Næring og nyskaping (NoN) Innhold i redegjørelsen 3/25/2015. Hvordan jobber Hedmark fylkeskommune som næringsutviklingsaktør?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Næring og nyskaping (NoN) Innhold i redegjørelsen 3/25/2015. Hvordan jobber Hedmark fylkeskommune som næringsutviklingsaktør?"

Transkript

1 Hvordan jobber Hedmark fylkeskommune som næringsutviklingsaktør? Regional utvikling gjennom tilrettelegging for næringsutvikling Oppdrag fra stat og fylkesting Møte i Kontrollutvalget Birgit Aasgaard Jenssen, fylkessjef Næring og nyskaping Innhold i redegjørelsen 1. Avgrensning av bestilling 2. Litt om bakgrunn og utfordringer i Hedmark 3. Fylkeskommunens rolle og virkemidler 4. Strategiske føringer og dokumenter 5. Oppdraget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, inkl. om tilskuddsordninger 6. Oppdraget fra Hedmark fylkesting 7. Økonomi 8. Arbeidsformer 9. Resultater 2 Næringsutvikling i Hedmark fylkeskommune (Hfk) - Ikke bare på enheten Næring og nyskaping (N0N) Relevant arbeid for næringsutvikling på en rekke fylkeskommunale arbeidsområder: Samferdsel, Miljø og Plan Samfunnsplanlegging, Klima og energi Kultur og kompetanse Videregående opplæring Internasjonalt samarbeid I redegjørelsen i dag fokuseres på NoN sitt arbeid. Næring og nyskaping (NoN) 12 ansatte. - Leder - 6 rådgivere, hvorav 1 på reiseliv og 1 på landbruk - 1 rådgiver økonomi (og rapportering) - 1 merkantil - 1 prosjektleder skog/tre med Oppland fylkeskommune (aug2013-aug2016) Skogambassadøren - 1 prosjektleder bredbånd (juni2014-juni2016) Finansiert av statlige midler - 1 daglig leder Regionalt Forskningsfond Innlandet (RFF) Finansiert av fondet 3 4 1

2 Prosentvis endring arbeidsplasser (pr.01.01) Prosentvis endring befolkning Norge 3,6 Norge Hamarregionen 2,4 Hedmark -0,2 Sør-Østerdalsregionen Fjellregionen -0,4 Hedmark Sør-Østerdalsregionen -2,6 Fjellregionen Glåmdalsregionen -5,5 Glåmdalsregionen Hamarregionen -6,0-4,0-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7, ,4 Prosentvis endring arbeidsplasser (pr.01.01) Norge 1,1 Hamarregionen 0,6 Sør-Østerdalsregionen 0,6 Hedmark 0,1-0,4 Fjellregionen Glåmdalsregionen Næringsspesifikk arbeidsplassutvikling Næring Antall arbeidsplasser 2014 Hedmark Prosent endring arbeidsplasser Hedmark Prosent endring arbeidsplasser Norge Jordbruk, skogbruk og fiske ,5-16,9 Råolje og naturgass, utvinning og rørtransport 40,4 Industri og bergverksdrift ,7-8,8 Kraft- og vannforsyning ,2 14,8 Bygge- og anleggsvirksomhet ,4 8,3 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet ,8-1,9 Transport og kommunikasjon ,5 0,1 Finans og forretningsmessig tjenesteyting ,3 8,2 Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting ,8 8,9 Uoppgitt 499 1,2 11,4 Totalt ,4 3,6-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,

3 Fylkeskommunen skal tilrettelegge for næringsutvikling gjennom Økonomiske ressurser utvikling av regionale føringer, gjennom planer og strategier kompetanse og som partner økonomiske ressurser - Frie inntekter (skatteinntekter og statlig rammetilskudd) - Egne fylkeskommunale midler - Regionale utviklingmidler (RU-midler, Komm. og mod.dept) - RKL Rekruttering, kompetanse og likestilling i landbruket (Landbruks- og matdept, jordbruksforhandlingene) - Regionalt forskningsfond. RFF Innlandet - Nasjonale programmer, som Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI), næringshager, inkubatorer. (KMD, KD, LMD) 9 10 MÅLene for arbeidet med næringsutvikling Hedmark fylkeskommune (HFK) skal tilrettelegge for - statlige overordnede mål (lovmessig) - statlige mer detaljerte mål (RU, nasjonale programmer, osv) - fylkeskommunale mål Regionalt tilpassete tilrettelegging Basert på regionale utfordringer, ressurser og næringsstruktur Verdiskaping gjennom bærekraftig utvikling Regional Planstrategi Mer robuste næringsstrukturer Styrking av konkurransekraften

4 Strategiske dokumenter knyttet til NoN Regional planstrategi - Samarbeidsprogrammet Økonomiplan- og budsjett Regional plan for opplevelsesnæringene FoU-strategi (forskning og utvikling) Plan for innovasjonsstruktur Skog-og trestrategi Årlige handlingsprogram Under arbeid: Regional plan for kompetanse næringsutv Jordbruksstrategi I tillegg forventninger og føringer fra: Nasjonale strategier og program Andre fylkeskommunale dokumenter og prioriteringer (klima/miljø, internasjonalt arbeid, voksenoppl., samferdsel osv) Regionråd og kommuner IN, Siva, Forskningsrådet, regional FoU-sektor Fylkesrådet vedtar på starten av året de overordnede rammene og nivå på tildelinger, utlysninger osv Oppdraget til fylkeskommunene fra KMD (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) Føringer angitt gjennom tildelings-/oppdragsbrev forskrift retningslinjer Oppdraget til fylkeskommunene fra KMD Sikre ressurser til områder med særskilte utfordringer - svak befolkningsutvikling - konkurransemessige ulemper - store avstander - utfordringer knyttet til sysselsetting, arbeidsmarked og levekår

