KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013"

Transkript

1 KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektering og leie av deponigasspumpestasjon med fakkel (testanlegg). Prosjektering og etablering av tilkoblingspunkt til eksisterende deponigassanlegg. Opsjon 1: Etablere overføringsledning for deponigass fra ny gasspumpestasjon til eksisterende gasspumpestasjon. Opsjon 2: Kjøp av fakkel. Dato:

2 1 TILBUDSINNBYDELSE 1.1 Generelt Oppdragsgiver Oppdragsgiver er Esval Miljøpark kommune. Oppdragsgiver: Esval Miljøpark KF Kontaktperson: Jonny Egil Eriksen Postadresse: Postboks 114, 2151, Årnes Stedsadresse: Deponivegen 112, 2160, Vormsund E-post: Telefon Hjemmeside: Spørsmål og andre henvendelser Alle henvendelser og spørsmål skal rettes til oppdragsgivers konsulent: Firma: Hjellnes Consult as Kontaktperson: Mari-Anne Slåtsveen Telefon E-post: Alle henvendelser og spørsmål skal være skriftlige og pr. e-post Anskaffelsen Anskaffelsen gjelder følgende tjenester/leveranser: - Prosjektering, montering og leie av mobil containerbasert deponigasspumpestasjon med lukket fakkel (testanlegg). Dimensjonerende deponigassmengde for blåsemaskin: Nm 3 /t. Dimensjonerende deponigassmengde for brenner i fakkel: Nm 3 /t. Deponigasskvalitet: CH 4 =45-55 % og H 2 S=7000 ppm. Om mulig, er det ønskelig at selve fakkelen er dimensjonert for en deponigassmengde på inntil 500 Nm 3 /t (gjelder kun ved benyttelse av opsjon 2). - Prosjektering og etablering av tilkoblingspunkt til eksisterende deponigassanlegg

3 - Opsjon 1: Etablere overføringsledning for deponigass fra ny gasspumpestasjon til eksisterende overføringsledning for deponigass. - Opsjon 2: Kjøp av fakkel med brenner som er dimensjonert for en deponigassmengde på inntil 500 Nm 3 /t (CH 4 =40-50 % og H 2 S=7000). Leverandøren skal ha anlegg og utstyr for gjennomføring av oppdraget. Anskaffelsens innhold og omfang er nærmere beskrevet i kap Regler for gjennomføring av konkurransen og krav til tilbud Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 7. april 2006 nr Del II 5-1. Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren Konkurranse med forhandling. Alle interesserte leverandører gis adgang til å levere tilbud. Forhandlingene vil kunne bli gjennomført i flere faser for å redusere det antall tilbud det forhandles om. En første reduksjon av tilbud vil kunne skje før forhandlingene starter. Reduksjonen av antall tilbud det forhandles om skjer på bakgrunn av en vurdering av tildelingskriteriene, jfr. forskriftens 11-8(1). Bare de tilbyderne som oppfyller kvalifikasjonskravene vil få sine tilbud evaluert Tilbudsfrist Tilbudsfrist er kl. 13: Innlevering av tilbud og tilbudsutforming Tilbudet skal leveres/sendes til Hjellnes Consult. Firma: Kontaktperson: Postadresse: Kontoradresse: Hjellnes Consult as Mari-Anne Slåtsveen Postboks 91 Manglerud, 0612 Oslo Plogveien 1, resepsjon 2. etg. Tilbudet skal være Hjellnes Consult i hende på innleveringsstedet før utløpet av tilbudsfristen. For sent innkomne tilbud vil bli avvist. Dette gjelder også om forsinkelsen skyldes tredjepart (posten, budfirma etc.).

4 Tilbudet skal være undertegnet av personer som har fullmakt til å forplikte tilbyderen. Leverandøren er ansvarlig for at alle spørsmål, krav og avklaringspunkter i konkurransegrunnlaget besvares/belyses. Tilbudet skal: Oversendes i lukket forsendelse og være merket: Tilbud gasspumpestasjon Esval Miljøpark. Være skriftlig og inneholde et tilbudsbrev som er datert og signert. Ha dokumenter og kommunikasjon utformet på norsk. Leveres på papir direkte til leveringsadressen eller sendes med post. Leveres med 2-to papireksemplarer Leveres i 1 elektronisk utgave av tilbudet (sikret mot virus) i Adobe PDF-format, med maks 10 MB. Tilbud leveres gjerne i ringperm eller lignende. Ark skal ikke stiftes. Tilbudsbrevet skal forøvrig inneholde: Leverandørens adresse, telefonnummer og foretaksnummer. Leverandørens kontaktperson med telefonnummer og e-postadresse. Tilbudsbrevet skal være datert og underskrevet av person(er) som har fullmakt til å forplikte leverandøren. Tilbudet skal bestå av følgende dokumentasjon som beskrevet i tabellen under: Dokumentasjon Bilag nr. til tilbudet Tilbudsbrev, med evt. forbehold 1 Utfylte prisskjemaer. Samt skjemaer for bemanning og kjøretøy. Se kap Besvarelse/dokumentasjon av pkt Betaling av skatt mv. og system for 3 HMS Besvarelse/dokumentasjon av pkt Leverandørens organisatoriske og 4 juridiske stilling Besvarelse/dokumentasjon av pkt Leverandørens økonomiske og 5 finansielle stilling Besvarelse/dokumentasjon av pkt Leverandørens tekniske og faglige 6 kvalifikasjoner Besvarelse iht. tildelingskriteriene, jf. pkt Evt. annen informasjon etter leverandørens skjønn 8 På minnepenn: 9 Elektronisk versjon av tilbudet Sladdet, elektronisk versjon av tilbudet Dersom tilbudsdokumentene fra leverandør inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal tilbudsbrevet gjelder foran øvrige dokumenter.

5 1.2.4 Deltilbud Tilbud skal omfatte komplette tjenester. Det er med andre ord ikke anledning til å gi tilbud på deler av oppdraget Vedståelsesfrist Leverandøren må vedstå seg sitt tilbud til Kvalifikasjonskrav Oppfyllelse av kvalifikasjonskravene nedenunder er en forutsetning for videre deltakelse i konkurransen. Dokumentasjonen skal følge som vedlegg til tilbudsbrevet. Oppfyllelse av kvalifikasjonskravene nedenunder er en forutsetning for videre deltakelse i konkurransen. Dokumentasjonen skal følge som vedlegg til tilbudsbrevet Betaling av skatt mv. og system for HMS Krav Leverandøren skal ha ordnede forhold mht. skatteinnbetaling og merverdiinnbetaling. Leverandøren skal ha et fungerende HMS- system. Dokumentasjonskrav Skatteattest Merverdiavgiftsattest Attestene skal ikke være eldre enn 6 måneder. HMS-egenerklæring, se bilag Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling Krav Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak. Tilbyder skal oppfylle lovpålagte lønns- og arbeidsvilkår Dokumentasjonskrav Firmaattest Utfylt skjema for lønns- og arbeidsvilkår, se bilag Leverandørens økonomiske og finansielle stilling Krav Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk kapasitet til å gjennomføre kontrakten/leveransen. Dokumentasjonskrav Leverandør skal vedlegg kredittvurdering fra offentlig godkjent kredittvurderingsselskap. Ratingen skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfrist, og må derfor basere seg på siste godkjente årsregnskap.

6 Attester, erklæringer, ratinger mv. skal ikke være eldre enn 6 mnd Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner Krav Det kreves dokumentert relevant kompetanse og erfaring fra tilsvarende oppdrag. Leverandøren skal ha et tilfredsstillende kvalitetssystem som dekker de aktiviteter kontrakten omfatter Godkjenning som prosjekterende og utførende Dokumentasjonskrav Viktigste relevante oppdrag/leveranser de siste tre årene, inklusive deres verdi, tidspunkt og mottaker. Beskrivelse av kompetanse og erfaring for leverandøren (foretaket) og for nøkkelpersonell innenfor fagområdet. Beskrivelse av system for kvalitetssikring. Inkludert evt. dokumentasjon av sertifisering. Attester, sertifikater eller annen dokumentasjon som bekrefter at tilbyder har de kvalifikasjoner som er lovpålagte for å utføre oppgavene. Tilbyder skal tilfredsstille følgende krav: Tiltaksklasse for prosjektering og utførelse er satt til klasse 1 for container iht. plan og bygningsloven. Prosessanlegget er satt i anleggstype 3, iht. Brann og eksplosjonsvernloven og temaveileder om tilvirkning og behandling av farlig stoff. Beskrivelse av anlegg og utstyr Leverandøren skal disponere tilstrekkelige ressurser for å oppfylle kontrakten. Det skal vedlegges en plan for utførelse av leveransen med navn på tilbudt personell og type utstyr for utførelse av kontrakten. Leverandørens skal tilby materiell egnet for oppgavene Beskrivelse av tekniske løsninger, utstyr og dokumentasjon på tilfredstillelse av minimumskrav. Dokumentasjon av evt. underleverandør Evt. underleverandør Det skal oppgis hvilke underleverandør(er) som ønskes benyttet og til hvilke deler av arbeidet som skal utføres av hver enkelt underleverandør. Navn og organisasjonsnummer til underleverandør skal oppgis, herunder underleverandørens innpassing i organisasjonsplanen. Vedlagt tilbudet skal være en erklæring der underleverandøren forplikter seg til å stille nødvendig kapasitet til grunn, se bilag. Ved bruk av underleverandør skal det fremlegges skatteattest/mva-attest og HMS-egenerkæring samt utfylt

7 Krav Dokumentasjonskrav skjema for lønns- og arbeidsvilkår for underleverandør(er). 1.4 Tildelingskriterier Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, basert på følgende kriterier. Pris; ref. prisskjemaer. Vekt 50 % Leveringstid: Vekt 50 % 2 PRISSKJEMA Hovedleveranse Alle enhetspriser skal, der det er relevant, være inkludert materialer og arbeid for å få en komplett utførelse. Enhetsprisene skal videre være inkludert administrasjon, tilrettelegging, oppfølging, kontroll og funksjonstesting/prøving. Alle priser angis ekskl. mva. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av tilbudsgrunnlaget, tilbys utført for: Post 0 Planlegging og prosjektering kr Post 1 Byggherremøter (1 stk., reg.) kr Post 2 Byggemøter (1 stk., reg.) kr Post 3 Ferdigbefaring, overtakelse mv. kr Post 4 Inntrimming/prøvedrift kr Post 5 Dokumentasjon kr Post 6 Komplett levering og montering av deler for tilkobling til eksisterende anlegg, samt deler for tetting av eksisterende anlegg ved frakobling av testanlegg kr

8 Post 7 Post 9 Komplett frakobling av testanlegg fra eksisterende anlegg og borttransport av testanlegget. Leie av komplett testanlegg/container, Leieperiode: 6 måneder Kr kr Sum ekskl. mva + MVA Tilbudssum totalentreprise Arbeidene kan påbegynnes. uker etter inngåelse av kontrakt, og kan gjennomføres på.. arbeidsuker. Ved inngåelse av kontrakt i samsvar med tilbudsgrunnlagets fremdriftsplan, vil anleggsarbeidene kunne påbegynnes følgende dato: Opsjoner 1. Etablere overføringsledning for deponigass fra ny gasspumpestasjon til eksisterende overføringsledning for deponigass kr 2. Kjøp av fakkel med brenner som er dimensjonert for en deponigassmengde på inntil 500 Nm 3 /t. kr Underentreprenører/underløeverandører

9 Følgende firmaer vil benyttes som underentreprenør/underleverandør: Nr. Leveranse Firma

10 Regningsarbeider For eventuelle regningsarbeider som det ikke foreligger enhetspriser for i tilbudet, skal følgende totale timesatser legges til grunn (eks. mva): Personell: Mannskap kr... pr. time Anleggsleder kr... pr. time Ingeniør kr... pr. time Siv.ing. kr... pr. time Påslag materialer... % Påslag underentreprenører... % Maskiner: Kategori..kr/time Kategori..kr/time Det beregnes følgende godtgjørelse og refusjon av kostnader for oppmøter etter perioden med prøvedrift:.. kr/oppmøte (ekskl. avgifter) El-behov Testanleggets el-behov er:

11 Forpliktende underskrift Firma... Adresse... Kontaktperson:... Telefon.../... E-post... Sted... Dato.../ Tilbudsgivers underskrift og stempel

12 3 OPPDRAGET/LEVERANSEN 3.1 Oppdragets art og omfang Oppdragsgiver Esval Miljøpark KF i Nes kommune i Akershus ønsker etablering av et midlertidig testanlegg for deponigass på en avgrenset del av det eksisterende deponigassanlegget. Et mindre antall eksisterende gassbrønner skal tilkobles testanlegget. Opprettelse av anlegget er å regne som en test i forbindelse med utprøving og rehabilitering av eksisterende anlegg. Det er på det nåværende tidspunkt ikke tatt stilling til om testanlegget i sin helhet skal leies eller om hele/deler av anlegget vil bli kjøpt inn. Testanlegget skal leveres som en totalentreprise. Testanlegget skal fylle to hovedfunksjoner: 1. Sørge for tilfredsstillende kapasitet for oppsamling og avsetning på den deponigassen den nedre delen av deponiet produserer, slik at faren for diffuse utslipp av brennbare og/eller luktsterke gasser minimeres. 2. Etablere sikre verdier for gassproduksjon og gasskvalitet for hver enkelt gassbrønn og fra området sett under ett. Denne nord-vestlige delen av deponigassanlegget består av 16 ordinære, hovedsakelig horisontale, gassbrønner tilknyttet to definerte samlegrøfter for gassledninger (til sammen 9 brønner) og 7 brønner som ligger mer spredt i nærhet til lokal reguleringsstasjon. I tillegg finnes 4 "grunne" horisontale gassugeledninger som er etablert som et sikringstiltak mot gasslekkasjer rundt den lokale reguleringsstasjonen. Disse fire sugeledningene er lagt slik: 1. i gassgrøft inn til kondens/blåsekum 2. i gassgrøft fra lokal reguleringsstasjon 3. rundt reguleringsstasjon 4. rundt kondens/blåsekum Gassen fra området føres i dag i en samlestokk opp til en hovedreguleringsstasjon hvor gassen fakles. Trykkfallet på samlestokken er ved daglig drift stort, og det er også store gasslekkasjer ved dagens lokale reguleringsstasjon. Tester har antydet at gassproduksjonen over tid sannsynligvis er Nm 3 /h. Samlet gasskvaliteten antas da å være % metan. I dag er mengden H 2 S i gassen opp til 5000 ppm i enkeltbrønner, en konsentrasjon som antas å synke med en stabil drift. 3.2 Bakgrunn for oppdraget Esval har de siste årene hatt et økende luktproblem relatert til utlekking av hydrogensulfid (H 2 S) sammen med deponigassen. Problemet har avtatt noe siden sommeren 2012, da det ble gjort endringer i sigevannsrenseanlegget. Lukten er imidlertid fortsatt til sjenanse for naboer og H 2 S er tidvis til fare for arbeidsmiljøet. Erfaringsmessig blir også luktsituasjonen forverret høst, vinter og vår i forhold til sommer, antakelig som følge av frost og stadige endringer i vannsituasjonen. Kapasitetsproblemer

13 Vurderinger av anlegget har blant annet vist at dagens deponigassanlegg ikke har tilstrekkelig kapasitet for å håndtere den mengden gass deponiet produserer. Begrensingene i dagens gassanlegg omfatter både for liten sugekapasitet og for liten kapasitet på fakkel i forhold til gassproduksjon og deponigassanleggets utstrekning. At gassanlegget ikke klarer å skape tilstrekkelig undertrykk i alle deler av deponigassanlegget fører til diffuse utslipp av deponigass som til dels inneholder betydelige mengder H 2 S. Det er derfor viktig å sørge for at undertrykket er stort nok til å minimere omfanget av diffuse utslipp. Dagens fakkel opererer allerede tett opp mot maksimal kapasitet. Det er derfor også nødvendig med økt kapasitet på fakling for å kunne behandle deponigassen. Særlige problemer på gassanleggets nord-vestre del Problemene med kapasiteten på deponigassanlegget er spesielt merkbare på den nord-vestlige delen av anlegget. Gass fra dette området går gjennom en lokal kondenskum og reguleringsstasjon før gassen fraktes gjennom en samleledning (PE Ø90, ca 375 m lang) opp til gasspumpestasjonen sentralt plassert på deponiområdet. Gassen dras til gasspumpestasjonen ved hjelp av en gassblåsemaskin som er plassert der. Mye deponigass med innhold av H 2 S strømmer opp rundt kondensbrønnen og den lokale reguleringsstasjonen nord-vest på deponiet. Dette skyldes antakeligvis i liten grad gassproduksjon i grunnen. Tester indikerer at hovedårsaken er at trykkfallet gjennom samleledningen er for stort til at gassuget ut i brønnene kan frakte tilstrekkelig gass ut av området og opp til fakkelen. Dette kan skyldes kondensvann eller andre fysiske hindringer i samleledningen. Lite undertrykk i deler av deponiet fører dermed til at gass strømmer opp og ut som diffuse utslipp. Når sugekapasiteten kun rettes mot denne delen av gassanlegget synker umiddelbart luktproblemene i området og trykkforskjellen i samlestokken synker. Oppkonsentreringen av diffuse utslipp rundt nord-vestlige reguleringsstasjon antas å delvis skyldes at gass følger pukksatte grøfter inn mot dette området. Omfanget av leirpropper i pukkgrøftene er ukjent. Problemløsing for nord-vestre deponiområde Etablering av en ny samleledning for deponigass mellom nord-vestlig område og hovedgasshuset vurderes å være nødvendig, men på grunn av kapasitetsproblemer på fakkel vil ikke dette løse problemet med diffuse utslipp av deponigass. Bruk av eksisterende gassblåsemaskin på hele deponigassanlegget medfører også problemer med å opprettholde en optimal innjustering av brønnene for å sikre riktig sug til alle deler av deponiet. En kompliserende faktor er også at det er noe uklart hvordan faktisk gassproduksjon, faktisk gasskvalitet og faktisk fysisk tilstand er for hver enkelt gassbrønn på det nordvestre området. Som en midlertidig avbøting på luktproblematikken ønsker Esval å etablere et testanlegg for dette nord-vestlige deponiområdet. Hensikten er å imøtekomme en forventet forverring av gass- og luktproblematikken i området til vinteren. Testanlegget vil også gjøre det mulig med nærmere testing og tilstandsvurdering av denne delen av deponigassanlegget og deponigassen herfra.

14 3.3 Kontrakt En eventuell avtale inngås basert på NML-10 (se vedlegg). Oppdraget skal utføres i løpet av høsten 2013, med ønsket ferdigstillelse av testanlegget innen 15. desember Beskrivelse av oppdraget Hovedleveransen Generelt Testanlegget skal være et supplement til allerede installerte installasjoner og tilkobles på strekningen mellom eksisterende gassreguleringsstasjon og gasspumpestasjon. Testanlegget vil i hovedsak bestå av: Mobil containerbasert gasspumpestasjon (heretter kalt containeren) med blant annet kondensfelle, blåsemaskin og fakkel Tilkobling til eksisterende samlestokk i reguleringsstasjon på nedre deponigassområde Figur 1 viser en prinsippskisse av testanlegget og er ment kun som en veiledning i forhold til hvordan testanlegget kan se ut. Det bemerkes at også opsjoner er vist. Vedlegg 1 viser situasjonskart med foreslått plassering av testanlegget. Testanlegget skal være innebygd i en container og være mobilt (dvs. skal kunne flyttes). I tillegg skal det være fleksibelt i forhold til å kunne installere supplerende anleggsdeler som ventiler mv. Containeren skal plasseres minimum 20 cm over terreng med god lufting mellom underkant av container og terreng. Terreng bør bestå av pukk over leire med minimum 2 m overdekning til avfall. I containeren skal det være varmeovn med effekt 2000 W. Det skal installeres avtrekksvifte i containeren. På strekningen mellom tilkobling til eksisterende samlestokk og blåsemaskin skal det etableres en kondensfelle. Plassering og utførelse av denne vurderes av tilbyder, men det presiseres at anlegget skal være mobilt og at denne derfor bør plasseres i containeren. Kondensavtappingen skal være frostsikret. Det skal etableres gassmengdemålere for logging av gassmengde til fakkel og til eksisterende gasspumpestasjon.

15 Alle gassledninger etableres med tilstrekkelig fall/stigning (minimum 2 %) for å forhindre utilsiktede vannansamlinger. Gassledninger fra tilknytningspunktene og frem til container skal legges på bakken og være tilstrekkelig isolerte for å forhindre isdannelse i gassledningen. Det bemerkes særskilt at deponigassen inneholder H 2 S og ventiler, rør, sensorer, trykkfølere og øvrig utstyr som vil komme i direkte kontakt med deponigass skal oppfylle følgende minimumskriterier: pakninger skal være i type P.T.F.E deler skal være i syrefast stål AISI 316 eller plasttypene PE eller PP. Det må påregnes forhøyede konsentrasjoner av H 2 S i arbeidsatmosfæren og tap av utstyr som følge av dette vil ikke innrømmes. Blåsemaskinen skal etableres for et uttak av deponigass i intervallet Nm 3 /t og den skal tilkobles en frekvensomformer for manuell regulering av turtallet. Brenner i fakkel skal dimensjoneres for en gassmengde i intervallet Nm 3 /t (CH 4 : % og H 2 S= 7000 ppm). Om mulig, er det ønskelig at selve fakkelen er dimensjonert for en deponigassmengde på inntil 500 Nm 3 /t (gjelder kun ved benyttelse av opsjon 2). Det skal være mulighet for kondensavtapping i bunn av fakkelen. Foruten forbrenning av metangass er dens hensikt å forbrenne H 2 S gass. Fakkel skal derfor være isolert for god kontroll med flammetemperatur og flammetemperatur skal være minimum 900 C. Fakkelen skal være lett å demontere og være av lukket type. Fakkel skal leveres med automasjonsanlegg for tenning av fakkel. Ved gitte tidsintervall skal ventil 2 åpne og en delstrøm av deponigassen ledes til analyseinstrumenter for logging av CH 4, O 2 og H 2 S-konsentrasjonen. Før CH 4 - og O 2 - målinstrumenter skal deponigassen renses for H 2 S. PLS i containeren skal ha display som viser og logger: Fakkeltemperatur Fakkeleffekt Trykk før filter og før blåsemaskin Trykk etter filter og før blåsemaskin Trykk etter blåsemaskin CH 4, O 2 og H 2 S-konsentrasjon i deponigassen Gasstemperatur på trykksiden av blåsemaskinen Gassmengde (mengde til fakkel og mengde til eksisterende gasspumpestasjon). Inne i testanlegget skal det installeres kontinuerlige målere for H 2 S og CH 4 i arbeidsatmosfæren. Ved forhøyde konsentrasjoner skal det gis lyssignal i varsellampe på utsiden av testanlegget. Det skal etableres alarmoverføring til vakttelefon.

16 Tilknytning til el-anlegg må avklares nærmere. Det legges til grunn at Esval Miljøpark fremfører el-kabel til 1 m fra vegg container. Tilbyder må oppgi effektbehov for container. Fremføring av kabel til el-skap og tilkobling skal utføres av leverandøren. Alle installasjoner i container skal være ex-godkjent iht. Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område. I tillegg tilkommer alle andre relevante lover, forskrifter mv. Det skal utarbeides et eksplosjonsverndokument, ex-soneklassifisering og driftsordre.

17 Figur 1: Forslag til utforming av testanlegget. Svarte anleggsdeler er forslag til utforming og grå anleggsdeler er eksisterende anleggsdeler. Forkortelsen el. betyr elektrisk.

18 Funksjonsbeskrivelse Driften av anlegget skal blokkeres ved 50 % CH 4 -LEL i stasjonens atmosfære, høy temperatur i gass på viftens trykkside og høyt mottrykk på sugeside. Sett-verdier for blokkering av anlegget fastsettes i samarbeid med tilbyder. Ved leveranse av gass til Romerike biogassanlegg (RBA) forslår vi at følgende kan skje automatisk: ventil 1 stenges, blåsemaskin skrus av og fakkel slukkes. ventil 5 og 6 åpner. Gassmengde til RBA logges Ved stopp i leveranse til Romerike biogassanlegg og drift av fakkel i testanlegg forslår vi at følgende kan skje automatisk: ventil 1 og 3 åpner ventil 5 og 6 stenges blåsemaskin skrus på fakkel tennes tidsstyrt måling av CH 4 -, O 2 - og H 2 S-konsentrasjonen i deponigassen trykk før og etter filter på sugeside, trykk på trykkside og temperatur overvåkes kontinuerlig av PLS. gassmengde til fakkel logges I tillegg tilkommer også eventuelt andre sikkerhetsmessige automasjonssystemer etter leverandørens valg. Dette skal fremkomme tydelig i tilbudet Opsjoner Som et supplement til de arbeider som følger av hovedleveransen kan det være aktuelt å installere delementer til testanlegget. Dette omfatter: 1. Tilkobling til eksisterende overføringsledning for overføring av deponigass fra testanlegg til eksisterende gasspumpestasjon. 2. Kjøp av fakkelen, som er benyttet i testanlegget, med brenner som er dimensjonert for en deponigassmengde på inntil 500 Nm 3 /t. Denne opsjonen forutsetter at fakkelen som leveres til testanlegget er dimensjonert for en deponigassmengde på inntil 500 Nm3/t. Supplerende informasjon angående opsjon 1: Ved benyttelse av opsjon 2 skal det installeres trykkreduksjonsventil for redusert trykk på overføringsledningen. I eksisterende gasspumpestasjon skal undertrykk på samlestokken før blåsemaskin selvfølgelig opprettholdes. Tilbyder kan eventuelt tilby andre løsninger for å gjennomføre opsjon 2. Det bemerkes at det er erfart stort trykkfall i eksisterende overføringsledning. Årsaken er ikke entydig, men det kan blant annet skyldes en kondenskum som er nedgravd på strekningen. Kondenskummen er antatt å ligge ca. 10 meter under eksisterende terreng og den er overfylt med avfallsmasser. Tilstanden til kummen er uklar.

19 3.5 Generelle bestemmelser Stedlige forhold Tilstedeværelsen av metangass vil kunne medføre vanskelige arbeidsforhold. Det vil være restriksjoner mht. bruk av mobiltelefoner og arbeidsmetoder som skaper gnistdannelse, sveising, åpen ild, røyking mv. Tilstedeværelse av hydrogensulfid krever særlig strenge rutiner for personlig verneutstyr og behov for utlufting og sikkerhetsgrenser mv. Etableringen av testanlegget vil skje inne på et deponiområde i daglig drift, med de ulemper og behov for koordinering som det kan medføre. Arbeidene vil også omfatte tilkobling til eksisterende deponigassanlegg. Esval har avtale med Romerike Biogassanlegg (RBA) om leveranse av deponigass til dampkjel. Dette kan periodevis kunne kreve koordinering med RBA, noe som potensielt kan medføre noe forsinkelse. Det antas at mindre omfattende gravearbeider vil være nødvendig. Disse vil medføre ytterligere helsefare og fare for brann- og eksplosjon. Gravearbeider skal derfor utføres med et særlig fokus på at lummer med H 2 S og metan kan påtreffes. I tillegg kan det påtreffes lokale utfellinger av svovelsalter som kan virke som syrer ved kontakt. Tillegg for eventuelle vanskelige arbeids- og adkomstforhold eller værforhold (nedbør, vinterarbeider) vil ikke innrømmes Avfall og avfallshåndtering Totalentreprenøren skal utarbeide avfallsplan for arbeidene i samsvar med kommunens regler. Avfall som oppstår skal kildesorteres og leveres godkjent mottak. Eventuelle overskuddsmasser som er forurenset skal leveres godkjent mottak. Totalentreprenøren skal dokumentere hvor massene er levert Fremdrift Det etterstrebes en rask behandlingstid og påfølgende rask responstid for produksjon og etablering samt innjustering av testanlegget. Arbeidene skal være ferdigstilt og anlegget på plass og innjustert innen 15. desember 2013.

20 3.6 HMS og SHA Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er forankret i forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften) og omfatter også ytre miljø og andre sikkerhetsaspekter enn arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. HMS-systemet tilhører således hver enkelt virksomhet. Byggherreforskriften 18 krever imidlertid at en virksomhet som er inne på en bygge- eller anleggsplass, skal ta opp i sitt eget HMS-system de deler av SHA-planen som er relevant for virksomhetens arbeid. For hvert arbeidssted vil det dermed være en spesiell del i internkontrollen tilpasset dette stedets sikkerhetsutfordringer. Her er SHA og HMS koplet sammen. Sikkerhet- helse og arbeidsmiljø (SHA) (byggherreforskriften) omhandler ivaretakelse av arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom prosjektering og gjennomføring av bygge- og anleggsarbeider. SHA- planen er unik for hvert enkelt bygg- eller anleggsprosjekt. SHA- planen skal bygge på gjennomførte risikovurderinger og vurderinger av hva som er nødvendig for å forebygge skade på liv og helse. SHA-planen skal inneholde: Beskrivelse av bygge- og anleggsplassens organisering, roller, ansvarsfordeling og entrepriseform. Framdriftsplan for anlegget som viser når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal finne sted. Beskrivelser av de spesifikke tiltakene knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse. Rutiner for avviksbehandling. Entreprenøren har ansvaret for at alle regler vedrørende sikkerhet, helse og arbeidsmiljø overholdes. Det presiseres at deponigass også inneholder helseskadelige gasser, deriblant H 2 S, og at det stilles strenge krav til bruk av personlig verneutstyr ved arbeider som må påregnes å medføre utlekking av deponigass og/eller kontakt med jordmasser på deponiet. Ved arbeider på deponiet må entreprenøren påregne å benytte nødvendig verneutstyr, f. eks.: Engangsvernedresser eller flergangsdresser. Åndedrettsvern Friskluftmasker Vernehansker Sikkerhetsbriller Det påhviler entreprenøren å sikre at rett type personlig verneutstyr benyttes forskriftsmessig. Entreprenøren er dessuten ansvarlig for at omkringliggende områder ikke forurenses som følge av arbeidene. Entreprenøren skal blant forholde seg til:

21 Avfallsforskriften. Produktforskriften. Forurensningsforskriften. Eventuelle andre kommunale direktiver (søknad om utslippstillatelse, krav om prøvetaking ved visse typer arbeider). I henhold til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, gjelder bl. a. følgende lover og forskrifter: Arbeidsmiljøloven. Byggherreforskriften. Internkontrollforskriften. Arbeidstilsynets krav. Forskrift om utarbeidelse av arbeid (gjelder fra ). Spesielt fremheves utførendes plikt til å gjennomføre sikker jobb analyse før anleggsarbeidene og innjusteringsarbeidene på Esval settes i gang. 3.7 Øvrige ytelser Tetthetsprøving Alle gasstekniske installasjoner over jord skal tetthetsprøves og trykkprøves iht. DSBs retningslinjer. På sugesiden av anlegget settes grensen for tetthetsprøving ved stengte reguleringsventiler for hver brønn i inntaksgrube alternativt ved utgående ventil i ny kondenskum. For komponenter prøvd på fabrikk eller verksted dokumenteres dette av totalentreprenøren med egne sertifikater. Tiltakshaver skal varsles senest dagen før utførelse av trykkprøving/tetthetsprøving Funksjonsprøving Funksjonsprøving av anlegget skal gjennomføres før tiltakshavers overtakelse. Funksjonsprøvingen skal vise tilfredsstillende funksjon av anlegget ved alle driftssituasjoner Levering av tegninger mv. før bygging Totalentreprenøren skal senest to uker etter inngåelse av kontrakt levere tre sett detaljtegninger for testanlegget og hvordan dette vil innpasses med eksisterende anlegg. Tegningene skal vise alt utstyr og alle rørføringer inkl. pos. nr. Tegningene skal omfatte de relevante delene av eksisterende anlegg.

22 Totalentreprenøren må kunne dokumentere dimensjonering av alle komponenter som inngår i anlegget Prøvedrift Anlegget skal inntrimmes til optimale forhold gjennom en periode med prøvedrift. Perioden med prøvedrift skal være tre (3) uker. Totalentreprenøren skal inkludere to (2) oppmøter i perioden med prøvedrift (varighet en (1) dag per møte). I tillegg skal tilbyder oppgi godtgjørelse for hvert oppmøte Ajourføring av tegninger Totalentreprenøren skal levere som-bygget tegninger. Tegninger i drifts- og vedlikeholdsinstruks samt EX-soneklassifisering kommer i tillegg. Tegningene skal leveres i tre sett papirkopi og elektronisk ved ferdigstillelse av anlegget. 3.8 Drifts- og vedlikeholdsinstruks, risikovurdering Risikovurdering skal være utarbeidet av totalentreprenør før anlegget kan settes i drift. Entreprisen overtas ikke før komplett revidert drifts- og vedlikeholdsinstruks samt risikovurdering på norsk foreligger i tre (3) eksemplarer, samt i elektronisk versjon foreligger. Instruksen for testanlegget skal inneholde soneklassifiseringen (beskrivelse og tegninger) og skal tilpasses instruks for det øvrige anlegget, slik at samlet drift av anlegget kan optimaliseres. Revisjon og utarbeidelse av ny dokumentasjon skal inngå i leveranse og tilbudssum. Oppdragsgiver vil fremlegge all tilgjengelig gjeldende dokumentasjon for eksisterende anlegg som grunnlag for totalentreprenøren.

Bilag D - Vedlegg Kjøp av mannskapsbil for MOVAR IKS BILAG D VEDLEGG

Bilag D - Vedlegg Kjøp av mannskapsbil for MOVAR IKS BILAG D VEDLEGG BILAG D VEDLEGG Innhold D.1 Vedlegg... 3 D.1.1 HMS-egenerklæring... 3 D.1.2 Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter... 4 D.1.3 Forpliktelseserklæring... 5 Side 2 av 5 D.1 VEDLEGG

Detaljer

KONKURRANSESGRUNNLAG FOR KJØP AV TRANSPORTABLE HVILE- OG TOALETTBRAKKER OPPLAND FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSESGRUNNLAG FOR KJØP AV TRANSPORTABLE HVILE- OG TOALETTBRAKKER OPPLAND FYLKESKOMMUNE KONKURRANSESGRUNNLAG FOR KJØP AV TRANSPORTABLE HVILE- OG TOALETTBRAKKER OPPLAND FYLKESKOMMUNE Tilbudsfrist: 3. september kl. 12.00 1 1 GENERELL BESKRIVELSE 1.1 Oppdragsgiver Oppland fylkeskommune har i

Detaljer

Innhold A: Tilbudsskjema B: HMS-egenerklæringsskjema C: Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår

Innhold A: Tilbudsskjema B: HMS-egenerklæringsskjema C: Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår 7. Tilbygg og oppgradering Eikebergveien bofellesskap, totalentreprise. Innhold A: Tilbudsskjema B: HMS-egenerklæringsskjema C: Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår Stavanger eiendom 18.09.2013 A Tilbudsskjema

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag Anskaffelse ekstern bistand for utarbeiding av oppgradert Brannordning mv for Hå kommune Åpen konkurranse under nasjonal terskelverdi Kunngjort

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Dokumentets dato: 8. mars 2013 Saksnummer: 2013/028374 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1.

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag for tømming av sandfangkummer, septiktanker i spredd bebyggelse, ferister og spyling av tette kloakkrør i Hå kommune 2-årig Rammeavtale

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag for tømming av sandfangkummer, septiktanker i spredd bebyggelse, ferister og spyling av tette kloakkrør i Hå kommune 2-årig Rammeavtale

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Dokumentets dato: 01.03.2014 Saksnummer: 2014/023942 01.03.2014 Side 2 Avtale om kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere Trykking av plakater, hefter og foldere Omprofilering av busser Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Oppdragets omfang... 3 1.3 Frister for anbudsgjennomføring... 3 1.4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I. Brannvarslingsanlegg - Tunet. Konkurransegrunnlag.

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I. Brannvarslingsanlegg - Tunet. Konkurransegrunnlag. KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I Brannvarslingsanlegg - Tunet Konkurransegrunnlag For levering til KARLSØY KOMMUNE Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Dokumentets dato: 18.04.12 Saksnummer: 2012048013 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Møbler Tastarustå bofellesskap

Møbler Tastarustå bofellesskap 4. Møbler Tastarustå bofellesskap Stavanger eiendom 28.06.2013 Disse skjema skal fylles ut og legges ved tilbudet som vedlegg 4 i tilbudet. A: Tilbudsskjema Pris (fyll ut) Samlet tilbudssum Mva Totalsum

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Dokumentets dato: 29.06.2010 Saksnummer: 2010126433 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger Dokumentets dato: 08.09.09 Saksnummer: 2009/125607 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kjøp av rådgiving og prosjekteringstjenester innen fagområdet elektrotekniske anlegg. Rammeavtale for Statens vegvesen Region midt Dokumentets dato: 5.10.2010

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Delområdemodell Fergefri E39 Dokumentets dato: 06.10.11 Saksnummer: 2011154410 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER B.3.1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er beskrevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved

Detaljer

System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF).

System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF). System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF). Dashboard Omprofilering av busser Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Oppdragets

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale støy juni 2012 desember Dokumentets dato: 23. mars 2012

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale støy juni 2012 desember Dokumentets dato: 23. mars 2012 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale støy juni 2012 desember 2013 Dokumentets dato: 23. mars 2012 Saksnummer: 2012011998 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR 1 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR RAMMEAVTALE PÅ FEIING AV VEGER April 2015 Saksnr. 15/00053 2 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for konkurransen er, heretter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05.

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskel-verdi og prioriterte tjenester) ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgiver... 3 1.3 Kontrakt... 3

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Ny veghistorisk utstilling ved Norsk vegmuseum

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Ny veghistorisk utstilling ved Norsk vegmuseum Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Ny veghistorisk utstilling ved Norsk vegmuseum Dokumentets dato: 29.02.12. Saksnummer: 2012010029 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. Rammeavtale entreprenør Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING...

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Vedlegg 1: Konkurransegrunnlag regler for konkurransen Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 1 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING ANSKAFFELSE: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV KOMMUNAL BARNEHAGE LYNGDAL KOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING ANSKAFFELSE: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV KOMMUNAL BARNEHAGE LYNGDAL KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING ANSKAFFELSE: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV KOMMUNAL BARNEHAGE LYNGDAL KOMMUNE 1. OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Lyngdal kommune innbyr til konkurranse med forhandlinger

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler Konkurransegrunnlag Revidert: 29.1.2015 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang...

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner.

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Dr Saurs vei 3 Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2. Firmanavn: Postadresse: Gateadresse: Organisasjonsnummer: Daglig leder:

Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2. Firmanavn: Postadresse: Gateadresse: Organisasjonsnummer: Daglig leder: E SVARDOKUMENTER Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2 Kapittel: E1 OPPLYSNINGER OM TILBYDER E.1.1 Opplysninger om tilbyder Generelle opplysninger Firmanavn: Postadresse: Gateadresse:

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL 2 (15) Innhold... 1 1. TILBUDSINNBYDELSE... 3 2. ORIENTERING... 4 3. KONKURRANSEREGLER... 4 3.1

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag IKT senter i rådhus - Skramsheim Tilbudsfrist: 11.mar.13 kl. 12.00 INNHOLDSFORTEGNELSE I KONKURRANSEGRUNNLAGET... 3 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. for kjøp av varebil med kjøleaggregat.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. for kjøp av varebil med kjøleaggregat. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II for kjøp av varebil med kjøleaggregat Oppdragsgiver: Tilbudsfrist : 10.6.2014, kl 12:00 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL I B INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA Side: 2 av 5 Prosjektets navn: OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN, MO I RANA 1 Orientering Rana kommune inviterer

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune KONKURANSEGRUNNLAG ELEKTRISK INSTALLASJONSMATERIELL Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Vedlegg 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører.

Vedlegg 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører. 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører. Iht. konkurransegrunnlagets punkt 3 bekrefter tilbyder at underleverandører oppfyller følgende punkter: 1. à jour

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK)

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) Dokumentets dato: 22 juni 2012 Saksnummer: 2012067214

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgivere...

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag Åpen konkurranse

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag Åpen konkurranse HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag Åpen konkurranse 2+1årig Rammeavtale for leie av gravemaskiner, lastebiler, borerigg, traktorer, mannskap mv Utlyst doffin.no / FED Varhaug,

Detaljer

Vedlegg 1 Kvalifikasjonskrav

Vedlegg 1 Kvalifikasjonskrav Firmanavn (tilbyder): Kontaktperson og telefonnr.: Kvalifikasjonskrav Dokumentasjon Sett X Vedlegg nr: Lovpålagte krav: Leverandør skal ha levert sine oppgaver og betalt skatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift.

Detaljer

FOR Konkurransegrunnlag BKSAK Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I

FOR Konkurransegrunnlag BKSAK Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I Helleren AS KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I LOVPÅLAGT REGNSKAPSREVISJON OG REVISJONSRELATERT BISTAND / RÅDGIVNING for levering til Helleren AS Anskaffelsesnr.

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Bjugn Kommune Helsesenterveien 17b Gjenoppbygging etter brannskade TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS Konkurransegrunnlag For levering til MOVAR IKS Kjellerødveien 30 1580 Rygge

Detaljer

Forespørsel Ved anskaffelse av: ANSK Autoklaver HIB II

Forespørsel Ved anskaffelse av: ANSK Autoklaver HIB II Forespørsel Ved anskaffelse av ANSK-0420-09 Autoklaver HIB II Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Anskaffelsens formål... 3 1.3 Oppdraget/Spesifikasjon... 3 1.4 Presiseringer/forutsetninger/avgrensninger...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole Konkurransegrunnlag - Anskaffelse av CNC-dreiebenk 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN...

Detaljer

Forespørsel Ved anskaffelse av: ANSK Transmisjonsmikroskop

Forespørsel Ved anskaffelse av: ANSK Transmisjonsmikroskop Forespørsel Ved anskaffelse av: ANSK-0391-09 Transmisjonsmikroskop Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Anskaffelsens formål... 3 1.3 Oppdraget/Spesifikasjon... 3 1.4 Presiseringer/forutsetninger/avgrensninger...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Rapport om skyggekast fra vindturbiner og forslag til NVEs forvaltningspraksis på området

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Rapport om skyggekast fra vindturbiner og forslag til NVEs forvaltningspraksis på området Konkurransegrunnlag for for kjøp av Rapport om skyggekast fra vindturbiner og forslag til NVEs forvaltningspraksis på området For levering til NVE Saksnummer: 201201606 Konkurransegrunnlag anskaffelser

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av profilartikler. til

KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av profilartikler. til KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av profilartikler til Trondheim Renholdsverk AS Trondheim Renholdsverk AS Innleveringsfrist 26.januar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 1 1.1 TRV... 1 1.2 OPPDRAGSGIVERS

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Om anskaffelsen...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Transport og logistikktjenester

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Transport og logistikktjenester Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Transport og logistikktjenester 201200061 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...3

Detaljer

JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver)

JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver) JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver) Konkurranse med forhandling (ett trinns prosess) 1. KORT OM ANSKAFFELSEN...2 2. TILBUDSINNLEVERING...2 3. ALMINNELIGE REGLER

Detaljer

Telefon: Utredningen skal være hoveddokumentasjon i et politisk beslutningsgrunnlag for å foreslå endringer i skolestrukturen i Harstad kommune.

Telefon: Utredningen skal være hoveddokumentasjon i et politisk beslutningsgrunnlag for å foreslå endringer i skolestrukturen i Harstad kommune. Økonomi- og utviklingsenheten Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Lene Merethe Saue Telefon: 77026019 Vår dato: 25.05.2011 Vår ref.: 2011/3050 / «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED»

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. utendørs informasjonstavler det tas forbehold om finansiering og Vegvesenets godkjenning

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. utendørs informasjonstavler det tas forbehold om finansiering og Vegvesenets godkjenning Konkurransegrunnlag for for kjøp av utendørs informasjonstavler det tas forbehold om finansiering og Vegvesenets godkjenning For levering til Rendalen kommune 2011 Konkurransegrunnlag - 1 - 1 OPPDRAGET

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler Konkurransegrunnlag - Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås vgs. 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

FAGRÅD FOR YTRE OSLOFJORD EUTROFIOVERVÅKNING I YTRE OSLOFJORD 2012 KONKURRANSEGRUNNLAG

FAGRÅD FOR YTRE OSLOFJORD EUTROFIOVERVÅKNING I YTRE OSLOFJORD 2012 KONKURRANSEGRUNNLAG FAGRÅD FOR YTRE OSLOFJORD EUTROFIOVERVÅKNING I YTRE OSLOFJORD 2012 KONKURRANSEGRUNNLAG INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Orientering... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Orientering om Fagrådet og overvåkning i Ytre Oslofjord...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for klarspråksarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for klarspråksarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale for klarspråksarbeid Dokumentets dato: 2012 02 02 Saksnummer 2012014608 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram Tilbudsfrist: 28. august 2014 kl. 12:00 Saksnummer: 1403125 Innhold

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling KONKURRANSEGRUNNLAG INNREDNING FOR OPPDRETT AV LIVKYLLING 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

RÅDHUS 1B - FASADEREHABILITERING

RÅDHUS 1B - FASADEREHABILITERING RÅDHUS 1B - FASADEREHABILITERING Tilbudsinnbydelse totalentreprise KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III B1: SUMMERINGSSKJEMA m/ HMS-ERKLÆRING 1 For Tilbud 17.04.2015 KAS Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb.

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2)

KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2) KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2) Konkurransegrunnlag Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Internasjonale retningslinjer for iverksetting og valg av rensetiltak for forurenset vann fra veg under anleggsperiode og drift Dokumentets dato: 20.06.2012

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Følgeevaluering av forsøksordning

Detaljer

Ny butikkdel på Fiskemottaket i Listahavnen

Ny butikkdel på Fiskemottaket i Listahavnen Farsund kommune Havnevesenet Ny butikkdel på Fiskemottaket i Listahavnen Del I Konkurransebeskrivelse Rev. A 08.02.17 Del I Konkurransebeskrivelse Side: 2 av 9 Dato Rev. Hensikt Utført: Kontr.: Godkj.:

Detaljer

Vedlegg 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører.

Vedlegg 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører. 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører. Iht. konkurransegrunnlagets punkt 3 bekrefter tilbyder at underleverandører oppfyller følgende punkter: 1. à jour

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

Nord Aurdal Kommune. Tilbudsforespørsel. Inventar og tekstil

Nord Aurdal Kommune. Tilbudsforespørsel. Inventar og tekstil Nord Aurdal Kommune Tilbudsforespørsel Inventar og tekstil 26.9.2014 1 Innhold 1 Innhold 2 2 Tilbudsinnbydelse 4 2.1 Anskaffelsen 4 2.2 Kort orientering om oppdraget 4 2.3 Konkurransegrunnlaget 4 2.4 Alminnelige

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbudsfrist: 19.mars 2014 kl. 12:00. Saksnummer:

Konkurransegrunnlag. Tilbudsfrist: 19.mars 2014 kl. 12:00. Saksnummer: Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for anskaffelse av prosjektering og arbeid for å sette opp tilbygg til garasje for levering til Post-

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Rammeavtale om bedriftshelsetjenesten i Ringerike kommune Åpen anbudskonkurranse (FOA DEL III) Ringerike Kommune

Rammeavtale om bedriftshelsetjenesten i Ringerike kommune Åpen anbudskonkurranse (FOA DEL III) Ringerike Kommune Rammeavtale om bedriftshelsetjenesten i Ringerike kommune 2016 Åpen anbudskonkurranse (FOA DEL III) Ringerike Kommune 1 INNHOLD Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1

Detaljer

1 Oppdraget og administrative bestemmelser

1 Oppdraget og administrative bestemmelser 1 Oppdraget og administrative bestemmelser Lebesby kommune inviterer samtlige leverandører til å delta i konkurranse om anskaffelsen: Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og mannskap 1.1 Om Oppdragsgiver

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse. for anskaffelse av. medieovervåkningstjenester. til Difi. Anskaffelsesnummer: 13/00612

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse. for anskaffelse av. medieovervåkningstjenester. til Difi. Anskaffelsesnummer: 13/00612 Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av medieovervåkningstjenester til Difi Anskaffelsesnummer: 13/00612 Tilbudsfrist: 29. april kl. 12.00 Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

KF Stor-Elvdal kommuneskoger KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger. Drift av Tanfetten Nord grustak i Stor-Elvdal kommune.

KF Stor-Elvdal kommuneskoger KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger. Drift av Tanfetten Nord grustak i Stor-Elvdal kommune. KF Stor-Elvdal kommuneskoger KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandlinger Drift av Tanfetten Nord grustak i Stor-Elvdal kommune. Tanfetten Nord grustak Tilbudsfrist: 18. Oktober 2016 kl.12.00 Tilbudsåpning:

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Vedlikeholdsavtale Remedy 201200266 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Bodø kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: Åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang.

Detaljer

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Tiltak Akershus Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Park og anlegg med steinlegging i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Anskaffelse etter forskriftens del

Detaljer

Rehabilitering av PA716 Størsrudvegen og PA737 Vestenga avløpspumpestasjoner

Rehabilitering av PA716 Størsrudvegen og PA737 Vestenga avløpspumpestasjoner Rehabilitering av PA716 Størsrudvegen og PA737 Vestenga avløpspumpestasjoner Konkurransegrunnlag Juli 2015 Konkurransegrunnlag 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL VI Anskaffelse av Bredbåndstilknytning til VI Sandnes og Bergen. Dato

TILBUDSFORESPØRSEL VI Anskaffelse av Bredbåndstilknytning til VI Sandnes og Bergen. Dato TILBUDSFORESPØRSEL Anskaffelse av Bredbåndstilknytning til VI Sandnes og Bergen VI 2012-026 Dato 8-3-2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 KONTAKTPERSONER... 3 2. TILBUDSBETINGELSER...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral. Del A.I. Konkurransegrunnlag. E360 Luftbehandlingsanlegg

Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral. Del A.I. Konkurransegrunnlag. E360 Luftbehandlingsanlegg Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral Del A.I Konkurransegrunnlag E360 Luftbehandlingsanlegg Innhold 1. Invitasjon...4 2. Informasjon...4 2.1 Om oppdragsgiver...4 2.2 Kort om oppdraget...4 2.3 Hvilke dokumenter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE Konkurransegrunnlag Del I Anskaffelse av lekeplassutstyr til Harøy skule INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av

Detaljer

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen 1 Salangen kommune MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE Salangen Kommune Sentraladministrasjonen Tore Ratkje prosjektleder Sjøvegan 22. Februar 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Komplett tilbud tilbudets innhold og disposisjon

Komplett tilbud tilbudets innhold og disposisjon Komplett tilbud tilbudets innhold og disposisjon. Tilbudsbrev Skatteattester (Merverdiavgift og skatt) HMS-egenerklæring Organisatoriske og juridiske stilling Finansielle og økonomiske kapasitet Tekniske

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer