KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013"

Transkript

1 KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektering og leie av deponigasspumpestasjon med fakkel (testanlegg). Prosjektering og etablering av tilkoblingspunkt til eksisterende deponigassanlegg. Opsjon 1: Etablere overføringsledning for deponigass fra ny gasspumpestasjon til eksisterende gasspumpestasjon. Opsjon 2: Kjøp av fakkel. Dato:

2 1 TILBUDSINNBYDELSE 1.1 Generelt Oppdragsgiver Oppdragsgiver er Esval Miljøpark kommune. Oppdragsgiver: Esval Miljøpark KF Kontaktperson: Jonny Egil Eriksen Postadresse: Postboks 114, 2151, Årnes Stedsadresse: Deponivegen 112, 2160, Vormsund E-post: Telefon Hjemmeside: Spørsmål og andre henvendelser Alle henvendelser og spørsmål skal rettes til oppdragsgivers konsulent: Firma: Hjellnes Consult as Kontaktperson: Mari-Anne Slåtsveen Telefon E-post: Alle henvendelser og spørsmål skal være skriftlige og pr. e-post Anskaffelsen Anskaffelsen gjelder følgende tjenester/leveranser: - Prosjektering, montering og leie av mobil containerbasert deponigasspumpestasjon med lukket fakkel (testanlegg). Dimensjonerende deponigassmengde for blåsemaskin: Nm 3 /t. Dimensjonerende deponigassmengde for brenner i fakkel: Nm 3 /t. Deponigasskvalitet: CH 4 =45-55 % og H 2 S=7000 ppm. Om mulig, er det ønskelig at selve fakkelen er dimensjonert for en deponigassmengde på inntil 500 Nm 3 /t (gjelder kun ved benyttelse av opsjon 2). - Prosjektering og etablering av tilkoblingspunkt til eksisterende deponigassanlegg

3 - Opsjon 1: Etablere overføringsledning for deponigass fra ny gasspumpestasjon til eksisterende overføringsledning for deponigass. - Opsjon 2: Kjøp av fakkel med brenner som er dimensjonert for en deponigassmengde på inntil 500 Nm 3 /t (CH 4 =40-50 % og H 2 S=7000). Leverandøren skal ha anlegg og utstyr for gjennomføring av oppdraget. Anskaffelsens innhold og omfang er nærmere beskrevet i kap Regler for gjennomføring av konkurransen og krav til tilbud Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 7. april 2006 nr Del II 5-1. Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren Konkurranse med forhandling. Alle interesserte leverandører gis adgang til å levere tilbud. Forhandlingene vil kunne bli gjennomført i flere faser for å redusere det antall tilbud det forhandles om. En første reduksjon av tilbud vil kunne skje før forhandlingene starter. Reduksjonen av antall tilbud det forhandles om skjer på bakgrunn av en vurdering av tildelingskriteriene, jfr. forskriftens 11-8(1). Bare de tilbyderne som oppfyller kvalifikasjonskravene vil få sine tilbud evaluert Tilbudsfrist Tilbudsfrist er kl. 13: Innlevering av tilbud og tilbudsutforming Tilbudet skal leveres/sendes til Hjellnes Consult. Firma: Kontaktperson: Postadresse: Kontoradresse: Hjellnes Consult as Mari-Anne Slåtsveen Postboks 91 Manglerud, 0612 Oslo Plogveien 1, resepsjon 2. etg. Tilbudet skal være Hjellnes Consult i hende på innleveringsstedet før utløpet av tilbudsfristen. For sent innkomne tilbud vil bli avvist. Dette gjelder også om forsinkelsen skyldes tredjepart (posten, budfirma etc.).