5 Nasjonale regionalpolitiske mål og strategier senere år Styrke vekstkraften, men samtidig gi grunnlag for gode levekår i alle deler av landet Ta vare på og skape nye og lønnsomme arbeidsplasser Gode rammebetingelser for næringsliv, innovasjon og entreprenørskap Robuste kommuner Utvikle samspill/fellesskap mellom byer og regionene omkring Å bedre næringslivets generelle rammebetingelser Målformuleringer KMD Noe justert/endret for Nærings- og bedriftsrettede tiltak skal prioriteres. Hovedmål 1 Økt verdiskaping, sysselsetting og internasjonalt konkurransedyktig næringsliv 2 Forbedre lokale og regionale rammebetingelser for næringsliv og befolkning 3 Utvikle attraktive regioner og senter for befolkning og næringsliv Arbeidsmål 1.1 Styrke konkurransekraften for etablerte bedrifter 1.2 Utvikle lokale og regionale næringsmiljøer 1.3 Øke antall lønnsomme etableringer 2.1 Styrke tilgang på relevant kompetanse i arbeidsmarkedene 2.2 Forbedre fysisk infrastruktur og redusere avstandsulemper i områder med få innbyggere og små markeder 3.1 Styrke tilgangen til tjenester for befolkningen i områder med få innbyggere og små markeder 3.2 Gjøre tettsteder og små og mellomstore byer mer attraktive som bosted og som lokaliseringssted for bedrifter KMD forutsetter at fylkeskommunene (fk) prioriterer(1) Bedriftsretta tiltak - utvikle arbeidsplasser - bidra til verdiskaping Spisset innsats mot entreprenørskap og innovasjon Tiltak som erfaringsmessig har vist best resultater Minst 40 % av midlene: nå ut til kvinner KMD forutsetter at fk prioriterer (2) Et distriktspolitisk oppdrag - Hovedsakelig innenfor det distriktspolitiske virkemiddelområdet Et regionalpolitisk oppdrag - Utløse det regionale verdiskapingspotensialet og utvikle attraktive regioner og sentra for folk og næringsliv i HELE landet

6 Oppdraget til fylkeskommunene fra KMD Regionale partnerskap Forankring av FKs prioriteringer i regionale partnerskap Regional Planstrategi med Samarbeidsprogrammet Ulike partnerskap med ulike aktører avhengig av tema og sak Eks: Regional plan for opplevelsesnæringene med handlingsprogram og Partnerskap for opplevelsesnæringene Oppdraget til fylkeskommunene fra KMD FK kan i tillegg gjøre følgende med midlene: Tilskuddsordninger (utlyses) Delegere forvaltningen (Innovasjon Norge, Kommunale næringsfond) Finansiere prosjekter i egen regi (Eks. etablereropplæring) Medfinansiere nasjonale progr./satsinger (Eks. VRI, næringshager, inkubatorer) Oppdraget til fylkeskommunene fra KMD Tilskudd som kan tildeles : - Skal ha utløsende effekt - Prosjekter/tiltak med formål om å utvikle tilbud og rammebetingelser som kan styrke og videreutvikle næringslivet og det regionale arbeidsmarkedet Oppdraget til fylkeskommunene fra KMD Bedriftsutvikling Bedriftsretta midler skal gis via Innovasjon Norge (IN) og Kommunale Næringsfond (KNF) - Prosjekter/tiltak som bidrar til attraktivitet (bo i/flytte til)

7 Oppdraget til fylkeskommunene fra KMD Prosjekt/tiltak - Maks 3 år. Unntaksvis 5 år (nasj. program er unntatt) - Fokus på utprøving, initiering og oppstart - Direkte formålsretta organisering, kostnader og finansiering - Lede til et bestemt resultat - EØS-reglement Oppdraget til fylkeskommunene fra KMD Fylkeskommunen skal ikke støtte Drift Kausjon/garanti Investeringer i egenkapital Renter/avdrag, refinansiering av gjennomførte prosjekter Drift/investering i lovpålagte offentlige oppgaver (fylkeskommunale, kommunale eller statlige) Uspesifiserte fond Politikkforberedende aktivitet internt Regler om offentlig støtte (Statsstøtteforbudet) Hovedregel: Ikke lov å gi offentlig støtte til foretak. Gitt at 6 forutsetninger/vilkår er tilstede Unntak fra hovedregel: Gruppeunntak (tydelige prosedyrekrav) Bagatellmessig støtte Notifiserte ordninger Støtte til bedriftsnettverk Bedriftsnettverk kan støttes i oppstarts- og utviklingsfasen, og de kan få støtte til gjennomføring av prosjekter Søknadene avklares med Innovasjon Norge («hvem støtter hva») Bedriftsnettverk organisert som «joint venture» behandles som en enkeltbedrift, og henvises til Innovasjon Norge Destinasjonsselskaper og innovasjonsaktører kan få støtte fra fylkeskommunen, da de har spesielle oppgaver i følge regional plan for opplevelsesnæringer, innovasjonsstrategien for Hedmark og i det nasjonale næringshageprogrammet

8 Grunnleggende problemstillinger for bruken av midlene Vekst vs distriktspolitisk virkemiddelområde Definisjon av distrikt Regionsentrets betydning for hele regionen og fylket Prioritering (relativ betydning av tiltak) Måling av effekter (kortsiktig, langsiktig) Kompetansenivå; kompetansearbeidsplasser og FoUi Avhengighet av andre aktører Størrelse på prosjektene (mange små) Varighet. Videreføring på egne bein etter prosjektperioden (drift). Tilskuddsordninger Formkrav fra KMD - Skal lyses ut * Rettigheter og plikter (FVL, klagerett osv) * Vi har som hovedregel valgt utlysninger med 2 søknadsfrister pr. år (feb/sept) * Utlysninger 2015 følger delmålene for arbeidet på NoN, samt reiseliv og bostedsattraktivitet (inkl. stedsutvikling) - Krever elektronisk søknadsbehandling * * utlysning, søknader, behandling og rapportering Samme modell også valgt for fylkeskommunale midler Skape addisjonalitet - Statlige midler - Fylkeskommunale midler - Kommunale midler - Andre statlige midler (virkemiddelaktører) Oppdraget fra fylkestinget Gjeldende planverk og vedtatte strategier Økonomiplan og årsbudsjett Fylkeskommunen må også ha handlingsrom utenom de utlyste midlene

