Forvaltning og fordeling av utviklingsmidler 2017

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forvaltning og fordeling av utviklingsmidler 2017"

Transkript

1 Saknr. 17/456-4 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Forvaltning og fordeling av utviklingsmidler 2017 Innstilling til vedtak: 1) Fylkesrådet fordeler de statlige midlene til regional utvikling og de ikke bundne fylkeskommunale midlene til næringsutvikling for 2017 på følgende måte. (Alle tall i hele tusen): Formål Midler fra kap. 550, omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distrikta Midler fra kap. 553, omstillingsdyktige regioner Fylkeskommunale midler Post 62 Post 64 Post 60 Post 65 Reiseliv Frie midler Tilgjengelige midler Innovasjon Norge Etablereropplæring (overføres sammen med restbeløpet til post 64) Kommunale næringsfond SIVA-inkubator Omstilling, statlig Omstilling, regional Ungt Entreprenørskap 827 Utv.prosjekt Karrieresenter Arrangementsutvikling Inkluderende og attraktive lokalsamfunn - Reiseliv og oppl.næring Ikke øremerka midler Støtteordning innovasjon, X X X kompetanse, nyetablering - Prosjekter og program X X X X

2 2) Midlene skal fordeles med grunnlag i de nasjonale føringene og måla, forskrift og retningslinjer for regionale utviklingsmidler, og de fylkeskommunale måla for nærings- og samfunnsutvikling 3) Inntil fem prosent av de tildelte midlene kan brukes til administrasjonskostnader, analyser og evalueringer 4) Det lyses ut fire støtteordninger via regionalforvaltning.no. Det avsettes midler til disse i samsvar med tabellen i punkt 1 5) Hedmark fylkeskommune tildeles et tilskudd på kr fra de regionale utviklingsmidlene, kap. 550 post 64, til finansiering av etablereropplæringa for ) Kommunene i Hedmark tildeles kommunale næringsfond med til sammen kr , i tråd med vedtaket i FR-sak 280/16. I tillegg avsettes inntil kr til opplæringstiltak for kommunene. Midlene dekkes av regionale utviklingsmidler, kap. 550 post 64 7) Fylkesrådet tildeler kr 3,5 mill. av de øremerka regionale utviklingsmidlene til omstilling (kap. 553, post 60) til de pågående omstillingsprosjektene, med kr 2 mill. til Kongsvingerregionen og kr 1,5 mill. til Elverumsregionen 8) Hedmark kunnskapspark tildeles et tilskudd på kr 4,8 mill. til drift av sine inkubatorplasser i hele fylket. Midlene dekkes av regionale utviklingsmidler, kap. 550 post 64 Vedlegg: - Oppdragsbrev for statsbudsjettet 2017 tilskot til Hedmark fylkeskommune under programkategori Distrikts- og regionalpolitikk - Oversikt over fordeling av midler til kommunale næringsfond i Hedmark for 2017, fra FR-sak 280/16 «Kommunale næringsfond i Hedmark fra 2017» - Retningslinjer for kommunale næringsfond i Hedmark, gjeldende fra Utlysningstekster for de fire støtteordningene o Økt innovasjon, kompetanse og nyetableringer o Økt verdiskaping i reiseliv/opplevelsesnæringer o Arrangementsutvikling i Hedmark o Inkluderende og attraktive lokalsamfunn Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

3 Saksutredning Forvaltning og fordeling av utviklingsmidler 2017 Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 12/16. Innledning og bakgrunn I denne saka behandles de overordna føringene for bruken av de statlig tildelte regionale utviklingsmidlene, og for midlene til næringsutvikling som er avsatt i fylkeskommunens budsjett for Før saka fremmes har fylkesrådet behandla følgende saker som har konsekvenser for fordelinga av midler dette året: - FR-sak 280/16: «Kommunale næringsfond i Hedmark fra 2017» - resultater av evalueringsrapporten, nye retningslinjer og ny fordelingsnøkkel for Kommunale næringsfond - FR-sak 32/17: «Oppdragsbrev 2017 Innovasjon Norge Innlandet» Fylkesrådet er i februar 2017 også forelagt et notat om utlysing av midler til nærings- og samfunnsutvikling i 2017, for ei intern drøfting av støtteordningene. I tillegg til dette vil regionale planer og strategier med tilhørende handlingsprogrammer legge føringer for bruken av midlene. Saksopplysninger fakta Oppdragsbrevet fra kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser store endringer i målstruktur og tildeling av midler. Hedmark er i år tildelt kr 75,87 millioner i statlige midler innen programkategori Distrikts- og regionalpolitikk, mot kr 81,71 mill. i Midlene er fordelt på to hovedmål med til sammen fem delmål. Det er ikke mulig å omdisponere midler mellom de to hovedmåla/hovedkapitlene, men det er mulig å omdisponere innen hvert hovedmål/kapittel dersom dette gir like god måloppnåelse. Målstrukturen med spesifikk fordeling av midlene er satt opp slik fra KMD:

4 Midlene fra kap skal gå til bedriftsretta tiltak. De er i hovedsak øremerka Innovasjon Norge, men kan omdisponeres til kap , som disponeres av fylkeskommunen (jf. fylkesrådssak 17/1053, Oppdragsbrev til Innovasjon Norge Innlandet). I Hedmark omdisponeres midler til etablereropplæring fra denne posten, jf. vedtak i fylkesrådssak 32/17 vedrørende oppdragsbrev til Innovasjon Norge for Midlene fra kap går til grenseregionale Interregprogram. Midlene fra kap går til omstillingsprogram, dvs. omstillingsprosjektene i Elverumregionen og Kongsvingerregionen. Fylkeskommunen disponerer midlene fra de to kapitlene «Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn i område med særlege distriktsutfordringar» (delmål 1.2) og kap «Velfungerande næringsmiljø og tilgang til relevant kompetanse» (delmål 2.1) noe friere, og det vil lyses ut midler fra disse postene. Av de kr fra kap er det tidligere vedtatt å bruke kr til kommunale næringsfond, jf. FR-sak 280/16. Generelt om statlige regionale utviklingsmidler Midlene kan ifølge retningslinjene for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler fra brukes til: - Tilskuddsordninger - Delegert forvaltning til f.eks. Innovasjon Norge, kommunene o.l. - Utviklingsprosjekter og programmer i regi av fylkeskommunen - Medfinansiering av nasjonale programmer og satsinger