4 Tilbudet skal være undertegnet av personer som har fullmakt til å forplikte tilbyderen. Leverandøren er ansvarlig for at alle spørsmål, krav og avklaringspunkter i konkurransegrunnlaget besvares/belyses. Tilbudet skal: Oversendes i lukket forsendelse og være merket: Tilbud gasspumpestasjon Esval Miljøpark. Være skriftlig og inneholde et tilbudsbrev som er datert og signert. Ha dokumenter og kommunikasjon utformet på norsk. Leveres på papir direkte til leveringsadressen eller sendes med post. Leveres med 2-to papireksemplarer Leveres i 1 elektronisk utgave av tilbudet (sikret mot virus) i Adobe PDF-format, med maks 10 MB. Tilbud leveres gjerne i ringperm eller lignende. Ark skal ikke stiftes. Tilbudsbrevet skal forøvrig inneholde: Leverandørens adresse, telefonnummer og foretaksnummer. Leverandørens kontaktperson med telefonnummer og e-postadresse. Tilbudsbrevet skal være datert og underskrevet av person(er) som har fullmakt til å forplikte leverandøren. Tilbudet skal bestå av følgende dokumentasjon som beskrevet i tabellen under: Dokumentasjon Bilag nr. til tilbudet Tilbudsbrev, med evt. forbehold 1 Utfylte prisskjemaer. Samt skjemaer for bemanning og kjøretøy. Se kap Besvarelse/dokumentasjon av pkt Betaling av skatt mv. og system for 3 HMS Besvarelse/dokumentasjon av pkt Leverandørens organisatoriske og 4 juridiske stilling Besvarelse/dokumentasjon av pkt Leverandørens økonomiske og 5 finansielle stilling Besvarelse/dokumentasjon av pkt Leverandørens tekniske og faglige 6 kvalifikasjoner Besvarelse iht. tildelingskriteriene, jf. pkt Evt. annen informasjon etter leverandørens skjønn 8 På minnepenn: 9 Elektronisk versjon av tilbudet Sladdet, elektronisk versjon av tilbudet Dersom tilbudsdokumentene fra leverandør inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal tilbudsbrevet gjelder foran øvrige dokumenter.

5 1.2.4 Deltilbud Tilbud skal omfatte komplette tjenester. Det er med andre ord ikke anledning til å gi tilbud på deler av oppdraget Vedståelsesfrist Leverandøren må vedstå seg sitt tilbud til Kvalifikasjonskrav Oppfyllelse av kvalifikasjonskravene nedenunder er en forutsetning for videre deltakelse i konkurransen. Dokumentasjonen skal følge som vedlegg til tilbudsbrevet. Oppfyllelse av kvalifikasjonskravene nedenunder er en forutsetning for videre deltakelse i konkurransen. Dokumentasjonen skal følge som vedlegg til tilbudsbrevet Betaling av skatt mv. og system for HMS Krav Leverandøren skal ha ordnede forhold mht. skatteinnbetaling og merverdiinnbetaling. Leverandøren skal ha et fungerende HMS- system. Dokumentasjonskrav Skatteattest Merverdiavgiftsattest Attestene skal ikke være eldre enn 6 måneder. HMS-egenerklæring, se bilag Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling Krav Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak. Tilbyder skal oppfylle lovpålagte lønns- og arbeidsvilkår Dokumentasjonskrav Firmaattest Utfylt skjema for lønns- og arbeidsvilkår, se bilag Leverandørens økonomiske og finansielle stilling Krav Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk kapasitet til å gjennomføre kontrakten/leveransen. Dokumentasjonskrav Leverandør skal vedlegg kredittvurdering fra offentlig godkjent kredittvurderingsselskap. Ratingen skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfrist, og må derfor basere seg på siste godkjente årsregnskap.

6 Attester, erklæringer, ratinger mv. skal ikke være eldre enn 6 mnd Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner Krav Det kreves dokumentert relevant kompetanse og erfaring fra tilsvarende oppdrag. Leverandøren skal ha et tilfredsstillende kvalitetssystem som dekker de aktiviteter kontrakten omfatter Godkjenning som prosjekterende og utførende Dokumentasjonskrav Viktigste relevante oppdrag/leveranser de siste tre årene, inklusive deres verdi, tidspunkt og mottaker. Beskrivelse av kompetanse og erfaring for leverandøren (foretaket) og for nøkkelpersonell innenfor fagområdet. Beskrivelse av system for kvalitetssikring. Inkludert evt. dokumentasjon av sertifisering. Attester, sertifikater eller annen dokumentasjon som bekrefter at tilbyder har de kvalifikasjoner som er lovpålagte for å utføre oppgavene. Tilbyder skal tilfredsstille følgende krav: Tiltaksklasse for prosjektering og utførelse er satt til klasse 1 for container iht. plan og bygningsloven. Prosessanlegget er satt i anleggstype 3, iht. Brann og eksplosjonsvernloven og temaveileder om tilvirkning og behandling av farlig stoff. Beskrivelse av anlegg og utstyr Leverandøren skal disponere tilstrekkelige ressurser for å oppfylle kontrakten. Det skal vedlegges en plan for utførelse av leveransen med navn på tilbudt personell og type utstyr for utførelse av kontrakten. Leverandørens skal tilby materiell egnet for oppgavene Beskrivelse av tekniske løsninger, utstyr og dokumentasjon på tilfredstillelse av minimumskrav. Dokumentasjon av evt. underleverandør Evt. underleverandør Det skal oppgis hvilke underleverandør(er) som ønskes benyttet og til hvilke deler av arbeidet som skal utføres av hver enkelt underleverandør. Navn og organisasjonsnummer til underleverandør skal oppgis, herunder underleverandørens innpassing i organisasjonsplanen. Vedlagt tilbudet skal være en erklæring der underleverandøren forplikter seg til å stille nødvendig kapasitet til grunn, se bilag. Ved bruk av underleverandør skal det fremlegges skatteattest/mva-attest og HMS-egenerkæring samt utfylt