9 Satsingsområdene i planperioden Innovasjon og entreprenørskap Nettverk og klyngeutvikling Kompetanseutvikling Flere levedyktige nyetableringer/utvikling av kommunene som førstelinje i næringsutvikling Næringsutvikling som attraktivitetsfaktor Landbruk(skog/tre) og opplevelsesnæringer som gjennomgående satsninger (fk-budsjett) Helhetlig målstruktur i Hfk 2015 Hovedmål (= Hfks hovedmål 4): Tilrettelegge for arbeidsplassutvikling og innovasjon Delmål: - Økt innovasjon i næringslivet - Økt kompetanse i næringslivet og virkemiddelapparatet - Flere levedyktige nyetableringer - Innovasjon Norge som fylkeskommunens operatør bruker bedriftsrettede virkemidler i samsvar med fylkeskommunens mål Attraktivitet Oversikt over midler Bedriftsattraktivitet Besøksattraktivitet Bostedsattraktivitet 35 * Benytter 9,3 mill kr. fra tidligere års ubenyttede midler til kommunalt næringsfond 36 9

10 Fordeling kap.551.post 60 Hedmark Kommunale næringsfond Fk bestemmer selv hvorvidt og nivå Krever 50 % stilling i kommunen, samt overholdelse av KMD-krav til bl.a. rapportering Omstilling Tildeling, men ikke øremerket; fk kan omprioritere. Men tildelingen er basert på konkrete søknader. Innovasjon Norge FK bestemmer selv nivå Arbeidsformer Pådriver og lagspiller Bidra med kompetanse som etterspørres Rådgiver utad og innad Søknadsbehandling ift midler Initiativtaker og tilrettelegger Omstillingsarbeid Prosessdeltakelse Samarbeid Samarbeid Regionalt Partnerskap Partnerskap for Opplevelsesnæringer Kommuner og regionråd Landbruksforum Samarbeidsforum skog/tre Innovasjon Norge Fylkesmannen Innovasjonsaktører (Næringshager, Hedmark Kunnskapspark) Forskningsrådet Siva VRI (Virkemidler for regional FoU og Innovasjon) Andre fylkeskommuner (bilateralt, Østlandssamarb., osv) Fjellnettverket (tidligere Fjellregionsamarbeidet) Internasjonale aktører

11 Innvilgede RU-midler 2014 RESULTATER Innvilget Økt innovasjon i næringslivet - gode resultater iht måleindikatorene (KMD og HFK) Flere levedyktige nyetableringer Infrastruktur og generell attraktivitet som gjennomgående satsing Reg.medfinansiering omstilling RU-tilsagn 2014 etter programkategori Næringshager 1,20 mill Inkubatorer 3,15 mill Nettverk, bransje, klyngeutvikling 3,73 mill Etabl.støtte til bedr yngre enn 5 år 0,33 mill Andre tiltak økt entreprenørskap 4,83 mill Vannforsyning 0,75 mill Transportinfrastrukturtiltak 0,22 mill Utv. av daglige tjenester til bef. 0,38 mill Stedsutviklingstiltak 1,84 mill Prof./markedsf av et område 1,26 mill Div 1,35 mill SUM drøye 19 mill Fordeling RU-midler etter region (inkl.statlige omstillingsmidler) ,00; 21 % ,00; 14 % Hedmark fylkesdekkende prosjekter Glåmdalsregionen ,00; 19 % ,00; 42 % Hamarregionen ,00; 4 % Sør-Østerdalsregionen 43 Fjellregionen 44 11

12 RU-tilsagn etter geografi 2014 Pr. adresse Inkl. omstillingsmidler Innovasjonsstruktur Fylkesdekkende Hamarregionen Glåmdalsregionen Sør-Østerdalregionen Fjellregionen 4, 266 mill 0,888 mill 9,158 mill 4,671 mill 3,051 mill Ordforklaringer Virkemiddelaktører: Offentlige aktører med virkemidler Førstelinja: Kontaktpunktet for næringslivet i en kommune/region. Kommunens næringsapparat. Næringshager: Samlokalisering av kunnskapsintensive, etablerte bedrifter for å øke verdiskapingen. Inngår målavtaler. Inkubator: Samlokalisering i en tidlig-fase, av bedrifter med internasjonalt vekstpotensiale. Tas opp Hedmark Kunnskapspark Arena Heidner - Omsetning 3,4 mrd kr ansatte - 20 % vekst (ekskl. Nortura og Tine) Hamar Game Collective

13

14 Antall ans. i bedrifter tilknyttet næringshagene (N=105) (N=627) 2014 (N=694) Odal Solør Magnor S-Østerdal 54 Øke kompetansen i førstelinja Etablerermodell i Hedmark Eksempel på tiltak FUNK-prosjektet (avsluttet) 2 årlige nettverkssamlinger Kurs om støtteregler (EØS-kurs) Kurs i bruk av søkermodul Etablereropplæring