5 Fylkeskommunens prioriteringer skal forankres i regionale partnerskap. Regionale planer som er utarbeidet i slike partnerskap vil f.eks. gi ei slik forankring. Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn i områder med særlige distriktsutfordringer Det er fra departementet satt svært spesifikke målekriterier for kap Midlene skal brukes til å øke attraktiviteten for befolkning og næringsliv, innenfor de områdene som fylkeskommunen vurderer at har særlige distriktsutfordringer (jf. distriktsindeksen). Tiltaka skal rettes mot lokale utfordringer og mål, og bidra til attraktive lokalsamfunn. KMD har satt følgende kriterier for måloppnåelse, som fylkeskommunen skal svare på i etterkant: - Nye arbeidsplasser - Søkere til ledige stillinger - At lokalsamfunna beholder tilflyttere - Grad av deltakelse i frivillige organisasjoner Kriteriene er ikke definert noe utover dette, og det sendes en henvendelse til KMD for å få avklart nærmere definisjoner, målepunkter m.m. Velfungerende næringsmiljøer og tilgang til relevant kompetanse De kr 7 mill. fra kap skal brukes med formål «å skape omstillingsdyktige regioner gjennom å legge til rette for velfungerende næringsmiljøer og tilgang til relevant kompetanse.» Målet er å mobilisere til samarbeid mellom bedrifter i næringsmiljøer, og til koplinger mellom bedrifter og relevante utdanningsmiljøer, for å møte kompetansebehovet i næringslivet. KMD har satt opp følgende kriterier for måloppnåelse: - Antall mobiliseringstiltak for kompetanseheving og for samarbeid i næringsmiljøer - Antall næringsmiljøer med nytt eller styrka samarbeid - Antall utviklingsprosjekter for kompetanseheving og samarbeid i næringsmiljøer I tillegg skriver departementet i oppdragsbrevet at det ved utbetaling av midler skal rapporteres på følgende kriterier for måloppnåing: - Antall etablerte kompetansetilbud og antall deltakere/planlagte deltakere fordelt på a) poenggivende og b) ikke-poenggivende tilbud - Antall samarbeidsprosjekter i næringsmiljøer av ulik karakter Fylkeskommunale mål for nærings- og samfunnsutvikling 2017 I det vedtatte budsjettet for Hedmark fylkeskommune 2017 er det satt av kr 3,8 mill. til reiselivsprosjekter og kr 17,63 mill. i mill. til næringsutvikling. Av midlene til næringsutvikling er kr 4,15 mill. bundet opp til finansiering av Hedmark kunnskapspark, Østlandsforskning, Ungt Entreprenørskap Hedmark (en del av det totale driftstilskuddet) og Forsvarskoordinatoren. Midlene som disponeres til næringsutvikling utgjør derfor ca. kr 13,5 mill. Hedmark fylkeskommune har følgende mål for næringsutvikling (henta fra MRS-systemet): Hovedmål 7, Tilrettelegge for arbeidsplassutvikling og innovasjon - Økt innovasjon i næringslivet - Økt kompetanse i næringslivet og virkemiddelapparatet - Flere levedyktige nyetableringer

6 Det er også andre fylkeskommunale mål som må tas i betraktning når midlene skal lyses ut. For internasjonalisering er hovedmålet «Et mer internasjonalt rettet nærings- og samfunnsliv», og det mest relevante delmålet er: - Øke fylkets FoU-aktivitet, innovasjonsevne og konkurransekraft gjennom internasjonalt samarbeid Det andre delmålet som i noen sammenhenger kan være relevant er: - Fremme internasjonal forståelse, økt kulturell bevissthet og språkkompetanse blant ungdom og lærere Når det gjelder attraktivitet og utvikling av lokalsamfunn står følgende i den regionale planstrategien, kap. 3.3 «Levende byer og bygdesentre er motorer i regionenes utvikling»: «Stedets identitet og stedlige kultur er også avgjørende. I dette ligger evnen til å inkludere nye mennesker og ideer. Bosetting og god integrering av tilflyttere legger til rette for at nye ressurser kommer lokalsamfunnene til gode, Det er viktig for folks trivsel å føle seg sett og inkludert slik at de utvikler en tilhørighet. Gode steder med møteplasser og tilgjengelighet for alle påvirker også folkehelsen i positiv retning» Vurderinger De regionale utviklingsmidlene har for 2017 mye strengere føringer og fordeling på målkategorier enn tidligere. Det er heller ikke lov å omdisponere mellom de to hovedmålene, dvs. mellom de distriktsretta midlene og de som skal gå til omstillingsdyktige regioner. Fylkesrådet har med grunnlag i oppdragsbrevet fra KMD vurdert at de regionale utviklingsmidlene disponeres på følgende måte for 2017: Innovasjon Norge Innlandet Fra posten bevilges kr 30 mill. til Innovasjon Norge Innlandet, jf. vedtak i fylkesrådssak 32/17. Midlene skal gå til bedriftsutvikling og etablererstipend i det distriktspolitiske virkeområdet. Det er i oppdragsbrevet brukt ei formulering om at det er mulig å bevilge støtte også utenfor dette området, bare det gjøres som bagatellmessig støtte. Etter omlegginga av tildelingene fra KMD ser det ut som dette likevel ikke er mulig. Innovasjon Norge er gjort oppmerksom på dette. I tillegg til disse midlene har fylkesrådet i tidligere vedtak tildelt IN Innlandet ansvaret for gjennomføring av et vekstprogram for næringslivet i distriktspolitisk virkeområde. IN er også vertskap for prosjektet «Temabasert produktutvikling i opplevelsesnæringene», som fylkeskommunen delfinansierer. Etablereropplæring I Hedmark er det fylkeskommunen som har ansvaret for gjennomføring av et opplæringstilbud for alle interesserte etablerere. «Etablerermodellen» har fungert siden 2004, og omfatter i tillegg til etablererkursa også kontakt med og opplæring av førstelinja i kommunene og andre som arbeider med etablerere og innovasjon. Modellen er endra og revidert noe over år, men hovedtrekka er de samme. En er nå inne i det siste året i det utlyste oppdraget, og nytt oppdrag må lyses ut før sommeren. Med grunnlag i det fylkeskommunale ansvaret for etablereropplæringa er det i FR-sak 32/17 omdisponert om lag kr 3,4 mill. fra kap til Disse midlene skal da brukes til bl.a. å finansiere etablereropplæringa i Hedmark Det settes av kr 2,4 mill. til dette, fordelt på følgende

