Forvaltning og fordeling av utviklingsmidler 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forvaltning og fordeling av utviklingsmidler 2017"

Transkript

1 Saknr. 17/456-4 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Forvaltning og fordeling av utviklingsmidler 2017 Innstilling til vedtak: 1) Fylkesrådet fordeler de statlige midlene til regional utvikling og de ikke bundne fylkeskommunale midlene til næringsutvikling for 2017 på følgende måte. (Alle tall i hele tusen): Formål Midler fra kap. 550, omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distrikta Midler fra kap. 553, omstillingsdyktige regioner Fylkeskommunale midler Post 62 Post 64 Post 60 Post 65 Reiseliv Frie midler Tilgjengelige midler Innovasjon Norge Etablereropplæring (overføres sammen med restbeløpet til post 64) Kommunale næringsfond SIVA-inkubator Omstilling, statlig Omstilling, regional Ungt Entreprenørskap 827 Utv.prosjekt Karrieresenter Arrangementsutvikling Inkluderende og attraktive lokalsamfunn - Reiseliv og oppl.næring Ikke øremerka midler Støtteordning innovasjon, X X X kompetanse, nyetablering - Prosjekter og program X X X X

2 2) Midlene skal fordeles med grunnlag i de nasjonale føringene og måla, forskrift og retningslinjer for regionale utviklingsmidler, og de fylkeskommunale måla for nærings- og samfunnsutvikling 3) Inntil fem prosent av de tildelte midlene kan brukes til administrasjonskostnader, analyser og evalueringer 4) Det lyses ut fire støtteordninger via regionalforvaltning.no. Det avsettes midler til disse i samsvar med tabellen i punkt 1 5) Hedmark fylkeskommune tildeles et tilskudd på kr fra de regionale utviklingsmidlene, kap. 550 post 64, til finansiering av etablereropplæringa for ) Kommunene i Hedmark tildeles kommunale næringsfond med til sammen kr , i tråd med vedtaket i FR-sak 280/16. I tillegg avsettes inntil kr til opplæringstiltak for kommunene. Midlene dekkes av regionale utviklingsmidler, kap. 550 post 64 7) Fylkesrådet tildeler kr 3,5 mill. av de øremerka regionale utviklingsmidlene til omstilling (kap. 553, post 60) til de pågående omstillingsprosjektene, med kr 2 mill. til Kongsvingerregionen og kr 1,5 mill. til Elverumsregionen 8) Hedmark kunnskapspark tildeles et tilskudd på kr 4,8 mill. til drift av sine inkubatorplasser i hele fylket. Midlene dekkes av regionale utviklingsmidler, kap. 550 post 64 Vedlegg: - Oppdragsbrev for statsbudsjettet 2017 tilskot til Hedmark fylkeskommune under programkategori Distrikts- og regionalpolitikk - Oversikt over fordeling av midler til kommunale næringsfond i Hedmark for 2017, fra FR-sak 280/16 «Kommunale næringsfond i Hedmark fra 2017» - Retningslinjer for kommunale næringsfond i Hedmark, gjeldende fra Utlysningstekster for de fire støtteordningene o Økt innovasjon, kompetanse og nyetableringer o Økt verdiskaping i reiseliv/opplevelsesnæringer o Arrangementsutvikling i Hedmark o Inkluderende og attraktive lokalsamfunn Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

3 Saksutredning Forvaltning og fordeling av utviklingsmidler 2017 Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 12/16. Innledning og bakgrunn I denne saka behandles de overordna føringene for bruken av de statlig tildelte regionale utviklingsmidlene, og for midlene til næringsutvikling som er avsatt i fylkeskommunens budsjett for Før saka fremmes har fylkesrådet behandla følgende saker som har konsekvenser for fordelinga av midler dette året: - FR-sak 280/16: «Kommunale næringsfond i Hedmark fra 2017» - resultater av evalueringsrapporten, nye retningslinjer og ny fordelingsnøkkel for Kommunale næringsfond - FR-sak 32/17: «Oppdragsbrev 2017 Innovasjon Norge Innlandet» Fylkesrådet er i februar 2017 også forelagt et notat om utlysing av midler til nærings- og samfunnsutvikling i 2017, for ei intern drøfting av støtteordningene. I tillegg til dette vil regionale planer og strategier med tilhørende handlingsprogrammer legge føringer for bruken av midlene. Saksopplysninger fakta Oppdragsbrevet fra kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser store endringer i målstruktur og tildeling av midler. Hedmark er i år tildelt kr 75,87 millioner i statlige midler innen programkategori Distrikts- og regionalpolitikk, mot kr 81,71 mill. i Midlene er fordelt på to hovedmål med til sammen fem delmål. Det er ikke mulig å omdisponere midler mellom de to hovedmåla/hovedkapitlene, men det er mulig å omdisponere innen hvert hovedmål/kapittel dersom dette gir like god måloppnåelse. Målstrukturen med spesifikk fordeling av midlene er satt opp slik fra KMD:

