Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 14:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 14:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar"

Transkript

1 Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 14:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

2 Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 264/16 16/17949 Søknad om støtte til prosjektet "Femundløpet på TV2"

3 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Torunn H. Kornstad SAK 264/16 Søknad om støtte til prosjektet "Femundløpet på TV2" Saksnr.: Utvalg Møtedato 264/16 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Femundløpet på TV2. Fra verdensarv til vinterdramatikk» er forenlig med gjeldende «Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark», og bevilger Regionrådet for Fjellregionen, 2500 Tynset, et tilskudd inntil kr ,- fra fylkeskommunale midler budsjettpost Næringsutviklingstiltak, ansvar tjeneste 6110, til gjennomføring av prosjektet. Tilskuddet som tildeles skal gå til profilering av Hedmark. Fylkeskommunen skal delta i utforminga av profileringsmaterialet, og det inngås en avtale om detaljene i profileringa. Det er en forutsetning for tilskuddet at Sør-Trøndelag fylkeskommune også bevilger tilskudd til prosjektet som omsøkt. Ved et lavere tilskudd fra Sør-Trøndelag avkortes tilskuddet fra Hedmark fylkeskommune tilsvarende. Tilskuddet gjelder for prosjektperioden Standardvilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet med vedlegg. Særvilkår som gjelder for prosjektet: - Det innvilga tilskuddet brukes til generell profilering av Hedmark og Hedmark fylkeskommune i TV-sendingene - Det forutsettes at Engerdal kommune og Destinasjon Femund-Engerdal involveres i prosjektet - Det forutsettes at Regionrådet for Fjellregionen tar ansvar for at regelverket for statsstøtte følges

4 Sak 264/16 - Da tilskuddet tildeles som profileringsstøtte, vurderes ikke tilskuddsbeløpet å være avhengig av den totale kostnaden som brukes på prosjektet. Det forutsettes likevel at prosjektet så langt som mulig gjennomføres i henhold til de foreløpige, framlagte planene for at tilskuddet skal utbetales - Dersom prosjektledelsen gjennomføres i regi av By- og regionprogrammet skal det søkes om godkjenning av dette hos de som har finansiert programmet Vedlegg: - Revidert søknad av fra Regionrådet for Fjellregionen om støtte til prosjektet «Femundløpet på TV2» Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

5 Sak 264/16 Saksutredning Søknad om støtte til prosjektet "Femundløpet på TV2" Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 12/16. Innledning og bakgrunn Femundløpet gjennomføres hvert år i februar, med startpunkt Røros og tre forskjellige løpstraseer gjennom de nordlige kommunene i Hedmark i tillegg til Røros. Løpet er svært krevende, og omfattes med stor interesse av media. Regionrådet for Fjellregionen søker nå om støtte for å få til et opplegg der løpet overføres av TV2, men i tillegg vil også området markedsføres som reisemål via f.eks. presentasjon av lokalmat. Det satses på et treårig prosjekt, men i første omgang er det gjennomføringa det første året som skal organiseres og finansieres. Prosjektet har i tillegg til «Femundløpet på TV2» fått prosjektnavnet «Fra verdensarv til vinterdramatikk». Saksopplysninger fakta I tillegg til søknaden er saksopplysningene basert på telefonsamtale med regionrådgiveren 21. november Han opplyser at prosjektet ikke er ferdig planlagt ennå, men at de er avhengige av å vite om de har finansieringa på plass nå, da tida fram til Femundløpet er såpass kort. Det konkrete innholdet i prosjektet er derfor ikke klart ennå, og de forskjellige budsjettpostene er ikke ferdigkalkulerte, men satt opp som omtrentlige beløp. Prosjektet er et samarbeid mellom Femundløpet, Destinasjon Røros, Rørosmat, Rørosregionen Næringshage og Regionrådet, som koordinerer søknader og møter. Det er ifølge regionrådgiveren enighet om at prosjektleder skal være Jon Frydenborg, som er ansatt av Røros kommune som prosjektleder for «Tynset og Røros som regionale motorer». Prosjektet ønsker også å få med Engerdal kommune, der store deler av løpet går, men som ikke er med i Regionrådet for Fjellregionen. Prosjektet har ikke kommet så langt ennå at det har vært samtaler med kommunen om involvering og ev. medfinansiering. Det er satt opp som mål i søknaden at: - En slik produksjon skal styrke omdømmet og kjennskapen til regionen betydelig - Prosjektet vil hjelpe reiselivsaktørene til å jobbe mer profesjonelt, aktivt og målretta med markedsarbeidet, slik at omsetning og resultater blir bedre - Lokalmatsatsinga er sentral, og gjennom TV-sendingene vil framvisning av denne gi: o Økt kjennskap til produkter fra området o Økt etterspørsel

6 Sak 264/16 - Læring for arrangementsnettverket der Femundløpet er med særlig når det gjelder pressehandtering Som ønskete resultater er satt opp: - Økt oppmerksomhet rundt Fjellregionen som en attraktiv reiselivs-, aktivitets- og opplevelsesdestinasjon - Samling av reiselivsaktørene i regionen - Utvikling av flere reiselivsprodukt De ønskete effektene er: - Økt synlighet, vekst og omsetning innen reiselivsnæringa, handelsstanden og lokalmatproduksjonen - Utvikling av kompetansen til flere nye aktører innen opplevelsesnæringene Budsjett og finansiering Både kostnads- og finansieringsbudsjettene er foreløpige og de forskjellige kostnadspostene er veldig omtrentlige, da prosjektet er i utviklingsfasen. Samtidig er søker avhengige av å vite hvor mye penger de kan få inn, for å se hva som kan gjennomføres av tiltak: Kostnad Beløp TV-produksjon, godtgjøring til TV Femundløpet, støtte til teknisk gjennomføring/ekstrautgifter pga. TV-overføring Markedstiltak (arrangement, lokalmatprofilering, oppfølging etterpå) Administrasjon og koordinering Prosjektledelse, egeninnsats fra Regionrådet* Sum * 600 timer á kr 500 Foreløpig finansieringsplan (søknader sendt, arbeid møter med næringslivet pågår): Finansiering fra Beløp omsøkt/ønsket Regionrådet Fjellregionen Egeninnsats Regionrådet, prosjektledelse Sør-Trøndelag fylkeskommune Hedmark fylkeskommune Innovasjon Norge Hedmark Innovasjon Norge Sør-Trøndelag Næringslivet Sum

7 Sak 264/16 Vurderinger Fylkesrådet ønsker å bidra til at fjellkommunene i Hedmark markedsføres gjennom TV-sending av Femundløpet. Dette vil gi ei svært god markedsføring av regionen og Hedmark, av lokalmatsatsinga, verdensarvområdet og mulighetene både for hundekjøring og annet friluftsliv i de flotte utmarksområdene. Erfaringene fra NRKs sendinger fra Finnmarksløpet er at opptil mennesker følger sendingene, og dette er langt flere enn de som ellers ville vært interesserte i hundekjøring. Disse er antakelig mest opptatt av spenninga i løpet men vil også oppdage hvilke muligheter området gir. Virkningene av ei tilsvarende sending fra Femundløpet, som er et område langt nærmere de befolkningstunge områdene i Sør-Norge, kan derfor bli store. Fylkesrådet vurderer at siden Røros er en så sentral del av løpet, med både start og målgang, vil Trøndelag bli svært godt markedsført av TV-sendingene. En forutsetning for å tildele tilskudd til prosjektet er derfor at Sør-Trøndelag fylkeskommune går inn med like stor finansiering som Hedmark. Dersom Sør-Trøndelag innvilger mindre enn det omsøkte beløpet på kr , blir tilskuddet fra Hedmark redusert til det samme beløpet. Da Femunden i hovedsak ligger i Engerdal, og de der markedsfører seg under navnet Femund- Engerdal, forutsetter fylkesrådet at Engerdal kommune involveres i prosjektet. Da de ikke har deltatt i oppstarten av prosjektet kan det ikke uten videre forutsettes at kommunen blir med og finansierer det, sjøl om dette vil være en fordel. Statsstøtteregelverket Det kan være vanskelig å tildele tilskudd i denne saka uten å komme i konflikt med forbudet mot statsstøtte. TV2 er en stor, kommersiell aktør, og penger kan ikke tildeles direkte til dem, bortsett fra som en ev. bagatellmessig støtte. Her er det likevel Regionrådet for Fjellregionen som søker om støtte, og det er vanskelig å vurdere om ev. tilskudd brukes direkte til TV2, eller til arbeidet med markedsføring av regionen. Tilskudd til generell profilering av et område kan være lovlig statsstøtte. Det vil heller ikke være noe som vil hindre at næringslivet i regionen finansierer TV2s kostnader direkte. Utfordringa rundt dette kan derfor løses ved at tilskuddet fra Hedmark fylkeskommune innvilges under forutsetning av at det brukes til profilering. Regionrådet som prosjekteier må følge opp at regelverket for statsstøtte følges. Dette settes som et vilkår i vedtaket. Tilskuddet som tildeles skal derfor gå til profilering av Hedmark. Fylkeskommunen vil delta i utforminga av profileringsmaterialet, og det inngås en avtale om detaljene i profileringa. Finansiering av prosjektledelse Prosjektlederen for arbeidet er den samme som er prosjektleder i «Tynset og Røros som regionale motorer», dvs. Byregionprogrammet for Fjellregionen (BYR). Regionen kan sjølsagt velge å bruke denne personen, men det må da avklares om arbeidet han utfører gjøres som en del av byregionprogrammet, eller utenfor. Hovedinnsatsområdene i BYR i Fjellregionen er: Lokalmathovedstaden Røros Større økonomisk vekst med utgangspunkt i Røros status som verdensarv-sted

8 Sak 264/16 Verdiskaping knyttet til etableringen av arkivene på Tynset Verdiskaping knyttet til bioøkonomi (skog og landbruk) Intensjonen med TV2-prosjektet kan sies å være innenfor satsingsområdet lokalmat i BYR, og verdensarven er nå tatt med i prosjektnavnet noe som tyder på at dette kommer til å bli en viktig del av reiselivsprofileringa. Dersom arbeidet skal gjøres av prosjektleder innenfor BYR-prosjektet, og finansieres av dette, må det avklares både med departementet og fylkeskommunene at prosjektinnholdet er innenfor det som kan godkjennes. Dersom dette blir løsninga, er det slik at Hedmark fylkeskommune finansierer prosjektledelsen med 26 % av kostnadene, dvs. kr dersom alle de stipulerte kostnadene knyttes til denne personen. Det er også slik at et av vilkåra KMD har satt for finansiering via BYR er: «Det gis ikke støtte til følgende - Tiltak som innebærer at en eller flere markedsaktører får en økonomisk fordel og som kan tenkes å være konkurransevridende eller påvirke samhandelen i EØS» Dersom prosjektledelsen ønskes finansiert via BYR må derfor dette punktet vurderes nøye. Med grunnlag i disse punktene anbefales Regionrådet for Fjellregionen å finansiere prosjektlederen utenom BYR, for å unngå problemer knytta til godkjenning av kostnader både fra KMD og fylkeskommunene. Prosjektledelse er satt opp som egeninnsats i finansieringsplanen, men dette må uansett avklares. Konklusjon Fylkesrådet går inn for å bevilge et tilskudd på kr til prosjektet «Femundløpet på TV2» som omsøkt, men tilskuddet skal brukes til generell profilering av Hedmark. Det legges også inn andre forutsetninger i vedtaket, basert på fylkesrådets vurderinger. Tilskuddet dekkes av fylkeskommunale midler til næringsutvikling.

9 Fylkesrådet Protokoll Dato: Tid: 14:00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Sekretær Solvår Kolåseter Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

10 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Sakliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 264/16 16/17949 Søknad om støtte til prosjektet "Femundløpet på TV2"

11 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 264/16 Søknad om støtte til prosjektet "Femundløpet på TV2" Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Femundløpet på TV2. Fra verdensarv til vinterdramatikk» er forenlig med gjeldende «Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark», og bevilger Regionrådet for Fjellregionen, 2500 Tynset, et tilskudd inntil kr ,- fra fylkeskommunale midler budsjettpost Næringsutviklingstiltak, ansvar tjeneste 6110, til gjennomføring av prosjektet. Tilskuddet som tildeles skal gå til profilering av Hedmark. Fylkeskommunen skal delta i utforminga av profileringsmaterialet, og det inngås en avtale om detaljene i profileringa. Det er en forutsetning for tilskuddet at Sør-Trøndelag fylkeskommune også bevilger tilskudd til prosjektet som omsøkt. Ved et lavere tilskudd fra Sør-Trøndelag avkortes tilskuddet fra Hedmark fylkeskommune tilsvarende. Tilskuddet gjelder for prosjektperioden Standardvilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet med vedlegg. Særvilkår som gjelder for prosjektet: - Det innvilga tilskuddet brukes til generell profilering av Hedmark og Hedmark fylkeskommune i TV-sendingene - Det forutsettes at Engerdal kommune og Destinasjon Femund-Engerdal involveres i prosjektet - Det forutsettes at Regionrådet for Fjellregionen tar ansvar for at regelverket for statsstøtte følges - Da tilskuddet tildeles som profileringsstøtte, vurderes ikke tilskuddsbeløpet å være avhengig av den totale kostnaden som brukes på prosjektet. Det forutsettes likevel at prosjektet så langt som mulig gjennomføres i henhold til de foreløpige, framlagte planene for at tilskuddet skal utbetales - Dersom prosjektledelsen gjennomføres i regi av By- og regionprogrammet skal det søkes om godkjenning av dette hos de som har finansiert programmet

12 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Femundløpet på TV2. Fra verdensarv til vinterdramatikk» er forenlig med gjeldende «Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark», og bevilger Regionrådet for Fjellregionen, 2500 Tynset, et tilskudd inntil kr ,- fra fylkeskommunale midler budsjettpost Næringsutviklingstiltak, ansvar tjeneste 6110, til gjennomføring av prosjektet. Tilskuddet som tildeles skal gå til profilering av Hedmark. Fylkeskommunen skal delta i utforminga av profileringsmaterialet, og det inngås en avtale om detaljene i profileringa. Det er en forutsetning for tilskuddet at Sør-Trøndelag fylkeskommune også bevilger tilskudd til prosjektet som omsøkt. Ved et lavere tilskudd fra Sør-Trøndelag avkortes tilskuddet fra Hedmark fylkeskommune tilsvarende. Tilskuddet gjelder for prosjektperioden Standardvilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet med vedlegg. Særvilkår som gjelder for prosjektet: - Det innvilga tilskuddet brukes til generell profilering av Hedmark og Hedmark fylkeskommune i TV-sendingene - Det forutsettes at Engerdal kommune og Destinasjon Femund-Engerdal involveres i prosjektet - Det forutsettes at Regionrådet for Fjellregionen tar ansvar for at regelverket for statsstøtte følges - Da tilskuddet tildeles som profileringsstøtte, vurderes ikke tilskuddsbeløpet å være avhengig av den totale kostnaden som brukes på prosjektet. Det forutsettes likevel at prosjektet så langt som mulig gjennomføres i henhold til de foreløpige, framlagte planene for at tilskuddet skal utbetales - Dersom prosjektledelsen gjennomføres i regi av By- og regionprogrammet skal det søkes om godkjenning av dette hos de som har finansiert programmet Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

13 Fylkesrådet Protokoll Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg Ass. fylkesdirektør Sigurd Skage Sekretær Solvår Kolåseter Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

14 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Sakliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 263/16 16/17687 Regionreformen - sammenslåing av Hedmark og Oppland

15 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 263/16 Regionreformen - sammenslåing av Hedmark og Oppland Fylkesrådets innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune ønsker å få delegert myndighet og virkemidler, slik at det regionale folkevalgte nivå kan videreutvikle rollen som samfunnsutvikler. På bakgrunn av de oppgaver som er skissert i Meld.St.22, kan ikke Hedmark fylkeskommune se at det er grunnlag for en endring i regionstruktur. Hedmark fylkeskommune sier nei til en sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune. Det gode samarbeidet mellom Hedmark og Oppland fylkeskommuner videreutvikles. Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Hedmark fylkeskommune ønsker å få delegert myndighet og virkemidler, slik at det regionale folkevalgte nivå kan videreutvikle rollen som samfunnsutvikler. På bakgrunn av de oppgaver som er skissert i Meld.St.22, kan ikke Hedmark fylkeskommune se at det er grunnlag for en endring i regionstruktur. Hedmark fylkeskommune sier nei til en sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune. Det gode samarbeidet mellom Hedmark og Oppland fylkeskommuner videreutvikles. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

16 Saknr. 16/ Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Søknad om støtte til prosjektet "Femundløpet på TV2" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Femundløpet på TV2. Fra verdensarv til vinterdramatikk» er forenlig med gjeldende «Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark», og bevilger Regionrådet for Fjellregionen, 2500 Tynset, et tilskudd inntil kr ,- fra fylkeskommunale midler budsjettpost Næringsutviklingstiltak, ansvar tjeneste 6110, til gjennomføring av prosjektet. Tilskuddet som tildeles skal gå til profilering av Hedmark. Fylkeskommunen skal delta i utforminga av profileringsmaterialet, og det inngås en avtale om detaljene i profileringa. Det er en forutsetning for tilskuddet at Sør-Trøndelag fylkeskommune også bevilger tilskudd til prosjektet som omsøkt. Ved et lavere tilskudd fra Sør-Trøndelag avkortes tilskuddet fra Hedmark fylkeskommune tilsvarende. Tilskuddet gjelder for prosjektperioden Standardvilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet med vedlegg. Særvilkår som gjelder for prosjektet: - Det innvilga tilskuddet brukes til generell profilering av Hedmark og Hedmark fylkeskommune i TV-sendingene - Det forutsettes at Engerdal kommune og Destinasjon Femund-Engerdal involveres i prosjektet - Det forutsettes at Regionrådet for Fjellregionen tar ansvar for at regelverket for statsstøtte følges - Da tilskuddet tildeles som profileringsstøtte, vurderes ikke tilskuddsbeløpet å være avhengig av den totale kostnaden som brukes på prosjektet. Det forutsettes likevel at prosjektet så langt som mulig gjennomføres i henhold til de foreløpige, framlagte planene for at tilskuddet skal utbetales - Dersom prosjektledelsen gjennomføres i regi av By- og regionprogrammet skal det søkes om godkjenning av dette hos de som har finansiert programmet

17 Vedlegg: - Revidert søknad av fra Regionrådet for Fjellregionen om støtte til prosjektet «Femundløpet på TV2» Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

18 Saksutredning Søknad om støtte til prosjektet "Femundløpet på TV2" Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 12/16. Innledning og bakgrunn Femundløpet gjennomføres hvert år i februar, med startpunkt Røros og tre forskjellige løpstraseer gjennom de nordlige kommunene i Hedmark i tillegg til Røros. Løpet er svært krevende, og omfattes med stor interesse av media. Regionrådet for Fjellregionen søker nå om støtte for å få til et opplegg der løpet overføres av TV2, men i tillegg vil også området markedsføres som reisemål via f.eks. presentasjon av lokalmat. Det satses på et treårig prosjekt, men i første omgang er det gjennomføringa det første året som skal organiseres og finansieres. Prosjektet har i tillegg til «Femundløpet på TV2» fått prosjektnavnet «Fra verdensarv til vinterdramatikk». Saksopplysninger fakta I tillegg til søknaden er saksopplysningene basert på telefonsamtale med regionrådgiveren 21. november Han opplyser at prosjektet ikke er ferdig planlagt ennå, men at de er avhengige av å vite om de har finansieringa på plass nå, da tida fram til Femundløpet er såpass kort. Det konkrete innholdet i prosjektet er derfor ikke klart ennå, og de forskjellige budsjettpostene er ikke ferdigkalkulerte, men satt opp som omtrentlige beløp. Prosjektet er et samarbeid mellom Femundløpet, Destinasjon Røros, Rørosmat, Rørosregionen Næringshage og Regionrådet, som koordinerer søknader og møter. Det er ifølge regionrådgiveren enighet om at prosjektleder skal være Jon Frydenborg, som er ansatt av Røros kommune som prosjektleder for «Tynset og Røros som regionale motorer». Prosjektet ønsker også å få med Engerdal kommune, der store deler av løpet går, men som ikke er med i Regionrådet for Fjellregionen. Prosjektet har ikke kommet så langt ennå at det har vært samtaler med kommunen om involvering og ev. medfinansiering. Det er satt opp som mål i søknaden at: - En slik produksjon skal styrke omdømmet og kjennskapen til regionen betydelig - Prosjektet vil hjelpe reiselivsaktørene til å jobbe mer profesjonelt, aktivt og målretta med markedsarbeidet, slik at omsetning og resultater blir bedre - Lokalmatsatsinga er sentral, og gjennom TV-sendingene vil framvisning av denne gi: o Økt kjennskap til produkter fra området o Økt etterspørsel

19 - Læring for arrangementsnettverket der Femundløpet er med særlig når det gjelder pressehandtering Som ønskete resultater er satt opp: - Økt oppmerksomhet rundt Fjellregionen som en attraktiv reiselivs-, aktivitets- og opplevelsesdestinasjon - Samling av reiselivsaktørene i regionen - Utvikling av flere reiselivsprodukt De ønskete effektene er: - Økt synlighet, vekst og omsetning innen reiselivsnæringa, handelsstanden og lokalmatproduksjonen - Utvikling av kompetansen til flere nye aktører innen opplevelsesnæringene Budsjett og finansiering Både kostnads- og finansieringsbudsjettene er foreløpige og de forskjellige kostnadspostene er veldig omtrentlige, da prosjektet er i utviklingsfasen. Samtidig er søker avhengige av å vite hvor mye penger de kan få inn, for å se hva som kan gjennomføres av tiltak: Kostnad Beløp TV-produksjon, godtgjøring til TV Femundløpet, støtte til teknisk gjennomføring/ekstrautgifter pga. TV-overføring Markedstiltak (arrangement, lokalmatprofilering, oppfølging etterpå) Administrasjon og koordinering Prosjektledelse, egeninnsats fra Regionrådet* Sum * 600 timer á kr 500 Foreløpig finansieringsplan (søknader sendt, arbeid møter med næringslivet pågår): Finansiering fra Beløp omsøkt/ønsket Regionrådet Fjellregionen Egeninnsats Regionrådet, prosjektledelse Sør-Trøndelag fylkeskommune Hedmark fylkeskommune Innovasjon Norge Hedmark Innovasjon Norge Sør-Trøndelag Næringslivet Sum

20 Vurderinger Fylkesrådet ønsker å bidra til at fjellkommunene i Hedmark markedsføres gjennom TV-sending av Femundløpet. Dette vil gi ei svært god markedsføring av regionen og Hedmark, av lokalmatsatsinga, verdensarvområdet og mulighetene både for hundekjøring og annet friluftsliv i de flotte utmarksområdene. Erfaringene fra NRKs sendinger fra Finnmarksløpet er at opptil mennesker følger sendingene, og dette er langt flere enn de som ellers ville vært interesserte i hundekjøring. Disse er antakelig mest opptatt av spenninga i løpet men vil også oppdage hvilke muligheter området gir. Virkningene av ei tilsvarende sending fra Femundløpet, som er et område langt nærmere de befolkningstunge områdene i Sør-Norge, kan derfor bli store. Fylkesrådet vurderer at siden Røros er en så sentral del av løpet, med både start og målgang, vil Trøndelag bli svært godt markedsført av TV-sendingene. En forutsetning for å tildele tilskudd til prosjektet er derfor at Sør-Trøndelag fylkeskommune går inn med like stor finansiering som Hedmark. Dersom Sør-Trøndelag innvilger mindre enn det omsøkte beløpet på kr , blir tilskuddet fra Hedmark redusert til det samme beløpet. Da Femunden i hovedsak ligger i Engerdal, og de der markedsfører seg under navnet Femund- Engerdal, forutsetter fylkesrådet at Engerdal kommune involveres i prosjektet. Da de ikke har deltatt i oppstarten av prosjektet kan det ikke uten videre forutsettes at kommunen blir med og finansierer det, sjøl om dette vil være en fordel. Statsstøtteregelverket Det kan være vanskelig å tildele tilskudd i denne saka uten å komme i konflikt med forbudet mot statsstøtte. TV2 er en stor, kommersiell aktør, og penger kan ikke tildeles direkte til dem, bortsett fra som en ev. bagatellmessig støtte. Her er det likevel Regionrådet for Fjellregionen som søker om støtte, og det er vanskelig å vurdere om ev. tilskudd brukes direkte til TV2, eller til arbeidet med markedsføring av regionen. Tilskudd til generell profilering av et område kan være lovlig statsstøtte. Det vil heller ikke være noe som vil hindre at næringslivet i regionen finansierer TV2s kostnader direkte. Utfordringa rundt dette kan derfor løses ved at tilskuddet fra Hedmark fylkeskommune innvilges under forutsetning av at det brukes til profilering. Regionrådet som prosjekteier må følge opp at regelverket for statsstøtte følges. Dette settes som et vilkår i vedtaket. Tilskuddet som tildeles skal derfor gå til profilering av Hedmark. Fylkeskommunen vil delta i utforminga av profileringsmaterialet, og det inngås en avtale om detaljene i profileringa. Finansiering av prosjektledelse Prosjektlederen for arbeidet er den samme som er prosjektleder i «Tynset og Røros som regionale motorer», dvs. Byregionprogrammet for Fjellregionen (BYR). Regionen kan sjølsagt velge å bruke denne personen, men det må da avklares om arbeidet han utfører gjøres som en del av byregionprogrammet, eller utenfor. Hovedinnsatsområdene i BYR i Fjellregionen er: Lokalmathovedstaden Røros Større økonomisk vekst med utgangspunkt i Røros status som verdensarv-sted

21 Verdiskaping knyttet til etableringen av arkivene på Tynset Verdiskaping knyttet til bioøkonomi (skog og landbruk) Intensjonen med TV2-prosjektet kan sies å være innenfor satsingsområdet lokalmat i BYR, og verdensarven er nå tatt med i prosjektnavnet noe som tyder på at dette kommer til å bli en viktig del av reiselivsprofileringa. Dersom arbeidet skal gjøres av prosjektleder innenfor BYR-prosjektet, og finansieres av dette, må det avklares både med departementet og fylkeskommunene at prosjektinnholdet er innenfor det som kan godkjennes. Dersom dette blir løsninga, er det slik at Hedmark fylkeskommune finansierer prosjektledelsen med 26 % av kostnadene, dvs. kr dersom alle de stipulerte kostnadene knyttes til denne personen. Det er også slik at et av vilkåra KMD har satt for finansiering via BYR er: «Det gis ikke støtte til følgende - Tiltak som innebærer at en eller flere markedsaktører får en økonomisk fordel og som kan tenkes å være konkurransevridende eller påvirke samhandelen i EØS» Dersom prosjektledelsen ønskes finansiert via BYR må derfor dette punktet vurderes nøye. Med grunnlag i disse punktene anbefales Regionrådet for Fjellregionen å finansiere prosjektlederen utenom BYR, for å unngå problemer knytta til godkjenning av kostnader både fra KMD og fylkeskommunene. Prosjektledelse er satt opp som egeninnsats i finansieringsplanen, men dette må uansett avklares. Konklusjon Fylkesrådet går inn for å bevilge et tilskudd på kr til prosjektet «Femundløpet på TV2» som omsøkt, men tilskuddet skal brukes til generell profilering av Hedmark. Det legges også inn andre forutsetninger i vedtaket, basert på fylkesrådets vurderinger. Tilskuddet dekkes av fylkeskommunale midler til næringsutvikling.

22 Saksprotokoll Utvalg: Fylkesrådet Møtedato: Sak: 264/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 16/17949 Tittel: Saksprotokoll - Søknad om støtte til prosjektet "Femundløpet på TV2" Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Femundløpet på TV2. Fra verdensarv til vinterdramatikk» er forenlig med gjeldende «Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark», og bevilger Regionrådet for Fjellregionen, 2500 Tynset, et tilskudd inntil kr ,- fra fylkeskommunale midler budsjettpost Næringsutviklingstiltak, ansvar tjeneste 6110, til gjennomføring av prosjektet. Tilskuddet som tildeles skal gå til profilering av Hedmark. Fylkeskommunen skal delta i utforminga av profileringsmaterialet, og det inngås en avtale om detaljene i profileringa. Det er en forutsetning for tilskuddet at Sør-Trøndelag fylkeskommune også bevilger tilskudd til prosjektet som omsøkt. Ved et lavere tilskudd fra Sør-Trøndelag avkortes tilskuddet fra Hedmark fylkeskommune tilsvarende. Tilskuddet gjelder for prosjektperioden Standardvilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet med vedlegg. Særvilkår som gjelder for prosjektet: - Det innvilga tilskuddet brukes til generell profilering av Hedmark og Hedmark fylkeskommune i TV-sendingene - Det forutsettes at Engerdal kommune og Destinasjon Femund-Engerdal involveres i prosjektet - Det forutsettes at Regionrådet for Fjellregionen tar ansvar for at regelverket for statsstøtte følges - Da tilskuddet tildeles som profileringsstøtte, vurderes ikke tilskuddsbeløpet å være avhengig av den totale kostnaden som brukes på prosjektet. Det forutsettes likevel at prosjektet så langt som mulig gjennomføres i henhold til de foreløpige, framlagte planene for at tilskuddet skal utbetales - Dersom prosjektledelsen gjennomføres i regi av By- og regionprogrammet skal det søkes om godkjenning av dette hos de som har finansiert programmet Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

23 Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

Søknad om støtte til prosjektet "Femundløpet på TV2"

Søknad om støtte til prosjektet Femundløpet på TV2 Saknr. 16/17949-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Søknad om støtte til prosjektet "Femundløpet på TV2" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Femundløpet på TV2. Fra verdensarv til

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 14:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 14:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 23.11.2016 Tid: 14:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 264/16 16/17949 Søknad om støtte til

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 17.03.2014 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 16.12.2015 Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 272/15 FT 15/10581 Valg av representanter

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 07.09.2015 Tid: 08:30 Sted: Osensjøen, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen"

Prosjekt Næringsutvikling i Fjellregionen Saknr. 14/8894-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Næringsutvikling i Fjellregionen er forenlig med

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 29.05.2013 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg Ass. fylkesdirektør

Detaljer

IKT-kompetansesenter i Ringsaker

IKT-kompetansesenter i Ringsaker Saknr. 14/5023-3 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad IKT-kompetansesenter i Ringsaker Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forprosjektet IKT-kompetansesenter i Ringsaker er forenlig med gjeldende

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 06.06.2016 Tid: 12:00 Sted: Vinger hotell, Kongsvinger Til stede: Per-Gunnar Sveen Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 26.10.2015 Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte:

Detaljer

Skapende Ungdomsmesse Søknad om tilskudd

Skapende Ungdomsmesse Søknad om tilskudd Saknr. 15/7162-2 Saksbehandler: Turid Lie Skapende Ungdomsmesse 2016. Søknad om tilskudd Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Skapende ungdomsmesse 2016 er forenlig med gjeldende Samarbeidsprogram

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 26.05.2014 Tid: 13.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen Fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 271/15 15/8765 Høring om endring

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 10.06.2014 Tid: 17:00-00:00 Sted: Radisson Blu Resort Trysil Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 06.02.2017 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen deltok på telefon fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Thomas Breen

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling

Fylkesrådet Møteinnkalling Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 17.03.2014 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Bordsak Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 67/14 Bordsak 14/2978

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 05.12.2016 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 18.10.2016 Tid: 08:15 Sted: Savalen Fjellhotell & Spa, Tynset Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Thomas Breen - permisjon Dessuten

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 25.08.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Møteinnkalling Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: 17.10.2013 kl. 08.30 Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Møte 17.10.2013 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 230/13 13/6520 Bidrag til

Detaljer

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/136-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 06.10.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 196/15 FT 15/8069 Valg av medlemmer til Klagenemnd

Detaljer

Kultur, natur og idrett som virkemiddel for vekst Søknad om støtte

Kultur, natur og idrett som virkemiddel for vekst Søknad om støtte Saknr. 14/9226-5 Saksbehandler: Turid Lie Kultur, natur og idrett som virkemiddel for vekst Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Kultur, natur og idrett som virkemiddel

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 26.01.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 12.10.2015 Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Lasse Juliussen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken

Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken Saknr. 14/10679-5 Saksbehandler: Turid Lie Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken Innstilling til vedtak: Vedtak i sak 275/14 fra 08.12.2014 oppheves grunnet

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 19.05.2014 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Thomas Breen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus Saknr. 11/3505-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Turid Lie IDRETT SOM NÆRING - SØKNAD OM STØTTE 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 07.12.2015 Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Thomas Breen Dessuten møtte: Ass. fylkesdirektør

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL PROSJEKTET "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE"

SØKNAD OM TILSKUDD TIL PROSJEKTET UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE Saknr. 11/1905-2 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad SØKNAD OM TILSKUDD TIL PROSJEKTET "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Samarbeid og innovasjon blant kulturnæringsbedrifter i og i tilknytning til Odal Næringshage AS. Søknad om tilskudd.

Samarbeid og innovasjon blant kulturnæringsbedrifter i og i tilknytning til Odal Næringshage AS. Søknad om tilskudd. Saknr. 15/1644-2 Saksbehandler: Turid Lie Samarbeid og innovasjon blant kulturnæringsbedrifter i og i tilknytning til Odal Næringshage AS. Søknad om tilskudd. Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner

Detaljer

Saknr. 08/ Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad SLUTTFINANSIERING AV EUROPEAN CHARTER, DOVREFJELLRÅDET

Saknr. 08/ Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad SLUTTFINANSIERING AV EUROPEAN CHARTER, DOVREFJELLRÅDET Saknr. 08/3954-8 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet European Charter er

Detaljer

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Saknr. 16/11701-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Profesjonalisering er viktig for å øke verdiskapingen i opplevelsesnæringen.

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 243 U64 Saksbehandler: Turid Lie. Eventyrlige Stange Vestbygd - søknad om støtte for 2012

Saknr. 12/ Ark.nr. 243 U64 Saksbehandler: Turid Lie. Eventyrlige Stange Vestbygd - søknad om støtte for 2012 3 Saknr. 12/7829-4 Ark.nr. 243 U64 Saksbehandler: Turid Lie Eventyrlige Stange Vestbygd - søknad om støtte for 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll Saker til fylkestinget

Fylkesrådet Protokoll Saker til fylkestinget Protokoll Saker til fylkestinget Dato: 17.11.2014 Tid: 11:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Torunn H. Kornstad

Saknr. 13/ Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Saknr. 13/3498-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Søknad om finansiering av tiltak for universell utforming ved Sorkodden Prosjekt for universell utforming av reiselivet i Engerdal Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 09.01.2017 Tid: 09.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 1/17 17/97 Interreg-prosjekt

Detaljer

Søknad om støtte til prosjektet Økt innovasjonskraft i Kongsvingerregionen

Søknad om støtte til prosjektet Økt innovasjonskraft i Kongsvingerregionen Saknr. 16/15084-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Søknad om støtte til prosjektet Økt innovasjonskraft i Kongsvingerregionen Innstilling til vedtak: Fylkesrådet avslår søknaden fra 7Sterke om kr 560.000

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 21.03.2017 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Sekretær Solvår Kolåseter Dette dokumentet

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 10.04.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 87/15 15/450 Høgskolen i Hedmark - Oppnevning av

Detaljer

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Saknr. 14/1006-2 Saksbehandler: Randi Langøigjelten Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Innstilling til vedtak: Midlene som er avsatt til Idrettens kompetansesenter

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 14.02.2017 Tid: 12:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 13:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 13:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 20.02.2017 Tid: 13:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 22/17 17/1125 Uttalelse fra

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Møteinnkalling Dato: 04.01.2016 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 1/16 15/10203 Innspill til kandidater

Detaljer

Fløterfestival Østerdalen festivalforening Søknad om støtte

Fløterfestival Østerdalen festivalforening Søknad om støtte Saknr. 15/846-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fløterfestival 2015 - Østerdalen festivalforening Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser det som positivt at Østerdalen festivalforening

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 25.10.2010 Kl 11.00 Til stede: Aasa Gjestvang Christian Haugen Svein Borkhus fylkesrådets nestleder Forfall: Siv Tørudbakken Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Bærekraftig treindustri, NTNU Gjøvik. Søknad om regional medfinansiering

Bærekraftig treindustri, NTNU Gjøvik. Søknad om regional medfinansiering Saknr. 16/11819-3 Saksbehandler: Øyvind Nordstrand Bærekraftig treindustri, NTNU Gjøvik. Søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «bærekraftig treindustri»

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL DELPROSJEKT, "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE"

SØKNAD OM STØTTE TIL DELPROSJEKT, UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE Saknr. 11/1905-10 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad SØKNAD OM STØTTE TIL DELPROSJEKT, "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

SØKNAD OM FINANSIERING AV PROSJEKTET UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL

SØKNAD OM FINANSIERING AV PROSJEKTET UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL Saknr. 12/343-7 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad SØKNAD OM FINANSIERING AV PROSJEKTET UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013

Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013 Saknr. 12/5377-9 Saksbehandler: Unni Fornæss Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0005 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Tynset og Røros som motorer i regional utvikling -

Detaljer

Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark

Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark Saknr. 14/8794-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at tildeling av et tilleggstilskudd til Ungt Entreprenørskap

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 03.06.2013 Kl 08.30 Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte:

Detaljer

Videreutvikling av klynger/nettverk i Glåmdalsregionen Søknad om støtte til forprosjekt

Videreutvikling av klynger/nettverk i Glåmdalsregionen Søknad om støtte til forprosjekt Saknr. 14/8944-5 Saksbehandler: Turid Lie Videreutvikling av klynger/nettverk i Glåmdalsregionen Søknad om støtte til forprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner ikke, etter en totalvurdering,

Detaljer

Seterturisme i Ringsakerfjellet Søknad om støtte

Seterturisme i Ringsakerfjellet Søknad om støtte Saknr. 15/7127-2 Saksbehandler: Kjell Børresen Seterturisme i Ringsakerfjellet Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner forprosjektet Seterturisme i Ringsakerfjellet» forenlig med Regional

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl SAKSLISTE

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl SAKSLISTE Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 25.02.2013 kl. 08.00 SAKSLISTE HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 25.02.2013 SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 50/13 12/9939 Forespørsel

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 12.02.2013 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 11.04.2016 Tid: 08:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte:

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Saknr. 09/4195-10 Ark.nr. U01 Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Kvinnovasjon

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 5651/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Mat i Hedmark er forenlig med Samarbeidsprogram

Detaljer

Søknad om finansiering 3. år Økt kunnskap om skog og klima

Søknad om finansiering 3. år Økt kunnskap om skog og klima Saknr. 13/14339-1 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Søknad om finansiering 3. år Økt kunnskap om skog og klima Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjekt «Økt kunnskap om skog og klima» i tråd med

Detaljer

Endring av vilkår for tilskudd til prosjektet Innovasjonsreiser i Solør - Solør Næringshage

Endring av vilkår for tilskudd til prosjektet Innovasjonsreiser i Solør - Solør Næringshage Saknr. 14/4944-13 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Endring av vilkår for tilskudd til prosjektet Innovasjonsreiser i Solør - Solør Næringshage Innstilling til vedtak: Det vises til vedtak i FR-sak nr.

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MIDLERTIDIG LØSNING PÅ DRIFT AV TELLUS-DATABASEN FOR HEDMARK

Saknr. 12/ Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MIDLERTIDIG LØSNING PÅ DRIFT AV TELLUS-DATABASEN FOR HEDMARK Saknr. 12/6310-11 Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Midlertidig løsning

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 27.08.2012 Kl 08.30 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Ass. fylkesdirektør

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: 09.01.2012 Kl 11.00 Til stede: Njål S. Føsker Aasa Gjestvang Eva Arnseth Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug

Detaljer

TILSKUDD TIL PROSJEKTET TRE21 - TRE SOM LÆRINGSARENA I GRUNNSKOLEN

TILSKUDD TIL PROSJEKTET TRE21 - TRE SOM LÆRINGSARENA I GRUNNSKOLEN Saknr. 10/4519-6 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger Skogselskapet Hedmark, Statens Hus Parkgata

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:45 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:45 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 08.06.2015 Tid: 08:45 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 141/15 Bordsak 12/11068 Ny

Detaljer

Søknad om støtte til forstudie: "Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter"

Søknad om støtte til forstudie: Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter Saknr. 14/8905-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Søknad om støtte til forstudie: "Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forstudien Arbeidsliv og

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Saknr. 12/3527-3 Ark.nr. 434 Saksbehandler: Turid Lie MJØSKONFERANSEN 2012 - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Norsk Spekematfestival Søknad om støtte

Norsk Spekematfestival Søknad om støtte Saknr. 16/1938-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Spekematfestival Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Norsk Spekematfestival tar mål av seg til å bli et nasjonalt møtested for norsk mat

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om støtte til utvikling og kvalitetssikring av Hedmark Database Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om støtte til utvikling og kvalitetssikring av Hedmark Database Hamar, Saknr. 12/6310-18 Ark.nr. U64 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet «Utvikling og kvalitetssikring

Detaljer

Saknr. 2760/10. Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal

Saknr. 2760/10. Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Saknr. 2760/10 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal SAMHANDLINGSPROGRAM FOR GLÅMDALSREGIONEN - SØKNAD OM MIDLER TIL DELFINANSIERING AV PROSJEKTET: "NÆRINGSUTVIKLING I GLÅMDALSREGIONEN - ETABLERING

Detaljer

Tilskuddsprosenten vil regnes ut etter at tilleggopplysninger og nytt budsjett er mottatt.

Tilskuddsprosenten vil regnes ut etter at tilleggopplysninger og nytt budsjett er mottatt. Saknr. 6429/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad HAMARREGIONEN UTVIKLING, PROSJEKTSØKNAD "HAMARREGIONEN - EN NÆRINGSVENNLIG REGION" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Markedsføring av Mjøsregionen i forbindelse med NRK Sommeråpent Søknad om støtte

Markedsføring av Mjøsregionen i forbindelse med NRK Sommeråpent Søknad om støtte Saknr. 16/11780-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Markedsføring av Mjøsregionen i forbindelse med NRK Sommeråpent Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser det som positivt at destinasjonsselskapene

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 17.09.2012 Kl 11.00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

TILSKUDD FORPROSJEKT-UTVIKLING AV NÆRINGSHAGEKONSEPT I SØR- ØSTERDALSREGIONEN

TILSKUDD FORPROSJEKT-UTVIKLING AV NÆRINGSHAGEKONSEPT I SØR- ØSTERDALSREGIONEN Saknr. 08/7230-13 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner prosjektet Regional næringshage i Sør-Østerdalen

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 19.09.2016 Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Thomas Breen - Permisjon Dessuten møtte:

Detaljer

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Saknr. 14/5027-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner forprosjektet til «Regional samhandling Oslo

Detaljer

Innovasjonsreiser i Solør - Solør Næringshage

Innovasjonsreiser i Solør - Solør Næringshage Saknr. 14/4944-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Innovasjonsreiser i Solør - Solør Næringshage Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Innovasjonsreiser i Solør er forenlig med gjeldende

Detaljer

Utvikling av Biotown til en grønn Innlandsuke - søknad om regional medfinansiering

Utvikling av Biotown til en grønn Innlandsuke - søknad om regional medfinansiering Saknr. 17/2613-2 Saksbehandler: Øyvind Nordstrand Utvikling av Biotown til en grønn Innlandsuke - søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Utvikling

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 18. juni 2014

Innkalling til AU-møte onsdag 18. juni 2014 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 16.12.2013 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 298/13 13/14295 HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Fylkesrådet Protokoll Dato: 29.09.2014 Tid: 11:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte:

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar, Saknr. 12/1043-5 Ark.nr. 037 &40 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering forprosjekt Onner Invest AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

"FEMUND-ENGERDAL TAR TAK MOT 2010" SØKNAD OM FINANSIERING FOR 2009

FEMUND-ENGERDAL TAR TAK MOT 2010 SØKNAD OM FINANSIERING FOR 2009 Saknr. 3116/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad "FEMUND-ENGERDAL TAR TAK MOT 2010" SØKNAD OM FINANSIERING FOR 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Oppfølging av Stortingets vedtak om sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune

Oppfølging av Stortingets vedtak om sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune Saknr. 17/6276-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Oppfølging av Stortingets vedtak om sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune Innstilling til vedtak: Det opprettes et forhandlingsutvalg med

Detaljer

Økt innovasjonskraft i Elverumregionen - søknad om regional medfinansiering

Økt innovasjonskraft i Elverumregionen - søknad om regional medfinansiering Saknr. 17/2640-2 Saksbehandler: Øyvind Nordstrand Økt innovasjonskraft i Elverumregionen - søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vurderer at prosjektet «Økt innovasjonskraft

Detaljer

Klage på avslag om støtte til prosjektet Smaken av Finnskogen fra Svullrya Aktivitet og Utvikling

Klage på avslag om støtte til prosjektet Smaken av Finnskogen fra Svullrya Aktivitet og Utvikling Saknr. 15/8269-1 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Klage på avslag om støtte til prosjektet Smaken av Finnskogen fra Svullrya Aktivitet og Utvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

KREAnøst - Samlokalisering av kreative næringer i Nord-Østerdal - søknad om støtte til første prosjektår 2014/15

KREAnøst - Samlokalisering av kreative næringer i Nord-Østerdal - søknad om støtte til første prosjektår 2014/15 Saknr. 14/5029-5 Saksbehandler: Turid Lie KREAnøst - Samlokalisering av kreative næringer i Nord-Østerdal - søknad om støtte til første prosjektår 2014/15 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at

Detaljer

"Grønne" jobber med unge ideer og ny kunnskap. Søknad om regional medfinansiering

Grønne jobber med unge ideer og ny kunnskap. Søknad om regional medfinansiering Saknr. 16/11728-2 Saksbehandler: Øyvind Nordstrand "Grønne" jobber med unge ideer og ny kunnskap. Søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «"Grønne" jobber

Detaljer

Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte

Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/5249-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Midt i Matfatet mat og landbruksfestival

Detaljer

PROSJEKT OM "BONDEN OG GOD DRIFTSLEDELSE" - LØTEN BONDELAG

PROSJEKT OM BONDEN OG GOD DRIFTSLEDELSE - LØTEN BONDELAG Saknr. 204/10 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Asbjørn Christiansen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Bonden og god driftsledelse

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 15.08.2016 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 169/16 Bordsak 16/12821 Endring

Detaljer

Utrykte vedlegg - : Søknad til Norges Forskningsråd om prosjektetableringsstøtte til etablering av EU koordinator for Innlandet. Hamar,

Utrykte vedlegg - : Søknad til Norges Forskningsråd om prosjektetableringsstøtte til etablering av EU koordinator for Innlandet. Hamar, Saknr. 8197/08 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Espen Køhn STØTTE TIL ETABLERING AV EU KOORDINATOR FOR INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 06.02.2012 Kl 11.00 Til stede: Njål S.Føsker Aasa Gjestvang Eva Arnseth Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD REISELIV OG KULTURBASERTE OPPLEVELSER I NORD- ØSTERDAL - FORPROSJEKT "SMÅ ALENE, STERKE OG SYNLIGE SAMMEN"

SVAR PÅ SØKNAD REISELIV OG KULTURBASERTE OPPLEVELSER I NORD- ØSTERDAL - FORPROSJEKT SMÅ ALENE, STERKE OG SYNLIGE SAMMEN Saknr. 708/10 Ark.nr. 223 C00. Saksbehandler: Ingrid Lundvall SVAR PÅ SØKNAD REISELIV OG KULTURBASERTE OPPLEVELSER I NORD- ØSTERDAL - FORPROSJEKT "SMÅ ALENE, STERKE OG SYNLIGE SAMMEN" Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015 Saknr. 13/14596-8 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle spaserstokken 2014 - fordeling av midler for 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av de statlige midlene

Detaljer

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Saknr. 15/7003-2 Saksbehandler: Espen Køhn Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner etter en helhetlig vurdering ikke

Detaljer