7 kostnadsposter (det forutsettes gjennomført ni etablererkurs, to forberedende etablererkurs for innvandrere, åtte regionale planleggingsmøter og to nettverkssamlinger for næringsapparatet): Kostnadspost Kroner Etablererkurs inkl. markedsføring Forberedende etablererkurs for innvandrere To nettverkssamlinger for næringsmedarbeiderne, regionale planleggingsmøter i regionene, samrådingsmøter, div. kostnader Gründerarrangementer i kommunene Reserve i tilfelle ekstrakurs Sum Ungt Entreprenørskap Hedmark Ungt Entreprenørskap Hedmark (UEH) har de siste åra fått sin finansiering fra fylkeskommunen delvis gjennom et tilskudd fra de fylkeskommunale midlene som fastsettes i budsjettet, og delvis fra de regionale utviklingsmidlene. Retningslinjene for de regionale utviklingsmidlene sier fortsatt spesifikt at det kan ytes driftsstøtte til Ungt Entreprenørskap. Det står derimot ikke hvilken post det kan tildeles slikt tilskudd fra, og tilskuddet passer ikke inn i målekriteriene for noen av postene. Departementet har på spørsmål om dette svart at en skal bruke kap. 550 post 64. Dette tas til etterretning, sjøl om en del av midlene da vil gå til områder der distriktsutfordringene ikke er så store. Det er for 2017 som tidligere år satt av kr i det fylkeskommunale budsjettet. I 2016 ble UEH i tillegg tildelt kr fra RU-midlene, slik at det totale tilskuddet var på kr 1,8 mill. Det foreslås at det settes av midler til en liten økning av dette tilskuddet, slik at det kan innvilges opp til kr 1,85 mill. Den endelige utmålinga vil gjøres etter ei vurdering av budsjett og søknad fra UEH. Utvikling av karrieresenter i Hedmark Fylkeskommunen vil i partnerskap med NAV Hedmark åpne karrieresenter i Hedmark I utviklingen av senteret skal det etableres et 3-årig prosjekt med en kompetanseressurs for å bidra til en god utvikling av senteret, ikke minst med god dialog inn mot aktuelle samarbeidsparter. Prosjektet skal ha fokus på utvikling i de viktige oppstartsårene, og ikke være knyttet til rene veilednings- /driftsoppgaver. Prosjektet inngår som en del av avtalen med NAV om igangsetting, og skal organiseres opp i løpet av 2017, med en totalkostnad for 3 år på 2,7 mill. Siden senteret etableres i Hamar, men med hele fylket som nedslagsfelt, finansieres prosjektet med kr 2 mill. fra kap. 550 post 60, og kr fra kap. 550 post 64. SIVA-inkubatorer og næringshager Fra og med 2017 forutsettes det ikke at fylkeskommunen går inn med støtte til de SIVA-finansierte næringshagene, og det settes derfor ikke av penger til disse. For 2016 ble det satt av kr 1,5 mill. Næringshagene kan søke om prosjektstøtte slik som tidligere. Dette gjelder også de som ikke er med i næringshageprogrammet. Inkubatorene innen SIVAs program styrkes ved økt støtte. Det settes av kr 4,8 mill. for Det er Hedmark kunnskapspark som driver inkubatorene, som nå er lokalisert på Kongsvinger og Hamar. Det planlegges en tydeligere utrulling i hele fylket, med inkubatorplasser også i Grue, Våler og på Tynset. En slik satsing i hele fylket vil kreve ressurser, og støtten som tildeles knyttes til SIVA-programmet og

8 artikkel 27 i statsstøtteregelverket. Ettersom inkubatorene er for bedrifter fra hele fylket brukes det midler fra kap. 550 post 64 til dette (midler til områder med særlige distriktsutfordringer). De resterende midlene som er overført fra post 62 kan brukes til dette formålet, da inkubatordrift er retta mot enkeltbedrifter. Omstilling Hedmark er også for 2017 tildelt kr 4 mill. til omstillingsprogram ved akutte endringer i arbeidsmarkedet. Kr 3,5 mill. av disse midlene øremerkes de pågående omstillingsprosjekta med kr 2 mill. til Kongsvingerregionen og kr 1,5 mill. til Elverumsregionen. De resterende kr 0,5 mill. brukes til regional medfinansiering av omstillingsprosjekta, og i tillegg brukes kr 1 mill. fra postene og til dette. Det fremmes ei egen sak for fylkesrådet om denne medfinansieringa. Innovasjon Norge får som tidligere år midler direkte fra KMD for å være et nasjonalt kompetanseorgan innen omstillingsarbeidet. Kommunale næringsfond Fylkesrådet behandla i sak 280/16 ny fordelingsnøkkel og nye retningslinjer for kommunale næringsfond i Hedmark. Med bakgrunn i dette avsettes kr 4,703 mill. til kommunale næringsfond for Midlene tas fra kap. 550 post 64, som har som mål «Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn i områder med særlige distriktsutfordringer». Når det gjelder retningslinjene for kommunale næringsfond må det gjøres en liten endring. KMD krever nå at alle ordninger skal lyses ut via regionalforvaltning.no, og at det også skal søkes via denne nettportalen. I de opprinnelige retningslinjene var det satt en frist ut 2018 for å iverksette dette, mens det nå må forutsettes at dette skjer fra og med Kommunene gis tilbud om opplæring. Det settes av kr til opplæring, slik at samla bevilgning til kommunale næringsfond blir kr 4,75 mill. MFI (Regional mobilisering til forskningsbasert innovasjon) i Innlandet VRI-programmene (Virkemidler for regional innovasjon) er nå avslutta, men avløses av det nye programmet MFI. Det er ikke krav om fylkeskommunal medfinansiering av dette programmet. Fylkesrådet ønsker likevel å prioritere dette høyt, og satte i desember 2016 av kr 2 mill. til medfinansiering av det første året av programmet, i likhet med hva Oppland fylkeskommune har bevilget. Byregionprogrammet Dette programmet avsluttes i Det forutsettes ikke ytterligere medfinansiering av dette, men fylkeskommunene har en rolle i å bidra til samordning og gi faglig støtte til arbeidet. Vannforsyning I tråd med tidligere signaler og føringene i oppdragsbrevet settes det ikke lenger av midler til vannforsyning. Interreg Bevilgninga til grenseregionale Interregprosjekter på kr 5,2 mill. forvaltes av Enhet for internasjonalt samarbeid og Interregs eget beslutningsorgan, og omtales ikke i denne saka. Regionale midler fra tidligere år