4 Midlene fra kap skal gå til bedriftsretta tiltak. De er i hovedsak øremerka Innovasjon Norge, men kan omdisponeres til kap , som disponeres av fylkeskommunen (jf. fylkesrådssak 17/1053, Oppdragsbrev til Innovasjon Norge Innlandet). I Hedmark omdisponeres midler til etablereropplæring fra denne posten, jf. vedtak i fylkesrådssak 32/17 vedrørende oppdragsbrev til Innovasjon Norge for Midlene fra kap går til grenseregionale Interregprogram. Midlene fra kap går til omstillingsprogram, dvs. omstillingsprosjektene i Elverumregionen og Kongsvingerregionen. Fylkeskommunen disponerer midlene fra de to kapitlene «Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn i område med særlege distriktsutfordringar» (delmål 1.2) og kap «Velfungerande næringsmiljø og tilgang til relevant kompetanse» (delmål 2.1) noe friere, og det vil lyses ut midler fra disse postene. Av de kr fra kap er det tidligere vedtatt å bruke kr til kommunale næringsfond, jf. FR-sak 280/16. Generelt om statlige regionale utviklingsmidler Midlene kan ifølge retningslinjene for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler fra brukes til: - Tilskuddsordninger - Delegert forvaltning til f.eks. Innovasjon Norge, kommunene o.l. - Utviklingsprosjekter og programmer i regi av fylkeskommunen - Medfinansiering av nasjonale programmer og satsinger

5 Fylkeskommunens prioriteringer skal forankres i regionale partnerskap. Regionale planer som er utarbeidet i slike partnerskap vil f.eks. gi ei slik forankring. Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn i områder med særlige distriktsutfordringer Det er fra departementet satt svært spesifikke målekriterier for kap Midlene skal brukes til å øke attraktiviteten for befolkning og næringsliv, innenfor de områdene som fylkeskommunen vurderer at har særlige distriktsutfordringer (jf. distriktsindeksen). Tiltaka skal rettes mot lokale utfordringer og mål, og bidra til attraktive lokalsamfunn. KMD har satt følgende kriterier for måloppnåelse, som fylkeskommunen skal svare på i etterkant: - Nye arbeidsplasser - Søkere til ledige stillinger - At lokalsamfunna beholder tilflyttere - Grad av deltakelse i frivillige organisasjoner Kriteriene er ikke definert noe utover dette, og det sendes en henvendelse til KMD for å få avklart nærmere definisjoner, målepunkter m.m. Velfungerende næringsmiljøer og tilgang til relevant kompetanse De kr 7 mill. fra kap skal brukes med formål «å skape omstillingsdyktige regioner gjennom å legge til rette for velfungerende næringsmiljøer og tilgang til relevant kompetanse.» Målet er å mobilisere til samarbeid mellom bedrifter i næringsmiljøer, og til koplinger mellom bedrifter og relevante utdanningsmiljøer, for å møte kompetansebehovet i næringslivet. KMD har satt opp følgende kriterier for måloppnåelse: - Antall mobiliseringstiltak for kompetanseheving og for samarbeid i næringsmiljøer - Antall næringsmiljøer med nytt eller styrka samarbeid - Antall utviklingsprosjekter for kompetanseheving og samarbeid i næringsmiljøer I tillegg skriver departementet i oppdragsbrevet at det ved utbetaling av midler skal rapporteres på følgende kriterier for måloppnåing: - Antall etablerte kompetansetilbud og antall deltakere/planlagte deltakere fordelt på a) poenggivende og b) ikke-poenggivende tilbud - Antall samarbeidsprosjekter i næringsmiljøer av ulik karakter Fylkeskommunale mål for nærings- og samfunnsutvikling 2017 I det vedtatte budsjettet for Hedmark fylkeskommune 2017 er det satt av kr 3,8 mill. til reiselivsprosjekter og kr 17,63 mill. i mill. til næringsutvikling. Av midlene til næringsutvikling er kr 4,15 mill. bundet opp til finansiering av Hedmark kunnskapspark, Østlandsforskning, Ungt Entreprenørskap Hedmark (en del av det totale driftstilskuddet) og Forsvarskoordinatoren. Midlene som disponeres til næringsutvikling utgjør derfor ca. kr 13,5 mill. Hedmark fylkeskommune har følgende mål for næringsutvikling (henta fra MRS-systemet): Hovedmål 7, Tilrettelegge for arbeidsplassutvikling og innovasjon - Økt innovasjon i næringslivet - Økt kompetanse i næringslivet og virkemiddelapparatet - Flere levedyktige nyetableringer

