Dato: Målestokk: 1:4000 (A3)

17 Vedlegg E Veitrafikkstøy - fremtidig situasjon. Beregnet Lden 4 meter over terreng. ÅDT inkludert utvidelse av Per Strand AS og Sjøkanten senter. Road Building Barrier Ground Absorption Contour Line Calculation Area > 55.0 db > 60.0 db > 65.0 db > 70.0 db Utført av : Asplan Viak AS Utført for: Coop Nord BA Per Strand AS Dato: Målestokk: 1:4000 (A3)

18 Vedlegg F Veitrafikkstøy - fremtidig situasjon. Beregnet Lden 4 meter over terreng. ÅDT inkludert utvidelse av HSI, Per Strand AS og Sjøkanten senter. Road Building Barrier Ground Absorption Contour Line Calculation Area > 55.0 db > 60.0 db > 65.0 db > 70.0 db Utført av : Asplan Viak AS Utført for: Coop Nord BA Per Strand AS Dato: Målestokk: 1:4000 (A3)

Benevning Forklaring. Vedlegg A: Vanlige støyuttrykk og betegnelser

Benevning Forklaring. Vedlegg A: Vanlige støyuttrykk og betegnelser Vedlegg A: Vanlige støyuttrykk og betegnelser Begrep Benevning Forklaring A-veid lydtrykknivå dba Lydtrykknivå (lydens styrke) målt eller vurdert med veiekurve A (LA, angitt i dba). Lydtrykknivå er den

Detaljer

Utvalg for byutvikling sak 47/11 vedlegg 9

Utvalg for byutvikling sak 47/11 vedlegg 9 Utvalg for byutvikling 11.05.11 sak 47/11 vedlegg 9 NOTAT Oppdragsgiver: Sandnes kommune Oppdrag: Arild Byrkjedal Del: Forenklet støyberegning Dato: 2011-03-16 Skrevet av: Trond Noren Kvalitetskontroll:

Detaljer

1 INNLEDNING FORUTSETNINGER OG METODE REGELVERK BEREGNINGER OG VURDERINGER... 4

1 INNLEDNING FORUTSETNINGER OG METODE REGELVERK BEREGNINGER OG VURDERINGER... 4 Oppdragsgiver: Cibora Eiendom AS Oppdrag: 523086 Støyberegning Hotvet Næringspark Del: Dato: 2010-01-04 Skrevet av: Trond Norén Kvalitetskontroll: Olav Schou Knutsen STØYBEREGNING - HOTVETALLEEN INNHOLD

Detaljer

Hensikten med dette notatet er å beregne støyforholdene i området som følge av endring i veitrasè og trafikktall.

Hensikten med dette notatet er å beregne støyforholdene i området som følge av endring i veitrasè og trafikktall. NOTAT Oppdragsgiver: Randaberg Kommune Oppdrag: 517172 Reguleringsplan Randaberg Del: Dato: 2011-07-05 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Trond Norén STØYBEREGNING RANDABERG INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Oppdragsgiver: Sande Kommune i Vestfold Rammeavtale Sande kommune 2014 Detaljregulering Hanekleiva n Dato:

Oppdragsgiver: Sande Kommune i Vestfold Rammeavtale Sande kommune 2014 Detaljregulering Hanekleiva n Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 535469-05 Rammeavtale Sande kommune 2014 Detaljregulering Hanekleiva n Dato: 19.01.2017 Skrevet av: Stian Ruud Vaktdal Kvalitetskontroll: Janani Mylvaganam STØYVURDERING DETALJREGULERING

Detaljer

1 Innledning Regelverk Retningslinje T-1442/ Forutsetninger og metode Generelt Trafikktall...

1 Innledning Regelverk Retningslinje T-1442/ Forutsetninger og metode Generelt Trafikktall... Oppdragsgiver: Plan Arkitekter AS Oppdrag: 533100 Logistikkpark Vinterbro Dato: 2014-10-17 Skrevet av: Stian Ruud Vaktdal Kvalitetskontroll: Janani Mylvaganam 7B STØY OG LUFT VINTERBRO LOGISTIKKPARK INNHOLD

Detaljer

NOTAT STØY VEITRAFIKK HYTTEGATA

NOTAT STØY VEITRAFIKK HYTTEGATA Oppdragsgiver: Norsk Bergverksmuseum Oppdrag: 517779 Reguleringsplan for Norsk Bergverksmuseum Del: Dato: 2012-01-16 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Janani Mylvaganam STØY VEITRAFIKK HYTTEGATA

Detaljer

Reguleringsplan Eidsvikeidet B14/O7 - Trolldalen

Reguleringsplan Eidsvikeidet B14/O7 - Trolldalen Oppdragsgiver: Hallgeir Wuttudal Oppdrag: 531400 Eidsvikeidet Del: Støyutredning Dato: 14.12.2012 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Geir P. Pedersen Ann Kristin Sæther Støyutredning Reguleringsplan Eidsvikeidet

Detaljer

Statens vegvesen. Støyrapport Fv 42 Nerstølkrysset - Stulien. Utgave: 1 Dato: 2013-06-21

Statens vegvesen. Støyrapport Fv 42 Nerstølkrysset - Stulien. Utgave: 1 Dato: 2013-06-21 Støyrapport Fv 42 Nerstølkrysset - Stulien Utgave: 1 Dato: 2013-06-21 Støyrapport Fv 42 Nerstølkrysset - Stulien 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støyrapport Fv 42 Nerstølkrysset - Stulien