9 De regionale utviklingsmidlene fra 2016 er brukt opp, men det disponeres noe midler fra ubrukte eller avkorta tilsagn fra tidligere år. Det samme gjelder renter fra ubrukte midler. Disse skal forvaltes og brukes som de regionale utviklingsmidlene. Midler til utlysing De tilgjengelige regionale midlene kan enten lyses ut eller brukes til interne prosjekter og spesifikke programmer. I tråd med tidligere års praksis lyses disse ut sammen med de fylkeskommunale midlene til næringsutvikling. Det lyses ut midler innen følgende fire støtteordninger, med rammer og kilder til finansiering: Støtteordning Finansieringskilde/-r Ramme Økt innovasjon, kompetanse og nyetableringer RU-midler, og Fylkeskommunale midler Ikke avsatt noen spesifikk ramme, vurderes ut fra søknadene som kommer inn Inkluderende og attraktive RU-midler, Kr 2 mill. lokalsamfunn Videreutvikling av eksisterende Fylkeskommunale midler (frie) Kr 1 mill. arrangementer Økt verdiskaping i reiseliv og opplevelsesnæringer Fylkeskommunale midler (øremerka) Kr 3,78 mill. Oppfølging og administrasjon Det vil bli fremmet notater til fylkesrådet med utfyllende informasjon om resultatene fra etablereropplæringa 2016, framdrift for de tidligere finansierte programma m.m. Det vil også fremmes et notat om stedsutvikling fra Strategisk stab. Retningslinjene for de regionale utviklingsmidlene åpner for at inntil fem prosent av de tildelte midlene kan brukes til å dekke egne administrasjons- og gjennomføringskostnader. Det er ønskelig å gjennomføre noen analyser og evalueringer av gjennomførte prosjekter og programmer. Disse kostnadene kan dekkes av de avsatte midlene til administrasjonskostnader

10 Konklusjon Fylkesrådet fordeler de statlige midlene til regional utvikling og de fylkeskommunale midlene til næringsutvikling på følgende måte. (Alle tall oppgitt i hele tusen): Formål Midler fra kap. 550, omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distrikta Midler fra kap. 553, omstillingsdyktige regioner Fylkeskommunale midler Post 62 Post 64 Post 60 Post 65 Reiseliv Frie midler Tilgjengelige midler * Innovasjon Norge Etablereropplæring (overføres sammen med restbeløpet til post 64) Kommunale næringsfond SIVA-inkubator Omstilling, statlig Omstilling, regional **500 ** Ungt Entreprenørskap 827 Utviklingsprosjekt Karrieresenter i Hedmark - Arrangementsutvikling Inkluderende og attraktive lokalsamfunn - Reiseliv og oppl.næring Ikke øremerka *** Støtteordning innovasjon, X X X kompetanse, nyetablering - Prosjekter og program X X X X * Tallet er ikke helt nøyaktig ** Fordelinga mellom postene må gjøres når det avklares hvor mye som tildeles til prosjekter innenfor og utenfor området med distriktsmessige utfordringer *** Disponeres av fylkeskommunen Fylkeskommunen disponerer ut fra dette om lag kr 18,2 mill. av potten for 2017 til regionale utviklingsmidler og om lag kr 12,5 mill. i fylkeskommunale midler som kan brukes til støtteordninga «Økt innovasjon, kompetanse og nyetableringer», og til andre prosjekter og programmer som settes i gang i løpet av året. Administrasjonskostnadene dekkes også av disse midlene.

Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark

Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark Saknr. 16/1839-1 Saksbehandler: Espen Køhn Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger Innovasjon Norge Hedmark som Hedmark fylkeskommunes operatør kr. 30

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/1651-2 Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Oppdragsbrev 2015 til Innovasjon Norge Hedmark

Oppdragsbrev 2015 til Innovasjon Norge Hedmark Saknr. 15/1154-1 Saksbehandler: Espen Køhn Oppdragsbrev 2015 til Innovasjon Norge Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger Innovasjon Norge Hedmark som Hedmark fylkeskommunes operatør kr. 28

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Beate Ryen Bratgjerd KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger over

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen 1. KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2009 2. UTVIKLING AV FØRSTELINJETJENESTEN I KOMMUNENE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Søknad om støtte til prosjektet Økt innovasjonskraft i Kongsvingerregionen

Søknad om støtte til prosjektet Økt innovasjonskraft i Kongsvingerregionen Saknr. 16/15084-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Søknad om støtte til prosjektet Økt innovasjonskraft i Kongsvingerregionen Innstilling til vedtak: Fylkesrådet avslår søknaden fra 7Sterke om kr 560.000

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 5098/08 Løpenr.14110/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Oppdragsbrev 2014 Innovasjon Norge Hedmark

Oppdragsbrev 2014 Innovasjon Norge Hedmark Saknr. 14/1861-2 Saksbehandler: Espen Køhn Oppdragsbrev 2014 Innovasjon Norge Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger Innovasjon Norge Hedmark 27,2 mill. kr til bedriftsutvikling og etableringsstipend

Detaljer

Midler til regionalutvikling - disponering av økt ramme fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for 2017