15 Etablerermodellen (forts). Fylkeskommunen har tilbudt etablererkurs i hele fylket siden 2005, med ca. 150 deltakere pr. år. Finansieringsramme for 2015 er kr 2,1 mill. Oppdraget med å holde etablererkurs lyses ut på anbud AButvikling AS på Flisa har oppdraget nå ( , med mulighet for 2 år til) Resultater 2014: 17 gründerarrangementer, deltakere 10 kurs fase 1, 149 deltakere 10 kurs fase 2, 145 deltakere fullførte av 164 som starta opp Evaluering: 1,6 (skala 1-5, der 1 er best) Modellen omfatter også to årlige samlinger for nærings- og landbruksmedarbeiderne i kommunene, næringshagene, kunnskapsparken, Innovasjon Norge og fylkesmannen. Dette er en viktig arena for å bygge nettverk og tilføre kompetanse Evaluering gjennomført av Nordlandsforskning i 2010 viser at av deltakerne på kurs hadde 85 % enten etablert eller skulle etablere en bedrift, mens 15 % hadde skrinlagt planene Det arbeides nå med en enkel spørreundersøkelse som kan sendes ut årlig til de som har deltatt på kurs I 2015 er det utvikla et nytt, forberedende etablererkurs for innvandrere Ungt Entreprenørskap (UE) Hedmark Formål: Utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg sjøl Fylkeskommunen er den viktigste finansiøren, og det foreligger en samarbeidsavtale mellom UEH og HFK UE Hedmark har over flere år hatt en sterk økning i aktiviteten, og hadde i 2014 ca elevtreff, dvs. elever som deltok i et av UEs programmer. Hedmark er dermed nest beste fylke i Norge i relative tall Fylkeskommunen støtter UE for å gi barn og unge større entreprenørielle ferdigheter. Dette gir et bedre grunnlag for å etablere egen bedrift i voksen alder, i tillegg til at de får bedre kjennskap til eget lokalsamfunn, og de utvikler kreativitet og tro på seg sjøl Fylkeskommunen er medarrangør av «Skapende Ungdomsmesse» i Fjellregionen. 59 Oppdraget til Innovasjon Norge INs tre delmål: 1. Flere gode gründere 2. Flere vekstkraftige bedrifter 3. Flere innovative næringsmiljøer I tillegg 2 konkrete samarbeidsprosjekter: 1. Vekst i industrien 2. Temabasert produktutvikling Opplevelsesnæringene Tett dialog og samhandling 60 15

16 Resultater IN Totalt Antall (mill kr) Syssels effekt Etablerertilskudd Bedriftsutviklingstilskudd Flere eksempler Skog/tre-strategien Tydelig ros fra næringa om betydningen av strategien med handlingsprogram Skogoffensiven med prosjektleder Prosjektet Vekst i industrien Landbruk Voksenagronomutdanning Storsteigen og Jønsberg Innspill til jordbruksforhandlingene Reiseliv/opplevelsesnæring Viktig infrastruktur (eks inn mot VisitNorway) Nasjonalt arbeid med organisering av næringa Export4 Seasons (Interreg-prosjekt) Fishspot Temabasert produktutvikling (fiske, vandring, langrenn og sykkel) Næringshagetilbud i alle regioner (Fjellregionen) Flere attraktivetsprosjekter (eks i Hamarregionen og Elverum) Angående resultater Vanskelig å si eksakt - samspill mellom flere tiltak - samspill mellom flere aktører - fk har en indirekte rolle (eks Kunnskapsparken, IN) - andre påvirkende faktorer - langsiktige, vedvarende vs kortsiktige effekter - hva hvis tiltaket ikke var gjennomført Kompetansetilførsel og arbeid i prosess måles ikke Utfordrende å synliggjøre fylkeskommunens rolle utad. Resultatene knyttes til prosjekteier

Oppdragsbrev 2015 til Innovasjon Norge Hedmark

Oppdragsbrev 2015 til Innovasjon Norge Hedmark Saknr. 15/1154-1 Saksbehandler: Espen Køhn Oppdragsbrev 2015 til Innovasjon Norge Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger Innovasjon Norge Hedmark som Hedmark fylkeskommunes operatør kr. 28

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Beate Ryen Bratgjerd KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger over

Detaljer

Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark

Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark Saknr. 16/1839-1 Saksbehandler: Espen Køhn Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger Innovasjon Norge Hedmark som Hedmark fylkeskommunes operatør kr. 30

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen 1. KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2009 2. UTVIKLING AV FØRSTELINJETJENESTEN I KOMMUNENE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 5098/08 Løpenr.14110/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/1651-2 Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Forvaltning og fordeling av utviklingsmidler 2017

Forvaltning og fordeling av utviklingsmidler 2017 Saknr. 17/456-4 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Forvaltning og fordeling av utviklingsmidler 2017 Innstilling til vedtak: 1) Fylkesrådet fordeler de statlige midlene til regional utvikling og de ikke

Detaljer

Velkommen! Presentasjon av budsjettet for 2017 og ny målstruktur Spørsmål

Velkommen! Presentasjon av budsjettet for 2017 og ny målstruktur Spørsmål Kommunal- og moderniseringsdepartementet Velkommen! Dagsorden Presentasjon av budsjettet for og ny målstruktur Spørsmål Pause Rapportering, videre arbeid høsten 2016, samarbeid med fylkeskommunene Spørsmål

Detaljer

Oppdragsbrev 2014 Innovasjon Norge Hedmark

Oppdragsbrev 2014 Innovasjon Norge Hedmark Saknr. 14/1861-2 Saksbehandler: Espen Køhn Oppdragsbrev 2014 Innovasjon Norge Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger Innovasjon Norge Hedmark 27,2 mill. kr til bedriftsutvikling og etableringsstipend

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Fordeling og forvaltning av regionale utviklingsmidler

Fordeling og forvaltning av regionale utviklingsmidler Saknr. 14/12309-4 Saksbehandler: Espen Køhn Fordeling og forvaltning av regionale utviklingsmidler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet fordeler regionale utviklingsmidler for 2015 på følgende måte: 1)

Detaljer

RAPPORTERING FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE FOR BRUKEN AV KAP. 551 POST 60 OG 61 OVER STATSBUDSJETTET 2011

RAPPORTERING FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE FOR BRUKEN AV KAP. 551 POST 60 OG 61 OVER STATSBUDSJETTET 2011 RAPPORTERING FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE FOR BRUKEN AV KAP. 551 POST 60 OG 61 OVER STATSBUDSJETTET 2011 Det vises til tilskuddsbrev fra departementet av 24. februar 2011, og den malen for verbalrapportering

Detaljer

"Samspill for innovasjon og omstilling" Regional strategi for innovasjonsstrukturen i Hedmark ( )

Samspill for innovasjon og omstilling Regional strategi for innovasjonsstrukturen i Hedmark ( ) Saknr. 15/2943-2 Saksbehandler: Espen Køhn Ingrid Lundvall "Samspill for innovasjon og omstilling" Regional strategi for innovasjonsstrukturen i Hedmark (2016-2020) Innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark Saknr. 14/8511-20 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark 2012-2017 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar det framlagte

Detaljer

Mye for pengene? Hanne Jordell Samfunnsøkonomisk analyse AS

Mye for pengene? Hanne Jordell Samfunnsøkonomisk analyse AS Mye for pengene? Hanne Jordell Samfunnsøkonomisk analyse AS Prosjekt i to deler 1. Kritisk gjennomgang av rasjonale for innsats knyttet til stedsutvikling og lokal samfunnsutvikling, med et særlig blikk

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 9039/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar plan for innovasjonsstruktur

Detaljer

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst?

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Styrke regionenes vekstkraft Lokalt forankrete strategier og tiltak -- Tiltak skal være basert på helhetlig samfunnsanalyse Programmet er initiert av

Detaljer

Utvikle lokale og regionale næringsmiljø og innovasjonssystem som gir bedre vilkår for innovasjonsbasert verdiskapning. 10 %

Utvikle lokale og regionale næringsmiljø og innovasjonssystem som gir bedre vilkår for innovasjonsbasert verdiskapning. 10 % R D A fordelingssystem Prioritering Arbeidsmål Verdiskapning 1.1 Styrke næringsmiljø Videreutvikle etablerte Verdiskapning 1.2 Utvikle lokale og regionale næringsmiljø og innovasjonssystem som gir bedre

Detaljer

Økonomiske utviklingsmidlers betydning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler

Økonomiske utviklingsmidlers betydning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler Økonomiske utviklingsmidlers betydning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler Presentasjon SAMSVAR-seminaret 1. juni 2017 Steinar Johansen Forsker 1 Avdeling for bolig-, steds- og regionalforskning

Detaljer

Innovasjonsreiser i Solør - Solør Næringshage

Innovasjonsreiser i Solør - Solør Næringshage Saknr. 14/4944-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Innovasjonsreiser i Solør - Solør Næringshage Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Innovasjonsreiser i Solør er forenlig med gjeldende

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Regional planstrategi for Hedmark

Regional planstrategi for Hedmark Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020 Mandag 14. mars, Møte i regionalt partnerskap, Tynset Per-Gunnar Sveen Fylkesrådsleder Hedmark fylkeskommune Regional planstrategi Regional planmyndighet skal

Detaljer

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Saknr. 12/3637-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Kort om Tydal: Areal: 1.328 kvadratkilometer, 30 % vernet Beliggenhet:

Detaljer

Aktivitetsrapport Rapporteringsåret 2014 Programkategori Regionalpolitisk avdeling, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Aktivitetsrapport Rapporteringsåret 2014 Programkategori Regionalpolitisk avdeling, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Aktivitetsrapport 2015 Rapporteringsåret 2014 Programkategori 13.50 Regionalpolitisk avdeling, Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Illustrasjon av: Bendik

Detaljer

Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark

Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark Saknr. 14/8794-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at tildeling av et tilleggstilskudd til Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Dialogmøter regionene samferdsel 2014 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Nasjonale signaler om samferdselens betydning for regional utvikling Attraktivitet, vekst og infrastruktur Fylkeskommunens mål og

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Arkivsak: 1400761-8 SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Behandling sak nr.: 77/16 i Kommunestyret den 20.12.2016 Behandling: Aina Sætre fremmet følgende forslag til vedtekter

Detaljer

Regional medfinansiering VRI- Innlandet

Regional medfinansiering VRI- Innlandet Saknr. 15/9111-1 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering VRI- Innlandet Innstilling til vedtak: Fylkestinget har gjennom tidligere vedtak gitt grunnlag for Hedmark fylkeskommunes deltakelse

Detaljer

Regional medfinansiering forprosjekt omstilling i Solør

Regional medfinansiering forprosjekt omstilling i Solør Saknr. 14/5015-4 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering forprosjekt omstilling i Solør Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at det er behov for ekstraordinær innsats mht. til arbeidsplassutvikling

Detaljer

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/136-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

Omstilling Sør-Varanger kommune. Handlingsplan

Omstilling Sør-Varanger kommune. Handlingsplan Omstilling 2016-2022 Sør-Varanger kommune Handlingsplan 2016-2017 Vedtatt av kommunestyret: 15. juni 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Hva sier omstillingsplanen?... 3 1.2 Om handlingsplanen...

Detaljer

Tildeling næringsrettede midler til regional utvikling- kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Glåmdalsregionen

Tildeling næringsrettede midler til regional utvikling- kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Glåmdalsregionen Saknr. 14/9873-1 Saksbehandler: Espen Køhn Tildeling næringsrettede midler til regional utvikling- kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift 2014- Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet

Detaljer

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar,

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar, Saknr. 5574/09 Ark.nr. 130. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal SAMARBEIDSPROGRAMMET FOR HEDMARK 2010-2011(13) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

Handlingsplan FoUi-strategi

Handlingsplan FoUi-strategi Handlingsplan FoUi-strategi Under er handlingsplan for FoUi-strategien. Den inneholder delmål, hovedaktiviteter og delaktiviteter som skal være med på å bygge opp under hovedmålet: «Innlandet har virksomheter

Detaljer

Evaluering av kommunale næringsfond i Hedmark

Evaluering av kommunale næringsfond i Hedmark Evaluering av kommunale næringsfond i Hedmark Nettverkssamling Hotel Norge Høsbjør, 20. april 2017 André Flatnes Senioranalytiker Om Oxford Research Oxford Research er et internasjonalt analyseselskap

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS ROLLE - NÆRINGSUTVIKLING

FYLKESKOMMUNENS ROLLE - NÆRINGSUTVIKLING FYLKESKOMMUNENS ROLLE - NÆRINGSUTVIKLING MÅLGRUPPER OG VIRKEMIDLER Hallingdal 28. januar, 2016 Gørill Elisabeth Trælstad teamleder næringsutvikling Fylkeskommunens rolle(r) Fasilitator Tilrettelegger Pådriver

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

TILSKUDD FORPROSJEKT-UTVIKLING AV NÆRINGSHAGEKONSEPT I SØR- ØSTERDALSREGIONEN

TILSKUDD FORPROSJEKT-UTVIKLING AV NÆRINGSHAGEKONSEPT I SØR- ØSTERDALSREGIONEN Saknr. 08/7230-13 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner prosjektet Regional næringshage i Sør-Østerdalen

Detaljer

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget Harald Kjelstad SIVAs engasjement i Nordland Forsknings/-kunnskapsparker Næringshager Utviklingsselskap Eiendomsselskap/bygg Såkorn/venturefond Industri-inkubator

Detaljer

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember Bo Bedrift Besøk Næringsriket Østfold MNU 1. desember Bestilling i Økonomiplanen 2015-18 omdanne en ren bransjesatsing bred mobilisering organiseres i et partnerskap en samlende kraft for alle næringsaktører

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Aktivitetsrapport Rapporteringsåret 2015 Programkategori Regionalpolitisk avdeling, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Aktivitetsrapport Rapporteringsåret 2015 Programkategori Regionalpolitisk avdeling, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Aktivitetsrapport 2016 Rapporteringsåret 2015 Programkategori 13.50 Regionalpolitisk avdeling, Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1 Innholdsfortegnelse Aktivitetsrapport 2016... 1 1. Innledning...

Detaljer

? MAI?$ 2008 14 MÅR 2008. Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 Agnes Mowinckelsgt. 5 5020 BERGEN

? MAI?$ 2008 14 MÅR 2008. Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 Agnes Mowinckelsgt. 5 5020 BERGEN DET KONGELIGE KOMMUNAL- OGREGIONALDEgARJEMENT-.AND FYLKESKOMMUNE Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 Agnes Mowinckelsgt. 5 5020 BERGEN Eksp.? MAI?$ 2008 7 Saksh. Deres ref Vår ref 08/464-1 EN Dato 14

Detaljer

Hva vil vi med det regionale Norge?

Hva vil vi med det regionale Norge? Hva vil vi med det regionale Norge? Fagdirektør Hans Henrik Bull Molde 21. november 2013 Disposisjon Regjeringens regionalpolitikk Tilleggsbudsjettet første signaler Infrastruktur og regional utvikling

Detaljer

Regional planstrategi for Hedmark Høringsforslag

Regional planstrategi for Hedmark Høringsforslag Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020 Høringsforslag Regional planstrategi (PBL 7-1) Regional planstrategi er en strategi for planlegging på fylkesnivå. Formålet med de regionale planstrategiene

Detaljer

Midler til regionalutvikling - disponering av økt ramme fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for 2017

Midler til regionalutvikling - disponering av økt ramme fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for 2017 Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/415-3 Saksbehandler Nils Langerød Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 04.04.2017 Midler til regionalutvikling - disponering av økt ramme fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Kommuner i stagnasjon og nedgang hvordan arbeides det for å opprettholde attraktivitet og livskvalitet?

Kommuner i stagnasjon og nedgang hvordan arbeides det for å opprettholde attraktivitet og livskvalitet? Kommuner i stagnasjon og nedgang hvordan arbeides det for å opprettholde attraktivitet og livskvalitet? Erlend Myking Fylkessjef samferdsel, kulturminner og plan Problemstillinger Hvordan arbeides det

Detaljer

Basert på Forskrift for kap. 550 postene 62 og 64 som publisert på Kommunal- og Moderniseringsdepartementets og Lovdatas nettsider.

Basert på Forskrift for kap. 550 postene 62 og 64 som publisert på Kommunal- og Moderniseringsdepartementets og Lovdatas nettsider. Vedtekter for Næringsfond Balsfjord Dato, 01.06.2016 Basert på Forskrift for kap. 550 postene 62 og 64 som publisert på Kommunal- og Moderniseringsdepartementets og Lovdatas nettsider. Kapittel I. Innledende

Detaljer

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet tre hovedpilarer Forskningsrådet Ca 400 ansatte. Hovedoppgaver: forskningspolitisk

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

HAMARREGIONEN UTVIKLING - PROSJEKTET "EN HELHETLIG FØRSTELINJE"

HAMARREGIONEN UTVIKLING - PROSJEKTET EN HELHETLIG FØRSTELINJE Saknr. 11/2907-2 Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson HAMARREGIONEN UTVIKLING - PROSJEKTET "EN HELHETLIG FØRSTELINJE" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 1. Bakgrunn for regionale forskningsfond Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling

Detaljer

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 Flumill Innovasjon Norge UiA Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 VINN Agder oppstartskonferanse 25. september2014, Rica Dyreparken Hotel V VERDISKAPING VINN Agder INNOVASJON

Detaljer

Byregionprogrammet. Regioner som samarbeider lykkes bedre enn regioner som ikke gjør det. Vekst hos naboen er avgjørende for vekst

Byregionprogrammet. Regioner som samarbeider lykkes bedre enn regioner som ikke gjør det. Vekst hos naboen er avgjørende for vekst Byregionprogrammet Utviklingsprogram for byregioner - Byregionprogrammet - skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland og regionenes næringsmessige potensiale Regioner som samarbeider lykkes

Detaljer

Strategi for stedsutvikling

Strategi for stedsutvikling Journalpost:15/4256 Saksnummer Utvalg/komite Dato 068/2015 Fylkesrådet 17.03.2015 040/2015 Fylkestinget 20.04.2015 Strategi for stedsutvikling Sammendrag Strategi for stedsutvikling setter rammer for en

Detaljer

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for STFK 4 hovedsatsingsområder: 1. Klima- og

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Saknr. 397/10 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Handlingsprogram for Næringsutvikling

Handlingsprogram for Næringsutvikling Handlingsprogram for Næringsutvikling - 2017 Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling skal stimulere til økt verdiskaping og høyere antall arbeidsplasser i

Detaljer

Partnerskapsavtale

Partnerskapsavtale Partnerskapsavtale 2017 2019 mellom og Regionrådet for Midt-Buskerud Regionråd Midt-Buskerud Dato: Fylkesordfører Dato: Gustav Kalager Ordfører i Krødsherad Anne Kristine Norman Ordfører i Sigdal Ståle

Detaljer

Samspill om regional forskning noen utfordringer

Samspill om regional forskning noen utfordringer Samspill om regional forskning noen utfordringer Olav R. Spilling 22. mars 2011 Nasjonal konferanse RFF Samspill om regional forskning noen utfordringer 1. Det regionale samspillet 2. Målene for regionale

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Årsrapport fra fylkeskommunene om bruken av virkemidlene fra KRD

Årsrapport fra fylkeskommunene om bruken av virkemidlene fra KRD Vedlegg 4b Årsrapport fra fylkeskommunene om bruken av virkemidlene fra KRD Statistikkdelen Statistikkdelen er en standard rapport til departementet. Det skal rapporteres på bruk av midlene på geografi

Detaljer

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012)

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Dato: 14. mai 2012 Til Stortingets Næringskomité Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Innledning Akademikere er sterkt overrepresentert som entreprenører i Norge og

Detaljer

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Saknr. 10/7093-2 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Ingrid Lundvall SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR 2010 - HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 29.02.2016 Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 29.02.2016 Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 29.02.2016 Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Reratsaker Vedtak 33/16 15/5064 Handlingsprogram

Detaljer

IKT-kompetansesenter i Ringsaker

IKT-kompetansesenter i Ringsaker Saknr. 14/5023-3 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad IKT-kompetansesenter i Ringsaker Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forprosjektet IKT-kompetansesenter i Ringsaker er forenlig med gjeldende

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd 2016-2020 Mål: «Vekst og utvikling med basis i regionens natur- og kulturressurser» Vedtatt i Regionrådet 10. mars 2016 1.0 Bakgrunn: Regionrådet for

Detaljer

Programteori for attraktivitet. Oslo 20 juni 2013 Knut Vareide

Programteori for attraktivitet. Oslo 20 juni 2013 Knut Vareide Programteori for attraktivitet Oslo 20 juni 2013 Knut Vareide Om oppdraget: Gjennomgang og vurdering av bruken av midler fra programkategori 1350 på statsbudsjettet til utvikling av attraktive lokalsamfunn

Detaljer

Bruk av indikatorer i effektmåling Eksempler fra distriktspolitikken

Bruk av indikatorer i effektmåling Eksempler fra distriktspolitikken Bruk av indikatorer i effektmåling Eksempler fra distriktspolitikken Frants Gundersen, NIBR Olavsgaard 5.3.2009 Prosjektet Utarbeide et effektindikatorsystem for midlene over kapittel 551, post 60 Dvs

Detaljer

Retningslinjer for Aure næringsfond

Retningslinjer for Aure næringsfond Retningslinjer for Aure næringsfond Innhold RETNINGSLINJER for AURE NÆRINGSFOND... 3 1. Bakgrunn og forankring... 3 2. Formål... 3 3. Kunngjøring... 3 4. Hvem kan søke?... 3 5. Hva kan støtten brukes til?...

Detaljer

Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret

Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret BØ KOMMUNE Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret 28.09.16 1. FORMÅL Formålet med Kommunalt Næringsfond er å kunne gi støtte til prosjekt/tiltak som enten a) Bidrar til å styrke og

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Innherred Samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Tilsagnsnr: KMD-2015-10 Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram

Regionalt utviklingsprogram Regionalt utviklingsprogram Samkommunen 30. oktober 2008 Rådgiver Ragnhild Vist Lindberg Nord-Trøndelag fylkeskommune Hva er RUP? Prosessen, dokumentet, politisk grunnlag, innsatsområder Virkemiddelbruken

Detaljer

@siva_sf. Hvordan kan regionene dra nytte av SIVA for å fremme omstilling og innovasjon? Oddrun Englund, seniorrådgiver Innovasjon

@siva_sf. Hvordan kan regionene dra nytte av SIVA for å fremme omstilling og innovasjon? Oddrun Englund, seniorrådgiver Innovasjon @siva_sf Hvordan kan regionene dra nytte av SIVA for å fremme omstilling og innovasjon? Oddrun Englund, seniorrådgiver Innovasjon Siva er et statsforetak eid av Nærings- og fiskeridepartementet Sivas hovedmål

Detaljer

Hva gjør et sted attraktivt?

Hva gjør et sted attraktivt? Hva gjør et sted attraktivt? Kommunesamling Mo i Rana 20 mars 2013 Knut Vareide Programteori for attraktivitet 21.03.2013 2 Bosetting fødselsbalanse Flytting Arbeidsplasser Andre Endringer i befolkningen

Detaljer

Nasjonal politikk og regional planlegging for mennesker og landskap Utfordringer i Rogaland

Nasjonal politikk og regional planlegging for mennesker og landskap Utfordringer i Rogaland Nasjonal politikk og regional planlegging for mennesker og landskap Utfordringer i Rogaland Sandnes 6.mai 2009 Fylkesordfører Tom Tvedt Store variasjoner i natur, landskap, næringsliv, bosetning m.v. 420.000

Detaljer

Attraktivitet i Hedmark. Hamar 28. mai 2013 Knut Vareide

Attraktivitet i Hedmark. Hamar 28. mai 2013 Knut Vareide Attraktivitet i Hedmark Hamar 28. mai 2013 Knut Vareide Programteori for attraktivitet: Ny teori/modell utviklet av Telemarksforsking for KRD Hva er attraktivitet? Hvordan bidrar attraktivitet til vekst?

Detaljer

REGIONALT FRAMSYN: ET UNDERLAG FOR Å UTVIKLE REGIONAL PLANSTRATEGI

REGIONALT FRAMSYN: ET UNDERLAG FOR Å UTVIKLE REGIONAL PLANSTRATEGI Saknr. 09/5495-19 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Wibeke Børresen Gropen REGIONALT FRAMSYN: ET UNDERLAG FOR Å UTVIKLE REGIONAL PLANSTRATEGI Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Saknr. 4755/09. Ark.nr Saksbehandler: Turid Lie MAGNOR NÆRINGSHAGE AS - SØKNAD OM STØTTE FOR Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 4755/09. Ark.nr Saksbehandler: Turid Lie MAGNOR NÆRINGSHAGE AS - SØKNAD OM STØTTE FOR Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 4755/09 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie MAGNOR NÆRINGSHAGE AS - SØKNAD OM STØTTE FOR 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner

Detaljer

Næringsutvikling innen jordbruk og skogbruk på Agder

Næringsutvikling innen jordbruk og skogbruk på Agder Næringsutvikling innen jordbruk og skogbruk på Agder v/anne Britt Bjørdal, IN Agder www.innovasjonnorge.no Om oss Én dør inn for næringslivet Viktigste målgruppe: Små og mellomstore bedrifter Nærings-

Detaljer

Programteori for attraktivitet. EVA-seminar Drammen 18. september 2013 Knut Vareide

Programteori for attraktivitet. EVA-seminar Drammen 18. september 2013 Knut Vareide Programteori for attraktivitet EVA-seminar Drammen 18. september 2013 Knut Vareide Om oppdraget: Gjennomgang og vurdering av bruken av midler fra programkategori 1350 på statsbudsjettet til utvikling av

Detaljer

Regional medfinanisering til prosjektet- Innovation across boarders

Regional medfinanisering til prosjektet- Innovation across boarders Saknr. 15/7157-2 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinanisering til prosjektet- Innovation across boarders Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Innovation across borders» bygger

Detaljer

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2012 Meråker, mai 2012 1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og turisme... 4 2.3 Helse og rehabilitering... 5

Detaljer

Bakgrunn. Mål REFSAK 2. REGIONALE FORSKNINGSFOND

Bakgrunn. Mål REFSAK 2. REGIONALE FORSKNINGSFOND REFSAK 2. REGIONALE FORSKNINGSFOND Fondsregionene Innlandet, Nord- og Midt-Norge søker sammen 10 millioner fra 15% - potten i det regionale forskningsfondet til forskning på samisk kultur og identitet,

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Status gjennomføring av handlingsprogram Partnerskap for opplevelsesnæringer pr

Status gjennomføring av handlingsprogram Partnerskap for opplevelsesnæringer pr Status gjennomføring av handlingsprogram 2012-13 Partnerskap for opplevelsesnæringer pr. 07.06. 1. Kort intro med ref. til handlingsprogrammet og partnerskapsavtale Kort forklaring på malen: : Navn på

Detaljer

Foranalyse: Næringsutvikling i Hedmark fylkeskommune

Foranalyse: Næringsutvikling i Hedmark fylkeskommune Foranalyse for forvaltningsrevisjon Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Til kontrollutvalgets møte den 5. mai Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62

Detaljer

RETNINGSLINJER for AURE NÆRINGSFOND. Vedtatt KOM , revidert og KOM sak 20/17 den

RETNINGSLINJER for AURE NÆRINGSFOND. Vedtatt KOM , revidert og KOM sak 20/17 den RETNINGSLINJER for AURE NÆRINGSFOND Vedtatt KOM 1.10.2013, revidert 26.05.2015 og KOM sak 20/17 den 23.052017 1) Bakgrunn og forankring Aure næringsfond får årlig tilført midler fra Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Forretningsplan IndPro AS

Forretningsplan IndPro AS Forretningsplan IndPro AS Plan for videreføring av nyskapings- og utviklingsprogrammet 2002-2007 Orientering til Innherred samkommunestyre 26. oktober 2006 Innhold Bakgrunn Forretningsidé, visjon og mål

Detaljer

Medlemsundersøkelsen Oppdragsgiver: Ranaregionen Næringsforening

Medlemsundersøkelsen Oppdragsgiver: Ranaregionen Næringsforening Medlemsundersøkelsen Oppdragsgiver: Ranaregionen Næringsforening Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en årlig medlemsundersøkelse gjennomført blant Ranaregionen Næringsforenings

Detaljer