Detaljer

Gratangen kommune. Støyvurdering_Øse_turist_og_hyttegrend

Gratangen kommune. Støyvurdering_Øse_turist_og_hyttegrend Støyvurdering_Øse_turist_og_hyttegrend Utgave: 1 Dato: 02.05.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støyvurdering_Øse_turist_og_hyttegrend Utgave/dato: 1/ 02.05.2017 Filnavn: Støyvurdering_Øse_turist_og_hyttegrend.docx

Detaljer

STØYVURDERING DAL, EIDSVOLL KOMMUNE

STØYVURDERING DAL, EIDSVOLL KOMMUNE Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 612351-01 Reguleringssak i Eidsvoll kommune Støyberegning boligprosjekt Frode Knutsen Trond Norén STØYVURDERING DAL, EIDSVOLL KOMMUNE INNHOLD

Detaljer

1 Innledning... 1 2 Forutsetninger og metode... 2 3 Regelverk... 4 4 Beregninger og vurderinger... 6

1 Innledning... 1 2 Forutsetninger og metode... 2 3 Regelverk... 4 4 Beregninger og vurderinger... 6 Oppdragsgiver: Øye Bygg Oppdrag: 526466 Støyvurdering for Øverås, Bøveien 3 Del: Dato: 2011-01-20 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Janani Mylvaganam STØYVURDERING FOR ØVERÅS, BØVEIEN 3 INNHOLD

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING STØYRAPPORT, KRYSSLØSNINGER HAMREMOEN

NOTAT 1 INNLEDNING STØYRAPPORT, KRYSSLØSNINGER HAMREMOEN Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 530656 Regulerings og byggeplan for kryss Rv7xFv280 Hamremoen Del: Dato: 2013-02-05 Skrevet av: Janani Mylvaganam Kvalitetskontroll: Halvor Berulfsen STØYRAPPORT,

Detaljer

NOTAT. Støyutredning. Reguleringsplan E8 Nordkjosbotn-Jernberg 1 STØYUTREDNING

NOTAT. Støyutredning. Reguleringsplan E8 Nordkjosbotn-Jernberg 1 STØYUTREDNING Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region nord Oppdrag: 524445 E8 Nordkjosbotn-Jernberg Del: Støyutredning Dato: 29.06.2012 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Geir P. Pedersen Trond Norén Støyutredning Reguleringsplan

Detaljer

Kvæfjord Eiendom AS. Støyvurdering Borkenes, Kvæfjord. Utgave: 1 Dato:

Kvæfjord Eiendom AS. Støyvurdering Borkenes, Kvæfjord. Utgave: 1 Dato: Støyvurdering Borkenes, Kvæfjord Utgave: 1 Dato: 2016-08-08 Støyvurdering Borkenes, Kvæfjord 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støyvurdering Borkenes, Kvæfjord Utgave/dato: 1 / 2016-08-08

Detaljer

Oppdraget er løst på grunnlag av tilsendte plantegninger og beskrivelser.

Oppdraget er løst på grunnlag av tilsendte plantegninger og beskrivelser. Oppdragsgiver: NORDBOHUS MODUM AS Oppdrag: 526793 Støyberegning Fegrihøgda Del: Dato: 2011-03-17 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Janani Mylvaganam STØYBEREGNING FEGRIHØGDA INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Nesset kommune. Haramsmarka - Støyutredning -Rapport

Nesset kommune. Haramsmarka - Støyutredning -Rapport Haramsmarka - Støyutredning -Rapport Utgave: 1 Dato: 01.07.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Haramsmarka - Støyutredning -Rapport Utgave/dato: 1/ 01.07.2016 Filnavn: Haramsmarka

Detaljer

ØsterHus Tomter AS. Støyberegning Harestadvika. Utgave: 1 Dato:

ØsterHus Tomter AS. Støyberegning Harestadvika. Utgave: 1 Dato: Støyberegning Harestadvika Utgave: 1 Dato: 2012-09-14 Støyberegning Harestadvika 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støyberegning Harestadvika Utgave/dato: 1 / 2012-09-14 Arkivreferanse:

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG STØYBEREGNING WERGELAND SENTRUM I BERGEN

NOTAT SAMMENDRAG STØYBEREGNING WERGELAND SENTRUM I BERGEN Oppdragsgiver: Bergen Kommune, Lønns- og regnskapssenteret Oppdrag: 524985 Støyberegning Wergeland Sentrum i Bergen Del: Dato: 2010-11-01 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Trond Norén STØYBEREGNING

Detaljer

1 Innledning... 1 2 Regelverk... 2 3 Forutsetninger og Metode... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Trafikktall... 5 4 Beregningsresultater og konklusjon...

1 Innledning... 1 2 Regelverk... 2 3 Forutsetninger og Metode... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Trafikktall... 5 4 Beregningsresultater og konklusjon... Oppdragsgiver: NE SØRUMSAND AS Oppdrag: 529036 Sørumsand Næringspark, Temautredninger. Del: Dato: 2012-10-25 Skrevet av: Janani Mylvaganam Kvalitetskontroll: Trond Noren STØYVURDERING SØRUMSAND NÆRINGSPARK

Detaljer

Flesberg kommune. Støy fra vegtrafikk - Lampeland øst i Flesbeg kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-06-13

Flesberg kommune. Støy fra vegtrafikk - Lampeland øst i Flesbeg kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-06-13 Støy fra vegtrafikk - Lampeland øst i Flesbeg kommune Utgave: 1 Dato: 2013-06-13 Støy fra vegtrafikk - Lampeland øst i Flesbeg kommune 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støy fra vegtrafikk

Detaljer

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4 FORTUS OMSORG MOSJØEN AS OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN STØYUTREDNING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF + 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG

Detaljer

Jostein Bø. Reguleringsplan Fagerbakken - Støyutredning

Jostein Bø. Reguleringsplan Fagerbakken - Støyutredning Reguleringsplan Fagerbakken - Støyutredning Utgave: 1 Dato: 07.01.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Reguleringsplan Fagerbakken - Støyutredning Utgave/dato: 1/ 07.01.2015 Filnavn:

Detaljer

NOTAT STØYBEREGNING MOSKOG REVISJON

NOTAT STØYBEREGNING MOSKOG REVISJON Oppdragsgiver: Førde kommune Oppdrag: 523721 Reguleringsplan Moskog industriområde Del: Dato: 2011-04-27 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Trond Norén STØYBEREGNING MOSKOG REVISJON 27042011

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING STØYBEREGNING FV158 GANG- OG SYKKELVEG

NOTAT 1 INNLEDNING STØYBEREGNING FV158 GANG- OG SYKKELVEG Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 526891 Gang- og sykkelveg Fv158 regulering prosjektleder Del: Dato: 2011-06-09 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Janani Mylvaganam STØYBEREGNING FV158

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Levik v/rv 13 - Planlagt hytteområde Lyd

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Levik v/rv 13 - Planlagt hytteområde Lyd Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Krav og retningslinjer... 3 3. Beregninger... 3 3.1 Beregningsforutsetninger... 4 3.2 Beregningsresultater... 4 VEDLEGG A : Definisjoner. VEDLEGG B : Støysonebestemmelser.

Detaljer

Statens vegvesen. Støyvurdering, reguleringsplan for E18 Håneskrysset. Utgave: 1 Dato:

Statens vegvesen. Støyvurdering, reguleringsplan for E18 Håneskrysset. Utgave: 1 Dato: Støyvurdering, reguleringsplan for E18 Håneskrysset Utgave: 1 Dato: 2013-11-04 Støyvurdering, reguleringsplan for E18 Håneskrysset 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støyvurdering, reguleringsplan

Detaljer

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn.

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn. COWI AS har på oppdrag fra Rygge kommune utført beregninger av vegtrafikkstøy og vurdering av flytrafikkstøy på uteområder og ved fasader i sammenheng med reguleringsplan for planlagte omsorgsboliger mellom

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan Betna - Klettelva - Støyrapport

Statens vegvesen. Reguleringsplan Betna - Klettelva - Støyrapport Reguleringsplan Betna - Klettelva - Støyrapport Utgave: 1 Dato: 11.08.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Reguleringsplan Betna - Klettelva - Støyrapport Utgave/dato: 1/ 11.08.2016

Detaljer

1 Innledning...2. 2 Sammendrag...2. 3 Innledning...3. 4 Retningslinjer og grenseverdier...3 4.1 T-1442...3

1 Innledning...2. 2 Sammendrag...2. 3 Innledning...3. 4 Retningslinjer og grenseverdier...3 4.1 T-1442...3 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: 536263-04 Ny skole Vollan Støyberegning Dato: 26.10.2015 Skrevet av: Marius Berg Kvalitetskontroll: Sturle Stenerud STØYVURDERING FOR NY SKOLE PÅ VOLLAN INNHOLD 1 Innledning...2

Detaljer

Nore og Uvdal Kommune. Støyvurdering Øvre Uvdal. Utgave: 1 Dato: 2013-12-02

Nore og Uvdal Kommune. Støyvurdering Øvre Uvdal. Utgave: 1 Dato: 2013-12-02 Støyvurdering Øvre Uvdal Utgave: 1 Dato: 2013-12-02 Støyvurdering Øvre Uvdal 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støyvurdering Øvre Uvdal Utgave/dato: 1 / 2013-12-02 Arkivreferanse: - Lagringsnavn

Detaljer

NOTAT STØYBEREGNING GAUPEVEIEN. Oppdragsgiver: Dagfinn Pederstad Oppdrag: Støyberegning Del: Dato: Skrevet av: Trond Norén INNHOLD

NOTAT STØYBEREGNING GAUPEVEIEN. Oppdragsgiver: Dagfinn Pederstad Oppdrag: Støyberegning Del: Dato: Skrevet av: Trond Norén INNHOLD Oppdragsgiver: Dagfinn Pederstad Oppdrag: Støyberegning Del: Dato: 2009-03-31 Skrevet av: Trond Norén STØYBEREGNING GAUPEVEIEN INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG METODE... 2 3 REGELVERK... 3

Detaljer

Vegtrafikkstøy KIE BML BML REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Vegtrafikkstøy KIE BML BML REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Nygårdshaven Søgne DOKUMENTKODE 313888 RIA NOT 001 EMNE Veitrafikkstøy TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Søgne kommune OPPDRAGSLEDER Kim Ervik KONTAKTPERSON Ola Frøysland SAKSBEH Kim Ervik

Detaljer

Sjetnan Nedre B7 og B8 Støyutredning - Rapport

Sjetnan Nedre B7 og B8 Støyutredning - Rapport Veidekke, OBOS Nye Hjem Sjetnan Nedre B7 og B8 Støyutredning - Rapport Dato: 19.12.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Utgave/dato: Filnavn: Arkiv ID Oppdrag: Oppdragsleder: Avdeling:

Detaljer

Volda kommune. Støyrapport Volda. Utgave: 1 Dato:

Volda kommune. Støyrapport Volda. Utgave: 1 Dato: Støyrapport Volda Utgave: 1 Dato: 2013-11-11 Støyrapport Volda 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støyrapport Volda Utgave/dato: 1 / 2013-11-11 Arkivreferanse: - Lagringsnavn: Støyrapport