6 Det er også andre fylkeskommunale mål som må tas i betraktning når midlene skal lyses ut. For internasjonalisering er hovedmålet «Et mer internasjonalt rettet nærings- og samfunnsliv», og det mest relevante delmålet er: - Øke fylkets FoU-aktivitet, innovasjonsevne og konkurransekraft gjennom internasjonalt samarbeid Det andre delmålet som i noen sammenhenger kan være relevant er: - Fremme internasjonal forståelse, økt kulturell bevissthet og språkkompetanse blant ungdom og lærere Når det gjelder attraktivitet og utvikling av lokalsamfunn står følgende i den regionale planstrategien, kap. 3.3 «Levende byer og bygdesentre er motorer i regionenes utvikling»: «Stedets identitet og stedlige kultur er også avgjørende. I dette ligger evnen til å inkludere nye mennesker og ideer. Bosetting og god integrering av tilflyttere legger til rette for at nye ressurser kommer lokalsamfunnene til gode, Det er viktig for folks trivsel å føle seg sett og inkludert slik at de utvikler en tilhørighet. Gode steder med møteplasser og tilgjengelighet for alle påvirker også folkehelsen i positiv retning» Vurderinger De regionale utviklingsmidlene har for 2017 mye strengere føringer og fordeling på målkategorier enn tidligere. Det er heller ikke lov å omdisponere mellom de to hovedmålene, dvs. mellom de distriktsretta midlene og de som skal gå til omstillingsdyktige regioner. Fylkesrådet har med grunnlag i oppdragsbrevet fra KMD vurdert at de regionale utviklingsmidlene disponeres på følgende måte for 2017: Innovasjon Norge Innlandet Fra posten bevilges kr 30 mill. til Innovasjon Norge Innlandet, jf. vedtak i fylkesrådssak 32/17. Midlene skal gå til bedriftsutvikling og etablererstipend i det distriktspolitiske virkeområdet. Det er i oppdragsbrevet brukt ei formulering om at det er mulig å bevilge støtte også utenfor dette området, bare det gjøres som bagatellmessig støtte. Etter omlegginga av tildelingene fra KMD ser det ut som dette likevel ikke er mulig. Innovasjon Norge er gjort oppmerksom på dette. I tillegg til disse midlene har fylkesrådet i tidligere vedtak tildelt IN Innlandet ansvaret for gjennomføring av et vekstprogram for næringslivet i distriktspolitisk virkeområde. IN er også vertskap for prosjektet «Temabasert produktutvikling i opplevelsesnæringene», som fylkeskommunen delfinansierer. Etablereropplæring I Hedmark er det fylkeskommunen som har ansvaret for gjennomføring av et opplæringstilbud for alle interesserte etablerere. «Etablerermodellen» har fungert siden 2004, og omfatter i tillegg til etablererkursa også kontakt med og opplæring av førstelinja i kommunene og andre som arbeider med etablerere og innovasjon. Modellen er endra og revidert noe over år, men hovedtrekka er de samme. En er nå inne i det siste året i det utlyste oppdraget, og nytt oppdrag må lyses ut før sommeren. Med grunnlag i det fylkeskommunale ansvaret for etablereropplæringa er det i FR-sak 32/17 omdisponert om lag kr 3,4 mill. fra kap til Disse midlene skal da brukes til bl.a. å finansiere etablereropplæringa i Hedmark Det settes av kr 2,4 mill. til dette, fordelt på følgende

7 kostnadsposter (det forutsettes gjennomført ni etablererkurs, to forberedende etablererkurs for innvandrere, åtte regionale planleggingsmøter og to nettverkssamlinger for næringsapparatet): Kostnadspost Kroner Etablererkurs inkl. markedsføring Forberedende etablererkurs for innvandrere To nettverkssamlinger for næringsmedarbeiderne, regionale planleggingsmøter i regionene, samrådingsmøter, div. kostnader Gründerarrangementer i kommunene Reserve i tilfelle ekstrakurs Sum Ungt Entreprenørskap Hedmark Ungt Entreprenørskap Hedmark (UEH) har de siste åra fått sin finansiering fra fylkeskommunen delvis gjennom et tilskudd fra de fylkeskommunale midlene som fastsettes i budsjettet, og delvis fra de regionale utviklingsmidlene. Retningslinjene for de regionale utviklingsmidlene sier fortsatt spesifikt at det kan ytes driftsstøtte til Ungt Entreprenørskap. Det står derimot ikke hvilken post det kan tildeles slikt tilskudd fra, og tilskuddet passer ikke inn i målekriteriene for noen av postene. Departementet har på spørsmål om dette svart at en skal bruke kap. 550 post 64. Dette tas til etterretning, sjøl om en del av midlene da vil gå til områder der distriktsutfordringene ikke er så store. Det er for 2017 som tidligere år satt av kr i det fylkeskommunale budsjettet. I 2016 ble UEH i tillegg tildelt kr fra RU-midlene, slik at det totale tilskuddet var på kr 1,8 mill. Det foreslås at det settes av midler til en liten økning av dette tilskuddet, slik at det kan innvilges opp til kr 1,85 mill. Den endelige utmålinga vil gjøres etter ei vurdering av budsjett og søknad fra UEH. Utvikling av karrieresenter i Hedmark Fylkeskommunen vil i partnerskap med NAV Hedmark åpne karrieresenter i Hedmark I utviklingen av senteret skal det etableres et 3-årig prosjekt med en kompetanseressurs for å bidra til en god utvikling av senteret, ikke minst med god dialog inn mot aktuelle samarbeidsparter. Prosjektet skal ha fokus på utvikling i de viktige oppstartsårene, og ikke være knyttet til rene veilednings- /driftsoppgaver. Prosjektet inngår som en del av avtalen med NAV om igangsetting, og skal organiseres opp i løpet av 2017, med en totalkostnad for 3 år på 2,7 mill. Siden senteret etableres i Hamar, men med hele fylket som nedslagsfelt, finansieres prosjektet med kr 2 mill. fra kap. 550 post 60, og kr fra kap. 550 post 64. SIVA-inkubatorer og næringshager Fra og med 2017 forutsettes det ikke at fylkeskommunen går inn med støtte til de SIVA-finansierte næringshagene, og det settes derfor ikke av penger til disse. For 2016 ble det satt av kr 1,5 mill. Næringshagene kan søke om prosjektstøtte slik som tidligere. Dette gjelder også de som ikke er med i næringshageprogrammet. Inkubatorene innen SIVAs program styrkes ved økt støtte. Det settes av kr 4,8 mill. for Det er Hedmark kunnskapspark som driver inkubatorene, som nå er lokalisert på Kongsvinger og Hamar. Det planlegges en tydeligere utrulling i hele fylket, med inkubatorplasser også i Grue, Våler og på Tynset. En slik satsing i hele fylket vil kreve ressurser, og støtten som tildeles knyttes til SIVA-programmet og