7 Krav Dokumentasjonskrav skjema for lønns- og arbeidsvilkår for underleverandør(er). 1.4 Tildelingskriterier Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, basert på følgende kriterier. Pris; ref. prisskjemaer. Vekt 50 % Leveringstid: Vekt 50 % 2 PRISSKJEMA Hovedleveranse Alle enhetspriser skal, der det er relevant, være inkludert materialer og arbeid for å få en komplett utførelse. Enhetsprisene skal videre være inkludert administrasjon, tilrettelegging, oppfølging, kontroll og funksjonstesting/prøving. Alle priser angis ekskl. mva. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av tilbudsgrunnlaget, tilbys utført for: Post 0 Planlegging og prosjektering kr Post 1 Byggherremøter (1 stk., reg.) kr Post 2 Byggemøter (1 stk., reg.) kr Post 3 Ferdigbefaring, overtakelse mv. kr Post 4 Inntrimming/prøvedrift kr Post 5 Dokumentasjon kr Post 6 Komplett levering og montering av deler for tilkobling til eksisterende anlegg, samt deler for tetting av eksisterende anlegg ved frakobling av testanlegg kr

8 Post 7 Post 9 Komplett frakobling av testanlegg fra eksisterende anlegg og borttransport av testanlegget. Leie av komplett testanlegg/container, Leieperiode: 6 måneder Kr kr Sum ekskl. mva + MVA Tilbudssum totalentreprise Arbeidene kan påbegynnes. uker etter inngåelse av kontrakt, og kan gjennomføres på.. arbeidsuker. Ved inngåelse av kontrakt i samsvar med tilbudsgrunnlagets fremdriftsplan, vil anleggsarbeidene kunne påbegynnes følgende dato: Opsjoner 1. Etablere overføringsledning for deponigass fra ny gasspumpestasjon til eksisterende overføringsledning for deponigass kr 2. Kjøp av fakkel med brenner som er dimensjonert for en deponigassmengde på inntil 500 Nm 3 /t. kr Underentreprenører/underløeverandører

9 Følgende firmaer vil benyttes som underentreprenør/underleverandør: Nr. Leveranse Firma

10 Regningsarbeider For eventuelle regningsarbeider som det ikke foreligger enhetspriser for i tilbudet, skal følgende totale timesatser legges til grunn (eks. mva): Personell: Mannskap kr... pr. time Anleggsleder kr... pr. time Ingeniør kr... pr. time Siv.ing. kr... pr. time Påslag materialer... % Påslag underentreprenører... % Maskiner: Kategori..kr/time Kategori..kr/time Det beregnes følgende godtgjørelse og refusjon av kostnader for oppmøter etter perioden med prøvedrift:.. kr/oppmøte (ekskl. avgifter) El-behov Testanleggets el-behov er:

11 Forpliktende underskrift Firma... Adresse... Kontaktperson:... Telefon.../... E-post... Sted... Dato.../ Tilbudsgivers underskrift og stempel

12 3 OPPDRAGET/LEVERANSEN 3.1 Oppdragets art og omfang Oppdragsgiver Esval Miljøpark KF i Nes kommune i Akershus ønsker etablering av et midlertidig testanlegg for deponigass på en avgrenset del av det eksisterende deponigassanlegget. Et mindre antall eksisterende gassbrønner skal tilkobles testanlegget. Opprettelse av anlegget er å regne som en test i forbindelse med utprøving og rehabilitering av eksisterende anlegg. Det er på det nåværende tidspunkt ikke tatt stilling til om testanlegget i sin helhet skal leies eller om hele/deler av anlegget vil bli kjøpt inn. Testanlegget skal leveres som en totalentreprise. Testanlegget skal fylle to hovedfunksjoner: 1. Sørge for tilfredsstillende kapasitet for oppsamling og avsetning på den deponigassen den nedre delen av deponiet produserer, slik at faren for diffuse utslipp av brennbare og/eller luktsterke gasser minimeres. 2. Etablere sikre verdier for gassproduksjon og gasskvalitet for hver enkelt gassbrønn og fra området sett under ett. Denne nord-vestlige delen av deponigassanlegget består av 16 ordinære, hovedsakelig horisontale, gassbrønner tilknyttet to definerte samlegrøfter for gassledninger (til sammen 9 brønner) og 7 brønner som ligger mer spredt i nærhet til lokal reguleringsstasjon. I tillegg finnes 4 "grunne" horisontale gassugeledninger som er etablert som et sikringstiltak mot gasslekkasjer rundt den lokale reguleringsstasjonen. Disse fire sugeledningene er lagt slik: 1. i gassgrøft inn til kondens/blåsekum 2. i gassgrøft fra lokal reguleringsstasjon 3. rundt reguleringsstasjon 4. rundt kondens/blåsekum Gassen fra området føres i dag i en samlestokk opp til en hovedreguleringsstasjon hvor gassen fakles. Trykkfallet på samlestokken er ved daglig drift stort, og det er også store gasslekkasjer ved dagens lokale reguleringsstasjon. Tester har antydet at gassproduksjonen over tid sannsynligvis er Nm 3 /h. Samlet gasskvaliteten antas da å være % metan. I dag er mengden H 2 S i gassen opp til 5000 ppm i enkeltbrønner, en konsentrasjon som antas å synke med en stabil drift. 3.2 Bakgrunn for oppdraget Esval har de siste årene hatt et økende luktproblem relatert til utlekking av hydrogensulfid (H 2 S) sammen med deponigassen. Problemet har avtatt noe siden sommeren 2012, da det ble gjort endringer i sigevannsrenseanlegget. Lukten er imidlertid fortsatt til sjenanse for naboer og H 2 S er tidvis til fare for arbeidsmiljøet. Erfaringsmessig blir også luktsituasjonen forverret høst, vinter og vår i forhold til sommer, antakelig som følge av frost og stadige endringer i vannsituasjonen. Kapasitetsproblemer