Detaljer

Steinar Leganger. Støyberegning gnr 97 bnr 85 i Ørskog kommune

Steinar Leganger. Støyberegning gnr 97 bnr 85 i Ørskog kommune Støyberegning gnr 97 bnr 85 i Ørskog kommune Utgave: 1 Dato: 30.05.2016 Støyberegning gnr 97 bnr 85 i Ørskog kommune 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støyberegning gnr 97 bnr 85 i Ørskog

Detaljer

STØYVURDERING Reguleringsplan for Bråstadvika - Gjøvik Kommune

STØYVURDERING Reguleringsplan for Bråstadvika - Gjøvik Kommune STØYVURDERING Reguleringsplan for Bråstadvika - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 07.07.2016 På forespørsel fra Areal+ AS er det foretatt

Detaljer

STØYBEREGNING REGULERINGSPLAN FOR SAGSTUGRENDA

STØYBEREGNING REGULERINGSPLAN FOR SAGSTUGRENDA STØYBEREGNING REGULERINGSPLAN FOR SAGSTUGRENDA Støyutredning Sagstugrenda 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støyutredning Sagstugrenda Utgave/dato: 1 / 2015-02-20 Arkivreferanse: - Lagringsnavn:

Detaljer

N o t a t

N o t a t N o t a t 312014-14-1 Oppdrag: E134 Gvammen Århus Dato: 13. januar 2012 Emne: Oppdr.nr.: 312014-14-1 Til: Statens vegvesen Region sør Trude Holter Kopi: Utarbeidet av: Arne Larsen Kontrollert av: Erling

Detaljer

N OTAT 1 I N N LEDNIN G STØYBEREGNI N G SPON GD AL BOLI GFELT

N OTAT 1 I N N LEDNIN G STØYBEREGNI N G SPON GD AL BOLI GFELT N OTAT Oppdragsgiver : Voll Arkitekter AS Oppdrag: 526671 Spongdal boligfelt - Støyvurderinger Del: Dato: 2011-02 - 25 Skrevet av : Janani Mylvaganam Kvalitetskontroll: Trond Noren STØYBEREGNI N G SPON

Detaljer

Stjørdal Tømrerservice. Støyanalyse felt B2, Sveberg i Malvik kommune rev2. Utgave: 2 Dato: 2013-08-14

Stjørdal Tømrerservice. Støyanalyse felt B2, Sveberg i Malvik kommune rev2. Utgave: 2 Dato: 2013-08-14 Støyanalyse felt B2, Sveberg i Malvik kommune rev2 Utgave: 2 Dato: 2013-08-14 Støyanalyse felt B2, Sveberg i Malvik kommune rev2 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støyanalyse felt B2,

Detaljer

N o t a t 312850-02 M U L T I C O N S U L T. 1. Bakgrunn. 2. Krav og retningslinjer

N o t a t 312850-02 M U L T I C O N S U L T. 1. Bakgrunn. 2. Krav og retningslinjer N o t a t 312850-02 Oppdrag: Midtdeler E16 Gile - Botilrud Dato: 5. desember 2012 Emne: Oppdr.nr.: 312850 Til: Statens vegvesen Region sør Ingvild Skaug Kopi: Utarbeidet av: Arne Larsen Kontrollert av:

Detaljer

STØYVURDERING. Bybrua boligfelt - Gjøvik kommnue Støyvurdering av vegtrafikkstøy. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Bybrua boligfelt - Gjøvik kommnue Støyvurdering av vegtrafikkstøy. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: Prosjekt: Vedrørende: STØYVURDERING Bybrua boligfelt - Gjøvik kommnue Støyvurdering av vegtrafikkstøy Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.02.2016 På oppdrag for NORDBOLIG innlandet AS er

Detaljer

BKG AS. Støyberegning Bomansvik

BKG AS. Støyberegning Bomansvik Støyberegning Bomansvik Utgave: 2 Dato: 22.02.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støyberegning Bomansvik Utgave/dato: 2/ 22.02.2017 Filnavn: Støyberegning Bomansvik.docx Arkiv ID

Detaljer

Støyvurdering av eksisterende bebyggelse

Støyvurdering av eksisterende bebyggelse NOTAT Oppdragsgiver: Levanger kommune Oppdragsnr.: 8 Dokumentnr.: 001 Versjon: 00 Til: Fra: Levanger kommune v/john Helge Holmen Helle Stenkløv Dato 2016-04-14 Støyvurdering av eksisterende bebyggelse

Detaljer

Rapport_. Støyutredning - E18 Tangenkrysset. Statens vegvesen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 19. MARS 2015 DOKUMENTKODE: RIA-RAP-001

Rapport_. Støyutredning - E18 Tangenkrysset. Statens vegvesen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 19. MARS 2015 DOKUMENTKODE: RIA-RAP-001 Rapport_ Støyutredning - E18 Tangenkrysset OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE DATO: 19. MARS 2015 DOKUMENTKODE: 313420-RIA-RAP-001 INNHOLDSFORTEGNELSE RAPPORT OPPDRAG 206151 E18 Tangenkrysset DOKUMENTKODE

Detaljer

Capro Eiendom AS. Støyvurdering reguleringsplan på Gimse i Melhus kommune. Utgave: 1 Dato:

Capro Eiendom AS. Støyvurdering reguleringsplan på Gimse i Melhus kommune. Utgave: 1 Dato: Støyvurdering reguleringsplan på Gimse i Melhus kommune Utgave: 1 Dato: 2014-05-29 Støyvurdering reguleringsplan på Gimse i Melhus kommune 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støyvurdering