8 artikkel 27 i statsstøtteregelverket. Ettersom inkubatorene er for bedrifter fra hele fylket brukes det midler fra kap. 550 post 64 til dette (midler til områder med særlige distriktsutfordringer). De resterende midlene som er overført fra post 62 kan brukes til dette formålet, da inkubatordrift er retta mot enkeltbedrifter. Omstilling Hedmark er også for 2017 tildelt kr 4 mill. til omstillingsprogram ved akutte endringer i arbeidsmarkedet. Kr 3,5 mill. av disse midlene øremerkes de pågående omstillingsprosjekta med kr 2 mill. til Kongsvingerregionen og kr 1,5 mill. til Elverumsregionen. De resterende kr 0,5 mill. brukes til regional medfinansiering av omstillingsprosjekta, og i tillegg brukes kr 1 mill. fra postene og til dette. Det fremmes ei egen sak for fylkesrådet om denne medfinansieringa. Innovasjon Norge får som tidligere år midler direkte fra KMD for å være et nasjonalt kompetanseorgan innen omstillingsarbeidet. Kommunale næringsfond Fylkesrådet behandla i sak 280/16 ny fordelingsnøkkel og nye retningslinjer for kommunale næringsfond i Hedmark. Med bakgrunn i dette avsettes kr 4,703 mill. til kommunale næringsfond for Midlene tas fra kap. 550 post 64, som har som mål «Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn i områder med særlige distriktsutfordringer». Når det gjelder retningslinjene for kommunale næringsfond må det gjøres en liten endring. KMD krever nå at alle ordninger skal lyses ut via regionalforvaltning.no, og at det også skal søkes via denne nettportalen. I de opprinnelige retningslinjene var det satt en frist ut 2018 for å iverksette dette, mens det nå må forutsettes at dette skjer fra og med Kommunene gis tilbud om opplæring. Det settes av kr til opplæring, slik at samla bevilgning til kommunale næringsfond blir kr 4,75 mill. MFI (Regional mobilisering til forskningsbasert innovasjon) i Innlandet VRI-programmene (Virkemidler for regional innovasjon) er nå avslutta, men avløses av det nye programmet MFI. Det er ikke krav om fylkeskommunal medfinansiering av dette programmet. Fylkesrådet ønsker likevel å prioritere dette høyt, og satte i desember 2016 av kr 2 mill. til medfinansiering av det første året av programmet, i likhet med hva Oppland fylkeskommune har bevilget. Byregionprogrammet Dette programmet avsluttes i Det forutsettes ikke ytterligere medfinansiering av dette, men fylkeskommunene har en rolle i å bidra til samordning og gi faglig støtte til arbeidet. Vannforsyning I tråd med tidligere signaler og føringene i oppdragsbrevet settes det ikke lenger av midler til vannforsyning. Interreg Bevilgninga til grenseregionale Interregprosjekter på kr 5,2 mill. forvaltes av Enhet for internasjonalt samarbeid og Interregs eget beslutningsorgan, og omtales ikke i denne saka. Regionale midler fra tidligere år

9 De regionale utviklingsmidlene fra 2016 er brukt opp, men det disponeres noe midler fra ubrukte eller avkorta tilsagn fra tidligere år. Det samme gjelder renter fra ubrukte midler. Disse skal forvaltes og brukes som de regionale utviklingsmidlene. Midler til utlysing De tilgjengelige regionale midlene kan enten lyses ut eller brukes til interne prosjekter og spesifikke programmer. I tråd med tidligere års praksis lyses disse ut sammen med de fylkeskommunale midlene til næringsutvikling. Det lyses ut midler innen følgende fire støtteordninger, med rammer og kilder til finansiering: Støtteordning Finansieringskilde/-r Ramme Økt innovasjon, kompetanse og nyetableringer RU-midler, og Fylkeskommunale midler Ikke avsatt noen spesifikk ramme, vurderes ut fra søknadene som kommer inn Inkluderende og attraktive RU-midler, Kr 2 mill. lokalsamfunn Videreutvikling av eksisterende Fylkeskommunale midler (frie) Kr 1 mill. arrangementer Økt verdiskaping i reiseliv og opplevelsesnæringer Fylkeskommunale midler (øremerka) Kr 3,78 mill. Oppfølging og administrasjon Det vil bli fremmet notater til fylkesrådet med utfyllende informasjon om resultatene fra etablereropplæringa 2016, framdrift for de tidligere finansierte programma m.m. Det vil også fremmes et notat om stedsutvikling fra Strategisk stab. Retningslinjene for de regionale utviklingsmidlene åpner for at inntil fem prosent av de tildelte midlene kan brukes til å dekke egne administrasjons- og gjennomføringskostnader. Det er ønskelig å gjennomføre noen analyser og evalueringer av gjennomførte prosjekter og programmer. Disse kostnadene kan dekkes av de avsatte midlene til administrasjonskostnader

10 Konklusjon Fylkesrådet fordeler de statlige midlene til regional utvikling og de fylkeskommunale midlene til næringsutvikling på følgende måte. (Alle tall oppgitt i hele tusen): Formål Midler fra kap. 550, omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distrikta Midler fra kap. 553, omstillingsdyktige regioner Fylkeskommunale midler Post 62 Post 64 Post 60 Post 65 Reiseliv Frie midler Tilgjengelige midler * Innovasjon Norge Etablereropplæring (overføres sammen med restbeløpet til post 64) Kommunale næringsfond SIVA-inkubator Omstilling, statlig Omstilling, regional **500 ** Ungt Entreprenørskap 827 Utviklingsprosjekt Karrieresenter i Hedmark - Arrangementsutvikling Inkluderende og attraktive lokalsamfunn - Reiseliv og oppl.næring Ikke øremerka *** Støtteordning innovasjon, X X X kompetanse, nyetablering - Prosjekter og program X X X X * Tallet er ikke helt nøyaktig ** Fordelinga mellom postene må gjøres når det avklares hvor mye som tildeles til prosjekter innenfor og utenfor området med distriktsmessige utfordringer *** Disponeres av fylkeskommunen Fylkeskommunen disponerer ut fra dette om lag kr 18,2 mill. av potten for 2017 til regionale utviklingsmidler og om lag kr 12,5 mill. i fylkeskommunale midler som kan brukes til støtteordninga «Økt innovasjon, kompetanse og nyetableringer», og til andre prosjekter og programmer som settes i gang i løpet av året. Administrasjonskostnadene dekkes også av disse midlene.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2008 - KAP 1795 POST 60 TILSKUDD TIL KOMMUNER SOM BERØRES AV MODERNISERING AV FORSVARET PERIODEN 2005-2008 FORDELING AV MIDLER 2008

STATSBUDSJETTET 2008 - KAP 1795 POST 60 TILSKUDD TIL KOMMUNER SOM BERØRES AV MODERNISERING AV FORSVARET PERIODEN 2005-2008 FORDELING AV MIDLER 2008 Saknr. 2127/08 Ark.nr. 233 X1. Saksbehandler: Arne Olav Nyberg STATSBUDSJETTET 2008 - KAP 1795 POST 60 TILSKUDD TIL KOMMUNER SOM BERØRES AV MODERNISERING AV FORSVARET PERIODEN 2005-2008 FORDELING AV MIDLER

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering

HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering Saknr. 15/1634-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «HKP Startup» er forenlig

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsråden Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsbudsjettet 2004 - Kap 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 29.02.2016 Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 29.02.2016 Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 29.02.2016 Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Reratsaker Vedtak 33/16 15/5064 Handlingsprogram

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta midler for regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta midler for regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Saknr. 13/944-5 Saksbehandler: Beate Ryen Bratgjerd Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta midler for regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Fylkesrådets innstilling

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur Saksframlegg Vår saksbehandler Kjersti Bærug Hulbakk, tlf. 32808665 Vår referanse 2008/697-25 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur 29.01.2014 Revidert fordeling av budsjettet

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

Tildeling Innovasjon Norge 2015

Tildeling Innovasjon Norge 2015 Journalpost:15/5065 Saksnummer Utvalg/komite Dato 048/2015 Fylkesrådet 03.03.2015 Tildeling Innovasjon Norge 2015 Innledning I denne sak avklares overordnede føringer for bevilgning fra Nordland fylkeskommune

Detaljer

Søknad om støtte til forstudie: "Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter"

Søknad om støtte til forstudie: Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter Saknr. 14/8905-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Søknad om støtte til forstudie: "Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forstudien Arbeidsliv og

Detaljer

Næring og nyskaping (NoN) Innhold i redegjørelsen 3/25/2015. Hvordan jobber Hedmark fylkeskommune som næringsutviklingsaktør?

Næring og nyskaping (NoN) Innhold i redegjørelsen 3/25/2015. Hvordan jobber Hedmark fylkeskommune som næringsutviklingsaktør? Hvordan jobber Hedmark fylkeskommune som næringsutviklingsaktør? Regional utvikling gjennom tilrettelegging for næringsutvikling Oppdrag fra stat og fylkesting Møte i Kontrollutvalget 24.03.15. Birgit

Detaljer

Årsrapport fra fylkeskommunene om bruken av virkemidlene fra KRD

Årsrapport fra fylkeskommunene om bruken av virkemidlene fra KRD Vedlegg 4b Årsrapport fra fylkeskommunene om bruken av virkemidlene fra KRD Statistikkdelen Statistikkdelen er en standard rapport til departementet. Det skal rapporteres på bruk av midlene på geografi

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd

Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/586-4 08.02.2016 Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 271/15 15/8765 Høring om endring

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 Steinkjer

Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 Steinkjer Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 Steinkjer Deres ref Vår ref Dato 13/2899-1 17.12.2013 Statsbudsjettet 2014 - Kap. 551, post 60 Tilskudd til Nord-Trøndelag fylkeskommune for regional utvikling

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Innherred Samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Tilsagnsnr: KMD-2015-10 Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Torunn H. Kornstad. Revisjon av etablereropplæringa i Hedmark. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 13/ Saksbehandler: Torunn H. Kornstad. Revisjon av etablereropplæringa i Hedmark. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 13/7125-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Revisjon av etablereropplæringa i Hedmark Fylkesrådets innstilling til vedtak: Det gjennomføres en anbudsprosess der oppdraget omfatter et faseinndelt

Detaljer

Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte

Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/5249-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Midt i Matfatet mat og landbruksfestival

Detaljer

Tilskuddet er i samsvar med Samarbeidsprogram for Hedmark 2010-2011(13), kap. 5.1 Verdiskaping.

Tilskuddet er i samsvar med Samarbeidsprogram for Hedmark 2010-2011(13), kap. 5.1 Verdiskaping. Saknr. 12/1546-26 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Finansiering av etablereropplæringa i Hedmark 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for STFK 4 hovedsatsingsområder: 1. Klima- og

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 022/12 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 022/12 Fylkestinget Journalpost.: 12/3109 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 022/12 Fylkestinget 20.02.2012 Endret strategi for DA Uviklingsprogram Bodø Sammendrag basevalg for nye kampfly. I tillegg

Detaljer

Mandat. Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland

Mandat. Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland Mandat Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland Bedriftene i fokus næringsprogram for Oppland BAKGRUNN Fylkesutvalget vedtok 12.03.13 sak 30/13: «3. Det settes også av 10-15 millioner til et næringsprogram

Detaljer

Utvikling og gjennomføring av en Bioøkonomistrategi for Innlandet (2015-2019)

Utvikling og gjennomføring av en Bioøkonomistrategi for Innlandet (2015-2019) Saknr. 15/1331-1 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Utvikling og gjennomføring av en Bioøkonomistrategi for Innlandet (2015-2019) Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/11849-1 Ark.nr. 123 C52 Saksbehandler: Jorunn Elise Gunnestad Rullering av handlingsprogram for fylkesdelplan for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt.

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Saknr. 15/7116-2 Saksbehandler: Turid Lie En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser positivt på at næringslivet i Hamarregionen

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Tilskuddet gis som et engangstilskudd. Søknad om tilskudd for 2014 må søkes på nytt og vil bli vurdert på ordinært vis. Hamar,

Tilskuddet gis som et engangstilskudd. Søknad om tilskudd for 2014 må søkes på nytt og vil bli vurdert på ordinært vis. Hamar, Saknr. 12/12614-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Søknad om tilskudd til utvikling av ny elektronisk infrastruktur (Østnett) for reiselivet i Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark.

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark. Saknr. 226/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim REGIONAL PLAN FOR OPPLEVELSESNÆRINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011 Journalpost.: 10/39224 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011 Evaluering og videreutvikling av studiesentrene Sammendrag Formålet med denne saken er å

Detaljer

Søknad om midler til landbrukskurs for voksne på Jønsberg

Søknad om midler til landbrukskurs for voksne på Jønsberg Saknr. 15/3708-2 Saksbehandler: Kjell Børresen Søknad om midler til landbrukskurs for voksne på Jønsberg Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner tilbudet om landbrukskurs for voksne på Jønsberg videregående

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Fylkeskommunalt tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter

Fylkeskommunalt tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter Saknr. 14/11634-32 Saksbehandler: Camilla Øien Østmo Fylkeskommunalt tilskudd til barne- og saktiviteter - 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet tildeler støtte til frivillige organisasjoners barne-

Detaljer

? MAI?$ 2008 14 MÅR 2008. Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 Agnes Mowinckelsgt. 5 5020 BERGEN

? MAI?$ 2008 14 MÅR 2008. Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 Agnes Mowinckelsgt. 5 5020 BERGEN DET KONGELIGE KOMMUNAL- OGREGIONALDEgARJEMENT-.AND FYLKESKOMMUNE Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 Agnes Mowinckelsgt. 5 5020 BERGEN Eksp.? MAI?$ 2008 7 Saksh. Deres ref Vår ref 08/464-1 EN Dato 14

Detaljer

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember Bo Bedrift Besøk Næringsriket Østfold MNU 1. desember Bestilling i Økonomiplanen 2015-18 omdanne en ren bransjesatsing bred mobilisering organiseres i et partnerskap en samlende kraft for alle næringsaktører

Detaljer

Årsrapport 551.60 og 551.61- midler for 2012 fra Østfold fylkeskommune Innledning

Årsrapport 551.60 og 551.61- midler for 2012 fra Østfold fylkeskommune Innledning Årsrapport 551.60 og 551.61- midler for 2012 fra Østfold fylkeskommune Innledning De statlige midlene kap. 551.60 har Østfold fylkeskommune fordelt på følgende prosjekter i 2011: Interreg IVA 9 350 000

Detaljer

PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT

PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 14.05.2009 2004/571-9736/2009 / 221/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Bodil Lindestad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER

Detaljer

PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE

PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE Saknr. 8183/08 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Arne Olav Nyberg PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/9440-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner «Etablering av VisitOsloRegion 2015» som viktig strategisk

Detaljer

Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole

Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole Saknr. 14/5485-2 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner tilbudet om voksenagronomkurs å være et viktig tiltak

Detaljer

Langløpsprosjektet Alvdal Røros

Langløpsprosjektet Alvdal Røros Saknr. 14/9222-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Langløpsprosjektet Alvdal Røros Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Langløpsprosjektet Alvdal Røros er i tråd med Regional plan

Detaljer

Regionale utviklingsmidler. Regional samling for kontrollutvalg

Regionale utviklingsmidler. Regional samling for kontrollutvalg Regionale utviklingsmidler Regional samling for kontrollutvalg Bakgrunn Bedt om å se på følgende 1. Samhandling og samordning av statlige virkemidler 2. Måloppnåelse 3. Styring og kontroll 2 Budsjett 3

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget Journalpost.: 11/30719 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget 11.06.2012 Handlingsplan DA Utviklingsprogram Bodø 2012-2013 Sammendrag Forutsatt at Stortinget den

Detaljer

SØKNAD OM REGIONAL MEDFINANSIERING INKUBATORPROGRAM FOR MAT- OG NATURBASERTE NÆRINGER 2009

SØKNAD OM REGIONAL MEDFINANSIERING INKUBATORPROGRAM FOR MAT- OG NATURBASERTE NÆRINGER 2009 Saknr. 2061/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Espen Køhn SØKNAD OM REGIONAL MEDFINANSIERING INKUBATORPROGRAM FOR MAT- OG NATURBASERTE NÆRINGER 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

KOMMUNALT NÆRINGSFOND - 2013

KOMMUNALT NÆRINGSFOND - 2013 Arkivsak-dok. 12/00275-7 Saksbehandler Jørn Christian Schjødt Knudsen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato KOMMUNALT NÆRINGSFOND - 2013 Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret slutter seg til

Detaljer

Dato: 11.03.2016 kl. 9:00-14:00 Sted: Hadelandshagen, Storgata 15, Gran

Dato: 11.03.2016 kl. 9:00-14:00 Sted: Hadelandshagen, Storgata 15, Gran MØTEINNKALLING Regionrådet for Hadeland Dato: 11.03.2016 kl. 9:00-14:00 Sted: Hadelandshagen, Storgata 15, Gran Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934 47 376 eller via e-post til vibeke.buraas.dyrnes@gran.kommune.no.

Detaljer

RETNINGSLINER FOR FORVALTNING

RETNINGSLINER FOR FORVALTNING Kompensasjon for bortfall av ordninga med differensiert arbeidsgiveravgift i Gausdal kommune (DA-midler) RETNINGSLINER FOR FORVALTNING vedtatt av Gausdal formannskap 12.02.2008 1. DA-midler for Gausdal

Detaljer

Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles og organiseres på følgende måte:

Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles og organiseres på følgende måte: Saknr. 3585/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad ETABLEREROPPLÆRING I HEDMARK FRA 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles

Detaljer

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra Inderøy, Juni 2010 Pål Hofstad, SIVA SF pal.hofstad@siva.no SIVAs formål "SIVA skal bidra til innovasjon og næringsutvikling

Detaljer

Årsrapport 551.60 og 551.61-midler

Årsrapport 551.60 og 551.61-midler Årsrapport 551.60 og 551.61-midler Østfold fylkeskommune 2013 Innledning Østfold fylkeskommune har fordelt midler til regional utvikling, kap 551, post 60 på følgende prosjekter i 2013: Interreg IVA Innovasjon

Detaljer

Statsbudsjett Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap 2010 på inntil 8 mill. kr fra kap. 552, post 72 og 1 mill. kr fra kap.

Statsbudsjett Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap 2010 på inntil 8 mill. kr fra kap. 552, post 72 og 1 mill. kr fra kap. Ungt Entreprenørskap Norge PB 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 09/1771-4 BEB 19. mars 2010 Statsbudsjett 2010 - Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap 2010 på inntil 8 mill. kr fra

Detaljer

Nasjonalt turskiltprosjekt 2015 - fordeling av midler

Nasjonalt turskiltprosjekt 2015 - fordeling av midler Saknr. 15/1794-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Nasjonalt turskiltprosjekt 2015 - fordeling av midler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av midler til nasjonalt turskiltprosjekt

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ)

Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) Saknr. 15/9971-1 Saksbehandler: Hilde Anette Neby/ Trond Rebne Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland Kunnskapsparken Helgeland SYNLIG SAMLENDE SKAPENDE SOLID 8 ansatte Oms.: 14 mill. 50/50 priv/off. MOTOR MEGLER MØTEPLASS HELGELAND Helgeland frem mot 2020 Vokser i befolkning og verdiskaping Industri,

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 05.12.2012 PS 172/2012 Revidert i formannskapsmøte 27.10.2011 PS 150/2011 Revidert i formannskapsmøte 14.09.2011 PS 126/2011

Detaljer

Flyturisme fra det britiske markedet gjennom prosjektet Norway Home of Skiing

Flyturisme fra det britiske markedet gjennom prosjektet Norway Home of Skiing Saknr. 14/9223-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Flyturisme fra det britiske markedet gjennom prosjektet Norway Home of Skiing Innstilling til vedtak: Fylkesrådet mener at prosjektet Flyturisme fra

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Saknr. 08/5523-40. Ark.nr. 243 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim FELLES NÆRINGSSERVICE I FJELLREGIONEN 2011

Saknr. 08/5523-40. Ark.nr. 243 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim FELLES NÆRINGSSERVICE I FJELLREGIONEN 2011 Saknr. 08/5523-40 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Felles næringsservice

Detaljer

Tabell1. Midler somblir stilt til disposisjonfor virksomhetentil InnovasjonNorgei 2014.

Tabell1. Midler somblir stilt til disposisjonfor virksomhetentil InnovasjonNorgei 2014. InnovasjonNorgeHovedkontoret Postboks448Sentrum 0104OSLO Deresref Vår ref Dato 13/51-15 -LSA 19.12.2013 Statsbudsjettet2014- Oppdragsbrev 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjoni statsbudsjettetfor 2014

Detaljer

Retningslinjer for Aure næringsfond

Retningslinjer for Aure næringsfond Retningslinjer for Aure næringsfond Innhold RETNINGSLINJER for AURE NÆRINGSFOND... 3 1. Bakgrunn og forankring... 3 2. Formål... 3 3. Kunngjøring... 3 4. Hvem kan søke?... 3 5. Hva kan støtten brukes til?...

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 17.09.2012 Kl 11.00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Ungt Entreprenørskap Norge Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Statsbudsjettet 2015 - Tilsagnsbrev 1. INNLEDNING Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus

SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus Jon Johansen KRD NHD KD (NFR) LMD UD FKD AD Innovasjon Norge Nettverksselskapet SIVA Visjon: Vi gir lokale ideer globale muligheter Tilskudd og risikokapital til

Detaljer

VEGÅRSHEI KOMMUNE - SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTVIKLINGSPROSJEKTET "DEN LEVENDE BYGDA" FOR 2009

VEGÅRSHEI KOMMUNE - SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTVIKLINGSPROSJEKTET DEN LEVENDE BYGDA FOR 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.03.2009 2006/2085-6042/2009 / 243/V12 Saksframlegg Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget VEGÅRSHEI KOMMUNE - SØKNAD OM TILSKUDD

Detaljer

MOELVEN UTVIKLING AS -SØKNAD OM MIDLER TIL INDUSTRIINKUBATORER 2008

MOELVEN UTVIKLING AS -SØKNAD OM MIDLER TIL INDUSTRIINKUBATORER 2008 Saknr. 3100/08 Løpenr.10097/08 Ark.nr. 223 U01. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MOELVEN UTVIKLING AS -SØKNAD OM MIDLER TIL INDUSTRIINKUBATORER 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Saknr. 6549/09. Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 6549/09. Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 6549/09 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar å ikke gi økonomisk støtte til Fjelltrainee på nåværende

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Premisser Til grunn for behandling av saker i næringsfond i Berg ligger følgende: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Retningslinjer for kommunale

Detaljer

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Saknr. 14/10527-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at arbeid

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter arrangementet Klimavalg 2013 på Hamar.

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter arrangementet Klimavalg 2013 på Hamar. Saknr. 13/8220-2 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter arrangementet

Detaljer

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2 Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 09:50 Filnavn: Handlingsplan år 2.doc 09:50:00 a.m. Sider: 10 Filnavn:

Detaljer

Byregionprogrammet. Regioner som samarbeider lykkes bedre enn regioner som ikke gjør det. Vekst hos naboen er avgjørende for vekst

Byregionprogrammet. Regioner som samarbeider lykkes bedre enn regioner som ikke gjør det. Vekst hos naboen er avgjørende for vekst Byregionprogrammet Utviklingsprogram for byregioner - Byregionprogrammet - skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland og regionenes næringsmessige potensiale Regioner som samarbeider lykkes

Detaljer

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet tre hovedpilarer Forskningsrådet Ca 400 ansatte. Hovedoppgaver: forskningspolitisk

Detaljer

Innlandsprosjektet -Merking og gradering av turløyper i Hedmark og Oppland - fordeling av midler

Innlandsprosjektet -Merking og gradering av turløyper i Hedmark og Oppland - fordeling av midler Saknr. 13/4610-45 Saksbehandler: Lars Gotaas Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir følgende tilsagn: Søker Navn på prosjekt Aktivitet Tilsagn

Detaljer

Regionkontoret Nord-Gudbrandsdal

Regionkontoret Nord-Gudbrandsdal Regionkontoret Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2010/19-1 Arkiv: Saksbehandler: Ole Aasaaren Dato: 30.05.2010 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 22/10 Regionrådet 18.06.10 Høring - Innovasjonsstrategi for

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Grong kommune, 7871 Grong 3. Søknadsbeløp: Kr. 1.500.000,- 4.

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Siv Henriette Jacobsen, fylkesvaraordfører og leder Næringsriket Østfold Oversikt over attraktiviteten til

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram

Regionalt utviklingsprogram Regionalt utviklingsprogram Samkommunen 30. oktober 2008 Rådgiver Ragnhild Vist Lindberg Nord-Trøndelag fylkeskommune Hva er RUP? Prosessen, dokumentet, politisk grunnlag, innsatsområder Virkemiddelbruken

Detaljer

Saknr. 4139/08. Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim BEDRIFTSSTIPENDIATORDNING - HEDMARK 2008-2009

Saknr. 4139/08. Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim BEDRIFTSSTIPENDIATORDNING - HEDMARK 2008-2009 Saknr. 4139/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at Bedriftsstipendiatordningen

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER TOLGA KOMMUNE Møtested: Malmplassen Gjestegård Møtedato: 21.06.2012 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. 58/12 Tittel BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV

Detaljer

Vår ref.: 201106452-38 Lillehammer, 19. mars 2013 Deres ref.: 13/187-1

Vår ref.: 201106452-38 Lillehammer, 19. mars 2013 Deres ref.: 13/187-1 Regionalenheten Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Vår ref.: 201106452-38 Lillehammer, 19. mars 2013 Deres ref.: 13/187-1 Regionalenheten; Statsbudsjettet 2012 - Kap.551 post

Detaljer

Søknad - Innovasjon og entreprenørskap - prosjekt: Sivilt-militært kompetansesamarbeid

Søknad - Innovasjon og entreprenørskap - prosjekt: Sivilt-militært kompetansesamarbeid Saknr. 14/8833-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Søknad - Innovasjon og entreprenørskap - prosjekt: Sivilt-militært kompetansesamarbeid Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at «Sivilt-militært kompetansesamarbeid»

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.02.2009 2004/836-3839/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV

Detaljer

Endring av 6.1 i TT-forskriften. Fastsetting av T-beløpet

Endring av 6.1 i TT-forskriften. Fastsetting av T-beløpet Saknr. 16/806-1 Saksbehandler: Øystein Sjølie Ane Tonette Lognseth Endring av 6.1 i TT-forskriften. Fastsetting av T-beløpet Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Tilskudd til vannforsyningsanlegg i Hedmark Fordeling av midler

Tilskudd til vannforsyningsanlegg i Hedmark Fordeling av midler Saknr. 14/6353-10 Saksbehandler: Hanne Thingstadberget Tilskudd til vannforsyningsanlegg i Hedmark 2014 - Fordeling av midler Innstilling til vedtak: Ut fra faglige kriterier og en gitt ramme på 575.000,-

Detaljer