agenda Landsmøtet 2004 nordsjøen side 9 - God ledelse er undervurdert - Lederne er en organisasjon i endring Ledernes medlemsforsikringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "agenda Landsmøtet 2004 nordsjøen side 9 - God ledelse er undervurdert - Lederne er en organisasjon i endring Ledernes medlemsforsikringer"

Transkript

1 agenda nummer 5 desember 2004 årgang 93 Organisasjon for ledelse, teknikk og kompetanseutvikling Ordfører Per Ditlev-Simonsen: - God ledelse er undervurdert Se side 4 Landsmøtet 2004 side 3 8 Forbundsleder Jan Olav Brekke: - Lederne er en organisasjon i endring Se side 5 Ledernes medlemsforsikringer Se side 20 Oversikt over Ledernes sentrale kurs 2005 Se side 22 nordsjøen side 9 Vellukka sokkelkonferanse på Kreta Se side 10

2 leder_ side 2 Velkommen til et godt samarbeid! Landsmøtet 2004 er over, og jeg vil først få takke for den tilliten som er vist meg ved gjenvelgelsen som forbundsleder. Det er også god grunn til å takke alle som bidro til at landsmøtet ble avviklet på en skikkelig og positiv måte. Både undertegnede og nyvalgt nestleder Tor Hæhre føler oppriktig at vi har fått et godt mandat og grunnlag til å arbeide videre. Vi har sam-arbeidet meget godt gjennom flere år, og dette gode samarbeidet skal selvsagt videreføres med det mål å arbeide for vekst og utvikling for vårt forbund Vi er fullstendig oppmerksomme på at det ligger mange utfordringer foran oss, både internt i organisasjonen, faglige saker og i forhold til forbundets organer og lokalledd. Fra vår side har vi en klar målsetting om at samarbeidet på alle plan skal forbedres og utvikles. Som det ble sagt i innledningsforedraget på landsmøtet, kan det oppstå kritikk når man setter i verk tiltak som ikke alle er enige i. Konstruktiv kritikk er en god rettesnor, og den skal man lytte til. Likevel er det slik at det er administrasjonen og de organer som er satt til å forestå den daglige ledelse, som har den endelige avgjørelsesmyndighet etter at man har vurdert de innspill som kommer. Alle vil ikke være enige i de avgjørelser som tas og de vedtak som fattes. Vi skal arbeide for at åpen kommunikasjon skal bidra til at misforståelser unngås og forståelse for de handlinger som blir foretatt. Administrasjonen vil imidlertid være krystallklar på at vedtak som fattes, skal følges. Det skal være høyt under taket i organisasjonen, og innspill skal mottas med takk. Men det blir stilt krav om at innspillene skal gå til de rette organer, og det forventes at personalpolitiske retningslinjer og god organisasjonsskikk respekteres og følges. Kort sammenfattet ser vi det slik at vi har tre viktige utfordringer i årene som kommer: Det ene er å sørge for å tilby våre medlemmer optimale vilkår, tilbud og service, slik at de fortsatt vil stå som medlemmer. Det andre er å sette mye ressurser inn på å verve nye medlemmer og komme inn på nye medlemsområder. Får vi til dette vil også økonomien og organisasjonen styrkes. Sist, men absolutt ikke minst, er å sette størst mulig fokus på fremtiden. Man skal lære av fortid og historie, slik at man ikke gjør de samme feilene flere ganger. Likevel er det fremtiden vi skal leve av, og arbeidet må følgelig legges opp deretter. Vi inviterer derfor alle avdelinger, organisasjonsledd, tillitsvalgte og medlemmer til et positivt og fruktbart samarbeid i den landsmøteperioden vi nå starter på. Vi skal gjøre vårt beste for å få det til. Det er nemlig bare våre konkurrenter som tjener på splid i vår organisasjon. Jan Olav Brekke Forbundsleder innhold_ Leder 2 Landsmøtet Historisk PBL-konferanse 16 Vellykket industrikonferanse i Sulitjelma 17 Forsikring 18 Har ingen tillit til ekspertene 19 Ledernes medlemsforsikringer Medlemsmøte med bedriftsbesøk 21 Oversikt over Ledernes sentrale kurs Å hjelpe mennesker er en stor tilfredsstillelse 23 nordsjøen_ Forpleiningsselskapet Universal Sodexho 9 Vellukka sokkelkonferanse på Kreta Agenda organ for Lederne Medlem av Den Norske Fagpresses Forening Ansvarlig redaktør: Nestleder Tor Hæhre E-post: Redaksjon: Customer in Focus Design og trykk: prosessen.no Opplag:

3 landsmøtet 2004_ side 3 Prikkfritt arrangement av Osloavdelingen Avd. Oslo sto for planleggingen den praktiske gjennomføringen av landsmøtet, og høstet velfortjent heder for et prikkfritt arrangement. Fra v.: Steinar Iversen som også var landsmøtefestens toastmaster, Thor Magnus, æresmedlem John Eriksen og Erik Mathisen. Æresmedlem Jan Sørhus Jan Sørhus ble medlem i daværende NALF i 1967, og han kom tidlig med i fagforeningsarbeidet. Etter noen få år ble han valgt inn i avdeling Oslos styre, hvor han satt til han ble ansatt i NALF i I løpet av det neste året arbeidet han i første rekke for medlemmene i Trøndelagsfylkene, Møre og Romsdal og Oslo. På landsmøtet i 1980 ble han forbundssekretær for daværende landsdel Syd-øst. På landsmøtet i 1985 ble han valgt som førstesekretær, som det het den gangen, med Gunnar Larsen som leder og John Eriksen som nestleder. Senere ble førstesekretærvervet omdøpt til 2. nestleder, et verv han hadde helt frem til landsmøtet i Etter dette landsmøtet arbeidet Jan Sørhus som rådgiver i Lederne til han gikk av med førtidspensjon 31. desember Æresmedlem Inge O. Ljostad Inge O. Ljostad ble medlem i daværende NALF i Hans første tillitsverv fikk han året etter, og har siden hatt kontinuerlig diverse tillitsverv i forbund og avdeling. Ljostad var avdelingsleder i avd. 31 Herøya i 8 år. Han har vært representantskapsmedlem, distriktsleder i Telemark, leder av NALF`s samarbeidskomite i Norsk Hydro i 10 år, forbundsstyrerepresentant, medlem av forbundets forhandlingsutvalg i Norsk Hydro i 25 år, leder av forbundets skiftarbeidsutvalg (10 år) og opplysningsutvalg (9 år). Ljostad har i tillegg vært forbundets representant i Norsk Hydros bedriftsforsamling og styre i til sammen 17 år samt at han har vært engasjert som forbundssekretær i region Sør.

4 landsmøtet 2004_ side 4 Ordfører Per Ditlev-Simonsen: - God ledelse er undervurdert -Jeg har personlig erfaring for at betydning av god ledelse er undervurdert. Om man har god ledelse eller ikke, har avgjørende betydning for hele virksomheten. Jeg vil nesten si det så sterkt at hele virksomheten står og faller med måten den ledes på. Fornyelse, kontinuitet og viljen til å være tøff når det trengs, er helt sentrale elementer i god ledelse, sa Oslo bys ordfører Per Ditlev- Simonsen i sin hilsningstale til Ledernes landsmøte. Ordføreren sa at mange er avhengige av de beslutninger som fattes, uansett om man leder en privat bedrift, offentlig etat eller en organisasjon. Det er følgelig helt avgjørende at de ansatte, eller medlemmene, forstår hva vedtakene og beslutningene innebærer, og at man trekker lasset i samme retning. - Ingenting er mer ødeleggende for en bedriftseller organisasjonskultur enn stadig å måtte slåss innad. Det tapper store krefter krefter som heller burde vært brukt til å drive virksomheten videre. Det er dessverre alt for mange eksempler på dette, sa ordføreren. 34 år siden sist Lederne har ikke hatt sitt landsmøte i hovedstaden siden 1970, og ordføreren syntes det jammen var på tide. Han sa at mye hadde skjedd i byen på disse årene. Ikke minst på miljøfronten var mye blitt bedre og noe var dessverre blitt verre. Oslofjorden var meget forurenset i 1970, men trafikken var mindre. Oslofjorden er nå så ren at man kan bade og fiske hvor som helst. Men byen har store utfordringer på trafikkfronten. Hederskarer Forbundsleder Jan Olav Brekke (t.v.) overrakte velfortjent heder til medlemmer og tillitsvalgte for lang og tro tjeneste i forbundet. Ved siden av Brekke står fra v.: Kjell Solstad, Thor Magnus, Steinar Iversen og Erik Mathisen