Detaljer

BJØRNAFJORDEN BRU - STØYVURDERING INNHOLD. Sammendrag 2. 1 Innledning 2

BJØRNAFJORDEN BRU - STØYVURDERING INNHOLD. Sammendrag 2. 1 Innledning 2 STATENS VEGVESEN REGION VEST BJØRNAFJORDEN BRU - STØYVURDERING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 641 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 0694 WWW cowi.no INNHOLD Sammendrag 1 Innledning Forskrifter og grenseverdier

Detaljer

Grimstad Bygg AS. Støyutredning Støle Grimstad. Utgave: 1 Dato:

Grimstad Bygg AS. Støyutredning Støle Grimstad. Utgave: 1 Dato: Støyutredning Støle Grimstad Utgave: 1 Dato: 2016-03-30 Støyutredning Støle Grimstad 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støyutredning Støle Grimstad Utgave/dato: 1 / 2016-03-30 Oppdrag:

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan E16 Turtnes Øye STATENS VEGVESEN, REGION ØST OPPDRAGSNUMMER STØYVURDERING UTGITT 00 UTGITT FOR KOMMENTARER

RAPPORT. Reguleringsplan E16 Turtnes Øye STATENS VEGVESEN, REGION ØST OPPDRAGSNUMMER STØYVURDERING UTGITT 00 UTGITT FOR KOMMENTARER STATENS VEGVESEN, REGION ØST Reguleringsplan E16 Turtnes Øye OPPDRAGSNUMMER 6258001 STØYVURDERING 00 FOR KOMMENTARER SWECO NORGE AS OSL AKUSTIKK Kunde: Statens Vegvesen GAUTE VARTDAL HÅKON EIVIND LARSEN

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Bakgrunnsmateriale og regelverk... 3 3. Lydtekniske ytelser... 3 3.1 Miljøverndepartementets retningslinjer, T-1442... 3 3.2 Norsk Standard NS 8175... 4 3.2.1

Detaljer

Statens vegvesen Region Sør. Støyberegning veitrafikkstøy Rv 9 Evje Nord. Utgave: 1 Dato: 2010-10-26

Statens vegvesen Region Sør. Støyberegning veitrafikkstøy Rv 9 Evje Nord. Utgave: 1 Dato: 2010-10-26 Støyberegning veitrafikkstøy Rv 9 Evje Nord Utgave: 1 Dato: 2010-10-26 Støyberegning veitrafikkstøy Rv 9 Evje Nord 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Støyberegning veitrafikkstøy Rv 9 Evje

Detaljer

E8 Riksgrensen - Skibotn

E8 Riksgrensen - Skibotn Statens vegvesen Region nord E8 Riksgrensen - Skibotn Støyvurdering Desember 2010 Statens vegvesen E8 Riksgrensen - Skibotn Støyvurdering COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim

Detaljer

Hordaland Fylkeskommune. Støyrapport Tertnes VGS

Hordaland Fylkeskommune. Støyrapport Tertnes VGS Støyrapport Tertnes VGS Utgave: 1 Dato: 12.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støyrapport Tertnes VGS Utgave/dato: 1/ 12.05.2016 Filnavn: Støyrapport.docx Arkiv ID Oppdrag: 533493-01

Detaljer

Saksvik Øvre. Solem:hartmann AS. Veitrafikkstøy og skjermingstiltak. COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim

Saksvik Øvre. Solem:hartmann AS. Veitrafikkstøy og skjermingstiltak. COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Solem:hartmann AS Saksvik Øvre Veitrafikkstøy og skjermingstiltak COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG

Detaljer

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY BEREGNING AV TRAFIKKSTØY Skreddarstugu Nord-Fron Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering av vegtrafikkstøy Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 30.11.2011 På forespørsel fra Nord-Fron Kommune

Detaljer

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV...

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... Innhold INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... 5 UTENDØRS STØYFORHOLD MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJER... 5 ANBEFALTE KRAV FOR OPPFØRING AV BOLIG I STØYSONER... 5 INNENDØRS STØYNIVÅ - BYGGEFORSKRIFTENE...

Detaljer

Aukra kommune. Støyvurdering Julsundet skole. Utgave: 1 Dato:

Aukra kommune. Støyvurdering Julsundet skole. Utgave: 1 Dato: Støyvurdering Julsundet skole Utgave: 1 Dato: 2014-11-24 Støyvurdering Julsundet skole 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støyvurdering Julsundet skole Utgave/dato: 1 / 2014-11-24 Arkivreferanse:

Detaljer

RAPPORT. Granmo gård OPPDRAGSGIVER. Stig O. Bakken EMNE. Støyvurdering. DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01

RAPPORT. Granmo gård OPPDRAGSGIVER. Stig O. Bakken EMNE. Støyvurdering. DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01 RAPPORT Granmo gård OPPDRAGSGIVER Stig O. Bakken EMNE DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde.

Detaljer

Sande kommune. Støyutredning - Hanekleiva. Utgave: 1 Dato:

Sande kommune. Støyutredning - Hanekleiva. Utgave: 1 Dato: Støyutredning - Hanekleiva Utgave: 1 Dato: 2016-08-30 Støyutredning - Hanekleiva 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støyutredning - Hanekleiva Utgave/dato: 1 / 2016-08-30 Oppdrag: 535469

Detaljer

HANSKEMAKARGÅRDEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER Støy på uteområder 2

HANSKEMAKARGÅRDEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER Støy på uteområder 2 ARKIDECO AS HANSKEMAKARGÅRDEN STØY FRA VEITRAFIKK ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 74 Trondheim Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2 3 FORSKRIFTER

Detaljer

Støyutredning. Persaunvegen 54, Trondheim

Støyutredning. Persaunvegen 54, Trondheim Persaunvegen 54, Trondheim Divisjon Engineering Prosjektnummer: 2210168 Dokumentnr. RAP-RE-RIA-001 Rev.: 2 Dato: 07.11.2013 Utarbeidet av: Svenn Erik Skjemstad Kontrollert av: Marius Berg Sammendrag I

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Regelverk... 5. 2.1 Retningslinje T-1442/2012... 5 2.1 NS 8175:2012... 6. 2.2 Bestemmelser i kommuneplanen...