13 Vurderinger av anlegget har blant annet vist at dagens deponigassanlegg ikke har tilstrekkelig kapasitet for å håndtere den mengden gass deponiet produserer. Begrensingene i dagens gassanlegg omfatter både for liten sugekapasitet og for liten kapasitet på fakkel i forhold til gassproduksjon og deponigassanleggets utstrekning. At gassanlegget ikke klarer å skape tilstrekkelig undertrykk i alle deler av deponigassanlegget fører til diffuse utslipp av deponigass som til dels inneholder betydelige mengder H 2 S. Det er derfor viktig å sørge for at undertrykket er stort nok til å minimere omfanget av diffuse utslipp. Dagens fakkel opererer allerede tett opp mot maksimal kapasitet. Det er derfor også nødvendig med økt kapasitet på fakling for å kunne behandle deponigassen. Særlige problemer på gassanleggets nord-vestre del Problemene med kapasiteten på deponigassanlegget er spesielt merkbare på den nord-vestlige delen av anlegget. Gass fra dette området går gjennom en lokal kondenskum og reguleringsstasjon før gassen fraktes gjennom en samleledning (PE Ø90, ca 375 m lang) opp til gasspumpestasjonen sentralt plassert på deponiområdet. Gassen dras til gasspumpestasjonen ved hjelp av en gassblåsemaskin som er plassert der. Mye deponigass med innhold av H 2 S strømmer opp rundt kondensbrønnen og den lokale reguleringsstasjonen nord-vest på deponiet. Dette skyldes antakeligvis i liten grad gassproduksjon i grunnen. Tester indikerer at hovedårsaken er at trykkfallet gjennom samleledningen er for stort til at gassuget ut i brønnene kan frakte tilstrekkelig gass ut av området og opp til fakkelen. Dette kan skyldes kondensvann eller andre fysiske hindringer i samleledningen. Lite undertrykk i deler av deponiet fører dermed til at gass strømmer opp og ut som diffuse utslipp. Når sugekapasiteten kun rettes mot denne delen av gassanlegget synker umiddelbart luktproblemene i området og trykkforskjellen i samlestokken synker. Oppkonsentreringen av diffuse utslipp rundt nord-vestlige reguleringsstasjon antas å delvis skyldes at gass følger pukksatte grøfter inn mot dette området. Omfanget av leirpropper i pukkgrøftene er ukjent. Problemløsing for nord-vestre deponiområde Etablering av en ny samleledning for deponigass mellom nord-vestlig område og hovedgasshuset vurderes å være nødvendig, men på grunn av kapasitetsproblemer på fakkel vil ikke dette løse problemet med diffuse utslipp av deponigass. Bruk av eksisterende gassblåsemaskin på hele deponigassanlegget medfører også problemer med å opprettholde en optimal innjustering av brønnene for å sikre riktig sug til alle deler av deponiet. En kompliserende faktor er også at det er noe uklart hvordan faktisk gassproduksjon, faktisk gasskvalitet og faktisk fysisk tilstand er for hver enkelt gassbrønn på det nordvestre området. Som en midlertidig avbøting på luktproblematikken ønsker Esval å etablere et testanlegg for dette nord-vestlige deponiområdet. Hensikten er å imøtekomme en forventet forverring av gass- og luktproblematikken i området til vinteren. Testanlegget vil også gjøre det mulig med nærmere testing og tilstandsvurdering av denne delen av deponigassanlegget og deponigassen herfra.

14 3.3 Kontrakt En eventuell avtale inngås basert på NML-10 (se vedlegg). Oppdraget skal utføres i løpet av høsten 2013, med ønsket ferdigstillelse av testanlegget innen 15. desember Beskrivelse av oppdraget Hovedleveransen Generelt Testanlegget skal være et supplement til allerede installerte installasjoner og tilkobles på strekningen mellom eksisterende gassreguleringsstasjon og gasspumpestasjon. Testanlegget vil i hovedsak bestå av: Mobil containerbasert gasspumpestasjon (heretter kalt containeren) med blant annet kondensfelle, blåsemaskin og fakkel Tilkobling til eksisterende samlestokk i reguleringsstasjon på nedre deponigassområde Figur 1 viser en prinsippskisse av testanlegget og er ment kun som en veiledning i forhold til hvordan testanlegget kan se ut. Det bemerkes at også opsjoner er vist. Vedlegg 1 viser situasjonskart med foreslått plassering av testanlegget. Testanlegget skal være innebygd i en container og være mobilt (dvs. skal kunne flyttes). I tillegg skal det være fleksibelt i forhold til å kunne installere supplerende anleggsdeler som ventiler mv. Containeren skal plasseres minimum 20 cm over terreng med god lufting mellom underkant av container og terreng. Terreng bør bestå av pukk over leire med minimum 2 m overdekning til avfall. I containeren skal det være varmeovn med effekt 2000 W. Det skal installeres avtrekksvifte i containeren. På strekningen mellom tilkobling til eksisterende samlestokk og blåsemaskin skal det etableres en kondensfelle. Plassering og utførelse av denne vurderes av tilbyder, men det presiseres at anlegget skal være mobilt og at denne derfor bør plasseres i containeren. Kondensavtappingen skal være frostsikret. Det skal etableres gassmengdemålere for logging av gassmengde til fakkel og til eksisterende gasspumpestasjon.

15 Alle gassledninger etableres med tilstrekkelig fall/stigning (minimum 2 %) for å forhindre utilsiktede vannansamlinger. Gassledninger fra tilknytningspunktene og frem til container skal legges på bakken og være tilstrekkelig isolerte for å forhindre isdannelse i gassledningen. Det bemerkes særskilt at deponigassen inneholder H 2 S og ventiler, rør, sensorer, trykkfølere og øvrig utstyr som vil komme i direkte kontakt med deponigass skal oppfylle følgende minimumskriterier: pakninger skal være i type P.T.F.E deler skal være i syrefast stål AISI 316 eller plasttypene PE eller PP. Det må påregnes forhøyede konsentrasjoner av H 2 S i arbeidsatmosfæren og tap av utstyr som følge av dette vil ikke innrømmes. Blåsemaskinen skal etableres for et uttak av deponigass i intervallet Nm 3 /t og den skal tilkobles en frekvensomformer for manuell regulering av turtallet. Brenner i fakkel skal dimensjoneres for en gassmengde i intervallet Nm 3 /t (CH 4 : % og H 2 S= 7000 ppm). Om mulig, er det ønskelig at selve fakkelen er dimensjonert for en deponigassmengde på inntil 500 Nm 3 /t (gjelder kun ved benyttelse av opsjon 2). Det skal være mulighet for kondensavtapping i bunn av fakkelen. Foruten forbrenning av metangass er dens hensikt å forbrenne H 2 S gass. Fakkel skal derfor være isolert for god kontroll med flammetemperatur og flammetemperatur skal være minimum 900 C. Fakkelen skal være lett å demontere og være av lukket type. Fakkel skal leveres med automasjonsanlegg for tenning av fakkel. Ved gitte tidsintervall skal ventil 2 åpne og en delstrøm av deponigassen ledes til analyseinstrumenter for logging av CH 4, O 2 og H 2 S-konsentrasjonen. Før CH 4 - og O 2 - målinstrumenter skal deponigassen renses for H 2 S. PLS i containeren skal ha display som viser og logger: Fakkeltemperatur Fakkeleffekt Trykk før filter og før blåsemaskin Trykk etter filter og før blåsemaskin Trykk etter blåsemaskin CH 4, O 2 og H 2 S-konsentrasjon i deponigassen Gasstemperatur på trykksiden av blåsemaskinen Gassmengde (mengde til fakkel og mengde til eksisterende gasspumpestasjon). Inne i testanlegget skal det installeres kontinuerlige målere for H 2 S og CH 4 i arbeidsatmosfæren. Ved forhøyde konsentrasjoner skal det gis lyssignal i varsellampe på utsiden av testanlegget. Det skal etableres alarmoverføring til vakttelefon.

16 Tilknytning til el-anlegg må avklares nærmere. Det legges til grunn at Esval Miljøpark fremfører el-kabel til 1 m fra vegg container. Tilbyder må oppgi effektbehov for container. Fremføring av kabel til el-skap og tilkobling skal utføres av leverandøren. Alle installasjoner i container skal være ex-godkjent iht. Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område. I tillegg tilkommer alle andre relevante lover, forskrifter mv. Det skal utarbeides et eksplosjonsverndokument, ex-soneklassifisering og driftsordre.

17 Figur 1: Forslag til utforming av testanlegget. Svarte anleggsdeler er forslag til utforming og grå anleggsdeler er eksisterende anleggsdeler. Forkortelsen el. betyr elektrisk.

18 Funksjonsbeskrivelse Driften av anlegget skal blokkeres ved 50 % CH 4 -LEL i stasjonens atmosfære, høy temperatur i gass på viftens trykkside og høyt mottrykk på sugeside. Sett-verdier for blokkering av anlegget fastsettes i samarbeid med tilbyder. Ved leveranse av gass til Romerike biogassanlegg (RBA) forslår vi at følgende kan skje automatisk: ventil 1 stenges, blåsemaskin skrus av og fakkel slukkes. ventil 5 og 6 åpner. Gassmengde til RBA logges Ved stopp i leveranse til Romerike biogassanlegg og drift av fakkel i testanlegg forslår vi at følgende kan skje automatisk: ventil 1 og 3 åpner ventil 5 og 6 stenges blåsemaskin skrus på fakkel tennes tidsstyrt måling av CH 4 -, O 2 - og H 2 S-konsentrasjonen i deponigassen trykk før og etter filter på sugeside, trykk på trykkside og temperatur overvåkes kontinuerlig av PLS. gassmengde til fakkel logges I tillegg tilkommer også eventuelt andre sikkerhetsmessige automasjonssystemer etter leverandørens valg. Dette skal fremkomme tydelig i tilbudet Opsjoner Som et supplement til de arbeider som følger av hovedleveransen kan det være aktuelt å installere delementer til testanlegget. Dette omfatter: 1. Tilkobling til eksisterende overføringsledning for overføring av deponigass fra testanlegg til eksisterende gasspumpestasjon. 2. Kjøp av fakkelen, som er benyttet i testanlegget, med brenner som er dimensjonert for en deponigassmengde på inntil 500 Nm 3 /t. Denne opsjonen forutsetter at fakkelen som leveres til testanlegget er dimensjonert for en deponigassmengde på inntil 500 Nm3/t. Supplerende informasjon angående opsjon 1: Ved benyttelse av opsjon 2 skal det installeres trykkreduksjonsventil for redusert trykk på overføringsledningen. I eksisterende gasspumpestasjon skal undertrykk på samlestokken før blåsemaskin selvfølgelig opprettholdes. Tilbyder kan eventuelt tilby andre løsninger for å gjennomføre opsjon 2. Det bemerkes at det er erfart stort trykkfall i eksisterende overføringsledning. Årsaken er ikke entydig, men det kan blant annet skyldes en kondenskum som er nedgravd på strekningen. Kondenskummen er antatt å ligge ca. 10 meter under eksisterende terreng og den er overfylt med avfallsmasser. Tilstanden til kummen er uklar.

19 3.5 Generelle bestemmelser Stedlige forhold Tilstedeværelsen av metangass vil kunne medføre vanskelige arbeidsforhold. Det vil være restriksjoner mht. bruk av mobiltelefoner og arbeidsmetoder som skaper gnistdannelse, sveising, åpen ild, røyking mv. Tilstedeværelse av hydrogensulfid krever særlig strenge rutiner for personlig verneutstyr og behov for utlufting og sikkerhetsgrenser mv. Etableringen av testanlegget vil skje inne på et deponiområde i daglig drift, med de ulemper og behov for koordinering som det kan medføre. Arbeidene vil også omfatte tilkobling til eksisterende deponigassanlegg. Esval har avtale med Romerike Biogassanlegg (RBA) om leveranse av deponigass til dampkjel. Dette kan periodevis kunne kreve koordinering med RBA, noe som potensielt kan medføre noe forsinkelse. Det antas at mindre omfattende gravearbeider vil være nødvendig. Disse vil medføre ytterligere helsefare og fare for brann- og eksplosjon. Gravearbeider skal derfor utføres med et særlig fokus på at lummer med H 2 S og metan kan påtreffes. I tillegg kan det påtreffes lokale utfellinger av svovelsalter som kan virke som syrer ved kontakt. Tillegg for eventuelle vanskelige arbeids- og adkomstforhold eller værforhold (nedbør, vinterarbeider) vil ikke innrømmes Avfall og avfallshåndtering Totalentreprenøren skal utarbeide avfallsplan for arbeidene i samsvar med kommunens regler. Avfall som oppstår skal kildesorteres og leveres godkjent mottak. Eventuelle overskuddsmasser som er forurenset skal leveres godkjent mottak. Totalentreprenøren skal dokumentere hvor massene er levert Fremdrift Det etterstrebes en rask behandlingstid og påfølgende rask responstid for produksjon og etablering samt innjustering av testanlegget. Arbeidene skal være ferdigstilt og anlegget på plass og innjustert innen 15. desember 2013.

20 3.6 HMS og SHA Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er forankret i forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften) og omfatter også ytre miljø og andre sikkerhetsaspekter enn arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. HMS-systemet tilhører således hver enkelt virksomhet. Byggherreforskriften 18 krever imidlertid at en virksomhet som er inne på en bygge- eller anleggsplass, skal ta opp i sitt eget HMS-system de deler av SHA-planen som er relevant for virksomhetens arbeid. For hvert arbeidssted vil det dermed være en spesiell del i internkontrollen tilpasset dette stedets sikkerhetsutfordringer. Her er SHA og HMS koplet sammen. Sikkerhet- helse og arbeidsmiljø (SHA) (byggherreforskriften) omhandler ivaretakelse av arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom prosjektering og gjennomføring av bygge- og anleggsarbeider. SHA- planen er unik for hvert enkelt bygg- eller anleggsprosjekt. SHA- planen skal bygge på gjennomførte risikovurderinger og vurderinger av hva som er nødvendig for å forebygge skade på liv og helse. SHA-planen skal inneholde: Beskrivelse av bygge- og anleggsplassens organisering, roller, ansvarsfordeling og entrepriseform. Framdriftsplan for anlegget som viser når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal finne sted. Beskrivelser av de spesifikke tiltakene knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse. Rutiner for avviksbehandling. Entreprenøren har ansvaret for at alle regler vedrørende sikkerhet, helse og arbeidsmiljø overholdes. Det presiseres at deponigass også inneholder helseskadelige gasser, deriblant H 2 S, og at det stilles strenge krav til bruk av personlig verneutstyr ved arbeider som må påregnes å medføre utlekking av deponigass og/eller kontakt med jordmasser på deponiet. Ved arbeider på deponiet må entreprenøren påregne å benytte nødvendig verneutstyr, f. eks.: Engangsvernedresser eller flergangsdresser. Åndedrettsvern Friskluftmasker Vernehansker Sikkerhetsbriller Det påhviler entreprenøren å sikre at rett type personlig verneutstyr benyttes forskriftsmessig. Entreprenøren er dessuten ansvarlig for at omkringliggende områder ikke forurenses som følge av arbeidene. Entreprenøren skal blant forholde seg til:

21 Avfallsforskriften. Produktforskriften. Forurensningsforskriften. Eventuelle andre kommunale direktiver (søknad om utslippstillatelse, krav om prøvetaking ved visse typer arbeider). I henhold til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, gjelder bl. a. følgende lover og forskrifter: Arbeidsmiljøloven. Byggherreforskriften. Internkontrollforskriften. Arbeidstilsynets krav. Forskrift om utarbeidelse av arbeid (gjelder fra ). Spesielt fremheves utførendes plikt til å gjennomføre sikker jobb analyse før anleggsarbeidene og innjusteringsarbeidene på Esval settes i gang. 3.7 Øvrige ytelser Tetthetsprøving Alle gasstekniske installasjoner over jord skal tetthetsprøves og trykkprøves iht. DSBs retningslinjer. På sugesiden av anlegget settes grensen for tetthetsprøving ved stengte reguleringsventiler for hver brønn i inntaksgrube alternativt ved utgående ventil i ny kondenskum. For komponenter prøvd på fabrikk eller verksted dokumenteres dette av totalentreprenøren med egne sertifikater. Tiltakshaver skal varsles senest dagen før utførelse av trykkprøving/tetthetsprøving Funksjonsprøving Funksjonsprøving av anlegget skal gjennomføres før tiltakshavers overtakelse. Funksjonsprøvingen skal vise tilfredsstillende funksjon av anlegget ved alle driftssituasjoner Levering av tegninger mv. før bygging Totalentreprenøren skal senest to uker etter inngåelse av kontrakt levere tre sett detaljtegninger for testanlegget og hvordan dette vil innpasses med eksisterende anlegg. Tegningene skal vise alt utstyr og alle rørføringer inkl. pos. nr. Tegningene skal omfatte de relevante delene av eksisterende anlegg.