5 landsmøtet 2004_ side 5 Forbundsleder Jan Olav Brekke: - Lederne er en organisasjon i endring - Vår organisasjon har vært gjennom store endringer siden forrige landsmøte i Tromsø for fire år siden. Mange viktige saker har vært behandlet på kongresser og i forbundsstyret. I tillegg har det blitt foretatt, og det foretas fortsatt, relativt omfattende omorganiseringer av flere funksjoner. På mange områder er det som skjer og har skjedd i vår organisasjon, et speilbilde av hva som skjer i samfunnet for øvrig. Vårt samfunn er i stadig forandring, og forandringene skjer raskere og raskere. Det sa forbundsleder Jan Olav Brekke under åpningen av Ledernes landsmøte, som fant sted i Oslo 5. og 6. november. Brekke la til at man som et resultat av slike gjennomganger, kanskje må ty til nødvendige tiltak for å bedre effektiviteten og kvaliteten. Alle har et krav på seg i å få mest mulig ut av hver krone, og det er et ledelsesansvar å sørge for at det skjer. Brekke gjennomgikk deretter en del hovedtiltak som har satt i verk når det gjelder å få Lederne på kartet hva angår viktige samfunnsspørsmål: - Vi har deltatt på, og arrangert en rekke seminarer, hvor vi har satt fokus på viktige forhold i arbeids- og samfunnsliv. Som eksempel kan nevnes å sette søkelys på det som kanskje er noe av det verste man kan oppleve i et arbeidsforhold, nemlig å bli mobbet, trakassert og utstøtt. Vi har selv arrangert flere seminarer om næringspolitikk, og vi har sammen med andre organisasjoner deltatt på store og mindre markeringer om norsk industripolitikk, sa han. Fokus på fremtiden - Kort sammenfattet har vi tre viktige utfordringer i årene som kommer: Det ene er å sørge for å tilby våre medlemmer optimale vilkår, tilbud og service, slik at de fortsatt vil stå som medlemmer. Det andre er å sette mye ressurser inn på å verve nye medlemmer og komme inn på nye medlemsområder. Får vi til dette vil også økonomien og organisasjonen styrkes. Sist, men absolutt ikke minst, er å sette størst mulig fokus på fremtiden. Man skal lære av fortid og historie, slik at man ikke gjør de samme feilene flere ganger. Likevel er det fremtiden vi skal leve av. Den visjonen må vi ikke glemme, sa Brekke. Fokus på ledelse Brekke la vekt på at dette er en lederorganisasjon: - Vi er ledere. Ledelse omfatter både konsolidering av det som er positivt og sterkt i nåsituasjonen, og samtidig trå opp nye stier og finne nye løsninger på nåværende og fremtidige utfordringer. Det siste er ikke minst viktig. En organisasjon som ser mer bakover enn fremover, vil ikke overleve i dagens samfunn. Den feilen har vi ikke råd til å begå, sa han. Jan Olav Brekke gjenvalgt Jan Olav Brekke (t.v) ble gjenvalgt som forbundsleder på landsmøtet. Ny nestleder ble tidligere informasjonsleder Tor Hæhre. Disse utgjør nå forbundets ledelse siden kongressen tidligere vedtok at det kun skal velges èn nestleder.

6 landsmøtet 2004_ side 6 Glimt fra landsmøtet Jan Robert Henriksen fikk latterdørene på vidt gap blant delegatene. Dirigenter og sekretærer styrte landsmøtet med sikker hånd

7 landsmøtet 2004_ side 7 Her skal det stå noe om bildet Terje Hamre fra CiF presenterte Ledernes nye websider Ordfører Ditlev-Simonsen fikk velfortjente blomster. Tor Hæhre konstituerte landsmøtet Oddvar Håland, Compendia orienterte om KOM Leder avd. Oslo Steinar Iversen

8 landsmøtet 2004_ side 8 Nye jobber i Lederne Flere av Ledernes ansatte har fått nye oppgaver etter landsmøtet. Forbundssekretær Terje Engebakken Forbundssekretær Terje Engebakken, som i en årrekke har vært forbundssekretær i region Vest, går inn i som forbundssekretær i region Øst i en stilling som i en tid har vært ubesatt sammen med Einar Mortensen. Engebakken bor i Oslo. Flere nye i forbundsstyret I forbindelse med landsmøtet ble det valgt flere nye representanter til Ledernes forbundsstyre. De nye representantene er: Region Sokkel Hallstein Tonning med vara Marianne Rødder, region Sør Werner Wernersen med vara Edel Aamaas, region Vest Eivind Mikkelsen med vara Ragnar Vågen, region Nord Rita Hustad med tidligere fast representant Jon Arne Nilsen som vara, region Øst Annelise Grubben med Guri Wellberg som vara, region Midt Norge Aud Grytten med Tore Brodahl som vara, og ny representant for de ansatte er Marit Garmannslund med Ola Kallmyr som vara. Fridtjov Jensen, region Vest, fortsetter som forbundsstyrerepresentant og får ny vara i Jan Roald Nysæther. Terje Robert Kristiansen, region Øst, fortsetter også, og får Svein Breibyhaugen som vara. Per Helge Ødegård, region Sokkel, fortsetter og får ny vara i Nils Helland. Neste Agenda vil inneholde en nærmere presentasjon av det nye forbundsstyret. Forbundssekretær, markeds- og verveansvarlig Norvald Holte Tidligere 1. nestleder Norvald Holte blir ny forbundssekretær i region Vest. Holte skal i tillegg ha verve- og markedsansvar, og vil også være praktisk koordinator når det gjelder en rekke av Ledernes større arrangementer, herunder HMS- og industriseminarer. Holte bor i Sandnes. Takk for innsatsen i forbundsstyret Prosjektleder Leif Tore Skaalerud Tidligere 2. nestleder Leif Tore Skaalerud går inn i en midlertidig prosjektlederstilling. Skaalerud skal bl.a. arbeide med den praktiske tilretteleggingen av overføringen av en del funksjoner fra forbundskontoret i tråd med KOMavtalen. Skaalerud bor på Kongsberg. I forbindelse med landsmøtet ble flere av det tidligere forbundsstyrets medlemmer takket av for lang og god innsats. Fra v.: Øyvind Stegavik region Øst, Leif Tore Skaalerud 2. nestleder, Kjell Knarbakk region Midt Norge, Jan Erik Berg region Øst, Johannes Vedå region Vest, forbundsleder Jan Olav Brekke som overrakte blomster og holdt takketalen, Jon Arne Nilsen region Nord (fortsetter som varamedlem), Leif Sundstrøm region Sør, 1. nestleder Norvald Holte og ansattes representant Terje Engebakken.

9 nordsjøen nytt for ledere og teknikere på sokkel nummer 5_2004 Forpleiningsselskapet Universal Sodexho Forpleiingsleiar John Dyrnes har vore tillitsvald i mange år i Lederne. Då Eurest mista kontrakten til Valhall platt-forma m.a. innebar dette at han måtte skifta selskap og deretter bar det rett til Universal Sodexho. John Dyrnes gjekk då frå å vera leiar i Lederne i Eurest avd. 140 til å starta opp med ny avdeling i Lederne i Universal Sodexho avd Catering på Valhall. Bilde er tatt fra Helikopterdekk på Rigmar, bakgrunnen er Valhallfeltet. Grillaften på Valhall Universal Sodexho AS er i dag eit av Noregs leiande serviceselskaper og er eid av det franske storkonsernet Sodexho Alliance med tilsette i 80 land Dette selskapet serverar i dag over gjester kvar dag i Oslo, Bergen og Stavanger og har fokus på kvalitet og skreddersydde konsepter. Ein del av Universal Sodexho arbeidar med olje og gass kunder i 40 land rundt omkring i heile verda. I Norge vart selskapet etablert med offshore tenester frå tilsette, fordelt på 9 kontraktar og 15 driftseiningar. I dag leverar forpleinings- og støttetjenestar til operatører og riggselskapar Operatørar er Esso, BP og Talisman. Medan riggselskaper er Transocean, Smedvig, Saipem, Ocean Rig. I tillegg driv selskapet landkantiner i Total, NATO og ABB. Universal Sodexho er ISO Sertifisert og IA verksemd med gode resultata så langt. Likeså er dei pådrivar i HMSK arbeidet i industrien som er relatert til deira verksemd, herunder Løft for forpleining. I tillegg til at dei har fokus på prosessar, resultatmålingar og kontinuerlig forbetring. Som forpleiningsselskap prøver dei å gjera alt som er det beste for deirar kundar, aktivitetar offshore kan nemnast: Grilling og temaaftener, kokkekurs, bingo, tilrettelegger for spesielle kveldar, hobby og trimaktiviteter. Universal Sodexho er ein profesjonell leverandør som er kjent blant deira kundar for: Å vera opne, ærlege og ha god fleksibilitet. Vidare har dei stabilitet i drifta, herunder god og stabil framgang på HMSK området. I tillegg til å vera endringsdyktig og pådrivar for effektivitetstiltak utanom anbodsrundar. John Dyrnes kan fortelja at dei er stolte over dei produkt og tjenestar som dei leverar. Tekst av Wenche I. Sola

10 nordsjøen_ side 10 Deltakarane på Lederne sin sokkelkonferanse. Vellukka sokkelkonferanse på Kreta Sokkel sin tredje Kreta sokkelkonferanse gjekk av stabelen september Det var mange forventningsfulle tillitsvalde med ektemakar som møttes på Gardermoen i for å delta. To av familiane hadde også barna med seg. Barna fekk ein uforgløymeleg ferie som dei sikkert vil minnast lenge. Alle var svært godt nøgde med denne konferansen og tykte at det var verd pengane dei måtte betale i eigenanmdel. Slike konferansar som vert lagt til utlandet inneber alltid at ein må betala ein god del i eigenandel. Dette var også tilfellet her og mange hadde ei kjensla av å få mykje att for turen. Det gjer inspirasjon til å arbeida vidare med tillitsvalgtarbeid, samtidig som ektemake/ barn kan delta og få eit kjekt fellesskap. Reiseselskapet Apollo stod klar på Gardermoen til å ta oss med til Amadura, Agia Pilagia ved Heraklion på Kreta. Lederne har hatt eit svært godt samarbeid med reiseoperatøren Apollo gjennom fleire år. Stein Andersen i Apollo har alltid strekt seg langt i å leggja til rette for våre ynskjer, slik at me får lagt opp ein vellukka konferanse og at forhalda ligg til rette for fritidsaktivitetar og nettverksarbeid. Varm velkomst fyrste kvelden me kom til hotellet Alle vart gledeleg overraska då hotellet stod klar med velkomstdrikk og mat då me kom til hotellet seint om kvelden. Me sette berre i frå oss bagasjen i resepsjonen og etter at me hadde fått oss litt mat og drikka, stod bagasjen klar på romma våre. Alle rom hadde flotte store terrassar. Velkomstmøte med orientering av opplegget på sokkelkonferansen På informasjonsmøtet dagen etter ynskja forbundssekretær Wenche I Sola alle tililtsvalde, ektefeller og barn velkommen. Ho orienterte om opplegget og gav også nyttig informasjon om praktiske forhold. Også denne gongen var det fleire som ikkje hadde vore med tidlegare og desse var sjølvsagt spente på korleis opplegget ville verka i praksis. Konferansedagane gjekk frå tidleg morgon til utpå kvelden Forbundssekretær Wenche I. Sola orienterte om saker som var satt opp på konferansen. Tor Magne Ege og Tom Trondsgård frå Lederne i BP vart valde til og veksla med å vera ordstyrarar, medan Olav Dyrdal, Teknikarane i Statoil og Odd Harald Hetland frå Lederne i TOTAL vart valdte og skifta om å vera referentar. Innleiing og orientering frå regionkontoret om aktuelle saker i Sokkel Sokkelkontoret har vore aktiv deltaker i forskjellige utvalg som skjer i Sokkel. Wenche I. Sola har orientert om saker der Lederne har vore på banen i Sokkel med dei andre forbundssekretærane i andre forbund på den eine sida og arbeidsgjevarorganisasjonar på den andre sida, i tillegg til Petroleumstilsynet, OD, AAD m.a. Ho gjekk gjennom diverse utval slik som arbeidet med: Områdeberedskap, SUT, Arbeidstakermedverknadsutval, Lisensdeltakingsutal, ERR Ekstern Regelverksgruppa i OD, Utstøytning frå

11 nordsjøen_ side 11 Arbeidsliv, Rusmiddel, VOX og RVK RegelVerksKompetanse m.a. Vidare viste ho til årsrapporten frå region Sokkel for Lederne i Eurest avd.140 fikk mykje skryt for turen dei laga til for alle medlemmane med ektemakar inkludert pensjonistane for turen i 2003, som gjekk Lederne i Eurest avd.140 fikk mykje skryt for turen frå Oslo til Kiel, der Lederne i Eurest avd. 140 sponsa meste heile turen på alle medlemane. Dei pleier å ha ein utanlandstur annan hvert år som har 100 % oppslutning, der dei også inviterar med pensjonistane. Dette kan ein seie er inkluderende arbeidsliv i praksis. Orientering om kurs med medlemmar i Bergen Sola orienterte om dei tre sokkelrelaterte kursa som ho laga til og arrangerte i Bergen hausten 2003: 1) Arbeidsrett og Omstillingar i Sokkel 2) Møterett og Forhandlingsteknikk, og Protokollskriving 3) Praktisk Arbeid for tillitsvalde med vektleggjing på Petroleums- regelverket. Det skulle også ha vore arrangert samme kursrekka i Stavanger våren 2003, men det melde seg ikkje nok kursdeltakarar. Dette medførte at desse kursa ikkje vart gjennomført. Sjølv om kursopphold og reise blir dekka er det tungt å få medlemmer til å melde seg på. Nokon av avdelingene har heller ikkje vore flinke nok til å opplysa om desse kursa og senda informasjonen vidare. I høve til info om planlagte kurs for 2005 vart alle bedne om å gå inn på heimesida til lederne.no. Oppfordring om å ta RVK Regelverkskompetansekursa for Petroleumsregelverket og emnekursa som kjem no framover Sola oppfordra også flest mogleg til å ta RVK- Regelverkskompetansekursa der ein får ein innføring i korleis ein skal forstå og bruka Petroleumsregelverket. Vidare oppfordra ho flest mogleg til å nytta seg av emnekursa som RVK-BI hadde planar om å arrangera i tida framover hausten. Temakursa er m.a. Arbeidstakarmedverknad, Påsjåplikt, SUT m.a. Nokre av dei viktigastre HMS utfordringane i tida framover og handteringa av desse Ho gjekk til slutt gjennom foredraget ho haldt i Oljedirektoratet under Sikkerheitsforumet sin HMS konferanse Ho skulle her snakka litt om nokre av dei viktigaste HMS- utfordringane i tida framover og handteringa av desse. Ho delte inn foredraget sitt i tre og gjekk inn på kva dette gjekk ut på: 1) Utstøyting av arbeidslivet 2) Områdeberedskap; kampen for nye og betre draktar, opplukkingstid, overlevingsevna m.a. 3) Fjernstyring/ e-drift og globalisering I tillegg kom ho inn på foredrag som ho skulle halda på Sikkerheitsforums sin HMS konferanse 14.september 2004 dagen etter at me kom heim frå Sokkelkonferanse på Kreta. Ho gjekk her litt inn på sitt innlegg; Innsats for redusert risiko, nok/rektig. Her har hun delte ho inn temaet sitt i tre og snakka då om Teknisk, Operasjonell og Organisatorisk risiko. I tillegg til at ho skulle sitja i panelet i slutten på konferansen. Orientering om streiken i OLF-området Forbundsleiar Jan Olav Brekke informerte om lønnsoppgjøret i vår, den påfylgjande streiken og rikslønnsnemnda si kjenning. Informasjon frå forbundsstyret Per Helge Ødegård informerte om økonomidelen i Lederne. Det arbeides med å redusere driftskostnader. Fagpolitisk sammenslåing som ikke ble noe ut av og at det arbeides med å få en felles plattform å jobbe ut i frå. Per Helge sa vidare at Lederne har gode ordningar, men utfordringar framover vert korleis ein skal formidla dette ut til nye potensielle medlemmar. Informasjon om Industrikonferansen Ødegård informerte om konferansen som vart halden i Høyanger. Det er laga ein film frå denne konferansen og den vart vist fram, denne vil også verta lagt ut på hjemmesida. Han fekk ros for filmen og det var ynskje om at avdelingar som kunne være interessert kunne få kjøpa/ få tilgang til filmen. Forsikringer i Statoil Per Helge Ødegård hadde ein generell info om Statoil sine forsikringar. Oppfordring til medlemmer om å sjekke sine forsikringar slik at dei ikkje er dobbelt forsikra. Innkomne landsmøtesaker Jan Olav Brekke informerte om saker som var kommet inn til landsmøtet, som Revidering av lovverk, valgkomiteen, Ledernes vidare utvikling, tilsetting av trainees m.v. Det vart halde regionmøter/distriktsmøter og tillitsvalde gjekk til sine grupper/regioner/ distrikt: distrikt/ Regionmøter: Leiarane i Sokkel: Tor Magne Ege, Leiarane i avd 150: Jonn Arne Larsen Teknikarane i Sokkel: Per Helge Ødegård Ny arbeidslivslov ny rammelov- innspel frå Lederne til nytt lovframlegg Forbundssekretær Wenche I. Sola starta andre konferansedag med å gå grundig gjennom Lederne sitt framlegg til den nye arbeidslivslova (ALLU). Dette den arbeidsmiljølova me har i dag fungerer godt hadde vore eit svært krevjande, men viktig arbeid for Lederne å delta i. Lederne har her stilla spørsmål til Arbeids- og administrajonsdepartementet om det eigentleg var nødvendig med ei ny arbeidslivslov. Den arbeidsmiljølova me har i dag fungerer godt og har eit godt vern for arbeidstakerne, noko ein ikkje kan seie om framlegget til ny lov. Lederne har her teke avstand frå mange av framlegga. Framlegg om ny rammelov der det meste kan avtalast Ynskje om ny arbeidslivslov kjem ikkje frå arbeidstakarsida, men derimot frå arbeidsgjevarane. Dette medfører at arbeidsgjevarane står friare til å fastsetja mange arbeidsrelaterte forhold, som ein ikkje kunne før. Dette medfører at dersom dette går i boks så vil arbeidstakarane få eit mykje dårligare rettsvern. Rettsvernet for arbeidstakarane står i fare i utkastet til ny lov. Dette går som ein raud trå gjennom heile utkastet til ny lov. Lederne er svært skeptisk til dette og ynskjer ikkje noko

12 nordsjøen_ side 12 Fra venstre: Mette Berger, Anita, Anne Grethe Prytz, Cato Prytz, John Arne Larsen, Erik Eide endring her. Lova me har i dag er verken gamaldags eller dårleg. Framlegg om å endre overtidsreglar Etter utkastet til ny lov kan det vera tale om å måtta arbeida 78 timar i veka. I utkastet til ny arbeidslivslov opnar ein for at arbeidsgjevar enklare kan fastsetja kor mykje, kor ofta og kor lenge og kva tid den enkelte arbeidstakar skal arbeida. Også dette framlegget har Lederne teke avstad frå. Lederne har til og med i sine innspel til ny lov sagt i frå om at me ynskjer å gå tilbake til dei gamle orvertidsreglane som galt før endringar i 2003, der ein gjekk frå 200 til 400 timar. Inn- og utleige av arbeidskraft I utkastet til ny arbeidslivslov foreslår ein å ta vekk avgrensingane i høve midlertidig tilsetjing. Også på dette området vert det foreslått eit mykje dårlegare vern for arbeidstakarane. Her har Lederne teke avstand frå framlegga som går å svekka det vernet ein har i dag på dette området. Framlegg om pulverisering av ansvaret I tillegg ynskjer ein å pulverisera ansvaret lågast moglig ned til VO- og HVO-nivået. Dette fordi ein lettare skal få gjennom saker og at ein på dette nivået ikkje har nok kunnskap på mange av dei områda som det er meint at dei skal uttala seg om. Alle forbund i sokkel har reagert på dette og ser negativt på denne utviklinga. Lederne har også presisert at me ikkje ynskjer å svekka HVO/VO sine oppgåver og ståstad slik den er etter den nåverande arbeidsmiljølov. Lederne er også sterkt i mot å pulverisera leiarane sitt ansvar. For å få godt nok tak i innspela til Lederne bør ein setja seg grundeg inn i NOU 2004:5 Arbeidslivslovutvalet og ta det ut i fra dette. Dette gjeld dei ulike kommentarene til kvar enkelt paragraf og ellers dei tema som er plukka ut med grundigere tilbakemelding til innspel til ny Arbeidslivslov ligg vedlagt. Merk dykk alle at denne lova vert forkorta ALLU. Aldring og helse Per Helge Ødegård gjekk gjennom utvalet om aldring og helsa som har pågått i nokre år. Det har frå Lederne si sida vore stor gjennomtrekk av folk her som har vore med i dette utvalget og det er ikkje bra. Samanlikna med dei andre forbunda t.d. Nopef og OFS, så har dei same forbundssekretærane sete her heile tida og slik at dei har hatt ein fordel og betre flyt her. Fra venstre: Ole Stray, Wenche I. Sola, May Brit Haglund og May Brit Hetland Kollektive pensjonsordningar sterke og svake sider Ole Stray frå BP kom i sitt fordrag inn på både svake og sterke sider ved pensjonsordningar. Det er mange uklare forhold når det gjeld forståing om korleis pensjonsordningene fungerar. Stray delte inn sitt foredrag i basisordningar, ordningar over 12 G, fripolisar, ny pensjonsreform og ynskje om framtida. Foredraget innhaldt mange gode formuleringar og tankar

13 nordsjøen_ side 13 omkring kollektive forsikringsbaserte pensjonsordningar. Det var også mange i konferansesalen som nytta høve til å stilla spørsmål om fleire usikre forhold som dei hadde i dei enkelte selskap. Det kom to forslag frå leiaren i BPAmoco, Tor Magne Ege: 1) Oppretting av eit eige pensjonsutval i Sokkel, der kvar avdeling peikar ut ein person som er godt inne i pensjonsforhold og melder dette tilbake til Sokkelkontoret ved Wenche I. Sola. Ho vil så dra i gang dette utvalget. Kvar avdeling sender omgåande inn namn, adresse, e-post adresser, telefon nr. til den personen som skal representera den enkelte avdeling. 2) Forbundet oppretter et eget pensjonsutvalg på sentralt hold. Ole Stray er ein svært ressursrik person på dette området og sokkel ynskjer at han skal være leier for Lederne sitt pensjonsutval. Framlegget vart oversendt forbundsstyret og i tillegg om nødvendig takast opp på landsmøtet for vidare handsaming der. Verksemdoverdraging Prosafe Odfjell og Smedvig. Utviklinga i samarbeidsklima med leiinga og Lederne i Prosafe avd Leiaren i Lederne i Prosafe avd. 159, Tom Eide, kom i sitt foredrag inn på stoda i Prosafe både før verksemsoverdraginga og etter denne prosessen. Styret i Lederne i Prosafe hadde jobba seg oppover frå ein det kom som eit stort sjokk både på leiinga og dei tillitsvalte vanskeleg start i oppstarten. Ståstaden nå var at dei hadde eit svært godt samarbeid med leiinga. Dette hadde medført at dei fekk ein 25 % tillitsvalgtstilling av Prosafe som dei kunne bruka til tillitsmannsarbeid. Dette har dei hatt ei tid nå og dette fungera bra. vart kjendt sat nestleiaren i Lederne i Prosafe på Sokkelkontoret å la planar for korleis ein skulle gå fram når dei skulle starta opp med to nye avdelingar, ein i Odfjell og ein i Smedvig. Tom Eide kunne fortelja at det ofte var lite å gå på i kontraktar ein hadde og fleire utgifter som før var operatøren sine hadde no vorte overført til kontraktøren. Dette medførte at det hadde vorte eit hardare arbeidsklima og den enkelte leiar fekk ofte eit urimeleg arbeidsklima der leiaren skulle stå til ansvar når feil vart gjort. Dette kunne så medføra at vedkommande leiar vart set langt ned i stilling og lønn, eller kanskje til og med oppsagt. Dette vart det ein del diskusjon rundt. Verving i Sokkel korleis få nye medlemmar og samtidig halda på dei ein har? Wenche I. Sola haldt det fyrste innlegget og sa m.a. det stort sett var mange flinke tillitsvalte på installasjonene som var svært gode i å verva medlemmar og at det var desse som stod for det meste av vervinga i sokkel. Fleire avdelingar har heimesider som dei er flinke til å gje informasjon ut til medlemmane sine og det er bra. Ellers sender også andre flittig ut informasjon på nettet. Det er viktig for medlemmane at dei vert informerte om ting som skjer i forbundet og i avdelinga der dei er medlem. Dette er ein god måte å holda kontakt med medlemmane, samtidig som medlemmane føler at dei får noko igjen. Kari og Geir Lars Dommersnes, Lederne i Prosafe. Anita og Svein Erik Eide Mette og Vidar Berger, Aker Kverner Under prosessen med verksemdsoverdraging hadde tillitsvalgte i Prosafe vore svært sentrale og det kom som eit stort sjokk både på leiinga og dei tillitsvalte at dei mista så mange kontraktar på ein gong. Same dag som dette Marianne Gundersen, Marielle, Tor Erlend, Bjørg og Tone Romfog.

14 nordsjøen_ side 14 Fra venstre: Lars Geir og Kari Dommersnes, Bjørg Marielle, Tone og Tor Erlend Romfog. Leiaren i Lederne i Prosafe, Tom Eide, sa at heile styret var aktive i vervearbeidet og at dei hadde svært gode resultat. Dei hadde godt over 160 medlemmer før verksemdsoverdraginga. Vervemåten deres hadde flere alternativ, slik som munn til munn - metoden kombinert med telefonoppringing, brevutsending, personleg kontakt på e-post og ellers personlig kontakt m.a. Dei fylgte godt opp personane og hadde eit godt oversikt over hven som dei hadde spurt eller stod for tur til å verta kontakta. Denne avdelinga har vakse seg stor og sterk Lederne i Prosafe avd. 159, er en av dei aller flinkeste avdelingene i å verva medlemmar i Lederne. Denne avdelinga har vakse seg stor og sterk og er ein av dei største avdelingane i Lederne sokkel. De er positivt innstilte til verving og er stadig klar til å verva fleire nye medlemmer. Teknikerne i Statoil, med 500 medlemmar er ein annen avdeling som også er svært flinke til å verva nye medlemmer. Her kjem mange medlemmer inn. Lederen for teknikerne i Statoil, Per Helge Ødegård, kunne fortelja at i deira avdeling var det dei tillitsvalgte ute på dei ulike plattformane som verva nye medlemmer, og at dei hadde eit godt utbygga tillitsvalgt nettverk ute på installasjonane Konklusjon etter sokkelkonferansen på Kreta Programmet på Sokkelkonferansen var godt og ein hadde stort utbytte av eit godt faglig og variert program som var lagt opp på same måte som ein pleier å ha det når ein er på ein landfast stad i Stavanger. I tillegg er det alltid like kjekt å ha ein del konkurransar, slik som tennis, golf, pilkast, strandvollyball m.a. Forutan at dette er svært sosialt, så vart ein kjent med kvarandre raskt og det vart mykje lott og løye innimellom. Det vart også denne gongen delt ut mange fine premiar til deltakarane. Det er alltid interessant å treffa dei andre eller å verta kjente med nye tillitsvalgte og ektefellene deira. Alle var svært godt nøgde med den faglige så vel som den sosiale delen i tillegg til hotellet, mat, plassen og det å ha konferanse i ei veka er heilt perfekt. Det er ynskelig å holda fram med denne tradisjonen med å ha Sokkelkonferanse ei veka enten om våren (slutten av mai) eller hausten (september/oktober). Dette opplegget får ein mykje att for både når det gjeld innhald under konferansen, bygging av nettverk innad i Lederne og knytta relasjonar til andre tillitsvalte og andre selskap. Ein får diskutere saker både under/etter konferansen og i fritida. Ektefellene/følge og barn kan være med og ein koser seg i lag. Mange fritidsaktiviteter Dei sosiale aktivitetane byrja med golf- og tennisturneringa. Ivar Haglund, Lederne i Statoil hadde ansvaret for golfturneringa. Medan Per Helge Ødegård, Teknikarane i Statoil hadde ansvaret for tennistuneringa. På undomslaget utmerka Elias Prytz, Tor Erlend Romfog og Marielle Romfog seg. I golfturneringa var det Odd Harald Hetland frå Lederne i TOTAL og Sigurd Pedersen som fekk ein delt fyrsteplass på herresida. På damesida var det Ungdomslaget gjorde også ein fantaskisk innsats May Brit A. Haglund, Lederne i Statoil som stakk av med besteplassen, mendan Bjørg Romfog frå Lederne i Eurest kom like bak. Ungdomslaget gjorde også ein fantaskisk innsats der Tor Erlend Romfog kom på fyrste plass. Tennisturneringa var det Per Helge Ødegård og Terje Herland, Teknikarane i Statoil, som vann på herresida. Mange var nok ikkje overraska over at Ødegård vann. Han har

15 nordsjøen_ side 15 Eit av volleyballaga til Lederne. Frå venste: Per Helge Ødegård og Terje Herland stukke av med sigeren på alle sokkelkonferansane tidlegare også. Litt lenger utpå dagen vart det også satt i gang strandvolleyball kampar med dommar Hilde Berger i dommartårnet. Det føregjekk mange strandvolleyballkampar i løpet av den veka me var på Kreta. I pilkastkonkuransen var det Ivar Haglund, Lederne i Statoil som gjekk av med sigeren, medan Egil Nystuen kom på andre plass. På damesida var det delt fyrsteplass til Bjørg Romfog og Wenche I. Sola. Vatnskilene var populære for både vaksne og barna Fleire prøvde seg også på dei store vatnskliene. Også her skulle me ha konkuranse over kven som hadde dei beste landingane, beste stupa osv. Svært mange av dei vaksne både på herre- og damesida var svært sporty og gleda seg stort i dei store vatnskliene. Pilkastkonkuransar og stor felles premieutdeling for alle konkuransane Me hadde også pilkastkonkuransar. Alle var med på dei ulike alle var med på dei ulike sosiale aktivitetane sosiale aktivitetane og på denne måten vart alle svært godt kjente med kvarandre. Premieutdeling føregjekk litt undervegs, men den største premieflommen skjedde heilt på slutten nest siste dagen der alle var samla i konferansesalen til avskjedssamling. Alle fekk premiar for eit eller anna og det var mange spesielle kriteriar for at dei ulike partane fekk premiar på. Det var ikkje alltid den som var den beste, raskaste o.l. Fleire fekk premiar utifrå andre positive forhald ved deltaking i dei ulike sportsgreiner. Her vart det mykje lott og løye ved utdeling av premiar. Tonen var lett og ledig under konferansen og alle fekk lagt eit godt grunnlag både med å vert godt kjent med kvarandre og det å knytta kontaktar på tvers av selskapa dei arbeida i. Tekst og bilete av Wenche I. Sola Irene Spurkeland, Katrine Dyrdal og Ingrid Anne Lima Helland. Tom og Pia Eide, Tom og Åse Hetland og Lars Geir Dommersnes

16 pbl-konferanse_ side 16 Historisk PBL-konferanse Det ble for en tid siden avholdt kurs i Oslo for en del av Ledernes medlemmer i private barnehager. Flere sentralt ansatte i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) var også tilstede. Under presentasjonen ga flere av deltakerne uttrykk for store forventninger til sitt medlemskap i Lederne, og det kurstilbudet vi har. Endelig et forbund for oss daglige ledere ble ofte sagt under en nylig avholdt konferanse i regi av Lederne for medlemmer i barnehager tilsluttet PBL Private Barnehagers Landsforbund. Konferansen var historisk i den forstand at det var første gang en slik konferanse ble avholdt for denne kategorien medlemmer. I overkant av førti daglige ledere møttes sammen med representanter for PBL og Lederne sentralt for å drøfte en rekke interessante, og felles temaer. På dagsorden sto selvfølgelig orientering om begge organisasjoner, men også en del om jus, tariffavtaler, medlemsfordeler, samt rekruttering, utdanning o.l var aktuelt stoff. Forsamlingen valgte også sitt eget interims-/ bransjestyre som skal ha som hovedoppgave å fungere som bransjespesialister og som forbundet skal kunne henvende seg til i spesielle saker. Et foredrag om arbeidsglede skapte også flott stemning i salen. Atmosfæren under konferansen var meget engasjerende, positiv og skapende idet alle deltagere var sterkt opptatt av egen framtid i forbundet og hvordan denne skal kunne bli mest mulig givende for både bransjen og den enkelte. Fra forbundets side er det bare å si at dette var både faglig og sosialt en konferanse som så absolutt har gitt mersmak, og vi er i samarbeid med PBL allerede i gang med å planlegge neste konferanse som arrangeres 10. og 11. mai 2005 så sett av tid vi ser fram til å møte dere igjen. Takk for innsatsen under konferansen, alle sammen. Bjørn Gravdahl, Kurs- Kompetanseansvarlig

17 industrikonferanse_ side 17 Vellykket industrikonferanse i Sulitjelma Lederne arrangerte nylig en ny industrikonferanse, denne gangen i Sulitjelma. Forbundssekretær Egil Setså ønsket alle deltakerne velkommen til Sulis. Rammen omkring arrangementet var den aller beste. Et strålende vær fra flyplassen, langs fjorden, inn gjennom dalen til det gamle gruvesamfunnet Sulitjelma og hele dagen for konferansen. Stedet for arrangementet var ikke tilfeldig valgt. Sulitjelma har en lang gruveindustri historie og var en gang Norges nest største arbeidsplass etter Borregård. Deltakerne var medlemmer, tillitsvalgte og gjester fra Finnmark i nord til Østlandet i sør. Tema for konferansen var fokus på industrien i landsdelen, forskning og utvikling. I den anledning var en rekke industriledere invitert for å holde foredrag og bidra med synspunkter om status og hva som må til for å sikre arbeidsplasser og komme videre. Rapp Hydrema as er et firma med hovedkontorer i Bodø, med 350 ansatte og 350 mill. i omsetning, og var representert ved Inge Henning Andersen. Firmaet har spesialisert seg på styringssystemer av ulike slag til fiskeflåten. I kampen for å overleve, og ha en rimelig avkastning i konkurransen, har firmaet stasjonert seg med produksjon både i Russland og Polen, noe de har lyktes godt med så langt. To forhold som spiller sterkt inn for å klare seg videre i Norge, er at firmaet må være god på egen teknologiutvikling, og at prototyper lages og testes ut i Norge. Tilslutt nevnte han også at bedriften har satset mye og vil gjøre det fortsatt, og at de har rett fagperson på rett plass i bedriften. gass. I forbindelse med de nye ordrene nevner han også at det er meget betenkelig at man nå må til utlandet for å få finansiert bygging. Grunnen til det er at banken som Fosen Mek. har vært kunde hos i alle år, nå er kjøpt opp av svensker, og de er ikke like interessert og opptatt av en leve dyktig industri i distrikt Norge. Viste du forresten at Nexan Norge as på Reitan har stått for nesten all produksjon av kabel til data nettet i Norge? Bedriften er en bedrift i utkant- Norge som har lyktes, plassert på Reitan i Nordland, har 150 ansatte og en fabrikk på kvadratmeter. Samtlige foredragsholdere var enige om at norske politikere må bli mye klarere på hva som egentlig er industripolitikken i dette landet, og at det må fokuseres mer på områder hvor vi er gode inkludert forskning. Norvald P. Holte Fosen Mek. Verksted as var representert ved Reidar Gullesen, som kunne opplyse at bedriften nå hadde under bygging skip nr. 74 og 75. Fosen Mek. har slitt mye den senere tid men kunne nå med de nye ordrene se lys i tunnelen. Gullesen poengterte sterkt at Norge må satse på det som vi er gode på, nemlig skogsindustri, skipsfart, fiskerier og oppdrett samt olje og Forbundsleder Jan Olav Brekke innleder industrikonferansen i Sulitjelma.

18 forsikring_ side 18 Fellesskap gir fordeler også økonomisk Som kjent har Lederne en samarbeidsavtale med Vesta Forsikring AS (Vesta) som innbefatter gode forsikringsordninger til gunstige priser. Avtalen omfatter foruten hjem og reiseforsikring, en livs- og uføreforsikring kombinert med en familieulykkesforsikring. I tillegg kan du tegne øvrige forsikringer (bil, hus, båt etc) i selskapet med ekstra rabatter utløst av medlemskapet ditt i Lederne. I de aller fleste tilfeller skal medlemmene oppleve forsikringsordningene som tilbys gjennom samarbeidet mellom Lederne og Vesta til å være lønnsomme og gode. Vesta har som visjon å bidra til at kundene i selskapet skal oppleve bekymringsfrihet gjennom gode forsikringsløsninger som appellerer til en større trygghetsfølelse. Som forsikringstaker skal du kunne stole på at du gjennom Vesta får den behandling du har krav på når du benytter deg av selskapets tjenester og løsninger. Når det gjelder priser på Vestas forsikringsprodukter, viser undersøkelser at selskapet er konkurransedyktig. I et marked drevet av sterk konkurranse der kundene er mindre lojale enn før, er det ekstra viktig å kunne levere gode ordninger til gunstige priser. I Vesta er man opptatt av å ivareta den jevne forsikringstaker. Selskapet ønsker at du som har fokus på å verne dine verdier skal vite at dette belønnes med gode produkter til rimelige priser. I noen tilfeller kan det likevel forekomme at konkurrentene kan tilby lavere premier på enkelte produkter. Innenfor feltet bilforsikring kan dette av ulike grunner oppstå. Dette fordi det er flere faktorer som tas med i beregningen av den endelige premien. Noen av dem nevnes her som eksempler. For det første avhenger det av hvilken type bil du har. Dernest ser selskapene på sjåførens alder og hvor mye bonus som er opptjent. Egenandelen du velger har og innvirkning på hvor lav/høy premien blir til slutt. Hvor i landet du bor, kan også være et medvirkende element i premieberegningen. Alt i alt skal du som medlem i Lederne være trygg på at samarbeidsavtalen som er gjort mellom forbundet ditt og Vesta skal ivareta deg og familien din på best mulig måte forsikringsmessig. Ønsker du å vite mer om samarbeidsavtalen og/eller få en nærmere gjennomgang av dine forsikringer, kontakt oss gjerne: Vesta Forsikring AS gratis grønt nummer Vi ser frem til å høre fra deg! Obligatorisk dødsfall- og uføreforsikring - med reservasjonsrett Ledernes medlemsregister blir i disse dager oppgradert slik at man kan sette i verk sentral kontingentinnkreving (SKI) for alle medlemmene. Til nå har det kun vært mulig for ca 2000 medlemmer. Når dette er klart kan man også sette i gang en ny dødsfall- og uføreforsikring for hele medlemsmassen. Dette vil ventelig skje i løpet av første halvår Forsikringen innføres obligatorisk for alle, men med rett til å reservere seg. Dette vil medlemmene bli detaljert informert om i god tid, og alle vil få tilsendt reservasjonsskjema. Ved å innføre forsikringen obligatorisk slipper hver enkelt deltaker å levere helseerklæring. Resultatet er at alle får muligheter til å være med på en god livs- og uføreforsikring til medlemspris, uansett helsetilstand. Merk likevel at det er to års karenstid for uførhet på gamle sykdommer du har med deg når du blir med på forsikringen. Sjekk med Forsikringskontoret om du lurer på noe i denne forbindelse. Den nye forsikringen inneholder to ulike dekninger: en dødsfalldekning på inntil kr en uføredekning på inntil kr Nedtrapping Dekningen ved død trappes ned med kr per år fra fylte 51 til 60 år. Deretter er forsikringssummen fast på kr fram til utgangen av det år du fyller 67 år. Uføredekningen er 80 % av dødsfalldekningen, men beløpet reduseres med 2 % per år etter fylte 25 år. Uføredekningen kommer til utbetaling dersom du blir minst 50 % varig arbeidsufør som følge av sykdom eller ulykke. Uføredekningen opphører ved utgangen av det år du fyller 60 år. Dersom du har fått utbetalt uføreerstatning, er du med på dødsfalldekningen til utgangen av det år du fyller 67 år, uten å betale premie. For slike tilfeller gjelder spesielle regler for størrelsen på dødsfallerstatningen. Både dødsfall- og uføredekningen gjelder i arbeid og fritid over hele verden, og den kommer i tillegg til eventuelle andre forsikringer du har. Det er altså ingen samordning mellom denne og andre forsikringer. Uføreerstatningen utbetales til den forsikrede i forhold til alder da forsikringstilfellet inntrådte. Av Kurt Olsen - Bafo Broker a.s

19 generelt_ side 19 Thorstein Unnar Johnsen: - Har ingen tillit til ekspertene Ledernes medlem Thorstein Unnar Johnsen (60) fra Sandefjord har opplevd hvordan det er å være kasteball mellom offentlige etater et utall saksbehandlere i trygdevesenet, leger, psykologer og andre fagpersoner som man må anta har kompetanse på viktige områder. Johnsen fikk endelig diagnostisert yrkesskade etter å ha vært eksponert for løsemidler i årevis, men det var en lang vei frem før han endelig fikk gjennomslag for det han visste var galt. Advokat Kjell Inge Ambjørndalen (t.v.) har arbeidet i fem år med å få trygdevesenet til å innse at Thorstein Johnsen er skadet av løsemidler etter å ha blitt eksponert for farlige stoffer i mange år. - Det begynte om sommeren 1998 med at jeg ble svært glemsom, og var konstant trett. Selv etter ferier var jeg ikke uthvilt. Jeg fikk hodepine, vekttap, hjertebank og søvnproblemer. Ting som det er en selvfølge å huske, bare forsvant fra hukommelsen. Denne utviklingen har selvsagt skjedd snikende og over lengre tid, men det var min datter som først innså at noe var fundamentalt galt med meg. Først da kontaktet jeg lege, hvor jeg etter det kom i kontakt med trygdesystemet. Da begynte moroa, forteller Johnsen. Seks saksbehandlere - I løpet av relativt kort tid hadde jeg hele seks saksbehandlere. Det må være en fundamental mangel på kommunikasjon i trygdevesenet. Hver gang saksbehandler skiftet, ante ikke den nye noen ting om saken, slik at jeg hver gang måtte gjennomgå alt på nytt. Det var først da jeg i ren forbannelse kontaktet trygdesjefen at det ble tatt skikkelig affære, og jeg fikk en fast saksbehandler, forteller han. Standard diagnose Advokat Kjell Inge Ambjørndalen hos Ledernes advokatfirma Norman & co kom inn i saken etter at Ledernes daværende forbundssekretær Svein Hæhre Larsen ble koplet inn. Ambjørndalen forteller at det ikke har vært lett å nå frem i byråkratiet: - Johnsen ble sendt til utredning på Sykehuset i Telemark. Der ser det ut til at nevropsykologen har en standarddiagnose når det gjelder slike saker. Nevropsykologen fant ut at Johnsen led av en rekke mentale lidelser, som panikkangst, depresjon og alexitymi, som er mangel på evne til å bearbeide psykiske spenninger og snakke om egne følelser og reaksjoner. Han fant imidlertid ingen tegn på hukommelsessvikt, konsentrasjonsvansker eller annen form for funksjonssvikt, fordi Johnsen greide å putte trekantede og firkantede treklosser ned i en puttekasse beregnet for to-tre åringer. Følgelig konkluderte psykologen med at problemet var av mental karakter. En slik diagnose ender alltid med avslag når det gjelder søknad om yrkesskadeerstatning, sier Ambjørndalen, og legger til at Johnsen deretter ble henvist til psykiater som ikke fant noen som helst tegn på psykisk lidelse. For i tillegg å få ytterligere klarhet i hva som var de endelige årsakene til Johnsens plager, ble han sendt til utredning på St. Olavs Hospital i Trondheim, som støttet psykiaterens konklusjon om at skadene var av fysisk og ikke psykisk karakter. Løsemidler Ambjørndalen sier videre at man selvsagt ikke godtok denne diagnosen. Man behøver ikke være lege for så skjønne at Johnsens skade var forårsaket av å være langvarig eksponert for løsemidler. Etter grunnskolen reiste Johnsen til sjøs i flere år hvor han bl.a. malte lugarer, vasket rust og annet med white spirit på fartøyer, maling av skutesider, sprøytemaling av lasterom og båter, blandet maling og sandblåsing. Har arbeidet også senere med plaststøping av cabincruisere I tidligere år var man ikke så oppmerksomme på potensielle skader forbundet med slikt arbeid, slik at verneutstyr, som i dag er påbudt, kun ble bruks unntaksvis. Under skadegrensen Etter å ha fått endelig klarhet i årsaken til Johnsens plager, ble det søkt om yrkesskadeerstatning på trygdekontoret. Trygdekontorets konklusjon var at man innrømmet 14% invaliditet. Problemer er bare at man må ha minst 15% invaliditet for å ha rett på yrkesskadeerstatning. Bare motgang Ambjørndalen sier at han nå har arbeidet med Johnsens sak siden november 1999, og det har vært fem år med nærmest endeløs motgang. Ingen erstatning er utbetalt så langt selv om krav om dette er fremsatt for lenge siden. Det vil nå bli foretatt en ny medisinsk utredning: - Det er umulig å si hvor lenge denne saken vil pågå. Vi mener imidlertid at vi har en meget god sak, og det er etter min mening overhodet ingen tvil om at Johnsen har krav på erstatning. Vi ser imidlertid ikke bort fra at det hele ender med stevning. Det er ikke uvanlig når man har med trygdeetaten å gjøre, sier Ambjørndalen. - Det verste er følelsen av oppgitthet og frustrasjon over at man ikke når frem etter å ha arbeidet i mange år med farlige stoffer, og som man ikke visste var så farlige før i tiden. Når man da opplever at trygdevesenet og deler av helsevesenet kun kverulerer, trenerer og mistenkeliggjør, blir det ekstra ille, sier Johnsen.

20 forsikring_ side 20 Ledernes medlemsforsikringer Lederne har utviklet sine medlemsforsikringer over flere år slik at vi i dag har et tilbud som dekker de aller fleste behov. Du kan kjøpe livs- og uføreforsikring, ulykkesforsikring for hele familien, og du kan forsikre hus og bil og båt. Alt er tilgjengelig til gode priser og vilkår gjennom Ledernes avtaler og ditt medlemskap. Denne gjennomgangen av Ledernes forsikringstilbud har ikke plass til alle detaljer, vilkår og alt som står med liten skrift. Ved et eventuelt erstatningsoppgjør vil det være vilkårene, forsikringsbeviset og avtalen mellom Lederne og det aktuelle forsikringsselskapet som legges til grunn. Obligatorisk forsikring Alle yrkesaktive og kontingentbetalende medlemmer og deres ektefeller/samboere er omfattet av en liten livsforsikring og en ulykkesforsikring. Barn under 20 år er også omfattet av ulykkes-forsikringen. Erstatning fra ulykkesforsikringen utbetales dersom noen i familien blir varig medisinsk invalid som følge av en ulykke. Størrelsen på erstatningen står i forhold til graden av invaliditet, og for enslig medlem er det maksimalt kr ved 100 % medisinsk invaliditet. Ulykkesforsikringen dekker også nødvendige behandlingsutgifter etter ulykkesskade som ikke dekkes fra annet hold. Dette gjelder utgifter du innen 2 år fra skadedagen måtte få i forbindelse med behandling av skaden, for eksempel utgifter til tannlege, lege eller fysioterapeut. Livsforsikringen gir erstatning ved død, uansett årsak, for medlem og ektefelle/samboer. Forsikringssummen er kr Summen trappes ned til kr fra 51 til 67 år. Dødsfallerstatningen utbetales til gjenlevende ektefelle eller samboer. Om slike ikke finnes, utbetales erstatningen til dine livsarvinger. Premien for den obligatoriske forsikringen betales av Lederne. Ledernes Stønadskasse Dersom medlemmet eller ektefelle/samboer dør etter utgangen av det kalenderår medlemmet fyller 67 år, utbetales begravelsesbidrag fra Ledernes Stønadskasse. Frivillige forsikringer Som medlem av Lederne kan du og ektefelle/ samboer benytte dere av frivillige tilleggsforsikringer. Disse forsikringene dekker dødsfall og uførhet, er gunstige i pris, og de gjelder både i arbeid og fritid over hele verden. Det kreves tilfredsstillende helseerklæring for å bli med på tilleggsforsikringene. Tilleggsforsikringen er en livsforsikring og uføreforsikring på 10 G kr til du fyller 50. Deretter trappes ytelsene gradvis ned. Premien er avhengig av alder. Ta kontakt med Forsikringskontoret så får du vite hva forsikringen koster for deg, samtidig som du kan bestille helseerklæringsskjema. Familieulykkesforsikring Du kan kjøpe en frivillig familieulykkesforsikring i tillegg til familieulykkesforsikringen som er inkludert i kontingenten. Begge ulykkesforsikringene vil komme til utbetaling dersom det oppstår et skadetilfelle; det er ingen samordning eller avkorting. Også denne familieulykkesforsikringen gjelder ut det kalenderår forsikrede fyller 67 år. Det er likevel mulig å fortsette med forsikringen på egen hånd til fylte 75 år. Her gjelder bestemte vilkår som du får ved å ta kontakt med Vesta. Den frivillige ulykkesforsikringen har mye høyere erstatningssummer enn den obligatoriske forsikringen. Enslig medlem kan få inntil 1,7 mill kr i erstatning ved 100 % medisinsk invaliditet. Innboforsikring Innboforsikringen er en forsikring som dekker ditt innbo og løsøre med inntil kr 1,3 mill per skadetilfelle. For enkeltgjenstander eller samlinger er det likevel en sumbegrensning på kr Spesielt kostbare enkeltgjenstander eller samlinger med verdi over kr må dekkes ved en egen tilleggsforsikring, og dersom du har innbo og løsøre verdt mer enn kr 1,3 mill må du også tegne en tilleggsforsikring. Forsikringen gjelder på forsikringsstedet, som er ditt faste bosted. Den gjelder likevel også for ting som midlertidig befinner seg utenfor bostedet ditt i Norden, for eksempel på hybel eller leilighet som periodevis benyttes i forbindelse med ditt arbeid. Det samme gjelder også på hybel i forbindelse med skolegang for barn som ennå er hjemmeværende i den forstand at de fortsatt har foreldrenes adresse i folkeregistret. Innboforsikringen forsikrer IKKE selve bygningen. Dersom du bor i en enebolig må du forsikre huset også. Om du bor i et sameie eller borettslag vil det som regel være en felles forsikring for bygningen. Egenandelen ved skade er vanligvis kr Forsikringen er frivillig, og du må selv melde deg på. Premien til innboforsikringen er avhengig av bosted. Ta kontakt med Ledernes Forsikringskontor på så får du vite hva forsikringen koster der du bor.du kan også sende e-post til med spørsmål eller påmelding.

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer

LEDERNE 8hkZZ _ ieaa[beff]`ªh[j >l[h jh[z`[ dehzcwdd ^Wh c[djwb[ fbw][h B[Z[hd[i b[z[bi[ixwhec[j[h (&&. >[cc[b_]^[j[d XWa a`ªjj[j l_ if_i[h

LEDERNE 8hkZZ _ ieaa[beff]`ªh[j >l[h jh[z`[ dehzcwdd ^Wh c[djwb[ fbw][h B[Z[hd[i b[z[bi[ixwhec[j[h (&&. >[cc[b_]^[j[d XWa a`ªjj[j l_ if_i[h LEDERNE 02 08 www.lederne.no juni OM LEDERNE Lederne er en bransje- og partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for arbeidstakere med lederansvar, tekniske og merkantile stillinger. Organisasjonen har omkring

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

Mistet datteren 22. juli

Mistet datteren 22. juli Nr 7 - september 2012 Olav Løvlie: Mistet datteren 22. juli side 4 5 Nye faglige råd side 6 7 Gründarar på yrkesfag side 8 9 1982 2012 30 år leder I skolen 7 2012 Lærdom av 22. juli Olav Løvlie (68), medlem

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

NYTT. Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier, kler de seg. Sigbjørn Obstfelder

NYTT. Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier, kler de seg. Sigbjørn Obstfelder NYTT Nr. 4-2009/32. årgang Nye strategier Yes...jeg har lyst Side 4 Side 6 Valgkomiteens forslag Side 9 Ingen SOL pool uten... Side 15 Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier,

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB ÅRSBERETNING 2008 1 2 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2006 2008 Forsidebilde: Rosenberg høsten 2006. Hævene Brim på siten i kjent Bergesen

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2009 3 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Ludvig Harald Andersen Tore Aksel Bjørnestad Ove Jan Bratteli Lars Larsen

Detaljer

MAGASINET. -Har lært meg å leve med konstante smerter LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Marion Kristensen (34): s. 4-5. Tid for søke Extra-midler

MAGASINET. -Har lært meg å leve med konstante smerter LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Marion Kristensen (34): s. 4-5. Tid for søke Extra-midler MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 4-12. årgang 2013 Marion Kristensen (34): -Har lært meg å leve med konstante smerter s. 4-5 Tid for søke Extra-midler s. 8 Nytt fra retten

Detaljer

LEDERNE STØV- SUGEREN. stopper kvinnelige ledere. mar. Slip opp ditt viktigste våpen. Medarbeidersamtalen:

LEDERNE STØV- SUGEREN. stopper kvinnelige ledere. mar. Slip opp ditt viktigste våpen. Medarbeidersamtalen: LEDERNE STØV- Medarbeidersamtalen: Slip opp ditt viktigste våpen Møte med Inge Brigt Aarbakke: Nøkkelen til suksess SUGEREN stopper kvinnelige ledere www.lederne.no 01 05 mar Apropos Publicis. Foto: Tom

Detaljer

Invivo. aktivt hus med mange rom. Fokus på vekst- og attføringsbedrifter. Landsmøtet 2008. Inspirert av Ledernes kurs. Attføringsbedriften.

Invivo. aktivt hus med mange rom. Fokus på vekst- og attføringsbedrifter. Landsmøtet 2008. Inspirert av Ledernes kurs. Attføringsbedriften. Lederne www.lederne.no 03 08 sept Fokus på vekst- og attføringsbedrifter Landsmøtet 2008 Inspirert av Ledernes kurs Invivo Attføringsbedriften aktivt hus med mange rom Lederne september 2008 1 Om Lederne

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Dagsreferat 12. mai. Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011

Dagsreferat 12. mai. Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011 3 Dagsreferat 12. mai Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011 Under landsmøtet blir det laget dagsreferater av forhandlingene, og disse blir levert delegatene påfølgende morgen

Detaljer

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister Vi i Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 3-2011 - Årg. 66 KOMMUNEVALGET Landslaget 2011 for Offentlige Pensjonister Det er viktig å stemme! Godt valg! VI i LOP nr. 3 2011 Medlemsblad

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007 NTL Skatt Nr 3/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet NTL Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: 5.200 Ansv. redaktør: Stein

Detaljer

Nr 9 - november 2013. På veg mot draumene side 8-11. Nytt fagstudium i landbruk side 4 Tilpassa opplæring side 16

Nr 9 - november 2013. På veg mot draumene side 8-11. Nytt fagstudium i landbruk side 4 Tilpassa opplæring side 16 Nr 9 - november 2013 På veg mot draumene side 8-11 Nytt fagstudium i landbruk side 4 Tilpassa opplæring side 16 leder I skolen 9 2013 Styrker praksis i landbruket 4 Byrådet i Bergen vil ha karakterer i

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 F o r e t g o d t a r b e i d s l i v A r b e i d s t i l s y n e t jobber for at arbeidslivet i Norge skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø. Våre 580 erfarne medarbeidere

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Hvordan blir fremtidens velferdstilbud? Gunn Kvalsvik, redaktør - Eg meinar klårt at det er den fyrste jobben etter enda udanning som avgjer

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Nr. 10. Desember 2008 www.nslf.no. i Tromsø 2008

Nr. 10. Desember 2008 www.nslf.no. i Tromsø 2008 Nr. 10 Desember 2008 www.nslf.no Landsmøte NSLF i Tromsø 2008 Hva skjer når reformideer skal nedfelles i praksis? s 11 Hvordan kan vi sikre atferd som fremmer beslutningsprosessen? s 18 Spørrespalten:

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Lønn Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK

Detaljer

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade 31 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 4-2015 s.4 Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade Justering i øverste nakkevirvel Ungdom og s.8 s.11 Barn og unge s.26 smertelindring Personskade

Detaljer