Midler til regionalutvikling - disponering av økt ramme fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for 2017 Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/415-3 Saksbehandler Nils Langerød Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 04.04.2017 Midler til regionalutvikling - disponering av økt ramme fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Tildeling næringsrettede midler til regional utvikling- kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Glåmdalsregionen

Tildeling næringsrettede midler til regional utvikling- kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Glåmdalsregionen Saknr. 14/9873-1 Saksbehandler: Espen Køhn Tildeling næringsrettede midler til regional utvikling- kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift 2014- Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet

Detaljer

Finansiering av etablereropplæringa i Hedmark 2015

Finansiering av etablereropplæringa i Hedmark 2015 Saknr. 15/240-1 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Finansiering av etablereropplæringa i Hedmark 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet avsetter kr 2.100.000 fra de regionale utviklingsmidlene til finansiering

Detaljer

Fordeling og forvaltning av regionale utviklingsmidler

Fordeling og forvaltning av regionale utviklingsmidler Saknr. 14/12309-4 Saksbehandler: Espen Køhn Fordeling og forvaltning av regionale utviklingsmidler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet fordeler regionale utviklingsmidler for 2015 på følgende måte: 1)

Detaljer

Velkommen! Presentasjon av budsjettet for 2017 og ny målstruktur Spørsmål

Velkommen! Presentasjon av budsjettet for 2017 og ny målstruktur Spørsmål Kommunal- og moderniseringsdepartementet Velkommen! Dagsorden Presentasjon av budsjettet for og ny målstruktur Spørsmål Pause Rapportering, videre arbeid høsten 2016, samarbeid med fylkeskommunene Spørsmål

Detaljer

KMDs budsjett for regional- og distriktspolitikk: Hovedmål, delmål og budsjettposter

KMDs budsjett for regional- og distriktspolitikk: Hovedmål, delmål og budsjettposter Kommunal- og moderniseringsdepartementet KMDs budsjett for regional- og distriktspolitikk: Hovedmål, delmål og budsjettposter Ekspedisjonssjef Hallgeir Aalbu Oslo, 22. mai 2017 Styringsdialog for programkategori

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen"

Prosjekt Næringsutvikling i Fjellregionen Saknr. 14/8894-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Næringsutvikling i Fjellregionen er forenlig med

Detaljer

Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken

Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken Saknr. 14/10679-5 Saksbehandler: Turid Lie Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken Innstilling til vedtak: Vedtak i sak 275/14 fra 08.12.2014 oppheves grunnet

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling

Fylkesrådet Møteinnkalling Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 17.03.2014 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Bordsak Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 67/14 Bordsak 14/2978

Detaljer

Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013

Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013 Saknr. 13/3204-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet bevilger over Regionale utviklingstiltak 2013, ansvar 11607, Tjenestegruppe 654, kr. 10 026 623,- til

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2008 - KAP 1795 POST 60 TILSKUDD TIL KOMMUNER SOM BERØRES AV MODERNISERING AV FORSVARET PERIODEN 2005-2008 FORDELING AV MIDLER 2008

STATSBUDSJETTET 2008 - KAP 1795 POST 60 TILSKUDD TIL KOMMUNER SOM BERØRES AV MODERNISERING AV FORSVARET PERIODEN 2005-2008 FORDELING AV MIDLER 2008 Saknr. 2127/08 Ark.nr. 233 X1. Saksbehandler: Arne Olav Nyberg STATSBUDSJETTET 2008 - KAP 1795 POST 60 TILSKUDD TIL KOMMUNER SOM BERØRES AV MODERNISERING AV FORSVARET PERIODEN 2005-2008 FORDELING AV MIDLER

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

2. Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd

2. Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref 17/4572-10 Dato 16. januar Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 2018 1. Innledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir

Detaljer

IKT-kompetansesenter i Ringsaker

IKT-kompetansesenter i Ringsaker Saknr. 14/5023-3 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad IKT-kompetansesenter i Ringsaker Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forprosjektet IKT-kompetansesenter i Ringsaker er forenlig med gjeldende

Detaljer

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Arkivsak: 1400761-8 SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Behandling sak nr.: 77/16 i Kommunestyret den 20.12.2016 Behandling: Aina Sætre fremmet følgende forslag til vedtekter

Detaljer

HP NÆRING OMSTILLINGSDYKTIGE REGIONER

HP NÆRING OMSTILLINGSDYKTIGE REGIONER HP NÆRING OMSTILLINGSDYKTIGE REGIONER 1 FORMÅL OG FORANKRING 1.1 Formålet med støtteordningen Formålet med støtteordningen er å bidra til omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene og omstillingsdyktige

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Dykkar ref Vår ref Dato 17/52-1 12.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - oppdragsbrev til Siva SF - 1 Økonomisk ramme til disposisjon

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Økt innovasjonskraft i Elverumregionen - søknad om regional medfinansiering

Økt innovasjonskraft i Elverumregionen - søknad om regional medfinansiering Saknr. 17/2640-2 Saksbehandler: Øyvind Nordstrand Økt innovasjonskraft i Elverumregionen - søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vurderer at prosjektet «Økt innovasjonskraft

Detaljer

Videreutvikling av klynger/nettverk i Glåmdalsregionen Søknad om støtte til forprosjekt

Videreutvikling av klynger/nettverk i Glåmdalsregionen Søknad om støtte til forprosjekt Saknr. 14/8944-5 Saksbehandler: Turid Lie Videreutvikling av klynger/nettverk i Glåmdalsregionen Søknad om støtte til forprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner ikke, etter en totalvurdering,

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark Saknr. 14/8511-20 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark 2012-2017 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar det framlagte

Detaljer

Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark

Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark Saknr. 14/8794-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at tildeling av et tilleggstilskudd til Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Statsbudsjettet oppdragsbrev til Siva

Statsbudsjettet oppdragsbrev til Siva SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Dykkar ref Vår ref 18/52-1 Dato 16. januar 2018 Statsbudsjettet 2018 - oppdragsbrev til Siva 1 Økonomisk ramme til disposisjon

Detaljer

Forskrift om Kommunal- og moderniseringsdepartementets tilskuddsordning

Forskrift om Kommunal- og moderniseringsdepartementets tilskuddsordning Forskrift om Kommunal- og moderniseringsdepartementets tilskuddsordning Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet xx. xx xxxx med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak, kap. 553, post

Detaljer

Distrikts- og regionalpolitikk. Orientering om reviderte rammer i statsbudsjettet for 2006 som følge av regjeringsskiftet

Distrikts- og regionalpolitikk. Orientering om reviderte rammer i statsbudsjettet for 2006 som følge av regjeringsskiftet Statsråden Alle fylkeskommuner Innovasjon Norge (hovedkontor og distriktskontor) Selskapet for industrivekst Forskningsrådet Oslo kommune Deres ref Vår ref Dato 05/2957-10 KM 10.11.2005 Distrikts- og regionalpolitikk.

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 29.02.2016 Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 29.02.2016 Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 29.02.2016 Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Reratsaker Vedtak 33/16 15/5064 Handlingsprogram

Detaljer

Regional medfinansiering VRI- Innlandet

Regional medfinansiering VRI- Innlandet Saknr. 15/9111-1 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering VRI- Innlandet Innstilling til vedtak: Fylkestinget har gjennom tidligere vedtak gitt grunnlag for Hedmark fylkeskommunes deltakelse

Detaljer

Utskrift fra Lovdata :26. FOR Kommunal- og moderniseringsdepartementet Ikrafttredelse FOR

Utskrift fra Lovdata :26. FOR Kommunal- og moderniseringsdepartementet Ikrafttredelse FOR Forskrift om Kommunal- og moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av fylkeskommunene (Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler) Dato FOR-2018-05-23-747

Detaljer

RAPPORTERING FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE FOR BRUKEN AV KAP. 551 POST 60 OG 61 OVER STATSBUDSJETTET 2011

RAPPORTERING FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE FOR BRUKEN AV KAP. 551 POST 60 OG 61 OVER STATSBUDSJETTET 2011 RAPPORTERING FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE FOR BRUKEN AV KAP. 551 POST 60 OG 61 OVER STATSBUDSJETTET 2011 Det vises til tilskuddsbrev fra departementet av 24. februar 2011, og den malen for verbalrapportering

Detaljer

Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene

Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene Saknr. 14/8792-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at det er behov for jobbe

Detaljer

HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering

HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering Saknr. 15/1634-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «HKP Startup» er forenlig

Detaljer

Kommuner i stagnasjon og nedgang hvordan arbeides det for å opprettholde attraktivitet og livskvalitet?

Kommuner i stagnasjon og nedgang hvordan arbeides det for å opprettholde attraktivitet og livskvalitet? Kommuner i stagnasjon og nedgang hvordan arbeides det for å opprettholde attraktivitet og livskvalitet? Erlend Myking Fylkessjef samferdsel, kulturminner og plan Problemstillinger Hvordan arbeides det

Detaljer

Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter i Finnmark i regi av Innovasjon Norge

Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter i Finnmark i regi av Innovasjon Norge Statsråden Innovasjon Norge hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 04/3657-25 TIH Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til

Detaljer

Søknad om støtte til prosjektet "Femundløpet på TV2"

Søknad om støtte til prosjektet Femundløpet på TV2 Saknr. 16/17949-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Søknad om støtte til prosjektet "Femundløpet på TV2" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Femundløpet på TV2. Fra verdensarv til

Detaljer

Innovasjonsreiser i Solør - Solør Næringshage

Innovasjonsreiser i Solør - Solør Næringshage Saknr. 14/4944-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Innovasjonsreiser i Solør - Solør Næringshage Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Innovasjonsreiser i Solør er forenlig med gjeldende

Detaljer

Virkemidlene over kap. 550 Omstillingsdyktig næringsli v og lokalsamfunn i distriktene

Virkemidlene over kap. 550 Omstillingsdyktig næringsli v og lokalsamfunn i distriktene Forskrift for distrikts - og regionalpolitiske virkemidler Dato FOR - 203-2 - - 574 Departement Kommunal - og moderniseringsdepartementet Publisert I 203 hefte 8 Ikrafttredelse 0.0.204 Sist endret FOR

Detaljer

Statsbudsjettet oppdragsbrev til Siva

Statsbudsjettet oppdragsbrev til Siva SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Torgarden 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref 19/52-2 Dato 9. januar 2019 Statsbudsjettet 2019 - oppdragsbrev til Siva 1 Økonomisk ramme til disposisjon

Detaljer

Regional medfinanisering til prosjektet- Innovation across boarders

Regional medfinanisering til prosjektet- Innovation across boarders Saknr. 15/7157-2 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinanisering til prosjektet- Innovation across boarders Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Innovation across borders» bygger

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsråden Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsbudsjettet 2004 - Kap 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter

Detaljer

SØKNAD OM FINANSIERINGFOR HEDMARK INKUBATOR

SØKNAD OM FINANSIERINGFOR HEDMARK INKUBATOR Saknr. 08/3888-37 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM FINANSIERINGFOR HEDMARK INKUBATOR Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Utrykte vedlegg - : Søknad til Norges Forskningsråd om prosjektetableringsstøtte til etablering av EU koordinator for Innlandet. Hamar,

Utrykte vedlegg - : Søknad til Norges Forskningsråd om prosjektetableringsstøtte til etablering av EU koordinator for Innlandet. Hamar, Saknr. 8197/08 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Espen Køhn STØTTE TIL ETABLERING AV EU KOORDINATOR FOR INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Økonomiske utviklingsmidlers betydning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler

Økonomiske utviklingsmidlers betydning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler Økonomiske utviklingsmidlers betydning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler Presentasjon SAMSVAR-seminaret 1. juni 2017 Steinar Johansen Forsker 1 Avdeling for bolig-, steds- og regionalforskning

Detaljer

Njål S. Føsker fylkesrådsleder

Njål S. Føsker fylkesrådsleder Saknr. 12/2215-2 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes Medfinansiering av EU koordinator for Innlandet 2011 og 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato I følge liste Deres ref Vår ref Dato 8.10.14 Orientering om statsbudsjett for 2015 - programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk foreløpige rammer Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil

Detaljer

Statsbudsjettet Tildelingsbrev til Norges forskningsråd

Statsbudsjettet Tildelingsbrev til Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/5477-4 11.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17)

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17) Saknr. 13/4327-7 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene 2012-2014 (17) Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkestinget vedtar

Detaljer

Finansering av etablereropplæringen i Hedmark 2016

Finansering av etablereropplæringen i Hedmark 2016 Saknr. 16/424-2 Saksbehandler: Turid Lie Finansering av etablereropplæringen i Hedmark 2016 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet avsetter kr. 2.300.000 til finansiering av etablereropplæringa i Hedmark

Detaljer

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Saknr. 12/3637-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

1. Fylkestinget tar fondsstyrets årsrapport til etterretning 2. Fylkestinget støtter søknad om et nytt VRI program for perioden 2011 til 2014.

1. Fylkestinget tar fondsstyrets årsrapport til etterretning 2. Fylkestinget støtter søknad om et nytt VRI program for perioden 2011 til 2014. Saknr. 11/2067-1 Ark.nr. Saksbehandler: Espen Køhn STATUS FOU PROGRAMMER I INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/136-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Tilskuddet er i samsvar med Samarbeidsprogram for Hedmark (13), kap. 6.1 Verdiskaping.

Tilskuddet er i samsvar med Samarbeidsprogram for Hedmark (13), kap. 6.1 Verdiskaping. Saknr. 11/3979-1 Ark.nr. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad FINANSIERING AV ETABLEREROPPLÆRING I HEDMARK 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar forslag til retningslinjer for tildeling av 5 millioner kr. til kommunale prosjekter.

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar forslag til retningslinjer for tildeling av 5 millioner kr. til kommunale prosjekter. Saknr. 12/946-11 Ark.nr. U01 Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar forslag til retningslinjer for tildeling av 5

Detaljer

HAMARREGIONEN UTVIKLING - PROSJEKTET "EN HELHETLIG FØRSTELINJE"

HAMARREGIONEN UTVIKLING - PROSJEKTET EN HELHETLIG FØRSTELINJE Saknr. 11/2907-2 Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson HAMARREGIONEN UTVIKLING - PROSJEKTET "EN HELHETLIG FØRSTELINJE" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2010 KAP. 551 POST 61 - NÆRINGSRETTA MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT.

STATSBUDSJETTET 2010 KAP. 551 POST 61 - NÆRINGSRETTA MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT. Saknr. 2460/10 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Asbjørn Christiansen STATSBUDSJETTET 2010 KAP. 551 POST 61 - NÆRINGSRETTA MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT. Fylkesrådets

Detaljer

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Saknr. 397/10 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

INVESTERINGSBUDSJETT FYLKESVEGER - PROGRAMPOSTEN "TIL DISPOSISJON" - FORSLAG TIL FORDELING AV MIDLER FOR 2012

INVESTERINGSBUDSJETT FYLKESVEGER - PROGRAMPOSTEN TIL DISPOSISJON - FORSLAG TIL FORDELING AV MIDLER FOR 2012 Saknr. 11/2450-3 Ark.nr. N02 Saksbehandler: Brede Kristen Myhre INVESTERINGSBUDSJETT FYLKESVEGER - PROGRAMPOSTEN "TIL DISPOSISJON" - FORSLAG TIL FORDELING AV MIDLER FOR 2012 Fylkesrådets innstilling til

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 02.03.2017 20606/2017 Kim Tornes Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Fordeling av kommunale næringsfond 2017 Bakgrunn Fylkeskommunen

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015 Saknr. 13/14596-8 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle spaserstokken 2014 - fordeling av midler for 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av de statlige midlene

Detaljer

Fløterfestival Østerdalen festivalforening Søknad om støtte

Fløterfestival Østerdalen festivalforening Søknad om støtte Saknr. 15/846-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fløterfestival 2015 - Østerdalen festivalforening Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser det som positivt at Østerdalen festivalforening

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/ /

Deres ref Vår ref Dato 15/ / Sogn og Fjordane fylkeskommune Fylkeshuset, Askedalen 2 6863 LEIKANGER Deres ref Vår ref Dato 15/12455-4 14/7685-3 30.06.2016 «Sdo_Tittel» Det vises til oppdragsbrevet for 2015, der Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Tilskuddsprosenten vil regnes ut etter at tilleggopplysninger og nytt budsjett er mottatt.

Tilskuddsprosenten vil regnes ut etter at tilleggopplysninger og nytt budsjett er mottatt. Saknr. 6429/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad HAMARREGIONEN UTVIKLING, PROSJEKTSØKNAD "HAMARREGIONEN - EN NÆRINGSVENNLIG REGION" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Utrykte vedlegg: - Nasjonalt FoU-Inkubatorprogram med distribuert løsning for Hedmark fylke. Hamar,

Utrykte vedlegg: - Nasjonalt FoU-Inkubatorprogram med distribuert løsning for Hedmark fylke. Hamar, Saknr. 3888/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Espen Køhn TILSKUDD TIL DISTRIBUERT INKUBATOR- KONGSVINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta midler for regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta midler for regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Saknr. 13/944-5 Saksbehandler: Beate Ryen Bratgjerd Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta midler for regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Fylkesrådets innstilling

Detaljer

"Samspill for innovasjon og omstilling" Regional strategi for innovasjonsstrukturen i Hedmark ( )

Samspill for innovasjon og omstilling Regional strategi for innovasjonsstrukturen i Hedmark ( ) Saknr. 15/2943-2 Saksbehandler: Espen Køhn Ingrid Lundvall "Samspill for innovasjon og omstilling" Regional strategi for innovasjonsstrukturen i Hedmark (2016-2020) Innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Innovasjon Noreg, hovudkontoret Dykkar ref Vår ref Dato 08.01.2016 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir i dette oppdragsbrevet rammene til

Detaljer

Departementet stiller totalt 92 mill. kroner til disposisjon for SIVA i 2014 og øker dermed med 6 prosent fra 2013 til 2014.

Departementet stiller totalt 92 mill. kroner til disposisjon for SIVA i 2014 og øker dermed med 6 prosent fra 2013 til 2014. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 13/52-17 18.12.2013 Statsbudsjettet 2014 Oppdragsbrev til SIVA SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Strategi for stedsutvikling

Strategi for stedsutvikling Journalpost:15/4256 Saksnummer Utvalg/komite Dato 068/2015 Fylkesrådet 17.03.2015 040/2015 Fylkestinget 20.04.2015 Strategi for stedsutvikling Sammendrag Strategi for stedsutvikling setter rammer for en

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 26.01.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Endringer i budsjett 2017

Endringer i budsjett 2017 Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/10383-10 Saksbehandler Ebba Laabakk Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 31.01.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Endringer i budsjett 2017 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannens fremmer

Detaljer

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring Saknr. 15/1170-1 Saksbehandler: Ada Louise Grimsgaard Kristian Reinfjord Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet finner det positivt at

Detaljer

Basert på Forskrift for kap. 550 postene 62 og 64 som publisert på Kommunal- og Moderniseringsdepartementets og Lovdatas nettsider.

Basert på Forskrift for kap. 550 postene 62 og 64 som publisert på Kommunal- og Moderniseringsdepartementets og Lovdatas nettsider. Vedtekter for Næringsfond Balsfjord Dato, 01.06.2016 Basert på Forskrift for kap. 550 postene 62 og 64 som publisert på Kommunal- og Moderniseringsdepartementets og Lovdatas nettsider. Kapittel I. Innledende

Detaljer

Dykkar ref. Vår ref. Dato. Tabell 1. Midlar som blir stilte til disposisjon for verksemda til Innovasjon Noreg i 2017

Dykkar ref. Vår ref. Dato. Tabell 1. Midlar som blir stilte til disposisjon for verksemda til Innovasjon Noreg i 2017 Innovasjon Noreg, hovudkontoret Dykkar ref. Vår ref. Dato 17/51-1 13.01.2017 Statsbudsjettet 2017 oppdragsbrev til Innovasjon Noreg 1 Økonomisk ramme stilt til disposisjon for 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Klage på avslag om støtte til prosjektet Smaken av Finnskogen fra Svullrya Aktivitet og Utvikling

Klage på avslag om støtte til prosjektet Smaken av Finnskogen fra Svullrya Aktivitet og Utvikling Saknr. 15/8269-1 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Klage på avslag om støtte til prosjektet Smaken av Finnskogen fra Svullrya Aktivitet og Utvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE. Drifts- og utviklingsetaten. Et levende øyrike. Hansnes,

KARLSØY KOMMUNE. Drifts- og utviklingsetaten. Et levende øyrike. Hansnes, KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike Drifts- og utviklingsetaten Saksnr. Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 18/494 U01 RAD/PLAN/LBJ Hansnes, 21.02.18 RETNINGSLINJER FOR NÆRINGSFONDET I KARLSØY Vedtatt

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret

Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret BØ KOMMUNE Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret 28.09.16 1. FORMÅL Formålet med Kommunalt Næringsfond er å kunne gi støtte til prosjekt/tiltak som enten a) Bidrar til å styrke og

Detaljer

Tildeling Innovasjon Norge 2015

Tildeling Innovasjon Norge 2015 Journalpost:15/5065 Saksnummer Utvalg/komite Dato 048/2015 Fylkesrådet 03.03.2015 Tildeling Innovasjon Norge 2015 Innledning I denne sak avklares overordnede føringer for bevilgning fra Nordland fylkeskommune

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 14:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 14:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 23.11.2016 Tid: 14:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 264/16 16/17949 Søknad om støtte til

Detaljer

Næring og nyskaping (NoN) Innhold i redegjørelsen 3/25/2015. Hvordan jobber Hedmark fylkeskommune som næringsutviklingsaktør?

Næring og nyskaping (NoN) Innhold i redegjørelsen 3/25/2015. Hvordan jobber Hedmark fylkeskommune som næringsutviklingsaktør? Hvordan jobber Hedmark fylkeskommune som næringsutviklingsaktør? Regional utvikling gjennom tilrettelegging for næringsutvikling Oppdrag fra stat og fylkesting Møte i Kontrollutvalget 24.03.15. Birgit

Detaljer

Oppfølging av klagenemndas vedtak om å få en prinsipiell vurdering av støtte til bedriftsnettverk i klagesak fra GOAL AS

Oppfølging av klagenemndas vedtak om å få en prinsipiell vurdering av støtte til bedriftsnettverk i klagesak fra GOAL AS Saknr. 14/8836-12 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Oppfølging av klagenemndas vedtak om å få en prinsipiell vurdering av støtte til bedriftsnettverk i klagesak fra GOAL AS Innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

Etablereropplæring i Hedmark 2018-?

Etablereropplæring i Hedmark 2018-? Etablereropplæring i Hedmark 2018-? Nettverkssamling på Røros høsten 2016 Turid Lie og Torunn H. Kornstad, Enhet for Næring og nyskaping. Innhold i dagens modell Forfase, arrangement for mulige etablerere

Detaljer

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Saknr. 14/1006-2 Saksbehandler: Randi Langøigjelten Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Innstilling til vedtak: Midlene som er avsatt til Idrettens kompetansesenter

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Saknr. 15/7003-2 Saksbehandler: Espen Køhn Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner etter en helhetlig vurdering ikke

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur Saksframlegg Vår saksbehandler Kjersti Bærug Hulbakk, tlf. 32808665 Vår referanse 2008/697-25 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur 29.01.2014 Revidert fordeling av budsjettet

Detaljer

Driftsstøtte til Ungt Entreprenørskap Hedmark 2016

Driftsstøtte til Ungt Entreprenørskap Hedmark 2016 Saknr. 16/14520-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Driftsstøtte til Ungt Entreprenørskap Hedmark 2016 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at tildeling av et tilleggstilskudd til Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd

Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/586-4 08.02.2016 Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 09/1898-15 Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINANSIERING 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Skapende Ungdomsmesse Søknad om tilskudd

Skapende Ungdomsmesse Søknad om tilskudd Saknr. 15/7162-2 Saksbehandler: Turid Lie Skapende Ungdomsmesse 2016. Søknad om tilskudd Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Skapende ungdomsmesse 2016 er forenlig med gjeldende Samarbeidsprogram

Detaljer