1 Innledning... 1. 2 Regelverk... 5. 2.1 Retningslinje T-1442/2012... 5 2.1 NS 8175:2012... 6. 2.2 Bestemmelser i kommuneplanen... Oppdragsgiver: GG Prosjekt AS Oppdrag: 534118 Støyberegning Grinda-Fv 103 Halden Dato: 2014-12-08 Skrevet av: Ilja Eriksen Kvalitetskontroll: Trond Norén STØYBEREGNING GRINDA II VED ØBERGVEIEN INNHOLD

Detaljer

C.O. LUNDSGATE 56 STØYUTREDNING

C.O. LUNDSGATE 56 STØYUTREDNING Beregnet til Kobbervikdalen Eiendom AS Dokument type Støyutredning Dato 2009-05-12 C.O. LUNDSGATE 56 STØYUTREDNING STØYUTREDNING Revisjon 0 Dato 2009-05-12 Utført av Lars Erik A. Solbraa Kontrollert av

Detaljer

Støyutredning. Sletten barnehage. Matrikkel: 1201 Bergen - 160/180

Støyutredning. Sletten barnehage. Matrikkel: 1201 Bergen - 160/180 Støyutredning Sletten barnehage Matrikkel: 1201 Bergen - 160/180 Prosjektnummer: Dokumentnummer: T12009000 RAP-RE-RIA-001 Revisjon: 0 Dato: 29.4.2014 Utarbeidet av: Kontrollert av: Troels Nielsen Marius

Detaljer

Åsen gård. Støyberegninger 6 COO ELIR ELIR Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Åsen gård. Støyberegninger 6 COO ELIR ELIR Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Åsen Gård RIA-01 Block Watne AS Dato: 31. oktober 2013 Oppdrag / Rapportnr. 8 1 3 8 8 8 / 01 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Cecilie Øinæs

Detaljer

E 39 HARANGEN- HØGKJØLEN STØYRAPPORT PARSELL I, HARANGEN- DORO. 1. Innledning. 2. Retningslinjer

E 39 HARANGEN- HØGKJØLEN STØYRAPPORT PARSELL I, HARANGEN- DORO. 1. Innledning. 2. Retningslinjer E 39 HARANGEN- HØGKJØLEN STØYRAPPORT PARSELL I, HARANGEN- DORO 1. Innledning Beskrivelse av retningslinjer, beregningsforutsetninger, beregningsmetode og beregningsresultater for støyberegning av støysonekart

Detaljer

T-1442 angir følgende grenseverdier fra vegtrafikk til boliger. Støynivå utenfor soverom, natt kl

T-1442 angir følgende grenseverdier fra vegtrafikk til boliger. Støynivå utenfor soverom, natt kl INNLEDNING Det er planlagt nytt boligområde langs fylkes vei sør for Tvedestrand. I forbindelse med reguleringsplan er det foretatt en trafikkstøyvurdering hvor det er beregnet støy fra trafikken på FV.

Detaljer

Støyutredning: Veitunnel KILA

Støyutredning: Veitunnel KILA Norconsult AS Vestfjordgaten 4 NO-1338 SANDVIKA Pb. 626, NO-1303 SANDVIKA Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Notatnr.:A1 Oppdragsnr.:5012450 Til: Fra: Sør-Varanger kommune Norconsult AS Dato: 4.6.2014

Detaljer

i nattperioden kl

i nattperioden kl 2. Krav og retningslinjer 2.1 T1442 Gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er T1442 1. Retningslinjen er utarbeidet i tråd med EUregelverkets metoder og målestørrelser, og er

Detaljer

Bergen kommune. Trafikkstøy, Leaparken barnehage. Utgave: 1 Dato:

Bergen kommune. Trafikkstøy, Leaparken barnehage. Utgave: 1 Dato: Trafikkstøy, Leaparken barnehage Utgave: 1 Dato: 2013-12-19 Trafikkstøy, Leaparken barnehage 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkstøy, Leaparken barnehage Utgave/dato: 1 / 2013-12-19

Detaljer

STØYVURDERING. Boliger Kvilavegen 18 Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Boliger Kvilavegen 18 Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: STØYVURDERING Boliger Kvilavegen 18 Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.04.2012 På forespørsel fra ASH Arkitekter AS v/cathrine H. Foss

Detaljer

STØY VESTBY PUKKVERK SIMULERING AV VOLL MOT NABOER I VEST

STØY VESTBY PUKKVERK SIMULERING AV VOLL MOT NABOER I VEST NOTAT Oppdragsgiver: Skolt AS Oppdrag: 512222 Vestby pukkverk Del: Dato: 2012-01-31 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Hjalmar Tenold STØY VESTBY PUKKVERK SIMULERING AV VOLL MOT NABOER I VEST

Detaljer

Rapport_. Fv. 185 Njøsavegen. Statens vegvesen Region vest. Støyvurdering OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 613873-RIA-RAP-001

Rapport_. Fv. 185 Njøsavegen. Statens vegvesen Region vest. Støyvurdering OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 613873-RIA-RAP-001 Rapport_ Fv. 185 Njøsavegen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region vest EMNE DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 613873-RIA-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Brekstad gård, boligfelt. Ørland kommune. Vegtrafikk - og flystøy med skjermingstiltak

Innholdsfortegnelse. Brekstad gård, boligfelt. Ørland kommune. Vegtrafikk - og flystøy med skjermingstiltak Ørland kommune Brekstad gård, boligfelt Vegtrafikk - og flystøy med skjermingstiltak COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 SAMMEN DRAG 2 2 INN

Detaljer

Skanska Bolig AS. Støyutredning Åsmoen øst. Utgave: 2

Skanska Bolig AS. Støyutredning Åsmoen øst. Utgave: 2 Støyutredning Åsmoen øst Utgave: 2 Dato: 28.02.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støyutredning Åsmoen øst Utgave/dato: 2/ 28.02.2017 Filnavn: Støyutredning_Åsmoen_øst.docx Arkiv

Detaljer

STØYVURDERING. Boligområde i Dal - Eidsvoll Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Boligområde i Dal - Eidsvoll Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: STØYVURDERING Boligområde i Dal - Eidsvoll Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 12.02.2016 På forespørsel fra Nordbilg Innlandet AS er det foretatt

Detaljer

Block Watne AS. Holstad (B12), Maura Felt B1-B4. Støy

Block Watne AS. Holstad (B12), Maura Felt B1-B4. Støy Block Watne AS Holstad (B12), Maura Felt B1-B4 Støy RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464281 Kunde: Block Watne AS Holstad (B12), Maura Felt B1-B4 Støy Sammendrag: Det er utført beregninger av

Detaljer

INNHOLD. Sammendrag. Sammendrag 1. 1 Innledning 2. 2 Forskrifter og grenseverd ier 2 2.1 Støynivå utendørs 2 2.2 Støynivå innendørs 3

INNHOLD. Sammendrag. Sammendrag 1. 1 Innledning 2. 2 Forskrifter og grenseverd ier 2 2.1 Støynivå utendørs 2 2.2 Støynivå innendørs 3 LØNNHEIM ENTREPRENØR AS STØYVURDERING FORUS NÆRINGSPARK FELT D ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD Sammendrag 1 1 Innledning 2 2 Forskrifter

Detaljer

Tabell 1 Grenseverdier for støy fra utendørs lydkilder i og ved boliger, klasse C i henhold til NS 8175.

Tabell 1 Grenseverdier for støy fra utendørs lydkilder i og ved boliger, klasse C i henhold til NS 8175. Fjordgløttveien 25, Heistad - Porsgrunn Støy fra veitrafikk til nye boliger MULTICONSULT 2. Krav og retningslinjer 2.1 Teknisk forskrift til Plan- og Bygningsloven Overordnede krav som gjelder lydforhold

Detaljer

Støyutredning. Hallset B1.1, Trøbakken. Klæbu kommune

Støyutredning. Hallset B1.1, Trøbakken. Klæbu kommune Støyutredning Hallset B1.1, Trøbakken Klæbu kommune Prosjektnummer: 2270166 Dokumentnummer: RAP-RE-RIA-01 Revisjon: 1 Dato: 21.11.2014 Utarbeidet av: Kontrollert av: Svenn Erik Skjemstad Magnus A. Johnsen

Detaljer

Haakon den VIIs gate 25 Støyberegninger

Haakon den VIIs gate 25 Støyberegninger TEKNISK RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 459891 12.08.08 Oppdragsnavn: Haakon den VIIs gate 25 Kunde: Polarhus AS Haakon den VIIs gate 25 Støyberegninger Sammendrag: I forbindelse med etablering

Detaljer

Reguleringsendring, Gnr/Bnr 159/46 Gamle Drammensvei 152

Reguleringsendring, Gnr/Bnr 159/46 Gamle Drammensvei 152 Martin Rønning Gamle Drammensvei 152 Støyvurdering 2012-08-30 Oppdragsnr.: 5123516 0 2012-08-30 FROBE JAM JAM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult

Detaljer

Tromsø Bunkerdepot AS

Tromsø Bunkerdepot AS Tromsø Bunkerdepot AS Stenberg trinn 2 Støyberegning RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Støy 01 501984 Kunde: Tromsø Bunkerdepot AS v/kontorfellesskapet John Kristoffersen Arkitektkontor AS og Dalsbøes

Detaljer

1 INNLEDNING... 1 2 FORUTSETNINGER OG METODE... 3 3 REGELVERK... 4 4 BEREGNINGER OG VURDERINGER... 5

1 INNLEDNING... 1 2 FORUTSETNINGER OG METODE... 3 3 REGELVERK... 4 4 BEREGNINGER OG VURDERINGER... 5 Oppdragsgiver: FG Prosjekt AS Oppdrag: 515006 Reguleringsplan Ørnvika vest Del: Dato: 2010-12-08 Skrevet av: Alf Idar Småge Kvalitetskontroll: TAN REGULERINGSPLAN ØRNVIKA VEST - STØY INNHOLD 1 INNLEDNING...

Detaljer

Støyrapport for regulering

Støyrapport for regulering Askhøgda, Ask sentrum, felt 17 gnr. 42 bnr. 133 Gjerdrum kommune Støyrapport for regulering Prosjektnummer: 5091/2016 Dok. nr. Askhøgda, Gjerdrum kommune Rev.: Dato: 30.9. 2016 Utarbeidet av: Svein Klausen

Detaljer

DOKUMENTINFORMASJON. Støyutredning Bromstadtunet 1

DOKUMENTINFORMASJON. Støyutredning Bromstadtunet 1 Støyutredning Bromstadtunet 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støyutredning Bromstadtunet Utgave/dato: 1 / 25. apr. 2015 Arkivreferanse: - Oppdrag: 535961 Regulering.Bromstadtunet. Oppdragsleder:

Detaljer

Statens vegvesen. Støyrapport Fv. 251. Utgave: 1 Dato: 2013-09-18

Statens vegvesen. Støyrapport Fv. 251. Utgave: 1 Dato: 2013-09-18 Støyrapport Fv. 251 Utgave: 1 Dato: 2013-09-18 Støyrapport Fv. 251 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støyrapport Fv. 251 Utgave/dato: 1 / 2013-09-18 Arkivreferanse: - Lagringsnavn rapport

Detaljer

SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN. Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset. Parsell: Rv. 3 Grundset Nord Elverum kommune FAGRAPPORT STØYVURDERING

SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN. Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset. Parsell: Rv. 3 Grundset Nord Elverum kommune FAGRAPPORT STØYVURDERING REGULERINGSPLAN SLUTTBEHANDLING Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset Parsell: Rv. 3 Grundset Nord Elverum kommune Region øst FAGRAPPORT STØYVURDERING Juni 2016 STATENS VEGVESEN REGION ØST RV. 3/25 GRUNDSET

Detaljer

STØYBEREGNING REGULERINGSPLAN PARADIS SENTRUM

STØYBEREGNING REGULERINGSPLAN PARADIS SENTRUM Oppdragsgiver: Bergen Kommune, Lønns- og regnskapssenteret Oppdrag: 522215 Reguleringsplan for Paradis sentrum Del: Dato: 2012-01-31 Skrevet av: Ann Kristin Sæther/Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Trond

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU01 Revisjon: 0 Revisjonsdato:

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: RAPPORT Kongsgårdmoen skole Kunde: Kongsberg Kommunale Eiendom KF v/ Brynjar Henriksen Sammendrag: Planlagt ny skole oppfyller retningslinje T 1442. Oppdragsnr: 47063 00 Dato: 13.08.2013 Rapportnr: AKU01

Detaljer

STØYVURDERING. Boliger Midtmoen, Vinstra Nord-Fron Kommune

STØYVURDERING. Boliger Midtmoen, Vinstra Nord-Fron Kommune STØYVURDERING Boliger Midtmoen, Vinstra Nord-Fron Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.08.2011 På forespørsel fra BoligPartner AS v/idar Sambu

Detaljer

STØYVURDERING MODUM - NY AVKJØRING BADEVEIEN TIL RV35 INNHOLD. Sammendrag. Sammendrag 1. 1 Innledning 2

STØYVURDERING MODUM - NY AVKJØRING BADEVEIEN TIL RV35 INNHOLD. Sammendrag. Sammendrag 1. 1 Innledning 2 MODUM KOMMUNE STØYVURDERING MODUM - NY AVKJØRING BADEVEIEN TIL RV35 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF + 02694 WWW cowi.no INNHOLD Sammendrag 1 1 Innledning 2 2 Forskrifter

Detaljer

Nysted Invest AS. Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788. Støyberegning

Nysted Invest AS. Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788. Støyberegning Nysted Invest AS Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788 Støyberegning RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464981 Kunde: Nysted Invest AS v/ Rune Nysted Sammendrag: Lydforhold på utendørs oppholdsareal

Detaljer

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY BEREGNING AV TRAFIKKSTØY Jægersborg Boligfelt Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering av vegtrafikkstøy Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 15.10.2011 På forespørsel fra ASH Arkitekter

Detaljer

RAFOSS, KVINESDAL PLANNR Vurdering av støy fra veitrafikk

RAFOSS, KVINESDAL PLANNR Vurdering av støy fra veitrafikk RAPPORT : Dato : 16.02.2017 Antall sider : 6 Antall vedlegg : 2 RAFOSS, KVINESDAL PLANNR. 10372014001 Vurdering av støy fra veitrafikk Oppdragsgiver: Kristiansen & Selmer-Olsen AS v/ Krister Ingebretsen

Detaljer

TAG Arkitekter AS. Ekstern støyberegning for reguleringsplan på Ekeberg, Lier. Utgave: 3 Dato: 2013-10-04

TAG Arkitekter AS. Ekstern støyberegning for reguleringsplan på Ekeberg, Lier. Utgave: 3 Dato: 2013-10-04 Ekstern støyberegning for reguleringsplan på Ekeberg, Lier Utgave: 3 Dato: 2013-10-04 Ekstern støyberegning for reguleringsplan på Ekeberg, Lier 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Ekstern

Detaljer

BERGA A/L. Støyvurdering ''Berga'' i Halden. Utgave: 1 Dato: 2014-11-14

BERGA A/L. Støyvurdering ''Berga'' i Halden. Utgave: 1 Dato: 2014-11-14 Støyvurdering ''Berga'' i Halden Utgave: 1 Dato: 2014-11-14 Støyvurdering ''Berga'' i Halden 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støyvurdering ''Berga'' i Halden Utgave/dato: 1 / 14. nov.

Detaljer

STØYVURDERING. Nytt næringsbygg - Gjøvik Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.10.

STØYVURDERING. Nytt næringsbygg - Gjøvik Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.10. STØYVURDERING Nytt næringsbygg - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.10.2014 På forespørsel fra STUDIONSW AS v/tore Bergh er det foretatt

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR E39 VOLDA SENTRUM - STØYVURDERING. 1 Innledning Regelverk T-1442/ NS 8175:

REGULERINGSPLAN FOR E39 VOLDA SENTRUM - STØYVURDERING. 1 Innledning Regelverk T-1442/ NS 8175: Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 532730 Reguleringsplan for E39 Volda sentrum Dato: 2014-08-20 Skrevet av: Alf Idar Småge Kvalitetskontroll: Janani Mylvaganam REGULERINGSPLAN FOR E39 VOLDA SENTRUM

Detaljer