22 Totalentreprenøren må kunne dokumentere dimensjonering av alle komponenter som inngår i anlegget Prøvedrift Anlegget skal inntrimmes til optimale forhold gjennom en periode med prøvedrift. Perioden med prøvedrift skal være tre (3) uker. Totalentreprenøren skal inkludere to (2) oppmøter i perioden med prøvedrift (varighet en (1) dag per møte). I tillegg skal tilbyder oppgi godtgjørelse for hvert oppmøte Ajourføring av tegninger Totalentreprenøren skal levere som-bygget tegninger. Tegninger i drifts- og vedlikeholdsinstruks samt EX-soneklassifisering kommer i tillegg. Tegningene skal leveres i tre sett papirkopi og elektronisk ved ferdigstillelse av anlegget. 3.8 Drifts- og vedlikeholdsinstruks, risikovurdering Risikovurdering skal være utarbeidet av totalentreprenør før anlegget kan settes i drift. Entreprisen overtas ikke før komplett revidert drifts- og vedlikeholdsinstruks samt risikovurdering på norsk foreligger i tre (3) eksemplarer, samt i elektronisk versjon foreligger. Instruksen for testanlegget skal inneholde soneklassifiseringen (beskrivelse og tegninger) og skal tilpasses instruks for det øvrige anlegget, slik at samlet drift av anlegget kan optimaliseres. Revisjon og utarbeidelse av ny dokumentasjon skal inngå i leveranse og tilbudssum. Oppdragsgiver vil fremlegge all tilgjengelig gjeldende dokumentasjon for eksisterende anlegg som grunnlag for totalentreprenøren.

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Kvalifikasjonsgrunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Veiledning om biogassanlegg

Veiledning om biogassanlegg Veiledning om biogassanlegg Utarbeidet av Direktoratet for brann- og eksposjonsvern (DBE) i august 1998. Veiledningen foreligger pr 01.01.00 kun i elektronisk form. Veiledning om biogassanlegg 1 Innhold

Detaljer

Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder

Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder Vedlegg 8.1 til pkt 8 i Konkurransegrunnlaget Krav til Tilbudets innhold Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder i forbindelse med anskaffelse av Display til Sanntidssystem i Vestfold og

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 33 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

KVAM FOR ALTA/O. Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA. Arkiv ref.: H:\Alle

KVAM FOR ALTA/O. Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA. Arkiv ref.: H:\Alle KVAM KOMMUNE SIKRINGSTILTAK GARTVEIT, ØYSTESE PROSJEKTBESKRIVELSE FOR ANLEGGSARBEIDENE OPPDRAGSNR: 7080885 (RN) ALTA/O OSLO 2008-09-26 20061329-22 (NGI) Arkiv ref.: H:\Alle Prosjekter 2008\ \7080885 Gartveitt

Detaljer

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for KONKURRANSEGRUNNLAG Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015 for Bergen kommune Tilbudsfrist: 22. november 2010 Rådgiver: Side 1 av 31 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 4 2.0 Generell konkurranseinformasjon...

Detaljer

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Godkjent dato: 01.04.2014 Side 1 av 31 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjon (NS 8406 pkt 2)...

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

1 Forord 2 Innledning

1 Forord 2 Innledning 1 Forord 2 Innledning Formålet med beredskapen mot akutt forurensning i forhold til hendelser og ulykker til sjøs og på land er å hindre miljøskade, og dersom dette ikke er mulig, å begrense skadeomfanget.

Detaljer

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvar og oppgaver 5 3.1 Beredskapsplikt

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

Leie av Grimstad gjestehavn 2014-2017 Foto: Jan Skaregrøm

Leie av Grimstad gjestehavn 2014-2017 Foto: Jan Skaregrøm KONKURRANSEGRUNNLAG Leie av Grimstad gjestehavn 2014-2017 Foto: Jan Skaregrøm Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 4 2. ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER... 4 3. BESKRIVELSE AV OPPGAVEN... 5 3.1 DRIFTENS INNHOLD...

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA

Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 1.0 (per 15.07.2009) Innhold 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvarlig forurensers ansvar og oppgaver 5 Varslingsplikt 5 Aksjonsplikt

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER Håndbok 213 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 HMS ved arbeid i vegtunneler Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens

Detaljer

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING Utgave mars 2015 Side 2av 70 REVISJONSOVERSIKT... 5 0 GENERELT... 7 0.1 GYLDIGHET... 7 0.2 KRAV... 7 0.2.1 NS8407:2011... 7 0.2.2 Korrespondanse, varsel og krav... 7 0.2.3

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner

Hvordan bli en anbudsvinner Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Alle rettigheter til dette dokumentet tilhører forfatteren. Ingen deler av

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/59 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/59 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer